Загрузил Ольга

Генетика 10 клас

Реклама
Основні терміни й поняття
генетики
ген – це ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка вивчає
розвиток спадкової ознаки організмів.
Ген як одиниця генетичної
інформації забезпечує такі
функції:
-
зберігання спадкової інформації;
-керування біосинтезом білків та інших сполук у клітині;
-редуплікації ДНК і РНК (подвоєння генів під час поділу);
-репарації (відновлення) пошкоджених ДНК і РНК;
-забезпечення спадкової мінливості клітин і організмів;
-контроль за індивідуальним розвитком клітин і організмів;
-явище рекомбінації.
Різні структурні стани одного гена
називають алель ними генами або
алелями.
Домінантний алель — алель,
який пригнічує прояв іншого
алеля певного гена.
Рецесивний алель — алель,
прояв якого пригнічується
іншим алелем певного гена.
Залежно від ступеня
пригнічення виділяють повне
чи неповне домінування.
Повне домінування
Множинний алелізм — це явище, за якого
ознака в популяції визначається не двома, а
декількома алелями. Множинні алелі виникають
внаслідок мутації одного гена в різних особин. Так, у
людини три алельні гени (їх позначають I0, ІА, ІВ) в
різних поєднаннях визначають 4 групи крові за
системою АВ0.
Кодомінування — це взаємодія
алельних генів, за якої у фенотипі
організму проявляються обидва алелі гена.
За типом кодомінування в людини
успадковується четверта група крові
(генотип ІАІВ).
Локус — місце розташування
алелей певного гена на
хромосомі.
Генотип — це сукупність всіх
генів організму, які є його
спадковою основою.
Фенотип — це сукупність всіх ознак і
властивостей
організму,
які
виявляються в процес індивідуального
розвитку
в
даних
умовах
і
є
результатом взаємодії генотипу з
комплексом факторів внутрішнього і
зовнішнього
середовища.
Мінливість — властивість організму
змінювати свою морфофізіологічну
організацію
(що
зумовлює
різноманітність індивідів, популяцій,
рас), а також набувати нових ознак у
процесі
індивідуального
розвитку.
Спадковість – здатність організмів
передавати наступному поколінню
свої ознаки і властивості, тобто
здатність відтворювати собі подібних.
Гомозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина
(особина), гомологічні хромосоми якої мають
однакові алелі певного гена.
Гетерозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина
(особина), гомологічні хромосоми якої мають різні алелі
певного гена.
Горох – піддослідний об’єкт Г. Менделя
Результати дослідів Г. Менделя
Ознаки
F1
F2
Всього
Домінантна
Рецесивна
Насіння:
гладеньке або
зморшкувате
Гладеньке
5475
1850
7325
Насіння: жовте
або зелене
Жовте
6022
2001
8023
Квіти: рожеві або
білі
Рожеві
705
224
929
Стебло: високе
або низьке
Високе
787
277
1064
Боби: зелені або
жовті
Жовті
428
152
580
Перший закон Г. Менделя –
закон одноманітності гібридів першого покоління
♀
АА
Х
а
А
F1 покоління
аа
Аа

При моногібридному схрещуванні гомозиготних
особин, які відрізняються за однією парою
альтернативних
ознак,
спостерігається
одноманітність гібридів першого покоління F1 як
за фенотипом, так і за генотипом.

За фенотипом усі особини мають домінантну
ознаку, за генотипом вони гетерозиготні.
Р
Х
АА
гамети
генотип
фенотип
А
Аа
аа
а
Решітка пеннета
♀
♂
а
А
Аа
жовті
Цитологічні основи І закону Г.Менделя:
гомозиготні батьки (АА × аа) у процесі мейозу
утворюють гамети лише одного типу – А і а
відповідно. Поєднання цих гамет дає зиготу
лише одного типу – Аа.
Другий закон Г. Менделя –
закон розщеплення ознак
Аа Х Аа
гамети
А
а
А
а
F2 покоління
генотип
фенотип
АА Аа Аа
аа

При
схрещуванні
гібридів
першого
покоління між собою серед їхніх нащадків
спостерігається розщеплення ознак за
фенотипом у співвідношенні 3:1 і за
генотипом у співвідношенні 1:2:1.
Цитологічні основи другого закону: гібриди
першого покоління F1 (Аа) під час мейозу
утворюють яйцеклітини та спермії двох типів – А і
а, поєднання яких дає три типи зигот: АА, Аа, аа.
Закон чистоти гамет

Під час утворення статевих клітин у кожну
гамету потрапляє тільки один алель з пари
алелей даного гена.
Скачать