Загрузил Julia

В аЃвз•≠™Ѓ С.А., С™Ђпа В.Ю., Кга М.Ж. М ЖНАРОДН ОРГАН ЗАЦ ≠†Ґз†Ђм≠Ѓ-ђ•вЃ§®з≠®© ѓЃб °≠®™ І ѓа†™в®з≠Ѓ£Ѓ ™габг ѓ•а•™Ђ†§г †а†°б™Ѓ ђЃҐ® §Ђп бв㧕≠в Ґ 3 ™габг

Реклама
Міністерство освіти України
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
Факультет іноземних мов
Віротченко С. А., Скляр В. Ю., Куріє М. Ж.
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ПЕРЕКЛАДУ АРАБСКОЇ МОВИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ
Харків – 2018
1|Page
УДК 811.411.21’25 (075.8)
ББК 81.61 - 923
В 52
Рецензенти:
Лихошерстова М. Ю. – кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього
Сходу Київського національного лінгвістичного університету;
Хамрай О. О. – доктор філологічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу
Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.
Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол №__ від __.__.201_)
Посібник складається з 8 розділів, що за змістом охоплюють діяльність
таких міжнародних організацій, як ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО, АСЕАН, СОТ та
МВФ. Навчальний матеріал подається арабською, українською, російською
та англійською мовами. Навчально-методичний посібник призначений для
аудиторної та самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, що
спеціалізуються у галузі суспільних наук, студентів філологічних та
перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть
вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної
літератури, а також для перекладачів.
Віротченко С. А. Міжнародні організації :навчально-методичний посібник з
практичного курсу перекладу арабської мови для студентів 3 курсу /
Віротченко С. А., Скляр В. Ю., Куріє М. Ж. – Харків : ХНУ ім.
В. Н. Каразіна, 2017 – 136 с.
УДК 811.411.21’25 (075.8)
ББК 81.61 - 923
В 52
© Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, 2018
© Віротченко С. А., Скляр В. Ю., Куріє М. Ж., 2018
2|Page
ВСТУП
У зв’язку з посиленням процесу глобалізації, участь у міжнародних
організаціях стає важливим аспектом зовнішньоекономічної діяльності
більшості країн. Міжнародні організації стали головним організатором та
водночас ареною для спілкування між державами, налагодження нових
контактів. Тому важливою складовою професійної компетенції перекладача є
необхідні знання (фонові, теми, контексту), матеріал (мовний, зокрема
термінологічний) та просунуті перекладацькі дії у цій галузі. Завдання
посібника: 1) ознайомити з основними організаціями міжнародного рівня та
поглибити існуючі фонові знання, необхідні для перекладу текстів, що
відносяться до діяльності міжнародних організацій, 2) навчити передавати
суть інформації при здійсненні перекладу, закріпити найбільш вживану
термінологію та підвищити рівень перекладацьких дій. Пропонується
застосовувати практику вибору не єдиного «загальноприйнятого» варіанта
перекладу того чи іншого слова, а практику вибору контекстуальнодетермінованої мовної одиниці. Також посібник включає в себе практичні
тексти для самостійний роботи, мета яких є поповнення словникового
запасу.Посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів
вищих навчальних закладів в рамках підготовки перекладачів з арабської
мови як першої та другої іноземної.
3|Page
‫الفهرس‬
‫الصفحة‬
‫األول‪.‬من ّ‬
‫ظمةاألممالمتّحدة‪5...................................................................‬‬
‫الدّرس ّ‬
‫الدّرسالثّاني‪.‬أماكنعملمن ّ‬
‫ظمةاألممالمتّحدة‪15.......................................................‬‬
‫الدّرسالثّالث‪ .‬من ّ‬
‫ظمةالت ّ‬
‫عاوناإلسالمي‪24..............................................................‬‬
‫ّّ‬
‫األوروبي‪37........................................................................‬‬
‫ّّ‬
‫ّرسالرابع‪ .‬اإلتّحاد‬
‫الد‬
‫ّ‬
‫الدّرسالخامس‪ .‬من ّ‬
‫ظمةاألمنوالتّعاونفيأوروبا‪51.......................................................‬‬
‫سادس‪ .‬من ّ‬
‫مةحلفشماالألطلسي‪60.........................................................‬‬
‫ّّ‬
‫ظ‬
‫الدّرسال ّ‬
‫سابع‪ .‬من ّ‬
‫ظمةالشرطةالجنائيّةالدّوليّة )اإلنتربول(‬
‫الدّرسال ّ‬
‫‪74.............................................‬‬
‫الدّرسالثّامن‪ .‬اإلتّحادالدّوليلجمعياتالصليباألحمروالهالالألحمر‪89..................................‬‬
‫تمارينّللتّرجمةّ(منّّالعربيّة(‪.........................................................................‬‬
‫‪103.‬‬
‫تمارينّللتّرجمةّ)إلىّ‬
‫العربيّة)‪119..........................................................................‬‬
‫سنةّوعواصمالدّواللعربيّة‪129..................................................................‬‬
‫أشهرال ّ‬
‫المراجع‪132............................................................................................‬‬
‫‪4|Page‬‬
‫األول‬
‫الدَّرس َّ‬
‫ُمنَ َّظ َمةّاأل ُممّال ُمت َ ِحدَة ّ‬
‫لَمحةعَا َّمة‬
‫األ ُ َم ُُم ُالمت َّ ِح ُدَُة ُ‪ِ ُ :‬هي ُ ُمن َّ‬
‫َظ َمة ُد َُو ِليَّة ُأُنشِأَتُ ُ ِفي ُ َعام ُ‪ُ ،1945‬وتَت َ َك ّون ُاآلن ُ ِمن ُ‪ُ193‬‬
‫ام ُالمن َّ‬
‫َظ َم ُِة ُال َحد ُِّمنإِن ِتشَاراألَس ِل َح ُِة ُ َو ِح َما َي ُِةُ‬
‫ض ُ َم َه ُِ‬
‫ومنُ ُ َبع ِ ُ‬
‫ع ُ‬
‫دَولَةً ُ‬
‫ضواً‪ِ ُ ،‬‬
‫صا ِديَّة‪.‬‬
‫سانِيَّة‪ُ،‬إِ َ‬
‫سا َعداتاإلن َ‬
‫سانوتَقدِيمالم َ‬
‫وقاإلن َ‬
‫اإلقتِ َ‬
‫َّةو ِ‬
‫ضافَ ُةًُإلىُالتَّن ِمي ِ‬
‫ُحقُ ِ‬
‫َّةاإلجتِ َما ِعي َ‬
‫ع َملَهاّ َوأَب َرزّأَج ِه َزتِ َها‬
‫ت َ ِاريخّاأل ُ َممالمت َّ ِحدَةّ َوآليّ ِّةّ َ‬
‫نَشَأتُ ُفِك َرة ُ ِإقَا َمة ُ ُمن َّ‬
‫ب ُال َحرب ُال َعالَ ِميَّة ُالثَّانِيَّة‪ُ،‬‬
‫س ََلم ُفِي ُال َعالَم ُ َع ِق َُ‬
‫َظ َمةد َُو ِليَّة ُ ِلتَع ِزيز ُال َّ‬
‫شلَتُ ُ ِفيُ‬
‫عص َبة ُاأل ُ َممُ َعام ُ‪ِ ُ ،1919‬إ ََلّإنَّ َها ُفَ َ‬
‫ِب َهدَ ِفتَج ِنيب ُال َعالَم ُ ِنزَ ا َعُا ًُ َجدِيدَاً‪ِ ُ ،‬إذ ُتأ َّ‬
‫ستُُ ُ‬
‫س َ‬
‫ي‪َ .‬وبَعدَهاُإِستُخد َُِمُ ُمص َ‬
‫طلَحُ"األ ُ َممُالمت َّ ِحدَة"ُ ِلل َمرةُاألُولَىُٰ ِخ ََللُ‬
‫تَح ِقيقُ َهدَفِهاُالتَّأ ِسي ِس ُّ‬
‫يُ َعامُ‪ِ ُ ،1942‬عندَ َماُ‬
‫ال َحربُالعَالَ ِميَّة ُالثَّانِيَّة‪ِ ،‬عندُإِع ََلنِ ُِهُفِي ُاأل َ َّولُ ِمنُيَنَاير‪َ /‬كانُونُالثَّانِ ُّ‬
‫المح َور‪ُ،‬أَيُأَلمانِيَاو ِإي َ‬
‫طا ِليَاُواليَابَان‪.‬‬
‫صلَةُال َحربُ َعلَىُُد َُولُ ِ‬
‫ت َ َع َهدَتُ‪ُ26‬دَولَةُب ُم َوا َ‬
‫ضوُا ًُ‬
‫َو ُوقِ َُعُ ِميث َ ُُ‬
‫ع ُ‬
‫يران ُ َعام ُ‪ِ ُ1945‬منُقِبَلُ‪ُ 51‬دَولَةُ ُ‬
‫حز َ‬
‫اق ُاأل ُ َم ُمالمت َّ ِحدَةِفِي ُ‪ِ ُ26‬من ُيُونِيو‪ِ /‬‬
‫س َكان ُال َعالَم‪.‬وأَص َب َحتُ ُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُ ُمن َّ‬
‫ةرس ِميَّةُ‬
‫ساس‪َ ُ ،‬حيّث ُتُمثِل ُ‪ِ ُ %80‬من ُ ُ‬
‫فِي ُاأل َ َ‬
‫َظ َم َ‬
‫‪5|Page‬‬
‫شرين ُاأل َ َّول ُ َعام‬
‫فِي ُ‪ُ 24‬أُكتُوبَر‪/‬تِ ِ‬
‫َوإِت َّ َخذَتالمن َّ‬
‫وركُ َمقَ َّرُا ًُلَ َها‪.‬‬
‫َظ َمةُ ِمنُنيُويُ َُ‬
‫ُ‪1945‬‬
‫ق‪ُ ،‬‬
‫صادَقةُ َعلَى ِ‬
‫ُبَعد ُأنُ ُت َ ّمتُ ُالم َ‬
‫الميثَا ِ‬
‫ِمنّّأَب َرزّأَج ِه َزةّاأل ُ َممّالمت َّ ِحدَة‪:‬‬
‫ضاءبالتَّمثِيلُفِي َها‪ُ،‬وفِي َهاُيَت ُ ُّمإِتِّخَاذُأب َرزُ‬
‫الجم ِعيَّةُال َعا َّمة‪َ ُ،‬ح ُُ‬
‫يثُتَت َ َمتَعُالد َُّولُاَألَع َ‬
‫ِ‬
‫ارات‪ُ .‬‬
‫القَ َر َ‬
‫ض ُُمُاَلمج ِلسُ‪ُ15‬‬
‫سِلمُ َواَألَمن‪ُ.‬و َي ُ‬
‫صونُال ّ‬
‫َمج ِلسُاألَمن‪ُ،‬اَلَّذِيُ َيقَعُ َعلَى َعا ِت ِق ُِهُ َمسؤُو ِليَّةُ ُ‬
‫ضاءُغَيرُ‬
‫ضاءُدَائِ ِميُالعُض ِويَّةُويَت َ َمتَعُونُبِ َح ُّ‬
‫ع ُ‬
‫ُ‬
‫قُالنَّقض‪ُ،‬و‪ُ10‬أَع َ‬
‫ض َواً‪ُ5ُ،‬أَع َ‬
‫دَائِ ِميالعُض ِويَّة‪ُ .‬‬
‫صا ِديَّةُ‬
‫الرئِي ِس ُّ‬
‫اإلجتِ َما ِع ُّ‬
‫صا ِد ُّ‬
‫الج َهازُ َّ‬
‫اإلقتِ َ‬
‫ي‪ُ،‬و ُه َُوُ ِ‬
‫اإلقتِ َ‬
‫يُ ِلتَنسِيقُاألَع َمالُ ِ‬
‫يُ َو ِ‬
‫المج ِلسُ ِ‬
‫اإلجتِ َما ِعيَّةُ َوال ِبيئِيَّة‪.‬‬
‫َو ِ‬
‫يُ‬
‫الرئِي ِس ُّ‬
‫ضائي ُ َّ‬
‫الج َهاز ُالقَ َ‬
‫َمح َك َمة ُال َعدل ُالد َُّو ِليَّة‪ُ ،‬اَلَّتِي ُتَّت َ ِخذ ُ ِمنُُ ََلهَاي ُ َمقَ َّرُا ًُلَ َها‪ُ ،‬و ِهي ُ ِ‬
‫ِلْل ُ َممُالمت َّ ِحدَة‪ُ .‬‬
‫األ َ َمانَة ُالعَا َّمة‪،‬و ِهيَ َمر َكز ُ َرئِيس ُالمن َّ‬
‫الجم ِعيَّة ُالعَا َّمةُ‬
‫َظ َمة‪ُ ،‬أَي ُاأل َ ِمين ُالعَام‪،‬الَّذِيتُعَ ِيّنَ ُهُ ُ ِ‬
‫سن ََوات‪.‬‬
‫وصيَ ِ‬
‫بِنَا ًُءُ َعلَىت َ ِ‬
‫ةمنُُ َمج ِلسُاألَمنُ ِل ُمدَُّةِ‪َ ُ5‬‬
‫ُ‬
‫المفردات‬
‫ُمن َّ‬
‫َظ َم ُةُُاأل ُ َم ُِمُ‬
‫المت َّ ِحدَةُِ‬
‫‪Організація Об'єднаних‬‬
‫)‪Націй (ООН‬‬
‫‪Организация‬‬
‫‪Объединённых Наций‬‬
‫)‪(ООН‬‬
‫‪the United Nations‬‬
‫)‪Organization (UN‬‬
‫ُمن َّ‬
‫َظ َمةد َُوليَّةُ(جـ‪ُ:‬‬
‫ـات)‬
‫أُنشِأَت(َأنشَأَ؛ُيَنشَُأ ُ(‬
‫ونُ ِمنُ‬
‫تَت َ َك ُُ‬
‫ضوُ(جـ‪:‬‬
‫ع ُ‬
‫دَولَ ُةُُ ُ‬
‫د َُول)‬
‫ال َحد ِّمنإِنتِشَاراألَس ِل َُ‬
‫ح‬
‫ة‬
‫تَّن ِم َية ِإج ِت َما ِعيَّةو ِإقُتِ‬
‫صا ِديَّة‬
‫َ‬
‫‪міжнародна організація‬‬
‫‪международная‬‬
‫‪организация‬‬
‫‪international‬‬
‫‪organization‬‬
‫‪утворена‬‬
‫‪основана‬‬
‫‪to befound‬‬
‫)‪складатися (з‬‬
‫)‪состоять (из‬‬
‫)‪to consist (of‬‬
‫‪країна-член‬‬
‫‪страна-член‬‬
‫‪а member state‬‬
‫‪обмежувати поширення‬‬
‫‪зброї‬‬
‫‪ограничивать‬‬
‫‪распространения‬‬
‫‪оружия‬‬
‫‪социальное и‬‬
‫‪экономическое‬‬
‫‪развитие‬‬
‫‪to limit the spread of‬‬
‫‪weapons‬‬
‫‪соціальний і‬‬
‫‪економічний розвиток‬‬
‫‪socio-economic‬‬
‫‪development‬‬
‫‪6|Page‬‬
protection of Human
Rights
humanitarian aid
защита прав человека
захист прав людини
‫سان‬
َ ‫ِح َمايَة ُحقُوقا َ ِإلن‬
гуманитарная помощь
гуманітарна допомога
Charter
Устав
Статут
headquarters
штаб-квартира
штаб-квартира
а body
орган
орган
strengthening of peace
укрепление мира
зміцнення миру
foundation
создание
створення
World War II (WW2)
Вторая мировая война
Друга світова війна
for the purpose of/with
the aim of
League of Nations
с целью
з метою
Лига Наций
Ліга Націй
term
осуществлять;
претворять в жизнь;
реализовать
термин
здійснювати;
втілювати в життя;
реалізувати
термін
The Axis Powers
Страны «оси»
Країни Осі (Нації осі,
Об'єднання осі)
official
официальный
офіційний
adoption
утверждение
The (United Nations)
General Assembly
Генеральная
Ассамблея ООН
установлення;
затвердження
Генеральна Асамблея
ООН
decision making
принятие решений
прийняття рішення
The United Nations
Security Council
Совет Безопасности
ООН
Рада Безпеки ООН
‫سانِيَّة‬
َ ‫سا َعدَةُإِن‬
َ ‫ُم‬
(‫ات‬:‫)جــ‬
:‫ِميثَاقُ(جـ‬
(‫ُ َم َياثِيق‬،‫َموا ِثيق‬
(‫ َمقَ َّرات‬:‫َمقَ ُّر)جـ‬
(‫ُأَج ِهزَ ة‬:‫ِج َهازُ)جــ‬
ُ‫س ََلم‬
َّ ‫تَع ِزيزُال‬
(‫( َع َّززَ ؛ُيُ َع ِ ّز ُُز‬
‫إقَا َمة‬
ُ‫ال َحربُال َعالَ ِميَّة‬
‫الثَّانِيَّة‬
)‫ُأَهدَاف‬:‫بِ َهدَف )جـ‬
:‫عصبَةاأل ُ َمم(جـ‬
ُ
ُ،‫صبَات‬
ُ
ُ ‫ع‬
(‫صب‬
ُ ُ،‫عصبَات‬
ُ
َ ‫ع‬
ُ، َ‫تَح ِقيقُ( َحقَق‬
)‫ق‬
ُُ ‫يُ َح ِق‬
َ ‫ُمص‬
)‫ُـات‬:‫طلَح)جـ‬
ُ:‫َللمح َورُ(مـ‬
ِ ‫د َُو‬
)‫دَولَة‬
ُّ ‫َرس ِم‬
‫ي‬
‫صادَقَة‬
َ ‫ُم‬
:‫ال َجم ِعيَّةال َعا َّمة(جـ‬
(‫ـات‬
‫رارات‬
َ َ‫ِإ ِت ّخَاذالق‬
ُ:‫ُمـ‬،ُ‫) ِإت َّ َخذَ؛ُيت َّ ِخ ُذ‬
(‫قَ َرار‬
ُِ َّ ‫َمج ِلسأَمناأل ُ َممالمت‬
‫ح‬
to realize
7|Page
(UNSC)
veto privilege
право вето
право вето
maintenance of peace
поддержание мира
підтримання миру
permanent members
постоянные члены
постійні члени
non-permanentmembers
непостоянные члены
непостійні члени
The United Nations
Economic and Social
Council (ECOSOC)
Экономический и
Социальный Совет
ООН (ЭКОСОС)
Економічна і Соціальна
Рада ООН (ЕКОСОР)
coordination
координирование
координація
The International Court
of Justice (World Court
or ICJ)
primary judicial body
Международный суд
ООН
Міжнародний суд ООН
Главный судебный
орган
Головний судовий
орган
The United Nations
Secretariat
Секретариат
Организации
Объединённых Наций
Секретаріат ООН
Secretary-General of the
United Nations
Генеральный
секретарь ООН
Генеральний секретар
ООН
appointing
назначение (на пост)
призначення (на пост)
(up)on the
recommendation
term
по рекомендации
за рекомендацією
срок
термін
8|Page
(‫ُ َم َجا ِلس‬:‫دَة(جـ‬
‫َحقّالنَّقض؛ُ َحقّال ِفيتُو‬
‫سِلم‬
ّ ‫صونُال‬
َ
‫ضاءدَائِ ِمون‬
َ ‫أَع‬
ُ‫ضاءغَيرُدَائِ ُمون‬
َ ‫أَع‬
)‫ضو‬
ُ ‫ع‬
ُ ُ:‫(مـ‬
‫صا ِدي َّوا‬
َ ‫ساإلق ِت‬
ِ ‫المج ِل‬
ُِ َّ ‫ِإلجتِ َما ِعيّ ِلْل ُ َممالمت‬
‫ح‬
‫دَة‬
ُ، َ‫تَنسِيقُ(نَسَّق‬
)‫ِق‬
ُُ ‫س‬
ّ َ‫يُن‬
‫َمح َك َمةالعَدَللد َُّو ِليَّة‬
(‫ َم َحا ِكم‬:‫(جـ‬
‫ّالرئِي‬
َ َ‫الج َهازالق‬
ِ
َ ‫ضائِي‬
َ
)‫ُأج ِهزَ ة‬:‫يُ(مـ‬
ُّ ‫ِس‬
‫األ َ َمانَةال َعا َّمة ِل َهيئَةا‬
ُ:‫أل ُ َممالمت َّ ِحدَةُ(جـ‬
)‫أ َمانَات‬
‫أل َ ِمينال َعام ِلْل ُ َممالم‬
ُ‫ا‬
(‫ أ ُ َمنَاء‬:‫ت َّ ِحدَةُ(جـ‬
)‫صب‬
َ ‫تَعيِينُ) َعلَى َمن‬
‫وصيَة‬
ِ َ ‫ِبنَا ًء َعلَىت‬
(‫ُ ُمدَد‬:‫ُمدَّةُ(جـ‬
‫َمقَ ّّرّاأل ُ َممّالمت َّ ِحدَةّفِيّ َمدِينَ ِّةّنِيُويُوركَّ‬
‫الرس ِميَّة‬
‫اَللُّغَاتّ َّ‬
‫صينِيَّة ُوا ِِإلنجليزيَّة ُوالفَ َرن ِسيَّةُ‬
‫الرس ِميَّة ُال ّ‬
‫سِت ُ ِلْل ُ َمم ُالمت َّ ِحدة ُ ِهي ُال َع َر ِبيَّة ُوال ِ ّ‬
‫اللُّغَات ُ َ‬
‫وريَّةُ ِمنُُ ِإحدَىُٰ َه ِذ ِهاللُغَات ُ ِإلَىُٰ‬
‫والرو ِسيَّة ُواإلس َبانِيَّة‪ُ.‬وت ُ َع ُدُّالتَّر َج َمتَينُالنَّ ِ ّ‬
‫ُ‬
‫صيَّة ُوالفَ ِ‬
‫ُ‬
‫اضح ُبِشَأنُ‬
‫سبِيل ُالت َّ َوا ُ‬
‫الو ِ‬
‫إِحدَاهَا ُاآلخَر ُأ َ َم َّرا ً ُم ِه َما ً ِلعَ َمل ُاأل َمم ُالمت َّ ِحدَة‪ِ ُ ،‬ألَنَّ ُه َما ُ َ‬
‫صل ُ َ‬
‫ي‪.‬‬
‫اإلهتِ َمامُالعَالَ ِم ُّ‬
‫القَ َ‬
‫ضايَاُذَاتُ ِ‬
‫‪9|Page‬‬
‫أَيَّامّاللُّغَاتّفِيّاأل ُ َممّالمت َّ ِحدَة‬
‫فِي ُ ِإ َ‬
‫ارةُ‬
‫طار ُدَ َعم ُت َ َعد ُد ُاللُّغَات ُ َوالتَّن َُّوع ُالثَّقَافِي ُوتَع ِزيزَ ُه َما ُفِي ُاأل ُ ِمم ُالمت َّ ِحدَة‪ِ ُ ،‬إعت َ َمدَتُإِدَ َ‬
‫األ ُ ِمم ُالمت َّ ِحدَة ِل ُ‬
‫الرس ِميَّةُ‬
‫ي ُ ِل ُك ُّ‬
‫سنَ ِو ُّ‬
‫اإلحتِفَال ُبِيَوم ُ َ‬
‫ل ُلُغَة ُ ِمناللُّغَات ُ َ‬
‫اإلع ََلم ُقَ َر َ‬
‫ارُا ً ُ ِب ِ‬
‫شؤُون ُ ِ‬
‫الو ِعي ُ َبينَُ ُ ُم َو َّ‬
‫اريخُ‬
‫سِت‪ .‬والغ ََرض ُ ِمنُ ُتِل َُ‬
‫ال ّ‬
‫ظ ِفي ُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُبِت َ ِ‬
‫ك ُاألَيَّام ُ ُه َُو ُ ِز َيادَة ُ َ‬
‫سِت ُوثَقَافَ ِت َها ُوت َ َ‬
‫ل ُلُغَة ُ ِمناللُّغَات ُال ُح ِ ّريَّة َعلَىإِخ ِت َيارُ‬
‫ط ُّو ِرهَا‪ُ .‬و ِل ُك ُّ‬
‫الرس ِميَّة ُال ّ‬
‫اللُّغَات ُ َ‬
‫األُسلُوب ُالَّذِي ُت َ ِجدُُهُ ُ ُمنَا ِس َبُا ًُ ِفي ُ ِإعدَاد ُ َبرنَا َمج ُاألَن ِش َ‬
‫طة ُ ِلل َيوم ُالخَاص ُ ِب َها‪ِ ُ ،‬ب َما ُ ِفي ُذَ ِلكُ‬
‫دَع َوة ُ ُ‬
‫ضافَة ُإِلَىٰ ُإِعدَاد ُ َم َواد ُإِع ََل ِميَّة ُ ُمتَعَ ِلقَةُ‬
‫اإل َ‬
‫شعَ َراء ُ َو ُكتَّاب ُوأُدَبَاء ُ َمع ُروفِين‪ُ ،‬بِ ِ‬
‫ِبال َحدَث‪َ ُ،‬وأَيَّامُاللُّغَاتُ ِهي‪:‬‬
‫سمبر)‪َ ُ ،‬يوم ُ ِإع ِت َماد ُال َع َر ِبيّة ُلُغَ ُةً ُ َرس ِميّ ُةً ُ ِفي ُاأل ُ َممُ‬
‫‪ ‬ال َع َر ِبيَّة ُ(‪َ ُ 18‬كانُون ُاأل َ َّول‪/‬دِي َ‬
‫المت َّ ِحدة؛‬
‫سس ُاَألَب َج ِديّةُ‬
‫‪‬‬
‫سان‪/‬أَب ِريل(‪ُ ،‬تَخ ِليدَُا ً ُ ِلذِك َرىٰ ُسانغ ُجيه – ُ ُم َؤ ِ ّ‬
‫ِّ‬
‫الصينِيَّة ُ(‪10‬نِي َ‬
‫الصينِيَّة؛‬
‫ِّ‬
‫سنَ ِويَّة ُ ِل َوفَاة ُال َكاتِبُ‬
‫ِكرىٰ ُال َّ‬
‫يزيَّة ُ)‪ُ 23‬نِي َ‬
‫بريل)‪،‬الذ َ‬
‫سان‪/‬أ َ ِ‬
‫اإلن ِج ِل ِ‬
‫‪ِ ‬‬
‫يزيّ ِوليَامشِكس ِبير؛‬
‫اإل ِ‬
‫نج ِل ِ‬
‫ِ‬
‫لفرانكفُو ِنيَّة؛‬
‫‪ ‬اَلفَ َرن ِسيَّةُ(‪ُ20‬آذَار‪َ /‬مارس)‪ُ،‬ال َيومال َعالَ ِميّ ِل َ‬
‫سنَ ِويَّة ُ ِل ِم َ‬
‫يَلد ُاَل َّ‬
‫شا ِعرُ‬
‫يران‪/‬يُونِيو(‪ُ ،‬اَلذِك َرىٰ ُاَل َّ‬
‫‪ ‬اَ ُ‬
‫حز َ‬
‫لرو ِسيَّة ُ(‪ِ ُ 6‬‬
‫سندَربُوش ِكين؛‬
‫ا َ ُّ‬
‫لرو ِسيّأ َ ِلك َ‬
‫اإلسبَانِيَّة‪.‬‬
‫اإلسبَانِيَّةُ)‪ُ12‬تِش ِرينُاأل َ َّول‪/‬أَكتُوبَر)‪ُ،‬يَومُالثَّقَافَةُ ِ‬
‫‪ِ ‬‬
‫المفردات‬
‫َاترس ِميَّةُ(مـ‪ُ:‬‬
‫لُغ َ‬
‫لُغَة)‬
‫َصيَّةُ(جـ‪ُ:‬‬
‫تَر َج َمةُن ِ‬
‫تَر َج َمات(‬
‫شفَ ِهيَّة‬
‫تَر َج َمة َ‬
‫صلُ(مـ‪ُ:‬‬
‫ُ‬
‫سبُلُالت َّ َوا ُ‬
‫س ِبيل)‬
‫َ‬
‫ضا َياذَاتإِه ِت َمام َعالَ ُِم‬
‫قَ َ‬
‫‪офіційні мови‬‬
‫‪официальные языки‬‬
‫‪official languages‬‬
‫‪письмовий переклад‬‬
‫‪письменный перевод‬‬
‫‪written translation‬‬
‫‪усний переклад‬‬
‫‪устный перевод‬‬
‫‪oral translation‬‬
‫‪засоби комунікації‬‬
‫‪способы коммуникации‬‬
‫‪means of‬‬
‫‪communication‬‬
‫‪питання глобального‬‬
‫‪значення‬‬
‫‪вопросы глобального‬‬
‫‪значения‬‬
‫‪issues of global‬‬
‫‪importance‬‬
‫‪10 | P a g e‬‬
Language Days
Дни языков
Дні мов
multilingualism
многоязычие
багатомовність
cultural diversity
культурное разнообразие
культурне розмаїття
The Department
of Public
Information (DPI)
а decision
Департамент
общественной
информации ООН
решение
Департамент громадської
інформації ООН
celebration
празднование
святкування
Annual Day
ежегодный День
щорічний День
а purpose/aim
цель
мета
а style
стиль
стиль
freedom of choice
свобода выбора
свобода вибору
аnevent program
программа мероприятия
програма заходу
an invitation
приглашение
запрошення
а litterateur
литератор
літератор
informational
materials
информационные
материалы
інформаційні матеріали
аnevent
мероприятие
захід
in memory of
в знак памяти
на знак пам'яті
а founder
основатель
засновник
International
Francophonie Day
Международный день
франкофонии
Міжнародний день
франкофонії
culture
культура
культура
11 | P a g e
рішення
)‫ضيَة‬
ُّ
ِ َ‫ُق‬:‫يُ(مـ‬
ُ:‫أَيَّاماَللُّغَاتُ(مـ‬
)‫َيوم‬
‫ت َ َعدُّداللُغَات‬
‫تَن َُّوعثَقَافِي‬
‫ارةاأل ُ َممالمت َّ ِحدَةُِل‬
َ َ‫ِإد‬
ُ
‫ُوناإلع ََلم‬
ِ ‫شؤ‬
)‫ُات‬:‫قَ َرارُ(جـ‬
ُ،‫ِإحتِفَالُ( ِإحتَفَ َل‬
(‫ُات‬:‫ُجـ‬،ُ‫يَحت َ ِفل‬
ُّ ‫سنَ ِو‬
‫ي‬
َ ‫َيوم‬
ُ:‫غ ََرضُ(جـ‬
)‫أَغ َراض‬
ُ:‫أُسلُوبُ(جـ‬
)‫سا ِليب‬
َ َ‫أ‬
‫ُح ِ ّريَّةإِختِيَار‬
َ ‫بَرنَا َمجأَن ِش‬
ُ:‫طةُ(جـ‬
)‫بَ َر ِامج‬
ُ:‫دَع َوةُ(جـ‬
)‫دَع َوات‬
)‫ُأُدَبَاء‬:‫أَدِيبُ(جـ‬
ُ:‫َم َواد ِإع ََل ِميَّةُ(مـ‬
)‫َمادَة‬
)‫ُأَحدَاث‬:‫َحدَثُ(جـ‬
ُٰ‫تَخ ِليدَا ً ِلذِك َرى‬
)‫ُذِك َر َيات‬:‫(جـ‬
‫ُم َؤ ِسس‬
‫لفرانك‬
َ ‫اليَومالعَالَ ِميّ ِل‬
‫فُونِيَّة‬
)‫ُثَقَافَات‬:‫ثَقَافَةُ(جـ‬
‫األسئلة‪:‬‬
‫‪ .1‬أ َ ِجبّّعَنّّاألَسئِلَةّالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫‪ .1‬أَينَُُيَقَ ُُعُ َمقَ ُّرُالمن َّ‬
‫َظ َمة؟‬
‫عص َبةاأل ُ َمم؟‬
‫‪ .2‬فِيُأ َ ُ‬
‫ي ُِ َعامُتَأ َ َّ‬
‫ستُ ُ‬
‫س َ‬
‫يعميثَاقاَأل ُ َممُاَلمت َّ ِحدَة؟‬
‫‪َ .3‬متَىُٰت َ َّمت َ ُوقّ ِ‬
‫ارات؟‬
‫‪ .4‬فِيُأ َ ُّ‬
‫ي ُِ ِج َهازُ ِمنُُأَج ِهزَ ةُاأل ُ َممُالمت َّ ِحدَةُيَتُمُإِتَّخَاذأَب َرزال َق َر َ‬
‫لرئِي ِسيّ ِلْل ُ َممالمت َّ ِحدَة؟‬
‫ضائِيّا َ َّ‬
‫الج َهازاَلقَ َ‬
‫‪َ .5‬ماُ ُه َُوُ ِ‬
‫‪َ .2‬‬
‫اراتّالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫ضعّّ َحرفّ َجرّ ُمنَا ِ‬
‫س َ‬
‫بوتَر ِجمّال ِعبَ َ‬
‫أُنشِأَت ُمن َّ‬
‫َظ َمة ُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة__ َعام‪.1945.3‬‬
‫س ََلم__ال َعالَم‪.2.‬‬
‫‪.1‬‬
‫تَع ِزيزال َّ‬
‫ضوُا ً‪.4.‬‬
‫ع ُ‬
‫تَت َ َك َّون__‪193‬دَولَةً ُ‬
‫__بَعض َم َهامالمن َّ‬
‫س َكانال َعالَم‪.7.‬دَولَة ُتَت َ َمتَّعُ‬
‫شلَتُ__تَح ِقيق َهدَفِ َها‪.6.‬ت ُ ّمثِ ُُ‬
‫َظ َمة‪.5.‬فَ َ‬
‫ل‪ُ __%80‬‬
‫‪5‬‬
‫وصيَة__ َمج ِلساألَمن__ ُمدَّة‬
‫ُالنَّقض‪.8.‬‬
‫__ َحق‬
‫بِنَا ًُء__ت َ ِ‬
‫ارةاأل ُ ِممالمت َّ ِحدَة__ ُ‬
‫سنَ ِوي__ ُُك‬
‫اإلحتِفَال__ َيوم َ‬
‫َ‬
‫ُوناإلع ََلمقَ َر َ‬
‫سن ََوات‪ِ .9.‬إعت َ َمدَتإِدَ َ‬
‫ارُا ً__ ِ‬
‫شؤ ِ‬
‫ُّ‬
‫سِتُ‬
‫َاتالرس ِميَّةال ّ‬
‫لّلُغَة__اللغ َ‬
‫__إِ َ‬
‫يز ِه َما__األ ُ ِممالمت َّ ِحدَة‪.‬‬
‫َاتوالتَّن ََّوعالثَّقَافِيوتَع ِز ِ‬
‫طاردَ َعمتَعَدُداللُّغ َ‬
‫اراتّ ِب َ‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫ط ِريقَةّ َ‬
‫‪ .3‬قُمّّ ِب َو ِصلّال ِعبَ َ‬
‫يز ُّ‬
‫ي‬
‫‪ (1‬دَولَةُ ُمت َ َم ِت ّ َعة‬
‫اإلن ِجلَ ِ‬
‫أ) ِل َوفَاةُال َكا ِتبُ ِ‬
‫ب) ِخ ََللُال َحربُالعَا َل ِميَّةُالثَّانِيَّة‬
‫لرئِي ِس ُّ‬
‫ي‬
‫الج َهازُا َ َّ‬
‫‪ِ (2‬‬
‫َةرس ِميَّة‬
‫‪ (3‬دَع َوة‬
‫ت)ُت َ َّمإِعتِ َمادال َع َر ِبيَّةلُغ َ‬
‫ث) ِلْل ُ َممُالمت َّ ِحدَة‬
‫لكُاألَيَّام‬
‫‪ (4‬الغ ََرضُ ِمنُُ ِت َُ‬
‫ج) ُ‬
‫شعَ َراءُ َو ُكتَّابُوأُدَبَاءُ َمع ُروفِين‬
‫‪ِ (5‬ح َمايَةُ‬
‫ح) ِب َحقُالنَّقض‬
‫سنَ ِويَّة‬
‫‪ (6‬الذِّك َرىُٰال َّ‬
‫الو ِعيُ َبينَُُ ُم َو َّ‬
‫‪ِ (7‬إستُخدِمُ ُمص َ‬
‫ظ ِفيُاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة‬
‫طلَحُ"األ ُ َممُالمت َّ ِحدَة"ُ‬
‫خ) ِز َيادَةُ َ‬
‫ِلل َمرةُاألُولَىٰ‬
‫سان‬
‫‪ (8‬فِيُ‪َ 18‬كانُوناأل َ َّول‬
‫وقاإلن َ‬
‫د) ُحقُ ِ‬
‫لّالفَ َرا َ‬
‫سبَةّّ َوتَر ِجمّال َك ِل َماتّالغَ ِريبَة‪:‬‬
‫‪ .4‬إِم َّ‬
‫غاتّبِ َك ِل َمةّّ ُمنَا ِ‬
‫سة‪ُ ُ ،‬من َّ‬
‫َظ َمة)____ األ ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُ ِل ُ‬
‫اإلع ََلم‪ُ،‬‬
‫س َ‬
‫ارة‪ُ ُ ،‬م َؤ َ‬
‫ِإعت َ َمدَتُ( ِإدَ َ‬
‫شؤُون ُ(التَّقَ ِ‬
‫ارير‪ِ ُ ،‬‬
‫ُّ‬
‫ي‪ُ،‬‬
‫اإلح ِتفَال ُ ِب َيوم ُ( َع ِ‬
‫اراً‪َ ُ ،‬مر ُ‬
‫ي‪َ ُ ،‬‬
‫الظ ُروف)____ )قَ َر َ‬
‫سنَ ِو ّ‬
‫سو َماً‪ُ ُ ،‬حك َمُا ً(____ ِب ِ‬
‫ام ّ‬
‫‪12 | P a g e‬‬
‫ل ُلُغَةُ ُ ِمنُ ُاللُّغَات ُ(الفَع ِليَّة‪ُ ،‬النَّ ِش َ‬
‫ِم َ‬
‫سِت‪(ُ.‬الفَن‪ُ،‬‬
‫ي(____ ِل ُك ُِّ‬
‫يَل ِد ُّ‬
‫الرس ِميَّة( ____ ُال ّ‬
‫طة‪َّ ُ ،‬‬
‫سنِين)____ ُه َُو ُ ِزيَادَة ُ(النَّشَاط‪ُ،‬‬
‫الغ ََرض‪ُ ،‬القَاع) ____ ُ ِمنُ ُتِلك ُ(األَش ُُهر‪ُ ،‬األَيَّام‪ُ ،‬ال ِ ّ‬
‫الو ِعي( ____ ُبَينَُ ) ُم َو َّ‬
‫اريخُ‬
‫ظ ِفي‪ُ ُ ،‬‬
‫ع َمال‪ُ ُ ،‬رتَب) ____ ُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُ ِبت َ ِ‬
‫ال َع َمل‪َ ُ ،‬‬
‫سِتُوثَقَافَتِ َهاُ َُو( َع َم ِل َها‪ُ،‬ت َ َ‬
‫ط ُّو ِرهَا‪ُ،‬تَأ َ ُّخ ِرهَا) ____‪.‬‬
‫الرس ِميَّةُال ّ‬
‫اللُّغَاتُ َ‬
‫ضعّّ(أَلّالتَّع ِريف)ّ ِعندّال َّ‬
‫‪َ .5‬‬
‫ورة‪:‬‬
‫ض ُر َ‬
‫(_)أ ُ َمم)_( ُمت َّ ِحدَة‪:‬‬
‫ِهي)_( ُمن َّ‬
‫ضواً‪ُِ ،‬م‬
‫ع ُ‬
‫آنمنُ‪(_)193‬دَولَ ُةً)_( ُ‬
‫َظ َمة)_(د َُو ِليَّةأُنشِأَت ِفي)_( َعام‪،1945‬وتَت َ َك ّونُ)_( ِ‬
‫نُ)_( َبعض)_( َم َهام)_( ُمن َّ‬
‫َظ َمة)_( َحد ِّمنُ)_( ِإنتِشَار)_(أَس ِل َحة‪ُ،‬‬
‫سانِيَّة‪ُ،‬‬
‫ان‪،‬وتَقدِيم‬
‫سا َعدَات)_( ِإن َ‬
‫ُ)_( ُم َ‬
‫َُو)_( ِح َما َية)_( ُحقُوق)_( ِإن َ‬
‫س َ‬
‫صا ِديَّة‪ُ.‬‬
‫َُو)_(تَن ِميَة)_(إِجتِ َما ِعي َُ‬
‫َّةو)_(إِقتِ َ‬
‫َُو)_(فِي(_)إِ َ‬
‫يز ِه َمافِي(_)أ َمم(_) ُمُت َّ‬
‫طار(_)دَ َعم(_)تَعَد ُد(_)لُغ َُ‬
‫يوتَع ِز ِ‬
‫َاتو(_)تَن َُّوع(_)ثَقَافِ َ‬
‫ارة(_)أ ُ َمم(_) ُمت َّ ِحدَة(_) ِل ُ‬
‫اإلحتِفَال ِبيَوم(‬
‫شؤُون(_) ِإع ََلم(_)قَ َر َ‬
‫ِحدَة‪ِ (_).‬إعت َ َمدَتُ(_) ِإدَ َ‬
‫ارا ً ِب ِ‬
‫ست ‪.‬‬
‫سنَ ِويّ ِل ُك ُّ‬
‫َةمنُ(_)لُغَات(_) َرس ِميَّة(_) ِ ّ‬
‫ل(_)لُغ ِ‬
‫_) َ‬
‫ضمنُ)_( ِتلك(_)أَيَّام ُه َُو(_) ِز َيادَة(_) َو ِعي(_) َبينَُ(_) ُم َو َّ‬
‫ظ ِفي)_(أ ُ َمم(_) ُمت َّ ِحدَة‬
‫َُو(_)غ ََر ِ‬
‫او)_(ت َ َ‬
‫ط ُّو ِرهَا‪.‬‬
‫تو)_(ثَقَافَ ِت َه َُ‬
‫س َُ‬
‫اريخ)_(لُغَات)_( َرس ِميَّة)_( ِ ّ‬
‫ِبت َ ِ‬
‫َةمنُ)_(لُغَات)_( ُح ِ ّريَّة َعلَىُ)_(إِختِيَار)_(أُسلُوب)_(ذِيت َ ِجدَُهُ)_( ُمنَا ِسبَُا ً)_(فُِ‬
‫َو ِل ُك ُّ‬
‫ل)_(لُغ ِ‬
‫ابوأ ُ‬
‫ي)_( ِإعدَاد)_(بَرنَا َمج)_(أَن ِش َ‬
‫طة ِلليَوم)_(خَاصبِ َها‪،‬بِ َمافِيذَ ِلك)_(دَع َوة)_( ُ‬
‫اءو ُكت َّ ُ‬
‫ش َع َر َ‬
‫ب(_)‬
‫ضافَة)_( ِإلَىٰ)_( ِإعدَاد)_( َم َواد)_( ِإع ََل ِميَّة)_( ُمت َ َع ِلقَة ُِ‬
‫دَبَاء)_( َمع ُروفِين‪ُِ ،‬‬
‫ب(_) ِإ َ‬
‫َحدَث‪.‬‬
‫‪13 | P a g e‬‬
:‫وكرا ِنيَّةّإِلَىّال َع َر ِبيّة‬
َ ُ ‫تَر ِجمّ ِمنّّاأل‬
.6
– Міжнародний Суд є головним судовим органом Організації Об'єднаних
Націй.
– Генеральна Асамблея складається зі 193 держав-членів і є єдиним
органом Організації Об'єднаних Націй, у якому представлені всі її 193 члени.
– Шість мов – англійська, арабська, іспанська, китайська, російська і
французька –мають статус офіційних мов ООН. Правильний переклад у
межах цих шести мов як в усній так і письмовій формі надзвичайно важливий
для роботи Організації, оскільки забезпечує зрозумілу і точну комунікацію з
питань глобального значення.
:‫ارةّالتَّا ِليَة‬
َ َ‫ تَر ِجمّال ِعب‬.7
َ ‫س ََل‬
.ُ‫طى‬
َُ ‫س ِمن َحةتُع‬
َّ ‫ فَال‬.‫صدفَة‬
َّ ‫"أَنتُمتَعلَ ُمونأَكث َ َر ِمنأ َ ِيّشَخصآخَرأَنَّال‬
ُ ‫مَل َيت َ َحقَق ِباَل‬
َ ‫س ََلملَي‬
."‫وفِي ُك ِلّبَلَد‬،‫وم‬
َّ ‫ال‬
َ َ‫فِي ُك ِلّي‬،‫س ََلمشَيءيَتَعَيَّنعَلَينَا َج ِميعَاًأَننَسعَىٰإِلَىٰتَح ِقي ِقه‬
َ ‫المَل َح‬
َ ‫– ِمن‬
.‫أل َ ِميناَلعَام ِلْل ُ َممالمت َّ ِحدَةبَان ِكي– ُمون‬
ُ ‫ظاتُاَلَّتِيأَدلَىبِ َهاا‬
________________________________________________________
– __________________________________________________.
14 | P a g e
‫الدَّرس الثّاني‬
‫ع َملّ ُمنَ ّ‬
‫ظ َمةُّاأل ُ َممّال ُمت َّ ِحدة‪ّ :‬‬
‫أَما ِكنّ َ‬
‫ظمأع َماَللمن َّ‬
‫ي‪،‬فَ ِهيت ُ ََل ِمس ُه ُموم َم ََلييناَلنَّاس‪،‬وتُن ِجز ُمع َ‬
‫تَع َم َُلأل ُ َم ُماَلمت َّ ِحدَةب َ‬
‫َظ َمة َعلَُى‬
‫طابِععَالَ ِم ّ‬
‫ُ َهذَاُ‬
‫ُو ِلدَ َعم‬
‫َّةوالقُط ِريَّة‪،‬‬
‫صعُدالم َح ِلّيَّة‬
‫اإلق ِل ِ‬
‫ال ُّ‬
‫ُ َو ِ‬
‫يمي َ‬
‫ةواألَج ِهزَ ةاألُخ َرىٰاَلَّتِيُت َ ُكون َمع َها ِب َمايُع َرفبـ"أُس َرةاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة"‬
‫النَّشَاطفَت َ َحتاأل ُ َممالمت َّ ِحدَ َ‬
‫َم َكاتِبَُا ًُ‬
‫ص َ‬
‫س ِري َعُا ً‪.‬‬
‫يممنأَقَا ِليمال َعالَم‪ِ ،‬ب َحيثتَت َ َم َك ِ‬
‫ّلق ِل ِ‬
‫ةو ُ‬
‫الو ُ‬
‫وَلً َ‬
‫وإللَىٰ َمن َيحتَا ُجونالم َ‬
‫سا َعدَ ُ‬
‫نمن ُ‬
‫ص ِ‬
‫لَ َهافِي ُك ِّ ِ‬
‫فري ِق َياُ‬
‫س ِةأَقَا ِليم ُجغ َرا ِفيَّة ِهي‪:‬‬
‫َوينقَسِم َع َمَلأل ُ َممالمت َّ ِحدَة َعلَىخَم َ‬
‫أَ ِ‬
‫واألَم ِري ِكيَّتَانوآ ِسيَاو َمن َ‬
‫طىُ َوال َّ‬
‫طقَ‬
‫سط‪.‬‬
‫شرق‬
‫االوس َُ‬
‫ِ‬
‫ةالمحيطال َهادِئ َُوأ ُ ُ‬
‫ُاَألَو َ‬
‫وروبَا َوآ ِسيَ ُ‬
‫وفِي َمايَ ِليلَم َحة َعن ُك ِّّلق ِليم‪.‬‬
‫‪15 | P a g e‬‬
‫فري ِق َيا‬
‫أَ ِ‬
‫َيرو ِبي ُ ِب ِكينِ َيا ُ َو ِفيُ‬
‫الر ِئي ِسيَّان ُ ِلنَش ُِ‬
‫فري ِق َيا ُ ِفي ُ َمدِينَة ُن ُ‬
‫َيقَ ُُع ُالمر َكزَ ان ُ َ‬
‫َاط ُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ِفي ُأ َ ِ‬
‫يميَّةُ‬
‫اإلق ِل ِ‬
‫َمدِينَةأَدِيس ُأَبَابَا ُبِإِثيُوبِيَا‪َ ُ .‬وفِي ُأ َ ِ‬
‫فري ِقيَا ُ َكذَ ِلك ُال َكثِير ُ ِمنُ ُالم َكاتِب ُالقُط ِريَّة ُ َو ِ‬
‫ِل ُمختَلَف ُهَيئَات ُنِ َ‬
‫َلً ُ َعنُ ُت َ َوا ُجد ُتِسع ُبَعثَاتُ‬
‫سيَا ِسيَّة‪ُ ،‬فَض َ ُ‬
‫ةو َم َكاتِبِ َهاال َّ‬
‫ظام ُاأل ُ َمم ُاَلمت َّ ِحدَ َ‬
‫س ََلمُتَا ِب َعةُ ِلْل ُ َممُالمت َّ ِحدَة‪.‬‬
‫ِ‬
‫لحفظُال َ‬
‫يروبِي‪ِ ّ،‬كينِيَا‬
‫نَ ُ‬
‫ضم بَرنَا َمجُ‬
‫فري ِقيَا‪َ ُ.‬ويَ ُ‬
‫َمكتَبُاأل ُ َممُالمت َّ ِحدَةُفِيُ َمدِينَةن ُ‬
‫َيروبِي ُه َُوُ َمقَ ُّرُاأل ُ َممُالمت َّ ِحدَةُفِيُأ َ ِ‬
‫ُالمت َّ ِحدَةُ‬
‫ُاأل ُ َمم‬
‫ُ ِلل ِبيئَة وبَرنَا َمج‬
‫ُالمت َّ ِحدَة‬
‫األ ُ َمم‬
‫ِلل ُمستَو َ‬
‫َيرو ِبي‪.‬‬
‫طنَاتالبَش َِريَّة) َموئَِلأل ُ َممالمت َّ ِحدَة( َكذَ ِلكُ َم َكاتِبُ َرئِي ِسيَّةُفِيُ َمدِينَةُن ُ‬
‫الر َيادَة ُوتَش ِجيع ُال َّ‬
‫شرا َكة ُفِي ُ َم َجال ُ ِر َعا َيةُ‬
‫وتَت َ َمثَل ُ ُم ِ ّه َمةُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ِلل ِبيئَة ُفِي ُتَوفِير ُ َّ‬
‫ال ِبيئَة‪ُ .‬ويُعَدّال َبرنَا َمج ُ ُم َم ِث ّ ََلً َر ِئي ِسيَّا ً ِلْل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُ ِفي ُ ُم َكافَ َحةُتَغَيُّرالمنَاخ َوالتَّخ ِفيفُ‬
‫اره‪.‬‬
‫ِمنُُآث َ ِ‬
‫يُ‬
‫ض ِر ُّ‬
‫و َموئِل ُاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة ُ ُه َُو ُبَرنَا َمج ُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُالَّذِي ُيَع َمل ُ ِمنُ ُأَجل ُ ُمستَقبَل ُ َح َ‬
‫أفري ِقيَا‪ُ ُ ،‬مش ِ َّج َعُا ً ُالتَّنميَّة ُالمستَدَا َمة ُ ِلل ُمستَو َ‬
‫طنَاتالبَش َِريّة ُالمستَدَا َمةوتَوفِيرُ‬
‫أف َ‬
‫ضل ُ ِلد َِول ُ ِ‬
‫المأ َ َُوىُ ُ َ‬
‫خرىٰ ُ َم َكاتِب ُلَ َها ُفِيُ‬
‫المَلئِم ُ ِل َج ِميع ُالبَشَر‪َ ُ .‬وُِل َو َكاَلتِاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُاأل ُ َ‬
‫َيرو ِبي‪ُ .‬‬
‫َمدِينَةن ُ‬
‫أَدِيسّأَبَابَا‪ِ ّ،‬إثِيُو ِبيَا‬
‫ض َوُا ًُ ِمنُُ‬
‫ع ُ‬
‫فري ِقيَا ‪-‬و َمقَ ُّرهَاُفِيُ َمدِينَةأَدِيسأَبَابَا‪ِ ُُ-‬منُ‪ُ 54‬دَولَةُ ُ‬
‫اإلقتِ َ‬
‫صا ِديَّةُ ِأل َ ِ‬
‫تَت َ َك َّونُاللَّجنَة ُ ِ‬
‫الو ِحيدَة ُالتَّا ِب َعة ُ ِلْل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُالم َكلَّفَة ُ ِبال َع َملُ‬
‫د َُول ُالقَ َّ‬
‫الو َكالَة ُ َ‬
‫ارة‪َ ُ .‬واللَّجنَة ُ ِهي ُ َ‬
‫المو ِارد ُ َوإِستِخدَا َم َها ُفِي ُتح ِقيقُ‬
‫يم ُّ‬
‫يم ُّ‬
‫اإلق ِل ِ‬
‫اإلق ِل ِ‬
‫َعلَىال َّ‬
‫ي ُ َودُون ُ ِ‬
‫ص ِعيدَين ُ ِ‬
‫ي ُ ِلتَس ِخير ُ َ‬
‫ضافَةُ ِإ َلىُٰ َمكتَبُ َمقَ ُّرُهُُفِيُ َمدِينَةأَدِيسأ َ َبا َبا‪َ -‬م َُكاتِبُ‬
‫فري ِق َيا‪َ ُ.‬ولَدَىٰاللَّجنَةُ‪ِ -‬با َ ِإل َ‬
‫أَولَ ِويّاتُأ َ ِ‬
‫فري ِق َيا ُ)فيُ‬
‫فري ِق َيا ُ( ِفي ُ َمدِينَة ُ َياوندِي‪ِ ُ ،‬بال َك ِ‬
‫ِإق ِل ِ‬
‫ام ُ‬
‫يميَّة ُفَر ِعيَّة ُ ِل َو َ‬
‫يرون)‪ُ ،‬وشَرق ُأ َ ِ‬
‫سط ُأ َ ِ‬
‫فري ِقيَاُ‬
‫فري ِقيَا ُ)في ُ َمدِينَةا َ ِ ّ‬
‫لربَاط‪ُ ،‬بِاَلمغ ِرب)‪ُ ،‬و ُجنُوب ُأ َ ِ‬
‫َمدِينَة ِكيغَا ِلي‪ُ ،‬بِ ُر َواندَا) ُو ِش َمال ُأ َ ِ‬
‫امي‪ُ،‬بِاَلنِي َجر)‪.‬‬
‫فري ِقيَاُ)فيُ َمدِينَةنِيَ ِ‬
‫)فيُ َمدِينَةُلُو َ‬
‫سا َكا‪ُ،‬بِزَ امبِيَا)ُوغَربُأ َ ِ‬
‫المفردات‬
‫‪16 | P a g e‬‬
ُ:‫يُ ُ(جـ‬
ّ ‫َمر َكز ُ َرئي ِس‬
)‫َم َرا ِكز‬
ُ‫نَشَاطاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة‬
َ ‫ُأَن ِش‬:‫(جـ‬
(‫طة‬
головний центр
основной центр
main centre
діяльність ООН
деятельность ООН
UN activity
ُ‫يميَّة‬
ِ ‫َّةو ِإق ِل‬
َ ‫َم َكا ِتبُقُطري‬
)‫ُ َمكتَب‬:‫(مـ‬
регіональні та
країновівідділення/пре
дставництва
regional and country
offices
َ ‫هَيئَات ُ ِن‬
ُ:‫ظام ُ(مـ‬
)‫هَيئَة‬
ُ‫فَض ََلً َعن‬
ُ:‫س ََلم ُ(مـ‬
ِ َ ‫بَعث‬
َ ‫اتحفظال‬
)‫َبعثَة‬
ُِ‫بَرنَا َمجاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة ِللب‬
‫يئَة‬
ُ‫رامج‬
ِ َ‫ب‬
َ ‫األ ُ َممالمت َّ ِحدَة ِلل ُمستَو‬
َ‫طن‬
‫اتال َبشَريَّة‬
ُ:‫ِريَّادَةُ(مرادف‬
)‫سة‬
َ ‫ةورئَا‬
ِ َ‫قِيَاد‬
ُ،‫ش َّج َع‬
‫تَش ِجيع‬
َ (ُ
(‫يُش ِ َّجع‬
ُ:‫ُ(مرادف‬
‫ِر َعايَة‬
)‫ِعنَايَة‬
‫َموئَِلأل ُ َممالمت َّ ِحدَة‬
‫تَن ِميَّة ُمستَدَا َمة‬
ُ،‫أوىُ ُ( َوفَّ َر‬
َُ ‫تَوفِير َم‬
(‫يُ َو ِفّر‬
установи системи
региональные и
страновые
отделения/представитель
ства
учреждения системы
а також
а также
also, as well
миротворчі місії
миротворческие миссии
peacekeeping
missions
Програми ООН з
навколишнього
середовища (ЮНЕП)
Програми ООН з
населених пунктів
(ООН-Хабітат)
Программы ООН по
окружающей среде
)ЮНЕП)
Программы ООН по
населенным пунктам
(ООН-Хабитат)
The UN
Environment
Programme (UNEP)
the UN Human
Settlements
Programme (UNHABITAT)
керівництво
руководство
leadership
сприяти
поощрять
to encourage
турбота; бережливе
ставлення
забота; бережное
отношение
caring
Програма ООНХабітат
сталий розвиток
Программа ООН-Хабитат
забезпечення житлом
обеспечение жильём
Економічна комісія
(для)
Экономическая комиссия
(для)
UN-HABITAT's
mission
sustained
development
achievement of
adequate
shelter/provision of
housing
The Economic
Commission (for)
ُ)‫لَجنَة ِإقتِصاديَّةُ( ِلـ‬
)‫ُ ِل َجان‬،‫لَجنَات‬:‫(جـ‬
17 | P a g e
устойчивое развитие
system entities
‫‪mandated to operate‬‬
‫‪уполномоченная работать‬‬
‫‪уповноважена‬‬
‫‪працювати‬‬
‫‪at regional and sub‬‬‫‪regional levels‬‬
‫‪на региональном и‬‬
‫‪субрегиональном‬‬
‫‪уровнях‬‬
‫‪приоритеты‬‬
‫‪на регіональному і‬‬
‫‪субрегіональному‬‬
‫‪рівнях‬‬
‫‪пріоритети‬‬
‫‪exploitation‬‬
‫‪эксплуатирование‬‬
‫‪експлуатування‬‬
‫‪the east‬‬
‫‪восток‬‬
‫‪схід‬‬
‫‪the north‬‬
‫‪север‬‬
‫‪північ‬‬
‫‪the south‬‬
‫‪юг‬‬
‫‪південь‬‬
‫‪the west‬‬
‫‪запад‬‬
‫‪захід‬‬
‫‪priorities‬‬
‫ف‪ُ ،‬‬
‫ُم َكلَّفةُبِاَلعَ َملُ( َكلَّ َ‬
‫ف(‬
‫يُ َك ِلّ ُُ‬
‫ص ِعيدَينإِق ِل ِ‬
‫َعلَى َ‬
‫يمي َّود ُونُإ ِ‬
‫يم ُّ‬
‫ي‬
‫ق ِل ِ‬
‫أولَ ِويَّاتُ(مـ‪ :‬أَولَ ِويَّة(‬
‫سخ ََر‪ُ،‬‬
‫تَس ِخير‬
‫ُ( َ‬
‫س ِخ ُُر)‬
‫يُ َ‬
‫شَرق‬
‫ِش َمال‬
‫َجنُوب‬
‫غَرب‬
‫األم ِري ِكيتان‬
‫َمركُز ُنَشَاط ُاأل ُ َمم ُاَلمت َّ ِحدَةفِي ُأَم ِري َكا ُال ِ ّ‬
‫ش َما ِليَّة ُ ِهي ُ َمدِينَة ُنِيُويُورك ُبِال ِو ََليَات ُالمت َّ ِحدَةُ‬
‫ي ُ ِلْل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة‪ُ .‬بَينَ َما ُيَقَعُ َمركز ُنَشَاط ُاأل ُ َممُ‬
‫الرئِي ِس ُّ‬
‫األَم ِري ِكيَّة ُاَلَّتي ُيَقَع ُفِي َها ُالمقَ ُّر ُ َ‬
‫غو ُال ّ‬
‫سانتِيَا ُ‬
‫شِي ِليَّة‪ُ ،‬اَلَّتي ُتَقَ ُُع ُفِي َها ُاللَّجنَةُ‬
‫المت َّ ِحدَةفِي ُأَم ِري َكا ُال َجنُو ِبيَّة ُفِي ُ َمدِينَة ُ َ‬
‫صا ِديَّةُ ِألَم ِري َكاُ َ‬
‫اري ِبي‪.‬‬
‫اإلقتِ َ‬
‫الَلتِينِيَّةُو َمن ِطقَةُالبَحرُال َك ِ‬
‫ِ‬
‫َمقَ ُّرُاأل ُ َممُالمت َّ ِحدَة‬
‫وطنُ ِلل ِجم ِعيَّةال َعا َّمة و َمج ِلسُ‬
‫َمقَ ّراأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُ ِبنيُويُورك ُفِي ُال ِو ََليَات ُالمت َّ ِحدَة ُ ُه َو َم ِ‬
‫اراتُاأل ُ َممُ‬
‫اإلجتِ َما ِع ُّ‬
‫صا ِد ُّ‬
‫ي و َمج ِلس ُال ِو َ‬
‫اإلقتِ َ‬
‫صا َية َوأَغلَب ُ ِإدَ َ‬
‫ي ُ َو ِ‬
‫األَمن َوال َمج ِلس ُ ِ‬
‫ن ُ َمدِينَةنيُويُورك ُ ِهي ُ َكذَ ِلك ُ َمقَ ُّر َبرنَا َمج ُاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَةُ‬
‫المت َّ ِحدَة‪َ .‬ك َما ُ ِإ َُّ‬
‫س َكان وهَيئَةُاُاأل ُ َممُالمت َّ ِحدَة ِلل َمرأَة‪.‬‬
‫اإلن َمائِ ُّ‬
‫صند ُُوقُال ُّ‬
‫ي َواليُونِيسِف و ُ‬
‫ِ‬
‫َّةألَم ِري َكاُ َ‬
‫اري ِبي‬
‫صا ِدي ِ‬
‫اإلق ِت َ‬
‫الَل ِتينِيَّةو َمن ِطقَةُالبَحرُال َك ِ‬
‫اللَّجنَةُ ِ‬
‫َّةألَم ِري َكا ُ َ‬
‫اري ِبي‪َ -‬و َمقَ ُرهَا ُفِي ُ َمدِينَةُ‬
‫صا ِدي ِ‬
‫تُ َ‬
‫اإلقتِ َ‬
‫الَلتِينِيَّةو َمن ِطقَةالبَحرال َك ِ‬
‫سا ِهمُاللَّجنَة ُ ِ‬
‫صا ِديَّةُ ِألَم ِري َكا ُ َ‬
‫غوَُال ّ‬
‫سانتِ َيا ُ‬
‫الَلتِينِيَّةوتَنسِيقُاَل ُج ُهودُالمبذُولَة ُفِيُ َهذَاُ‬
‫َ‬
‫اإلقتِ َ‬
‫شِي ِلُيَّة‪ِ -‬بالتَّن ِميَّةُ ِ‬
‫ض َها ُبِ َبعض‪ُ ،‬و َبي ِن َها ُو َبينَُ ُالد َُّولُ‬
‫صا ِديَّة ُ َبينَُ ُالبُلدَان ُ َبع ِ‬
‫اإلق ِت َ‬
‫المن َحى‪ُ ،‬وتَقو َية ُال َع ََلقَات ُ ِ‬
‫ّلق ِليم‪.‬‬
‫اإلجتِ َماعيَّةُ ِل ِ‬
‫األُخ َرىبِ َماُيُعَ ِز ُُزُالتَّن ِميَةُ ِ‬
‫المفردات‬
‫‪ُ Trusteeship Council‬‬
‫‪ُ Совет по Опеке‬‬
‫‪ُ Рада з Опіки‬‬
‫‪Security Council‬‬
‫‪Совет Безопасности‬‬
‫‪Рада Безпеки‬‬
‫صايَة‬
‫َمج ِلساَل ِو َ‬
‫َمج ِلساَألَمن‬
‫‪18 | P a g e‬‬
ُ‫ي‬
ِ َ‫بَرنَا َمجاأل ُ َمماَلمت َّ ِحد‬
ّ ‫ةاإلن َما ِئ‬
Програма розвитку
ُ ООН (ПРООН)
Программа развития
ُ )ООН ПРООН)
َّ َ‫ُمن‬
ُ ‫ظ َمةاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة ِلل‬
ُ‫طفُولَة‬
(‫)يُو ِنيسِف‬
‫س َكان‬
ُ ‫صندُوقاأل ُ َممالمت َّ ِحدَةُ ِلل‬
َ
)‫صنَادِيق‬
َ ُ:‫)جـ‬
Дитячий фонд ООН
ُ )ЮНІСЕФ)
Детский фонд
ООН(ЮНИСЕФ)
Фонд
народонаселення
ُ ООН
ُ‫هَيئَةاأل ُ َمماَلمت َّ ِحدَة‬
)‫ُهَيئَات‬:‫ِلل َمرأَة)جـ‬
ООН-Жінки
(Структура
Організації
Об'єднаних Націй з
питань гендерної
рівності та
розширення прав і
ُ можливостей жінок)
ُ сприяти
Фонд ООН в
области
народонаселения
ُ )ЮНФПА)
ООН-Женщины
(Структура
Организации
Объединённых
Наций по вопросам
гендерного
равенства и
расширения прав и
возможностей
женщин)
способствовать
ُ координування
ُ координирование
ُ coordination
ُ зусилля
ُ усилия
ُ efforts
зміцнення
укрепление
strengthening
(‫ساهَم‬
َ (ُ‫سا ِهم‬
َ ُ‫ت‬
‫تَنسِيق‬
)‫ُ ُجهد‬:‫ُج ُهودُ(مـ‬
)‫ُتَع ِزيز‬:‫تَق ِو َيةُ(مرادف‬
United Nations
Development
ُ Programme (UNDP)
United Nations
ُ Children's Fund
United Nations
Population Fund
ُ )UNFPA)
UN Women (United
Nations Entity for
Gender Equality and
the Empowerment of
ُ Women)
to contribute
َّ ‫َوتَع َمل ُ ُمن‬
ُ‫ضُا ً ُ َحيث ُتَقَع‬
ِ ‫اوآ‬
َ َ‫وروب‬
َ ‫االوس َطىّأَي‬
ُ َ‫سي‬
ُ ُ ‫َظ َمة ُاأل ُ َممالمت َّ ِحدَةفِي ُأ‬
ُ‫س َاوفي‬
‫س َر َاوفي‬
‫ُفي‬
‫زالرئي ِسيَّة ِل َع َم ِل َها‬
ُ ‫َةجنِيف ِب‬
َّ ‫المرا ِك‬
َ ‫ُ َمدِينَةفِ ِيينَا ِبالنَّم‬
َ ‫س ِوي‬
ِ ‫ُ َمدِين‬
َ
َّ
ًُ‫َل‬
َ
َ ‫َمدِين‬
ُ َ ‫ ُفَض‬،‫المحيطال َهادِئ‬
ِ ‫او‬
ِ ‫ ُ َكذَ ِلك ُت َ َع َمل ُالمنَظ َمة ُفيآ‬،‫َةَلهَاي ِب ُهولندَا‬
َ َ‫سي‬
ُ‫يروت‬
‫ُت َ َّمإِتِّخَاذ‬
ُُ ‫سط َحي‬
‫ث‬
َ ‫َعنُالشَّرقاألَو‬
ُ ‫اص َمةالُِلبنَانِيَّة َب‬
ِ ‫ُال َع‬
َّ ‫َمر َكزا ً ِلنَشَاطاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة ِفيال‬
.‫سط‬
َ ‫شرقاألَو‬
‫المفردات‬
‫ورو َبا‬
ُ ُ‫أ‬
َ ‫االوس‬
ُ‫طى‬
ُ َ‫آ ِسي‬
‫ِجنِيف‬
‫س َرا‬
َ ‫س ِوي‬
‫فِيِينَا‬
19 | P a g e
Європа
Европа
Europe
Середня Азія
Средняя Азия
Middle Asia
Женева
Женева
Geneva
Швейцарія
Швейцария
Switzerland
Відень
Вена
Vienna
‫‪Austria‬‬
‫‪Австрия‬‬
‫‪Австрія‬‬
‫‪The Hague‬‬
‫‪Гаага‬‬
‫‪Гаага‬‬
‫‪The Netherlands‬‬
‫‪Нидерланды‬‬
‫‪Нідерланди‬‬
‫‪The Pacific Ocean‬‬
‫‪Тихий океан‬‬
‫‪Тихий океан‬‬
‫‪The Middle East‬‬
‫‪Ближний Восток‬‬
‫‪Близький Схід‬‬
‫سا‬
‫النَّم َ‬
‫ََلهَاي‬
‫ُهولَندَا‬
‫المحيطال َهادِئ‬
‫ِ‬
‫ال َّ‬
‫سط‬
‫شرقاألَو َ‬
‫األسئلة‪:‬‬
‫‪ .1‬أ َ ِجبعَناألَسئِلَةالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫َاطقُ َع َملُالمن َّ‬
‫َظ َمة؟‬
‫‪َ .1‬ماُ ِهيُ َمن ِ‬
‫س ََلمالتَّا ِب َعةلَْل ُ َممالمت َّ ِحدَة؟‬
‫علحفظال َّ‬
‫‪ .2‬أَينَُُتَت َ َوا َجدالبَعثَاتالتِس ِ‬
‫ضل؟‬
‫ض ِريّأَف َ‬
‫‪َ .3‬ماُ ُه َُوُبَرنَا َمجاأل ُ َممالمت َّ ِحدَةاَلَّذِييَع َم ِلمنأَجل ُمستَقبَل َح َ‬
‫‪َ .4‬ماُ ُه َُوُدَورُ ِجنِيف ِب َع َملُالمن َّ‬
‫َظ َمة؟‬
‫‪ِ .5‬فيُأَيَّةُ َمدِينَةُ َيقَعُ َمر َكزنَشَاطاأل ُ َممالمت َّ ِحدَةُ ِفيال َّ‬
‫سط؟‬
‫شرقاألَو َ‬
‫‪َ .2‬‬
‫اراتالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫ضع َحرف َجر ُمنَا ِ‬
‫س َ‬
‫بوتَر ِجمال ِعبَ َ‬
‫‪.1‬‬
‫َمر َكزنَشَاطاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة__أَم ِري َكاال َّ‬
‫ش َما ِليَّة ِهي َمدِينَةنِيُويُورك__ال ِو ََل َياتالمت َّ ِحدَةاألَم ُِر‬
‫صا ِديَّة__البُلدَان‪.3.‬‬
‫ي ِكيَّة‪.2.‬‬
‫اتاإلق ِت َ‬
‫تَق ِو َيةال َع ََلقَ ِ‬
‫دوإِستِخدَا َم َها__تَح ِقيقأَولَ ِويَّات‪.4.‬تَش ِجيعال َّ‬
‫الر َعايَةاَلبِيئَة‪.5.‬‬
‫تَس ِخ‬
‫ش َرا َكة__ َم َج ِ‬
‫يرالمو ِار َ‬
‫َ‬
‫اره‪.6.‬‬
‫ي__ ِأل ُ َممالمت َّ ِح ُدَة__تَغَيُّرالمنَاخ َوالتَّخ ِفيف‬
‫َللرئِي ِس ُّ‬
‫البَرنَا َمج ُه َوالم َمثِ ّ َّ‬
‫ُ__آث َ ِ‬
‫__ َع َمَلأل ُ َممالمت َّ ِحدَة َ‬
‫ي‪.‬‬
‫طا ِبع َعالَ ِم ُّ‬
‫‪.7‬‬
‫ص َ‬
‫َلً__ت َ َوا ُجد ِتسع َبعثَات ِل َُ‬
‫ح‬
‫س ِري َعُا ً‪.8.‬فَض َ ُ‬
‫ةو ُ‬
‫ةالو ُ‬
‫وَلً َ‬
‫صول____ َيحتَا ُجونالم َ‬
‫سا َعدَ ُ‬
‫ِإم َكا ِن َي ُ‬
‫س ََلمتَا ِب َعة__أل ُ َممالمت َّ ِحدَة‪.‬‬
‫فظال َّ‬
‫ارات ِب َ‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫ط ِريقَة َ‬
‫‪ .3‬قُمبِ َو ِصالل ِعبَ َ‬
‫‪(1‬‬
‫يروت‬
‫اص َمةال ِلبنَا ِنيَّةُ َب ُ‬
‫أ(ال َع ِ‬
‫َمر َكزنَشَاطاأل ُ َممالمت َّ ِحدَةفِيال َّ‬
‫سط‬
‫شرقاألَو َ‬
‫‪ِ (2‬ل َع َمَلأل ُ َممالمت َّ ِحدَة‬
‫ضل‬
‫ضر ُّ‬
‫يُأَف َ‬
‫ب( ِمنأَجل ُمستَقبَل َح َ‬
‫س ِري َعُا ً‬
‫ص َ‬
‫سا َعدَة‬
‫الو ُ‬
‫ت( ُو ُ‬
‫صوإلَلَىٰ َمن َيحتَا ُجونالم َ‬
‫وَلً َ‬
‫‪ُ (3‬‬
‫ج( َ‬
‫‪َ (4‬بعثَات‬
‫طا ِبع َعا َل ِم ُّ‬
‫ي‬
‫‪ (5‬العَ َمل‬
‫س ََلم‬
‫ح( ِل َحفظال َّ‬
‫‪20 | P a g e‬‬
‫لّالفَ َرا َ‬
‫سبَةّ َوتَر ِجمّال َك ِل َماتّالغَ ِريبَة‪:‬‬
‫‪ِ .4‬إم َّ‬
‫غات ِب َك ِل َمة ُمنَا ِ‬
‫اإلدَ ِاريَّة‪ُ ،‬التَّأ ِسي ِسيَّة( َ‬
‫ي(‬
‫ي‪َ ُ،‬عالَ ِم ُّ‬
‫ي‪ُ ،‬فَر ِد ُّ‬
‫ِلعَ َمَلأل ُ َمم____ )المت َّ ِحدَة ُ‪ِ ُ ،‬‬
‫طابِع ُ____ ) َم َح ِلّ ّ‬
‫فَ ِهيت ُ ََل ِمس ُه ُموم َبَليِين____ )ال َبقَر‪ُ ،‬النَّاس‪ُ ،‬النَّ َباتَات(‪،‬ويُن َجز ُمع َ‬
‫ظم َع َمل ____‬
‫)المن َّ‬
‫َّةوالقُط ِريَّة‪َ ُ .‬وينقَسِم ____(نَوم‪ُ،‬‬
‫اإلق ِل ِ‬
‫َظ َم ِ‬
‫ة‪،‬الحزب‪،‬ال ِفرقَة( َعلَىال ُّ‬
‫َّةو ِ‬
‫يمي َ‬
‫صعُدالم َح ِلّي َ‬
‫َيرات)المت َّ ِحدَة ُ َعلَىُ____(أَربَعَة‪ُ ،‬ث َ ََلثَة‪ُ،‬‬
‫َع َمل‪َ ُ ،‬را َحة)____ (ال ِو ََليَات‪ُ ،‬األ ُ َمم‪ُ ،‬الخ َ‬
‫تانوآ ِس َياو َمن َ‬
‫المحيط‪ُ ،‬ال َبحر‪ُ،‬‬
‫طقَة____( ِ‬
‫خَم َ‬
‫سة)أَقَا ِليم ُجغ َرافِيَّة ِهي‪ :‬أ َ ِ‬
‫فري ِق َي َاواألم ِري ِك َ‬
‫الوس َ‬
‫طى‪ُ ،‬األدنَىُ( َوال َّ‬
‫شرق____‬
‫ِئوأ ُ ُ‬
‫وروبَ َاوآ ِسيَا____(األُخ َرى‪ُ ُ ،‬‬
‫البُ َح َ‬
‫يرة) ُال َهاد َ‬
‫سط)‪.‬‬
‫سط‪ُ،‬األَب َيضُالمت َ َو ِ ّ‬
‫(ال َعا ِلي‪ُ،‬األَو َ‬
‫ضعّّ(أَلّالتَّع ِريف)ّ ِعندّال َّ‬
‫‪َ .5‬‬
‫ورة‪:‬‬
‫ض ُر َ‬
‫)_( َُمقَ ُّر(_)أ ُ َمم(_) ُمت َّ ِحدَة ِبـ َمدينَةُ‬
‫نو(‬
‫ةو)_( َمج ِلس(_)أَم َُ‬
‫(_)نِيُويُورك ِفي(_) ِو ََليَات(_) ُمت َّ ِحدَة ُه َُو(_) َمو ِطن ِلل ِجم ِع ِيّة(_) َعا َم َُ‬
‫ارات(_)أ َ َمانَ‬
‫صايَ َُ‬
‫صا ِدي َُّو)_(إِجتِ َما ِع َُ‬
‫يو(_) َمج ِلس(_) ِو َ‬
‫_) َمج ِلس(_)إِقتِ َ‬
‫ةو(_)أَغلَب(_)إِدَ َ‬
‫ة(_)عَّا َمةلْل ُ َمم(_) ُمت َّ ِحدَة‪.‬‬
‫برنَا َمج(_)أ ُ َمم(_) ُمت َّ ِحدَة(_) ِإن َمائِي َُّو(_‬
‫َك َما ِإ َُّ‬
‫ن(_) َمدِينَة(_)نِيُويُورك(_)ت ُ َع ُدّ)_( َمقَ َّراًلُـ ِ(_) َ‬
‫)يُو ِنيس َُ‬
‫صند ُوق(_) ُّ‬
‫انوهَيئَة(_)أ ُ َمم(_) ُمت َّ ِحدَة ِلـ(_) َمرأَة‪(_).‬ت ُ َ‬
‫ِفو(_) َ‬
‫سا ِهم(_)لَجنَة(_)ُإِ‬
‫س َك َ‬
‫—‬
‫اري ِبي‬
‫صا ِدي ِ‬
‫قتِ َ‬
‫َّةو َمن ِطقَة)_(بَحر)_( َك ِ‬
‫َّةألَم ِري َكا)_( ََلتِينِي َ‬
‫غو)_( ِ ّ‬
‫سانتِيَا ُ‬
‫—‬
‫شي ِليَّة‬
‫َُو(_) َم ُّ‬
‫قرهَافِي)_( َمدِينَة)_( َ‬
‫َّةوتَنسِيق)_( ُج ُهود)_( َمبذُولَةفِي َهذَا)_( َمن َحىُُ‬
‫صا ِدي ِ‬
‫فِي)_(تَن ِم َية)_( ِإقتِ َ‬
‫َّةألَم ِري َكا)_( ََلتِينِي َ‬
‫انوبَينَُ)_(أ ُ َمم)_(أُخ َرى َوبِ َمايُعَ ِ ّزز)_(تَّن ِميَة)_‬
‫‪،‬وتَق ِويَة)_( َع ََلقَات)_(إِقتِ َ‬
‫صا ِدُيَّةبَينَُ)_(بُلدَ َ‬
‫َ‬
‫( ِإجتِ َما ِعيَّة ِلـ(_) ِإق ِليم‪.‬‬
‫وكرانِيَّةّإِلَىّالعَ َر ِبيّة‪:‬‬
‫‪ .6‬تَر ِجمّ ِمنّّاأل ُ َ‬
‫‪– Робота Організації Об'єднаних Націй має глобальний характер,але ця‬‬
‫‪робота здійснюється в основному на місцевому рівні, у регіонах і країнах.‬‬
‫‪Для підтримки цієї діяльності Організація Об'єднаних Націй та інші установи‬‬
‫‪системи ООН відкрили свої представництва у всіх регіонах світу, щоб‬‬
‫‪якомога швидше надати допомогу тим, хто найбільше її потребує.‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪21 | P a g e‬‬
– Діяльність ООН розділена на п'ять географічних регіонів: Африка,
Америка, Азія і Тихоокеанський регіон, Європа і Центральна Азія та
Близький Схід.
__________________________________________________________________
– Центром діяльності Організації Об'єднаних Націй у Північній
Америці є Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки, де розташовані Центральні
установи ООН. Основним центром в Південній Америці є Сантьяго, Чилі, де
знаходиться економічна комісія для Латинської Америки і Карибського
басейну.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
:‫ارةالتَّا ِليَة‬
َ َ‫ُتَر ِجمال ِعب‬.7
ُّ ‫ضوءال‬
."‫ش ُموع‬
َ ‫وذَا َكرت ُ َعلَى‬،‫ر‬
ِ ‫" َك ِطفلنَشَأت ُ ِخ ََلَلل َحربال ُك‬
َ ‫ َع َرفتُالفُق‬،‫ور َية‬
.‫مون‬-‫– ِمناألق َوالُاَلَّ ِتيأَدلَى ِب َهااأل َ ِمينال َعام ِلْل ُ َممالمت َّ ِحدَةبانكي‬
– ____________________________________________________.
22 | P a g e
‫الدَّرس الثّالث‬
‫المي‬
‫س ِ‬
‫ناإل ّ‬
‫ُمنَ ّظ َمةالت ّ ُ‬
‫عاو ِ‬
‫لَم َحةعَا َّمة‬
‫ت ُ َعدُّ ُمن َّ‬
‫يُ‬
‫ناإلس ََل ِم ُّ‬
‫َظ َمةالت َّ َع ُ‬
‫او ِ‬
‫ي(ثَا ِنيأَك َبر ُمن َّ‬
‫سا ِبقَُا ً ُمن َّ‬
‫ض ُّم ِفي‬
‫اإلس ََل ِم ُّ‬
‫وميَّةد َُو ِليَّة َبعدَاأل ُ َممالمت َّ ِحدَة‪َ ،‬حيثُت َ ُ‬
‫َظ َمة ُح ُك ِ‬
‫( َ‬
‫َظ َمةالمؤت َ َمر ِ‬
‫اراتُ‪َ .‬وت ُ َم ِث َُللمن َّ‬
‫ي ‪ُ،‬‬
‫ُ‬
‫َظ َمةال َّ‬
‫عض ِوُيَّ ِت َها‪57‬دَولَة ُم َو َّز َعة ُ َعلَىأَر َب ِعقَ َ‬
‫صوتال َّج َما ِعيّ ِلل َعالَ ِم ِ‬
‫اإلس ََل ِم ّ‬
‫ن ُالمن َّ‬
‫كُ‬
‫حِ ُتِلّ َُ‬
‫صا ِل ُ‬
‫َظ َم َ ُ‬
‫َولَو ُإِ َُّ‬
‫ةَل ُتَت َ َ‬
‫َلإلس ََل ِميَّة‪ُ ،‬بَْلَغلَبِيَت َ َها‪،‬إِذُ ُتَسعَىٰ ِل ِح َمايَة َم َ‬
‫ض َّمن ُ ُك َّللد َُّو ِ‬
‫موتَع ِزيزال َع ََلقَاتبَينَ ُمختَلَف ُ‬
‫شعُوبال َعالَم‪.‬‬
‫عن َهادَع َما ً ِلل ِ ّ‬
‫الد ِّو َلوالتَّع ِبير َ‬
‫سلَ َ‬
‫يخيَّة‬
‫لَم َحةت َ ِار ِ‬
‫أُن ِشئَتالمن َّ‬
‫يخيَّةاَلَّتِيعُ ِقدَت ِفيُ‬
‫ار ِ‬
‫َظ َمة ِبقَ َرار َ‬
‫صادِر َعنال ِق َّمةالت َّ ِ‬
‫ُ َعام‪ِ 1398‬هج ِريَّة‬
‫ُ َر َجب‬
‫اط ِبالمملَ َكةالمغ ِر ِب ِيّة ِبتَار ِيخ‪ُِ 12‬منشَه ُِر‬
‫الر َب ِ‬
‫َمدِينَ ِة ِ ّ‬
‫الموافِق‪ِ 25‬منسِبتَمبَر‪ِ 1969‬م َ‬
‫يَل ِديَّة(‪.‬‬
‫) َ‬
‫َار ِجيَّةفِيُ‬
‫ع ِقدفِيعَام‪1970‬أ َ َّول ُمؤت َ َمرإِس ََل ِميّ ِل ِوزَ َر ِ‬
‫و ُ‬
‫اءالخ ِ‬
‫َّة‪،‬وقَ َّر َر ِإنشَاءأ َ َمانَة َعا َّمة َي ُكون َمقَ ُّرهَا ِفيُ‬
‫َمد ِين ِة َجدَّة ِبالمملَ َك ِةال َع َر ِبيَّةال ُّ‬
‫سعُو ِدي َ‬
‫س َهاأ َ ِمينعَام ِلل ُمن َّ‬
‫َظ َمة‪.‬‬
‫َّةويَرأ َ ُ‬
‫َمد ِين ِة َجد َ‬
‫‪23 | P a g e‬‬
َّ ‫دميثَاق ُمن‬
‫َظ َمة‬
ِ ‫أُعت ُ ِم‬
.1972‫َار ِجيَّةفِيعَام‬
ِ ‫اإلس ََل ِميّ ِل ِوزَ َر‬
ِ ‫اءالخ‬
ِ
َّ
ّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
‫اونبَينَال‬
ُ ‫ةو َمبَا ِدئ َ َه َاوغَايَات َ َهاا‬
َ ‫سا ِسيَّةالمت َ َمثِلةبِتَع ِزيزالت‬
َ ‫َو َو‬
َ ‫أل‬
ُ ‫نوالت َع‬
َ ‫ضا ُم‬
َ ‫ض َعالميثاقأهدَافَالمنَظ َم‬
َّ ‫عقُود َبعدَ ِإنشَاءالمن‬
ُ‫َظ َمة‬
.‫ضاء‬
ُ ‫اءخ ََلل َما َي ِزيدُ َعنأَر َب َع ِة‬
ِ ‫ض‬
َ ‫َو ِإزدَاد َعدَداألَع‬
َ ‫د َُّوَلألَع‬
.‫ي‬
ُّ ‫يالوقتال َحا ِل‬
ُُ ‫سب َعا ً َوخَمسِيندَولَة‬
ُ ‫ع‬
ّ ِ ‫المؤ‬
َ ُ ‫ضاء‬
َ ‫و ُه َو َعدَداألَع‬،‫ة‬
َ َ‫ ِل َيبلُغ‬،‫سسِين‬
َ ‫ض َوا ً ِف‬
َ َ‫ِمنثََل ِثيندَول‬
َّ ‫ِيلميثَاقالمن‬
َ ‫اإل‬
ُ‫سَل ِميَّةال َحا ِد َية َعش َرة‬
ِ ‫َوت َ َّمتَعد‬
ِ ‫فَ َكانَإِع ِت َمادالميثَاقال َحا ِليّ ِفيالقُ َم ِة‬،‫َظ َمة‬
ُ‫اَلَّتِيعُ ِقدَت ِفي َمدِينَة‬
‫ ِليَ ُكونالميثَاقال َجدِيد ِع َمادال َع َمَلَ ِإلس ََل ِميّالمستَقبَ ِليّبِ َمايَت َ َوافَق َُم‬2008‫ َعام‬،‫سنِغَال‬
ّ ِ ‫اص َمةال‬
ِ ‫ َع‬،‫دَ َكار‬
َ َ ‫ع ُمت‬
.‫ِيوال َعش ِرين‬
َ ‫طلَبَاتالقَرنال َحاد‬
ُ‫َّورةالثَّا ِلثَة ِلل ُمؤت َ َمر‬
ُ َ‫ُالتَّع‬
َ ‫ناإلس ََل ِميّ ِفيالد‬
ِ ‫او‬
‫المفردات‬
(َّ‫ع ُد‬
َ (ُُّ‫ت ُ َع ُد‬
َّ ‫ُمن‬
ُّ ‫ناإلس ََل ِم‬
‫ي‬
ُ ‫َظ َمةالت َّ َع‬
ِ ‫او‬
ً ‫سا ِبقَُا‬
َ
َّ ‫ُمن‬
ُّ ‫راإلس ََل ِم‬
‫ي‬
ِ ‫َظ َمةالمؤت َ َم‬
َّ ‫ُمن‬
‫وميَّةد َُو ِليَّة‬
ِ ‫َظ َمة ُح ُك‬
‫عض ِويَّة‬
ُ
(‫ات‬:‫ارةُ(جـ‬
َّ َ‫ق‬
)‫ُأَص َوات‬:‫يُ(جـ‬
ُّ ‫صوتال َّج َما ِع‬
َّ ‫ال‬
ُّ ‫ماإلس ََل ِم‬
‫ي‬
ِ َ‫ال َعال‬
‫ض َّمن‬
َ َ ‫ََلتَت‬
‫أَغلَ ِب َيت ُ َها‬
(ُ‫سعَى‬
َ (ُ‫تَسعَى‬
(‫صا ِلح‬
َ ‫ُ َم‬:‫َمصلَ َحة(جـ‬
)‫تَّع ِبيرُ( َعنُُشَيء‬
24 | P a g e
ُ вважається
считается
Організація
Ісламського
Співробітництв
а (ОІС)
до
Организация
Исламского
Сотрудничества
(ОИС)
до (года, даты);
ранее
Организация
Исламская
Конференция (ОИК)
(it is)
ُ considered
Organisation
of Islamic
Cooperation
ُ (OIC)
previously
Організація
Ісламська
Конференція
(ОІК)
міжурядова
організація
межправительственн
ая организация
членство
членство
Organisation
of Islamic
Conference
(OIC)
intergovernmental
organization
membership
континент
континент
continent
колективний
голос
Мусульманськ
ий світ
не містити
коллективный голос
не включать
the collective
voice
The Muslim
World
not to include
більшість
большинство
most of it
прагнути
стремиться
toseek
інтерес
интерес
interest
висловлює
выражает
toexpress
Исламский мир
(‫دَع َمُا ً)لـ‬
(в) підтримку
(в) поддержку
зміцнювати
відносини
укреплять
отношения
maintaining(o
f)
tostrengthen
relations
різноманітні
различные
various
народи (світу)
народы (мира)
(за) рішенням
решение(м)
історичний
саміт
відбувся
исторический
саммит
состоялся
‫الربَاط‬
ِّ
Рабат (столиця
Марокко)
Рабат (столица
Марокко)
‫المملَ َكةالمغ ِر ِبيَّة‬
َّ ‫َر َجبُ(ال‬
ُُ‫عمن‬
َّ ‫شهرال‬
ِ ‫سا ِب‬
‫سنَةالقَ َم ِريَّةأَوالتَّق ِويمال ِهج ُِر‬
َّ ‫أش ُهرال‬
)‫ي‬
ُّ
‫الموا ِفقُلـ‬
َ
َ ُ‫سنَة‬
َ ‫ِم‬
ُ‫الميَل ِديَّة؛‬
َّ ‫يَل ِديَّةُ(ال‬
َ ‫التَّق ِويم‬
ُ‫ي؛‬
ّ ‫الميَل ِد‬
ُ‫التَّق ِويمالغريغُوري؛‬
)‫ِيحي‬
ِ ‫الغَر ِبيأوالمس‬
‫ش ِليم‬
َ ‫أُور‬
ُ‫َار ِجيَّة‬
ِ ‫أ َ َّول ُمؤت َ َمرإِس ََل ِميّ ِل ِوزَ َراءالخ‬
(‫َار ِجيَّة‬
ِ ‫ُ َو ِزيرُالخ‬:‫(مـ‬
Королівство
Марокко
Раджаб
(сьомий місяць
мусульмансько
го місячного
календаря)
відповідний
(року)
н.е. (Нашої
ери)
Королевство
Марокко
Раджаб (седьмой
месяц
мусульманского
лунного календаря)
peoples (of
the world)
(upon a)
decision
historical
summit
took place
(in); washeld
Rabat (the
capital of
Morocco)
the Kingdom
of Morocco
Rajab (the
seventh
month of the
Islamic
calendar)
corresponding
(to)
AD (Anno
Domini)
Єрусалим
Иерусалим
Jerusalem
перша
конференція
міністрів
закордонних
справ
ісламських
країн
Королівство
Саудівська
Аравія
Генеральний
секретаріат
первая исламская
конференция
министров
иностранных дел
the first
meeting of
Islamic
Conference of
Foreign
Minister
(ICFM)
the Kingdom
of Saudi
Arabia (KSA)
Permanent
Secretariat
ُ:‫ُمـ‬/َُُ‫اتُ( َع َّزز‬
َُ َ‫تَع ِزيزالعَ ََلق‬
)‫َع ََلقَة‬
‫ُمختَلَف‬
ُ
)‫شعَب‬
َ ُ:‫شعُوب(العَالَم)ُ(مـ‬
‫(بِـ)قَ َرار‬
‫يخيَّة‬
ِ ‫ار‬
ِ َّ ‫ال ِقّ َمةالت‬
)‫ع ِق ُدَُ(فِي‬
ُ
ُ:‫سعُو ِديَّةُ(جـ‬
ُّ ‫المملَ َكةال َع َر ِبيَّةال‬
)‫َم َما ِلك‬
‫أ َ َمانَة َعا َّمة‬
25 | P a g e
соответствующий
(году)
н.э. (Нашей Эры)
Королевство
Саудовская Аравия
Генеральный
секретариат
‫‪headed by‬‬
‫)‪возглавляет(мая‬‬
‫‪головою є‬‬
‫‪adoption of‬‬
‫‪Charter‬‬
‫‪a session‬‬
‫‪принятие Устава‬‬
‫‪прийняття‬‬
‫‪Статуту‬‬
‫‪засідання‬‬
‫‪tolay down‬‬
‫‪составлять (план,‬‬
‫)‪правила и т.д‬‬
‫‪складати‬‬
‫‪an objective‬‬
‫‪цель‬‬
‫‪мета‬‬
‫‪a purpose‬‬
‫‪назначение‬‬
‫‪призначення‬‬
‫‪solidarity‬‬
‫‪cooperation‬‬
‫;‪солидарность‬‬
‫‪взаимная‬‬
‫‪ответственность‬‬
‫‪сотрудничество‬‬
‫‪солідарність‬‬
‫‪has grown‬‬
‫‪выросло‬‬
‫‪founding‬‬
‫‪members‬‬
‫‪члены-учредители‬‬
‫‪члени‬‬‫‪засновники‬‬
‫‪toamend‬‬
‫‪Dakar (the‬‬
‫‪capital of‬‬
‫)‪Senegal‬‬
‫‪a pillar‬‬
‫;‪вносить изменения‬‬
‫‪поправок‬‬
‫‪Дакар (столица‬‬
‫)‪Сенегала‬‬
‫‪внести зміни‬‬
‫‪Дакар (столиця‬‬
‫)‪Сенегалу‬‬
‫‪опора‬‬
‫‪опора‬‬
‫)‪future(adj‬‬
‫‪будущий‬‬
‫‪майбутній‬‬
‫‪in line with‬‬
‫‪requirements‬‬
‫‪в соответствии с‬‬
‫‪требованиями‬‬
‫‪відповідно до‬‬
‫‪вимог‬‬
‫‪заседание‬‬
‫‪співробітництв‬‬
‫‪о‬‬
‫‪зросло‬‬
‫س(‬
‫سُ( َرأ َ َُ‬
‫يَرأ َ ُُ‬
‫ادميثَاق‬
‫ِإعتِ َم ِ‬
‫دَو َرةُ(جـ‪ُ:‬ات)‬
‫ض َُعُ( ُخ َّ‬
‫طة‪ُ،‬قَ َوا ِعدُ‬
‫َو َ‬
‫ض ُُع)‬
‫ار َعها‪ُ:‬يَ َ‬
‫َو ُم َ‬
‫ض ِ‬
‫َهدَف(جـ‪ُ:‬أَهدَاف(‬
‫غَا َية)جـ‪ُ:‬غَا َيات(‬
‫ضا ُمن‬
‫تَ َ‬
‫اون‬
‫ت َ َع ُ‬
‫ل)‬
‫ض‪ُ،‬قَ َُّ‬
‫ِإزدَادُ)عكس‪ :‬إِن َخفَ َ‬
‫ضوُ‬
‫ع ُ‬
‫ضاء ُم َؤ ِ ّ‬
‫سون(مـ‪ُ ُ:‬‬
‫س ُ‬
‫أَع َ‬
‫سس)‬
‫ُم َؤ ِ ّ‬
‫دراجُتَعدِيَلت)‬
‫تَعدِيلُ(أَيُإِ َ‬
‫سنِغَال)‬
‫دَ َك ُِ‬
‫اص َمةال ِ ّ‬
‫ار( َع ِ‬
‫ِع َماد‬
‫ُمستَق َب ِل ُّ‬
‫ي‬
‫بِ َمايَت َ َوافَق َمع ُمت َ َ‬
‫طلَبَات‬
‫ش َطةّالمنَ َّ‬
‫ظ َمة‬
‫أَن ِ‬
‫)‪(1‬‬
‫تَتَش ََّرفالمن َّ‬
‫ضايَااَلَّتِيت َ ُه ُّم َمايَ ِزيدُ َُ‬
‫ع‬
‫َظ َمة َكونَّ َها َج ِ‬
‫َاصرة ِلل َق َ‬
‫ينو ُمن ِ‬
‫ام َعة ِل َك ِل َمةاأل ُ َّمة َو ُم َمثِ ّ َلةلل ُمس ِل ِم َ‬
‫طالمن َّ‬
‫َوتَرتَبِ ُ‬
‫َظ َمةُ‬
‫صف ُمس ِلم ِفي ُمختَلَفأَن َحاءال َعالَم‪.‬‬
‫ارونِ ِ‬
‫لَى ِمليَ َ‬
‫َامنالمن َّ‬
‫صاُِل‬
‫وميَّةالد َُّو ِليَّةُِب َهدَ ِ‬
‫َظ َماتال ُح ُك ِ‬
‫َيره ِ‬
‫روت َ َع ُ‬
‫ِب َع ََلقَاتتَش ُ‬
‫فح َما َيةالم َ‬
‫ةوغ ِ‬
‫اون َمعاأل ُ َممالمت َّ ِحدَ َ‬
‫َاو َ‬
‫ضاء َ‬
‫ط َرفًافِي َها‪.‬‬
‫اتوال ِ ّ‬
‫ص َرا َعاتاَلَّتِيت َ ُكونُالد َُّوَلألَع َ‬
‫ين‪،‬والعَ َملعَلَىتَس ِويَةالنِّزَ ا َع َ‬
‫حال َحيَ ِويَّةلل ُمس ِل ِم َ‬
‫و ِإت َّ َخذَتالمن َّ‬
‫َظ َمةُ‬
‫َخ َ‬
‫َاطئَة‬
‫ص ُّو َراتالخ ِ‬
‫يموالت َّ َ‬
‫ط َوات َعدِيدَة ِلل ِدفَاع َعنال ِقيَمال َح ِقي ِقيَّة ِل ِ‬
‫ينوتَص ِحيحالمفَا ِه َ‬
‫موال ُمس ِل ِم َ‬
‫ّلس ََل َ‬
‫ص َو ِره‪.‬‬
‫يزضدَّالمس ِل ِمينبِ َج ِميعأَش َكا ِلهُ َُو ُ‬
‫سا َه َمتبِفَا ِعليَّةفِيإِبعَادالتَّميِ ِ‬
‫‪َ ،‬ك َما َ‬
‫‪26 | P a g e‬‬
َّ ‫ضاءفِيالمن‬
.‫ِيوالعَش ِرين‬
‫َظ َمة‬
َ ‫إِنَّاَلد َُّوَلألَع‬
ِ ‫ُت ُ َو‬
َ ‫اجهت َ َح ِدّيَات ُمتَعَ ِددَةفِيالقَرنال َحاد‬
‫ةاإلس ََل ِميّاَلَّتِيعُ ِقدَتُِف‬
‫َو ِمنأَجل ُم َعا َل َجة َه ِذ ِهالت َّ َح ِدّ َي‬
َ ‫و‬،‫ات‬
َ َ‫ض َعتالد‬
ِ ‫ةاإلستِثنَائِيَّةالثَّا ِلثَة ِل ُمؤت َ َمرال ِق َّم‬
ِ ‫ور‬
َ
َّ ‫ ُخ‬2005‫ُاأل َ َّول‬
ُ‫ي‬
ُّ ‫طةبِرنَا َمجعَ َملعَش ِر‬
‫ َكانُون‬/‫سمبَر‬
‫ي‬
َ ‫ُ َمدِينَة َم َّكةَالم َك َّر َمةفِيدِي‬
ٰ‫ُيَستَنِد َبرنَا َمجال َع َمَلل َجدِيد ِإلَى‬
.‫ضاء‬
ُ ‫يزال َع َمَللمشت َ َرك َبينَالد َُّوَل‬
َ ‫أل َع‬
ِ ‫َيهدِفإِلَىٰتَع ِز‬
َّ ‫امميثَاق ُمن‬
ُ.ً ‫ َهدَفُا‬107‫َّةو‬
َُ ‫ َم َجاَلً ِمنالم َج َاَلتذَاتاألَولَ ِوي‬18‫ن‬
ُُ ‫ض َّم‬
ِ ‫أَح َك‬
َ َ ‫ويَت‬،
ُ ‫َظ َمةالت َّ َع‬
ِ ‫او‬
ّ ‫ناإلس ََل ِم‬
َ ‫ي‬
‫و ُم َكا َف َحةا‬،‫ر‬
َ ‫لسطينوأُور‬
ّ ِ ‫ضايَاال‬
ِ ‫والتَّخ ِف‬،‫ش ِليم‬
ِ ِ‫وف‬،‫ن‬
َ َ‫َوتَش ُمل َه ِذ ِهالم َج َاَلتق‬
َ ‫يفمن ِحدَّةالفُق‬
َ ‫مواألَم‬
َ َ‫سل‬
،‫واألمنال ِغذَائِي‬،‫يع‬
ِ ‫اروتَم ِويَللمش‬
َ ‫َار‬
َ ‫ُ َوا َ ِإلستِث َم‬،‫ِإلرهَاب‬
)1(: ісламська умма — всесвітня спільнота мусульман; ті, хто дотримується вчення ісламу.
ісламська цивілізація — спільнота країн, де традиційно панує або панував іслам.
ісламська нація — політія, регіон або місцевість з більшістю мусульман.
ُ ‫ةوالُت َّنَا‬
،‫وتَم ِكينالمرأَة‬،‫ان‬
ِ ُ‫َوال ِت ّكنُول‬
َ َ‫غمبَينَاألَدي‬
َ َ‫والثَّقَاف‬،‫ة‬
َ ‫والتَّن ِميَةالمستَدَا َم‬،‫َاخ‬
َ ‫وتَغَيُّرالمن‬،‫وجيَا‬
.‫يدوغَي ِرهَا‬
َّ ‫سانُ َوال ُح ُك‬
َ ‫وقاإلن‬
ِ ُ‫َو ُحق‬
َ ‫مالر ِش‬
‫المفردات‬
‫تَنفَ ِرد ِبش ََرف‬
)‫ُـات‬:‫ام َعة َك ِل َمةُ(جـ‬
ِ ‫َج‬
ُ‫اإلس ََل ِميَّة؛‬
ِ ُ‫األ ُ َّمة؛ُاأل ُ َّمة‬
ُّ ‫ماإلس ََل ِم‬
‫ي‬
ِ َ‫العَال‬
‫ُم َم ِث ّلَة‬
)‫ع م‬
َ ‫ُتَد‬:‫َاصرُ(مرادف‬
ِ ‫تُن‬
ُ،‫ضيَة‬
َ َ‫ق‬
ِ َ‫ُق‬:‫ضايَاُ(مـ‬
ُ ُ:‫مرادف‬
(‫شؤون‬
ُ‫فِي ُمختَلَفأَن َحاءال َعالَم؛‬
‫ِفي ُمختَلَفأَر َجاءال َعالَم‬
ُ ِ‫تَرتَب‬
‫روتَعَاون‬
ُ ‫طبِعَ ََلقَاتتَش‬
َ ‫َاو‬
має особливу
честь
колективним
голосом
имеет особую честь
Мусульманський
світ; умма
коллективным
голосом (дослов.
собирательным)
Умма; исламский мир;
нация
представник
представитель
the Ummah;
Muslim world;
Islamic world
a representative
підтримувати
поддерживать
tosupport
питання
вопросы
issues
в усьому світі
вовсем мире; в разных
уголках мира
around the world;
all over the world
має
консультативні і
кооперативні
відносини
has consultative
and cooperative
relations
)‫ُأَهدَاف‬:‫ِب َهدَفُ(جـ‬
з метою
имеет
консультативные и
кооперативные
отношения (дослов.
связана)
с целью
ُ:‫صا ِلح َحيَّ ِويَّةُ(مـ‬
َ ‫َم‬
життєво важливі
інтереси
жизненно важные
интересы
27 | P a g e
has the singular
honor (to)
collective voice
with the aim of;
for the purpose
vital interests
)‫َمصلَ َحة‬
ُ‫ص َرا َعات‬
ّ ِ ‫اتوال‬
َ ‫تَس ِويَةالنِّزَ ا َع‬
)‫ص َراع‬
ِ ُ/ُ‫ُنِزَ اع‬:‫(مـ‬
َ
)‫ُأَط َراف‬:‫ط َرفُ(جـ‬
)‫ُقِي َمة‬:‫قِيَم َح ِقي ِقيَّةُ(مـ‬
ُ‫َاطئَة‬
ِ ‫ص ُّو َراتُخ‬
َ َ ‫يموت‬
َ ‫َمفَا ِه‬
ُ،‫ص ُّور‬
َ َ ‫ُت‬/ُ‫ُ َمف ُهوم‬:‫(مـ‬
)‫ص ِحي َحة‬
َ ُ:‫ُمرادف‬
‫إِبعَاد‬
‫تَم ِييز‬
‫ص َور‬
ُ ‫ِب َج ِميعا‬
ُّ ‫أل َش َكالُ َوال‬
ُ:‫ُم َوا َجهةُت َ َح ِدّيَاتُ(مـ‬
)‫ت َ َحدِّي‬
‫ُم َعالَ َجة‬
)‫ُات‬:‫ورةإِستِثنَائِيَّةُ(جـ‬
َ َ‫د‬
‫َم َّكةَالم َك َّر َمة‬
َّ ‫ُخ‬
ُّ ‫طةبَرنَا َمج َع َمل َعشر‬
‫ي‬
ُ‫ُأَع َمال‬:‫َع َملمشت َ َركُ(جـ‬
)‫مشت َ َر َكة‬
ُ/ُُ‫َيست َ ِن ُدُ )إِستَنَ ُدَ) ِإلَى‬
ُ)‫ُ ُح ُكم‬:‫ام(مــ‬
ُِ ‫َعلَىأَح َك‬
‫الميثَاق‬
ُ:‫الم َج َاَلتِذَاتاألَولَ ِويَّةُ(مـ‬
)‫ُأَولَ ِو َيات‬/ُ‫َم َجال‬
)‫ل‬
َُ ‫ش َم‬
ُُ ‫تَش ِم‬
َ (ُ‫ل‬
‫مواألَمن‬
ّ ِ ‫ال‬
َ َ‫سل‬
‫فِلس ِطين‬
‫ش ِليم‬
َ ‫أُور‬
‫يفمن ِحدَّةالفُقر‬
ِ ‫التَّخ ِف‬
28 | P a g e
вирішення
конфліктів і
суперечок
сторона
разрешение
конфликтов и споров
сторона
settlement of
conflicts and
disputes
a party
істинні цінності
истинные ценности
true values
неправильні
поняття й
уявлення
неправильные
(ложные) понятия и
представления
false concepts and
ideas
усунення
устранение
elimination
дискримінація
дискриминация
discrimination
в усіх видах
(формах) і
проявах
стикатися з
проблемою
во всех видах
(формах) и
проявлениях
сталкивается с
испытанием;
проблемой
разрешение
in all forms and
manifestation
вирішення
чрезвычайная сессия
toface challenges
resolution
надзвичайна
сесія
Мекка
(Благородная) Мекка
extraordinary
Session
Makkah; Mecca
Десятирічна
програма дій
спільні дії
Десятилетняя
программа действий
совместные действия
Ten-Year Program
of Action
joint actions
закріплений у
положеннях
Статуту
закреплен в
положениях Устава;
опирается на
is anchored in the
provisions of the
Charter
пріоритетні
галузі
приоритетные области
priority areas
містити в собі
содержать в себе
to include
мир і безпека
мир и безопасность
peace and security
Палестина
Палестина
Palestine
Єрусалим
Иерусалим
Jerusalem
боротьба з
борьба с нищетой;
poverty alleviation
бідністю
ُ)‫اربَة‬
َ ‫ُم َكافَ َحة(أَوُ ُم َح‬
)‫ُ ُم َكافَ َحات‬:‫اإلرهَابُ(جـ‬
ِ
)‫ارات‬
َ ‫ُ ِإستِث َم‬:‫ِإستِث َمارُ(جـ‬
‫َاريع‬
ِ ‫تَم ِويَلل َمش‬
‫األَمنال ِغذَائِي‬
‫وجيَا‬
ِ ُ‫وموال ِت ّكنُول‬
َ ُ‫العُل‬
‫تَغَيُّرالمنَاخ‬
‫التَّن ِميَةالمستَدَا َمة‬
)‫ُثَقَافَات‬:‫ثَقَافَةُ(جـ‬
ُ ‫التَّنَا‬
ُ:‫غمبَينَاألَديَانُ(مـ‬
)‫دِين‬
)‫ساء‬
َ ِ‫ُن‬:‫تَم ِكينالمرأَةُ(جـ‬
‫سان‬
َ ‫وقاإلن‬
ِ ُ‫ُحق‬
‫مالر ِشيد‬
َّ ‫ال ُح ُك‬
боротьба з
тероризмом
уменьшение уровня
бедности
борьба с терроризмом
tofight against
terrorism;counterterrorism
investment
інвестування
инвестирование
фінансування
проектів
продовольча
безпека
наука і техніка
финансирование
проектов
продовольственная
безопасность
наука и техника
зміна клімату
изменение климата
science and
technology
climate change
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainability
культура
культура
culture
міжконфесійна
злагода
finance for
projects
food security
межконфессиональное interfaith harmony
согласие
розширення прав
і можливостей
жінок
права людини
расширение прав и
возможностей
женщин
права человека
empowerment of
women
належне
урядування
надлежащее
управление
good governance
human rights
َّ َ‫شعَارّ ُمن‬
ّ‫ناإلس َال ِم ّي‬
ِ
ُ َ‫ظ َمةالتَّع‬
ِ ‫او‬
َّ ‫يَت َ َك َّون ُ ِش َعار ُالمن‬
ُ‫س ِط َها ُيُ َمثِ ّ َُلل َكعبَة‬
ِ ‫َظ َمة ُ ِمن ُك َرة ُأَر‬
َ ‫ضيَّة ُو ُم َربَّع ُأَس َود ُاللَون ُفِي ُ َو‬
ُ‫ضر‬
َ ‫ضافَةُ ِإلَىُُ ِه ََللُأَخ‬
َ ‫ُ ِبا ِِإل‬،‫المش ََّرفَةُ ِل ُو ُجودُ ِإعتِقَادُ ِعن ُدَُالمس ِل ِمينُ ِبإِنَّ َهاُ َمر َكزُاألرض‬
.‫رضيَّةُ َرمزَ ُا ًُ ِإلَىُٰ ُو ُجودُ ُمس ِل ِمينُ ِفيُ َج ِميعُأَر َجاءُال َعالَم‬
ُُ ‫اَللَونُيُ ِحي‬
ِ َ ‫طُ ِبال ُك َرةُاأل‬
‫المفردات‬
emblem; logo
эмблема
емблема
Al Kaaba (The Holy
Kaaba)
а concept
Кааба (Досточтимая
Кааба)
понятие
Кааба
поняття
the center of the earth
центрземли
центр землі
29 | P a g e
ُ:‫ِش َعارُ(جـ‬
)‫ارات‬
َ َ‫ِشع‬
‫ال َكعبَةُالمش ََّرفَة‬
‫ِإعتِ َقاد‬
ُ/ُ‫َمر َكزُاألرض‬
ُ‫رضيّة‬
ِ َ ‫ال ُكرةُاأل‬
‫(جـ‪َ ُ:‬م َرا ِكز)‬
‫ِه ََلل‬
‫طُ(أ َ َحاطُ(‬
‫يُ ِحي ُُ‬
‫‪півмісяць‬‬
‫‪полумесяц‬‬
‫‪a crescent‬‬
‫‪оточувати‬‬
‫‪окружать‬‬
‫‪tosurround‬‬
‫األسئلة‪:‬‬
‫‪ .1‬أ َ ِجبعَناألَسئِلَةالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫‪ُ .1‬أ َينَُُ َو َمتَىُُأُن ِشئَتُالمن َّ‬
‫َظ َمة؟‬
‫‪َ .2‬ماذَاُت ُ َمثِّلُ ُمن َّ‬
‫ي؟‬
‫َظ َمةالت َّ َع‬
‫ِ‬
‫اوناإلس ََل ِم ّ‬
‫‪َ .3‬ماُاَلَّذِيُتُدَا ِفعُالمن َّ‬
‫َظ َمةُ َعنه؟‬
‫‪َ .4‬عدِّدُُبَعضُ ِمنُُالم َج َاَلتُذَاتُاألَولَ ِويَّةُلَدَىُُبَرنَا َمجُالعَ َملُال َجدِيدُ ِلل ُمن َّ‬
‫َظ َمة؟‬
‫ي )إِب َحثُ ُبِنَفسِك ُ َعنُ ُقَائِ َمةُ‬
‫يالوقتال َحا ِل ُّ‬
‫عدَد ُالد َُّوَلألَع َ‬
‫‪َ .5‬كم ُه َُو ُ َ‬
‫ضاءفِ َ‬
‫يُ ِلل ُمن َّ‬
‫َظ َمة)؟‬
‫الرس ِم ُّ‬
‫ضاء َعلَىالموقَعُ َّ‬
‫الد َُّوَلألَع َ‬
‫‪َُ .6‬ما ِهيُ َم َج َاَلت َبرنَا َمجال َع َمَلل َجدِيدذَاتاألَولَ ِويَّةُ ِل ُمن َّ‬
‫ي؟‬
‫َظ َمةالت َّ َع ُ‬
‫او ِ‬
‫ناإلس ََل ِم ّ‬
‫سطُ ِش َعارُالمن َّ‬
‫َظ َمة؟‬
‫‪ِ ُ.7‬إلَىُُ َماذَاُ َي ِ‬
‫المربَّعُاألَس َودُ َو َ‬
‫رم ُُزُ َ‬
‫‪َ .2‬‬
‫اراتالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫ضع َحرف َجر ُمنَا ِ‬
‫س َ‬
‫بوتَر ِجمال ِعبَ َ‬
‫‪.1‬‬
‫أُن ِشئَتالمن َّ‬
‫اط__المملَ َكةال َُم‬
‫الربَ ُِ‬
‫ار ِ‬
‫يخيَّةاَلَّتِيعُ ِقدَتُ__ َمدِينَ ِة ِ ّ‬
‫َظ َمة__قَ َرار َ‬
‫صادِر__ال ِقّ َمةالت َّ ِ‬
‫ُ‪َ __12‬ر َجب‪ِ 1398‬هج ِريَّة‪.2.‬‬
‫غ ِر ِبيَّة__تَار ِيخ‬
‫َار ِجيَّة__ َمدِينَ ُِةُ‬
‫ع ِقد__ َعام‪1970‬أ َ َّول ُمؤت َ َمرإِس ََل ِم ُّ‬
‫ُ‬
‫ي__ ِوزَ َراءالخ ِ‬
‫سعُو ِديَّة‪.3.‬‬
‫َجدَّة__المملَ َكةال َع َربِيَّةال ُّ‬
‫ضاء__اَل ُمن َّ‬
‫سا َه َمتُ‬
‫ِيواَل َعش ِرين‪.4.‬‬
‫الد َُّوَلَألَع َ‬
‫َ‬
‫َظ َمةت ُ َو ِ‬
‫اجهت َ َح ِدّيَات ُمت َ َع ِددَة__اَلقَرناَل َحاد َ‬
‫اَل ُمن َّ‬
‫ص َو ِره‪َ .5.‬ولَو ِإنَّالمن َُّ‬
‫َظ‬
‫هو ُ‬
‫َظ َمة__فَا ِع ِليَّة__ ِإب َعادالتَّم ِي ِ‬
‫يزضدَّالمس ِل ِمين__ َج ِميعأَش َكا ِل َ‬
‫__‬
‫ض َّمن‬
‫َمةَلتَت َ َ‬
‫صا ِل ِح َه َاوالتَّع ِبير__ـ َهادَع َمُا ً_‬
‫ا‪،‬وتَس َعىُ__ ِح َما َية َم َ‬
‫نَف ِس َها ُك َّللد َُّو ِ‬
‫َلإلس ََل ُِميَّة‪َ ،‬بْلَغلَ ِب َيت َ َه َ‬
‫موتَع ِزيزالعَ ََلقَات__ ُمختَلَف ُ‬
‫شعُوبالعَالَم‪.6.‬‬
‫_ل ِ ّ‬
‫سلَ َ‬
‫ِإت َّ َخذَتالمن َّ‬
‫َظ َمة َخ َ‬
‫موالمس ِل ِمين‪.7.‬‬
‫ط َواتعَدِيدَة__ل ِدفَاع__ال ِقيَمال َح ِقي ِقيَّة__ ِإلس ََل َ‬
‫__ َم َج َاَلتُبَرنَا َمجال َع َمَلل َجدِيدالتَّخ ِفيف__ ِحدَّةالفُقرُ َوالتَّنَا ُ‬
‫غم__اَألَديَان‪.‬‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫اراتّ ِب َط ِريقَةّ َ‬
‫‪ّ.3‬قُمّّ ِب َوصلّال ِعبَ َ‬
‫ح ‪ (1‬تَنفَ ِردُاَلمن َّ‬
‫ثَانِيأَكبَر ُمن َّ‬
‫َظ َمة ِبش ََرف َكونَ َها‬
‫وميَّةد َُو ِليَّةبَعداأل ُ َممالمت َّ ُِ‬
‫َظ َمة ُح ُك ِ‬
‫أ(دَة‬
‫‪30 | P a g e‬‬
‫أل َ‬
‫اونبَينَالد َُّوَل ُ‬
‫المت َ َمثِّلَةبِتَع ِزيزالت َّ َ‬
‫نوالتَّعَ ُ‬
‫ضا ُم َ‬
‫ضاء‬
‫ب(ع َ‬
‫ماإلس ََل ِم ُّ‬
‫ي‬
‫ت( ِلل َعالَ ِ‬
‫ةو ُم َم ِث ّ َلةالمس ِل ِمين‬
‫ث( َج ِ‬
‫ام َعة َك ِل َمةاأل ُ َّم َ‬
‫َامنالمن َّ‬
‫َظ َماتال ُح ُكو ِمُيَّ‬
‫ةوغَي ِره ِ‬
‫َمعاأل ُ َممالمت َّ ِحدَ َ‬
‫ج(ةالد َُّو ِليَّة‬
‫طاَلمن َّ‬
‫‪ (2‬تَرتَبِ ُ‬
‫روتَعَاون‬
‫َظ َمةبِعَ ََلقَاتتَش ُ‬
‫َاو َ‬
‫‪ (3‬ت ُ َعدُّ ُمن َّ‬
‫يُ‬
‫َظ َمةالت َّ َع ُ‬
‫او ِ‬
‫ناإلس ََل ِم ّ‬
‫‪ (4‬ت ُ َم ِث ّ َُللمن َّ‬
‫صوتال َّج َما ِع ُّ‬
‫ي‬
‫َظ َمةال َّ‬
‫الميثَاقُأَهدَافالمن َّ‬
‫غايَاتُِ‬
‫ةو َمبَا ِدئِ َه َاو َُ‬
‫ض َع ِ‬
‫‪َ (5‬و َ‬
‫َظ َم َ‬
‫سا ِسيَّة‬
‫هَااأل َ َ‬
‫لّالفَ َرا َ‬
‫سبَةّ َوتَر ِجمّال َك ِل َماتّالغَ ِريبَة‪:‬‬
‫‪ِ .4‬إم َّ‬
‫غات ِب َك ِل َمةّ ُمنَا ِ‬
‫تَنفَ ِر ُدُ____)المن َّ‬
‫امعَة____( ُجملَة‪َ ُ ،‬ك ِل َمة‪ُ،‬‬
‫المؤ َّ‬
‫سة) ُبِش ََرف َكونَّ َها َج ِ‬
‫َظ َمة‪ُ ،‬ال ُح ُكو َمة‪َ ُ ،‬‬
‫س َ‬
‫ضا َيا‪ُ،‬‬
‫َاصر____(القَ َ‬
‫ةو ُم َمثِّلَة____(المس ِِح ِيين‪ُ ،‬المس ِل ِمين‪ُ ،‬ال َي ُهود) ُ َوتُن ِ‬
‫ِع َب َ‬
‫ارة) ُاأل ُ َّم َ‬
‫ي)ُ‬
‫ي‪َ ُ ،‬وثَنِ ُّ‬
‫ارونِ ِ‬
‫صف____( ُمس ِلم‪ُ ،‬بُو ِذ ّ‬
‫األَمثِلَة‪ُ ،‬األ َ ِسئِلَة) ُاَلَّتِيت َ ُه ُّم َمايَ ِزيدُ َعلَى ِمليَ َ‬
‫ط ُالمن َّ‬
‫َظ َمة____( ِب ُم َجا َم ََلت‪ُ،‬‬
‫سة‪ُ ،‬ال َعالَم)‪َ ُ .‬وتَرت َ ِب ُُ‬
‫ِفي ُمختَلَفأَن َحاء____(األَرض‪ُ ،‬ال َيا ِب َ‬
‫اإلنتَربُول)ُ‬
‫ي‪ُ ُ ،‬‬
‫اإلتِ ّ َحادُ‬
‫ُ‬
‫روت َ َع ُ‬
‫ِب َع ََلقَات‪ِ ُ،‬بأ ُ ُمور)ُتَش ُ‬
‫األ ُ َممالمت َّ ِحدَة‪ِ ُ،‬‬
‫اون َمع____) ِ‬
‫األورو ِب ّ‬
‫َاو َ‬
‫َامنالمن َّ‬
‫وميَّة____(التَّأ ِسي ِسيّة‪ُ ،‬الد َُّو ِليَّة‪ُ ،‬ال َّ‬
‫شر ِعيَّة)ُبِ َهدَف____(تَف ِرقَة‪ُ،‬‬
‫َظ َماتال ُح ُك ِ‬
‫َوغَي ِره ِ‬
‫ُالمست َ ِقلَة)ُ‬
‫ُال َح َي ِويَّة‪،‬‬
‫صا ِلح____)ال َما ِليَّة‪،‬‬
‫ُ َجذب)‬
‫ِح َما َية‪،‬‬
‫ُال َم َ‬
‫اتو____(اَل ِقتَال‪ُ،‬‬
‫ين‪،‬واَلعَ َملعَلَىُ____(إِشعَال‪ُ ،‬تَس ِويَة‪ُ ،‬تَف ِرقَة) ُاَلنِزَ ا َع َُ‬
‫ِلل ُمس ِل ِم َ‬
‫ضاء____( ُجز َءاً‪َ ُ ،‬‬
‫ط َرفًا‪ِ ُ ،‬قس َمُا ً) ُ ِفي َها‪.‬‬
‫اَل ِ ّ‬
‫ار َعات) ُاَلَّ ِتيت َ ُكونُاَلد َُّوَلَألَع َ‬
‫ص َرا َعات‪ُ ،‬اَل ُم َ‬
‫ص َ‬
‫و ِإت َّ َخذَتالمن َّ‬
‫َظ َمة َخ َ‬
‫سا ِليب‪ُ،‬‬
‫ط َوات____) َعدِيدَة‪ُ ُ ،‬مت َ َك ِ ّر َرة‪ُ ،‬قَدِي َمة) ُ ِلل ِدفَاع َعنُ____(األ َ َ‬
‫ص ُّو َرات____‬
‫ُالبُنُود)‬
‫ال ِق َيم‪،‬‬
‫يموالت َّ َ‬
‫ُال َح ِقي ِقيَّة ِل ِ‬
‫ينوتَص ِحيحالم َفا ِه َ‬
‫موالمس ِل ِم َ‬
‫ّلس ََل َ‬
‫ل(‬
‫ش ُّ‬
‫سا َه َمت ِبفَا ِعليَّةفِي____) ِإقتِ َراب‪ِ ُ ،‬إب َعاد‪َ ُ ،‬‬
‫ص َّو َرة‪ُ ،‬الخ ِ‬
‫َاطئَة‪،‬الفَا ِد َحة) ُ َك َما َ‬
‫(الم َ‬
‫ُتَش ُملُ‪ُ،‬‬
‫ش‪،‬‬
‫يزضدَّالمس ِل ِمين‪َُ .‬و____‬
‫(تُنَاقِ ُ‬
‫التَّميِ ِ‬
‫مو____(ال َخ َ‬
‫ُاألَمن‪ُ،‬‬
‫طر‪،‬‬
‫سلَ َُ‬
‫تُعلَ ُُ‬
‫ضا َياال ِ ّ‬
‫ن) َم َج َاَلت َبرنَا َمجال َع َمَلل َجدِيدقَ َ‬
‫ُالفُقر‪ُ،‬‬
‫يفمن ِحدَّة____(النَّزَ اهَة‪،‬‬
‫‪،‬وفِلس ِطينوأُور َ‬
‫ش ِليم‪،‬والتَّخ ِف ِ‬
‫ِ‬
‫اإلستِق َرار) َ‬
‫ُال َجشَع‪ُ،‬‬
‫س َعادَة‪،‬‬
‫‪،‬و ُم َكافَ َحة____‬
‫(ال َّ‬
‫الث َ َ‬
‫ورة) َ‬
‫َاريع(‪ُ،‬‬
‫ُاألَبنِيَة‪،‬‬
‫اروتَم ِويل____(المبَانِي‪،‬‬
‫ُاَل َمش ِ‬
‫‪،‬و ِ‬
‫ِ‬
‫اإلستِث َم َ‬
‫اإلرهَاب( َ‬
‫وجيَا‪،‬وتَغَيُّر____ (ال َجو‪ُ،‬‬
‫ي َُ‬
‫اإلع ََلنَات)ُ َوال ِت ّكنُولُ ِ‬
‫‪،‬و____)العُلَ َماء‪ُ،‬العُلُوم‪ِ ُ،‬‬
‫َواألَمنال ِغذَائِ ّ‬
‫ةو____(األَغَانِي‪َّ ُ ،‬‬
‫الط َرب‪ُ ،‬التَّنَا ُ‬
‫غ م(‬
‫ة‪،‬والثَّقَُافَ َُ‬
‫المنَاخ‪َ ،‬عن َوان ُال َّ‬
‫س َكن) ُ َوالتَّن ِم َيةالمستَدَا َم َ‬
‫‪31 | P a g e‬‬
ُّ ‫وتَم ِكين____)ال‬،‫ان‬
ُ،‫ ُاألَطفَال) ُ َو ُحقُوق ____(ال َجا ُموس‬،‫ ُالمرأَة‬،‫شيُوخ‬
َ َ‫بَينَاألَدي‬
.‫َيرهَا‬
َّ ُ،‫َارون‬
ُ ‫ُه‬،‫ُالغَنَم( َوال ُح ُكم____(الفَا ِسد‬،‫سان‬
َ ‫اإلن‬
ِ ‫الر ِشيد( َوغ‬
ِ
َّ ‫ضعّ )أَاللتَّع ِريف( ِعندال‬
َ .5
:‫ورة‬
َ ‫ض ُر‬
َّ ‫ل(_) ُمن‬
ُ‫ن‬
َُّ ‫ُ(_) ِإ‬
ُ‫ُ َولَو‬
،‫ي‬
ُُ ّ ‫(_)ت ُ َم ِث‬
َّ )_(‫َظ َمة‬
ّ ‫صوت(_) َّج َما ِعيّ ِلـ(_)ل َعالَم(_) ِإس ََل ِم‬
َّ ‫(_) ُمن‬
ُُ‫ُبَل‬
،‫ل(_)د َُّول(_) ِإس ََل ِميَّة‬
ُّ ‫ُ(_) ُك‬
‫ض َّمن‬
ُ َ ‫َظ َم‬
‫ةَل‬
َ َ ‫ُ(_)تَت‬
َُ َ‫سل‬
‫مو‬
َُ ‫صا ِل ِح َه‬
َُ ‫(_)أَغلَ ِب َيت َ َه‬
ّ ِ ‫او(_)تَّع ِبير(_) َعن َها(_)دَع َما ً ِلـ(_)ل‬
َ ‫و(_)تَس َعى ِلـ(_) ِح َما َية(_) َم‬،‫ا‬
َّ ‫ُ(_) ُمن‬
ُ )_(‫(_)تَع ِزيز(_) َع ََلقَات(_) َبينَُ(_) ُمختَلَف‬
ُ‫َظ َمة‬
‫(_) ِش َعار‬.‫شعُوب(_) َعالَم‬
ُ‫ضيَّة ُو(_) ُم َربَّع ُ(_)أَس َود ُ(_)لَون ُ(_)فِي‬
ِ ‫ارة ُ(_) َعنُ(_) ُك َرة ُ(_)أَر‬
َ َ‫(_) ِعب‬
ُ‫ل(_) َكع َبة ُ(_) ُمش ََّرفَة ُ(_) ِل ُو ُجود ُ(_) ِإع ِتقَاد ُ(_) ِعن ُدَ ُ(_) ُمس ِل ِمين‬
ُُ ّ ‫س ِط َها ُ(_)يُ َم ِث‬
َ ‫(_) َو‬
ُ‫ضر ُ(_)لَون‬
َ ‫ضافَة )_( ِإلَىُ ُ(_) ِه ََلل ُ(_)أَخ‬
َ ‫ ُ ِبـ)_( ِإ‬،‫ِبـ(_) ِإنَّ َها ُ(_) َمر َكز ُ(_)أَرض‬
ُ‫ضيَّة ُ(_) َرمزَ ُا ً ُ(_) ِإلَىُ ُ(_) ُو ُجود ُ(_) ُمس ِل ِمين‬
ُُ ‫(_)ذِي ُ(_)يُ ِحي‬
ِ ‫ط ُ ِبـ(_) ُك َرة ُ(_)أَر‬
.‫(_)فِيُ(_) َج ِميعُ(_)أَر َجاءُ(_) َعالَم‬
:‫وكرانِيَّةّإِلَىّالعَ َربِيّة‬
َ ُ ‫ تَر ِجمّ ِمنّّاأل‬.6
– ОIC має особливу честь бути колективним голосом Мусульманського
світу та представляти мусульман, а також захищати інтереси понад 1,5
мільярда мусульман в усьому світі.
__________________________________________________________________
– Організація має консультативні і кооперативні відносини з ООН та
іншими міжурядовими організаціями з метою захисту життєво важливих
інтересів мусульман, а також вирішує конфлікти і суперечки, у яких
стороною є одна з держав-членів ОІС. Організація зробила ряд кроків щодо
захисту істинних ціностей ісламу і мусульман та виправлення хибних понять
і уявлень, а також зробила ефективний внесок у подолання дискримінації
щодо мусульман в усіх ії видах і проявах.
____________________________________________________
__________________________________________________________________
32 | P a g e
__________________________________________________________________
– У 21-му столітті держави-члени ОІС зіштовхуються з безліччю проблем,
і для подолання цих проблем на третій позачерговій сесії Ісламського Саміту,
що відбулася у Мецці у грудні 2005 року було ухвалено Десятирічну
програму дій, мета якої полягає у сприянні спільним діям між державамичленами протягом наступного десятиріччя.
____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
:‫ارةّالتَّا ِليَة‬
َ َ‫ّت َر ِجمّال ِعب‬.7
‫ودمنأَجلُت َش ِجيعال‬
ُ ‫رمنث َ ََلثَة‬
ِ ُ‫عق‬
ِ َ ‫اَلَّذِي َحدَّدَ ُهالمجت َ َمعالد َُّو ِليّ ُمنذُأَكث‬،‫س ََلم‬
َ ‫"نَحت َ ِف َُلل َيوم ِبال َيومالد َُّو ِليّ ِلل‬
.‫س ََلم‬
َ ‫َبش َِريَّة ُك ِلّ َها ِلتَع ِزيزالمثَُللعُل َيا ِلل‬
."‫اجعَة‬
ُّ ‫س ََلمبِ ُك َّلل‬
َّ ‫اراإللتِزَ امبِال‬
َ ‫َويُ َمثِّلُ َهذَااليَوم ُمنَا‬
ِ َّ‫سبَُللن‬
ِ ‫يعّلظ َه‬
ِ ِ ‫سبَة ِلل َج ِم‬
َّ ‫– ِمناألَق َوالُاَلَّتِيأَدلَىبِ َهاُاأل َ ِمينالعَام ِل ُمن‬
.‫س ََلم‬
َ ‫سبَةاليَومالد َُّو ِليّ ِلل‬
َ ‫ناإلس ََل ِميّبِ ُمنَا‬
ُ َ‫َظ َمةالتَّع‬
ِ ‫او‬
ُ
– ____________________________________________________
33 | P a g e
‫الرابع‬
‫الدَّرس َّ‬
‫اإل ِت ّ‬
‫حـاداألوروبــي‬
‫ُ‬
‫يخيَّة‬
‫لَم َحةت َ ِار ِ‬
‫س ََلم ُمنذُ َمايَ ِزيد َعنُ‪َ 50‬عا َماً‪،‬‬
‫بَعدَ ُح ُروب ُمدَ ِ ّم َرة َ‬
‫َّة‪،‬و َحربَينعَالَ ِميَّتَين‪َ ،‬ع َّمال َّ‬
‫ش َهدَتهاالقَ َّ‬
‫ارةاأل ُ ُ‬
‫وروبِي َ‬
‫ورو ِبيُون َ‬
‫ط َواَللعُُقُ‬
‫ضةاَلَّتييَ ِعي ُ‬
‫َو َكاننَتِي َجةً ِل َهذَاال َّ‬
‫ارو َّ‬
‫ش َهااأل ُ ُ‬
‫صا ِدي َّوالنَّه َ‬
‫َاءاإلقتِ َ‬
‫الرخ ِ‬
‫س ََل ِ‬
‫ماإلستِق َر َ‬
‫يرة‪.‬‬
‫وداأل َ ِخ َ‬
‫لَم َحةعَا َّمة‬
‫ورو َبا ِب ُخ َ‬
‫َّاخ ِليَّة‬
‫يدمنالتَّقَدُّم‪،‬فَإِرتَفَع ُمست َ َوىٰالم ِعيشَةونَ َمتأَس َواقُهاالد ِ‬
‫طىٰ َوا ِثقَةنَحو َم ِز ِ‬
‫ِيرأ ُ ُ‬
‫تَس ُ‬
‫َو َ‬
‫االمو َحدَة‪،‬اَلَّتِيأَصبَ َحتتُنَافِسالد َ‬
‫وروبَا َك ِل َمةقَ ِويَّةفِيالعَا‬
‫‪،‬وأَصبَ َح ِ‬
‫تْل ُ‬
‫ظ َه َرتعُمُلَت ُ َه َّ‬
‫ُّوَلراألَم ِري ِك ّ‬
‫ي َ‬
‫لَم‪.‬‬
‫اإلتِ ّ َحادبَعدَال َحربال َعالَ ِميَّةالثَّانِيَّة‪َ ،‬حيث ُ َ‬
‫سا ِبتار ِيخ‪َ 9‬ماُيُ‬
‫بَدَأَتإِن ِط ََلقَةأ ُ ُ‬
‫ظ َه َرتدَع َوة ِمنفَ َرن َ‬
‫وروبَانَح َو ِ‬
‫و‪/‬أَيَّارُ‬
‫ش َملَتالدَّع َوةالفَ َرن ِسيَّة ُمنذُاَلبِدَا َيةُ‬
‫‪،‬و َ‬
‫ّل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫َعام‪َ ،1950‬كانَت ِب َمثَا َبة َح َجراأل َ َ‬
‫ساس ِل ِ‬
‫ورو ِب ّ‬
‫ي َ‬
‫سا‪ِ ،‬إي َ‬
‫ورغو ُهولَندَا‪.‬‬
‫طا ِلَُيا‪،‬لُ ُوكسِمبُ‬
‫المؤ ِ ّ‬
‫‪6‬بُلدَانُ(الد َُّولُ َ‬
‫لجي َكا‪،‬أل َما ِن َيا‪،‬فَ َرن َ‬
‫س َ‬
‫سة)‪َ ُ،‬و ِهي‪َ :‬ب ِ‬
‫َ‬
‫ّل ِت ّ َحادُ ِمثل‪:‬‬
‫ث ُ َُّمُبَدَأالت َّ َو ُّ‬
‫ض َّمتد َُوأل ُ ُ‬
‫َار َكةوإِن َ‬
‫عو ِزيَادَةال ُمش َ‬
‫وروبِيَّةأُخ َرىٰ ِل ِ‬
‫س َ‬
‫‪34 | P a g e‬‬
ُ،1981ُ ‫ ُواليُونَانفي ُ َعام‬،1973ُ ‫أَيرلَندَ َاوالمملَ َكةالمت َّ ِحدَة ُفِي ُ َعام‬،‫الدَّنِ َمارك‬
ُُ‫ َوغَي ُرهَا ُ ِمن‬1995ُ ‫س ِويد ُفي ُ َعام‬
ُّ ‫س َاوفِنلَندَ َاوال‬
َ ‫ ُوالنَّم‬،1986‫وإِسبَانِيَ َاوالبُرتُغَال ُفي ُ َعام‬
...‫الد َُّول‬
ُ‫ص ِم َم ِفي‬
.‫ورو َبا‬
َُّ ‫ِإ‬
ُ ‫ورو َبا ُه َونَف‬
ُ ُ ُ‫ِإذ‬
ُ ُ ‫ورو ِبي َّو َكذَ ِلك َعلَم َمج ِلسأ‬
ُ ُ ‫ماإل ِت ّ َحاداأل‬
ُ ُ ‫ن ُ َعلَمأ‬
ِ َ‫س ُه َعل‬
‫صف َراء ُم َو َّز َعة ِبشَكلدَاُِئ ِريّ َعلَىخَل ِف َيةزَ ر َقاءواَلَّ ِتيتَر ِمز ِإلَىالت َ َكا ُُم‬
ِ ‫وهُ َو ُم َك َّو‬،
َ ‫نَج َمة‬12ُ‫نمن‬
َ 1955‫َعام‬
.‫الوحدَة‬
َ ‫َلو‬
ُ‫دَولَة) ِمنُ ُبَينَ َها ُالمملَ َكة ُالمت َ ِحدَة ُاَلَّتِي‬28‫ي ُاآلن‬
ُّ ِ‫وروب‬
ُ َ‫وي‬
ُ ُ ‫اإلتِ ّ َحاداأل‬
ِ ‫ض ُّم‬
َّ ‫َللمر‬
.)‫ش َحة‬
ُِ ‫هيقَيد‬
َ ‫اإلتِ ّ َحاد( ويَست َ ِعدُّ ِل‬
ُ ‫اإلستِفتَاءلل ُخ‬
َ ‫ضم ِستَّةبُلدَانأُخ َرىُٰ(الد َُّو‬
ِ ُ‫روجُ ُِمن‬
‫المفردات‬
destructive
разрушительный
руйнівний
towitness sth.
быть свидетелем чего-л.
бути свідком чогось
European continent
Европейский континент
tospread
распространиться
Європейський
континент
розповсюдитись
stabilization
стабилизация
стабілізація
prosperity
благосостояние
добробут
renaissance; revival
возрождение
відродження
а decade
десятилетие
десятиріччя
progress
прогресс
прогрес
living standard
уровень жизни
рівень життя
growth
рост
зростання
single currency
единая валюта
єдина валюта
cornerstone, foundation
stone; basis of smth.
participation increase
краеугольный камень;
перенос. основа
расширение участия
наріжний камінь;
перенос. основа
розширення участі
Belgium
Бельгия
Бельгія
35 | P a g e
‫ُمدَ ِ ّم َرة‬
)ُ‫ش َه ُدَُ(يش َه ُد‬
َ
‫ورو ِبيَّة‬
َّ َ‫الق‬
ُ ُ ‫ارةاأل‬
)‫َع َُّمُ(يَعُ ُُّم‬
‫ِإس ِتق َرار‬
‫َرخَاء‬
ُ:‫ضة(مرادف‬
َ ‫نَه‬
)‫ِإز ِدهَار‬
)‫عقُود‬
ُ ُ:‫َعقدُ(جـ‬
‫تَقَدُّم‬
ُ‫ُمست َ َوىٰ الم ِعيشَة‬
)‫ ُمست َ َو َيات‬:‫(جـ‬
‫نُ ُم ُّو‬
ُ:‫عملَة ُم َّو َحدَةُ(جـ‬
ُ
)‫عم ََلت‬
ُ
ُ‫ساس‬
َ َ ‫َح َجراأل‬
‫ِز َيادَةالمشَار َكة‬
‫لجيكا‬
ِ َ‫ب‬
‫ألمانِ َيا‬
‫سا‬
‫فَ َرن َ‬
‫ِإي َ‬
‫طا ِل َيا‬
‫الدَّانِ َُمارك‬
‫سمبُورغ‬
‫لُوك َ‬
‫ِإيرلَندَاأو ِإير ََلندَا‬
‫المملَ َكةالمت َّ ِحدَةُ‬
‫بري َ‬
‫طانِيَاُ‬
‫( ِ‬
‫العُظ َمىٰ(‬
‫اليُونَان‬
‫ِإس َبا ِن َيا‬
‫البُرتُغَال‬
‫فِنلَندَا‬
‫س ِويد‬
‫ال ُّ‬
‫‪Німеччина‬‬
‫‪Германия‬‬
‫‪Germany‬‬
‫‪Франція‬‬
‫‪Франция‬‬
‫‪France‬‬
‫‪Італія‬‬
‫‪Италия‬‬
‫‪Italy‬‬
‫‪Данія‬‬
‫‪Дания‬‬
‫‪Denmark‬‬
‫‪Люксембург‬‬
‫‪Люксембург‬‬
‫‪Luxembourg‬‬
‫‪Ірландія‬‬
‫‪Ирландия‬‬
‫‪Ireland‬‬
‫‪Сполучене‬‬
‫‪Королівство (Велика‬‬
‫)‪Британія‬‬
‫‪Соединённое‬‬
‫‪Королевство‬‬
‫(‪)Великобритания‬‬
‫‪theUnited Kingdom‬‬
‫)‪(Great Britain‬‬
‫‪Греція‬‬
‫‪Греция‬‬
‫‪Greece‬‬
‫‪Іспанія‬‬
‫‪Испания‬‬
‫‪Spain‬‬
‫‪Португалія‬‬
‫‪Португалия‬‬
‫‪Portugal‬‬
‫‪Фінляндія‬‬
‫‪Финляндия‬‬
‫‪Finland‬‬
‫‪Швеція‬‬
‫‪Швеция‬‬
‫‪Sweden‬‬
‫سيس‪:‬‬
‫التَّأ ِ‬
‫وروبِيّةُ‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫سان‪ِ 1951‬عندَ َما ِإجت َ َم َعت ِستّد َُوأل ُ ُ‬
‫يَعُودُتَأ ِسيسأ َ َولت َ َج ُّمعأ ُ ُ‬
‫يُ ِإلَىُٰتَار ِيخ‪18‬أَب ِريل‪/‬نِي َ‬
‫لجي َك َاولُوكسِمبُورغو ُهولَندَاو ِإي َ‬
‫طا ِل َي َاو ِإتَّفَقَت َعلَىٰتَش ِكيَللمج ُمو َعةاأل ُ ُُ‬
‫ور‬
‫ِه َيفَ َرن َ‬
‫س َاوألمانِ َي َاو َب ِ‬
‫ورو ِبيَّةُ‬
‫و ِبيَّة‬
‫بواَلَّ ِتي َ‬
‫موال ُّ‬
‫صا ِديَّةاأل ُ ُ‬
‫ةاإلق ِت َ‬
‫ش َكلتن ََواة ِق َيامالمج ُمو َع ِ‬
‫صل َ‬
‫ُ ِللفَح َ‬
‫س َعتُُ‬
‫َّةرو َمااَلَّ ِتي‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫ُ َو َّ‬
‫ارس‪/‬آذَار‪َُ 1957‬وقَّعَتالد َُّو ِإل ِتّفَا ِقي ُ‬
‫اإل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫ي‪َ .‬وبِتَار ِيخ‪َ 25‬م ِ‬
‫ث ُ َم ِ‬
‫وروبِيَّة‪.‬‬
‫صا ِديَّةاأل ُ ُ‬
‫َم َج َاَلتالتَّعَ ُ‬
‫ةاإلقتِ َ‬
‫ّلسمالمج ُمو َع ِ‬
‫ن‪،‬وأَصبَ َحتالمج ُمو َعةتَح ِم ُ ِ‬
‫او َ‬
‫عمن ِفب َرايَر‪ُ /‬‬
‫ضاهَا َج ِمع ُمخُ‬
‫شبَاط‪1992‬ت َ َّمتَوقِيع ُم َعا َهدَةماستريختبِ ُهو ََلندَ َُ‬
‫َوفِيال َّ‬
‫سابِ ِ‬
‫اواَلَّتِيت َ َّمبِ ُمقت َ َ‬
‫ضمنإ ِ َ‬
‫ورو ِبيّالَّذِيُ‬
‫ورو ِبيَّة‬
‫ت َ ِلف‬
‫ارو ِ‬
‫اإل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫ُال َهيئَاتاأل ُ ُ‬
‫ُ ِ‬
‫احده ََو ِ‬
‫ط َ‬
‫ةالرس ِميَّة ِلل َمج ُمو َعة‪.‬‬
‫أَص َبحالتَّس ِم َي َّ‬
‫س َعتُُ‬
‫ت‪،‬و َّ‬
‫تالوق َ‬
‫َو ِفيذَا َ َ‬
‫َّةواألَمنِيَّةالم‬
‫‪،‬وذَ ِل َكبُِإِدخَال َمبدَأَيال ِ ّ‬
‫وماإل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫سيَا َ‬
‫ستَينالخ ِ‬
‫ُمعَا َهدَةماستريخت َمف ُه ِ‬
‫وروبِ ّ‬
‫َار ِجي َ‬
‫ي َ‬
‫اإلرهَا‬
‫ينوالت َّ َح ُركنَحوتَنسِيقال ِ ّ‬
‫وروبِيَّةبِ ُخ ُ‬
‫ساتاأل ُ ُ‬
‫سيَا َ‬
‫اتو ِ‬
‫ةوالم َخد َِر َ‬
‫وءوال ِهج َر َ‬
‫صوصاللُ ُج َ‬
‫شت َ َر َكت َ َ‬
‫ورو ِبيَّة‪،‬أَيُُ‬
‫ومالموا َُ‬
‫ب‪َ ُ .‬ك َما ِإنبَثَق َعن ُم َعا َهدَةماستريخت ‪َ -‬و ِلل َم َّرةاألُولَىُ‪َ -‬مف ُه‬
‫طنَةاأل ُ ُ‬
‫َ‬
‫َلإلتِ ّ َحاد‪.‬‬
‫ال َّ‬
‫س َماح ِل ُم َو ِ‬
‫اطنِيالد َُّوَلألَع َ‬
‫ياإلتِ ّ َحاد ِبالتَّنَقُل ِب ُح ِريَّةبَينَ ُكلد َُو ِ‬
‫ضاءفِ ِ‬
‫‪36 | P a g e‬‬
‫ضاء‪َ ،‬ك َما‬
‫َّةوال َما ِليَّةبَينالد َُّوَلألَع َ‬
‫ضعَتالمعَا َهدَةأَي َ‬
‫َو َو َ‬
‫ةاإلقتِ َ‬
‫يقالوحدَ ِ‬
‫صا ِدي َ‬
‫ضا ً َجد َو ََلًزَ َمنِيّا ً ِلتَح ِق َ‬
‫ضعَُتال ُّ‬
‫ادالوفَاءبِ َها‪.‬‬
‫ش ُروطاَلَّتِييَتَعَيَّنُ َعلَىٰالد َُّو َّ‬
‫َو َ‬
‫ياإلن ِ‬
‫ض َمامإِلَ ِ‬
‫َللرا َ ِغبَةفِ ِ‬
‫ىاإلتِ ّ َح َ‬
‫ْل ِت ّ َحاد‪:‬‬
‫َافالرئِي ِ‬
‫األهد َّ‬
‫سيَّة ِل ِ‬
‫الموا َ‬
‫سا ِسيَّة‪،‬و ُح ِ ّريَّةُ‬
‫طنَةاأل ُ ُ‬
‫ورو ِبيَّة" أَيال ُحقُوقاأل َ َ‬
‫˗ تَأ َ ِسيس " َ‬
‫س َيا ِسيَّةَ؛‬
‫َّةوال ِ ّ‬
‫التَّنَقُّل‪،‬وال ُحقُوقالمدَ ِني َ‬
‫اون ِفيال ُ‬
‫َّةوالعَدل(؛‬
‫شؤُونالد ِ‬
‫˗ َ‬
‫نوالعَدل )التَّعَ ُ‬
‫َّاخ ِلي َ‬
‫َّةواألَم َ‬
‫ض َمانال ُح ِ ّري َ‬
‫سوقال ُمشت َ َر َكة‪،‬والعُملَةال ُمشت َ َر َكةُ‬
‫اإلجتِ َما ِع ُّ‬
‫ي )ال ُّ‬
‫ُّماإلقتِ َ‬
‫صا ِدي َّو ِ‬
‫˗ دَ َعمالتَّقَد ِ‬
‫اح َمايَةال ِبيئَة(؛‬
‫ورو‪،‬والتَّن ِميَ ُِ‬
‫ضايَ ِ‬
‫ةاإلق ِل ِ‬
‫اليُ ُ‬
‫يميَّة‪،‬وقَ َ‬
‫وروبَّافِيال َعالَم‬
‫˗ تَق ِويَةدَورأ ُ ُ‬
‫ورو ِبي َّوال َعالَم(‪.‬‬
‫)ال ِ ّ‬
‫ة‪،‬و َِلتِ ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫َّةواألَمنِي َّ‬
‫س َيا َ‬
‫سةالخ ِ‬
‫َّةالمو َحدَ َ‬
‫َار ِجي َ‬
‫ي‪:‬‬
‫وروبِ ّّ‬
‫اتالرئِي ِ‬
‫س َ‬
‫ال ُم َؤ َّ‬
‫س َّ‬
‫ْلتِ ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫سيَّة ِل ِ‬
‫َبمن ِقبََلل ُّ‬
‫وروبِيَّة(؛‬
‫وروبِ ُّ‬
‫ي )إِذُُيُنتَخ ِ‬
‫شعُوباأل ُ ُ‬
‫˗ البَرلَ َماناأل ُ ُ‬
‫ضاء)؛‬
‫ساإلتِ ّ َحاد ) َحيّثُيَت َ َك َّو ِ‬
‫نمن ُح ُكو َماتالد َُّوَلألَع َ‬
‫˗ َمج ِل ِ‬
‫ي(؛‬
‫الج َهازالتَّن ِفي ِذ ُّ‬
‫ضيَّةاأل ُ ُ‬
‫˗ المفَ َّو ِ‬
‫ورو ِبيَّة ) َو ُهوُ ِ‬
‫اإلش َراف َعلَىتَن ِفيذالقَ َوانِين(‪ُ،‬‬
‫ورو ِبيَّة) ُم ِه َمتَها‬
‫˗ َمح َك َمةال َعدَلأل ُ ُ‬
‫ُ ِ‬
‫فُ‬
‫ي ُيُش ِر ُُ‬
‫س َبات َو ُه َُو ُ ِج َهاز ُ َرقَا ِب ُّ‬
‫َامنُ َج ِ‬
‫فَضَلً َعنغَي َره ِ‬
‫اتاإل ِت ّ َحاد ِمثل ُدِي َوان ُالم َحا َ‬
‫ام َع ِ‬
‫اإلتِ ّ َحاد‪.‬‬
‫َعلَىُ ُم َراقَبَةُ ِميزَ انِيَّةُ ِ‬
‫ُ‬
‫ساتّالعَا َّمة‬
‫وروبِ ّي‪ّ،‬قَاعَةّال َجل َ‬
‫البَرلَ َماناأل ُ ُ‬
‫المفردات‬
‫‪37 | P a g e‬‬
foundation;
establishment
основание
заснування
an assembly
собрание
збори
to get together
with; to meet
to agree on
smth.
formation
собраться;
встретиться
согласиться на
что-л.
формирование
зібратися;
зустрітися
погодитися на щось.
the European
Coal and Steel
Community
(ECSC)
Европейское
объединение угля
и стали (ЕОУС)
core
ядро
Європейський Союз
Вугілля та Сталі
(такожЄвропейська
спільнота з вугілля
та сталі)
ядро
the European
Economic
Community
(EEC)
Европейское
экономическое
сообщество
(ЕЭС)
to widen
расширять
cooperation
areas
to be known as;
be called
области
сотрудничества
называться;
именоваться
(дослов. носить
имя)
Маастрихтский
договор
(официально
«Договор о
Европейском
союзе»)
согласно
the Maastricht
Treaty (formally,
the Treaty on
European Union
or TEU)
in accordance
with
consolidation of
38 | P a g e
собирание
(воедино);
объединение
формування
Європейське
Економічне
Співробитництво
(такожЄвропейська
економічна
спільнота (ЄЕС))
поширювати
галузі
співробитництва
називатися;
іменуватися (досл.
носити ім'я)
ُ:‫ُمرادف‬،)‫س‬
ُُ ‫ُيُ َؤ ِس‬،‫س‬
َ َ ‫تَأ ِسيسُ(أ‬
َ ‫س‬
‫ِإنشَاء‬
)‫ُُت َ َج ُّمعَات‬:‫ت َ َج ُّمعُ(جـ‬
(ٰ‫ ِإلتَقى‬:‫ِإجت َ َم َُع )مرادف‬
‫ِإتَفَقَُُ َعلَىٰ شَيء‬
‫تَش ِكيل‬
‫صلب‬
ُّ ‫وروبِيَّة ِللفَح ِم َوال‬
ُ ُ ‫المج ُمو َعةاأل‬
)‫ُن ََويَات‬:‫ن ََواةُ(جـ‬
‫ورو ِبيَّة‬
ُ ُ ‫صا ِديَّةاأل‬
َ ِ‫ةاإلقت‬
ِ ‫المج ُمو َع‬
)‫سع‬
ّ ِ ‫س َُعُ(يُو‬
َّ ‫َو‬
)‫ُ َم َجال‬:‫اونُ(مـ‬
ُ ‫َم َج َاَلتالت َّ َع‬
‫ّلسم‬
ِ ُ ‫تَح ِم‬
Маастрихтський
договір (формально,
Договіір про
утвоорення
Європейського
Союзу)
відповідно до
ًُ ‫ضُا‬
َ ‫ُم َعا َهدَةماستريختُ(تُعرفُأَي‬
)‫ي‬
ُّ ‫ورو ِب‬
ُ ُ ‫ةاإل ِت ّ َحاداأل‬
ِ َ‫بـُ ُم َعا َهد‬
збирання (воєдино);
об'єднання
)‫وحيد‬
ِ َ ‫ُت‬:‫تَج ِمي ُُعُ( ُم َرادِف‬
ٰ‫ضى‬
َُ َ ‫ِب ُمقت‬
different;
various
European bodies
within a single
structure
разнообразный;
разносторонний
Европейские
органы
в рамкахединой
структуры
різноманітний
‫وروبِيَّة‬
ُ ُ ‫ال َهيئَاتاأل‬
урамкахєдиної
ُ ُ ‫ُأ‬/‫ارات‬
َ ِ‫ُإ‬:‫طارُ(جـ‬
َ ِ ‫ضمنإ‬
ُ)‫طر‬
ِ
َ ‫ط‬
структури
‫احد‬
ِ ‫َو‬
назва
‫تَس ِم َية‬
введення
‫ِإدخَال‬
принцип
)‫ُ َمبَادِئ‬:‫َمبدَأُ(جـ‬
Спільна зовнішня та ُُ‫كة‬
َ ‫َّةواألَمنِيَّةالمشت َ َر‬
ّ ِ ‫ال‬
َ ‫سيَا‬
ِ ‫سةالخ‬
َ ‫َار ِجي‬
безпекова політика
ُّ ‫ورو ِب‬
‫ي‬
(СЗБП)
ُ ُ ‫ّل ِت ّ َحادُُاأل‬
ِ ‫ُِل‬
Європейські органи
introduction of
обозначение;
название
введение
principle
принцип
the Common
Foreign and
Security Policy
(CFSP)
concerning
Общая внешняя
политика и
политика
безопасности
(ОВПБ)
касательно
an asylum
убежище
притулок
emigration
эмиграция
еміграція
drugs
наркотики
наркотики
terrorism
терроризм
тероризм
to proceed from
исходить из чегол.
впервые
виходити з
европейское
гражданство
позволять;
разрешать
гражданин
європейське
громадянство
дозволяти
розробляти
conditions
разрабатывать;
составлять
расписание;
график
экономическая и
финансовая
единица
условия
smb. must do
smth.
кто-то должен
сделать что-то
designation
for the first time
European
citizenship
topermit; to let
a citizen
to elaborate
a timetable; a
schedule
an economic and
financial unit
39 | P a g e
‫ُمخت َ ِلف‬
щодо
вперше
громадянин
розклад; графік
економічна та
фінансоваодиниця
умови
хтось зобов'язаний
щось робити /
виконувати
‫صوص‬
ُ ‫ِب ُخ‬
‫لُ ُجوء‬
)‫ ِهج َرات‬:‫ِهج َرةُ(جـ‬
)‫ ُم َخ ِدّر‬:‫ُم َخ ِد َّراتُ(مـ‬
ُ ‫إِرهَاب‬
ُ‫ُ َعن‬/ُُ‫ِإنبَثَقُ ِمن‬
)‫ُ َم َّرات‬:‫ِلل َم َّرةاَألُولَىُُ(جـ‬
َ ‫الموا‬
‫ورو ِبيَّة‬
ُ ُ ‫طنَةاأل‬
َ
‫س َماح‬
َّ ‫ال‬
‫اطن‬
ِ ‫ُم َو‬
)‫ض ُُع‬
َ َ‫ض َُعُ(ي‬
َ ‫َو‬
َّ ‫يُ(بِ َمعنَىبَرنَا َمجُأَوُُ ُخ‬
)‫طة‬
ُّ ِ‫َجد َولزَ َمن‬
‫َّةوالما ِليَّة‬
َ ِ‫ةاإلقت‬
ِ َ‫الوحد‬
َ ‫صا ِدي‬
َ
ُّ
)‫ُشَرط‬:‫ش ُروطُ(مـ‬
ٰ‫َيت َ َعيَّنُ َعلَى‬
государства,
желающие
вступить в Союз
полностью
удовлетворять
держави, які
бажають вступити в
Союз
повністю
задовольняти
‫ض َمامإِلَىا ِإلتِ ّ َحاد‬
َّ ‫الد َُّو‬
ِ ‫ياإلن‬
ِ ِ‫َللرا ِغبَةف‬
свобода пересування
ensuring
freedom,
security and
justice
internal affairs
свобода
передвижения
гражданские
права
обеспечение
свободы,
безопасности и
справедливости
внутренние дела
)‫ ُح ِ ّريَّات‬:‫ُح ِ ّريَّةُالُت َّنَقُّلُ(جـ‬
)‫ق‬
ُّ ‫ُ َح‬:‫ُحقُوقمدَنِيَّةُ(مـ‬
ُ:‫نوالعَدلُ(جـ‬
َ
َ ‫َّةواألَم‬
َ ‫ض َمانال ُح ِ ّري‬
)‫ض َمانَات‬
َ
to support
progress
common market
поддержка
прогресса
общий рынок
підтримка прогресу
environment
protection issues
вопросы охраны
окружающей
среды
Европейский
парламент
Совет Федерации
питання охорони
навколишнього
середовища
Європейський
парламент
Рада Федерації
Европейская
комиссия
исполнительный
орган
Суд
Европейского
союза
надзирать;
наблюдать
исполнение
законов
Зал пленарных
заседаний
Европейский
социальноэкономический
комитет
Європейська комісія
countries
wishing to join
the Union
to be completely
adequate for; to
satisfy
completely /
thoroughly
freedom of
movement
civil rights
European
Parliament (EP)
Federation
Council
European
Commission
anexecutive
body
European Court
of Justice
tooversee
implementation
of laws
Plenar hall
European
Economic and
Social
Committee
(EESC)
40 | P a g e
цивільні права
забезпечення
свободи, безпеки та
справедливості
внутрішні справи
спільний ринок
виконавчий орган
Суд Європейського
Союзу
наглядати
виконання законів
Зал пленарних
засідань
Європейський
соціальноекономічний комітет
)‫ُتَلبِ َية‬:‫الوفَاءُ(مرادف‬
َ
ُ ‫ال‬
)‫ُشَأَن‬:‫َّاخ ِليَّةُ(مـ‬
ِ ‫شؤُونالد‬
‫دَ َعمالتَّقَدُّم‬
)‫ُأَس َواق‬:‫سوقمشت َ َر َكةُ(جـ‬
ُّ
ُ/ُ‫ض َية‬
ِ ‫ضا َي‬
َ َ‫ق‬
ِ َ‫ُق‬:‫اح َما َيةال ِبيئَةُ(مـ‬
)‫ِبيئَات‬
ُ‫ي‬
ُّ ِ‫وروب‬
ُ ُ ‫البَرلَ َماناأل‬
)‫ُ َم َجا ِلس‬:‫ساإل ِت ّ َحادُ(مـ‬
ِ ‫َمج ِل‬
‫وروبِيَّة‬
ُ ُ ‫ضيَّةاأل‬
ِ ‫المفَ َّو‬
)‫ُأَج ِهزَ ة‬:‫يُ(مـ‬
ُّ ‫ِج َهازُتَن ِفي ِذ‬
‫وروبِيَّة‬
ُ ُ ‫َمح َك َمةالعَدَلأل‬
)‫ُ ُم َراقَ َبة‬:‫ِإش َرافُ(مرادف‬
‫تَن ِفيذالقَ َوانِين‬
)‫ُقَا َعات‬:‫ساتال َعا َّمةُ(جـ‬
َ ‫َقا َعةال َجل‬
ُ‫صا ِديَّة‬
َ ‫َةاإلق ِت‬
ِ ‫اَللَّجن‬
ُ ‫ورو ِبيَّة‬
ُ ُ ‫اإلج ِت َما ِعيَّةاأل‬
ِ ‫َو‬
‫يُ‬
‫ِج َه َ‬
‫ازرقَابِ ّ‬
‫ام َعة)‬
‫ام َعات(مـ‪َ ُ:‬ج ِ‬
‫َج ِ‬
‫س َباتُ( َمح َك َمةالمدَقِ ِقّينُ‬
‫ِيوانالم َحا َ‬
‫د َ‬
‫ورو ِبيَّة(‬
‫األ ُ ُ‬
‫ِميزَ انِيَّة‬
‫‪контрольний орган‬‬
‫‪контрольный /‬‬
‫‪мониторинговый‬‬
‫‪орган‬‬
‫‪институти‬‬
‫‪Європейський суд‬‬
‫‪аудиторів‬‬
‫)‪(Рахункова палата‬‬
‫‪Европейская‬‬
‫‪счётная палата‬‬
‫‪бюджет‬‬
‫‪бюджет‬‬
‫‪інститути‬‬
‫‪amonitoring‬‬
‫‪body‬‬
‫;‪structures‬‬
‫‪internals‬‬
‫‪the Court of‬‬
‫‪Auditors‬‬
‫‪(European Court‬‬
‫‪of Auditors,‬‬
‫)‪ECA‬‬
‫‪budget‬‬
‫األسئلة‬
‫‪ .1‬أ َ ِجبعَناألَسئِلَةالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫اإل ِت ّ َحاد؟‬
‫‪َ .1‬متَىُٰ َبدَأَتإِن ُِ‬
‫ط ََلقَةأ ُ ُ‬
‫ورو َبانَح َو ِ‬
‫‪َ .2‬ماُ ِهيُالبُلدَانُاَلَّ ِتيُش َِملَت َهاالدَّع َوةالفَ َرن ِسيَّة ُمنذال ِبدَا َية؟‬
‫‪ .3‬أُذ ُكرُُبَعضُأَهدَافُا َ ِإل ِت ّ َحاد‪.‬‬
‫ي؟‬
‫ش َّك َُ‬
‫‪َ .4‬ماذَاُ َ‬
‫ّل ِت ّ َحادُاأل ُ ُ‬
‫لُ َح َجرُاأل َ َ‬
‫ساسُ ِل ِ‬
‫ورو ِب ّ‬
‫ِتُ َو َعلَىُٰ َماذَاُ ِإتَّفَقَت؟‬
‫س ُّ‬
‫ورو ِبيّةُال ّ‬
‫‪َ .5‬متَىٰ ِإجت َ َم َعتالد َُوَلأل ُ ُ‬
‫يُو ِإ ِلىُٰ َماذَاُ َير ِم ُز؟‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫ماإل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫‪ِ .6‬منَُُ َكمُنَج َمةُ َيت َ َك َّونُ َعلَ ِ‬
‫‪َ .2‬‬
‫اراتالتَّا ِل َية‪:‬‬
‫ضع َحرف َجر ُمنَا ِ‬
‫س َ‬
‫بوتَر ِجمال ِع َب َ‬
‫وروبَا__ ُخ َ‬
‫طىٰ َواثِقَةنَحو َم ِزيد_‬
‫‪ُ __.1‬ح ُروب ُمدَ ِ ّم َرة َ‬
‫ش َهدَت َهاالقَ َّ‬
‫ِيرأ ُ ُ‬
‫وروبِيَّة‪.2.‬تَس ُ‬
‫ارةاأل ُ ُ‬
‫‪.3‬‬
‫_التَّقَدُّم‪.‬‬
‫َ‬
‫ساس__ ِإل ِت ّ َحاداألُو‬
‫سا__تَار ِيخ‪9‬أَيَّار‪َ .1950.4‬كانَتُ__ َمثَابَة َح َجراأل َ َ‬
‫ظ َه َرتدَع َوة__فَ َرن َ‬
‫ي__ُ‬
‫ورو ِب َُّ‬
‫ُرو ِب َُّ‬
‫وروبَا__ال َعالَم‪.6.‬يُنتَخَبالبَرلَ َماناأل ُ ُ‬
‫ي‪.5.‬تَق ِويَةدَورأ ُ ُ‬
‫قِ َبَلل ُّ‬
‫ضاء‪.8.‬تُش ِرفُ‬
‫ساإل ِت ّ َحاد__‬
‫شعُوباأل ُ ُ‬
‫ُ ُح ُكو َماتالد َُّوَلألَع َ‬
‫وروبِيَّة‪َ .7.‬يت َ َك َّون َمج ِل ِ‬
‫ورو ِبيَّة__ ُتَن ِفيذالقَ َوا ِنين‪َُ ُ .8.‬ك َما ِإن َبثَق__ ُ ُم َعا َهدَةماستريخت ‪َُ -‬و__ُ‬
‫َمح َك َمةال َعدََلأل ُ ُ‬
‫ومالموا َ‬
‫ضاء__‬
‫ل َم َّرةاألُولَىُ ‪َ -‬مف ُه‬
‫وروبِيَّة‪،‬أَيال َّ‬
‫س َماح__ ُم َو ِ‬
‫طنَةاأل ُ ُ‬
‫اطنِيالد َُّوَلألَع َ‬
‫َ‬
‫َلإلتِ ّ َحاد‪ُ.9.‬‬
‫التَّنَقُل__‬
‫اإلتِ ّ َحاد__‬
‫ُح ِريَّةبَينَ ُكلد َُو ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ّ‬
‫ض َعتالم َعا َهدَةال ُّ‬
‫ادالوفَاء__ُ‬
‫ش ُروطاَلتِييَت َ َعيَّن__الد َُّو َّ‬
‫َو َ‬
‫اإلن ِ‬
‫ض َمام__ ُ ِ‬
‫َللرا َ ِغبَة__ ُ ِ‬
‫اإلتِ َح َ‬
‫هَا‪.‬‬
‫ارات ِب َ‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫ط ِري َقة َ‬
‫‪ .3‬قُمبِ َو ِصالل ِع َب َ‬
‫وروبَا ِب ُخ َ‬
‫طىٰ َواثِقَة‬
‫أ( بَعد ُح ُروب ُمدَ ِ ّم َرةُ‬
‫‪ (1‬تَسِيرأ َ ُ‬
‫‪41 | P a g e‬‬
‫وروبِيَّة‬
‫اَلَّتِي َ‬
‫ش َهدَت َهاالقَ َّ‬
‫ارةاأل ُ ُ‬
‫يدمنالتَّقَدُّم‬
‫ب( نَحو َم ِز ِ‬
‫ت(ُتَن ِفيذُالقَ َوانِين‬
‫ث( التَّنَقُّل‬
‫ج( َك ِل َمةقَ ِويَةفِيالعَالَم‬
‫الوحدَة‬
‫الو َ‬
‫ح)ُ ِإلَىال َك َم َ‬
‫ومالموا َ‬
‫وروبِيَّة‬
‫خ)ُ َمف ُه‬
‫طنَةاأل ُ ُ‬
‫َ‬
‫وروبِ ُّ‬
‫ي‬
‫ماإل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫د)ُ َعلَ ِ‬
‫س ََلم‬
‫‪َ (2‬ع َّمال َّ‬
‫ورو َبا‬
‫‪ (3‬أَص َب َحت ِْل ُ ُ‬
‫اإلش َرافُ َعلَىُ‬
‫‪ِ (4‬‬
‫‪ُ (5‬ح ِريَّة‬
‫س ُهُ‬
‫ورو َبا ُه َونَف ُ‬
‫‪َ ُ)6‬علَمأ ُ ُ‬
‫‪ُِ)7‬إنبَثَقعَن ُمعَا َهدَةماستريخت‬
‫‪ُ)8‬تَر ِم ُُزُنُ ُجومُال َعلَم‬
‫‪ِ .4‬إم َلالفَ َرا َ‬
‫ةوتَر ِجمال َك ِل َماتالغَ ِري َبة‪:‬‬
‫غات ِب َك ِل َمة ُمنَا ِ‬
‫س َب َ‬
‫ارة‪ُ ،‬ال َمن ِطقَة‪ُ ،‬المقَا َ‬
‫ط َعة(‬
‫بَعد ُح ُروب____ ( ُمدَ ِ ّم َرة‪ِ ُ ،‬سل ِميَّة‪َ ُ ،‬عالَ ِميَّة( َ‬
‫ش َهدَتها____(القَ َّ‬
‫س ََلم‪ُ،‬‬
‫‪،‬و َحربَينعَالَ ِميَّتَين‪َ ،‬ع َُّم____ (الدَّ َمار‪ُ ،‬ال َّ‬
‫اإلق ِل ِ‬
‫____)األ ُ ُ‬
‫وروبِيَّة‪ُ ،‬األَف ِري ِقيَّة‪ِ ُ ،‬‬
‫يميَّة) َ‬
‫اإلستِق َرار‪ُ،‬‬
‫‪،‬و َكانَنَتِي َجة ِل َهذَاال َّ‬
‫اإلن ِعدَام‪ِ ُ ،‬‬
‫س ََلم ُ____ ( ِ‬
‫الفَخر) ُمنذ َما َي ِزيد َعنُ‪َ 50‬عا َما ً َ‬
‫ضةاَلَّتِييَ ِعي ُ‬
‫وروبِيُون‪ُ ،‬العَ َرب)ُ‬
‫ش َها____( ُّ‬
‫اإلستِق ََلل) َو َّ‬
‫الروس‪ُ ،‬األ ُ ُ‬
‫صا ِدي َّوالنَّه َ‬
‫ءاإلقتِ َ‬
‫الرخَا ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫يرة‪.‬‬
‫ط َواَللعُقُوداأل َ ِخ َ‬
‫وروبَا ِب ُخ َ‬
‫طىٰ____ ) َواثِقَة‪ُ ،‬قَ ِريبَة‪ُ،‬‬
‫َُو____ )تَت َ َم َّ‬
‫سك‪ُ ،‬تَن َهض‪ُ ،‬تَسِير(أ ُ ُ‬
‫اإلب َ‬
‫ضة‪ُ،‬‬
‫َوا ِس َعة)نَحو َم ِز ِ‬
‫طال‪ُ ،‬التَّقَدُّم‪ُ ،‬التَّأ َ ُخر)‪،‬فَإِرت َ َف َع ُمست َ َوىٰ____ (النَّه َ‬
‫يدمنُ____( ِ‬
‫َار َجة)ُ َو َ‬
‫ظ َه َرتعُملَت ُ َها____‬
‫َّاخ ِليَّة‪ُ،‬الد ِ‬
‫الرخَاء)ونَ َمتأَس َواقُ َها____)الد ِ‬
‫الم ِعيشَة‪َّ ُ،‬‬
‫َّاخلَة‪ُ،‬الخ ِ‬
‫المو َحدَة( ُاَلَّتِيأَصبَ َحتتُنَافِسالد َ‬
‫(ال َّ‬
‫ي‪ُ،‬‬
‫ُّوَلر____) ُِ‬
‫اإل ُ‬
‫صا ِديَّة‪َّ ُ ،‬‬
‫اإلقتِ َ‬
‫ي‪ُ ،‬األ َ ِ‬
‫شعبِيَّة‪ِ ُ ،‬‬
‫مري ِك ّ‬
‫سترا ِل ّ‬
‫َلُ َمعنَىٰ(فِيال َعالَم‪.‬‬
‫ورو َبا َك ِل َمة ____)قَ ِو َية‪َ ُ،‬ر ِشيقَة‪ِ ُ،‬ب َ ُ‬
‫ال َكنَ ِد ُّ‬
‫‪،‬وأَص َب َحت ِْل ُ ُ‬
‫ي) َ‬
‫اإلتِ ّ َحاد‪ُ،‬‬
‫وريَّة‪،‬‬
‫وروبَانَحو____‬
‫بَدَأَتإِن ِط ََلقَةأ ُ ُ‬
‫)ال ُجم ُه ِ‬
‫ُ ِ‬
‫سة)‪َ ،‬حيث ُ َ‬
‫ظ َه َرتُ____(قُبلَة‪ُ،‬‬
‫التَّقَدُم( َبعدَاَل َحربال َعالَ ِميَّة____)الثَّا ِن َية‪ُ ،‬الثَّا ِلثَة‪ُ ،‬الخ ِ‬
‫َام َ‬
‫ُبَل ِجي َكا‪ُ،‬‬
‫سا‪،‬‬
‫دَع َوة‪،‬‬
‫سالَة) ِمنُ____)فَ َرن َ‬
‫ُ ِر َ‬
‫ُاألَل َماس)ُ‬
‫ُالقَا ِعدَة‪،‬‬
‫ساس‪،‬‬
‫ُهولَندَا)بِتَاريِخ‪9‬أَيَّار‪َ ،1950‬كانَتبِ َمثَابَة َح َجر____)األ َ َ‬
‫ي‪.‬‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫ّل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫لَ ِ‬
‫ضعّ )أَاللتَّع ِريف( ِعندال َّ‬
‫‪َ .5‬‬
‫ورة‪:‬‬
‫ض ُر َ‬
‫ورو ِبيَّة َعلَىُ)_(تَن ِفيذ )_(قَ َوا ِنين‪َ ،‬بينَ َما‬
‫)_(تُش ِرف )_( َمح َك َمة )_( َعدل ُ(_(أ ُ ُ‬
‫ورو ِبيَّة )_( ِج َهازَ ُا ً )_( َرئي ِسيَُّا ً ُ َُو(_) َمج ِلس ُ(_)إ َ ِت ّ َحادُ‬
‫ضيَّة)_(أ ُ ُ‬
‫)_(ت ُ َع ُدُّ)_( ُمفَ َّو ِ‬
‫‪42 | P a g e‬‬
ُ‫اءو)_(يُنتَخَب )_(بَرلَ َمان‬
َُ ‫ض‬
َ ‫)_(يَت َ َك َّون ُ ِمنُ)_( ُح ُكو َمات ُ)_(د َُول ُ(_)أَغلَب ُ(_)أَع‬
ُ (_)‫ي)_( ِمن)_(قِبَل‬
ُ‫ َو ِمنُ)_(أَهدَاف‬.‫وروبِيَّة‬
َُّ ِ‫وروب‬
ُ ُ ‫شعُوب)_(أ‬
ُ ُ ‫)_(أ‬
‫ُ)_(تَّقَدُّم‬
‫عم‬
‫ُ ِهي‬
‫)_( َرئي ِسيَّة ِلـ)_( ِإ ِت ّ َحاد‬
َ َ‫)_(د‬
.‫ورو َباُفِيُ)_( َعالَم‬
ُ ُ ‫صا ِدي َُّو)_( ِإجتِ َما ِعي َُّو)_(تَق ِو َية)_(دَور)_(أ‬
َ ِ‫)_( ِإقت‬
‫)_( ِإ ِت ّ َحاد‬
‫)_( َمف ُهوم‬
‫)_(ماستريخت‬
‫)_( ُم َعا َهدَة‬
ُ‫س َعت‬
َُّ ‫)_( َو‬
‫َّةو)_(أَم ِنيَّة‬
َُ ‫َار ِجي‬
َُ ‫ي‬
ّ ِ (_) ‫و)_(ذَ ِل َكبِإ)_( ِِدخَال )_( َمبدَأَي‬،
ُ ُ ‫)_(أ‬
َ ‫س َيا‬
ِ ‫ستَين )_(خ‬
ّ ‫ورو ِب‬
‫صوص‬
َُ َ ‫)_( ُمشت َ َر َكت‬
ّ ِ (_) ‫ينو)_(ت َّ َح ُرك )_(نَحو )_(تَنسِيق‬
ُ ‫وروبِيَّة ُبِـ)_( ُخ‬
ُ ُ ‫سات )_(أ‬
َ ‫سيَا‬
‫ )_( َك َما )_( ِإنبَثَق )_( َعنُ )_( ُم َعا َهدَة‬.‫اتو)_( ِإرهَاب‬
َُ ‫ةو)_( ُم َخد َِر‬
َُ ‫وءو)_( ِهج َر‬
َُ ‫)_(لُ ُج‬
َ ‫ )_( َمف ُهوم )_( ُم َوا‬- ُ‫)_(ماستريخت – َو ِلـ)_(ل َم َّرة )_(أُولَى‬
ُ‫أَي‬،‫ورو ِبيَّة‬
ُ ُ ‫طنَة )_(أ‬
‫ضاء )_(فِي )_( ِإتِ ّ َحاد ِبـ)_(تَّنَقُل ِبـ)_( ُح ِريَّة َبينَ ُكل‬
َّ (_)
ِ ‫س َماح ِلـ)_( ُم َو‬
َ ‫اطنِي )_(د َُّول )_(أَع‬
‫َلً )_(زَ َم ِنيّا ً ِلـ)_(تَح ِقيق‬
ُ َ ‫ضُا ً )_( َجد َو‬
َ ‫ض َعتُ )_( ُم َعا َهدَة )_(أَي‬
َ ‫ ُ َو َو‬.‫)_(د َُول )_(إِ ِت ّ َحاد‬
ُ‫ضعَت‬
َُ ‫صا ِدي‬
َ ‫ )_( َك َم َاو‬،‫ضاء‬
َ ‫َّةو)_( َما ِليَّة )_(بَين )_(د َُّول )_(أَع‬
َ ِ‫)_( َوحدَة )_(إِقت‬
ُّ (_)
‫ض َمام )_(إِلَى‬
ِ ‫ش ُروط )_( ِت ّي )_(يَتَعَيَّن )_( َعلَىُ )_(د َُّول )_( َّرا َ ِغبَة )_(فِي )_(إِن‬
.‫)_( ِإتِ ّ َحاد )_( َوفَاء )_( ِب َها‬
:‫وكرانِيَّةّ ِإلَىّالعَ َر ِبيّة‬
َ ُ ‫ّتَر ِجمّ ِمنّّاأل‬.6
– ПісляруйнівнихвійннаЄвропейськомуконтиненті ідвохсвітовихбільшніж
50
роківтомунаставмир,
результатомчогобулистабільність,
економічнепроцвітанняівідродження,
уякихєвропейціживутьпротягомостанніхдесятиліть.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Європа прогресивно процвітала, показником чого було зростання рівня
життя, внутрішніх ринків та створення єдиної валюти, яка стала конкурентом
для долара США. Із того часу слово ЄС має свою вагу на світовому рівні.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Перші кроки Європи у створенні союзу почалися після Другої світової
війни, на заклик Франції 9 травня 1950 року, що і було основою створення
Європейського Союзу, але спочатку заклик включав 6 держав (країнизасновники), а саме Бельгію, Німеччину, Францію, Італію, Люксембург та
Нідерланди.
43 | P a g e
Потім союз почав розростатися, і все більше країн почали брати участь і
приєднуватися до держав Європейського союзу, це були: Данія, Ірландія та
Сполучене Королівство у 1973 році, Греція у 1981 році, Іспанія та Португалія
у 1986 році, Австрія, Фінляндія і Швеція у 1995 році та інші...
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Прапор Європи є прапором Європейського союзу, а також Ради Європи.
Він був розроблений у 1955 році і складається з 12 жовтих зірок, які
розташовані по колу на синьому тлі та символізують досконалість і єдність.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Перші Європейські збори відбулися 18 квітня 1951 року, коли зібралися
шість європейських держав: Франція, Німеччина, Бельгія, Люксембург,
Нідерланди та Італія і вирішили створити Європейський Союз Вугілля та
Сталі, який стане основою для Європейської економічної спільноти, а потім і
для самого ЄС. 25 травня 1957 року країни підписали Римський договір, який
розширив рамки співробітництва, і це об’єднання стало носити назву
Європейської економічної спільноти. 7 лютого 1992 року в Нідерландах було
підписано Маастрихтський договір, згідно з яким відбулося об’єднання
різних європейських органів у ЄС, що і стало офіційною назвою організації.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Разом з цим, Маастрихтський договір розширив концепт ЄС шляхом
впровадження двох принципів: спільна зовнішня політика і політика безпеки
та координація європейської політики щодо надання притулку, еміграції,
44 | P a g e
торгівлі наркотиками та тероризму. Також вперше в Маастрихтському
договорі з’являється концепт європейського громадянства, тобто свободи
пересування країнами Союзу для всіх громадян країн-членів ЄС.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
45 | P a g e
‫ارةالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫‪ّ.7‬تَر ِجمال ِعبَ َ‬
‫س َكذَ ِلك؟أَتَع َرفُون‪:‬‬
‫"أَمر ُمض ِحك‪،‬أَلَي َ‬
‫بري َ‬
‫وروُِب‬
‫طانِيَاتَخ ُر ِ‬
‫جمناإل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫ِعندَ َم ِ‬
‫‪،‬وقُلتُإِنَّنَيأ ُ ِريدُقِيَادَة َ َحملَة ِل َجع ِل ِ‬
‫اجئتُإِلَىٰ ُهنَاقَبل‪َ 17‬عا َما ً َ‬
‫وإلنَّ ُك َ‬
‫ك‪."...‬‬
‫س َكذَ ِل َُ‬
‫سنَاً‪َ ،‬علَ َُّ‬
‫ض ِحكتُم َعلَ َُّ‬
‫ي‪َ ،‬‬
‫مَلتَض َح َكوناَآلن‪،‬أَلَي َ‬
‫يُ َج ِمي َعُا ً‪َ .‬ح َ‬
‫َّ‬
‫يُأَنأَقُ ُ ِ‬
‫ُ‬
‫سةُ‬
‫ياإل ِت ّ َحاداأل ُ‬
‫ي‪ِ ُ ،‬خ ََلل ُ َجل َ‬
‫– ِجيفروشتات‪،‬زَ ِعيمالمج ُمو َعةال ِلي ِب َرا ِليَّةفُِ ِ‬
‫ورو ِب َّ‬
‫بري َ‬
‫يُ َعامُ‪.2016‬‬
‫ورو ِب َُّ‬
‫اإل ِت ّ َحاداأل ُ ُ‬
‫ِإس ِتفتَاء ِ‬
‫طا ِن َياُ ِلل ُخ ُروجُ ِمن ِ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫‪– ____________________________________________________ .‬‬
‫‪46 | P a g e‬‬
‫الخامس‬
‫الدَّرس‬
‫ِ‬
‫عاونفيأوروبا ّ‬
‫ُمنَ َّظ َم ِ‬
‫ةاألمنوالت َّ ُ‬
‫لَم َحةّعَا َّمة‬
‫ورو َبات ُ َعدُّأَك َبر ُمن َّ‬
‫ُمنَ َّ‬
‫ُفِي َم َج ِاَلألَمن ِفيال َعالَم‪.‬‬
‫وميَّة‬
‫َظ َمةغَير ُح ُك ِ‬
‫اون ِفيأ ُ ُ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫ظ َمةاألَم َ‬
‫َوتَع َمَللمن َّ‬
‫اإلن ِتخَا َباتالنَّ ِزي َُه‬
‫سان‪،‬و ُح ِ ّريَّةال َّ‬
‫وقاإلن َ‬
‫َظ َمة َعلَىال َحد ِّمنالت َّ َ‬
‫ة‪،‬و ِ‬
‫سلُّح‪،‬وتَش ِجيع ُحقُ ِ‬
‫ص َحافَ َ‬
‫ة‪.‬‬
‫ت َ ِاريخّالمنَ َّ‬
‫ظ َمة‬
‫ُت ُ َعدُّ ُمن َّ‬
‫ي(‪ُ.‬‬
‫وروب ُّ‬
‫وروبَّا ُ(األ ُ ُ‬
‫اون ِفيأ ُ ُ‬
‫اوناأل ُ ُ‬
‫ارا ً ِل ُمؤت َ َمراألَمنوالت َّ َع ُ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫ورو ِبيّإِس ِتم َر َ‬
‫َظ َمةاألَم َ‬
‫َلأل ُ‬
‫ع ِقدَ َهذَاالمؤت َ َمر ِبتار ِيخ‪3‬يُو ِليُو‪1973‬فِي َهلسِن ِكيبِ ِف َ‬
‫ض َرالمؤت َ َمر ُم َم ِثّلُوا ُك َّللد َُّو ُ‬
‫ِإذُ ُ‬
‫ينَلندَا‪،‬وقَد َح َ‬
‫ي‪.‬‬
‫سوفِيَاتِ ُّ‬
‫اواإلتِ ّ َحادال ُّ‬
‫ُ‬
‫عدَاأَلبَانِيَا(‪،‬إِ َ‬
‫وروبِيَّة ) َ‬
‫ضافَةًإِلَىٰال ِو ََليَاتالمت َّ ِحدَةاألَم ِري ِكيَّةو َكنَدَ ِ‬
‫يُ‬
‫‪َ (L'accord‬و ِه َُ‬
‫‪de‬‬
‫ُهَلسِن ِكي)‪Helsinki‬‬
‫ُتَوقِيعإ ِ ِت ّفَاقِيَّة‬
‫َوفِي َعام‪1975‬ت َ َُّم‬
‫يواَلَّتِيُن َّ‬
‫ورو ِبيَّة‪.‬‬
‫َظ َمتأ ُ ُ‬
‫اونبَينَالد َُّوَلأل ُ ُ‬
‫س َ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫َوثِيقَة َ‬
‫سا ً َجدِيدَة ِلْلَم َ‬
‫صدَ َرت َعن ُمؤت َ َمرهَلسِن ِك َ‬
‫َبلَغَ َعدَدالد َُّوَلألَط َراف ِفيالمن َّ‬
‫‪56‬دَولَةـو َمقَ ُّرهَافي ُ َمدِينَةُ‬
‫) َحتّىٰ َعام‪(2006‬‬
‫َظ َمة‬
‫وبري َ‬
‫طا ِنيا‪ُ،‬‬
‫سا‪،‬‬
‫ضافَة ِإلَىٰد َُوأل ُ ُ‬
‫اإل َ‬
‫ورو َباالغَر ِبيَّة َكفَ َرن َ‬
‫ُ ِ‬
‫ِفيينَاـف ِب ِ‬
‫‪47 | P a g e‬‬
‫سا‪.‬تَش ِمل َكذَ ِلكالمن َّ‬
‫وروبَاال َّ‬
‫شرقِيَّة َكالم َجر‪ُ،‬‬
‫َظ َمةبَعضد َُوأل ُ ُ‬
‫وأل َُمانِيَاوالنَّم َ‬
‫اورو ِسيَا؛ود َُو ََلً ُِمثُ‬
‫كاإلتِ ّ َحادال ُّ‬
‫ي ِ‬
‫ورجيَ ُ‬
‫‪،‬مثل ُج ِ‬
‫وأ ُ َ‬
‫ا‪،‬والد َُّوَلَلَّتينَ َج َمتعَنتَفَ ُّك ِ‬
‫سوفِيَاتِ ّ‬
‫وكرانِيَاوأَر ِمينِيَ َ‬
‫سسِين ِلل ُمؤتَمر‪َُ ،‬ك‬
‫ض َوين ُمؤ ِ ّ‬
‫ع ُ‬
‫مري ِكيَّةو َكنَدَاالَّلتَيّن َكانَتَا ُ‬
‫َلليُونَانوتُر ِكيَا؛وأ َ ِخ َ‬
‫يراًال ِو ََليَاتالمت َّ ِحدَةاأل َ ِ‬
‫َما ِإنَّث َ ّمةَ َُمج ُمو َعةد َُو ِلمنال َّ‬
‫ن؛من َهاال َجزائِر‪ُ ،‬وال َمغ ِرب‪ُ،‬‬
‫سط ُمشَار َكةفِي َمو ُ‬
‫او ِ‬
‫شرقاألَو َ‬
‫ضوعالت َّ َع ُ‬
‫ةمثلُ‬
‫ُواألُرد ُن‪،‬‬
‫ومصر‪،‬‬
‫يل‪،‬و َكذَ ِلكد َُوآل ِس َي ِوُيَّ ِ‬
‫ِ‬
‫ُوتُو ِنسو ِإس َرائِ َ‬
‫ور َياال ُجنُو ِبيَّة‪،‬وت َ َ‬
‫ضوعذَا ِته‪.‬‬
‫َار َكة ِفيالمو ُ‬
‫ايَلندُ ُمش ِ‬
‫أَفغَا ِنستَان‪،‬وال َيا َبان‪،‬و ُك ِ‬
‫األَهدَافالعَا َّمة‬
‫اردَة‪.‬‬
‫– ُم َوا َج َهةاألَزَ َماتالنَّا ِشئَة َبعدَ ِإنتِ َهاءال َحربال َب ِ‬
‫سان‪.‬‬
‫قر ِ‬
‫وقاإلن َ‬
‫– تَع ِميقال ِدّي ُم َ‬
‫اطيَّةو ُحقُ ِ‬
‫ورةِ ِسل ِميَّة‪.‬‬
‫– َُ‬
‫ح َّللنِّزا َعاتبَينّالد َُّوَلألَط َرافبِ ُ‬
‫ص َ‬
‫مري ِكيَّةود َُوَلًآ ِسيَ ِويَّة‬
‫َاهالوا ِسع؛ليَش َملد َُو ََلً ِمنالقَ َّ‬
‫– تَع ِميق َمف ُهوماألَمناأل ُ ُ‬
‫ارةاأل َ ِ‬
‫وروبِيّبِ َمعن َ‬
‫وذَ ِلك َعن َ‬
‫سلُّح‪.‬‬
‫ط ِريق َ‬
‫ضبطالت َّ َ‬
‫ةاإلرهَاب‪ُ ،‬و َمنَعال ِنّزَ ا َعات‪ُ ،‬واألَن ِش َ‬
‫صا ِديَّة‪ُ،‬‬
‫ةاإلقتِ َ‬
‫– ِإدَ َ‬
‫ط ِ‬
‫ارةال ُحدُود‪ُ ،‬و ُم َكافَ َح ِ‬
‫واألَن ِش َ‬
‫اإلع ََلم‪ُ ،‬وال ِدّفَاع ُ َعنُُ‬
‫طةال ِبي ِئيَّة‪ُ ،‬والتَع ِليم‪ُ ،‬والم َ‬
‫س َاواة ُالنَّو ِعيَّة‪ُ ،‬و ُح ِ ّريَّة ُ ِ‬
‫سان‪.‬‬
‫اإلن َ‬
‫َّاتو ِ‬
‫ُحقُوقاألَقَلّي َ‬
‫‪48 | P a g e‬‬
‫المفردات‬
َّ ‫ُمن‬
‫ورو‬
ُ ُ ‫اون ِفيأ‬
ُ ‫نوالت َّ َع‬
َ ‫َظ َمةاألَم‬
‫َبا‬
‫وميَّة‬
ِ ‫غَير ُح ُك‬
‫سلُّح‬
َ َّ ‫ال َحد ِّمنالت‬
‫سان‬
ِ ‫تَش ِجيع‬
َ ‫وقاإلن‬
ِ ُ‫وح َما َية ُحق‬
Організація з
Организация по
Organization for
безпеки і
безопасности и
Security and Co-
співробітництва в
сотрудничеству в
operation in Europe
ُ Європі (ОБСЄ)
Европе (ОБСЕ)
(OSCE)
неурядова
ُ неправительственная
non-governmental
обмеження
контроль (ограничение)
arms control
ُ озброєння
над вооружениями
заохочення і
поощрение и защита
promoting (and
захист прав
прав человека
protection of) human
людини
‫ص َحافَة‬
َّ ‫ُح ِ ّريَّةال‬
49 | P a g e
ُ свобода преси
rights
ُ свобода прессы
freedom of press
‫ِإنتِخَابَاتن َِزي َهة‬
справедливі
ُ справедливые выборы
fairelections
ُ продовження
продолжение
continuation
Нарада з безпеки і
Совещание по
Conference for
співробітництва в
безопасности и
Security and
ُ Європі (НБСЄ)
сотрудничеству в
Cooperation in Europe
ُ Европе (СБСЕ)
(CSCE)
присутність
присутствие; посещение
attendance
представник
представитель
arepresentative
європейські країни
европейские страны
European countries
Албанія
Албания
Albania
Сполучені Штати
Соединённые Штаты
TheUnited States of
Америки (США)
Америки (США)
America (TheUSA)
Канада
Канада
Canada
Радянський Союз
Советский Союз
TheSoviet Union
документ
документ
adocument
організовувати
организовывать
toorganize
основи
основы
basics
досягати
достигать
to reach
держави-учасниці
государства-участники
participant-states;
ُ вибори
‫ِإس ِتم َرار‬
‫وروبَا‬
ُ ُ ‫اون ِفيأ‬
ُ ‫نوالت َّ َع‬
َ ‫ُمؤت َ َمراألَم‬
(‫ي‬
ُّ ‫ورو ِب‬
ُ ُ ‫)األ‬
‫ضو ر‬
ُ ‫ُح‬
‫ُم َم ِث ّل‬
)‫ُدَولَة‬:‫وروبِيَّةُ(مـ‬
ُ ُ ‫الد َُّوَلأل‬
‫أَلبَانِيَا‬
ُ‫ال ِو ََل َياتالمت َّ ِحدِةاألَم ِري ِكيَّة‬
)‫ُ ِو ََليَة‬:‫(مـ‬
‫َكنَدَا‬
ُّ ‫سو ِف َيا ِت‬
‫ي‬
ُّ ‫اإل ِت ّ َحادال‬
ِ
ُ:‫ُمرادف‬،‫ُ َوثَائِق‬:‫َوثِيقَة )جـ‬
(‫ُمستَنَد‬
ّ ِ ‫َظ َُمُ(يُن‬
َّ ‫ن‬
)‫َظ ُُم‬
)‫ساس‬
ُ ُ‫أ‬
َ َ ‫ُأ‬:‫سسُ(مـ‬
)‫َبلَُ َُغُ( َيبلُ ُُغ‬
)‫ُدَولَة‬:‫الد َُّوَلألَط َرافُ(مـ‬
participating states
‫الم َجر‬
)‫نَ َج َُمُ(يَن ُجم‬
)‫ُـات‬:‫ُت َفَ ُُّككُ(جـ‬
‫ورجيَا‬
ِ ‫ُج‬
ً ‫يرُا‬
َ ‫أ َ ِخ‬
‫سس‬
ّ ِ ‫ضوُ ُم َؤ‬
ُ ‫ع‬
ُ
‫َُمج ُمو َعة‬
50 | P a g e
Угорщина
Венгрия
Hungary
виникати
возникать
toappear (as a result
of)
розпад
распад
dissolution (of)
Грузія
Грузия
Georgia
наприкінці
в заключение
finally
засновник
основоположник
a founding member
група
группа
agroup
‫ُمشَار َُكة‬
‫ال َجزَ ائِر‬
‫المغ ِرب‬
‫ُُم َوا َج َهة‬
‫أَز َمة‬
‫نَا ِشئ‬
‫َمنع‬
‫اردَة‬
ِ ‫َحربَُب‬
‫تَع ِميق‬
)‫ُ ُحلُول‬:‫لُ(جـ‬
ُّ ‫َح‬
ُ،‫ُنِزَ ا َعات‬:‫نِزَ اعُ(جـ‬
(‫ص َراع‬
ِ ُ:‫مرادف‬
‫صور ِة ِسل ِميَّة‬
ُُ ‫ِب‬
участь
участие
participation
Алжир
Алжир
Algeria
Марокко
Марокко
Morocco
конфронтація
конфронтация
confrontation
криза
кризис
acrisis
виниклий
возникший
resultant from
заборона
запрет
prohibition
холодна війна
холодная война
the Cold War
поглиблення;
углубление;
deepening;expanding
розширення
расширение
рішення
решение
asolution
конфлікт
конфликт
aconflict
мирним шляхом
мирным путем
peacefully; by peaceful
means; by peace
)‫ُ َم َعانِي‬:‫َمعنَىُٰ(جـ‬
(ٰ‫ُ ِإحت َ َوى‬:‫ش َِملُ(مرادف‬
‫ضبط‬
َ
‫سلُّح‬
َ َ‫ت‬
‫حدُود‬
ُُ ‫ارةال‬
َ َ ‫إد‬
َ ‫أَن ِش‬
)‫ُنَشَاط‬:‫طةُ(مـ‬
‫تَع ِليم‬
‫س َاواةُنَو ِعيَّة‬
َ ‫ُم‬
)‫َّةاإلع ََلمُ(المعلُو َمات‬
ِ ‫ُح ِ ّري‬
значение; смисл
значение; смысл
meaning
містити
содержать
tocontain
регулювання
регулирование
adjustment
озброєння
вооружение
armament
прикордонний
пограничный контроль
border monitoring
діяльність
деятельность
activity
освіта
образование
education
гендерна рівність
гендерное равенство
gender equality
свобода інформації
свобода інформации
freedom of
контроль
information
‫ِد َفاع‬
(‫ُأَقَ ِلّيَّات‬:‫أَقَ ِلّيَّة)جـ‬
51 | P a g e
оборона
защита
defense
меншість
меньшинство
minority
‫األسئلة‪:‬‬
‫‪ّ.1‬أ َ ِجبّّعَنّّاألَسئِلَةّالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫‪َ .1‬ع ََل َُمُتَع َملُ ُمن َّ‬
‫وروبَا؟‬
‫اون ِفيأ ُ ُ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫َظ َمةاألَم َ‬
‫ي(؟‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫وروبَا)األ ُ ُ‬
‫اون ِفيأ ُ ُ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫‪َ .2‬متَىٰ َوأَينَعُ ِقدُ ُمؤت َ َمراألَم َ‬
‫‪َ ُ.3‬ماذَاُن َّ‬
‫صاد َِرةُ َعن ُمؤت َ َمرهَلسِن ِكي؟‬
‫الوثِيقَةُال َّ‬
‫َظ َمتُُ َ‬
‫طةُ ُمن َّ‬
‫وروبَا َ‬
‫لُأَن ِش َ‬
‫ي؟‬
‫‪ُ.4‬بِ َرأيِ َك‪ُ،‬هَلتَح ِم ُُ‬
‫اون ِفيأ ُ ُ‬
‫نوالتَّعَ ُ‬
‫طابِعُ َعالَ ِم ّ‬
‫َظ َمةاألَم َ‬
‫‪َ .2‬‬
‫اراتّالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫ضعّ َحرفّ َجرّ ُمنَا ِ‬
‫سبّ َوتَر ِجمّال ِعبَ َ‬
‫‪.1‬‬
‫ورو َباأَك َبر ُمن َّ‬
‫ت ُ َعدُّ ُمن َّ‬
‫َظ َمةغَير ُح ُكو ِميَّة__ َم َج ِاَلألَمن__ال َعالَم‪.2.‬‬
‫اون__أ ُ ُ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫َظ َمةاألَم َ‬
‫تَع َمَللمن َّ‬
‫ي(‬
‫وروبِ ُّ‬
‫سلُّح‪ُ ُ .3.‬‬
‫وروبَا)األ ُ ُ‬
‫اون__أ ُ ُ‬
‫َظ َمة__ال َح ُدّ__الت َّ َ‬
‫نوالتَّعَ ُ‬
‫ع ِقد ُمؤت َ َمراألَم َ‬
‫__تَار ِيخ ُ‪3‬يُو ِليو‪__1973‬هَلسِن ِكي ُ__فِ َ‬
‫صدَ َرتُ__ ُمؤت َ َمرهَلسِن ِكي‪ُ،‬‬
‫ينَلندَا‪َ ُ .4.‬وثِيقَة َ‬
‫اَلَّتِين َّ‬
‫ورو ِبيَّة‪ُ.5.‬‬
‫َظ َمتأ ُ ُ‬
‫اون__الد َُّوَلأل ُ ُ‬
‫س َ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫سا ً َجدِيدَة__ألم َ‬
‫ث َ ّمةَ َمج ُمو َعةد َُول__ال َّ‬
‫اون‪ُ.6.‬‬
‫َار ِكة__ َمو ُ‬
‫شرقاألَو َ‬
‫ضوعالت َّ َع ُ‬
‫سط ُمش ِ‬
‫َّةوت َ َ‬
‫ضوعذَا ِته‪.‬‬
‫َار ِكة__المو ُ‬
‫د َُوآل ِس َي ِوي ِ‬
‫ايَلند ُمش ِ‬
‫َّةمثْلَفغَا ِنستَان‪،‬وال َيا َبان‪،‬و ُكو ِر َياال ُجنُو ِبي َ‬
‫اردَة‪ُ.8.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ُ ُم َوا َج َهةاألَزَ َماتالنَّا ِشئَة__إِنُتِ َهاءال َحربالبَ ِ‬
‫صو َرة ِسل ِميَّة‪ُ.9.‬‬
‫َح َّللنِّزَ ا َعات__الد َُّوَلألَط َراف__ ُ‬
‫َاهالوا ِسعُ‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫تَع ِميق َمف ُهوماألَمناأل ُ ُ‬
‫ي__ َمعن َ‬
‫ك__ َ‬
‫سلُّح‪.10.‬ال ِدّفَاع__‬
‫َّةوذَ ِل َُ‬
‫__يَش ُملد َُول__القَ َّ‬
‫ط ِريق َ‬
‫ضبطالت َّ َ‬
‫ارةاأل َ ِ‬
‫َّةود َُوآل ِسيَ ِوي َ‬
‫مري ِكي َ‬
‫ُحقُوقاألَقَ ِلّيَّات‪.‬‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫ارا ِّ‬
‫تّ ِب َط ِري َقةّ َ‬
‫‪ .3‬قمّّ ِب َو ِصلّاَل ِع َب َ‬
‫عنُُ‬
‫أ)ُ‬
‫الوثِيقَةُال َّ‬
‫صاد َِرةُ َ‬
‫‪َ (1‬‬
‫اَلَّ ِتين َّ‬
‫ورو ِبيَّة ُمؤت َ َمرهَلسِن ِكي‬
‫َظ َمتّأ ُ ُ‬
‫اونبَينَالد َُّوَلأل ُ ُ‬
‫س َ‬
‫نوالت َّ َع ُ‬
‫سا ً َجدِيدَة ِلْلَم َ‬
‫‪ (2‬تُعَ ُدُُّ‬
‫صو َرة ِسل ِميَّة‬
‫ب( بِ ُ‬
‫ُمن َّ‬
‫وروبَا‬
‫اون ِفيأ ُ ُ‬
‫نوالتَّعَ ُ‬
‫َظ َمةاألَم َ‬
‫ت)أَكبَرُ ُمن َّ‬
‫َظ َمةُغَيرُ ُح ُكو ِميَّةُفِيُ َم َجالُاألَمنُ ‪ (3‬ال ِدّفَاع َعنُ‬
‫فِيُال َعالَم‬
‫‪ُ (4‬م َوا َج َهةاألَزَ َماتالنَّا ِشئَة‬
‫اردَة‬
‫ث( بَعدَإِنتِ َهاءال َحربالبَ ِ‬
‫‪َ (5‬حَلل ِنّزَ ا َعات َبينَالد َُّول‬
‫ج( ُحقُوقاألَقَ ِلّيَّات‬
‫لّالفَ َرا َ‬
‫سبَةّ َوتَر ِجمّال َك ِل َماتّالغَ ِريبَة‪:‬‬
‫‪ِ .4‬إم َّ‬
‫غاتّ ِب َك ِل َمةّ ُمنَا ِ‬
‫‪52 | P a g e‬‬
‫ُمن َّ‬
‫ُأَكبَر‪ُ،‬‬
‫وروبَاتُعَ ُدُّ____(أَرقَىٰ‪،‬‬
‫اون ِفيأ َ ُ‬
‫نوالتَّعَ ُ‬
‫َظ َمةاألَم َ‬
‫أَش َجع) ُمن َّ‬
‫ُالثَّقَافَة)فِيال َعالَم‪.‬‬
‫ُاألَمن‪،‬‬
‫َظ َمةغَير ُح ُكو ِميَّةفِي َم َجال____(التَّع ِليم‪،‬‬
‫وتَع َمَللمن َّ‬
‫(التَّش َُّرد‪ُ،‬‬
‫َظ َمة َعلَىال َحد ِّمنُ____‬
‫اإلنتِخَا َبات____‬
‫اإلن َ‬
‫الت َّ َ‬
‫سان‪ُ ،‬الفُقَ َراء) َو ِ‬
‫سلُّح‪،‬اللَّ ُهو)‪،‬تَش ِجيع ُحقُوق____(ال َحي َوانَات‪ِ ُ ،‬‬
‫اراً‪ُ ،‬تَأ ِخي َراً‪ُ،‬‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫الر ِئي ِسيَّة‪ُ ،‬النَّ ِزي َهة‪ّ ِ ُ ،‬‬
‫) َّ‬
‫اوناَأل ُ ُ‬
‫نواَلت َّ َع ُ‬
‫ي____) ِإس ِتم َر َ‬
‫الرئَا ِسيَّة(‪.‬يُ َعدُّاَألَم َ‬
‫ع ِقدَ َهذَااَل ُمؤت َ َمر ِبتَار ِيخُ‬
‫ي(‪.‬‬
‫ورو ِب ُّ‬
‫ورو َبا‬
‫ُ‬
‫)اَأل ُ ُ‬
‫اون ِفيأ ُ ُ‬
‫نواَلت َّ َع ُ‬
‫َوعدَُا ً) ِل ُمؤت َ َمراَألَم َ‬
‫‪3‬يُو ِليُو‪1973‬فِي َهلسِن ِكيبِ ِف َ‬
‫ض َرالمؤت َ َمر____( ُمخ ِر ُجوا ُأَف ََلم‪ُ ُ ،‬م َمثِّلُو‪ُ،‬‬
‫ا‪،‬وقَد َح َ‬
‫ينَلندَ َ‬
‫سو) ُك َّللد َُّول____(ال َّ‬
‫ُالغَربِيَّة)‬
‫وروبِيَّة‪،‬‬
‫شرقِيَّة‪،‬‬
‫ُم َهن ِد ُ‬
‫ُاأل ُ ُ‬
‫ي‪ُ،‬‬
‫اواإلتِ ّ َحاد____ )ال ُّ‬
‫) َعدَاألبَاَنِيَا(‪ِ ،‬إ َ‬
‫ضافَةً ِإلَىٰال ِو ََليَاتالمت َّ ِحدَةاألَم ِري ِكيَّةو َكنَدَ ِ‬
‫سوفِيَاتِ ّ‬
‫ِلل َ‬
‫ُتَوقِيعإ ِ ِت ّفَاقِيَّةُ‬
‫اراتِيُِّل ُك َرةالقَدَم)‪.‬وفِي َعام‪1975‬ت َ َُّم‬
‫ط َي َران‪،‬‬
‫اإل َم َ‬
‫ُ ِ‬
‫صدَ َرت َعن ُمؤت َ َمرهَلسِن ِكيُ‬
‫صو َرة)‬
‫ي____( َمح َك َمة‪،‬‬
‫ي‪،‬و ِه َُ‬
‫ُ َو ِثيقَة‪ُ ،‬‬
‫ُ َ‬
‫هَلسِن ِك َ‬
‫َواَلَّتِين َّ‬
‫وروبِيَّة‪.‬‬
‫َظ َمتُ____ (قَ َوا ِعدَاً‪ُ،‬أ ُ ُ‬
‫اونبَينَالد َُّوَلأل ُ ُ‬
‫س َ‬
‫نوالتَّعَ ُ‬
‫ساً‪ُ،‬ت َ َم ِ‬
‫ارينَُا ً) َجدِيدَة ِلْلَم َ‬
‫ضعّّ(أَلّالتَّع ِريف)ّ ِعندّال َّ‬
‫‪َ .5‬‬
‫ورة‪:‬‬
‫ض ُر َ‬
‫عا َّمة ُ ِل ُمن َّ‬
‫ور ُو َبا )_( ُم َوا َج َهة‬
‫َظ َمة )_(أَم َُ‬
‫اون ِفي )_(أ ُ ُ‬
‫ِمنُ)_(أَهدَاف )_( َ‬
‫نو)_(ت َّ َع ُ‬
‫اردَة‪َُ ُ ،‬و)_(تَع ِميق‬
‫)_(أَزَ َمات )_(نَا ِشئَة َبع ُدَ )_(إِن ِت َهاء )_( َحرب )_( َب ِ‬
‫ل )_(نِّزَ ا َعاتبَينَُ )_(د َُول‬
‫سان‪َُ ُ ،‬و)_( َح ُّ‬
‫اطي َُ‬
‫)_( ِدّي ُمق َر ِ‬
‫َّةو)_( ُحقُوق )_(إِن َ‬
‫وروبِيّبِ َمعنَاه‬
‫)_(أَط َرافبُـ ِ)_( ُ‬
‫صو َرة )_( ِسل ِميَّة‪َُ ُ ،‬و ُ)_(تَع ِميق )_( َمف ُهوم )_(أَمن )_(أ ُ ُ‬
‫َّةوذَ ِل َك َعنُ )_( َ‬
‫ط ِريق‬
‫َّةود َُو َ ُ‬
‫)_( َوا ِسعليَش ُمل )_(د َُو ََلً ِمنُ )_(قَ َّ‬
‫ارة )_(أ َ ِ‬
‫َلً )_(آ ِسيَ ِوي َ‬
‫مري ِكي َ‬
‫َاب‪،‬و)_( َِ َمنع‬
‫َُ‬
‫د‪،‬و)_( ُم َكافَ َحة )_( ِإره‬
‫ارة )_( ُحدُو َُ‬
‫)_( َ‬
‫ضبط )_(ت َّ َ‬
‫سلُّح‪َُ ُ ،‬و)_(إدَ َ‬
‫َّة‪،‬و)_(أَن ِش َ‬
‫ات‪،‬و ُ)_(أن ِش َ‬
‫س َاواةُ‬
‫يم‪،‬و)_( ُم َُ‬
‫َّة‪،‬و)_(تَع ِل َُ‬
‫طة )_( ِبّيئِي َُ‬
‫صا ِدي َُ‬
‫َُ‬
‫)_( ِنّزا َع‬
‫طة )_( ِإق ِت َ‬
‫م‪،‬و)_( ِدفَاععَنُ )_( ُحقُوق )_( َِأقَ ِلّيَّات‪.‬‬
‫َّة‪،‬و)_( ُح ِ ّريَّة )_( ِإع ََل َُ‬
‫)_(نَو ِعي َُ‬
‫وكرانِيَّةّإِلَىّالعَ َر ِبيّة‪:‬‬
‫‪ .6‬تَر ِجمّ ِمنّّاأل ُ َ‬
‫‪– Організація з безпеки і співробітництва в Європі є найбільшою‬‬
‫‪неурядовою організацією у галузі безпеки в усьому світі. Організація працює‬‬
‫‪над обмеженням озброєння, заохоченням прав людини, свободою преси та‬‬
‫‪проведенням справедливих виборів.‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪– Однією із загальних цілей Організації з безпеки і співпраці в Європі є‬‬
‫‪моніторинг кордону, боротьба з тероризмом, запобігання конфліктів,‬‬
‫‪53 | P a g e‬‬
економічна та природоохоронна діяльність, освіта, гендерна рівність (gender
equality, гендерное равенство), свобода засобів масової інформації, захист
прав меншин та людини, а також поглиблення демократії.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Число держав-учасників організації (до 2006 року) становило 56 країн,
які включали в себе країни Західної Європи, такі як Франція, Британія,
Німеччина та Австрія. Із країн Східної Європи: Угорщина, Україна і
Вірменія, а також держави, що утворилися у результаті розпаду Радянського
Союзу (СРСР), у тому числі Грузія і Росія, а також такі країни як Греція і
Туреччина, і, нарешті, Сполучені Штати Америки та Канада, які були
членами-засновниками Організації з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ). Штаб-квартира організації знаходиться у Відні.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
:‫ارةّالتَّا ِليَة‬
َ َ‫ تَر ِجمّال ِعب‬.6
ُ‫َلإلرهَابِيّ ِفي‬
.‫اإلج َماع‬
َُ ٰ‫" َج َُرى‬
ِ
ِ ‫رالوثِيقَةبِ ِشدَّةالعَ َم‬
ِ ِ‫الوثِيقَةب‬
َ ‫َوتَستَن ِك‬
َ ‫ُتَبَ ِنّي َه ِذ ِه‬
‫رالرو ِسيّأندريهكارل‬
َّ ‫سم َبراَلَذِّيأَدَّىٰ ِإلَىٰ َمقتََلل‬
ُّ ‫س ِفي‬
َ ‫دِي‬/‫ َكانُوناأل َ َّول‬19‫َمدينَةأَنقَ َرة ِبتَاريخ‬
ُ ‫والت َّ َعا‬،‫ل‬
."‫ااإل ِت ّ َحاديَّة‬
َ ‫ضا ُمن َمع‬
ُ ‫ش َع‬
َ َّ ‫فوالت‬
ِ ‫وأ ُ َع ِبّر َعنخَا ِلصالت َّ َع‬،‫وف‬
ِ َ‫برو ِسي‬
َ ‫ط‬
َ ‫ازي ِّْلُس َرةالقَتِي‬
َ
َّ ‫برو ِس َياالدَّا ِئملَدَىٰ ُمن‬
ُ‫ُ َوفَاة‬
‫ُ َحول‬
‫ورو َبا‬
ُ ُ ‫اون ِفيأ‬
ُ ‫– َمندُو‬
ُ ‫نوالت َّ َع‬
َ ‫َظ َمةاألَم‬
.‫ُتُر ِكيَا‬،‫فيأَنقَ َرة‬،‫أندريهكارلوف‬،‫ي‬
َّ ‫ال‬
ُ ‫س ِفي‬
ّ ‫رالرو ِس‬
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
54 | P a g e
‫________________________________________________________________‬
‫‪– _____________________________________________________.‬‬
‫سا ِدس‬
‫الدَّرس ال ّ‬
‫ش َماالأل َ ّ‬
‫طلَسي ّ‬
‫مةحلّف َ‬
‫ُمنَ َّظ ِ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫"النَّاتُو"‪ِ ،‬هي ُمن َّ‬
‫ُمن َّ‬
‫ارُا ً‬
‫ستفيُ‬
‫مةحلف َ‬
‫َظ َمةتأ َّ‬
‫َظ ِ‬
‫س َ‬
‫ي‪ِ ،‬إخ ِت َ‬
‫ص َ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِس ّ‬
‫ُاَلَّتيت َ َّمالتَّو ِقيعُ‬
‫َعام‪ِ 1949‬بنَا ًء َعلَى ُم َعا َهدَةش َُماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫ي‬
‫يوا ِشن ُ‬
‫ةالحلف ِفي َمدِينَةُ‬
‫سنَة‪.1949‬‬
‫ويَقَعُ َمقَ ّرقِيَادَ ِ‬
‫سان َ‬
‫طنبِتَاريِخ‪4‬أَب ِريل‪ِِ /‬ي َ‬
‫َعلَي َهافِ َ‬
‫َّةوُاللُّغَةالفَ َرن ِسيَّة‪.‬‬
‫انرسميّتَان ُه َماُاللُّغَةا َ ِإلنج ِليزي َُ‬
‫ُ‬
‫بروكسِل َع ِ‬
‫اص َمةبَ ِ‬
‫لجي َكا‪َ .‬و ِلل ِحلفلُغَت َ َ‬
‫َار ِكين ِفيالمن َّ‬
‫ضاء‪ُ،‬‬
‫ش َماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫اءحلف َ‬
‫ض ِ‬
‫س َها ُالد َُّوَلألَع َ‬
‫يُعتَبَر ُأَع َ‬
‫ةو ِهيَنَف َ‬
‫ي ُأ َ َه ّمالمش َ‬
‫َظ َم َ‬
‫الرا ِهن ُ َو ِهي‪ُ:‬إِي َ‬
‫لجي َكا ُوالبُرتُغَالُ‬
‫ع ُ‬
‫و َي ُ‬
‫ض ُُّم ُاَل ِحلف ُ‪ُ ُ 28‬‬
‫الوقت ُ َّ‬
‫طا ِل َيا ُو ِإيس ََلندَاو َب ِ‬
‫ض َوُا ًُفِي ُ َ‬
‫سمبُورغوالمملَ َكةالمت َّ ِحدَّة ُوالنَّر ِويجو ُهولَندَاُ‬
‫سا ُو َكنَدَاولُوك َ‬
‫والدَّا ِن َمارك ُوفَ َرن َ‬
‫وال ِو ََليَاتالمت َّ ِحدَة(‪ُ ،)1949‬وتُر ِكيَا(‪ُ ،)1952‬واليُونَان(‪ُ ،)1952‬وأَلمانِيا(‪ُ،)1955‬‬
‫وريَّةالتّشِيك(‪ُ ،)1999‬والم َجر(‪ُ ،)1999‬وإِستُونِيَاُ‬
‫وإِسبَانِيا(‪ُ ،)1982‬وبُولَندَا(‪ُ ،)1999‬و ُجم ُه ِ‬
‫يتوانِيا(‪ُ،)2004‬‬
‫ُوَلت ِفيا‬
‫ُوسلُوفِينِيا‬
‫ُوسلُوفَا ِكيا‬
‫اورو َمانِيَا‬
‫وبُلغَاريَ ُ‬
‫ُو ِل َ‬
‫‪55 | P a g e‬‬
‫كُ‬
‫ُ ُهنَا ِل َُ‬
‫ضاً‪،‬‬
‫وأَلبَانِياو ُكر َواتِيَا(‪.)2009‬‬
‫ُأَي َ‬
‫اءالرئِي ِسيِين ِل ِحلفالنَّاتُو‬
‫د َُولذَاتعَ ََلقَات ُممت َازَ ِ‬
‫ست ُجز َءا ً ِمن ُه َرسميَّاًوتُعّ َرفبِال ُحلَفَ َّ‬
‫ةبحلفالنَّاتُو‪،‬إِ ََّلإِنَّ َهالَي َ‬
‫‪.‬‬
‫ش َماَلألَط َل ِسيّ َمفتُو َحةأ َ َمام‬
‫عض ِويَّة‬
‫ِإ َُّ‬
‫ن‬
‫ُ ِحلف َ‬
‫ُ ُ‬
‫اإلسُ َهام ِفيتَع ِزيزأَمن َمنُ‬
‫يوضعيُ َم ِ ّكنُ َه ِ‬
‫"أَيَّةدَولَةأ ُ ُ‬
‫ةو ِ‬
‫امنتَد ِعيم َم َبادِئ َه ِذ ِهالم َعا َهدَ َ‬
‫ورو ِبيَّةأُخ َرىٰ ِف َ‬
‫س َمىٰ ِب ُخ َّ‬
‫ُ َع َمل ِللد َُّولُ‬
‫طة‬
‫ي"‪.‬‬
‫ِطقَةالش َماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫ض َع ِحلف َ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِسيّأَي َ‬
‫ُ َو َ‬
‫ضا ً َمايُ َ‬
‫اَلَّتيتُقَ ِدّمعلىُ‬
‫ض َمام ِلل ِحلف‪،‬والم ُ‬
‫سا َعدَةالمستَهدَفَة‪.‬‬
‫اإلن ِ‬
‫َّةوالم َ‬
‫العُض ِويَّة‪،‬واَلَّتيتَط َمحإِلَىٰ ِ‬
‫شو َرةال َع َم ِلي َ‬
‫َوفِيالمقَا ِبل‪َ ،‬علَىالد َُّو َّ‬
‫ام َحةأَنتُل ِبّي ُمت َ َ‬
‫سا ِسيَّة ُم َعيَّنَة‪.‬‬
‫َللط ِ‬
‫طلَّبَاتُأ َ َ‬
‫سيَّةّ ِلل ِحلف‪:‬‬
‫سا ِ‬
‫‪ 1.1‬الّنُّقَاطّاأل َ َ‬
‫ت َ َحالُف ِس َيا ِسيّو َعس َك ِر ُّ‬
‫ي‬
‫َّةوال‬
‫سيَا ِسي َُ‬
‫سا ِسيّ ِل ِحلف َ‬
‫سائَِلل ِ ّ‬
‫ضائِ ِ‬
‫ش َماَلألَطلَسيّ ِف ِ‬
‫َّةوأَمنأَع َ‬
‫َللو َ‬
‫يَت َ َمثََّلل َهدَفاأل َ َ‬
‫همن ِخ ََل َ‬
‫يح َمايَة ُح ِ ّري َ‬
‫َعس َك ِريَّة‪.‬‬
‫سيَّة‪-‬‬
‫سيَا ِ‬
‫سائِالل ِ ّ‬
‫الو َ‬
‫َ‬
‫اعواألَمن ِلبِنَاءال‬
‫يَد َع ُم ِحلف َ‬
‫ش َماَلألَطلَسيّال ِقيَمالدِّي ُمق َر ِ‬
‫اون ِفيقَ َ‬
‫روالتَّعَ ُ‬
‫اطيَّةويُش ِ َّجعالتَّش ُ‬
‫ضايَاال ِدّفَ َ‬
‫َاو َ‬
‫صراَععَلَىٰالمدَىٰ َّ‬
‫الط ِويل‪.‬‬
‫ِث ّقَةو َمنعال ِ ّ‬
‫س ِعيإِلَىٰ َح َّللنِّزَ ا َعات ِب ُّ‬
‫سِل ِميَّة‪.‬‬
‫محلف َ‬
‫الط ُرقال ّ‬
‫ش َماَلألَطلَسيّ ِبال َّ‬
‫سائِاللعَسك َِريَّة‪ -‬يَلت َ ِز ِ‬
‫الو َ‬
‫َ‬
‫الحلفالقُد َرةال َعس َك ِري َّ‬
‫ارةاألَزَُ َما‬
‫فِي َحالَةفَشََلل ُج ُهودال ِدّبلُو َما ِسيَّة‪،‬يَمت َ ِل ُك ِ‬
‫َّةالَل ِز َمةلخَوض َع َملَيَّاتإِدَ َ‬
‫ةوا ِشن ُ‬
‫طن ‪-‬‬
‫ت‪ .‬و َيت ُ ُّمتَن ِفيذ َه ِذ ِهال َع َم ِليَّات ِب ُم ِ‬
‫وجبالمادَ َ‬
‫ةرقَم‪ِ 5‬من ُم َعا َهدَ َ‬
‫سالحلف ِب ُمو َج ِب َُها‪-‬‬
‫و ِه َياَل ُم َعا َهدَةاَلَّ ِتيت َ َّمتَأ ِسي ِ‬
‫اون َمعد َُولو ُمن َّ‬
‫يضمناأل ُ َممالمت َّ ِحدَة‪،‬فِيإ ِ َ‬
‫َظ َماتد َُو ِليَّةأُخ َرىٰ‪.‬‬
‫أَوبِتَف ِو ِ‬
‫طار ُمنفَ ِردأَوبِالت َّ َع ُ‬
‫يُ‬
‫ال ِدّفَاعال َج َما ِع ّ‬
‫‪56 | P a g e‬‬
‫ش َماَلألَطلَسيّبِ َمبدَأيَقُومعَلَىُُ‬
‫محلف َ‬
‫يَلت َ ِز ِ‬
‫ُدَولَةأَو ِعدَّةُ‬
‫ِإعتُِبَارأَيّ ُه ُجوم َعلَىُ‬
‫َللحلف‪.‬‬
‫الحلف ُه ُجو َما ً َعلَىٰ َج ِميعد َُو ِ‬
‫ضاء ِب ِ‬
‫د َُو ِلمنالد َُوَلألَع َ‬
‫ةرقَم‪ِ 5‬من ُم َعا َهدَةوا ِشن ُ‬
‫طن‪ُ.‬‬
‫ي‪،‬المن ُ‬
‫صوص َعلَيه ِبالتَّف ِ‬
‫صيل ِفيالمادَ َ‬
‫و ُه َو َمبدَأال ِدّفَاعال َج َما ِع ّ‬
‫ة‪،‬ردَّا ً َعلَىُُ‬
‫ةو ِ‬
‫احدَ َ‬
‫َوحتَّىٰاآلن‪،‬ت َ َّمال َع َمل ِبالمادَ َ‬
‫ةرقَم‪َ 5‬م َر َ‬
‫ضتلَ َهاال ِو ََليَاتالمت َّ ِحدَة‪.‬‬
‫َه َج َماتال َحاديعَش ِ‬
‫راإلرهَابِيَّةاَلَّتِيتَعَ َّر َ‬
‫َرمنسِبتَمبَ ِ‬
‫اإلرتِبَاط ِعب َر َمن َ‬
‫طقَةاألَطلَ ِس ُّ‬
‫ي‬
‫ِ‬
‫ارتَيّأُو ُروبَ َاوأَم ِريُ َكاال ِ ّ‬
‫ش َماليَّة‪.‬‬
‫يُ َمثِّلُ ِحلف َ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِسيّت َ َحالُفَاًبَينَد َُو ِلمنقَ َّ‬
‫و ُه َويُ َوفِّ ُر ِإرتِبَا َ‬
‫اون ِفي َم َجاَلل ِدّفَاع َواألَمنوُت َ‬
‫ارت َ ِ‬
‫طاًفَ ِريدَا ً ِمننَو ِع ِهبَينَ َهاتَينالقَ َّ‬
‫َاوروالت َّ َع ُ‬
‫ينمنأَجَللتَّش ُ‬
‫ارةاألَزَ َمات‪.‬‬
‫ن ِفيذ َع َم ِليَّات ُمتَعَ ِدّدَ ِ‬
‫َّاتّلدَ َ‬
‫ةالجن ِسي ِ ِ‬
‫عام‪2010‬‬
‫ترا ِت ِ‬
‫ماإلس َ‬
‫يجيّ ِل َ‬
‫المف ُهو ِ‬
‫‪،‬والبِيئَةاألَمنِيَّةالمُت َ‬
‫تُ َ‬
‫اموالمبَادِئاأل َ َ‬
‫تراتِي ِجيَّةاأل َ َ‬
‫ماإلس َ‬
‫ش ِ ّك َُللمفَا ِهي ِ‬
‫سا ِسيَّة ِلل ِحلف‪،‬وقِيَ ِم ِه َ‬
‫ساس ِلل َم َه َ‬
‫تراتِي ِجيُ‬
‫يجيَّةلَل ِحلفلل َعقدال َقادِم‪.‬‬
‫تراتِ ِ‬
‫وماإلس َ‬
‫افاإلس َ‬
‫َويُ َح ِدّدالمف ُه ِ‬
‫رةواألَهدَ ِ‬
‫َغ ِيّ َ‬
‫ارهَاتَت َ َمثَّل ِفي‪:‬‬
‫سا ِسيَّة ِل ِحلف َ‬
‫ِل َعام‪2010‬الم َهاماأل َ َ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِسيّ ِبإِعتِ َب ِ‬
‫ي‪.‬‬
‫او ِن ُّ‬
‫اتواألَمنالت َّ َع ُ‬
‫ال ِدّفَاعال َج َما ِعي َّو ِإدَ َ‬
‫ارةاألَزَ َم َ‬
‫المفردات‬
‫‪Организация‬‬
‫‪TheNorth‬‬
‫‪Североатлантического Atlantic Treaty‬‬
‫‪договора‬‬
‫‪Organization‬‬
‫‪(Североатлантический (North Atlantic‬‬
‫)‪Альянс/НАТО‬‬
‫)‪Alliance/NATO‬‬
‫‪Організація‬‬
‫‪Північноатлантичного‬‬
‫‪договору‬‬
‫‪(Північноатлантичний‬‬
‫)‪альянс/НАТО‬‬
‫ُمن َّ‬
‫يُ(النَّاتُو)‬
‫ش َماَلألَطلَس ُّ‬
‫ةحلف َ‬
‫َظ َم ِ‬
‫‪57 | P a g e‬‬
ً ‫ارُا‬
َ ِ‫إِخت‬
َ ‫ص‬
скорочено
сокращенно
ُ‫بِنَا ًء َعلَى‬
заснований на
Північноатлантичний
договір
держави-члени
основанный на;
базирующийся на
Североатлантический
договор
государства-члены
наразі
(в) настоящее время
(at the) present
time
найкращі стосунки
отличные отношения
частина
часть
excellent
relations
apart
офіційно
официально
officially
основні союзники поза
НАТО
основные союзники
вне НАТО
ُ членство
членство
major nonNATO allies
(MNNA)
membership
ُ стан
положение
astate
ُ підтримка
поддержка
tosupport
ُ прагнення
стремление
aspiration (for)
зміцнення безпеки
регіон
укрепление
безопасности
регион
promotion of
security
aregion
встановлювати
установливать
toestablish
План дій щодо членства
План подготовки к
членству
приєднання
присоединение
Membership
Action Plan
(MAP)
joining
практична порада
практическая
рекомендация
целенаправленная
помощь
в свою очередь
practical advice
удовлетворять;
соответствовать
определенные
ключевые требования
политиковоенныйсоюз
satisfy
ُ‫ي‬
َ ‫ُمعَا َهدَة‬
ّ ‫ش َماَلألَطلَس‬
‫ضاء‬
َ ‫د َُوألَع‬
ُ‫ُاآلن؛‬:‫ترا ِهنُ(مرادف‬
َ ‫(فِي)ُ َوق‬
)ً ‫َحا ِليَُّا‬
)‫ُ َع ََلقَة‬:‫َع ََلقَات ُممت َازَ ةُ(مـ‬
)‫ُأَجزَ اء‬:‫جزء )جـ‬
ُُ
ً ‫َرس ِميَُّا‬
ُ‫َارج‬
َّ َ‫ال ُحلف‬
ِ ‫اءالرئِي ِسيُون ِل ِحلفالنَّاتُوُ(خ‬
(‫النَّاتُو‬
‫عض ِويَّة‬
ُ
)‫ضاع‬
َ ‫ُأَو‬:‫َوضع )جـ‬
‫تَد ِعيم‬
)‫ُإِس َها َمات‬:‫إِس َهام )جـ‬
‫عزيزأَمن‬
ِ َ‫ت‬
)‫َاطق‬
ِ ‫ُ َمن‬:‫َمن ِطقَةُ(جـ‬
)‫ض ُُع‬
َ ‫ضعُ( َي‬
َ ‫َو‬
‫طة َع َمَللعُض ِويَّة‬
َُّ ‫ُخ‬
‫ض َمام‬
ُ ِ ‫ِإن‬
ُ ‫َُم‬
‫شو َرة َع َم ِليَّة‬
)‫ُات‬:‫سا َعدَة ُُمستَهدَفَة )جـ‬
َ ‫ُم‬
‫ِفيالم َقا ِبل‬
‫تُلَ ِبّي‬
َ َ ‫ُمت‬
‫سا ِسيَّة ُمعَيَّنَة‬
َ َ ‫طلَّبِاتُأ‬
ُّ ‫ت َ َحالُف ِسيَا ِسي َّو َعس َك ِر‬
‫ي‬
58 | P a g e
адресна допомога
у свою чергу
відповідати
певні ключові вимоги
військово-політичний
альянс
in abbreviated
form
based on
TheNorth
Atlantic Treaty
member-states
targeted
assistance
in (re)turn
certainkey
requirements
political and
military alliance
َ ُُ‫ُ َعن‬:‫ِمنُ ِخ ََللُ(مرادف‬
)‫ط ِريق‬
)‫ُقِي َمة‬:‫قِيَمُ(مـ‬
)‫ش َّج َُع‬
َ (ُ‫ش ِ ّجع‬
َ ُ‫ي‬
‫َاور‬
ُ ‫تَش‬
)‫ضيَة‬
َ َُ‫فِيق‬
ِ َ‫ُق‬:‫ضايَاُ(مـ‬
‫ثِقَة‬
َّ ٰ‫َعلَىُُالمدَى‬
‫الط ِويل‬
шляхом
путем
by means of
цінності
ценности
values
заохочувати
поощрять
toencourage
консультація
консультация
consulting
з питань
по вопросам
concerningissues
довіра
доверие
trust
у довгостроковій
перспективі
in the long run
провал
в долгосрочной
перспективе; на
долгое время
провал
можливість
возможность
an ability
операції з реагування на
кризи
операции кризисного
регулирования
за статтею
по статье
crisismanagement
operations
under Article
Вашингтонський
договір
Вашингтонский
договор
Washington
Treaty
‫يسالحلفبِ ُمو َجبِها‬
‫المعَا َهدَةاَلَّتيت َ َُّمتأ َ ِس‬
ِ
ُ‫يضمن‬
ِ ‫بِتَف ِو‬
َ ِ ‫فِيإ‬
‫طار‬
Основоположнийдоговір
НАТО
за мандатом
Основополагающий
договор НАТО
согласно мандату
NATO’s
Founding Treaty
under a mandate
у рамках
в рамках
َ َ‫ُُمن‬
‫ظ َماتد َُو ِليَّة‬
)‫ُ َم َبادِئ‬:‫يُ(جـ‬
ُّ ‫َمبدَأال ِدّ َفاعال َج َما ِع‬
Міжнародні організації
детально
Международные
организации
Принцип
коллективной
обороны
детально
within the
framework of
sth
International
Organizations
the Principle of
Collective
Defence
in detail
Статтю № 5 було
введено в дію лише
один раз
у відповідь на
Статья № 5 была
задействована один
раз
в ответ на
Article 5 has
been invoked
once
in response to
терористичні напади
террористические
атаки; теракты
Трансатлантическое
звено
terrorist attacks
‫فَُشَل‬
ُ:‫ُمرادف‬،‫ُقُد َُرات‬:‫قُد َرةُ(جـ‬
(‫ِإم َكا ِن َية‬
‫ارةاألَزَ َمات‬
َُ
َ َ‫ع َمليَّاتإ ِ ُد‬
)‫ُ َم َواد‬:‫ُِب ُمو ِجباَل َمادَةُ(جـ‬
ُ ‫ّةوا ِشن‬
‫طن‬
َ ‫ُُمعَا َهد‬
‫صيل‬
ِ ‫ِبالُت َف‬
‫احدَة‬
ِ ‫ةو‬
َ َ‫ت َ َُّمال َع َمل ِبالماد‬
َ ‫ َم َُّر‬5‫ةرقَم‬
ُ َ‫َُردَا ً َعل‬
‫ى‬
)‫ُهَج َمة‬:‫َه َج َماتُ ِإرهَا ِبيَّةُ(مـ‬
ُ:‫يُ(جـ‬
ُّ ‫اإلرتِبَاط َعب َر َمن ِطقَةاألَطلَ ِس‬
ِ
َ ‫ِإرتِ َبا‬
)‫َاطق‬
ِ ‫ُ َمن‬،‫طات‬
59 | P a g e
Принцип колективної
оборони
Трансатлантична ланка
afailure
The Translantic
link
‫‪analliance‬‬
‫‪союз; альянс‬‬
‫‪альянс‬‬
‫‪toprovide‬‬
‫‪обеспечивать‬‬
‫‪забезпечувати‬‬
‫‪unique‬‬
‫‪уникальный‬‬
‫‪унікальний‬‬
‫‪multinational‬‬
‫‪crisis‬‬‫‪management‬‬
‫‪operations‬‬
‫‪многонациональные‬‬
‫‪операциикризисного‬‬
‫‪регулирования‬‬
‫‪багатонаціональні‬‬
‫‪операції з реагування на‬‬
‫‪кризи‬‬
‫‪astrategic‬‬
‫‪concept‬‬
‫‪adecade‬‬
‫‪стратегическая‬‬
‫‪концепция‬‬
‫‪десятилетие‬‬
‫‪стратегічна концепція‬‬
‫‪десятиліття‬‬
‫‪next‬‬
‫‪следующий‬‬
‫‪наступнний‬‬
‫;‪key objectives‬‬
‫‪cores tasks‬‬
‫‪cooperative‬‬
‫‪security‬‬
‫‪ключевые задачи‬‬
‫‪ключові завдання‬‬
‫‪коллективная‬‬
‫‪безопасность‬‬
‫‪колективна безпека‬‬
‫ت َ َحالُف‬
‫ُيُ َو ِفّرُ( َوفَّر)‬
‫ي)‬
‫فَ ِريدُ(مرادف‪ُ ُ:‬م َميَّز‪ِ ُ،‬إس ِتثنَا ِئ ُّ‬
‫ارةاألَزَ َمات‬
‫َُ‬
‫ع َملَيَّات ُمتَعَ ِدّدَ ِ‬
‫ّلدَ َ‬
‫ةالجن ِسيَات ِ ِ‬
‫(مـ‪َ ُ:‬ع َم ِليَّةُ‪ِ ُ/‬جن ِسيَّةُ‪ُ/‬أَز َمة)‬
‫سترا ِتي ِجي(جـ‪َ ُ:‬مفَا ِهيم)‬
‫َمف ُُهومإ ِ َ‬
‫عقُود)‬
‫َُ‬
‫عقد )جـ‪ُ ُ:‬‬
‫قَادِم )مرادف‪ُ:‬تَا ِلي)‬
‫سا ِسُيَّةُ(مـ‪َ ُ:‬م َه َّمة)‬
‫َم َهامأ َ َ‬
‫أَمنُت َ َعاونِ ُّ‬
‫ي‬
‫ش َطة‬
‫‪ّ1.2‬األَن ِ‬
‫َاو َرات‬
‫اَلقَ َر َ‬
‫اتوالمش َ‬
‫ار َ‬
‫ضاَُي‬
‫رحلف َ‬
‫ض ِ‬
‫يُ َو ِفّ ِ‬
‫رارات ِبشَأَنالقَ َ‬
‫صةفَ ِريدَة ِللد َُّوَلألَع َ‬
‫اءمنأَجَللتَّش ُ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِسيّفُر َ‬
‫رو ِإ ِتّخَاذالقَ َ‬
‫َاو َ‬
‫اتوفِي ُمختَلَفالم َج َاَلت‪.‬‬
‫ااألَمنِيَّة َعلَىُُ َج ِميعالمستَويَ َ‬
‫ي"‬
‫ش َماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫وت ُ َع ِبّر‬
‫اتحلف َ‬
‫ار ِ‬
‫"قَ َر َ‬
‫ارات ِبا‬
‫الحلف ُمجت َ ِم َعة‪َ ،‬حيثُتُت َّ َخذُ َج ِميعالقَ َر َُ‬
‫ضاء ِب ِ‬
‫َّةوال َعش ِريناألَع َ‬
‫َعن ِ‬
‫اإل َرادَةال َج َما ِعيَّة ِللد َُّوَللث َّ َمانِي َ‬
‫ِإلج َماع‪.‬‬
‫صو َرة َيو ِميَّة‬
‫يينوالمسؤُو ِلينإِلَىٰ َمقَ ّر ِحلف َ‬
‫و َيت َ َوافَ ِ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِسيّ ِب ُ‬
‫يينوال َعس َك ِر َ‬
‫دمئَاتال ُخ َب َراءالمدَ ِن َ‬
‫اون َمعالَُب‬
‫ِمنأَجلتَبَادَُللمعلُو َمات‪،‬وتَش ُ‬
‫ار‪،‬والم َ‬
‫ارات ِعندَال َحا َجة‪،‬بِالتَّعَ ُ‬
‫سا َعدَةفِيإِعدَادالقَ َر َ‬
‫َاركاألَف َك َ‬
‫اتالو َ‬
‫الحلف‪.‬‬
‫ام ِلين ِفي َمقَ ّر ِ‬
‫َّةوالعَ ِ‬
‫طنِي َ‬
‫عث َ َ‬
‫ال َّ‬
‫ش َرا َكات‬
‫ي‪.‬‬
‫ش َماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫َللرا ِغ َبةفِيال َع َملو ِبنَاء َع ََلقَات َمع ِحلف َ‬
‫ت َ َّمتإِقَا َمةشَرا َكات َمعُالد َُّو َّ‬
‫َلإلس َكن ِدنَافيَّة ِإلَىٰال َبحر‬
‫المحيطاألَطلَ ِسيّإِلَىٰآ ِس َياالوس َُ‬
‫طىُ ِ‬
‫وتَمتَدُّ َه ِذ ِهالد َُّو ِلمن ِ‬
‫ومن َمن ِطقَةالد َُّو ِ‬
‫ةمنالمن َّ‬
‫َظ َماتالد َُّوليَّة‪.‬‬
‫ةوا ُِ‬
‫ضا ً َمع َ‬
‫المتَو ِ ّ‬
‫س َع ِ‬
‫سط‪َ .‬ك َمايَت َ َع َاو ِ‬
‫نالحلفأَي َ‬
‫ش َب َك َ‬
‫سل َ‬
‫َ‬
‫وَلتَت َ َمتَّعالد َُّوَلل َّ‬
‫يالحلف‪.‬‬
‫ضاءفِ ِ‬
‫ش ِري َكةبِنَفس ُ‬
‫اراتاَلَّتِيتَت َ َمتَّعبِ َهاالد َُّوَلألَع َ‬
‫طةإِتِّخَاذالقَ َر َ‬
‫َلإلستِ َجابَة ِللتَّهدِيدَات‬
‫يرو َ‬
‫سائِ ِ‬
‫تَط ِو َ‬
‫‪60 | P a g e‬‬
ُُ‫ُ َعلَى‬
‫ُ ُمست َ ِم َّرة‬
َُ ‫ُ َع َم ِليَّةُت َ َح ُّو‬
‫ل‬
‫ش َماَلألَطلَ ِسيّإِج َراء‬
‫ُفِي‬
‫يَت ُ ُُّم‬
َ ‫ُ ِحلف‬
َّ ‫اتوال َهيا ِك‬
‫َللَل ِز َمة ِللتَعَا ُمل َمعالتَّه ِديِدَاتال َحاليَّة‬
َ ‫سن ََواتعَدِيدَة ِل‬
َ ‫ض َمانإِمتِ ََل ِكه ِلل ِسيَا‬
َ ‫َمدَار‬
َ ‫اتوالقُد َر‬
َ ‫س‬
.‫ضائِ ُِه‬
َ ‫ ِب َمافِيذَ ِلكالدِّفاَعال َج َما ِعيّ َعنأَع‬،‫َوالمستَقبَليَّة‬
‫ّدَورّاأل َ ِمينّال َعام‬1.3
َّ ‫يُ َعدُّاأل َ ِمينال َعامأَعلَى ُم َو‬
َّ ‫و َيتَولَّىٰ َهذَاال‬،‫يالحلف‬
‫شخص َمسؤُو ِليَّةتَو ِجيه َع َم ِليَّةالتَّشَا‬
ِ ‫ظف َمدَ ِنيّد َُو ِليّ ِف‬
.‫رارات‬
‫رارات‬
ِ ‫اخ‬
ِ َ ‫ُد‬
َ ‫َللحلفو‬
َ َ‫ض َمانتَن ِفيذتِل َكالق‬
َ َ‫روإِ ِت ّخَاذالق‬
َ ‫ُو‬
َّ ‫ظ ِفينالد َُّو ِليِينالتَّابِ ِعين ِلل ُمن‬
َّ ‫المو‬
ِ ‫ِثالرئِي ِسيّبُِإ ِس‬
ُ َ ‫مالحلفويَرأ‬
َّ ّ‫َواأل َ ِمينالعَام ُه َو َكذَ ِل َكالمت َ َحد‬
ِ‫َظ َمةويَقُو ُمُب‬
َ ‫س‬
َ ‫اتالو‬
ُ ‫تَقدِيمالم‬
.‫طنِيَّةالمو ُجودَةفِي َمقَ ّر ِحلفالنَّاتُو‬
ِ َّ ‫ةوالت‬
ِ ‫هوالدَّ َع‬
َ َ ‫ماإلدَ ِاريّ ِللبَعث‬
َ ‫وجي‬
َ ‫شو َر‬
‫المفردات‬
ُ/ُ‫ُقَ َرار‬:‫َاو َرات )مـ‬
َ ‫قَ َر‬
َ ‫اراتو ُمش‬
)‫َاو َرة‬
َ ‫ُمش‬
)‫تُعَبِّرُ( َعب ََُّر‬
)‫ ِإ َرادَات‬:‫ِإ َرادَة َج َما ِعيَّةُ(جـ‬
‫اإلج َماع‬
ِ ‫ِب‬
(‫ُ َمسؤُول‬:‫َمسؤُولُونُ(مـ‬
)ً ‫ُيَو ِميَُا‬:‫وميَّةُ(مرادف‬
ِ َ‫صو َرةي‬
ُ ِ‫ب‬
)‫ُ َحا َجات‬:‫ِعندَال َحا َجةُ(جـ‬
َ ‫اتو‬
)‫ُبَعثَة‬:‫طنيَّةُ(مـ‬
َ َ ‫بَعث‬
)‫امل‬
ِ ‫ُ َع‬:‫ام ِلونُ(مـ‬
ِ ‫َع‬
(‫ُش ََرا َكات‬:‫ش ََرا َكة(جـ‬
(ُ‫تَمت َ ُدُّ) ِمن‬
ُّ ‫المحيطاألَطلَ ِس‬
‫ي‬
ِ
ُ‫ط‬
‫ى‬
َُ ‫آ ِسيَاالوس‬
ُ‫َمن ِطقَةُال َبح ُِر‬
‫سط‬
ّ ِ ‫(األَبيَض)المت َ َو‬
)‫شبَ َكات‬
َ ُ:‫شبَ َكةُ(جـ‬
َ
ُ‫َلإلس ِت َجا َبة ِللتَّهدِيدَات‬
َ ‫رو‬
ِ ‫سا ِئ‬
َ ُ‫تَط ِوي‬
61 | P a g e
рішення та
консультації
решения и
консультации
decisions and
consultations
виражати
выражать
toexpress
колективна воля
коллективная воля
collective will
за принципом
ُ консенсусу
посадові особи
на базе консенсуса
by consensus
должностные лица
officials
щодня
ежедневно
each day; daily
з потреби
при необходимости
when needed
Національні делегації
National
delegations
staff
партнерство
Национальные
делегации
персонал;
сотрудники
партнёрство
простягатися (від)
простираться (от)
Атлантичний океан
Атлантический океан
ُ Середня Азія
ُ Центральная Азия
tostretch
(from)
The Atlantic
Ocean
Central Asia
Середземноморський
регіон
Средиземноморский
регион
мережа
сеть
The
Mediterranean
region
anetwork
розробка заходів для
реагування на
продвижение
потенциалов
developing the
means to
персонал
partnership
)‫ُتَهدِيد‬/ُ‫ُ َو ِسيلَة‬:‫(مـ‬
ُ:‫َع َم ِليَّةت َ َح ُّولَ ُمست َ ِم َّرةُ(جـ‬
)‫َع َم ِليَّات‬
‫َعلَىُُ َمدَار‬
)‫ُهَي َكل‬:‫َهيَا ِكلُ(مـ‬
)‫ض ُرو ِريَّة‬
َ ُ:‫ََل ِز َمة )مرادف‬
)‫ُأَد َوار‬:‫دَورُ(جـ‬
‫األ َ ِمينالعَام‬
َّ ‫ُم َو‬
ُّ ‫ظف َمدَنِيّد َُو ِل‬
‫ي‬
(ٰ‫َيتَولَّىُٰ(ت َ َولَّى‬
)‫ُقَ َرار‬:‫اراتُ(مـ‬
َ ‫ِإتِّخَاذ َق َر‬
ُ‫ارات(الَّتِيُت َ َُّم‬
َ
َ ‫ض َمانتَن ِفيذال َق َر‬
)‫القُبُولُ َعلَي َها‬
ُّ ‫ِثالرئِي ِس‬
‫ي‬
َّ ّ‫المت َ َحد‬
)‫ُأَس َماء‬:‫بُِإ ِ ِسمُ(جـ‬
62 | P a g e
загрози
процес
трансформації
реагирования на
угрозы
процесс
трансформации
respond to
threats
continuous
transformation
впродовж
на протяжении
for; throughout
структури
структуры
structures
необхідні
надлежащие;
необходимые
роль
required
роль
Генеральний
секретар
Міжнародна цивільна
посадова особа
відповідальний;
скеровує
ухвалення рішень
Генеральный
секретарь
Международное
гражданское
должностное лицо
возлагается (на него);
ответственный за
принятие решений
забезпечення
виконання
(прийнятих) рішень
Головний спікер
обеспечение
выполнения
(принятых) решений
Главный спикер
від імені
от имени
arole; apart
The Secretary
General
International
civil servant
responsible for
decisionmaking
ensuring that
decisions are
implemented
Chief
spokesperson
on behalf of
‫األسئلة‪:‬‬
‫‪ّ.1‬أ َ ِجبّّعَنّّاألَس ِئلَةّالتَّا ِل َية‪:‬‬
‫‪ُ.1‬بِنَا ًُءُ َعلَىُُ َماذَاُت َُّمُتَأ ِسيسُالنَّاتُو؟‬
‫الرس ِميَّةُفِيُالنَّاتُو؟‬
‫‪َ ُ.2‬ماُ ِه َُ‬
‫يُاللُّغَاتُ َّ‬
‫سل َ‬
‫‪ُ.3‬هَلُُتَت َ َمتَّعُالد َُّولُال َّ‬
‫ضاء؟‬
‫ش ِري َكةُ ِبنَفسُ ُ‬
‫اراتُ ِمثلُالد َُولُاألَع َ‬
‫طةُ ِإتِ ّخَاذُالقَ َر َ‬
‫ي؟‬
‫‪َ .4‬ماذَاُيُ َم ِثّلُ َو َماذَاُيُ َو ِفّرُ ِحلفُ َ‬
‫ش َمالُاألَطلَ ِس ّ‬
‫ض َمانُُت َن ِفي ِذهَا؟‬
‫اخلُ ِ‬
‫اراتُدَ ِ‬
‫الحلفُ َو َ‬
‫‪َ .5‬علَىُُ َعاتِقُ َمنُُتَقَ ُُعُ َمسؤُو ِليَّةُإِ ِت ّخَاذالقَ َر َ‬
‫ي؟‬
‫‪ُ.6‬بَع ُدَُأ َ ُُّ‬
‫يُ َحدَثُت َُّمُإِستِخدَامُ َمبدَأُال ِدّفَاعُال َج َما ِع ّ‬
‫لُال ِنّزَ ا َعات؟‬
‫الحلفُ ِب َح ُّ‬
‫‪َ ُ.7‬كيفُيَلت َ ِزمُ ِ‬
‫‪َ ّ.2‬‬
‫اراتّالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫ضعّّ َحرفّ َجرّ ُمنَا ِ‬
‫سبّ َوتَر ِجمّال ِعبَ َ‬
‫ش َمالُ‬
‫سا ِس ُّ‬
‫‪.1‬‬
‫ي__ ِل ِحلف َ‬
‫يَت َ َمثََّلل َهدَفاأل َ َ‬
‫َّةوال َعس َكريَّة‪.2.‬‬
‫األَطلَ ِس ُّ‬
‫سائَِلل ِ ّ‬
‫َّةوأَمنأَع َ‬
‫َللو َ‬
‫س َيا ِسي َ‬
‫ضائِه__ ِخ ََل َ‬
‫ي__ ِح َما َية ُح ِ ّري َ‬
‫س ِعي__ َحَللنِّزَ ا َعات__ ُّ‬
‫سِل ِميَّة‪.3.‬يَت ُ ُّمتَن ِفيذُ‬
‫ُاألَطلَ ِس ُّ‬
‫ش َمال‬
‫يَلت َ ِز ُم ِحلف َ‬
‫الط ُرقال ّ‬
‫ي__ال َّ‬
‫ةوا ِشن ُ‬
‫‪ُ...‬‬
‫طن‪.4...‬‬
‫ارةاألَزَ َمات‬
‫__ ُمو ِجبالمادَ َ‬
‫َع َملَيَّاتإِدَ َ‬
‫ةرقَم‪ُ __5‬م َعا َهدَ َ‬
‫اون__د َُو َلو ُمن َّ‬
‫أَوُ__تَف ِويض__األ ُ َممالمت َّ ِحدَة‪ِ __،‬إ َ‬
‫َظ َماتد َُو ِليَّةأُخ َُر‬
‫طار ُمن َف ِردأَوُ__الت َّ َع ُ‬
‫ش َمالُ‬
‫ىٰ‪.5.‬‬
‫محلف َ‬
‫يَلت َ ِز ِ‬
‫الحلف ُُه‬
‫األَطلَ ِس ُّ‬
‫ضاء__ ِ‬
‫ي__ َمبدَأ َيقُو ُُم__إعتِ َبارأَيّ ُه ُجوم__دَولَةأَو ِعدَّةد َُول__الد َُّوَلألَع َ‬
‫َللحلف‪.6.‬‬
‫ُجو َمُا ً__ َج ِميعد َُو ِ‬
‫راإلرهَا ِبيَّة‪.7.‬‬
‫ةو ِ‬
‫احدَ َ‬
‫ت َ َّمال َع َمل__المادَ َ‬
‫ة‪،‬ردَُّا ً__ َه َج َماتال َحادِي َعشَر__ ِسبتَم َب ِ‬
‫ةرقَم‪َ 5‬م َّر َ‬
‫ش َمالُ‬
‫رحلف َ‬
‫يُ َّوفِ ِ‬
‫ضا َياا‬
‫ارات__شَأَنالقَ َ‬
‫صةفَ ِريدَة__لد َُّوَلألَع َ‬
‫ضاء__أَجَللتَّش ُ‬
‫األَطلَ ِسيّفُر َ‬
‫رو ِإ ِتّخَاذالقَ َر َ‬
‫َاو َ‬
‫اتو__ ُمختَلَفالم َج َاَلت‪.8.‬‬
‫ألَمنِيَّة__ َج ِميعالمستَويَ َُ‬
‫الحلف ُمجت َ ِمعَة‪،‬‬
‫ضاء__ ِ‬
‫َّةوالعَش ِريناألَع َ‬
‫تُعَ ِبّرالقَ َر َ‬
‫ارات__ ِ‬
‫اإل َرادَةال َج َما ِعيَّة__لد َُّوَللث َّ َمانِي َ‬
‫اإلج َماع‪.9.‬‬
‫__ ِإتِّخَاذ‬
‫ُ َج ِميعال َق َر َ‬
‫ارات__ ِ‬
‫ش َمالُ‬
‫ينوالمسؤُو ِلين__ َمقَ ّر ِحلف َ‬
‫يَت َ َوافَ ِ‬
‫ينوال َعس َك ِر ِي َ‬
‫دمئَاتال ُخبَ َُراءالمدَنِيِ َ‬
‫‪ُ...‬‬
‫صو َرة َيو ِميَّة__أَج ِلت َ َبادَُللمعلُو َمات‪.10...‬‬
‫األَطلَ ِس ُّ‬
‫ي__ ُ‬
‫‪63 | P a g e‬‬
‫اتالو َ‬
‫ام ِلين__ َم َقُ‬
‫َّةوالعَ ِ‬
‫َوالم َ‬
‫ارات__ال َحا َجة‪__،‬التَّعَ ُ‬
‫سا َعدَة__إِعدَادالقَ َر َ‬
‫طني َ‬
‫اون__البَعث َ َ‬
‫الحلف‪.‬‬
‫ّر ِ‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫ارا ِّ‬
‫تّ ِب َط ِريقَةّ َ‬
‫‪ّ.3‬قمّّ ِب َوصلّال ِعبَ َ‬
‫ش َمالُ‬
‫أ)ُ ِب َمبدَأ َيقُو ُم َعلَىُُ‬
‫سا ِسيّ ِل ِحلف َ‬
‫‪ (1‬ال َهدَفاأل َ َ‬
‫ضاءبِا األَطلَ ِس ُّ‬
‫ي‬
‫إعتِبَارأَيّ ُه ُجومعَلَىدَولَةأَو ِعدَّةد َُو ِلمنالد َُّوَلألَع َ‬
‫َللحلف‬
‫لحلف ُه ُجو َما ً َعلَىُُ َج ِميعد َُو ِ‬
‫ِ‬
‫ش َمالُاألَطلَ ِس ُّ‬
‫ي‬
‫صورةِ ِسل ِميَّة‬
‫محلف َ‬
‫‪َ (2‬يلت َ ِز ِ‬
‫ب( ِب ُ‬
‫يُ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫ت)ُ‬
‫رحلف َ‬
‫‪ (3‬يُ َوفِّ ِ‬
‫صةفَ ِريدَة‬
‫سائَِلل ِ ّ‬
‫ضائِ ِ‬
‫َّةوأَمنأَع َ‬
‫َللو َ‬
‫َّةوال فُر َ‬
‫س َيا ِسي َ‬
‫همن ِخ ََل َ‬
‫ِح َما َية ُح ِ ّري َ‬
‫َعس َك ِريَّة‬
‫‪ُ ُ)4‬م َوا َج َهةاألَزَ َماتالنَّا ِشئَة‬
‫ضايَااألَمنِيَّة‬
‫اراتبِشَأَنالقَ َ‬
‫ث( ِللتَّش ُ‬
‫روإِ ِت ّخَاذالقَ َر َ‬
‫َاو َ‬
‫‪" (5‬النَّاتُو"‪ِ :‬هيَ ُمن َّ‬
‫ستُ‬
‫ش َماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫ي‬
‫ج( بِنَا َ ًء َعلَى ُمعَا َهدَة َ‬
‫َظ َمةتَأ َ َّ‬
‫س َ‬
‫‪ُ)6‬‬
‫ح)ُ‬
‫سل َ‬
‫اخَلل ََلتَت َ َمتَّعالد َُّوَلل َّ‬
‫طة ِإ ِت ّخَا‬
‫اراتدَ ِ‬
‫ش ِري َكةبِنَفس ُ‬
‫َمسؤُو ِليَّةتَو ِجيه َع َم ِليَّةالتَّش ُ‬
‫َاورو ِإ ِت ّخَاذالقَ َر َ‬
‫ارات‬
‫ِحلفُوغَي ِرهَاُ ِمنُُال َم َهام‬
‫ذالقَ َر َ‬
‫‪ُ)7‬يَت َ َولَّىُٰاأل َ ِمينال َعام‬
‫مالحلف‬
‫ِثالرئِي ِسيّبِإِس ِ‬
‫خ)ُ ُه َوالمت َ َحدّ َّ‬
‫‪ (8‬األ َ ِمينال َعام‬
‫يالحلف‬
‫ضاء ِف ِ‬
‫د)ُاَلَّتيتَت َ َمتَّع ِب َهاالد َُّوَلألَع َ‬
‫لّالفَ َرا َ‬
‫سبَةّ َوتَر ِجمّال َك ِل َماتّالغَ ِريبَة‪:‬‬
‫‪ .4‬إِم َّ‬
‫غاتّبِ َك ِل َمةّ ُمنَا ِ‬
‫ي‪،‬‬
‫محلف َ‬
‫يَلت َ ِز ِ‬
‫ش َمال____(األَطلَن ِط ّ‬
‫ي____(قُبلَة‪،‬‬
‫ي) ِب َمبدَأ َيقُو ُم َعلَىإِعتِ َبارأ َ ُّ‬
‫األَف ِري ِق ُّ‬
‫ِدفَاع) َعلَىدَولَةأَو ِعدَّةد َُو ِلمنالد َُّول____(ال ُحلَفَاء‪،‬‬
‫ُ َج ِميع‪،‬‬
‫المت َ َم ِ ّردَة)بِاَل ِحلف ُه ُجو َما ً َعلَىُ____(بِضعَة‪،‬‬
‫ي‪،‬‬
‫و ُه َو َمبدَأال ِدّفَاع____(ال َج َما ِع ّ‬
‫صيل ِفي____(ال ِكتَاب‪،‬‬
‫ص ُّ‬
‫الت َّ َخ ُّ‬
‫ي(‪،‬المن ُ‬
‫صوص َعلَيه ِبالتَّف ِ‬
‫ص ِ‬
‫القَانُون) َرقَم‪ِ 5‬من ُم َُعاهَدة____) ِإس َ‬
‫طنبُول‪،‬‬
‫احدَة‪ِ (____،‬دفَا َعاً‪،‬‬
‫ةو ِ‬
‫َما ِل ِ‬
‫يز َيا)‪َ .‬و َحتَّىٰاآلن‪،‬ت َ َّمال َع َمل ِب َها َم َّر َ‬
‫اإلرهَا ِبيَّة‪،‬‬
‫قُبُ َ ُ‬
‫وَلً) َعلَى َه َج َماتال َحادِي َعش ِ‬
‫َرمنسِبتَم َبر____) ِ‬
‫(س ِويس َرا‪،‬‬
‫ضتلَ َها____‬
‫ِّ‬
‫الرئَا ِسيَّة)اَلَّتِيتَعَ َّر َ‬
‫ي‪ُ،‬‬
‫ُاألَطلَ ِس ُّ‬
‫ُ ُه ُجوم‪ُ،‬‬
‫ضاء‪ُ،‬‬
‫ُاألَع َ‬
‫َللحلف‪.‬‬
‫ُث َ َّمة)د َُو ِ‬
‫ُالمنفَ ِرد‪ُ،‬‬
‫ُالمادَة‪ُ،‬‬
‫ُ َوا ِشن ُ‬
‫طن‪ُ،‬‬
‫ُ َردَّاً‪ُ،‬‬
‫اإلس ِتق ََل ِليَّة‪ُ،‬‬
‫ُ ِ‬
‫ُال ِو ََليَاتالمت َّ ِحدَة‪ُ،‬‬
‫‪64 | P a g e‬‬
‫ُش ََرا َكات‪ُ،‬‬
‫وكرانِيَا)‪.‬ت َ َّمتإِقَا َمة____(ش َِر َكات‪،‬‬
‫أُ َ‬
‫ي‪.‬‬
‫ش َماَلألَطلَ ِس ُّ‬
‫َللرا ِغبَةفِيالعَ َملوبِنَاء____( َمبَانِي‪َ ُ ،‬ع ََلقَات‪ِ ُ ،‬شقَق)ُ َمع ِحلف َ‬
‫أَن ِظ َمة) َمعالد َُّو َّ‬
‫ي‪ُ،‬‬
‫سط‪،‬‬
‫المحيط____(المت َ َو ِ ُّ‬
‫وتَمتَدُّ َه ِذ ِهالد َُّو ِلمن ِ‬
‫ُاألَطلَ ِس ّ‬
‫الوس َ‬
‫الو ِسي َ‬
‫طىٰ‪ُ،‬‬
‫طة‪،‬‬
‫ُ ُ‬
‫األَح َمر) ِإلَىٰآ ِس َيا____( َ‬
‫س َ‬
‫ي‪ُ،‬‬
‫سط‪،‬‬
‫َلإلس َكن ِدنَافيَّة ِإلَىٰال َبحر____(المت َ َو ِ ّ‬
‫المت َ َو ِ ّ‬
‫طة) َو ِمن َمن ِطقَةالد َُّو ِ‬
‫ُاألَطلَ ِس ّ‬
‫ةمنال ُمن َّ‬
‫َظ َمات____ (ال َع َر ِبيَّة‪ُ ،‬الد َُّو ِليَّة‪ُ،‬‬
‫ضا ً َمع َ‬
‫ةوا ِس َع ِ‬
‫األَح َمر)‪َ .‬ك َما َيت َ َع َاو ِ‬
‫نالحلفأَي َ‬
‫ش َب َك َ‬
‫ُال َّ‬
‫ش ِري َكة‪ُ،‬‬
‫اميَة‪،‬‬
‫يميَّة)‪ََ .‬لتَت َ َمتَّعالد َُّول____(النَّ ِ‬
‫اإلق ِل ِ‬
‫ِ‬
‫سل َ‬
‫ارات‪ُ،‬‬
‫اإلج َرا َ َءات‪،‬‬
‫التَّابِ َعة)بِنَفس ُ‬
‫ُالقَ َر َ‬
‫طة ِإ ِت ّخَاذ____( ِ‬
‫الحلف‪ُ،‬البَحر)‪.‬‬
‫ضاءفِي____(البَرلَ َمان‪ِ ُ،‬‬
‫المواقِع)اَلَّتِيتَت َ َمتَّع ِب َهاالد َُّوَلألَع َ‬
‫َ‬
‫ضعّّ(أَلّالتَّع ِريف)ّ ِعندّال َّ‬
‫‪َ ّ.5‬‬
‫ض ُرو َرة‪:‬‬
‫)_( ُمن َّ‬
‫ارُا ً‬
‫َظ َمة)_( ِحلف)_( َ‬
‫ي‪(_)،‬إِختِ َ‬
‫ص َ‬
‫ش َمال)_(أَطلَ ِس ّ‬
‫")_(نَّاتو"‪ِ ،‬هي)_( ُمن َّ‬
‫ستُُ‬
‫َظ َمة)_(تَأ َ َّ‬
‫س َ‬
‫ي)_(تِيت َ َُّم)_(تَّوقِيع َعلَي َهافِي)_‬
‫ش َمال)_(أَطلَ ِس ُّ‬
‫في)_( َعام‪ِ (_)1949‬بنَا ًء َعلَىُ)_( ُم َعا َهدَة)_( َ‬
‫( َوا ِشن ُ‬
‫َيقَع)_( َمقَ ُّر)_( ِق َيادَة)_( ِحلف ِفي ُ َمدينَةُ‬
‫سنَة‪.1949‬‬
‫سان َ‬
‫طن ِفي ‪ 4‬أَب ِريل‪/‬نِي َ‬
‫اص َمة)_( َبل ِجي َكا‪.‬‬
‫)_( ُ‬
‫بروكسِل)_( َع ِ‬
‫َّةو)_(لُّغَة)_(فَ َرن ِسيَّة‪.‬‬
‫يزي َُ‬
‫َو ِلـ)_(ل ِح ُِ‬
‫لف)_(لُغَتَان)_( َرس ِميَّتَان ُه َما)_(لُّغَة)_(إِن ِج ِل ِ‬
‫ل)_( ُمست َ ِم َّرة َعلَىُ)_( َمدَار)_(‬
‫ي)_( َع َم ِليَّة)_(ت َ َح ُّو َُ‬
‫ش َمال)_(أَطلَ ِس ُّ‬
‫يحلف َ‬
‫)_(يَت ُ ُُّم)_( ِإجراءفِ ِ‬
‫اتو)_(قُد َراتو)_( َهيَا ِكل)_( ََّل ِز َمة ِلـ)_(لُت َّ‬
‫س َُ‬
‫سن ََوات)_( َعدِيدَة ِل َ‬
‫ض َمان)_( ِإمتِ ََل ِكه ِلـ)_(ل ِسيَا َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ضائِ ُِه‪.‬‬
‫َعا ُمل َمعُ)_(تَّهدِيدَات)_( َحالي َُ‬
‫َّةو)_( ُمستَقُ َبليَّة‪،‬بِ َمافِيذَ ِلك)_( ِدّفَاَع)_( َج َما ِعيّ َعنُ)_(أع َ‬
‫)_(يُ َع ُدُّ)_(أ َ ِمين)_( َعام)_(أَعلَىُ)_( ُم َو َّ‬
‫ي)_(د َُو ِليّ ِفي)_( ِحلف‪،‬و َيت َ َولَّىٰ)_(‬
‫ظف)_( َمدَ ِن ُّ‬
‫َهذَا)_( َّ‬
‫اخل)_( ُِ‬
‫ح‬
‫ارات)_(دَ ِ‬
‫وجيه)_( َع َم ِليَّة)_(تَّش ُ‬
‫شخص)_( َمسؤُوليَّةت َ ِ‬
‫رو ِإ ِت ّخَاذ)_(قَ َر َ‬
‫َاو َ‬
‫رارات‪.‬‬
‫ض َمان)_(تَن ِفيذتِ َُ‬
‫ل َُ‬
‫فو)_( َ‬
‫لك)_(قَ َ‬
‫س)_( ُم َو َّ‬
‫ظ ِفين‬
‫ك)_( ُمت َ َحدِّث)_( َّرئِي ِسيّ ِبـ)_( ِإسم)_( ِحلفويَرأ َ ُُ‬
‫َُو)_(أ َ ِمين)_( َعام ُه َُو)_( َكذَ ِل َُ‬
‫)_(د َُّو ِل ِيين)_(تَّا ِب ِعين ِلـ)_(ل ُمن َّ‬
‫َظ َمةويَقُو ُم ِبـ)_(تَقدِيم)_( َم ُ‬
‫يهو)_(دَّ َعم)_(ُِإدَا‬
‫ةو)_(تَّو ِج َُ‬
‫شو َر َُ‬
‫ِريّلـ)_( َبعثَات)_( َو َ‬
‫طنِيَّة)_( َمو ُجودَةفِي)_( َم َق ُّر)_( ِحلف)_(نَّاتُو‪.‬‬
‫وكرا ِنيَّةإِلَىال َع َر ِبيّة‪:‬‬
‫‪ .6‬تَر ِج ِ‬
‫ممناأل ُ َ‬
‫‪– Членом НАТО може стати «будь-яка країна Європи, яка в змозі‬‬
‫‪виконувати та розвивати принципи цього Договору й робити внесок у‬‬
‫‪підтримання безпеки Північноатлантичного регіону».‬‬
‫‪НАТО також запроваджує ініціативу, відому під назвою План дій щодо‬‬
‫‪членства, в рамках якої країнам-кандидатам надаються практичні поради та‬‬
‫‪65 | P a g e‬‬
пропонується адресна допомога. У свою чергу, країни-претенденти мають
відповідати певним ключовим вимогам.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– НАТО запропонувала партнерство країнам, які прагнули
співпрацювати та розвивати відносини з НАТО. Ці країни простягаються від
Атлантики до Середньої Азії і від Скандинавії до Середземномор'я. НАТО
також співпрацює з широким колом міжнародних організацій.
Країни-партнери не мають тих самих повноважень, що й держави-члени
НАТО, стосовно ухвалення рішень.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Генеральний секретар є вищим міжнародним цивільним посадовцем
Альянсу. Він скеровує процес консультацій та ухвалення рішень у
Північноатлантичному альянсі та забезпечує їх реалізацію. Генеральний
секретар також представляє НАТО на міжнародному рівні та очолює
Міжнародний секретаріат організації, який надає консультації, рекомендації
та адміністративну підтримку національним делегаціям у штаб-квартирі
НАТО.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
:‫ارةّالتَّا ِليَة‬
َ َ‫تَر ِجمّال ِعب‬.7
."‫الوضعاألَمنِيّ ُهنَاك‬
ُ ‫"تَدَ ُّخلُالنَّاتُوفِي‬
َ َ‫وريَا َكان‬
ِ ‫س‬
َ ُ‫سيُ َؤ ِديّإِلَىٰتَدَه َور‬
66 | P a g e
‫ص ِحيفَة "بيلد" األَلمانِيَّة‪.‬‬
‫– األ َ ِمينالعَام ِل ِحلفالنَّاتُوينسستولتنبرغُفِي ُمقَابَلَة َمع َ‬
‫‪– _____________________________________________________.‬‬
‫‪67 | P a g e‬‬
‫الدّرسالسابع‬
‫ةّالجنائ ِيةّالدوليةّ(اإلنتربول) ّ‬
‫ُمنَ َّظ َمةّالشر َط ِ‬
‫لَم َحةعَا َّمة‬
‫اإلنتِربُول ُ ُمن َّ‬
‫َظ َمة ُ َعالَ ِميَّة ُتَس َعىٰ ِإلَىٰ ُم َكافَ َحةال َج ِري َمة‪َ .‬حيّث ُبَدَأَت ِرحلَت َ َهاقَبل ُأَكثَرُ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫شر َ‬
‫امخ ََلَللمؤت َ َمرالد َُّو ِليّاأل َّول ِلل ُ‬
‫ةالجنَا ِئيَّة ِفي ُمونَا ُكو‪.‬‬
‫ِمنُ‪َ 100‬ع ِ‬
‫ط ِ‬
‫ِإذت َ َ‬
‫ار َب ِت َها‪.‬‬
‫ط َّو َرتال َج َرا ِئم ِبشَكل َجذ ِر ُّ‬
‫ي‬
‫اتوال َخدَ َماتالمستَخ ِد َمة ِل ُم َح َ‬
‫‪،‬و َكذَُِل َكاألَدَ َّو َ‬
‫ُ ُمن ُذ ُ‪َ 1914‬‬
‫ضاءالـ‬
‫ة‪،‬ويُقَ ِدّمالدَّعم ِلبُلدَانِهاألَع َ‬
‫َواليَوم‪،‬يُ َو ِ‬
‫ُّفو ِ‬
‫اص ِ‬
‫اإلستِ َجابَة ِللت َّ َح ِدّيَاتال َجدِيدَ َ‬
‫َلإلنتِربُوَللت َّ َكي َ‬
‫‪190‬فِيإِلتِزَ ِام َها ِب َجعَلل َعالَمأَكثَرأ َ َمانَُا ً‪.‬‬
‫يخّيَّة‬
‫لَم َحةت َ ِار ِ‬
‫شر َ‬
‫فِي َعام ُ‪َ 1914‬و ِخ ََلَللمؤت َ َمرالد َُّو ِليّاأل َ َّول ِلل ُ‬
‫ةالجنَائِيَّةفِي ُمونَا ُكو ُ ُو ِلدَتُ ُال ِفك َرة‪»ُ :‬لَوُُ‬
‫ط ِ‬
‫شر َ‬
‫تَعَ َاونَتال ُّ‬
‫حُالعَالَمُأَكثَرُأ َ َمانَُا ً«‪ .‬لَ ِكنُ َعرقَلَتُُال َحربُ‬
‫ي‪ِ ُ،‬ألَصبَ َُ‬
‫طة َعلَىُُالمست َ َوىُٰالد َُّو ِل ّ‬
‫ال َعالَ ِميَّة ُاألُولَىٰ ُ َه ِذ ُِه ُال ُخ َ‬
‫اإلن ِتربُول ُ َرس ِميَُّا ًُ ِفي ُ ِف ِيينَا ُ َعلَىُُ‬
‫طط‪ُ ،‬ل َيتُم ِفي َعام ُ‪ُُ 1923‬ت َأ َ ِسيس ُ ِ‬
‫يَ ُِدُ ِعش ِرينُبَلَدَُا ً‪.‬‬
‫ّلنتِربُولواَلَّذِي ُيُع َرف ُاليَومُ‬
‫اون ُ َوافَقَُ ُ ُك ُّ‬
‫ع ُ‬
‫ل ُبَلَد ُ ُ‬
‫و ِلتَس ِهيل ُالتَّعَ ُ‬
‫ضو ُ َعلَىُ ُتَأ ِسيس ُ َمكتَبَُا ًُ ِل ِ‬
‫الو َ‬
‫ص َماتُ‬
‫طنِيَّة‪َ ُ .‬حي ُُ‬
‫ّث ُتَأ َ َّ‬
‫ستُ ُ َوحدَات ُخَا َّ‬
‫س َ‬
‫صة ُ ِللتَعَا ُمل ُ َمعُ ُال َب َ‬
‫ِبالم َكاتِب ُالمر َك ِزيَّة ُ َ‬
‫سفَر ُ َوتَبقَىٰ ُ َه ِذُِهُ‬
‫ارين ُ َوتَز ِوير ُالعُملَة ُ َو َج َوازَ ات ُال َّ‬
‫والم َخ ِد َّرات ُوالمج ِر ِمين ُالفَ ِ ّ‬
‫األَن ِش َ‬
‫الر ِئي ِسيَّة ِلغا َيةُهذَاُال َيوم‪.‬‬
‫طةُ ِه َُ‬
‫يُ َ‬
‫‪68 | P a g e‬‬
‫صل ُ ِمنُ ُ ِخ ََللُ‬
‫صة ُ ِللت َّ َوا ُ‬
‫وفِي ُ َعام ُ‪ُ 1935‬أَصبَ َحت ُهنَاك ُقَنَاة ُخَا َ‬
‫شر َ‬
‫ص َاَل َ‬
‫تَل ِسل ِكيَّة ُمست َ ِقلَّةلل ُّ‬
‫طة‪ُ ،‬لَ ِكن ُ َمعإِند ََِلع ُال َحرب ُالعَالميَّة ُالثَّانِيَّة ُت َ َوقَفَتُُ‬
‫َ‬
‫ش َب َكةإ ِت ّ َ‬
‫َظ َمة ُ َعنُ ُالعَ َمل‪َ ُ .‬وبَعدَال َحرب ُفِي ُ َعام ُ‪1946‬إِن َكبَّتالمن َّ‬
‫المن َّ‬
‫َظ َمة ُ َعلَىإ ِ َعادَة ُالبِنَاء ُ َمعُ ُ َمقَ ُّرُ‬
‫اريس‪.‬‬
‫َجدِيدُلَ َهاُ ِفيُ َب ِ‬
‫اإلنتِربُول ُفِي َعامُ‬
‫ِإزدَاد ُالت َّ َع ُ‬
‫اون ُ َمعاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُ ِبقُ َّوة‪ُ ،‬فَقَدُ ُ َع َّززَ ِإعتِ َرافاأل ُ َمم ُالمت َّ ِحدَة ُ ِب ِ‬
‫ضعُالمن َّ‬
‫اإلرهَابُذَر َوتَه‪.‬‬
‫‪َ ُ1971‬و َ‬
‫اإلن ِتربُولُ ِفيُ ُم َح َ‬
‫ارَُبةُ ِ‬
‫َظ َمة‪ِ ُ،‬في َماُ َبلَ َُغُدَورُ ِ‬
‫اريسإِلَىُٰ ِليُون‪.‬‬
‫وفِيُ َعامُ‪ُ1989‬نَقَ ََل ِإلنتِربُولُ َمقَ ُّرُأ َ َمانَتِهُال َعا َّمةُ ِمن َب ِ‬
‫اإلنتِربُول ِفي ِليُون‬
‫َمقَ ّر ِ‬
‫المفردات‬
‫ُم َكافَ َحةال َج ِري َمةُ(جـ‪َ ُ:‬ج َرائِم)‬
‫‪боротьба із‬‬
‫‪злочинністю‬‬
‫‪борьба с‬‬
‫‪преступностью‬‬
‫شر َ‬
‫المؤت َ َمرالد َُّو ِليّاأل َ َّول ِلل ُ‬
‫ةالجنَا‬
‫ط ِ‬
‫ئِيَّة‬
‫‪1-й Международный‬‬
‫‪конгресс уголовной‬‬
‫‪полиции‬‬
‫يُ(جـ‪ُ:‬أَش َكال)‬
‫ِبشَكل َجذ ِر ُّ‬
‫أَدَ َّواتُ(مـ‪ُ:‬أَدَاة)‬
‫ت َّ َكيُّفُ(مرادف‪ُ:‬تَأَقلُم)‬
‫ِإستِ َجابَة)جـ‪:‬ـات(‬
‫ت َ َحدِّي)جـ‪:‬ـات(‬
‫سا َعدَة)‬
‫دَع َُمُ(مرادف‪ُ ُ:‬م َ‬
‫;‪turn back crime‬‬
‫‪struggle against‬‬
‫‪crime‬‬
‫‪The First‬‬
‫‪International‬‬
‫‪Criminal Police‬‬
‫‪Congress‬‬
‫‪1-й‬‬
‫‪Міжнародний‬‬
‫‪конгрес‬‬
‫‪кримінальної‬‬
‫‪поліції‬‬
‫‪кардинально‬‬
‫‪кардинально‬‬
‫‪cardinally‬‬
‫‪устаткування‬‬
‫‪оборудование‬‬
‫‪equipment‬‬
‫‪пристосування‬‬
‫‪приспособление‬‬
‫‪adaptation‬‬
‫‪реагування‬‬
‫‪реагирование‬‬
‫‪reaction‬‬
‫‪виклик‬‬
‫‪вызов‬‬
‫‪challenge‬‬
‫;‪підтримка‬‬
‫‪поддержка; помощь‬‬
‫‪support‬‬
‫‪69 | P a g e‬‬
допомога
зобов'язання
commitment
обязательство
collaboration
сотрудничество
toprevent;interru
pt
мешать
співробітницт
во
заважати
a plan
план
план
by smb.
кем-л.
кимось
facilitation
облегчение
полегшення
National Central
Bureaus (NCBs)
Национальные
центральные бюро
special units
спецподразделения
fingerprints
отпечатки пальцев
Національні
центральні
бюро
спецпідрозділ
и
відбитки
пальців
fugitives
беглецы
утікачі
counterfeiting of
money; fake
money
core activity
фальшивомонетчест
во
фальшування
грошей
профильная
деятельность
основна
діяльність
independent
radio network
независимвя
радиосеть
незалежна
радіомережа
communication
связь
зв'язок
outbreak of war;
advent of war
to set about
(work)
rebuilding
начало войны
початок війни
приступить;
бросаться (к работе)
реконструкция
почати
tobecomestronge
r; to go from
strength to
strength
70 | P a g e
постоянно расти,
улучшаться
реконструкція
постійно
покращуватис
я
(‫ـات‬:‫ام)جـ‬
ُِ َ‫ِإل ِتز‬
‫اون‬
ُ َ‫تَع‬
ُ:‫ُمرادف‬،ُ‫لُ(يُ َعرقِل‬
َُ َ‫َعرق‬
َ ‫قَا‬
(‫ت‬
َُ َّ ‫شت‬
َ ُ،‫ط َع‬
َّ ‫ُخ‬
َ ‫ُ ُخ‬:‫طة(جـ‬
(‫طط‬
ُُ‫ُ ِمن‬:‫ُمرادف‬،‫ُأَيدِي‬:‫َعلَىيَ ُِدُ(جـ‬
ُ)‫قِبَل‬
(‫ـات‬:‫تَس ِهيلُ)جـ‬
َ ‫الو‬
ُ:‫طنِيَّةُ(مـ‬
َ ‫الم َكاتِبالمر َك ِزيَّة‬
)‫َمكتَب‬
)‫ُ َوحدَة‬:‫صةُ(مـ‬
َُّ ‫َوحدَاتخَا‬
ُ:‫صابع)ُ(مـ‬
َ َ ‫ص َماتُ(األ‬
َ ‫َب‬
)‫بَص َمة‬
ُ‫ُ ُمج ِر ُُم‬:‫ارونُ(مـ‬
ُ َ‫ُمج ِر ُمونف‬
(ُ‫فَار‬
(‫ات‬:‫تَز ِويرالعُملَة)جـ‬
ُ:‫ي(جـ‬
ُّ ‫نَشَاطُ َرئِي ِس‬
َ ‫أَن ِش‬
(‫ةر ِئي ِسيَّة‬
َ ‫ط‬
ُ‫ص َاَلتَل ِسل ِكيَّة ُمست َ ِقلَّة‬
َ
َ ّ ‫شبَ َكةإ ِت‬
)‫شبَ َكات‬
َ ُ:‫(جـ‬
‫صل‬
ُ ‫ت َ َوا‬
)‫ُ ُح ُروب‬:‫ِإند ََِلعال َحربُ(جـ‬
)ُُّ‫ِإن َكُبَّتُُ(يَن َكب‬
‫ِإ َعادَةال ِبنَاء‬
‫َيزدَادُقُ َّوة‬
‫ِإعتِ َراف )جـ‪ُ:‬ـات)‬
‫ضعُ( َع َّززَُ)‬
‫الو َ‬
‫يُ َع ِ ّز ُُزُ( ِمنُ)ُ َ‬
‫اإلنتِربُول) َمقَ ّرأ َ َمانَتِهال َعا َّمة‬
‫نَقَ َُ‬
‫ل( ِ‬
‫‪визнання‬‬
‫‪признание‬‬
‫‪recognition‬‬
‫‪зміцнювати‬‬
‫‪становище‬‬
‫)‪(Інтерпол‬‬
‫‪перемістив‬‬
‫‪свою штаб‬‬‫‪квартиру‬‬
‫‪Генерального‬‬
‫‪секретаріату‬‬
‫‪досягти піку‬‬
‫‪укреплять‬‬
‫‪положение‬‬
‫)‪(Интерпол‬‬
‫‪переместило свою‬‬
‫‪штаб-квартиру‬‬
‫‪Генерального‬‬
‫‪секретариата‬‬
‫‪to reinforce‬‬
‫‪smb’s status‬‬
‫)‪(INTERPOL‬‬
‫‪relocated its‬‬
‫‪General‬‬
‫‪Secretariat‬‬
‫‪headquarters‬‬
‫بَلَغَذَر َوةُ(يَبلُ ُُغ)‬
‫‪Lyon‬‬
‫‪Лион‬‬
‫‪Ліон‬‬
‫ِليُون‬
‫شعَار‬
‫موال ِ ّ‬
‫اإلس َ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫مالرس ِميّ ِلل ُمنَظ َمة ُه َُو"المنَظ َمةالد َُّو ِليَّة ِلل ُّ‬
‫اإلنتِربُول("‪.‬‬
‫ةالجنَائِيَة‬
‫اإلس َّ‬
‫شرط ِ‬
‫) ِ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫‪International‬‬
‫ارة‬
‫َو ِإس ُم َه َّ‬
‫االرس ِميّال ُمخت َ َ‬
‫يزيّة ُه َُو‪،ICPO‬أياألح ُرفاألولىٰ ِمن ِعبَ َ‬
‫اإلنك ِل ِ‬
‫صر ِب ِ‬
‫اإلسم‪INTERPOL‬فَ ِهيُ‬
‫‪،Criminal‬أ َ َّما‬
‫‪PoliceOrganization‬‬
‫ُ ِ‬
‫‪International‬بالُلغّةُ‬
‫ارة‪Police‬‬
‫َك ِل َمة ُمد َم َجة ِل ِع َب َ‬
‫ي‪ُ.‬‬
‫ّة‪،‬وقَدأُختِي َرفِيعَام‪َ 1946‬كعَن َوانبَرقِ ُّ‬
‫اإلنك ِل ِ‬
‫ِ‬
‫يزي َ‬
‫َو َكانَتالمن َّ‬
‫شر َ‬
‫َظ َمةتُع َرفبِإِسم"اللَّجنَةالد َُّو ِليَّة ِلل ُّ‬
‫ةالجنَائِيَّة"ُ َحتَّىٰ َعام‪.1956‬‬
‫ط ِ‬
‫ش َعار‪ :‬يَت َ َك َّون ِش َعارالمن َّ‬
‫ال ِ ّ‬
‫َاصرالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫َظ َمةالمست َ َخدَم ُمنذُ َعام‪ِ 1950‬منال َعن ِ‬
‫َرسمُ‬
‫طةالمن َّ‬
‫ضيَّةيُشِير ِإلَىٰ َّ‬
‫غصنَازَ يتُونيُ ِحي َ‬
‫الطا َبعال َعاَلَ ِمي ِّْلَن ِش َ‬
‫َظ َمة‪،‬و ُ‬
‫طان ِبال ُك َرةاألَرُ‬
‫ِلل ُك َرةاألَر ِ‬
‫ضيَّة‪،‬بَينَغُصنَي َّ‬
‫سيفعَ ُُم‬
‫َّةويَر ِمزَ انإِلَىٰال َّ‬
‫م؛اإلسم‪INTERPOL‬تَحتَال ُك َرةاألَر ِ‬
‫ِ‬
‫ّالزيتُون؛ َ‬
‫س ََل ِ‬
‫ضي َ‬
‫ضيَّةُ‬
‫و ِديّخَلفَال ُك َرةاألَر ِ‬
‫شر َ‬
‫يَر ِم ُز ِإلَىٰ َع َمَلل ُّ‬
‫ضيَّة‪َ ،‬علَى َجانِبَيّال‬
‫ص َران‪OIPC‬و‪ICPO‬فَوقَال ُك َرةاألَر ِ‬
‫ة؛اإلس َمانالمخت َ َ‬
‫ط ِ‬
‫انرمزَ ا ً ِإَُلىال َعدَالَةتَحتَغُصنَي َّ‬
‫ّالزيتُون‪.‬‬
‫َّ‬
‫سيف؛ َكفت َ ِ‬
‫اميزَ َ‬
‫‪достичь пика‬‬
‫‪to reach the peak‬‬
‫ال َعلَم‪:‬‬
‫يُستَخدَم َهذَاالعَلَم ُمنذ ُ َعام‪.1950‬لَونالخَل ِفيَّةأَز َرقفَاتِح؛وال ِ ّ‬
‫َاظ َرةا‬
‫س‬
‫سومالمتَن ِ‬
‫ط؛والر ُ‬
‫ُّ‬
‫يالو َ‬
‫شعَارفِ َ‬
‫شر َ‬
‫سر َعة َع َمَلل ُّ‬
‫ألَر َب َعة ِلل َبرق َحو ََلل ِ ّ‬
‫طة‪.‬‬
‫تو ُ‬
‫اإلتِ ّ َ‬
‫ش َعارتَر ِمز ِإلَىٰ ِ‬
‫ص َاَل َ‬
‫وجيَا ُال َجدِيدَة ُالتَّح ِقيق ُفِي ُال َج َرائِم‪ُ ،‬لَ ِكن ُنقصُ‬
‫فِي ُأ َ َوائِل ُالقَرن ُالعَش ِرين‪َ ُ ،‬‬
‫س َّهلَتُ ُالتَّكنُولُ ِ‬
‫وب‪.‬‬
‫ارينُال ُه ُر َُ‬
‫س َّهلُ َعلَىُُالمج ِر ِمينُالفَ ِ ّ‬
‫اونُ َبينَُُالبُلدَانُ َ‬
‫الت َّ َع ُ‬
‫نُق َطةّت َ َح ُّول‬
‫‪71 | P a g e‬‬
‫يُ َجدِيدُ َونُق َ‬
‫طةُت َ َح ُّولُبِالنِّسبَةُ‬
‫ش َّكلَتإِعتِدَا َءاتُال َحادِيُ َعشَرُ ِمنُُأَيلُول‪ِ /‬سبتَمبَرُ َعهدُإِرهَابِ ُّ‬
‫َ‬
‫عةُ‬
‫ّلنتِربُول‪ِ ُ ،‬لذَا ُأُن ِش َُ‬
‫ضاء ُ َعلَىُ ُ َمدَار ُال َّ‬
‫َّاتوالتَّنسِيق ُ ِلدَ َعم ُالبُلدَان ُاألَع َ‬
‫سا َ‬
‫ِل ِ‬
‫ئ ُ َمر َكز ُال َع َم ِلي َ‬
‫س َم َحتُ ُ َمن ُ‬
‫شر َ‬
‫ص َاَلت ُالمأ ُمونَة‪ِ I-24/7‬لل ُّ‬
‫يُ‬
‫صول ُاآل ِل ُّ‬
‫طة ُبِتَّبَادُل ُ َّ‬
‫الو ُ‬
‫الر َ‬
‫َو َ‬
‫سائِل ُ َو ُ‬
‫اإلتِ ّ َ‬
‫ظو َمة ُ ِ‬
‫سفَر ُالمفقُودَةُ‬
‫اإلن ِتربُول‪َ ُ ،‬ك َما ُت َ َُّم ُ ِإنشَاء ُقَا ِعدَة ُ َب َيانَات ُ ِل َوثَا ِئق ُال َّ‬
‫ِإلَىٰ ُقَ َوا ِعد ُ َب َيانَات ُ ِ‬
‫ض َّمنُ‬
‫عبُور ُال ُحدُود ُ َحي ُُ‬
‫سا َعدَة ُفِي ُت َ َعقُّبالمج ِر ِمين ُاَلَّذِين ُيُ َحا ِولُون ُ ُ‬
‫ث ُتَت َ َ‬
‫َوالمس ُروقَة ُ ِلل ُم َ‬
‫صابِع ُ َوالبَص َمة ُال ِو َراثِيَّة‪ِ ُ ،‬عندَهَاُ‬
‫ص َمات ُاأل َ َ‬
‫تجنَائِيَّة ُ ِمثل ُبَ َ‬
‫َه ِذُِه ُالقَا ِعدَة ُ َعلَىس ِِج ََّل ِ‬
‫سا َعدَة ُال ُّ‬
‫طةُ‬
‫شر َُ‬
‫حا َ ِإلنتِربُو ُ‬
‫أَص َب َُ‬
‫أل َكثَر ُفَعَّا ِليَّة ُ ِمنُ ُن ِ‬
‫َاح َية ُال َع َم ِليَّات َوأَوفَدَفِ َرق ُالت َّ َح ُّرك ُ ِل ُم َ‬
‫الو َ‬
‫طنِيَّةُ َميدَانِيَُّا ً‪.‬‬
‫َ‬
‫ِفُ َع َم ِليَّاتُ ِإن َفاذُال َقانُونُ ِسل ِس َلةُ َوا ِس َعةُ ِمنُُال َج َرا ِئمُاَلَّ ِتيُتَسعَىٰالمن َّ‬
‫َظ َمةُ ِإ َلىُٰ‬
‫تَستَهد ُُ‬
‫سلَعُالمزَ يَّفَةُ َواألَد ِويَةُ‬
‫اإل ِت ّ َجارُ ِبالبَشَرُ َوال ِ ّ‬
‫ُم َكافَ َحتِ َهاُ ِبنَشَاطُاليَومُ َكال َج َرائِمُ ِ‬
‫ض ُدَُّاألَطفَالُ َو ِ‬
‫ارينُ َوغَي ِرهَا‪.‬‬
‫َّةوت َ َعقُّبُالمج ِر ِمينُالفَ ِ ّ‬
‫غَيرُالمش ُرو َعةُ َوالم َخدّ َِراتُوال َج َرا ِئمال ِبي ِئي َ‬
‫المفردات‬
‫المن َّ‬
‫شر َ‬
‫َظ َمةالد َُّو ِليَّة ِلل ُّ‬
‫ةالجنَا‬
‫ط ِ‬
‫ئِ َية‬
‫شر َ‬
‫اللُّجنَةالد َُّو ِليَّة ِلل ُّ‬
‫ةالجنَائِيَة‬
‫ط ِ‬
‫ِش َعارُ(جـ‪:‬ات)‬
‫َاصر(‬
‫ُ‬
‫عن ُ‬
‫صر(جـ‪َ ُ:‬عن ِ‬
‫َار)ُإِلىٰ‬
‫يُشِي ُُرُ(أَش َُ‬
‫َ‬
‫طابَع َعاَلَ ِم ُّ‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫صان)‬
‫غصنزَ يتُونُ(جـ‪ُ:‬أَغ َ‬
‫يُ ِحيطُ(أ َ َحا َُ‬
‫ط)ُبُـ ِ‬
‫ضيَّة‬
‫ال ُك َرةاألَر ِ‬
‫ي(‬
‫يُ(عكس‪ُ:‬أُفُ ِق ُّ‬
‫َع ُمو ِد ُّ‬
‫سيُوف)‬
‫سيفُ(جـ‪ُ:‬أَس َياف‪ُ ،‬‬
‫َ‬
‫خَلفُ(عكس‪ُ:‬أ َ َمام)‬
‫‪Міжнародна‬‬
‫‪організація‬‬
‫‪кримінальної‬‬
‫‪поліції‬‬
‫‪Міжнародна‬‬
‫‪комісія‬‬
‫‪кримінальної‬‬
‫‪поліції‬‬
‫‪емблема‬‬
‫‪Международная‬‬
‫‪организация‬‬
‫‪уголовной полиции‬‬
‫‪International‬‬
‫‪Criminal Police‬‬
‫‪Organization‬‬
‫‪Международная‬‬
‫‪комиссии‬‬
‫‪уголовной полиции‬‬
‫‪эмблема‬‬
‫‪International‬‬
‫‪Criminal Police‬‬
‫‪Commission‬‬
‫)‪(ICPC‬‬
‫‪anemblem; alogo‬‬
‫‪елемент‬‬
‫‪элемент‬‬
‫‪anelement‬‬
‫‪вказувати‬‬
‫‪указывать‬‬
‫‪toindicate‬‬
‫‪глобальний‬‬
‫‪характер‬‬
‫‪оливкова гілка‬‬
‫‪глобальный‬‬
‫‪характер‬‬
‫‪оливковая ветвь‬‬
‫‪worldwide‬‬
‫‪anolive branche‬‬
‫‪оточувати‬‬
‫‪окружать‬‬
‫‪tosurround‬‬
‫‪глобус‬‬
‫‪глобус‬‬
‫‪aglobe‬‬
‫‪вертикальный‬‬
‫‪вертикальный‬‬
‫‪vertical‬‬
‫‪меч‬‬
‫‪меч‬‬
‫‪asword‬‬
‫‪за‬‬
‫‪за; позади‬‬
‫‪behind‬‬
‫‪72 | P a g e‬‬
anabbreviation
аббревиатура
абревіатура
above
над
над
either side )of(
по обе стороны
scales; the scales
of justice
по обидва
боки)від(; по
обидві сторони;
з обох боків
чогось
чаш(к)и весов; весы
ваги
правосудия
правосуддя
aflag
флаг
прапор
symmetrical
симметричный
симетричний
lightning flashes
вспышки молнии
new technologies
новые технологии
спалахи
блискавки
дистанційні
телезв'язки
на початку
двадцятого
століття
нові технології
investigation (of)
расследование
розслідування
lack (of)
недостаток
недолік
tofacilitate; to
make it easier
escape
упростить
спростити
побег
втеча
(terrorist) attacks
террористические
нападения; акты;
теракты
новая эра
терроризма
поворотный
(переломный)
момент (этап)
Центр
командования и
координации
круглосуточно
терористичні
акти
telecommunication
дистанционные
s
телесвязи
in the early
в начале двадцатого
twentieth century
века
a new era of
terrorism
aturning point
Command and
Coordination
Centre (CCC)
round-the-clock
secure
communication
system
73 | P a g e
система
безопасной;
защищенной;
секретной связи
нова ера
тероризму
поворотний
момент
Центр
командування і
координації
цілодобово
безпечна
система зв'язку
)‫ُأَس َماء‬:‫صرُ(جـ‬
َ َ ‫ِإسمُ ُمخت‬
)‫ت‬
َُ ‫ُتَح‬:‫فَوقَُُ(عكس‬
ُ،‫ُ َجانِب‬:‫يُ( ِمنُ)ُ(مـ‬
ُّ َ‫َعلَى َجانِب‬
)‫ُ َج َوانِب‬:‫جـ‬
ُ‫اميزَ ان؛ُ ِميزَ انُال َعدَالَة‬
ِ َ ‫َكفَّت‬
(‫ف‬
ُّ ‫ُ َك‬:‫(مـ‬
)‫ُأَع ََلم‬:‫َعلَمُ(جـ‬
‫َاظر‬
ِ ‫ُمتَن‬
)‫ُبُ ُروق‬:‫َبرقُ(جـ‬
)‫صال‬
َ ّ ‫ُ ِإ ِت‬:‫ص َاَلتُ(مـ‬
َ ّ ‫ِإ ِت‬
‫ُِفيأ َ َوا ِئَلل ِقرنال َعش ِرين‬
)‫ُبِدَايَات‬:‫)مرادف‬
‫وجيَا َجدِيدَة‬
ِ ُ‫تَكنُول‬
)‫ُتَح ِقيقَات‬:‫تَح ِقيقُ(جـ‬
‫نَقص‬
)‫ل‬
ُُ ‫س ِه‬
َُ ‫س َّه‬
َّ ُ‫لُ(ي‬
َ
‫ُُه ُروب‬
ُ:‫ِإع ِتدَا َءاتُ( ِإرهَابِيَّة)ُ(مـ‬
)‫إِعتِدَاء‬
)‫ع ُهود‬
ُ ُ:‫َعهد ِإرهَا ِبيّ َجدِيدُ(جـ‬
َ ‫نُق‬
ُ/‫ُنُقَط‬،‫ُنِقَاط‬:‫طةت َ َح ُّولُ(جـ‬
)‫ت َ َح ُّو ََلت‬
‫َّاتوالتَّنسِيق‬
َ ‫َمر َكزال َع َم ِلي‬
‫سا َعة‬
َّ ‫َعلَى َمدَارال‬
ُ ‫َمن‬
‫ص َاَلتالمأ ُمونَة‬
َ ّ ِ‫ةاإلت‬
ِ ‫ظو َم‬
anexchange
обмен
обмін
anaccess
доступ
доступ
adatabase
база данных
база даних
todetect
выявлять
виявляти
cross borders
пересекать границы
to contain; to hold
содержать
перетинати
межі
містити
records
реестр
реєстр
criminal
уголовный
кримінальний
DNA profile
генетическая
дактилоскопия
оперативнее
генетичний
фінґерпринтинг
оперативніше
вводить в действие
(от имени кого-л.)
группы
реагирования
национальная
полиция
на месте
вводити
(ввести) в дію
групи
реагування
національна
поліція
на місці
awide range
иметь целью когол., что-л.
операции
правоохранительны
х органов
широкий диапазон
crimes against
children
преступления
против детей
мати на меті
когось, щось
операції
правоохоронни
х органів
широкий
діапазон
злочини проти
дітей
human trafficking
торговля людьми
counterfeit goods
контрафактные
товары
торгівля
людьми
контрафактні
товари
illicit
medicines(drugs)
незаконные
препараты
незаконні
препарати
more operational
todeploy
Incident Response
Teams
national police
forces
in the field
totarget
law enforcement
operations
74 | P a g e
‫تَبَادُل‬
‫صول‬
ُ ‫ُُو‬
)‫ُقَ َوا ِعد‬:‫قَا ِعدَةُبَيَانَاتُ(جـ‬
‫ت َ َعقُّب‬
)ّ‫ُ َح ُد‬:‫عبُورال ُحدُودُ(مـ‬
ُ
ُ:‫ُمرادف‬/َُُ‫ض َّمن‬
ُُ ‫ض َّم‬
َ َ ‫نُ(ت‬
َ َ ‫تَت‬
)ُ‫يَحت َ ِويُ َعلَى‬
)‫ل‬
ُّ ‫ُ ِس ِج‬:‫ِس ِج ََّلتُ(مـ‬
ُّ ‫ِجنَا ِئ‬
‫ي‬
)‫ص َمات‬
َ َ‫ُب‬:‫بَص َمة ِو َراثِيَّةُ(جـ‬
‫أَكثَرُفَعَّا ِليَّة‬
)ُ‫أَوفَ ُدَ(يُوفِ ُد‬
)‫ُفِر َقة‬:‫فِ َرقالت َّ َح ُُّركُ(مـ‬
َ ‫ةو‬
َ ‫شر‬
ُ
‫طنِيَّة‬
َ ‫ط‬
ً ‫َميدَانِيَُّا‬
(ُ‫ِف )إِستَهدَفَت‬
ُُ ‫تَستَهد‬
ُ:‫َع َم ِليَّاتإِنفَاذُالقَانُونُ(مـ‬
)‫ُقَ َوانِين‬:‫ُجـ‬/ُ‫َع َم ِليَّة‬
َ ِ‫ن‬
‫طاق َوا ِسع‬
ُ:‫مض ُدَّاألَطفَالُ(مـ‬
ِ ِ‫َج َرائ‬
)‫َج ِري َمة‬
‫اإل ِت ّ َجار ِبالبَشَر‬
ِ
ُ/ُ‫ُ ِسل َعة‬:‫ِسلَع ُمزَ يَّفَةُ(مـ‬
ُ:‫ُمـ‬،‫ضائِع‬
َ ‫ُ َب‬:‫مرادف‬
(‫ضا َعة‬
َ ‫ِب‬
ُ:‫األَد ِويَةغَيرالمش ُرو َعةُ(مـ‬
)‫دَ َواء‬
‫ج َرائِمبِيئِيَّةُ(مرادف‪ُ:‬‬
‫َُ‬
‫ض ُدَُّ‬
‫ي‪َ ُ،‬ج َرائِمُ ِ‬
‫ِ‬
‫اإلج َرامال ِبيئِ ّ‬
‫ال ِبيئَة)‬
‫َوغَي ُرهَا‬
‫‪злочин проти‬‬
‫‪довкілля‬‬
‫‪та інші‬‬
‫‪преступление‬‬
‫‪против‬‬
‫‪окружающей‬‬
‫;‪среды‬‬
‫‪экологическое‬‬
‫‪преступление‬‬
‫‪и другие‬‬
‫‪environmental‬‬
‫‪crimes‬‬
‫‪and more‬‬
‫ض َواً‪َ ُ،‬ج ِميعُ َهاُ ُملت َ ِز َمةُ ِب َجعلُال َعالَمُأَكثَرُأ َ َمانَُا ً‪ُ.‬لَ ِكنُ‬
‫ع ُ‬
‫َي ُ‬
‫اإلنتِربُولُال َيومُ‪َ 190‬بلَدَُا ًُ ُ‬
‫ض ُُّم ِ‬
‫ط َّورُ َوال َخ َ‬
‫ال َج َرائِ َُمُتَت َ َ‬
‫اإلنتِرنِتُ‬
‫طرُال َجدِيدُاليَومُ ُه َُوُ َج َرائِمُ ِ‬
‫شر َ‬
‫ّلب ِت َكارُ ِفيُ ِسنغَافُو َرةُ ِبتَقدِيمُالدَّعمُ ِلل ُّ‬
‫طةُ ِفيُال َعالَمُ‬
‫اإلن ِتربُوَلل َعالَ ِم ُّ‬
‫َو َ‬
‫يُ ِل ِ‬
‫س َيس َم ُح ُم َج َّمع ِ‬
‫ِل ُم َوا َج َهةُالت َّ َح ِدّيَاتُالمق ِبلَة‪.‬‬
‫ضاً‪ُ،‬‬
‫نُ ُم َكافَ َحةُال َج ِري َمةُتُصبِ ُُ‬
‫إِ َُّ‬
‫حُأَكثَرُفَعَّا ِليَّةُبِ َكثِيرُلَوأَدَّىُ ُم َو ِ‬
‫اطنُواُالعَالَمُدَو ِر ِهمُأَي َ‬
‫َوتَس َعىٰ‬
‫س َها)ُإِلَىُٰ َجعلُ َهذَاُال َهدَفُ َواقِعَُا ً‪.‬‬
‫اإلنتِربُولُنَف ُ‬
‫‪ِ )TURNBACK CRIME‬‬
‫ْلنتِربُول‬
‫س ّّ‬
‫ال ِ ّ‬
‫سا ِ‬
‫شعَارّاأل َ َ‬
‫يّ ِل ِ‬
‫المفردات‬
‫ُملت َ ِزم‬
‫أ َ َمان‬
‫;‪зобов’язаний‬‬
‫‪відповідальний‬‬
‫‪безпека‬‬
‫;‪обязанный‬‬
‫‪ответственный‬‬
‫‪безопасность‬‬
‫‪commited‬‬
‫‪safety‬‬
‫‪75 | P a g e‬‬
toevolve
new threat
today;
nowadays
cybercrime
развиваться;
эволюционироват
ь
новая угроза
на сегодняшний
день; сегодня; в
настоящее время
киберпреступнос
ть
розвиватися
َ َ ‫ط َُّورُ(ت‬
َ َ ‫تَت‬
(‫ط َّو َُر‬
нова загроза
َ ‫ال َخ‬
‫طرال َجدِيد‬
ُ‫الوقت‬
َ ُ‫ُفِي‬،ً‫ُ َحا ِليَّا‬:‫اليَوم )مرادفات‬
(‫ُاآلن‬،‫الرا ِهن‬
َّ ُ‫ي؛‬
ّ ‫ال َحا ِل‬
ُ:‫ماإلن ِتر ِنتُ(مرادفات‬
ِ ‫َج َرا ِئ‬
‫سيب ُِر‬
َ َ‫َج َرائِمالف‬
َ ‫ي؛ َج َرائِم‬
ِ ‫ض‬
ّ ِ‫اءاإلل ِكت ُرون‬
)‫يَّة‬
‫ّلبتِ َكار‬
ِ ‫عاإلنتِربُوَلل َعالَ ِميّ ِل‬
ِ ‫ُم َج َّم‬
на сьогодні;
сьогодні; нині
кіберзлочинніст
ь; інформаційні
злочини
INTERPO
L Global
Complex
for
Innovation
Singapore
Международный
центр Интерпола
по инновациям
Глобальний
центр із питань
інновацій
Сингапур
Сінгапур
more
effective
toplay a
role (part)
tomake it a
reality;
torealize
resistance
эффективнее
ефективніше
сыграть роль
відіграти роль
воплотить в
жизнь
утілити в життя
противостояние
протистояння
abuse
злоупотребление
зловживання
fear
страх
страх
together
вместе
разом
‫ورة‬
َ ُ‫ِسنغَاف‬
‫أَكثَرفَعَّا ِليَّة‬
)‫ُأَد َوار‬:‫أدّىال ُدَّورُ(جـ‬
ً ‫َجعل(األَمر) َواقِ َعُا‬
)‫ُ ُم َجا َب َهة‬:‫ص ُِدّيُ(مرادف‬
َ َ‫ت‬
‫ِإستِغ ََلل‬
‫خَوف‬
)ً ‫س ِويَُا‬
َ ُ:‫َمعَُا ً )مرادف‬
:‫األسئلة‬
:‫جبّّعَنّّاألَسئِلَةّالتَّا ِليَة‬
ِّ َ ‫ أ‬.1
َّ ‫شوءُالمن‬
ُ ُ‫ُ َماُ ِه َيال ِفك َرةُاَلَّ ِتيُأَدَّتُُ ِإلَىٰن‬.1
‫َظ َمة؟‬
‫سا ِسيّــة؟‬
َ َ ‫اإلنتِربُولُاأل‬
ِ ُ‫ُ َماُ ِهيَ َو ِظيفَةُأَوُ َهدَف‬.2
َ ‫يُاألَن ِش‬
‫ّلنتَربُول؟‬
َُ ‫ َماُ ِه‬.3
َّ ُ‫طة‬
ِ ‫الرئِي ِسيّةُ ِل‬
َ ‫ َماُهُ َُوُال َحدَثُاَلَّذِيُ َكانَُُ ِب َمثَابَةُنُق‬.4
‫ّلنتَربُول؟‬
ِ ‫طةُت َ َح ُّولُ ِل‬
َ ‫ُ َخ‬،‫ش ِ ّكلُال َيوم‬
‫ط َرُا ًُ َجدِيدَُا ًُ(نَوعُ ِمنُُال َج َرائِم)؟‬
َ ُ‫ َماذَاُي‬.5
‫يُ ِفيُ ِسنغَافُو َرة؟‬
ُّ ‫اإلنتَربُولُال َعالَ ِم‬
َُ ‫ َماُ ِه‬.6
َ َ ‫الو ِظيفَةُاأل‬
ِ ُ‫سا ِسيَّةُ ِل َمج َّمع‬
َ ُ‫ي‬
76 | P a g e
‫اإلنتِربُول؟‬
‫‪َ .7‬ماذَاُتَستَهدِفُ َع َم ِليَّاتُإِنفَاذُالقَانُونُالخَا َّ‬
‫صةُبِ ِ‬
‫‪2‬‬
‫‪َ ّ.2‬‬
‫اراتّالتَّا ِل َية‪:‬‬
‫ضعّّ َحرفّ َجرّ ُم َنا ِ‬
‫سبّ َوتَر ِجمّال ِع َب َ‬
‫شر َ‬
‫‪َ __ .1‬عام‪ِ 1914‬خ ََلَللمؤت َ َمرالد َُّو ِليّاأل َ َّول__ل ُّ‬
‫وو ِلدَتال ِفك َرة‪:‬‬
‫ةالجنَائِيَّة__ ُمونَا ُك ُ‬
‫ط ِ‬
‫شر َ‬
‫»لَوت َ َع َاونَتال ُّ‬
‫ي‪__،‬أَص َب َحال َعالَمأَكثَرأ َ َمانَُا ً«‪.2.‬‬
‫طة__المست َ َوىٰالد َُّو ِل ّ‬
‫__ ِإند ََِلعال َحربال َعالَ ِميَّةالثَّانِيَّةت َ َوقَفَتالمن َّ‬
‫َظ َمة__ال َع َمل‪.3.‬‬
‫طةالمن َّ‬
‫ضيَّةيُشِير__ َّ‬
‫ي__أَن ِش َ‬
‫َظ َمة‪.4.‬‬
‫الطا َبعال َعالَ ِم ُّ‬
‫َرسم__ل ُك َرةاألَر ِ‬
‫اون_‬
‫__أ َ َوائَِللقَرنال َعش ِرين‪َ ،‬‬
‫وجيَاال َجدِيدَةالتَّح ِقيق__ال َج َرائِم‪َ ،‬ل ِكننَقصالت َّ َع ُ‬
‫س َّهلَتالتَّكنُولُ ِ‬
‫ارينال ُه ُروب‪.5.‬‬
‫س َّهل__لمج ِر ِميينالفَ ِ ّ‬
‫_البُلدَان َ‬
‫َّةالو َ‬
‫طنِيَّة‪6.‬‬
‫ع ُ‬
‫َوافَقَ ُكلّ َبلَد ُ‬
‫ضو__تَأ ِسيس َمكت َ َبُا ً__ ِإلنتِربُوَلَلَّذِييُع َّرفال َيوم__الم َكاتِبالمر َك ِزي َ‬
‫ت َ َُّمُ‬
‫‪.‬‬
‫س َم َحت َمن ُ‬
‫ةاإلُتِ ّ‬
‫ضاء__ َمدَارال َّ‬
‫َّاتوالتَّنسِيق__دَ َعمالبُلدَاناألَع َ‬
‫ةو َ‬
‫ظو َم ِ‬
‫سا َع َ‬
‫ِإنشَاء َمر َكزال َع َم ِلي َ‬
‫شر َ‬
‫ص َاَلتالمأ ُمونَة__ل ُّ‬
‫َاتاإلنتِربُول‪.7.‬‬
‫صوَلآل ِل ُّ‬
‫طة__تَّبَاد َّ‬
‫الو ُ‬
‫َُللر َ‬
‫سائِ َلو ُ‬
‫َ‬
‫ي__قَ َوا ِعدبَيَان ِ‬
‫تَسعَىٰالمن َّ‬
‫َظ َمة__ ُم َكافَ َحةُ‬
‫اإل ِت ّ َجار__ال َبشَر‪.8.‬‬
‫ال َج َرائِم__نَشَاط__ال َج َرائِ ِ‬
‫الو ِ‬
‫مضدَّاألَطفَ َ‬
‫شر َ‬
‫ي__ ِإلبتِ َكار__ ِسنغَافُو َرة__تَقدِيمالدَّعم__ل ُّ‬
‫طة__ال‬
‫عاإلنتِربُوَللعَالَ ِم ُّ‬
‫َ‬
‫سيَس َم ُح ُم َج َّم ِ‬
‫ُم َكافَ َحةال َج ِري َمةتُص َبحأَكثَرفَعَّا ِليَّة__ َك ِثيرلَوُُ‬
‫َعالَم__ ُم َوا َج َهةالت َّ َح ِدّ َياتالمق ِبلَة‪.9.‬‬
‫__ َعام‪ُ1989‬‬
‫‪.10‬‬
‫ضُا ً‪.‬‬
‫أَدَّى ُم َو ِ‬
‫اطنُواال َعالَمدَو ِر ِهمأَي َ‬
‫اريس__ ِليُون‪.‬‬
‫َلإلن ِتربُول َمقَ ّرأ َ َمانَ ِت ِهال َعا َّمة__ َب ِ‬
‫نَقَ ِ‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫اراتّ ِب َط ِريقَةّ َ‬
‫‪ .3‬قُمّّ ِب َوصلّال ِع َب َ‬
‫أ)ُلَ ِكنُال َحربال َعالَ ِميَّةاألُولَىُٰ‬
‫َعرقَلَت َه ِذ ِهال ُخ َ‬
‫طط‬
‫ب( َعلَىيَ ِد ِعش ِرينبَلَدَُا ً‬
‫ت)ُ‬
‫دونُق َ‬
‫ّلنتِربُول‬
‫طةت َ َح ُّولبِالنِّسبَة ِل ُِ‬
‫َعهدإِرهَابِيّ َجدِي َ‬
‫ةمنال َج َرائِم‬
‫ةوا ِس َع ِ‬
‫ث( ِسل ِسلَ َ‬
‫سيب ِريَّة)‬
‫ماإلنتِرنِتُ(ال َّ‬
‫ج( َج َرائِ ِ‬
‫اإلنتِربُول ُمن َّ‬
‫َظ َمة َعالَ ِميَّةاَلَّ ِتي‬
‫‪ِ (1‬‬
‫‪ (2‬ت َ َ‬
‫يُ‬
‫ط َّو َرتال َج َرائِمبِشَكل َجذ ِر ّ‬
‫اونُ‬
‫‪ُ (3‬و ِلدَتُُ ِفك َرةُت َ َع ُ‬
‫شر َ‬
‫ال ُّ‬
‫طة َعلَىالمست َ َوىٰالد َُّو ِل ُّ‬
‫ي‬
‫ولرس ِميَّاًفِي ِف ِيينَا‬
‫‪ (4‬تَأ َ َّ‬
‫س َ‬
‫اإلنتِربُ َ‬
‫ست ِ‬
‫ضيَّةيُشِي ُر ِإلَىٰ‬
‫‪َ (5‬رسم ِلل ُك َرةاألَر ِ‬
‫‪77 | P a g e‬‬
‫ح)ُتَسعَىٰإِلَىٰ ُم َكا َف َحةال َج ِري َمة‬
‫طةالمن َّ‬
‫خ)ُ َّ‬
‫الطا َبعال َعاَلَ ِمي ِّْلَن ِش َ‬
‫َظ َمة‬
‫د)ُ‬
‫اربَُتِ َها‬
‫اتوال َخدَ َماتالمستَخ ِد َمة ِل ُم َح َ‬
‫َكذَ ِل َكاألَدَ َّو َ‬
‫َرمنأَيلُول‬
‫‪َ (6‬‬
‫ش َّكلَتإِعتِدَا َءاتال َحادِيعَش ِ‬
‫‪ (7‬تَستَهدِف َع َم ِليَّاتإِنفَاذُالقَانُون‬
‫‪(8‬‬
‫روال َخ َ‬
‫ال َج َرائِمتَت َ َ‬
‫طرال َجدِيداليَوم ُه َُو‬
‫ط َّو َ‬
‫لّالفَ َرا َ‬
‫سبَةّ َوتَر ِجمّال َك ِل َماتّالغَ ِريبَة‪:‬‬
‫‪ .4‬إِم َّ‬
‫غاتّ ِب َك ِل َمةّ ُمنَا َ‬
‫‪/‬‬
‫َرمنأَيلُول‬
‫ُ َه َج َمات‪،‬‬
‫ش َّكلَتُ____) ِإع ِتدَا َءات‪،‬‬
‫َ‬
‫ُثَو َرات)ال َحادِي َعش ِ‬
‫دونُق َ‬
‫طة____ (بِدَايَة‪،‬ت َ َح ُّول‪ُ،‬‬
‫ي‪َ ُ ،‬ع َم ِل ُّ‬
‫ي‪ُ ،‬إِرهَابِ ّ‬
‫ِسبتَمبَر َعهد____( َعالَ ِم ّ‬
‫ي( َجدِي َ‬
‫ّلنتِربُول‪ُ،‬‬
‫ُالمت َّ ِحدَة‪،‬‬
‫ُبِالنِسبَة____( ِلْل ُ َمم‬
‫نِ َهايَة)‬
‫ُ ِل ِ‬
‫َّاتوالتَّنسِيق ِلدَ َعم____(األَق َ‬
‫ُالمدُن)ُ‬
‫ُالبُلدَان‪،‬‬
‫طار‪،‬‬
‫ِللنَّاتُو)‪ِ ،‬لذَاأُن ِشئ َ َمر َكزال َع َم ِلي َ‬
‫ُالدَّقَائِق)ُ‬
‫عة‪،‬‬
‫ضاء َعلَى َمدَار____(األَش ُهر‪،‬‬
‫ُال َّ‬
‫األَع َ‬
‫سا َ‬
‫س َم َحت َمن ُ‬
‫شر َ‬
‫ُ ِلل ُّ‬
‫طة‪ُ،‬‬
‫( ِللقَوم‪،‬‬
‫ص َاَلتالمأ ُمونَة‪____I-24/7‬‬
‫َو َ‬
‫ةاإل ِت ّ َ‬
‫ظو َم ِ‬
‫ي‪ُ،‬‬
‫ساء( ِبت َّ َبادُل____ (ال ِفيدِيوهَات‪َّ ُ ،‬‬
‫الو ُ‬
‫الر َ‬
‫ِلل ُّر َؤ َ‬
‫سائِل‪ُ ،‬الملَفَّات) َو ُ‬
‫صول____ )اآل ِل ّ‬
‫ي‪َ ُ ،‬عنُ ُقَصد)إِلَىٰ____(خ ََّزانَات‪ُ ،‬قَ َوا ِعدبَيَانَات‪َ ُ ،‬مقَ َُّرات)ُ‬
‫العَش َوائِ ّ‬
‫ُ ِشفر)ُ‬
‫ُبَيَانَات‪،‬‬
‫( َمعلُو َمات‪،‬‬
‫اإلنتِربُول‪َ ،‬ك َمات َ َّمإِنشَاءقَا ِعدَة____‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫سا َعدَةفِي____) َمنحُ‬
‫سفَرالمفقودَ َُ‬
‫ِل َوثائِقال َّ‬
‫ةو____ (المو ُهوبَة‪ُ ،‬المس ُروقَة‪ُ ،‬الدَّا ِكنَة) ِلل ُم َ‬
‫َج َوائِز‪ُ ،‬ت َ َعقُّب‪ِ ُ ،‬إك َرام) ُاَل ُمج ِر ِميناَلَّذِينيُ َح َاولُونعُبُور____ (اَل َّ‬
‫ش َو ِارع‪ُ ،‬اَل ُحدُود‪ُ،‬‬
‫ُ َم َواد)ُ‬
‫ُ ِس ِج ََّلت‪،‬‬
‫ارات‪،‬‬
‫اَل ِب َحار) َحيثُتَت َ َ‬
‫ض َّمن َه ِذ ِهاَلقَا ِعدَة َعلَىُ____(قَ َر َ‬
‫ُاأل َ َ‬
‫ظافِر) َوالبَص َمة____‬
‫ُاألَر ُجل‪،‬‬
‫صابِع‪،‬‬
‫ِجنَائِي ِ‬
‫ص َمات____)األ َ َ‬
‫َّةمثلبَ َ‬
‫ُالدَّستُو ِريَّة)ُ‬
‫)ال ِو َراثِيَّة‪،‬العُد َوانِيَّة‪،‬‬
‫ُالت َّ َعب)ُ‬
‫ُال َع َم ِليَّات‪،‬‬
‫الرا َحة‪،‬‬
‫َّةمنن ِ‬
‫اإلنتِربُوألَكثَرفَعَّا ِلي ِ‬
‫َاحيَة____( َّ‬
‫ِعندَهَاأَصبَ َح ِ‬
‫سا َعدَة____ (المت َ َ‬
‫ط ّو ِعين‪ُ،‬‬
‫َوأَوفَدَال ِف َرق____ (ال َح َر َكة‪ُ ،‬الت َّ َح ُّرك‪ُ ،‬المت َ َح ِ ّر َكة) ِل ُم َ‬
‫الو َ‬
‫شر َ‬
‫شعب‪ُ ،‬ال ُّ‬
‫ال َّ‬
‫( ُمخَالَ َفة‪ِ ُ ،‬إنفَاذ‪ُ،‬‬
‫طنِيَّة َميدَانِيَُّا ً‪.‬تَستَه ِدفُ َع َم ِليَّات____‬
‫طة( َ‬
‫ةمنُ____ (ال َحقَا ِئب‪ُ ،‬ال َج َرا ِئم‪ُ ،‬األف َعال)اَلَّ ِتيتَس َعىٰ____‬
‫ةوا ِس َع ِ‬
‫ت َ َحايُل)القَانُونسِل ِسلَ َ‬
‫(ال ُح ُكو َمات‪ُ ،‬المن َّ‬
‫مض ُدَّ____‬
‫َظ َمة‪ُ ،‬ال َّ‬
‫صنَادِيق)إِلَىٰ ُم َكافَ َحتِ َهابِنَشَاطاليَوم َكال َج َرائِ ِ‬
‫ارات‪ُ ،‬بِال ُحقُول‪ُ،‬‬
‫اإلتِ ّ َجار____ (بِالعَقَ َ‬
‫)األَطفَال‪ُ ،‬المعَ َّوقِيين‪ُ ،‬األ ُ َّم َهات) َو ِ‬
‫صينِيَّة‪ُ ،‬المزَ يَّفَة‪ُ ،‬التَّق ِلي ِديَّة) َواألَد ِويَةغَير____ (المتَا َحة‪ُ،‬‬
‫ِبالبَشَر( َوال ِ ّ‬
‫سلَع____ (ال ِ ّ‬
‫ُال ِبيئِيَّة‪ُ،‬‬
‫(ال َكو َكبِيَّة‪،‬‬
‫ُاألَجنَ ِبيَّة) َوالم َخدّ َِراتوال َج َرائِم____‬
‫المش ُرو َعة‪،‬‬
‫ارين‪ُ،‬ال َبا ِئسِين( َوغَي ِرهَا‪.‬‬
‫ص ِريّة) َوت َ َعقُّبالمج ِر ِميين____ (ال ُّ‬
‫س َعدَاء‪ُ،‬الفَ ِ ّ‬
‫العُن ُ‬
‫ضعّّ(أَلّالتَّع ِريف)ّ ِعندّال َّ‬
‫‪َ ّ.5‬‬
‫ض ُرو َرة‪:‬‬
‫‪78 | P a g e‬‬
َ ‫شر‬
ُّ (_)‫ي )_(أ َ َّول ِلـ‬
‫طة )_( ِجنَائِيَّة ِفي‬
ُّ ‫ )_( ِخ ََلل )_( ُمؤت َ َمر )_(د َُّو ِل‬1914‫فِي )_( َعام‬
َ ‫شر‬
ُّ (_) ُ‫ »)_(لَو )_(تَعَ َاونَت‬:‫)_( ُمونَا ُكو )_( ُو ِلدَتُ )_(فِك َرة‬
ُ‫طة )_( َعلَى‬
‫ ُلَ ِكن )_( َحرب‬.«ً ‫ح )_( َعالَم )_(أَكثَر )_(أ َ َمانَُا‬
َُ َ‫ )_(ألَصب‬،‫ي‬
ّ ‫)_( ُمست َ َوىٰ)_(د َُّو ِل‬
َ ‫)_( َعالَ ِميَّةُ)_(أُولَىٰ )_( َعرقَلَتُ )_( َه ِذُِه )_( ُخ‬
1923‫عام‬
َ (_)ُ‫فِي‬،‫ )_( َمع)_(ذَ ِل َك‬،‫طط‬
‫ستُ )_( ِإنتِربُول )_( َرس ِميَّا ً ِفي )_( ِف ِيينَا َعلَىُ )_( َي ُِد )_( ِعش ِرين‬
َّ َ ‫)_(تَأ‬
َ ‫س‬
ُ‫ضوُا ً )_( َعلَى‬
ُّ ‫)_( ِلتَس ِهيل ُ)_(ت َّ َعاون )_( َوافَقَُ )_( ُك‬.ً ‫)_( َبلَدَُا‬
ُ ‫ع‬
ُ (_) ‫ل )_( َبلَد‬
‫ّلنتِربُول )_(ذِي )_(يُع َرف)_(يَومبِـ)_( َم َكاتِب )_( َمر َك ِزيَّة‬
ِ ‫)_(تَأ ِسيس )_( َمكتَبَا ً ِل‬
َ ‫)_( َو‬
‫)_( َمع‬
‫صة ِللت َّ َعا ُمل‬
‫)_( َوحدَات‬
ُ‫ست‬
.‫طنِيَّة‬
َّ َ ‫تَأ‬
َّ ‫)_(خَا‬
َ ‫س‬
ُ‫ةو)_( َج َوازَ ات‬
َُ َ‫عمل‬
َُ ‫ار‬
َُ ‫اتو)_( ُم َخ ِد َّر‬
َُ ‫ص َم‬
ُ (_) ‫ينو)_(تَز ِوير‬
ّ ِ َ‫اتو)_( ُمج ِر ِمين )_(ف‬
َ َ‫)_(ب‬
َ ‫رو)_(تَبقَىٰ )_( َه ِذ ُِه )_(أَن ِش‬
.‫ي )_( َّرئِي ِسيَّة )_( َيوم‬
َُ ‫طة ِه‬
َُ َ‫سف‬
َّ (_)
:‫وكرا ِنيَّةّ ِإلَىّال َع َر ِبيّة‬
َ ُ ‫ّتَر ِجمّ ِمنّّاأل‬.6
– У 1914 році на 1-му Міжнародному конгресі кримінальної поліції в
Монако з'явилася ідея: «Якби поліція співпрацювала на міжнародному рівні,
світ був би більш безпечним». Плани були перервані Першою світовою
війною, але в 1923 році Інтерпол був офіційно створений у Відні 20-ма
країнами.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Інтерпол нині налічує 190 країн-членів, і всі вони відповідають за те,
щоб робити світ безпечнішим. Але злочини продовжують розвиватися, і на
сьогодні новою загрозoю є кіберзлочинніть. Глобальний комплекс Інтерполу
з питань інновацій в Сінгапурі буде надавати допомогу поліції по всьому
світу у вирішенні передових проблем. Боротьба зі злочинністю може бути
набагато ефективнішою, якщо громадяни світу відіграють свою роль у цьому.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
79 | P a g e
– Терористичні акти 9/11 ознаменували нову еру тероризму, і це був
поворотний момент для Інтерполу.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Були створені спеціальні підрозділи для роботи з відбитками пальців,
наркотиками, утікачами, фальсифікованими грошима та підробленими
паспортами. Це є основними видами діяльності Інтерполу на сьогодні. Із
метою сприяння співробітництву кожна країна-учасниця погодилася
створити бюро Інтерполу, які відомі сьогодні як Національні центральні
бюро.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
:‫ارةّالتَّا ِليَة‬
َ ‫ تَر ِجمّال ِع َب‬.7
َ َّ ‫و ِللت‬،‫ّلستِغ ََلل‬
ُ‫و ِللخَو‬،‫ّلرهَاب‬
َّ ‫و ِلل َج ِري َم ِةال‬،‫ّلتِ ّ َجار‬
َ َّ ‫" َم َعاًيُم ِكنُنَاالت‬
ِ ‫و ِل‬،‫ط ُّرف‬
ِ ‫و ِل‬،‫سيب ِريَّة‬
ِ ‫ص ِديّ ِل‬
."!‫و ِلل َج ِري َمة! َم َعاًنَست َ ِطيع‬،‫ف‬
.‫اإلنتَربُول‬
ِ ُ‫– ِش َعار‬
– _________________________.
80 | P a g e
‫الدَّرس الثامن‬
‫اإل ِت ّحادّالدُّوليّلجمعيّاتّالصليبّاألحمرّوالهاللّاألحمر ّ‬
‫ُ‬
‫ّنَشأَةفِك َرة‬
‫يسريهنريدونان‪ُ ،‬متَأ َ ِث ّ َرا ً ِب َماخَلَّفَت ُه َمع َُر‬
‫ُو ِلدَت ِفك َرةال َّ‬
‫‪،‬وذَ ِل َك َعلَى َي َ‬
‫در ُجلس ِو ِ‬
‫ص ِليباألَح َمر ِفي َعام‪َ 1859‬‬
‫شاإلم ِب َرا ُ‬
‫َكةسولفرينوالد َِّاميَّةفِيإِي َ‬
‫ي‪.‬‬
‫سردِينِ ُّ‬
‫اإل ِت ّ َحادالفَ َرن ِسيّال َّ‬
‫طو ِريّالنَّم َ‬
‫سا ِوي َّو ِ‬
‫طا ِليَابَينَال َجي ِ‬
‫ح‪،‬و َعانَىٰفِي َهاال َجر َحىٰ ُِم‬
‫ار ِ‬
‫بمنُ‪40‬أَلف َ‬
‫َحيثُخَلَّفَتالمع َر َكة َمايُ َق ِ‬
‫ض ِحيَّةفِيالميدَان‪،‬بَينَقَتِي َلو َج ِري َ‬
‫صالر َعا ِي ِ ّ‬
‫ةالطبيَّة‪.‬‬
‫ننَق‬
‫ِّ‬
‫ن َّ‬
‫م‪،‬والعَ َملعَلَى َرا َحتِ ِهم‪.‬‬
‫َظمدونان َمج ُمو َع ِ‬
‫ةمناألَف َرادالم َح ِلّيِين ِلتَض ِمي ِ‬
‫د‪،‬وإِطعَا َم ُه َ‬
‫دج َراحال ُجنُو َ‬
‫َّةو َ‬
‫ب‪،‬و ِب ُذَ‬
‫َو ِعندَ َعودَتَه ِل َمو ِط ِنه‪،‬نَادَىٰ ِبإِن َُ‬
‫ّلغَاثَةتَهدُف ِل ُم َ‬
‫طنِيَّة ِل ِ‬
‫سا َعدَة َجر َحىٰال َحر َ‬
‫شاء َجم ِعي َ‬
‫ِل َك َم َّهدَ َّ‬
‫ةج ِنيف ِفيالمستَقبَل‪.‬‬
‫الط ِريق ِل ُم َعا َهدَ ِ‬
‫ف‪،‬من ُهمدونان‪،‬اللَّجنَةالد َُّو ِلُيَّ‬
‫يج ِني ِ‬
‫خ ََرجال َّ‬
‫ص ِليباألَح َمر ِللنُّور ِفي َعام‪ِ 1863‬عندَ َما َك َّونَخَم َ‬
‫ةر َجال ِف ِ‬
‫س ِ‬
‫ص ِليباألَح َمر‪.‬‬
‫ِ ُِ‬
‫‪،‬واَلَّتِيت َ َح َّولَت ِفي َمابَعدَ ِإلَىٰاللَّجنَةالد َُّو ِليَّة ِلل َّ‬
‫ةإلغَاثَةال َجر َحىٰ َ‬
‫يسري‪.‬‬
‫ضاء‪َ :‬عكسالعَلَمال ّ‬
‫َكان ِشعَ ُ‬
‫ص ِليبأَح َمراللَونعَلَىخَل ِفيَةبَي َ‬
‫ارهَا َ‬
‫س ِو ِ‬
‫المفردات‬
‫‪81 | P a g e‬‬
‫ص ِليباألَح َمر َوال ِه ََلَل‬
َّ ‫اإل ِت ّ َحادالد َُّو ِليّ ِل ِجم ِعيَّاتال‬
ِ
‫ألَح َمر‬
Міжнародна
федерація
товариств
Червоного
Хреста та
Червоного
Півмісяця
)ً ‫ص ِد َمُا‬
َ ‫ُ ُمن‬:‫ُمت َُأ َ ِث ّ َرُا ًُ(مرادف‬
бути
враженим
чимось;
шокованим;
зіткнутися з
)‫ِب َماخَلَّفَتهُ(يُخ َِلّف‬
)ُُ‫ارك‬
ِ َ‫ُ َُمع‬:‫َمع َر َكةُ(جـ‬
спричиняти
‫َمع َر َكةسولفرينو‬
ُ‫ُاَلَّتِيُ َج َرت؛‬،‫ُ ُمست َّ ِم َّرة‬:‫الد َِّاميَّةُ(مرادف‬
(ُ‫َوقَ َعت‬
ُ ‫شاإلم ِب َرا‬
ُّ ‫سا ِو‬
‫ي‬
َ ‫وريّالنَّم‬
ِ ‫ط‬
ِ ‫ال َجي‬
ُ‫ي‬
َّ ‫شاإل ِت ّ َحادالفَ َرن ِسيّال‬
ِ ‫َجي‬
ّ ‫سردِي ِن‬
)‫اربُ( َح َوا ِلي‬
ِ َ‫َمايُق‬
)‫ض َحايَا‬
َ ُ:‫ض ِحيَّةُ(جـ‬
َ
)‫ُ َم َيادِين‬:‫فِيالميدَانُ(جـ‬
‫َقتِيل‬
(ٰ‫ُ َجر َحى‬:‫َج ِريحُ(جـ‬
ّ ِ ِ‫صالر َعاي‬
)‫ُ َعجز‬:‫ةالطبيَّةُ(مرادف‬
‫نَق‬
ِّ
82 | P a g e
Международна
The
я федерация
International
обществ
Federation
Красного
of Red Cross
Креста и
and Red
Красного
Crescent
Полумесяца
Societies
(МФОКК и КП)
(IFRC)
быть
influenced
потрясенным
by; get a belt
чем-л.;
out of sth.;
шокированным; shocked by;
столкнуться с
come upon
scene
влечь за собой
toresult in
битва;
війна; бій
Битва під
Сольферіно
яка тривала
битва; война;
сражение
Битва при
Сольферино
которая
длилась
армія
Австрійсько
ї імперії
коаліція
Франції та
П'ємонту і
Сардинсько
го
королівства
приблизно
армия
Австрийской
империи
объединённые
войска
Франции и
Сардинского
королевства
army of
imperial
Austria
army of
FrancoSardinian
alliance
приблизительн
о; около
about;
approximate
ly; circa
avictim
abattle; war
Battle of
Solferino
which lasted
жертва
жертва
на полі бою
на поле боя
мертві
мёртвые
in the
battlefield
the dead
поранені
раненные
the wounded
відсутність /
недолік
медичної
допомоги
отсутствие /
недостаток
медицинской
помощи
lack(ing)(of)
medical
attention
‫دج َراح‬
ِ ‫تَض ِمي‬
‫َرا َحة‬
‫َمو ِطن‬
)‫نَادَىُٰ(يُنَادِي‬
‫إِنشَاء‬
َ ‫َجم ِعيَّات َو‬
‫ّلغَاثَة‬
ِ ‫طنِيَّة ِل‬
َّ َّ‫َم َه ُد‬
ُ ُ:‫الط ِريقُ(جـ‬
)‫ط ُرق‬
)‫ُ ُم َعا َهدَات‬:‫ةجنِيفُ(جـ‬
ِ َ‫ُم َعا َهد‬
(َ‫ُفِي َماُبَع ُد‬،ً‫ُ ُمستَقبَ ََل‬:‫فِيالمستَقبَل )مرادف‬
ُ:‫ص ِليباألَح َمر( ِللنُّورُ(مرادف‬
َّ ‫خ ََرج(ال‬
)‫ضارعهاُ َيخ ُرج‬
َ ‫َرأَىٰ َِو ُم‬
)َُ‫ُ َج َّهز‬:‫ُمرادف‬،‫َك َّونَُُ(يُ َك ّ ِون‬
ُ،‫ُ ِل َجان‬:‫َّةإلغَاثَةال َجر َحىُٰ(جـ‬
ِ ِ ‫اللَّجنَةالد َُّو ِلي‬
)‫ُ َج ِريح‬:‫مـ‬
‫ص ِليباألَح َمر‬
َّ ‫اللَّجنَةالد َُّو ِليَّة ِلل‬
)‫ارات‬
َ َ‫ ِشع‬:‫ِشعَارُ(جـ‬
)‫ُخَل ِفيَات‬:‫خَل ِفيَةُ(جـ‬
‫َعكس‬
83 | P a g e
накладувати
пов'язки і
шини на
рани
(десмургія)
відпочинок
накладывать
повязки и
шины на раны
(десмургия)
отдых
to apply
dressings
and
bandages
(desmurgy)
comfort
батьківщин
а; вітчизна
закликати
родина
homeland
призывать
to call for
створення
создание
founding
національні национальные
товариства з
общества по
надання
оказанию
допомоги
помощи
прокласти проложить путь
шлях
Женевська
Женевская
конвенція
конвенция
у
в будущем; в
майбутньом
последствии;
у
опосля
з'явивитися;
появился;
народитися
дослов.:
увидеть свет
організуват
создать;
и
организовать
Міжнародн Международны
ий комітет з
й комитет
надання
помощи
допомоги
раненым
пораненим
Міжнародн
ий комітет
Червоного
Хреста
(МКЧХ)
Международны
й комитет
Красного
Креста (МККК)
емблема
эмблема
фон
фон; задний
план
противоположн
ый
протилежни
й
national
relief
societies
to point the
way
Geneva
Convention
in the future
to be born
to set up
the
International
Committee
for Relief to
the
Wounded
the
International
Committee
of the Red
Cross
(ICRC)
anemblem;
alogo
background
inverse;
opposite
‫‪the Swiss‬‬
‫‪flag‬‬
‫‪швейцарский‬‬
‫‪флаг‬‬
‫‪швейцарськ‬‬
‫‪ий прапор‬‬
‫يُ(جـ‪ُ:‬أَع ََلم)‬
‫يسر ُّ‬
‫العَلَمال ّ‬
‫س ِو ِ‬
‫ساإل ِت ّ َحادالد َُّو ِل ّيّ‬
‫تَأ ِ‬
‫سي ِ‬
‫ص ِليباألَح َمر َوال ِه ََلَلألَح َمرفِيُ‬
‫تَأ َّ‬
‫ساإل ِت ّ َحادالد َُّو ِليّلَ ِجم ِعيَّاتال َّ‬
‫س ِ‬
‫نالوثِي‬
‫اريس ِفيأَعقَابال َحربال َعالَ ِميَّةاألُولَىٰ‪َ ،‬حيثُأَظ َه َرتال َحرب َ‬
‫ورةالت َّ َع ُ‬
‫ض ُر َ‬
‫َعام‪1919‬فِي َمدِينَة َب ِ‬
‫او َ‬
‫ينمنالمت َ َ‬
‫ص ِليباألَح َمر َواَلَّتِي َجذَبَتإِلَي َه َ‬
‫ات‪،‬وذَ ِل َُك‬
‫الخب َُر‬
‫رمن ِ‬
‫ط ّ ِو ِعين ِلبِنَاء َكيَان َك ِبي ِ‬
‫االمَل ِي ِ‬
‫قبَينَ َجم ِعيَّاتال َّ‬
‫َ‬
‫ِمن ِخ ََلَللنَّشَا َ‬
‫بوالم َقا ِت ِلين‪.‬‬
‫اتاإلن َ‬
‫اتوالم َ‬
‫سا َعدَ ِ‬
‫سا ِنيَّةاَلَّ ِتيقَدَّ َمت َها ِبإِسمأَس َرىال َحر َ‬
‫ط َ‬
‫ةمثل َهذَاال َكيَانالنَّافِع َوالث َّ ِمين‪.‬‬
‫ار ِ‬
‫َولَميَ ُكن ِفي َمقدُورأ ُ ُ‬
‫وروبَاالمدَ َّم َرة َخ َ‬
‫س َ‬
‫َّةوقتال َحرُ‬
‫َاءاإلتِ ّ َحادإِلَىٰ‬
‫هنريدافيسونرئِيسلُجنَةال َّ‬
‫َ‬
‫لّلنش ِ‬
‫َويَر َجعالفَض ِ ِ‬
‫ص ِليباألَح َمراألَم ِري ِكي َ‬
‫ب‪.‬‬
‫س َّمىٰبِ َرابِ َ‬
‫ص ِليباألَح َُم‬
‫َحيثُبَادَ َردافيسونبِعَقد ُمؤت َ َم ِ‬
‫طة َجم ِعيَّاتال َّ‬
‫رط ِبّيّد َُو ِليّنَت َ َجتعَن ُه َو ََلدَة َما َكانيُ َ‬
‫هاَل ِحقَا ً ِفيأَكتُو َبر‪ُِ/‬تش ِريناأل َ َّو ِلمن َعام‪ِ 1983‬ب َرا ِب َ‬
‫‪،‬واَلَّ ِتيت َ َّمتَس ِم َيت ُ َ‬
‫ص ِليباألَح َمرُ‬
‫طة َجم ِعيَّاتال َّ‬
‫ر َ‬
‫أل َ‬
‫ص ِليبا ُ‬
‫اإلتِ ّ َحادالد َُّو ِليّ ِل َجم ِعيَّاتال َّ‬
‫َوال ِه ََلَلألَح َمر‪،‬ث ُ َّمأُط ِل َق َعلَي َهافِينُوفَمبَر‪/‬تِش ِرينالثَّانِي ِّمن َعام‪ِ 1991‬‬
‫ح َمرُ َوال ِه ََلَلألَح َمر‪.‬‬
‫هنريدونان‬
‫اله َالالألح َمرفِي َج ِميعأن َحاءالعَالَم‪(1910-1828) .‬‬
‫َترؤيَتُه ِإلَىٰإِنشَاء َح َر َكتَيّال َّ‬
‫ص ِليباألح َم َ‬
‫َّ‬
‫الرجالَلَّذِيقَاد ُ‬
‫رو ِ‬
‫المفردات‬
‫‪84 | P a g e‬‬
)‫سُ(فِي‬
َُ ‫س‬
َّ ‫تَأ‬
)َ‫ُبَع ُد‬:‫فِيأَعقَابُ(مرادف‬
ُٰ‫ال َحربال َعالَ ِميَّةاألُولَى‬
)‫ُ ُح ُروب‬:‫(جـ‬
)‫أَظ َه َُر(يُظ ِه ُُر‬
‫ورة‬
َ
َ ‫ض ُر‬
‫نوثِيق‬
ُ ‫ت َ َع‬
َ ‫او‬
)‫ب‬
ُُ ُ‫َجذَبُ( َيجذ‬
َ َ ‫ُمت‬
‫ط ّ ِوع‬
)‫ورد‬
ِ ‫ُ َم‬:‫َم َو ِاردُ(مـ‬
)‫ُ ِخب َرة‬:‫ِخب َراتُ(مـ‬
‫سانِيَّة‬
َ ‫سا َعدَةُإِن‬
َ ‫ُم‬
(‫ أ َ ِسير‬:‫أَس َرىُ)ال َحرب()مـ‬
‫ُمقَاتِل‬
‫ورو َبا‬
ُ ُ ‫لَم َي ُكن ِفي َمقدُورأ‬
‫ُمدَ َّم َرة‬
‫ارة‬
َ ‫َخ‬
َ ‫س‬
‫نَافِع‬
‫ث َ ِمين‬
(ٰ‫يَُر َجعاَلفَضلُ(إِلَى‬
)‫بَادَرُ(يُبَادِر‬
ُ:‫يُ(جـ‬
ُّ ‫رط ِبُّيّد َُو ِل‬
ِ ‫ُمؤت َ َم‬
)‫ُمؤت َ َمرات‬
َ ‫َرا ِب‬
‫ص ِليباألَح َمر‬
َّ ‫طة َجم ِعيَّاتال‬
85 | P a g e
заснований
основан
was founded )in(
в період після
в период после
Перша світова війна
Первая мировая
война
in the aftermath
(of)
World War I
виявити; показати
выявить; показать;
раскрывать
необходимость
to reviel; to show
close cooperation
залучати
тесное
сотрудничество;
взаимодействие
привлекать
волонтер
волонтёр
a volunteer
джерела
ресурсы
resources
знання та досвід
expertise
гуманітарна
допомога
(військово)полонені
знания и опыт,
специальные
знания
гуманитарная
помощь
(военно)пленные
humanitarian
activities; aid
prisoners (of war)
воюючий; боєць
воюющий; боец
combatant
Європа не могла
собі дозволити
зруйнована
Европа не могла
себе позволить
разрушенная
Europe could not
afford
devastated
втрата
потеря; утрата
loss
корисний
полезный
useful
дорогоцінний
драгоценный
precious
дякуючи; заслуга
належить
покласти початок;
започаткувати
міжнародна
медична
конференція
Ліга товариств
Червоного Хреста
благодаря; заслуга
принадлежит
положить начало
due to
необхідність
тісна співпраця
международная
медицинская
конференция
Лига обществ
Красного Креста
need; necessity
to attract
to initiate
international
medical
conference
the League of
Red Cross
Societies
‫األَهدَافّ َواألَع َ‬
‫ْل ِت ّ َحاد َوأما ِكنّالعَ َمل‬
‫ضاءال ُم َؤ ِ ّ‬
‫سسِيين ِل ِ‬
‫ا‪،‬و ِإي َ‬
‫بري َ‬
‫ان‪،‬وال ِو ََل َياتالمت َّ ِحدَة‪.‬‬
‫ّلتِ ّ َحاد ُهم‪:‬‬
‫ض‬
‫اءالمؤ ِ ّ‬
‫َ‬
‫األَع َ‬
‫ا‪،‬وفَ َرن َ‬
‫ِ‬
‫سسِين ِل ِ‬
‫ا‪،‬واَل َيا َب َ‬
‫طا ِل َي َ‬
‫س َ‬
‫طانِ َي َ‬
‫‬‫َّاتالوطنِيَّةالمعت َ َرفبِ َها‪َ 189‬جم ِعيَّة‬
‫وت َزَ ايَدالعَدَدبِ ُم ُرورا َلوقت َحتَّىٰبَلَغعَدَدال َجم ِعي َ‬
‫ةمند َُوَلل َعالَم‪.‬‬
‫اربج َم ِعيَّة ِفي ُكلّدَو َل ِ‬
‫أَي َمايُقَ ِ‬
‫َّةوالم َجا َعةفِيبُولَندَا؛أ َ َّما َحا ِليَّا ً َفإ ُِنَّ‬
‫سا َعدَة َ‬
‫َوقَد َكانَت ُم ُه َّمت ُ َهااألُولَىٰ ُم َ‬
‫ض َحايَا َم َرضال ُح َمىٰال ِت ّي ِفي َ‬
‫احد‪.‬‬
‫امالو ِ‬
‫هَاتُدِير َما َيربُو َعنُ‪َ 80‬ع َم ِليَّة ِإغَاثَة ِفيال َع َ‬
‫اتمنُ‬
‫سن ََو ِ‬
‫اطنِيّالد َُّوَلَلَّتِي َعانَت ِب ِشد ِ‬
‫ص ِحيّ ِل ُم َو ِ‬
‫ِيينالوضعال َّ‬
‫َّةخَلألَر َبع َ‬
‫و َكانَ ِمنُأ َ َّوألَهدَ ِ‬
‫افاإل ِت ّ َحاد ُه َوتَحس َ‬
‫ضمن ُهُ‬
‫ال َحرب‪.‬‬
‫َو َكانالغ ََر ِ‬
‫َة‪،‬وتَش ِجيع ِق َيام َجم ِعيَّات َجدِيدَة ِبغ ََرضال ِق َيام ِبنَشَا َ‬
‫طات‬
‫ةوتَو ِحيد َجم ِعيَّاتال َّ‬
‫ص ِليباألَح َمرال َكا ِئن َ‬
‫"تَق ِو َي َ‬
‫َّةو ِط ِبّيَّة"‪.‬‬
‫ِ‬
‫ص ِحي َ‬
‫ي‪:‬‬
‫َّة‪،‬و ِه َُ‬
‫ُت ُ َر ِ ّكزأَع َماَل ِإل ِت ّ َحاد َعلَىأَر َبع َم َحا ِورأ َ َ‬
‫سا ِسي َ‬
‫ص َحة َوالمجت َ َمع‪ُ،‬‬
‫ث‪،‬و ِر َعايَةال ِ ّ‬
‫ماإلن َ‬
‫ةو ِ‬
‫َّة‪،‬و ِ‬
‫تَع ِزيزال ِقيَ ِ‬
‫اإلستِعدَاد ِلل َك َو ِار َ‬
‫اإلستِ َجابَ َ‬
‫سانِي َ‬
‫َوتَحسِين ُ‬
‫ض ِ ّر ِرينُ‬
‫ظ ُروفالم ِعيشَة ِلل ُمت َ َ‬
‫وجنسأَو ُمعتَقَددِينِيّأَو َ‬
‫ط َبقَةُ‬
‫دُونَت َ َحيُّز ِإلَىٰأَيَّةقَ ّو ِميَّةأَو ِعرقأ َ ِ‬
‫والمحيطُ‬
‫فري ِقيَاواألَم ِري َكتَينوآ ِسيَا‬
‫ِإجتِ َما ِعيَّةأَو َرأي ِسيَا ِس ُّ‬
‫ِ‬
‫ي‪.‬يَع َمَل ِإل ِت ّ َحادفِيأ َ ِ‬
‫فري ِق َي َاوال َّ‬
‫س َّمىُٰ‬
‫سط‪َ ُ ،‬حي ُُ‬
‫شرقا ُ‬
‫طىُ‪ُ ،‬فَض َ ُ‬
‫ورو َب َاوآ ِس َيااَل ُوس َُ‬
‫َلً ُ َعن َ‬
‫ال َهادِئوأ ُ ُ‬
‫ث ُي ُ َ‬
‫أل َو َ‬
‫ش َماأل َ ِ‬
‫ِبال ِه ََللُ‬
‫األ ُ‬
‫وريَاوقَ َ‬
‫طرو َمصروالمغ ِربو ُ‬
‫األَح َمر‪،‬فِيالد َُّو ِلمثللُبن‬
‫يرانوتُونِسوال َجزَ ائِرو ُ‬
‫اراتوإِ َ‬
‫َانواإل َم َ‬
‫س ِ‬
‫ِ‬
‫ُ ِبـُ‬
‫س َمىٰ‬
‫ة‪،‬وفِي‬
‫ردُنوالبَّح َرينوفِلَس ِطينوال ُكو َيتوال َي َمنوال َّ‬
‫ُ ِإس َرائِيليُ َ‬
‫سعُو ِد َي َ‬
‫"نَج َمةداؤودال َحم َراء ِإس َرائِيل"‪.‬‬
‫المفردات‬
‫‪to grow; to increase‬‬
‫‪увеличиваться‬‬
‫‪збільшуватися‬‬
‫‪recognized National‬‬
‫‪Societies‬‬
‫‪признанные‬‬
‫‪национальные‬‬
‫‪общества‬‬
‫‪сыпной тиф‬‬
‫‪визнані‬‬
‫‪національні‬‬
‫‪товариства‬‬
‫‪висипний тиф‬‬
‫‪famine‬‬
‫‪массовый голод‬‬
‫‪масовий голод‬‬
‫‪typhus‬‬
‫ت َزَ ا َيد‬
‫َّاتالوطنِيَّةالمعُت َ‬
‫ال َجم ِعي َ‬
‫َرفُ ِب َها‬
‫ال ُح َمىٰ ال ِت ّي ِفيَّة‬
‫الم َجا َعة‬
‫‪86 | P a g e‬‬
ُ‫ص ِحي‬
ّ ِ ‫ِينالوضعال‬
َ ‫تَحس‬
)‫ضاع‬
َ ‫ أَو‬:‫(جـ‬
)‫َعانَتُُ(ت ُ َعانِي‬
ُ:‫الغ ََرضُ(جـ‬
)‫أَغ َراض‬
ُ:‫تَق ِويَةُ(مرادف‬
)‫تَع ِزيز‬
‫َكا ِئنَة‬
‫تَش ِجيع‬
ُ:‫قِيَامُ(مرادف‬
)‫ُ ِبنَاء‬،‫تَك ِوين‬
ُٰ‫ت ُ َر ِ ّكز ) َعلَى‬
)َُ‫والمضارعُ َر َّكز‬
ُ،‫ُ ِمح َور‬:‫َم َحا ِورُ(مـ‬
)‫ُ َم َجاَلت‬:‫مرادف‬
)‫ُ ِقي َمة‬:‫ِق َيم)مـ‬
ُ‫اإلستِ َجابَةلل َك َو ِارث‬
ِ
َ
)‫ارثة‬
ِ ‫ُ َك‬:‫(مـ‬
‫ص َحة‬
ّ ِ ‫ِر َعا َيةال‬
)‫ُـات‬:‫ُمجت َ َمعُ(جـ‬
ُ ‫تَحسِين‬
ُ‫ظ ُروفالم ِعي‬
‫شَة‬
ُ:‫ض ِ ّررونُ(مـ‬
َ َ ‫ُمت‬
ُ:‫ُمرادف‬،‫ض ِ ّرر‬
َ َ ‫ُمت‬
)‫ض َحايَا‬
َ
ٰ‫دُونَُُالت َّ َحيُّز ِإلَى‬
َ َّ‫ُدُونُالن‬:‫)مرادف‬
ُ‫ظر‬
ُ‫إِلَىٰ؛ُدُونَاألَخذ‬
)‫اإلعتِبَار‬
ِ ُ‫بِعَين‬
87 | P a g e
покращення стану
здоров'я
улучшение
состояния здоровья
health improvement
страждати
страдать
to suffer
мета
цель
an aim; apurpose
зміцнення
укрепление
strengthening
існуючі
существующие
existing
сприяння
поощрение
encouragement
будівництво
строение
establishing
зосереджуватися
сосредотачиваться
to focus (on)
напрямки; сфери
направления; сферы
spheres
цінності
ценности
values
реагування на
стихійні лиха
реагирование на
стихийные бедствия
disaster response
піклування
(турбота) про
здоров’я
суспільство
уход (забота) за
здоровьем
health care
общество
society; community
покращення умов
життя
улучшение
жизненных условий
постраждалі
пострадавшие;
жертвы
improvement in/of the
living conditions; rising
living standards
the affected; victims
не дивлячись
на,всупереч
не смотря на; не
взирая на
without any regard for;
with no regard for;
despite
(‫قو ِميَّات‬
ّ ُ:‫قَ ّو ِميَّةُ(جـ‬
ُ:‫ِعرقُ(جـ‬
(‫أَع َراق‬،‫ع ُروق‬
ُ
)‫ُأَجنَاس‬:‫ِجنسُ(جـ‬
)‫ُات‬:‫يُ(جـ‬
ُّ ِ‫ُمعتَقَددِين‬
َ
ُ:‫ط َبقَة ِإجتِ َما ِعيَّةُ(جـ‬
‫ات‬
ُ:‫يُ(جـ‬
ُّ ‫َرأي ِسيَا ِس‬
ُ:‫ُمرادف‬،‫آراء‬
َ
)‫قَنَا َعة‬
‫األَم ِري َكتَان‬
‫المحيطال َهادِئ‬
ِ
‫فري ِقيَا‬
َ
ِ َ ‫ش َماأل‬
ُ‫ارات(ال َع َر ِبيَّة‬
َ ‫اإل َم‬
ِ
)‫ارة‬
َ ‫ُ ِإ َم‬:‫المت َّ ِحدَة)ُ(مـ‬
‫ال َجزَ ائِر‬
‫حرين‬
َ َ‫الب‬
‫سطين‬
ِ َ‫فِل‬
‫ال ُكويَت‬
‫اليَ َمن‬
‫سعُو ِد َية)المملَ َكةال َُع‬
َّ ‫ال‬
(‫سعُو ِد َية‬
َّ ‫َر ِبيَّةال‬
‫إِس َرائِيل‬
‫نَج َمةداؤودال َحم َراءُِإ‬
‫س َرائِيل‬
національність
национальность
a nationality
расова
приналежність
расовая
принадлежность
race bracket
стать
пол
a gender
віросповідання
вероисповедание
faith
соціальний клас
социальный класс
a social class
політичні
переконання
политические
убеждения
political opinions;
political; political
commitments
Америка
Америка
America
Тихий океан
Тихий океан
the Pacific Ocean
Північна Африка
Северная Африка
North Africa
Об'єднані
Арабські Емірати
(ОАЕ)
Алжир
Объединенные
Арабские Эмираты
(ОАЭ)
Алжир
the United Arab
Emirates(UAE)
Бахрейн
Бахрейн
Bahrain
Палестина
Палестина
Palestine
Кувейт
Кувейт
Kuwait
Ємен
Йемен
Yemen
(Королевство)
Саудовская
Аравия
Ізраїль
(Королівство)
Саудівська Аравія
(The Kingdom of)
Saudi Arabia
Израиль
Israel
Червоний Щит
Давида
Красный Щит
Давида
Magen David Adom in
Israel
Algeria
:‫األسئلة‬
:‫جبّّعَنّّاألَس ِئلَةّالتَّا ِل َية‬
ِّ َ ‫ أ‬.1
ُ ُ‫يُال ِفك َرةُاَلَّتِيُأَدَّتُُ ِإلَىٰن‬
‫اإل ِت ّ َحادفِيُالمستَقبَل؟‬
َُ ‫ُ َماُ ِه‬.1
ِ ُ‫شوء‬
َ ‫يُ َو‬
‫سا ِسيّـَـة؟‬
َُ ‫ُ َماُ ِه‬.2
َ َ ‫اإل ِت ّ َحاداأل‬
ِ ُ‫ظائِفُأَوُأَهدَاف‬
‫ َماذَاُ َع ِملُدونانُأَثنَاءُ َعودَتَه ِل َمو ِطنِه؟‬.3
88 | P a g e
‫ص ِليباألَح َمر ِللنُّور؟‬
‫ُِو َكي َُ‬
‫‪َ .4‬متَىٰ َُ‬
‫فُخ ََرجال َّ‬
‫رط ِبّيّد َُو ِلُيّ َو َماذَاُنَت َ َجعَنهُ؟‬
‫‪َ .5‬منُُبَادَربِعَقد ُمؤت َ َم ِ‬
‫ي ُ ِل َع َمل ُهنريدونانإ ِ ِت ّ َحاد ُ َك َهذَا؛ ُأ َ ُه َو ِل َجنِي ُالمالُ‬
‫الرئِي ِس ُّ‬
‫صد ُ َّ‬
‫‪ِ ُ .6‬ب َرأ ِي َك‪َ ُ ،‬ما ُ ُه َُو ُالمق َ‬
‫وال ُّ‬
‫عبِرُ َعنُ َرأ َيك؟‬
‫اريخ‪َ ُ،‬‬
‫ش َ‬
‫هرةُأَوُُ ِل َيت ُ ُّمُتَخ ِليدُ ِإس ِمهُفِيُاَلت ّ ِ‬
‫‪َ ّ.2‬‬
‫اراتّالتَّا ِل َية‪:‬‬
‫ضعّّ َحرفّ َجرّ ُمنَا ِ‬
‫سبّ َوتَر ِجمّال ِع َب َ‬
‫‪.1‬‬
‫ك__يَدهنريدونان‪ُ ،‬متَأَثِ ّ َرُا ً__ َما َخلَفَّته َمع َر َكة‬
‫‪،‬وذَ ِل َُ‬
‫ُو ِلدَت ِفك َرةال َّ‬
‫ص ِليباألَح َمر__ َعام‪َ 1859‬‬
‫ن َّ‬
‫يدج َراحال ُجنُودُ‬
‫سولفرينو‪.2.‬‬
‫َظمدونان َمج ُمو َعة__األَف َرادالم َح ِلّيِين__تَض ِم ِ‬
‫َُونَادَىُٰ‬
‫َوال َع َمل__ َرا َحتِ ِهم‪.3.‬‬
‫َّةو َ‬
‫سا َعدَة َجر َحىٰال َحرب‪... .4... ،‬‬
‫طنِيَّة__ ِإلغَاثَةتَهدُف__ ُم َ‬
‫دونان__ ِإنشَاء َجم ِعي َ‬
‫َُو__ذَ ِلك َم َّهدَ َّ‬
‫ةج ِنيف__المستَق َبل‪.5.‬‬
‫الط ِريق__ ُم َعا َهدَ ِ‬
‫ةر َجال__ ِجنِيفُ‬
‫خ ََرجال َّ‬
‫ص ِليباألَح َمر__لنُّور__ َعام‪ِ 1863‬عندَ َما َك َّونَخَم َ‬
‫س ِ‬
‫اللَّجنَةالد َُّو ِليَّة__إِغَاثَةال َجر َحىٰ‪.6.‬‬
‫ص ِليباألَح َمر‪.7.‬‬
‫َواَلَّتِيت َ َح َّولَتُ__ َما َبعد__اللَّجنَةالد َُّو ِليَّة__ل َّ‬
‫اريس‬
‫ساإل ِت ّ َحادالد َُّو ِل ُّ‬
‫تَأ َّ‬
‫ي__ َجم ِعيَّاتال َّ‬
‫روال ِه ََلَلألَح َمرفِيعَام‪َ __1919‬مدِينَةبَ ِ‬
‫س ِ‬
‫ص ِليباألَح َم َ‬
‫__أَعقَابال َحربال َعا َل ِميَّةاألُولَىٰ‪.8...‬‬
‫َاءاإل ِت ّ َحاد__هنريدافيسون‪.9.‬‬
‫‪َ ...‬ويَر َجعالفَضل__ ِإنش ِ‬
‫ةخ ََلألَرَُب‬
‫ص ِح ُّ‬
‫اط ِنيّالد َُّوَلَلَّتِي َعانَتُ__ ِشدَ ِ‬
‫ي__ ُم َو ِ‬
‫ِينالوضعال ِ ّ‬
‫َكانَ ِمنُأ َ َّوألَهدَ ِ‬
‫افاإل ِت ّ َحادهُ َوتَحس َ‬
‫سن ََوات__ال َحرب‪.‬‬
‫ع َ‬
‫ص ِحي َحة‪:‬‬
‫اراتّبِ َط ِريقَةّ َ‬
‫‪ّ.3‬قُمّّبِ َوصلّال ِعبَ َ‬
‫ص ِليباألَح َمر‬
‫يج ِنيف‬
‫‪ُ (1‬و ِلدَت ِفك َرةال َّ‬
‫أ)ُ ِبفَضلُخَم َ‬
‫ةر َجال ِف ِ‬
‫س ِ‬
‫‪(2‬‬
‫ب)ُ‬
‫سا َعدَة َجر َحىٰال َحرب ن َّ‬
‫َّةو َ‬
‫فراد‬
‫َظمدونان َمج ُمو َع ِ‬
‫ّلغَاثَةتَهدِف ِل ُم َ‬
‫ةمناأل َ َ‬
‫طنِيَّة ِل ِ‬
‫ِبإِنشَاء َجم ِعي َ‬
‫ص ِليباألَح َمر ِللنُور‬
‫ضاء‬
‫‪ (3‬خ ََرجال َّ‬
‫ص ِليبأَح َمراَللَون َعلَىٰخَل ِف َية َبي َ‬
‫ت)ُ َ‬
‫اإل ِت ّ َحاد‬
‫ث( َعلَىٰيَدهنريدونان‪ُ ،‬متَأَثِ ّ َرا ً ِب َماخَلَّفَته َمع َر َكةسولفرينو ‪ِ (4‬ش َعارُ ِ‬
‫َّةوالم َجا َعةفِيُبُولَندَا ‪(5‬‬
‫سا َعدَة َ‬
‫ُم َ‬
‫ض َحايَا َم َرضال ُح َمىٰ ال ِت ّي ِفي َ‬
‫ةاإل ِت ّ َحاداألُولَىٰ‬
‫ج(‬
‫َكانَت ُم ُه َُّم ِ‬
‫‪ (6‬يُ َر ِ ّكزأَع َماَل ِإل ِت ّ َحاد‬
‫ح)ُ‬
‫شاإلم ِب َرا ُ‬
‫سردِي ِن ُّ‬
‫ي‬
‫اإل ِت ّ َحادالفَ َرنُ ِسيّال َّ‬
‫طو ِريّالنَّم َ‬
‫سا ِوي َّو ِ‬
‫َبينَال َجي ِ‬
‫‪89 | P a g e‬‬
‫سانِيَّةُ‬
‫ماإلن َ‬
‫خ)ُ َعلَىُٰتَع ِزيزال ِقيَ ِ‬
‫ص َحة َوالمجت َ َمعُ‪ِ ...‬إلَخ‬
‫َو ِر َعايَةال ِ ّ‬
‫م‪،‬وال َع َمل َعلَىٰ َرا َحتُِ ِهم ‪ (8‬نَادَىُٰدونان‬
‫د)ُ ِلتَض ِمي ِ‬
‫د‪،‬و ِإط َعا َم ُه َ‬
‫دج َراحال ُجنُو َ‬
‫‪ (7‬دَا َمتُالمع َر َكةسولفرينو‬
‫لّالفَ َرا َ‬
‫س َبةّ َوتَر ِجمّال َك ِل َماتّالغَ ِري َبة‪:‬‬
‫‪ِ .4‬إم َّ‬
‫غاتّ ِب َك ِل َمةّ ُمنَا َ‬
‫ع‪ُ ،‬ن َّ‬
‫ةمناألَف َراد____(الم َح ِلّ ِيين‪ُ ،‬األ َجانِب‪ُ،‬‬
‫َظم‪ُ ،‬قَا َ ُدَ)دونان َمج ُمو َع ِ‬
‫____) ِإخت َ َر َ‬
‫ُال ُجنُود‪،‬الو َك ََلء)ُ‬
‫يدج َراح____(العُ َم ََلء‪،‬‬
‫القُ َر ِو ِيين)‬
‫ُ ِلتَض ِم ِ‬
‫اربَت َ ُهم‪ُ،‬‬
‫م‪،‬وال َع َمل َعلَىٰ____) ِإشغَالَ ُهم‪،‬‬
‫ُ ُم َح َ‬
‫َو ِإط َعا َم ُه َ‬
‫وطنِه‪ُ،‬‬
‫عودَتَه____( ِلغُرفَتِه‪،‬‬
‫ُ ِل َم ِ‬
‫َرا َحت َ ُهم(‪َ .‬و ِعندَ َ‬
‫َّةو َ‬
‫ُُِلل َجر َحىٰ(‬
‫ُ ِلل َموتَىٰ‪،‬‬
‫ّلغَاثَة‪،‬‬
‫طنِيَّة____) ِل ِ‬
‫ِلقَر َيتِه)نَادَىٰ ِبإِنشَاء َجم ِعي َ‬
‫‪،‬و ِبذَ ِل َك َم َه ُدَّ____(ال َّ‬
‫ارع‪ُ،‬‬
‫تَهدِف ِل ُم َ‬
‫ش ِ‬
‫سا َعدَة َجر َحىٰ____(ال َحفلَة‪ُ ،‬ال َحرب‪ُ ،‬ال َحدَث) َ‬
‫َّ‬
‫الماضي‪ُ،‬‬
‫طريق) ُ ِل ُم َعا َهدَة____(أُوسلُو‪ِ ُ ،‬ج ِنيف‪ُ ُ ،‬موس ُكو) ُفِي____(‬
‫ِ‬
‫الط ِريق‪ُ ،‬ال َب ِ‬
‫اضر‪ُ،‬المستَقبَل(‪.‬‬
‫ال َح ِ‬
‫ش َو ِارع‪ِ ُ،‬ل َّ‬
‫ص ِليباألَح َمر____) ِللنُّور‪ِ ُ،‬لل َّ‬
‫لظ ََلم)فِيعَام ‪1863‬‬
‫____(دَ َخ َل‪َ ُ،‬عادَ‪ُ،‬خ ََرج( ال َّ‬
‫‪،‬من ُهم____)دونان‪ُ ،‬أوباما‪ُ،‬‬
‫ةر َجال ِفي____( ِك ِييف‪ِ ُ ،‬جنِيف‪ُ ،‬خَار ُكوف) ِ‬
‫ِعندَ َما َك َّونَخَم َ‬
‫س ِ‬
‫ُال َجر َحىٰ‪ُ،‬‬
‫َّةإلغَاثَة____(المرضىٰ‪،‬‬
‫روزفلت)‪،‬اللَّجنَةالد َُّو ِلي ِ ِ‬
‫صا‪ُ،‬‬
‫القَتلَىٰ( َواَلَّ ِتيت َ َح َّولَت ِفي َما َبعد ِإلَىٰاللَّجنَةالد َُّو ِليَّة ِلل َّ‬
‫ص ِليباألَح َمر‪َ .‬كان ِشعَ ُ‬
‫ارهَا____( َع َ‬
‫ضيَّة‪ُ ُ ،‬جد َران)____( َحم َراء‪ُ،‬‬
‫ص ِليب‪ُ ،‬إِن ِجيل) ُأَح َمراللَون َعلَىٰ____)خَل ِفيَة‪ُ ،‬أَر ِ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ي)‪.‬‬
‫سويد ُّ‬
‫ي‪ُ،‬ال ّ‬
‫ي‪ُ،‬ال ّ‬
‫بَي َ‬
‫ضاء‪َ ُ،‬‬
‫يسر ّ‬
‫س ِو ِ‬
‫سودَاء)‪َ :‬عكسالعَلَم____(األوكرانِ ّ‬
‫سات) ُ____(المن َّ‬
‫اإل ِت ّ َحاد‪ُ ،‬العُض ِويَّة(ُ‬
‫ار َ‬
‫َكان ِمنُأ َ َّول____(أَع َمال‪ُ ،‬أَهدَاف‪ُ ُ ،‬م َم َ‬
‫َظ َمة‪ِ َُ،‬‬
‫ي)ُ‬
‫الرو َحانِ ُّ‬
‫ص ِحي‪،‬‬
‫ي‪،‬‬
‫ُال ِ ّ‬
‫ُ ُّ‬
‫نالوضع____(الما ِد ّ‬
‫ُه َوتَحسِي َ‬
‫اتمنُ____‬
‫سن ََو ِ‬
‫اطنِيّالد َُّوَلَلَّتِي____) ِإستَمت َ َعت‪َ ُ ،‬عانَت‪ُ ،‬لَمُ ُتَكت َ ِرث( ِب ِشدّ ِ‬
‫ِل ُم َو ِ‬
‫ِةخَلألَر َبع َ‬
‫ضمنه"____(تَض ِعيف‪ُ ،‬تَق ِويَة‪ُ ،‬تَجسِيد)ُ‬
‫(اللَّ ُهو‪ُ ،‬ال َحرب‪ُ ،‬التَّجنِيد)‪َ .‬و َكانَالغ ََر ِ‬
‫َة‪،‬و____( ِإك َراه‪ُ ،‬تَش ِجيع‪ُ،‬‬
‫ص ِليباألَح َمر ُال َكا ِئن َُ‬
‫َُو____(تَف ِرقَة‪ِ ُ ،‬إل َحاد‪ُ ،‬تَو ِحيد( َجم ِعيَّاتال َّ‬
‫تَه ِدئَة)قِيَام َجم ِعيَّات____(قَدِي َمة‪َ ُ،‬عتِيقَة‪َ ُ،‬جدِيدَة( ِبغ ََرضال ِقيَام ِبنَشَا َ‬
‫َّةو ِط ِبّيَّة"‪.‬‬
‫طات ِ ّ‬
‫ص ِحي َ‬
‫ضعّّ(أَلّالتَّع ِريف)ّ ِعندّال َّ‬
‫‪َ ّ.5‬‬
‫ض ُرو َرة‪:‬‬
‫ص ِليب)_(أَح َمر َُو)_( ِه ََلل )_(أَح َمر‬
‫)_(تَأ َّ‬
‫سس ُ)_( ِإ ِت ّ َحاد ُ)_(د َُّو ِلُيّ ِلـ)_( َجم ِعيَّات )_( َّ‬
‫اريس ِفي )_(أَعقَاب )_( َحرب )_( َعالَ ِميَّة‬
‫)_(فِي ُ َعام‪1919‬فِي )_( َمدِينَة )_(بَ ِ‬
‫‪90 | P a g e‬‬
َُ‫اون )_( َوثِيقبَين‬
ُُ ‫ )_( َحي‬،ٰ‫)_(أُولَى‬
َ (_) ‫ث )_(أَظ َه َرتُ )_( َحرب‬
ُ َ‫ض ُرو َرة )_(تَّع‬
‫)_( َجذَ َبتإِلَي َها‬
‫ص ِليب)_(أَح َمر َواَلَّتِي‬
‫)_( َجم ِعيَّات‬
َّ (_)
ُ‫وذَ ِل َك ِمن‬،‫ات‬
‫بر‬
َُ َ ‫)_( َم ََليِين ِمنُ)_( ُمت‬
ِ ‫ط ّو ِعين ِلـ)_(بِنَاء )_( َكيَان )_( َكبِي‬
َ ‫رمنُ )_( ِخ‬
َ
َ ‫)_( ِخ ََلل )_(نَّشَا‬
ُ‫سا ِنيَّةاَلَّ ِتي )_(قَدَّ َمت َهابِـ)_( ِإسم )_(أَس َرى‬
َُ ‫ط‬
َ ‫سا َعدَات )_(إِن‬
َ ‫اتو)_( ُم‬
‫ارة‬
َُ ‫)_( َحر‬
ُ ُ ‫ َولَمُ )_(يَ ُكن ِفي )_( َمقدُور )_(أ‬.‫بو)_( ُمقَاتِ ِلين‬
َ ‫وروبَا )_( ُمدَ َّم َرة )_( َخ‬
َ ‫س‬
.‫عو)_(ث َّ ِمين‬
َُ ِ‫)_( ِمثل )_( َهذَا )_( َكيَان )_(نَّاف‬
ُ‫)_(ت َزَ ا َيد)_( َعدَد‬
‫عدَد)_( َجم ِعيَّات)_( َُو‬
ّ ِ ‫ضاء)_( ُم َؤ‬
َ ‫)_(أَع‬
َ (_)‫سسِينبِـ)_( ُم ُرور)_( َوقت)_( َحتَّىٰ)_(بَلَغ‬
‫)_( َجم ِعيَّة‬
189
‫ط ِنيَّة)_( ُمعت َ َرف)_( ِب َها‬
.‫ل)_(دَولَة)_( ِمنُ)_(د َُول)_( َعالَم‬
ُّ ‫ارب)_( َجم ِعيَّةفِي)_( ُك‬
ِ َ‫)_(أَيُ)_( َما)_(يُق‬
:‫وكرانِيَّةّإِلَىّالعَ َربِيّة‬
َ ُ ‫ تَر ِجمّ ِمنّّاأل‬.6
– Дюнан організував групи місцевих жителів для накладення пов'язок і
шин на рани солдат, їхнього годування та організації їхнього відпочинку.
Після повернення на батьківщину він закликав до створення національних
товариств із надання допомоги, метою яких було допомогати пораненим на
війні, і тим самим він проклав шлях до майбутньої Женевської конвенції.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
– Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця була створена у 1919 році в Парижі в період після Першої світової
війни.Війна показала необхідність тісної співпраці між товариствами
Червоного Хреста, які своєю гуманітарною діяльністю від імені
військовополонених і комбатантів привабили мільйони добровольців і
набули значного досвіду. Спустошена Європа не могла собі дозволити
втратити такий цінний ресурс.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
91 | P a g e
– Однією з перших цілей Товариств було покращення стану здоров'я
людей у країнах, які сильно постраждали протягом чотирьох років війни.
Їхньою метою було «зміцнити і об'єднати вже існуючі товариства Червоного
Хреста, і сприяти створенню нових товариств для діяльності в галузі охорони
здоров'я».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
.7
92 | P a g e
‫ارةّالتَّا ِليَة‪:‬‬
‫‪ .7‬تَر ِجمّال ِعبَ َ‬
‫سان َح ِقيقَ َ‬
‫ل‪،‬و َهذَايُ َعدُّنَ َجا َحا ً ُم ُه َّماًفِي َحدّذَاتِه‪.‬‬
‫وقاإلن َ‬
‫"لَقَدأَص َب َحتأ َه ِ ّميَّة ُ َمج ِلس ُحقُ ِ‬
‫ةَلتَق َبَلل َجدَ َ‬
‫لَ ِكن ِعندَ َمانَت َ َ‬
‫سا ِسيَّة ُمنت َ َه َكة‪،‬‬
‫َللمزيد؛فَ ََلت َزَ اَلل ُحقُوقاأل َ َ‬
‫طلَّعإِلَىٰاأل َ َمام‪،‬ن َِجد ِإنَّ ُهنَا َك َحا َجة ِل َبذ ِ‬
‫صاء"‪.‬‬
‫َو ََل َيزَ اَللنَّاس ِفي َج ِميعأَن َحاءال َعالَميُ َعانُ ِ‬
‫وبوالعُ‬
‫اإلق َ‬
‫ز‪،‬و ِ‬
‫نف‪،‬والت َّ ِم ِيي َ‬
‫َ‬
‫ونمن َوي ََلتال ُح ُر َ‬
‫ُبيترماوريرُ‬
‫ص ِليباألَح َمر‬
‫– ِمناألق َوال‬
‫ارئِيساللَّجنَةالد َُّو ِليَّة ِلل َّ‬
‫ُاَلَّتِيأَدلَىبِ َه َ‬
‫سرا‪.‬‬
‫قاإلن َ‬
‫سان ِف ِ‬
‫يجنِيف‪،‬س ِوي َ‬
‫أ َ َمام َمج ِلس ُحقُو ِ‬
‫________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫‪_____________________________________________________.‬‬
‫‪93 | P a g e‬‬
‫التّمارين‬
‫شكّلّوترجم‪:‬‬
‫‪.1‬المحادثاتالسوريةتختتمبإعالنالنيةلعقدجولةجديدة‬
‫إنتهتالجولةالرابعةمنالمحادثاتالسوريةفيجنيفحيثتمإيجاد "أجندةواضحة" و"أرضيةمشتركة"‬
‫حولمستقبَللبَلدالتيمزقتهاالحرب‪.‬‬
‫هذههيرسالةمفاوضاألممالمتحدةستيفانديميستورا‪،‬بعدمايقربمن‪10‬أياممناإلجتماعاتفيالمدينةالسوي‬
‫سغرية‪.‬‬
‫المبعوثالخاصقالللصحفيينمساءاليومفيجنيفإنهيعتزمعقدجولةجديدةمنالمحادثاتفيوقتَلحقمنهذاالشهر‪.‬‬
‫فيماكانيلخصماتمإنجازهومالميتمإنجازهفيآخرجولةمنالمحادثاتالسوريةالتيتقودهااألممالمتحدة –‬
‫‬‫والتيتعداألولىمنذحواليعشرةأشهر‬
‫قالستيفانديميستورا‪،‬المبعوثاألمميالخاصلسوريا‪،‬إنالمشاركينإنخرطوافيمناقشات‬
‫"جادة"‪،‬مشيراإلىإنهقدتمكسر "الحاجزالنفسي"‪.‬‬
‫منأهماإليجابيات‪،‬كاناإلتفاقالعامعلىقرارمجلساألمنرقم‪.2254‬وحقيقةإنهيركزعلىالتحوَللسياسيتبقىاأل‬
‫ساسلجميعالمناقشاتالمقبلةبشأنمستقبلسوريا‪:‬‬
‫"منالواضحاآلنللجميعإنناهنالتنفيذقرارمجلساألمن‪2254‬والذيالخالفعليه‪.‬‬
‫لذاأعتقدوأتوقعإنهيجبأنتسعىاألطرافاآلنإلىإتفاقإطارييحتويعلىحزمةسياسيةمتفقعليهاحتىيصبحمم‬
‫كناتنفيذعمليةسياسيةإنتقاليةمتفاوضعليهاكماينصالقرار‪ .2254‬ونحنهناللحديثعنذلك"‪.‬‬
‫يمهدالطريقُ‬
‫"جدوألعمالواضح"‬
‫وتحدثالمبعوثالخاصعن‬
‫إلجراءمحادثاتمستقبليةبينالحكومةالسوريةوجماعاتالمعارضةالثَلثالرئيسية‪.‬ويتضمنجدوَلألعمال‬
‫هذا‪،‬ثَلثقضاياعلىنحومحددفيقراراألممالمتحدة‪،‬وهي‪:‬‬
‫حكمشاملغيرطائفي‪،‬ودستورجديدوإجراءإنتخابات‪.‬وهناكبندرابعمطروحاآلنعلىجدوَلألعمالبناءعلى‬
‫طلبمنالحكومةالسورية‪،‬وهومكافحةاإلرهاب‪ُ ،‬ووفقالماجاءعلىلسانديميستورا‪" :‬القطارجاهز‪.‬‬
‫كلشيءجاهز‪.‬يحتاجاألمرفقطإلى‬
‫وهويح ّميمحركه‪.‬‬
‫إنهفيالمحطة‪.‬‬
‫"مسرع"‪،‬والمسرعفيأيديأولئكالذينحضرواهذهالجولة"‪.‬‬
‫وقدأثارالوفدالحكوميالسوريأيضاقضيةكبرىوهيقضيةالمعتقلينوالمختطفين‪.‬‬
‫وفيهذاالسياقدعاالمفاوضاألمميإلىاإلستمرارفيمناقشةهذهالقضيةفيالمحادثاتالقادمةفيمدينةُ‬
‫إستانةبكازاخستان‪،‬التيتقودهاروسياوتركياوإيرانوتدعمهااألممالمتحدة‪.‬‬
‫وأضافديمستوراإنالحفاظعلىوقفإطَلقالنارفيسورياينبغيأنتتممناقشتهأيضافيُ‬
‫مدينةإستانة‪،‬جنباإلىجنبمعمكافحةالمنظماتاإلرهابية‪،‬أيداعشوالنصرةوفقالْلممالمتحدة‪.‬‬
‫‪94 | P a g e‬‬
‫التدابيراألخرىلبناءالثقةيمكنهاأنتساعدفيتحسينالمحادثات‪،‬وتشملُ‬
‫َ‬
‫وصوَللمساعداتاإلنسانيةإلىالمناطقا‬
‫لمحاصرةفيالبلدالذيمزقتهالحرب‪،‬بحسبديمستوراالذيأضافإنمنهمفيداخلسورياوخارجهاالذينمازالواي‬
‫ؤمنونبحلعسكريللصراعالذييدخلعامهالسادس‪،‬يعيشونفي "الخيال"‪.‬‬
‫‪ّ.2‬وضعاألطفاالليمنيينيتدهوريومابعديوم‬
‫النظامالصحيفياليمنينهارمعتعرضالمَليينلمخاطرسوءالتغذيةواألمراض‪.‬‬
‫أكثرمنمليونيطفلبحاجةإلىخدماتالعَلجأوالوقايةمنسوءالتغذية‪،‬كمايعاني‪462‬ألفطفلمنسوءالتغذيةالحا‬
‫دوالوخيم‪ُ.‬ويحذرتقريرللفاومنإنخطرإعَلنالمجاعةفياليمنمرتفعجدا‪.‬‬
‫خَلَللنزاعالحالي‪،‬تضررأودمر‪274‬مرفقاصحياعلىاألقل‪،‬حيثتعمل‪%45‬فقطمنالمرافقالصحيةبشكل‬
‫كامل‪.‬‬
‫األطباءالمتخصصونمثْلطباءوحدةالعنايةالمركزةواألطباءالنفسيينوالممرضيناألجانبغادرواالبَلد‪.‬‬
‫فيُ‬
‫عام‪،2016‬دعمتاليونيسفعَلج‪215‬ألفطفليعانونمنسوءالتغذيةالحاد‪،‬كمادعمتتطعيمحوالي‪5‬مَليينطفل‬
‫ضدشلَلألطفال‪ُ.‬وفيُهذاالعام‪،‬تحتاجاليونيسفإلى‪236‬مليوندوَلرلّلستجابةلحاَلتالطوارئفياليمن‪.‬‬
‫‪ّ.3‬برنامجاألممالمتحدةالمشتركلمكافحةاإليدزيحثالجميععلىرفعالصوتضدالتمييز‬
‫هوحقمنحقوقاإلنسان‪.‬‬
‫"إنعدامالتمييز"‬
‫ولكن‬
‫يصادفالجميعنوعامنالتمييزخَللحياتهم‪.‬‬
‫وعلىالدولواألفراداأللتزامالقانونيبعدمالتمييز‪.‬‬
‫يوماإلنعدامالتامللتمييز–إذُ‬‫وهذاالعام‪،‬فياألولمنآذار‪/‬مارس‬
‫يحثبرنامجاألممالمتحدةالمشتركالمعنيبفيروسنقصالمناعةالبشرية‪/‬اإليدز‪،‬الناسعلى‬
‫"القيامببعضالضوضاء"‬
‫منأجلتحقيقإنعدامتامللتمييز‪،‬وإعَلءالصوتومنعالتمييزمنالوقوففيطريقتحقيقالطموحاتواألهدافواألح‬
‫َلم‪ُ.‬المديرالتنفيذيللبرنامجوفيرسالةعبرالفيديوأكدعلىحقالجميعبالعيشدونتمييز‪...‬‬
‫"لكلفردالحقفيأنيعاملبإحترام‪،‬والحقفيأنيعيشدونتمييزوإكراهوسوءالمعاملة‪.‬‬
‫التمييزَليضرأفراداوحسب‪،‬بليضرالجميع‪ .‬فيحينإنالترحيببالتنوعوإحتضانهيعودبالنفععلىالجميع"‪.‬‬
‫وللتمييزأشكالعديدة‪،‬منالتمييزالعنصريأوالدينيإلىالتمييزعلىأساسالجنسأوالتوجهالجنسيأوالعمر‪،‬والب‬
‫ُيوجدفيثَلثةفقطُ‬
‫ومنأصل‪10‬بلدانفيجميعأنحاءالعالم‬
‫لطجةفيالمدرسةأوفيالعمل‪.‬‬
‫منهاأعدادمتساويةمنالبناتواألوَلدفيالمدارسالثانوية‪.‬‬
‫كماإناألشخاصذوياإلعاقةيتعرضونبمعدلثَلثمراتأكثرللحرمانمنالرعايةالصحيةبالمقارنةمعاألشخا‬
‫أماُ‬
‫صاآلخرين‪.‬‬
‫المتعايشونمعفيروساإليدزيعانونأيضامنالتمييزفيالمرافقالصحيةبحسبماأكدعليهميشيلسيديبيه‪:‬‬
‫" تظهربياناتمنخمسينبلداحوألشخاصمتعايشينمعفيروساإليدز‪،‬إنشخصامنكلعشرةأشخاصمتعايشمعا‬
‫إليدزيبلغبأنهقدحرممنالرعايةالصحية‪.‬‬
‫ومنغيرالمقبوألنيعرقَللتمييزحصوَللناسعلىالرعايةالصحية‪ .‬الحقفيالرعايةالصحيةهوحقأساسي"‪.‬‬
‫"اإلنعدامالتامللتمييز"‬
‫وتعتبرمبادرة‬
‫جزءاَليتجزأمنرؤيةبرنامجاألممالمتحدةالمشترك‪،‬واليوميدعوالبرنامجهذاالعامإلىعدمالتمييزفيأماكن‬
‫‪95 | P a g e‬‬
‫ُإنُ‬
‫الرعايةالصحية‪.‬حيث‬
‫الحقفيالصحةهوحقأساسيمنحقوقاإلنسانالتيتشملحصوَللجميععلىخدماتالرعايةالصحيةبأسعارمعقول‬
‫ةوذاتجودة‪،‬وفيوقتمناسب‪.‬‬
‫ميشيلسيديبهيدعوفيهذاالسياقإلىأنتكونمرافقالرعايةالصحيةبيئاتآمنةوداعمة‪،‬قائَل‪:‬‬
‫" إنالقضاءعلىالتمييزفيأماكنالرعايةالصحيةأمربالغاألهمية‪،‬ويجبعليناأننطالببأنيصبححقيقةواقعة"‪.‬‬
‫‪ّ.4‬األممالمتحدةتعربعنالقلقإزاءسالمة‪400‬ألفشخصمحاصرينفيالغوطةالشرقيةفيسوريا‬
‫قالتاألممالمتحدةإنهامازالتتشعربقلقبالغبشأنسَلمةوحمايةأكثرمن‪400‬ألفشخصمحاصرينفيالغوطةال‬
‫شرقيةفيسوريا‪.‬‬
‫ودعتاألممالمتحدةعلىلسانالمتحدثالرسميبإسمهاستيفاندوجاريكجميعأطرافالنزاعإلىتجنيبالمدنيينوالبن‬
‫ىالتحتيةالمدنيةاألضراروضمانالوصوَللمستداموغيرالمشروطودونعوائق‪،‬إلىجميعالمحتاجينفيأنحا‬
‫ُوقالدوجاريك‪ُ:‬‬
‫ءسوريا‪،‬بمافيذلكالوصوإللىعدةمواقعفيشرقالغوطة‪.‬‬
‫" القتاَللعنيففيشرقالغوطةوحولهاخَلَلألسبوعالماضي‪،‬أدىإلىمقتلوإصابةالمدنيين‪،‬وإلحاقاألضراربا‬
‫لبنيةالتحتيةالمدنية‪،‬بمافيذلكاألضرارالتيلحقتبالمرافقالطبية‪،‬وإغَلقالمدارسفيالعديدمنالمناطق"‪.‬‬
‫وكانآخرنشاطللبعثةالمشتركةبينالوكاَلتفيالمنطقةفيأواخرتشريناألول‪/‬أكتوبر‪.2016‬‬
‫ويعانيالمدنيونحاليامنمحدوديةفرصالحصولعلىالغذاءوالصحةوالمساعدةاإلنسانية‪،‬حسبماأفادبهدوج‬
‫اريك‪.‬‬
‫‪ّ.5‬‬
‫اليونسكوتدعوالمجتمعالدوليإلىالمساعدةفيإحياءالتراثالثقافيالعراقيفيأعقابالدمارالشاماللذيلحقبه ّ‬
‫أختتماليومالجمعةبمقراليونسكو‪،‬المؤتمرالدوليلتنسيقحمايةالتراثالثقافيفيالمناطقالمحررةمنالعراق‪،‬و‬
‫الذيأنعقدعلىمداريومين‪،‬ممهدابذلكالطريقلخطةعملمتوسطةوطويلةاألجلفيحاَلتالطوارئللحفاظعلىالت‬
‫نوعالغنيللبَلدبالمواقعاألثريةالتيتعودإلىآَلفالسنين‪.‬‬
‫وقدإتفقالمسؤولونالعراقيينوحوالي‪ 80‬خبيرافيالتراثمنجميعأنحاءالعالمفياإلجتماع‪،‬علىتعيينلجنةتوجي‬
‫هيةمشتركةبيناليونسكووالعراقلتنسيقودعوةالعديدمنالمبادراتالوطنيةوالدوليةإلعادةتأهيَللتراثالثقاف‬
‫يالعراقي‪.‬‬
‫وفيهذاالصدد‪،‬قالتإيرينابوكوفاالمديرةالعامةلليونسكو‪،‬إنالضرركانأكبرمماكنّانخشاه‪،‬وأضافت‬
‫"هذهنقطةتحولبالنسبةللشعبالعراقيوللعالمليفهمدورالتراثبالنسبةللمجتمعاتفيحاَلتالصراع‪.‬‬
‫اليونسكوتعملبالفعلعلىاألرضلحشدالدعمللعراقفيمجالحمايةالتراثواألشياءاألكثرعرضةللخطر‪".‬‬
‫وكانتاليونسكوقدأرسلتبعثاتطارئةإلىنينوىونمرود‪،‬وأخرىإلىموقعآشورللتراثالعالميلتقييماألضرارال‬
‫تيلحقتبه‪.‬‬
‫وقدتمتصنيفالعديدمناإلجراءاتبوصفهاعاجلة‪َ،‬لسيماالحاجةإلىإجراءتدابيرتقييماألضراروحمايةشام‬
‫لةمثلتسييجالمواقعالمعرضةللخطر‪.‬‬
‫‪96 | P a g e‬‬
‫كماتضّمناإلجتماعأيضادورةإعَلميةلممثليالدوَللـ‪195‬األعضاءفياليونسكو‪،‬وهوأمريعدحاسمالعمل‬
‫يةجمعاألموالمنأجَللحفاظعلىاألولوياتاإلستراتيجيةالتيتمتحديدهاخَلَلإلجتماع‪،‬وهيالمواقعاألثرية‪،‬‬
‫"القائمةاألولية"‬
‫والمتاحفومقتنياتها‪،‬ومواقعالتراثالعالميوتلكالموجودةعلى‬
‫للمخطوطاتالتاريخية؛فضَلعنالمبانيالتاريخيةوالتراثالعمرانيوالديني‪.‬‬
‫‪.6‬سوريا‪ :‬اليونيسفتتساءل "ماذالوكانهؤالءاألطفاألوالدكمأنتم؟"‬
‫منظريفطرالقلبلطفليصرخطالباوالدهبعددقائقمنفقدانهلساقيهنتيجةإعتداءواضحفيإدلباألسبوعالماض‬
‫ي‪،‬هوتذكيرقاسلنابإناألطفالَليزالونيتعرضونللهجومنتيجةالصراعفيسوريا‪.‬‬
‫هذاماإستهلبهخيرتكابيليري‪،‬مديراليونيسفاإلقليميلمنطقةالشرقاألوسطوشماألفريقياُ‬
‫بيانهالذيحثفيهجميعاألطراففيالمحادثاتالسوريةفيجنيفعلىالعملمعاًووضعأطفالسوريافيالمقاماألول‪.‬‬
‫وقال "نحثكلواحدوعلىعلىفردأنيسألنفسهسؤاَلواحدافقط‪ :‬ماذالوكانهؤَلءاألطفاألوَلدكمأنتم؟"‬
‫وأوضحإنهمنذبدايةهذاالعام‪،‬تماإلبَلغعنمقتل‪20‬طفَلًوجرحعددأكبرمنذلكبكثيرنتيجةالهجمات‪،‬منض‬
‫منهمرضيعةعمرهايوماًواحداًفقط‪،‬أصيبتبجروححينتعرضمنزلهافيريفدمشقللقصف‪.‬‬
‫وباإلضافةإلىذلك‪َ،‬لتزاَللمساعداتاإلنسانيةالعاجلةمقطوعةبشكلكبيرعننحومليونيطفل‪.‬‬
‫وأشارإلىإنُ‬
‫ُ‬
‫هذهاألرقامهيتذكيرصارخبأنوقفاألعماَللعدائيةالذيأعلنعنهفيكانوناألولديسمبرالماضييجبأنيؤديإلىم‬
‫كاسبحقيقيةفيإطارحمايةومساعدةجميعاألطفالفيسوريا‪.‬‬
‫وقاإلنهلمتنجحهذاالعاموحتىاآلن‪،‬سوىثَلثبعثاتلوكاَلتمشتركةفيالوصوإللىأطفاليحتاجونللمساعدةمو‬
‫جودينفيمناطقمحاصرةيصعبالوصوإلليها‪.‬‬
‫وقال"يجبأنيخجَللعالممنالثّمنالفادحالذييتجسدفيحياةالناسومعاناتهموالذييفوقكلحد‪،‬وأنيتخذإجراءاتفو‬
‫ريةإليجادحلسياسيللحرب"‪.‬‬
‫وذكـّرجميعأطرافالصراعبإلتزاماتهاوفقالقانوناإلنسانيالدوليبحمايةاألطفالفيكَلألوقات‪،‬وحيثماكانوا‬
‫‪،‬بغضالنظرعنالجهةالّتييعيشونتحتسيطرتها‪.‬‬
‫وش ددعلىضرورةأنتوفركْلطرافالصراعلجميعاألطفاَللمحتاجينفيالبَلد‪،‬إمكانيةالحصولعلىالمساعد‬
‫اتبشكلفوريومستمروغيرمشروط‪.‬وطالببوضعحدلجميعأنواعالحصارمشيراإلىإنسحبالموادالمنقذةلل‬
‫حياةمنقوافَللمساعداتأمرغيرمقبول‪،‬وكذلكإستخدامالمياهكسَلحفيوقتالحرب‪.‬‬
‫"لقدحانالوقتبالنسبةلْلطرافجميعاً‪،‬ولكلمنيهتمبمصلحةأطفالسوريا‪،‬أنيتحدّثعناألطفال!‬
‫أطفالسورياالبالغعددهممايزيدعن‪10‬مَليينوالذينيعانونيومياوبشكلمباشرمنتبعاتالصراعالوحشي‪،‬ير‬
‫ُأنيعمالسَلمويستعيدواطفولتهم‪.‬‬
‫يدونشيئاًواحداووحيدُا ً‪:‬‬
‫إنأطرافالنزاعومنيدعمهامدينونْلطفالسوريا‪،‬وبوضعحدلهذهالحربالوحشية‪،‬فوراوإلىاألبد"‪.‬‬
‫‪ّ.7‬األممالمتحدةتحذرمننقصحادفيالمساعداتالغذائيةلمليونيالجئفيأفريقيا‬
‫أعربكلمنالمديرةالتنفيذيةلبرنامجاألغذيةالعالميوالمفوضالساميلشؤونالَلجئينعنالقلقالعميقإزاءالنق‬
‫صالحادفيالمساعداتالغذائيةالتيتؤثرعلىنحومليونيَلجئفيعشردولفيجميعأنحاءأفريقيا‪.‬‬
‫وأشاربيانمشتركصادراليومُ‬
‫إلىإنالنقصيمكنأنيزدادسوءافياألشهرالمقبلةإذالمتتوفرمواردجديدةلتلبيةاإلحتياجاتالغذائية‪.‬‬
‫‪97 | P a g e‬‬
‫وتضاعفعددالَلجئينفيأفريقيامنمليونينوستمائةألفشخصفيعام‪2011‬إلىخمسةمَليينفيعام‪،2016‬بينماإرت‬
‫ُلميواكباإلحتياجاتالمتزايدة‪.‬‬
‫فعالتمويلمنالجهاتالمانحةلمساعدةالَلجئينخَللهذهالفترة‪،‬لكنه‬
‫وأدىذلكإلىتخفيضاتفيالمساعداتالغذائيةلبعضالفئاتمنالَلجئين‪.‬‬
‫وحذررؤساءالوكاَلتمنإننقصالموادالغذائيةستكونلهعواقبوخيمةعلىالصحةوحمايةهؤَلءالمستضعفي‬
‫ن‪،‬مالميتمإجراءالمزيدمنالدعمعلىوجهالسرعة‪ُ.‬‬
‫وأشارالبيانإلىإنالفارينمنالصومالوجنوبالسودانكَلجئينفيوضعحرج‪،‬مشيراإلىإنأكثرمن‪75‬فيالمائةمنا‬
‫)دولوادو(‬
‫ألطفاَللَلجئينالصوماليينالذينوصلواإلى‬
‫فيإثيوبيامنذكانونالثانيينايريعانونمنسوءالتغذيةالحاد‪.‬‬
‫وشهدتعشرعملياتإغاثةلَلجئينفيأفريقياتخفيضات‪،‬كانلهاتأثيرعلىكميةونوعيةالمساعداتالغذائيةلنحو‬
‫‬‫مليونيَلجئ‪،‬كماتمخفضالحصصالغذائيةبشكلكبير‪،‬وفيبعضالحاَلتبنسبةتصّللىخمسينفيالمئة‬
‫بمافيذلكفيالكاميرونوتشادوكينياوموريتانياوجنوبالسودانوأوغندا‪.‬‬
‫وقدتموقفتقديمبعضالسلعالمحددةلكلمنَلجئيبوركينافاسووجيبوتيوبورونديوإثيوبيابمافيذلكالمغذياتالد‬
‫قيقة‪،‬الَلزمةلضمانمايكفيمنالجودةفيالغذاء‪.‬‬
‫‪ّ.8‬‬
‫األممالمتحدةتدعواألطراففيسورياإلىتسهيلمرورالقافالتاإلنسانيةللمناطقالمحاصرةوضماناإلجال‬
‫ءالطبيللمرضى‬
‫أعربالمتحدثبإسماألممالمتحدةستيفاندوجاريكعنقلقهالعميقإزاءالوضعفيمدينةمضاياُ‬
‫السوريةالمحاصرة‪،‬حيثَليزالحوالي‪40‬ألفامنالرجالوالنساءواألطفاليتعرضونللعنفوالبردالشديد‪،‬ويع‬
‫انونمنعدمالحصولعلىالضرورياتاألساسيةللحياة‪.‬‬
‫وأوضحللصحفيينفيالمقرالدائم‪ُ:‬‬
‫" لقدتلقيناتقاريرلميتمالتحققمنهابعدتفيدبإنشخصينعلىاألقلفيمضايالقياحتفهمافياألياماألخيرة‪.‬‬
‫أحدهماتوفيبسببفشلكلويوالثانيقتلبرصاصقناص"‪.‬‬
‫هذاوكرردوجاريكإستعداداألممالمتحدةلتقديمالمساعداتاإلنسانيةإلىالمناطقالمحاصرةبمافيهامضاياو‬
‫الزبدانيوالفوعةوكفراياحالمايمنحهااألطرافالمتنازعةُحقالوصول‪.‬‬
‫وكانتآخرمرةوزعتفيهاالوكاَلتاألمميةالمساعداتعلىالمدناألربعفي‪28‬منتشرينالثاني‪/‬نوفمبرمنالعامال‬
‫ماضي‪.‬‬
‫وفيهذاالسياقكررالمتحدثبإسماألممالمتحدةدعوةجميعاألطرافإلىتسهيَللوصولعلىالفور‪،‬وأيضاإلىالس‬
‫ماحباإلجَلءالطبيللسكانُخصوصاالذينيحتاجونإلىرعايةطبيةخاصة‪.‬‬
‫هذاوجددتاألممالمتحدةدعوتهاإلىالوصوَللدائمودونعوائقوغيرمشروطإلىجميعالسكانفيالمناطقاألخر‬
‫ىالمحاصرةوالتييصعبالوصوإلليهاعبرسوريا‪.‬‬
‫‪ّ.9‬مدنيلـ«الحياة»‪ :‬ليسهناكإرهابسنّيأوشيعي‬
‫‪98 | P a g e‬‬
‫قاَلألمينالعاملمنظمةالتعاوناإلسَلميإيادأمينمدنيإنعلىالدوَللعربيةوالمسلمةفيالمنطقةالعملمعاًلوضعم‬
‫قاربةجديدةتضمنالمصلحةالمشتركة‪،‬رافضاًالقبولبإنالمذهبوالدينهماأساساإلنقساماتبينالمسلمين‬
‫»بليُستخدمانلتوسيعالنفوذالسياسي«‪.‬‬
‫وقالفيحديثلُـ ِ‬
‫»الحياة«إنالمنظمةتدعممواجهةاإلرهابالذيَلعَلقةلهباإلسَلم‪،‬مشدداًعلىأهميةعمَللمنظمةالتيتضم‬
‫‪ ٥٧‬دولةوالتييمكنهاالتأثيرفيالمحافَللدولية‪.‬‬
‫»َلتنبئبفهمكامللهكظاهرة«‪،‬مشدداًعلىضرورة‬
‫ولفتإلىإنالمواجهةالعسكريةواألمنيةلّلرهاب‬
‫» فهمالسياقالعامللبيئةالتيأنتجتهوالسياقالسياسيالداعمله«‪.‬‬
‫وهنانصالحديث‪:‬‬
‫• لقاءاتكهنافياألممالمتحدةشملتوزراءوربمارؤساء‪،‬والتركيزفيهاكانعلىموضوعمكافحةاإلرهابالـ‬
‫»داعشي«‪.‬‬
‫ماذا ُ‬
‫طلبمنكمكمنظمةمعنيّةباإلسَلمفيإطارمكافحةاإلرهاب‪،‬إنكانمنوجهةنظرالمشاركينفيالتحالف‪،‬أو‬
‫منهمخارجالتحالف‪،‬مثلوزيرالخارجيةالروسيسيرغيَلفروف‪،‬الذيأجتمعتبهقبيلهذاالحديث؟‬
‫أوَلًاإلجتماعاتالتيعُقدتهيإجتماعاتتعقدكلعاموليستمرتبطةسببياًأومباشرةباإلرهاب‪.‬‬‫نحننغتنمفرصةإجتماعالجمعيةالعامةووجودعددمنالمسؤولينهنا‪،‬منرؤساءووزراء‪،‬للتواصلمعهمح‬
‫وَللقضاياالتيتربطالمنظمةبكلمنهم‪.‬‬
‫ثانياً‪،‬نحننعقدإجتماعاتعدةلمانسميهفرقاإلتصالداخَللمنظمة‪.‬‬
‫لدينافرقإتصالمعنيّةبقضاياخاصة‪،‬مثلجمهوريةوسطأفريقيا‪،‬أوميانمار‪،‬أومالي‪،‬إلخ‪.‬‬
‫وأيضاًهناكإجتماعسنويعلىهامشالجمعيةالعامةلوزراءخارجيةالدوَلألعضاءفيالمنظمة‪.‬‬
‫فهينشاطاتعامةوتتناولقضاياثنائيةوليستمرتبطةتحديداًبقضيةاإلرهاب‪.‬‬
‫• لكنَلبدمنإنموضوعمحاربة »داعش«طرحفيهذهاإلجتماعات!‬
‫نحنطرحناه‪ .‬لوراجع ِتبياناتالمنظمة‪،‬لوجدتإنالمنظمةكانتمنأولىالجهاتالتيدانت »داعش«‪،‬وقالتإن‬‫»داعش«َلعَلقةلهاباإلسَلم‪.‬‬
‫وأدنّااإلنتهاكاتالتيقامبهاالتنظيمتجاهالمسيحيينالعراقيـــــينواألزيديين‪.‬‬
‫هذامسجل‪،‬ولكناشددنامعكلمنقابلناعلىإنالتناوَلألمنيالعسكريَليكفي‪،‬وإنهذاالتناولينبئبعدماإللمامبفهم‬
‫كامللهذهالظاهرة‪.‬‬
‫• هَللتناوَلألمنيوالعسكريَليكفي؟‬
‫َليُنبئبفهمكامللهذهالظاهرة‪.‬‬‫مايجبأننتوجهإليهإضافةإلىالبعدينالعسكريواألمني‪،‬هوفهمالسياقالعامللبيئةوالمناخ‪،‬الّذينينتجانهذهالح‬
‫ركات‪،‬والسياقالسياسي‪،‬الذييوفرلهاالدعم‪.‬‬
‫وفيالعراقتحديداً‪،‬هلتعلمينإنهمنذالغزواألميركيتمتفكيككَللمؤسساتالكبرى‪،‬سواءالجيشأوالحزبأوالج‬
‫هازالبيروقراطي؟هذاأفرغالعراق‪.‬‬
‫‪99 | P a g e‬‬
‫ُتوليبولبريمرومابعد‬
‫أيضاًمنذ‬
‫وتجدينإنالخطابالطائفيإزدادبعدهذاالغزو‪.‬‬
‫باإلضافةإلىذلك‪،‬يجبفهمالبعداإلقتصادي‪.‬‬
‫كانهناكفراغ‪،‬وت ّمتجويفالعراقمنداخله‪.‬‬
‫وهناكسياقآخر‪،‬وهومنيستفيدمنهذهالحركات؟منيخترقها؟ويسخرهاألغراضه؟نقطتياألخيرة‪،‬إننانحن‬
‫َلنعتقدفيالمنظمةبإنالمذهبوالدينهماالسبب‪،‬بلهمايستخدمانلتوسيعالنفوذالسياسي‪.‬‬
‫•ماهياإلجراءاتالتيتدورفيذهنكملمواجهةفكرالتطرف‪،‬إنكان‬
‫»داعشيُا ً«أوغيرذلك؟ماهياإلجراءاتالتيتتخذونها‪،‬أوفيُ‬
‫النيةإتخاذهامناآلنفصاعداً؟أنتمكمنظمةماذاستعملون؟‬
‫نحنمنظمةسياسية‪.‬‬
‫أوَلً‪،‬دعينيأعلّقعلىكلمةقل ِتهاأنت‪،‬منظمةمعنيّةباإلسَلم‪.‬‬
‫‬‫هذهالدوَلألعضاءممثلةبحكوماتها‪،‬هذهليستمنظمةدينية‪.‬‬
‫•أناقلتمعنيّةباإلسَلم‪.‬‬
‫نحنلسنابمنظمةدعوية‪.‬‬
‫أوضحاألمرلقرائك‪،‬ألنهناكدائماًلبساًما‪،‬بينالمنظمةوالمنظماتالدعوية‪.‬‬‫أنتتعرفينإنأجهزةالمنظمةتتناولقضايااإلقصاءوماإلىذلك‪.‬‬
‫•علىالمستوىالسياسي‪،‬ماهياإلجراءاتالتيستتخذونها؟‬
‫المنظمةكانتمنأولىالمنظماتالتيأصدرتوثيقةإلتزمتهاكلدولهالمحاربةاإلرهاب‪.‬‬‫•أتحدّثعناإلجراءاتاآلن‪،‬بعد »داعش«‪.‬‬
‫أوإلهتماماتناأننجرد‬
‫»داعش«هيمظهرمنمظاهراإلرهابوليستكَلإلرهاب‪.‬‬‫ّ‬
‫»داعش«و»بوكوحرام«وأمثالهمامنالشعاراتاإلسَلمية‪.‬‬
‫نريدأنيكونللمنظمةدورأساسومباشرومهم‪،‬فيتأكيدإنهذهالتنظيماتوهذهالحركات‪َ،‬لعَلقةلهاباإلسَلم‬
‫‪َ،‬لكدينوَلكثقافةوَلكحضارة‪.‬‬
‫•كيف؟ ِعبّردعوةرجاَللدينعلىإصدارفتاوى؟ ِعبّرأيةإجراءات؟‬
‫‬‫لديناجهازإسمهمجمعالفقهاإلسَلميالدولي‪،‬يجتمعفيهأهَللعلمليسكمفتين‪،‬نحنَلنفتي‪،‬وهذاليسجهازإفتا‬
‫ء‪.‬‬
‫نريدأننصّللىسياقنُظهرفيهإناإلسَلمليسهكذا‪ .‬نريدأننُتبعهذابوجودعمليعبربرامجالحواربينالثقافات‪.‬‬
‫‪٥٧‬‬
‫نحنمنظمةتتكونمن‬
‫وأيضاًعبرإجراءاتتتعلقبالدوَلألعضاء‪.‬‬
‫إذاتحركتالمنظمةكمجموعة‪،‬فيأيمحفلدولي‪،‬سيكونلهاوزنوتأثير‪.‬‬
‫دولةعضواً‪،‬وبالتالي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ماهودورالمنظمةفيأنتكونسبّاقةوقائدةفيمسألةتجفيفمنابعالتمويللّلرهابيين‪،‬وحضّالدولعلىذلك؟‬
‫•‬
‫هذهالقضيةهيتحتالمجهر‪،‬منكَللدوَللكبرىوالمنظماتالماليةالكبرى‪.‬‬‫دورناأننؤكدهذاالبعدونلفتالنظرإلىأيحالةقدتكونإتضحتأمامالمنظمة‪.‬‬
‫سقونمثَلًمعالتحالفضد‬
‫• كيفتلفتونالنظر؟ماهياإلجراءاتالعمليةالتيستتخذونهامناآلنفصاعداً؟هلستن ّ‬
‫»داعش«‪،‬الذيتقودهالوَلياتالمتحدةوتشاركفيهدولعربيةوإسَلمية؟‬
‫هذاتحالفبيندول‪.‬‬‫•هيدوألعضاءفيمنظمتكم‪.‬‬
‫ُفترة‬
‫ُحكمه‪،‬بدأتالحكوماتتش ّجعالهويةالطائفية‪.‬‬
‫‪100 | P a g e‬‬
‫هيدوألعضاءفيمجلسالتعاونالخليجي‪،‬وفيجامعةالدوَللعربية‪،‬وفياألممالمتحدة‪.‬‬‫دورناهودورمساند‪.‬‬
‫هذاتحالفبيندول‪.‬‬
‫وكونهادوَلًأعضاءَليعنيشيئاًمحددُا ً‪.‬‬
‫نحننؤ ّكدضرورةتجفيفالدعم‪،‬ليسفقطالدعمالمالي‪،‬بْليضاًالفكريوالسياسيلهذهالحركات‪.‬‬
‫•‬
‫هلستقومونمثَلًبأيّتنسيق‪،‬أوتحاولونالتنسيقبينالدول‪،‬تلبيةلدعوةالرئيساألميركيباراكأوبامافيخطابه‪،‬إل‬
‫ىأنيكونهناكمنهججديدللتفكيرباإلسَلم‪،‬وتنظيفاإلسَلمإذاشئتمناإلرهاب‪،‬هللكمدورفيذلك؟‬
‫أنالمأسمعالرئيساألميركييقول »تنظيفاإلسَلم«‪ .‬وإنكانقالهذا‪،‬فإنهذاليسمنحقه‪،‬وَلمنحقأحدآخر‪.‬‬‫المسلمونهماألجدربفهمدينهموالتعاملمعدينهم‪ .‬مايلصقباإلسَلممنتهمَلعَلقةلهباإلسَلم‪.‬‬
‫والحركاتاإلرهابيةموجودةفيكلدينوكلكيانسياسي‪،‬وإذارغبتأذكرلكعشراتاألمثلة‪...‬‬
‫هناكإرهاببوذيضدالمسلمينفيبورما‪،‬وهناكجرائمترتكبضدالمسلمينفيوسطأفريقيا‪.‬‬
‫خطأأننحصراإلرهابفي »داعش«وفيالمسلمين‪ .‬أنالمأفهمخطابالرئيسأوباماعلىهذاالنحو‪.‬‬
‫• كيففهمته؟‬
‫صَللذيأصدرناه‪.‬‬
‫نحنعلّقناعليهويمكنأنتجديذلكفيالبيانالمف ّ‬‫•أوباماقالمامعناهإنالمشكلةفيمعظمها‪،‬هيصراعمذهبيبينالسنةوالشيعة‪.‬‬
‫تحدثتأنتعنالشقّينالسياسيوالثقافي‪،‬فيموضوعمحاربةاإلرهاب‪.‬‬
‫كيــــفتنظرإلىالتركيزالعميقعلىموضوعالخَلفالسنيالشيعيفيالمنطقة‪،‬وفيإطارمكافحةالتطرف‪،‬الذيير‬
‫ّكزعليهاآلنعلىإنهتطرفإسَلمي‪،‬علىاألقلوفقماطرحأوبامافيكلمتهأماممجلساألمن؟‬
‫الرئيساألميركيلمير ّكزفقطعلىالخَلفالمذهبي‪،‬بلذكرهكواحدمناألسبابالتيتؤديإلىذلك‪.‬‬‫وكرسلهربعخطابه‪.‬‬
‫• ّ‬
‫َلنعتقدبإناإلحتدامالمذهبي‪،‬هوأمرنجردهمنالسياسات‪.‬‬
‫‬‫ّ‬
‫• ماذاتعني؟هلتعنيسياساتإيرانمثَلً؟‬
‫َُل‪َ،‬لأعنيذلك‪.‬‬
‫‬‫إذاحصرتِتزايداإلشارةإلىالهويةالمذهبيةفيالعراقتحديداًمابعدالغزواألميركي‪،‬لوجدتإنالتعريفالمذهبي‬
‫‪،‬قدإزدادوكإنهسياسةمتع َّمدة‪.‬‬
‫دوَللمنطقةتحركهامصالحهاالوطنية‪،‬وليسمذاهبها‪،‬وإنكانهناكمنصراعمذاهب‪،‬أوإستخدامالمذهب‪،‬ف‬
‫ّ‬
‫هدفهتكريسالنفوذالسياسي‪.‬‬
‫ّ‬
‫نحننقولفيالمنظمةإندوَللشرقاألوسط‪،‬تحتاجإلىمقاربةجديدةتصنعهابنفسها‪،‬أيأنتلتقيإيرانوتركياوالممل‬
‫كةالعربيةالسعوديةودوَللخليجواألردنومصر‪،‬حتىتصّللىمقاربةجديدةيُعترفبموجبهابالمصلحةالو‬
‫صلهذهالدول‪،‬إلىالمصلحةالتيتجمعها‪.‬‬
‫طنيةللكل‪،‬وتتو ّ‬
‫ّ‬
‫مندونذلكستظَللمنطقةتحتدمبالصراعاتالتيتُستخدملتوسيعالنفوذالسياسي‪.‬‬
‫»داعش«‪.‬‬
‫»داعش«وأمثال‬
‫•التحالفالدوليالعربيأقيملمكافحة‬
‫هلهذاإستهدافلّلرهابمنحيثهوسنيفقط‪،‬مندونالتطرقإلىماعداه؟مثَلًعندمايتحدثونعنالمقاتليناألجانبفيس‬
‫وريةيركزونعلى »داعش«وأمثالها‪ .‬هلهذاإستهدافّلرهابالسنةمندونالتطرقالىأيإرهابآخر؟‬
‫‪101 | P a g e‬‬
‫ليسهناكإرهابسنيوإرهابشيعي‪.‬‬
‫أنالنأنساقإلىالتسمياتالمذهبيةلمايجري‪.‬‬
‫‬‫هناكإرهابلهسياقوأسبابوَلبدمنفهمه‪،‬إنماأنننسباإلرهابإلىمذهب‪،‬فنحنننزلقفيالمنزلق‪،‬الذييجبأننحرص‬
‫علىأَلّننزلقفيه‪.‬‬
‫‪ّ.10‬الخروجالبريطانيمناإلتحاداألوروبي‪ ...‬سلبياتأمإيجابياتإقتصادية؟‬
‫نزلخبرخروجبريطانيامناإلتحاداألوروبي‪،‬بعدإستفتاءأمسالخميس‪،‬كالصاعقةعلىأسواقالماَلألوروب‬
‫يةوالعالمية‪.‬‬
‫فقدإستعدالجميعلنتيجةإيجابيةترجحببقاءبريطانيافياإلتحاد‪،‬لكنالعواقبكانتأكبرممايتخيلحتىاألكثرتشاؤ‬
‫ما‪.‬‬
‫اإلسترلينيتهاوىوخسرحوالي‪10‬بالمئةمنقيمتهبينماكانتالضربةالكبرىمننصيبأسواقالماَلألوروبيةواآل‬
‫سيوية‪.‬‬
‫لميكنأكثرالمتشائمينيتوقعمثلردالفعَللعاصفهذالخروجبريطانيامناإلتحاداألوروبي‪،‬كانتهناكتحذيراتب‬
‫الطبعمنعواقبهذاالخروجاإلقتصاديةعلىالبَلدإَلإنمعظمالمصوتينلميأخذوهاعلىمحمَللجد‪.‬‬
‫بيدإناألمرأصبحواقعاوعلىالجميعالتعاملمعهرضواأمأبوا‪.‬‬
‫علىالبريطانيينمواجهةأسوأزلزاإلقتصادييواجهبَلدهم‪،‬فحصيلةاليوماألولَلتبشربخير‪.‬‬
‫دعونانلقينظرةعلىأهمهذهالتداعياتاإلقتصاديةوردوداألفعالمنجانبالعاملينفياألسواقالماليةوالتجاريةال‬
‫بريطانية‪.‬‬
‫تهاوياإلسترلينيوإنهياراألسواقالمالية‬
‫فقدسجلسعرالجنيهاإلسترلينيتراجعاالجمعةإلى‪1,3229‬للدوَلرالواحد‪-‬‬
‫حوالي‪12‬بالمئةمقابَللدوَلرو‪8‬بالمئةمقابَلليورو‪-‬‬
‫بتوقيتغرينتش‪.‬‬
‫وهوأدنىمستوىلهمنذأكثرمنثَلثينعاماوذلكحواليالساعة‪4,25‬‬
‫كماإنهارتاألسواقاألوروبيةعنداإلفتتاحالجمعة‪،‬وخاصةبورصةلندنالتيهوتبنسبةأكثرمن‪7‬بالمئةلتحذ‬
‫وبذلكحذواألسواقاآلسيويةإثرإعَلننتائجاإلستفتاءعلىخروجبريطانيامناإلتحاداألوروبي‬
‫)بريكسيت( وتصويتغالبيةالبريطانيينلصالحهذاالخروجالمفاجئ‪.‬‬
‫هذااإلنهياردفعبحاكمالبنكالمركزيالبريطانيمارككارنيإلىالتصريحفيمقابلةتلفزيونيةإنه‬
‫"كشبكةأمانومنأجلدعمحسنسيراألسواق‪،‬يبقىبنكإنكلترامستعدالمنحأكثرمن‪250‬مليارجنيهإسترلينيمن‬
‫األمواَلإلضافيةعنطريقعملياتهالطبيعية"‬
‫وأضافإنالبنكالمركزيالبريطاني‬
‫وذلكبعدإنتصارمعسكرالخروجمناإلتحاداألوروبيفياإلستفتاء‪.‬‬
‫"قادرأيضاعلىتأمينسيولةكبيرةبالعمَلتاألجنبيةفيحاَللضرورة"‪.‬‬
‫عشرسنواتمنالغموض‬
‫"إنالجنونيسيطرهنا‪،‬إنهحمامدم‪،‬مجزرة"‪.‬‬
‫فيحينقالديفيدبابييه‪،‬يعمل ُمسؤولفيمؤسسةمالية‪،‬‬
‫وكانتاألسواقتوقعتبصورةإجماليةبقاءبريطانيافياإلتحاداألوروبيوهومايبررإحباطالموظفينصباحهذ‬
‫االيومالجمعة‪.‬‬
‫بينماقاَللموظفالخمسيني‪،‬مايكتومسون‪،‬الذيكانبالشارعفيوقتكانتالحركةَلتزالخفيفةفيساعاتالصباحا‬
‫ألولى "ستتأتىعنذلكفوضىكبيرة‪،‬إننيقلقجدا‪ .‬واآلنقدتحصّلسكتلنداعلىإستقَللهافيغضونسنتين"‪.‬‬
‫‪102 | P a g e‬‬
‫فيماقالتمحاميةكانتتخرجمنسيارةأجرةفيالشارع‬
‫"ستكونهناكبعضاألضرارالماليةالتيلمتكنفيحسبانالناس‪ .‬الخدمات‬
‫الماليةهيالتيتوجهإقتصادلندن‪،‬وإقتصادلندنهوالذييوجهاإلقتصادالبريطاني‪،‬وبالتاليفإنذلكسيؤثرلْلس‬
‫"يدفعونثمن"‬
‫وقالتإنهاتخشىأنتعمدبروكسّللىجعَللبريطانيين‬
‫فعلىالجميع"‪.‬‬
‫قرارهمباإلنفصالعناإلتحاد‪.‬‬
‫وكانالذهوليهيمنعلىالعاصمةالبريطانية‪،‬وبدأسكانهاوكأنهممازالوايأملونأنيستفيقوامنكابوس‪.‬‬
‫"األمرغريب‪،‬يبعثعلىالصدمة‪.‬‬
‫وقالفيليبالموظفاألربعينيفيمكتبمحاماة‬
‫منالجنونأننستيقظعلىوضعكهذا‪،‬إنهيطرحالكثيرمناألسئلةحوإلسكتلنداواإلقتصاد"‪،‬مضيفا‬
‫"َلندريماسيحصلفيالسنواتالعشرالمقبلة"‪.‬‬
‫‪ّ.11‬ماي‪ :‬ترامبأكدليإلتزامهبدعمحلفشماالألطلسي‬
‫أكدالرئيساألميريكى‪،‬دونالدترامب‪،‬ورئيسةالوزراءالبريطانية‪،‬تريزاماي‪،‬إتفاقالوَلياتالمتحدةاألمي‬
‫ريكيةوبريطانياعلىالعملسويالتعميقالصَلتاإلقتصاديةوالعسكريةبينالبلدينوتعزيرالشراكةالتجاريةو‬
‫تنسيقموقفالبلدينفىمجاَللسياسةالخارجية‪.‬‬
‫وتعهدالزعيمانبدعمحلفشماَلألطلسي )الناتو(‪.‬‬
‫"يقفخلفالناتوبنسبة‪"%100‬‬
‫وقالتماي‪،‬إنترامب‬
‫بالرغممنالتصريحاتالسابقةالتيقالهاواصفافيهاالحلفبأنهأصبح "بالياوقدعفىعليهالزمن"‪.‬‬
‫ووجهتمايدعوةلترامبلزيارةلندنوقدقبلترامببأنيزوربريطانيامعالسيدةاألولىميَلنيافيوقتَلحقمنالسنةا‬
‫لجارية‪.‬‬
‫‪ّ.12‬ترامبيتعهدبالعملمعحلفاءواشنطنللقضاءعلىتنظيمالدولةاإلسالمية‬
‫‬‫فيأولخطابلهأمامالكونغرس‬
‫‬‫تعهدالرئيساألمريكيدونالدترامب‬
‫بالعملمعحلفاءواشنطن‪َ،‬لسيمامنبينالدوَلإلسَلمية‪،‬للقضاءعلىتنظيمالدولةاإلسَلمية‪.‬‬
‫"موحدة"‬
‫وأكدترامبفيمستهلخطابهعلىإنالوَلياتالمتحدة‬
‫فيإدانةالكراهية‪،‬مشيراإلىالتهديداتالتيوصلتلمراكزيهوديةوجريمةكراهيةفيمدنيةكنساسقتلفيهارجلهن‬
‫دي‪.‬‬
‫وشددعلىإنإدارتهستتخذتدابيرإضافيةلحمايةاألمريكيين‪،‬موضحاأنهيجريالعمللتعزيزإجراءاتفحصال‬
‫مسافرينإلىالوَلياتالمتحدة‪ُ.‬‬
‫وأثارالرئيساألمريكيخَلأليامهاألولىفيالسلطةجدَلواسعابإصدارقراريمنعسفرمواطني‪7‬دوإلسَلمية‬
‫إلىالوَلياتالمتحدة‪،‬وذلكقبلصدورأحكامقضائيةبتعليقالعملبه‪.‬‬
‫وأكدترامبعلىدعمهالقويلحلفشماَلألطلسي‪،‬مؤكداعلىضرورةأنيفيأعضاءالحلفاآلخرونبإلتزاماتهمالم‬
‫الية‪ُ .‬وقاإلنهسيطلبمنالكونغرسالموافقةعلىإستثماراتتبلغقيمتهاتريليوندوَلرفيمجاَللبنيةالتحتية‪ُ.‬‬
‫)البنتاغون(‬
‫فيميزانيةوزارةالدفاع‬
‫وكانترامبقدتعهدبـ"زيادةتاريخية"‬
‫قدتصلنسبتهاإلىنحو‪10‬فيالمئة‪ُ.‬‬
‫وتنفقالوَلياتالمتحدةعلىالدفاعأكثرمنأيدولةأخرى‪،‬وتبلغميزانيتهاالدفاعية‪600‬ملياردوَلر‪ُ.‬‬
‫‪103 | P a g e‬‬
‫وتعهدترامبفيخطابهبالعملعلىتقليَللضرائبالمفروضةعلىشركاتأمريكيةحتىيتسنىلهاالمنافسةوالتوسع‪ُ.‬‬
‫"أوباماكير"‬
‫ودعاترامبالكونغرسإلىمساعدتهعلىإلغاءبرنامج‬
‫للرعايةالصحيةوإستبدالهببرنامجآخريقدمرعايةصحيةأفضلبتكلفةأقل‪.‬‬
‫‪ّ.13‬حلفشماالألطلسي "اليرغب" فيحربباردةجديدة‬
‫قاَلألمينالعاملحلفالشماَلألطلسي‬
‫"الناتو"‪،‬ينسستولتنبرغ‪،‬إنالحلفَليرغبفيمواجهةمعروسيا‪،‬وَلفيحربباردةجديدة‪.‬‬
‫وأضافستولتنبرغ‪،‬فيتصريحاتلبيبيسي‪،‬إنخططنشر‪4‬آَلفجنديإضافيفيأورباالشرقيةتهدفلمنعإندَلعالن‬
‫زاع‪،‬وليسإثارته‪ُ.‬‬
‫وقالستولتنبرغإنهعلىالرغممنالتوتراتالحالية‪،‬إَلإنالحلفالعسكريَليرىروسيابإعتبارهاتهديدا‪.‬‬
‫وتعدالعَلقاتبينروسياوالغربفيأسوأحاَلتها‪،‬منذإنتهاءالحربالباردة‪.‬‬
‫وفرضتالوَلياتالمتحدةودوَلإلتحاداألوربيعقوباتعلىروسيا‪،‬عقبضمهالشبهجزيرةالقرم‪،‬التيكانتتابعةل‬
‫دولةأوكرانيا‪،‬وذلكفيعام‪.2014‬‬
‫كماأصبحتسورياأيضاسببامنأسبابالتوتربينالجانبين‪،‬حيثتتهمدولغربيةموسكوبإرتكابجرائمحرب‪،‬خ‬
‫َللقصفهاللمناطقالتيتسيطرعلىالمعارضةالمسلحةالمناوئةللرئيسبشاراألسد‪.‬‬
‫ويرفضالرئيسالروسيفَلديميربوتينهذهالمزاعم‪،‬ويقوإلنفكرةإنروسيالديهاخططعسكريةعدائيةتجاه‬
‫أوربا "سخيف"‪.‬‬
‫ومنالمقرر أنينشرحلفالناتوأربعكتائبعسكريةمتعددةالجنسيات‪،‬قوامكلواحدةمنهاألفجندي‪،‬فيدولبولندا‬
‫وإستونياوَلتفياوليتوانيامطلعالعامالمقبل‪.‬‬
‫ويقودهذهالكتائبكلمنالوَلياتالمتحدةوبريطانياوكنداوألمانيا‪.‬‬
‫ويقوَلألمينالعامللناتوإنالحلفَليسعىلمواجهةمعروسيا‪،‬وإنما "يسعىإلىعَلقةأكثرتعاوناوإيجابية"‪.‬‬
‫وأضاف‪" :‬لكنعليناأننفعلذلكعلىأساسالردعالدفاعيالجماعي"‪.‬‬
‫وقالستولتنبرغإنهبينماَليرىالحلفأيتهديدوشيكمنروسيا‪،‬إَلأنهيردعلىتصرفاتهافيأوكرانيا‪،‬وكذلكأيضا‬
‫ماوصفهبإستخدامخطابالسَلحالنوويفيترويعالدوَلألوربية‪ُ.‬‬
‫ويقوَللناتوأنهيعتقدإنروسيالديهانحو‪330‬ألفجندي‪،‬متمركزينبالقربمنحدودهاالغربية‪ُ.‬‬
‫وفيوقتسابقمناألسبوعالجاري‪،‬ألغيتخططلرسوسفنحربيةروسيةفيأحدموانيإسبانيا‪،‬بعدماأعربحلفالنات‬
‫وعنقلقهمنإنتلكالسفنقدتستخدمفيقصفالمدنيينفيسوريا‪.‬‬
‫لماذاينشرالناتومزيدامنالقوات؟‬
‫جوناثانماركوس ‪ -‬مراسلبيبيسيللشؤونالعسكرية‬
‫تعدروسيامننواحيعديدةدولةضعيفة‪.‬‬
‫ولدىقيادتهاإحساسقويبالتطويق‪،‬ويؤديهذابغضالنظرعنصحتهأوخطأهإلىأنينتهجالرئيسبوتيننهجاأكثر‬
‫صرامة‪.‬‬
‫وهذامايجعلدولفيحلفالناتومثلدوَللبلطيقالثَلثوبولنداورومانياوبلغارياقلقةللغاية‪،‬إزاءسلوكروسيافيم‬
‫نطقةالبحراألسود‪ُ.‬‬
‫‪104 | P a g e‬‬
‫وهذاأيضاهوالسبب‪،‬الذيجعَللناتويسعىإلىإدخالتعزيزاتعسكريةواضحةوذاترمزيةكبيرة‪،‬علىجانبيهال‬
‫شماليوالجنوبيالشرقي‪.‬‬
‫لكنعلىحلفالناتوأنيحلتلكالمعضلة‪،‬فعلىالرغممنالنهجالمتشددلبوتينليسهناكحماسكبيرللدخولفيسباقأسلح‬
‫ةتقليديةجديد‪.‬‬
‫‪ّ.14‬اإلنتربولواألكاديميةالدوليةلمكافحةالفساديوحدانجهودهمالمكافحةالفساد ّ‬
‫ليون )فرنسا( ‪ -‬سيؤديإتفاقبيناإلنتربولواألكاديميةالدوليةلمكافحةالفساد )األكاديميةالدولية(‬
‫إلىتوثيقالتعاونبينالمنظمتينفيمحاربةالفسادعلىالصعيدالعالمي‪.‬‬
‫ويطاَللفسادجميعمناطقالعالمويؤثرفيالمجتمعبمستوياتهكافةويُخلّ‬
‫فتبعاتواسعةالنطاقفيقوضاإلستقرا‬
‫ّ‬
‫رعلىكلمنالصعيد‬
‫السياسيواإلجتماعيواإلقتصاديويهددفينهايةالمطافسَلمةوأمنالمجتمعككل‪.‬‬
‫ويهيءالفسادتربةخصبةلْلنشطةاإلجراميةالمنظمة‪،‬وَلسيمااإلرهاب؛فتواطؤالموظفينالحكوميينالف‬
‫اسدينيساعدالمجرمينعلىتنفيذأنشطتهمغيرالمشروعة‪.‬‬
‫ومذكرةالتفاهمالتيوقّعهااألمينالعاملّلنتربوليورغنشتوكوعميداألكاديميةالدوليةوأمينهاالتنفيذيمارتن‬
‫كروتنرستؤديإلىإزديادالمشاريعواألنشطةالمشتركةلمكافحةالفسادعنطريقالبحوثوالتدريبوالتعليم‪.‬‬
‫وقاَلألمينالعامشتوك‪:‬‬
‫سادسيادةالقانونوالقيماألخَلقيةوالعدالة‪،‬ويعرضالتنميةالمستدامةواإلزدهاراإلقتصاديللخ‬
‫يقوضالف‬
‫ّ‬
‫" ّ‬
‫طر"‪.‬‬
‫ُإنفاذُ‬
‫"اإلتفاقبيناإلنتربولواألكاديميةالدوليةخطوةهامةتكفلحصوألجهزة‬
‫وختمقائَل‪:‬‬
‫القانونوسائراألخصائيينعلىمايحتاجانإليهمنأدواتوخدماتلمكافحةآفةالفسادالمستشريفيكلركنمنأركانال‬
‫عالم"‪.‬‬
‫وفيإطارهذااإلتفاقأيضا‪،‬سينظماإلنتربولواألكاديميةالدوليةأنشطةمشتركةفيمقركلمنهمافيفرنساوالنم‬
‫ساوفيأماكنأخرىمنالعالم‪.‬‬
‫وقاَللسيدكروتنر‪:‬‬
‫يسراألكاديميةالدوليةأيماسرورأنتبرممعاإلنتربولهذااإلتفاقالذيسيعززإلىحدبعيدشبكةالشراكاتالعالم‬
‫" ّ‬
‫وسيشغَلإلنتربولعلىالدواممكاناهامافيمسيرةهذهاألكاديميةالدولية‪.‬‬
‫يةلمنظمتنا‪.‬‬
‫وترسيمذكرةالتفاهمهذهأسسمستقبلناجحنعملفيهمعالمنعالفسادومكافحتهفيالعالمأجمع"‪.‬‬
‫واألكاديميةالدوليةلمكافحةالفسادمنظمةدوليةمقرهاَلكسنبرغ‬
‫)النمسا( ‪،‬تعمللسدالثغراتالحاليةفيالمعارفوالممارساتالمتصلةبمكافحةالفسادوتسعىإلىتعزيزقدراتاألخ‬
‫صائيينلمواجهةتحدياتالمستقبل‪.‬‬
‫‪ّ.15‬قرارللممالمتحدةيشددعلىدوراإلنتربولفيحمايةالهياكالألساسيةالحيويةمناإلرهابيين‬
‫‬‫)نيويورك(‬
‫األممالمتحدة‬
‫شددقرارإتخذهمجلساألمنالتابعلْلممالمتحدةعلىدوراإلنتربولفيمجاليبناءالقدراتوتقديمالمساعدةالتقني‬
‫ةلحمايةالهياكَلألساسيةالحيويةمناإلرهابيين‪.‬‬
‫‪105 | P a g e‬‬
‫المعتمدعلىخلفيةاإلعتداءاتاإلرهابية ُالتيإستهدفتمؤخراهياكْلساسيةحيوية ‪-‬‬
‫والقرار‪)2017(2341‬‬
‫ِ‬
‫‬‫وَلسيمامطاراتدولية‪،‬فيبروكسلوإسطنبول‬
‫يؤكدإنحمايةهذهالهياكلتتطلبإقامةتعاوندوليعلىالصعيدينالوطنيوالعابرللحدود‪.‬‬
‫ويركزالقرارأيضاعلىأهميةتعزيزتبادَللمعلومات‪،‬وبخاصةفيمايتعلقمنهابأعمالوتحركاتاإلرهابيين‪،‬‬
‫ُإنفاذُ‬
‫معمجموعةمنالجهاتالمعنية‪،‬وَلسيماالسلطاتالحكوميةوأجهزة‬
‫القانونوالشركاءاألجانبوأصحابتلكالهياكلوالقائمينبتشغيلهامنالقطاعالخاص‪.‬‬
‫وذكراألمينالعاملّلنتربوليورغنشتوكإنترابطالهياكَلألساسيةبينمختلفالقطاعاتواألنشطةفيالعالمينال‬
‫واقعيواإلفتراضيوعبرالحدودالوطنية‪،‬يعنيإنأيّإعتداءيمكنأنيخلّفعواقبوخيمة‪.‬‬
‫وقاَلألمينالعامشتوك‪:‬‬
‫" يمكنأنيؤدياإلعتداءعلىإحدىالحلقاتالضعيفةإلىتعطيْلوتدميرعدةمنظوماتحيويةفيالبلدالمستهدفمباش‬
‫وتصبحهذهالحلقةهدفاسهَللكل َمنيضمرلنااألذى‪.‬‬
‫رة‪،‬األمرالذييخلّفتداعياتفيالعالمأجمع‪.‬‬
‫ومثلماتتبدلمدنناوهياكلهااألساسيةتتبدلكذلكاألسلحةالتييستخدمهااإلرهابيون"‪.‬‬
‫" فأساليبالقتاَللمستخدمةفيمناطقالنزاعمثّلطَلقالنارالمتزامنمنعدةمصادرعلىأهدافغيرمحمية‪،‬أوإست‬
‫خدامالمركباتالمصفّحةالملغومةأوالطائراتبدونطيارالتيتحملعبواتناسفة‪،‬يمكنأنتكيَّفلتُستخدمفيشوارع‬
‫مدنناوتستهدفالمرافقالحيوية"‪.‬‬
‫" إنأجهزةإنفاذالقانونمدركةتماماللمفارقةالمأساويةالتيتجعلغالبامنُ‬
‫وختمقائَل‪:‬‬
‫سن‪.‬‬
‫أيعمّلرهابيإحدىأفضلفرصالتعلموالتح ّ‬
‫سبلميُدفعثمنه‪ .‬وهذهمعادلةيربحفيهاالجميع"‪.‬‬
‫وتبادَللدروسالمستخلصةمنهذاالعملبينالبلدانهومك َ‬
‫وفيإطارالتشديدعلىضرورةإستعدادكَللجهاتالفاعلةالمعنيةلمواجهةمثلهذهاإلعتداءاتومنعهاوالتصدي‬
‫لها‪،‬قاَللسيدشتوكإنهذهالمتطلباتجزءَليتجزأمنعمَلإلنتربولعلىالصعيدالعالميلتحسينتبادلبياناتاإلستخ‬
‫باراتوبناءالقدراتوتعزيزالمناعةفيالمجاَلتالبالغةاألهمية‪.‬‬
‫وتشملهذهالمتطلباتتعزيزأمنالمواقعالحساسةعنطريقإعتمادمعاييروإجراءاتللتأهبفيالحاَلتالطارئة‪.‬‬
‫فعلىسبيَللمثال‪،‬تتعاونوحدةاإلنتربوَللمعنيةباألهدافالضعيفةمعالبلداناألعضاءفيغربأفريقيالتحسينأم‬
‫نالمختبراتالتيتحتويعلىعواملمسببةلْلمراضالخطيرةولحمايتهامنأيّإعتداءاتإرهابية‪.‬‬
‫وباإلضافةإلىذلك‪،‬يواصَلإلنتربولتشجيعالبلدانعلىحمايةحدودهاومنعحركةاإلرهابيينعنطريقتبادَللم‬
‫علوماتعنالمقاتليناإلرهابييناألجانب‪.‬‬
‫وبينتشريناألول‪/‬أكتوبر‪2016‬وكانونالثاني‪/‬يناير‪،2017‬إزدادعددملفاتالمقاتليناإلرهابيناألجانبالتييمك‬
‫صيهابشكآلنيعنطريقمنظومةاإلنتربولللمعلوماتالجنائيةبنسبة‪63‬فيالمائة‪،‬وعددهذهالملفاتالتييمكن‬
‫نتق ّ‬
‫حالياتبادَلإلطَلععليهاعنطريقالمنظمةماُيناهز‪13.500‬ملف‪.‬‬
‫وللحدمناإلتجارغيرالمشروعبالموادالمشعّةوالنووية‪،‬يعمَلإلنتربولعنكثبأيضامعالوكالةالدوليةللطاق‬
‫ةالذريةفيمجاَللتدريبعلىالرصدوالكشفوفيإطارتنفيذعملياتعبرالحدود‪.‬‬
‫‪106 | P a g e‬‬
:‫وكرانِيَّةّإِلَىّاَل َع َر ِبيّة‬
َ ُ ‫تَر ِجمّ ِمنّّاأل‬
№1
а) Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на НАТО,
вимагаючи формального приєднання Альянсу до міжнародної коаліції проти
"Ісламської держави", про це повідомляє Spiegel.
Як стало відомо виданню минулої середи США хотіли скликати
засідання НАТО на рівні послів з метою змусити НАТО приєднатися до
коаліції проти ІДІЛ.
Зазначається, що перед самітом Альянсу 25 травня, Трамп збільшує
тиск на союзників з метою їх більш широкої участі в антитерористичні
боротьбі.
Зараз ряд членів НАТО входять до міжнародної коаліції з боротьби з
"Ісламською державою", однак Альянс як такий не є її членом.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував на необхідності більшої
ролі Альянсу у боротьбі з тероризмом. Однак, за його словами, найкращим
способом боротьби є навчання місцевих військових, як це робить НАТО в
Іраку і Афганістані.
При цьому Столтенберг виключає пряму участь солдатів Альянсу у
бойових діях у Сирії.
За даними Spiegel, уряд Німеччини та Франції скептично ставляться до
ініціативи США. За їхніми словами, участь НАТО у коаліції не дасть їй
"жодної додаткової переваги".
б) В Естонії 8 травня починаються масштабні військові навчання "Весняний
шторм", які триватимуть два тижні. У 2017 році у них візьмуть участь майже
9000 осіб, про це повідомляє сайт Сил оборони Естонії.
У навчаннях разом з естонськими військовими також візьмуть участь
близько 2000 військовослужбовців з 13 країн. Понад 800 осіб
представлятимуть Велику Британію, яка очолює батальйон НАТО в Естонії.
Німеччина надіслала на навчання до Естонії близько 400
військовослужбовців. До складу бойової групи НАТО входять близько 300
французьких військових. Підрозділи розміром з роту будуть представляти
США, Латвію і Литву.
У навчаннях також братимуть участь військовослужбовці з
Нідерландів, Польщі, Канади, Фінляндії, України, Швеції, Іспанії та Грузії.
107 | P a g e
№2
а) 17 березня, на запрошення Президента України Петра Порошенко, в
Україні з офіційним візитом перебував Президент Румунії Клаус Вернер
Йоханніс. Однією з основних тем переговорів двох президентів була ситуація
на Донбасі, зокрема стан виконання Мінських угод, забезпечення процесу
мирного врегулювання ситуації в регіоні та перспективи миру під егідою
ООН. Також було домовлено про відновлення прямого авіаційного
сполучення між Києвом та Бухарестом.
б) Передвиборчий штаб кандидата від Демократичної партії США Хіларі
Клінтон має намір зібрати на передвиборчу кампанію близько 2.5 млрд дол.
Таким чином, витрати на президентську кампанію Клінтон можуть побити
всі рекорди за всю історію передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах.
67-річна Хіларі Клінтон користується досить значною підтримкою з боку
прихильників Демократичної партії: ії підтримують 59%. Крім того, Хіларі
Клінтон може увійти в історію як перша жінка-президент Сполучених
Штаттів.
№3
а) 26-27 березня відбувся робочий візит в Україну Заступника Голови
Кабінету Міністрів, Міністра закордонних справ Туркменістану Рашида
Мередова.
Значну увагу під час переговорів було приділено питанням активізації
торговельно-економічного співробітництва, розширенню взаємовигідних
зв’язків у будівельній, енергетичній та транспортній галузях. Також було
досягнуто домовленості про обмін візитами урядових делегацій для
обговорення спільних проектів.
б) Прем’єр-міністр Польщі Єва Копач не братиме участі в урочистостях до
70-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною, запланованих на 9
травня в Москві. Про це у четвер, 9 квітня, заявила речниця польського уряду
Малгожата Кідава-Блонська.
Ще в лютому про намір відмовитися в урочистостях 9 травня в Москві
оголосив президент Польщі Броніслав Коморовський. Своє рішення він
пояснив політикою Росії в українській кризі. Як зауважує інформагенція
dpa,повідомлення про відмову від участі в параді 9 травня в Москві надійшли
від більшості провідних політиків Євросоюзу.
108 | P a g e
№4
а) Офіційний візит Президента Румунії К. Йоханніса до України відбувся
майже після 7-річної перерви, що свідчить про обопільне прагнення сторін
вивести міждержавні відносини на новий рівень.
Досягнуті домовленості підтвердили існування між країнами спільного
бачення шляхів нормалізації безпекової ситуації в регіоні, попередження та
подолання нових викликів і загроз. Сторони також висловили готовність
докласти зусиль для поглиблення торгівельно-економічного та культурногуманітарного співробітництва.
б) Європейські видання аналізують візит грецького прем’єра Алексіса
Ципраса до Москви та попереджають про високу ціну дружби з Кремлем.
Європейські видання аналізують економічні та політичні причини зближення
Греції з Росією, згадують історичні уроки, а також відзначають, що гучно
анонсований візит прем’єр-міністра Алексіса Ципраса до Москви поки не дав
результатів.
Журналісти праволіберальної італійської газети CorrieredellaSera
вважають, що грецький прем’єр тільки погіршив перспективи своєї країни,
коли відправився до Москви.
№5
а) 20 березня офіційний візит в Україну здійснив Президент Турецької
Республіки Реджеп Тайїп Ердоган. В рамках візиту відбулося Четверте
засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою
Республікою під головуванням президентів двох держав.
Президент Ердоган заявив про підтримку незалежності, суверенітету і
територіальної цілісності України та висловив сподівання на найскоріше
врегулювання ситуації на сході України. У рамках візиту було підписано
низку двосторонніх документів.
б) Глава грецького уряду Алексіс Ципрас під час візиту до Москви різко
розкритикував європейські санкції щодо Росії. Він підкреслив, що приїхав до
російської столиці не для того, аби просити гроші.
Під час візиту до Росії в середу, 8 квітня, грецький прем’єр-міністр
висловив свою незгоду з політикою європейських санкцій щодо Росії.
Санкційна політика проти Москви є неконструктивною і може призвести до
«холодної війни» між Москвою та Заходом, заявив він на спільній пресконференції з р російським президентом Володимиром Путіним.
109 | P a g e
110 | P a g e
№6
а) 18-19 березня Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк здійснив робочий
візит до інституцій Європейського Союзу у Брюсселі для проведення
зустрічей з керівництвом ЄС та лідерами його держав-членів. Окрім цього
він взяв участь у Саміті Європейського Союзу народної партії.
Головною метою візиту було доведення позиції України щодо стану
реалізації Мінських домовленостей, подальша координація з ЄС заходів з
протидії російській агресії, надання з боку ЄС належної політичної,
безпекової і фінансової підтримки України.
б) Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що питання про участь солдатів
НАТО в сирійському конфлікті не розглядається. Про це пише "ІнтерфаксУкраїна" з посиланням на журнал "Шпігель".
"Участі солдатів НАТО в громадянській війні в Сирії ніхто не чекає, це
не обговорюється", - сказав генсек Північноатлантичного альянсу. При цьому
він вказав на можливість того, що НАТО посилить роботу літаків
радіолокаційного виявлення AWACS у небі над Туреччиною.
Поряд з цим Столтенберг також не виключив збільшення контингенту
військовослужбовців НАТО, які з січня навчають іракських військових, які
борються з терористами угруповання "Ісламська держава".
"Навчання місцевих військовослужбовців - як в Іраку і Афганістані - на
мою думку, найкраща зброя для боротьби з терором", - резюмував
Столтенберг.
№7
а) У 2015 році виповнюється 1000 років від дня смерті князя Володимира. У
зв’язку з цим Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про
вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого – творця
середньовічної європейської держави Руси-України».
У Посольстві України в Білорусі відкрилася книжкова виставка, яка
розповідає про запровадження християнства на Русі, державотворчу
діяльність князя Київського Володимира Великого, вплив його діяльності на
політичний та економічний розвиток Європи, а також на події української
історії відповідного періоду.
б) Окружний суд Амстердама прийняв рішення дозволити Україні брати
участь у процесі за повернення експонатів виставки «Крим – золото і секрети
Чорного моря», що проходила в Нідерландському археологічному музеї в
111 | P a g e
2014 році. Згідно з рішенням, до 20 травня Україна повинна подати пакет
документів по цій справі як сторона процесу. Нагадаємо, виставка «Крим –
золото і секрети Чорного моря» проходила в Амстердамі з лютого по
вересень минулого року. На виставці були представлені об’єкт з п’яти
українських музеїв, чотири з яких розташовані в Криму.
№8
а) 7 квітня 2015 року Перший заступник Міністра закордонних справ України
Наталія Галібаренко прийняла Посла Італійської Республіки в Україні
Фабріціо Романо.
У ході зустрічі сторони обговорили питання підготовки українськоіталійських політичних консультацій та робочого візиту в Україну Міністра
закордонних справ Італії, обмінялися думками щодо порядку денного
чергового засідання Українсько-Італійської Ради з економічного,
промислового і фінансового співробітництва. Н. Галібаренко поновила
запрошення главі італійського уряду взяти участь у Міжнародній конференції
на підтримку України, яка відбудеться у м. Київ 28 травня.
б) У Торонто відбулись переговори Президента України Петра Порошенка і
прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Про це повідомляє прес-служба
АП.
"Друзі пізнаються в біді. І весь час ми відчуваємо плече Канади, в тому
числі у безпековій та оборонній політиці. Зокрема, канадські інструктори та
військові допомагають у тренуванні українських колег", – сказав Петро
Порошенко.
Він зазначив, що також українська сторона вдячна канадським друзям
за підтримку у проведенні реформ. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо
підтвердив міцну дружбу Канади з Україною і додав, що переговори Торонто
та Києва дали чудову нагоду обговорити економічну та безпекову ситуацію.
Канада робить внесок у військові тренувальні операції в Україні проти
нелегального вторгнення Росії, – підкреслив Трюдо.
№9
а) Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий
здійснив робочий візит до Вашингтону, США, де провів низку зустрічей із
представниками американських урядових інституцій та неурядових
організацій.
Під час відвідин Державного департаменту США Валерій Чалий
обговорив ситуацію навколо України із Заступником Державного Секретаря з
питань контролю над роззброєнням Р. Геттемюллер та іншими посадовцями,
112 | P a g e
В. Чалий також обговорив розвиток двосторонніх відносин, питання
фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів та механізми допомоги
України в оборонному секторі.
б) Росія направляє до Сирії військове устаткування на кораблях, які
базуються у портах окупованого Криму. Таким чином Москва використовує
півострів як військовий форпос.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час свого
виступу на загальних дебатах 72-ої сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Що привертає нашу особливу увагу в контексті цього кривавого
конфлікту, так це використання Росією окупованого Криму як військового
форпосту для проектування військової сили в Сирії. У той час як там йде
війна, велика кількість російського військового обладнання перевозиться в
Сирію кораблями, що базуються в портах Криму", – сказав Порошенко.
№10
а) Макрон – наймолодший в історії Франції президент. У Франції
підрахували 100% голосів на виборах президента, що відбулися 7 травня
20017 року. За центриста Еммануеля Макрона проголосували 66.10%
виборців (20.7 млн осіб), за ультраправу Марін Ле Пен – 33.90% (10.6 млн
осіб). Такі дані наводить МВС Франції.
Від голосування утрималися 25.44% французьких виборів – понад 12
млн осіб. 2.96% (1.049 млн) бюлетенів визнали недійсними, а 8.51% (3.019
млн) бюлетенів взагалі виявилися порожніми. Експерти кажуть, що це
рекордний для Франції показник.
б) Тисячі людей зібралися на пікет біля Білого дому поки президент Дональд
Трамп влаштував у резиденції показ мультфільму «У пошуках Дорі».
«Указ про захист держави від проникнення на територію США
іноземних терористів», – так називається підписане 27 січня 2017
розпорядження, яке викликало обурення. Хоча Білий дім наполягає, що про
дискримінацію мусульман у цьому випадку не йдеться, саме ті, хто
сповідують іслам найбільше постраждали від указу.
Нововведення передбачає повну заборону приймати Сполученими
Штатами тих, хто тікає від війни у Сирії, тимчасове призупинення всіх
американських програм для біженців, а також тимчасову заборону на
відвідування США громадянами семи переважно мусульманських країн –
Сирії, Іраку, Ірану, Ємену, Судану, Лівії та Сомалі.
113 | P a g e
№11
а) 1-2 квітня Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк здійснив робочий
візит до ФРН на чолі урядової делегації. Глава Уряду України провів
переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також
виступив з промовою у фонді ім. Конрада Аденауера.
В рамках візиту у Берліні відбулося VIII засідання українськонімецької Групи високого рівня з економічного співробітництва. Цей візит
сприяв зміцненню українсько-німецького політичного діалогу.
б) 12 квітня 2015 року у Державі Катар (м. Доха) розпочав роботу 13-й
Конгрес ООН з протидії злочинності та кримінальної юстиції.
На церемонії відкриття були присутні Емір Катару шейх Тамім Аль
Тані, Генсек ООН Бан Гі Мун, Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ
Катару шейх Абдулла Аль Тані, якого було обрано Головою Форуму.
На Конгресі зібрались близько 5 тисяч осіб зі 142 держав світу. У
заході бере участь також делегація України.
№12
а) Президент США Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль і
Ватикан наприкінці травня під час свого першого міжнародного візиту на
посаді, повідомляє Радіо Свобода.
Трамп повідомив релігійним лідерам у Білому домі, що його поїздка
розпочнеться з Саудівської Аравії, де він зустрінеться з мусульманськими
лідерами з усього Близького Сходу. І він відвідає Ватикан 24 травня (2017
року), перед раніше запланованими самітом НАТО, який відбудеться 24
травня у Брюсселі, а також зустріччю «Групи семи», яка відбуватиметься 26–
27 травня на Сицилії.
Це повідомлення з’явилося наступного дня після зустрічі Дональда
Трампа з палестинським лідером Махмудом Аббасом. Трамп заявив, що хоче
стати «посередником» задля досягнення мирних домовленостей між Ізраїлем
і палестинцями.
У Білому домі повідомили, що зустріч президента США з Папою
Франциском відбудеться вранці 24 травня. Точна дата візиту Трампа до
Ізраїлю і Саудівської Аравії наразі не оприлюднена.
б) Кількість жертв теракту в Єгипті в християнському храмі міста Танта
досягла 21 людини, ще понад 50 отримали поранення, передає Reuters з
посиланням на державне телебачення Єгипту.
114 | P a g e
Також повідомляється, що відповідальність за теракт проти місцевої
християнської громади коптів на даний момент не взяла жодна з організацій.
Відзначимо, в квітні Єгипет планував відвідати Папа Римський Франциск.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єгипті прогримів вибух у
церкві, в результаті чого є десятки загиблих і поранених. Інцидент стався у
храмі "Мар Гіргіс", де на святкування Вербної неділі зібралися представники
місцевої громади коптів. За деякими даними, терористичний акт здійснив
смертник.
Зазначимо, християни-копти складають близько 10% населення
Єгипту. Протягом багатьох століть вони мирно співіснують з більшістю
мусульманських громад. На Близькому Сході Коптська православна церква є
найбільшою громадою християн.
№13
а) Глава грецького уряду Алексіс Ципрас наголосив, що прибув до Москви не
в пошуках розв’язання грецької боргової кризи, передає інформагенція
Reuters.
Володимир Путін підтвердив, що Афіни не просили Москву про
фінансову допомогу. Він зазначив, що Росія зацікавлена в інвестиціях,
посиленні російсько-грецької торгівлі та «великих проектах» у Греції,
особливо в енергетичної сфері. Обидва політики підкреслили зацікавленість
у приєднанні Греції до будівництва російського газопроводу «Турецький
потік», яким Москва планує замінити «Південний потік».
б) Бойовики терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат анНусра" (змінила назву на "Джабхат Фатх аль-Шам") використовують приціли
нічного бачення з електронікою російського виробництва. Про це пише
російське видання "Коммерсантъ".
Досліджуючи зброю загиблих бойовиків в Сирії, військові фахівці
виявили, що снайпери терористів використовують прилади нічного бачення
третього покоління.
Такі прилади дозволяють виявляти фігуру людини на відстані 400 м
навіть похмурої ночі. Їх виготовляють лише у США і Росії. Законодавство
обох країн забороняє експортувати ці прилади, обладнання можуть надати в
особливих випадках дружнім країнам після тривалих узгоджень.
Проте коли фахівці розібрали зброю бойовиків, вони побачили новітні
прилади нічного бачення саме російського виробництва.
115 | P a g e
№14
а) Національна поліція України в 2016-2017 роках розшукала близько 700
міжнародних злочинців. Про це сьогодні під час розширеного засідання
колегії МВС повідомив начальник Департаменту Європолу та Інтерполу в
Україні Василь Невол, передає прес-служба Нацполіції. "протягом 2016
встановлено місцезнаходження 492 осіб, у 2017 - вже 178", - повідомив
Неволя. Крім того, за словами Неволі, з використанням можливостей
Інтерполу протягом 2016-2017 років було екстрадовано 118 осіб.
б) Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) документально
підтвердила зняття екс-президента України Віктора Януковича з
міжнародного розшуку. Відповідні документи організація направила
адвокатської компанії JHA LLP, яка представляє інтереси Януковича.
Зокрема, у відповіді на запит адвокатів JHA LLP Інтерпол повідомив,
що в його базі даних відсутня так звана "червона картка" в відношенні експрезидента.
"На сьогодні містер Віктор Янукович не є об'єктом червоного
повідомлення Інтерполу або спеціального запиту про арешт, і його дані
відсутні у базі Інтерполу", - йдеться в документі.
Крім того, Інтерпол прийняв рішення вилучити зі своєї бази даних
інформацію про Олександра Януковича, якого раніше не оголошували в
розшук, проте Генеральна прокуратура України направила запити в Інтерпол.
№15
а) У сирійській провінції Алеппо під час обстрілу гуманітарного конвою 18 з
31 вантажних автомобілів ООН і "Червоного Півмісяця" зазнали
пошкоджень. Про це повідомляє AFP.
За попередніми даними, в результаті нападу 12 осіб загинули, що
викликало обурення з боку Організації Об'єднаних Націй.
Конвой ООН і сирійського арабського "Червоного Півмісяця" (САКП)
був на шляху до важкодоступного міста Орум Аль-Кубра в провінції Алеппо
і мав доставити гуманітарну допомогу для 78 тисяч осіб.
Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини заявив,
що 12 працівників і водіїв були вбиті під час обстрілу, але у ООН поки
офіційно не підтвердили кількість жертв.
"Наше обурення цією атакою величезне", - сказав спецпосланець ООН
по Сирії Стаффан де Містура.
116 | P a g e
Ян Егеланн, керівник гуманітарної цільової групи ООН по Сирії,
повідомив в Twitter, що є "багато загиблих і поранених" в результаті
обстрілу.
б) Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що споріднену
організацію, Сирійський арабський Червоний Півмісяць, допустили в середу
до району Баба-Амр міста Хомса, який понад місяць був ціллю воєнної
операції урядових військ проти опозиції до влади країни.
За цим повідомленням, група гуманітарних працівників з’ясувала, що
більшість цивільних мешканців району залишила його.
Також до Хомса і до Баба-Амра допустили заступника Генерального
секретаря ООН із гуманітарних питань Валері Амос, яка перебуває в Сирії з
візитом.
Раніше в середу після зустрічі з нею в столиці Дамаску міністр
закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем заявив, що влада країни
співпрацюватиме з делегацією ООН.
Місто Хомс у центрі Сирії, яке було одним із центрів противладних
виступів опозиції, і особливо його район Баба-Амр понад місяць перебували
в фактичній облозі урядових військ і зазнавали жорстоких обстрілів,
унаслідок яких опозиція була врешті змушена залишити місто. За даними
сирійської опозиції, які наразі не мають підтверджень із незалежних джерел,
за цей час тільки в Баба-Амрі загинули «сотні» цивільних мешканців.
За оцінками ООН станом іще на кінець лютого, за час масових протестів
проти влади авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, що почалися
в березні минулого року, і їхнього придушення в країні загинули «далеко
більше» як 7 тисяч 500 людей. Сирійська опозиція заявляє про понад 8 тисяч
загиблих.
117 | P a g e
‫سنَة‬
َّ ‫أَش ُهرّاَل‬
ّ‫ي‬
ّّ ‫الهج ِر‬
ّّ ‫التَّق ِويمّالمي َالد‬
َ ‫ِيّ التَّق ِويمّالمتَد‬
ِ ّ‫َاولّ التَّق ِويم‬
)‫راإلس َال ِميَّة‬
َ ‫(األَش ُهرالغَر ِبيَّ ِةّ) ِفيالشَّرقاألَو‬
ِ ‫سط (األَش ُه‬
‫ُم َح َّرم‬
‫َكانُونُالثَّاني‬
‫َينَا ِير‬
ُ
‫صفَر‬
‫شبَاط‬
‫ِفب َرايِر‬
َ
َ
َ
‫َربِيعُأ َّول‬
‫آذار‬
‫َمارس‬
َ
‫َربِيعُثان‬
‫سان‬
‫أَب ِريل‬
َ ‫ِني‬
‫ُج َمادىُٰأ َ َّول‬
‫آيَار‬
‫َمايُو‬
‫ُج َمادىُٰثَان‬
‫ُحزَ ي َران‬
‫يُونِيو‬
‫َر َجب‬
‫ت َ ُّموز‬
‫يُو ِليو‬
ُ ‫غس‬
ُ َ‫أ‬
‫شَعبَان‬
‫آب‬
‫طس‬
‫ضان‬
‫أَيلُول‬
‫ِسبت َمبَر‬
َ ‫َر َم‬
َ
‫ش ََّوال‬
‫ِتش ِريناأل َّول‬
‫أُكتُوبَر‬
‫ذُوُُال ِقعدَة‬
‫ِتش ِرينُالثَّانِي‬
‫نُوفَمبَر‬
َ
‫والح َّجة‬
‫َكانُونُاأل َّول‬
‫سمبَر‬
ِ ُ‫ذ‬
َ ‫دِي‬
‫األوكرانِيَّة‬
‫ِب‬
َ
‫سيَّة‬
ِ ‫الرو‬
ُ ‫ِب‬
‫يزيَّة‬
ِ ‫اإلنج ِل‬
ِ ‫ِب‬
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
ّ‫اصمالد َُّولّالعَ َر ِبيَّة‬
ِ ‫ع ََو‬
Country
the Arab
Republic
of Egypt
the
Kingdom
of Saudi
Arabia
Libya
the
Republic
of the
Sudan
the
People's
Democratic
Republic
of Algeria
the
Kingdom
118 | P a g e
Capital
city
Cairo
Riyadh
Країна
Столиця
Арабська
Республіка
Єгипет
Королівство
Саудівська
Аравія
Каїр
‫الدّولَة‬
‫اص َمة‬
ِ ‫ال َع‬
‫ال َقا ِه َرة‬
)‫َّةمصرُال َع َر ِبيَّةُ( ِمصر‬
ِ ‫ِري‬
Ер-Ріяд
‫الريَاض‬
ِّ
‫سعُو ِديَّة‬
َّ ‫ةُال َع َر ِبيَّةُال‬
َ
‫ط َرابلُس‬
ُ ‫الخَر‬
‫طوم‬
‫بِ َيا‬
)‫سودَان‬
ُّ ‫سودَانُ(ال‬
ُّ ‫ِريَّةال‬
Tripoli
Держава Лівія
Триполі
Khartoum
Республіка
Судан
Хартум
Algiers
Алжирська
Народна
Демократична
Республіка
Алжир
Rabat
Королівство
Марокко
Рабат
ُ)‫اطيَّة(ال َجزَ ائِر( ( َمدِينَة‬
ِ ‫وريَّةال َجزَ ائِ ِريَّةالدِّي ُمق َر‬
ِ
‫ال َجزَ ائِر‬
ُ ‫الر َبا‬
ُ‫ط‬
ِّ
)‫ةُالمغ ِر ِبيّةُ(المغ ِرب‬
of
Morocco
the
Djibouti
Republic
City
of Djibouti
the Islamic Nouakchott
Republic
of
Mauritania
the
Tunis
Republic
of Tunisia
the Union
Moroni
of the
Comoros
the Syrian Damascus
Arab
Republic
the
Baghdad
Republic
of Iraq
the
Beirut
Lebanese
Republic
(Lebanon)
the State of
Kuwait
Kuwait
City
Республіка
Джибуті
Джибуті
Ісламська
Республіка
Мавританія
Нуакшот
Республіка
Туніс
Туніс
Союз
Коморських
Островів
Сирійська
Арабська
Республіка
Республіка
Ірак
Мороні
ُ)‫( َمدِينَة‬
‫ِجيبُوتِي‬
ُ ‫ن ََواك‬
‫شوط‬
ُ)‫( َمدِينَة‬
‫تُو ِنس‬
‫ورونِي‬
ُ ‫ُم‬
‫َّةجيبُوتِي‬
ِ ‫ِري‬
ُ‫َّةالموريتَانِيَّة‬
‫َّةاإلس ََل ِمي‬
ِ
ِ
ِ ‫وري‬
(‫يتَا ِن َيا‬
)‫وريَّةالتُّونِ ِسيّةُ(تُونِس‬
ِ
)‫دالقَ َم ِريُ( ُج ُزرالقَ َمر‬
Дамаск
‫ِد َمشق‬
)‫ور َيا‬
ُّ ‫وريَّةال َع َر ِبيَّةُال‬
ُ (ُ‫وريَّة‬
ِ ‫س‬
ِ ‫س‬
ِ
Багдад
‫بَغدَاد‬
‫ِريَّةال ِع َراق‬
Ліванська
Республіка
Бейрут
‫بَي ُروت‬
)‫َّةاللّبنَانِيَّةُ( ِلبنَان‬
ِ ‫وري‬
ِ
Держава
Кувейт
ЕльКувейт
ُ)‫( َمدِينَة‬
‫ال ُك َويت‬
‫َع َّمان‬
‫ُك َويت‬
)‫ةُاألُردُ ِنيَّةُال َها ِش ِميَّةُ(األُردُن‬
َ
‫طر‬
(‫ارات‬
َ ‫اإل َم‬
ِ )‫اتُالعَ َربِيَّةالمت َّ ِحدَة‬
the
Hashemite
Kingdom
of Jordan
Qatar
Amman
Йорданське
Гашимітське
Королівство
Амман
Doha
Катар
Доха
the United
Arab
Emirates
(UAE)
Sultanate
of Oman
the
Republic
of Yemen
the
Kingdom
of Bahrain
Abu Dhabi
Об'єднані
Арабські
Емірати
(ОАЕ)
Султанат
Оман
Республіка
Ємен
Абу-Дабі
‫الدَّو َحة‬
َ ُ‫أَبُو‬
‫ظبِي‬
Маскат
‫َمسقَط‬
)‫ع َمان‬
ُ (ُ‫ع َمان‬
ُ ‫ة‬
Сана
‫صنعَاء‬
َ
)‫وريَّةاليَ َمنِيَّةُ(اليَ َمن‬
ِ
Королівство
Бахрейн
Манама
‫المنَا َمة‬
‫ُال َبح َرين‬
119 | P a g e
Muscat
Sana'a
Manama
the Federal
Republic
of Somalia
120 | P a g e
Mogadishu
Федеративна
Республіка
Сомалі
Могадішо
ُ ‫َمقدِي‬
‫شو‬
)‫صو َمال‬
ُّ ‫صو َماَلل ِفيد َِرا ِليَّة(ال‬
ُّ ‫ِريَّةال‬
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Інформаційний канал «HUFFPOST» арабською [Електронний ресурс]. –
–
2015.
Режим
доступудо
ресурсу :http://www.huffpostarabi.com/2015/10/23/story_n_8370754.html
2. Інформаційний канал «ЄС арабською» [Електронний ресурс]. – 2014. –
Режим доступудо ресурсу :http://www.eu-arabic.org/overview.html
3. Офіційний канал ІНТЕРПОЛ на YouTube.com [Електронний ресурс]. –
–
2014.
Режим
доступудо
ресурсу :https://www.youtube.com/watch?v=5mvRXJm4DCU
4. Офіційний канал ІНТЕРПОЛ на YouTube.com [Електронний ресурс]. –
–
2015.
Режим
доступудо
ресурсу :https://www.youtube.com/watch?v=vtS-k7dV1II
5. Офіційний сайт Європейського Союзу. Розділ – загальна інформація
[Електронний
ресурс].
–
2013.
–
Режим
доступудо
ресурсу :http://europa.eu/european-union/about-eu_en
6. Офіційний
сайт
[Електронний
Європейського
ресурс].
–
Союзу.
2013.
Розділ
–
–
Режим
історія
ЄС
доступудо
ресурсу :http://europa.eu/european-union/about-eu/history_en
7. Офіційний сайт Європейського Союзу. Розділ – основні органи ЄС
[Електронний
ресурс].
–
2013.
–
Режим
доступудо
ресурсу :http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
8. Офіційний сайт Європейського Союзу. Розділ – основні органи ЄС
(Європейський Парламент) [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим
доступудо ресурсу :http://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-parliament_en
121 | P a g e
9. Офіційний сайт Європейського Союзу. Розділ – основні органи ЄС
(Суд Європейського Союзу) [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим
доступудо ресурсу :http://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/court-justice_en
10.Офіційний сайт ІНТЕРПОЛ арабською [Електронний ресурс]. – 2015. –
Режим
доступудо
ресурсу :https://www.interpol.int/ar/-‫عن‬-‫معلومات‬
‫عامة‬-‫لمحة‬/‫اإلنتربول‬
11.Офіційний сайт Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста.
Розділ –історія початку[Електронний ресурс]. – 2016. – Режим
доступудо ресурсу :http://www.ifrc.org/ar/who-we-are/history/
12.Офіційний сайт Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста.
Розділ –місія Організації[Електронний ресурс]. – 2016. – Режим
доступудо ресурсу :http://www.ifrc.org/ar/who-we-are/vision-and-mission/
13.Офіційний сайт Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста.
Розділ –місія імісця праці [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим
доступудо ресурсу :http://www.ifrc.org/ar/what-we-do/where-we-work/
14.Офіційний сайт Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста.
Розділ –місця праці : Близький Схід і Північна Африка [Електронний
ресурс].
–
2016.
–
Режим
доступудо
ресурсу :http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/middle-eastand-north-africa/
15.ОфіційнийсайтОрганізаціїзбезпекиіспівробітництвавЄвропі. Розділ –
проОБСЄ
[Електроннийресурс].
–
2016.
–
Режимдоступудоресурсу :http://www.osce.org/whatistheosce
16.ОфіційнийсайтОрганізаціїзбезпекиіспівробітництвавЄвропі. Розділ –
загальнаінформація
[Електроннийресурс].–
2016.
Режимдоступудоресурсу :http://www.osce.org/ru/whatistheosce/factsheet
122 | P a g e
–
17.Офіційний сайт Організації Ісламського Співробітництва (ОІС). Розділ:
про Організацію [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступудо
ресурсу :http://www.oic-oci.org/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar
18.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: кратко про ООН
[Електронний
ресурс].
–
2015.
–
Режим
доступудо
ресурсу :http://www.un.org/ar/sections/about-un/overview/index.html
19.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: місця праці
[Електронний
ресурс].
–
2015.
–
Режим доступудо
ресурсу :
http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/index.html
20.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: місця праці –
Африка [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступудо ресурсу :
http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/africa/index.html
21.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: місця праці –
Америка [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступудо ресурсу :
http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/americas/index.html
22.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: місця праці –
Близький Схід [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступудо
ресурсу :
http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/middle-
east/index.html
23.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: місця праці –
Європа та Центральна Азія [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим
доступудо ресурсу : http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/europeand-central-asia/index.html
24.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: основні органи
[Електронний
ресурс].
–
2015.
–
Режим
доступудо
ресурсу :http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
123 | P a g e
25.Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Розділ: офіційні мови
[Електронний
ресурс].
–
–
2015.
Режим
доступудо
ресурсу :http://www.un.org/ar/sections/about-un/officiallanguages/index.html
26.Офіційний
сайт
договору[Електронний
Організації
ресурс].
–
Північноатлантичного
2016.
–
Режим
доступудо
ресурсу :http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
27.Ребрій О. В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури.
Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні,
фінансові та військові організації / Олександр Володимирович Ребрій. –
Вінниця: Нова Книга, 2009. – 240 с.
28.The European Union explained : Europe in 12 lessons, by Pascal Fontaine /
48 pp. ― 21 x 29.7 cm / ISBN 978-92-79-34280-6 / Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2014 [Електронний ресурс]. –
2014. – Режим доступудо ресурсу :http://bookshop.europa.eu/en/europein-12-lessons-pbNA0213714/
РЕКОМЕНДОВАНАЛІТЕРАТУРА
1. Ибрагимов И. Д.Арабский язык. Учебное пособие по теме : «Политика»
/ И. Д. Ибрагимов. ― М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. ― 252 с.
2. Ибрагимов И. Д.Арабский
язык.
Учебное
пособие
по
теме : «Социальные проблемы» / И. Д. Ибрагимов. ― М. : АСТ :
Восток- Запад, 2007. ― 280 с.
3. Арабский
язык.
Учебное
пособие
по
теме :
«Экономика»
/
И. Д. Ибрагимов. ― М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. ― 288 с.
4. Яковенко Э. В. Арабский язык : практический курс перевода /
Э. В. Яковенко ― 2-е изд. ― М. : Вост. лит., 2009. ― 464 с. + 1CDROM.
124 | P a g e
5. Майбуров Н. А. Читаем и переводим арабскую газету. Учебное
пособие. ― М. : Муравей, 2003. ― 256 с.
6. Пантюхин Н. Я. Арабский язык. Практический курс : продвинутый
уровень
/
Н. Я. Пантюхин,
Б. В. Гордеев,
Е. В. Дьяконов,
В. С. Сырников.― М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. — 170 с.
7. Фролов И. Н. Философия. Учебник / И. Н. Фролов. – М. : Высшая
школа, 2010. – 237 с.
125 | P a g e
Скачать