туп - лучевая диагностика - Республиканский центр развития

advertisement
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігі
ЇЛГІЛІК ОЌУ БАЄДАРЛАМАСЫ
ЌОСЫМША БІЛІМ БЕРУ
СƏУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА
мамандыєы
Астана 2010
3
АЛЄЫ СҐЗ
1 Медицина білімі жəне єылымыныѕ инновациялыќ технологиялар Республикалыќ
орталыєы ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗГЕН.
2 АЛЄАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ.
3 ЇЛГІЛІК ОЌУ БАЄДАРЛАМАСЫ Сəулелік диагностика мамандыєы бойынша
2009 ж. ќосымша білім беру стандартына сəйкес əзірленген.
4 ЇЛГІЛІК ОЌУ БАЄДАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау
министрініѕ м.а. 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 916 бўйрыєымен бекітілген.
4
2.
Магнитный резонанс в медицине [Электронный ресурс]: програм. обеспеч. к
книге, прил. / П. Ринкка; ред. В.Е. Синицин. – 5-е полн. перераб. изд., версия
2.5. – М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2000. – 1 эл. диск (CD-ROM).
3. Ультразвуковая диагностика: практ. рук-во. Допплерография [Электронный ресурс] / В.В. Митьков. – М.: ИД «Видар-М», 2002. – 1 эл. диск (CD-ROM).
4. РКТ в диагностике легких и средостения [Электронный ресурс] / В.П. Харченко, П.М. Котляров, Н.А. Глаголев. – М.: ООО «ПО ВИДАР», 1999. – 1 эл. диск
(CD-ROM).
5. Лучевая диагностика. Секционная анатомия (грудная клетка, живот, таз). Т. 1. –
1 эл. диск (CD-ROM).
6. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Т. 1-5 [Электронный
ресурс]: в 5-ти т. / В.В. Митьков. – М.: ИД «Видар-М», 2005. – 1 эл. диск (CDROM).
7. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Т. 1-5 [Электронный
ресурс] / под ред. В.В. Митькова. – 1 эл. диск (CD-ROM).
8. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография брюшной полости: учебный атлас [Электронный ресурс] / С.К. Терновой, В.Е. Синицын. – 1
эл. диск (CD-ROM).
9. Ультразвуковая диагностика: практическое руководство. Допплерография
[Электронный ресурс] / под ред. В.В. Митькова. – 1 эл. диск (CD-ROM).
10. УЗД заболеваний ветвей дуги аорты и периферических сосудов [Электронный
ресурс] / Л.П. Агаджанова. – 2 изд. – 1 эл. диск (CD-ROM).
11. Спиральная компьютерная томография: болюсное контрастное усиление [Электронный ресурс] / Г.Г. Кармазановский. – 1 эл. диск (CD-ROM).
12. Неинвазивная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца [Электронный ресурс] / И.Н. Митина, Ю.И. Бондарев. – 1 эл. диск (CD-ROM).
МАЗМЎНЫ
1.
2.
3.
4.
Тїсіндірме жазба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Пəн саєаттарыныѕ бґлінуі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ќайта даярлау пəндерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі мен мазмўны . . . 12
Біліктілік арттыру пəндерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
мен мазмўны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5. Оќу жəне оќыту əдістері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7. Клиникалыќ база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8. Ўсынылатын əдебиеттердіѕ тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Бўл їлгілік оќу баєдарламасын Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау
министрлігініѕ рўќсатынсыз кґбейтуге жəне таратуєа болмайды.
56
5
7 Список рекомендуемой литературы по лучевой диагностике
1 Тїсіндірме жазба
Сəулелік диагностиканыѕ осы мамандыќ дəрігерін дайындаудаєы рґлі мен
маѕызы медициналыќ практикада кїннен кїнге артып келеді. Бўл диагностикалыќ
орталыќтардыѕ ќўрылуымен, жаѕа аппаратурамен жабдыќталєан ќалалыќ, облыстыќ
жəне республикалыќ ірі ауруханалардыѕ ќолданысќа енгізілуімен байланысты. Бўл
сонымен ќатар компьютерлі рентгендік жəне магнит-резонансты томографияныѕ,
ультрадыбыстыќ жəне радионуклидтік зерттеулердіѕ жылдамдатылєан жетістіктерімен тїсіндіріледі.
Бїгінгі таѕда радиологиясыз ешќандай медициналыќ пəн айналып ґте алмайды. Сəулелік əдістерді анатомияда (рентгенанатомия), физиологияда (рентгенфизиология),
биохимияда (радиациялыќ биохимия) кеѕінен пайдаланады. Иондаушы сəулелердіѕ
тірі объектілерге əсерін радиобиология зерттейді. Ядролыќ технологияныѕ дамуымен жəне медициналыќ практикада, халыќ шаруашылыєында, єылыми зерттеулерде
сəулеленуді ќолданудыѕ кеѕеюіне байланысты радиациялыќ гигиенаныѕ маѕызы артып келеді. Шектес пəндерге барлыќ негізгі клиникалыќ пəндер де: педиатрия, хирургия, кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, остеопатология, эндокринология жəне т.б. жатады. Патологиялыќ анатомия мен физиологияныѕ, терапия мен
хирургияныѕ, стоматология мен радиологияныѕ заѕдары мен əдістерін оќшаулап пайдалану саласын таба алмайсыз, тек олардыѕ ґзара бірге жїретін коллективтік əсерініѕ
аясы єана бар. Иондаушы сəулеленуді кеѕінен пайдаланумен байланысты радиациялыќ
ќауіпсіздік мəселесініѕ ґзектілігі артып келеді.
Медицина дамуыныѕ ќазіргі кезеѕі сəулелік диагностика дəрігерініѕ кїрделі,
кґпбейінді теориялыќ дайындыєын ќажет етеді. Медициналыќ білімді жаѕєыртудыѕ
маѕызды жолдарыныѕ бірі – сəулелік диагностиканыѕ негіздерін тереѕдетіп оќу, бўл
– дəрігерлерді дайындаудыѕ жалпы жїйесіндегі аналитикалыќ оќу пəні жəне ерекше
орынєа ие, дəрігердіѕ клиникалыќ ойлау негіздерін жəне тиімді əрекеттерін ќўруєа
баєытталєан.
Ќазіргі таѕда науќасты зерттеуде интеграцияланєан тəсілдіѕ ќажеттілігі туындады, онымен ќоса оќыту ќўрылымы ґзгерді – аєзалар мен жїйелерді жеке əдістермен
емес, кешенді тексеру. Сондыќтан бїгінгі таѕда тексерудіѕ рентгендік жəне
радионуклидтік əдістері, сонымен ќатар басќа да тəсілдер: ультрадыбыстыќ зерттеу,
компьютерлі жəне магнит-резонансты томография енетін əртїрлі сəулелік əдістерді
интеграциялау їрдісі наќты аныќталды.
Емханалыќ рентген-радиологиялыќ ќызметті ўйымдастыруды зерттеуге баса назар аудару керек. Бўл баєдарламада ќазіргі сəулелік диагностиканыѕ негіздерін
оќыту Радиологтардыѕ Еуропа Ќауымдастыєыныѕ (EAR) ўсынымдарына сəйкес,
проблемаєа баєыттап кешенді оќытудыѕ ќазіргі жїйесін пайдаланып ќўрастырылєан.
Пəнніѕ маќсаты: жалпы бейін ауруханасыныѕ немесе емхананыѕ сəулелік диагностика бґлімшелерінде жəне бґлімдерінде жўмыс істеу їшін дəрігер-мамандарды
дайындау, постдипломдыќ ќосымша білім беру процесінде клиникалыќ медицина
саласында əртїрлі аурулардыѕ сəулелік диагностикасыныѕ ќазіргі əдістерін органокешенді пайдалану жґнінде білімді жəне практикалыќ машыќтарды бекіту.
6
На русском языке
основная:
1. Лучевая диагностика: Т. 1, 2 / под ред. Г.Е. Труфанова. – М.: ГЭОТА-Медиа,
2007. – 416 с.
2. Общее руководство по радиологии: серия по медицинской визуализации / Институт Nicer. – 1995.
3. Борют М., Донелинджер Р. Неотложная радиология: в 2 т.: пер. с англ. А.А. Аншелеса и соавт. / под ред. В.Е. Синицина. – М.: Видар, 2008. – 342 с.
дополнительная:
1. Шотемор Ш.Ш., Пурижанский И.П., Шевякова Т.В. и др. Путеводитель по диагностическим изображениям: справочник практического врача. – М.: Советский спорт, 2001.
2. Лучевая диагностика заболеваний печени (МРТ, КТ, УЗИ, ОФЕКТ и ПЭТ): руководство для врачей / под ред. Г.Е. Труфанова. – М.: ГЭОТА-Медиа, 2007. –
264 с.
3. Лучевая диагностика заболеваний и новообразований органов грудной полости: атлас рентгено-компьютерно-томографических изображений / под ред. Г.Е.
Труфанова, Г.М. Литусовой. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2008. – 365.
4. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. – М.: Медицина, 1995.
5. Тодуа Ф.И., Федоров В.Д., Кузин М.И. Компьютерная томография органов
брюшной полости: атлас / АМН СССР. – М.: Медицина, 1991.
6. Ринк П.А. Магнитный резонанс в медицине. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 256 с.
7. Митьков В.В. Руководство по ультразвуковой диагностике. Т. 1-5. – М.: Медицина, 1997.
1.
2.
На казахском языке:
Ґсер С.К. Медициналыќ рентген диагностикасы. – Алматы, 1997.
Əбдірахманов Ж., Садыќов С., Тґлеутайўлы Ќ. Медициналыќ радиология. –
Алматы, 2003.
1.
2.
3.
На английском языке:
Sebastian Lange, Geraldine Walsh. Radiology of Chest Diseases. – N-Y, 1998.
David Sutton. Radiology and Imaging for medical students. – Tokyo, 1994.
Roberts G. M, Hughes J.P., Hourihan M.D. Clinical Radiology for medical students. –
N-Y, 1998.
1.
Электрондыќ оќулыќтардыѕ тізімі
Методика анализа изображения суставов в лучевой диагностике [Электронный
ресурс] / Пулик А.В., Шехтер А.И., Буковская Ю.В. – М.: ООО «ПО ВИДАР»,
2003. – 1 эл. диск (CD-ROM).
55
5 Методы обучения и преподавания
Лекции: обзорные, проблемные.
Семинары и практические занятия: обследование больных, ведение медицинской
документации, работа в отделениях лучевой диагностики лечебно-профилактических
организаций, участие в обходах, разбор тематических больных, работа в малых группах, дискуссии, презентации, обратная связь, организация научно-практических конференций.
Самостоятельная работа слушателя (СРС): обследование больных в отделениях
лучевой диагностики, на местах в палатах при помощи переносных рентген- и УЗаппаратов, работа в рентгенкабинетах поликлиник, работа с учебно-научной литературой и контрольно-измерительными средствами, оформление протоколов лучевых
исследований в истории болезни, подготовка презентаций, закрепление навыков в
учебно-клиническом центре на фантомах и муляжах, формирование портфолио.
6 Клиническая база
Отделения лучевой диагностики стационаров, поликлиник, организации ПМСП
(поликлиник, СВА, амбулаторных отделений диспансеров, больниц), рентгенкабинеты приемного покоя стационаров, травмпунктов, рентген-кабинеты и отделения лучевой диагностики станции и больницы скорой неотложной помощи, противотуберкулезного, онкологического диспансеров.
54
Пəнніѕ міндеттері:
- сəулелік диагностика дəрігерін ґзіндік оќу жəне практикалыќ ќызметке
практикалыќ дайындау;
- адамныѕ əртїрлі аєзалары мен жїйелерініѕ кеѕ тараєан ауруларыныѕ сəулелік
диагностикасыныѕ негізгі əдістерін меѕгеру;
- бассїйектіѕ, омыртќаныѕ, кґкіректіѕ, іштіѕ заќымдануында, сондай-аќ кґкірек
пен іштіѕ жіті ауруларында, ќан кетуде, ќан тїкіруде, кґзге, тыныс жолдарына,
асќорыту каналына тїскен бґгде денелерді диагностикалауда ургентті рентгендиагностика əдістерін – сəулелік зерттеу ерекшеліктерін меѕгеру.
Білім берудіѕ тїпкілікті нəтижелері
Тыѕдарман:
• халыќќа мамандандырылєан диагностикалыќ кґмекті ўйымдастырудыѕ жалпы
мəселелері, рентгенкабинеттердіѕ, компъютерлі жəне магнитрезонансты томография кабинетініѕ, ультрадыбыстыќ жəне радиоизотопты диагностиканыѕ
жўмысын ўйымдастыру мəселелері жəне олардыѕ ќызметін аныќтайтын
басшылыќќа алынатын негізгі ќўжаттар;
• рентген диагностиканыѕ ґзгешелігінде ќолданылатын адамныѕ топографиялыќ
анатомиясы;
• рентген диагностиканыѕ ґзгешелігінде ќолданылатын балалардыѕ топографиялыќ анатомиясы;
• рентген диагностиканыѕ əдістері (рентгенодиагностика, КТ, МРТ,
ультрадыбыстыќ, радиоизотопты, т.б.);
• рентгендік визуализациядаєы сандыќ технологиялар;
• рентген сəулесініѕ физикасы, олардыі биологиялыќ əрекетініѕ механизмі;
науќас пен ќызметкерді ќорєау шаралары;
• магниттік ґріс, пациентке əсері, науќас пен ќызметкерді ќорєау шаралары; рентгенология клиникалыќ пəн; радиологиялыќ зерттеудіѕ негізгі əдістері;
• жарыќ тїсірілген экран мен пленкада рентгендік кескіндемені алу принциптері,
рентгендік аппарат пен кешендер ќондырєыларыныѕ принциптік схемалары,
рентгендік фототехника;
• ќазіргі компъютерлі томограф ќондырєысыныѕ принциптік схемалары, Хаунсфилд шкаласы, томографиялыќ кесілімді алу принциптері; МР-томограф жəне
оныѕ магниттік ґрісі; МР-сигнал;
• диагностикалыќ радиологияда ќолданылатын контрастты препараттар (заттектер); əсер ету механизмі, жанама реакциялар; рентгенконтрастты зерттеулердіѕ
ќазіргі əдістері; интервенциялы радиология;
• рентгендік скиалогияныѕ негіздері;
• əртїрлі аєзалар мен жїйелерді тексерудіѕ рентгенологиялыќ əдістемесі,
əртїрлі жастаєы балалар мен ересектердіѕ аєзалары мен жїйелерініѕ
рентгеноанатомиясы;
• əртїрлі жастаєы балалар мен ересектердіѕ аєзалары мен жїйелері ауруларыныѕ
рентгенсемиотикасы: бас пен мойын; кґкірекорта жəне тыныс алу аєзалары;
7
•
•
•
•
•
•
•
жїрек жəне тамыр; асќорыту жолы; несеп-жыныстыќ аппарат; сїйек-буын
аппараты; кіші жамбас пен ішперде арты кеѕістігі аєзалары;
рентгендік кескіндеменіѕ ќалыптасу заѕдылыќтары мен əртїрлі аєзалар мен
жїйелер ауруларыныѕ саралау рентгенодиагностикасын;
медициналыќ, азаматтыќ-ќорєаныс, əскери-далалыќ рентгенологияныѕ ќызметі
мен ўйымдастыру мəселелері;
рентгенологиялыќ əдістердіѕ міндетті минимумы: стандарт жəне атипиялы
(арнайы) проекциялардаєы рентгенография;
томографияныѕ, əртїрлі проекциялардаєы томографияныѕ, зонографияныѕ
негіздері;
шолу жəне нысаналы рентгенография, суперэкспониционды рентгенография;
функциональды сынамалар;
асќазан-ішек жолын, ішперде ќуысыныѕ билиарлы жїйесін тексеруде кеѕінен
ќолданылатын контрасттыќ заттектердіѕ физикохимиялыќ ќасиеті мен ќолдануєа
арналєан кґрсетілімдер, балаларєа ќолдану ерекшеліктерін білуі тиіс.
Тыѕдарман:
əртїрлі жастаєы балалар мен ересектердегі спецификалы анамнездік ерекшеліктерді аныќтау жəне ауру туралы ќажетті аќпаратты алу;
• рентген диагностика əдістерін маќсатќа сай ґткізу (ќолдану) тўрєысынан
жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектердіѕ клиникалыќ-зертханалыќ
мəліметтерініѕ анализі;
• жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектердіѕ аєзалары мен жїйелерін
радиологиялыќ əдіспен тексеруге арналєан кґрсетілімдер мен ќарсы
кґрсетілімдерді аныќтау;
• жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектерге компъютерлі томография,
магнит-резонансты томография ґткізуге арналєан кґрсетілімдер мен ќарсы
кґрсетілімдерді аныќтау;
• жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектерге арнайы УД зерттеуді (таєамдыќ
(ґѕештік) ректальды, ќынаптыќ, УД баќылауымен тін биопсиясы, т.б.)
жїргізудіѕ ќажеттілігін аныќтау;
• диагностикалыќ пневмоторакс, пневмомедиастинум, бронхография, миелография, ангиография, флебография, компъютерлі томография, МРТ, рентгеноэндоскопия, т.б. жаєдайда жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектерге
арнайы рентгенологиялыќ тексерулерді ґткізудіѕ ќажеттілігін аныќтау;
• таєайындалєан зерттеу əдісініѕ жоспарын ќўру;
• жас ерекшелігі əртїрлі науќас балалар мен ересектерді тексерудіѕ радиологиялыќ əдістеріне дайындау;
• рентгендік диагностикалыќ аппараттар мен компъютерлі жəне магнитрезонансты аппараттарды орнату, басќару;
• жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектерді тексерудіѕ əдісі мен кґлемін
белгілеу;
• жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектердіѕ рентген диагностикасыныѕ
•
8
3 Актуальные проблемы Актуальные проблемы магнитно-резонансных метода
МРТ, в том числе дет- исследования органов и систем человека, в том числе
детского возраста, с современных позиций, на основах
ского возраста
доказательной медицины, включая международные
программы и протоколы.
4 Актуальные проблемы Актуальные проблемы ультразвуковых методов исУЗИ, в том числе дет- следования органов и систем человека, в том числе
ского возраста
детского возраста, с современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая международные
программы и протоколы.
5 Актуальные проблемы
ядерной
медицины,
в том числе детского
возраста
Актуальные проблемы ядерной медицины - радионуклидных и радиоизтопных методов исследования
органов и систем человека, в том числе детского возраста, с современных позиций, на основах доказательной медицины, включая международные программы и
протоколы.
6 Актуальные проблемы
ядерной
медицины,
в том числе детского
возраста
Актуальные проблемы позитронно-эммиссионной томографии при исследовании органов и систем человека, в том числе детского возраста, с современных позиций, на основах доказательной медицины, включая
международные программы и протоколы. ПЭТ совмещенная с КТ, основы.
4.3 Примерный план самостоятельной работы слушателя (СРС)
№
Содержание СРС
1
Работа в кабинетах рентгенодиагностики, оформление протоколов.
2
Работа в кабинетах КТ, оформление протоколов.
3
Работа в кабинетах МРТ, оформление протоколов.
4
Работа в кабинетах УЗИ, оформление протоколов.
5
Работа в кабинетах радионуклидных и радиоизтопных методов исследования.
6
Мультимедийные доклады по основам лучевых методов диагностики (основы
рентгенологического метода, КТ, МРТ, УЗИ, радиоизотопного исследования,
ПЭТ).
53
Работа по конкретным темам на индивидуальных персональных компью11 терах с использованием контролирующих программ (контроль текущих и
Барлыєывых знаний и умений).
•
12 Работа в библиотеке, с интернетом.
•
4 Примерный тематический план и содержание тематики обязательного
компонента профилирующих дисциплин (повышение квалификации)
«Актуальные проблемы лучевой диагностики,
в том числе детского возраста»
4.1 Примерный тематический план лекций
№
Тема
•
•
•
•
Актуальные проблемы лучевой диагностики, в том числе детского возраста
1
Актуальные проблемы рентгенологических методов исследования органов и
систем человека, в том числе детского возраста.
2
Актуальные проблемы магнитно-резонансных методов исследования органов
и систем человека, в том числе детского возраста.
3
Актуальные проблемы ультразвуковых методов исследования органов и
систем человека, в том числе детского возраста.
4
Актуальные проблемы радионуклидных и радиоизтопных методов
исследования органов и систем человека, в том числе детского возраста.
4.2 Примерный тематический план и содержание семинаров
и практических занятий
№
Тема
1 Актуальные проблемы
рентген диагностики,
в том числе детского
возраста
•
•
•
•
Содержание
Актуальные проблемы рентгенологического метода
исследования органов и систем человека, в том числе
детского возраста, с современных позиций, на основах
доказательной медицины, включая международные
программы и протоколы.
2 Актуальные проблемы Актуальные проблемы компьютерно-томографического
КТ, в том числе дет- метода исследования органов и систем человека, в том
ского возраста
числе детского возраста, с современных позиций, на
основах доказательной медицины, включая международные программы и протоколы.
•
•
•
•
52
ќарапайым əдістерініѕ нəтижесі тїсініксіз болєанда МРТ ґткізіп, маѕызды
диагностикалыќ аќпарат алу;
жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектердіѕ Т1 жəне Т2 салмаєын
ґлшегенде МРТ тексерудіѕ нəтижесін алу мен талдау;
КТ баќылауымен жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектердегі инвазия
араласуымен танысу;
КТ мен МРТ мəліметтерініѕ негізінде жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен
ересектердіѕ аєзалары мен жїйелеріндегі ауруларды аныќтау;
КТ мен МРТ мəліметтерініѕ негізінде жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен
ересектердіѕ тїрлі аєзалары мен жїйелеріндегі ќатерлі жəне ќатерсіз ісіктерді
аныќтау;
КТ мен МРТ мəліметтерініѕ негізінде жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен
ересектердіѕ аєзалары мен жїйелеріндегі травмалыќ заќымдануларды
аныќтау;
алынєан рентгенологиялыќ, компъютерлі-томографиялыќ немесе магнитрезонансты мəліметтердіѕ негізінде жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен
ересектерге саралау диагностикасын ґткізу, тексеру хаттамасын ќўру, рентгенологиялыќ ќорытындыны тўжырымдау;
жас ерекшелігі əртїрлі науќас балалар мен ересектерге арналєан ультрадыбыстыќ тексеру жоспарын ќўру (жїрек-ќантамырлыќ, абдоминальдыќ, гинекологиялыќ, урологиялыќ жəне сїйек-буын жїйесі, сондай-аќ ќалќаншабез, сїт
ґндіретін без, ќуыќ асты безі, жўмсаќ тіндер);
жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектердіѕ стандарт жəне ќосымша
проекцияларында аєзалар мен анатомиялыќ аймаќтарыныѕ тїрлі проекцияларыныѕ эхограммасыныѕ анализі, аурудыѕ морфологиялыќ жəне функциональдыќ симптомдарын аныќтау;
жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектерге функциональды сынама мен
фармакологиялыќ дəрілерді ќолдану;
стандарт жəне атипиялы (арнайы) проекцияларда жас ерекшелігі əртїрлі балалар
мен ересектердіѕ анатомиялыќ аймаќтары мен аєзаларыныѕ рентгенограммасыныѕ анализі, аурудыѕ морфологиялыќ жəне функциональдыќ симптомдарын,
патоморфологиялыќ субстрат пен патофизиологиялыќ негізді аныќтау;
жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектерге саралау диагностикасын жїргізу,
рентгенологиялыќ тексерудіѕ хаттамасын ќўру, клиникалыќ-рентгенологиялыќ
ќорытындыны тўжырымдау мен дəлелдеу;
тексеру мəліметтері бойынша ќорытынды шыєару їшін жас ерекшелігі əртїрлі
балалар мен ересектердіѕ ќолда бар тексеру нəтижелерініѕ жеткіліктілігін
аныќтау;
жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектерден алынєан мəліметтердіѕ ќай
нозологияєа жататындыєын аныќтау жəне медициналыќ ќорытындыныѕ білікті
ресімделуі;
емдеуші дəрігерлер мен пациенттерге консультация беру, тексерудіѕ ќосымша
əдістерініѕ ўсынымдарын їйреніп алуы ќажет.
9
Тыѕдарман:
рентгендиагностикалыќ жабдыќтармен жўмыс істеу;
фотозертханалардаєы жўмыс;
асќорыту жїйелерін, кґкіректі, ішперде ќуысын жалпы рентгенологиялыќ тексеру жəне нəтижесін тексеру;
• сїт ґндіретін безді рентгенологиялыќ тексеру;
• стандарт проекциядаєы сїйек-буын аппаратыныѕ тїрлі бґліктерініѕ рентгенографиясы, нəтижелерін тїсіндіру;
• кґкірек аєзаларыныѕ кґпосьті рентгеноскопиясы мен рентгенографиясы,
нəтижелерін тїсіндіру;
• жўтќыншаќты, ґѕешті, асќазанды, ішекті пероральды контрасттау арќылы
рентгенологиялыќ тексеру, нəтижесін тїсіндіру;
• ажыратќыш (пероральды жəне тамырішілік) холецистография;
• нəтижесін тїсіндіре отырып ирригография (ирригоскопия) жасау;
• экскреторлы урография, нəтижесін тїсіндіру;
• цистография, микционды цистография, нəтижелерін тїсіндіру;
• жўмсаќ тіндердіѕ рентгенографиясы, нəтижелерін тїсіндіру;
• фистулография, нəтижелерін тїсіндіру;
• миєа КТ жасау, нəтижелерін тїсіндіру;
• кґкірек аєзаларына КТ жасау, нəтижелерін тїсіндіру;
• ішперде ќуысы аєзаларына КТ жасау, нəтижелерін тїсіндіру;
• ішперде арты кеѕістігі аєзаларына КТ жасау, нəтижелерін тїсіндіру;
• контрасттау арќылы асќазан мен ішекке КТ жасау, нəтижесін тїсіндіру;
• ішперде ќуысы аєзаларын УДЗ, нəтижесін тїсіндіру;
• ќалќаншабезді УДЗ, нəтижесін тїсіндіру;
• кіші жамбас аєзаларын УДЗ, нəтижесін тїсіндіру;
• бїйректі, ќуыќты УДЗ, нəтижесін тїсіндіру;
• ґміріне ќауіп тґнген жаѕдайда (анафилактикалыќ шок, бронхоспазмдыќ синдром, жіті ќантамырлыќ жеткіліксіздік, іштеспесі) диагностикалау мен шўєыл
жəрдем кґрсетуге машыќтануы ќажет.
•
•
•
3.3 Примерный план самостоятельной работы слушателя (СРС)
№
Содержание СРС
1
Поликлинический прием больных с оформлением протоколов лучевых исследований.
2
Участие в клинических разборах больных на кафедре (демонстрация больных).
3
Стационарный прием больных с оформлением протоколов лучевых исследований.
4
Изучение отдельных тем с помощью слайдов и других учебных пособий.
Лучевая диагностика заболеваний ЖКТ.
Лучевая диагностика ССС.
Лучевая диагностика КСС.
Лучевая диагностика заболеваний молочных желез.
Лучевая диагностика органов дыхания.
Лучевая диагностика мочевыделительной системы.
5
Рефераты:
1. Интервенционная радиология.
2.Острая лучевая болезнь.
3. Хроническая лучевая болезнь.
4. Лучевая диагностика остеопороза.
5. Возможности КТ диагностики при заболеваниях головного мозга.
6. МРТ позвоночника.
7. Эхокардиография при врожденных пороках сердца.
8. Лучевая диагностика мочевыделительной системы в педиатрии.
9. Лучевая диагностика заболеваний молочных желез.
10. Радионуклидная диагностика в кардиологии.
6
Решение ситуационных задач, соответствующих исследованию больных в поликлинических и стационарных условиях, с оформлением протоколов лучевых исследований.
7
Доклады слушателей в учебной группе с последующим обсуждением отдельных тем по лучевой диагностике.
8
Научная разработка материалов лучевых диагностических и терапевтических
исследований, выполненных на кафедре.
9
Подготовка докладов, презентаций на клинические и патолого-анатомические
конференции.
Участие в клинических разборах материалов исследования больных, получен10 ных в кабинетах лучевой диагностики, участие в консилиумах и консультациях
других отделений.
10
51
75 Принципы получения
ультразвукового изображения
Принципы получения ультразвукового изображения, принципиальная схема устройства ультразвуковых аппаратов и комплексов.
76 Ультразвуковая скиалогия Ультразвуковая скиалогия органов и систем.
органов и систем
77 Ультразвуковая семиоти- Ультразвуковая семиотика заболеваний органов
ка заболеваний органов и и систем у детей различного возраста при
систем у детей различно- заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
го возраста
78 Ультразвуковая семиоти- Ультразвуковая семиотика заболеваний органов
ка заболеваний органов и и систем у детей различного возраста при
систем у детей различно- заболеваниях мочевыделительной системы.
го возраста
79 Ультразвуковая семиоти- Ультразвуковая семиотика заболеваний органов
ка заболеваний органов и и систем у детей различного возраста при
систем у детей различно- заболеваниях эндокринной системы.
го возраста
80 Ультразвуковая семиоти- Ультразвуковая семиотика заболеваний органов
ка заболеваний органов и и систем у детей различного возраста при
систем у детей различно- заболеваниях пищеварительной системы.
го возраста
81 Ультразвуковая семиотика заболеваний органов и
систем у детей различного возраста
Ультразвуковая семиотика заболеваний органов
и систем у детей различного возраста при
заболеваниях органов брюшной полости и
забрюшинного пространства.
82 Ультразвуковая семиоти- Ультразвуковая семиотика заболеваний органов
ка заболеваний органов и и систем у детей различного возраста при
систем у детей различно- заболеваниях органов дыхания.
го возраста
2 Пəн саєаттарыныѕ бґлінуі
Сəулелік диагностика мамандыєы бойынша білім деѕгейі мен еѕбек ґтілі бар
мамандарєа арналєан ќайта даярлау
Аудиториялыќ саєаттар
Пəн
Барлыєы Дəрістер
ТҐЖ
Рентгенология
108
18
90
54
Балалар рентгенологиясы
72
12
60
36
Компьютерлі жəне магнитрезонансты томография
36
6
30
18
Ультрадыбыстыќ диагностика
72
12
60
36
Балалардыѕ ультрадыбыстыќ диагностикасы
36
6
30
18
Саєаттыѕ жалпы саны
324
54
270
162
«Сəулелік диагностика» мамандыєы бойынша біліктілік арттыру
Аудиториялыќ саєаттар
Пəн
Сəулелік диагностиканыѕ ґзекті
мəселелері
Барлыєы Дəрістер
72
83 Ультразвуковая семиоти- Нейросонография.
ка заболеваний органов и
систем у детей различного возраста
84 Особенности УЗИ у ново- Особенности УЗИ у новорожденных.
рожденных
50
Практикалыќ
сабаќтар
11
12
Практикалыќ
сабаќтар
ТҐЖ
60
36
3 Бейіндеуші пəндердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне мазмўны
работы УЗ-аппаратов
звуковых аппаратов и комплексов. Методики
УЗИ - одномерная эхография, ультразвуковое
сканирование,
допплерография,
дуплексная
сонография. Визуализация органов и тканей.
Приоритеты
использования.
Ультразвуковая
скиалогия органов и систем.
66 Ультразвуковая диагностика заболеваний
сердечно-сосудистой
системы
Эхокардиография, современные возможности,
различные методики и режимы обследования
сердца и сосудов. Ультразвуковая семиотика
заболеваний сердечно-сосудистой системы у
взрослых и детей различного возраста.
67 Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевыделительной системы
Методика исследования. Ультразвуковая семиотика заболеваний мочевыделительной системы
у взрослых и детей различного возраста при
патологии.
68 Ультразвуковая диагностика заболеваний
эндокринной системы
Методика исследования. Ультразвуковая семиотика
заболеваний эндокринной системы у взрослых и
детей различного возраста при патологии.
69 Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов пищеварительной системы
Методика исследования. Ультразвуковая семиотика
заболеваний органов пищеварительной системы,
органов брюшной полости и забрюшинного
пространства у взрослых и детей различного
возраста.
70 Ультразвуковая диагностика заболеваний в акушерстве и гинекологии
Методика исследования. Ультразвуковая семиотика
заболеваний в акушерстве и гинекологии. УЗИ
плода.
71 Ультразвуковая диагностика заболеваний в
офтальмологии
Ультразвуковая семиотика в офтальмологии у
взрослых и детей различного возраста.
72 Ультразвуковая диагностика при патологии
молочных желез
Методика исследования. Ультразвуковая семиотика заболеваний молочных желез. УЗИ при доброкачественных заболеваниях молочной железы.
Ранняя диагностика рака молочной железы.
73 Нейросонография
Нейросонография,
недостатки метода.
3.1 Бейіндеуші пəндердіѕ дəрістерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Рентгенология
1
Дїниежїзіндегі радиология – БДСЎ тəсілі. Рентгенологияєа кіріспе. Рентгенологияныѕ єылым ретінде даму тарихы. Радиофизика, рентген сəуленіѕ заттекпен ґзара əрекеті. Кескін алу принципі. Кескінніѕ сапасы.
2
Рентген сəулелердіѕ биологиялыќ əсері: сəулеленуден ќорєау жəне сəулелену
мґлшері.
3
Рентгенологиялыќ зерттеудіѕ негізгі əдістері мен əдістемелері.
5
Дигитальдыќ радиология: кескінніѕ аналогтыќ жəне сандыќ технологиялары.
6
Диагностикалыќ радиологиядаєы контрасттыќ препараттар.
7
Əртїрлі аєзалар мен жїйелер ауруларыныѕ рентген-семиотикасы.
8
Рентгенологиялыќ диагноз ќўру, рентгенологиялыќ зерттеу хаттамасын ќўру,
рентгенологиялыќ ќорытынды нўсќалары.
Балалар рентгенологиясы
1
Балаларды емдеу мекемелерініѕ рентген бґлімшесін ўйымдастыру: стационар,
емхана, бірлестік. Балаларды рентгенологиялыќ зерттеудіѕ əдістемесі жəне
техникасы.
2
Балалардыѕ бас жəне мойын ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы.
3
Балалардыѕ тыныс алу аєзалары мен кґкірекорта ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы.
4
Балалардыѕ жїрек-ќантамыр жїйесі ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы.
5
Балалардыѕ асќорыту жїйесі ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы.
6
Балалардыѕ тірек-ќимыл жїйесі ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы.
Компьютерлі жəне магнит-резонансты томография
1
Стационарда жəне амбулатория деѕгейінде компъютерлі жəне магнитрезонансты томография кабинеттерініѕ жўмысын ўйымдастыру. КТ-ныѕ
физикалыќ-техникалыќ негіздері.
2
Стационарда жəне амбулатория деѕгейінде магнит-резонансты томография
кабинеттерініѕ жўмысын ўйымдастыру. МРТ-ныѕ физикалыќ-техникалыќ
негіздері.
3
КТ жəне МРТ əртїрлі аєзалар мен жїйелер ауруларыныѕ семиотикасы.
12
показания,
преимущества,
Ультразвуковая диагностика детского возраста
74 Организация и структура Организация и структура ультразвуковой службы в
педиатрии, основные директивные документы.
ультразвуковой службы
в педиатрии, основные
директивные документы
49
58 КТ и МРТ диагностика
заболеваний органов
дыхания и средостения
у взрослых и детей различного возраста
КТ и МРТ диагностика заболеваний органов
дыхания и средостения у взрослых и детей
различного возраста. Показания, противопоказания.
59 КТ и МРТ диагностика
КТ и МРТ диагностика заболеваний сердечнососудистой системы у взрослых и детей различного
заболеваний сердечновозраста. Показания, противопоказания.
сосудистой системы у
взрослых и детей различного возраста
60 КТ и МРТ диагностика
заболеваний пищеварительной системы и брюшной полости у взрослых
и детей различного
возраста
КТ и МРТ диагностика заболеваний пищеварительной системы и брюшной полости у взрослых
и детей различного возраста. Показания, противопоказания.
61 КТ и МРТ диагностика
заболеваний мочевыделительной системы и
забрюшинного пространства у взрослых и детей
различного возраста
КТ и МРТ диагностика заболеваний мочевыделительной системы и забрюшинного пространства
у взрослых и детей различного возраста.
Показания, противопоказания.
62 КТ и МРТ диагностика
заболеваний органов
малого таза у взрослых
и детей различного возраста
Ультрадыбыстыќ диагностика
1
Ультрадыбыстыќ ќызметті ўйымдастыру жəне ќўрылымы, негізгі директивалы
ќўжаттар. Ультрадыбыстыѕ физикасы. УД-аппараттар жўмысыныѕ негізгі
принциптері.
2
Аєзалар мен жїйелердіѕ ультрадыбыстыќ скиалогиясы.
3
Əртїрлі аєзалар мен жїйелер ауруларыныѕ ультрадыбыстыќ семиотикасы.
Балалардыѕ ультрадыбыстыќ диагностикасы
1
Педиатрияда ультрадыбыстыќ ќызметті ўйымдастыру жəне ќўрылымы, негізгі
директивалы ќўжаттар.
2
Ультрадыбыстыќ кескінді алу принциптері, ультрадыбыстыќ аппараттар мен
кешендердіѕ ќўрылєысыныѕ принциптік схемасы. Аєзалар мен жїйелердіѕ
ультрадыбыстыќ скиалогиясы.
3
Жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ аєзалары мен жїйелері ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ семиотикасы. Нəрестелерді УДЗ ерекшеліктері.
3.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ
їлгісі жəне мазмўны
№
Таќырыбы
Мазмўны
1
Рентгендік ќызметті
ўйымдастыру жəне
оныѕ ќызметін
аныќтайтын негізгі
басшылыќќа алынатын
ќўжаттар
Рентгендік ќызметті ўйымдастыру жəне оныѕ
ќызметін аныќтайтын негізгі басшылыќќа алынатын ќўжаттар: cəулелік диагностика жґніндегі
заѕнамалар
жəне
директивалы
материалдар
(бўйрыќтар, нўсќаулар, ережелер), cəулелік диагностика бґлімініѕ есепке алуы жəне есеп беруі.
2
Рентгендік сəулеленудіѕ
биологиялыќ əсері,
олардыѕ зиянды
əсерінен науќастар мен
ќызметкерлерді ќорєау
шаралары мен дозиметрия негіздері
Рентгендік сəуленіѕ ќасиеті. Рентгендік сəулеленудіѕ
биологиялыќ əсері, олардыѕ зиянды əсерінен
науќастар мен ќызметкерлерді ќорєау шаралары
мен дозиметрия негіздері. Сəулелік диагностикада
ќолданылатын электромагниттік, ультрадыбыстыќ
жəне корпускулярлыќ сəулелердіѕ тїрлері. Сəулелерді диагностикалыќ маќсатта ќолдану кезіндегі еѕбекті ќорєау шаралары жəне сəулеге ќарсы ќорєаныс
принциптері. Сəулелік диагностикалыќ зерттеулерді
регламенттеу.
Рентгенология
КТ и МРТ диагностика заболеваний органов
малого таза у взрослых и детей различного
возраста. Показания, противопоказания.
63 КТ и МРТ диагностика
КТ и МРТ диагностика заболеваний опороно-двизаболеваний опороногательной системы у взрослых и детей различного
двигательной системы у возраста. Показания, противопоказания.
взрослых и детей различного возраста
Ультразвуковая диагностика
64 Организация и структура
ультразвуковой службы,
основные директивные
документы
Вопросы организации ультразвуковой службы и
основные директивные документы, определяющие
ее деятельность: Законодательства и директивные
материалы по ультразвуковой диагностике
(приказы, инструкции, положения), учет и отчетность кабинетов, отделов УЗИ.
65 Физика ультразвука. Основные принципы
Принципы получения ультразвукового изображения, принципиальная схема устройства ультра48
13
3
4
5
6
7
8
Рентгендік аппаратура, орналастыру
мен жўмысыныѕ
принциптері
Рентгенологиялыќ
зерттеу əдістері
мен əдістемелері.
Рентгенологиялыќ
тексерудіѕ негізгі
əдістері: рентгеноскопия жəне рентгенография
Рентген кабинетін жабдыќтау. Рентгендік аппаратура, оныѕ ќосалќылары, ќўрылєыныѕ жалпы
принциптері жəне ќазіргі рентгендиагностикалыќ
ќўрылєыларда жўмыс істеу. Кескіндерді кґзбен кґріп
талдау. Медициналыќ кескіндерді компьютермен
ґѕдеу.
Зерттеудіѕ рентгенологиялыќ əдісі (сəулелену кґзі,
зерттеу объектісі, сəулені ќабылдаушы). Рентгендік
тексерудіѕ негізгі əдістері. Рентгеноскопия жїргізу
принциптері, мїмкіндіктері, кемшіліктері, əдісті
ќолдануєа арналєан кґрсетілімдер. Рентгенография ґткізу принциптері. Рентгенография негіздері,
мїмкіндіктері, кемшіліктері, əдісті ќолдануєа
арналєан кґрсетілімдер.
Аєзалар мен жїйелердіѕ Аєзалар мен жїйелердіѕ рентгенанатомиясы жəне
физиологиясы, жасќа байланысты ерекшеліктері.
рентгенанатомиясы
жəне физиологиясы
Рентгендиагностика кезеѕдері.
жасќа байланысты
ерекшеліктері,. Рентгендиагностика кезеѕдері
Рентгенологиялыќ
симптомдар жəне синдромдар
Рентгенологиялыќ симптомдар жəне синдромдар,
клиника-рентгенологиялыќ мəліметтердіѕ синтезі, ќондырєы арќылы аныќтайтын топтыќ жəне
нозологиялыќ диагноз.
Топиялыќ, сараланєан
диагноз, асќынулардыѕ
диагностикасы.
Рентгенологиялыќ зерттеу хаттамасы
Топиялыќ диагноз (процесстіѕ формасы, фазасы),
сараланєан диагноз, асќынулардыѕ диагностикасы
(ыдырау, патологиялыќ сыныќ). Рентгенологиялыќ
диагнозды ґрнектеу, рентгенологиялыќ зерттеу
хаттамасын ќўру, рентгенологиялыќ ќорытынды
нўсќалары.
Флюорография, ўзына
бойлыќ томография
Флюорография, ґткізу принциптері, негіздері, əдістіѕ басымдыќтары мен кемшіліктері, туберкулез
скринингі, ґкпе обырыныѕ ерте аныќталєан формалары жəне басќа да аурулар кезіндегі флюрографияныѕ
рґлі, əдісті ќолдануєа арналєан кґрсетілімдер.
Ўзына бойлыќ томография. Жїргізу принциптері,
мїмкіндіктері, кемшіліктері, əдісті ќолдануєа арналєан кґрсетілімдер.
14
50 Рентгеносемиотика забо- Рентгеносемиотика заболеваний сердечно-сосудилеваний сердечно-сосуди- стой системы у детей. Показания, противопоказания.
стой системы у детей
Рентгеносемиотика заболеваний пищеварительной
51 Рентгеносемиотика заболеваний пищеваритель- системы у детей. Показания, противопоказания.
ной системы у детей
52 Рентгеносемиотика забо- Рентгеносемиотика заболеваний мочевыделительлеваний мочевыделитель- ной системы у детей. Показания, противопоказаной системы у детей
ния.
Рентгеносемиотика заболеваний опорно-двига53 Рентгеносемиотика заболеваний опорно-двига- тельной системы у детей. Показания, противопотельной системы у детей казания. Возрастные особенности развития костей
и суставов у детей. Переломы в детском возрасте.
Компьютерная и магнитно-резонансная томография
54 Организация работы
кабинетов компьютерной
и магнитно-резонансной
томографии на амбулаторном уровне и в стационарах.
Организация работы кабинетов компьютерной
и магнитно-резонансной томографии на амбулаторном уровне и в стационарах. Основные
директивные документы, определяющие их
деятельность. Санитарно-гигиенические нормативы работы. Охрана труда и радиационная безопасность персонала и пациентов.
55 Физико-технические
основы компьютерной
томографии
Физико-технические основы КТ – принцип
метода, типы установок, технология и протокол
сканирования, технологии контрастирования,
реконструкции томограмм, преобразования, артефакты. Проведение денсиметрического анализа.
56 Физико-технические
основы магнитно-резонансной томографии
Физико-технические основы МРТ – принцип
метода, типы установок, технология и протокол
сканирования, технологии контрастирования, реконструкции томограмм, преобразования, артефакты.
57 КТ и МРТ диагностика
КТ и МРТ диагностика заболеваний головы, шеи у
заболеваний головы, шеи взрослых и детей различного возраста. Показания,
противопоказания.
у взрослых и детей различного возраста
47
41 Рентгенодиагностика
заболеваний и повреждений опорно-двигательной
системы
Рентгенодиагностика опорно-двигательной системы. Методика исследования. Рентгенанатомия и
рентгенфизиология. Общая рентгенсемиотика. Показания, противопоказания.
42 Рентгенодиагностика вос- Лучевая диагностика воспалительных заболеваний
палительных заболеваний костей и суставов. Рентгенологические симптомы и синдромы. Дифференциальная диагностика
костей и суставов
остеомиелита, туберкулеза и других заболеваний.
43 Рентгенодиагностика
дегенеративных заболеваний костно-суставной
системы
Рентгенодиагностика в артрологии. Дегенеративные заболевания крупных и мелких суставов. Дегенеративные заболевания позвоночника.
44 Рентгенодиагностика
опухолей костей и суставов
Рентгенодиагностика доброкачественных опухолей костей и суставов. Рентгендиагностика злокачественных опухолей костей и суставов.
45 Рентгенодиагностика в
стоматологии
Методы исследования. Рентген-семиотика различных заболеваний и повреждений зубов и челюстей.
Рентгендиагностика при опухолях челюстно-лицевой области.
Детская рентгенология
Организация рентгеновского отделения в детских
46 Организация рентгелечебных учреждениях: стационар, поликлиника,
новского отделения в
детских лечебных учреж- объединения.
дениях
47 Методика и техника рент- Методика и техника рентгенологического исслегенологического исследо- дования детей, технические средства в детской
вания детей
рентгенологии, приспособления для рентгенологических обследований детей раннего возраста.
Особенности рентгенологических обследований
детей раннего возраста, особенности методики
рентгенологического обследования органов и систем у детей.
48 Рентгеносемиотика заболеваний головы
и шеи у детей
Рентгеносемиотика заболеваний головы и шеи у
детей. Показания, противопоказания.
49 Рентгеносемиотика забо- Рентгеносемиотика заболеваний органов дыхания
леваний органов дыхания и средостения у детей. Показания, противопоказаи средостения у детей
ния.
46
9
Диагностикалыќ
радиологиядаєы контрастты препараттар
Оѕ контрасты заттектер. Контрасты заттардыѕ фармакокинетикасы. Гематологиялыќ əсері. Рентгенконтрасты заттектерге жанама реакцияларды емдеу.
Теріс контрасты заттектер. МРТ- басќа əдістерге
арналєан контрасты заттар, ауыз арќылы берілетін,
ультрадыбысќа арналєан контрасты заттар.
Аєзалар мен жїйелердіѕ рентгенанатомиясы жəне
10 Аєзалар мен
жїйелердіѕ рентгенана- физиологиясы, жасќа байланысты ерекшеліктері.
томиясы жəне физиоло- Рентгендиагностика кезеѕдері.
гиясы. Рентгендиагностика кезеѕдері
11 Рентгенологиялыќ симптомдар жəне синдромдар. Рентгенологиялыќ
диагнозды ґрнектеу,
рентгенологиялыќ зерттеу хаттамасын ќўру
Рентгенологиялыќ симптомдар жəне синдромдар,
клиника-рентгенологиялыќ мəліметтердіѕ синтезі,
ќондырєы арќылы аныќтайтын жəне нозологиялыќ
диагноз. Топиялыќ диагноз ( процесстіѕ формасы, фазасы), сараланєан диагноз, асќынулардыѕ
диагностикасы (ыдырау, патологиялыќ сыныќ).
Рентгенологиялыќ диагнозды ґрнектеу, рентгенологиялыќ зерттеу хаттамасын ќўру, рентгенологиялыќ
ќорытынды нўсќалары.
12 Рентгенологияныѕ
жəне сəулелік
диагностиканыѕ басќа
да əдістерініѕ физикатехникалыќ негіздері
Рентгенологияныѕ жəне сəулелік диагностиканыѕ
басќа да əдістерініѕ физика-техникалыќ негіздері.
13 Рентгенологиядаєы
радиациялыќ ќорєаныс
Рентгенологиядаєы радиациялыќ ќорєаныс.
Бас, мойын ауруларыныѕ рентгенодиагностикасы.
14 Бас, мойын
ауруларыныѕ рентгено- Зерттеу əдістемесі. Рентгенанатомия жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгеносемиотика. Кґрседиагностикасы
тілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
15 Бас пен мойын патологиясы кезіндегі
рентгенологиялыќ
тґсемдері
Бас пен мойын патологиясы жəне жараќаттары
кезіндегі рентгенологиялыќ тґсемдері.
16 Бассїйек пен омыртќа
жараќаттары кезіндегі
рентгендиагностика
Бассїйек пен омыртќаныѕ мойын бґлігініѕ жараќаты. Сыныќтар. Шыєулар. Функциялыќ рентген-зерттеу.
15
Бассїйек пен омыртќаныѕ мойын бґлігі дамуы
17 Бассїйек пен
аќауларыныѕ рентген-семиотикасы.
омыртќаныѕ мойын бґлігі дамуыныѕ
аќаулары кезіндегі рентгендиагностика
18 Тїрік ершігініѕ,
мўрынныѕ ќосалќы
ќойнауыныѕ,
орбитаныѕ рентгендиагностикасы
Тїрік ершігін, мўрынныѕ ќосалќы ќойнауын, орбитаны, рентген-тґсемдерді рентгенологиялыќ зерттеу.
Бассїйек пен мойын омыртќалардыѕ оќтан болєан
19 Бассїйек пен мойын
омыртќалардыѕ оќтан
жараќаттарыныѕ рентгендиагностикасы. Бґгде денеболєан жараќаттарыныѕ лер.
рентгендиагностикасы.
Бґгде денелер
20 Бас пен мойын ісіктері
Бас жəне мойын аймаєындаєы ісіктер кезіндегі
рентген-семиотика. Метастаздар.
21 Тыныс алу аєзалары,
кґкірекорта жəне плевра ауруларыныѕ рентгенодиагностикасы
Тыныс алу аєзаларыныѕ, кґкірекорта жəне диафрагма ауруларыныѕ рентгенодиагностикасы. Зерттеу
əдістемесі. Рентгенанатомия жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгеносемиотика. Кґрсетілімдер,
ќарсы кґрсетілімдер.
22 Ґкпе ауруларыныѕ,
бронхтыќ ґткізгіштіктіѕ, ґкпедегі ќанайналымы бўзылысыныѕ
рентген-семиотикасы
Ґкпе ауруларыныѕ, бронхтыќ ґткізгіштіктіѕ, ґкпедегі ќанайналымы бўзылысыныѕ рентген-семиотикасы. Ґкпе ателектаздарыныѕ рентгенодиагностикасы. Ґкпе ісінуініѕ рентгенодиагностикасы. Ґкпе
инфарктініѕ рентгенодиагностикасы.
23 Ґкпеніѕ жіті жəне созылмалы ќабынбалы
ауруларыныѕ рентгендиагностикасы
Ґкпеніѕ жіті ќабынбалы ауруларыныѕ рентгендиагностикасы. Жіті пневмонияныѕ рентгенсемиотикасы. Ґкпеніѕ созылмалы бейспецификалы ќабынбалы
ауруларыныѕ рентгенсемиотикасы.
24 Ґкпе, плевра,
кґкірек ќуысыныѕ
лимфа тїйіндері
туберкулезініѕ рентгенодиагностикасы
Ґкпе, плевра, кґкірек ќуысыныѕ лимфа тїйіндері
туберкулезініѕ сəулелік диагностикасы. Туберкулездіѕ ќазіргі жіктемесі. Ґкпеніѕ басќа да ауруларыныѕ
саралау диагностикасы.
Ґкпеніѕ кəсіптік ауруларыныѕ, ґкпе саркоидозыныѕ
25 Ґкпеніѕ кəсіптік
ауруларыныѕ, ґкпе
рентгенодиагностикасы, дифдиагностикасы.
саркоидозыныѕ рентгенодиагностикасы
16
29 Рентгенодиагностика пороков сердца
Рентгенодиагностика приобретенных и врожденных пороков сердца.
30 Рентгенодиагностика
аневризмы аорты
Рентген-признаки аневризмы аорты. Атеросклероз
аорты.
31 Рентгенодиагностика при Рентгенодиагностика экссудативного и слипчивого
перикардитах
перикардита. «Панцирное» сердце.
32 Рентгено-диагностика за- Рентген-признаки различных заболеваний мышц
болеваний мышц сердца сердца.
33 Рентгенодиагностика за- Рентгенодиагностика заболеваний пищеварительболеваний пищеваритель- ной системы. Методика исследования. Рентгенанатомия и рентгенфизиология. Общая рентгенсемионой системы
тика. Показания, противопоказания.
34 Рентгенодиагностика заболеваний пищевода
Рентгенодиагностика заболеваний пищевода. Методики исследования. Рентгенсемиотика заболеваний пищевода.
35 Рентгенодиагностика заболеваний желудка
Рентгенодиагностика заболеваний желудка. Методики исследования. Рентгенсемиотика заболеваний желудка. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, рентгенологические симптомы.
36 Рентгенодиагностика
патологии кишечника
Рентгенодиагностика патологии кишечника. Методики исследования. Рентгенсемиотика заболеваний желудка. Кишечная непроходимость, рентгенологические признаки.
37 Рентгенодиагностика
Рентгенодиагностика заболеваний мочеполовой
заболеваний мочеполовой системы. Методика исследования. Рентгенанатосистемы
мия и рентгенфизиология. Общая рентгенсемиотика. Показания, противопоказания.
38 Рентгенодиагностика
заболеваний молочной
железы
Рентгенодиагностика заболеваний молочной железы. Методика исследования. Рентгенанатомия и
рентгенфизиология. Общая рентгенсемиотика. Показания, противопоказания.
39 Рентгенодиагностика
мягких тканей
Рентгенодиагностика мягких тканей. Методика
исследования. Рентгенанатомия и рентгенфизиология. Общая рентгенсемиотика. Показания, противопоказания.
40 Рентгенодиагностика
патологии опорно-двигательной системы
Рентгенодиагностика опорно-двигательной системы. Методика исследования. Рентгенанатомия и
рентгенфизиология. Общая рентгенсемиотика. Показания, противопоказания.
45
Рентгендиагностика огнестрельных ранений чере19 Рентгендиагностика
па и шейных позвонков. Инородные тела.
огнестрельных ранений
черепа и шейных позвонков. Инородные тела
20 Опухоли головы и шеи
Рентген-семиотика при опухолях головы и шейной
области. Метастазы.
21 Рентгенодиагностика
заболеваний органов
дыхания, средостения и
плевры
Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания, средостения и диафрагмы. Методика исследования. Рентгенанатомия и рентгенфизиология.
Общая рентгеносемиотика. Показания, противопоказания.
22 Рентген-семиотика
заболеваний легких, нарушение бронхиальной
проходимости, нарушение кровообращения в
легких
Рентген-семиотика заболеваний легких, нарушение бронхиальной проходимости, нарушение
кровообращения в легких. Рентгенодиагностика
ателектазов легких. Рентгенодиагностика отека
легких. Рентгенодиагностика инфаркта легкого.
23 Рентгенодиагностика
острых и хронических
воспалительных заболеваний легких
Рентгенодиагностика острых воспалительных заболеваний легких. Рентгенсемиотика острых пневмоний.
Рентгенсемиотика хронических неспецифических
воспалительных заболеваний легких.
24 Рентгенодиагностика
туберкулеза легких, плевры, лимфатических узлов
грудной полости
Лучевая диагностика туберкулеза легких, плевры,
лимфатических узлов грудной полости. Современная классификация туберкулеза. Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями
легких.
25 Рентгенодиагностика
профессиональных заболеваний легких, саркоидоза легких
Рентгенодиагностика, дифдиагностика профессиональных заболеваний легких, саркоидоза легких.
26 Рентгенодиагностика
опухолей легких, опухолей и кист средостения
Лучевая диагностика опухолей легких, опухолей и
кист средостения.
27 Рентгенодиагностика заболеваний плевры
Рентгенодиагностика заболеваний плевры. Методика исследования.
28 Рентгенодиагностика
заболеваний сердечнососудистой системы
Рентген-семиотика заболеваний сердца и крупных
сосудов.
44
Ґкпе ісіктерініѕ, кґкірекорта ісіктерініѕ сəулелік
26 Ґкпе ісіктерініѕ,
кґкірекорта ісіктерініѕ диагностикасы.
рентгенодиагностикасы
27 Плевра ауруларыныѕ
Плевра ауруларыныѕ рентгенодиагностикасы. Зертрентгенодиагностикасы теу əдістемесі.
28 Жїрек-ќантамыр
жїйесі ауруларыныѕ
рентгендиагностикасы
Жїрек пен ірі ќантамырлар ауруларыныѕ рентген-семиотикасы.
29 Жїрек аќауларыныѕ
рентгендиагностикасы
Жїректіѕ жїре пайда болєан жəне туа біткен
аќауларыныѕ рентгендиагностикасы
30 Аорта аневризмасыныѕ Аорта аневризмасыныѕ рентген-белгілері. Аорта атерентгенодиагностикасы росклерозы.
31 Перикардиттер
кезіндегі рентгендиагностика
Экссудативтік жəне жабыспалы перикардиттіѕ рентгендиагностикасы. «Панцирлі» жїрек.
32 Жїрек бўлшыќеттері
ауруларыныѕ рентгендиагностикасы
Жїрек бўлшыќеттері ауруларыныѕ рентген-белгілері.
33 Асќорыту жїйесі
ауруларыныѕ рентгендиагностикасы
Асќорыту жїйесі ауруларыныѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу əдістемесі. Рентгенанатомия жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгенсемиотика. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
34 Ґѕеш ауруларыныѕ
рентгендиагностикасы
Ґѕеш ауруларыныѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу
əдістемесі. Ґѕеш ауруларыныѕ рентгенсемиотикасы.
35 Асќазан ауруларыныѕ
рентгендиагностикасы
Асќазан ауруларыныѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу əдістемесі. Асќазан ауруларыныѕ рентгенсемиотикасы. Асќазанныѕ, ўлтабардыѕ ойыќжара ауруы,
рентгенологиялыќ симптомдар.
36 Ішек патологиясыныѕ
рентгендиагностикасы
Ішек патологиясыныѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу əдістемесі. Асќазан ауруларыныѕ рентгенсемиотикасы. Іштїйнек, рентгенологиялыќ белгілер.
37 Несеп-жыныстыќ жїйе
ауруларыныѕ рентгендиагностикасы
Несеп-жыныстыќ жїйе ауруларыныѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу əдістемесі. Рентгенанатомия
жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгенсемиотика.
Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
38 Емшек ауруларыныѕ
Емшек ауруларыныѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу
рентгенодиагностикасы əдістемесі. Рентгенанатомия жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгенсемиотика. Кґрсетілімдер, ќарсы
кґрсетілімдер.
17
39 Жўмсаќ тіндердіѕ рент- Жўмсаќ тіндердіѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу
гендиагностикасы
əдістемесі. Рентгенанатомия жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгенсемиотика. Кґрсетілімдер, ќарсы
кґрсетілімдер.
40 Тірек-ќимыл жїйесі
патологиясыныѕ рентгендиагностикасы
Тірек-ќимыл жїйесініѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу əдістемесі. Рентгенанатомия жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгенсемиотика. Кґрсетілімдер,
ќарсы кґрсетілімдер.
41 Тірек-ќимыл жїйесініѕ
аурулары мен
заќымдарыныѕ рентгендиагностикасы
Тірек-ќимыл жїйесініѕ рентгендиагностикасы. Зерттеу əдістемесі. Рентгенанатомия жəне рентгенфизиология. Жалпы рентгенсемиотика. Кґрсетілімдер,
ќарсы кґрсетілімдер.
42 Сїйектер мен
буындардыѕ ќабынбалы
ауруларыныѕ рентгенодиагностикасы
Сїйектер мен буындардыѕ ќабынбалы ауруларыныѕ
сəулелік диагностикасы. Рентгенологиялыќ симптомдар жəне синдромдар. Остеомиелиттіѕ, туберкулездіѕ
жəне басќа да аурулардыѕ саралау диагностикасы.
43 Сїйек-буын жїйесініѕ Артрологиядаєы рентгенодиагностика. Ірі жəне майда
дегенеративтік
буындардыѕ дегенеративтік аурулары. Омыртќаныѕ
ауруларыныѕ рентгено- дегенеративтік аурулары.
диагностикасы
44 Сїйектер мен буындар
ісіктерініѕ рентгенодиагностикасы
Сїйектер мен буындардыѕ ќатерсіз ісіктерініѕ рентгенодиагностикасы. Сїйектер мен буындардыѕ
ќатерлі ісіктерініѕ рентгенодиагностикасы.
45 Стоматологиядаєы
рентгендиагностика
Зерттеу əдістемесі. Тіс пен жаќсїйектердіѕ əртїрлі
аурулары мен заќымдарыныѕ рентген-семиотикасы.
Жаќсїйек-бет аймаєыныѕ ісіктері кезіндегі рентгендиагностика.
Балалар рентгенологиясы
46 Балаларды емдеу меке- Балаларды емдеу мекемелерініѕ рентген бґлімшесін
ўйымдастыру: стационар, емхана, бірлестік.
мелерініѕ рентген бґлімшесін ўйымдастыру.
47 Балаларды
рентгенологиялыќ
зерттеудіѕ əдістемесі
жəне техникасы
Балаларды рентгенологиялыќ зерттеудіѕ əдістемесі
жəне техникасы, балалар рентгенологиясындаєы
техникалыќ ќўралдар, кіші жастаєы балаларды рентгенологиялыќ тексеруге їйрету. Кіші жастаєы балаларды рентгенологиялыќ тексерудіѕ ерекшеліктері,
балалардыѕ аєзалары мен жїйелерін рентгенологиялыќ тексеру əдістемелерініѕ ерекшеліктері.
18
10 Рентгенанатомия и физио- Рентгенанатомия и физиология органов и систем,
возрастные особенности. Этапы рентгендиагнология органов и систем.
Этапы рентгендиагности- стики.
ки
11 Рентгенологические симптомы и синдромы.
Формулировка рентгенологического диагноза,
составление протокола
рентгенологического исследования
Рентгенологические симптомы и синдромы, синтез клинико-рентгенологических данных, установочный и нозологический диагноз. Топический
диагноз (форма, фаза процесса), дифференциальный диагноз, диагностика осложнений (распад,
патологический перелом). Формулировка рентгенологического диагноза, составление протокола рентгенологического исследования, варианты
рентгенологического заключения.
12 Физико-технические
основы рентгенологии и
других методов лучевой
диагностики
Физико-технические основы рентгенологии и других методов лучевой диагностики.
13 Радиационная защита в
рентгенологии
Радиационная защита в рентгенологии.
14 Рентгенодиагностика заболеваний головы, шеи
Рентгенодиагностика заболеваний головы, шеи.
Методика исследования. Рентгенанатомия и рентгенфизиология. Общая рентгеносемиотика. Показания, противопоказания.
15 Рентгенологические
укладки при патологии
головы и шеи
Рентгенологические укладки при патологии и
травмах головы и шеи.
16 Рентгендиагностика при Травма черепа и шейного отдела позвоночника.
травмах черепа и шейных Переломы. Вывихи. Функциональные рентген-испозвонков
следования.
17 Рентгендиагностика
при аномалиях развития
черепа и шейного отдела
позвоночника
Рентген-семиотика аномалии развития черепа и
шейного отдела позвоночника.
18 Рентгендиагностика при Рентгенологическое исследование турецкого седла, придаточных пазух носа, орбит, рентген-укладпатологии турецкого
седла, придаточных пазух ки.
носа, орбит
43
4
5
Методы и методики рентгенологического исследования. Основные методы
рентгенологического
исследования: рентгенография и рентгеноскопия
Рентгенанатомия и физиология органов и систем,
возрастные особенности.
Этапы рентгенодиагностики
Рентгенологический метод исследования (источник излучения объект исследования, приемник
излучения). Основные методы рентгенологического исследования. Принципы проведения рентгеноскопии, возможности, недостатки, показания
к применению метода. Рентгенография, принципы
проведения. Основы рентгенографии, преимущества, возможности, недостатки, показания к применению метода.
Рентгенанатомия и физиология органов и систем,
возрастные особенности. Этапы рентгенодиагностики.
6
Рентгенологические сим- Рентгенологические симптомы и синдромы, синптомы и синдромы
тез клинико-рентгенологических данных, установочный групповой и нозологический диагноз.
7
Топический, дифференциальный диагноз,
диагностика осложнений
Протоколы рентгенологического исследования
8
9
Топический диагноз (форма, фаза процесса), дифференциальный диагноз, диагностика осложнений
(распад, патологический перелом).
Формулировка рентгенологического диагноза, составление протокола рентгенологического исследования, варианты рентгенологического заключения.
Флюорография, продоль- Флюорография, принципы проведения, основы,
ная томография
преимущества и недостатки метода, роль флюорографии для скрининга туберкулеза, ранних форма
рака легких и других заболеваний, показания к
применению метода.
Продольная томография. Принципы проведения,
возможности, недостатки, показания к применению метода.
Контрастные препараты в Позитивные контрастные вещества. Фармакокинедиагностической радио- тика контрастных средств. Гематологические воздействия. Лечение побочных реакций на рентгенлогии
контрастные вещества. Негативные контрастные
средства. Контрастные средства для других методов –МРТ, пероральные контрастные средства, для
ультразвука.
42
48 Балалардыѕ бас пен
мойын ауруларыныѕ
рентгеносемиотикасы
Балалардыѕ бас пен мойын ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
49 Балалардыѕ тыныс
алу жəне кґкірекорта
аєзалары ауруларыныѕ
рентгеносемиотикасы
Балалардыѕ тыныс алу жəне кґкірекорта аєзалары
ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы. Кґрсетілімдер,
ќарсы кґрсетілімдер.
Балалардыѕ жїрек-ќантамыр жїйесі ауруларыныѕ
50 Балалардыѕ жїрекрентгеносемиотикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсеќантамыр жїйесі
ауруларыныѕ рентгено- тілімдер.
семиотикасы
51 Балалардыѕ асќорыту
жїйесі ауруларыныѕ
рентгеносемиотикасы
Балалардыѕ асќорыту жїйесі ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
Балалардыѕ несеп шыєару жїйесі ауруларыныѕ
52 Балалардыѕ нерентгеносемиотикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсесеп шыєару жїйесі
ауруларыныѕ рентгено- тілімдер.
семиотикасы
53 Балалардыѕ тірекќимыл жїйесі
ауруларыныѕ рентгеносемиотикасы
Балалардыѕ тірек-ќимыл жїйесі ауруларыныѕ
рентгеносемиотикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер. Сїйек пен буын дамуыныѕ балаладыѕ жасына байланысты ерекшеліктері. Балалар
жасындаєы сынулар.
Компьютерлі жəне магнит-резонансты томография
54 Стационарда жəне
амбулатория деѕгейінде
компъютерлі жəне
магнит-резонансты
томография
кабинеттерініѕ
жўмысын ўйымдастыру
Стационарда
жəне
амбулатория
деѕгейінде
компъютерлі жəне магнит-резонансты томография
кабинеттерініѕ жўмысын ўйымдастыру. Олардыѕ
ќызметін аныќтайтын негізгі басшылыќќа алынатын
ќўжаттар. Жўмыстыѕ санитария-гигиеналыќ нормативтері. Еѕбекті ќорєау жəне персонал мен
пациенттердіѕ радиациялыќ ќауіпсіздігі.
КТ физика-техникалыќ негіздері – əдістіѕ принцип55 Компьютерлі
томографияныѕ физика- тері, ќўрылєыныѕ типтері, сканирлеу технологиясы
мен хаттамасы, контрасттау, томограммаларды
техникалыќ негіздері
ќўрастыру, ґзгерту технологиялары, артефакттар.
Денсиметриялыќ талдау ґткізу.
МРТ физика-техникалыќ негіздері – əдістіѕ прин56 Магнит-резонансты
томографияныѕ физика- циптері, ќўрылєыныѕ типтері, сканирлеу технолотехникалыќ негіздері
гиясы мен хаттамасы, контрасттау, томограм-
19
маларды ќўрастыру,
артефакттар.
ґзгерту
Ультразвуковая диагностика
техноло-гиялары,
Ересектер мен жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ
57 Ересектер мен жас
бас, мойын ауруларыныѕ КТ жəне МРТ диагерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ бас, мойын ностикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
ауруларыныѕ КТ жəне
МРТ диагностикасы
58 Ересектер мен жас
ерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ тыныс
алу жəне кґкірекорта
аєзалары ауруларыныѕ
КТ жəне МРТ
диагностикасы
Ересектер мен жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ
тыныс алу жəне кґкірекорта аєзалары ауруларыныѕ
КТ жəне МРТ диагностикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы
кґрсетілімдер.
59 Ересектер мен жас
ерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ жїрекќантамыр жїйесі
ауруларыныѕ КТ жəне
МРТ диагностикасы
Ересектер мен жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ
жїрек-ќантамыр жїйесі ауруларыныѕ КТ жəне МРТ
диагностикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
60 Ересектер мен жас
ерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ асќорыту
жїйесі мен ішперде
ќуысы ауруларыныѕ
КТ жəне МРТ
диагностикасы
Ересектер мен жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ
асќорыту жїйесі мен ішперде ќуысы ауруларыныѕ
КТ жəне МРТ диагностикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы
кґрсетілімдер.
61 Ересектер мен жас
ерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ несеп
шыєару жїйесі мен
ішперде арты кеѕістігі
ауруларыныѕ КТ жəне
МРТ диагностикасы
Ересектер мен жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ
несеп шыєару жїйесі мен ішперде арты кеѕістігі
ауруларыныѕ КТ жəне МРТ диагностикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
62 Ересектер мен жас
ерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ кіші
жамбас аєзалары
ауруларыныѕ КТ жəне
МРТ диагностикасы
Ересектер мен жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ
кіші жамбас аєзалары ауруларыныѕ КТ жəне МРТ
диагностикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
1
Организация и структура ультразвуковой службы, основные директивные документы. Физика ультразвука. Основные принципы работы УЗ-аппаратов.
2
Ультразвуковая скиалогия органов и систем.
3
Ультразвуковая семиотика заболеваний различных органов и систем.
1
Организация и структура ультразвуковой службы в педиатрии, основные директивные документы.
2
Принципы получения ультразвукового изображения, принципиальная схема
устройства ультразвуковых аппаратов и комплексов. Ультразвуковая скиалогия органов и систем.
3
Ультразвуковая семиотика заболеваний органов и систем у детей различного
возраста. Особенности УЗИ у новорожденных.
Ультразвуковая диагностика детского возраста
3.2 Примерный тематический план семинаров и практических занятий
№
Тема
Содержание
Рентгенология
20
1
Организация рентгенологической службы и
основные директивные
документы, определяющие ее деятельность
Вопросы организации рентгенологической службы и основные директивные документы, определяющие ее деятельность: законодательства и
директивные материалы по лучевой диагностики
(приказы, инструкции, положения), учет и отчетность отдела лучевой диагностики.
2
Биологическое действие
рентгеновских лучей,
основы дозиметрии и
меры защиты больных и
персонала от их вредных
воздействий
Свойства рентгеновских лучей. Биологическое действие рентгеновских лучей, основы дозиметрии и
меры защиты больных и персонала от их вредных
воздействий. Виды электромагнитных, ультразвуковых и корпускулярных излучений, применяемых
в лучевой диагностике. Принципы противолучевой
защиты и меры охраны труда при диагностическом
использовании излучений. Регламентация лучевых
диагностических исследований.
3
Рентгенологическая
аппаратура, принципы
устройства и работы
Оснащение рентгенологического кабинета. Рентгенологическая аппаратура, ее составные, общие
принципы устройства и работы на современных
рентгендиагностических установках. Визуальный
анализ изображений. Компьютерная обработка медицинских изображений.
41
3 Примерный тематический план и содержание по переподготовке
специалистов с предшествующим уровнем образования
и стажем работы по специальности - лучевая диагностика
3.1 Примерный тематический план лекций
№
Тема
Содержание
Рентгенология
1
Радиология в мире – подход ВОЗ. Введение в рентгенологию. История развития рентгенологии как науки. Радиофизика, взаимодействие рентгеновского
излучения с веществом. Принцип получения изображения. Каччество изображения.
2
Биологическое действие рентгеновских лучей: защита от излучения и доза облучения.
3
Основные методы и методики рентгенологического исследования.
5
Дигитальная радиология: аналоговые и цифровые технологии изображения.
6
Контрастные препараты в диагностической радиологии.
7
Рентген-семиотика заболеваний различных органов и систем.
8
Формулировка рентгенологического диагноза, составление протокола рентгенологического исследования, варианты рентгенологического заключения.
Детская рентгенология
1
Организация рентгеновского отделения в детских лечебных учреждениях:
стационар, поликлиника, объединения. Методика и техника рентгенологического исследования детей.
2
Рентгеносемиотика заболеваний головы и шеи у детей. Показания, противопоказания.
3
Рентгеносемиотика заболеваний органов дыхания и средостения у детей.
4
Рентгеносемиотика заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей.
5
Рентгеносемиотика заболеваний пищеварительной системы у детей.
6
Рентгеносемиотика заболеваний опорно-двигательной системы у детей.
Компьютерная и магнитно-резонансная томография
1
Организация работы кабинета компьютерной томографии на амбулаторном
уровне и в стационарах. Физико-технические основы КТ.
2
Организация работы кабинета магнитно-резонансной томографии на амбулаторном уровне и в стационарах. Физико-технические основы МРТ.
3
КТ и МРТ-семиотика заболеваний различных органов и систем.
40
63 Ересектер мен жас
ерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ тірекќимыл жїйесі
ауруларыныѕ КТ жəне
МРТ диагностикасы
Ересектер мен жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ
тірек-ќимыл жїйесі ауруларыныѕ КТ жəне МРТ
диагностикасы. Кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер.
Ультрадыбыстыќ диагностика
64 Ультрадыбыстыќ
ќызмет ўйымы жəне
ќўрылымы, негізгі
басшылыќќа алынатын
ќўжаттар
Ультрадыбыстыќ ќызметті ўйымдастыру мəселелері
жəне оныѕ ќызметін аныќтайтын негізгі басшылыќќа
алынатын ќўжаттар: Заѕнама жəне ультрадыбыстыќ
диагностика жґніндегі нўсќау материалдар (бўйрыќтар, нўсќаулар, ережелер), кабинеттердіѕ, УДЗ
бґлімдерініѕ есепке алуы жəне есептілік.
65 Ультрадыбыстыѕ
физикасы. УДаппараттар жўмысыныѕ
негізгі принциптері
Ультрадыбыстыќ кескін алу принциптері, ультрадыбыстыќ аппараттар мен кешендер ќўрылєысыныѕ принциптік схемасы. УДЗ əдістемелері –
бірґлшемді эхография, ультрадыбыстыќ сканирлеу,
допплерография, дуплекстік сонография. Аєзалар
мен тіндерді визуализациялау. Ќолданудыѕ басымдыќтары. Аєзалар мен жїйелердіѕ ультрадыбыстыќ
скиалогиясы.
66 Жїрек-ќантамыр
жїйесі ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ
диагностикасы
Эхокардиография, ќазіргі мїмкіндіктер, жїрек пен
ќантамырларды тексерудіѕ əртїрлі əдістемелері
мен режимі. Жас ерекшелігі əртїрлі ересектер мен
балалардыѕ жїрек-ќантамыр жїйесі ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ семиотикасы.
67 Несеп шыєару
жїйесі ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ
диагностикасы
Зерттеу əдістемесі. Жас ерекшелігі əртїрлі балалар
мен ересектердіѕ патология кезіндегі несеп шыєару
жїйесі ауруларыныѕ ультрадыбыстыќ семиотикасы.
68 Эндокриндік жїйе
ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ
диагностикасы
Зерттеу əдістемесі. Жас ерекшелігі əртїрлі балалар
мен ересектердіѕ патология кезіндегі эндокриндік
жїйе ауруларыныѕ ультрадыбыстыќ семиотикасы.
69 Асќорыту жїйесі
аєзалары ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ
диагностикасы
Зерттеу əдістемесі. Жас ерекшелігі əртїрлі балалар
мен ересектердіѕ асќорыту жїйесі аєзалары, ішперде
ќуысы жəне ішперде артындаєы аєзалар ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ семиотикасы.
21
70 Акушерия жəне
гинекологиядаєы
ультрадыбыстыќ
диагностика
Зерттеу əдістемесі. Акушерия жəне гинекологиядаєы
аурулардыѕ ультрадыбыстыќ семиотикасы. Іштегі
нəрестені УДЗ.
71 Офтальмологиядаєы
аурулардыѕ
ультрадыбыстыќ
диагностикасы
Жас ерекшелігі əртїрлі балалар мен ересектердіѕ
офтальмологиядаєы ультрадыбыстыќ семиотикасы.
72 Емшек патологиясы
кезіндегі
ультрадыбыстыќ
диагностика
Зерттеу əдістемесі. Емшек ауруларыныѕ ультрадыбыстыќ семиотикасы. Емшектіѕ ќатерсіз ауруларын
УДЗ. Емшек обырыныѕ ерте диагностикасы.
73 Нейросонография
Нейросонография, кґрсетілімдер, əдістіѕ артыќшылыєы, кемшілігі.
Балалардыѕ ультрадыбыстыќ диагностикасы
Педиатрияда ультрадыбыстыќ ќызметті ўйымдасты74 Педиатрияда
ру жəне ќўрылымы, негізгі директивалы ќўжаттар.
ультрадыбыстыќ
ќызметті ўйымдастыру
жəне ќўрылымы, негізгі
директивалы ќўжаттар
75 Ультрадыбыстыќ
кескінді алу
принциптері
Ультрадыбыстыќ
кескінді
алу
принциптері,
ультрадыбыстыќ аппараттар мен кешендердіѕ ќўрылєысыныѕ принциптік схемасы.
76 Аєзалар мен жїйелердіѕ Аєзалар мен жїйелердіѕ ультрадыбыстыќ скиаультрадыбыстыќ
логиясы.
скиалогиясы
77 Жас ерекшелігі
əртїрлі балалардыѕ
аєзалары мен жїйелері
ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ
семиотикасы.
Жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ аєзалары мен
жїйелері ауруларыныѕ жїрек-ќантамыр жїйесі
аурулары кезіндегі ультрадыбыстыќ семиотикасы.
78 Жас ерекшелігі
əртїрлі балалардыѕ
аєзалары мен жїйелері
ауруларыныѕ
ультрадыбыстыќ
семиотикасы
Жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ аєзалары
мен жїйелері ауруларыныѕ несеп шыєару жїйесі
аурулары кезіндегі ультрадыбыстыќ семиотикасы.
•
•
•
•
УЗИ щитовидной железы с интерпретацией результатов;
УЗИ органов малого таза с интерпретацией результатов;
УЗИ почек, мочевого пузыря с интерпретацией результатов;
диагностика и неотложная помощь при угрожающих жизни состояниях (анафилактический шок, бронхоспастический синдром, острая сосудистая недостаточность, острый живот).
2 Распределение саєат дисциплины
Переподготовка для специалистов с предшествующим уровнем образования
и стажем работы по специальности - лучевая диагностика
Аудиторные часы
Дисциплина
лекции
практические
занятия
Рентгенология
108
18
90
54
Детская рентгенология
72
12
60
36
Компьютерная и магнитно-резонансная
томография
36
6
30
18
Ультразвуковая диагностика
72
12
60
36
Ультразвуковая диагностика детского
возраста
36
6
30
18
Общее кол-во часов
324
54
270
162
Повышение квалификации по специальности «Лучевая диагностика»
Аудиторные часы
Дисциплина
22
СРС
всего
всего
лекции
практические
занятия
СРС
72
12
60
36
Актуальные проблемы лучевой диагностики
39
•
•
•
•
•
•
обоснованное применение у взрослых и детей различного возраста функциональных проб и фармокологических средств;
анализ рентгенограмм органов и анатомии областей у взрослых и детей различного возраста в стандартных и атипичных (специальных) проекциях, выявление морфологических и функциональных симптомов заболеваний, гистологического, патоморфологического субстрата и патофизиологической основы;
проведение у взрослых и детей различного возраста дифференциальной диагностики, составление протокола рентгенологического исследования, формулировка и обоснование клинико-рентгенологического заключения;
определение у взрослых и детей различного возраста достаточности имеющихся результатов для составления заключения по данным исследования;
отнесение полученных данных у взрослых и детей различного возраста к той
или иной нозологии и квалифицированное оформление медицинского заключения;
консультирование лечащих врачей и пациентов, рекомендация дополнительных
методов обследования;
владеть навыками:
• работы на рентгендиагностическом оборудовании;
• работы в фотолаборатории;
• обзорное рентгенологическое исследование пищеварительной системы, грудной клетки, брюшной полости с интерпретацией результатов;
• рентгенологическое исследование молочной железы;
• рентгенография различных отделов костно-суставного аппарата в стандартных
проекциях с интерпретацией результатов;
• многоосевая рентгеноскопия и рентгенография органов грудной клетки с интерпретацией результатов;
• рентгенологическое исследование с пероральным контрастированием глотки,
пищевода, желудка, кишечника с интерпретацией результатов;
• выделительная (пероральная и внутривенная) холецистография;
• ирригография (ирригоскопия) с интерпретацией результатов;
• экскреторная урография с интерпретацией результатов;
• цистография, микционная цистография с интерпретацией результатов;
• рентгенография мягких тканей с интерпретацией результатов;
• фистулография с интерпретацией результатов;
• проведение КТ головного мозга интерпретацией результатов;
• проведение КТ органов грудной клетки интерпретацией результатов;
• проведение КТ органов брюшной полости с интерпретацией результатов;
• проведение КТ органов забрюшинного пространства с интерпретацией результатов;
• проведение КТ желудка и кишечника с контрастированием и интерпретацией
результатов;
• УЗИ органов брюшной полости с интерпретацией результатов;
38
79 Жас ерекшелігі əртїрлі Жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ аєзалары мен
жїйелері ауруларыныѕ эндокриндік жїйе аурулары
балалардыѕ аєзалары
мен жїйелері аурулары- кезіндегі ультрадыбыстыќ семиотикасы.
ныѕ ультрадыбыстыќ
семиотикасы
80 Жас ерекшелігі əртїрлі Жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ аєзалары мен
жїйелері ауруларыныѕ асќорыту жїйесі аурулары
балалардыѕ аєзалары
мен жїйелері аурулары- кезіндегі ультрадыбыстыќ семиотикасы.
ныѕ ультрадыбыстыќ
семиотикасы
81 Жас ерекшелігі əртїрлі
балалардыѕ аєзалары
мен жїйелері ауруларыныѕ ультрадыбыстыќ
семиотикасы
Жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ аєзалары
мен жїйелері ауруларыныѕ ішперде ќуысы мен
ішпердеарты ќойнауындаєы аєзалардыѕ аурулары
кезіндегі ультрадыбыстыќ семиотикасы.
82 Жас ерекшелігі əртїрлі Жас ерекшелігі əртїрлі балалардыѕ аєзалары мен
жїйелері ауруларыныѕ тыныс алу аєзаларыныѕ
балалардыѕ аєзалары
мен жїйелері аурулары- аурулары кезіндегі ультрадыбыстыќ семиотикасы.
ныѕ ультрадыбыстыќ
семиотикасы
83 Жас ерекшелігі əртїрлі Нейросонография.
балалардыѕ аєзалары
мен жїйелері ауруларыныѕ ультрадыбыстыќ
семиотикасы
84 Нəрестелерді УДЗ
ерекшеліктері
Нəрестелерді УДЗ ерекшеліктері.
3.3 Тындарманныѕ ґзіндік жўмысы (ТҐЖ) жоспарыныѕ їлгісі
№
ТҐЖ мазмўны
1
Науќастарды емханада ќабылдау жəне сəулелік зерттеу хаттамаларын
ресімдеу.
2
Кафедрада науќастарєа клиникалыќ талдау жасауєа ќатысу (науќастарды
таныстыру).
3
Науќастарды стационарда ќабылдау жəне сəулелік зерттеу хаттамаларын
ресімдеу.
23
4
Слайдтар мен басќа да оќу ќўралдарыныѕ кґмегімен курстыѕ жеке
таќырыптарын зерттеу.
АІЖ ауруларыныѕ сəулелік диагностикасы.
ЖЌЖ сəулелік диагностикасы.
КСС сəулелік диагностикасы.
Емшек ауруларыныѕ сəулелік диагностикасы.
Тыныс алу аєзаларыныѕ сəулелік диагностикасы.
Несеп шыєару жїйесініѕ сəулелік диагностикасы.
•
•
•
•
•
Рефераттар:
1. Интервенциялыќ радиология.
2. Жіті сəулесоќ ауруы.
3. Созылмалы сəулесоќ ауруы.
4. Остеопороздыѕ сəулелік диагностикасы.
5. Ми аурулары кезіндегі КТ диагностикасыныѕ мїмкіндіктері.
6. Омыртќа МРТ-сы.
7. Жїректіѕ туа біткен кемістігі кезіндегі эхокардиография.
8. Несеп шыєару жїйесініѕ педиатриядаєы сəулелік диагностикасы.
9. Емшек ауруларыныѕ сəулелік диагностикасы.
10. Кардиологиядаєы радийнуклидтік диагностика.
•
6
Емханалыќ жəне стационарлыќ жаєдайларда науќастарды тексеруге сəкес
ситуациялыќ тапсырмаларды шешу, сəулелік диагностиканыѕ оќу хаттамаларын ресімдеу.
•
7
Оќу тобында резиденттердіѕ баяндама жасауы, сəулелік диагностика бойынша
жеке таќырыптарды талќылау.
8
Оќу суреттерін, схемаларды, кестелер мен басќа да оќу ќўралдарын ќўруєа
ќатысу.
9
Кафедрада орындалєан сəулелік диагностикалыќ жəне терапиялыќ зерттеулер
материалдарыныѕ єылыми əзірленімі.
10
Клиникалыќ жəне патология-анатомиялыќ конференцияларєа баяндамалар,
презентациялар дайындау.
5
Сəулелік диагностика кабинеттерінде алынєан науќастарды зерттеу
11 материалдарын клиникалыќ талдауєа ќатысу, басќа бґлімшелердіѕ консилиумдары мен консультацияларына ќатысу.
12
Сəулелік диагностика, ќабылдау бґлімініѕ, травмпункттіѕ рентген кабинеттерінде кезекшілік жасау.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
составление плана назначенного метода исследования;
подготовка больных взрослых и детей различного возраста к радиологическим
методам исследования;
управление и эксплуатация рентгеновских диагностических аппаратов и аппаратов компьютерной и магнитнорезонансной томографии;
установление методики и объема исследования у взрослых и детей различного
возраста;
получение важной диагностической информации у взрослых и детей различного возраста после проведения МРТ при разноречивых и неясных результатах
других более простых методов лучевой диагностики;
проведение рентгеноконтрастных методов исследования у взрослых и детей
различного возраста;
получение и анализ результатов МРТ исследования в Т1- и Т2- взвешенных состояниях у взрослых и детей различного возраста;
ознакомление с инвазивными вмешательствами под контролем КТ у взрослых
и детей различного возраста;
выявление заболеваний органов и систем у взрослых и детей различного возраста на основании КТ и МРТ данных;
выявление у взрослых и детей различного возраста доброкачественных и злокачественных опухолей различных органов и систем на основании КТ и МРТ
данных;
выявление у взрослых и детей различного возраста травматических повреждений органов и систем на основании КТ и МРТ данных;
проведение у взрослых и детей различного возраста дифференциальной
диагностики на основе полученных рентгенологических, компьютернотомографических или магнитно-резонансных данных, составление протокола
исследования, формулировка рентгенологического заключения;
составление у взрослых и детей различного возраста плана ультразвукового
исследования больного (сердечно-сосудистой, абдоминальной, гинекологической, урологической и костно-суставной системы, также мягких тканей, щитовидной, молочной и предстательной желез);
анализ эхограммы в различных проекциях органов и анатомических областей
в стандартных и дополнительных проекциях у взрослых и детей различного
возраста, выявление морфологических и функциональных симптомов заболеваний;
проведение у взрослых и детей различного возраста обзорного рентгенологического исследования органов грудной клетки, брюшной полости, скелета (многоосевое и полипозионное (полипозиционное) просвечивание (исследование):
обзорную и прицельную рентгенографию и томографию);
проведение у взрослых и детей различного возраста контрастного рентгенологического исследования (включая двойное контрастирование) желудочокишечного тракта, желчевыделительной и мочевой системы, фистулографию;
рентгенологическое исследование мягких тканей и молочной железы;
37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
контрастные препараты (вещества), применяемые в диагностической радиологии; механизм действия, побочные реакции; современные методы рентгеноконтрастных исследований; интервенционная радиология;
основы рентгеновской скиалогии;
методика рентгенологического исследования различных органов и систем,
рентгеноанатомия органов и систем у взрослых и детей различного возраста;
рентгенсемиотика заболеваний органов и систем у взрослых и детей различного возраста: головы и шеи; органов дыхания и средостения; сердца и сосудов;
пищеварительного тракта; мочеполового аппарата; костно-суставного аппарата; органов малого таза и забрюшинного пространства;
закономерности формирования рентгеновского изображения и дифференциальную рентгенодиагностику заболеваний различных органов и систем;
вопросы организации и деятельности медицинской службы, гражданской обороны, военно-полевой рентгенологии;
обязательный минимум рентгенологических методик: рентгенография в стандартных и атипичных (специальных) проекциях;
основы томографии, томографию в различных проекциях, зонографию;
обзорную и прицельную рентгенографию, суперэкспониционную рентгенографию; функциональные пробы;
физикохимические свойства и показания к применению контрастных веществ,
наиболее широко применяемых при исследовании желудочо-кишечного тракта,
билиарной системы брюшной полости, особенности использования у детей;
уметь:
выявление у взрослых и детей различного возраста специфических анамнестических особенностей и получение необходимую информацию о болезни;
• анализ клинико-лабораторных данных взрослых и детей различного возраста
в свете целесообразности проведения (применения) методов лучевой диагностики;
• определение показаний и противопоказаний для взрослых и детей различного
возраста к проведению радиологических методов исследования органов и систем;
• определение показаний и противопоказаний для взрослых и детей различного
возраста к проведению компьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии;
• определение у взрослых и детей различного возраста необходимости проведения специальных УЗ исследований (пищевое (пищеводное), ректальное, вагинальное, биопсия тканей под контролем УЗ и так далее);
• определение у взрослых и детей различного возраста необходимости проведения специальных рентгенологических исследований в условиях диагностического пневмоторакса, пневмомедиастинума, пневмоперитонеума, ретропневмоперитонеума, бронхографии, миелографии, ангиографии, флебографии,
компьютерной томографии, МРТ, рентгеноэндоскопии и другие;
•
36
4 Бейіндеуші пəндердіѕ міндетті компонентініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ
їлгісі жəне таќырып мазмўны (біліктілік арттыру)
«Сəулелік диагностиканыѕ, оныѕ ішінде балалардыѕ сəулелік
диагностикасыныѕ ґзекті мəселелері»
4.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Сəулелік диагностиканыѕ, оныѕ ішінде балалардыѕ сəулелік
диагностикасыныѕ ґзекті мəселелер
1
Адамныѕ аєзалары мен жїйелерін зерттеудіѕ рентгенологиялыќ əдістерініѕ
ґзекті мəселелері, оныѕ ішінде балалар жасындаєы.
2
Адамныѕ аєзалары мен жїйелерін зерттеудіѕ магнит-резонансты əдістерініѕ
ґзекті мəселелері, оныѕ ішінде балалар жасындаєы.
3
Адамныѕ аєзалары мен жїйелерін зерттеудіѕ ультрадыбыстыќ əдістерініѕ
ґзекті мəселелері, оныѕ ішінде балалар жасындаєы.
4
Адамныѕ аєзалары мен жїйелерін зерттеудіѕ радионуклидтік жəне радиоизотоптыќ əдістерініѕ ґзекті мəселелері, оныѕ ішінде балалар жасындаєы.
4.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны
№
Таќырыбы
Мазмўны
1
Рентген
диагностиканыѕ
ґзекті мəселелері,
оныѕ ішінде балалар
жасындаєы
Адамныѕ, оныѕ ішінде балалардыѕ да аєзалары мен
жїйелерін халыќаралыќ баєдарламалар мен хаттамаларды ќоса, дəлелдемелі медицина негізінде ќазіргі
тўрєыдан зерттеу кезіндегі рентгенологиялыќ əдістіѕ
ґзекті мəселелері.
2
КТ ґзекті
мəселелері, оныѕ
ішінде балалар
жасындаєы
Адамныѕ, оныѕ ішінде балалардыѕ да аєзалары мен
жїйелерін халыќаралыќ баєдарламалар мен хаттамаларды ќоса, дəлелдемелі медицина негізінде
ќазіргі тўрєыдан зерттеу кезіндегі компьютерлітомографиялыќ əдістіѕ ґзекті мəселелері.
3
МРТ ґзекті
мəселелері, оныѕ
ішінде балалар
жасындаєы
Адамныѕ, оныѕ ішінде балалардыѕ да аєзалары мен
жїйелерін халыќаралыќ баєдарламалар мен хаттамаларды ќоса, дəлелдемелі медицина негізінде ќазіргі
тўрєыдан зерттеу кезіндегі магнит-резонансты əдістіѕ
ґзекті мəселелері.
25
4
УДЗ ґзекті
мəселелері, оныѕ
ішінде балалар
жасындаєы
Адамныѕ, оныѕ ішінде балалардыѕ да аєзалары мен
жїйелерін халыќаралыќ баєдарламалар мен хаттамаларды ќоса, дəлелдемелі медицина негізінде ќазіргі
тўрєыдан зерттеу кезіндегі ультрадыбыстыќ əдістердіѕ
ґзекті мəселелері.
Цель дисциплины: подготовка врача-специалиста для работы в отделениях и отделах лучевой диагностики больницы общего профиля или поликлиники, в процессе
постдипломного дополнительного образования закрепить знания и практические навыки по органно-комплексному использованию в клинической медицине современных методов лучевой диагностики различных заболеваний.
5
Ядролы
медицинаныѕ ґзекті
мəселелері, оныѕ
ішінде балалар
жасындаєы
Ядролы медицинаныѕ – радионуклидтік жəне радиоизотоптыќ зерттеу əдістерініѕ адамныѕ, оныѕ ішінде
балалардыѕ да аєзалары мен жїйелерін халыќаралыќ
баєдарламалар мен хаттамаларды ќоса, дəлелдемелі
медицина негізінде ќазіргі тўрєыдан зерттеу кезіндегі
ґзекті мəселелері.
6
Позитрондыэмиссиялы
томографияныѕ
ґзекті мəселелері,
оныѕ ішінде балалар
жасындаєы
Позитронды-эмиссиялы томографияныѕ адамныѕ,
оныѕ ішінде балалардыѕ да аєзалары мен жїйелерін
халыќаралыќ баєдарламалар мен хаттамаларды ќоса,
дəлелдемелі медицина негізінде ќазіргі тўрєыдан зерттеу кезіндегі ґзекті мəселелері. КТ-мен бірлескен ПЭТ,
негіздері.
Задачи дисциплины:
- практическая подготовка к самостоятельной учебной и практической деятельности врача лучевой диагностики;
- овладение основными методами лучевой диагностики всех наиболее распространенных заболеваний различных органов и систем человека;
- овладеть методами ургентной рентгенодиагностики - особенностями лучевого
исследования при повреждении черепа, позвоночника, груди, живота, а также при
острых болях в груди и животе, при кровотечении, кровохаркании, а также диагностике инородных тел глаза, дыхательных путей, пищеварительного канала.
Тыѕдарманныѕ ґзіндік жўмысы (ТҐЖ) жоспарыныѕ їлгісі
№
ТҐЖ мазмўны
1
Рентгенодиагностика кабинеттерінде жўмыс істеу, хаттамаларды ресімдеу.
2
КТ кабинеттерінде жўмыс істеу, хаттамаларды ресімдеу.
3
МРТ кабинеттерінде жўмыс істеу, хаттамаларды ресімдеу.
4
УДЗ кабинеттерінде жўмыс істеу, хаттамаларды ресімдеу.
5
Радионуклидтік жəне радиоизтоптыќ зерттеу əдістері кабинеттерінде жўмыс
істеу.
6
Диагностиканыѕ сəулелік əдістері негізі бойынша мультимедиялыќ
баяндамалар (рентгенологиялыќ əдіс, КТ, МРТ, УДЗ, радиоизотоптыќ зерттеу,
ПЭТ негіздері).
5 Оќу жəне оќыту əдістері
Дəрістер: шолу, проблемалыќ.
Семинарлар мен практикалыќ сабаќтар: науќастарды тексеру, медициналыќ
ќўжаттамаларды жїргізу, емдік-профилактикалыќ ўйымдардыѕ сəулелік диагностика
бґлімшелерінде жўмыс істеу, дəрігерлік палаталарды аралауєа ќатысу, таќырыптыќ
науќастарды талдау, шаєын топтарда жўмыс істеу, пікірталастар, презентациялар,
кері байланыс, єылыми-практикалыќ конференцияларды ўйымдастыру.
26
Конечные результаты обучения
Слушатель должен
знать:
общие вопросы организации специализированной диагностической помощи
населению, вопросы организации работы рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитнорезонансной томографии, ультразвуковой и радиоизотопной диагностики, и основные директивные документы, определяющие их
деятельность;
• топографическая анатомия человека применительно к специфике лучевой диагностики;
• топографическая анатомия детского возраста применительно к специфике лучевой диагностики;
• методы лучевой диагностики (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ультразвуковой,
радиоизотопный, тепловидный и другие);
• цифровые технологии в рентгеновской визуализации;
• физика рентгеновских лучей, механизмы их биологического действия; меры защиты больного и персонала;
• магнитное поле, влияние на пациента, меры защиты больного и персонала;
рентгенология как клиническая дисциплина; основные методы радиологического исследования;
• принципы получения рентгеновского изображения на пленке и на светящемся
экране, принципиальные схемы устройства рентгеновских аппаратов и комплексов, рентгеновская фототехника;
• принципиальные схемы устройства современных компьютерных томографов,
шкала Хаунсфилда, принцип получения томографического среза; МР-томограф
и его магнитное поле; МР-сигнал;
•
35
1 Пояснительная записка
Роль и значение лучевой диагностики в подготовке врача в медицинской практике
все возрастает. Это связано с созданием диагностических центров, с вводом в строй
крупных городских, областных и республиканских больниц, оснащенных новейшей
аппаратурой. Это объясняется также быстрыми успехами компьютерной рентгеновской и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых и радионуклидных исследований.
Без радиологии сегодня не могут обойтись никакие медицинские дисциплины.
Лучевые методы широко используют в анатомии (рентгенанатомии), физиологии
(рентгенфизиологии), биохимии (радиационной биохимии). Изучением действия ионизирующих излучений на живые объекты занимается радиобиология. В связи с развитием ядерных технологии и расширяющимся применением излучений в медицинской практике, народном хозяйстве и научных исследованиях все большее значение
приобретает радиационная гигиена. К смежным специальностям относятся также
все основные клинические дисциплины: кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, остеопатология, эндокринология и т.д. Уже давно не найти области изолированного использования законов и методов патологической анатомии и физиологии,
терапии и хирургии, стоматологии и радиологии - есть лишь сфера их взаимного
сопряженного коллективного действия. В связи с широким использованием ионизирующих излучений чрезвычайную актуальность приобретают вопросы радиационной безопасности.
Современный этап развития медицины требует сложной, многопрофильной теоретической подготовки врача лучевой диагностики. Одним из важнейших путей модернизации медицинского образования является углубленное изучение основ лучевой
диагностики, эта аналитическая учебная дисциплина в общей системе подготовки
врачей занимает особое место и направлена на создание основы клинического мышления и рациональных действий врача.
В настоящее время назрела необходимость в интегрированном подходе к исследованию больного, а, следовательно, и в изменении структуры преподавания - обучению
не отдельным методам, а комплексному обследованию органов и систем. Поэтому на
сегодняшний день четко определилась тенденция к интеграции различных лучевых
методов, включающих в себя рентгенологические и радионуклидные методы исследования, а так же другие способы: ультразвуковое исследование, компьютерная и
магнитно-резонансная томография.
Необходимо сделать акцент на изучении организации поликлинической рентгенрадиологической службы.
В настоящей программе преподавание основ современной лучевой диагностики
построено с использованием современной системы проблемно-ориентированногооргано-комплексного учения, в соответствие с рекомендациями Европейской Ассоциации Радиологов (EAR).
34
Тыѕдарманныѕ ґзіндік жўмысы (ТҐЖ): ќозєалмалы рентген жəне УД
аппараттардыѕ кґмегімен палаталарда, сəулелік диагностика бґлімшелерінде
науќастарды тексеру, єылыми-оќу əдебиеттерімен жəне баќылау-ґлшеу ќўралдарымен
жўмыс істеу, ауыру тарихында сəулелік зерттеу хаттамаларын ресімдеу, презентация
дайындау, оќу-клиникалыќ орталыќта фантом мен муляждарда машыќтарды бекіту,
портфолио ќалыптастыру.
6 Клиникалыќ база
МСАЖ ўйымдарыныѕ (емхана, ОДА, диспансерлердіѕ амбулаториялыќ бґлімшелері, аурухана), стационарлардыѕ сəулелік диагностика бґлімшелері,
стационарлардыѕ, травмпункттердіѕ ќабылдау бґлімініѕ рентген-кабинеттері,
шўєыл медициналыќ жəрдем станциялары мен ауруханасыныѕ, туберкулезге ќарсы,
онкологиялыќ диспансерлердіѕ сəулелік диагностика бґлімшесі.
27
8 Ўсынылатын əдебиеттердіѕ тізімі
Орыс тіліндегі
негізгі:
1. Лучевая диагностика: Т. 1, 2 / под ред. Г.Е. Труфанова. – М.: ГЭОТА-Медиа,
2007. – 416 с.
2. Общее руководство по радиологии: серия по медицинской визуализации / Институт Nicer. – 1995.
3. Борют М., Донелинджер Р. Неотложная радиология: в 2 т.: пер. с англ. А.А. Аншелеса и соавт. / под ред. В.Е. Синицина. – М.: Видар, 2008. – 342 с.
ќосымша:
1. Шотемор Ш.Ш., Пурижанский И П., Шевякова Т.В. и др. Путеводитель по диагностическим изображениям: справочник практического врача. – М.: Советский спорт, 2001.
2. Лучевая диагностика заболеваний печени (МРТ, КТ, УЗИ, ОФЕКТ и ПЭТ): руководство для врачей / под ред. Г.Е. Труфанова. – М.: ГЭОТА-Медиа, 2007. –
264 с.
3. Лучевая диагностика заболеваний и новообразований органов грудной полости: атлас рентгено-компьютерно-томографических изображений / под ред. Г.Е.
Труфанова, Г.М. Литусовой. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2008. – 365.
4. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. – М.: Медицина, 1995.
5. Тодуа Ф.И., ФедоровВ.Д., Кузин М.И. Компьютерная томография органов
брюшной полости: атлас / АМН СССР. – М.: Медицина, 1991.
6. Ринк П.А. Магнитный резонанс в медицине. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 256 с.
7. Митьков В.В. Руководство по ультразвуковой диагностике. Т. 1-5. – М.: Медицина, 1997.
1.
2.
Ќазаќ тіліндегі:
Ґсер С.К. Медициналыќ рентген диагностикасы. – Алматы, 1997.
Əбдірахманов Ж., Садыќов С., Тґлеутайўлы Ќ. Медициналыќ радиология. –
Алматы, 2003.
1.
2.
3.
Аєылшын тіліндегі
Sebastian Lange, Geraldine Walsh. Radiology of Chest Diseases. – N-Y, 1998.
David Sutton. Radiology and Imaging for medical students. – Tokyo, 1994.
Roberts G. M, Hughes J.P., Hourihan M.D. Clinical Radiology for medical students. –
N-Y, 1998.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Распределение саєат дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Примерный тематический план и содержание по переподготовке
специалистов с предшествующим уровнем образования и стажем работы
по специальности - лучевая диагностика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Примерный тематический план и содержание тематики обязательного
компонента профилирующих дисциплин (повышение квалификации)
«Актуальные проблемы лучевой диагностики, в том числе
детского возраста» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Методы обучения и преподавания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Клиническая база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Список рекомендуемой литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
39
40
52
54
54
55
Настоящая типовая программа не может быть тиражирована и распространена без
разрешения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
28
33
ПРЕДИСЛОВИЕ
Электрондыќ оќулыќтардыѕ тізімі
1.
1 РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Республиканским центром инновационных технологий медицинского образования и науки.
2 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ.
3 ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА разработана в соответствии со стандартом дополнительного образования 2009 г. по специальности «Лучевая диагностика».
4 ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА утверждена приказом Министра здравоохранения РК № 916 от 23 ноября 2010 г.
32
Методика анализа изображения суставов в лучевой диагностике [Электронный
ресурс] / Пулик А.В., Шехтер А.И., Буковская Ю.В. – М.: ООО «ПО ВИДАР»,
2003. – 1 эл. диск (CD-ROM).
2. Магнитный резонанс в медицине [Электронный ресурс]: програм. обеспеч. к
книге, прил. / П. Ринкка; ред. В.Е. Синицин. – 5-е полн. перераб. изд., версия
2.5. – М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2000. – 1 эл. диск (CD-ROM).
3. Ультразвуковая диагностика: практ. рук-во. Допплерография [Электронный ресурс] / В.В. Митьков. – М.: ИД «Видар-М», 2002. – 1 эл. диск (CD-ROM).
4. РКТ в диагностике легких и средостения [Электронный ресурс] / В.П. Харченко, П.М. Котляров, Н.А. Глаголев. – М.: ООО «ПО ВИДАР», 1999. – 1 эл. диск
(CD-ROM).
5. Лучевая диагностика. Секционная анатомия (грудная клетка, живот, таз). Т. 1. –
1 эл. диск (CD-ROM).
6. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Т. 1-5 [Электронный
ресурс]: в 5-ти т. / В.В. Митьков. – М.: ИД «Видар-М», 2005. – 1 эл. диск (CDROM).
7. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Т. 1-5 [Электронный
ресурс] / под ред. В.В. Митькова. – 1 эл. диск (CD-ROM).
8. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография брюшной полости: учебный атлас [Электронный ресурс] / С.К. Терновой, В.Е. Синицын. – 1
эл. диск (CD-ROM).
9. Ультразвуковая диагностика: практическое руководство. Допплерография
[Электронный ресурс] / под ред. В.В. Митькова. – 1 эл. диск (CD-ROM).
10. УЗД заболеваний ветвей дуги аорты и периферических сосудов [Электронный
ресурс] / Л.П. Агаджанова. – 2 изд. – 1 эл. диск (CD-ROM).
11. Спиральная компьютерная томография: болюсное контрастное усиление [Электронный ресурс] / Г.Г. Кармазановский. – 1 эл. диск (CD-ROM).
12. Неинвазивная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца [Электронный ресурс] / И.Н. Митина, Ю.И. Бондарев. – 1 эл. диск (CD-ROM).
29
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность:
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Астана 2010
30
31
Download