Uploaded by Julia Smyshlyakova

Теорія дослідження парламентаризму

advertisement
Реферат
На тему “Теорія дослідження парламентаризму”
Зміст
Парламентаризм .............................................................................................................................. 4
Сутність демократії ................................................................................................................... 9
Список використаної літератури ........................................................................................ 16
2
Парламентаризм — це система представницьких органів влади, за якої чітко
розподілені функції законодавчих і виконавчих органів і в якій вирішальну
роль відіграє парламент як постійно діючий представницький орган влади
Останнім часом серед усіх політичних явищ практично жодне не викликає до
себе такої прискіпливої уваги, таких суперечливих оцінок і суджень, як
парламентаризм.
Зважаючи на активну діяльність Верховної Ради України V скликання,
зокрема на доленосні рішення під час "Помаранчевої революції", що стали
початком перетворень суспільно-політичного життя України, зміни підходів
до державного будівництва та посилення ролі громадянського суспільства в
його здійсненні, поняття парламентаризму в нашій країні набуває більш
якісного та ключового характеру як основа розвитку демократичної держави.
Чому дослідження зазначеної проблематики свідчить про важливість цієї
теми для України?
По-перше, Україна після тривалого перебування в межах Радянського Союзу,
де функціонувала централізована форма правління, що далі тривала в період
президентства Л. Д. Кучми, на сучасному етапі має шанс розвинути і
затвердити демократичні інституції.
По-друге, тема розподілу влади та її відповідальності є, мабуть,
найголовнішою нині в нашій країні. Тому непрості питання, що виникли у
процесі роботи, можна поділити на кілька груп.
До першої групи належать загальнотеоретичні питання: що таке
парламентаризм, його соціальне призначення, відмінності між такими
близькими поняттями, як парламентська форма, парламентська демократія.
До другої групи належать питання, які стосуються парламентаризму в
Україні. Вони пов'язані з проблемою формування демократичних інститутів,
історичної обумовленості їх появи в Україні, зіставлення західних традицій і
вітчизняних інституцій, можливості проведення прямих паралелей з минулим
та входження парламентаризму в нову політичну систему.
Відповіді на зазначені питання дають змогу прогнозувати можливий
розвиток демократії в Україні, напрям цього розвитку, особливості форм,
яких вона набуде в нашій країні. З огляду на це можна простежити, як
змінюється роль парламентських інститутів, парламентської демократії,
наскільки вона пов'язана з існуючою сьогодні тенденцією до зосередження
реального управління в руках виконавчої влади, посиленням авторитарних
методів управління, відчуженням людей від державної влади, з
формалізацією публічної політики, девальвацією виборчих начал.
У зв'язку з цим спробуємо проаналізувати сутність парламентаризму, його
соціальне призначення та умови розвитку в Україні. Оскільки наша країна
3
декларує відданість демократичним цінностям і підтримку розвитку
парламентаризму, то маємо можливість детально розглянути розвиток
парламентських процесів у державі.
Парламентаризм — це широке за змістом поняття, яке охоплює і форму
організації державної влади, і конкретний спосіб управління державою, і
механізм взаємодії парламенту з інститутами виконавчої і судової гілок
влади, і систему взаємодії держави і суспільства .
У досить розгорнутому визначенні поняття парламентаризму зазначено, що
парламентаризм — це система представницьких органів влади, за якої чітко
розподілені функції законодавчих і виконавчих органів і в якій вирішальну
роль відіграє парламент як постійно діючий представницький орган влади .
У двох підходах (широкому і вузькому) пропонує нам розглянути визначення
парламентаризму політологічний словник за редакцією М. Ф. Головатого та
О. В. Антонюка. Зокрема, у широкому значенні парламентаризм — це
система державної влади, за якої вельми суттєва роль належить народному
представництву (парламенту), у вузькому значенні — це система владних
відносин, за якої чітко розподілено функції законодавчих і виконавчих
органів, коли провідну роль відіграє парламент як постійно діючий
представницький, законодавчий і контролюючий орган влади .
Проте сутність парламентаризму сучасні науковці трактують по-різному, не
втрачаючи змісту його призначення. Так, відомий український вчений Ю.
Шемшученко трактує парламентаризм як систему організації державної
влади, що базується на активній ролі парламенту в її здійсненні. Парламент і
парламентаризм, на думку науковця, є обов'язковими атрибутами
демократичної і правової держави, показниками розвитку громадянського
суспільства. Цікава також пропозиція Ю. Шемшученка визначати
парламентаризм як систему організації і функціонування державної влади з
особливою роллю парламенту. Він наголошує, що місце парламенту серед
інших державних органів і його діяльність "визначають характер і зміст
парламентаризму".
А. Мішин розглядає парламентаризм як систему державного управління
суспільством, що характеризується поділом законодавчої і виконавчої
діяльності в умовах привілейованого становища парламенту. В. Шаповал у
своїх дослідженнях зазначав, що парламентаризм треба сприймати передусім
як парламент у дії, тобто насамперед його функціональні характеристики.
До них необхідно додати ще й структурно-організаційні чинники. Можна
погодитися з такою оцінкою українським ученим парламентаризму, за якою
це поняття відображає, з одного боку, місце парламенту в механізмі поділу
влад і в цьому значенні наближене до поняття політичного режиму, а з
4
іншого — принципи устрою парламенту. Саме з урахуванням цього і на
основі функціональних і структурно-організаційних характеристик
парламенту можливе визначення парламентаризму.
Цікавим, безумовно, є підхід до розуміння парламентаризму в умовах
перехідного суспільства, який пропонує відомий науковець М. О. С'єдін. У
своєму дослідженні учений пропонує аналізувати парламент як у правовому,
так і в політичному аспектах. У першому випадку йдеться про роль
парламенту, який визначається конституційно-правовими нормами, у
другому — про фактичну його участь у політичному процесі, що інколи не
передбачено нормами конституції.
Такий підхід відображає ускладнення суспільного життя, яке не можна
регулювати тільки за допомогою законів та адміністративних методів з боку
держави. Така ситуація є наслідком посилення ролі громадянського
суспільства. А коли його "агентами впливу" на державу є партії, то держава
для таких цілей змушена звертатися по допомогу до парламенту, рекрутуючи
в якості "агентів впливу" парламентаріїв .
Максимально наближають поняття парламентаризму до самого парламенту
також автори енциклопедичного довідника з державного права ФРН, які
стверджують, що парламентаризм — це форма представництва народу,
коріння якої із Середньовіччя, яка набуває вигляду обраних чи скликаних
зборів.
І хоча існує класична інтерпретація, яка характеризує парламентаризм як
розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову, варто коректніше
підходити до такого визначення. На думку автора, доцільніше
використовувати словосполучення "поділ влади". Так, відомий німецький
філософ і політолог Р. Дарендорф зазначав, що поділ влади — "це
розмежування функцій єдиної державної влади, розмежування повноважень
між відповідними державними органами, забезпечення їх балансу і взаємного
стримування" .
Парламентаризм як елемент політичної структури держави зазвичай
розглядають крізь призму організації найвищих органів державної влади і
ототожнюють із парламентарною (парламентською) республікою чи
монархією. Проте це не може ставити під сумнів значущість парламентів і
парламентаризму за умов президентської чи змішаної республіки. Окрім
того, в межах таких визначень існує чимало більш конкретних моделей,
сутність яких також виявляється за допомогою епітета "парламентська" — чи
то як допоміжного прикметника, чи то як базового елемента певної форми
правління .
Характеризуючи поняття і суть парламенту й парламентаризму, необхідно
звернутися до змісту відповідних конституційних дефініцій. Дефініція, що
5
міститься у ст. 75 Конституції України, є чи не найвдалішою. Вона акцентує
увагу на місці Верховної Ради України у державному механізмі. Ця дефініція
називає основну функцію парламенту, його "закодоване" у понятті
законодавчої влади призначення. Важливим є і те, що згадана дефініція чітка,
коротка та юридично коректна. Водночас виконані вимоги юридичної
техніки, які об'єктивно існують щодо викладення саме конституційного
тексту .
Концептуально невдалими є ті конституційні дефініції, які визначають
парламент як "вищий представницький орган" (Грузія, Казахстан і
Узбекистан). Схоже визначення можна сприймати як натяк на існування
субординованої системи представницьких органів, де саме парламент
"увінчує" цю систему. Такий підхід до визначення парламенту є
анахронізмом, це своєрідний рецидив регламентації організації державної
влади, побудованої на принципах системи рад.
Не є вдалими конституційні визначення парламенту як "вищого
представницького і законодавчого органу" (Молдова і Таджикистан). У
зв'язку з цим може виникати непорозуміння з приводу того, чи існують в
державі інші, "нижчі" законодавчі органи. Такий підхід також виник із теорії
радянського державного владарювання, за якою ради визнавались органами
державної влади.
Неприйнятним є також підхід, за яким парламент визнається "найвищим
органом державної влади". Подібне формулювання містила ст. 07
Конституції УРСР 1978 року.
Зазначимо, що у деяких країнах термін "народне представництво" набув
офіційного значення. Наприклад, у Великобританії закони про парламентські
вибори мають назву законів про народне представництво. Нерідко сам
парламент прямо чи опосередковано у політичних і наукових текстах
називають органом народного представництва. Можна, наприклад, навести
відповідні за змістом слова видатного теоретика права Б. О. Кістяківського:
"Найважливіша функція влади законодавство — у правовій державі
цілковито підпорядкована народному представництву" .
На думку українського вченого В. Шаповала, у визначенні парламенту як
представницького органу державної влади необхідно відмовитися від
уживаного іноді терміна "представницька влада". Цей термін є хибним з
огляду на конституційно прийнятий принцип поділу державної влади на
законодавчу, виконавчу і судову.
Такий поділ відображає функціональне призначення органів, які реалізують
ту чи іншу "гілку" влади. Термін "представницька влада" може відображати
лише спосіб формування відповідних органів — виборність. У разі його
прийняття концептуально невиправдано будуть поєднані в одне ціле орган
6
державної влади (парламент) і органи місцевого самоврядування (ради). У ст.
5 Конституції таке поєднання заперечується: "Народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування" .
Проте авторитетний український вчений Ю. С. Шемшученко стверджує, що
виборність українського парламенту народом свідчить, що саме він є єдиним
органом народного представництва. Отримуючи на виборах
"представницький мандат", депутати мають виражати ті суспільні інтереси,
які забезпечують виконання основної, а саме законодавчої, функції у
Верховній Раді. Невміння чи небажання правильно відобразити інтереси
суспільства легко деформують зміст не тільки законодавчої, а й інших
функцій парламенту.
На думку багатьох дослідників, зокрема В. Шаповала, про початок історії
парламентаризму в Україні треба вести мову у зв'язку з власне українським
державотворенням. Насамперед процес формування ідеології
парламентаризму відображений у змісті програмних документів українських
політичних партій, утворених на початку XX ст., а також у запропонованих
ними конституційних проектах.
Однак становлення і розвиток парламентаризму в Україні здійснювались у
руслі загальносвітових процесів. Зазначимо, що ідея парламентаризму в
історичній ретроспективі не розвивалася по суцільній висхідній лінії. Це
зумовлено тим, що Україна існувала як самостійна держава тільки невеликі
проміжки часу. Усі інші часи, а це кілька останніх століть, в Україні були
тільки фрагменти парламенту, які санкціонувалися спочатку польськолитовською державою, а потім — царською Росією і Радянським Союзом.
Наслідком започаткування практики парламентаризму стало утворення і
діяльність тогочасних установ представницького характеру, які здійснювали
державно-владні функції. Найвідомішою є Українська Центральна Рада
(УЦР) — своєрідний протопарламент, первісно створена як громадськополітичне об'єднання, яке з часом трансформувалось у "представницький
орган" [9]. Українська Центральна Рада розвивалася складним еволюційним
шляхом, тому різні сучасні автори визначають її по-різному. Зокрема, А. Й.
Рогожин і В. Д. Гончаренко називають УЦР "ліберально-демократичною
установою парламентського типу" .
Великий досвід і розвиток започаткованих традицій, хоч і не повною мірою,
мав український парламент під час перебування у складі СРСР, проте ширше
вони розкрилися після набуття Україною незалежності.
У сучасній Україні розвиток парламентаризму прямо пропорційно залежить
від розвитку демократії в нашій країні. Оскільки парламентаризм — це
система організації державної влади, що базується на активній ролі
7
парламенту в її здійсненні, то парламент і парламентаризм є обов'язковими
атрибутами демократичної і правової держави, показниками розвитку
громадянського суспільства. У сучасних умовах для розвитку
парламентаризму в Україні важливо чітко розмежувати гілки влади, їх
контроль та відповідальність за результат діяльності.
Важливо побудувати структуру парламентської коаліції та закріпити на
законодавчому рівні інститут опозиції як орган контролю за урядовою
діяльністю. У більшості демократичних держав світу можливість здійснення
суспільного контролю за діяльністю уряду, як і функціональність інститутів
парламентського контролю, індивідуальної та колективної політичної
відповідальності уряду, випливає зі свободи діяльності ЗМІ та
демонополізованості інформаційного простору.
Опозиція завжди може критикувати діяльність уряду, довівши свою позицію
до громадськості через ЗМІ, тому більшість у парламенті буде змушена
враховувати відповідну критику, щоб не втратити підтримку виборців.
Результати такого "врахування" втілюються, зокрема, у звільненні з посад
певних членів уряду, діяльність яких є незадовільною, у розпаді
парламентської коаліції та, як наслідок, у відставці уряду, зміні пріоритетів
урядового курсу.
У процесі свого становлення парламентаризм суттєво видозмінився, набувши
нових якостей та якісно нових функцій. Водночас він зберігає універсальну
форму і за всіх відмінностей виконує типові завдання, що характеризує його
значення в різні періоди історії та у різних системах.
Український парламентаризм має велике історичне підґрунтя, що дає змогу
говорити про традиції розвитку парламентаризму в Україні, а саме про
утвердження в Україні демократичних інститутів, системи розподілу влади,
наявність представництва громадян в органах влади. Проте зазначимо, що
хоча критерії, які використовуються для визначення рівня парламентаризму,
не зовсім обґрунтовані, передчасно зараховувати Україну до групи країн, що
мають стійкі парламентські системи. Все ж шлях, пройдений нашою країною,
безсумнівно засвідчує про напрям її розвитку.
На новому етапі парламенту України необхідно переглянути сутність свого
призначення. Внутрішній потенціал парламентаризму ще не цілком
розвинений в Україні. Йдеться, насамперед, про його роль в інтеграції
населення і управлінських прошарків у загальну мережу правил і звичок,
консолідації суспільства, врегулювання конфліктів між політичними
акторами, зміцнення політичних систем за допомогою мобілізації населення
на підтримку нових інститутів. Для цього необхідно дуже багато зробити у
напрямі формування в суспільстві політичної культури, щоб населення
ставилося до представницьких органів з довірою та розуміло свою
відповідальність за якість влади.
8
Розвиток парламентаризму в Україні передбачає певні етапи:

на макрорівні — вдосконалення всієї політичної системи, підготовка всіх її
інститутів до парламентаризму;

має завершитися становлення парламенту для його адекватного сприйняття
самою системою;

серйозні зміни мають відбутися в суспільній підсвідомості, політичній і
правовій культурі суспільства, коли населення за всіма недоліками
парламентаризму усвідомлюватиме необхідність його функціонування в
політичній системі як найважливішого каналу впливу на дії влади.
На думку дослідниці з питань українського парламентаризму А. Погорєлової,
в Україні гостро відчувається потреба в якісній владі, тобто в міцній та
єдиній владі. Адже поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову — це
поділ суто функціональний, професійний. І нав'язані суспільству думки,
дискусії щодо того, яка влада важливіша, є не лише продуктивними, а й
хибними за своєю сутністю [5].
Слушну думку висловив учений Ю. Шемшученко, коли зазначив, що рівень
розвитку парламентаризму віддзеркалює рівень цивілізованості і демократії у
суспільстві.
Сутність демократії
Існує серцевинний набір певних критеріїв, за допомогою яких можна зробити
висновок, наскільки в тих чи інших умовах розвинена демократія. До них
належать елементи демократичного ладу, які існували вже в античні часи.
Першим і головним з них є громадянсько активні у своїй більшості, вільні
громадяни, які є головними дійовими особами суспільного самокерування.
Вони мають інтерес до суспільного життя, обізнані в ньому і власними силами
та участю впливають на нього в тому напрямі, який вони вважають бажаним і
правильним. Без громадянської активності демократія перетвориться на
фікцію.
Другим елементом, що формує основи демократичного ладу, є визнання усіх
громадян рівними й рівноправними. Кожен голос важить стільки ж, скільки й
будь-який інший голос.
Третім важливим елементом демократичного устрою є повага до спільно
прийнятих рішень і готовність сумлінно виконувати їх. На цьому ґрунтується
один із засадничих принципів демократії — принцип влади більшості, коли
загальнообов'язковим вважається рішення, за яке віддала свої голоси
більшість тих, хто брав участь у голосуванні (Воля народу - вищий закон!).
Перелічені вище першоелементи демократії поєднуються і втілюються з
відповідною повнотою у виборах. Без справжніх виборів про демократію
неможливо вести мову, хоч демократія жодною мірою не зводиться до виборів
9
і не вичерпується ними. Для демократії вибори - це волевиявлення вільних
громадян, творення влади, уособлення самокерування, спроможність
дорослих і самодостатніх людей адекватно розуміти свої справжні інтереси й
захищати їх зі знанням справи.
Елементарною вимогою для здійснення істинного вибору є обізнаність
громадян у тих справах, щодо яких приймається рішення. Саме тому свобода
зборів і свобода висловлення власної думки (свобода слова), усе те, без чого
важко прийняти правильне рішення, набувають за демократії великого
значення. За допомогою вільного слова і під його впливом формується й живе
громадська думка — дійова сила демократії. Хоча слово може
використовуватися демагогами, некомпетентними й нечесними людьми і на
шкоду демократії.
Отже, демократія — це суспільне самоврядування, яке здійснюють
рівноправні громадяни через безпосередню участь в обговоренні й вирішенні
громадських справ шляхом вільного вибору (голосування).
Демократія виникла й існує як намагання і можливість для людей вирішувати
свої справи власними силами. Демократія — це насамперед суспільне
самоврядування, самокерування, самостійність. Це система, яку А. Лінкольн
визначав як «правління народу, через посередництво самого народу, для
народу».
2. «Природність» демократії
Коли ми кажемо, що виникнення й подальший розвиток демократії мали
«природний характер», то це не означає, що вона утверджується ледь не
автоматично, поза волею і свідомою участю людей. Як і інші надбання
людства, демократія є наслідком зусиль і боротьби тих, хто вбачав у ній дещо,
що заслуговує на подальше збереження і відтворення. Усі інші,
недемократичні форми суперечать прагненню людини до самостійності й
свободи, деформують її волю і пригнічують гідність.
Говорячи про «природність» демократії, про її відповідність людській
природі, маємо на увазі насамперед те, що демократія дає змогу людині
реалізувати інтерес до суспільного життя, втілити в життя глибоко притаманну
кожній особистості потребу (у декого - жагу) суспільного визнання. За
допомогою демократії людина втілює здатність впливати на стан справ і
перебіг подій у державі, усвідомлювати власні інтереси як органічну складову
інтересів суспільних. У своїй глибинній основі жива демократія містить
здорову потребу людини до спільної «гри» із проблемами й варіантами їх
розв'язання, із промовами й гучним схваленням (чи обуренням), риторичним
мистецтвом і несподіваним виявом чиєїсь (а іноді — власної) мудрості,
зваженості та дотепності.
3. Основні цінності демократії
Демократичні цінності — це те, заради чого демократію варто захищати, це
уособлення її значущості і життєдайності, її привабливості для мільйонів
людей, те, завдяки чому демократія здобуває нових прихильників в усьому
світі.
10
Громадянство і громадянськість
Ядро демократії становлять громадянство і громадянськість. Вони означають
не тільки (і не стільки) формальну належність людини до держави, політикоюридичний зв'язок із її структурами, скільки розвиненість соціальної
свідомості й індивідуальної гідності, спроможність людини усвідомлювати
власні інтереси і захищати їх зі знанням справи та з урахуванням інтересів
усього суспільства.
Демократія потребує свідомого й активного залучення громадян до
суспільного життя і без цього вона не може відбутися. Застерігаючи від
романтизованого бачення демократії, Е. Бенеш писав: «Передусім демократія
означає працю, працю велику, головним чином малопомітну, працю
систематичну, наполегливу, постійну і напружену». Громадянство,
розвинений громадянський стан є цінностями, бо вони підносять людину,
цивілізують її, формують порядок, заснований на свободі й відповідальності.
Конституція і конституціоналізм
Конституція повинна чітко визначити принципи соціального співіснування
людей у демократичному суспільстві. Непорушність конституційних засад дає
змогу зробити соціальний порядок і соціальну свободу незалежними від того,
який саме президент стоїть на чолі держави або яка партія здобула більшість
у парламенті.
Конституція покликана обмежувати владу уряду й охороняти права і свободи
людини. Права і свободи людини є такою цінністю демократії, яка
репрезентована в усіх її формах і процедурах. Саме для захисту і реалізації цієї
цінності існує демократія. Конституційний правовий порядок є такою
системою відносин, за якої всім надається найбільша з можливих свобода
самодіяльності і самовизначення. Колективні правила поведінки, що надмірно
обмежують індивіда, не повинні існувати у вільному суспільстві.
Свобода совісті
Ліберальна демократія породила й затвердила як одну із основних своїх
цінностей свободу совісті й віротерпимість.
Важливе значення цієї цінності полягає в тому, що демократія дає змогу
знаходити й ефективно використовувати форми нормального співіснування
громадян, які дотримуються різних релігійних уподобань або ж узагалі є
атеїстами. Релігійні вподобання та переконання людини визнаються цариною
індивідуального вибору, куди не може втручатися ні держава, ні інші люди.
Нині принципи свободи совісті знайшли відображення в міжнародних
документах з прав людини, конституціях демократичних держав. Але
міжрелігійні та міжконфесійні протиріччя, сутички і конфлікти не відійшли
безслідно у минуле. Ще й сьогодні релігійні екстремісти і фанатики
намагаються засобами терору домогтися своєї мети, здолати «опонентів»
(найчастіше - просто знищити їх). Це змушує демократію шукати гідну й
адекватну відповідь на такі виклики.
Свобода слова
11
Свободу слова створюють вільні в своїх діях і захищені законом ЗМІ, котрі
дають змогу громадянам бути по-справжньому обізнаними зі станом справ у
країні. Через ЗМІ людина може висловити своє судження стосовно тієї чи
іншої суспільної проблеми, того чи іншого політичного діяча.
Громадська думка - наслідок свободи слова. Адже спільне судження стає
можливим тільки тоді, коли люди можуть вільно, не боячись покарання або
стягнення, виявляти своє істинне ставлення до тих чи інших подій, інституцій,
діячів тощо.
Отже, свобода слова, вільні ЗМІ — одна з найбільших цінностей демократії.
Проте, як і будь-яка інша свобода, вона не може існувати без обмежень. Уявімо
ситуацію, за якої преса може не тільки «казати усе», а й «казати усе безкарно»
(чинити наклепи на людей, брехати тощо). За нею ми побачимо виникнення
нової тиранії.
Людська гідність
Громадянин - носій гідності та її захисник. Гідність - складова авторитету
громадянина, його самоповаги й поваги до інших. Кожна людина —
неповторне творіння, і це потрібно усвідомлювати й цінувати, розвивати й
відповідально застосовувати в житті, розуміючи, що гідність є породженням і
умовою свободи. По-справжньому гідною може бути тільки вільна людина.
Гідність змушує громадянина діяти, ставати на заваді порушенням принципів
і основ демократичного ладу, протидіяти будь-яким утискам свободи.
Тоталітарні режими найбільше не терплять саме цієї людської риси,
відчуваючи, що вона несе їм занепад.
Гідність може існувати тільки в контексті інших гідностей (гідності інших
людей). При цьому повага до іншого і його визнання ґрунтується не на якихось
міркуваннях поважати «за щось» або «заради чогось», а виключно на тому, що
людину поважають як таку, шанують у ній людське.
Повага до людської гідності вимагає глибоко вкоріненої в суспільстві
терпимості (толерантності), визнання невідчужуваних прав за всіма людьми.
Культивування гідності й толерантності цивілізує суспільство, звеличує
людину, розкріпачує її.
Моральна автономія
Моральна автономія означає, що людина здійснює своє самовизначення вільно
й неупереджено, користуючись власним розумінням щастя й добра. Ніхто не
може вплинути на ідеологічні, релігійні або інші вподобання людини. Це
сфера її вільного вибору. Визнати за членами суспільства їхню моральну та
практичну автономність означає забезпечити їм статус непідвладності. Саме
цій меті слугує більшість записаних у Конституції прав і свобод.
Приватність, невтручання в особисте життя
Сфера, у якій людина має змогу визначати власне життя й існувати незалежно
від інших, називається приватним (особистим) життям. В демократичній
правовій державі закон боронить людину і коло її спілкування від стороннього
інтересу (таємниця телефонних розмов, листування, заборона фотографувати
без дозволу людини тощо).
12
Громадська асоціація
Демократія є соціально-орієнтованою (тобто спрямованою на спільноту,
суспільство) формою світогляду. Демократизм ґрунтується на повазі до
громадянської думки, спільного рішення, громадянського порядку і соціальної
згоди. Асоціативні (комунітарні) цінності становлять міцну етичну основу
демократичного існування. Йдеться про солідарність, довіру, взаємну
підтримку, готовність спільно й узгоджено діяти для захисту
Соціальний порядок
Це універсальна цінність будь-якого суспільства. Мається на увазі, що
більшість людей хотіли б жити в умовах стабільності, впорядкованості й
безпеки. Але демократія — це постійно діючий, але впорядкований (законами,
процедурами, громадянською зваженістю, обізнаністю і досвідом) конфлікт.
Іноді він набуває значних масштабів (зокрема, під час виборів), але від цього
суспільство у підсумку тільки виграє. Принаймні проблеми не заганяються
всередину і не набувають злоякісне прихованого характеру. Отже, культура
конфлікту є важливим здобутком демократії.
4. Особливості сучасної демократії
Первинну, істинну форму демократії визначають як пряму й безпосередню
демократію. Вона отримала таку назву через те, що громадянин має змогу
прямо і без будь-яких посередників впливати на стан справ, виявляти свою
волю, висловлювати власну думку. У стародавніх полісах (зокрема, в Афінах)
на народні збори приходило декілька десятків тисяч громадян і це, напевно,
була та природна кількісна межа, не переступивши яку, люди могли збиратися
разом і відносно конструктивно працювати. Нині існують сотні мегаполісів, де
мешкають мільйони людей, які ніколи не зберуться на загальні збори. Вони
спроможні тільки проголосувати, та й то раз на декілька років, за когось, хто
їх представлятиме у певних державних органах, або за якесь рішення (як на
референдумі). У складному сучасному світі пряма (безпосередня) демократія
як основний механізм володарювання стала недосяжною.
Повернення до демократії у Новий час характеризувалося втратою нею одних
рис і набуттям інших. З кінця XVIII ст. чільне місце в уявленнях про
демократію посіли ліберальні цінності прав та свобод особи,
конституціоналізму й законності. Демократія і права людини утворили
універсальне ядро конституційної держави, різноманітні варіанти якої
завдячують своїм походженням американській і французькій революціям.
Ліберальній конституційній державі (з виборним представницьким урядом,
свободою економічного та політичного вибору, правовою захищеністю особи)
властиві такі риси:
- представництво народом своєї суверенної влади не через безпосередню
участь у прийнятті рішень, а через обрання своїх представників, насамперед у
законодавчі структури;
13
- використання механізмів прямої демократії на загальнодержавному рівні
тільки при розв'язанні найістотніших для існування держави та її політичного
устрою проблем (зміна території держави тощо). На нижчих рівнях
врядування пряма демократія застосовується ширше - у вигляді референдумів
та плебісцитів з багатьох питань життя громад і регіонів та прямих зібрань й
участі у самоврядних органах;
- визнання як норми неминучості протиборства інтересів і навіть конфліктів та
вироблення завдяки цьому механізмів соціального й політичного плюралізму,
що забезпечують узгодження інтересів і врегулювання конфліктів;
- узаконеність опозиції і конкурентність у боротьбі за здобуття владних
позицій, що безпосередньо випливають з плюралізму та боротьби інтересів як
рис сучасної демократії;
- гарантія прав і свобод людини, які забезпечують ступінь особистої свободи
вищу ніж антична демократія. Саме ця риса зумовила назву сучасної
демократії як ліберальної;
- широке громадянство і високий рівень участі населення в політиці, які
передбачають максимальне зниження або й зняття цензів (майнового,
вікового, статевого, освітнього, осілості) і залучення раніше суспільно
пасивних груп населення до громадянської участі;
- вільні ЗМІ, які відіграють вирішальну роль у політичній комунікації,
утворюючи осердя сучасного демократичного процесу.
Упродовж другої половини XIX ст. та всього XX ст. демократія стала
поняттям, яке вмістило в собі універсальний і всеохоплюючий зміст, систему
поглядів та ідеологію, її ототожнюють з низкою ліберальних цінностей і
проективних ідеалів (таких, які істотно впливають на реальність і сприяють
змінам). До них можна віднести захищеність меншості, серйозність (не
«декоративність») боротьби за владу, відкритість, автономність, співучасть у
прийнятті рішень, досягнення більшої соціальної рівності тощо. Ці риси
уточнюють сучасні уявлення про демократичний ідеал, розуміння сутності
демократичного правління як певного вияву верховенства народу та його
права контролювати й змінювати уряд.
Список використаної літератури:
1. Берлін І. Чотири есе про свободу / Пер. з англ. — Київ, 1994.
2. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. А.С. Богдановского; Под ред. О.А.
Алякринского. — Москва, 2000.
14
3. Каменская Г.В. Генезис идей демократии // Социс. — 1994. — № 4.
15
Download