Загрузил Diachenko Andrew

Дяченко Етнографія 6

Реклама
Дистанційна робота з Етнографії
Виконав студент 2-го курсу,
факультету музичного мистецтва,
кафедри музичного мистецтва,
групи ТДА – 18
Дяченко Андрій
Мова як визначальний чинник етнотворення.
Етнолінгвістика - розділ мовознавства, напрям у мовознавстві, що вивчає
мовну картину світу, територіальні межі поширення окремих мовних явищ, роль
мови у формуванні етнічних спільнот; орієнтує дослідника на розгляд
співвідношення зв’язку мови і духовної культури, мови і народного менталітету,
мови і народної творчості, їх взаємозалежності; галузь мовознавства, яка вивчає
зв’язки між мовою та різними сторонами матеріальної і духовної культури
етносу – міфологією, релігією, звичаями, мистецтвом, етнопсихологією тощо;
напрямком у лінгвістиці, який орієнтує дослідника на розгляд зв’язку мови й
духовної культури, мови і народного менталітету, мови і народної творчості, їх
узаємозалежності та різних видів кореспонденції; галузь мовознавчої науки, що
вивчає мову як творчий продукт її носія, тобто етносоціуму, що породив мовний
феномен як ключовий елемент і водночас рушій національної культури.
Етнолінгвістика галузь мовознавства на межі з етнологією, культурологією та
психолінгвістикою, спрямована на вивчення віддзеркалення у мові й
мовленнєвій
діяльності
(етнотекстах)
етнічної
свідомості,
менталітету,
національного характеру, матеріальної та духовної культури народу.
Роль О. Потебні в становленні української етнографії та культури
Геніальний
український філолог, філософ, етнограф, публіцист і белетрист
Олександр Опанасович Потебня був істинним фундатором наукової Думи. Його
розумовий спадок не лише в абсолютній мірі оберігає власне значення і творчу
«свіжість» в наші дні-більше того, можливо з повною впевненістю визнати: у разі
якби підсумки вивчень Потебні належною мірою стали визначальним елементом
нашої соціальної свідомості, то українці не вважали б труднощі рідної мови, її
поліпшення, очищення від отруйного, шкідливого «мулу», подальшого зльоту (а
все це не вважається дечим окремим від душі народу — це, саме, і є центр,
сутність етнічної душі!) чимось побічним, вигаданим, штучного походження, чи
не другорядним... Якраз праці Олександра Потебні переконливо обґрунтовують,
що власне всі ті труднощі прямо впливають на наше майбутнє. А в разі якщо
досягненням наукового працівника ще не приділено в Україні належного
інтересу, то це вважається тільки помітним свідченням гострого занепаду нашої
культури, духовної, розумової і соціальної байдужості, мізерності суспільних
можливостей.
За словами Олександра Опанасовича, «мова тому тільки служить для вияву
ідеї (мислі), що вона є засобом перетворення первісних прадавніх елементів
думки, і тому вони й можуть бути окресленими як засоби творіння думки». І далі:
«Універсальні людські характеристики мови полягають на тому, що вони
являють собою системи символів, що служать думці (ідеї)». Не ненароком таку
пильне турботу вчений приділив дослідженню системи міфологічних уявлень
античних і передових слов'ян. У той же час вивчення «загальнолюдських
індивідуальностей мов» змішувалося в науковій творчості Потебні з
беззастережним визнанням сенсу, вагомості і непорушності державних емоцій
людини. Так як почуття власної «народності», або ж розуміння державної
тотожності особи, вважається закономірним наслідком природженого і
звичайного людського «націоналізму» — і в цьому Потебня чудово віддавав собі
звіт, про це не раз писав. У посланні Івана Білика, письменника і соціального
функціонера, дана ідея проявлена досить прозоро: «і ми також вважаємося
частиною тих поколінь, власне що творять дану національну свідомість».
Суцільне ж відношення в. Потебні до означеної, сама ввічливою труднощі
передають
такі
його
слова:«послідовний
націоналізм
не
хоче
влади,
підтримуваної насильством, і тому не має інтересу в зберіганні темноти
(незнання) й убогості, в недопущенні людей до джерел знання».
ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ, КОЛИ ФУНКЦІОНУВАЛИ РУСЬКА
НАРОДНА ТА СТАРОСЛОВ' ЯНСЬКА (ЦЕРКОВНОСЛОВ' ЯНСЬКА)
МОВИ
Як зазначалося, багато лінгвістів не визнають існування єдиної давньоруської
живої розмовної мови, але всі фахівці сходяться на тому, що східні слов’яни XI—
XIII ст. мали спільну писемно-літературну мову: або давньоруську, або
старослов’янську (церковнослов’янську) чи обидві разом.
Давньоруська
писемно-літературна
мова. Ми
поділяємо
погляди
тих
дослідників, які визнають наявність у давній Східній Славії двох писемнолітературних мов: 1) давньоруської, що сформувалася в Київській Русі на ґрунті
живого мовлення при взаємодії із старослов’янською, і 2) принесеної з півдня
Слов’янщини старослов’янської мови, яка під впливом місцевого мовлення
набула виразних східнослов’янських рис, тобто старослов’янської мови
давньоруської редакції.
Питання виникнення й формування давньоруської писемно-літературної мови та
визначення її основи є об’єктом роздумів і конкретних досліджень вже понад 150
років. Проблема ставилася й розв’язувалася в руслі провідних історикокультурних ідей кожного конкретного часу, на рівні розвитку східнослов’янської
лінгвістики, розглядалася в плані як ретроспективному, так і проспективному.
Однак досі немає одностайної думки щодо мовної ситуації в Київській Русі в
різні періоди її розвитку, монолінгвізму, білінгвізму чи диглосії в державі,
ендоетнічності чи алоетнічності літературно-писемної мови східних слов’ян у
X—XIII ст. Проблема походження літературної мови якнайтісніше пов’язана з
проблемою часу виникнення писемності у східних слов’ян, адже однією з
головних ознак літературної мови є її функціонування у фіксованому вигляді.
Важливим атрибутом літературної мови є також її наддіалектний характер.
Виразні елементи наддіалектного характеру мають твори усної народної
творчості, насамперед епосу, пісенного фольклору. У давнину, дуже ймовірно,
такий характер мали усні дипломатичні та юридичні формули, усні
повідомлення, що передавалися через послів 1.
Протягом XIX і на початку XX ст. в науці аксіоматичною вважалася думка про
те, що писемність у Східну Славію проникла тільки з християнством, а єдиною
літературною мовою в Київській Русі була старослов’янська, перенесена разом
із конфесійною літературною з Болгарського царства після офіційної
християнізації держави (як відомо, кияни хрестилися в 988 р.). Дослідження
східнослов’янських
учених
40—80-х
років
XX
ст.
досить
ґрунтовно
заперечували арґументацію адептів цієї думки. Однак вона знову знаходить своїх
прихильників, у тому числі й серед українських дослідників, які схильні
трактувати
давньоруську
літературну
мову
як
стильовий
різновид
старословянської 2, з чим погодитися не можна. Такий погляд спричинений тим,
що генетична близькість старослов’янської та давньоруської мов, субституція
багатьох старослов’янських елементів східнослов’янськими і навпаки часом
завуальовує справжнє обличчя цих мов. Про основні фонетичні особливості, що
відрізняли старослов’янську мову від мовлення східних слов’ян, ми вже писали
раніше.
У формуванні норми (узусу) давньоруської писемної мови старослов’янській
(церковнослов’янській) мові належить важлива роль. По-перше, давньоруське
письмо — це запозичене старослов’янське, правопис давньоруської мови склався
під безпосереднім впливом старослов’янської норми. По-друге, для відносно
молодої літературної мови старослов’янська з розвиненим словником,
синтаксисом та фразеологією була зразком й органічним джерелом збагачення
— адже йшлося про генетично споріднені мови. Крім цього, давньоруська
писемна мова ще не мала в своєму складі явних архаїзмів — одного з засобів
надання урочистого звучання висловлюваному (писаному). Старослов’янська ж
до
приходу
на
Русь
мала
двохсотлітню
традицію,
і
деякі,
колись
спільнослов’янські лексичні і фразеологічні елементи її, можливо, сприймалися
в Київській Русі як старовинні, тому використовувалися зі стилістичною метою.
Відносно
унормована
спільносхіднослов’янська
суспільно-державна
й
юридична термінологія, яка вживається досить послідовно в усіх текстах,
створених у старожитній державі, та вводиться більш чи менш послідовно навіть
у старослов’янські конфесійні (у тому числі євангельські) тексти, свідчить про
існування на землях східних слов’ян писемно-літературної традиції ще до
офіційної християнізації.
До утворення Київської Русі могли існувати якісь писемні традиції в племінних
центрах, але з об’єднанням східнослов’янських племен починає формуватися
спільна для всіх її мешканців давньоруська писемно-літературна мова.
Вирішальною умовою виникнення й формування давньоруської писемнолітературної мови було об’єднання всіх східнослов’янських племен у єдиній
державі. Широкою матеріальною базою давньоруської літературної мови стало
живе мовлення східних слов’ян X— XI ст., яке характеризувалося спільністю
багатьох елементів фонетики, граматики, лексики й фразеології. Давньоруська
писемно-літературна мова почала формуватися в добу, коли відмінності між
східнослов’янськими діалектами в звуковій системі ще не були разючими —
наприкінці X — початку XI ст.
Провідна роль Києва у формуванні ранньофеодальної держави і географічно
центральне
положення
столиці
сприяли
виділенню
старокиївського
(полянського) говору на роль основи літературної мови. Про південноруську,
полянську основу мови Києва писав ще О. О. Шахматов. Учений висунув здогад
про те, що у зв’язку із зосередженням у столиці Київської Русі носіїв різних
діалектів у ній виробилася своєрідна спільна мова — койне, в якій відобразилися
особливості й інших говорів. Це був говір панівних класів, відмінний від говору
навколишнього сільського населення. На думку О. О. Шахматова, мовою
освіченого прошарку киян — духівництва і книжників — ще з X ст. була
давньоболгарська старослов’янська мова. Обидва різновиди мови Києва, за О. О.
Шахматовим, переходили в інші центри Давньої Русі 3.
Думка про функціонування двох різних мов у живому спілкуванні Києва так і
залишилася гіпотезою й не була підтримана істориками мови пізнішого часу, бо
вона бездоказова. Крім панівних класів, у Києві жило трудове населення, яке
становило абсолютну більшість мешканців. Не тільки в Києві, а й в інших
центрах Русі можна припустити наявність соціальних діалектів, але знаряддям
живого спілкування в цілому були місцеві територіальні діалекти 4, а також
писемно-літературна мова.
Багато вчених прийняли ідею О. О. Шахматова про змішаний характер розмовної
мови Києва, про старокиївське койне (київське койне часто визначають основою
давньоруської писемно-літературної мови 5). Але гіпотетичне (бо ніхто ще не
навів елементарних доказів) твердження про те, що київське койне було сплавом
різних діалектних рис, може стосуватися лише окремих елементів лексики та
фразеології, а не фонетики й граматики.
Специфічна, не спільносхіднослов’янська, лексика та фразеологія пам’яток,
створених у Києві, — типово південна, русько-українська (частково — південнозахідна). У літописах та інших творах засвідчені такі русько-українські
слова: болоньє "оболонь,
заплавна
долина"; вЂверица "білка,
вивірка"; ирьє "(в)ирій"; пуща, криница, рЂнь "рінь, дрібне каміння"; лимень,
серенъ "наст"; ролья "рілля"; обильє. "зерно,
врожай"; лЂпъкъ "ліпок,
назва
рослини"; вълна "вовна"; вЂхътъ "віхоть"; гробля.
(гребля) "гребля,
вал"; луда "рід
прабошньни "рід
верхнього
одягу"
(укр.
діал. лудіння);
взуття"; трЂска "тріска"; цЂрь "трут" (укр. діал. чір, цірь); лагодити "робити
приємність,
потурати"; огърнути,
вир"; зарчя "зарево,
діал. рискаль);
гърбъ "пагорб"; мутва "каламутний
заграва"; гълькъ "глек"; лыскарь "кирка,
(и)зЂкръ "світлоокий,
діал. зікратий);
блакитноокий,
nonycнЂmu "збліднути
попісніти"; пересьрдьє "досада,
безголовьє "безголів’я,
(на
роздратування"
біда"; отъбЂгноути "загубити,
заступ"
зіркатий"
(укр.
(пор.
обличчі),
(пор. спересердя);
відбігнути
(заст.)"; пряжити "прягти, пражити"; поустити на воропъ "зробити наскок,
атаку"; коваль та багато ін. 6
У київських пам’ятках фіксуються й деякі слова, що частіше виступають у
текстах із півночі Русі; берьковськъ "міра ваги (10 пудів)", ларь "скринька,
ларець (заст.)". Згадані іменники — північногерманського походження.
Можливо, їх у Києві запозичено прямо від варягів або вони через новгородське
посередництво потрапили в старокиївський говір, а з нього ці та інші терміни,
запозичені
з
північних
германських
мов,
поширились
по
всій
Русі: гридь "охоронець князя, дружинник", тивунъ, тиоунъ "господарський
управитель, нижчий суддя".
У свою чергу, південні слова чи південна семантика загальних лексем
засвідчується
на
північно-східних
давньоруських
територіях,
наприклад: гълькъ "глек"; попухнути "попісніти
обличчі)"; хабитися "утриматися,
стриматися,
(на
облишати,
перестати"; двоичи "двічі" тощо.
Заборони вживання української мови
Першу спробу заборони мови численні дослідники визначають то 1622-им, то
1626-им, то 1662-им роками, коли відбувалося активне знищення церковних книг
староукраїнською та заміна їх російськомовними. До слова варто сказати, що це
був лише початок гонінь з російської сторони. Польща ж розпочала наступ на
етнічні українські особливості з Люблінської унії 1569 року. У 1690-х роках
польську мову ввели в судах, і вирішувати свої проблеми через закон
українською стало неможливо. Проте пам’ятаймо, що українські землі
знаходились у складі Речі Посполитої, і законодавство її логічно велося єдиною
польською мовою.
Гоніння на мову з російської сторони до 1709 року комплексного характеру не
мали. Після Полтавської битви політика русифікації та знищення українського
(«гетьманського») стала жорстокою і послідовною. Адекватно протистояти
заборонам могла б військова сила козацтва, проте останнє до цього часу
настільки розпорошилось політично (а часто, і морально), що хоч якусь силу
становило відносно. Далі були заборони 1720, 1729,1753, 1769 років.
У перші десятиліття XVIII століття гоніння на мову продовжили польські сили
на Західній Україні. Кирилицю на заході прагли замінити на латиницю, а
полонізували українців передусім в університетах — там, звідки виходили
справді освічені люди, які вміли довести правильність своїх поглядів.
На Лівобережжі діяли накази, які обмежували вживання української: заборона
хрещення українськими іменами, заборона перекладів з російської на українську,
заборонялися українські книжки для дітей. По сьогодні найбільш відомими
лишаються Емський указ 1876-го та Валуєвський циркуляр 1863-го років.
Перша світова війна, а потім і жахи громадянської війни ліквідацію мови
поставили на новий рівень — безкарного знищення її носіїв: як прямо — через
розстріли за національною ознакою, так і побічно — через тисячі смертей на
фронтах. Не варто казати, що гинули українці більше за росіян чи представників
інших народностей, проте до всього додавався і національний фактор.
Радянський Союз, попри декларативну рівність усіх народів, на ділі теж не
лишився осторонь неписаних заборон. Проте зазнавали тиску разом з
українською фактично всі мови багатонаціональної країни. Ленін, одним із
перших помітивши прояви російського шовінізму в партії, неодноразово
доповідав з цієї теми, проте через свою хворобу не завжди сприймався
поплічниками адекватно. Паралельно атака на мову тривала в Румунії і Польщі
(приблизно 1924 рік — закони Румунського королівства та Польської
республіки, що мали різні назви, та на меті одне — вчити дітей у школах
польською та румунською мовами, не дослухаючись до бажань населення
українських територій).
Навіть після хрущовської відлиги заборони тривали, щоправда, стосувалися вони
не стільки мови, скільки святкування тих чи інших національних літературних
та релігійних свят. В цілому — справа зрозуміла, адже СРСР прагнув створити
нову історичну спільноту — радянський народ.
У 1984 році на мову почали тиснути економічно — вчителям російської мови до
зарплатні додавалося ще 15% заробітку, порівняно з іншими «мовниками».
Останнім ударом по мові мав стати закон про мови 1990 року, та не судилось —
Україна вже була на шляху до незалежності.
На сьогодні дискусія про мови триває. Не є секретом, що російська сторона (в
тому числі діаспора) прагне до зверхності російської мови навіть у сучасній
Україні. Проте не можна забувати й наступне — краще за всіх повинен берегти
українську мову її основний носій — українець. Ані Росія, ані Польща чи інші
країни нам нічого не винні. Хіба крихту поваги одне до одного...
Сучасний стан української мови, мовна ситуація в Україні.
Українська мова домінує в освіті, кінопрокаті, книговиданні та на радіо, проте
на телебаченні й у сфері послуг здає позиції. “Частка української мови у праймтаймі провідних телеканалів за рік зменшилася з 64% до 40%, а російської –
зросла з 7 до 27%. Решту часу займають двомовні російсько-українські
програми. Такий регрес можливий через компромісні формулювання в законі
«Про телебачення і радіомовлення», які створюють лазівки для русифікації
телеефіру”, - йдеться у дослідженні.
Згідно з матеріалами огляду, 56% усіх пісень, які лунають в ефірі
загальнонаціональних
радіостанцій,
є
україномовними.
Більш
того,
радіопрограми 90% часу ведуться українською мовою. "Обидва показники
зросли за рік і значно перевищують встановлені законом квоти (35% для пісень і
60% для мови ведення). Можна констатувати, що українська мова стала
природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - констатують автори
дослідження.
За їхніми даними, українська мова зміцнила позиції в освіті та книговиданні.
Частка школярів, що здобувають освіту з українською мовою, за рік зросла з 91%
до 92%, а першокласників – з 95% до 96%. Частка газет, що видаються
українською мовою, становить 33% від сумарного тиражу. Водночас кількість
україномовних книг зростає як в абсолютному, так і у відносному вимірах і
становить 85% від сукупного накладу.
Як свідчать результати дослідження, традиційно україномовним залишається
кінопрокат.
“З 374 фільмів, що вийшли цього року в кінопрокат, 47 зняті в оригіналі
українською мовою, 194 дубльовані, а 152 – озвучені з іноземної мови на
українську, 78 фільмів мають українські субтитри. У 89% випадків фільми в
кінотеатрах демонструються з українською як мовою оригіналу чи дубляжу, в
решті випадків – озвучені або субтитровані українською”, - йдеться у матеріалах.
Водночас, моніторинг у сфері громадського харчування засвідчив, що у 26 містах
(йдеться про всі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг,
Маріуполь, Краматорськ та Сєверодонецьк) лише 37% кафе і ресторанів мають
українську вивіску, у 75% закладів є меню українською і тільки в 51% закладів
персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.
Що стосується транспортної сфенри, то всупереч закону на транспорті в
обслуговуванні пасажирів нерідко використовується російська мова, йдеться у
дослідженні.
Огляд базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових
досліджень.
МОВА – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА. РОЛЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В БОРОТЬБІ З ЯВИЩАМИ МАСОВОЇ
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА МОВНОЇ АСИМІЛЯЦІЇ
Актуальність теми дослідження визначається тим, що роль рідної (української)
мови як важливого чинника консолідації нації суттєво зростає в нових умовах
розбудови української державності, вона стає опорою, що дасть змогу, на наш
погляд, згуртувати українське суспільство для вирішення нагальних проблем
сьогодення. Рідна мова як консолідуючий чинник була предметом розгляду
провідних мовознавців і політиків сучасності, зокрема А.Бурячка, І.Ющука,
В.Лизанчука, В.Радчука, І.Дзюби, М.Томенка, Д.Павличка, Л.Костенко та ін.
Однак їхні дослідження, на наш погляд, мають відносно загальний характер, без
узгодження цієї проблеми зі сферою освіти. У їхніх роботах та виступах детально
не проаналізовано положення про те, чому саме українська мова дасть змогу
отримати суспільство національно свідомих особистостей, стане основою
гуртування всіх українців незалежно від етнічного походження. Саме тому
метою статті стало доведення визначальної ролі української мови в консолідації
нації. При цьому поставлено завдання не лише довести державотворчу роль
рідної мови, а й накреслити шляхи її втілення в практику державного
будівництва на новому етапі. Здобуття Україною незалежності 1991 р. епохальна подія в історії нашого народу, яка відкрила сенс його існування, дала
йому змогу стати не просто державною, а й самодостатньою, творчою,
європейською нацією з усіма прикметностями сучасного демократичного світу.
СХІДНОПОЛІСЬКИЙ (ЛІВОБЕРЕЖНОПОЛІСЬКИЙ) ГОВІР
Східнополіський (лівобережнополіський) говір — діалект північного наріччя, що
об'єднує групу українських говірок у північних районах Київської, Чернігівської
та Сумської областей, в південно-західній частині Брянської області Росії
(Стародубщина), в окремих районах Курської, Білгородської, Воронізької
областей Росії; межує на півдні з середньонаддніпрянським говором по лінії Київ
— Прилуки — Конотоп і далі по р. Сейм до межі з російськими говірками;
територія східнополіського говору звужується внаслідок розширення на півночі
південно-східного наріччя; західна межа середньонаддніпрянського говору
проходить в основному по річці Дніпро і відділяє його від середньополіського
говору; на півночі межує з білоруськими, а на північному сході — з російськими
говірками.
Східнополіський говір зберігає багато реліктових форм. Діалектологи вбачають
генетичне коріння його в говорах полян та сіверян.
Цей говір не становить однотипного утворення, а за рядом діалектичних явищ
членується на окремі групи говірок: південна група говірок прилягає до
перехідних говірок, які межують з говірками південно-східного наріччя і постали
внаслідок міждіалектичної інтерференції. Північна група говірок охоплює
говірки на північ від лінії р. Дніпро — гирло річки Снов через Чернігів і далі
крайні північні говірки по течії Десни. Особливості цієї групи говірок
східнополіського говору пояснюються більшою архаїчністю у порівнянні з
говірках інших субрегіонів Полісся. Осібно стоять крайні східні говірки
східнополіського говору, специфіка яких зумовлена не лише географічним
положенням, а й міграційними процесами, що відбувалися на цій території.
Фонетичні особливості східнополіського говору:
Розрізнення наголошеного і ненаголошеного вокалізму — в ненаголош. позиції
кількість голосних у різних говірках коливається від 4 до 6, а в наголош.
доходить до 8 фонем. Східнополіський говір зберігає дифтонги на місці
етимологічних «о», «е» та «ě» (вуол, піеч, діед);
Для значної частини східнополіського говору характерне акання (галавá,
пабіегла, вадá);
У більшості говірок диференціація фонем «е» та «и» не залежна від наголосу;
Наявність реліктів етимологічного «і» в півн.-зах. частині східнополіського
говору;
Втрата «j» на стику префіксальної й кореневої морфем (ви́шла, зан'али́);
Релікти давньої м'якості губних приголосних та «ч’» в частині східнополіського
говору (нуч’, п'іеч’);
Ослаблення фонеми «ф» і заступлення її «х» чи «хв» (худбóл, хвáра);
Збереження дзвінкості кінцевих приголосних (зуб, кров);
Наявність аферези (доднóйі).
Грамат. особливості:
Закінчення «у» в дав. в. іменників ч., с. р. одн. (д’áд'ку, селý);
Паралелізм іменних форм в ор. в. (рукóйу — рукóй, шóстойу — шóстой, мнóйу
— мнóй);
Займенник 3-ї ос. одн. в непрямих відмінках виступає без початкового «н» (до
йійі, з йем);
Наявність усічених форм прикметників та дієприкметників ч. р. (си́н'і, дóбри,
стари́, годóвани) та членних нестягнених форм ж. і с. р. (дóўгайа, жóўтейе, хоч
під наголосом на корені — жóўта, бóса);
Інфінітивний суфікс -т’ при дієсл. основі на голосний (гаманіет’, бит’);
Складена форма майб. ч. (буду робит’, буду слухат’);
Поширення синтакс. структур помеж + род. в. у значенні ’поряд’, ’коло’ (пóмеж
шкóли живé); к(ік)+дав. в. ’до’ (к брáту, ік сталý); л'а (л'е)+ род. в. ’біля’ (л'а хáти,
л'е ріечки); заза + ор. в. (заза мнóйу); наў + род. в. мн. (наў карт, наў мýрки);
Вживання сполучників да, дак у єднальній і протиставній функціях.
Риси східнополіського говору наявні у творах Ганни Барвінок, П. Куліша, С.
Васильченка, П. Тичини, О. Довженка. Східнополіський говір досліджували В.
Ганцов, О. Курило, Ю. Виноградський, Ф. Жилко, П. Лисенко, З. Ніколаєнко, П.
Попов та ін.
Скачать