Загрузил Галим Хабибулин

omron контроллер

Реклама
Sterownik programowalny
OMRON
SY SMAC
CPM2A / CPM2C
Wy¿szy poziom sterowania
OMRON
SYSMAC
CPM2A / CPM2C
Wydanie 2003
£atwe dostosowanie
Sterowniki
Du¿a ró¿norodnoœæ modeli umo¿liwia zastosowanie tej rodziny sterowników
praktycznie w ka¿dej aplikacji, zapewniaj¹c jednoczeœnie jej maksymaln¹ efektywnoœæ.
Optymalnego wyboru mo¿na dokonaæ spoœród 12 modeli jednostek centralnych (CPU),
zasilanych pr¹dem sta³ym lub zmiennym, wyposa¿onych w wyjœcia przekaŸnikowe lub
tranzystorowe, z 30, 40 lub 60 wejœciami/wyjœciami.
Dziêki modu³om rozszerzaj¹cym iloœæ wejœæ/wyjœæ mo¿e byæ wiêksza.
30
40
punktów wejœæ/wyjœæ
punktów wejœæ/wyjœæ
130mm
150mm
Zasilanie AC
G³êbokoœæ: 90 mm
Zasilanie DC
G³êbokoœæ: 55 mm
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-30CDR-D
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-30CDR-A
18 pkt. wejœciowych
12 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
CPM2A-30CDT-D (NPN)
CPM2A-30CDT1-D (PNP)
18 pkt. wejœciowych
12 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-40CDR-D
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-40CDR-A
24 pkt. wejœciowe
16 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
CPM2A-40CDT-D (NPN)
CPM2A-40CDT1-D (PNP)
24 pkt. wejœciowe
16 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-60CDR-D
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-60CDR-A
36 pkt. wejœciowych
24 pkt. wyjœciowe
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
CPM2A-60CDT-D (NPN)
CPM2A-60CDT1-D (PNP)
36 pkt. wejœciowych
24 pkt. wyjœciowe
do ka¿dej aplikacji
Demontowalne listwy zaciskowe
dla ³atwiejszej obs³ugi
60
Demontowalne listwy zaciskowe* upraszczaj¹
kablowanie sterownika (*dot. tylko modu³ów CPU)
punktów wejœæ/wyjœæ
90 mm
195 mm
Specyfikacja
Modu³y rozszerzaj¹ce
Nazwa
CPM1A-8ED
CPM1A-8ET
8 wejϾ
Wejœcia DC
8 wyjϾ
Wyjœcia tranzystorowe (NPN)
CPM1A-8ER
CPM1A-8ET1
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
(wbudowany RS-232C)
8 wyjϾ
8 wyjϾ
Wyjœcia przekaŸ. Wyjœcia tranzystorowe (PNP)
CPM1A-20EDR1
12 wejϾ DC
8 wyjœæ przekaŸnikowych
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
(wbudowany RS-232C)
CPM1A-20EDT
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (NPN)
CPM1A-20EDT1
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (PNP)
Modu³y
rozszerzaj¹ce
Do jednostki CPU mo¿na
pod³¹czyæ max 3 modu³y
rozszerzaj¹ce (³¹czna iloœæ
pkt. wejϾ/wyjϾ = 120)
Modu³
komunikacyjny
CompoBus/S
CPM1A-SRT21
Modu³ wejœæ/wyjœæ
analogowych
CPM1A-MAD01
2 wejœcia analogowe
1 wyjœcie analogowe
CPM1A-TS_ _ _
CPM1A-TS101-DA
2 lub 4 wejœcia
temperaturowe K, J, Pt 100, JPt100
2 wejœcia Pt100/JPt100
1 wyjœcie analogowe
Model
Opis
CPM2A-30CDR-A
30 punktów wejœæ/wyjœæ, AC
CPM2A-30CDR-D
30 punktów wejœæ/wyjœæ, DC
CPM2A-40CDR-A
40 punktów wejœæ/wyjœæ, AC
CPM2A-40CDR-D
40 punktów wejœæ/wyjœæ, DC
CPM2A-60CDR-A
60 punktów wejœæ/wyjœæ, AC
CPM2A-60CDR-D
60 punktów wejœæ/wyjœæ, DC
CPM2A-30CDT-D
CPM2A-30CDT1-D
30 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC
30 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC
CPM2A-40CDT-D
40 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC
CPM2A-40CDT1-D
40 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC
CPM2A-60CDT-D
60 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC
CPM2A-60CDT1-D
60 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC
CPM1A-8ED
8 wejϾ DC
CPM1A-8ER
8 wyjœæ przekaŸnikowych
CPM1A-8ET
8 wyjϾ tranzystorowych (NPN)
CPM1A-8ET1
8 wyjϾ tranzystorowych (PNP)
CPM1A-20EDR1
12 wejœæ DC, 8 wyjœæ przekaŸnikowych
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (NPN)
CPM1A-20EDT
CPM1A-20EDT1
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (PNP)
Modu³ komunik.
CompoBus/S
CPM1A-SRT21
8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych
Modu³ we/wy analog.
CPM1A-MAD01
2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe
Modu³ wejœæ
temperaturowych
CPM1A-TS101-DA
CPM1A-TS001
2 wejœcia temperaturowe Pt100/JPt100
1 wyjœcie analogowe
2 wejœcia K, J
CPM1A-TS002
4 wejœcia K, J
CPM1A-TS101
2 wejœcia Pt100, JPt100
CPM1A-TS102
4 wejœcia Pt100, JPt100
Mimo wyj¹tkowo ma³ych rozmiarów
Sterowniki
Bogata oferta proponowanych modeli sterownika CPM2C o zaskakuj¹co ma³ych
wymiarach zapewnia w pe³ni efektywn¹ kontrolê pracy maszyny.
10 modeli tego sterownika, zasilanego pr¹dem sta³ym (24 VDC), charakteryzuje siê ró¿norodnymi kombinacjami wyjœæ przekaŸnikowych/tranzystorowych, zacisków œrubowych/
wtyków do sygna³ów we/wy oraz opcjonalnym wyposa¿eniem w zegar czasu rzeczywistego.
Ró¿ne typy wyjœæ i iloœæ punktów wejœæ/wyjœæ umo¿liwiaj¹ dostosowanie do wymagañ
konkretnej aplikacji a modu³y rozszerzaj¹ce (z 24 lub 10 punktami we/wy) pozwalaj¹ na
kontrolê do 140 punktów wejœæ/wyjœæ.
Wymiar
rzeczywisty
10
punktów wejœæ/wyjœæ
CPM2C-10CDR-D
CPU
(listwa zaciskowa we/wy)
10
punktów wejœæ/wyjœæ
CPM2C-10CDTC-D
CPU
(z³¹cze wtykowe we/wy)
20
punktów wejœæ/wyjœæ
CPM2C-20CDTC-D
CPU
(z³¹cze wtykowe we/wy)
90mm
33mm
33mm
33mm
pe³na kontrola do 140 pkt. wejœæ/wyjœæ !
CPU (10 pkt. wejϾ/wyjϾ)
G³êbokoœæ: 65 mm
Modu³y rozszerzaj¹ce
G³êbokoœæ: 65 mm
CPU z wyjœciami przekaŸnikowymi
(I/O terminal block)
Modu³y wejœæ/wyjœæ
6 wejϾ DC
4 wyjœcia
Modu³y wejœæ 24 VDC
CPM2C-10CDR-D (bez zegara)
CPM2C-10C1DR-D (z zegarem)
CPM2C-8EDC
CPM2C-16EDC
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN)
(I/O connector)
CPM2C-10CDTC-D (bez zegara)
CPM2C-10C1DTC-D (z zegarem)
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP)
(I/O connector)
CPM2C-10CDT1C-D (bez zegara)
CPM2C-10C1DT1C-D (z zegarem)
6 wejϾ DC
4 wyjϾ
CPU (20 pkt. wejϾ/wyjϾ)
CPM2C-10EDR
CPM2C-24EDTC
CPM2C-24EDT1C
Modu³y wyjœæ
CPM2C-8ER
CPM2C-8EDTC
CPM2C-8EDT1C
CPM2C-16EDTC
CPM2C-16EDT1C
Modu³y analogowe
CPM2C-MAD11
Modu³y wejœæ temperaturowych
CPM1C-TS001
CPM1C-TS101
G³êbokoœæ: 65 mm
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN)
(I/O connector)
CPM2C-20CDTC-D (bez zegara)
CPM2C-20C1DTC-D (z zegarem)
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP)
(I/O connector)
Dobrze widoczne
wyœwietlacze LED
12 wejϾ DC
8 wyjϾ
CPM2C zosta³ tak zaprojektowany, ¿e diody LED s¹ dobrze
widoczne nawet wtedy, gdy
do portu pod³¹czony jest kabel.
CPM2C-20CDT1C-D (bez zegara)
CPM2C-20C1DT1C-D (z zegarem)
Wyœwietlacze
LED
Specyfikacja
CPU (10 punktów we/wy)
Nazwa
Listwa zaciskowa we/wy
Model
CPM2C-10CDR-D
CPM2C-10C1DR-D
Opis
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaŸnikowe
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaŸnikowe
CPM2C-10CDTC-D
CPM2C-10C1DTC-D
CPM2C-10CDT1C-D
CPM2C-10C1DT1C-D
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP
---
CPM2C-20CDTC-D
CPM2C-20C1DTC-D
CPM2C-20CDT1C-D
CPM2C-20C1DT1C-D
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych NPN
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych NPN
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych PNP
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych PNP
---
Listwa zaciskowa we/wy
CPM2C-10EDR
CPM2C-8ER
CPM2C-MAD11
CPM2C-TS001
CPM2C-TS101
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaŸnikowe
8 wyjœæ przekaŸnikowych
2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe
2 wejœcia temperaturowe typu K, J
2 wejœcia temperaturowe typu Pt100, JPt100
Z³¹cze wtykowe we/wy
CPM2C-24EDTC
CPM2C-24EDT1C
CPM2C-8EDC
CPM2C-16EDC
CPM2C-8ETC
CPM2C-8ET1C
CPM2C-16ETC
CPM2C-16ET1C
16 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych NPN
16 wejϾ (24-VDC),8 wyjϾ tranzystorowych PNP
8 wejϾ (24 VDC)
16 wejϾ (24 VDC)
8 wyjϾ tranzystorowych NPN
8 wyjϾ tranzystorowych PNP
16 wyjϾ tranzystorowych NPN
16 wyjϾ tranzystorowych NPN
Z³¹cze wtykowe we/wy
CPU (20 punktów we/wy)
Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy
Z³¹cze wtykowe we/wy
Zegar
---
---
---
£atwe pod³¹czanie urz¹dzeñ
peryferyjnych poprzez RS-232C
Komunikacja
Wbudowany port RS-232C upraszcza pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych z portem
szeregowym i umo¿liwia szybsze uruchamianie i œledzenie programu.
Pod³¹czanie terminali
Kompatybilne z funkcjami konsoli terminali programowalnych OMRON-a.
Mo¿liwoœæ prostego programowania bezpoœrednio z ekranu terminala.
Terminal
CPM2A
Port RS-232C
Po³¹czenie 1:1
Host Link
Komputer nadrzêdny
CPM2A
CPM2A
CPM2A
Rozkaz
Kabel RS-232C
OdpowiedŸ
Komputer nadrzêdny
3G2A9-AL004-E
Link Adapter
Obszar LR
LR 00
Zapis
LR 07
LR 08
Odczyt
Rozkaz
OdpowiedŸ
NT-AL001
RS-232C/422
Adapter
LR 15
Obszar LR
Obszar do
zapisu
Obszar do
odczytu
Obszar do
odczytu
Obszar do
zapisu
LR 00
Odczyt
LR 07
LR 08
Zpis
LR 15
Komunikacja bezprotokó³owa
CPM1-CIF11
RS-422 Adapter
NT-AL001
RS-232C/422
Adapter
Standardowe urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym takie, jak
czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej.
CPM2A
CPM2A
CPM2A
CPM2A
Czytnik kodów paskowych
Pe³na komunikacja z komputerami
nadrzêdnymi, innymi sterownikami
i terminalami programowalnymi
Komunikacja
Równoczesne pod³¹czenie terminala i konsoli programuj¹cej
Mo¿liwe jest u¿ycie terminala wizualizacyjnego i konsoli programuj¹cej w tym samym czasie dziêki zastosowaniu
kabla ³¹cz¹cego CPM2C-CN111.
Konsola
programuj¹ca
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
Porty typu Peripherial
CPM2C
Terminal
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
Kabel RS-232C
Port RS-232C
(D-sub 9 pin)
Pod³¹czenie terminala
Po³¹czenie 1:1
Terminal programowalny OMRON-a mo¿e byæ pod³¹czony
w sposób umo¿liwiaj¹cy ingerencjê w program.
Po³¹czenie 1:1 mo¿e dotyczyæ sterowników CPM2C lub
CQM1, CPM1, CPM1A, CPM2A, SRM1(-V2), C200HS
lub C200HX/HG/HE.
CPM2C
Terminal
Kabel RS-232C
CPM2C
CPM2C
Host Link
Komunikacja bezprotokó³owa
Dostêp do pamiêci I/O (odczyt i zapis), zmiana trybu pracy
poprzez komputer nadrzêdny lub terminal programowalny.
Standardowe, seryjne urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym
takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone
w komunikacji bezprotokó³owej.
Komputer nadrzêdny
CPM2C
CPM2C
Rozkaz
OdpowiedŸ
Czytnik kodów paskowych
Po³¹czenie 1:1 jest mo¿liwe, identyczne, jak dla CPM2A.
Przyk³adowe pod³¹czenia
Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej
Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej
Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do portu typu
Peripherial jednostki centralnej sterownika.
Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do jednostki
centralnej sterownika za pomoc¹ kabla ³¹cz¹cego
(CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111).
Konsola CQM1-PRO01-E
Do³¹czony kabel
(2 m)
Do³¹czony kabel
(2 m)
Port typu
Peripherial
CPM2A
Port typu
Peripherial
CQM1-PRO01-E
Port S-232C
(D-sub 9 pin)
CQM1-PRO01-E
Konsola C200H-PRO27-E
Kabel ³¹cz¹cy
C200H-CN222 (2 m) lub
C200H-CN422 (4 m)
C200H-PRO27-E
CPM2A
Port typu
Peripherial
CS1W-CN114
Kabel ³¹cz¹cy
C200H-PRO27-E
Pod³¹czenie do portu typu Peripherial
CPM2A
CQM1-CIF02
Kabel ³¹cz¹cy
CS1W-CN224 lub CS1W-CN624
Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania
Mog¹ byæ u¿yte oprogramowania SYSMAC Support
Software (dla MS-DOS) i SYSWIN (dla Windows).
W obu przypadkach komputer IBM PC/AT lub kompatybilny mo¿e byæ pod³¹czony do jednostki centralnej sterownika za pomoc¹ kabla CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111).
CQM1-CIF01 lub CQM1-CIF02
RS-232C Adapter
Port typu
Peripherial
Port typu
Peripherial
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
CPM1-CIF01
RS-232C Adapter
Pod³¹czenie do portu RS-232C
Port RS-232C
(D-sub 9 pin)
CPM2A
XW2Z-
IBM PC/AT lub
kompatybilny
CPM2C
Kabel ³¹cz¹cy
C200H-CN222 (2 m) lub
C200H-CN422 (4 m)
Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania
IBM PC/AT lub
kompatybilny
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
RS-232C
Kabel
00S-V
Port RS-232C
CS1W-CN114
Kabel ³¹cz¹cy
CPM2C
CPM2A Specyfikacja
CPM2A - Specyfikacja ogólna
Parametr
Modu³y CPU
z 30 punktami we/wy
Modu³y CPU
z 40 punktami we/wy
Modu³y CPU
z 60 punktami we/wy
Zasilanie znamionowe
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Dopuszczalne napiêcie
Zasilanie AC
zasilaj¹ce
Zasilanie DC
Pobór mocy
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Pr¹d rozruchu
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Parametry wyjœciowe wbudowaney
Napiêcie wyjœciowe
go zasilacza (tylko typy z zasil.AC) Pr¹d wyjœciowy
Rezystancja izolacji
100 do 240 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
85 do 264 VAC
20.4 do 26.4 VDC
60 VA max.
20 W max.
60 A max.
20 A max.
24 VDC
300 mA (patrz Uwagi 1, 2, 3)
20 MΩ min. (dla 500 VDC) pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami
uziemienia
Wytrzyma³oœæ dielektryczna
2,300 VAC 50/60 Hz przez 1 min. pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami
uziemienia, pr¹d up³ywu: 10 mA max.
Dopuszczalne zak³ócenia
1,500 Vp-p
OdpornoϾ na wibracje
10 do 57 Hz, amplituda 0.075-mm, 57 do150 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s2
w osiach X, Y, Z przez 80 minut ka¿da
OdpornoϾ na udary
147 m/s2 3 razy w osiach X, Y, Z
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Temperatura pracy: 0° do 55°C
Temperatura sk³adowania: –20° do 75°C
WilgotnoϾ
10% do 90% (bez kondensacji)
Œrodowisko
Wolne od gazów korozyjnych
Zaciski pod³¹czeniowe
M3
Dopuszczalna przerwa w zasilaniu
Zasilanie AC: 10 ms min.
Zasilanie DC: 2 ms min.
Waga modu³u CPU
700 g max.
800 g max.
1,000 g max.
600 g max.
700 g max.
900 g max.
Modu³ z 20 punktami wejœæ/wyjœæ: 300 g max.
Modu³ z 8 punktami wyjœciowymi: 250 g max.
Modu³ z 8 punktami wejœciowymi: 200 g max.
Modu³ analogowy MAD01/MAD11: 150 g max./250 g max.
Modu³ wejœæ temperaturowych: 250 g max.
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S i DeviceNet: 200 g max.
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Waga modu³ów rozszerzaj¹cych
Uwagi: 1. U¿ywaj dodatkowego wyjœcia zasilaj¹cego jedynie do zasilania urz¹dzeñ na wejœciach. (Nie mo¿e byæ wykorzystywane do zasilania urz¹dzeñ na wyjœciach).
2. Po przekroczeniu znamionowego obci¹¿enia lub w przypadku zwarcia, napiêcie zostanie odciête i praca sterownika
zostanie zatrzymana.
3. Dla sterownika CPM2A-60CDR-A, w przypadku pod³¹czenia 3 modu³ów CPM1A-MAD11, obci¹¿enie dodatkowego
wyjœcia napiêciowego nie mo¿e przekroczyæ 200 mA.
1
CPM2A Specyfikacja
Pobór mocy przez modu³y CPM2A
zasilane pr¹dem sta³ym DC
Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej wymaganej mocy dla sterowników CPM2A.
Pobór mocy (W)
CPM2A- modu³ CPU
CPM1A
modu³y rozszerzaj¹ce
CPM1A-20EDR1
Pobór mocy (W)
2.5
CPM1A-20EDT/T1
1.5
CPM1A-8ED
1
2
CPM2A-20CDR-D
4
CPM1A-8ER
CPM2A-30CDR-D
4.5
CPM1A-8ET/T1
1
CPM2A-40CDR-D
6
CPM1A-DRT21
1
CPM2A-60CDR-D
7.5
CPM1A-SRT21
1
CPM2A-20CDT/T1-D
3.5
CPM1A-MAD01/MAD11
3.5
CPM2A-30CDT/T1-D
4
CPM1A-TS001/TS101
3
4.5
CPM1A-TS002/TS102
3
CPM2A-40CDT/T1-D
CPM2A-60CDT/T1-D
5
Uwaga: Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹, konwerter RS232
lub inne urz¹dzenia.
CPM2A - Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Sposób kontroli
Program zapisany w pamiêci
Metoda kontroli wejϾ/wyjϾ
Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawieniem wyjϾ
Jêzyk programowania
Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny
D³ugoœæ instrukcji
1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê
Instrukcje programowe
Instrukcje podstawowe: 14
Instrukcje specjalne: 105 wybieranych ze 185
Instrukcje podstawowe:
0.64 µs (np. instrukcja LD)
Instrukcje specjalne: 7.8 µs (np. instrukcja MOV)
Czas wykonywania instrukcji
PojemnoϾ programu
4,096 s³ów
Max.liczba Tylko jednostka CPU 30 punktów
pkt. we/wy
i
Z rozszerzeniami
90 punktów max.
40 punktów
100 punktów max.
60 punktów
120 punktów max.
Bity wejœciowe
IR 00000 do IR 00915 (bity niewykorzystane jako wejœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
Bity wyjœciowe
IR 01000 do IR 01915 (bity niewykorzystane jako wyjœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
Markery
928 bitów: IR 02000 do IR 04915 (s³owa IR 020 doIR 049) i IR 20000 do IR 22715 (s³owa
IR 200 do IR 227)
Bity specjalne (obszar SR)
448 bitów: SR 22800 do SR 25515 (s³owa IR 228 do IR 255)
Bity przeniesieñ (obszar TR)
8 bitów: (TR0 do TR7)
Bity zatrzaskowe (HR)
320 bitów: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19)
Bity kontrolne (obszar AR)
384 bitów: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23)
Bity obszaru LINK (obszar LR) 256 bitów: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15)
2
PrzekaŸniki czasowe/liczniki
(obszar TIM/CNT)
256 przekaŸników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255)
Pamiêæ danych (obszar DM)
Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047)
Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599)
Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH(––)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML(––)
LIcznik odejmuj¹cy: CNT
Licznik góra-dó³: CNTR(12)
CPM2A Specyfikacja
Parametr
Przerwania Wejœcia
przerwaniowe
Szybki
licznik
Specyfikacja
Zewnêtrzne wejœcia przerwaniowe: 4
Czasowy interwa³
przerwaniowy
1 (przerwania powtarzalne lub jednokrotne)
Szybki licznik
1 szybki licznik: 20 kHz jedno-fazowy lub 5 kHz dwu-fazowy
Szybkie wejœcia
4 wejœcia szybkie
Szybkie wyjœcia pulsowe
Synchronizacja wyjϾ
2 wyjœcia od 10 Hz do 10 kHz, bez kontroli bezpoœredniej lub
1 wyjœcie od 10 Hz do 10 kHz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwoœci i kontrol¹ bezpoœredni¹ lub
_
2 wyjœcia z modulacj¹ szerokoœci impulsów PWM ( )
(Szybkie wyjœcia pulsowe mog¹ byæ u¿ywane tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi)
1 pkt:
Szybkie wyjœcie pulsowe mo¿e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejœcia z funkcj¹
przeskanowania (czêstotliwoœæ wyjœciowa = czêstotliwoœæ wejœciowa x zadany wspó³czynnik)
(Funkcja mo¿e byæ wykorzystana tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi)
Wejœcia szybkiej odpowiedzi
Zadajniki analogowe
4 punkty (mninimalny czas trwania impulsu: 50 µs)
2 zadajniki z nastaw¹ od 0 do 200
Filtr wejœciowych sygna³ów
Mo¿e byæ ustawiony niezale¿nie dla ka¿dego wejœcia.
(1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms; nastawa fabryczna: 10 ms)
Funkcja zegara czasu rzeczyw. Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minutê, sekundê (podtrzymywany bateryjnie)
Porty komunikacyjne
Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹
magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe lub konsolê programuj¹c¹
Wbudowany port komunikacyjny RS232C obs³uguj¹cy protoko³y:
Host Link, 1:1 Slave Link, 1:1 Master Link, lub 1:1 NT Link, po³¹czenie bezprotokó³owe
Dodatkowe funkcje wejœæ/wyjœæ Wejœcia/wyjœcia analogowe: 1 rozszerzenie umo¿liwia pod³¹czenie 2 wejœæ i 1 wy analogowego
(dostêpne przy u¿yciu modu³ów Pod³¹czenie do sieci CompoBus/S: 1 rozszerzenie umo¿liwia wymianê informacji o 8 punktach
wejœciowych i 8 wyjœciowych.
rozszerzeñ)
Modu³y temp.: 1 rozszerz. umo¿liwia pod³¹cz. 2 lub 4 czujn. termoparow. lub 2 lub 4 czujn. rezyst.
Zabezpieczenie pamiêci
Obszar HR, AR, DM oraz program u¿ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu napiêcia
zasilaj¹cego
Rodzaje pamiêci
Pamiêæ typu FLASH: program u¿ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienie parametrów pracy sterownika
Pamiêæ z podtrzymaniem bateryjnym zawiera obszar DM, HR, AR, CNT/TIM.
(¯ywotnoœæ baterii wynosi ok. 5 lat)
Funkcje samodiagnozuj¹ce
B³¹d jednostki centr. CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejœæ/wyjœæ, b³¹d pamiêci, niski stan
napiêcia z baterii
Sprawdzanie programu
Sprawdzanie wystêpowania instrukcji END i poprawnoœæ topologii programu przed jego wykonaniem
3
CPM2A Specyfikacja
Specyfikacja wejϾ/wyjϾ CPM2A
1. Specyfikacja wejϾ cyfrowych jednostki centralnej CPU
Parametr
Wejœcia
Opis
Napiêcie wejœciowe Wszystkie
Impedancja wejœciowa IN00000 do IN00001
IN00002 do IN00006
IN00007 i nastêpne
Pr¹d wejœciowy
IN00000 do IN00001
IN00002 do IN00006
IN00007 i nastêpne
Za³¹czenie (ON)
IN00000 do IN00001
napiêcie / pr¹d
IN00002 i nastêpne
Wy³¹czenie (OFF) napiêcie/pr¹d Wszystkie
24 VDC
Zw³oka za³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
Wszystkie
+10%/
–15%
2.7 kΩ
3.9 kΩ
4.7 kΩ
8 mA typowe
6 mA typowe
5 mA typowe
17 VDC min., 5 mA
14.4 VDC min., 3 mA
5.0 VDC max., 1 mA
Zw³oka wy³¹czenia
Wszystkie
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
Konfiguracja obwodu IN00000 do IN00001
WskaŸnik
LED
10,000 pF
Obwód
wewnêtrzny
2.7 kΩ
680 Ω
IN00002 do IN00006
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
750 Ω
3.9 kΩ
IN00007 i nastêpne
WskaŸnik
LED
750 Ω
Obwód
wewnêtrzny
4.7 kΩ
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo¿e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale¿nie dla ka¿dego wejœcia.
Wejœcia szybkiego licznika
Wejœcia od IN00000 do IN00002 mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia szybkiego licznika, zgodnie z tabel¹ poni¿ej. Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania
wynosi 5 kHz dla trybu pracy z wykrywaniem kierunku obrotów lub 20 kHz dla innych trybów.
Funkcja
Wejœcie
Tryb z wykrywaniem kierunku obrotów Tryb wejœcie impulsowe + kierunek
Tryb góra - dó³
Tryb inkrementalny
IN00000
Wejœcie impulsowe, faza A
Wejœcie impulsowe
Wejœcie impulsowe dodaj¹ce
Wejœcie impulsowe inkrementalne
IN00001
Wejœcie impulsowe, faza B
Kierunek liczenia
Wejœcie impulsowe odejmuj¹ce
Normalne wejœcie
IN00002
Wejœcie impulsowe faza Z/sygna³ zeruj¹cy (wejœcie IN00002 mo¿e byæ u¿yte jako normalne wejœcie, kiedy nie jest wykorzystywany szybki licznik).
Wejœcia przerwaniowe
Wejœcia IN00003 do IN00006 mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia przerwaniowe lub wejœcia szybkiej odpowiedzi. Minimalny czas trwania pojedynczego
impulsu nie powinien byæ krótszy ni¿ 0.05 ms.
4
CPM2A Specyfikacja
2. Specyfikacja wejœæ modu³ów rozszerzaj¹cych
Parametr
Opis
Napiêcie wejœciowe
24 VDC
Impedancja wejœciowa
4.7 kΩ
Pr¹d wejœciowy
5 mA typowo
Za³¹czenie (ON) - napiêcie
14.4 VDC min.
Wy³¹czenie (OFF) - napiêcie
5.0 VDC max.
Zw³oka za³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
Zw³oka wy³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
+10%/
–15%
Konfiguracja obwodu
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
750 Ω
4.7 kΩ
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo¿e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale¿nie dla ka¿dego wejœcia.
CPM2A - specyfikacja wyjϾ cyfrowych (jednostki centralnej CPU i rozszerzenia)
1. Wyjœcie przekaŸnikowe
Parametr
Opis
Max. pr¹d prze³¹czania
2 A, 250 VAC (cosφ = 1)
2 A, 24 VDC
(4 A/ wspólny zacisk COM
Min. pr¹d prze³¹czania
10 mA, 5 VDC
¯ywotnoœæ przekaŸników
Elektryczna:
Mechaniczna:
Zw³oka za³¹czenia
15 ms max.
Zw³oka wy³¹czenia
15 ms max.
Konfiguracja obwodu
150,000 operacji (30-VDC obci¹¿enie rezystancyjne)
100,000 operacji (240-VAC obci¹¿enie indukcyjne cosφ = 4)
20,000,000 operacji
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
OUT
OUT
COM Maximum
250 VAC: 2 A
24 VDC: 2 A
5
CPM2A Specyfikacja
2. Wyjœcia tranzystorowe (NPN)
Specyfikacja
Parametr
Max. pr¹d prze³¹czania
30CDT-D
40CDT-D
60CDT-D
OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie
OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
2.4 A/modu³
0.8 A/zacisk wspólny
3.2 A/modu³
Pr¹d up³ywu
0.1 mA max.
Napiêcie szcz¹tkowe
1.5 V max.
OpóŸnienie za³¹czenia (ON)
OUT01000 i OUT01001:
OUT01002 i nastêpne:
OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001:
Bezpiecznik (patrz Uwaga)
OUT01002 i nastêpne:
1 bezpiecznik/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
4.8 A/modu³
8ET
20EDT
24 VDC+10%/–5%,
0.3 A/wyjœcie
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
20 µs max.
0.1 ms max.
0.1 ms max.
40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 mA)
0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 ms max.
(24VDC+10%/–5%,
5 do 300 mA)
1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 bezp. / zacisk wspólny
Konfiguracja obwodu
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
OUT
OUT
24 VDC
COM (–)
Uwaga: Bezpiecznik mo¿e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON
3. Wyjœcia tranzystorowe (PNP)
Specyfikacja
Parametr
Max. pr¹d prze³¹czania
30CDT1-D
40CDT1-D
60CDT1-D
OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie
OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
2.4 A/modu³
0.8 A/zacisk wspólny
3.2 A/modu³
Pr¹d up³ywu
0.1 mA max.
Napiêcie szcz¹tkowe
1.5 V max.
OpóŸnienie za³¹czenia (ON)
OUT01000 i OUT01001:
OUT01002 i nastêpne:
OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001:
Bezpiecznik (patrz Uwaga)
Konfiguracja obwodu
OUT01002 i nastêpne:
1 bezpiecznik/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
4.8 A/modu³
8ET1
20DET1
24 VDC+10%/–5%,
0.3 A/wyjœcie
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
20 µs max.
0.1 ms max.
0.1 ms max.
40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 mA)
0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 ms max.
(24VDC+10%/–5%,
5 do 300 mA)
1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 bezpiecznik/grupê
wyjœæ ze wspólnym
zaciskiem
WskaŸnik
LED
COM (+)
Obwód
wewnêtrzny
OUT
OUT
Uwaga: Bezpiecznik mo¿e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON
6
24 VDC
CPM2A Specyfikacja
Modu³y wejœæ/wyjœæ analogowych
Sterowniki CPM2A i CPM1A mog¹ byæ rozszerzane o modu³y z wejœciami i wyjœciami analogowymi dla sygna³ów pr¹dowych,
napiêciowych lub temperaturowych.
CPU
CPM1/CPM1A/CPM2A
Modu³ we/wy
analogowych
Modu³ wejœæ/wyjœæ analogowych
CPM1A-MAD01
We/wy napiêciowe
Wejœcia
Liczba wejϾ
analogowe Sygna³ wejœciowy
We/wy napiêciowe
We/wy pr¹dowe
2 (alokacja na 2 s³owach)
2
0 do 10 V/1 do 5 V
CPM1A-MAD11
We/wy pr¹dowe
4 do 20 mA
0 do 5 V/1 do 5 V/0 do 10
V/–10 do 10 V
0 do 20 mA/
4 do 20 mA
±15 V
±30 mA
Max. sygna³ wejœciowy
±15 V
±30 mA
Impedancja
wejœciowa
1 MΩ min.
250 Ω (znamionowo) 1 MΩ min.
RozdzielczoϾ
1/256
1/6,000 (pe³nej skali)
Dok³adnoœæ
O
ea
ec s o
1.0%
0% pe³nej
o u sca
skalie
25°C: ±0.3% pe³nej skali
25°C: ±0.4% pe³nej skali
0 to 55°C: ±0.6% pe³nej skali
0 to 55°C: ±0.8% pe³nej skali
Przetwornik A/D
Przetwornik 8-bitowy
250 Ω
Binarne (4 cyfry heksadecymalne)
Zakres wejœcia: –10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex
Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex
Wyjœcia Uœrednianie
analogo- Detekcja
we
od³¹czenia
(p. Uw. 2)
Liczba wyjϾ
---
Obs³uguje (ustaw. na ka¿dym wejœciu za pom. prze³¹czn. DIP)
---
Obs³uguje
1 (alokacja na 1 s³owie)
1
Sygna³ wyjœciowy
0 do 10 V/
–10 do 10 V
4 do 20 mA
1 do 5 V/0 do 10 V/
–10 do 10 V
0 do 20 mA/
4 do 20 mA
Maksymalny pr¹d
wyjœciowy
5 mA
---
---
---
Max. rezystancja zewn.
pod³¹czona do wyjœcia
---
350 Ω
1 kΩ min.
600 Ω max.
RozdzielczoϾ
1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest 1/6,000 (pe³nej skali)
na zakres -10 do 10 V)
Dok³adnoœæ
O
ea
ec s o
1.0%
skalie
0% pe³nej
o u sca
25°C: ±0.4% pe³nej skali
Przetwornik D/A
8-bitowy ze znakiem
Binarne (4 cyfry heksadecymalne)
0 do 55°C: ±0.8% pe³nej skali
Zakres wejœcia: –10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex
Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex
Czas konwersji
10 ms/modu³ max. (p. Uwaga 1)
Izolacja
Izolacja optyczna miêdzy zaciskami wejœæ/ Izolacja optyczna miêdzy zaciskami analogowymi wejœæ/wyjœæ
wyjœæ i PLC. (Nie ma izolacji miêdzy wejœ- i wewnêtrznymi obwodami. (Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/
ciami/wyjœciami analogowymi)
wyjœciami analogowymi).
2 ms/punkt (6 ms dla wszystkich punktów)
Uwaga: 1. Czas konwersji jest ca³kowitym czasem dla 2 wejœæ analogowych i 1 wyjœcia analogowego.
2. Wyjœcie napiêciowe i wyjœcie pr¹dowe mog¹ byæ u¿ywane w tym samym czasie, ale ca³kowity pr¹d nie mo¿e przekroczyæ 21 mA.
7
CPM2A Specyfikacja
Modu³y wejœæ temperaturowych CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102
Pod³¹czenie modu³u wejœæ temperaturowych (CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102)
do sterowników CPM1A lub CPM2A pozwala na odczyt temperatury z czujników
termoparowych lub czujników rezystancyjnych. Wejœcie jest przekszta³cone w dan¹
(4-cyfrowa wartoϾ heksadecymalna) i zachowywane w obszarze wejϾ/wyjϾ IR.
Dok³adne dane dotycz¹ce maksymalnej liczby modu³ów temperaturowych - na stronie 10.
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Model
CPM1A-TS001/002
CPM1A-TS101/102
Liczba
wejϾ
Typ wejϾ
TS001: 2; TS002: 4
TS101: 2; TS102: 4
Dok³adnoœæ
Czas
konwersji
Przekszta³cona
wartoϾ
temperatury
Izolacja
K lub J prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia musi byæ
Pt100 lub JPt100 prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia
u¿yty dla wszystkich wejœæ)
musi byæ u¿yty dla wszystkich wejœæ)
±0.5% lub ±2% zachowanej wartoœci
±0.5% lub ±1% zachowanej wartoœci
(p. Uwaga) ± 1 cyfra max.
(p. Uwaga) ± 1 cyfra max.
250 ms/2 punkty (TS001 lub TS101) lub 250 ms/4 punkty (TS002 lub TS102)
Binarna (4-cyfrowa heksadecymalna)
Optyczna pomiêdzy wejciami
Uwaga: Dok³adnoœæ dla termopary K przy temperaturach mniejszych ni¿ –100°C: ±4°C ± 1 cyfra max.
Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS001/002
Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka¿dego typu wejœcia pokazuje poni¿sza tabela.
Zakres w °C
Parametr
–200 do 1,300
0.0 do 500.0
–100 do 850
0.0 do 400.0
K
J
Zakres w °F
–300 do 2,300
0.0 do 900.0
–100 do 1,500
0.0 do 750.0
Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS101/102
Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka¿dego typu wejœcia pokazuje poni¿sza tabela.
Zakres w °C
Parametr
Zakres w °F
Pt100
–200.0 do 650.0
–300 do 1,200.0
JPt100
–200.0 do 650.0
–300 do 1,200.0
8
CPM2A Specyfikacja
2. Modu³ analogowy CPM1A-TS101-DA
Parametr
Wyjœcia pr¹dowe
Wyjœcia napiêciowe
Wejœcia
Liczba wejϾ
temperatuSygna³ wejœciowy
rowe
Maksymalny sygna³ wejœciowy
2
3-przewodowy czujnik rezystancyjny Pt100
Minimalny sygna³ wejœciowy
194,1 Ω / +250)C
82,3 Ω / -40)C
RozdzielczoϾ
13-bitowa + bit znaku
Dok³adnoœæ
1% dla pe³nej skali
Wyjœcia
Liczba wyjϾ
analogowe Sygna³ wyjœciowy
1
0 do 10 V lub –10 do 10 V
4 do 20 mA
Maksymalny pr¹d wyjœciowy
5 mA
---
Maksymalna rezystancja zewnêtrzna
pod³¹czona do wyjœcia
---
350 Ω
RozdzielczoϾ
1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest na zakres–10 do 10 V.)
Dok³adnoœæ
1.0% pe³nej skali
Przetwornik cyfrowo-analogowy
Przetwornik 8-bitowy
Czas konwersji (patrz Uwaga)
60 ms/modu³ max.
Izolacja
Pomiêdzy wejœciami a wyjœciem - fotooptyczna. pomiêdzy zaciskami wyjœciowymi - brak.
Uwaga: Podany czas konwersji dotyczy ³¹cznego czasu konwersji wejœæ i wyjœcia modu³u.
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
Sterownik CPM2A PC mo¿e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM1A-SRT21.
Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejœciowych i 8 punktów wyjœciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹
Master.
Modu³ Master
(lub modu³ Master SRM1)
CPM2A Jednostka CPU
CPM1A-SRT21
Modu³ CompoBus/S
CS1j, C200Hj,
CQM1 lub SRM1 PC
Kabel pod³¹czeniowy
Mo¿e byæ pod³¹czone do 16 modu³ów SLAVE
(8 modu³ów, jeœli jest u¿ywany CQM1-SRM21.)
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Oznaczenia
CPM1A-SRT21
Master/Slave
Modu³ CompoBus/S Slave
Liczba punktów wejœæ/wyjœæ
8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych
Liczba s³ów pamiêci
zajmowanej w CPM2A
1 s³owo wejœciowe, 1 s³owo wyjœciowe
Ustawianie numeru wêz³a sieci
Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch
(adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ)
Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu
9
CPM2A Specyfikacja
Modu³ komunikacyjny DeviceNet CPM1A-DRT21
Pod³¹czenie modu³u DeviceNet I/O Link (CPM1A-DRT21) do sterownika CPM2A pozwala na pracê jako modu³ typu Slave sieci
DeviceNet. Przy w/w konfiguracji mo¿liwe jest stworzenie do 32 wejœæ i 32 wyjœæ.
Jednostka CPU CPM2A
CPM1A-DRT21 - modu³ DeviceNet
Modu³ Master DeviceNet
CS1__, CJ1__, C200H__,
seria CV lub CVM1
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 63 wêz³ów
(z modu³em Master CS1)
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Master/slave
Modu³ typu Slave DeviceNet
Model
CPM1A-DRT21
Liczba punktów we/wy miêdzy
modu³em a Masterem
Wejœcia: 32
Wyjœcia: 32
Liczba s³ów alokowanych
w pamiêci CPM2A
Wejœcia: 2 s³owa
Wyjœcia: 2 s³owa
Metoda ustaw. adresu wêz³a
Prze³¹cznikiem typu DIP-switch.
63 (CS1)
32 (CVM1/CV)
25 (C200HX/HG/HE)
16 (C200HS)
(Oznaczenia serii w nawiasach odnosz¹ siê do jednostek CPU, do których zamontowany
zosta³ modu³ Master DeviceNet'u)
Maksymalna liczba
mo¿liwych wêz³ów
Przyk³ad konfiguracji sterownika CPM2A
Do jednostki centralnej CPU maksymalnie mo¿na pod³¹czyæ do 3 modu³ów rozszerzaj¹cych innych ni¿ modu³y temperaturowe
CPM1A-TS002/102. Je¿eli pod³¹czony jest modu³ CPM1A-TS002/102 do modu³u CPU mo¿na do³¹czyæ tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy (inny ni¿ CPM1A-TS002/102).
Modu³ CPU
10
Modu³
rozszerzaj¹cy
Modu³
rozszerzaj¹cy
Modu³
rozszerzaj¹cy
CPM2A Specyfikacja
Grupy modu³ów rozszerzaj¹cych
Grupa 1 (G1)
Grupa 2 (G2)
Modu³ rozszerzeñ we/wy
Modu³ analogowy
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
Modu³ temperaturowy CPM1A-TS001/TS101
Modu³ komunikacyjny DeviceNet
Modu³ temperaturowy CPM1A-TS002/TS102
Kombinacjê modu³ów podanych powy¿ej przedstawia kolejna tabela.
Kombinacje po³¹czeñ modu³ów rozszerzaj¹cych
Rozszerzenie 1
Rozszerzenie 2
Rozszerzenie 3
G1
G1
G1
G2
G1
G2 - Modu³ z grupy G2 nie mo¿e byæ
pod³¹czony za modu³em z grupy G1.
Uwagi: 1. Kolejnoœæ monta¿u nie ma wp³ywu na maksymaln¹ liczbê modu³ów.
2. Je¿eli do portu RS232C pod³¹czony jest konwerter NT-AL001 RS-422, tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy mo¿e zostaæ
zastosowany.
3. Jeœli do CPM2A-60CDR-A s¹ pod³¹czone 3 modu³y CPM1A-MAD11/MAD01, nie przekraczaj obci¹¿enia wyjœcia 24 VDC
wiêcej ni¿ 200 mA.
11
CPM2A Wymiary
CPM2A-30CDj-j Modu³ CPU
CPM2A-40CDj-j Modu³ CPU
Modu³y z zasilaniem DC
Modu³y z zasilaniem DC
Modu³y z zasilaniem AC
Modu³y z zasilaniem AC
CPM2A-60CDj-j Modu³ CPU
Modu³y z zasilaniem DC
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
12
Modu³y z zasilaniem AC
CPM2A Wymiary
CPM1A-20EDj Modu³y rozszerzeñ
wejϾ/wyjϾ cyfrowych
CPM1A-MAD01
CPM1A-TS101-DA
Modu³y rozszerzeñ
wejϾ/wyjϾ analogowych
CPM1A-TSjjj Modu³y wejœæ temperaturowych
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
CPM1A-8jjj Modu³y rozszerzeñ
wejϾ/wyjϾ cyfrowych
CPM1A-SRT21 Modu³ rozszerzeñ CompoBus/S
CPM1A-DRT21 Modu³ rozszerzeñ DeviceNet
Z³¹cze komunikacyjne jest do³¹czone.
13
CPM2A Wymiary
CPM1-CIF01 Konwerter RS-232C
Dwa otwory Æ
4.8 .
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
14
CPM1-CIF11 Konwerter RS-422
Dwa otwory Æ
4.8
CPM2C Specyfikacja
CPM2C Specyfikacja ogólna
Modu³y CPU
Parametr
CPU
CPU
z 10 pkt. I/O
z 10 pkt. I/O
(wyjœcia
(wyjœcia
przekaŸnikowe) tranzystorowe)
Zasilanie
24 VDC
Dopuszczalne
napiêcie zasilania
Pobór mocy
20.4 do 26.4 VDC
4W
3W
CPU
CPU
CPU
CPU typu
z 20 pkt. I/O
z 20 pkt. I/O
z 32 pkt. I/O
CPM2C-S
(wyjœcia
(wyjœcia
(wyjœcia
z 10 pkt. I/O
przekaŸnikowe) tranzystorowe) tranzystorowe) (wy. tranzystor.)
4W
3W
3W
3W
Max. pr¹d rozruch. 25 A max.
Izolacja
20 MΩ min. (dla 500 VDC) pomiêdzy izolowanymi obwodami
Wytrzyma³oœc
2,300 VAC przez 1 min (miêdzy izolowanymi obwodami)
Odpor. na zak³óc.
Zgodnie z IEC61000-4-4, 2 kV (linie zasilania)
OdpornoϾ na
wibracje
Zgodnie z JIS C0040: 10 do 57 Hz, amplituda 0.075-mm, 57 do 150 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s2 w kierunkach X, Y, Z przez 80 minut
Odp. na wstrz¹sy
Zgodnie z JIS C0041: 147 m/s2 3 razy w kierunkach X, Y, Z
Dopuszczalna
temperatura
WilgotnoϾ
Praca: 0° do 55°C
Magazynowanie: –20° do 75°C (bez baterii)
10% do 90% (bez kondensacji)
Œrodowisko
Wolne od gazów agresywnych
Sposób pod³¹cz.
Zaciski œrubowe Wtyk
Zaciski œrubowe Wtyk
Dopuszczalna
2 ms min.
przerwa w zasilaniu
Waga
200 g max.
200 g max.
250 g max.
Rozszerzenie 10 pkt. I/O (wyjœcia przekaŸnikowe)
Rozszerzenie 20 pkt. I/O (wyjœcia przekaŸnikowe)
Rozszerzenie 24 pkt. I/O (wyjœcia tranzystorowe)
Rozszerzenie 32 pkt. I/O (wyjœcia tranzystorowe)
Rozszerzenie 8 wejϾ
Rozszerzenie 16 wejϾ
Rozszerzenie 8 wyjϾ tranzystorowych
Rozszerzenie 16 wyjϾ tranzystorowych
Rozszerzenie 8 wyjœæ przekaŸnikowych
Uproszczony modu³ komunikacyjny
Konwerter Peripheral/RS232C
Konwerter RS422/RS232C
Zasilacz
Modu³ analogowy
Modu³ wejœæ temperaturowych
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
200 g max.
200 g max.
200 g max.
200 g max.
200 g max.
200 g max.
150 g max.
150 g max.
150 g max.
150 g max.
160 g max.
200 g max.
150 g max.
150 g max.
150 g max.
250 g max.
200 g max.
200 g max.
150 g max.
15
CPM2C Specyfikacja
Pobór mocy przez modu³y CPM2C
Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej wymaganej mocy dla sterowników CPM2C. Znamionowa obci¹¿alnoœæ
zasilacza CPM2C-PA201 wynosi 15 W.
Pobór mocy (W)
Modu³y CPU
CPM2C-10C(1)DR-D
4
CPM2C-20C(1)DR-D
4
CPM2C-S1j0C-DRT1
3
CPM2C-S1j0C
3
CPM2C-10C(1)DT(1)j-D
3
CPM2C-20C(1)DT(1)j-D
3
CPM2C-32C(1)DT(1)j-D
3
Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie
poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹ i konwertery.
16
Pobór
mocy (W)
MOdu³y rozszerzaj¹ce
CPM2C-10EDR
1
CPM2C-20EDR
2
CPM2C-24EDT(1)j
1
CPM2C-32EDT(1)j
1
CPM2C-MAD11
3.5
CPM2C-SRT21
1
CPM2C-TS001/002
1.5
CPM2C-8EDj/16EDj
1
CPM2C-8ER
2
CPM2C-8ET(1)j/16ET(1)j
1
CPM2C Specyfikacja
CPM2C - Charakterystyka techniczna
Parametr
10 pkt.I/O
10 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.)
Modu³y CPU
20 pkt.I/O
32 pkt.I/O CPM2C-S 10 pkt.
20 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.) (wy.tranz.) I/O (wy. tranzys.)
Sposób kontroli
Program zapisany w pamiêci
Metoda kontroli wejϾ/wyjϾ
Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawianiem wyjϾ
Jêzyk programowania
Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny
D³ugoœæ instrukcji
1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê
Instrukcje programów
Instrukcje podstawowe:
Instrukcje specjalne:
Instrukcje podstawowe:
Instrukcje specjalne:
Czas wykonywania instrukcji
14
105 wybieranych ze185
0.64 µs (np. instrukcja LD)
7.8 µs (np. instrukcja MOV)
PojemnoϾ programu
4,096 s³ów
Max.liczba Jednostka CPU
punktów
i
Z rozszerzeniami
wejϾ/wyjϾ
10 pkt.
170 pkt. max
Bity wejœciowe
IR 00000 do IR 00915 (bity niewykorzystane jako bity wejœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
Bity wyjœciowe
IR 01000 do IR 01915 (bity niewykorzystane jako bity wyjœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
128 we Niewyko--IR02000 rzystane
do
bity we/wy
IR02715 mog¹ byæ
128 wy u¿ywane
--IR03000 jako mardo
IR03715 kery
Bity wejœciowe CompoBus/S
Bity wyjœciowe CompoBus/S
20 pkt.
180 pkt. max
32 pkt.
192 pkt.
max
Markery
928 bitów: IR 02000 do IR 04915 (s³owa IR 020 do IR 049)
i IR 20000 do IR 22715 (s³owa IR 200 do IR 227)
10 pkt.
362 pkt. max
672 bity: IR 02800 do
IR 02915 (s³owa IR 028
do IR 029); IR 03800 do
IR 04915 (s³owa IR 038
do IR 049) i IR 20000 do
IR 22715 (s³owa IR 200
do IR 227).
Bity specjalne (obszar SR)
448 bitów: SR 22800 do SR 25515
Bity przeniesieñ (obszar TR)
8 bitow (TR0 do TR7)
Bity zatrzaskowe (obszar HR)
320 bitow: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19)
Bity kontrolne (obszar AR)
384 bity: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23)
Bity obszaru Link (obszar LR)
256 bitow: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15)
PrzekaŸniki czasowe / liczniki
(obszar TIM / CNT)
256 przekaŸników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255)
Pamiêæ danych
(obszar DM)
Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047)*
Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599)
Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655)
*Informacja o b³êdach (Error Log) zajmuje zajmuje DM 2000 do DM 2021.
Podstawo- Przerwania
we przerwania
Timer
przerwaniowy
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH(––)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML(––)
Licznik odejmuj¹cy: CNT
Licznik góra-dó³:
CNTR(12)
2 przerw.
2 przerw.
4 przerw.
4 przerw.
4 przerw.
2 przerw.
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi
1 (tryb licznika) i wejœcia szybkiej odpowiedzi
17
CPM2C Specyfikacja
Parametr
10 pkt.I/O
10 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.)
Szybki
licznik
Szybki licznik
Modu³y CPU
20 pkt.I/O
32 pkt.I/O CPM2C-S 10 pkt.
20 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.) (wy.tranz.) I/O (wy. tranzys.)
1 szybki licznik: 20 kHz jedno-fazowy lub 5 kHz dwu-fazowy (liniowy)
Licznik przerwaniowy: 1 (porównanie z wartoœci¹ zadan¹ lub zadanym przedzia³em
Wejœcia przerwaniowe 2 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia
4 wejœcia
(tryb licznika)
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi
2 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia
4 wejœcia
Przerwania
4 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia
2 wejœcia
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi
Szybkie wyjœcia pulsowe
Dwa wyjœcia od 10 Hz do 10 kHz, bez kontroli bezpoœredniej.
Jedno szybkie wyjœcie od 10 Hz do 10 kHz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwoœci i kontrol¹
bezpoœredni¹.
Dwa wyjœcia z modulacj¹ szerokoœci impulsu (PWM(––)).
Synchronizacja wyjϾ
pulsowych
Jeden punkt:
Szybkie wyjœcie pulsowe mo¿e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejœcia z funkcj¹
przeskalowania (czêstotliwoœæ wyjœciowa = czêstotliwoœæ wejœciowa x zadany wspó³czynnik)
(Szybkie wyjœcia mog¹ byæ u¿ywane tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi)
Wejœcia szybkiej odpowiedzi
(Funkcja mo¿e byæ wykorzystywana tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi.)
4 wejœcia
4 wejœcia
2 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia 2 wejœcia
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi (tryb licznika)
Min. czas trwania impulsu : 50 µs min.
Funkcja fitra wyjœciowego
(czas odpowiedzi, za³¹czona ON =
czas odpowiedzi, wy³¹czona OFF)
Mo¿e byæ ustawiany dla wszystkich punktów wejœciowych.
(1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms)
Funkcja zegara czasu
rzeczywistego
Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minuty, sekundy (podtrzymywany bateryjnie). Funkcja dostêpna w nastêpuj¹cych modelach: CPM2C-10C1DR-D,
CPM2C-10C1DTC-D,CPM2C-10C1DT1C-D, CPM2C-20C1DTC-D i CPM2C-20C1DT1C-D.
Funkcje modu³u
Master CompoBus/S
---
Funkcje modu³u
Slave DeviceNet
---
Funkcje komunikacyjne
Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje:
protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹ magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe
lub konsolê programuj¹c¹.
Port RS-232C (dostêpny przy zastosowaniu odpowiedniego kabla) obs³uguje:
protoko³y HOST LINK, 1:1 SLAVE LINK, 1:1 MASTER LINK, 1:1 NT LINK i po³¹czenie
bezprotokó³owe.
Kable CPM2C-CN111, CS1W-CN114 lub CS1W-CN118 lub konwertery CPM2C-CIF01-V1
lub CPM2C-CIF11 wymagane s¹ do pod³¹czenia siê do portu komunik. sterowników CPM2C.
Zabezpieczenie pamiêci
Obszary HR, AR, DM oraz program u¿ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu
napiêcia zasilaj¹cego.
Rodzaje pamiêci
Pamiêæ typu FLASH: Program u¿ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienia
parametrów pracy sterownika.
---
---
Pod³¹czenie do 32
modu³ów Slave
z 256 pkt. I/O.
Zdalne I/O w sieci DeviceNet
(p.Uwaga)
Do 1024 pkt.
Odczyt/zapis podanych obszarów
ze sterownika do
modu³u Master.
Pamiêæ z podtrzymaniem zawiera: obszary DM, HR, AR, CNT/TIM. Dla modeli z bateri¹ pamiêæ jest podtrzymywana przez ok.2 lata w temperaturze 25°C bez za³¹czenia zasilania. Dla
modeli bez baterii pamiêæ jest podtrzymywana z u¿yciem wewn. kondensatora i sterownik
nie powinien pozostawaæ bez za³¹czenia zasilania d³u¿ej ni¿ 10 dni przy temperaturze 25°C.
Funkcje samodiagnozuj¹ce
B³¹d jednostki centralnej CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejœæ/wyjœæ, b³¹d pamiêci
Sprawdzenie programu
Sprawdzenie wystêpowania instrukcji END i pojemnoœci topologii programu przed jego wykonaniem
Uwaga: Tylko modu³ CPM2C-S1_0C-DRT.
18
CPM2C Specyfikacja
CompoBus/S
Parametr
Specyfikacja
Metoda komunikacji
Protokó³ CompoBus/S
Kodowanie
Manchester
Typ po³¹czeñ
Multi-drop lub T-branch (p. Uwaga 1)
Prêdkoœæ
Tryb komunikacji High-speed: 750 kbps
Tryb komunikacji Long-distance: 93.75 kbps (p. Uwaga 2)
0.5 ms z 8 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 8 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
Czas cyklu
komunikacji
Tryb
High-speed
Tryb
Long-distance
Sposób po³¹czenia
Odleg³oœæ
0.8 ms z 16 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 16 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
4.0 ms z 8 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 8 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
6.0 ms z 16 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 16 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
2-¿y³owy kabel (VCTF0.75X2), 4-¿y³owy kabel (VCTF0.75X4), lub specjalny p³aski kabel.
2-¿y³owy kabel VCTF
Tryb
komunikacji
High-speed
Long-distance
Linia g³ówna
Odga³êzienia
100 m max.
500 m max.
3 m max.
6 m max.
Ca³kowita d³ugoœæ
odgalêzieñ
50 m max.
120 m max.
4-¿y³owy kabel VCTF/specjalny p³aski kabel
Tryb
Linia g³ówna
Odga³êzienie
Ca³kowita d³ugoœæ
komunikacji
odga³êzieñ
High-speed
30 m max.
3 m max.
30 m max.
(p. Uwaga 3)
Long-distance
Dowolna konfiguracja po³¹czeñ przy max. d³ugoœci kabla do
(p. Uwaga 4)
200m.
Maksymalna liczba wêz³ów
32
Kontrola b³êdów
Kontrola kodowania Manchester, d³ugoœci ramki i parzystoœci
Uwaga: 1. Wymagany jest terminator (rezystancyjny)
2. Ustawienie w obszarze rejestrów DM (domyœlnie: 750 kbps).
3. Maksymalna ca³kowita d³ugoœæ 100m i max. d³ugoœæ odga³êzieñ 50m przy 16 wêz³ach lub mniej.
4. Brak ograniczeñ w konfiguracji po³¹czeñ, d³ugoœci odga³êzieñ. Wymagany jest terminator (rezystancyjny) przy wêŸle
po³o¿onym najdalej od modu³u Master.
CPM2C-S - Specyfikacja modu³ów komunikacyjnych
DeviceNet
Parametr
Specyfikacja
Metoda komunikacji
DeviceNet
Typ po³¹czeñ
Multi-drop lub T-branch (p. Uwaga 1)
Prêdkoœæ
125, 250 lub 500 kbps (zliczana poprzez prze³¹czniki)
Sposób po³¹czenia
Odleg³oœæ
Specjalny 5-¿y³owy kabel (2 ¿y³y komunikacyjne, 2 ¿y³y zasilaj¹ce, 1 ekran)
Prêdkoœæ
500 kbit/s
250 kbit/s
125 kbit/s
Maksymalna liczba wêz³ów
Max. d³ugoœæ linii)
(p. Uwagi 2 i 3)
100 m max.
250 m max.
500 m max.
D³ugoœæ odga³êzieñ
6 m max.
6 m max.
6 m max.
Ca³kowita d³ugoœæ
odga³êzieñ
39 m max.
78 m max.
156 m max.
64 wêz³y (z uwzglêdnieniem Mastera, max. 63 modu³y typu Slave)
Kontrola b³êdów
CRC, powtórzenie adresu, weryfikacja stanu
Uwaga: 1. Wymagany jest terminator (rezystancyjny)
2. Odleg³oœæ do najdalszego wêz³a
3. Przy u¿yciu cieñszego kabla, max. 100 m.
19
CPM2C Specyfikacja
Specyfikacja wejϾ/wyjϾ sterownika CPM2C
1. Specyfikacja wejϾ jednostki centralnej CPU
Specyfikacja
Parametr
Z 10 pkt. I/O
Schemat po³¹czeñ
Z 20 pkt. I/O
Z 32 pkt. I/O
Obwód wewnêtrzny
Wejœcia: 00000 do 00001
Napiêcie 24 VDC +10%/–15%
wejœciowe
Impedan- IN00000 do IN00001: 2.7 kΩ IN00000 do IN00001: 2.7 kΩ IN00000 do IN00001: 2.7 kΩ
cja wejœ- IN00002 do IN00004: 3.9 kΩ
IN00002 do IN00006: 3.9 kΩ IN00002 do IN00006: 2.7 kΩ
ciowa
IN00005:
4.7 kΩ IN00007 i wiêcej :
4.7 kΩ IN00007:
4.7 kΩ
IN00100 do IN001007:4.7 kΩ
IN00005:
5 mA
typowo
IN00000 do IN00001: 8 mA
typowo
IN00000 do IN00001: 8 mA
typowo
IN00002 do IN00006: 6 mA
typowo
IN00002 do IN00006: 6 mA
typowo
IN00007 i wiêcej:
IN00007:
5 mA
typowo
Obwód wewnêtrzny
Pr¹d wejœ- IN00000 do IN00001: 8 mA
ciowy
typowo
IN00002 do IN00004: 6 mA
typowo
WskaŸnik LED
Modu³y z 10 pkt. I/O: 00002 do 00004
Modu³y z 20/32 pkt. I/O: 00002 do 00006
5 mA
typowo
IN00100 do IN001007:5 mA
typowo
Za³¹czenie IN00000 do IN00001: 17 VDC min., 5 mA
ON
IN00002 i wiêcej: 14.4 VDC min., 3.5 mA
nap./pr¹d
WskaŸnik LED
Modu³y z 10 pkt. I/O: 00005
Modu³y z 20 pkt. I/O: 00007 do 00011
Modu³y z 32pkt. I/O: 00007 do 00011, 00100 do 00107
Obwód wewnêtrzny
Za³¹czenie 5.0 VDC max., 1.1 mA
OFF
nap./pr¹d
Zw³oka za- 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (p. Uwaga)
³¹czenia
WskaŸnik LED
Zw³oka wy- 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (p. Uwaga)
³¹czenia
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mog¹ byæ ustawione na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale¿nie dla ka¿dego wyjœcia.
Wejœcia szybkiego licznika
Poni¿sze wejœcia mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia szybkiego licznika. Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania wynosi 5 kHz dla trybu pracy z wykrywaniem kierunku obrotów lub 20 kHz dla innych trybów.
Funkcja
Wejœcie
Tryb z wykrywaniem kier. obrotów Tryb wejœcie impulsowe+kierunek
Tryb góra-dó³
Tryb inkrementalny
IN00000
Wejœcie impulsowe faza A
Wejœcie impulsowe
Wejœcie impulsowe dodaj¹ce
Wejœcie impulsowe inkrementalne
IN00001
Wejœcie impulsowe faza B
Kierunek liczenia
Wejœcie impulsowe odejmuj¹ce
Normalne wejœcie
IN00002
Wejœcie impulsowe faza Z/sygna³ zeruj¹cy (wejœcie IN00002 mo¿e byæ u¿yte jako normalne wejœcie, kiedy nie jest wykorzystywany szybki licznik).
Wejœcia przerwaniowe
CPM2C posiada wejœcia, które mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia przerwaniowe lub wejœcia szybkiej odpowiedzi. Minimalny czas trwania pojedynczego
impulsu nie powinien byæ krótszy ni¿ 50 µs. Dla modu³ów jednostek centralnych z 10 punktami wejœæ/wyjœæ, jako wejœcia przerwaniowe mog¹
byæ u¿yte wejœcia IN00003 i IN00004. Dla modu³ów jednostek centralnych CPU z 20 punktami wejœæ/wyjœæ, jako wejœcia przerwaniowe mog¹ byæ u¿yte wejœcia od IN00003 do IN00006.
20
CPM2C Specyfikacja
2. Specyfikacja wejœæ modu³ów rozszerzaj¹cych
Parametr
Opis
Napiêcie wejœciowe
24 VDC +10%/–15%
Impedancja wejœciowa
4.7 kΩ
Pr¹d wejœciowy
5 mA typowo
Za³¹czenie ON - napiêcie
14.4 VDC min., 3.5 mA
Wy³¹czenie OFF - napiêcie
5.0 VDC max., 1.1 mA
Zw³oka za³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczna: 10 ms (patrz Uwaga)
Zw³oka wy³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczna: 10 ms (patrz Uwaga)
Konfiguracja obwodu
IN
Obwód wewnêtrzny
4.7 kΩ
750 Ω
COM
WskaŸnik LED
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia musi byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, lub 80 ms niezale¿nie dla ka¿dego wyjœcia.
CPM2C - Specyfikacja wyjϾ cyfrowych (jedn. centralnej CPU i rozszerzenia)
1. Wyjœcia przekaŸnikowe
Parametr
Opis
Max. pr¹d prze³¹czania
2 A, 250 VAC (cosφ = 1)
2 A, 24 VDC
(4 A/wspólny zacisk
Min. pr¹d prze³¹czania
10 mA, 5 VDC
¯ywotnoœæ przekaŸników
Elektryczna:
Zw³oka za³¹czenia
15 ms max.
Zw³oka wy³¹czenia
15 ms max.
Konfiguracja obwodu
150,000 operacji (30-VDC obci¹¿enie rezystancyjne)
100,000 operacji (240-VAC obci¹¿enie indukcyjne, cosφ = 0.4)
Mechaniczna: 20,000,000 operacji
WskaŸnik LED
OUT
Obwód
wewnêtrzny
COM
OUT
COM
21
CPM2C Specyfikacja
2. Wyjœcia tranzystorowe (NPN i PNP)
Parametr
Specyfikacja
Max. pr¹d prze³¹czania
40 mA/4.5 VDC do 300 mA/20.4 VDC,
300 mA (20.4 VDC do 26.4 VDC), 0.3 A/wyjœcie
Min. pr¹d prze³¹czania
0.5 mA
Max. pr¹d rozruchu
0.9 A przez 10 ms
Pr¹d up³ywu
0.1 mA max.
Napiêcie szcz¹tkowe
0.8 V max.
OpóŸnienie za³¹czenia ON
OUT01000 i OUT01001:
OUT01002 i nastêpne:
OpóŸnienie wy³¹czenia OFF OUT01000 i OUT01001:
Bezpieczniki
40 µs max. dla 4.5 do 26.5 V, 10 do 300 mA
0.1 ms max. dla 4.5 do 30 V, 0.5 do 10 mA
OUT01002 i nastêpne:
1 ms max.
1 bezpiecznik dla ka¿dych dwóch wyjœæ. (Mog¹ byæ zmieniane tylko przez autoryzowany serwis OMRON).
Wyjœcia NPN
24 VDC
Obwód wewnêtrzny
Konfiguracja obwodu
20 µs max.
0.1 ms max.
OUT
OUT
COM (–)
WskaŸnik LED
COM (+)
Obwód wewnêtrzny
Wyjœcia PNP
OUT
OUT
0 VDC
WskaŸnik LED
22
CPM2C Specyfikacja
Modu³ zasilacza CPM2C-PA201 AC
CPM2C-PA201 jest kompaktowym zasilaczem w w¹skiej obudowie, tego samego typu, co modu³y CPU sterownika CPM2C. Zasilacz
mo¿e byæ po³¹czony przy pomocy dostarczonego kabla (23 cm). Dla modu³ów CPU sterowników CPM1A, CPM2A wyœwietlony zasilacz mo¿e byæ dublowany przez u¿ytkownika.
Modu³ zasilacza
Modu³ zasilacza
Wyjœcie zasilacza dla
zewnêtrznych urz¹dzeñ
takich jak czujniki (24V)
Dostarczony kabel po³¹czeniowy
23
CPM2C Specyfikacja
Specyfikacja modu³u zasilacza CPM2C-PA201
Parametr
Specyfikacja
Moc wyjœciowa
15 W
Napiêcie wyjœciowe
24 V
Pr¹d wyjœciowy
600 mA
SprawnoϾ
Warunki
wyjœciowe
75% min. (przy znamionowym wyjœciu)
Napiêcie znamionowe
Dozwolony zakres napiêcia
Czêstotliwoœæ
Pr¹d
100 V
200 V
Pr¹d up³ywu
100 V
200 V
Pr¹d rozruchu
100 V
200 V
Charakterystyka
p
Dok³adnoœæ nap. wyjœciowego
wyjœcia
Minimalny pr¹d wyjœciowy
Wp³yw wahania napiêcia
Wp³yw wahania wejœcia
Wp³yw wahania obci¹¿enia
Wp³yw wahania temperatury
Czas rozruchu
Czas utrzymania wyjœcia
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
Zabezpieczenie przepiêciowe
100 do 240 VAC
85 do 264 VAC
47 do 63 Hz
0.4 A
0.2 A
0.5 mA max. (przy znamionowym wyjœciu)
1 mA max. (przy znamionowym wyjœciu)
15 A max. (przy 25°C - zimny start)
30 A max. (przy 25°C - zimny start)
10%/–15% (zawiera wp³yw napiêcia wejœciowego, obci¹¿enia i temperatury)
30 mA
2% (p-p) max.
0.75% max.
4% max.
0.05%/°C max.
300 ms max. (przy nap. wyjœciowym 100 lub 200 VAC i znamionwym obci¹¿eniu)
10 ms (przy napiêciu wyjœciowym 100 lub 200 VAC i znamionwym obci¹¿eniu)
Automatyczne wy³¹czenie, praca w zakresie 105% do 335% pr¹du znamionowego.
Brak
Dopuszczalna temperatura
Pracy: 0° do 55°C
Magazynowania: –20° do 75°C (bez kondensacji lub oblodzenia)
Dopuszczalna wilgotnoϾ otoczenia
10% do 90% (bez kondensacji)
Wytrzyma³oœæ dielektryczna
2,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wejœciowymi a GR.
Pr¹d up³ywu: 10 mA
3,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wejœciowymi a wszystkimi zaciskami wyjœciowymi. Pr¹d up³ywu: 10 mA
1,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wyjœciowymi a GR.
Pr¹d up³ywu: 10 mA
Izolacja
OdpornoϾ na wibracje
100 MΩ min. przy 500 VDC miêdzy wszystkimi zaciskami wyjœciowymi a zaciskiem wejœciowym i miêdzy wszystkimi zaciskami wyjœciowymi a GR.
10 do 57 Hz, amplituda, 57 do 150 Hz, przyœpieszenie: 9.8 m/s2 w osiach X,
Y, Z przez 80 minut, zgodnie z poni¿szym wzorem:
(wspólczynnik czasu: 8 minut × wspó³czynnik 10 = ca³kowity czas 80 minut)
Odpornoœæ na wsztrz¹sy
147 m/s2 3 razy w osiach X, Y, Z
Zak³ócenia dla zacisków napiêciowych
FCC klasa A
Waga
250 g max.
24
CPM2C Specyfikacja
Pobór mocy
Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej, wymaganej mocy dla sterowników CPM1A, CPM2A i CPM2C.
Znamionowe wyjœcie zasilacza CPM2C-PA201 wynosi 15W. Nie wymagane jest ¿adne dodatkowe napiêcie, czujniki wejœciowe
lub inne urz¹dzenia mog¹ byæ zasilane z tego samego zasilacza.
W przypadku stosowania modu³ów rozszerzaj¹cych we/wy,
CPM2C
dodaj wymagane moce wed³ug poni¿szej tabeli.
Modu³ CPU
Pobór mocy (W)
Pobór
Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy
CPM2C-10C(1)DR-D
4
mocy (W)
CPM2C-20C(1)DR-D
4
CPM2C-10EDR
1
3
CPM2C-S1j0C-DRT1
CPM2C-20EDR
2
3
CPM2C-S1j0C
1
CPM2C-24EDT(1)j
3
CPM2C-10C(1)DT(1)j-D
1
CPM2C-32EDT(1)j
3
CPM2C-20C(1)DT(1)j-D
CPM2C-MAD11
3.5
3
CPM2C-32C(1)DT(1)j-D
CPM2C-SRT21
1
Ca³kowita moc jednostki CPU uwzglêdnia zasilanie konsoli proCPM2C-TS001/002
1.5
gramuj¹cej i konwertera.
1
CPM2C-8EDj/16EDj
CPM2C-8ER
2
CPM2C-8ET(1)j/16ET(1)j
1
CPM2A i CPM1A - modu³y CPU zasilane
pr¹dem sta³ym DC
Pobór
mocy (W)
CPM2A
Pobór
mocy (W)
CPM1A
Modu³y rozszerzaj¹ce
CPM1A-20EDR1
2.5
CPM2A-20CDR-D
4
CPM1A-20EDT/T1
1.5
CPM2A-30CDR-D
4.5
CPM1A-8ED
1
CPM2A-40CDR-D
6
CPM1A-8ER
2
CPM2A-60CDR-D
7.5
CPM1A-8ET/T1
1
CPM2A-20CDT/T1-D
3.5
CPM1A-SRT21
1
CPM2A-30CDT/T1-D
4
CPM1A-MAD01
3.5
CPM2A-40CDT/T1-D
4.5
CPM1A-TS001/TS101
3
CPM2A-60CDT/T1-D
5
CPM1A-TS002/TS102
3
CPM1A-10CDR-D
3.5
CPM1A-20CDR-D
4.5
Pod³¹czenie modu³ów rozszerzaj.
Niemo¿liwe
Niemo¿liwe
CPM1A-30CDR-D
5.5
Mo¿liwe
CPM1A-40CDR-D
6.5
Mo¿liwe
CPM1A-10CDT/T1-D
3
Niemo¿liwe
CPM1A-20CDT/T1-D
3.5
Niemo¿liwe
CPM1A-30CDT/T1-D
4
Mo¿liwe
CPM1A-40CDT/T1-D
4.5
Mo¿liwe
Pobór
mocy (W)
CPM1A
25
CPM2C Specyfikacja
CPM2C - Specyfikacja wejϾ/wyjϾ analogowych
CPM2C umo¿liwia obs³ugê maksymalnie 8 wejœæ i 4 wyjœæ analogowych.
Standardowe zakresy napiêæ i pr¹dów dla sygna³ów wejœæ i wyjœæ.
Wysoka rozdzielczoϾ 1/6000.
CPU
CPM2C WE/WY analogowe
Rozszerzenie
Dwa wejœcia analogowe i jedno wyjœcie
analogowe dla ka¿dego modu³u
Parametr
Wejœcia Liczba wejœæ
I
analogoSygna³ wejœciowy
we
Max. sygna³ wejœciowy
Impedancja wejœciowa
RozdzielczoϾ
Dok³adnoœæ
25°C
0 do 55°C
Przetwornik analogowo-cyfrowy
Funkcja uœredniania
Funkcja detekcji przerwy obwodu
Wyjœcia Liczba wyjœæ
analogo- Sygna³ wyjœciowy
we
26
2
0 do 5 VDC, 1 do 5 VDC,
0 do 10 VDC lub –10 do 10 VDC
±15 V
1 MΩ min.
1/6000 (pe³nej skali)
0.3% (pe³nej skali)
0.6% (pe³nej skali)
16-bit (4 cyfry hex.)
Wejœcia/wyjœcia pr¹dowe
0 do 20 mA lub 4 do 20 mA
±30 mA
250 Ω
0.4% (pe³nej skali)
0.8% (pe³nej skali)
Pe³na skala –10 do 10 V: F448 do 0BB8 Hex
Pe³na skala dla pozosta³ych zakresów: 0000 do 1770 Hex
Obs³uguje (ustawienia indywidualne na wejœciach DIP switch'y)
Obs³uguje
1 wyjœcie (1 word allocated)
1 do 5 VDC, 0 do 10 VDC lub
0 do 20 mA lub 4 do 20 mA
–10 do 10 VDC,
Dopuszczalna rezystancja
pod³¹czona do wyjœæ
1 kΩ min.
600 Ω max.
Impedancja wewnêtrzna
RozdzielczoϾ
Dok³adnoœæ
25°C
0 do 55°C
Przetwornik analogowo-cyfrowy
0.5 Ω max.
1/6000 (pe³nej skali)
0.4% (pe³nej skali)
0.8% (pe³nej skali)
16-bit (4 cyfry hex.)
---
Czas konwersji
Izolacja
Wejœcia/wyjœcia napiêciowe
Pe³na skala –10 do 10 V: F448 do 0BB8 Hex
Pe³na skala dla pozosta³ych zakresów: 0000 do 1770 Hex
2 ms/punkt (6 ms/dla wszystkich punktów)
Zaciski wejœæ/wyjœæ s¹ izolowane od obwodów wewnêtrznych za pomoc¹
fototranzystora. Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/wyjœciami analogowymi.
CPM2C Specyfikacja
CPM2C - Specyfikacja modu³ów temperaturowych
CPM2C mo¿e wspó³pracowaæ z max. 4 modu³ami wejœæ temperaturowych.
CPU
Termopary lub
czujniki rezystancyjne temparatury
CPM2C-TS001/101
Modu³y temperaturowe
Modu³ rozszerzeñ we/wy
Wejœcia temperaturowe
max. 8
Specyfikacja
Parametr
Czujnik temperatury
CPM2C-TS001
Termopara
Prze³¹czalne pomiêdzy
K i J jednoczeœnie dla
wszystkich wejϾ.
Liczba wejϾ
CPM2C-TS101
Rezystancyjny czujnik
temperatury
Prze³¹czalne pomiêdzy
Pt100 i JPt100
jednoczeœnie dla
wszystkich wejϾ.
2
Zajmowane rejestry wejœciowe 2
Max. liczba modu³ów
4
4
Dok³adnoœæ
(p. Uwaga 1)
±0.5% czytanej wartoœci
lub
±1_C (max ±1 cyfra)
Czas konwersji
±0.5% czytanej wartoœci
lub
±2_C (max ±1 cyfra)
(p. Uwaga)
250 ms dla 2 wejœæŸ
Konwersja temperatury
16-bit (4 cyfry hex.)
Izolacja
Fototranzystor pomiêdzy wszystkimi sygna³ami wejœciowymi
Uwaga: 1. Dok³adnoœæ dla termopary typu K dla –100°C lub mniej: ±4_C ±1 cyfra max.
2. Odchy³ka dla temperatur w °F jest podwójna w stosunku do °C.
27
CPM2C Specyfikacja
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
Sterownik CPM2C PC mo¿e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM2C-SRT21.
Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejœciowych i 8 punktów wyjœciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹
Master.
Modu³ Master
(lub modu³ Master SRM1)
CPM1A/CPM2A Jednostka CPU
CPM1A-SRT21
modu³
CompoBus/S
CPM2C
Jedn. CPU
Kabel pod³¹czeniowy
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Oznaczenia
CPM2C-SRT21
Master/Slave
Modu³ CompoBus/S Slave
Liczba punktów wejœæ/wyjœæ
8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych
Liczba s³ów pamiêci
zajmowanej w CPM2C
1 s³owo wejœciowe, 1 s³owo wyjœciowe
Ustawianie numeru wêz³a sieci
Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch
(adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ)
Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu
28
CPM2C-SRT21
modu³
CompoBus/S
CPM2C Specyfikacja
Uproszczony modu³ komunikacyjny CPM2C-CIF21
Prosta inicjalizacja ustawieñ pozwala na wymianê danych pomiêdzy CPM2C i komponentami.
CPM2C-CIF21
Programowalny panel operatorski
Regulator temperatury
E5GN
Cyfrowy panel pomiarowy
K3GN
Elektroniczny timer/licznik
H8GN
29
CPM2C Specyfikacja
Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce
Szeroki zakres urz¹dzeñ, obejmuj¹cych komunikacjê CompoWay/F lub SYSWAY
Klasyfikacja
Regulatory
Urz¹dzenie
Regulatory temperatury
Modu³owy regulator
temperatury
Cyfrowy regulator temp.
Cyfrowy regulator temp.
dla zaworów
Cyfrowy regulator temp.
(typ podstawowy)
Model
Timery
Panele
cyfrowe
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Segmenty
1
1
1
1
---
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
-----------
E5CK
E5EK
E5AK
E5EK
Tak
Tak
Tak
Tak
1
1
1
1
Nie
Nie
Nie
Nie
E5AK
Tak
1
Nie
------Niektóre sposoby
komunikacji z zaworami nie s¹
obs³ugiwane
E5CK-T
E5EK-T
E5AK-T
E5EK-T
Nie
Nie
Nie
Nie
---------
Nie
Nie
Nie
Nie
---------
Nie
---
Nie
---
Tak
Tak
Tak
1
1
1
Nie
Nie
Nie
-------
E5EJ
E5AJ
E5AF
Regulator temperatury
z funkcj¹ Fuzzy
Elektroniczny timer/licznik H8GN
Nie
---
Tak
---
Cyfrowy panel pomiarowy K3GN
Miernik procesowy
K3NX
Nie
Tak
--2
Tak
Ograniczony
Miernik wagi
K3NV
Tak
2
Ograniczony
Miernik czêstotliwoœci
K3NR
Tak
2
Ograniczony
Miernik okresu
K3NP
Tak
2
Ograniczony
Licznik
K3NC
Tak
2
Ograniczony
Miernik temperatury
K3NH
Tak
2
Ograniczony
--Niektóre komendy
nie mog¹ byæ u¿ywane ze wszystkimi modelami
(opcje). Tylko
przy protokole
CompoWay/F
obszar zmiennych mo¿e byæ
odczytywany.
Procesor sygna³owy
K3TS
Tak
2
Nie
Ograniczony: Mo¿liwoœæ pod³¹czenia ograniczonej funkcji
Uwagi: 1. SYSWAY segment 1 i SYSWAY segment 2 mo¿e byæ po³¹czony.
2. Przy pod³¹czaniu K3TS, po³¹cz inne komponenty równie¿ poprzez SYSWAY.
30
Uwagi
Compo
p
W /F
Way/F
E5GN
E5CN
E5EN
E5AN
E5ZN
Cyfrowy regulator temp.
do zaworów, z programoE5AK-T
waln¹ krzyw¹
Regulator
p
temperatury
SYSWAY
Tylko komunikacja SYSWAY
(p. Uwaga 2)
CPM2C Specyfikacja
Parametry komponentów obs³ugiwanych przez komunikacjê
W rejestrach DM sterownika CPM2C mo¿e byæ ustawiony protokó³ komunikacyjny CompoWay/F lub SYSWAY. Które dane mog¹ byæ odczytywane lub zapisywane - zale¿y od wybranego protoko³u.
CompoWay/F
Odczyt i zapis mo¿liwy jest dla wszystkich komponentów (oprócz niektórych modeli cyfrowego panela pomiarowego). Liczba danych do odczytu/zapisu w jednej operacji dla pojedynczego komponentu jest ograniczona do odczytu 12 i zapisu 12 parametrów.
Odczyt i zapis jest mo¿liwy przez ustawienie adresu ka¿dego z parametrów w rejestrach DM.
SYSWAY
Odczyt i zapis mo¿liwy jest dla danych pokazanych w poni¿szej tabeli.
Odczyt/zapis
Segment
g
Rozkaz
Parametr
1
1: Regulatory
Odczyt
Zapis
2: Mierniki cyfrowe
Odczyt
Zapis
Aktualna temperatura
Status
Temperatura zadana
WartoϾ alarmu 1
WartoϾ alarmu 2
Wspó³cz.proporcjonalnoœci
Czas ca³kowania
Czas ró¿niczkowania
Pr¹d grza³ki
Status pr¹du grza³ki
Temperatura zadana
Rozkaz pracy
WartoϾ alarmu 1
WartoϾ alarmu 2
Wspó³cz.proporcjonalnoœci
Czas ca³kowania
Czas ró¿niczkowania
Wartoœæ detekcji przepalenia grza³ki
Wartoœæ wyœwietlona
Status wyœwietlania
Zapamiêtana wartoœæ max.
Status max.
Zapamiêtana wartoœc min.
Status min.
Wartoœæ porównania HH
Wartoœæ porównania H
Wartoœæ porównania L
Wartoœæ porównania LL
Rozkaz pracy
Wartoœæ porównania HH
Wartoœæ porównania H
Wartoœæ porównania L
Wartoœæ porównania LL
2
3
4
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
5
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Rozkazy do odczytu lub zapisu okreœlone s¹ przez ustawienia w rejestrach DM.
31
CPM2C Specyfikacja
CPM2C-CIF21 uproszczony modu³ komunikacyjny
Parametr
Specyfikacja
Typ sterownika PLC
RS-485/422 (górny port) Maksymalna liczba pod³¹czonych komponentów
Port po³¹czenia z komponentami
Prêdkoœæ transmisji z komponentami
Prêdkoœæ transmisji z jednostk¹ CPU
RS-232C (dolny port)
Sygna³ konwersji
Funkcje komunikacji
Zasilanie
CPM2C
Pobór mocy
1W
Waga
150 g max.
32
Komponenty po³¹czone s¹ do listwy zaciskowej RS-485/422, pod³¹czonej do CPU sterownika CPM2C poprzez port "peripherial" (p. rysunek)
9.6, 19.2, 38.4, lub 57.6 kbps
9.6 lub 19.2 kbps
Wyjœcie z modu³u CPU z portu RS-232C bez konwersji
Jedna z: Host Link, komunikacja bezprotokó³owa, 1:1 Link, 1:1 NT Link
Z modu³u CPU
Konfiguracja wewnêtrzna
CPM2C-CIF21
Port RS-485/422
(listwa zaciskowa)
Port RS-232C
(wtyk DB-9)
32
Poziom CMOS
konwersja RS-422
Wewnêtrzny mikrokomputer
CPM2C CPU Unit
Port Peripheral
(poziom CMOS)
Port RS-232C
(RS-232C)
CPM2C Specyfikacja
CPM2C-CIF01-V1
Port Peripheral/RS-232C
CPM2C-CIF11
Konwerter RS-422/RS-232C
CPM2C-CIF11
CPM2C-CIF01-V1
Wtyk
komunikacji
Wtyk portu
Peripherial
Wtyk DB-9
portu RS-232C
Port RS-422
(listwa zaciskowa)
Wtyk
komunikacji
Wtyk DB-9
portu RS-232C
Modu³ CPU
CPM2C
Modu³ CPU
CPM2C
Wewnêtrzna konfiguracja
CPM2C-CIF01-V1
Port
Peripherial
(CMOS/
RS-232C)
CPM2C-CIF11
Mou³ CPU CPM2C
Port Peripheral
(poziom CMOS)
Port Peripheral
(poziom CMOS)
Poziom CMOS
Port RS-422
Poziom CMOS →
Konwersja
RS-232C
Poziom CMOS →
Konwersja
RS-232C
Port RS-232C
Port RS-232C
Port
RS-232C
Modu³ CPU CPM2C
Port RS-232C
Uwaga: W przypadku po³¹czenia kabla CS1W-CN226/CN626
do komputera, w³¹cz prze³¹cznik.
Uwaga: Konsola programuj¹ca nie mo¿e byæ pod³¹czona do
portu RS-422.
CPM2C-CIF01-V1/CIF11 Specifications
Specyfikacja
Parametr
Zasilacz
CPM2C-CIF01-V1
Sygna³y wyjœciowe z CPU poziom CMOS bez
konwersji lub konwersja z poziomu CMOS (od
strony CPU) na RS-232C (od strony urz¹dzenia).
Host Link, magistrala portu Peripheral, komunikacja bezprotokó³owa lub konsola programuj¹ca.
Sygna³y wyjœciowe z CPU poziom CMOS bez
konwersji.
Host Link, komunikacja bezprotkó³owa, po³¹czenie 1:1 Link lub 1:1 NT Link.
Zasilanie z modu³u CPU
Pobór pr¹du
0.3 A max. przy 5 V
Waga
150 g max.
Górny port
Sygna³
konwersji
Funkcje
Dolny port
Sygna³
konwersji
Funkcje
CPM2C-CIF11
Konwersja z poziomu CMOS (od strony CPU)
na RS-422 (od strony urz¹dzenia). RS-422 (zewnêtrznie po³¹czone urz¹dzenie) izolowany przy
zastosowaniu konwertera DC/DC lub transoptora.
Host Link, magistrala portu Peripheral lub komunikacja bezprotokó³owa.
Sygna³y wyjœciowe z CPU poziom CMOS bez
konwersji.
Host Link, komunikacja bezprotkó³owa, po³¹czenie 1:1 Link lub 1:1 NT Link.
Uwaga: Konwerter CPM2C-CIF01-V1 i CPM2C-CIF11 nie mog¹ byæ u¿ywane z innym sterownikiem ni¿ CPM2C. CPM2C-CIF11 lub
inny (drugi) CPM2C-CIF01-V1 nie mo¿e byæ pod³¹czony do CPM2C, jeœli CPM2C-CIF01-V1 jest ju¿ pod³¹czony.
33
CPM2C Specyfikacja
Iloœæ po³¹czonych modu³ów
Do CPU mo¿e byæ po³¹czonych do 5 modu³ów, z wyj¹tkiem
CPM2C-S1jOC-DRT i CPM2C-S1jOC, do których mo¿na
po³¹czyæ tylko 3 modu³y.
Liczba rejestrów, które mog¹ byæ u¿yte przez modu³y rozszerzeñ jest ograniczona i nie mo¿e byæ przekroczona.
Model
Modu³y CPU - oprócz
wymienionych poni¿ej
Max.
Wykorzystywane
liczba
rejestry I/O
modu³ów
5
Wejœcia: IR 001 do IR 009
(CPU zajmuje IR 000)
Wyjœcia: IR 011 do IR 019
(CPU Unit uses IR 010)
Modu³ CPU z 32 I/O
(CMP2C-32CDTjC-D)
5
Wejœcia: IR 002 do IR 009
(CPU zajmuje IR 000
i IR 001)
Wyjœcia: IR 012 do IR 019
(CPU zajmuje IR 010
i IR 011)
Liczba rejestrów I/O zajêtych
przez modu³y rozszerzeñ
Modu³
Rozszerzeñ
wejœcia
Rozszerzeñ
wyjœcia
Oznaczenie
CPM2C-32EDT(1)j
CPM2C-MAD11
Rejestry Rejestry
wejœciowe wyjœciowe
1
--1
----1
--1
--1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
CPM2C-TS001
CPM2C-TS101
CPM2C-SRT21
2
2
1
CPM2C-8EDj
CPM2C-16EDj
CPM2C-8ER
Rozszerzeñ I/O
CPM2C-8ET(1)j
CPM2C-16ET(1)j
CPM2C-10EDR
Rozszerzeñ I/O
CPM2C-24EDT(1)j
CPM2C-20EDR
Analogowy I/O
Temperaturowy
p
Komunikacyjny
CompoBus/S
----1
3
Wejœcia: IR 001 to IR 009
CPM2C-S1jOC-DRT
(CPU zajmuje IR 000)
programowalny modu³
Slave i CPM2C-S1jOC
Wyjœcia: IR 011 do IR 019
modu³ Master sieci
(CPU zajmuje IR 010)
CompoBus/S
Uwaga: 1. Modu³ zasilacza mo¿e byæ u¿yty do modu³u CPU.
2. CPM2C-CIF01-V1/CIF11/CIF21 mo¿e byæ u¿yty z modu³rm CPU.
Przyk³ad alokacji rejestrów
Modu³ CPU - CMP2C-20CDTC-D
Max. 5 modu³ów
Modu³
CPU
Oznaczenie
CPM2C-20CDTC-D
Rozszerzeñ
CPM2C-24EDTC
I/O
Rozszerzeñ
CPM2C-16ETC
wyjœcia
Analogowy I/O CPM2C-MAD11
Temperaturowy CPM2C-TS001
CPU
34
Komunikacyjny CPM2C-SRT21
CompoBus/S
Wejœcia
Wyjœcia
IR 000
IR 010
IR 001
IR 011
---
IR 012
IR 002
IR 003
IR 004
IR 005
IR 006
IR 013
--IR 014
CPM2C Wymiary
Jednostki CPU
Jednostki CPU
Modu³y CPU z wyjœciami przekaŸnikowymi
(CPM2C-10CDR-D, CPM2C-10C1DR-D)
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³y CPU z wyjœciami tranzystorowymi
(CPM2C-10/20CDTC-D, CPM2C-10/20C1DTC-D,
CPM2C-10/20CDT1C-D, CPM2C-10/20C1DT1C-D)
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³y z wyjœciami przekaŸnikowymi
(CPM2C-10EDR /-8EDR)
Zasilacz
CPM2C-PA201
90
90
Modu³y wejœæ lub wyjœæ
(CPM2C-8EDC, CPM2C-8ETC, CPM2C-8ET1C,
CPM2C-16EDC, CPM2C-16ETC, CPM2C-16ET1C)
Modu³y z wyjœciami tranzystorowymi
(CPM2C-24EDTC, CPM2C-24EDT1C)
65
20
65
40
76.8
35
CPM2C Wymiary
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³ wejœæ temperaturowych
(CPM2C-TS001, CPM2C-TS101)
90
90
Modu³ analogowy
(CPM2C-MAD11)
65
33
65
33
Modu³y rozszerzaj¹ce
90
Modu³ rozszerzeñ CompoBus/S
(CPM2C-SRT21)
20
65
Konwertery
33
36
Modu³ konwertera RS-422/RS-232C
(CPM2C-CIF11)
90
90
Modu³ konwertera typu Peripherial/RS-232C
(CPM2C-CIF01)
65
33
65
CPM2C Wymiary
Modu³y CPM2C z do³¹czonymi wtykami
Modu³y z wyjœciami przekaŸnikowymi
Modu³y z wyjœciami tranzystorowymi (wtyk zaciskowy)
Modu³y z wyjœciami tranzystorowymi (wtyk lutowany)
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
Przyk³ad konfiguracji sterownika CMP2C
Do jednostki centralnej CPU maksymalnie mo¿na pod³¹czyæ do 5-ciu modu³ów rozszerzaj¹cych
Modu³ CPU
Modu³
rozszerz.
Modu³
rozszerz.
Modu³
rozszerz.
Modu³
Modu³
rozszerz. rozszerz.
Dla CPM2C-MAD11 i CPM2C-TS_01 - maksymalna iloœæ modu³ów: 4
37
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Poni¿sze przyk³ady pokazuj¹ funkcje sterowników CPM2A i CPM2C. Ilustracje dotycz¹ce
sterownika CPM2A odnosz¹ siê równie¿ do sterownika CPM2C, jeœli nie zaznaczono inaczej.
Przerwania
W sterownikach CPM2A i CPM2C mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce funkcje przerwaniowe.
Wejœcia przerwaniowe
Podprogram przerwaniowy jest wykonywany , kiedy uaktywnione jest odpowiednie wejœcie przerwaniowe poprzez zmianê swojego stanu z OFF na ON (wejœcia 00003 do 00006). Numery podprogramów przerwaniowych od 000 do 003 s¹ przypisywane
odpowiednio do numerów wejœæ od 00003 do 00006.
Czasowy interwa³ przerwaniowy
Wewnêtrzny przekaŸnik czasowy wywo³uje odpowiednie podprogramy przerwaniowe z dok³adnoœci¹ do 0,1 ms. Numery podprogramów przerwaniowych od 000 do 049 umieszczane s¹ bezpoœrednio w instrukcjach programu.
Zliczanie impulsów z przerwaniem
Sygna³y wejœciowe dochodz¹ce do jednostki CPU (wejœcia 00003 do 00006) s¹ zliczane z du¿¹ szybkoœci¹ (do 2 kHz). W momencie kiedy zostanie osi¹gniêta zadana wartoœæ, normalny program jest przerywany i wykonywany jest podprogram przerwaniowy. Numery podprogramów przerwaniowych od 000 do 003 s¹ przypisane odpowiednio do numerów wejœæ od 000003 do 00006.
Funkcja szybkiego licznika z przerwaniem
Sygna³y wejœciowe doprowadzane do jednostki CPU (wejœcia 00000 do 00002) s¹ zliczane wykorzystuj¹c funkcjê szybkiego licznika
(zliczanie do 20 kHz lub 5 khz) i program przerwaniowy jest wykonywany, kiedy wartoœæ bie¿¹ca szybkiego licznika osi¹gnie
wartoœæ zadan¹. Numery podprogramów przerwaniowych (od 000 do 049) umieszczane s¹ bezpoœrednio w instrukcjach programu.
Czasowy interwa³ przerwaniowy
Sterownik CPM2A/CPM2C maj¹ wewnêtrzny przekaŸnik czasowy (zliczaj¹cy czas z dok³adnoœci¹ do 0,1 ms), który mo¿e byæ
ustawiony w zakresie od 0,5 ms do 319.968 ms. W trybie tym mo¿na wymusiæ dwa rodzaje przerwañ: przerwanie jednokrotne po
odliczeniu zadanego czasu lub przerwania powtarzaj¹ce siê sekwencyjnie w ustawianych odstêpach czasowych.
Czasowy interwa³ przerwaniowy
Normalny
program
Podprogram
przerwaniowy
Parametr
Przerwanie jednokrotne
Przerwanie
Przerwanie cykliczne
Dzia³anie
Przerwanie jest wywo³ane jednokrotnie po odliczeniu zadanego czasu Przerwanie jest wywo³. cyklicznie w zadanych odstêpach czasu
Ustawienie
0.5 do 319,968 ms (z dok³adnoœci¹ co 0,1 ms)
Zw³oka czasowa
wywo³ania przerwania
0.3 ms (od czasu wywo³ania przerwania do chwili rozpoczêcia realizacji podprogramu przerwaniowego).
38
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Szybki licznik
Sterowniki CPM2A i CPM2C maj¹ wbudowany szybki licznik, pozwalaj¹cy na zliczanie impulsów wejœciowych z prêdkoœci¹ do
20 kHz. W kombinacji z funkcj¹ przerwaniow¹ szybki licznik mo¿e byæ wykorzystany do kontroli procesów, które nie mog¹ byæ
normalnie zrealizowane przy normalnych szybkoœciach wykonywania instrukcji programowych.
Impulsy wejœciowe szybkiego licznika
Sygna³ zeruj¹cy
Czujnik
pozycjo- Przetwornik obrotowo-impulsowy
nuj¹cy
(np. E6C2-CWZ...)
Wejœcie Czêstotliwoœæ
zliczania
00000
00001
00002
Funkcja wejœciowa
Adresy rejestrów wartoœ- Metoda kontroli
ci szybkich liczników
5 kHz
Zliczanie 2-fazowe z rozpoznawaniem kier. obrotów (-8,388,608 do 8,388,607) SR 248 i SR 249
20 kHz
Wejœcie 1-fazowe + sygna³ kierunku zliczania (-8,388,608 do 8,388,607)
Wejœcie góra - dó³ (-8,388,608 do 8,388,607)
Œledzenie wartoœci
bie¿¹ceji + porównanie jej z wartoœci¹
zadan¹
Licznik inkrementalny (jedno wejœcie 0 do 16,777,215)
Wejœcia przerwaniowe (tryb licznikowy)
Cztery wbudowane wejœcia przerwaniowe w sterownikach CPM2A i CPM2C mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia zliczaj¹ce z szybkoœci¹
do 2 kHz. Wejœcia te mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia zliczaj¹ce w górê lub w dó³ i mog¹ wywo³ywaæ podprogramy przerwaniowe,
kiedy wartoœæ bie¿¹ca licznika osi¹gnie zadan¹ wielkoœæ.
Sygna³y
wejœciowe licznika
Wejœcie
00003
00004
00005
00006
Numer
licznika
Licznik 0
Licznik 1
Licznik 2
Licznik 3
Rejestr wartoœci zadanej
SR 240
SR 241
SR 242
SR 243
Rejestr wartoœci bie¿¹cej
Max. czêstotl.
zliczania
SR 244
SR 245
SR 246
SR 247
2 kHz
Tryb zliczania
Zliczanie w górê (0000 do FFFF)
Zliczanie w dó³ (0000 do FFFF)
Metoda
kontroli
Wywo³ywai podpronie
gramu
przerwaniowego
39
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Szybkie wyjœcia impulsowe
Sterowniki CPM2A i CPM2C maj¹ po dwa szybkie wyjœcia impulsowe. W ustawieniach parametrów pracy sterownika wyjœcia te
mog¹ byæ ustawiane jako dwa niezale¿ne wyjœcia impulsowe o zadanej czêstotliwoœci wyjœciowej, wyjœcia impulsowe o regulowanym wspó³czynniku wype³nienia (modulacja szerokoœci impulsu) lub wyjœcia impulsowe z regulowan¹ szybkoœci¹ zmiany
czêstotliwoœci. Wyjœcia impulsowe mog¹ byæ ustawiane jako wyjœcia niezale¿ne lub zale¿ne przesuniête w fazie (do kontroli silnika krokowego).
Silnik krokowy
Kontroler
silnika
krokowego
Wyjœcie impulsowe
Parametr
Wyjœcie pulsowe + wyjœcie
kierunku liczenia
01000
Wyjœcie impulsowe 0
(patrz Uwaga)
Wyjœcie impulsowe 0
(patrz Uwaga)
Wyjœcie
Wyjœcie impulsowe Wyjœcie Wyjœcie impulsowe
impulsowe 0
impulsowe 0 zliczaj¹ce w górê
01001
Wyjœcie impulsowe 1
(patrz Uwaga)
Wyjœcie impulsowe 1
(patrz Uwaga)
Instrukcja kontroluj¹ca
Adres
wyjœcia
Czêstotliwoœæ wyjœciowa 10 Hz do 10 kHz
Dok³adnoœæ 10 Hz
Wype³nienie
Wyjœcie 1-fazowe z regulacj¹ szybkoœci
zmiany czêstotliwoœci
Wyjœcie 1-fazowe
Wyjœcia
bez regulacji szyb- z regulowanym
koœci zmiany
wspó³czynnikiem
czêstotliwoœci
wype³nienia
PULS(65) i
PWM(––)
SPED(64)
50%
Wyjœcie zliczaj¹ce w górê
i w dó³
PULS(65) i ACC(––)
Wyjœcie kierunku liczenia
Wyjœcie impulsowe
zliczaj¹ce w dó³
0.1 Hz do 999.9 Hz 10 Hz do 10 kHz
10 Hz do 10 kHz
0.1 Hz
10 Hz
10 Hz
0 to 100%
50%
50%
Uwaga: Dla funkcji opisanych jako wyjœcia 1-fazowe, ka¿de z wyjœæ impulsowych 0 i 1 mo¿e byæ ustawione niezale¿nie.
40
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Synchronizacja szybkich wyjϾ impulsowych
W sterownikach CPM2A i CPM2C funkcja szybkiego licznika mo¿e byæ wykorzystana do kontroli szybkich wyjœæ impulsowych
jako wyjœæ o czêstotliwoœci proporcjonalnej do czêstotliwoœci wejœciowej.
Wejœcie szybkiego licznika
00000 lub 00001
Wejœcie szybkiego
licznika
20 kHz max.
Maszyna pakuj¹ca lub inna
Silnik
g³ówny
Podajnik produktów
Przetwornik
obrot.-imp.
Silnik
krokowy
10 kHz max.
Szybkie wyjœcia impulsowe
01000 lub 01001
Ustawienie wejœcia
Parametr
Tryb z wykrywaniem Tryb wejœcie impuls.
kierunku obrotów + kierunek obrotów
Tryb
góra - dó³
Adres wejœcia 00000
00001
Rodzaj wejœcia
Wejœcie impuls.-faza A
Zakres nastawy czêstotliwoœci
10 Hz do 500 Hz (dok³adnoœæ ±1 Hz)
20 Hz do 1 kHz (dok³adnoœæ ±1 Hz)
300 Hz do 20 kHz (dok³adnoœæ ±25 Hz) (patrz Uwaga)
Zakres czêstotliwoœci wyjœciowej
10 Hz do 10 kHz (ustawiana z dok³adnoœci¹ do 10 Hz)
Wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czêstotliwoœci wejœciowo/wyjœciowej
1 % do 1,000% (ustawiany z dok³adnoœci¹ do 1 %)
Synchronizacja
10 ms
Wejœcie zliczaj¹ce
Tryb
inkrementalny
Wejœcie zliczaj. w górê
Wejœcie zliczaj¹ce
Wejœcie impuls.-faza B Wejœcie kierunku liczenia Wejœcie zliczaj¹ce w dó³ Normalne wejœcie
Wejœcia zale¿ne z prze- Wejœcia niezale¿ne Wejœcia niezale¿ne
Wejœcia niezale¿ne
suniêciem fazowym
Uwaga: Dok³adnoœæ wynosi ± 10 Hz dla czêstotliwoœci wejœciowej wynosz¹cej 10 kHz lub mniej.
Wejœcia szybkiej odpowiedzi
Sterownik CPM2A i CPM2C (tylko jednostki centralne z 20 punktami wejœæ/wyjœæ) maj¹ cztery wejœcia, które mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia szybkiej
odpowiedzi. Jednostki centralne sterowników CPM2C z 10 punktami wejœæ/wyjœæ posiadaj¹ dwa wejœcia szybkiej odpowiedzi. Wejœcia szybkiej
odpowiedzi s¹ tymi samymi wejœciami, które mog¹ byæ wykorzystane jako wejœcia przerwaniowe. Wejœcia szybkiej odpowiedzi s¹ pod³¹czone do
wewnêtrznego bufora mikroprocesora tak, ¿e zmiana stanu wejœcia jest zauwa¿ana przez program jeszcze zanim nast¹pi odœwierzenie sygna³ów
wejϾ/wyjϾ.
Ustawienia Wykonywanie Odœwierzanie
programu
wejϾ/wyjϾ
Ustawienia
Wykonywanie Odœwierzanie
programu
wejϾ/wyjϾ
Wejœcie szybkiej odpowiedzi
(00003)
00003
1 cykl programu
Wejœcia o adresach 00003 do 00006 mog¹ byæ wykorzystane jako wejœcia przerwaniowe, wejœcia szybkiego licznika 2 kHz, wejœcia
szybkiej odpowiedzi lub jako normalne wejœcia programowe.
Wejœcia 00005 do 00006 w jednostce centralnej CPU sterownika CPM2C z 10 punktami wejœæ/wyjœæ mog¹ byæ u¿ywane tylko jako
normalne wejœcia programowe.
41
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Zadajniki analogowe (tylko sterownik CPM2A)
Sterownik CPM2A posiada dwa nastawniki analogowe, które mog¹ zmieniaæ np. nastawienie zakresu przekaŸników czasowych bez potrzeby przeprogramowywania sterownika. Za pomoc¹ nastawników mo¿na zmieniaæ zawartoœæ 2 rejestrów w obszarze SR w zakresie 0 do 200 (BCD).
Nastawnik
Adres rejestru
Nastawa (BCD)
Nastawn.analog. 0 SR 250
0000 do 0200
Nastawn.analog. 1 SR 251
0000 do 0200
Funkcja zegara czasu rzeczywistego
Sterowniki CPM2A i niektóre typy CPM2C posiadaj¹ wbudowany zegar czasu rzeczywistego, dziêki któremu data i dok³adny aktualny czas mo¿e byæ ³atwo wykorzystany przez program sterownika. Wewnêtrznie ustawiony czas sterownika mo¿e byæ ³atwo odczytany tak¿e za pomoc¹ konsoli operatorskiej lub oprogramowanie (np. Syswin). Sterownik CPM2A posiada tak¿e funkcjê 30 sekundowego bitu kompensacyjnego, pozwalaj¹cego na okresowe dostrajanie zegara.
15
8 7
0
AR17 Godzina Minuta
AR18 Minuta Sekunda
AR19 Data Godzina
AR20 Rok
Miesi¹c
AR21
Dzieñ tygodnia
2 cyfry w formacie BCD na ka¿d¹ wielkoœæ
(rok jest reprezentowany
przez dwie ostatnie cyfry)
00 do 06: niedziela do soboty
AR2115 Bit ustawienia zegara
AR2114 Bit zatrzymania zegara
AR2113 Bit kompensacyjny 30 sek.
Dodatkowe funkcje przekaŸników czasowych
TIMER du¿ej szybkoœci
(nastawa co 1 ms)
Umo¿liwia realizacjê funkcji przekaŸnika czasowego z bardzo krótkimi nastawnikami. Zakres
mo¿e byæ ustawiony od 0 do 9,999 ms. (co 1-ms)
TIMER wolny
(nastawa co 1 lub 10 s)
Umo¿liwia realizacjê funkcji przekaŸnika czasowego o d³ugim czasie nastawy. Zakres mo¿e
byæ ustawiony od 0 do 9,999 s (nastawa co 1 s) lub 0 do 99,990 s (nastawa co 10 s)
Protokó³ NT Link
Do sterowników CPM2A/CPM2C mog¹ byæ do³¹czone zewnêtrzne urz¹dzenia (np. terminal programowalny) ustawiane w trybie
pracy NT Link (1:1). Po³¹czenie jest realizowane przez port RS232C.
CPM2A Jednostka centralna CPU
Kabel RS-232C
Zewnêtrzny terminal programowalny
42
Port RS-232C
Instrukcje programu sterowników CPM2A/CPM2C
W programie sterowników CPM2A/CPM2C mo¿na u¿yæ 119 ró¿nych instrukcji (podstawowych i specjalnych).
Instrukcje podstawowe schematu drabinkowego
Nazwa
Oznaczenie
Instrukcje przesuniêæ danych
Wariant
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
LOAD
LD
---
MOVE
MOV(21)
@
LOAD NOT
LD NOT
---
MOVE NOT
MVN(22)
@
AND
AND
---
BLOCK TRANSFER
XFER(70)
@
AND NOT
AND NOT
---
BLOCK SET
BSET(71)
@
OR
OR
---
DATA EXCHANGE
XCHG(73)
@
OR NOT
OR NOT
---
SINGLE WORD DISTRIBUTE
DIST(80)
@
AND LOAD
AND LD
---
DATA COLLECT
COLL(81)
@
OR LOAD
OR LD
---
MOVE BIT
MOVB(82)
@
MOVE DIGIT
MOVD(83)
@
Instrukcje kontrolne bitów
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
Instrukcje przesuniêæ bitów
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
OUTPUT
OUT
---
OUTPUT NOT
OUT NOT
---
SHIFT REGISTER
SFT(10)
---
SET
SET
---
WORD SHIFT
WSFT(16)
@
RESET
RSET
---
ARITHMETIC SHIFT LEFT
ASL(25)
@
KEEP
KEEP(11)
---
ARITHMETIC SHIFT RIGHT
ASR(26)
@
DIFFERENTIATE UP
DIFU(13)
---
ROTATE LEFT
ROL(27)
@
DIFFERENTIATE DOWN
DIFD(14)
---
ROTATE RIGHT
ROR(28)
@
ONE DIGIT SHIFT LEFT
SLD(74)
@
ONE DIGIT SHIFT RIGHT
SRD(75)
@
REVERSIBLE SHIFT REGISTER
SFTR(84)
@
ASYNCHRONOUS SHIFT REGISTER
ASFT(17)1
@
Instrukcje kontroli sekwencji
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
NO OPERATION
NOP(00)
---
END
END(01)
---
INTERLOCK
IL(02)
---
INTERLOCK CLEAR
ILC(03)
---
JUMP
JMP(04)
---
INCREMENT
INC(38)
@
JUMP END
JME(05)
---
DECREMENT
DEC(39)
@
Instrukcje przekaŸn. czasowych i liczników
Nazwa
Oznaczenie
Instrukcje zwiêkszania/zmniejszania
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
Instrukcje dzia³añ arytmetycznych
Wariant
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
TIMER
TIM
---
BCD ADD
ADD(30)
@
COUNTER
CNT
---
BCD SUBTRACT
SUB(31)
@
REVERSIBLE COUNTER
CNTR(12)
---
BCD MULTIPLY
MUL(32)
@
HIGH-SPEED TIMER
TIMH(15)
---
BCD DIVIDE
DIV(33)
@
ONE-MS TIMER
TMHH(––1)2, 3
---
BINARY ADD
ADB(50)
@
LONG TIMER
TIML(––1)2, 3
---
BINARY SUBTRACT
SBB(51)
@
BINARY MULTIPLY
MLB(52)
@
BINARY DIVIDE
DVB(53)
@
DOUBLE BCD ADD
ADDL(54)
@
Instrukcje porównañ
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
COMPARE
CMP(20)
---
DOUBLE BCD SUBTRACT
SUBL(55)
@
TABLE COMPARE
TCMP(85)
@
DOUBLE BCD MULTIPLY
MULL(56)
@
DOUBLE COMPARE
CMPL(60)1
---
DOUBLE BCD DIVIDE
DIVL(57)
@
BLOCK COMPARE
BCMP(68)1
@
AREA RANGE COMPARE
ZCP(––1)2
---
DOUBLE AREA RANGE COMPARE
ZCPL(––1)2
---
Uwagi: 1. Funkcja dodatkowa z ustawianym numerem instrukcji.
2. Instrukcja nie mo¿e byæ u¿yta w CPM1 i CPM1A.
43
Instrukcje programu sterowników CPM2A/CPM2C
Instrukcje konwersji
Nazwa
Instrukcje obs³ugi szybkich wejœæ pulsowych
Oznaczenie
Wariant
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
BCD-TO-BINARY
BIN(23)
@
MODE CONTROL
INI(61)1, 3
@
BINARY-TO-BCD
BCD(24)
@
HIGH-SPEED COUNTER PV READ
PRV(62)1, 3
@
DOUBLE BCD-TO-DOUBLE BINARY
BINL(58)2
@
REGISTER COMPARISON TABLE
CTBL(63)1, 3
@
DOUBLE BINARY-TO-DOUBLE BCD
BCDL(59)2
@
DATA DECODER
MLPX(76)
@
DATA ENCODER
DMPX(77)
@
ASCII CONVERT
ASC(86)
@
SPEED OUTPUT
SPED(64)1, 3
@
ASCII-TO-HEXADECIMAL
HEX(––1)2
@
SET PULSES
PULS(65)1, 3
@
2’S COMPLEMENT
NEG(––1)2
@
PWM(––1)2
@
HOURS-TO-SECONDS
SEC(––1)2
@
PULSE W/ VARIABLE DUTY
RATIO
SECONDS-TO-HOURS
HMS(––1)2
@
ACCELERATION CONTROL
ACC(––1)2
@
SYNCHRONIZED PULSE
CONTROL
SYNC(––1)2, 4
@
Instrukcje dzia³ania na blokach danych
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
FRAME CHECKSUM
FCS(––1)2
@
SUM
SUM(––1)2
@
DATA SEARCH
SRCH(––1)2
@
FIND MAXIMUM
MAX(––1)2
@
FIND MINIMUM
MIN(––1)2
@
Instrukcje obs³ugi szybkich wyjœæ pulsowych
Nazwa
Nazwa
Oznaczenie
SCL(66)1, 2
Nazwa
Wariant
SCALING 2
SCL2(––1)2
@
SCALING 3
SCL3(––1)2
@
PID CONTROL
PID(––1)2
---
AVERAGE VALUE
AVG(––1)2
---
Instrukcje logiczne
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
COMPLEMENT
COM(29)
@
LOGICAL AND
ANDW(34)
@
LOGICAL OR
ORW(35)
@
EXCLUSIVE OR
XORW(36)
@
EXCLUSIVE NOR
XNRW(37)
@
Nazwa
Oznaczenie
BCNT(67)1
BIT COUNTER
Wariant
@
@
I/O REFRESH
IORF(97)
@
Instrukcje komunikacyjne
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
Oznaczenie
Wariant
RECEIVE
RXD(47)1, 2
@
TRANSMIT
TXD(48)1, 2
@
CHANGE RS-232C SETUP
STUP(––1)2
@
Instrukcje krokowe
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
STEP DEFINE
STEP(08)
---
STEP START
SNXT(09)
---
Instrukcje detekcji b³êdów
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
FAILURE ALARM AND RESET
FAL(06)
@
SEVERE FAILURE ALARM
FALS(07)
---
Instrukcje obs³ugi wyœwietlacza
MESSAGE DISPLAY
Oznaczenie
MSG(46)
Wariant
@
Funkcje przeniesieñ
Nazwa
Instrukcje wywo³añ
Wariant
SDEC(78)
Nazwa
Instrukcja licznika bitowego
Oznaczenie
7-SEGMENT DECODER
Nazwa
@
Wariant
Instrukcje obs³ugi wejœæ/wyjœæ
Instrukcje kontroli danych
SCALING
Oznaczenie
Oznaczenie
Wariant
SET CARRY
STC(40)
@
CLEAR CARRY
CLC(41)
@
SUBROUTINE CALL
SBS(91)
@
SUBROUTINE ENTRY
SBN(92)
---
SUBROUTINE RETURN
RET(93)
---
2. Instrukcja nie mo¿e byæ u¿yta w CPM1 i CPM1A.
MACRO
MCRO(99)
@
3. Instrukcja rozszerzona w CPM2A/2C w stosunku
do CPM1/1A.
Instrukcje przerwañ
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
INTERRUPT CONTROL
STIM(69)1
@
INTERVAL TIMER
INT(89)1, 3
@
44
Uwagi: 1. Funkcja dodatkowa z ustawianym numerem instrukcji.
CPM2A Zestawienie
Jednostki centralne CPM2A
Jednostka
20 punktów we/wy
30 punktów we/wy
40 punktów we/wy
60 punktów
we/wy
Zasilanie
AC
Rodzaj
IloϾ
wyjϾ
wejϾ
PrzekaŸniki 12
DC
IloϾ
wyjϾ
8
Oznaczenie
Standardy
CPM2A-20CDR-A
U, C, CE
PrzekaŸniki
CPM2A-20CDR-D
U, C, CE
Tranzystory
NPN
CPM2A-20CDT-D
U, C, CE
Tranzystory
PNP
CPM2A-20CDT1-D
U, C, CE
CPM2A-30CDR-A
U, C, CE
AC
PrzekaŸniki 18
DC
PrzekaŸniki
CPM2A-30CDR-D
U, C, CE
Tranzystory
NPN
CPM2A-30CDT-D
U, C, CE
Tranzystory
PNP
CPM2A-30CDT1-D
U, C, CE
CPM2A-40CDR-A
U, C, CE
12
AC
PrzekaŸniki 24
DC
PrzekaŸniki
CPM2A-40CDR-D
U, C, CE
Tranzystory
NPN
CPM2A-40CDT-D
U, C, CE
Tranzystory
PNP
CPM2A-40CDT1-D
U, C, CE
CPM2A-60CDR-A
U, C, CE
16
AC
PrzekaŸniki 36
DC
PrzekaŸniki
CPM2A-60CDR-D
U, C, CE
Tranzystory
NPN
CPM2A-60CDT-D
U, C, CE
Tranzystory
PNP
CPM2A-60CDT1-D
U, C, CE
24
45
CPM2A Zestawienie
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³
Rodzaj wyjϾ
Rozszerzeñ cy- PrzekaŸniki
frowych we/wy Tranzystory (NPN)
Tranzystory (PNP)
--PrzekaŸniki
Rozszerzeñ
analogowych
U
we/wy
Typu Slave
DeviceNet
Rozszerzenia
CompoBus/S
IloϾ wejϾ
12
IloϾ wyjϾ
8
8
---
--8
Tranzystory (NPN))
Tranzystory (PNP)
Analogowe
---
8
2
1
CPM1A-8ET U, C, CE
CPM1A-8ET1 U, C, L, CE
CPM1A-MAD01 U, C, CE
Analogowe
2
1
CPM1A-MAD11 U, C, CE
---
Obszar wymiany danych
32 bity we i 32 bity wy
Obszar wymiany danych
8 bitów we i 8 bitów wy
---
Oznaczenie
CPM1A-20EDR1
CPM1A-20EDT
CPM1A-20EDT1
CPM1A-8ED
CPM1A-8ER
Standardy
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
CPM1A-DRT21 U, C, CE
CPM1A-SRT21 U, C, CE
WejϾ tempe- 2 termoparowe
raturowych
4 termoparowe
CPM1A-TS001
U, C, CE
CPM1A-TS002
U, C, CE
2 rezystancyjne
CPM1A-TS101
U, C, CE
4 rezystancyjne
CPM1A-TS102
U, C, CE
46
CPM2A Zestawienie
Konsola programuj¹ca i kable
Produkt
Oznaczenie
Konsola operatorska z kablem 2 m
Uwagi
CQM1-PRO01-E
Konsola programuj¹ca bez kabla (kabel zamawiany oddzielnie)
Kabel do konsoli C200H-PRO27-E
C200H-PRO27-E
Kabel 2 m
Kabel 4 m
C200H-CN222
C200H-CN422
Oprogramowanie PC
Opis
Oznaczenie
SYSWIN
Produkt
Oprogramowanie pod WINDOWS, dostarczane na CD i dyskietkach
SYSWIN v. 3.4.
CX - Programmer
Oprogramowanie pod WINDOWS, dostarczane na CD-ROM
WS02-CXPC1-E v.2.2.
Kable pod³¹czeniowe do komputera osobistego
Port sterownika
Port komunikacyjny
PERIPHERIAL
Port RS-232C
Port komputera
D³ugoœæ
Oznaczenie
Port 9-cio pinowy
3.3 m
CQM1-CIF02
Port 25-cio pinowy
Port 14-sto pinowy
3.3 m
3.3 m + 0.15 m
CQM1-CIF01
CQM1-CIF01
Port 9-cio pinowy
Port 25-cio pinowy
Port 14-sto pinowy
2m
5m
2m
5m
2 m +0.15 m
5 m +0.15 m
Uwagi
XW2Z-S001
XW2Z-200S-V
XW2Z-500S-V
XW2Z-200S
XW2Z-500S
XW2Z-200S
XW2Z-S001
XW2Z-500S
XW2Z-S001
Konwertery
Produkt
Funkcja
Oznaczenie
Konwerter RS-232C Konwertuje wyjœcie portu Peripherial na port RS232C lub RS422. CPM1-CIF01
Konwerter RS-422
CPM1-CIF11
Uwagi
Baterie
Produkt
Funkcja
Bateria podtrzymu- Podtrzymuje pamiêæ jednostki centralnej CPU sterownika CPM2A
j¹ca (patrz Uwaga)
Oznaczenie
CPM2A-BAT01
Uwaga: Jedna bateria jest standardowo do³¹czana do zamawianego sterownika
47
CPM2C Zestawienie
Jednostki centralne CPM2C
Jednostka
10 punktów
we/wy
Wejœcia
2 listwy
zaciskowe
6 wejϾ
(24 VDC)
2 z³¹cza
j
6 wejϾ
typu Fujitsu (24 VDC)
10 punktów
we/wy
20 punktów
we/wy
2 z³¹cza
typu MIL
2 listwy
zaciskowe
6 wejϾ
((24 VDC)
C)
12 wejϾ
(24 VDC)
2 z³¹cza
typu Fujitsu
2 z³¹cza
typu MIL
32 punkty
we/wy
2 z³¹cza
16 wejϾ
typu Fujitsu (24 VDC)
2 z³¹cza
typu MIL
Modu³ CPU
z funkcj¹ modu³u
Slave DeviceNet
i modu³ CPU
z funkcj¹ Master
CompoBus/S
10 punktów
we/wy
48
12 wejϾ
((24 VDC)
C)
16 wejϾ
(24 VDC)
1 z³¹cze
6 wejϾ
typu Fujitsu (24 VDC)
Wyjœcia
Zegar czasu
Oznaczenie
rzeczywist.
--CPM2C-10CDR-D
U, C, CE
Tak
CPM2C-10C1DR-D
U, C, CE
4 wyjœcia tranzys- --torowe
i NPN
Tak
4 wyjœcia tranzys- --i PNP
torowe
Tak
4 wyjœcia tranzys- --torowe NPN
4 wyjœcia tranzys- Tak
torowe NPN
4 wyjœcia tranzys- --torowe PNP
4 wyjœcia tranzys- Tak
torowe PNP
8 wyjϾ
--przekaŸnikowych Tak
8 wyjϾ tranzysto- --rowych NPN
Tak
8 wyjϾ tranzysto- --rowych
i PNP
Tak
8 wyjϾ tranzysto- --rowych NPN
8 wyjϾ tranzysto- Tak
rowych NPN
8 wyjϾ tranzysto- --rowych PNP
8 wyjϾ tranzysto- Tak
rowych PNP
16 wyjϾ tranzysto- --rowych NPN
CPM2C-10CDTC-D
CPM2C-10C1DTC-D
CPM2C-10CDT1C-D
CPM2C-10C1DT1C-D
CPM2C-10CDTM-D
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
16 wyjϾ tranzysto- --rowych PNP
CPM2C-32CDT1C-D
16 wyjϾ tranzysto- --rowych NPN
CPM2C-32CDTM-D
16 wyjϾ tranzysto- --rowych PNP
CPM2C-32CDT1M-D
4 wyjϾ tranzysto- Tak
rowych NPN
CPM2C-S100C-DRT
4 wyjϾ tranzysto- Tak
rowych PNP
CPM2C-S110C-DRT
4 wyjœcia
przekaŸnikowe
Standardy
CPM2C-10C1DTM-D
CPM2C-10CDT1M-D
CPM2C-10C1DT1M-D
CPM2C-20CDR-D
CPM2C-20C1DR-D
CPM2C-20CDTC-D
CPM2C-20C1DTC-D
CPM2C-20CDT1C-D
CPM2C-20C1DT1C-D
CPM2C-20CDTM-D
U,, C,, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
CPM2C-20C1DTM-D
CPM2C-20CDT1M-D
CPM2C-20C1DT1M-D
CPM2C-32CDTC-D
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
CPM2C Zestawienie
Jednostka
Modu³ CPU
z funkcj¹ Master
CompoBus/S
Wejœcia
1 z³¹cze
6 wejϾ
typu Fujitsu (24 VDC)
Wyjœcia
Zegar czasu
Oznaczenie
rzeczyw.
4 wyjœcia tranzys- Tak
CPM2C-S100C
torowe NPN
4 wyjœcia tranzys- Tak
torowe PNP
10 punktów
we/wy
Standardy
U, C, CE
CPM2C-S110C
Modu³ zasilacza
Modu³
Zasilacza AC
Wejœcie
100 do 240 VAC
Wyjœcie
24 VDC/600 mA
Oznaczenie
Standardy
CPM2C-PA201
U, C, CE
Modu³y rozszerzeñ we/wy
Modu³y rozszerzeñ
Modu³ z 8
punktami
wejϾ
Modu³ z 16
punktami
wejϾ
Modu³ z 8
punktami
wyjϾ
Wyjœcia
Oznaczenie
Standardy
8 wejϾ
(24 VDC)
---
CPM2C-8EDC
U, C, CE
1 zl¹cze typu MIL
8 wejϾ
(24 VDC)
---
CPM2C-8EDM
U, C, CE
1 zl¹cze typu
Fujitsu
16 wejϾ
(24 VDC)
---
CPM2C-16EDC
U, C, CE
1 zl¹cze typu MIL
16 wejϾ
(24 VDC)
---
CPM2C-16EDM
U, C, CE
Listwa zaciskowa
---
8 wyjœæ przekaŸnikowych
CPM2C-8ER
U, C, CE
1 z³¹cze
j
typu
Fujitsu
-----------
8 wyjϾ tranzystorowych NPN
8 wyjϾ tranzystorowych PNP
8 wyjϾ tranzystorowych NPN
8 wyjϾ tranzystorowych PNP
16 wyjϾ tranzystorowych NPN
CPM2C-8ETC
CPM2C-8ET1C
CPM2C-8ETM
CPM2C-8ET1M
CPM2C-16ETC
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
---
16 wyjϾ tranzystorowych PNP CPM2C-16ET1C
U, C, CE
---
16 wyjϾ tranzystorowych NPN CPM2C-16ETM
U, C, CE
---
16 wyjϾ tranzystorowych PNP CPM2C-16ET1M
U, C, CE
1 z³¹cze typu MIL
Modu³ z 16
punktami wyjϾ
tranzystorowych
Wejœcia
1 zl¹cze typu
Fujitsu
1 z³¹cze typu
Fujitsu
1 z³¹cze typu MIL
49
CPM2C Zestawienie
Modu³y rozszerzeñ
Wejœcia
Wyjœcia
Oznaczenie
Standardy
Modu³ z 10
punktami we/wy
1 listwa zaciskowa 6 wejϾ
(24 VDC)
4 wyjœcia przekaŸnikowe
CPM2C-10EDR
U, C, CE
Modu³ z 20
punktami we/wy
1 listwa zaciskowa 12 wejϾ
(24 VDC)
8 wyjœæ przekaŸnikowych
CPM2C-20EDR
U, C, CE
Modu³ z 24
punktami we/wy
2 z³¹cza typu
Fujitsu
8 wyjϾ tranzystorowych NPN CPM2C-24EDTC
U, C, CE
8 wyjϾ tranzystorowych PNP CPM2C-24EDT1C
U, C, CE
8 wyjϾ tranzystorowych NPN CPM2C-24EDTM
8 wyjϾ tranzystorowych PNP CPM2C-24EDT1M
16 wyjϾ tranzystorowych NPN CPM2C-32EDTC
U, C, CE
U, C, CE
U, C, CE
16 wyjϾ tranzystorowych PNP CPM2C-32EDT1C
U, C, CE
16 wyjϾ tranzystorowych NPN CPM2C-32EDTM
U, C, CE
16 wyjϾ tranzystorowych PNP CPM2C-32EDT1M
U, C, CE
Modu³ z 32
punktami we/wy
16 wejϾ
(24 VDC)
2 z³¹cza typu MIL
16 wejϾ
(24 VDC)
2 z³¹cza typu
Fujitsu
16 wejϾ
(24 VDC)
2 z³¹cza typu MIL
16 wejϾ
(24 VDC)
Modu³y we/wy analogowych
Modu³
Modu³ we/wy analogowych
Specyfikacja
2 wejœcia analogowe i 1 wyjœcie
analogowe
Oznaczenie
CPM2C-MAD11
Standardy
CE
Modu³ wejœæ temperaturowych
Modu³
Modu³ wejœæ temperaturowych
50
Specyfikacja
Oznaczenie
2 wejœcia termoparowe
CPM2C-TS001
2 wejœcia rezystancyjne
CPM2C-TS101
Standardy
CE
CPM2C Zestawienie
Modu³ komunikacji CompoBus/S
Modu³
Specyfikacja
Modu³ komunikacji CompoBus/S
Oznaczenie
Obszar wymiany danych
8 bitów wejœc. i 8 bitów wyjœc.
Standardy
CPM2C-SRT21
CE
Z³¹cza
Z³¹cza nale¿y zamawiaæ dodatkowo. Wybierz odpowiednie z³¹cze z poni¿szej tabeli. Do 1 jednostki CPU potrzebne s¹ 2 zestawy
z³¹cz.
Z³¹cza typu Fujitsu
Sposób pod³¹czenia
Do pod³¹czeñ lutowanych
Oznaczenie OMRON-a
1 zestaw
C500-CE241
Oznaczenie Fujitsu
Do zaciskania (pojedyncze C500-CE242
kable)
Do zaciskania (taœma)
Z³¹cze
Connector Cover
Housing
Contacts
Connector Cover
FCN-361J024-AU
FCN-360C024-J2
FCN-363J024
FCN-363J-AU
FCN-360C024-J2
C500-CE243
FCN-367J024-AU/F
Z³¹cza typu MIL
Sposób pod³¹czenia
Do zaciskania
Oznaczenie
IloϾ w opakowaniu
XG4M-2030-T
100
Specyfikacja
Poles: 20
Konsole programuj¹ce i kable
Opis
Oznaczenie
Standardy
Konsola programuj¹ca z do³¹czonym kablem (2m)
CQM1-PRO01-E
U, C, CE, N
Konsola programuj¹ca bez kabla
C200H-PRO27-E
U, C, N, CE
CS1W-CN114
CE
C200H-CN222
C200H-CN422
CS1W-CN224
CS1W-CN624
N
--CE
CE
Kabel ³¹cz¹cy konsolê CQM1-PRO01-E z portem Peripheral
Kabel do konsoli C200H-PRO27-E
Kabel do konsoli C200H-PRO27-E pozwalaj¹cy na bezpoœrednie pod³¹czenie do sterownika CPM2C.
2m
4m
2m
6m
Oprogramowanie PC
Software
Opis
CX-Programmer
Oznaczenie
Standardy
Oprogramowanie pod Windows
WS02-CXPC1-EV2 --(dostarczane na CD-ROM-ie)
Dla komputera IBM PC/AT lub kompaty- C500-ZL3AT1-E
--bilnego, 1.44 MB, 3.5” dyskietki
SYSMAC Support Software (SSS)
Opis
Oznaczenie
Standardy
Modu³ rozszerzenia pamiêci
CPM1-EMU01-V1
---
EEPROM (256 K)
EEROM-JD
---
51
CPM2C Zestawienie
Konwertery portu Peripheral i kable pod³¹czeniowe
Opis
Kable pod³¹czeniowe
C PC
do
Port komputera
Wtyczka 9-pinowa
Kabel do portu Peripherial
D³ugoœæ
2m
6m
3.3 m
0.05 m
Oznaczenie
Standardy
CS1W-CN226
CS1W-CN626
CQM1-CIF02
CS1W-CN114
CE
CE
U, C, N, L, CE
CE
Kable pod³¹czeniowe portu komunikacyjnego
Opis
D³ugoœæ
Oznaczenie
Standardy
Konwerter na port typu Peripheral i RS-232C
0.1 m (ok. 4”)
CPM2C-CN111
CE
Konwerter na port typu Peripheral
0.05 m (ok. 2”)
CS1W-CN114
CE
Konwerter na port RS-232C
0.1 m (ok. 4”)
CS1W-CN118
CE
Modu³ komunikacyjny
Opis
Modu³ komunikacyjny
Specyfikacja
Porty RS-485/RS-232C do pod³¹czenia
urz¹dzeñ peryferyjnych
Oznaczenie
CPM2C-CIF21
Standardy
U, C, CE
Konwertery
Konwerter
Peripheral/
RS-232C
RS-422/
RS-232C
52
Opis
Konwertery portu Peripherial
Oznaczenie
CPM2C-CIF01V1
CPM2C-CIF11
Standardy
---
U, C,
CE
CPM2C Zestawienie
Bateria
Produkt
Funkcja
Oznaczenie
Podtrzymywanie pamiêci jednostki centralnej
Bateria
CPM2C-BAT01
Standardy
CE
Terminale zewnêtrzne wejœæ/wyjœæ i kable pod³¹czeniowe
Produkt
Opis
Liczba
punktów
Oznaczenie
Standardy
Terminal zaciskowy z pod³¹cze- 20
niami œrubowymi M3
XW2D-20G6
---
Terminal zaciskowy z pod³¹cze- 20
niami œrubowymi M3.5
XW2B-20G4
---
Terminal 16 wejϾ cyfrowych
(3-rzêdowy)
---
XW2E-20G5-IN16
---
Terminal 16 wyjœæ cyfrowych (2-rzêdowy)
---
XW2C-20G6-IO16
---
Opis
Kabel pod³¹czeniowy
D³ugoœæ
Ze z³¹czem typu Fujitsu 0.5 m
Terminal zaciskowy
wejϾ/wyjϾ
Ze z³¹czem typu MIL
1m
1.5 m
2m
3m
5m
2.5 m
5m
Oznaczenie
XW2Z-050A
XW2Z-100A
XW2Z-150A
XW2Z-200A
XW2Z-300A
XW2Z-500A
G79-025C
G79-050C
Standardy
-----------------
53
CPM2C Zestawienie
Terminale przekaŸnikowe wejœciowo/wyjœciowe i kable pod³¹czeniowe
Terminal
PrzekaŸnik
Terminal prze- G7T
kaŸnikowy
Liczba
punktów
16 wejϾ
Rodzaj we/wy
Napiêcie
NPN (wspólny minus)
Oznaczenie
24 VDC
G7TC-ID16-5
100 (110) VAC
G7TC-IA16-5
Standardy
---
200 (220) VAC
16 wyjϾ
Wyjœcie NPN (wspólny plus)
24 VDC
G7TC-OC16
8 wyjϾ
Wyjœcie NPN (wspólny plus)
24 VDC
G7TC-OC08
---
16 wyjϾ
Wyjœcie NPN (wspólny plus)
24 VDC
G70D-SOC16
---
Wyjœcie PNP (wspólny minus)
24 VDC
G70D-SOC16-1
---
G3DZ
(MOS FET)
Wyjœcie NPN (wspólny plus)
24 VDC
G70D-FOM16
---
Wyjœcie PNP (wspólny minus)
24 VDC
G70D-FOM16-1
---
G6D
Wyjœcie NPN (wspólny plus)
24 VDC
G70D-VSOC16
---
G3DZ
(MOS FET)
Wyjœcie NPN (wspólny plus)
24 VDC
G70D-VFOM16
---
(Sprzedawane
osobno)
G2R
G3R
G3RN
H3RN
Wyjœcie NPN (wspólny plus)
24 VDC
G70A-ZOC16-3
---
G70A-ZOC16-4
---
G6D
Wyjœcie PNP (wspólny minus)
Opis
Kabel pod³¹czeniowy ze z³¹czem
(1:1)
D³ugoœæ
Ze z³¹czem typu
Fujitsu
Ze z³¹czem typu MIL
1m
1.5 m
2m
3m
5m
2.5 m
5m
Oznaczenie
G79-100C
G79-150C
G79-200C
G79-300C
G79-500C
G79-025C
G79-050C
Standardy
---------------
Zasilacze DC
Opis
Wyjœcie napiêcie/pr¹d
Napiêcie wejœciowe
Zasilacz DC (3 W)
24 VDC, 0.13 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-00324
U, C
Zasilacz DC (7.5 W)
24 VDC, 0.3 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-00724
U, C
Zasilacz DC (15 W)
24 VDC, 0.6 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-01524
U, C
Zasilacz DC (30 W)
24 VDC, 1.3 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-03024
U, C
Zasilacz DC (50 W)
24 VDC, 2.1 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-05024
U, C
54
Oznaczenie
Standardy
CPM2C Zestawienie
Modu³y DeviceNet typu Master
Produkt
Wygl¹d
Oznaczenie
Specyfikacja
Standardy
Modu³ DeviceNet
CS1W-DRM21
Funkcje Master i Slave dla
U, C, CE
sterowników serii CS1; 1 024
wejϾ, 1 024 wyjϾ, 2,048
³¹cznie
Modu³ DeviceNet
Master
C200HW-DRM21-V1
Funkcje Master dla sterowni- U, C, NK, L, CE
ków serii CS1 lub sterowników
C200HX/HG/HE PLC; 800
wejœæ, 800 wyjœæ, 1 600 ³¹cznie (C200HS: 512 wejœæ,
512 wyjœæ, 1,024 ³¹cznie)
Funkcje Master dla sterowni- U, C, CE
ków serii CVM1 lub CV; 1024
wejϾ, 1024 wyjϾ, 2048
³¹cznie
CVM1-DRM21-V1
Karta DeviceNet do PC
3G8B3-DRM21
Karta do PC, ³¹czna iloœæ
wejϾ/wyjϾ 12 288
---
Konfigurator DeviceNet/Software
Produkt
Konfigurator
DeviceNet
Software NX-Server
Wygl¹d
Oznaczenie
Specyfikacja
Standardy
WS02-CFDC1-E
Oprogramowanie pod Win--dows 95, 98, 2000 lub NT4.0
3G8F5-DRM21-E
Karta ISA z oprogramowaniem --pod Windows 95, 98 lub NT
3G8E2-DRM21-E
Karta PCMCIA z oprogram.
pod Windows 95 lub 98
---
WS02-NXD1-E
DDE
---
Uwaga: Szczegó³y w katalogach SYSMAC CS1 Series (P047), SYSMAC C200HX/HG/HE (P036) i DeviceNet (Q102).
55
CPM2C Zestawienie
Modu³y CompoBus/S typu Slave
Produkt
Terminal zdalnych
we/wy z tranzystoh
rami
Terminal zdalnych
we/wy z tranzystorami (3-rzêdowy)
Wygl¹d
Oznaczenie
SRT2-ID04
SRT2-ID04-1
SRT2-OD04
SRT2-OD04-1
SRT2-ID08
SRT2-ID08-1
SRT2-OD08
SRT2-OD08-1
SRT2-ID16
SRT2-ID16-1
SRT2-OD16
SRT2-OD16-1
SRT2-ID16T
SRT2-ID16T-1
SRT2-MD16T
SRT2-VID08S
Specyfikacja
4 wejœcia NPN (wspólny plus)
4 wejœcia PNP (wspólny minus)
4 wyjœcia NPN (wspólny minus)
4 wyjœcia PNP (wspólny plus)
8 wejœæ NPN (wspólny plus)
8 wejœæ PNP (wspólny minus)
8 wyjœæ NPN (wspólny minus)
8 wyjœæ PNP (wspólny plus)
16 wejœæ NPN (wspólny plus)
16 wejœæ PNP (wspólny minus)
16 wyjœæ NPN (wspólny minus)
16 wyjœæ PNP (wspólny plus)
16 wejœæ NPN (wspólny plus)
16 wejœæ PNP (wspólny minus)
16 we/wy NPN (wejœcia: wspólny plus),
wyjœcia: wspólny minus)
16 we/wy PNP (wejœcia: wspólny minus, wyjœcia: wspólny plus)
16 wyjœæ NPN (wspólny minus)
16 wyjœæ PNP (wspólny plus)
8 wyjœæ przekaŸnikowych
16 wyjœæ przekaŸnikowych
8 przekaŸników MOS FET
16 przekaŸników MOS FET
32 wejœcia NPN (wspólny plus)
32 wejœcia PNP (wspólny minus)
32 wyjœcia NPN (wspólny minus)
32 wyjœcia PNP (wspólny plus)
32 wejœcia NPN (wejœcia: wspólny plus,
wyjœcia: wspólny minus)
32 wejœcia PNP (wejœcia: wspólny minus, wyjœcia: wspólny plus)
8 wejœæ NPN (wspólny plus)
SRT2-VID08S-1
8 wejœæ PNP (wspólny minus)
SRT2-VOD08S
8 wyjœæ NPN (wspólny minus)
SRT2-VOD08S-1
8 wyjœæ PNP (wspólny plus)
SRT2-VID16ML
16 wejœæ NPN (wspólny plus)
SRT2-VID16ML-1
16 wejœæ PNP (wspólny minus)
SRT2-VOD16ML
16 wyjœæ NPN (wspólny minus)
SRT2-MD16T-1
Terminal zdalnych
we/wy z wyjœciami
przekaŸnikowymi
32 pkt
p terminal zdalnych we/wy z tranzystorami i z³¹czem
typu MIL
SRT2-OD16T
SRT2-OD16T-1
SRT2-ROC08
SRT2-ROC16
SRT2-ROF08
SRT2-ROF16
SRT2-ID32ML
SRT2-ID32ML-1
SRT2-OD32ML
SRT2-OD32ML-1
SRT2-MD32ML
SRT2-MD32ML-1
Terminal zdalnych
we/wy z tranzystorami i pod³¹czeniami
do czujników
16 pkt terminal zdalnych we/wy z tranzystorami i z³¹czem
typu MIL
Standardy
U,, C,, CE
U,, C,, CE
U, C, CE
CE
U, C, CE
SRT2-VOD16ML-1
16 wyjœæ PNP (wspólny plus)
Terminal wejϾ
analogowych
SRT2-AD04
1 do 4 wejϾ analogowych (ustawiane U, C, CE
za pomoc¹ prze³¹cznika DIP)
Terminal wyjϾ
analogowych
SRT2-DA02
1 lub 2 wyjœcia analogowe (ustawiane U, C, CE
za pomoc¹ prze³¹cznika DIP)
Uwaga: Szczegó³y w katalogu CompoBus/S (P040).
56
CPM2C Urz¹dzenia peryferyjne
Pod³¹czenie sygna³ów do terminali
zewnêtrznych
Pod³¹czenie sygna³ów do terminali zewnêtrznych jest pokazane poni¿ej.
Pod³¹czenie do sterownika CPM2C
Pod³¹czenie sygna³ów wejœciowych
Terminal
zewnêtrzny
XW2D-20G6
Kabel ³¹cz¹cy
XW2Z-jjjA
Schemat
po³¹czeñ
Pod³¹czenie sygna³ów wyjœciowych PNP
Terminal
zewnêtrzny
XW2D-20GB
Kabel ³¹cz¹cy
XW2Z-jjjA
Schemat
po³¹czeñ
Pod³¹czenie sygna³ów wyjœciowych NPN
Terminal
zewnêtrzny
XW2D-20G6
Kabel ³¹cz¹cy
XW2Z-jjjA
Schemat
po³¹czeñ
COM
Uwaga: Alokacja (adresy wejœæ/wyjœæ) jest zale¿na od u¿ytego
modu³u.
Modu³
Numery wejϾ
Numery wyjϾ
CPU z 10 pkt we/wy
00j00 do 00j05
01j00 do 01j03
CPU z 20 pkt we/wy
00j00 do 00j11
01j00 do 01j07
CPU z 32 pkt we/wy
00j00 do 00j15
01j00 do 01j15
Modu³ rozszerzaj¹cy
z 10 pkt we/wy
00j00 do 00j05
01j00 do 01j03
Modu³ rozszerzaj¹cy
z 24 pkt we/wy
00j00 do 00j15
01j00 do 01j07
Modu³ rozszerzaj¹cy
z 32 pkt we/wy
00j00 do 00j15
01j00 do 01j15
Modu³ rozszerzaj¹cy
z 8 pkt we
00j00 do 00j07
---
Modu³ rozszerzaj¹cy
z 16 pkt we
00j00 do 00j15
---
Modu³ rozszerzaj¹cy
z 8 pkt wy
---
01j00 do 01j07
Modu³ rozszerzaj¹cy
z 16 pkt wy
---
01j00 do 01j15
COM
Uwaga: Alokacje dla CPU z 32 pkt. we/wy s¹ nastêpuj¹ce:
wejœcia: 00000 do 00007, 00100 do 00107;
wyjœcia: 01000 do 01007, 01100 do 01107
57
CPM2C Urz¹dzenia peryferyjne
Modu³ pamiêci zewnêtrznej
Modu³ pamiêci zewnêtrznej mo¿e byæ u¿uty do prostego skopiowania i za³adowania programu sterownika poprzez naciœniêcie
przycisku.
Pod³¹czenie
CPM1-EMU01-V1
CS1W-CN114
Mo¿na równie¿ u¿yæ CPM2C-CN111.
Specyfikacja
Pozycja
Obs³ugiwane
sterowniki
Wymiary (mm)
Specyfikacja
CPM1, CPM1A, CPM2A, CPM2C, SRM1 (-V2),
CQM1, CQM1H
Obszary pamiê- Program u¿ytkownika (user memory): 15.2 Ks³ów max.
Pamiêæ danych (data memory): DM 6144 do DM 6655
ci zapis/odczyt
(³¹cznie z obszarem tylko do odczytu i ustawieñ sterownika)
Instrukcje rozszerzeñ: 18
Z³¹cze
Z³¹cze kompatybilne z portem Peripheral sterowników CPM1, CPM1A, CPM2A, SRM1 (-V2),CQM1
Dla sterowników CPM2C i CQM1H, musi byæ pod³¹czone przez CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111.
EEPROM
(p. Uwaga)
256-Kbit EEPROM
ATMEL:
AT28C256
OMRON: EEROM-JD
Pobór pr¹du
129 mA max.
Wymiary
Bez kabla lub z³¹czy:
57 × 92 × 38 mm (W × H × D)
Waga
200 g max. (bez EEPROM)
Uwaga: EEPROM nale¿y zamówiæ osobno.
Obszary pamiêci
Obszar kopiowanej i ³adowanej pamiêci zale¿y od rodzaju u¿ytego przycisku.
Przycisk
Obszar
Program u¿ytkownika
i instrukcje rozszerzeñ
DM 6144 do 6655
UPLOAD + DM
Kopiuje ze sterownika do
EEPROM.
UPLOAD
Kopiuje ze sterownika do
EEPROM.
--------
DOWNLOAD TO PLC
£aduje ca³¹ zawartoœæ EEPROM
do sterownika.
e o C
Szczegó³y na temat wielkoœci programu, obszarów pamiêci i dostêpnoœci instrukcji rozszerzeñ znajduj¹ siê w katalogach poszczególnych sterowników.
58
Похожие документы
Скачать