Загрузил Владимир Русскин

Навч план 311-ін 2022-2023

Реклама
311ін
Міністерство освіти і науки України
Харківська обласна рада
Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
Лариса ПЕТРИЧЕНКО
Рішення Вченої ради
Протокол № від
2020 р.
Кваліфікація – бакалавр середньої освіти
(інформатика), вчитель інформатики базової
школи
Термін навчання – 3 роки 9 місяців
на основі – повної загальної середньої
освіти
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки бакалавра
з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
зі спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)
за освітньо-професійною програмою
Середня освіта (Інформатика)
Форма навчання денна
1
2
3
4
Тижні
КУРС
І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Вересень
1
2
3
Жовтень
4
5
6
7
8
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т З
С С С К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П П З С С
П
П
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
З С К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
З З С С К
П
П
П П
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т З С С К К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т З С С С
Д Д
П П П П
Д
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т З С С К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
З С
В В В В
А
К К К К К К К К К К К К
К К К К К К К К К К К К
П
К К К К К К К К К К К
Д
Позначення: Т - теоретичне навчання; З – залікова сесія; С - екзаменаційна сесія; П - введення в спеціальність; ПП – пропедевтична практика; ПД - літня педагогічна
практика в ДЗОВ; ПС - виробнича практика в закладах загальної середньої освіти; ПВ - виробнича практика за фахом; К – канікули; ДА– складання державного
екзамену
2
2
3
4
11
Разом
5
3
5
3
16
Канікули
Практика
2
3
2
2
9
Державна
атестація
Екзаменаційна
сесія
I
28
II
28
III
27
1V
26
Разом: 109
Залікова
сесія
Теоретичне
навчання
Курси
ІІ. Зведені дані про бюджет часу, тижні
1
1
15
16
15
3
49
52
52
52
39
195
ІІІ. ПРАКТИКА
№
з/п
1.
2.
3
4.
5.
ІV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Кількість
Кількість
кредитів
тижнів
Назва практики
Семестр
Введення в спеціальність
Пропедевтична практика_
Літня педагогічна практика в
ДЗОВ
Виробнича практика в
закладах загальної середньої
освіти
Виробнича практика за фахом
Усього
2
3, 4
6
2
2
3
3
3
4,5
5, 6, 7
31
13,5
8
4
6
Назва
освітнього
компоненту
Форма державної
атестації
Державна
атестація
Семестр
Комплексний
кваліфікаційний
екзамен (Педагогіка,
Шкільний курс
інформатики та
методика його
навчання,
ІКТ та методика
використання в
освітньому процес)
30
8
1
ЗП.01
ЗП.02
ЗП.03
ЗП.04
ЗП.05
ЗП.06
З.П.07
ПП.01
ПП.02
ПП.03
2
3
Історія України
Філософія
Правові засади сучасної
держави
Сучасна українська мова
Іноземна мова
Історія світової та української
культури
Основи інклюзивної освіти
Усього за п.1.1
1
1
Психологія
Педагогіка
Теорія та методика виховної
роботи в закладах освіти та
позашкільних дитячих
закладах
2
4
8
8
4
4
Самостійна робота
практичні
семінарські
лабораторні
лекції
у тому числі:
Всього
Загальний обсяг
Аудиторних
Розподіл годин на тиждень за курсами і
семестрами
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
СЕМЕСТРИ
1
2
7
8
13
кількість тижнів у семестрі
15
14
14
13
14
14
12
14
120
120
90
52
52
30
26
26
16
26
26
14
68
68
60
4
4
2
4
4
3
1,2
6
8
4
6
4
120
180
120
56
80
48
12
44
64
100
72
2
3
4
80
24
24
3
4
5
6
кількість годин на тиждень
6
7
8
9
10
11
12
13
1. НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
1.1. Освітні компоненти загальної підготовки
5
5
Кількість годин
Кількість
кредитів EСTS
Курсова робота
НАЗВА НАВЧАЛЬНИХ
КОМПОНЕНТІВ
Заліки
Розподіл за
семестрами
Екзамени
Шифр за ОПП
V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
4
120
52
26
26
68
29
870
370 130
0
134 106 500
1.2. Освітні компоненти професійної підготовки
4
120
60
30
30
60
8
240
112
56
56
128
4
120
56
28
28
64
15
16
17
18
19
20
21
2
2
2
4
2
2
4
2
8
2
10
2
4
0
0
4
2
4
2
4
0
311ін
1
ПП.04
ПП.05
ПП.06
ПП.07
ПП.08
ПП.09
ПП.10
ПП.11
ПП.12
ПП.13
ПП.14
ПП.15
ПП.16
ПП.17
ПП.18
ПП.19
ПП.20
ПП.21
ПП.22
ПП.23
ПП.24
ПП.25
ПП.26
ВК.1
ВК.2
ВК.3
ВК.4
ВК.5
ВК.6
ВК.7
ВК.8
ВК.9
ВК.10
ВК.11
ВК.12
ВК.13
ВК.14
2
Вступ до спеціальності
Вища математика
Дискретна математика
Теоретичні основи інформатики
Комп’ютерні мережі, Інтернеттехнології
Архітектура комп’ютера
Комп`ютерне моделювання
Об’єктно - орієнтоване
програмування та методика
його навчання
Прикладне та системне
програмне забезпечення в
освітньому процесі
Методика навчання основ
алгоритмізації та
програмування
ІКТ та методика використання в
освітньому процесі
Методика навчання
медіаграмотності
Мультимедійні засоби,
методика їх створення та
використання
Основи дистанційного навчання
Хмарні технології в освітньому
процесі
Основи комп’ютерної графіки
та методика навчання її
основних понять
Технологія і методика
проведення педагогічних
досліджень в освітньому
процесі
Шкільний курс інформатики та
методика його навчання
Методи обчислень
Практикум зі шкільного курсу
інформатики
Web-програмування
Практика усього
Курсові роботи
Усього за п.1.2
Усього (нормативні освітні
компоненти)
Виб_комп_1
Виб_комп_2
Виб_комп_3
Виб_комп_4
Виб_комп_5
Виб_комп_6
Виб_комп_7
Виб_комп_8
Виб_комп_9
Виб_комп_10
Виб_комп_11
Виб_комп_12
Виб_комп_13
Виб_комп_14
Усього (вибіркові освітні
компоненти)
УСЬОГО
Кількість екзаменів
Кількість заліків
Кількість курсових робіт
3
6
4
10
4
4
7
120
300
120
120
8
52
142
60
52
9
20
72
30
20
10
4
3
4
120
56
8
2
4
120
60
8
4
4
120
56
8
7
5
150
70
8
12
1
10
300
138
8
12
2
6
180
86
8
8
4
120
52
10
4
120
56
8
4
120
56
10
5
4
120
52
10
5
4
120
52
3
4
120
4
3
4
4,7
5,6
2
4
1
1
2
5
2
70
30
26
13
68
158
60
68
6
2
40
64
8
4
40
60
8
40
64
50
80
114
162
6
4
70
94
2
4
32
68
48
64
34
64
6
36
68
4
8
6
38
68
4
56
16
10
30
64
4
120
56
16
40
64
2
12
360
180
16
126
180
7
3
90
42
8
34
48
8
3
90
36
10
26
54
90
900
30
4530
5400
39
384
14
2075
2445
8
23
18
23
3
30
1
151
180
51
516
16
2455
2955
1
4
2
5
3
6
5
14
18
7
1
1
424
554
11
32
4
10
12
24
14
8
94
94
212
346
12
947
1053
14
4
4
2
3
4
3
20
30
4261
30
1053
2
3
240
346
2
6
4
4
33
94
3
21
4
22
594
20
4
0
2939
2
19
4
4
7200
2
18
4
7
7
8
8
8
10
6
6
17
4
96
96
96
96
68
51
48
64
64
48
80
54
57
57
975
4
4
5
5
6
16
4
2. ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
6
180
84
6
180
84
6
180
84
6
180
84
4
120
52
3
90
39
3
90
42
4
120
56
4
120
56
3
90
42
5
150
70
3
90
36
3,5
105
48
3,5
105
48
60
1800 825
0
0
0
0
3
3
15
26
30
18
18
18
18
3
6
7
23
23
17
19
8
1
18
22
8
11
19
6
6
6
6
4
3
3
4
4
3
5
3
4
4
0
12
30
3
4
12
30
3
5
7
30
2
5
1
11
30
5
3
8
30
2
5
3
3
30 30
2 2
3 5
1
Декан факультету
Тамара ОТРОШКО
Завідувач випускової кафедри
Марина ЗОЛОЧЕВСЬКА
11
Скачать