Загрузил seidaly.bilalov

Билалов С. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДИЩА ШИРКЕЙЛИ КОС-АСАР

Реклама
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, АРХИВТЕР ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМА БАСҚАРМАСЫ
ҚР БҒМ ҒК А.Х. МАРҒҰЛАН АТЫНДАҒЫ АРХЕОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІ
ОРЫНБОР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Қ. ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЮНЕСКО ОРТАЛЫҚАЗИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ МҰРА.
МАРҒҰЛАН ОҚУЛАРЫ-2018»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАР
ЖИНАҒЫ
(2018 жыл 19-20 сәуір)
Алматы – Ақтөбе – 2018
АКИМАТ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТЮБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, АРХИВОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ им. А.Х.МАРГУЛАНА КН МОН РК
АКТЮБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
АКТЮБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. К.ЖУБАНОВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮНЕСКО
СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МАРГУЛАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2018.
ДУХОВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
(19-20 апреля 2018 года)
Алматы - Актобе – 2018
УДК 902 (063)
ББК 63.4
Р 87
Редакциялық алқа / Редакционная коллегия
Байтанаев Б.А. – ҚР БҒМ ҒК Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институтының директоры, т.ғ.д.,
профессор, ҚР ҰҒА академигі (редакциялық алқа төрағасы), Алматы, ҚР / директор
Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК, д.и.н., профессор, академик НАН
РК (председатель редакционной коллегии), Алматы, РК;
Дуйсенгали М.Н. – Ақтөбе облыстық тарихи – өлкетану музейінің директоры (редакциялық
алқа төрағасының орынбасары), Ақтөбе, ҚР / директор Актюбинского областного историкокраеведческого музея (заместитель председателя редакционной коллегии), Актобе, РК;
Бекназаров Р.А. – Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, т.ғ.д., профессор,
Ақтөбе, ҚР / Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова,
д.и.н., профессор, Актобе, РК;
Краева Л.А. – Орынбор мемлекеттік педагогика университеті, т.ғ.к., доцент, Орынбор, РФ /
Оренбургский государственный педагогический университет, к.и.н., доцент, Оренбург, РФ;
Воякин Д.А. – ЮНЕСКО ОрталықАзиялық зерттеулер Халықаралық Институтының
директоры, т.ғ.к., Самарқанд қ., ӨР / директор Международного Института
ЦентральноАзиатских исследований ЮНЕСКО, к.и.н., г.Самарканд, РУ;
Конференцияның үйлестірушілері / Координаторы конференции: Бисембаев А.А.,
Ахатов Г.А., Мамиров Т.Б.
Жауапты хатшылар / Ответственные секретари: Уразова А.Б., Баиров Н.М., Амелин В.А.
Р 87
«Рухани жаңғыру және археологиялық мұра. Марғұлан оқулары – 2018».
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. –
Алматы – Ақтөбе, 2018. – 639 б / «Маргулановские чтения – 2018. Духовная
модернизация и археологическое наследие». Сборник материалов Международной
научно-практической конференции. – Алматы – Актобе, 2018. - 639 с.
ISBN 978-601-7106-39-3
Жинаққа Ақтөбе қаласында 2018 жылдың 19-20 сәуір аралығында өткізілген «Рухани
жаңғыру және археологиялық мұра. Марғұлан оқулары-2018» атты Халықаралық ғылымипрактикалық конференциясына қатысу үшін жіберілген баяндамалар енгізілді. Конференция
жұмысы Ә.Х.Марғұлан ат. Археология институты, Ақтөбе облыстық тарихи – өлкетану
музейі, Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік және Орынбор мемлекеттік
педагогикалық университеттерінің көпжылдық бірлесіп жасаған жұмыстарының нәтижесі
болып табылады.
Қазақстан, Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Әзірбайжан, Украина зерттеу
орталықтары, университеттері, педагогикалық институттары және музейлерінің өкілдерімен
жасалған ғылыми байланыстар, ұсынылған ауқымды хронологиялық және тақырыптық
материалдардан көрініс тауып отыр.
Конференция материалдары археологтар, этнографтар, оқытушылар мен
студенттерге, сонымен қатар Еуразия тарихы мен мәдениетіне қызығушылық танытатын
барлық оқырмандарға арналады.
В сборнике представлены материалы докладов, присланных для участия в работе
Международной научно-практической конференции «Маргулановские чтения – 2018.
Духовная модернизация и археологическое наследие», проходившей в г. Актобе 19-20 апреля
2018 года. Конференция явилась результатом многолетней плодотворной совместной работы
Института археологии им.А.Х.Маргулана, Областного историко-краеведческого музея и
АРГУ им. К.Жубанова г. Актобе и Оренбургского государственного педагогического
университета.
Научные контакты с представителями исследовательских центров, университетов,
педагогических институтов и музеев Казахстана, Российской Федерации, Узбекистана,
Азербайджана, Украины получили отражение в присланных материалах широкого
хронологического и тематического диапазона.
Материалы конференции будут интересны археологам, этнографам, преподавателям и
студентам, а так же всем, интересующимся историей и культурой Евразии.
УДК 902 (063)
ББК 63.4
Рецензеттер / Рецензенты:
Байпаков К.М. - ҚР ҰҒА академигі / академик НАН РК
Таймагамбетов Ж.К. – ҚР ҰҒА корр. мүшесі / член.корр. НАН РК
ҚР БҒМ ҒК Ә.Х.Марғұлан ат. Археология институтының Ғылыми кеңесінің 2018 жылғы 15
наурыздағы №2 хаттамасы және Ақтөбе облыстық тарихи – өлкетану музейінің ғылымиәдістемелік кеңесінің 2018 жылғы 3 наурыздағы №1 хаттамасы шешімдерімен баспаға
ұсынылды
Печатается по решению Ученого совета Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН
РК. Протокол № 2 от 15 марта 2018 года и Научно-методического совета Актюбинского
областного историко-краеведческого музея. Протокол № 1 от 3 марта 2018 года.
ISBN 978-601-7106-39-3
© ҚР БҒМ ҒК А.Х. МАРҒҰЛАН АТЫНДАҒЫ АРХЕОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ
© АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІ
Мазмұны / Содержание
Байтанаев Б.А.
Духовная модернизация и сакральная география Казахстана.................................................. 15
Хабдулина М.К.
Городище Бозок в средневековой истории Астаны................................................................... 18
Зайберт В.Ф.
К вопросу о конно - транспортной коммуникации и миссии
степной цивилизации.................................................................................................................... 25
Бисембаев А.А., Ахатов Г.А., Мамедов А.М., Дуйсенгали М.Н., Амелин В.А.,
Бидагулов Н.Т., Уразова А.Б., Жанузак Р.Ж.
Исследование памятников ранних кочевников
Приаральско-Мугалжарского региона в 2015-2017 гг............................................................... 28
ТАС ДӘУІРІ ЖӘНЕ ПАЛЕОМЕТАЛЛДЫҢ
АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЭПОХИ КАМНЯ
И ПАЛЕОМЕТАЛЛОВ
Антонова Ю.Е., Ташак В.И.
Ландшафтные и ладшафтно-рукотворные древние святилища
Западного Забайкалья................................................................................................................... 42
Артюхова О.А., Мамиров Т.Б.
Палеолит юго-западного Прибалхашья...................................................................................... 47
Артюхова О.А., Мамиров Т.Б.
Исследования палеолитического местонахождения Улкен Жезды
в Центральном Казахстане........................................................................................................... 52
Билялова Г.Д., Юмакаева Э.А
Исследование палеодиеты населения эпохи бронзы Северного Казахстана
по археологическим источникам................................................................................................. 56
Варфоломеев В.В.
Поселение Камал – новый памятник эпохи бронзы.................................................................. 62
Вртанесян Г.С.
“Змеедержец” в Азии. Миграция одного символа..................................................................... 72
Дуванбеков Р.С.
Случайная находка утюжка в Актюбинской области................................................................80
Фрачетти Майкл Д., Марьяшев Алексей, Дюпюй Паула Н. Доумани
Поселения горной части Семиречья и вопросы экологии и хозяйства
в бронзовом веке........................................................................................................................... 85
7
Амиргалина Г.Т.
Перечень археологического материала с городища Сортобе
за полевой сезон 2017 года........................................................................................................... 372
Билалов С.У., Тажекеев А.А., Дарменов Р.Т.
Итоги археологических исследований на городище Джанкент (2010-2017 гг.)..................... 380
Бочаров С.Г.
Город Каффа - западное завершение Великого шёлкового пути
в последней четверти XIII – XIV вв............................................................................................ 392
Буканова Р. Г.
Изучение средневековых городов Южного Урала методом сопоставления письменных и
археологических источников....................................................................................................... 398
Дарменов Р.Т., Тажекеев А.А., Билалов С.У.
Археологическое исследование городища Ширкейли Кос-Асар............................................. 402
Достиев Т.М.
Этно-культурные связи населения Азербайджана
и Казахстана в период средневековья......................................................................................... 409
Елелуов М., Есенов С.
Ортағасырлық Тамды қаласында 2017 жылы жүргізілген археологиялық зерттеулер..........413
Ибадов Ш.М.
К истории города Ленкорань: крепость Баллабур – руины древней Ленкорани?.................. 419
Калменов М.Д., Бижанова А.Е.
Археологические исследования на городище Жайык в полевом сезоне 2014 г..................... 423
Кдырниязов М.-Ш.
Поселенческая структура городов Хорезма XIII-XIV вв.......................................................... 432
Кдырниязов М.-Ш, Кдырниязов О.-Ш.
Религия в истории городов Южного Приаралья........................................................................ 435
Недашковский Л.Ф., Шигапов М.Б.
Изделия с Хмелевского I Cелища................................................................................................ 440
Нуржанов А. А.
Повседневность средневекового города Кастек в сакральных артефактах.............................447
Сайпов С.Т, Турекеев К.Ж.
Терракотовые археологические находки Южного Приаралья
в религиозной интерпретации...................................................................................................... 456
Смагулов Е., Ержигитова А.
Культобе - цитадель древнего Туркестана................................................................................. 465
Утубаев Ж. Р., Болелов С.Б.
Археологические исследования на поселении Бабиш-Мулла 7 в 2015-2017 гг..................... 472
11
Дарменов Р.Т.
Научно-исследовательский институт "Халық қазынасы"
при РГКП "Национальный музей Республики Казахстан"
Астана, Казахстан
Тажекеев А.А.
Кызылординскийгосударственый университет имени КоркытАта,
НИЦ "Археология и этнография"
Кызылорда, Казахстан.
Билалов С.У.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
Алматы, Казахстан.
УДК 930.26:001.8 (574.54)
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДИЩА ШИРКЕЙЛИ КОС-АСАР
Ключевые слова: Сырдарья, Эпоха бронзы, городище, поселение, памятник, керамика.
Keywords: Syr Darya, Bronze Age, ancient settlement, settlement, monument, ceramics.
В 2015 году Институтом Археологии были возобновлены археологические работы на
памятниках Джетыасарского урочища. Для проведения археологических работ был выбран памятник
Ширкейли-Кос-асар, который находится в восточной части урочища и, по мнению исследователей
здесь городская культура ранних кочевников продолжала существовать и в средние века. Как
отмечала Л.М. Левина на территории северных древних протоков Сырдарьи — Кувандарьи и
Пракувандарьи (Эскидарьялыка) бытовали памятники джетыасарской культуры, существовавшей с
конца эпохи бронзы по VIII-IX вв. н.э. (Левина, 1996)
С.П. Толстов после рекогносцировочных работ на памятниках Джетыасарской культуры дал
ей первую характеристику и классификацию памятников, разделив их на три основных типа. Первый
— укрепленная усадьба с большим также укрепленным зданием внутри нее; второй — крепость с
сильно развитой системой фортификации (башни, укрепленные ворота) и без следов построек внутри
стен; третий — крепость со столь же развитой фортификационной системой, но с многочисленными
и разнообразными остатками жилых сооружений внутри.
Первый тип имел два подтипа, к первому из которых было отнесено городище Джеты-асар
№1, ко второму подтипу — городище Джеты-асар №№2, 5, 6, 7, 13, 15, 16 (Толстов, 1948, с. 128-131).
К наиболее поздним С.П. Толстов отнес второй тип памятников—крепости Джеты-асар №4 и №8
(Толстов, 1948, с. 136). В середине 1960-х годов Л.М. Левиной была дана уточненная периодизация
культуры и классификация ее керамики (Левина, 1966). В развитии культуры было выделено три
крупных этапа: Джетыасар I (последние века до н.э. — конец III-IV в. н.э.), Джетыасар II (IV-VI,
возможно, VII вв. н.э.) и Джетыасар III (VII-IX вв. н.э.) (Левина, 1971, с. 64-76), при этом
неоднократно оговаривалось предположение о гораздо более ранней начальной дате первого этапа
культуры (Левина, 1971,с. 64).
Как отмечала Л.М. Левина бытование джетыасарских городищ, как и их «гнезд» неодинакова,
прежде всего, зависело от экологической ситуации. Учитывая неустойчивость гидрографического
режима древних сырдарьинских дельтовых протоков и их многочисленных притоков, а также общую
характеристику восточноприаральской равнины, не должно удивлять, что расположенные на западе и
юге джетыасарские крепости прекращали бытовать гораздо раньше, чем расположенные на востоке.
Среди последних большинство функционировало по IX в. (например, Ак-курган, Ак-тобе, Большой
Кос-асар, Сарлы-асар), а отдельные крепости использовались и другими племенами вплоть до XVXVI вв. (например, Асанас). В то же время и внутри группы поселений на части крепостей,
базирующихся на разных руслах, жизнь прерывалась раньше, чем на других. Так, например,
городище Тас-асар в одной из юго-восточных групп, крепости Домолак-асар и Малый Кара-асар в
одной из восточных групп перестали функционировать не позднее IV, а скорее конца III в. н.э., в то
время как остальные городища их "гнезд" были обитаемы вплоть до IX в. н.э. (Левина, 1996).
Ширкейли Кос-асар – огромное поселение неправильно овальных очертаний, площадью
1000х400 метров, представляет собой комплекс из трех крепостей, построенных предположительно в
разное время и на определенном этапе объединенный одной фортификационной системой.
402
Расположено оно в 5,5 км к западу от села Н.Ильясова Сырдарьинского района, Кызылординской
области (Курманкулов и др, 2007, с.289-290).
Два городища (Кос-асар – пер. с казахского два города) – условно называемое нами «Большой
дом» и «Малый дом», характерны для абсолютно большинства планировок в виде двухъярусных
округлых или овальных в плане тобе (Рисунок 1). Площадь двух ярусов «Большого дом» – 170х130
кв. м, а высота его отдельных частей достигает 10 метров. Высота второй площадки не более – 4-6
метров. Как и на других археологических памятниках Джетыасарского урочища на Ширкейли Косасар, поверхность памятника усеяна фрагментами керамики. В подъемном материале представлены
материалы и предметы, характерные для всех этапов комплекса Джетыасарской культуры, что
свидетельствует о длительной жизни городища.
«Малый дом» находится 500 метрах к востоку от Большого дома. Это такое же двухярусное
тобе, по всей видимости, с самого начало имела два этажа. Площадь его около – 130х120 кв. м. Здесь
также поверхность усеяна фрагментами керамического комплекса встречающихся на всех этапах
джетыасарской культуры.
Третьим памятником на поселении Ширкейли Кос-асар является прямоугольная крепость,
встроенная с юга к обводной оборонительной стене. Крепость имеет площадь – 3500 кв. метров
(70х50 м). Сохранность крепости не удовлетворительная, так с востока от нее во время ирригации
рисовых полей собирается вода. Крепость покрыта полностью камышом. Вероятней всего
строительство прямоугольной крепости и обводной фортификационной системы вокруг поселения
Ширкейли Кос-асар происходило единовременно и в более поздний период. Если учесть, что
раскопанные синхронные памятники джетыасарской культуры Хорезмской экспедиции, где
встречаются квадратные крепости, дают стратиграфическую планку не поздней конца этапа
Джетыасар II и начала Джетыасар III.
Исследовательские работы на Ширкейли Кос-асар дали материалы, которые не находят
аналогии в джетыасарской культуры, и могут относиться к иноэтничному населению, которое тут
обосновалось.
В настоящее время поселение и окрестности памятника полностью покрыты густой
растительностью, связанно это с повторным освоением земель древнего орошения в 50-60 годов ХХ
века.
В полевом сезоне 2015-17 годах в ходе осмотра городища было решено заложить два
основных раскопа и один стратиграфический разрез на внешней оборонительной стене. В ходе
археологических работ на городище применялись комплексные методы полевых археологических
исследований, используемые при раскопках памятников, содержащих элементы архитектурных
сооружений (Тажекеев и др., 2016, с. 221-230).
Раскоп №1 - Первый раскоп заложен в северо-восточной стороне крепости на верхнем ярусе.
Общая площадь вскрытой площади –400 кв. м. Тут нами было выявлено два монументальных здания
– квадратное и прямоугольное, которые примыкали стенами друг другу (Рисунок 2).
Квадратное здание (12х12 м)– это мощное монументальное сооружение, сложенное из
крупных сырцовых кирпичей, которое ориентировано углами по сторонам света. Стена построена из
сырцовых кирпичей (размером от 40х42х28-30х10 см до 38-40х38х40х10 см) с большим количеством
раствора из глины, который местами достигает 10-12 см. Толщина стен достигает – 3,5 метров.
Площадь внутреннего помещения – 6х6 метров. Уровень пола помещения в виде кирпичной
выкладки обмазанной глиняной обмазки выявлен на уровне отметки – 230-240 см. На полу лежит
культурный слой, сильно насыщенный золой и органикой с большим количеством костей животных
и фрагментами керамики. Наибольшая мощность этого слоя отмечается в середине помещения до 50
см, и местами он проявляется у южной стенки здания.
Культурный слой перекрывается мощным слоем завала из сырцовых кирпичей до 0,5 м
причем обвал шел, по всей видимости, с восточной стороны. Следует заметить, что слой завала
фиксируется на всей площади помещения, что может свидетельствовать о том, что стены здания
были высокими.
Внутреннее помещение имеет квадратную форму, оно также ориентировано по сторонам
света. В центре помещения на расстоянии 2,5 м от восточной стены и 2,8 м от северной удалось
расчистить очажное пятно. Оно вытянуто по оси юго-восток-северо-запад. Длина его - 1,2 м. У
южной стены помещения удалось частично расчистить сильно разрушенную суфу, шириной – 1,2 м и
высотой 40 см. Суфа сложена из сырцового кирпича, который лежит на уровне пола. От северной
стены помещения на расстоянии 0,2 м с уровня пола опущена яма. Яма овальная в плане, размер ее
80х80 см.
403
Коридор – длиной 3,5 м и шириной – 70 см шел наклонно с юга на север с выходом на
внутренний двор. Причем, как показала расчистка прохода, он был вырублен в стене. Здесь
фиксируется выкладка в два кирпича, причем один уходит на 60 процентов под стену. Уровень пола
зафиксирован на отметке – 236 см. Проход со стороны внутреннего двора, по всей видимости, когдато был выложен порталом (?). Здесь мы имеем завал из кирпичей.
Внутренний двор попал в раскоп только в квадраты 4/а,б,в, 5/а,б,в и краем примыкающий к
северной стене квадратного здания. Расчистка показала, что мощность культурного напластования
составляет более 0,5-1 м.
Уровень пола, или скорее уровень жилой поверхности двора, зафиксирован на отметке – 336
см. На уровне пола лежат, послойно культурные отложения из перегнившей органики, золы, костей
животных и в огромном количестве – керамики. Выше идет слой серо-желтой глины мощность от 1030 см. Слой глины в свою очередь перекрывается слоем кирпичной кладки. Заметим, что последний
слой зафиксирован на продольной бровке в квадрате 4/а.
На всем участке двора, на уровне верхней кирпичной кладки зафиксированы хозяйственные
ямы. Ямы в большинстве своем прорезают стены квадратного здания. Нам удалось расчистить 20
хозяйственных ям.
В полевом сезоне 2016 года в целях максимального выявления характера памятника на
городище к основному раскопу был прирезан участок, на восточной высокой площадке, размером
12х12 м и стратиграфический раскоп в северной части. В результате неоднократных зачисток
выявился плотный глиняно-кирпичный массив (-175 см ▼), шириной до 2 метров, идущий
параллельно восточной стене квадратного здания №1.
Зачистка указанной стены, показывает, что она была приставлена к внешней восточной стене
квадратного здания № 1 и на северном краю площадки раскопа под углом 90° разворачивается на
восток. Стены сложены из крупного сырцового кирпича (размером 50/40х20/25/10 см или
40/38х30х10 см). Зачистка по горизонтальной и вертикальной плоскости вдоль стены угла, показало,
что стена уходящая, на восток перекрывала плотную глиняную поверхность (забутовка). Причем
древние строители, при возведении стены не выровняли площадку, которая имеет наклон с
перепадом до 100 см, а клали сырцовые кирпичи по наклону. Перепад от верхнего ряда кирпичей до
нижнего составляет 8 рядов.
Стена, идущая вдоль борта квадратного здания, по оси север-юг имеет наклон 30° по дуге на
юг, соединялось, вероятно, со стеной, выходящий на айван. К сожалению, стена на южной стороне
раскопа не сохранилось, связанно это с деятельностью позднего населения.
Раскопки показали, что пространство внутри внешних мощных стен было застроено двумя
жилыми помещениями и коридором с выходом на айван. Помещения №1 и №2 скорее всего, были
одновременны, причем происходили неоднократные перестройки внутри отдельных секции и в
обходном коридоре.
Помещение №1 – прямоугольной формы, размером 6х2 м. Помещение и внутренняя
конструкции в них построены из прямоугольного в плане кирпича, размером 40х30х10 см. Толщина
стен достигает 60 см. Внутреннее убранство состоит из суфы, напольного культового очага и очага
вырубленного в западной стене. Раскопки показали, что помещения подвергались перестройке стен и
изменениям интерьера внутри. Так помещение имело два выхода в сторону северного и южного
айвана. Причем северный выход на айван был, по всей видимости, самый ранний. Дверной проем,
шириной 60 см, имел высокий порог, тут сохранилась дверная балка. На уровне дверного порога
сохранился утрамбованный пол айванной части двора, шириной 2 м. Здесь на утрамбованном полу
«двора-айвана» видны следы трех столбовых ямок (диаметр 25 см).
В более позднее время, вход был заложен сырцовыми кирпичами и перекрыт суфой. Суфа
шириной 80 см сложена из одного кирпича вдоль всей северной стены помещения №1. Вход же
переносится на южную сторону, здесь мы видим, что перед входом кладут кирпичную стену из
одного кирпича, создавая коридорчик – тамбур, шириной 1 м.
К этому времени относится вырубка очага в стене, типа камина, квадратной формы 50х40 см.
Время формирования культового очага неизвестно, однако нужно отметить, что он в этот период не
функционировал. Очаг круглой формы, вырубленный на полу помещения в виде ямки, был в поздний
период перекрыт саманной обмазкой. Внутри очага при зачистке песчаной супеси найдены амулеты
из мелкой кости степной черепаха и зубов волка.
Помещение №2 – находится в восточной части раскопа, причем частично площадь помещения
уходит за край раскопа. Расчищена полностью одна западная стена помещения – 6 метров в длину и
внутреннее помещение – 4 метра. Стена шириной – 1 м. Внутренний интерьер помещения не
404
прочитывается, связанно, это с жизнедеятельностью населения в поздний период. Здесь мы видим
впускные хозяйственные ямы, которые прорезают стены жилого помещения, так и более ранние
стены.
Процесс формирования обходного коридора, соединявшего жилые помещения, дает нам
интересную картину неоднократных перестроек. Можно утверждать, что система коридоров
сформировалось, чуть позже, чем жилые помещения или процесс строительства растянулся на
длительное время. Внешние мощные стены, возможно, были поставлены в период забутовки
северного дверного проема помещения № 1, так как стена, идущая на восток, частично перекрывала
северный «двор-айван».
В это же время внутреннее пространство между помещениями №1 и №2 приставляется стеной
с целью создание обходного коридора. Стена ориентирована по оси север-юг и сложена она
регулярной кладкой из сырцовых кирпичей, толщиной – 80 см. При зачистке южного угла
встроенной стены было сложено выкладкой в один кирпич край этой стены, которая доходит до
наружного южного «двора-айвана». В северном углу обходного коридора между помещениями №1 и
№2 выявлены две параллельно выступающие стеноки, которые перекрывали коридор от площади
«двора-айвана». Возможно, это проходное пространство в виде «открытого тамбура».
Зачистка площади «дворов-айванов» показывает, что они использовались интенсивно
длительное время, тут сформировался мощный утрамбованный пол серо-зеленого цвета, на
поверхности которого встречаются следы очагов, вырубленных на полу. В южном «дворе-айване» на
поверхности зафиксированы остатки сырцовой конструкции (по всей видимости, обкладка емкости
для хранения).
В результате раскопок, было выявлено более десятка хозяйственных ям. Причем
хозяйственные ямы относятся к самому верхнему строительному горизонту, жилые конструкции
которого не сохранились. Ямы вырубались, как на стенах раннего периода, так и в культурных слоях
(Рисунок 3).
Стратиграфический раскоп.
В 2016-17 году на раскопе №1 в северо-западном углу (кв. А4, Б4, А5, Б5) на уровне второго
строительного горизонта (горизонты даются сверху вниз) существования городища Ширкейли Косасар были начаты раскопочные работы для выявления нижних, ранних построек и стратиграфической
ситуации. Размер стратиграфического раскопа 8х8 м и нижняя точка его отмечено на уровне – 781 см
от реперной точки.
В ходе работ было выявлено шесть строительных горизонтов, которые также делятся на
периоды. До III строительного горизонта на площади раскопа идет керамика как асарского периода,
так и близкая керамика культуре «болотных городищ». IY-YI строительный горизонт отличается от
верхних, тут уже отсутствует керамический комплекс позднего периода, а в заполнениях идет чисто
асарский комплекс.
Раскоп 2 - был заложен в восточной части городища, предположительно на внешней стене так
называемого «Большого дома». Размеры Р-2 20х4 м, с прирезкой в северо-восточной части размером
4х8 м (общая площадь 112 м²) археологические работы были остановлены в южной части на отметке
-440 см, -450 см ▼, в северной части на отметке -610 см, -620 см ▼.
Целью закладки раскопа №2 является углубление насколько возможно до материка для
определения хронологии возникновения памятника, а так же по стратиграфии разреза проследить
возможные перемены (ремонты, перестроения) строительных горизонтов которые относятся к
разным периодам.
В ходе расчистки раскопа было выявлено, что на площадь ее попали остатки жилого
комплекса, которые примыкали к внешней оборонительной стене «большого дома» городища
Ширкейли-Кос-асар. Жилой комплекс за время бытование подвергся нескольким строительным
перестройкам, причем для двух верхних строительных горизонтов, характерен керамический
комплекс огузкого периода, 3-ий строительный горизонт, который перекрывался мощным
полуметровым слоем забутовки из глины и битых кирпичей дает уже другой керамический комплекс
– чисто асарский. Изменяется и размер сырцового кирпича от верхних горизонтов 40х30х7 см.
Нужно отметить, что жилое здание в поздний период перекрывало внешнюю оборонительную
стену «большого дома», так как на раскопе выявлены следы укладки мощного плотного глиняного
слоя стилобата, являющийся основанием жилого комплекса, которое примыкало и находилось над
стенами оборонительной стены. По всей видимости, стены позднего жилого комплекса служили
оборонительной стеной для «большого дома». Внешняя оборонительная стена «большого дома»
405
представляет собой глинобитное сооружение, выложенное внутри сырцовыми кирпичами. Толщина
стен достигает 2,5 м.
Третий раскоп был заложен в юго-западном углу городища, где фиксируются следы
антропогенного воздействия на стену. В ходе мелиоративных работ, тут при помощи техники был
взят грунт и часть стены. Раскоп был заложен узкой траншее 12х2 м. Стена в настоящее время
сохранилась в высоту 3,80 м и ширину у основания до 10 м. Сложена она из сырцового кирпича двух
размеров - 25-30х15-20х10 см и 40х20х10 см.
В ходе расчистки траншеи выявлено, что к стене с внутренней стороны примыкало жилое
помещение. Вскрыто часть ее, из интерьера на площадь раскопа попало печь-тандыр и пристеная
конструкция (суфа?), а также многочисленный комплекс керамики этапа Джетыасар ІІІ. Раскоп был
остановлен на глубине – 395 см, так как начался выход подземных вод на поверхность (Тажекеев и
др., 216 с.221-230, Он же и др., 2016, с. 250-255).
Итак, археологические материалы, полученные при раскопках городища Ширкейли-Кос-асар
позволяют определить стратиграфию и время обживания городища, проследить изменения,
происходившие в его топографии и наметить основные этапы развития в поздний период бытования.
Судя по керамике городище Ширкейли-Кос-асар существовало еще IХ в. н.э. и подвергалось
неоднократным внутренним перестройкам, причем жизнь проходила и на территории внутреннего
пространства фортификационной системы.
Хронологическая характеристика керамики на городище, прослеживаемого на материале
разреза Р2, представлена керамикой верхнего уровня – первого строительного горизонта,
аналогичная керамике IX-XII веков раннесредневекового городища Джанкент, городища Сауран (
Амиргалина, 2014, с. 188-241, Смагулов, 2011). Это преимущественно дастарханы, кружки, хумы.
Керамика нижних слоев находит аналогии среди материалов до VIII-IX веков из городищ
джетыасарской культуры. Они представлены тонкостенными крупными кувшинами, так называемых
ойнохойевых форм, хумчами, хумами грубой лепки с большим содержанием шамота. Посуда
покрыта красным или черным ангобом, поверх которых имеется лощение. К примеру, кувшин с
горловиной в виде головы барана аналогичен кувшину из городища Куйрыктобе, датируемый IX-XI
веками.
Таким образом, в керамическом материале городища Ширкейли Кос-асар обнаруживаются
керамический материал приблизительно IХ-ХII веков, выраженный в керамике джетыасарской
культуры на городищах асарского комплекса, на городище Сортобе и керамике из городища
Джанкент.
Литература:
Амиргалина Г.Т. Керамический комплекс // Комплексные исследования городища Джанкент
(работы 2011-2014 гг.). - Алматы, Издательсво "Арыс", 2014. - 320 с.
Курманкулов Ж., Тажекеев А.А., Утубаев Ж., Абдикаликов Ш.М. Городище Ширкейли
Кос-асар // Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Кызылординская область. –
Алматы- 2007. – С. 289-290.
Левина Л.М. Керамика и вопросы хронологии памятников Джетыасарской культуры //
Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. М. 1966
Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тысячелетии н.э. ТХАЭЭ,– М.:
Наука. – 1971 Т. VIІ. – 251 с.
Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья (в первом тысячелетии до н.э. первом тысячелетии н.э.). – М: Изд. Вост. лит. РАН, 1996. - 396 с.
Смагулов Е.А. Древний Сауран. – Алматы.: - Абди, 2011. – 401 с.
Тажекеев А.А., Болелов С.Б., Дарменов Р.Т., Билалов С.У. Городская культура Приаралья
в зоне контактов земледельцев и скотоводов в I тысячелетия н.э. (по материалам городища Ширкейли
Кос-асар) // Саки и савроматы Казахских степей: контакт культур: Сборник научных статей,
посвященный памяти археолога Б.Нурмуханбетова. – Алматы, 2016, – С. 221-230;
Тәжекеев Ә.Ә. Дәрменов Р.Т., Білалов С.Ө., Әмірғалина Г.Т., Шарапова Қ.Ә.,
Сұлтанжан Ж.Қ. Оңтүстік-Шығыс Арал маңыныңқаламәдениеті: Жетіасар ескерткіштеріндегі жаңа
зерттеулер // «Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларының өзекті мәселелері: өткені, бүгіні мен
болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2016. –
250-255 бб.
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М., 1948. – 326 с.
406
Түйіндеме
Авторлар мақалада ерте ортағасырлық Шіркейлі-Қос-Асар ескі қаласы бойынша соңғы үш
далалық маусымдағы археологиялық зерттеулердің нәтижелерін баяндайды. Шіркейлі-Қос-Асар екі
мыңжылдық тарихы бар Жетіасар мәдениетінің ескерткіштеріне жатады. Ғылыми зерттеулерде
Жетіасар мәдениеті ескерткіштері б.з. VIII ғасырында жойылған және халық Орта Азияның оңтүстігі
мен Сырдарияның төменгі жағына көшкен деп саналады.
Алайда, жаңа деректер Жетіасар мәдениетінің кейбір ескерткіштері Сырдария-Қуаңдарияның
ежелгі сағалары аумағына жаңа халықтар – түркілер-оғыздар қоныстанған б.з. IX ғасырдың ортасына
дейін өмір сүргендігін көрсетеді. Шіркейлі-Қос-Асар керамикалық кешені Жетіасар мәдениеті
керамикасының классикалық формасын ғана емес, сонымен қатар Жанкент қалашығының
керамикасымен ұқсастығын да көрсетеді.
Summary
The authors in this article set out the results of archaeological research on the early medieval
settlement of Shirkeyli-Kos-asar for the last 3 field seasons. The ancient settlement of Shirkeyli-Kos-asar
refers to the monuments of a peculiar Jetyasar culture, which existed for two thousand years. In scientific
research on the problem of Jetyasar culture, it was believed that the monuments disappear in the VIII century
AD, and the population migrates to the south in Central Asia and the lower reaches of the Syr Darya.
However, new data show that some monuments of Jetyasar culture existed until the middle of the 9th
century AD. When the new population - Turkic Oguzes - is overrun on the territory of the ancient deltas of
the Syr Darya - Kuvandarya. The ceramic complex from the settlement of Shirkeyli-Kos-asar gives not only
the classic form of pottery of Jetyasar culture, but also ceramics similar to the settlement of Dzhankent.
Рисунок 1 – Ширкейли Кос-асар. Торографический план.
1 – раскопки; 2 – канал; 3 – дорога; 3 – «озера»
407
Рисунок 2 – Раскоп №1. Раскопки в 2015-2017 гг. План
Рисунок 3 – Городища Ширкейли Кос-асар. Раскоп №1. 2015, 2016 г.
408
Достиев Т.М.
Институт Археологии и Этнографии
НАН Азербайджана
Баку, Азербайджан
УДК 902.911
ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
И КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Ключевые слова: Азербайджан, Казахстан, кыпчаки, этнокультурные связи, материальная культура.
Keywords: Azerbaijan, Kazakhstan, Kypchaks, ethno cultural ties, material culture.
На протяжении многовековой истории культура Азербайджана и Казахстана развивались во
взаимосвязи, чему способствовали религиозное единство, единые этнические корни, политические и
культурные связи. Роль кыпчаков в формировании казахского народа был значительным. Участие
кыпчаков в этногенезе азербайджанцев также не вызывает сомнения. Исследователи считают, что
этноним "казах” — это производное от названий родов: "сак”, "кас”, "каз”, "хаз”, "аз”, "ка-сак”.
Некоторые ученые предполагают, что название произошло от слов "касак” и "кесек”. (http://tak-toent.net). В связи с этим, заслуживает внимания факт существования еще в раннем средневековье в
Азербайджане населенного пункта Касак. Арабский автор ал-Куфи (умер 926 г.) в сочинении «Китаб
ал-футух» («Книга завоевания») в связи событиями, происходившими в VII веке, отмечает, что
«…Марван выступил из Сирии во главе 120-тысячного войска и вскоре достиг Азербайджана. Он
остановился в населенном пункте, называемом Касак, расположенном в 40 фарсахах от Барды и в 20
фарсахах от Тифлиса» (ал-Куфи, 1981, с. 49). Автор сообщает также о крепости Казадж в Южном
Азербайджане. «…Жители Казаджа смотрели на Бабека и не узнавали его, даже напали на него с
целью ограбления» (ал-Куфи, 1981, с. 71). Эти письменные сообщения свидетельствуют, что кипчаки
(казахи) обитали в Азербайджане еще до VII века (Гейбуллаев, 1991, с. 141). Следует отметить, что
проникновение кыпчаков в Азербайджан имело место в разные исторические периоды, но, в
заметном количестве кыпчаки появились в Азербайджане при Ильденизидах, которые сами были по
происхождению из кипчаков (Гейбуллаев, 1986, с. 41-45; Гусейн-заде, 2013, с.12).
Единые этническое корни обеспечили схожесть некоторых топографических наименований.
Интересные данные о взаимовлияниях в духовной культуре имеются в фольклористике.
Исследователи выявили схожи сюжеты азербайджанского эпоса «Китаби- Деде Коркут» и казахского
– «Алпамыс». По мнению ряда исследователей, в том числе В. Бартольда в формировании эпоса
«Китаби Деде Коркут» участвовал многие тюркские народы, но окончательно он сформировался и
был записан в Азербайджане (Кitabi D d Qorqud, 1988, s.6).
Процесс взаимообогащения материальной и духовной культуры населения Азербайджана и
Центральной Азии особенно активно протекал после арабского завоевания. Арабское завоевание и
включение, как Азербайджана, так и Центральной Азии в состав Халифата, активные экономические
и культурные связи привели к существенному изменению облика материальной и духовной культуры
и породили общемусульманские черты. Новая религия породила новые художественные принципы,
способствовала торжеству орнаментализма и каллиграфии в искусстве. Центрами развития
художественной культуры стали крупные города, в которых концентрировался производственный,
культурный и интеллектуальный потенциал и эти города оказывали прогрессивное воздействие на
социально-экономическое и культурное развитие общества. Черты общности и сходства отчетливо
прослеживаются в градостроительстве, архитектуре, в художественной обработке металла,
керамическом производстве, резьбе по камню и т.д.
Новая религия особенно успешно распространяется среди горожан (Байпаков, 2012; Мамедов,
2015). С утверждением ислама меняется облик средневекового города и примыкающей к нему
территории. Складывается топография мусульманского города, который состоит из трех частей:
цитадели, шахристана и рабада. Происходит расширение городов за счет увеличения их рабадов, где
размещались ремесленные мастерские, базары, караван-сарай. Доминантами застройки становятся
мусульманские культовые сооружения: Джума мечети, квартальные мечети, минареты, медресе;
мавзолеи (Az rbaycan arxeologiyası, 2008; Байпаков, 2012, c.13). К ранним мечетям Азербайджана
относятся Джума мечети Дербенда, Шемахи, а Казахстана - мечеть Акыртаса. Они датируются VIII
веком.
409
Скачать