Загрузил Ирина Голубничая

проект

Реклама
Особливості організації
проектної діяльності
молодших школярів
Дискусія
Що потрібно людині, щоб бути
успішною у 21 столітті ?
робота в групах:
1. Список характеристик, рис які
допоможуть учням стати успішними.
2. Список навичок, знань які допоможуть
учням стати успішними.
Навчальний проект – це один з сучасних
методів навчання ,
одночасно навчальний проект - це форма
організації навчального процесу, яка може
стати альтернативою класно-урочному
навчанню.
В основу методу проектів покладена ідея про
спрямованість навчально-пізнавальної
діяльності школярів на результат, що
досягається завдяки рішенню тієї або інший
практично або теоретично значимої для
учня проблеми.
Результат проектної діяльності.
• Зовнішній результат можна буде побачити,
осмислити, застосувати на практиці.
• Внутрішній результат - досвід діяльності стане безцінним надбанням учня, що
з'єднує знання й уміння, компетенції й
цінності.
Основні вимоги до навчального проекту
• Робота над проектом завжди спрямована на
вирішення конкретної, причому соціально-значимої
проблеми - дослідницької, інформаційної, практичної.
• Планування дії з вирішення проблеми завжди
починається із проектування самого проекту, зокрема
- з визначення виду продукту й форми презентації
(представлення результату). Найбільш важливою
частиною плану є поетапна розробка проекту, у якій
наводиться перелік конкретних дій із вказівкою
результатів, строків і відповідальних.
• Результатом роботи над проектом, його виходом, є
продукт, що створюється учасниками проектної групи
в ході рішення поставленої проблеми.
Які з цих етапів важливі для медіа проекту в
початковій школі?
1. Учні самі формулюють проблему, або вчитель ставить перед
ними проблему (чи надається проектне завдання);
2. Учні самостійно створюють план вирішення проблеми чи
виконання проектного завдання;
3. Учні вирішують, де і як шукати інформацію (як досліджувати
проблему);
4. Учні висувають гіпотезу, планують можливі шляхи і способи її
перевірки (проведення дослідження);
5. Учні виконують проектне завдання (дослідження),
документують його, опрацьовують результати (роблять
висновки з дослідження);
6. Учні планують продукт проекту, тобто обирають форму
представлення результатів дослідження, проектують цей
продукт, призначений для конкретної цільової аудиторії, на
вирішення проблеми якої спрямовано проект;
7. І, нарешті, учні презентують свій продукт цільовій аудиторії. 7
Навчальний проект:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Проблема
Планування
Пошук інформації
Продукт
Представлення результату.
Портфолію (папка з робочими
матеріалами)
Покрокове планування проекту
Постановка проблеми – проектне завдання
Конкретні
дії
Необхідні Необхідний Результат
уміння та інструментар
навички
ій
Термін
виконан
ня
Роль учителя:
• Учи́тель /вчитель — людина, яка навчає інших людей (своїх учнів),
передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні —
спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями
в загальноосвітніх школах різних типів.
• Фасилітатор /Фасилітація (від англ. facilitate — допомагати,
полегшувати, сприяти) — це організація процесу колективного
розв'язання
проблем
у
групі,
який
керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Це одночасно
процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно
організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та
за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним
залученням учасників процесу.
Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що вона не
має директивного характеру. Якщо при традиційних формах
управління суб'єкт змушує учасників групи виконувати власні
інструкції та розпорядження, то у випадку з фасилітацією
її суб'єкт має поєднувати у собі ознаки керівника, лідера та
учасника процесу.
1. Яким чином проекти допоможуть моїм
учням відповідати вимогам державних
освітніх стандартів та
програм,
розвивати в них навички 21 століття?
2. Яким чином я можу використовувати
проекти для вдосконалення процесу
навчання учнів?
Скачать