Загрузил Valentina Antonova

Doclad-mitologij

Реклама
БЪЛГАРСКАТА МИТОЛОГИЯ, ЛИПСВАЩ АРХЕТИПЕН ПЛАСТ
В ПСИХИКАТА НА БЪЛГАРИТЕ
До този извод ме доведе книгата на МИХАИЛ ЮХМА „Древни чувашки богове
и герои”. Прочетох я на един дъх, защото открих ясни и не толкова ясни, но
смътно напомнящи за нещо истинско и неоспоримо от логиката ми, имена като:
Тангар - господарят на вселената и на всички богове;
Киреметь - син на Тангар;
Хаяр - богът на войната;
Хель – бог на зимата и студа;
Оста – многорък бог на разума, изкуствата и покровител на занаятчиите,
Велюк – първият човек, когото Тангар научил на земеделие.
Там срещнах имена на градове като Болгар и Варачан, названия като Кавакхеппи – разтваряне на небесните врати или Тамак - част от Лештенче /мястото,
където обитават душите на мъртвите/, в което цари вечна печал, страдание и мъка.
Припомних си „Български митове” на АНЧО КАЛОЯНОВ, където той пише:
„Особено ценно е за нас, че и чувашите имат дуалистични легенди, тъй като те са
също наследници на прабългарите. Когато Юмо творил, заповядал на своя по-млад
брат Керемет, който плавал по безкрайните води като паток, да се гмурне и да
достави земя. Керемет се спуснал, взел земя, но скрил от нея в устата си. Където
паднела земя от Юмо, се образували равнини, където паднала земята на Керемет –
планини и скали. Керемет бил длъжен да се подчинява, но не искал, затова Юмо
го свалил от небето. Юмо създал добрите духове, а Керемет – злите.” В
Българските народни легенди, издадени през 1925 г. от ЙОРДАН ИВАНОВ има
подобна легенда за сътворението на света от Бог и Сатана.
Освен това митологията на ЮХМА събуди в мен спомени за детството ми,
когато в училище изучавахме гръцка и римска митология. Никога не можах да ги
запомня, защото никога не достигнаха до мен. Повече ме впечатли „Златната
клонка” на ФРЕЙЗЪР. Обичах приказки и най-вече български - и до днес книгите
с приказки заемат значимо място в моята библиотека. Четях ги с жажда и очаквах
да открия нещо тайно отвъд тях. След прочитането на книгата на Юхма осъзнах,
че съм открила парченце от моя пъзел, което е по-безценно от цялата гръцка,
римска и всяка друга митология. Това отново събуди любопитството ми, за да си
отговоря на вечния въпрос „Кои сме и откъде идваме?” Дадох си сметка, че ние,
българите, нямаме сглобена нашата митология, а само отделни парченца, които
някак си се носят в хаоса на цялото ни битие и само понякога ни изваждат от
полусънното ни състояние на привидно благоденствие. Разбрах, че се носим в
пространството като дърво, на което най-дълбоките корени са се откъснали и
лежат дълбоко в земята. Това са онези жилави нишки, които държат един народ
здраво върху земята.
Припомних си всичко, което ЮНГ пише за архетипа, за колективната памет
на човечеството и го съпоставих с определението на понятието мит, дадено в
УЧЕБНИКА по литература за 9 клас. „Митът е най-ранната форма на словесно
изкуство. Това е свещено повествование за създаването на божествения и на
човешкия свят, за взаимоотношенията между богове и хора, както и за
героическите подвизи в името на опазване на космоса. Митът е в истинския
смисъл на думата сакрално слово. ...митологията е най-ранната форма на съзнание.
Задачата на митологията е да подреди /космизира/ света, да го направи разбираем
и логичен в очите на човека от племенната общност. По същество митологията е
набор от разкази за светоустройството /сакралното време/, за божествените творци
на битието /демиурзи/, за първите хора /първопредци/, за първите герои /културни
герои/, които добиват или изнамират блага за колектива /огън, вода, оръдия на
труда, културни растения/. Основните средства, чрез които митологията достига
до колектива и оформя неговото мислене, са ритуалът и митът. Митът е „словото”,
магическият разказ, а ритуалът – действието, чрез което се проиграва
митологичният „сюжет”, за да се измоли божественото благоволение и да се
прогонят демоничните сили.”
„Митът и ритуалът санкционират родово-племенните отношения, те „уреждат”
взаимодействията на колектива с природния и божествения свят.” Това всъщност е
най-древният пласт в оформянето на човешкото мислене, основата, върху която се
гради както индивидът, така и общността, племето, етносът, нацията.
Митът и фолклорът са отделни етапи в развитието на словестността,
възникнали на основата на различно съзнание. Границата между тях е сакралното
и магическо звучене на митовете. Когато пада табуто за посветеност на мита, той
се превръща в слово на народа. И двете са плод на устното слово. После идва
писмеността и идва времето на индивидуалната светогледна система за
възприемане, описване и възпроизвеждане на света чрез слово.
Според ЮНГ безсъзнателното заема по-голяма част от човешката душа /психе/.
Той различава два слоя: по-повърхностен – персонален, свързан с личния опит,
склад на всякакви психопатологически „комплекси”, и по-дълбок – колективен,
който не се развива индивидуално, а е наследяван и може само вторично да стане
съзнателен. Дълбоките колективни недра са склад не за комплекси, а за архетипи.
Те са феномен, близък до това, което в митологията се нарича „мотив”, а във
френската социология „колективни представи” и „категории на въображението”,
„първоначални мисли” или „априорни идеи”. Митовете не са прости алегории на
физическите събития, а зад тях до известна степен стои „душевният живот на
първобитното племе”. Те са своеобразна „азбука„ на колективната фантазия.
ЪРЛ КАУНТ пише в „Митът като мироглед. Биосоциален синтез”, че
представянето на реалността с помощта на символи и процесът на митопоетическа
символизация са най-важният аспект за сапиентизацията на човека, за появата на
култура от некултурата. Символическата активност на човека може да бъде дори
локализирана във висцералната част на мозъка и намиращите се в хипоталамната
област особени „времеви” дялове, които интегрират миналото и настоящето,
външното и вътрешното обкръжение на централната нервна система. В някои найнови изследвания центровете на символическата дейност – жестова, образна,
музикална – се локализират в дясното полукълбо. Според Каунт мирогледът
започва с психоекологията. Той свързва митопоетическото мислене със
„символотворяща матрица” и нейните продукти – мит, приказка, ритуал, единни
по силата на своето генетическо тъждество.
Къде да открием тази наша символотворяща матрица, как да възстановим
спомените си за българската костенурка, върху която се отразява целият космос и
дава първоначален ориентир за нашия род?
Спомних си как известният чувашки творец М. Юхма описва начина, по който
като ученик пишел своите съчинения. Гледал към слънцето и то му подсказвало
какво да реди на белия лист. Тогава се сетих и за Ге-зар, героят от устната и
писмената тибетска традиция, чиито подвизи са описани в епична поема и се
разпространяват от народни певци. Смятало се, че понякога в тези певци се
вселявал някой от героите на епопеята – те изпадат в транс и твърдят, че знаят
епопеята, без изобщо да са я учили, по вътрешно вдъхновение. Дали ние можем да
събудим в себе си това вдъхновение, да съберем късчетата мъдрост и да сглобим
нашата епопея? В нашата история границата между мит и фолклор като че ли е
много широка и размита. Някъде много дълбоко в несъзнаваното са потънали
сакралните слова на шаманите, заклинателите и родовите старейшини. Те са
санкционирали родово-племенните отношения, те са уреждали взаимодействията
на общността с природния и божествения свят. По нашите земи има само късчета
от тази памет, които откриваме в така наречените могили-гробници, за които
плахо се търси аналогия с констелации и ритуали на жреци и посветени. Днес
откриваме българските корени някъде в Афганистан, Кавказ, Приволжието и още
къде ли не. Може би от там ще дойдат и липсващите елементи на нашето древно
съзнание.
Книгата „Древните чувашки богове и герои” на Михаил ЮХМА е един такъв
елемент от нашето древно българско съзнание.
РАЖДАНЕТО НА ПРИКАЗКИТЕ И МИТОВЕТЕ
Митологията е неписаната Библия...
Знаете ли от къде са се появили приказките и митовете, легендите и преданията?
А аз знам.
Искате ли да ви разкажа? Ето, слушайте.
Това се случило много отдавна. Обидил се на хората главният бог Тангар –
властелинът на вселената. Този път не за това, че прекалено се възгордели те, хора
са – такива са се родили. Да, да, това също се било случвало с тях. Тогава Тангар
изпращал при тях своите деца, превръщайки ги в зли зверове. И те бързо се
справяли с хората, унищожавайки гордите и непокорните... Но този път с хората
ставало нещо странно, съвсем неразбираемо... Те не се опитвали да стигнат, както
преди се е случвало, до небето, до жилищата на боговете, не се опитвали да научат
тайните, недостъпни дори за боговете. Не, те започнали да забравят древните
хубави обичаи, завещани от Тангар. А от това хората престанали да почитат
предците си. И се завъртяло колелото: децата не слушали родителите си, а те, на
свой ред, престанали да се грижат за тях...
Разсърдил се за това на хората Тангар и им отнел паметта, отнел им миналото. А
без паметта, без миналото, нима може да има бъдеще?!
Опомнили се хората и започнали да молят Тангар да им върне паметта, да им
върне миналото, тяхната история.
Но Властелинът на вселената бил неумолим. Не поискал той този път да прояви
милостта си.
И тогава съжалила хората великата богиня, златокосата Пюлехсе, жената на
Тангар. Тя започнала да моли властелина на вселената да се смили над хората.
- Върни им това, което искат. Не обръщай внимание на капризите им. Хората са
като неразумни деца: ту им давай, ту им отнемай... Върни им паметта, миналото...
Нека да се порадват...
Нима може Тангар да откаже на тази, която владеела неговото сърце и любовта
му?
- Добре - казал той, – ще им върна паметта. Но миналото на хората аз вече
превърнах в бели птици. Е, вземи ги. Каквото искаш, това и прави с тях...
Взела Пюлехсе тези бели птици при себе си в изумрудените дворци. И всеки ден
изпраща ята от белите птици в различни посоки на света. Бавно, бавно плават
ятата бели птици по небето, и там, където хората жадуват да узнаят това, което е
било в древните времена, откъсват се бели птици от ятото, бързо-бързо започват
да махат с криле. И политат към земята бели пера от белите птици, превръщайки
се в приказки, легенди, предания, митове и песни. А в тях е историята – това,
което е било в миналото, как са живели в далечните времена предците на хората.
Слушат ги мъдреците и ги запомнят, а после разказват на своите деца, внуци. Така
миналото пак преминава заедно с хората в бъдещето...
Кой ми разказа тази приказка, и ми повери тази тайна?
Няма да кажа. Това е моята голяма тайна.
Може и сам да съм си я измислил.
Аз съм разказвач на приказки. А на разказвача на приказки е позволено много.
Обичат белите птици от вълшебното ято разказвачите на приказки и долитат
при тях, носени на приказните си криле, за да им оставят белите си пера...
И при мене долетяха тези бели птици. Цялото ято. Аз събрах всичките бели
пера, паднали от небето в моята ръка. И ето какво се получи...
*
Може би е наложително да погледнем накъде сочи показалецът на РАКОВСКИ,
да съберем отломките на народните предания и да сглобим нашата част от
българското Космическо Дърво.
Българският дух се пробужда, не само воден от любопитството от къде идваме,
не само от необходимостта от национално самочувствие и самоосъзнаване, но и от
необяснимия стремеж да възстановим най-дълбоките културни пластове на
космогоничните митове, без които не можем да завършим цялостния облик на
нашата народност.
Народ, който не помни историята си, няма бъдеще.
Нека в понятието история включим българското сакрално слово, което е
паметта, чрез която родът запазва своята приемственост.
Забравилият своето родово минало народ може да загине, ако не направи усилие
да си го припомни.
Нашата многопластова душевност не е просто „памет”, а знак за ненарушимата
родова цялост, за колективното единение, което се крепи на общо минало, което
подрежда и хармонизира общото настояще.
Валентина Антонова
8 май 2007-07-05
Декада-Древните българи
Скачать