deyma, dēma дахма 28.03.2013 Gavruni Persian Russian klavis п

Реклама
deyma, dēma дахма
28.03.2013 Gavruni Persian Russian
klavis п. maloγe поварешка
kapča ложка
kuma(y)dun
кастрюля
irujaz п. erre пила
klila ключ
klidin п. kelidon замок
čmoš обувь
maleki п. give кожаная обувь
xoškov п. jib карман
(g. Arestun.) plova
(g.Xorremšahr.) pupak
--
п. jurob
jixer п. jigar печень
sobh утро
(g.Šarifobod) gain
kaftar
голубятня
(g.Šarifobod) kuter
kovu п. kohu вид салата
(g. Ahrestun.) kark курица
(g. Arestun.) gavrun курица
(g.Rahamtabad) kaark, gaavrun
(g.Rahamtabad) čaš глаз
Малати mid стол
(g.Rahamtabad) miz стол
hendi п. hendune aрбуз: hendi ogurid
hiyor п. xarbuze дыня
yovlang
п. xiyor-e sabz огурец
Ziyoratgah-e B/Vijule на улице Шахзоди
Pire Bobo (Jafar derviš)
Humayun и.с.ж. – старушка спела бейт
ālā čiγ Палатка
xumra п. xum
sva п. sag : čur tu sva 4 собаки
gurmiz/ gulbiz – п. bitmašk трава для заварки чая или добавки в чай, dorčin корица
- sul-e now Mubarak
- sul-e šmu-ji muborak bu хорошего нового года
sul-e xib-u-xaš-i dušta bid И вам хорошего нового года
Mubarake – 2 sarv
Take 0061
0-2.38
Inā rā-š ke man mixām bexonam, xob, bā un lahje-ye man motafāvet-e
hālā agar bexāʰim inu man mixunam, lahje-ye ke man harf mizanam ʰam migam; zvun-e zartošti
dar vāγe yaki zvun-on, vali bā lahjehā-ye moxtalef; va tavri-ān ke vaγti tarafdāri gap-e ku za me
čōši kortem sari bō ōn lahje-ye in vevija mobōre kōn mahalla-yõ tu zamun-e γadim mōlat dar
vāγe-yõ mahalla-ye emza šō c-t mallati ōn tᵊraf, tᵊrafōye ōtiškade-ye ōsli, mi-aš-ō ōta xeyli
ōrbub-anō xeyli puldur anō yō juri xōd rō xōrō jizu šu nu sta az digar va mahalla u e beru ōlat-e
deh šoda nazar-e grofta(n)
dar vāγe zabān-e zartošti yek zabāni bā lahjehā-ye motafāvet be touri ke vaγti ke mā un taraf
šoru mikon(im) be zardošti sohbat kardan be xāter-e un lahje mā mitunim befahmim barāye
kudum mahalle hast.
Zamān-e γadim mahalle-ye be esm-e Malat bude, nazdikā-ye ātaškade, in mahalle dar vāγe tude
bud-e ke taraf in juri-ye xod-aš un rā ye daraje-ye bālātar-aš az afrād-e oddi midunestan(d) va
bištar arbābhā unjā zendegi mikardand va mahalla hā-ye digar u be surat-e hālā deh dar nazar-eš
migereftand, alān tu-ye in ketāb ham dar vaγe un lahje be lahje-ye un mahalle hasteš, ammā
lahje-ye awwal, un, jomle-ye awwal ke man migam, man be [un zabān,] zabān-e un malati
migam, ammā jomle-ye dovvom-am be zabān-e mahalle-ye Rahmatābād-e, mahalle-ye ke dar
vāγe māmān-am tu-š bozorg šode, mahalle-ye ke bobo-m tu-š bozorg šode bāz beh-eš migan
Ahrestān va un lahje-š bāz motafāvet-e, va γesmat-e āxiram fārsi-š migam.
Hālā xattā mitunim ke bobo ʰam begam biyād va bob ʰam be zabun-e xod-aš be (zabān-e)
Ahar(esta)n
- Az awwal šomā be zabun-e xod-aš, in vazife-ye mohemme barāye mā…
Čašm
2.37
Mazdapur 284
bō
Faranak Mavandadnejad, 25 years old, Yazd, Ahrestan
bō, (h)ado/i/e, xodo/i/e, xadi
с
M: bō mɛ gap makud: me xaš note!
F: bō mɛ gaf naku: me me xaš nute!
R: bō mɛ gaf naku: me me xaš nute!
п. Bā man harf nazan: xušam nemiāyad
Со мной не говори, мне не нравится
M: nɛ ke hado ta gap e kuda!?
F: nɛ ke hade ta gap e kuda!?
R: nɛ ke hōde tā gap e kuza!?
п. hālā ke bā to harf mizanad!?
Теперь ведь с тобой говорит!?
M: Tu mahla e vajɛn: “hado qlɛm vemnes”; deh o duda e vajɛn : “xode qlɛm venves “ yā “hāre
qlɛm venves” yā “xāde qlɛm venves”!
F: tu male vejɛn: “hade qlɛm vemnes”; deh o duda-e vejɛn : “xode qlɛm venves “ yā “hāre qlɛm
venves” yā “xāde qlɛm venves”
R: tu mōle [zardoštihā-e] vōjɛn: “hāde γlɛm vemves”; to dehu-e vōjɛn : “xōde γlɛm venves “ yō
“hōre γlɛm venves” yō “xōde γlɛm venves”
п. Dar mahalle-ye (zardoštiyān [šahr-e yazd]) migoyand: “hado” γalam benevis; dar dehāt
migoyand: “xude” γalam benevis yā “hare” γalam benevis yā“xāde” γalam benevis!
В квартале (зороастрийцев) (те в г.Йезде) говорят: «хадо» пиши ручкой, в селениях
говорят: «ходе» пиши ручкой
qlɛm/ γlɛm ручкa
M: Tu mahla e vajɛn: “ado mɛ čiči-d vōt”, tu dehōt e vajɛn : “čeči hāre mɛ-d vō”!
F: Tu mahla e vejɛn: “ʰadɛ mɛ čiči-de vōta”, tu dehōt e vejɛn : “čeči hāre mɛ-de va”!
R: tu mōla e vɛjɛn: “hōdɛ mɛ čiči-de vōta”; to dehot-e vōjɛn : “hāre mɛ čeči-de vōta”
п. Dar mahalle migoyand: “hado mɛ” man či gofti, dar dehāt migoyand : “hare mɛ” man či gofti!
В квартале (зороастрийцев) (те в г.Йезде) говорят: «хадо» я что сказал, в селениях
говорят: «хāре» я что сказал!
M : xado-š gap beku, vevin čiči vaja
F: xado-š gap beku, vevin či či-e vaja
R: xōdo-š, xōdo-š gap beku, vevin če či-e vōja
п. Bā u/man harf bezan, bebin če migoyad
Поговори с ним, посмотри, что говорит
M: hɛm-rah bit o hado hɛm e bō šit!
F: hɛm-rah bit o hade hɛm e bi suit!
R: hɛm-rah bit o, hem rave šito bō hɛm ve šit bō šit!
п. Hamrāh bešavim va bā ham be bāγ beravim!
Будем вместе и пойдем в сад вместе
M: tɛhni omdi yā hado xdomi yomdi?
F: tɛʰni omdi yā hado xdomi yomdi?
R: Ba rabani ōm-di yo hada kdōmi yomdi?
R: tɛʰni ɛmzi yō hōre kyomi yom ze?
п. Tanhā āmad[e]i yā bā kasi āmadei?
Один приехал или с кем-нибудь приехал?
286
M: hadi ke-d vōt?
F: hadi ke-t vōt?
R: hādi kɛ-d vōt?
п. bā ke gofti?
Кому сказал?
M: Bō šmō nabohe!
F: Bō šmu nabuʰe!
R: Bō šmu nabue!
П. Bā šomā nabudam
С вами не был!
Take 5.25-6.40
Диалог Ф-Brother
- O xudō e man ke ze ku e ha ke bi šō mi e bōz-aš me na ne herdō tō šukri su sa čand me ne na bi
- Vu ve mi
- mut, zet kum, kum, kum yō ō pirun-e ku ya ha vevenid ku zayt-e
- mu-ne-n
- ke ze xanum Šaʰzōdi ku e ga
- kum ke zayiš, vu γadim ya …
- vu γadim ya ma ke roč-e na šu γulu
- xub, yu guy ke čiči gu šu vɛ,̃ ne γablã čiči šuɛ/̃ šumor be za rā čiči bu, me bō(r), ke pilōv debɛra
rā či na ke či či bu ke še pilāv boš-u tu qablan jō-ye sofra miyōnadu pe či ka - ō, xōt be, sofre vō
me rune bare mi re, qadimi-yōn, mu pir-e badr-e di at it musavlat-e ke mi ke vizhe ke ze mayn-e
šōʰr, muna
- pirun xu na, bār-eš, bar dōra , yani bardōr vō ke šō tō
- vō ru-u
- E, mu tōj-am ta pa kilas la ki a?
- kilas la ta yō may mi mas ta šōr/ɛv
-da i na
-o-o
- ō, paseč, xoš-aš
6.40-7.25
Mazdapur P 286
M: Hadi ke-d vōt?
Bā ke gofti?
M: bō šō nabohe!
Bā šomā nabudam
M: (v)ōbori-dōr прил. уважаемый; авторитетный; достойный; почтенный, п. Bā ābru уважаемый;
авторитетный; достойный; почтенный
M: (v)ōborimɛnd прил. уважаемый; авторитетный; достойный; почтенный п. Bā ābru уважаемый;
авторитетный; достойный; почтенный
M: Da-šo tɛng on vabori-dōr o vōborimɛnd ɛn
П. Dastašān tang ast, vali ābrudār va ābrumandand
Руки у него не доходят, но он достойный, почтенный и уважаемый
Fardin: čomi gi bom-i ..
Šmō či ōn? Xō, bobo si yu bulumi ; čomi gi bom-i ta ‘b-oš but, por e xra, čomi, čomi ke, ne
maman čomi ke, amin ke movaje /mobale.. gi
- čomi,
- čomi ke, bom-i ta‘be but por-e …
šomi gi bom-i ta‘b-e but, por e xra
M: čomi gi bom-i ta ‘b-oš but, por e xra
0062
….
2.42beʰ, nōm-e xodō с именем бога
п. ba nām-e xodā
Mazdapur P 286
M: da-šo tɛng on vali vabori-dōr o vōborimɛnd ɛn
F: da-šu tɛng on vali vubori-dōr o vōborimɛnd ɛn
R: da-šo tɛng on vali ōvōri-dōr o vōborimɛnd ɛn
Dasta-šān tang ast, vali ābrudār va ābrumandand
bō-‘adab прил. вежливый
п. bāadab
M: bō-‘adab o ma‘qul bu!
F: bu-‘adab u ma‘qul bu!
R: bō-‘adab o ma‘γul bō!
П. bāadab-o ma‘qul bāš! Вежливый и благоразумный будь!
bōb, bom, vom, vɛm – п. bāb
M: bom-e ta‘b-od ha yā na?
F: bum-e ta‘b-od ha yā na?
R: vōm-e ta‘b-od ha yō na?
п. (āyā) bāb-e tab‘-e (va moured-e pasand-e) tu hast yā na?
что-нибудь по нраву и (по сердцу) твоему есть?
M: čomi gi bom-i ta‘b-oš but, por e xra
F: čomi ji bum-u ta‘b-oš but, por e xra
R: čomi ke vōm-i ta‘b-oš bu(t), por e xra
п. hurāki rā ke bāb tab ‘aš bāšad ziyād mixurad
Пищу, которая была бы eму по нраву, ест много
M: por gertōdim o čomi ki bom-i ta‘b bud mo gir noma
F: por gertadid mo čomi ki bom-i ta‘b-um bud mu gir numa
R: por gertōim o čomi ki vom-i ta‘b mu bu(d) mu gir noma
п. ziyād gaštim o čizi ke bāb-e tab‘ bāšad gire mān nayāmad
(я) много искал и чего-нибудь по нраву не нашел
M: mi kōr-e še vɛm-i da naha o mošgel-oš on ge vekra
F: mi kōr-e še vɛm-i ta da nahavo moškel-oš on je vekra
R: mi kur-e rō, rō na braō bᵊrōᵊš sōxt on ke anjōmōta
п. in kārhā rāh-e dast-aš nist va barāyaš saxt ast ke anjām dahad
эти дела не в его руках и ему трудно, чтобы организовать
F: baba veja “voš”; sanã, Raʰmatōbōdi miguyand “u”, “ō” rā hamin “u” migan be xāter-š “o”
dāre”, ammā masalã ahāli-ye Ahrestān-am migan “vā”, “ā” dare, masalã ābanbār movajem
uvɛnbur, bobo ino migan vōvɛnbār. In ō-yi taγribã sadā-ye vō midebarāš,yā masalã movajem
ōinã baba mivejan vōzina; bad, vaγtike bābā harf mizane sari faγat hamin-u bege, bege vōzine;
hamin gune Ahrestān-e. Kāfi faγat hamin kalame rā begir, digar niyāzi nist, čizhāi digar rā
beguyam. Befarmāid
- dast-e šomā … pas šmā be lahje-ye mādar-e šomā harf mizanid
Mā čun, āre, māmān ba mun harf zade bā lahjei … xodā šokr , lahje-ye bobo-m dust nadāram
Fardin: Rōmatōbu, Raʰmatōbu, joft-ašu veja
- vōzine yā vāzine?
- Fardin: vōzina, vuzina juvajam
Na, na, vōzina
286
M: baba, babu, babolo(g), bab(og) отец/дед?, п. bābā
Mazdapur P 287
7.20
M: nɛbdi rasm on ki ‘avaz-i “baba” o “babu” e vajɛn “bābā” : svōs-urmez ki hɛnom navajɛne
“dadi”!
F: nɛbdi rasm on ki ‘avaz-i “baba” o “babu” vajɛn “bābā” : svas-urmez ki hɛnom navɛjɛn “dadi”!
R: nɛbzi rāsm on ki ‘avaz-i “baba” o “babu” ve vajɛn “bābā” : xozurō-šōkr ke hɛni navojɛn
“dadi”!
п. hālā digar rasm ast ke ‘avaz-e “baba” va “babu” migoyand “bābā”: jāi šokr-aš bāγi-st ke hanuz
namigoyand “dadi”!
теперь другой обычай, вместо «баба» и «бабу» говорят «бāбā»: слава богу, что до сих пор
не говорят «дади»
M: yɛnog-e gonad tarsōd o baqor še del e kɛn oma o vi: -š dōrt o oš vōt: “babolog”!
F: yɛnog-e gonda tarsōd o baqor še del e kɛn oma vu: vi-š dōrt o oš va: “babolog”!
R: yɛnog-e gonda tarsō(d) faryōd šō del baruma va dudu-š kuš toš vu: “babajun”!
п. zan gonde tarsid va faryād az del-aš boland šod va dād zad va goft: “Bābājun”!
женщина сильно испугалась и крик вырвался из ее сердца и закричал и сказал:
«бāбāджун»
M: hado bdɛr-oš oš vōt: “bab! mo tōhr o rav-oš naha!”
F: hadɛ bdɛr-oš oš va: “bab! mo tar o raveš-oš naha!”
R: hāre bābā-š oš vu: “baba! mu rosm o raveš-oš naha!”
п. be padar-aš goft: “bābā! in rāh-o rasm-aš nist!”
отцу сказал: «бāбā! Это не по обычаю»
M: bābāquri сущ. стафилома (разновидность), слепота
F: bābāquri
R: bōbōγuri
п. bābāquri
M: yaki negin-i gond-i gond-i bābāqori še nava dōd gi še gal-i piš-gir kudɛn gi tohpa-toreyna
čem o nazar naxra!
F: yaki negin-i gondi-ye gondi-ye bābāγuri še nava duda gi še gal-i piš-bande, še gal-e piš- gir
kudɛn gi topɛ-torina čem o nazar naxra!
R: yaki negin-i gonda-i bōbōγuri be nave xoš du ke be piš-bandaš bekuza ke aziz dōrduna-š čaš o
nazar naxᵊra!
п. yek negin-e gonde-ye bābāquri be nuh-e xod dād ke be pišband-e (kudak) bezanad ke aziz dar
dāne češm o nazar naxorad!
Один камешек бабакури … , что к повязке ребенка привязали, чтобы дорогой благодаря
семечку не привлекал (недобрые) взгляды
M: bōb bodvun
F:bub bu dvun
R: bub emza
п. bāb budan
M: hɛmiša bōb ba ge maknu o lačak e sar krɛn o nɛ bōb on ge čōrqat e sar e krɛn
F: hɛmiša bōb ba je maknu o lačak e sar krɛn o nɛ bōb on je čōrqat e sar e krɛn
R: hɛmiša bub emza ke maknu lačak sar krɛn, vali nɛ bub on ke čōrγat-e sar krɛn
п. sābeγã bāb bud ke maγnā‘ va lača sar konand (va sar rā ba āb bepušānand) va hālā bāb ast ke
čārγad (=rusari) sar mikonand
раньше был обычай, что косынку-магнеи и платок-лачак на голову надевали (и им
покрывали голову) и теперь принято «чоркад» («руйсари») надевать
M: har kōri ge bōb-e ruj on navō ka: yadera-šo vini ge bdi hɛrdō bōb naha
F: har kuri je bōb-e ruj on nava kra: yādravu vini je bdi hɛrdu bōb naha
R: hār kōri ge bōb-e ruj on nabōyad vekrɛn: bazi az yen vini ke hɛrdu bzi bōb naha
п. har kāri rā ke bāb ruz ast nabāyad kard: barxi az ānhā rā mibini ke digar fardā bāb nist
некоторую работу, которая соответствует сегодняшнему дню, не следует выполнять:
иногда видишь, а завтра смысла нет
M: bōb bodvun
F: bub budvun
R: bub bozvun
п. bāb šodan
788
Take 0063
M: bōb i bdō gi ‘avaz-i dari zvun-i pōrsi zɛm-i vača tɛn
F: bōb i bdō gi ‘avaz-i dari zvun-i pōrsi zɛm-e vača tɛn
R: bōb i mzam ke ‘avaz-e zvun-e gāvruni yā zvun-e dari zvun-e fōrsi zɛm-i vača tɛn
п. bāb šode ast ke avaz-e (zabān-e) dari zabān-e fārsi be bače yād bedahand
случилось, что вместо (языка) дари детей учат языку фарси
vali tu lahje mā bāyad šode bzi, in tartib-e va in man mixām ke γašang vaγti mixām barrasi-š
bokonim barāytān jam yāft; masala ye xurde, tamrin-aš sa, āre al ‘ān sarxastegi …
- āš-e xeyrāt-e
0064
mesl-e vōzina, vōv, vōvanbōr mearu mō masalã če či vekri vevan masalã vaqti ke metu ke zabt
mesl-e xašu do vekri vōzina vō masalã goluv šō xaš o xeri tri, xo, nom o-ō, dam de ʰem stula
nove vō saki mi ke tu to če to xaš o xeli ke aba čo mi ke te ōina goluv šō ti bō masalã širini me
šu či če kri ke mō tafāvōt-e lahja rō pa… , vali be zabun-e ureštu (Ahrestān) memevod
0.30
- na, bala vaqti ke taarof-e guluv xeyli xašem zmi, čoi širini taarof kuna fōludai vōvišenu
gafeš koš masalã vovišenu
anbur owanbur ki
mesl-e vōvišenu, vōzina, vōvanbur, vōvanbur ki
xeyli xašem bzi, masala vōvišenu, vōzina, vowanbur,
2.30
Father: Xorramšahi – Ahrestun
masalã me vevajen u ešti , mu e, tu e
- u e yani un jā
vaja masalã u e jeγe besɛji, yani jigar-am misuza(d), masalã, u e jeγar beseji
masalã : sāat movajem sāat čand – sāat hašt-o nim-e, vali lahje-ye Xorramšu vajen sōat hāšt-o
nim-e u e je sōat hāšt-o nim-e …, az ō estefāde mikonand; ammā ye lahje-ye dige-m ke hast,
lahje-ye Šarifābād-e nazdikā-ye Čak-Čak-e, unhā estelāhāt xeyli bištar … barāye Šarifābād bāše
estelāhāt-e xāssi dārand, masalã : mā sobh ke mišem sobh be xeyr, sobh be xeyr e krim, vali unā
migan ke, masalã , sobh umādam xuna-tun, unā migan : mō gain-e mzi, gain yani sobh ; šāyad
man-e masalã zardošti in vāzhe gain barōye man nā āšena bāše, vali čand bār ke bā unhā budam
motavajeh šodam ke gain yani sobh.
va masalã : gonješk , mō masalã miguyim čuγur, xattā yazdihā ham migan čuγur va in Šarifābād
migan uškuj , kāmelã motafāvet yani biyād be man begi(m) ke, masalã, yek estelah-e ke “sar-ašo
rado škuj ār keš” yani “saraš rā mesl-e gonješk bekan”. Man agar našenide bāšam be hič vaqt
namifahmam yani če va az-aš miporsam yani či va un kasi ke barāye Šarifābād-e migan masalã :
sar-e šodam … tā in hadd . Yani estelāhāti hastaš ke xodi zartoštihā ham hama šo balad
nabāšand. Jomalāt , bale, hamun jomalāt hasteš aksent , faqat lahjehā motafāde ammā este
estelāhāti hast-eš ke šāyad maxsus bištar tu Šarifābād-e yani man tāleb-e ša tu Šarifābād digar in
tafāvot-aš .. estlāhāt-e dāre ke masalã bištar barāye šun jā dare va asiltar-e, estelāhāt yani
maxsus-e xod-aš.
fardo Pir-e Murōd mibarim edu. In āš-e ke injā poxta fardā goftand Pir-e Murōd āš mipazand ,
mibarem injā, bebinid marāsem inā hatmã. Hame jā mibarem.
- Tabihā šarāb-e kavok-e un
Ina qadimā, in tu miparda(nd)
- Šarāb tu-e mikarda, gozašta tu e divār ,
pošt-e ša metuza , bazihā-išān zir-e xāk, gel mikardand ke čandin sāl-e bāše
- ma ‘mulan čiz, az angur dorost-aš mikarde?
āre in az angur-e, xodemun dorost karde
Mazdapur P 288
M: nɛbdi bōb e bda ge vačogun hma madresa šɛn, vali pištɛriyō rasm naba
F: nɛbdi bub e bda je vačogun ʰma madresa šɛn, vali pištɛriyō rasm-e naba
R: nɛbze bōb e bza ge vačogun hᵊma madresa ve šɛn, vali γablã rāsm-e nabza
п. hālā digar bāb šode ast ke bačehā hame be madrase miravand, vali sābeγã rasm nabud(e ast)
теперь другая ситуация, что все дети идут в медресе, но раньше этого обычая не было
M: bōb kartun
F: bub kartun
R: bub kartun
п. bāb kardan
M: šo bōb i karta ki hmaččima ri hesib-i pul o aldi yon o bos!
F: šo bub i karta ki hmaččima ri hesib-i pul o aldi yon o bos!
R: bub šo korta ki hmaččima ri hesib-i pul on o bos!
п. bāb karde and ke hame čiz ruye hesāb-e pul ast va bas
считается, что все зависит от подсчета денег и довольно!
M: bōbuna
F: bubuna
R: bubuna
п. bābune
ромашка пахучая
M: bōbune-y širōzi brō dard-i del xub-on
F: bōbune-y širōzi brɛ dard-i del xub-on
R: bōbune širōzi bᵊrō dard-e del xib-on
п. bābune-ye širāzi barāye del-dard xub ast
ромашка пахучая ширазская хорошо действует на болезнь сердца
M: bōtlōq/bātlāq
F: butluγ/ bōtᵊlāγ
R: bōtᵊlāγ
bātlāγ болото, топь, трясина
M: bōj
F: bōj
R: buj
п. bāj
M: qorabgɛri-š kart o bōj-i xdomi še xda nabart
F: qorabgɛri-še karta o buj-i xdomi še kda-i nabart
R: qoblebuze-š kart o bōj-i heš ke ji za-š naba(rt)
п. kuligari kard o bōj be kasi nadād
попрошайничал и ничего никому не давал
M: hɛmreš
F: hɛmreš
R: hɛmreš
п. bājᵊnāγ
M: hɛm-zomōd
F: hɛm-zomud
R: hɛm-zomuz
п. bājᵊnāγ
M: vajɛn čel tō hɛm-reš e tu yaki bō bohɛn o tura yakog yakog oš xart-ɛn o heš tō-šo vōj-šo bar
noma!
F: vajɛn čel tō hɛm-reš e tu yaki bō ᵊbdan o tura yakog yakog šo xart-ɛn o heš ta-šo vuj-šo bare
noma!
R: vojɛn čel tu hɛm-reš tu yaki bu ɛmzan o šoγōl yakog yakog še xorta vo heš kōme ji šo šo bare
nem za!
п. miguyand čehel tā bājnāγ dar yek bāγ budand va šаγāl yeki yekišān rā xurad va hič kodām
sedāyašān darnayāmad!
Говорят 40 боджног было в одном саду, и шакал по одному съел и ни один голос подал
голос!
M: vōxt/bōxt
F: vōxt
R: bōxt
п. bāxt
проигрыш в игре
M: bōzi bord o bōxt dōra
F: buzi bord o buxt dōra
R: bōzi bord o bōxt dōra
п. bāzi-ye bоrd va bāxt dārad
игра имеет выигрыш и проигрыш
M: čomi nadōra gi vebōza
F: čomi nadōra ji vebōza
R: čomi ji nadōra ke vebōza
п. čizi nadārad ke bebāzad
нет ничего, чтобы поиграть
Mazdapur P 289
M: bō heyō
F: bu heyō
R: bu heyō
п. bāhayā
скромный; стыдливый, застенчивый; скромно, стыдливо, застенчиво
M: dotogun bōheya šo vevō ba
F: dotugun bōheyu šo vevō ba
R: dotogun puyad bōheyu ben
п. doxtarhā bāyad bāhayā bāšand
девушки должны быть скромными
M: vōd
F: vōd
R: vōz
п. bād
ветер
M: vōd o tipun oma
F: vud o tifun e bda
R: vōz o tifun emza
п. bād va tufān āmad
ветер и буран начался
M: da-š dard e kra o vōd dōra : yaki vōd-e bad o xub ge še veš xra, do-bōra vōd še veš e prōna o
sown o dard-oš e šru‘ e but
F: da-š dard e kra vo vud dōra : yaki vud-e bad o xib ji še veš ve xra, do-bōra, do-bra vōd še veš
e prōna o sown o dard-ošo e šru‘ e but
R: da-š dard e kra o vuz dōra : yaki vuz-e bad če ke veš ve xra, do-bra vuz še gura o dārd še tu, o
dārd-oš e šru‘ e but
п. dast-aš dard mikonad o bād dārad: yek bād-e nājur ke beh-aš bexurad, dobāre bād-e marazi (ba
dast/rd-aš migirad) o (dast-aš) dard migirad o dard-aš šoru‘ mišavad
его рука болит и раздувается: один ветер недобрый, который его продул, снова он ветер
болезни (в руку поймал) и (рука его) болит и боль начинается
M: vōd-e siyōh e blɛnd bo čɛm e vō nabōyaste ka o doni še siyōh ka: hɛmiša vōd-e siyōh ge e
prōna hōdɛr ve‘ō bog e še tu gir nakrɛn
F: vud-e siyōʰ e blɛnd bu čɛm o vu navuyasti ka vo doni še siyōh ka: hɛmiša vud-e siyu ji ke e
pruna hōdɛre ve‘ boj e ke še tu gir nakrɛn
R: vuz-e siyōh blɛnd bo vō čaš še vō naiste ka vekra bud doyure še vu siyōʰ kra: hɛmiša vuz-e
siyōh ke goram bōyad hōzɛr boɛn ke tu-š gir nakrɛn
п. bād-e siyāh boland šod va češm rā bāz namišod kard va donyā rā siyāh kard : hamiše bād-e
siyāh ke migirad bāyad movāzeb bud ke dar ān gir nakonand
черный ветер усилился и стало невозможно открыть глаза и сделал мир черным: всегда
черный ветер когда нчинает веять, следует опасаться, чтобы не быть унесенным им.
M: vōd-e sum e tōt o har-či tōle-y hiyōr o hɛndi ye kešvun o sahrō ha, e siyō e kra o beyn e bra
F: vud-e sum e tōt o har-či tōlehi-u hiyōr-e hɛndi ye kešvun o sahrōn u, siyō e kra beyn e bra
R: vuz-e sum e tōt har-či vi tōle-y hiyōr-e hɛndi-ye tu sahrōnu, še siyō e kra o beyn-aš bord
п. bād-e “sām” miāyad o harče bute xarbuze va hendovane rā dar keštzār hast, siyāh mikonad o
az bein bebarad
ветер «сам» приходит, и как стебель дыни и арбуза на бахче, черным делает и уничтожает
M: gerd-vōd de did age čin tu sahrō davr-e xa e piča o eydahō vōri ye piš e tōt o xdō nahrza ge
‘ōdɛm še tu gir kra! vōd-e naxaši yon o dulax-oš čɛm e kur e kra
F: gerd-vōd de did age čin tu sahrō davr-e xa de piča vo ejdahō vōri ye piš e tōt o xdō naʰrza ji
‘ōdɛm še tu gir kra! vōd-e naxaši yon o dulax-oš čɛm e kur e kra
R: gerd-vōd de diza če tu sahrō davr-e xa e piča vo ejdahō piš e tōt xǝzu naxra ge ‘ōdɛm tu-š gir
vekra! vuz-e badi-yon, va gard o dulax-oš čaš rā kur e kra
п. gardbād rā didei ke četour dar sahrā be dour xud mipičad va mesl-e azhdahā piš mi āyad va
xodā nakonad ke ādam dar ān gir bioftad! bād-e badi-st, va gerd-o xāk-aš češm rā kur mikonad
видел вихрь? Как в поле вокруг себя кружится и как дракон рвется вперед и - не дай бог –
если человека ахватит! Ветер плохой, и его пыль и песок ослепляют.
M: vōd-e šmōl e xaš e tōt: sar unɛhn e var dɛmog-e bar-gah o axopt ge vōdog-e xonek-e xaš de
sar xra o keyp vekri!
F: vud-e šᵊmōl e xaš e tōt: sar unɛhn o var dɛmog-e bar-gah o axopt ke vudog-e xonek-o xaš de
sar xra vo keyp vekri!
R: vuz-e šᵊmōla xaši e tōto: saro du unɛhn dɛme bar-gu o axoft ke vuz-e xonak-e xaše tu, vuz-e
xonak-e xaše be sar et vexra vo keyf vekri!
п. bād-e šemāl-e xuši miāyad : sar rā bogzār bar dam dargāh o be xāb-e ke bād-e xonak xub be
sorat bexurad va keyf koni!
Северный ветер отраду приносит: подними голову (посмотри) на двор и усни, ведь
прохладный приятный ветер обвевает голову и становится приятно
Mazdapur P 290
M: vōd
F: vōd
R: vōd
п. bād
опухоль
M: da-š dard e kra o hɛnom vōd o varɛm-oš e exopta
F: da-š dard e kra o hɛnom vōd o varɛm-oš e exopta
R: da-š dard e kra o hɛnom vōd o varɛm-oš e exopta
п. dast-aš dard mikonad va hanuz bād va varamaš naxābide ast
его рука болит, и опухоль не спала
M: pō-m vōd-e doz še tu ha o vōd še tu e prōna o sown e tōt o ba ‘d-oš di vōd o varɛm e kra o to
dvōyi naxre, ōrum nake(y) o varɛm o vōd-oš e kɛm nabute
F: pō-m vōd-e doz še tu ha o vōd še tu e prōna o sown e tōt o ba ‘d-oš di vōd o varɛm e kra o to
dvōyi naxre, ōrum nake(y) o varɛm o vōd-oš e kɛm nabute
R: pō-m vōd-e doz še tu ha o vōd še tu e prōna o sown e tōt o ba ‘d-oš di vōd o varɛm e kra o to
dvōyi naxre, ōrum nake(y) o varɛm o vōd-oš e kɛm nabute
п. pāim bād-e marazi dārad va bād dar ān (pāyam) migirad va dard migirad v aba ‘d-aš ham bād
va varam mikonad va tā davā naxuram, ārām namigirad va varam va bādaš kam namišavad
моя нога раздулась и опухла и болит и распухает и болит, пока не приму
лекарство , не успокаивается и опухоль не проходит
M: vōd
F: vōd
R: vōd
п. bād
чванливость, хвастовство, бахвальство
M: vōd o piš-oš por on: vōd o piš-oš e bɛn nabu karte!
F: vōd o piš-oš por on: vōd o piš-oš e bɛn nabu karte!
R: vōd o piš-oš por on: vōd o piš-oš e bɛn nabu karte!
п. bād va efāde-aš ziyād ast: az bād va efāde-aš namišavad nafas kašid!
Он очень хвастлив, бахвалится: от его хвастовства и бахвальства нельзя вздохнуть
M: vōd še xa ha vo magɛr čɛm e xdomi ye rɛna!? kmōč-e ja: vōri o var-e našta o ve ‘ō šo nōz-oš
vehrinɛn
F: vōd še xa ha vo magɛr čɛm e xdomi ye rɛna!? kmōč-e ja: vōri o var-e našta o ve ‘ō šo nōz-oš
vehrinɛn
R: vōd še xa ha vo magɛr čɛm e xdomi ye rɛna!? kmōč-e ja: vōri o var-e našta o ve ‘ō šo nōz-oš
vehrinɛn
п. bād karde ast va magar negah be kasi mikonad!? Mesl-e “kamāč ju” ān taraf nešaste ast va
bāyad raft ke nāzaš rā bexarand
хвастается и может на кого-нибудь смотрит? Как «ячменный хлеб» в ту сторону осевший и
должен подниматься, чтобы его высокомерие купили
M: vōd še par-e maknu vɛnōd o ša: če xabar ha‘!
F: vōd še par-e maknu vɛnōd o ša: če xabar ha‘!
R: vōd še par-e maknu vɛnōd o ša: če xabar ha‘!
п. bād be “por-e maγnā‘ ” andāxt va (bā qahr o tnxxttar) raft: (magar) če xabar hast?
Ветер с «» поднялся и (с силой) повеял: (но) что нового?
M: mo-‘e če-š ɛn ge vōd še xa ha o o-ne pnopta: qahr-o-tahr a o čomi še bad e mda yō vōd o
‘epōda-š on?
F: mo-‘e če-š ɛn ge vōd še xa ha o o-ne pnopta: qahr-o-tahr a o čomi še bad e mda yō vōd o
‘epōda-š on?
R: mo-‘e če-š ɛn ge vōd še xa ha o o-ne pnopta: qahr-o-tahr a o čomi še bad e mda yō vōd o
‘epōda-š on?
п. in rā če mišavad ke bād dārad va ān guše nešaste ast : qahr ast va az čizi ranjide ast yā (ān ke)
bād va efāde dārad
это что? От него исходит осложнение и в том углу находится: злится и на что-то
обижается, огорчается и вдыхает
M: vōdim миндаль
F: vōdim
R: vōdim
п. bādām
M: vōdim-e kōqezi yo čoqolog-e vōdim rōhattɛr e xart e šut
F: vōdim-e kōqezi yo čoqolog-e vōdim rōhattɛr e xart e šut
R: vōdim-e kōqezi yo čoqolog-e vōdim rōhattɛr e xart e šut
п. bādām-e kāγazi va coγāle bādām rāhattar xurde mišavad
миндаль сорта кагази и джогале легче съесть
Mazdapur P 291
vōd omdun
п. bād āmadan
веять о ветре
vōd jomō/odvun
п. bād janbinad
веять о ветре
vōd-i xaš oma o hvō yahnog e xonek ba
п. bād-e xuš āmad va havā kami xonak šod
повеял приятный ветер и погода немного стала прохладнее
vōd-e pōyiz ge joma, hvō xonek e but
п. bād-e pāyiz ke mivazad, havā xeyli garm bud!
Как повеет ветер осени, погода становится прохладнее
vištɛn ki ya: hnog vōd jomōd; pori hvō garm ba!
п. xub šod ke kami bād āmad; xeyli garm bud!
Хорошо, что чуть повеял ветер; погода была очень жаркая
mne xo va ‘z bad naha; vah bu vōd-i bad najoma!
п. hālā ke vaz‘ bad nist; xodā konad bād-e bad najanbad (=vaz‘ be šekl-e bad-e γabli dar
nayāyad)
теперь не время для ветра; дай бог, дурной (=резкий, пронизывающий ветер; стремительный)
ветер не повеет (=ситуация в той же степени силы ветра как раньше)!
vōdimessun, vōdimestun
п. bādāmestān
сущ. сад миндаля
vōd ōrtun
п. bād āvardan
опухать
o mahgun-e da-š vōd e kart aba; nɛ pō-š di vōd e vōrta vo vōd dōra
п. māh-e piš dast-aš bād karde bud; hālā pāyaš ham bād āvarde ast va bād dārad
в пошлом месяце его рука раздулась; теперь и нога его распухла и отекла
bādbādak
п. bādbādak
вертушка/ возд змей, флюгер
bādbādak šo hvō e karta: veseyl
п. bādbādak be havā karde and: tamāšā kon
вертушку/змея в воздух запустили
bōdbun
п. bādbān
парус; пер. широкие рукава
vōd-vij веер; вентилятор, опахало
pɛnka вентилятор
п. bādbiz, bād bezan, bādzan веер; вентилятор, опахало
vōd-vij biyōr o vōd e vača bekud: mo vōd-vij-e barqi di ye xōmuš ko
п. bādbezan biyāvar va bačče rā bādbezan: barqi rā ham xāmuš kon
принеси веер и обмахивай ребенка: этот электрический вентилятор выключи
hado vōd-vij-e barqi pɛnka di ye vajɛn
п. be bādbezan barγi panke ham miguyand
электрический вентилятор называют также «пинке»
Mazdapur P 292
vōd dōdvun
п. bād dādan
волноваться
sahrō gɛnom šo vōd e dōd
п. (dar) sahrā (keštzār) gandom rā bād midānad
в поле пшеница волнуется
ya:nog e ki-yo-bar šure vo del e vōd dɛn!
немного на улицу пойди и сердце облегчи!
vōdrɛng
п. bādreng
огурец
vōdrɛng tu yazd naha, vali yōgih(-y) bɛ ha
п. bādreng dar yazd nist vali (dar) jāhāy-ye digar hast
огурцов в Йезде нет, но в других местах есть
vōd košvun
п. bād zadan
vōd vetyun
п. bād bixtan
vōd oš košt o kabōb še drest kard
п. bād zad va kabāb dorost kard
повеял ветер и кебаб собрал
dɛm-e kuler manig: vōd e kuda o de čōd e kra!
п. dam-e kuler nanešin: bād mizanad va sarmā mixuri!
Под кондиционером не сиди: ветер веет и простудишься!
vōd oš košt o xat-o-brōt še tu hɛm ret
п. bād zad va kāγazhā rā tu ham rixt
повеял ветер и бумаги смешались
vōd-vij še šteda o dōra vōd e vača e vija
п. bādbezan bardāšte ast va dārad bačče rā bād mizanad
достань вентилятор, пусть веет на ребенка
hado vōd-vij vōd šo vet o vača šo xonek e kart
п. bā bādbezan bād mizanand va bačče rā xonak mikardand
с вентилятором ветерок веет, и ребенка охлаждает
vōd-е-sōr
п. bādsorx
ветрянка?
sōr-vōd, sōrav-vōd ветрянка?
п. sorxbād
ветрянка?
vōd-e-sōr e prōnta o mariz on
п. bād-e sorx gerefte ast va mariz ast
ветрянка? у него, он болен
vōd kartun
bād kardan
опухнуть/ветрянкой заболеть
Mazdapur P 293
mo gorsomog-e če marg-oš ɛn gi vōd e xa karta o axm-o-tax-oš a?
п. in balā gerefte če margaš ast ke bād karde ast va axm va toxm mikonad!?
Такая беда, что за смерть, ветром унесло и закрутило?
rav-e kmōč-e ja: vōri vōd e karta o qahr a
п. mesl-e kamoč ču bād karde ast va gahr ast
как ячменный хлеб бушует (раздувается, поднимается) и злится
hōlindōr on o tɛn-oš vōd e karta
п. mariz ast va tanaš bād karde ast
он болен и его тело опухло
gusbɛn ge šo brid, yaki lik šo kart e bixog-e pō-š o vōd šo tu e kart o usu pust-oš šo kɛn
п. gusfand rā ke sar miboridand, surāxi dar bix pāyaš mikardand va bādaš mikardand va ān vaγt
pustaš rā mi konand
баран, когда голову режут, дыру у основания ног делают, и в том месте он надувается и
тогда сдирают кожу
vōd-keš вентилятор; форточка, отдушина; поддувало; вытяжная труба; мед. Банка
bādkeš
dard-e gorda-š xode vōd-keš e vō nōd
п. dard-e pošt-aš bā bādkaš xub šod
для болезни почек/спины хорошо поставить банки
vōd-keš kartun
п. bādkaš kardan
ставить банки
vōd-keš vɛnōdvun
п. bādkaš andāxtan
ставить банки
pošt-oš por dard oš dōrt; čɛn bōr vōd-keš šo vɛnōd o nɛ vahtɛr on
п. pošt-aš xeyli dard dāšt; čand bār bādkaš kardand va hālā behtar ast
у него спина очень болит ; несколько раз ставили банки и теперь лучше
v/bōd-konak
п. bādkonak
приспособление для игры
vōd-konakog
п. bādkonak
приспособление для игры
tizomba, tizombog
п. bādkonak
… баран
putog šo tizombe-y gusbɛn e kart o čmōšō šo kart
п. bādkonak gusfand rā bād mikardand va bā ān bāzi mikardand
приспособлением (шкуру) овцы надули и с ней играли
tizombog-od xo por on: čerā našiye bibiš vekri?
п. tizambe-at ke por ast: čerā namirui ji-š koni?
шкура овцы надута полностью : почему …
masāne ?
п. masāne ?
???
Mazdapur P 294
vōd prōntun
п. bād gereftan
веять о ветре
vōd prōnt o tipun ba
п. bād gereft va tofān šod
начался ветер и начался буран
vōd prōnt o avr še ri vōrt
п. bād gereft va abr āvard
начался ветер и принес облака
vōd še tɛn e prōna o še parna
п. bād be tanaš migirad va u rā takān midahad
тело его распухло и он …
vōd-e doz še da prōt o da-š e dard oma
п. bād dozd (=bād-e marzi) be dast-aš gereft va dast-aš dard āmad
руки его опухли и руки болят
vōd-e qaš dōra vo hōlat-e ‘asabuni še veš prōna: hōdor oš ve‘ō bog e vōd še veš naprōna
п. bād qaš dārad va hālat-e histari be u dast midahad: bāyad mavāzeb bāšad ke bād beheš nagirad
ветер …. и состояние …
vōd-gir
п. bādgir
бодгир, вентилятор; вытяжная труба; форточка, отдушина; поддувало; мед. банка
yōgeh-yi vōd-gir-e naxasi yon o hɛmin vōd-e tond o suz-dōr e tōt
п. jā-i badgir badist va hami bād-e tond va porsuz mi āyad
бадгир (место вентиляции) – плохое, и этот резкий ветер и жжет
pōrsi hado did-keš-e samvōr vōd-gir di vajɛn
п. (dar) zabān-e fārsi be dudkeš “bādgir” ham migoyand
в персидском языке самовар с трубой тоже называют «бодгир»
vōd-gir
п. bādgir
бодгир, часть дома
yazd-on vōd-gir-oš ge xeyli gap dōra o vōd še tu e picha o mi bō-‘e vo mi xde-y mas o xaš-e
‘arbōbi tu chelle-y tōvestun-e dōq, drest ra-e behešt e kra
п. yazd ast va badger-aš ke xeyli harf dārad (va ma ‘ruf ast) va bād dar ān mipichad va in bāghhā
va xānehā-ye bozorg va xub arbābi rā dar tābestān dāgh , mesl-e behešt mikonad
в йезде есть бодгир, который очень известен и там ветер веет/охлаждает, и эти сады и
большие дома и хорошо ухоженные летом …, будто рай становится
vōd-e map/fōsel
ветер обычный
п. bād-e mofassal
vōdigim баклажан
vōdigom-e rasmi dōrim o vōdigom-e prɛngi: num-e be-ye vōdigom-e prɛngi gowja prɛngi ne
у нас есть обычный баклажан и западный: еще называется «баклажан европейский»
«гоудже фаранги»
bō-davōm, dōšt-dōr ?
jɛns-oš xub on o dašt o davōm e kra o bō-davōm on
он хорошо сделан, и прочный и долго испоьзуется он
jvun naha, vali bō-davōm o dōšt-dōr on
не красив, но приятный, надежный
rōziyuna бадьян; фенхель обыкновенный; анис
БОДИЁН бот. бадьян; фенхель обыкновенный; анис
rōziyuna brō vōd xub on o vōd e koša: oš adɛn ge del-dard-oš e vō niga
бадьян от ветров помогает и эту болезнь уничтожает: чаще применяют, чтобы стало лучше с
сердцем
bōdiya бадья
bōdiya tōs-e mas on
бадья – это большой таз
bōr груз/ плод
hɛndi še bōr e xɛr kart o še šahr ba
груз арбузов на осла навесил и отвез в город
yaki bōr gɛnom še xda ōrt o še tapu kart
груз пшеницы домой привез и на «тапу» положил
tapu «тапу»
bōr-o-bɛndil-oš oš bašt o še pošt nōd o ša
груз и … привязал и и на спину положил и пошел
yaki bōr-e xɛr hɛndi še brō bart
груз одного осла арбузов им принес
bōr-varz oma o bōr o kud še bōr kart o še bar bart
«бар-варз» (=?) пришел и «бар-о-куд» (=?) принес и вынес
bɛnde-y-xdō tu bōr-varz a o dōra bōr e bōr e kra ge bar bra
раб божий такой-то в «бар-варз» (=?.. сарай и конюшня) работает/находится и груз там
грузит и отправляет
gap-e xub o bad še kul-o-bōr ka, yɛ’ni gap-e chunɛm o mopt še tɛn-o-ruj nōd o hado vō-š oš košt
хороший или плохой разговор обычное дело, т.е. разговор не к месту и зря понапрасну
ему говорить
bōr-e draxt, num-o xdō, ɛmsal xaš on o draxt xaš bōr e šteda
урожай (плодов с дерева), иншалла, в этом году хорош, и деревья хорошо дают плоды
bōr раз
kara(t) раз
keš раз
se bōr e mda tehrtn
3 раза приезжаю в Тегеран
ɛmkara xo qabul naha; ya karat-e bɛ-d ve’ō toma!
В этот раз не получается; еще раз придется прийти
mo keš-e sapar xaš ba; vali ya keš-e bɛ di omda bo’e
ɛmkara ge pir-e savz vešim, bdi bānū pir-e savzi nah age-š vevinim
в этот раз как поедем в Пир-е Сабз, госпожи пир-е сабз (= заведующую) нет, чтобы ее
увидеть
Mazdapur P 297
bōr omdun
vacha bad e bōr e omda
парень с плохим грузом пришел
vacha har juri še bōr ōri, bōr e tōt
парень разные виды грузов принес, (таким образом) груз приходит
vacha bōr artun ōsun naha: chemma zahmat od vevō kešōd tā xub e bōr ōt!
груз парня нелегок: сколько нужно вложить труда, чтобы получить хороший урожай
‘umu urmeziyōr peyvɛnd-e chɛn jur gol še harōnida o draxt xaš o jvun e bōr omda!
‘umu urmeziyōr-сорт? привил несколько раз к дереву и одно дерево несколькими видаит
цветов? украсил и то дерево хорошее и много плодов дает
vōrun/m, vōrom дождь
da-š e vōrun e nōda o che vōruni
открой руки дождю (= груз его возник?) и какой дождь
nɛmog-e vōrum me rida ret ša: dōra vōrum e prōna
влаго дождя в руки полилась: дождь собирается
ri yaki svud avr e ri oma pōya košt o seyla-vōrun e rav kapt: vōrun-e bohōri mo-se on
в один момент облако пришло и пыль накрыла и сел и дождь дорогу перекрыл: результат
дождя таков
nɛm-nɛmog-e vōrum xaš on: budog-e xōk e rav e kapta
несущий влагу дождь приятен: запах земли чувствуется на дороге
mō avr-e, avr-e vōrun on o nɛ on o ge vōrun biyōt
это облако, дождевое, и теперь, идет дождь
vōrun omdun идет дождь
Mazdapur P 298
M: vōrun omdun
F: vōrun omdun
R: vōrun omdun
bārān āmadan
M: ɛmsōl vōrum por oma vo vōrɛndegi por ba vo vapr o vōreš por mo dōrt
F: ɛmsōl vōrume por ɛm dao vo vōrɛndegi-e por ba vo vapr o vōreš por oma
R: ɛmsōl vōrume por oma vo vōrɛndegi por bo vo va vapre mu pori mo dōst
п. emsāl bārān ziyād āmad va bārandagi ziyād šod va barf va bāreš-e ziyād dāštim
в этом году часто идет дождь и много влаги и осадков много
M: dōra vōrun e tōt
F: dōra vōrum e tōt
R: dura vōrum e tu
п. dārad bārān miāyad
идет дождь
M: vōrumi, vōruni прич. идет дождь
F: vōrumi, vōruni
R: vurumi, vuruni
bārāni
M: ruj-i avri o vōrumi nit; avr-i vōruni ye ri ye mda
F: ruj-i avri o vōruni yõ; avr-i vōruni ri ye mda
R: ruj-i vōruni e no avri vōruni tou sᵊmōno (= tu āsmān)
п. ruz bārāni ast : abr-e bārāni bārāni bar āsmān ast
день дождливый: кучевое облако на небе
M: vōruni сущ. дождевик; плащ-палатка; плащ-накидка, прил. дождевой; дождливый
F: vuruni
R: vuruni
п. bārāni
M: vōruni-ye jvuni še var ba
F: vuruni-ye jvuni še var ba
R: vuruni-ye jvuni še var bo
п. bārāni-ye xub va zibāi pušide bud
хороший красивый плащ был (на нем) надет
M: bōr ōrtun
F: bur urtun
R: bur ōrtun
п. bār āvardan
M: draxt o vača, har da, sarodōri o bōr vōrtun šo‘ōt
F: drōxt o vača, har da, saroduri o bōr vōrtun šo‘ōt
R: drōxt o vača , har do, movāzevat o bōr vōrtun šou
п. deraxt o bače, har do, movāzebat va bār āvardan mixāhand (lāzem dārand)
дерево и парень, оба, похожи и хотят плодоносить
M: hɛmmōl прил. плодоносный
F: hɛmmul
R: hɛmmōl
п. bārbar
M: hɛmmōli плодоношение
F: hɛmmuli
R: hɛmmuli
п. bārbari
M: kin(og)-e gol-e sōr плод куста розы
F: kin-e gol-e sōr
R: kin-e gol-e sōr
п. bār-e bute-ye gol-e sorx
M: dom(og)-e gol-e sōr плод куста розы
F: dom-e gol-e sōr
R: dom-e gol-e sōr
п. bār-e bute-ye gol-e sorx
M: kinog-e gol sōr; gi tum-i gol-i sōr on, drest šabih-e zālzālak e tah
F: kinog-e gol sōr ji tum-e gol-i sōr on, dres šabih-e zālzālak e tah
R: kin-e gol sōr ke tum-i gol-i sōr on, rōv-e zālzālak e mini
п. bār-e gol-e sorx, ke toxm-e gol-e sorx ast, dorost šebāhat be zālzālok dārad
плод куста розы, который является семенем розы, очень похож на барбарис?
M: bōr-e draxt плод дерева
F: bur-e draxt плод дерева
R: bur-e dᵊrāxt плод дерева
п. bār-e deraxt
Mazdapur P 299
M: bohōr плод дерева, весна
F: bohur
R: bohur
п. bahār
M: bohōrog плод дерева+ весенний
F: bohurog
R: bohurog
п. bahārak
M: draxt bohōrog e šteda o bōr e našta
F: draxt bohōrog šᵊteda o bōr e našta
R: drāxt bohōr šekorta o be bur e našta
п. deraxt “bahār” karde ast va be bār nešaste ast
дерево весну«бахор» делает и без плодов остается
M: golbiz/dog-e nɛr плод дерева ивы
F: gulbiz/dog-e nɛr
R: gulbidak-e nar
п. bār-e deraxt-e bid
M: bōr kartun
F: bur kartun
R: bur kārtun
п. bār kardan возложить что-л. на кого-л.
M: bōr še pošt-i xar nōd o ša o bōr-e mō še bōr naka
F: bur še pošt-i xɛr nud o ša, ša vo bur-e mō še bur naka
R: bur še ri xɛr nō o šo, bur-e mō ji še bur naka
п. bār rā ruye xar gozašt va raft va bār-e mā rā bār nakard
груз на осла положил и ушел и груз и наш груз не погрузил
M: bōr-oš gi kapta ba, še bōr kart
F: bōr-oš ji kapta ba o še bur kart
R: bur-oš ke kāfta bu, bur-oš kārt
п. bār-aš rā ke oftāde bud, bār kard
груз, который упал , возложил
M: xub zrɛng ba: bōr-oš še bōr kart o āy vašt!
F: xib zrɛng ba: bur-oš še bur kart o ay vašt!
R: xib zrɛng bo: bur-oš še bur kārt o šo!
R: bur-oš o bur kārt o bar šo!
п. xub zerang bud: bār-aš rā bār kard va dar raft!
Хороший клен был: плоды дал/груз погрузил и ушел!.
M: vōdɛmi naha vo bōri še bōr naha: bōr-e xɛr še tep e vɛna o bōr naši ka
F: vudɛmi naha vo buri še bur naha: bur-e xɛr še tep vɛn u bur naši ka
R: udɛm hess e bi naha buri ji še bur naha: bur-e xɛr-eš vɛn u naši ka ji bur vekra
п. ādam hesābi nist o bāri be bār nadārad (=dārāye honari nist): bār-e xar rā (bar zamin) andāxte
ast o namitavānad (ān rā) bār konad
у человека нет счета …..
M: bōr-ot ki bōr ba vo pošt-od gi-d bašt, ta di šiv o xini: mizɛnɛm čahčah-ye bolbol, ke xar-ɛm
bogzarad az pol!
F: bur-ot ki bōr ba vo pošt-od ji-d bašt, ta di šiv o xini: mizanam čahčah-e bolbol, ke xar-am
bogzarad az pol!
R: bur-ot ki bur kārta pošt-xod ad bašt, ta ji šiv o xini: kuzɛm čahčah-e bolbol, ke xar-ɛm vevetri
az pol!
bār-at rā bār kardi va pošt-e xud rā ke basti (=kār-at ke be dorost šod) to ham miravi va mixāni:
mizanam čahčah-e bolbol, ke xar-am begozarad az pol!
M: bōr kartun возложить что-л. на кого-л.
F: bur kartun
R: bur kārtun
п. bār kardan
M: bōr nōdvun возложить что-л. на кого-л.
F: bur nudun
R: bur nuzvun
п. bār nahādan
M: sar nōdvun
F: sar nudun
R: sar nuzvun
п. sar-e ājāq nahādan
на очаг класть
M: zvun-i pōrsi hado kmōydun sar nōdvun e vajɛn “bōr kartun”; dari di šōyata bōr nōdvun
vevajɛn: kmōydun še bōr nōd o oma, vali veštɛr e vajɛn: “še sar nōd”
F: zvun-i pōrsi hado kmōydun sar nōdvun e vajɛn “bōr kartun”; dari di šōyata bōr nōdvun
vevajɛn: kmōydun še bōr nōd o oma, vali veštɛr e vajɛn: “še sar nōd”
R: zvun-i pōrsi hado kmōydun sar nōdvun e vajɛn “bōr kartun”; dari di šōyata bōr nōdvun
vevajɛn: kmōydun še bōr nōd o oma, vali veštɛr e vajɛn: “še sar nōd”
(dar) zabān-e fārsi be dig γazā rā sar-e (ājāγ) nehādan miguyand bār kardan , (dar) dari ham
šāyad “bār nehādan” beguyand : “dig rā bār nehād va āmad” , vali bištar miguyand: (digar rā bar)
sar (ājāγ) nehād.
На языке фарси «поставить котел для еды на очаг» говорят «грузить», на дари еще говорят
«ставить груз»: «котел поставили … и»
Mazdapur P 301
Спряжение глагола
Feel-e avval:
1) vōtvun goftan
Present
Sg
mem vōv
tād vōv
ināšᵊ vōv
Pl
mumu vōv
šmu du vōv
yešu vōv
Past
Sg
mem vōt
tād vōt
inošᵊ vōt
Pl
mumu vō
šmu du vō
yeš u vō
dāštan
Present
Sg
me dōre
tā dōre
in dōra
Pl
mu dōrim
šᵊmu dōrid
ye dōurɛn
Past
Sg
me dōšt
tād dōšt
inoš dōšt
Pl
mumu dōšt
šᵊmu du dōšt
yeš u dōšt
šodan
Present
Sg
me doktōr e mzam
tā doktōr e mze
in doktōr e mza
Pl
mu doktōr e mzim
šᵊmu doktōr e mzid
ye doktōr e mzɛ
Past
Sg
me doktōr buɛ
tā doktōr buɛ
in doktōr bō
Pl
mu doktōr buim
šᵊmu doktōr buid
ye doktōr buɛn
kārtvun
kardan
Present = Past
Sg
mem kā
tād kā
inoš kā
Pl
mumu kā
šᵊmu du kā
yešu kā
budan
Present
Sg
me munɛhe
tā munɛhe
in munɛha
Pl
mu munɛhim
šᵊmu munɛhid
ye munɛhen
Past
Sg
me munɛ buɛ
tā munɛ buɛ
in munɛ bō
Pl
mu munɛ buim
šᵊmu munɛ buid
ye munɛ buɛn
harf zadan
Present
Sg
me gafe kuza
tā gafe kuzi
in gafe kuza
Pl
mu gafe kuzim
šᵊmu gafe kuzid
ye gafe kuze
Past
Sg
me gaf-om košt
tā gaf-ot košt
in gaf-oš košt
Pl
mu gaf-mu košt
šᵊmu gaf-tu košt
ye gaf-ᵊšu košt
xāndan
Present
Sg
me naxinem
tā naxine
in naxine
Pl
mu naxinime
šᵊmu naxinide
ye naxine
Past
Sg
me ..-om
tā ..-ot
in ..-oš
Pl
mu ..-mu t
šᵊmu ..-tu
ye ..-ᵊšu
Скачать