Загрузил Ігор Ніколаєць

перелік методик

Реклама
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням обласної експертної комісії
Одеського обласного центру
Практичної психології і соціальної
роботи ООІУВ
від ________ р. протокол № ________
голова обласної експертної комісії
___________ С.В.Витупоренко
Перелік
психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних
досліджень, що використовуються в роботі практичного психолога
Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Великомихайлівського району Одеської області
Райковською Вікторією Миколаївною
№
Назва
Джерело
Для рішення
Для якого віку
п/
методики,
якого завдання
п
автор,
використовуєтьс
я
1. ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ
1. Методика Л.А.
Л.А.
Венгер. Дослідження
Дошкільники
Венгера
Диагностика
рівня розумового
умственного
розвитку
развити
дошкольников. –
М., 2001
2. Діагностика
Институт
Дослідження
Діти від 5 до 8
готовності до
стандартизации
рівня розумового років
школи (для
психологического розвитку
вступу в средні
инструментария
школи)
«ИМАТОН»
3. Методика
з Н.И.
Гуткина. Визначення
Дошкільники
визначення
Психологическая
домінування
домінування
готовность
к пізнавального чи
пізнавального чи школе. – М., 1993 ігрового мотивів
ігрового мотивів
в
афективнов
афективнопотребнісній
потребнісній
сфері дитини
сфері дитини
4. Методика
Н.И.
Гуткина. Виявлення
Дошкільники
виявлення
Психологическая
сформованості
сформованості
готовность
к «внутрішньої
«внутрішньої
школе. – М., 1993 позиції школяра»
позиції
школяра»
Методика
«Будиночок»
Діагностика
Дошкільники
особливостей
довільної уваги,
сенсомоторики,
вміння працювати
за зразком
6. Методика «Так
Н.И.
Гуткина. Дагностика
Дошкільники
та ні»
Психологическая
вміння дитини
готовность
к працювати за
школе. – М., 1993 інструкцією
7. Методика
Н.И.
Гуткина. Діагностика
Дошкільники
«Чобітки»
Психологическая
вміння
дитини
готовность
к користуватися
школе. – М., 1993 правилом
для
рішення задачи;
особливостей
процесу
узагальнення
8. Методика
Н.И.
Гуткина. Вивчення
Дошкільники
«Послідовність Психологическая
особливостей
подій»
готовность
к розвитку
школе. – М., 1993 логічного
мислення,
мовлення,
здатності до
узагальнення
2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
2.1.Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів:
9. Панченко
С. Лескова
А.А. Вивчення рівня
6-9 років
Методика
Проблема
шкільної
«Школа звірів» адаптации
адаптації
первоклассников к
школе. – Одесса,
2003. - С. 36-38
10. Методика
Альманах
Дослідження
6-7 років
«Сходинки»
психологических
рівня
тестов. – М., Изд- адаптованості
во КСП, 1995
дитини до школи,
шкільного
колективу
11. Методика «Що Лескова
А.А. Вивчення рівня
6-7 років
мені
Проблема
шкільної
подобається
у адаптации
адаптації
5.
Н.И.
Гуткина.
Психологическая
готовность
к
школе. – М., 1993
школі?»
первоклассников к
школе. – Одесса,
2003. - С. 34-35
12. Методика «Мій Лескова
А.А. Вивчення рівня
6-9 років
клас»
Проблема
шкільної
адаптации
адаптації
первоклассников к
школе. – Одесса,
2003. - С. 35-36
13. Карта адаптації Лескова
А.А. Вивчення
Педагоги
першокласників Проблема
особливостей
адаптации
адаптації дітей до
первоклассников к школи шляхом
школе. – Одесса, експертної оцінки
2003. - С. 51
вчителя
14. Анкета
для Лескова
А.А. Виявлення ознак
Батьки учнівбатьків учнів 1-х Проблема
дезадаптації у
першокласників
класів
адаптации
дітей
первоклассников к
школе. – Одесса,
2003. - С. 49
2.2. Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі:
15. Методика
Райгородский
Дослідження
Від 10 років
діагностики
Д.Я./
Ред.-сост. соціальносоціальноПрактическая
психологічної
психологічної
психодиагностика адаптованості
адаптованості К. Методика и тесты. підлітків
Роджерса та Р. Уч. Пособие. –
Даймонда
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001
16. Еткінд
Лескова
А.А. Дослідження
6-10 років
А.М.Кольровий Проблема
особливостей
тест стосунків
адаптации
емоційного стану
первоклассников к учня на окремих
школе. – Одесса, уроках і у школі
2003. - С. 38-40
взагалі
3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ
3.2. Дослідження сприймання:
17. Методика
Немов
Р.С. Дослідження
5-7 років
«Чого
не Психология: учеб. сприймання
вистачає
на Пособие для студ.
малюнках?»
Высш. Пед. Учеб
заведений:
3-я
18.
19.
20.
21.
книга. – 4-е изд-е.
– М.: Гуманит.
Изд.
Центр
ВЛАДОС, 2001. –
640 с.
Методика
Тихомирова,
Дослідження
5-7 років
«Розуміння
Басова. Развиваем слухового
тексту»
познавательную
сприйняття
сферу ребёнка –
Ярославль:
академия
3.3. Дослідження уваги:
«Коректурна
Психологу
для Оцінка рівня
З 6-и років
проба»
тест роботи.
стійкості та
Бурдона Б.
Діагностичні
ступеню
методики: збірник концентрації
(Текст)/
(уклад.: уваги
М.В.Лемак, В.Ю.
Петрище).
–
Ужгород:
Видавництво
Олександри
Гаркуші, 2011. –
616 с. : іл.
Методика
Психологу
для Вивчення
З 9-и років
Мюнстерберга
роботи.
продуктивності
Діагностичні
та рівня стійкості
методики: збірник уваги
(Текст)/
(уклад.:
М.В.Лемак, В.Ю.
Петрище).
–
Ужгород:
Видавництво
Олександри
Гаркуші, 2011. –
616 с. : іл.
Методика
Психологу
для Діагностика
З 10-и років
«Червоно-чорна роботи.
переключення
таблиця»
Діагностичні
уваги
Шультеметодики: збірник
Горбова
(Текст)/
(уклад.:
М.В.Лемак, В.Ю.
Петрище).
–
Ужгород:
Видавництво
Олександри
Гаркуші, 2011. –
616 с. : іл.
22. Методика
Основы
Визначення
«Таблиці
психологии:
обсягу,
Шульте»
Практикум/Ред.переключення і
сост.
стійкості уваги
Л.Д.Столяренко. –
3-е изд., доп. И
переработ.Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002. –
С.44-45
3.4. Дослідження пам'яті:
23. Методика
Тихомирова,
Дослідження
«Запам’ятай
Басова. Развиваем образної пам’яті
картинки»
познавательную
сферу ребёнка –
Ярославль:
академия развития,
1996
24. «10
слов» Альманах
Дослідження
Методика Лурії психологических
слухової пам’яті
А.Р.
тестов. – М.: КСП, (короткочасної)
1996
25. Методика
Сб.
Оцінка
«Пам’ять
на психологических
короткочасної
числа»
тестов. Часть II: пам’яті, її об’єму
Пособие/сост.
та точності
Миронова
Е.Е..Мн.:
женский
институт,
ЭНВИЛА, 2006. –
146 с.
26. Методика
Основы
Вивчення
«Довготривала
психологии:
короткочасної та
пам’ять»
Практикум/Ред.довготривалої
сост.
пам’яті
Л.Д.Столяренко. –
3-е изд., доп. И
переработ.Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002. –
С.46-47
З 10-и років
4-6 років
З 5-и років
Від 7-и років
З 9-и років
27. Істоміна
«10 слів»
З.М. Барташникова
Дослідження
И.А. Учись играя. пам’яті
– Харьков, 1997
28. Методика
Немов
Р.С. Вивчення рівня
«Запам’ятай та Психология: учеб. короткочасної
розставь
Пособие для студ. пам’яті
крапки»
Высш. Пед. Учеб
заведений:
3-я
книга. – 4-е изд-е.
– М.: Гуманит.
Изд.
Центр
ВЛАДОС, 2001. –
640 с. (С. 81-83)
3.5. Дослідження мислення:
29. Методика
Сб.
Дослідження
«Виділення
психологических
логічного
суттєвих ознак» тестов. Часть II: мислення
Пособие/сост.
Миронова
Е.Е..Мн.:
женский
институт,
ЭНВИЛА, 2006. –
146 с.
30. Методика
«Аналогії»
Сб.
психологических
тестов. Часть II:
Пособие/сост.
Миронова
Е.Е..Мн.:
женский
институт,
ЭНВИЛА, 2006. –
146 с.
Основы
Вивчення рівня
розвитку
аналітичного
мислення
Старші
дошкільники
(5-6 років)
З 6-и років
Застосовується
для дослідження
дітей
та
дорослиї будьякого освітнього
рівня. Проте для
дослідження
дітей
дошкільного
віку
та
малописемних
дорослих
потрібно
виключити
частину карток.
Досліди можна
проводити
з
досліджуємими,
які мають освіту
не менше 5-и
класів
З 6-и років
психологии:
Практикум/Ред.сост.
Л.Д.Столяренко. –
3-е изд., доп. И
переработ.Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002. –
С.59-60
31. Методика
Сб.
«Складні
психологических
аналогії» (Е.А. тестов. Часть II:
Коробкова)
Пособие/сост.
Миронова
Е.Е..Мн.:
женский
институт,
ЭНВИЛА, 2006. –
146 с.
32. Методика
«Виключення
зайвого»
33. Методика
«Порівняння
понять»
34. Прогресивні
матриці Равена
Сб.
психологических
тестов. Часть II:
Пособие/сост.
Миронова
Е.Е..Мн.:
женский
институт,
ЭНВИЛА, 2006. –
146 с.
Сб.
психологических
тестов. Часть II:
Пособие/сост.
Миронова
Е.Е..Мн.:
женский
институт,
ЭНВИЛА, 2006. –
146 с.
Психологу
для
роботи.
Діагностичні
методики: збірник
(Текст)/
(уклад.:
М.В.Лемак, В.Ю.
Петрище).
–
Вивчення
ступеню
розуміння
респондентом
складних
логічних
відносин та
абстрактних
зв’язків
Вивчення
розвитку
логічного
мислення
Досліди можна
проводити
з
досліджуємими,
які мають освіту
не менше 7-и
класів (частіше
використовуєтьс
я в роботі з
дорослими, які
мають
вищу
освіту)
З 9-и років
Дослідження
Методика
аналізу і синтезу застосовується у
мислення
роботі з дітьми
та
дорослими
різного
освітнього рівня
Оцінювання
5-11
років
наочно-образного (кольоровий
мислення
варіант)
8-14
років
(чорно-білий
варіант)
35.
36.
37.
38.
39.
Ужгород:
Видавництво
Олександри
Гаркуші, 2011. –
616 с. : іл.
Методика
Дубровина
И.В. Дослідження
5-7 років
«Послідовність Гтовность
к образноподій»
школе. – М., 2002 логічного
(Бернштейн)
мислення
Методика «Пори Немов
Р.С. Дослідження
4-6 років
року»,
Психология: учеб. образно«Нісенітниці»,
Пособие для студ. логічного
«Що тут зайве» Высш. Пед. Учеб мислення
заведений:
3-я
книга. – 4-е изд-е.
– М.: Гуманит.
Изд.
Центр
ВЛАДОС, 2001. –
640 с.
3.6. Дослідження уяви:
Тест
«Склади Готовність дитини Дослідження
5-7 років
казку»
до
навчання/ рівня уяви
Упоряд.:
С.Максименко, К.
Максименко,
О.Главник.-К.:
Мікрос-СВС, 2003
.- С.86
Тест
Основы
Виявлення
З 6-и років
«Особливості
психологии:
особливостей
творчого
Практикум/Ред.творчої уяви
уявлення»
сост.
Л.Д.Столяренко. –
3-е изд., доп. И
переработ.Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002. –
С.66
3.7. Дослідження рівня інтелектуального розвитку:
Тест Векслера
Психологическая
Оцінка рівня
Від 7-и років
диагностика.
розумового
Учебное пособие/ розвитку
Под ред. К.М.
Гуревича и Е.М.
40.
41.
42.
43.
44.
Борисовой. – М.:
изд-во УРАО, 1997
Методика Л.А. Л.А.
Оцінка рівня
Венгера
Венгер.Диагности розумового
ка
умственного розвитку
развития
дошкольников. –
М., 2001
Тест
«ШТРР» Психологическая
Діагностика
(К.М. Гуревич, коррекция
розумового
м.К. Акімова та умственного
розвитку
ін.)
развития
підлітків
учащихся/Под ред.
К.М.
Гуревича,
И.В. Дубровиной.
– М., 1990. С.3335; 115-117
Тест структури Тест
структуры Дослідження
інтелекту
Р. интеллекта: рук-во інтелекту
Амтхауера
к
применению
теста
структуры
интеллекта
Р.
Амтхауэра/Под
ред.
М.К.
Акимовой,
В.Т.
Козловой.
–
Обнинск, 1993
Тест
Айзенка Практикум
по Дослідження
(IQ)
психодиагностике. інтелекту
Конкретные
психодиагностичес
кие методики/Под
ред. А.Г. Шмелёва,
В.В. Столина. –
М., 1989
Тест А. Біне- Психологическая
Виявлення
Симона
коррекция
розумового віку
умственного
дитини
развития
учащихся/Под ред.
К.М.
Гуревича,
И.В. Дубровиной.
– М., 1990. С.3335; 115-117
3.8. Вивчення здібностей, обдарованості:
Дошкільники
Учні
класів
6-8-х
Від 13-61 років
Підлітковий,
юнацький вік
3-11 років
45. Тест Торренса
46.
47.
48.
49.
50.
//Практична
Діагностика
5-7 років
психологія і
невербальної
соціальна робота
креативності
№ 1, 2003. С. 25-37
Тест Торренса
Исследование
Діагностика
Молодші
творческой
творчої
школяри
одарённости с
обдарованості
использованием
тестов П. Торренса
у младших
школьников//Вопр.
Психол.1991. № 1.
С.27-32
4. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ
4.1. Комплексне дослідження особистості:
Проективна
Райгородский
Дослідження
5-18 років
методика
Д.Я./
Ред.-сост. особливостей
«БудинокПрактическая
особистості
дерево-людина» психодиагностика
(Дж. Бук)
Методика и тесты.
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001. С. 35-59
Методика
Райгородский
Дослідження
З 15-и років
багатофакторног Д.Я./
Ред.-сост. особливостей
о дослідження Практическая
особистості
особистості Р. психодиагностика (всебічне
Кетелла (модиф. Методика и тесты. вивченя)
Е.М.
Уч. Пособие. –
Александровою, Самара:
издат.
І.Н.
Дом «Бахрах-М»,
Гільяшовою)
2001. С. 192-239
Методика
Рогов
Е.И. Визначення типу З 15-и років
«Автопортрет»
Настольная книга особистості
практического
психолога. – М.:
ВЛАДОС, 2001.Кн.1.-С. 286-292
4.2. Дослідження темпераменту:
Методика
Райгородский
Виявлення типу З 13-и років
діагностики
Д.Я./
Ред.-сост. темпераменту
темпераменту
Практическая
Я.Стреляу
психодиагностика
Методика и тесты.
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001
Основы
психологии:
Практикум/Ред.сост.
Л.Д.Столяренко. –
3-е изд., доп. И
переработ.Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002. –
С.183-189
51. Особистісний
Райгородский
Виявленння типу З 14-и років
опитувальник
Д.Я./
Ред.-сост. темпераменту
Г.Айзенка-ЕПІ, Практическая
адаптований
психодиагностика
А.Г. Шмельовим Методика и тесты.
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001
С. 133-141
52. Методика
Г. Райгородский
Виявлення типу З 13-и років
Айзенка-EPQ
Д.Я./
Ред.-сост. темпераменту.
Практическая
Екстраверсії,
психодиагностика інтроверсії,
Методика и тесты. емоційної
Уч. Пособие. – стабільності
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001
С.121-132
4.3. Дослідження характеру:
53. Проективна
Райгородский
Вивчення
5-18 років
методика
Д.Я./
Ред.-сост. особистісних рис
«Неіснуюча
Практическая
тварина»
психодиагностика
Методика и тесты.
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001. С.110-117
54.
55.
56.
57.
58.
4.4. Дослідження емоційно-вольової сфери:
Дитячий
тест Немов
Р.С. Оцінювання
тривожності Р. Психология: учеб. тривожності
Теммл,
М. Пособие для студ. дитини у
Дорки, В. Амен Высш. Пед. Учеб типових
заведений:
3-я ситуаціях
книга. – 4-е изд-е.
– М.: Гуманит.
Изд.
Центр
ВЛАДОС, 2001. –
640 с. С.131-143
Тест
шкільної Адаптація дитини Оцінка рівня
тривожності
до школи/Упоряд.: шкільної
Філіпса
С. Максименко, К. тривожності
Максименко,
О.
Главник.
–
К.:Мікрос-СВС,
2003.-С. 23-27
Методика
Райгородский
Виявлення форм
діагностики
Д.Я./
Ред.-сост. агресії
показників
і Практическая
форм агресії А. психодиагностика
Басса
та
А. Методика и тесты.
Дарки
Уч. Пособие. –
(адаптація А.К. Самара:
издат.
Осницького)
Дом «Бахрах-М»,
2001. С.174-180
Діагностика
Райгородский
Виявлення рівня
самооцінки (Ч.Д. Д.Я./
Ред.-сост. реактивної та
Спілберг, Ю.Л. Практическая
особистісної
Ханін)
психодиагностика тривожності
Методика и тесты.
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001. С.59-63
Методика
Райгородский
Діагностика
визначення
Д.Я./
Ред.-сост. нервоворівня нервово- Практическая
психічної
психічної
психодиагностика стійкості
стійкості
Методика и тесты. особистості
в
«Прогноз»,
Уч. Пособие. – екстремальних і
адаптація Санкт- Самара:
издат. стресових
Петербурзької
Дом «Бахрах-М», ситуаціях
військово2001. С.544-548
4-7 років
З 9-и років
З 11-и років
З 14-и років
З 15-и років
медичної
академії
4.5. Дослідження мотивації:
59. Методика
Лескова
А.А. Виявлення рівня Від 6-7-и років
дослідження
Проблема
мотивації дитини
мотивації
у адаптации
до навчання
першоклсників. первоклассников к
Гінзбург М.Р.
школе. – Одесса,
2003. - С. 38-40
5. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ТА СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ:
5.1. В сім’ї:
60. Проективний
Шевандрин Н.И. Визначення
З 6-и років
тест
Г.Т. психодиагностика, особливостей
Хоментаускаса
коррекция
и стосунків в сім’ї
«Малюнок
развитие личности.
сім’ї»
– М.: ВЛАДОС,
2001.-С.470-473
61. Методика
Шевандрин Н.И. Вивчення
З 14-и років
незакінчених
психодиагностика, системи відносин
речень
коррекция
и членів сім’ї
развитие личности.
– М.: ВЛАДОС,
2001.-С.474-475
62. Методика
Райгородский
Вивчення
Батьки
діагностики
Д.Я./
Ред.-сост. ставлення батьків
батьківського
Практическая
до дитини
ставлення
до психодиагностика
дітей А.Я. Варга, Методика и тесты.
В.В. Століна
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001. С.544-548
5.2. В навчальному колективі:
63. Морено
Дж. Райгородский
Вивчення
7-17 років
Методика
Д.Я./
Ред.-сост. стосунків у групі
діагностики
Практическая
міжособистісних психодиагностика
стосунків
Методика и тесты.
(соціометрія)
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001. С.476-486
64. Методика
Основы
Виявлення
З 12-и років
діагностики
психологии:
відношення
до
міжособистсних Практикум/Ред.людей
стосунків Т. Лірі сост.
Л.Д.Столяренко. –
3-е изд., доп. И
переработ.Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002. –
С.632-641
5.3. В педагогічному колективі:
65. Тест
«Оцінка Рогов
Е.И. Визначення
Адміністрація
свого
стилю Настольная книга стилю керування
керівництва
практического
трудовим
колективом»
психолога.колективом
М.:ВЛАДОС,
2001.-Кн. 2.-С.232240
66. Методика
Управлінські
та Діагностика
Педагоги,
вивчення
організаційні
характеру
адміністрація
взаємовідносин аспекти взаємодії взаємовідносин
між
психолога
з між
адміністрацією
адміністрацією та адміністрацією та
та педагогічним педагогічним
педагогічним
колективом
колективом/Автор- колективом
упор. З.Ф. сіверс.К.: КМІУВ ім. Б.Д.
Грінченка, 2001.С.3-9
6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, СХИЛЬНОСТЕЙ
УЧНІВ
67. Климов
Е.А. Райгородский
Діагностика
З 14-и років
Методика
Д.Я./
Ред.-сост. профорієнтаційни
«Диференційно- Практическая
х типів
діагностичний
психодиагностика
опитувальник»
Методика и тесты.
(ДДО)
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001. С.569-573
68. Методика
Райгородский
Діагностика
З 14-и років
«Карта
Д.Я./
Ред.-сост. інтересів
інтересів»
Практическая
(профорієнтація)
психодиагностика
Методика и тесты.
Уч. Пособие. –
Самара:
издат.
Дом «Бахрах-М»,
2001. С.573-580
69. Тест Я. Голанда Баріхашвілі
І.І., Виявлення
З 14-и років
для визначення Ворона
М.П., професійного
оптимального
Старіков
І.М. типу особистості
типу професії
психологічні
основи
профорієнтації
і
професійного
самовизначення.
Навчальнометодичний
посібник.
–
Миколаїв: «Атол»,
2006. С.196-199
70. Методика
Баріхашвілі
І.І., Оцінка
рівня З 14-и років
«КОС-1», «КОС- Ворона
М.П., розвитку
2»
Старіков
І.М. комунікативних і
психологічні
організаційних
основи
схильностей
профорієнтації
і особистості
професійного
самовизначення.
Навчальнометодичний
посібник.
–
Миколаїв: «Атол»,
2006. С.207-211
7. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
71. Юсупов
Методика
«Здатність
педагога
емпатії»
І.М. Рогов
Е.И.
Настольная книга
практического
до психолога.М.:ВЛАДОС,
2001.-Кн. 2.-С.4852
72. Тест
Рогов
Е.И.
«Готовність до Настольная книга
керівної
практического
діяльності»
психолога.М.:ВЛАДОС,
Виявлення рвня Педагоги
здатності
особистості
до
емпатії
Визначеня рівня Адміністрація
готовності
до
керування
трудовим
колективом
73. Тест
«Оцінка
свого
стилю
керівництва
колективом»
74. Оцінка
рівня
комунікативност
і
учителя.
Ряховський В.Ф.
Фарнберг
І.,
Зарг Х., Гампел
Р.
Модифікований
Фрайбурзький
особистісний
опитувальник
2001.-Кн. 2.-С.4852
Рогов
Е.И.
Настольная книга
практического
психолога.М.:ВЛАДОС,
2001.-Кн. 2.-С.232240
Рогов
Е.И.
Учитель
как
объект
психологического
исследования:
Пособие
для
школьных
психологов
по
работе с учителем
и педагогическим
коллективом.М.:ВЛАДОС,
1998.-С. 17-21
Рогов
Е.И.
Учитель
как
объект
психологического
исследования:
Пособие
для
школьных
психологов
по
работе с учителем
и педагогическим
коллективом.М.:ВЛАДОС,
1998.-С. 23-25
Визначення
Адміністрація
стилю керування
трудовим
колективом
Визначення рівня Педагоги
комунікативності
учителя
Діагностика
невротичності,
агресивнсті,
депресивності
тощо
Педагоги
Скачать