Uploaded by Paul Stotsky

Vimogidooformlennya bee0n0iu.3rl

advertisement
1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1. Загальні технічні вимоги. Курсова роботи має бути виконана за допомогою комп’ютерної
техніки з дотриманням таких вимог:
- друк тексту - на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм);
- набір тексту - у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, кегль
тексту - 14, через 1,5 міжрядкових інтервали.
Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту.
Текст курсової роботи потрібно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм,
праве – 10, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
Не можна використовувати примусових і ручних переносів слів. Необхідно автоматично
встановлювати заборону висячих рядків. Не можна встановлювати відступ (абзац) першого рядка
табуляцією або декількома проміжками. Слова мають бути розділені лише одним проміжком. За
необхідності варто скористатися опцією “відобразити всі знаки”. Основний текст необхідно
набирати з абзацами (відступ першого рядку 0,75), не більше 6-ти на сторінку.
Не допускається застосування сканованого, іншого електронного невичитаного тексту –
необхідне як змістове (авторське трактування, перефразування), так і технічне редагування. При
технічному редагуванні передовсім необхідно звернути увагу на такі моменти: 1) коректність
розпізнання літерних та інших символів; 2) відповідність шрифтів, відступів, інтервалів;
3) усунення переносів і зайвих символів типу “¬” (переноси), “ ° ”, “‐” (пробіли); 4) за потреби
заміна символів на відредаговані аналоги типу:
Таблиця
Символи, які підлягають редагуванню (що зустрічаються
найчастіше при перенесенні (розпізнаванні) електронних текстів)
Типи та вигляд символів
Варіанти
тире лапки апостроф
кома
невідредаговані
—
""
'
,
відредаговані
“”
’
,
Роздрукований варіант роботи подають зшитим у встановленому порядку у папцішвидкозшивачі у належному вигляді з можливістю гортати сторінки і залишати необхідні
маркування та позначки.
2. Структурні вимоги. Матеріали курсової роботи повинні бути представлені у наступній
послідовності: 1) титульна сторінка; 2) зміст; 3) вступ; 4) основна частина (1, 2, 3 розділи);
5) висновки; 6) список використаних джерел; 7) додатки.
Титульна сторінка повинна бути виконана стандартним шрифтом згідно з рекомендованою
формою, наведеною у додатку Д.
Зміст має містити усі структурні елементи (заголовки) роботи із зазначенням їхніх
початкових сторінок, починаючи вступом і завершуючи додатками (додаток Ж). Усі назви,
наведені у змісті, повинні бути ідентичними тим, що мають місце у тексті. З метою грамотного
оформлення змісту рекомендується використовувати режим невидимої таблиці, що дозволить
рівномірно розмістити назви та номери сторінок.
Заголовки структурних елементів курсової роботи належить друкувати великими літерами по
центру (без відступу першого рядку), використовуючи текстовий редактор Times New Roman
розміру 14 жирний: “ЗМІСТ”; “ВСТУП”; “РОЗДІЛ 1. НАЗВА”; “ВИСНОВКИ”; “СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”; “ДОДАТКИ”. Заголовки підрозділів набираються малими
літерами, окрім початкової, з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо
заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і
текстом складає 3 інтервали. Кожен структурний елемент курсової роботи починається з нової
сторінки, підрозділ – продовжує сторінку. Остання сторінка структурного елементу має бути
заповнена текстом не менш як на 2/3. Кожен розділ (підрозділ) має складати не менше 6-ти
сторінок тексту.
3. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими
цифрами без знака №. Усі сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані. Нумерація
2
сторінок повинна бути наскрізною. Арабські цифри без крапки проставляються у верхньому
правому куті. Першою сторінкою роботи є титульна, яка включається до загальної нумерації, але
на якій номер не проставляється.
Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах розділу. Номер
підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять
крапку. В кінці номера підрозділу також повинна стояти крапка: “2.1.” (перший підрозділ другого
розділу).
Усі ілюстрації (рисунки), таблиці та формули у тексті курсової роботи повинні бути
пронумеровані. Після номера ілюстрації подається назва. Номер ілюстрації (таблиці, формули)
складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці, формули), між якими
ставиться крапка: “Рис. 2.3.” (третій рисунок другого розділу), “Таблиця 3.1.” (перша таблиця
третього розділу), (1.2) (друга формула першого розділу).
4. Ілюстрації (графіки, діаграми, схеми, фотографії, креслення), застосовані у роботі,
іменуються рисунками і позначаються скороченням “рис.” і нумеруються послідовно в межах
розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Після номера ілюстрації ставиться крапка і назва з
великої літери. Номер ілюстрації, її назву, пояснювальні підписи розміщують послідовно під
ілюстрацією (додаток З).
Рисунки (графіки, діаграми) мають бути виконані самостійно в редакторі Microsoft Excel у
чорно-білому варіанті або у відтінках сірого; фон - білий, без рамки. Не допускається вкладання
скопійованої, неопрацьованої автором, ілюстрації цифрового характеру чи таблиці з
першоджерела безпосередньо в текст.
Ілюстрації та таблиці слід подавати в роботі одразу після тексту, де їх згадано вперше або на
наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках курсової роботи, їх включають до
загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують
формат А4, подають у додатках. Усі ілюстрації повинні бути згадані в тексті, наділені
відповідними коментарями і за змістом доповнювати основний текст.
5. Таблиці нумерують арабськими цифрами послідовно (за винятком тих, що розміщені у
додатках) у межах розділу. З великої літери у правому верхньому куті розміщують напис
“Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу та порядкового номера
таблиці (між якими ставиться крапка): “Таблиця 2.4” (таблиця четверта другого розділу). Нижче
по центру сторінки з великої літери вказується назва таблиці, після якої нижче безпосередньо
подається сама таблиця. Назва не підкреслюється (додаток К).
Заголовки граф таблиці починають великими літерами, підзаголовки – маленькими (якщо
вони складають одне речення із заголовком) або великими (якщо вони самостійні).
У випадку перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишуть:
“Продовження таблиці 2.4”. При цьому повторюють “шапку” таблиці або нумерують її графи
(стовбці після заголовків) з перенесенням лише пронумерованих граф.
У таблицях належить правильно зазначати одиниці виміру наведених величин, дотримуватись
правил їхнього скорочення. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість
десяткових знаків. Якщо усі одиниці виміру однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться
у заголовку (у верхньому правому куті після назви), якщо різні – вказуються окремою колонкою у
таблиці. Дані можуть наводитися як в абсолютних (тис. грн., млн. грн., тис. дол. США, т, м, шт.),
так і у відносних (%) величинах. Допускаються лише загальноприйняті скорочення та позначення.
Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому проставляють
прочерк.
Після рисунка чи таблиці обов’язково має бути їхній текстовий аналіз. При посиланні на
рисунок чи таблицю вказується їхній номер: “Згідно з даними, наведеними у табл. 2.4 і рис. 2.3…”
6. Формули у курсовій роботі також нумеруються у межах розділу. Номер формули
складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку.
Номери формул пишуться біля правого краю сторінки на рівні відповідної формули у круглих
дужках: “(1.2)” (друга формула першого розділу). Вище і нижче формули залишають не менше
одного вільного рядка.
Зразу після формули символи слід розшифровувати. Значення кожного символу пишуть з
нового рядка. Перший рядок, який розкриває значення символів, починають зі слова “де” без
3
двокрапки після нього (додаток К). Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід
перенести на інший після знаків рівності “=”, додавання “+”, віднімання “-”, множення “×” чи
ділення “:” При введенні формул у текст потрібно застосовувати редактор формул.
7. Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим номером за списком
використаних джерел, виділеним двома квадратними дужками: “…що випливає з твердження
автора [34, с. 5-7].” (посилання на джерело бібліографії під номером 34, де на сторінках 5-7 йде
мова про конкретне твердження автора). Крапка ставиться після закриваючої квадратної дужки
посилання, що стосується речення. Номер джерела і сторінки треба розділяти комою, а окремі
джерела в межах одного посилання - крапкою з комою: “[34, с. 5-7; 46, с. 12-15]”. Якщо джерело
електронне, можливе посилання лише на його порядковий номер у списку використаних джерел:
[56].
При потребі посилання на закони, укази, інструкції та інші подібні документи, посилаються
на документ уцілому або на його розділи із зазначенням найменування документа. При виконанні
курсової роботи забороняється дослівне переписування тексту з літературного джерела,
обов’язково повинна бути проведена аналітична робота автора на основі визначених матеріалів.
Посилання на ілюстрації, таблиці, формули, вказуються їхніми порядковими номерами із
застосуванням скорочень “рис.”, “табл.” і дужок для формул: “…як видно з рис. 2.3, табл. 2.4,
формули (1.2) …”.
8. Список використаних джерел містить бібліографічний опис використаних джерел
опрацьованої інформації і розміщується після висновків. У курсовій роботі рекомендовано
застосовувати алфавітно-нумераційний порядок запису літературних джерел. Записи
розташовують в алфавітному порядку за прізвищами авторів або перших слів назв творів без
зазначення автора. Авторів, які мають однакові прізвища, записують в алфавітному порядку їхніх
ініціалів. Праці одного автора записують за алфавітом перших букв назв його праць. Праці одного
автора з однаковою назвою записують за хронологією. Список літератури має єдину наскрізну
нумерацію.
Перелік використаних джерел складають у такій послідовності: 1) законодавчі та нормативні
акти; 2) авторські праці (монографії, підручники, посібники, статті), статистичні та архівні
матеріали у наступному порядку: а) видані кирилицею (українські, російські, білоруські тощо);
б) видані латиною (англійські, французькі, німецькі тощо); в) видані мовами з особливою
графікою (за алфавітом назв мов – арабською, вірменською, грузинською, єврейською,
китайською, японською тощо); 3) електронні джерела.
Список використаних джерел рекомендується оформлювати згідно з нинішніми вимогами
ВАК, наведених у додатку Л. Обов’язково повинні бути відображені усі реквізити літературних
джерел відповідно до чинних державних бібліографічних стандартів. При цьому для книг
(монографій, посібників, підручників) особливими реквізитами є: прізвище та ініціали автора
(авторів), назва праці, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок у відповідній
послідовності (додаток Л, пункти 1-9); для журналів, газет, збірок, зібраних творів: прізвище та
ініціали автора (авторів), найменування статті (твору), назва джерела за реквізитами титульного
аркуша – рік, номер, діапазон сторінок (додаток Л, пункт 10). Електронні джерела інформації
мають містити максимальне наповнення доступних реквізитів відповідно до вищенаведених вимог
(залежно від того чи це електронна книга, чи стаття) із зазначенням режиму доступу (сайту): “
http://www...” (додаток Л, пункт 15).
При складанні списку використаних джерел також слід звернути увагу на наступні моменти
оформлення: 1) назви міст, де видана книга пишуться повністю, за винятком деяких
загальноприйнятих варіантів типу: М. (Москва), К. (Київ), С-Пб (Санкт-Петербург); 2) після назви
міста ставиться двокрапка (за якою подається назва видавництва), або кома (за якою подається рік
видання); 3) назви твору і видавництва не беруть у лапки (а у звичайному тексті - беруть); 4) при
описові книги у кінці подається загальна кількість сторінок із маленькою літерою з крапкою “с.”
після цифри: “538 с.”; при описові статті вказується діапазон сторінок (перша та остання сторінка
твору) з великою літерою з крапкою “С.” перед першою цифрою: “С. 11-15”.
9. Додатки оформлюються як продовження курсової роботи та розміщуються після списку
використаних джерел у порядку появи посилань на них в основному тексті. Перед матеріалами, які
виносяться у додатки, на чистому аркуші у центрі великими літерами друкується слово
4
“ДОДАТКИ”. Кожен додаток починається з нової сторінки. Сторінки, на яких розміщені додатки
не нумеруються. Кожна ілюстрація чи таблиця має змістовний заголовок – маленькими літерами з
першої великої. У верхньому правому куті маленькими літерами з першої великої пишеться слово
“Додаток” та велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими
літерами української абетки: “Додаток А”, “Додаток Б”…, за виключенням наступних літерних
символів: “Г”, “Ґ”, “Е”, “Є”, “І”, “Ï”, “Й”, “И”, ”О”, “Ч”,”Ь”.
На останній сторінці після заключної частини висновків студент ставить свій підпис і зазначає
дату її виконання.
5
Додаток А
Орієнтовна тематика міждисциплінарних курсових робіт
3 курс спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
1. Особливості сучасної економічної глобалізації.
2. Національна економіка в глобальному конкурентному середовищі.
3. Проблеми адаптації моделі економічного розвитку України в умовах глобалізації
світового господарства.
4. Відкритість національної економіки та її вплив на процеси економічної
трансформації України.
5. Роль “Тріади” (США, ЄС, Японія) у світовому господарстві.
6. Техноглобалізм як сучасний пріоритет розвитку світового господарства.
7. Особливості сучасного етапу інтеграції України у міжнародний поділ праці.
8. Ринкові трансформації та економічна безпека України в епоху глобалізації.
9. Зовнішньоекономічна політика України: фактори формування та механізм її
реалізації.
10. Глобальна виробнича інфраструктура як важлива складова світового
господарства.
11. Сучасні напрямки формування глобальних ланцюжків створення вартості.
12. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їхнього
загострення.
13. Міждержавне регулювання глобальних проблем.
14. Продовольчі проблеми світу і роль міжнародних інститутів у їхньому розв’язанні.
15. Екологічні проблеми світу: суть, структура та напрямки подолання.
16. Суть та напрямки реалізації програми “низьковуглецевої економіки” провідними
країнами.
17. Проблеми заборгованості країн і можливі шляхи їхнього вирішення.
18. Особливості та закономірності розвитку міжнародної економіки.
19. Дослідження окремих елементів середовища міжнародних економічних відносин.
20. Світовий ринок і міжнародний рух факторів виробництва.
21. Світовий ринок товарів і послуг, особливості його розвитку в сучасних умовах.
22. Експортно-імпортна діяльність України.
23. Механізм регулювання міжнародної економічної діяльності України.
24. Традиційні теорії міжнародної торгівлі.
25. Міжнародна торгівля й особливості її структури.
26. Основні тенденції в географічній спрямованості світової торгівлі.
27. Організація діяльності міжнародних товарних ринків.
28. Особливості торгівлі у вільних економічних зонах.
29. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами в Україні.
30. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру СОТ.
31. Сутність міжнародної торгівлі послугами.
32. Сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг і місце на ньому України.
33. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.
34. Форми міжнародного руху підприємницького капіталу.
35. Характеристика ринку міжнародних інвестицій.
36. Міжнародні корпорації як суб’єкти міжнародного інвестування.
37. Роль ТНК у світогосподарській системі.
38. Діяльність спільних підприємств у міжнародній економіці.
39. Роль України на ринку міжнародних інвестицій.
40. Міжнародне портфельне інвестування як рух фінансового капіталу.
41. Сутність і передумови міжнародного кредитування.
6
42. Світова криза заборгованості.
43. Україна на міжнародному ринку кредитних ресурсів.
44. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.
45. Особливості формування та розвитку світового ринку праці.
46. Міжнародна трудова міграція та причини її виникнення.
47. Масштаби трудової міграції населення України за кордон.
48. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.
49. Вплив міжнародної трудової міграції на економічний розвиток України.
50. Міжнародний ринок технологій.
51. Специфіка й основні канали міжнародного трансферту технологій.
52. Міжнародна економічна діяльність України в умовах сучасного науковотехнічного прогресу.
53. Сутність і еволюція міжнародних валютних відносин.
54. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи.
55. Розвиток міжнародних валютних ринків світу.
56. Валютна політика та політика валютного курсу.
57. Форми міжнародних валютних розрахунків.
58. Інструменти міжнародних валютних розрахунків.
59. Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.
60. Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.
61. Форми й особливості регіональної економічної інтеграції.
62. Проблеми та перспективи світової (глобальної) інтеграції.
63. Потенціал і особливості загальноєвропейської економічної інтеграції.
64. Україна у світових інтеграційних процесах.
65. Місце США у світовій економіці.
66. Передумови економічного розвитку Канади.
67. Загальна характеристика економіки країн ЄС.
68. Сучасні тенденції розвитку провідних країн АТР.
69. Проблеми розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.
70. Спільне підприємництво як форма міжнародного співробітництва: суть, форми та
фактори розвитку.
71. Глобалізаційний аспект функціонування транснаціональних корпорацій.
72. ТНК як головний суб’єкт міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності.
73. ТНК і ТНБ в системі світогосподарських зв’язків.
74. Нематеріальні активи в системі конкурентних переваг ТНК.
75. Становлення вітчизняних ТНК як форма входження України в світогосподарські
зв’язки.
76. Функціонування міжнародних промислово-фінансових груп в Україні (роль,
особливості, проблеми).
77. Стан та перспективи формування міжнародної конкурентоспроможності
машинобудівельної галузі в Україні.
78. Організація та особливості діяльності філій іноземних корпорацій в Україні.
79. Діяльність ТНК на ринках України.
80. Масштаби та основні напрями міжнародних торговельних потоків у світовому
господарстві.
81. Особливості динаміки та змін товарно-географічної структури сучасної
міжнародної торгівлі.
82. Роль зустрічної торгівлі в міжнародному обміні та її форми.
83. Міжнародні виставки та ярмарки як економічно-інформаційний чинник розвитку
міжнародної торгівлі.
84. Міжнародні торги та їхній розвиток в Україні.
85. Міжнародні біржі та особливості їхнього функціонування.
7
86. Особливості міжнародної торгівлі через лізингові компанії.
87. Організація міжнародної аукціонної торгівлі (сучасні механізми та об’єкти).
88. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.
89. Демпінг і антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі.
90. Особливості функціонування світових товарних ринків.
91. Кон’юнктура окремих сегментів світового ринку (сировини / палива / енергії /
машин і обладнання) і можливості розширення присутності на них українських
продуцентів.
92. Міжнародна торгівля послугами в умовах глобалізації.
93. Світова індустрія туризму в умовах міжнародної конкуренції.
94. Туристичний бізнес в структурі світового ринку послуг.
95. Світовий ринок транспортних послуг.
96. Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних
послуг.
97. Міжнародна торгівля фінансовими послугами.
98. Страхові послуги на світовому ринку.
99. Світовий ринок консалтингових послуг.
100. Лізинг у міжнародній комерційній діяльності.
101. Міжнародний ринок інжинірингових послуг.
102. Світовий ринок телекомунікаційних послуг.
103.Зовнішня торгівля України товарами і послугами: структура та тенденції
розвитку.
104.Ефективність зовнішньої торгівлі України у контексті формування економіки
відкритого типу.
105.Конкурентоспроможність країни (регіону), стратегія і тактика оптимізації
експортних товаропотоків.
106.Економічний механізм розвитку і реалізації експортного потенціалу України.
107.Проблеми розвитку російсько-українських торгових відносин.
108. Перспективи розвитку та шляхи удосконалення механізму експортно-імпортних
операцій України з розвинутими країнами.
109. Експортний напрямок розвитку професійного послугового бізнесу в Україні
(регіоні).
110. Сучасна система регулювання міжнародної торгівлі.
111. Національний рівень регулювання міжнародної торгівлі.
112. СОТ та її роль у лібералізації світової торгівлі.
113. Сучасна зовнішньоторговельна політика розвинених країн і засоби її реалізації (на
прикладі конкретної країни).
114.Особливості зовнішньоторговельної політики країн з перехідною економікою.
115. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі.
116. Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі.
117.Тарифні та нетарифні обмеження експортно-імпортних операцій в Україні.
118.Торговельні режими України з іншими країнами світу.
119. Сучасна зовнішньоторговельна політика України.
120. Політика імпортозаміщення та експортна орієнтація економіки України.
121. Ефективність аграрної зовнішньоторговельної політики України.
122.Засади створення оптимальної зовнішньоторговельної політики України.
123. Система тарифного регулювання в Україні та перспективи її розвитку.
124. Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі України: сучасний стан і
перспективи розвитку.
125.Розвиток світового інвестиційного процесу в умовах глобалізації.
126. Мотивація та стратегія прямого інвестування у конкурентному середовищі.
127. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни в економіці країни.
8
128. Динаміка та структура прямих і портфельних інвестицій у сучасних умовах.
129. Іноземні інвестиції та національна конкурентоспроможність.
130. Розвиток міжнародних інвестиційних ринків (сучасні тенденції та регулятивна
інфраструктура).
131. Регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні (проблеми адаптації
зарубіжного досвіду).
132. Формування сприятливого інвестиційного клімату в перехідних економіках.
133. Зарубіжні інвестиції як фактор економічного розвитку України.
134. Інвестиційна привабливість країни та фактори, що її визначають
135.Особливості іноземної інвестиційної діяльності українських підприємств.
136. Основні тенденції розвитку світових ринків прямих зарубіжних інвестицій.
137.Лібералізація світових ринків капіталів: теоретичні та практичні аспекти.
138. Проблеми міжнародної трудової міграції у сучасних умовах.
139. Вплив міграції робочої сили на економічний розвиток країни.
140. Розвиток ринку праці у світовому господарстві.
141.Державне регулювання міграційних потоків.
142.Перспективні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму
регулювання зайнятості на світовому ринку праці.
143.Міжнародна міграція робочої сили як елемент міжнародного обміну чинниками
виробництва (на прикладі Чернівецької області).
144. Особливості міжнародного науково-технічного обміну.
145. Торгівля ліцензіями та ноу-хау у міжнародному науково-технічному обміні.
146. Вільні економічні зони, суть і причини створення.
147. Патентно-ліцензійна торгівля України із зарубіжними країнами.
148. Міжнародні науково-технічні програми.
149. Регулювання міжнародних передач результатів науково-технічної діяльності.
150. Еволюція світової валютної системи та сучасні проблеми розвитку міжнародних
валютних відносин.
151.Міжнародні валютні відносини на сучасному етапі розвитку світового
господарства.
152.Розвиток валютного ринку України (формування та механізм функціонування).
153.Вплив розвитку валютних відносин на міжнародну торгівлю.
154.Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки.
155.Проблеми європейської валютної системи на сучасному етапі.
156.Міжнародна координація валютно-фінансових відносин.
157.Організаційно-економічні основи процесу інтеграції України до світового
валютного ринку.
158.Роль міжнародних фінансових центрів у глобалізації світогосподарських зв’язків.
159.Конкурентоспроможна банківська система – фактор економічної безпеки
держави.
160.Зовнішні борги та кредити у сучасній світовій економіці.
161.Проблеми платіжних балансів індустріально розвинених країн у сучасних умовах.
162.Платіжний баланс країни як узагальнюючий показник розвитку її
світогосподарських зв’язків.
163.Макроекономічна роль платіжного балансу в забезпеченні сталого розвитку
національної економіки.
164.Зовнішня заборгованість України: теорія і практика урегулювання.
165.Україна у системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.
166.Особливості лібералізації ринків позичкових капіталів у трансформаційних
процесах країн Центральної та Східної Європи.
167.Особливості розвитку сучасного світового фінансового ринку.
168.Динаміка і структура міжнародного ринку позичкових капіталів.
9
169. Інтеграційні процеси у світовому господарстві: сутність, об’єктивні передумови та
сучасні тенденції розвитку.
170.Західноєвропейська економічна інтеграція: еволюція, проблеми та перспективи
розвитку.
171. Інтеграційні угруповання країн Центральної та Східної Європи.
172.Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА): стан, проблеми,
перспективи розвитку.
173.Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці.
174. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні.
175. Сучасний стан і перспективи розвитку інтеграційних процесів на Африканському
континенті.
176.Регіон у міжнародних економічних відносинах (досвід Чернівецької області).
177.Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС.
178.Єврорегіони в системі міжнародних економічних відносин.
179.Роль ООН у розвитку світових інтеграційних процесів.
180.Роль багатонаціональних і міжрегіональних інститутів у розвитку
загальносвітової економічної інтеграції.
10
Додаток Д
Зразок оформлення
титульного аркуша курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Економічний факультет
Кафедра міжнародної економіки
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА
на тему: “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТУРИСТИЧНОГО
МАРКЕТИНГУ”
Виконала:
студентки 3 курсу 392-1 групи
спеціальності “міжнародні економічні
відносини”
Куценко І.К._________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник: к.е.н., доц. Михайлина Д.Г.____
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________
Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS ___
___________ __________________________
(підпис керівника)
Чернівці – 2021
(прізвище та ініціали)
11
Додаток Ж
Зразок оформлення
змісту курсової роботи
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ………………………………………… 5
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ……………….……………………….
12
2.1. Оцінка структури та динаміки розвитку ринку міжнародних
туристичних послуг у контексті застосування туристичного маркетингу. 12
2.2. Аналіз сучасних тенденцій розвитку туристичного маркетингу в
Україні…………………………….................................................................. 18
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО
ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ………………………………………….. 25
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. 34
ДОДАТКИ
12
Додаток З
щорічні зміни у %
Зразок оформлення
рисунків курсової роботи
15
10
5
0
-5
-10
-15
роки
Рис. 2.1. Темпи росту обсягів світового експорту товарів за 40-річний період (з 1969 по 2009
роки, щорічна зміна у %)
Джерело: World Trade Report 2010: Trade in Natural Resources
5%
35,4 %
59,6 %
Первинне виробництво
Промисловість
Послуги
Рис. 2.2 Галузева структура виробничої діяльності ТНК,
у % від їхнього загального обсягу світового виробництва
Джерело: World Investment Report 2010, UNCTAD
Рис. 2.3. Динаміка обсягу експорту - імпорту товарів і послуг України за 2001-2010 рр.,
млрд. дол. США
Джерело: Держкомстат України
13
продукція хімічної…
мінеральна продукція
машинобудівна продукція
продукція АПК
металургійна продукція
0
10
20
30
40
%
Рис. 2.4. Частка окремих товарних груп в експорті України,
2010 р. (у % від загального обсягу експорту товарів)
Джерело: НБУ: Про стан платіжного балансу. 2010р.
14
Додаток К
Зразок оформлення
таблиць і формул курсової роботи
Таблиця 2.1
Динаміка зовнішньоторговельної квоти України, 1997-2007 рр.*
Показники
Роки
ВВП, млн.
дол. США
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
50196
42046
31584
31263
38024
42365
50158
64993
86103
106114
137422
Експорт товарів Імпорт товарів та
та послуг,
послуг,
млн. дол. США млн. дол. США
20355
17621
16332
19248
21086
23351
28953
41291
44378
45874
58237
21891
18828
15237
18116
20473
21494
27665
36313
43707
48758
65548
Зовнішньоторгівельний
оборот, млн.
дол. США
42246
36449
31569
37364
41559
44845
56618
77604
88085
94632
123785
Експортна
квота,
%
40
42
52
62
55
55
58
64
51
43
42
* Розраховано за даними Держкомстату України
𝑋к=
Хк - експортна квота;
Х - обсяг експорту.
де
𝑋
×100%
ВВП
,
(1.2)
15
Додаток Л
Деякі приклади оформлення бібліографічного опису
у списку джерел, який наводять у науковій роботі
відповідно до вимог ДСТУ 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Характеристика
джерела
Однин
автор
Два
автори
Три
автори
Чотири
автори
КНИГИ
№
п\п
П’ять і
більше
авторів
Без
автора
Багатотомний
документ
Словники
Автор і
перекладач
Статті з
продовжуван
их та
періодичних
видань
1
1
Матеріали
конференцій,
з’їздів
12
Законодавчі
та нормативні
документи
-електронний
варіант
Дисертації
13
14
Автореферати
дисертацій
15
Електронні
ресурси
книги
- сторінки з
веб-сайтів
Приклад оформлення
Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації :
монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.
Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч.
посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.
Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у
сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с.
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /
Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ :
Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.
Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с.
Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с.
Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко
А. І. та ін.; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.
Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн.
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир :
Полісся, 2015. 648 с.
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. В.
Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.
Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2ге вид., оновл. - К. : К.І.С., 2006. -138 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б. Боброва.
Москва, 1996. 698 с.
Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку
підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного
університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34.
Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності
виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6.
С. 23–28.
Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського
підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік
: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир :
ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91.
Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України.
Харків : Право, 2016. 82 с.
Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата звернення: 02.11.2017).
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с.
Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних
показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними
фінансами :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06
„Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг.
- К., 2007. - 20 с.
Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика :
підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL:
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2017).
Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя :
веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).
Download