Криволевич

Реклама
РЕФЕРАТ
Криволевич Владислав Владиславович
Внешнеполитическое положение державы Селевкидов в период
правления Селевка IV (187 – 175 гг. до н. э.) и Антиоха IV (175 – 164 гг. до
н. э.).
Дипломная работа: с., 16 источников, 75 исследований.
Ключевые слова: ДЕРЖАВА СЕЛЕВКИДОВ, СЕЛЕВК IV, АНТИОХ IV
ЭПИФАН, ЭЛЛИНИЗМ, АПАМЕЙСКИЙ МИР, VI СИРИЙСКАЯ ВОЙНА.
Объектом исследования выступает держава Селевкидов, как составная
часть системы международных отношений эпохи эллинизма.
Предметом исследования является внешнеполитическое положение
державы Селевкидов в правление царей Селевка IV и Антиоха IV Эпифана.
Цель работы: характеристика внешнеполитического положения
державы Селевкидов в правление царей Селевка IV и Антиоха IV Эпифана.
При выполнении были использованы общенаучные методы: анализ и
синтез, индукция и дедукция, количественный, описательный; и комплекс
методов
исторической
науки:
историко-генетический,
историкосравнительный.
Элементами научной новизны полученных результатов является
комплексное и всестороннее исследование внешнеполитического положения
державы Селевкидов в период правления Селевка IV (187 – 175 гг. до н.э.) и
Антиоха IV (175 – 164 гг. до н.э.).
Практическая и социальная значимость работы определяется тем,
что полученные результаты способствуют приращению научного знания об
истории державы Селевкидов и эллинизма, в целом.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса,
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.
Результаты исследования и выносимые на защиту положения
разработаны автором дипломной работы лично и основаны на
самостоятельных выводах по важнейшим теоретическим и практическим
проблемам исторической науки.
Другие авторы в проведении исследования участия не принимали.
РЭФЕРАТ
Крывалевіч Уладзіслаў Уладзіслававіч
Знешнепалітычнае становішча дзяржавы Селеўкідаў у перыяд
праўлення Селеўка IV (187 – 175 гг. да н. э.) і Антыёха IV (175 – 164 гг. до
н. э.).
Дыпломная праца: с., 16 крыніц, 75 даследаванняў.
Ключавыя словы: ДЗЯРЖАВА СЕЛЕУКIДАУ, СЕЛЕУК IV, АНТЫЁХ
IV ЭПИФАН, ЭЛЛIНIЗМ, АПАМЕЙСКI МІР, VI СIРЫЙСКАЯ ВАЙНА.
Аб’ектам даследавання выступае дзяржава Селевкідаў, як складовая
частка сістэмы міжнародных адносін эпохі элінізму.
Прадметам даследавання з’яўляецца знешнепалітычнае становішча
дзяржавы Селевкідаў у праўленне цароў Селеўка IV і Антыёха IV Эпіфана.
Мэта працы: характарыстыка знешнепалітычнага становішча дэржавы
Селевкідаў у праўленне цароў Селеўка IV і Антыёха IV Эпiфана.
Пры выкананні былі выкарыстаны агульнанавуковыя метады: аналіз
і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, колькасны, апісальны; і комплекс метадаў
гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны.
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з’яўляецца
комплекснае і ўсебаковае даследаванне знешнепалітычнага становішча
дзяржавы Селевкідаў у перыяд праўлення Селеўка IV (187 – 175 гг. Да н.э.) і
Антыёха IV (175 – 164 гг. да н.э.).
Практычная і сацыяльная значнасць працы вызначаецца тым, што
атрыманыя вынікі спрыяюць прырашчэнню навуковай веды пра гісторыю
дзяржавы Селевкідаў і элінізму, ў цэлым.
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
Вынікі даследавання і вынасiмыя на абарону становішча
распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваны на
самастойных вывaдах па найважнейшым тэарэтычным і практычным
праблемах гістарычнай навукі.
Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання ўдзелу не прымалі.
SUMMARY
Krivolevich Vladislav
Of the Seleucid Empire during reign of Seleucus IV (187 – 175 BC) and
Antiochus IV (175 – 164 BC).
Diploma paper: p., 16 sources, 75 researches.
Keywords: THE SELEUCIDS EMPIRE, SELEUCUS IV, ANTIOCHUS IV
EPIPHANES, HELLENISM, TREATY OF APAMEA, VI SYRIAN WAR.
By a research object comes the state Seleucid Empire, as component part of the
system of international relations of epoch of Hellenism.
The article of research is foreign-policy position of the state Seleucids in the rule
of kings of Seleuc IV and Antiochus IV Epiphanes.
Aim of work: description of foreign-policy position of the state Seleucids in the
rule of kings of Seleuc IV and Antiochus IV Epiphanes.
For implementation scientific methods were used: an analysis and synthesis,
induction and deduction, quantitative, are descriptive; and complex of methods of
historical science: historical- genetic, historical- comparative.
The elements of scientific novelty of the got results is complex and all-round
research of foreign-policy position of the state state Seleucids in the rule of kings
of Seleuc IV and Antiochus IV Epiphanes.
Practical and social meaningfulness of work is determined by that the got results
assist the increase of scientific knowledge about history of the state Seleucids and
hellenism, on the whole.
The author of work confirms that driven to her actual material correctly and
objectively reflects the investigated process state, and all adopted from literary and
other sources theoretical and methodological positions and conceptions are
accompanied by references to their authors.
Research results and positions taken away on defence are worked out by the
author of diploma work personally and based on independent conclusions on the
major theoretical and practical problems of historical science.
Other authors did not accept in realization of research of participation.
Скачать