Uploaded by xusniddin_87

Vektorlar xaqida (Fizika uchun zarur joylari).

advertisement
Vektorlar va ularning hossalari.
Fizik kattaliklar ikki turga bo’linadi. Ulardan biri son
qiymati bilan to’la aniqlanib- skalyar kattaliklar ,
ikkinchisi son qiymati hamda yo’nalishi bilan
ifodalanadigan kattaliklar bo’lib- ular vektor kattaliklar
yoki qisqacha vektorlar deyiladi.
1. Vektorlar lotin harflari bilan ⃗, ⃗⃗ ⃗ ⃗ ⃗⃗⃗ …
ko’rinishida ifodalanadi.
2. Vektorlar chizmada yo’nalishli kesma ko’rinishida
tasvirlanadi.
Vektorning ohiri
𝑎⃗
Vektorning boshi
3. Vektor va uning moduli.
⃗⃗ –vektor; |⃗⃗|
⃗⃗ vektorning moduli.
Kattalikning faqat son qiymati berilganda kattalik
belgisi ustiga “⃗⃗⃗⃗”vektor belgisi qo’yilmaydi.
25.09.2020. Husniddin Qoraboyev
5. Vektorni o’ziga parallel ko’chirish-ozod vektorni
uzunligini va yo’nalishini o’zgartirmasdan istalgan joyga
ko’chirish:
𝑎⃗
6. Ikki vektorni qo’shish. Vektorlar asosan ikki xil
usulda qo’shiladi:
1) Uchburchak qoidasi- Vektorlardan biri tanlab olinadi
va ikkinchisi o’ziga parallel ko’chirib,tanlab olingan
vektor ohiriga ulanadi. Bu ikki vektorning yig’indisi
tanlab olingan vektorning boshidan ikkinchi vektor
ohiriga yo’nalgan bo’ladi.
𝑐⃗
𝑎⃗
𝑎⃗
𝑏⃗⃗
Masalan: Samolyot 200 m/s tezlik bilan uchmoqda:
ko’rinishida yoziladi.
Samolyot 200 m/s tezlik bilan janub tomon uchmoqda:
𝑎⃗
𝑏⃗⃗
𝑏⃗⃗
𝑒⃗
4. Vektorni skalyarga ko’paytirish.
Vektorni skalyarga ko’pytirilsa vektor xosil bo’adi:
⃗⃗
⃗⃗
| |
bu yerda k –skalyar, ⃗⃗ – berilgan vektor
– hosil bo’lgan vektor moduli.
Agar k>0 bo’lsa ⃗⃗ bilan bir xil yo’nalgan vektor hosil
bo’ladi. M:
⃗⃗
𝑐⃗
𝑏⃗⃗
hosil bo’ladi. M:
⃗⃗
𝑐⃗
𝑎⃗
𝑏⃗⃗
Agar k=-1 bo’lsa ⃗⃗ ga qarama-qarshi vektor hosil
⃗⃗
𝑏⃗⃗
𝑎⃗
*** ⃗ ning moduli yani, ikki vektor
yig’indisining moduli quyidagi
formuladan :
√
Agar k=0 bo’lsa ⃗⃗
𝑏⃗⃗
𝑐⃗
𝑏⃗⃗
⃗⃗
𝑎⃗
𝑎⃗
𝑏⃗⃗
⃗⃗
𝑎⃗
bo’ladi. M:
2) Paralelogram qoidasi- Vektorlarning
boshlanishlari bir nuqtaga keltiriladi va bu
vektorlarga peralelogram yasaladi. Hosil bo’lgan
paralelogramning ko’rsatilgan diaganali bu vektorlar
yig’indisiga teng bo’ladi.
𝑏⃗⃗
Agar k<0 bo’lsa ⃗⃗ ga qarama-qarshi yo’nalgan vektor
𝑎⃗
⃗ ⃗ yani qo’shiluvchi vektorlar o’rni almashgani
bilan yig’indi o’zgarmaydi.
⃗⃗
𝑎⃗
𝑎⃗
𝑒⃗
⃗⃗
Kater daryoda 15 m/s tezlik bilan suzmoqda:
ko’rinishida yoziladi.
Kater daryoda 15 m/s tezlik bilan oqim bo’ylab
suzmoqda: ⃗⃗
𝑏⃗⃗
2
2
⃗⃗
α- vektorlar orasidagi burchak
3) Uch va undan ortiq vektorlarni qo’shishda
ko’burchak qoidasidan foydalaniladi-qo’shiluvchi
vektorlar birin ketin o’ziga parallel ko’chirib ulanadi
xosil bo’lgan siniq chiziqning yopuvchi tomoni bu
vektorlar yig’indisiga teng bo’ladi.
𝑒⃗
𝑎⃗
𝑏⃗⃗
𝑎⃗
𝑎⃗
𝑏⃗⃗
𝑐⃗
𝑐⃗
𝑏⃗⃗
𝑑⃗
Vektorning kordinata o’qiga proyeksiyasi ohirgi va
boshlang’ich kordinatalari farqiga teng:
2
𝑎⃗
𝑎𝑥 >
𝑥1
𝑑
Telegram kanalimiz:
@husniddinfizika2020
⃗⃗⃗
⃗⃗
𝑎𝑥 <
⃗⃗
⃗⃗⃗
𝑏⃗⃗
𝑎⃗
𝑏⃗⃗
𝑐⃗
𝑥2
𝑏⃗⃗
𝑜′𝑡𝑘𝑖𝑟
𝑥2
𝑋
𝛼 𝑜′𝑡𝑚𝑎𝑠
𝛼
𝑎𝑥
𝑎⃗
𝑎𝑥
𝑥1
𝑋
𝛼
9
𝑥1
𝑥1
𝑎⃗
𝑎𝑥
𝑎⃗
𝑎𝑥
𝑎⃗
7. Vektorlarni ayrish.Bir vektordan ikkinchi vektorni
ayrish – ikkinchi vektorga qarama-qarshi yo’nalgan
vektorni qo’shish orqali bajariladi:
⃗⃗
𝛼
𝛼
𝑐⃗
𝑒⃗
𝑑
8. Vektorni koordinata o’qlariga proyekiyasi.
𝑋
𝑎⃗
𝑎
0
𝛼
𝑎⃗
𝑐⃗
𝑥𝑛
𝑎𝑥
𝑥𝑘
𝑋
𝑏⃗⃗
Telegram kanalimiz:
@husniddinfizika2020
*** ⃗ ning moduli yani, ikki vektor
ayrimasining moduli quyidagi
formuladan :
√
2
2
α-vektorlar orasidagi burchak.
𝑎𝑥
𝑎⃗
𝑎
𝑥𝑛
Muxum:
𝛼
𝑎𝑥
𝑥𝑘
Agar
⃗ ↑↑ OX , unda
Agar
⃗ ↓↑ OX , unda
Agar
⃗
OX , unda
8
𝑋
0
9. Vektorning moduli, yo’nalishi va proyeksiyasi
orasidagi bog’lanish
Y
𝑎⃗
𝑎𝑦
𝛼
𝑎𝑥
𝑎𝑦
√
2
2
X
𝑎𝑥
;
√
√
10. Birlik vektorlar: ⃗, ⃗⃗, ⃗⃗ - moduli birga teng va
mos ravishda X, Y, Z o’qlarining musbat yo’nalishi
bo’ylab yo’nalgan vektorlar.
Vektorni kordinata o’lardagi proyeksiyasi vektor
emas. Agar vektorni kordinata o’qlardagi
proyeksiyalarini birlik vektorlarga ko’paytirilsa,
vektorning shu o’qlar bo’ylab yo’nalgan tashlik
etuvchilari hosil bo’ladi. Bu vektorlar vektorning
tashkil etuvchilari hosil bo’ladi.
⃗
⃗ ; ⃗
⃗
⃗;
⃗⃗
11. Vektorni proyeksiyalari orqali ifodalanishi:
⃗
.
M: ⃗
agar bu boshini koordinata boshiga
yani O(o,o,o) nuqtaga ko’chirsak, ⃗ vektorning
ohiri x=3, y=5, z=7 nuqtada joylashadi.
25.09.2020. Husniddin Qoraboyev
Download