«Як оцінюватимуть педагогічну
діяльність педагогічних працівників
ЗДО?»
Оксана Лютко,
к.філос.н., доцент кафедри філософії,
економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО,
Напрями оцінювання ЗДО:
1. Освітнє середовище.
2. Здобувачі дошкільної освіти.
3. Фахова діяльність педагогічних працівників.
4. Управлінські процеси.
Державна служба
якості освіти України
3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
4 вимоги
3.1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками своєї
діяльності та якість
організації освітнього
процесу (3)
3.2. Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
(2)
10 критеріїв
3.3. Налагодження
співпраці з батьками,
працівниками ЗДО (4)
15 індикаторів
3.4. Методичне
забезпечення ЗДО (1)
Державна служба
якості освіти України
3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
4 вимоги
3.1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками своєї
діяльності та якість
організації освітнього
процесу (3)
3.2. Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
(2)
10 критеріїв
3.3. Налагодження
співпраці з батьками,
працівниками ЗДО (4)
15 індикаторів
3.4. Методичне
забезпечення ЗДО (1)
Оцінювати роботу педагога
будуть за наступними
критеріями:
- чи планує педагог свою діяльність та чи аналізує її
результативність?
- чи застосовує сучасні технології та методики в освітньому
процесі, спрямовані на формування ключових компетентностей і
наскрізних умінь здобувачів дошкільної освіти?
- чи створює та/або використовує освітні ресурси?
Календарний план
У процесі вивчення роботи педагога
щодо ведення перспективних і
календарних планів звертатимуть
увагу на відповідність плану
Базовому компоненту дошкільної
освіти та на виконання рішень
педрад.
Ви маєте свободу але й відповідальність!!!
ВИМОГА 1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками своєї
діяльності та якість
організації освітнього
процесу (3 критерія)
Оцінювати роботу педагога
будуть за наступними
критеріями:
- чи планує педагог свою діяльність та чи аналізує її
результативність?
- чи застосовує сучасні технології та методики в освітньому
процесі, спрямовані на формування ключових компетентностей і
наскрізних умінь здобувачів дошкільної освіти?
- чи створює та/або використовує освітні ресурси?
Як оцінюватимуть виконання критерію “педагогічні
працівники застосовують сучасні технології та
методики в освітньому процесі, спрямовані на
формування ключових компетентностей і наскрізних
умінь здобувачів дошкільної освіти”
• Чи володіють педагогічні працівники знаннями про вікові, фізіологічні та
психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби,
гнучко та варіативно застосовують форми і методи організації
освітнього процесу?
• Чи застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології?
• Чи застосовують технології формування соціально доцільної поведінки?
Методи збору інформації
• Спостереження за організацією життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти.
• Опитування.
• Анкетування пед.працівників.
Компетенції
•
•
•
•
•
•
•
1 – особистісно-оцінна,
2 – соціально-комунікативна,
3 – природничо-екологічна,
4 – художньо-продуктивна,
5 – ігрова,
Варіативна складова: інформатична,
хореографічна, шахово-ігрова,
6 – математична,
комунікативно-мовленнєва (іншомовна
компетенції
7 – комунікативна
Поняття «дошкільна зрілість» важливе для ДОШКІЛЬНОГО віку. У програмі
«Впевнений старт» є характеристики психологічної зрілості старшого дошкільника
і показники засвоєння програми.
УМІННЯ – це готовність людини
успішно
виконувати
певну
діяльність, яка ґрунтується на
знаннях і навичках. Уміння
формується у процесі виконання
дітьми різноманітних завдань.
Формування умінь залежить від
умов
навчання,
організації
освітнього
процесу,
від
індивідуальних
особливостей
здобувачів освіти.
Інструктивно-методичних рекомендаціях «Щодо
організації діяльності закладів дошкільної освіти у
2020/2021 навчальному році»
•
забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі
освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог
обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ, її новий зміст, зміну
освітнього простору, результативною є така форма взаємодії, як педагогічне
партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення
розвивального
середовища,
осередків
діяльності,
застосування
компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для
розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей,
використання ігрових методів у навчальних заняттях).
ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ
ПРОЕКТНІ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ
ІНТЕРАКТИВНІ, ІГРОВІ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Використання ІКТ педагогічними працівниками в
освітньому процесі дає змогу реалізувати ряд
важливих завдань:
• створення електронних освітніх ресурсів;
• інтенсифікація роботи з документами;
• комунікація з батьками;
• створення наочності, дидактичних матеріалів в
електронному вигляді;
• використання нових освітніх технологій (дистанційного,
Інформаційно-комунікаційна
змішаного навчання, веб-квестів тощо);
технологія пов'язана зі
• розроблення моніторингових робіт;
створенням, збереженням,
• створення електронних каталогів і баз даних;
передачею, обробкою та
• використання хмарних сховищ документів;
управлінням інформації. Цим
• використання електронних підручників в освітньому
вживаним терміном
процесі;
позначають всі технології, що
використовуються для
• підвищення професійного рівня педагога, обмін
спілкування та роботи з
досвідом;
інформацією.
• отримання актуальної освітньої інформації.
Технологія – це науково обґрунтована система педагогічних засобів,
форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного
завдання.
ВИМОГА 1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками своєї
діяльності та якість
організації освітнього
процесу
Оцінювати роботу педагога
будуть за наступними
критеріями:
- чи планує педагог свою діяльність та чи аналізує її
результативність?
- чи застосовує сучасні технології та методики в освітньому
процесі, спрямовані на формування ключових компетентностей і
наскрізних умінь здобувачів дошкільної освіти?
- чи створює та/або використовує освітні ресурси?
види освітніх ресурсів
• розробки, плани-конспекти, сценарії проведення занять;
• додаткові інформаційні матеріали для проведення занять;
• практичні завдання (проблемні ситуації) для роботи дітей під час
проведення занять;
• навчальні програми;
• календарні плани;
• електронні освітні ресурси для дистанційного навчання;
• інші інформаційні ресурси.
Портфоліо – (від
італ. Portafoglio —
«портфель») —
збірка виконаних
робіт та
напрацювань
певної особи
(компанії).
Портфоліо може включати
• коротку біографію педагога;
• публікації, методичні розробки;
• вибрані навчальні заняття, розроблені ігри, фотокартки для ігор тощо;
• кращі сценарії свят та кращі роботи дітей;
• розроблені педагогом освітні ресурси;
• результати атестації, сертифікати про участь у майстер-класах, тренінгах тощо;
• документація у випадку, якщо педагог брав участь в реалізації освітніх проектів,
дослідницько-експериментальній роботі.
Державна служба
якості освіти України
3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
4 вимоги
1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками своєї
діяльності та якість
організації освітнього
процесу (3)
2. Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
(2)
10 критеріїв
3. Налагодження
співпраці з батьками,
працівниками ЗДО (4)
15 індикаторів
4. Методичне
забезпечення ЗДО (1)
ВИМОГА 2.
Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
Як буде оцінюватися вимога
«постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників?
• Чи забезпечують педагогічні працівники власний професійний розвиток і
підвищення кваліфікації обираючи різні види, форми і напрями, у тому числі щодо
методик роботи із дітьми з особливими освітніми потребами?
• Чи здійснюють педагогічні працівники інноваційну освітню діяльність, беруть
участь в освітніх проєктах?
1. Провести самооцінювання
(анкетування,
психодіагностика, технологія
«Коло педагогічних навичок»
тощо).
2. У плані підвищення
кваліфікації врахувати
проблеми/прогалини, які були
виявлені при самооцінюванні.
Перший
етап
–
інформаційно-аналітичний.
Передбачає, збирання й аналіз інформації щодо
підвищення компетентності педагогів, рівня їхньої
професійної підготовки і, по-друге, аналіз освітнього
процесу задля визначення проблем.




Психодіагностика – тести, що визначають рівень професійнопедагогічної діяльності (наприклад, методика Л. Бережнової);
Анкетування – самооцінка педагогом рівня саморозвитку
(метод незалежних характеристик, метод експертних оцінок,
метод «360°» та ін.);
Проективні запитання – педагог, відповідаючи на запитання,
оцінює не себе, а якусь людину;
Тестування.
“Коло професійних навичок”
Другий етап – прийняття рішення
Prometheus (https://prometheus.org.ua/) – громадський
проект, який є платформою для відкритих онлайнкурсів (МВОК), створених у співпраці з викладачами
кращих українських вишів.
EdEra(https://www.ed-era.com) сайт, на якому кожен охочий може
ознайомитися з онлайн-курсами повного циклу – від лекцій до книжок.
Користувач отримує доступ до інтерактивних лекцій, високоякісних
конспектів, домашніх завдань, іспитів та сторінки прогресу в будь-який час і
в будь-якому місці.
Coursera (https://www.coursera.org/) пропонує своїм користувачам
сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі
успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про
проходження курсу.
Провідне спеціалізоване видавництво
України.
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilnaosvita/programi-rozvitku-ditej
39 програм + відео
занять
ВИМОГА 2.
Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
Як буде оцінюватися вимога
«постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників?
• Чи забезпечують педагогічні працівники власний професійний розвиток і
підвищення кваліфікації обираючи різні види, форми і напрями, у тому числі щодо
методик роботи із дітьми з особливими освітніми потребами?
• Чи здійснюють педагогічні працівники інноваційну освітню діяльність, беруть
участь в освітніх проєктах?
Новація – це засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а
інновація – це процес освоєння цього засобу. Інновація – це цілеспрямована
зміна, що вносить в освітнє середовище нові стабільні елементи та викликає
перехід системи з одного стану в інший
нові методики викладання,
нові способи організації занять,
нововведення в організації змісту освіти
•Програма «Впевнений старт»;
•Технологія методичного конструктора на основі блочно-тематичного
планування
•Програма «Дошкільнятам — освіта для сталого розвитку»
•Технологія складання інтелектуальних карт у плануванні та організації
освітнього процесу на засадах інтеграції
•Програма STREEM освіти
•«Логіки світу»…
Державна служба
якості освіти України
3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
4 вимоги
1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками своєї
діяльності та якість
організації освітнього
процесу (3)
2. Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
(2)
10 критеріїв
3. Налагодження
співпраці з батьками,
працівниками ЗДО (4)
15 індикаторів
4. Методичне
забезпечення ЗДО (1)
ВИМОГА 3.
Налагодження співпраці
з батьками,
працівниками ЗДО
- чи
Як буде оцінюватися вимога
“Налагодження співпраці з
батьками, працівниками?”
діють педагогічні працівники на засадах педагогіки партнерства?
- чи співпрацюють педагоги з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей,
чи забезпечують зворотній зв'язок?
- чи налагоджена у закладі практика педагогічного наставництва та інших форм
професійної співпраці?
- чи налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до
освітнього процесу?
Головна мета змін — спілкування батьків із закладом освіти у контексті
життя ЗДО, в якому навчається їхня дитина.
Як же такі нудні зустрічі
перетворити на цікаві та корисні?
Для цього потрібно змінювати
саму форму проведення
зустрічей та їхній зміст, аби була
можливість поговорити — про
дітей, групу, садочок, про свої,
батьківські, проблеми. Але так,
щоб батьки спілкувались між
собою не обуреннями, вимогами
та скаргами, а співпрацювали в
позитивному руслі.
Батьківські збори
Інтерактивна гра «Незакінчене речення»
Завдання: у групах пропонується утворити логічно закінчені
вирази, дібравши потрібну кінцівку з запропонованих.
1. Дитину постійно критикують
2. Дитину постійно хвалять
3. Дитину постійно висміюють
4. Дитину підтримують
5. Дитина росте в докорах
6. Дитина росте в терпимості
7. Дитина росте в чесності
8. Дитина росте в безпеці
9. Дитина живе у ворожнечі
10. Дитина живе в розумінні та
дружелюбності
1
3
2
4
5
10
7
8
9
6
1. вона вчиться ненавидіти
2. вона стає замкнутою
3. вона вчиться бути вдячною
4. вона вчиться цінувати себе
5. вона вчиться жити з почуттям провини
6. вона вчиться розуміти інших
7. вона вчиться бути справедливою
8. вона вчиться вірити в людей
9. вона вчиться бути агресивною
10. вона вчиться знаходити любов у
цьому світі
Командотворення (Team building) – це
діяльність, спрямована на об’єднання і
заохочення членів групи до спільної
результативної діяльності. Використовують тут
різноманітні засоби і форми роботи: ігри,
тренінги та інші заходи, спрямовані на
формування командного духу .
30 хв.
Вправа «Мене непокоїть Мета: єднання учасників команди, обговорення
те, що в коробці…»
спільних проблем, формування сприятливого
психологічного клімату
Хід виконання:
1. Кожен учасник анонімно записує на папірці одним - двома словами те, що їх зараз турбує або непокоїть: аудит, конфлікт у
закладі, підготовка доповіді для МО, особисті переживання тощо.
2. Усі аркуші складаються в одну коробку.
3. Кожен учасник навмання обирає аркуш і, описавши занепокоєння іншого, пропонує свій спосіб розв’язання проблеми.
(Вправу буде закінчено тоді, коли в коробці не залишиться папірців).
ВИМОГА 3.3.
Налагодження співпраці
з батьками,
працівниками ЗДО (4)
Як буде оцінюватися вимога
“Налагодження співпраці з
батьками, працівниками?”
1) частка педагогів, які використовують форм роботи, спрямовані на формування
партенрських взаємин з батьками (анкетування батьків, педагогів та інтерв’ю з
методистом);
2) у закладі налагоджена конструктивна комунікація педагогів з батьками в різних формах
(анкетування батьків, вивчення документації, інтерв’ю);
3) педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом
(інтерв’ю, документація, анкетування педагогів);
4) педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі,
проявляють повагу та доброзичливе ставлення до особистості дитини (анкетування
батьків, інтерв’ю з методистом і директором).
Державна служба
якості освіти України
3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
4 вимоги
1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками своєї
діяльності та якість
організації освітнього
процесу (3)
2. Постійне підвищення
професійного рівня і
педагогічної майстерності
педагогічних працівників
(2)
10 критеріїв
3. Налагодження
співпраці з батьками,
працівниками ЗДО (4)
15 індикаторів
4. Методичне
забезпечення ЗДО (1)
Критерій:
кабінет»
«У
закладі
функціонує
методичний
діяльність МК спрямована на реалізацію завдань ЗДО, підвищення якості
освітнього процесу та професійної компетентності педагогічних працівників
(вивчатимуть документацію, інтерв’ю з директором та методистом, анкетування
педагогів проведуть);
1) у закладі забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти
(вивчатимуть документацію, інтерв’ю з директором та методистом, анкетування
педагогів проведуть);
2)інформаційно-просвітницький простір є доступним та сприяє відкритості і
прозорості діяльності ЗДО (спостереження за освітнім середовищем і сайтом
закладу, анкетування батьків і педагогів).