Uploaded by Анечка Кохановская

Фінансово-економічна управління

advertisement
Лекція 1
Сучасні
фінансовоекономічні
засади
управління
освітою
19.06.2019
План лекції
1.
2.
3.
4.
Мета та завдання дисципліни.
Державна політика в освіті.
Нормативно-правова база, що регулює
фінансово-економічний розвиток освіти.
Бюджетна система України.
Склад доходів та видатків бюджетів.
Система органів управління освітою
Мета та завдання
дисципліни
«Управління фінансовоекономічною діяльністю»
дисципліна, яка дає базові знання,
необхідні для ефективної діяльності
фахівців у сфері управління освітою, як
теоретиків, так і практиків. Це зумовлено
з’ясуванням цілого комплексу питань,
пов’язаних з оволодінням теоретичними
засадами вироблення та практичними
механізмами реалізації державної
освітньої політики як передумови
комплексного становлення освіти.
Мета навчальної дисципліни
поглиблене вивчення особливостей
управління фінансово-економічною
діяльністю навчального закладу, вироблення
його основних критеріїв, реалізація цієї
сфери управління у загальному контексті
управлінської діяльності як складової
державної освітньої політики на
загальнонаціональному та регіональному
рівнях, шляхів їхньої оптимізації.
Завдання дисципліни
Ефективність управління фінансовоекономічною діяльністю пов’язана з
необхідністю модернізації системи освітнього
менеджменту як необхідної передумови
комплексної політики у гуманітарній сфері.
Завдання дисципліни







Ознайомлення з нормативно-правовою базою фінансово-економічної та
господарчої діяльності навчального закладу.
Вивчення сучасних моделей та шляхів розвитку системи управління
фінансово-економічною та господарчою діяльністю в Україні та світі.
Розробка стратегії, державних і відомчих програм щодо оптимізації
фінансово-економічної діяльності, створення системи її експертноаналітичного супроводу.
Складання ефективного кошторису навчального закладу.
Встановлення відповідних критеріїв оцінки прийняття управлінських рішень
з питань фінансово-економічної діяльності навчального закладу.
Оволодіння механізмами та технологіями прийняття управлінських рішень з
питань фінансово-економічної та господарчої діяльності навчального
закладу.
Розпорядження майном, що належить навчальному закладу на правах
власності, коштами у межах асигнувань та прибутків навчального закладу.
Державна політика в освіті.
Нормативно-правова база,
що регулює фінансовоекономічний розвиток освіти.
Державна освітня політика
Державна
освітня
політика
є
невід’ємною
складовою державної соціальної політики, здійснюється
як публічною владою, так й іншими суб'єктами для
досягнення економічних, соціальних, культурних,
науково-технічних цілей та вирішення завдань
національного та глобального характеру.
Нормативно-правова база, що
регулює фінансово-економічний
розвиток освіти
1. Бюджетний кодекс України
2. Господарський кодекс України
3. Цивільний кодекс України
4. Закон України «Про освіту»
5. Закон України «Про вищу освіту»
6. Закон України «Про загальну середню освіту»
7. Закон України «Про дошкільну освіту»
8. Закон України «Про позашкільну освіту»
9. Закон України «Про професійно-технічну освіту»
10. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
12. Затонацька Т. Проблеми бюджетного фінансування науки та освіти в
Україні // Світ фінансів. – 2007. – № 3 (12), жовтень. –С. 89–94.
13. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / Булгакова С.О.,
Базанова Н.В., Єрмошенко Л.В. та ін. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000.
– 250 с.
Нормативно-правова база, що
регулює фінансово-економічний
розвиток освіти
14. Чернобай А.М. Правове забезпечення фінансування системи вищої освіти
// Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 127–132.
15. Шкільний бюджет: навч.-метод.посіб.для кер.освіти / В. Мархлєвський, Ю.
Шукевич, Л. Паращенко [та ін.]. – К.: Таксон, 2011.-156 с.
16. Шумар Н.Л. Фінансове регулювання розвитку освіти у зарубіжних країнах
// Економіка та держава. – 2007. – №9. – С. 85-87.
17. Шумар Н.Л. Умови фінансування освіти // Інвестиції: практика та досвід. –
2007. – №18. – С. 32-36.
18. Шумар Н.Л. Удосконалення механізму фінансування освіти // Інвестиції:
практика та досвід. – 2007. – №19. – С. 37-40.
19. Шумар Н.Л. Наукові засади побудови ефективного механізму бюджетного
фінансування освіти // Держава та регіони. Серія: Економіка та
підприємництво. – 2007. – №5. – С. 133-137.
Бюджетна система України.
Склад доходів та видатків
бюджетів
Поняття та значення бюджету
для функціонування держави
Бюджетний кодекс України від 8
липня 2010 року визначає правові засади
функціонування бюджетної системи України,
її принципи, основи бюджетного процесу і
міжбюджетних відносин та відповідальність
за порушення бюджетного законодавства.
Щорічно
приймається
ЗУ
“Про
державний бюджет України на 201*
рік” - закон, який затверджує Державний
бюджет України та містить положення
щодо
забезпечення
його
виконання
протягом бюджетного періоду (ст.2 БКУ) .
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от
файл был перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь,
чт о ссылк а у к азывает на правильный файл и верное
размещ ение.
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI,
від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
від 23 грудня 2010 року N 2856-VI
Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної
системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та
відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Розділ I. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕСУ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі
складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за
порушення бюджетного законодавства.
Стаття 2. Визначення основних термінів
1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань
і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного
періоду;
2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань,
селищ, міст (у тому числі районів у містах);
3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків,
кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та
міжнародних стандартів;
4) бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань
та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних
коштів відповідно до покладених на нього функцій;
5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів,
побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративнотериторіальних устроїв і врегульована нормами права;
Поняття та значення бюджету
для функціонування держави
Термін "бюджет" походить від
давньофранцузького (bougette) шкіряний мішок, сумка.
Ст.2 БКУ: Бюджет - план формування та
використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються відповідно органами
державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду.
Муніципальне господарство прототип держави
Держава консолідує і розподіляє бюджет, бо:
1) централізація коштів у бюджеті є, по суті, платою
суспільства за виконання державою її функцій;
2) вона є одним із суб'єктів створення бюджету
здійснюючи підприємницьку діяльність.
Історія української державності
У 15 столітті у «диких степах» Запорожжя, з'явилося
угруповання вояків, що назвали себе козаками. Протягом 1648 —
1657 роках козаки під керівництвом Богдана Хмельницького
здійснили Козацьку революцію і створили самоврядну українську
державу — Військо Запорозьке, що існувало за кошт власного
бюджету. 1654 року, під час війни з поляками, козацька Україна
прийняла російський протекторат.
Історія української
державності
1918 р. - введена гривня, Конституція Української
Народної Республіки від 29.04.1918:
без ухвали Всенародніх Зборів не можуть побиратись
ніякі податки;
без постанови Всенародніх Зборів не можуть бути
зроблені на рахунок УНР ніякі позики, ані обложення
державного майна;
тільки Всенародні Збори затверджують трактати
політичні і економичні, що укладаються іменем УНР.
 Надалі бюджет УРСР входив до бюджету СРСР.
 1992 р. – бюджет України.

Бюджетний період
Бюджетний період для всіх бюджетів, що
складають
бюджетну
систему
України,
становить один календарний рік, який
починається 1 січня кожного року і
закінчується 31 грудня того ж року (ст.3 БКУ).
 США – з 1 жовтня по З0 вересня.
 Велика Британія – з 1 квітня по 31 березня.
 Італія, Норвегія, Японія – з 1 липня по 30
червня.
Зміна бюджетного періоду
Відповідно до Конституції України бюджетний
період за особливих обставин може бути
іншим, ніж календарний рік у випадку:
1) введення воєнного стану;
2) оголошення надзвичайного стану в Україні або
в окремих її місцевостях;
3) оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної економічної ситуації, необхідність
усунення природних чи техногенних катастроф.
Бюджетне право та бюджетні
правовідносини. Бюджетне законодавство.


Бюджетне право України - це
сукупність фінансово-правових норм, що
регулюють фінансові відносини, які
виникають у зв'язку з бюджетною
діяльністю,
тобто
утворенням,
розподілом та використанням коштів
державного та місцевих бюджетів.
Бюджетні правовідносини - це
суспільні
відносини,
врегульовані
бюджетно-правовими нормами і пов'язані
з розподілом та витрачанням ресурсів,
акумульованих бюджетною системою
країни.
Матеріальні та процесуальні
бюджетно-правові норми


Матеріальні бюджетно-правові норми
встановлюють матеріальний зміст бюджету: структуру
бюджетної системи, джерела доходів і видатків, їх
обсяги тощо.
Їх об'єднано у фінансово-правовий інститут бюджетний устрій.
Процесуальні бюджетно-правові норми
регулюють бюджетний процес, тобто відносини з
приводу складання, розгляду і затвердження бюджету,
здійснення його виконання, а також складання,
розгляд і затвердження звітності про виконання
бюджету.
Їх об'єднано у фінансово-правовий інститут бюджетний процес.
Постійно діючі та норми,
що мають періодичний характер


За часом дії бюджетно-правові норми
поділяють на постійно діючі та періодичні.
Постійно діючі норми визначають бюджетну
систему та бюджетні повноваження учасників
бюджетного процесу.
Норми, що мають періодичний характер,
містяться у щорічних актах про бюджет, які
затверджують представницькі органи, та в
нормативно-правових актах, що їх приймають
органи виконавчої влади на їх забезпечення.
(31 грудня установи Держказначейства
закривають рахунки бюджетним установам і
відкривають їх з 1 січня у межах нових
бюджетних призначень).
Види бюджетних документів



Бюджетні документи поділяються на:
планові (проекти бюджетів, розписи відповідних
бюджетів, кошториси бюджетних установ);
оперативні (доручення фінансових органів на
перерахування коштів з місцевих бюджетів на
реєстраційні рахунки головних розпорядників
бюджетних коштів);
звітні (звіти бюджетних установ, фінансових та
кредитних організацій про виконання бюджетів).
Бюджетна система України
Бюджетна система характеризується:



структурою (бюджетним устроєм);
принципами побудови;
організацією функціонування.
Структура
(бюджетний устрій)



Бюджетний устрій України - це визначена
правовими нормами система бюджетів України,
розмежування доходів і видатків між ними,
повноваження органів законодавчої та виконавчої
влади у сфері бюджету.
Бюджетна система є дворівневою і складається з
Державного бюджету України та місцевих
бюджетів.
Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу
бюджетної системи України, є зведеним
бюджетом України (складається з 28 бюджетів і
затверджується ВРУ).
Місцеві бюджети та бюджети
місцевого самоврядування


Місцевими бюджетами визнаються
бюджет Автономної Республіки Крим,
обласні, районні бюджети, бюджети
районів у містах та бюджети місцевого
самоврядування.
Бюджетами місцевого
самоврядування визнаються бюджети
територіальних громад сіл, селищ, міст
та їх об'єднань.
Принципи бюджетної системи











Принципи бюджетної системи:
єдності (єдиною правовою базою, грошова система);
збалансованості (видатки = надходження);
самостійності (бюджетів);
повноти (ніяких інших);
обґрунтованості (на реальних показниках);
ефективності;
субсидіарності (спільне завдання різних бюджетів);
цільового використання бюджетних коштів;
справедливості й неупередженості;
публічності та прозорості;
відповідальності учасників бюджетного процесу.
Бюджетна класифікація
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване
згрупування доходів, видатків, кредитування,
фінансування бюджету, боргу відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів
(ст.2 БКУ).
Бюджетна класифікація має складові (ст.8 БКУ):
1. Класифікація доходів бюджету
2. Класифікація видатків бюджету.
3. Класифікація фінансування бюджету.
4. Класифікація боргу.
Класифікація доходів бюджету
1. Класифікація доходів
бюджету:
1) податкові надходження
(загальнодержавні і місцеві податки
та збори);
2) неподаткові надходження (доходи від власності та
підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційного та побічного продажу;
надходження від штрафів та фінансових санкцій);
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти (кошти, одержані від інших органів державної
влади, органів влади АРК, органів місцевого
самоврядування, інших держав або міжнародних організацій
на безоплатній та безповоротні основі).
Класифікація видатків
бюджету
2. Види класифікації видатків бюджету
1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та
кредитування бюджету);
2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча
класифікація видатків та кредитування бюджету);
Код
11
30
41
50
60
65
70
75
80
Найменування
Апарат Верховної Ради України
Державне управління справами
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна судова адміністрація України
Верховний Суд України
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Вищий господарський суд України
Вищий адміністративний суд України
Конституційний Суд України
Класифікація фінансування
та боргу
3) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування
бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування
бюджету).
Код
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0200
0210
Найменування
Загальнодержавні функції
Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого
самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність
Економічна допомога зарубіжним країнам
Інші загальні функції державного управління
Фундаментальні дослідження
Дослідження і розробки у сфері державного управління
Проведення виборів та референдумів
Обслуговування боргу
Міжбюджетні трансферти
Оборона
Військова оборона
Склад доходів та видатків
бюджетів


Бюджетний кодекс передбачає дві складові бюджету
- загальний та спеціальний фонди.
Кошти
загального
фонду
формують
централізований фонд держави, за рахунок якого
уряд фінансує державні потреби.
До спеціального фонду бюджету включаються:
певні видатки за рахунок конкретно визначених
джерел надходжень; гранти та дарунки, одержані на
конкретну мету (Фонд соціального страхування, Фонд
зайнятості).
Доходи бюджету

За юридичною формою доходи бюджетної
системи поділяються на податкові та
неподаткові.
Податкові платежі більшою мірою
відповідають ринковій економіці, формування
доходної частини бюджетів в основному
зорієнтовано на податкові доходи.
Види доходів бюджету



Власні доходи бюджетів формуються за рахунок
надходжень від власних джерел та засновані на
комунальній власності територіальних громад
(місцеві податки і збори, відчуження комунального
майна та інші).
Закріплені доходи довготривало віднесені у
фіксованому розмірі (Київ та Севастополь 100%
прибуткового податку з громадян, плата за ліцензії
та сертифікати).
Регулюючі доходи визначаються ВРУ або
представницьким орган місцевої влади.
Класифікація видатків
бюджету
Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення
програм та заходів, передбачених бюджетами, діляться на 10
статей:










1) загальнодержавні функції;
2) оборона;
3) громадський порядок, безпека та судова влада;
4) економічна діяльність;
5) охорона навколишнього природного середовища;
6) житлово-комунальне господарство;
7) охорона здоров'я;
8) духовний та фізичний розвиток;
9) освіта;
10) соціальний захист та соціальне забезпечення.
Класифікація видатків
бюджету
10) культуру і мистецтво:
11) державні програми підтримки телебачення, книговидання;
13) державні програми підтримки регіонального розвитку та
пріоритетних галузей економіки;
14) програми реставрації пам'яток архітектури, пам'ятників;
15) державні програми розвитку транспорту, зв'язку та інформатики;
16) державні інвестиційні програми (проекти);
17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи;
18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення виборів у випадках, передбачених законом, та
всеукраїнських референдумів;
Класифікація видатків
бюджету


Дефіцит бюджету - це сума,
на яку рівень видатків
бюджету перевищує рівень
надходжень.
Профіцит бюджету - це
перевищення доходів бюджету
над його видатками.
Резервний фонд
Резервний фонд бюджету формується для
здійснення непередбачених видатків, що
не мають постійного характеру і не могли
бути передбачені під час складання
проекту бюджету. Порядок використання
коштів з резервного фонду бюджету
визначається Кабінетом Міністрів України.
(Ст.24 БКУ).
Система органів
управління освітою
Новий Закон України
«Про освіту»
суттєво змінює систему управління освітою:
 істотно розширюється автономія шкіл та інших
закладів освіти;
 зменшується кількість нормативних документів і
обсяг державного регулювання, а функції органів
управління з керування закладами зміщуються у
бік розроблення та забезпечення реалізації
освітньої політики, збирання статистичних даних,
побудови прогнозів і підготовки документів
стратегічного прогнозування.
Органи виконавчої влади
Згідно із ст. 118 Конституції:

«Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі
здійснюють місцеві державні адміністрації;

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих
державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і
звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень
відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України,
підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині
повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними
радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої
влади вищого рівня»
Функції органів
виконавчої влади
Закон «Про освіту» (2017)
Стаття 62. Органи управління у сфері освіти.
До органів управління у сфері освіти належать:
• Кабінет Міністрів України;
• центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки;
• центральний орган виконавчої влади із забезпечення
якості освіти;
• постійно діючий колегіальний орган у сфері
забезпечення якості вищої освіти;
• державні органи, яким підпорядковані заклади освіти;
• Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
• Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
• органи місцевого самоврядування.
Закон «Про освіту» (2017)
Стаття 68. Відкритість органів управління у сфері освіти
1.
Органи
управління
у
сфері
освіти
зобов’язані
оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до вимог
законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про
відкритість використання публічних коштів".
2. Органи управління у сфері освіти забезпечують обов’язкове
громадське обговорення проектів нормативно-правових актів,
що стосуються системи освіти, та участь представників
громадськості у підготовці та прийнятті цих документів.
Закон «Про освіту» (2017)
Стаття 63. Повноваження Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України в тому числі:
• визначає порядок формування і розподілу освітніх
субвенцій між бюджетами відповідно до цього Закону та з
урахуванням статті 94 Бюджетного кодексу України;
• визначає порядок розподілу державного фінансування
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої
освіти;
• затверджує ліцензійні умови провадження освітньої
діяльності;
• затверджує індикатори оцінки стану освіти в Україні та
регіонах;
• визначає органи ліцензування закладів дошкільної та
загальної середньої освіти.
Система фінансування
школи
Загальнодержавний бюджет
Загальнодержавний
бюджет
(нормативбюджетної
бюджетної забезпеченості)
(норматив
забезпеченості)
PCF
•
• Місцевий бюджет (міста Києва)
Міський норматив, програми, надбавки
PCF
•
• Районний бюджет
Утримання приміщень, програми, цільове фінансування
IBF
•
Бюджет школи
Бюджет школи
•
Бюджет школи
Лекцію закінчено
Download