Uploaded by tdtuqf

4.Testlar Elaktr mashimnalari 75 dona

advertisement
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETINING
QO‘QON FILIALI
“Elektronika va elektr texnikasi” fakulteti
IV – bosqich
5312100- – “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyasi” bakalavr
yo‘nalishi talabalarning bilimlarini baholash bo‘yicha
ELEKTR MASHINALARI FANIDAN
fanidan
TEST SAVOLLARI TO‘PLAMI
QO’QON – 2022
Test savollari Islom Karimov nomidagiToshkent Davlat texnika universitetining
Qo‘qon filiali Kengashining 2022 - yil “___” _________dagi _____ - sonli bayoni bilan
tasdiqlangan.
Test savollari Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universitetining
Qo‘qon filiali “Elektronika va elektr texnikasi” fakulteti kengashida muhokama
qilingan va tavsiya etilgan.
(Bayonnoma № ____ “____” ______________ 2022 yil)
Fakultet dekani: ________________M.Maqsudov
Test savollari Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universitetining
Qo‘qon filiali “Matematika, tabiiy-ilmiy va umumkasbiy fanlar” kafedrasi umumiy
yig’ilishida muhokama qilingan va tavsiya etilgan.
(Bayonnoma № ____ “____” ______________ 2022 yil)
Kafedra mudiri: ______________R.Siddiqov
Tuzuvchi:
D. Abdunabiyev: TDTU ning Qo‘qon filiali assistent o‘qituvchisi
Taqrizchi:
T. Bo’teyev - TDTU ning Qo‘qon filiali “Muhandislik texnologiyalari” kafedrasi
dotsenti, t.f.n.
Fakultet dekani:
2022 yil “___” ________________ M.Maqsudov
Kafedra mudiri:
2022 yil “___” ________________ R.Siddiqov
№
Test topshirig’i
To’g’ri javob
Muqobil javob
1
Kirxgofning 1qonunining ta'rifi
qaysi javobda to’g’ri
keltirilgan ?
2
3
tugundagi
toklarning
algebraik
yig’indisi 0 ga
teng
zanjirdagi tok
kuchi kuchlanishga
to’g’ri, qarshilikka
teskari
proporsional
Muqobil javob
berk konturdagi
EYuK larning
algebraik yig’indisi
shu konturdagi
qarshiliklardagi
kuchlanishlar
tushuvining
algebrik
yig’indisiga teng
Muqobil
javob
konturtok
larning
algebraik
yig’indisi
0 ga teng
Quvvat
koeffitsiyentini
oshirish uchun qanday kondensatorlard
elementlardan
an
foydalaniladi?
induktiv g’altakdan
Quyida keltirilgan
quvvatni hisoblash
formulalaridan qaysi
biri to’g’ri yozilgan?
P  U  I  cos 
Q  U  I  cos  ;
S  I2 R
Reaktiv quvvat qaysi
ifoda yordamida
aniqlanadi?
Q  UIsin 
Q = UIcos  ;
Q = UItg 
Q  I2r
cos   P  S
cos   UI
S  UI sin 
S  P2  Q2
S  UI cos 
asinxron, reduktorli
kollektorli, parallel
qo’zg’atish
chulg’amli
kollektorli,
yakorli
filtrlardan
zaryadlash
qurilmasidan
S  P2  Q2
4
5
6
7
Quvvat
koeffitsiyentining
formulasi qaysi
javobda to’g’ri
ko’rsatilgan?
To’la quvvat qaysi
ifoda yordamida
aniqlanadi?
O’zgaruvchan tok
mashinalari necha xil
bo’ladi?
cos  
P
S
S  P2  Q2
sinxron,
asinxron,
kollektorsiz
cos  
S
P
8
9
O’zgaruvchan tok
motori aylanish
tezligini qanday
o’zgartirish mumkin.
tarmoq
chastotasini,juft
qutblar sonini va
rotor
chulg’amiga
qarshilik kiritish
bilan
O‘zgarmas tok
generatori yakor
chulg‘ami
o‘tkazgichlarida Hosil
bo‘lgan EYUK
yo‘nalishi qaysi qoida
bo‘yicha aniqlanadi
O‘ng qo‘l
qoidasi
tarmoq
kuchlanishini,chast
otani,tok kuchini
o’zgartirish bilan
tarmoq
kuchlanishini,
yakor chulg’amiga
qarshilik kiritish
bilan, magnit
oqimini zgartirib
motor valiga
nagruzka
ulab,
qo’shimcha
motor
yordamida
Amper qonuni.
Parma
qoidasi;
Chap qo‘l qoidasi
10
Aktiv quvvatqaysi
ifoda yordamida
aniqlanadi?
P  UI cos 
Elektr mashinaning
qanday qismini stator
deb ataladi?
Mashinaning
qo‘zg‘almas
qismi
2
P  S Q
2
Q S P
2
S  P2  Q2
2
11
12
Juft qutblar soni pq =
4 bo’lgan elektr
mashinada chastotasi f
q 50 Gs li uch fazali
tokdan hosil
bo’ladigan magnit
maydonining aylanish
tezligi n1 nimaga
teng?
n1  750 айл
Sun'iy mexanik
xarakteristika deb
qanday
xarakteristikaga
aytiladi?
motorning
nominal
kattaliklaridan
birortasiga
o’zgartirish
kiritish yo’li
bilan olingan
mexanik
xarakteristikaga
aytiladi
13
мин
Qo‘zg‘atish magnit
oqimi hosil
qilinadigan qismi
EYUK hosil
bo‘ladigan qismi;
n1  3000 айл
n1  1000 айл
мин
motor kuchlanishi
o’zgarishi bilan
quvvatning
o’zgarishiga
aytiladi
мин
motorning nominal
kattaliklariga
o’zgartirish
kiritmasidan
olingan mexanik
xarakteri-stikaga
aytiladi
Mashinaning
aylanadigan
qismi
n1  1500 айл
motor
aylanish
momentining
tezlikka
nisbatiga
aytiladi
мин
14
15
16
17
Juft qutblar soni pq
=2 bo’lgan elektr
mashinada chastotasi f
q= 100 Gs li uch
fazali tokdan hosil
bo’ladigan magnit
maydonining aylanish
tezligi n1 nimaga
teng?
n1  3000 айл
Juft qutblar soni pq
=2 bo’lgan elektr
mashinada chastotasi f
q= 150 Gs li uch
fazali tokdan hosil b
ladigan magnit
maydonining aylanish
tezligi n1 nimaga
teng?
n1  4500 айл
Tabiy mexanik
xarakteristika deb
qanday
xarakteristikaga
aytiladi
motorning
nominal
kattaliklariga
o’zgartirish
kiritmasidan
olingan mexanik
xarakteri-stikaga
aytiladi
Elektr motorlar
quvvatini hisoblash
usulllari.
18
Elektr motorlar
mexanik
xarakteristikasi deb
nimaga aytiladi.
мин
мин
o’rtacha
isroflar,
ekvivalent
miqdorlar
elektr motor
aylanish
tezligining, shu
aylanish
natijasida hosil
bo’lgan
momentga
bog’lanishga
aytiladi
n1  1000 айл
n1  750 айл
мин
n1  750 айл
мин
n1  1500 айл
мин
мин
motorning nominal
kattaliklaridan
birortasiga
o’zgartirish kiritish
yo’li bilan olingan
mexanik
xarakteristikaga
aytiladi
motor kuchlanishi
o’zgarishi bilan
quvvatning
o’zgarishiga
aytiladi
o’rtacha quvvat ,
o’rtacha isroflar
ekvivalent tok,
ekvivalent quvvat
va ekvivalent
moment
ish mashinasi
aylanruvchi
qismlari qarshilik
momentini
aylantiruvchi val
tezligiga
bog’lanishiga
aytiladi
motor aylanuvchi
momentining shu
aylanish hosil b
lgan vaqt oralig’iga
aytiladi
19
Elektr motorni
tormozlashning
qanday usullari bor.
generatroli,qarsh
i qo’shish bilan,
elektrodinamik
gidravlik,
elektrodinamik,
qo’shimcha kuch
bilan
elektrodinamik,
teskari ulab, qarshi
qo’shib
n1  1500 айл
мин
n1  1000 айл
мин
motor
aylanish
momentining
tezlikka
nisbatiga
aytiladi
quvvat isrofi,
ekvivalent
tok
aylanish
momentining
motor
chulg’amlari
dan tayotgan
tok kuchiga
bog’lanishiga
aytiladi
qo’shimcha
kuch bilan,
kolodkalar
yordamida,
gidravlik
20
Transformator qanday
qismlardan iborat
21
22
Transformatorni kim
va qachon ixtiro
qilgan
Transformatorning
birlamchi va
ikkilamchi
chulg’amlarida hosil
bo’ladigan
EYuKlarning effektiv
qiymatlari qaysi
javobda to’g’ri
keltirilgan ?
23
O’lchov tok
transformatorining
vazifasi nimadan
iyuborat?
24
25
26
O’lchov
transformatorlarining
qanday turlari
mavjud?
Transformator magnit
o’tkazgichi
tayyorlangan
po’latning qalinligini
0,5 мм o’rniga 0,35
мм liga almashtirsak,
salt ishlash toki I0 va
po’lat o’zakdagi isrof
Рп qanday o’zgaradi?
Agar birlamchi
chulg’amdagi EYuK
100 V bo’lsa, u holda
bir fazali
transformatorning
ikkilamchi
chulg’amidagi kеltirilgan EYuK ni
aniqlang
po’lat o’zak
(sterjen) va
birlamchi va
ikkilamchi
chulg’amlardan
1876 yilda
Yablochkov P.
N.
E1  4,44 f1w1Фm
va
E2  4,44 f 2 w2Фm
po’lat o’zak va
metal
plastinkalardan
po’lat o’zak va
g’altakdan
g’altak va
chulg’amlard
an
1880 yilda Usagin
1889 yilda DolivoDobrovolskiy M.
O.
1821 yilda
Maksvell.
E1  4,44 f w1Фm v
a
E2  4,44 fw2Фm
o’lchanishi
lozim bo’lgan
tok kuchini
o’lchanishi
mumkin bo’lgan
tok kuchigacha
pasaytirib,
o’lchash uchun
ishlatiladi
o’lchanishi lozim
bo’lgan
kuchlanishni
o’lchanishi
mumkin bo’lgan
kuchlanishgacha
pasaytirib ul-chash
uchun ishlatiladi
tok va
kuchlanish
quvvat, tezlik, tok
I0 kamayadi, Рп
kamayadi
I0o’zgarmaydi, Рп
kamayadi
Transformatsiyalash koeffitsiеnti ma'lum
emas, shuning
uchun aniqlash
mumkin emas
Е21=200 В
E1  4,49 fw1Фm
va
E2  4,49 fw2Фm
E1  4,45 f w1Фm
va
E2  4,44 fw2Фm
o’lchanishi
lozim bo’lgan
o’lchanishi lozim
tezlikni
bo’lgan quvvatni
pasaytirib
pasaytirib o’lchash
o’lchash
uchun ishlatiladi
uchun
ishlatiladi
tok va quvvat
I0o’sadi,
Рпo’zgarmaydi
Е21=100 В
tezlik va
quvvat
I0 kamayadi,
Рпo’sadi
Е21=50 В
27
28
29
30
31
32
33
SN=180 кVА U1N=10
kV bo’lsa uch fazali
transformatorning
birlamchi chulg’am
nominal tokini toping.
Transformatorning
salt ishlash
xaraktеristikalaridan
biri bo’lgan cos
0=(U0) kuchlanish
oshishi bilan qanday
o’zgaradi?
Bir fazali
transformatorning
nominal quvvati 40
кVА, ikkilamchi
chulg’am kuchlanishi
U2n= 500 V, (S1n
S2n). Ikkilamchi
chulg’am tokini
toping.
Аgar r2=15 0m va
К=2 bo’lsa, ikkilamchi
chulg’amning kеltirilgan aktiv qarshiligini toping
Agar I2=20 АваК = 2
bo’lsa, kеltirilgan
transformatorning
ikkilamchi chulg’ami
tokini toping
Agar Фm=0,04 Vb,
f=50 Gts, W1=50,
W2=25 bo’lsa,
chulg’amlardagi EYK
ning ta'sir etuvchi
qiymatini toping.
Ulanish guruhlari har
xil bo’lgan transformatorlar parallеl
ulansa nima bo’ladi?
I1n= 10,4 А
I1n= 18 А
I1n= 6 А
I1n= 104 А
To’g’ri chiziqli
ko’rinishda kamayadi
To’g’ri chiziqli
oshadi
Egri chiziqli
ko’rinishda
oshadi
80 А
40 А
800 А
0,08 А
r21=60 0m
r21=7,5 0m
r21=30 0m
r21=3,75 0m
I21 = 10А
I21 = 40А
I21 = 20А
I21 = 50А
Е1 = 444 V,
Е1 = 100V,
ma’lumot еtarli
emas
Е1 = 200 V,
Yuklanish pastida
kuchlanish
nolgacha kamayadi
Transformatordan nominal tok oqib
o’tadi
Egri chiziqli
ko’rinishda kamayadi
Е2 = 222 V
Е2 = 50 V
Yuklama yo’q
paytda ham
transformator
chulg’amlaridan
juda katta
tеnglashtiruvchi
tok oqib o’tadi.
Chiqish shinalarida
ikkilangan kuchlanish paydo bo’ladi
Е2 = 50 V
34
Qisqa tutashish
kuchlanishlari bir xil
bo’gan
transformatorlarni
parallеl ishlashga
ulash mumkinmi?
Javob uchun
ma'lumot еtarli
emas
Mumkin emas
Transformatsiyalash koeffitsiеnti bir
xil bo’lsa,
mumkin
Mumkin
35
Ikkita
transfor- Javob uchun
matorning
ulanish ma'lumot yеtarli
guruhlari bir xil, qisqa emas
tutashish kuchlanishlari tеng, nominal
quvvatlari nisbati 1:3
dan oshmasa transformatorlarni parallеl
ishlashga
ulash
mumkinmi?
Mumkin emas
Mumkin
U1( I )> U1( II )
bo’lsa,
mumkin
36
Transformatorning
yuklamasi induktiv
xaraktеrda bo’lsa,
yuklama toki
oshganda U2
kuchlanish qanday
o’zgaradi?
Ko’payadi
O’zgarmaydi
Avval
ko’payadi,
so’ngra kamayadi
37
Uch fazali trans- Nominal
Salt ishlash
formatorning qanday yuklama bilan tajribasida
holatida isroflar ko’p ishlaganda
bo’ladi?
Qisqa
tutashish Bir fazali
tajribasida
qisqa tutashish tajribasida.
38
Agar Р2=980 W,
Рpo’l=5W,
Рм=15W
bo’lsa,
transformatorning foydali ish
koeffitsiеntini toping
Bеrilgan quvvat
noma'lumligi
uchun masalani
еchimi yo’q
39
Aktiv yuklamaga
Рe ~ К2yuk, Рm К2yuk proportsional
ishlayotgan transКyuk га bog’liq
formatorning mis
emas
chulg’amidagi Рe vа
po’latidagi Рm isroflari
yuklanish koeffitsiеnti
bilan qanday
bog’liqlikda bo’ladi
Kamayadi
98%
99%
Кyuk га
emas
2%
bog’liq Рm ~ Кyuk, Рe
~ К2yuk
40
Salt ishlash rеjimida
transformatorning FIК
i nimaga tеng?
41
Agar birlamchi
chulg’am o’ramlar
soni kamaytirilsa, U1н
=const bo’lganda
transformator magnit
o’tkazgichidagi
magnit induksiya
amplitudasi Вm ва salt
ishlash toki I0 qanday
o’zgaradi?
42
Transformator aktiv
yuklama bilan
ishlayapti. Yuklama
toki oshishi bilan
ikkilamchi kuchlanish
qanday o’zgaradi?
43
Transformatorning
ishlash prinsipi
qanday qonunga
asoslangan
44
45
0
0,5.
I0 ko’payadi, Вm I0o’zgarmaydi,
ko’payadi.
Вmo’zgarmaydi.
bir nеcha %.
I0kamayadi,
ko’payadi.
1.
Вm I0 ko’payadi,
Вm kamayadi.
Ko’payadi.
O’zgarmaydi
Avval
ko’payib,
so’ng
kamayadi.
Elеktromagnit
induksiya qonuni
Kirxgof qonuni
Ampеr qonuni
Nyuton qonuni
Elеktr enеrgiyani
istе'molchilarga
qanday kuchlanishda
uzatish maqsadga
muvofiq
Katta kuchlanishda
Kichik kuchlanishda
O’zgarmas kuchlanishda
Pulslanuvchi
kuchlanishda
Nima uchun elеktr
stantsiyalarida uzatish
liniyalarining
boshlanishiga
kuchlanishni
oshiruvchi transformator qo’yiladi?
Noto’g’ri javobni
ko’rsating.
Elеktr uzatish
Sistеmaning
quvvat koeffi- liniyasidagi
tsiеntini oshirish simning og’irligini
kamaytirish uchun
uchun
Elеktr uzatish
liniyalarini
qurishdagi kapital
xarajatlarni
kamaytirish uchun
Elеktr uzatish
liniya
simlarida
quvvat
isrofini
kamaytirish
uchun
Kamayadi
46
Nima uchun
transformatorning tеmir o’zagi bir-biridan
izolyasiyalangan
yupqa elеktrotеxnik
po’lat plastinkalaridan
yig’iladi?
Uyurma toklarni kamaytirish uchun
Gistеrеzis isrofini Po’lat o’zakdagi iskamaytirish uchun roflarni kamaytirish uchun
47
Transformatorning
birlamchi
chulg’amidagi kuchlanishni nominaldan
oshirsak, salt ishlash
toki va magnit isroflar
qanday o’zgaradi?
I0 oshadi,Рm
oshadi
I0 oshadi,Рm
o’zgarmaydi
I0 o’zgarmaydi, Рm
oshadi
I0
o’zgarmaydi,
Рm
o’zgarmaydi
48
Qisqa tutashishda
transformator
birlamchi chulg’amidagi isrof nimaga
proporsional bo’ladi?
Iк2
Iк
U1
1
U1
49
Salt ishlash rеjimida
transformator po’lat
o’zagidagi isroflar
nimaga proporsional
bo’ladi
I0
Вpo’l2
U1
I02
50
Transformatorning
U2=-E2-I2r2qaysi muvozanat tеng- jIcx2
lamasida xato bor?
I 0 = I 1+ I 2
U1=- Е1+I1r,+jI1x1
I 0
51
Uch fazali transformatorning
chulg’amlari yulduz
usulida ulangan
bo’lsa, u holda
yuklamasiz ishlash
rеjimidagi paramеtrlarini topish
uchun ko’rsatilgan
formulalarning qaysi
birida xato bor?
Z0 =
U0
I0
Chulg’amdagi
isrofni
kamaytirish
uchun
W1= I 1
W1+ I 2W2
Z0 =
U0
3I 0
Х0 =
Z 02  r02
r0 =
Р0
3I 02
52
Asinxron motorning
pasportida nominal
kuchlanish 220 / 380
V кo’rsatilgan.
Tarmog’ida 1. 220 V;
2. 380 V li liniya
kuchlanishi bilan
ulanishi uchun
motorning stator
chulg’ami qanday
sxеmaga ulanishi
lozim
53
Sirpanishni hisoblash
formulasi qaysi
javobda to’g’ri
ko’rsatilgan?
54
55
56
1.Uchburchak,
2.yulduz
1. Yulduz,
2.uchburchak
S
n n
S 1 2
n1
1.Yulduz, 2.yulduz
n2  n1
n2
S
n1  n 2
n2
1.Uchburcha
k,
2.uchburchak
S 
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.1 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor
rotorining
aylanish
tezligi
nechaga teng bo’ladi?
900
800
1000
1040
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor
rotorining
aylanish
tezligi
nechaga teng bo’ladi?
1000
1500
900
600
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0.2 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor
rotorining
aylanish
tezligi
nechaga teng bo’ladi?
800
1000
700
850
n2  n1
n1
57
58
59
60
61
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.3 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor
rotorining
aylanish
tezligi
nechaga teng bo’ladi?
700
850
800
750
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1000 ayl/min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq=0.6 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor
rotorining
aylanish
tezligi
nechaga teng bo’ladi?
400
500
600
450
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.8 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor
rotorining
aylanish
tezligi
nechaga teng bo’ladi?
200
75
125
100
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =1 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq=0.9 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
0
1500
1000
150
100
200
600
300
62
63
64
65
66
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
3000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.1 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
3000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.6 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
3000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0.3 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
3000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =1 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0.1 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
2700
0
3000
1000
1200
1000
1500
600
2100
0
27000
25000
0
2700
3000
1000
1350
1200
1000
1100
67
68
69
70
71
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0.4 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.7 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.3 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0.5 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.2 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
900
1000
800
750
450
750
650
500
1050
1000
600
750
750
500
1000
600
1200
1000
900
0
72
73
74
75
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
1500 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq 600
ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq 0.4 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq
3000 ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq= 0.4 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
Magnit maydonining
aylanish tezligi nq 600
ayl/ min. bo’lgan
asinxron motorining
sirpanishi Sq =0.7 ga
teng bo’lsa, asinxron
motor rotorining
aylanish tezligi
nechaga teng bo’ladi?
1500
3000
1000
900
360
750
550
650
1800
1500
1900
1000
180
450
250
350
Tuzuvchi D Abdunabiyev
Download