Загрузил Ольга Пушкарчук

forma-zayavki.UKR-POLS.NAUK-DOSL.PROYEK.2022-2023.07.09

Реклама
1
ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВОДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2022 – 2023 рр.
APPLICATION FORM FOR PARTICIPATION IN THE CALL OF
THE JOINT UKRAINIAN-POLISH R&D PROJECTS
FOR THE PERIOD OF 2022 – 2023
Загальна інформація / General Information
Назва проєкту
українською мовою /
Title of the project in
Ukrainian
Назва проєкту
англійською мовою /
Title of the project in
English
Анотація (макс. 1000
символів) / Summary
(max 1000 characters)
Пріоритетна галузь
досліджень / Priority
research area
Розділення сумішей полімерів для подальшої переробки з
використанням створеного промислового NIR-сепаратора
Separation of polymer blends for further processing using the created
industrial NIR-separator
Область застосування інноваційної продукції
рециклінг
полімерів. Переробка полімерних відходів в нові полімерні
матеріали і вироби – найбільш економічно доцільний шлях їх
використання. Оскільки вторинна переробка полімерних відходів
приблизно в два рази менш енергоємна, ніж виробництво
первинних полімерів, то при цьому скорочується витрати
нафтової сировини та зменшуються викиди вуглекислого газу в
атмосферу.
Стимулами для використання вторинних пластмас є екологічні
причини, вимоги громадської думки, законодавство по
сортуванню відходів і зменшення собівартості. /
Scope of innovative polymer recycling products. Processing of
polymer waste into new polymer materials and products is the most
economically feasible way to use them. Because the recycling of
polymer waste is about twice as energy-intensive as the production of
primary polymers, it reduces the consumption of crude oil and
reduces emissions of carbon dioxide into the atmosphere.
Incentives for the use of secondary plastics are environmental
reasons, public opinion requirements, waste sorting legislation and
cost reduction.
Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні,
високоточні,
мехатронні,
роботизовані,
плазмові,
оптоелектронні, сенсорні тощо) /
Computer and the latest production technologies (laser, highprecision, mechatronic, robotic, plasma, optoelectronic, sensor, etc.)
Партнери / Partners
Український партнер / Ukrainian Partner:
Установа / Name
Юридична адреса /
Legal address
ПМП НВФ «Продекологія» / Scientific and manufacturing company
"Prodecologia"
Юридична адреса / Legal address: Україна, м. Рівне, вул.
Млинівська, 32 / Mlynivska str. 32, Rivne, Ukraine
Поштовий індекс / Postcode: 33024 / 33024
E-mail: separator@prodecolog.com.ua
Номер тел. / Phone: +38 (0362) 64-05-15
2
Контактна
інформація / Contact
information
Сайт / Web site: https://prodecolog.com.ua
Науковий керівник / Principal investigator
Мащенко Володимир Андрійович, кандидат технічних наук /
Mashchenko Volodymyr Andriyovych, Candidate of Technical
Sciences
Посада / Position: Провідний технолог / Leading Technologist
Номер тел. / Phone: +38 (067) 3638229
E-mail: v.a.mashchenko@nuwm.edu.ua
Польський партнер / Polish partner:
Установа / Name
The exact legal name of the project applicant, without abbreviations
Юридична адреса / Legal address:
Юридична адреса /
Legal address
Контактна
інформація / Contact
information
Поштовий індекс / Postcode:
E-mail:
Номер тел. / Phone:
Сайт / Web site:
Науковий керівник / Principal investigator
Науковий ступінь, ім’я, прізвище / Scientific degree, name,
surname:
Посада / Position:
Номер тел. / Phone:
E-mail:
3
1. Завдання проєкту (до 0,5 сторінки А4, 12pt) (тут і далі – зазначений обсяг для
тексту українською мовою; обсяг тексту англійською мовою в залежності від
перекладу) / Project objectives (up to half A4 size sheet, 12pt)
Для ефективної сепарації полімерних матеріалі за допомогою NIR-технології
необхідно розробити наступні технічні рішення:
– використання в конструкції NIR-сепаратора стрічкового конвеєра;
– апаратної і програмної взаємодії NIR-аналізатора та пневматичної системи;
– використання в конструкції NIR-сепаратора відвідних конвеєрів;
– вибір типу спектрометра в ближньому інфрачервоному діапазоні;
– підбір матеріалу конвеєрної стрічки, яка забезпечить відмінний від полімерних
частинок суміші спектр відбивання;
– проектування та розрахунок пневмодинамічних характеристик пневматичної
системи з врахування сучасних технологій та обладнання;
– розробка
високошвидкісного
програмного
забезпечення
для
взаємодії
виконавчих пристроїв (пневматичної системи) та вихідного сигналу NIR-аналізатора.
For effective separation of polymeric materials using NIR-technology it is necessary to develop
the following technical solutions:
- use in the design of NIR-separator belt conveyor;
- hardware and software interaction of NIR-analyzer and pneumatic system;
- use in the design of the NIR-separator discharge conveyors;
- selection of the type of spectrometer in the near infrared range;
- selection of the material of the conveyor belt, which will provide a different spectrum of
reflection from the polymer particles of the mixture;
- design and calculation of pneumodynamic characteristics of the pneumatic system taking into
account modern technologies and equipment;
- development of high-speed software for the interaction of actuators (pneumatic system) and
the output signal of the NIR-analyzer.
2. Опис поточної ситуації (до 2 сторінок А4, 12pt) / Description of the current situation
(up to 2 A4 size sheets, 12pt)
Галузь рециклінгу розвивається досить стрімко як на європейському ринку, так і
на світовому ринку. На даний час вона є однією з найбільш прогресивних галузей
промисловості. Світові лідери по переробці відходів постійно вкладають кошти в
розвиток технологій і обладнання.
Комплексна технологія сепарації, з використанням сучасних підходів до
моделювання окремих процесів з визначення оптимальних параметрів і показників
сепарації, покликана розв'язати проблему отримання вторинної сировини з максимально
високим масовим вмістом корисних компонентів.
Комплексна технологія переробки полімерної сировини передбачає вибір одного
із напрямків єдиного алгоритму сепарації вхідного продукту в залежності від результатів
пілотних лабораторних тестів та показників «ціна-якість» для замовника.
4
Переваги запропонованої технології переробки:
- збільшення вилучення корисних компонентів у кінцеві концентрати та
ефективності процесу розділення в цілому за рахунок використання оптичного та NIRсепаратора на початковій стадії.
The recycling industry is developing quite rapidly in both the European market and the
world market. It is currently one of the most progressive industries. World leaders in waste
recycling are constantly investing in the development of technology and equipment.
Comprehensive separation technology, using modern approaches to modeling individual
processes to determine the optimal parameters and indicators of separation, is designed to solve
the problem of obtaining secondary raw materials with the highest mass content of useful
components.
The complex technology of processing of polymeric raw materials provides a choice of
one of directions of the uniform algorithm of separation of an input product depending on
results of pilot laboratory tests and indicators "price-quality" for the customer.
Advantages of the proposed processing technology:
- increasing the extraction of useful components in the final concentrates and the
efficiency of the separation process as a whole through the use of optical and NIR-separator at
the initial stage.
3. Новизна проєкту (до 1 сторінки А4, 12pt) / Novelty of the project (up to 1 A4 size sheet,
12 pt)

Не має аналогів в Україні (проведено патентний пошук);

патентна охорона, патентна чистота на потенційних ринках – патентно
чистий на ринку окремих країн Європи (проведено патентний пошук);

науково-технічний рівень розробки на рівні з кращими світовими
аналогами;

наявність прав на об’єкти інтелектуальної власності, що використовується
в проекті, та рівень їх охорони – оформлена заявка на патентування в Україні.
- It has no analogues in Ukraine (patent search was conducted);
- patent protection, patent purity in potential markets - patent pure in the market of some
European countries (conducted a patent search);
- scientific and technical level of development at the level of the best world analogues;
- availability of intellectual property rights used in the project and the level of their
protection - a patent application has been filed in Ukraine.
5
4. Очікувані наслідки від результатів проєкту, включаючи продовження співпраці в
інших проєктах міжнародного співробітництва (до 1 сторінки А4, 12pt) /
Expected impacts of project results, including continuation of cooperation in other
international cooperation projects (up to 1 A4 size sheet, 12pt)
Активні впровадження нових розробок зі сторони конкурентів, постійне вдосконалення
продукції та підвищення вимог зі сторони підприємств-потенційних замовників,
спонукає нас підтримувати та збільшувати завойовану частку ринку, не уступати
конкурентам не тільки по ціновим, але й по технічним параметрам.
Комплексна технологія переробки полімерної сировини по технічних характеристиках
знаходиться на рівні своїх аналогів, але, щоб зайняти лідируючі позиції на ринку
необхідно пропонувати замовникам обладнання, яке має кращі показники ніж в
конкурентів.
Враховуючи потенційні можливості обладнання, значні темпи росту галузі в якій
можливе застосування і велику кількість підприємств-потенційних замовників, є всі
можливості для успішного просування обладнання на ринку.
Active implementation of new developments by competitors, continuous product improvement
and increasing requirements by potential customers, encourages us to maintain and increase
market share, not to lose to competitors not only in price but also in technical parameters.
The complex technology of processing of polymeric raw materials on technical characteristics
is at the level of the analogs, but to take leading positions in the market it is necessary to offer
to the customers the equipment which has better indicators than at competitors.
Given the potential of the equipment, the significant growth rate of the industry in which it can
be used and the large number of potential customers, there are all opportunities for successful
promotion of equipment on the market.
5. План роботи (робочі етапи) (далі – ПР) (до 1 сторінки А4, для кожного ПР, 12pt) /
Work plan (work packages) (hereafter - WP) (up to 1 A4 size sheet, 12 pt, for each WP)
ПР № / WP No.: 1 / 1
Назва ПР / WP title: Розділення сумішей полімерів для подальшої переробки з
використанням створеного промислового NIR-сепаратора / Separation of polymer blends
for further processing using the created industrial NIR-separator
Цілі ПР / WP objectives: Розробка та виробництво промислового NIR-сепаратора для
розділення сумішей полімерів / Development and production of industrial NIR-separator for
separation of polymer blends
Заплановані завдання ПР та їх розподіл серед партнерів проєкту / WP planned tasks and
their distribution among the Project Partners:
1. проведення наукових досліджень UA
2. дослідно-конструкторські роботи UA
3. підготовка дослідного виробництва, розробка програмного забезпечення
і
випуск дослідної та дослідно-промислової партії інноваційного продукту UA
4. науково-технологічні випробування PL
1. conducting scientific research UA
2. research and development work UA
3. preparation of experimental production, software development and release of
experimental and research-industrial batch of innovative UA
4. scientific and technological tests PL
6
6. Графік виконання проєкту / Project implementation time schedule
Відповідне завдання ПР (має
бути ідентичним нумерації
завдань ПР, зазначених у
пункті 5) / Corresponding WP
task (must be identical to the
numbering of the WP tasks
specified in point 5)
Відповідальний
за
впровадження
(відмітити
хрестиком) /
Responsible for
implementation
(cross mark)
UA
PL
Графік реалізації проєкту (квартали) /
Project implementation schedule (quarters)
Рік 1 / Year 1
1.
1. ПР проведення наукових
досліджень
2 ПР дослідно-конструкторські
роботи
3 ПР підготовка дослідного
виробництва, розробка
програмного забезпечення і
випуск дослідної та досліднопромислової партії інноваційного
продукту
4 ПР науково-технологічні
випробування
2.
3.
Х
Х
4.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7. Роль/Експертиза партнерів / Role/Expertise of the partners
Український партнер (до 1,5 сторінки А4, 12pt) / Ukrainian partner (up to 1,5 A4 size sheet,
12 pt): Патентно чистий в UAта PL.
Основні публікації науковців, які беруть участь у проєкті щодо теми проєкту (5
публікацій) / Major publications of the researchers involved in the project on the subject of the
project (specify 5 publications): Польський партнер (до 1,5 сторінки А4, 12pt) / Polish partner (up to 1,5 A4 size sheet, 12 pt):
Describe briefly the role and expertise of the team. Specify the key team members (name,
surname, degree) and the total number of team members. Indicate the planned involvement of
young scientists in the project (if applicable). Explain the ability of the partners to complement
each other. Provide information on available infrastructure and hardware required to carry out
the activities planned in the project.
Основні публікації науковців, які беруть участь у проєкті щодо теми проєкту
(5 публікацій) / Major publications of the researchers involved in the project on the subject of
the project (specify 5 publications):
8. Відрядження / Business trips
Відрядження до Республіки Польща / Business trips to the Republic of Poland
7
ПІБ, посада /
Name, surname,
position
Мета візиту / Purpose
of the visit
Рік / Year
Тривалість візиту (до 30
днів за рік) / Duration of the
visit
Відрядження в Україну / Business trips to Ukraine
Ім’я, прізвище,
Мета візиту / Purpose
Рік / Year
посада / Name,
of the visit
surname, position
Тривалість візиту / Duration
of the visit
9. Витрати на реалізацію проєкту для українського партнера, грн / Project
implementation costs for Ukrainian partner, UAH
Витрати
1.
Рік 1, UAH
Прямі витрати / Direct costs:
1.1. Витрати на оплату праці, включаючи 1 100 304,08
податки (макс. 53% від загального обсягу
витрат) / Remuneration of the research staff
employed in the project, including Compulsory
State Social Insurance Contributions (may not
exceed 53% of the total sum)
1.2. Матеріали, необхідні для виконання
100 000
робіт, крім спецустаткування (10-20% від
загального обсягу витрат) / Materials,
consumables supplies and similar products (may
not exceed 10-20% of the total sum)
1.3. Витрати на службові відрядження 100 000
(згідно з запланованими відрядженнями)
(відповідно до Постанови КМУ від
02.02.2011 №98) / Travel expenses (Specify
planned business trips)
2. Непрямі витрати (не більше 30% від 300 000
загального обсягу витрат) / Indirect costs
(may not exceed 30% of the total direct costs of
the project)
Разом*, грн / Total, UAH
1532304,08
* - розрахункова сума на фінансування проєкту залежить від затвердженого
бюджету на відповідний рік і орієнтовно становить 120 тис. грн на рік
10. Чи надавалось
раніше по темі
проєкту державне
фінансування? / Has
the topic of the
project previously
Так / Yes
Ні / No
Якщо «так», то вказати роки / If «Yes», indicate the years
8
received state
funding?
Якщо «Так», то
вказати на
необхідність та
відмінність
досліджень, які
пропонуються / If
"Yes", then indicate
necessity and
differences of
proposed project
-
Інтелектуальна власність: Кожна сторона несе відповідальність за моніторинг
захисту інтелектуальної власності, створеної в межах Проєкту відповідно до
міжнародних угод, підписаних Сторонами.
Intellectual property: Each party is responsible for monitoring the protection of the
intellectual property created under the Project in accordance with international
agreements signed by the Parties.
Українська сторона підтверджує, що дослідження за цією тематикою проєкту не
фінансуватимуться з державного бюджету протягом 2022-2023 років в межах
іншого/-их конкурсів. У разі отримання фінансування цього проєкту з державного
бюджету – заявки на проведення досліджень з цієї тематики не будуть подаватися
на інші конкурси протягом періоду реалізації проєкту.
The Ukrainian side confirms that research on this topic of the project will not be funded
from the state budget during 2022-2023 within the framework of other call/(-s). In case
of receiving funding for this project from the state budget – applications for research on
this topic will not be submitted to other calls during the project implementation period.
Ми погоджуємось, що Міністерство освіти і науки України та Національна
агенція академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) будуть обробляти
персональні дані, що містяться в проєкті, шляхом адміністративної оцінки
проєкту та публікуватиме проєкти, затверджені для реалізації на вебсайтах
зазначених Міністерств.
We agree that the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Polish National
Agency for Academic Exchange (NAWA) will process personal data contained in the
project through the administrative evaluation of the project and the publication of the
supported projects on the mentioned above websites.
Польський партнер / Polish partner:
Науковий керівник /
Principal investigator
(посада / position)
ПІ / Name and
surname
Дата / Date
Підпис / Signature
Керівник установи /
dd.mm.2021.
_____________________
9
Statutory
Representative
(посада / position)
ПІ / Name and
surname
Дата / Date
dd.mm.2021.
Підпис / Signature
_____________________
Печатка / Stamp
Український партнер / Ukrainian Partner:
Науковий керівник /
Principal investigator
ПІБ / Name and
surname
Дата / Date
Підпис / Signature
Керівник установи /
Legal representative of
the institution
ПІБ / Name and
surname
Дата / Date
Підпис / Signature
Печатка / Stamp
Провідний технолог / Leading technologist
(посада / position)
Мащенко Володимир Андрійович / Mashchenko
Vladimir Andreevich
26.10.2021.
_____________________
Директор / Director
(посада / position)
Лозін Дмитро Андрійович / Lozin Dmitry
Andreevich
26.10.2021.
_____________________
Скачать