Введение в литературоведение

Реклама
ºðºì²ÜÆ ì.´ðÚàôêàìÆ ²Üì²Ü äºî²êÎ²Ü Èº¼ì²´²Ü²Î²Ü вزÈê²ð²Ü
гï³ïáõÙ »Ù`
è»Ïïáñ` ê.¼áÉÛ³Ý
§___¦______2009 Ã.
ü³ÏáõÉï»ï РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ý³ÏáõÉï»ïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²ÙµÇáÝ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
³ÙµÇáÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
лÕÇÝ³Ï КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ДАВТЯН СОНЯ СУРЕНОВНА
·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ, ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ, ²²Ð
ÎáÝï³Ïï ѳëó» – [email protected]
²è²ðÎ²Ú²Î²Ü Üβð²¶Æð
²é³ñϳ ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
³é³ñϳÛÇ ¹³ëÇãÁ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÁ` Áëï áõëáõÙÝ³Ï³Ý åɳÝÇ
´³Ï³É³íñdzïÇ Ñ³Ù³ñ (1):
Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ(1) филолог (032.400), педагог (052.900), лингвист (),
Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ¹³ëÇãÁ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÁ
ºðºì²Ü
гٳÉë³ñ³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ïñ»¹Çï³-í³ñϳÝÇß³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç1[5] ³é³ñϳ۳ϳÝ
Ýϳñ³·Çñ
Üβð²¶Æð
1.²Ýáï³ódz2[6]
Курс «Введение в литературоведение» студенты слушают в первый год обучения. Он занимает в системе
обучения особое место. Это базовая дисциплина, которая направлена на формирование теоретиколитературных знаний студентов, знакомит со спецификой художественной литературы как предметом научного
исследования, указывает место науки о литературе в системе других гуманитарных дисциплин.
Курс дает понятие о главных закономерностях литературного процесса, о структуре произведения и
формах ее организации, знакомит с системой основных литературоведческих понятий и теоретических
категорий, а также с различными научными подходами к художественному произведению, с учетом
современного состояния литературоведения.
2.ä³Ñ³ÝçÝ»ñ` áõë³ÝáÕÝ»ñÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³ñ3[7]
Для адекватного усвоения материала курса необходимо, чтобы студенты были знакомы с
художественными произведениями различных жанров.
(.) ²é³ñ³Ï³Ý»ñ, áñáÝù å³ñï³¹Çñ å»ïù ¿ ݳËáñ¹»Ý ïíÛ³É ³é³ñϳÛÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ` ÙáõïùÇ
Ýϳñ³·Çñ
Из историко-литературных дисциплин желательно предварительное прохождение курса устного
народного творчества, поскольку именно в фольклоре зарождается искусство слова, которое впоследствии
развивается в литературе.
3.²é³ñϳÛÇ Ýå³ï³ÏÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÁ
В задачи курса входит формирование у студентов представления о структуре литературоведения как
науки. Основная задача – ознакомить с проблемным полем и исследовательским аппаратом литературоведения,
указать специфику объекта исследования и существующее многообразие подходов к нему, продемонстрировать
основные возможности и методы литературоведческого анализа, ознакомить с базовым терминологическим
инструментарием науки о литературе.
Цель курса – предоставить в распоряжение студентов необходимые им в рамках профессиональной
подготовки основные понятия и категории, позволяющие анализировать поэтические и повествовательные
структуры художественных произведений, выявлять их особенности.
4.ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³é³ñϳÛÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
²é³ñÏ³Ý áõëáõÙݳëÇñ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿
После прохождения курса студент должен
 Çٳݳ*
знать основные литературоведческие категории и исследовательский аппарат современного
литературоведения;
 ϳñáճݳ*
уметь ориентироваться в общей литературоведческой проблематике и применять полученные знания на
практике;
 ïÇñ³å»ïÇ*
овладеть основными принципами литературоведческого анализа художественного текста.
5. Ø»Ãá¹³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñ ¨ ¹³ëÁÝóóÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ
5.1. ¸³ëÁÝóóÇ Ýϳñ³·ÇñÁ ¨ Ýñ³ ËݹÇñÝ»ñÁ
1[5]
Èñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇó Ñ³Ý»É áã å»ïù³Ï³ÝÁ
îíÛ³É ¨ µ³ó³ï³·ñÇ µáÉáñ Ùݳó³Í µ³ÅÇÝÝ»ñÁ (Ó¨Á, ûñÇݳÏÁ)` ³ëïÕ³ÝÇßáí ãÝßí³Í, ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ýϳñ³·ÇñÁ ϳ½Ù»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï Éñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
3[7] ò³ÝϳÉÇ ¿ Éñ³óÝ»É
** òáõó³ÏÁ »Ýóϳ ¿ Éñ³óÙ³Ý ¨ ÷á÷áËÙ³Ý: γñ»ÉÇ ¿ ݳ¨ å³ñ½³µ³ÝáõÙ ÙïóÝ»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï»ïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
2[6]
Содержание курса «Введение в литературоведение» определяется спецификой его предмета – изучения
художественной литературы как особого вида творческой деятельности.
Принятая последовательность в освоении понятий и категорий литературоведения представляет собой
движение от простого к сложному, постепенно расширяя кругозор литературоведческого мышления студента.
Задача курса – помочь студентам, начинающим свое профессиональное образование, составить надежное
и прочное понятие о содержании и назначении литературоведения как науки, дать необходимые представления
о путях и навыках литературоведческого труда. «Введение в литературоведение» подготавливает
первокурсников к многообъемному восприятию всех последующих историко-литературных курсов, теоретиколитературных штудий, литературоведческих спецсеминаров и спецкурсов, всех видов и форм будущих
университетских литературоведческих работ.
Сведения о понятиях и терминах даются в позитивном ключе, без привлечения материалов полемики и
спорных точек зрения. Позитивное осмысление литературоведческих категорий должно вывести студентов на
современный уровень истолкования их сущности.
Цель курса состоит в том, чтобы познакомить слушателей с основными проблемами литературоведения и
предоставить в их распоряжение необходимый в рамках профессиональной подготовки категориальный
аппарат.
В задачи курса входит сформирование у студентов представления о предмете и структуре
литературоведческой науки, указание специфики объекта исследования и существующее многообразие
подходов к нему, демонстрация основных возможностей и методов литературоведческого анализа,
ознакомление с базовым терминологическим инструментарием науки о литературе.
Литературоведческие категории представлены в своих основных чертах и общих определениях,
позволяющих выйти на продуктивный анализ произведения на уровне таких понятий, как художественный
образ, жанровая специфика, художественный метод, стиль, содержание и форма.
Разделы о специфике языка художественной литературы, средствах художественной изобразительности и
выразительности, тропах, а также проблемах стиховедения будут даны в развернутом, фундаментальном виде.
Вопросы для самопроверки, а также наглядные таблицы по теме: «Родовидовая и жанровая
классификация произведений художественной литературы», предоставляемые после прохождения тем,
нацелены на углубленную самостоятельную работу студентов и твердое усвоение ими материала.
Для лучшего усвоения основ методологии литературоведческого анализа в помощь студентам
разработаны «Параметры анализа прозаического и стихотворного произведения».
Вся программа рассчитана на сочетание теоретического материала с закреплением его на практике (на
семинарских занятиях), т.е. применением приобретенных студентом знаний в самостоятельной работе при
анализе конкретных литературных произведений.
Требования к уровню освоения содержания курса: студенты должны иметь подробное представление о
содержании разделов курса, ориентироваться в общей литературоведческой проблематике и владеть основными
литературоведческими категориями в степени, достаточной для их применения в исследовательской практике;
должны приобрести и укрепить умения и навыки литературоведческого анализа художественного текста.
Формы контроля включают в себя текущий и итоговый контроль (семинарские занятия, модульные
письменная работа и опрос, реферат по одной из предложенных тем).
5.2 ¸³ë³µ³ßËÙ³Ý ë³Ý¹Õ³ÏÁ Áëï ûٳݻñÇ ¨ å³ñ³åÙáõÝùÇ Ó¨»ñÇ
²é³ñϳÛÇ µ³ÅÇÝÝ»ñ ¨
ûٳݻñ
1
Øá¹áõÉ 1
ØdzÛÝ
³Ï³¹»Ù.
ųٻñ
3=4+5+6+7
¹³ë³Ë-ÃÛáõÝ
³Ï³¹/ ųÙ
4
¶áñÍÝ.³ßË.
³Ï³¹/ųÙ
5
ê»ÙÇݳñ
³Ï³¹/ųÙ
6
²ß˳ï³ÝùÇ
³ÛÉ Ó¨»ñ,
³Ï³¹/ųÙ
7
سë 1
Литературоведение как
наука. Специфика
художественной литературы.
Текстология. Язык
художественной литературы.
Содержание и форма
литературного
произведения. Их категории.
Типология литературного
субъекта.
Художественное
пространство и
художественное время.
Вводная лекция.
Литературоведение как
наука. Основные и
вспомогательные
литературоведческие
дисциплины.
»ٳ 1.1.
Специфика художественной
литературы. удожественная
литература как вид
искусства и место ее в ряду
других видов искусства.
Литература и наука.
»ٳ 1.2.
Текстология. Предмет и
задачи текстологии.
Изучение истории текста.
Литературное
источниковедение.
»ٳ 1.3.
Язык художественной
литературы. Особенности
поэтического языка.
Поэтические фигуры и
тропы. Поэтическая
фонетика. Речевая
организация произведения.
»ٳ 1.4.
Содержание и форма
литературного
произведения.
Категории художественной
формы и содержания.
»ٳ 1.5.
Типология литературного
субъекта (Характер. Тип.
18 часов
12 часов
4 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
модуль
– 2 часа
Персонаж. Герой. Прототип.
Портрет).
»ٳ 1.6.
Художественное
пространство и
художественное время.
Øá¹áõÉ 2.
سë 2.
Родовидовые особенности
литературы.
Стиховедение.
Литературный процесс и его
категории. Литературные
направления, течения и
школы.
Стиль художественной
литературы.
Национальное своеобразие
литературы. Концепция
народности.
Современное состояние
литературоведения как
науки.
»ٳ 2.1.
Родовидовые особенности
литературы. Проза и поэзия.
Эпос и его виды. Лирика и ее
виды. Лироэпические
произведения. Драма и ее
видовое своеобразие.
»ٳ 2.2.
Стиховедение. Стиховые
формы. Основные системы
стихосложения. Поэтический
метр. Строфика.
»ٳ 2.3.
Литературный процесс и его
категории. Художественный
метод. Литературные
направления, течения,
школы.
Принципы художественного
изображения в литературе.
»ٳ 2.4.
Стиль художественной
литературы.
Национальное своеобразие
литературы. Истоки
концепции и становление
теории народности.
2 часа
16 часов
10 часов
4 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
модуль
– 2 часа
»ٳ 2.5.
Современное состояние
литературоведения как
науки.
Áݹ³Ù»ÝÁ
2 часа
34 часа
22 часа
8 часов
4 часа
5.3 ´³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ ³é³ñϳÛÇ Ã»Ù³Ý»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ
Вводная лекция.
Литературоведение как наука. Основные дисциплины литературоведения – теория литературы, история
литературы, литературная критика. Вспомогательные дисциплины литературоведения – текстология,
историография, библиография.
Раздел 1.
Тема 1.1
Специфика художественной литературы.
Художественная литература как вид искусства и место ее в ряду других искусств.
Искусство – вид духовного освоения действительности. Классические виды искусств, их классификация:
искусства пространственные, временные и синтетические; изобразительные (живопись, скульптура);
экспрессивные (музыка, архитектура) и презентативные (театр, кино). Литература как временное искусство в
противоположность искусствам пространственным. Специфика искусства в ряду иных форм духовной
деятельности (художественная условность как принцип художественной изобразительности). Художественная
литература – один из видов искусства, вербальное искусство. Специфика словесного образа по отношению к
образам других искусств.
Литература и наука. Литература создает эстетические ценности, и поэтому изучается с точки зрения
разных наук – культурологии, истории, психологии, философии, эстетики. Многоплановы связи литературы с
языкознанием, лингвистикой, основанные на общности материала – языка как средства коммуникации и как
«строительного» материала.
Тема 1.2
Текстология – область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Предмет и
задачи текстологии. Текст как языковое выражение замысла. Изучение истории текста на всех этапах его
существования дает представление о последовательности истории его создания («материальном» воплощении
творческого процесса – наброски, черновики, заметки, варианты и т.д.). Проблемы авторства (атрибуция).
Методологическое значение творческой истории литературного произведения.
Библиография (принципы построения – тематический, хронологический, по персоналиям).
Биобиблиографические словари. Летописи жизни и творчества писателей.
Тема 1.3
Язык художественной литературы (поэтический язык). Речевая организация художественного
произведения. Изобразительно-выразительные средства поэтического языка их особенности и художественные
функции. Поэтические тропы и фигуры. Поэтические стилистика, лексика, фонетика, синтаксис.
Виды тропов (эпитет, сравнения, метафора, метонимия и синекдоха, олицетворение, гипербола и литота,
аллегория). Фигуры поэтической речи: параллелизм, антитеза, инверсия, риторические формы (вопрос,
утверждение, обращение, восклицание, отрицание), градация, многосоюзие и бессоюзие, эллипсис, повтор,
анафора (звуковая, лексическая, строфическая, синтаксическая), эпифора и др. Омонимы (омофоны –
омоформы, омографы).
Поэтическая лексика (архаизмы и историзмы; просторечия, вульгаризмы, варваризмы, диалектизмы,
провинциализмы; славянизмы, библеизмы, профессионализмы, неологизмы).
Поэтическая фонетика (аллитерация, ассонанс, палиндром, звукоподражание).
Тема 1.4
Содержание и форма литературного произведения.
Категории содержания: идея, проблематика, тематика.
Понятие о теме и идее художественного произведения, их взаимосвязь и взаимозависимость. Идея –
отношение автора к изображаемому, его оценка, главная мысль, пафос произведения. Идея (идейный смысл) и
мировоззрение писателя. Тема – объективная основа произведения. Главная тема художественного
произведения и частные, подчиненные ей темы (тематика). Тема как проблема (проблематика), поставленная
автором в литературном произведении. Роль мировоззрения писателя в выборе и разработке темы.
Категории художественной формы: сюжет (и фабула), композиция (элементы композиции повествования
– пролог, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог).
Конфликт как движущая сила развития сюжета. Конфликт внешний (борьба героя с противостоящими
ему силами) и внутренний (борьба героя с самим собой); их сочетание в одном произведении. Основанные на
внутренних конфликтах «психологические», «интеллектуальные» сюжеты (в основе действия лежат не события,
а перипетии чувств, мыслей, переживаний).
Внесюжетные элементы. Художественная деталь. Пейзаж.
Художественное целое. Рама (заглавие, подзаголовок, предисловие, посвящение и т.д.).
Тема 1.5
Типология литературного субъекта (Характер. Тип. Персонаж. Герой. Прототип. Портрет).
Совокупность психологических свойств, из которых складывается образ литературного персонажа. Склад
личности, образуемый индивидуальными и типологическими чертами. Типизация как художественное
обобщение. Персонажи разных планов и разной степени участия в развитии событий. Герой – центральный
персонаж, основной для развития действия. Прототип – определенное лицо, послужившее писателю основой
для создания обобщенного образа-персонажа в художественном произведении. Портрет как составная часть
структуры персонажа, один из важных компонентов произведения, органически слитый с композицией текста и
идеей автора. Виды портрета (детализированный, психологический, сатирический, иронический и т.д.).
Тема 1.6
Художественное пространство и художественное время. Повествовательное время и его трансформации.
Понятие хронотопа (по М.Бахтину).
Структура времени и пространства – одно из главных выразительных средств в литературном
произведении (в разных родах и жанровых формах литературы, в разные эпохи, у разных авторов). Условность,
относительность и конкретность категорий времени и пространства. Пространственно-временной континуум,
придающий сюжету необходимую динамику, узнаваемость. Событийное время. Смещение пространственновременных пластов.
Раздел 2.
Тема 2.1
Родовидовые особенности художественной литературы. Проза и поэзия. Эпос и его виды. Лирика и ее
виды. Взаимосвязь жанров, известная условность границ между ними.
Своеобразие целей, содержания и формы эпоса как литературного рода. Эпос как художественное
воспроизведение объективного мира в его конкретности. Виды и жанры эпоса (жанровые модификации).
Поэма, эпопея, роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, басня и др.
Лирика как художественное воспроизведение субъективного мира человека. Лирические жанры: ода,
элегия, романс, послание, эпиграмма и др. Жанры драмы: трагедия, комедия, драма, водевиль, мелодрама и др.
Понятие о лирическом герое – субъекте лирического высказывания. Лироэпические произведения.
Драма, ее видовое своеобразие и специфика. Сходство драмы с эпосом в изображении объективного мира,
различие в организации художественной речи: Связь драмы с театром. Жанры драмы.
Тема 2.2
Стиховедение. Отличие стихотворной речи от прозаической. Специфика стихотворной речи. Понятие о
ритме как отличительной особенности стихотворной речи. Стиховые формы. Основные системы
стихосложения (силлабическая и силлабо-тоническая). Поэтический метр; основные метры. Ритмические
определители стиха. Вольный стих. Строфика (понятие строфы, виды строф). Онегинская строфа; ее строение,
происхождение и художественная функция.
Тема 2.3
Литературный процесс и его категории. Глобальные тенденции историко-литературного процесса. Общие
понятия о литературном направлении, течении и школе. Принципы художественного изображения в
литературе. Художественный (творческий) метод и литературное направление. (Классицизм. Сентиментализм.
Романтизм. Реализм. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Постмодернизм).
Тема 2.4
Понятие о художественном стиле. Основные характеристические признаки. Стилистика языка и
стилистика речи. Искусствоведческое понятие стиля. Стиль художественной литературы.
Понятие о национальном стиле и «стиле эпохи». Национальное своеобразие литературы. Истоки
концепции и становление теории народности.
Тема 2.5
Современное состояние литературоведения как науки. Тенденции развития литературы в конце XX –
начале ХХI века. Актуальные методологические направления в литературоведении. Основные современные
методы и принципы интерпретации литературного произведения.
Семинары по темам:
Тема 1.3 – Язык художественной литературы.
Тема 1.4 – Содержание и форма литературного произведения.
Практические занятия:
 Анализ прозаического произведения.
 Анализ лирического произведения.
Øá¹áõÉ 1
Литературоведение как наука.
Основные вспомогательные дисциплины литературоведения.
Специфика художественной литературы.
Язык художественной литературы.
Содержание и форма литературного произведения.
Художественное пространство и художественное время.
Øá¹áõÉ 2
Родовидовые особенности литературы.
Стиховедение.
Литературный процесс и его категории. Литературные направления, течения и школы.
Стиль художественной литературы.
Концепция народности и национальное своеобразие литературы.
Современное состояние литературоведения как науки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Базовый учебник:
1. Введение в литературоведение.
М. Изд. «Оникс». 2007.
Под
общ.
ред.
Л.М.Крупчанова.
2-е
изд.,
Учебники, учебные пособия, словари;
2. Введение в литературоведение. Под ред. Л.В.Чернец. М. 2000.
3. Хализев В.Е. Теория литературы. М. 1999.
4. Зенкин С. Н.. Введение в литературоведение: теория литературы. Учебное пособие. М. 2000.
5. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб. 2004.
6. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. М. 1979.
7. Словарь литературоведческих терминов. М. 1974.
исправлен.
Дополнительная литература:
1. Гаспаров М.Л. К анализу композиции лирического стихотворения // Целостность художественного
произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы. Донецк. 1977.
2. Гаспаров М.Л. «Анализ поэтического текста» Ю.М.Лотмана: 1960–1990-е годы // Лотмановский
сборник 1. М. 1995. С.188-191.
3. Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворения: 1. «Воспоминания» Пушкина //
Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М. 1957. С.26-45.
4. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л. 1972. С.39-103.
5. Холшевников В.Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение. М. 1972. Или: СПб. 1996.
6. Жирмунский В.М. Теория стиха (Введение в метрику; рифма, ее история и теория; композиция
лирических стихотворений). Л. 1975.
7. Прозоров В.В. О составляющих современного литературоведения // Филология: Науч. сб. Саратов. 1996.
8. Жук А.А. История литературной критики в системе современного филологического образования //
Русская литературная критика: Исторические и теоретические подходы. Саратов. 1991. С.64-78.
9. Берков П.Н. Введение в технику литературоведческого исследования: Источниковедение.
Библиография. Разыскания. Л. 1955.
10. Бельчиков Н.Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. 2-е изд., доп. М. 1975.
7. àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ó¨»ñÁ
7.1 ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ
1. г׳ËáõÙ ¨ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ _________________________________
10 %
2. ¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù /ë»ÙÇݳñ,ѳٳ½ñáõÛó,ûëï³íáñáõÙ/ __ 20 %
3. ¶ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù / Ø á ¹ áõ É 1 ¨ 2/ _
60 %
5. è»ý»ñ³ï (обучающая работа) _________________________________
10 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
À Ü ¸ ² Ø º Ü À __________ 100 %
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ë³Ý¹Õ³ÏÁ
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ë³Ý¹Õ³Ï
ì¶
¶
97
100
4.0
90
96
3.7
85
89
3.3
80
84
3.0
70
79
2.7
65
69
2.3
60
64
2.0
55
59
1.7
54
1.0
î¶
A
A
B
B
C
D
E
Fx
F
I
7.2 ¸³ë»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÁ
Студент обязан посещать занятия. От степени его участия в интерактивных занятиях зависит общая
оценка.
7.3. àõë³ÝáÕÇ ³½ÝíáõÃÛáõÝ
При выполнении аудиторных письменных работ недопустимо пользоваться шпаргалками.
При использовании в реферативных работах чьих-то высказываний необходимо указывать источник.
Скачать