Загрузил Ирина Андрейченко

СТАТТЯ Рейтингування

Реклама
УДК
Анастасія Сидоренко
РОЛЬ РЕЙТИНГУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Анастасия Сидоренко
РОЛЬ РЕЙТИНГОВАНИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
УКРАИНЫ
Anastasia Sidorenko
ROLE OF RATING OF BANKING INSTITUTIONS IN PROVIDING STABLE
FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM
Рейтингове оцінювання діяльності банків є одним із напрямів оцінки фінансової стійкості та значною мірою
впливає на сприйняття банку інвесторами, вкладниками, кредиторами. В Україні рейтингове оцінювання ведеться
за декількома напрямами: рейтингова оцінка банків Національним банком України, Міністерством фінансів України,
рейтинговими агентствами, які мають власні методики, проте, зазвичай, використовують досить типовий перелік
показників.
Різні рейтингові оцінки банків є чіткими індикаторами, що характеризують надійність банків, довіру до них. В
той же час рейтингування має проводитися регуляторами, зокрема НБУ чи Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, або ж уповноваженими рейтинговими агентствами, що забезпечуватиме високу вірогідність
рейтингових оцінок банків. Лише такі об’єктивні рейтинги можуть бути інструментом банківського регулювання,
справляти стимулюючий вплив на діяльність банків, створюючи сприятливі умови для розвитку «здорової»
банківської системи.
Ключові слова: рейтинг; рейтингування; функції банківських рейтингів; рейтингове агентство; CAMELSО;
SREP.
Рис.: 3. Табл.:4. Бібл.: 11.
Рейтинговое оценивание деятельности банков является одним из направлений оценки финансовой
устойчивости и во многом влияет на восприятие банка инвесторами, вкладчиками, кредиторами. В Украине
рейтинговое оценивание ведется по нескольким направлениям: рейтинговая оценка банков Национальным банком
Украины, Министерством финансов Украины, рейтинговыми агентствами, которые имеют собственные методики,
однако, как правило, используют достаточно типовой перечень показателей.
Различные рейтинговые оценки банков являются четкими индикаторами, характеризующими надежность
банков, доверие к ним. В то же время рейтингование должно проводиться регуляторами, в частности НБУ или
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, или уполномоченными рейтинговыми агентствами,
что обеспечит высокую вероятность рейтинговых оценок банков. Только такие объективные рейтинги могут быть
инструментом банковского регулирования, оказівать стимулирующее влияние на деятельность банков, создавая
благоприятные условия для развития «здоровой» банковской системы.
Ключевые слова: рейтинг; рейтингование; функции банковских рейтингов; рейтинговое агентство; CAMELS;
SREP.
Рис.: 3. Табл.: 4. Библ.: 11.
Rating assessment of banks' activities is one of the areas of assessment of financial stability and largely affects the
perception of the bank by investors, depositors, creditors. In Ukraine, rating assessment is conducted in several areas: rating
assessment of banks by the National Bank of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, rating agencies, which have their
own methods, but usually use a fairly typical list of indicators.
Different ratings of banks are clear indicators that characterize the reliability of banks, trust in them. At the same time,
ratings should be carried out by regulators, in particular the NBU or the National Securities and Stock Market Commission,
or authorized rating agencies, which will ensure a high probability of bank ratings. Only such objective ratings can be an
instrument of banking regulation, have a stimulating effect on the activities of banks, creating favorable conditions for the
development of a "healthy" banking system.
Keywords: rating; bank rating functions; rating agency; CAMELS; SREP.
Fig.: 3. Table: 4. References: 11.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки та
банківської системи України характеризується високою динамічністю та нестабільністю.
У цих умовах питання оцінки надійності, стійкості та фінансового стану банків виходять
на перший план. Для цього використовується цілий комплекс різноманітних підходів та
методів. Одним з таких методів є рейтингування, яке являє собою процедуру присвоєння
рейтингів,
що
представляють
собою
індивідуальну
оцінку
рівня
конкурентоспроможності, надійності або інформаційної відкритості банківської
установи. Рейтинг банків виступає не тільки орієнтиром для споживачів банківських
послуг, а й надійною інформаційною базою для самих банків, підґрунтям для прийняття
ними ефективних управлінських рішень щодо подальшої стратегії розвитку банку, його
стійкого функціонування на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок в дослідження
рейтингових методик оцінки діяльності банків зробили як зарубіжні, так і вітчизняні
вчені та економісти: М.В. Афанасенко, В.А. Батковський, О.Ю. Білик, Л.М. Войнович,
А.М. Карминський, А.Ю. Тлуста, Н.Б. Турчин та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В той же час, це важливе
для ефективного розвитку банківської системи питання, недостатньо висвітлено в
теоретичному і методичному плані, особливо в контексті динамічності змін у
фінансовому секторі країни.
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних засад рейтингування банківських
установ та його ролі у забезпеченні стабільного функціонування банківської системи
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах фінансової нестабільності
постійно змінюються пріоритети функціонування суб'єктів банківської системи.
Це пов'язано з необхідністю оперативної підтримки достатнього рівня фінансової
безпеки банків, який поряд з іншими внутрішніми та зовнішніми факторами впливу може
порушуватися внаслідок співпраці з ненадійними партнерами. Так, взаємини між
банками можуть привести до катастрофічних наслідків, якщо один з них є фінансово
нестійким, що не дає йому можливості виконувати взяті на себе зобов'язання в повному
обсязі і в певний період часу. Вирішення цієї проблеми спонукає до пошуку адекватних
інструментів позиціонування банків на ринку банківських послуг. Одним з найбільш
ефективних підходів до відображення рівня довіри до банківських установ є побудова їх
рейтингу.
У науковій літературі існує безліч визначень «рейтинг». Узагальнюючи їх,
визначимо, що рейтинг - це комплексна оцінка стану економічних суб'єктів, яка
виражається комбінацією символів та дає можливість на базі певної кластеризації
віднести даний суб'єкт до деякого класу або категорії.
Стосовно поняття «рейтинг банку», то в економічній літературі не існує єдиного
підходу до його визначення, оскільки вітчизняні та зарубіжні науковці розглядають його
з різних аспектів. Ціла низка науковців у своїх дослідженнях ототожнює поняття
«рейтинг банку», «банківський рейтинг», та «рейтингове оцінювання фінансового стану
банку». Так, Т.В. Новікова та А.С. Гриженко вважають, що оскільки вищенаведене
визначення передбачає, перш за все, оцінку саме банківської діяльності, а отже, більш
доцільним є трактування його не як банківський рейтинг, а як рейтинг оцінки
фінансового стану банку (далі – РОФСБ). Науковці пропонують трактування РОФСБ як
узагальненого комплексного оцінювання фінансового стану банку за стандартизованою
системою показників із метою приведення банків до співставного вигляду та в результаті
визначення позиції окремого банку відносно інших банківських установ [1].
С.Ганзюк та Е.Каграманян розглядають рейтинг банку як комплексну порівняльну
оцінку діяльності банківських установ для того, щоб приймати управлінські рішення
стосовно майбутніх вкладень, які базуються на даних фінансової звітності та експертних
оцінках [2].
Роль рейтингів банків можна дослідити за допомогою виконуваних ними функцій.
Так, Т.В. Новікова та А.С. Гриженко виділяють наступні функції банківських рейтингів
(рис. 1) [1].
Вітчизняні рейтинги банків формують довіру до українських емітентів, впливають на
інвестиційну привабливість банків та країни загалом, підвищують ліквідність на
фондовому ринку, поліпшують інформаційне забезпечення, збільшують обсяги
кредитних операцій, підвищують надійність і можливість прогнозувати наслідки
фінансових операцій за рахунок незалежної кваліфікованої думки третьої сторони.
Функції рейтингів банків
аналіз фінансового стану банку та виведення єдиної інтергальної оцінки
визначення місця банку серед інших банків
оцінювання банків клієнтами для прийняття рішень стосовно співпраці з тим чи
іншим банком
вивчення динаміки надійності банку, що дає змогу прогнозувати його розвиток
рекламування банку, формування іміджу банківської установи
міжнародна оцінка стабільності з метою налагодження контактів та надання
рейтингу банківській системи країни у цілому
Рис.1. Функції рейтингів банків [1]
3
+
4
+
+
+
5
+
+
+
«ЕкспертРейтинг»
2
+
+
+
«СтандартРейтинг»
«КредитРейтинг»
1
Структура та якість активів
Структура зобов’язань
Якість та достатність власного капіталу
«IBIрейтинг»
ГРУПИ
ПОКАЗНИКІВ
«Рюрік»
Рейтинги, надані міжнародними агентствами, виконують особливі функції.
Отримавши міжнародний рейтинг, банк має можливість залучати короткострокові
міжбанківські кредити з боку іноземних банків та приймати на депозити резерви
страхових компаній. Позитивна рейтингова оцінка призводить до здешевлення
транзакцій для банку та його клієнтів. Основні користувачі даних рейтингів – іноземні
контрагенти українських банків [1].
На даний час кредитні рейтинги в Україні присвоюють три міжнародні РА (Moody’s
Investors Service Standard and Poor’s, Fitch) і п’ять національних уповноважених РА
(«Експерт-Рейтинг», «Рюрік», «IBI-рейтинг», «Кредит-Рейтинг», «Стандарт-Рейтинг»).
Здебільшого рейтинги, присвоєні банкам, відносять до інвестиційного рівня і вони
спрямовані на довгострокову перспективу [3].
Аналізуючи міжнародний досвід рейтингування банків, можна відзначити
використання провідними рейтинговими агенціями широкого спектру новітніх,
автоматизованих і комплексних методик (DEA, PEARL, PATROL, ORAP, BAKIS). У той
же час очевидно, що використання високотехнологічних методик зарубіжних
рейтингових компаній є майже неможливим на сучасному етапі розвитку вітчизняної
банківської системи. Причинами цього є невідповідність їх структурі банківської
системи України або необхідність значних фінансових витрат на запровадження.
Стосовно ж вітчизняних рейтингових агенств, то в кожного з них, звичайно,
розроблена своя методика, і як свідчать дані табл. 1, кожна з методик охоплює окремий
обмежений спектр показників, що аналізуються.
Таблиця 1
Аналіз методик рейтингового оцінювання банків
РЕЙТИНГОВІ
МЕТОДИКИ
6
+
+
1
Емісійні доходи
Депозити
Фінансові результати
Дохідність
Ліквідність
Аналіз операційного середовища
Ефективність діяльності
Показники фінансової стійкості
Положення на фінансовому ринку
Якість кредитного портфелю
Організація системи корпоративного управління
Кредитний ризик
Рівень
Ризик ліквідності
розвитку
Валютний, процентний, ціновий ризик
ризикменеджменту Операційно-технічні ризики
Юридичні ризики, ризики репутації
Темпи і перспективи розвитку
Аналіз можливості отримання фінансової підтримки
Аналіз регуляторного середовища
Рівень доступу банку до ресурсів на міжбанківському
кредитному ринку
Взаємовідносини з владою
Складено автором на основі:[4-8]
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
Закінчення табл.1
5
4
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
На думку фахівців [9], оцінкам цих агенств можна довіряти, проте їх також бажано
порівнювати й робити висновки за результатами зіставлення декількох рейтингів банку.
Загалом, 2020 року національними рейтинговими агентствами присвоєно 48
кредитних рейтингів банків, з них 15 рейтинги присвоїло РА «Експерт-Рейтинг» і 19
рейтингів надійності депозитів, найвищою активністю в цьому напрямі характеризується
РА «Рюрік» - 7 рейтингів (табл. 2).
Таблиця 2
Активність національних рейтингових агентств щодо присвоєння/оновлення
рейтингів банкам 2020 року
Кредитні рейтинги банків
Рейтинг надійності депозитів
Рейтингове агентство кількість
кількість
питома вага, %
питома вага, %
рейтингів
рейтингів
«Експерт-Рейтинг»
15
31,25
3
15,79
«ІВІ-Рейтинг»
11
22,92
6
31,58
«Кредит-Рейтинг»
9
18,75
0
0,00
«Рюрік»
7
14,58
7
36,84
«Стандарт-Рейтинг»
6
12,50
3
15,79
Усього
48
100,00
19
100,00
Складено автором на основі:[4-8]
В табл. 3 представлено кредитний рейтинг топ-10 найбільших українських банків за
Національною рейтинговою оцінкою.
Таблиця 3
Кредитний рейтинг найбільших банків україни за оцінкою національних
рейтингових агентств у 2020 році
№ з/п
Назва банку
Рейтинг
Рейтингове агентство
АТ «Райффайзен Банк
1
иаААА
«Стандарт-Рейтинг»
Аваль»
2 АТ «ОТП БАНК»
иаААА
«Кредит-Рейтинг»
3 АТ «УкрСиббанк»
иаААА
«Експерт-Рейтинг»
«Експерт-Рейтинг»
4 АТ «Кредобанк»
иаААА
«Стандарт-Рейтинг»
5 АТ КБ «ПриватБанк»
uaAA
«Стандарт-Рейтинг»
6 АТ «Альфа-банк»
иаААА
«Експерт-Рейтинг»
7 АТ «Пумб»
иаААА
«Кредит-Рейтинг»
иаАА+
«Експерт-Рейтинг»
8 АБ «УкрГазБанк»
иаАА
«ІВІ-Рейтинг»
9 АТ «Універсал банк»
иаААА
«Кредит-Рейтинг»
10 АТ «СітіБанк»
иаААА
«Експерт -Рейтинг»
Складено автором на основі:[4-8]
Так, серед 10 найбільших банків найвищий кредитний рейтинг мають вісім банків, а
саме: АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ОТП БАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ
«Кредобанк», АТ «Альфа-банк», АТ «Пумб», АТ «Універсал банк» та АТ «СітіБанк». Їх
кредитний рейтинг має значення «uaAАА», що означає найвищу кредитоспроможність.
Слідом за ними з кредитним рейтингом «uaAA+» та «uaAA», тобто з дуже високою
кредитоспроможністю, йдуть АБ «УкрГазБанк» та АТ КБ «ПриватБанк».
Доцільно зазначити, що практично від самого початку функціонування вітчизняної
банківської системи незалежної України її банки другого рівня банківської системи
постійно проходили різноманітні рейтингові оцінювання з метою присвоєння їм
відповідних рейтингів. На законодавчому рівні також відбувалися еволюційні зміни. Так,
у 1998 р. НБУ прийняв відповідне «Положення про порядок визначення та застосування
комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL». Із тих пір
система рейтингового оцінювання постійно вдосконалювалася, доки не перетворилася
на CAMELSО, основою якої була оцінка ризиків і визначення рейтингових оцінок за
такими основними компонентами: капітал, активи, менеджмент і корпоративне
управління, надходження, ліквідність, чутливість до ринкових ризиків, операційний
ризик [1].
3,5
3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
бали
2,5
2 2
2 2
C
A
2 2
2 2 2
2 2 2
L
S
2
1,5
1
0,5
0
M
роки E
2017 2018 2019
O
Рис.2. Усереднена комплексна рейтингова оцінка банків за CAMELSO за 2017-2019
рр. [10]
Наявні результати оцінки діяльності банків за методикою CAMELSО за 2017-2019
рр. (рис. 2 і 3).
Усереднена комплексна рейтингова оцінка банків за CAMELSO у 2019 році, як і у
2018-му, становила «2» в порівнянні з «3» в 2017-му (рис. 2), тобто була високою.
100
88,9
90
73,7
80
70
63,2
57,1
%
60
55,6
45,7
50
40
30
54,3
36,8
33,3
28,6
45,7
31,634,4
33,3
21,1
20
15,8
11,1
5,7
11,4
10,5
10
0
0
C
A
M
E
L
S
O
роки
2017
2018
2019
Рис.3. Питома вага найнижчих оцінок за компонентами рейтингової системи
CAMELSO за 2017-2019 рр. [10]
Банки покращили оцінки за компонентом «А» (активи). Найчастіше найнижчі оцінки
банки отримували за компонентами «О» (операційний ризик) та «М» (менеджмент) –
88,9% та 55,6% перевірених банків відповідно. Як і в 2018 році, компонент «О»
залишився основною проблемною зоною банків, за яку вони отримували найнижчі
оцінки, тоді як за компонентом «L» (ліквідність) у 2019 році найнижчі оцінки не отримав
жоден з перевірених банків (рис. 3).
У 2018 році відповідно до настанов Європейського банківського органу щодо єдиних
процедур та методології процесу наглядових перевірок і оцінки Національний банк
почав запроваджувати наглядові інструменти SREP (Supervisory Review and Evaluation
Process), що базуються на ризик-орієнтованому та forward-looking підходах. У їх основу
покладено оцінку ризиків та якості управління цими ризиками в банку, питань
корпоративного управління, у тому числі оцінки колективної придатності колегіальних
органів та системи внутрішнього контролю, а також здатність установи забезпечувати
безперервність діяльності.
Зокрема, методологія SREP, у якій враховано й компоненти рейтингової оцінки за
системою CAMELSO, базується на оцінці ризиків із урахуванням аналізу поточного
стану банку, його стратегії, бізнес-моделі, а також розвитку та оцінки того, як поведе
себе банк в майбутньому.
З 1 жовтня 2020 року НБУ почав застосовувати єдину процедуру й методологію
процесу наглядових перевірок та оцінки – SREP-аналіз згідно з Постановою Правління
НБУ № 47 від 02.05.2018 про внесення змін у «Положення про організацію та проведення
інспекційних перевірок» [11], які враховують настанови Європейського банківського
органу щодо організації єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок
та оцінки.
Процес оцінки банків (SREP) є безперервним, здійснюється одночасно за всіма
банками шляхом оцінки розміру ризиків та якості управління ними на підставі
інформації, отриманої від підрозділів НБУ, аналізу наявних тенденцій у діяльності
банків.
Оцінка банків (SREP) проводиться щорічно на 1 січня (з урахуванням змін).
Актуалізація оцінки проводиться щокварталу на підставі аналізу змін кількісних
показників та з урахуванням нової суттєвої нефінансової інформації. Відповідальним
підрозділом за проведення оцінки банків (SREP) є Департамент банківського нагляду
[10].
За результатами оцінки банків (SREP) визначається:
- стратегія нагляду за банком, у тому числі потреба в заходах раннього втручання;
- життєздатність банку на наступні 12 місяців та стійкість стратегії – на три роки;
- достатність капіталу та ліквідності для покриття ризиків;
- потреба в проведенні інспектування.
Щодо загальних підходів до проведення оцінки банків за методологію SREP, то
передбачається чотири етапи (табл. 4).
Таблиця 4
Характеристика етапів оцінки на основі методики SREP [10]
№
Етап
Характеристика
Оцінка життєздатності бізнес-моделі (viability): спроможність
генерувати прийнятний рівень доходів протягом наступних 12
місяців, з огляду на значення показників ефективності,
відповідність структури фінансування банку його бізнесАналіз та оцінка моделі, ризик-апетиту (схильності до ризику); оцінка стійкості
1.
бізнес-моделі стратегії банку (sustainability): спроможність генерувати
прийнятний рівень доходів протягом щонайменше наступних
трьох років згідно із затвердженою стратегією банку та бізнеспланом (у тому числі з урахуванням виконання стратегії банку
в минулому)
Ґрунтується на результатах оцінювання ефективності
Оцінка рівня
функціонування системи корпоративного управління у цілому,
організації
корпоративної культури та культури прийняття ризику,
2. корпоративного організаційної структури та функціонування органів
управління та управління, політики та практики винагород, системи
внутрішнього управління ризиками, системи внутрішнього контролю, ризику
контролю
AML
Визначення достатності капіталу (його розміру та структури)
Оцінка достатності для покриття основних видів ризиків, притаманних діяльності
3.
капіталу
банку протягом наступних 12 місяців, визначення заходів для
врегулювання потенційної недостатності капіталу
Оцінка достатності ліквідних активів для покриття ризиків
4.
Оцінка ризиків ліквідності та фінансування, визначення заходів, необхідних
ліквідності
для врегулювання потенційного дефіциту ліквідності
Загальна оцінка SREP встановлюється від 1 до 4 балів та «F», де 1 – ризик низький, 4
– ризик високий.
«1» - у діяльності банку відсутні суттєві невідповідності щодо управління ризиками»;
«2» - у діяльності банку є певні невідповідності щодо управління ризиками, які не
становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
«3» - у діяльності банку є невідповідності щодо управління ризиками, які, у разі їх не
усунення, можуть створити загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
«4» - у діяльності банку є суттєві невідповідності щодо управління ризиками, що
створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
«F» – характеризує безпосередній ризик для життєздатності банку, у разі, якщо є
обґрунтовані підстави для віднесення банку до категорії проблемних,
неплатоспроможних або його ліквідації, або на дату оцінки банк віднесено до категорії
проблемних.
За результатами рейтингування, формується стратегія нагляду за банком з
урахуванням ризиків, притаманних його діяльності, категорії банку, визначається
потреба у проведенні планових та позапланових інспектувань. Про результати оцінки
інформується Комітет з банківського нагляду.
Слід зазначити, що НБУ планував з 2021 року зробити банківські оцінки SREP
публічними, але з огляду на ситуацію, що склалася внаслідок пандемії COVID-19 - з
початку дії карантину НБУ відклав виконання банками ряду вимог, які потребують
присутності працівників банків на робочих місцях, зокрема щодо запровадження
частини ІТ рішень для системи управління ризиками та процесу управління
непрацюючими активами, стрес-тестування, оцінка SREP – публікацію оцінок
відкладено до 2022 року [10].
Висновки і пропозиції. Рейтинг є своєрідним індикатором стану банківської
установи, може застосовуватися як універсальний інструмент створення і підтримки
позитивного іміджу та ділової репутації банку, а також вважається необхідною
передумовою транспарентності фінансового ринку й підвищення інвестиційної
привабливості економіки.
Останнім часом спостерігається суттєвий поступ у розвитку рейтингової оцінки
діяльності банків, оновлено підходи і методології рейтингової оцінки Національним
банком України із запровадженням методології SREP, у якій враховано компоненти
рейтингової оцінки за системою CAMELSO, яка базується на оцінці ризиків із
урахуванням аналізу поточного стану банку, його стратегії, бізнес-моделі, а також
розвитку.
Стосовно діяльності рейтингових агентств, то в них розроблена власна методика,
кожна з яких охоплює окремий обмежений спектр показників, що аналізуються. Оцінкам
цих агентств можна довіряти, проте їх бажано порівнювати.
Робити ж висновки та приймати рішення щодо співпраці з тим, чи іншим банком
доцільно за результатами зіставлення декількох рейтингів банку. Це дасть змогу
об’єктивно оцінити стан та перспективи банку, сприятиме прозорості банківського
бізнесу, справлятиме стимулюючий вплив на окремі банки та забезпечуватиме
передумови для сталого економічного розвитку в стратегічній перспективі.
Список використаних джерел
1. Новікова Т. В. Сутність та стан рейтингового оцінювання банків в Україні / Т. В.
Новікова, А. С. Гриженко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 23.
С. 630-638.
2. Ганзюк С. М. Теоретичні та практичні аспекти визначення кредитного рейтингу
банків в Україні / С. М. Ганзюк, Е. А. Каграманян // Світ фінансів. 2018. Вип. 2. С. 145155.
3. Грудзевич У.Я. Рейтингове оцінювання діяльності банків України на сучасному
етапі / У.Я. Грудзевич // Вісник Університету банківської справи. 2018. №3 (33). С. 102109.
4. Офіційний сайт РА «Експерт-Рейтинг». URL: http://expert-rating.com/ratinglist_reiting-list (дата звернення: 10.05.2021).
5. Офіційний сайт РА «Стандарт-Рейтинг». URL: http://standard-rating.biz/rus/rl (дата
звернення: 10.05.2021).
6.
Офіційний
сайт
РА
«Кредит-Рейтинг».
URL:
https://www.creditrating.ua/ru/ratings/#results (дата звернення: 10.05.2021).
7. Офіційний сайт РА «ІВІ-Рейтинг». URL: http://ibi.com.ua/RU/ratings-lis (дата
звернення: 10.05.2021).
8. Офіційний сайт РА «Рюрік». URL: http://rurik.com.ua/credit-ratings3/idkr.html (дата
звернення: 10.05.2021).
9. Білінець О.В. Рейтингове оцінювання банків України як передумова забезпечення
сталого економічного розвитку / О.В. Білінець, А.В. Линенко // Стратегічний потенціал
державного та територіального розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної
конференції (наукове електронне видання) м. Маріуполь, 9 жовтня 2020 р. - Маріуполь.
2020. С. 77-80.
10. Офіційний сайт НБУ. URL:https://bank.gov.ua (дата звернення: 10.05.2021).
11. Постанова НБУ «Про затвердження Положення про організацію та проведення
інспекційних перевірок» від 17.07.2001 № 276. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0703-01 (дата звернення: 10.05.2021).
References
1. Novikova T. V. Sutnist ta stan reitynhovoho otsiniuvannia bankiv v Ukraini / T. V.
Novikova, A. S. Hryzhenko // Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2019. №
23. S. 630-638 [in Ukrainian].
2. Hanziuk S. M. Teoretychni ta praktychni aspekty vyznachennia kredytnoho reitynhu
bankiv v Ukraini / S. M. Hanziuk, E. A. Kahramanian // Svit finansiv. 2018. Vyp. 2. S. 145155 [in Ukrainian].
3. Hrudzevych U.Ia. Reitynhove otsiniuvannia diialnosti bankiv Ukrainy na suchasnomu
etapi / U.Ia. Hrudzevych // Visnyk Universytetu bankivskoi spravy. 2018. №3 (33). S. 102-109
[in Ukrainian].
4. Ofitsiinyi sait RA «Ekspert-Reitynh». URL: http://expert-rating.com/rating-list_reitinglist (data zvernennia: 10.05.2021).
5. Ofitsiinyi sait RA «Standart-Reitynh». URL: http://standard-rating.biz/rus/rl (data
zvernennia: 10.05.2021).
6.
Ofitsiinyi
sait
RA
«Kredyt-Reitynh».
URL:
https://www.creditrating.ua/ru/ratings/#results (data zvernennia: 10.05.2021).
7. Ofitsiinyi sait RA «IVI-Reitynh». URL: http://ibi.com.ua/RU/ratings-lis (data
zvernennia: 10.05.2021).
8. Ofitsiinyi sait RA «Riurik». URL: http://rurik.com.ua/credit-ratings3/idkr.html (data
zvernennia: 10.05.2021).
9. Bilinets O.V. Reitynhove otsiniuvannia bankiv Ukrainy yak peredumova zabezpechennia
staloho ekonomichnoho rozvytku / O.V. Bilinets, A.V. Lynenko // Stratehichnyi potentsial
derzhavnoho ta terytorialnoho rozvytku: materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi
konferentsii (naukove elektronne vydannia) m. Mariupol, 9 zhovtnia 2020 r. - Mariupol. 2020.
S. 77-80 [in Ukrainian].
10. Ofitsiinyi sait NBU. URL:https://bank.gov.ua (data zvernennia: 10.05.2021).
11. Postanova NBU «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu ta provedennia
inspektsiinykh perevirok» vid 17.07.2001 № 276. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0703-01 (data zvernennia: 10.05.2021) [in Ukrainian].
Скачать