Загрузил Spike Beats

ПР4 Коршун Гео2

Реклама
Практичне заняття 1.4.
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
ЯВИЩА
ЗАВДАННЯ
Завдання 1. Розкрійте зміст основних принципів навчання (6-7
принципів). Оформити результат у виді таблиці:
Система основних принципів навчання
Принцип
Характеристика
Принцип
Зміст освіти повинен знайомити з
науковості освіти об'єктивними науковими фактами, поняттями,
законами, теоріями основних положень науки
- основами наук.
Принцип
У роботі вчителя він передбачає системність
систематичності (постійну роботу над собою, опору на пройдене
й послідовності
при вивченні нового матеріалу, розгляд нового
освіти
матеріалу частинами і тд), а також системність
у роботі учнів (систематичне відвідування
школи і тд).
Принцип
принцип
передбачає
врахування
рівня
доступності
розвитку
індивідуальних,
вікових
освіти
особливостей учнів, дотримання правил: від
простого - до складного, від відомого - до
невідомого, від близького - до далекого.
Принцип зв'язку принцип забезпечує використання на заняттях
освіти з життям. життєвого досвіду учнів, набутих знань у
практичній діяльності, розкриття практичної
значимості знань, безпосередня участь
школярів у громадському житті.
Принцип
він визначає головне спрямування пізнавальної
свідомості й
діяльності учнів й управління нею. Він
активності учнів випливає з мети і завдань національної школи,
в освіті
з особливостей процесу навчання, які
передбачають осмислений і творчий підхід до
опанування знань.
Принцип
принцип сприяє розумовому розвиткові учнів,
наочності в освіті допомагає виявити зв'язок між науковими
знаннями і життям, між теорією і практикою,
полегшує процес засвоєння і сприяє розвитку
інтересу до знань, допомагає сприймати об'єкт
у розмаїтті його сторін і зв'язків, стимулює
розвиток мотиваційної сфери учнів.
Завдання 2. Схарактеризуйте види навчання. Який вид навчання є
найбільш поширеним у сучасній школі? Чому?
Пояснювально-ілюстративне навчання
Цей вид називають традиційним. Основними його методами є
розповідь, пояснення в поєднанні з демонструванням наочності.
Діяльність учнів зводиться до сприймання, запам'ятовування і
відтворення навчальної інформації, яке є основним критерієм
ефективності.
Проблемне навчання
Воно передбачає самостійне оволодіння знаннями у процесі
вирішення пізнавальних проблем, розвиток самостійного мислення і
пізнавальної активності учнів. Технологія проблемного навчання
ґрунтується на чітких алгоритмах, що містять послідовність
взаємопов'язаних етапів: створення проблемної ситуації, яка
спричинює відчуття розумового Утруднення; аналіз проблемної
ситуації, пошук нових елементів знань різними способами
(висунення гіпотез); розв'язування проблеми і перевірка одержаних
результатів, зіставлення їх з робочою гіпотезою; систематизація та
узагальнення здобутих знань і вмінь.
Програмоване навчання
Основним його принципом е передавання змісту навчального
матеріалу невеликими логічно завершеними частинами. Часто
навчальну інформацію учні отримують не від вчителя, а з
програмованого посібника або дисплея комп'ютера. Основна мета
програмованого навчання - удосконалити управління навчальним
процесом.
Комп'ютерне навчання
Можливості цього виду навчання великі, зокрема подача інформації,
управління перебігом навчання, контроль і корекція результатів,
виконання тренувальних вправ, накопичення даних про розвиток
навчального процесу.
Ці основні види можуть поєднуватись, утворюючи нові види
навчання: пояснювально-проблемне, проблемно-програмоване,
проблемно-комп'ютерне та ін.
Найбільш поширеним є Пояснювально-ілюстративне навчання.
Тому що воно економить час, зберігає сили вчителів та учнів,
полегшує дітям розуміння складної навчальної інформації,
забезпечує ефективне управління пізнавальною діяльністю
школярів. Водночас воно має істотні недоліки: знання пропонують у
готовому вигляді; учні "звільняються" від необхідності самостійно і
продуктивно мислити; недостатні можливості індивідуалізації і
диференціації навчального процесу та ін.
Завдання 3. У чому пролягає сутність діяльності педагога
(викладання) і учня (навчання) в навчальному процесі? Оформити
результат у виді таблиці: „Ланки взаємодії навчального процесу”.
Завдання 4. У чому сутність, позитивні риси та недоліки моделей
навчання, що представлені на малюнку. Дайте назву цим моделям
навчання.
1. Пасивна модель навчання
2. Активна модель навчання
3. Інтерактивна модель навчання
Позитивні риси пасивной моделі навчання:
1) можна подати великий за обсягом матеріал за короткий час.
2) одночасно сприймають матеріал усі слухачі.
3) витрачається мало часу на розповідь або пояснення.
Негативні риси пасивной моделі навчання:
1) учні пасивні, не спілкуються ані між собою, ані з учителем.
2) не виконують ніяких завдань.
3) учителю важко визначити рівень засвоєння поданого матеріалу.
4) відсутній контроль за знаннями.
5) як правило, невисокий показник навченості.
Позитивні риси активної моделі навчання:
1) високий рівень інформації.
2) велика кількість учнів, які можуть одночасно сприймати
інформацію.
3) показник навченності високий.
4) майстерність педагога відіграє суттєву роль в організації такого
навчання.
5) учитель може проконтролювати рівень засвоюваних учнями
знань.
Негативні риси активної моделі навчання:
1) учні спілкуються тільки з учителем.
2) як правило, така модель використовується на уроці тільки для
опитування.
3) учень перебуває у постійній напрузі " спитає - не спитає".
4) учень може бути незадоволений тим, що його не запитали, не
вислухали його думку.
Позитивні риси інтерактивної моделі навчання:
1) розширюються пізнавальні можливості учня.
2) як правило, високий рівень засвоєння знань.
3) учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань
учнями
4) учитель має змогу розкритися як організатор, консультант.
5) партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі.
Негативні риси інтерактивної моделі навчання:
1) на вивчення певної інформації потрібен значний час.
2) необхідний інший підхід в оцінюванні.
3) у вчителя відсутній досвід такого способу організації навчання.
4) нестача методичних
інтерактивних методів.
розробок
уроків
з
використанням
Завдання 5. Яку роль відіграють помилки у процесі навчання? Чи є
щось позитивне в учнівських помилках? Яке ставлення: а) вчителя
до помилки учня, б) учня до своєї власної помилки, в) учнів до
помилок однокласників? Як подолати страх перед помилкою у
навчальному процесі?
Помилка відіграє роль своєрідного уроку, наприклад: Коли ми
падаємо з велосипеда – навчаючись, ми не повторюємо ту саму
помилку.
Помилка – це корисне явище, адже саме вона допомагає учню ї
учениці експериментувати та розуміти, наскільки успішною є
комунікація.
А) Вчитель не повинен сварити за помилку учня .
Б) Учень повинен все обдумати і робити менше таких помилок.
В) Учень повинен нормально реагувати на помилки однокласників,
тому що він сам може допустити помилку.
Треба зрозуміти що всі люди допускають помилки, і тому треба
нормально до цього відноситися( не вважати себе дурнішим за всіх
).
Скачать