Е.А.Тоpчинов ПУТИ ФИЛОСОФИИ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Реклама
. .
p
:
.: "
-
", "
! !"
", 2007
# -
. .
:
—
.: «
», «
ISBN 5-85803-258-3 (
.
(1956—2003) «!
%
#&
», 2005. — 480 . ISBN 5-352-01371-5 (
:" #
#$
$,
#
(
# ,
,
#$
&
#
&
& #
)
,
!
+ * "
#
,
$
#
.
,
'*
#$
&
)
$
.'
&
&
-
# ."
)
, )
#
#$
&. *
& #
—
,
&
#$,
#
).
)
#$
#
&
)
.
», #-
,
$
&
$
$ $
&
.
%
.
,
-
)
&
,
#$
&
-
#$
&
III #
#&
"'
- ' .*
// ' + /0
1+3, 4
!*. * 5*
*
"
# $
. ! 1*2*.
. */
&
4*! , /"
' – 4*! * "!**
.'
4
(
)
& #& 6
1
"
*
&
6
'
6 6
.*
90 *
5*
9 "
0
0. 4 ! 0, ;
'*
- '"- *
4 ! *
"
! 1*2*.)
,
1
#
!"
+ *
+ * ! +4
4" " !7
'" :+2*
' . ! 1*2*.
"
& #
- '"- :*/" ":**
! +4 '*
- '"- 4< /*
*. * + "!.1",
0*
1 . * : " '!"
?" #
#
("
*. 1
'"="
*. =" +1 !
–
!12 (1 "
' .
&
,
* 1*- ' . *
// ' + /0
4" "
* * " ";"51
* 1*- ' . :*/" ":*.: *
' ! *
1+7*)
.1
7 8
")
. ! 1*2*..
*
"!*., 7'"/<, "13"1< (' ! *
4*! –
*
""
"
&
# "(
# "(
)%
#
)%
#
;+11*- ' . :*/" ":*.
"
$
4 $
(%
)
(
)
$
$
!";/ 4
"/* * 4
,
! 1*2*" < '* - '*
! 1
/ *. " 4*! * ;+11* 4
(' !";/ 4
*4"1 *. '+/0 +!)
;+11*- ' . '" 4"/"=*. * ! 1*2*"
!
&
! '!< *
"
*..
* 4
<
" ". *. "
*.:
,
4
:* *' * > *
4"/"=*. !
! 1
!
*
!*
/0 <
! "
1 "-
"";! 5
. '*
*3"/"=*. * :*/" ":*.
! "
*. * " ! 1 /
/0 <- " < , !";/ 4
" 0
' !";/ 4 > *
4"/"=*,
!
! " /0 "=" " <
- ' . '+/0 +!
/0 "=" " <
*.
+;? ' -";? '
'"- * 4
:* *,
"=" 1+ /* 4
'"- ! /
"
*
1*
" !
! " /0 "=" " <
* 4 "="";! * * "!*'"'+/0 +! <3 :"!4 =" " *
*.
,
!
! " /0 <- " < :
-!":* *"/"=*, '*'
4" = * !
'
! "
#
6
&
/0 <- " <
#$
& $
)
–
"
*
.>
#.
*
$
*
#$
4" = * =" /*. *
#$
%
#
$
" 1 *.
&
&
&
&
!
! "
/0 <
"
".-
" $
$
(
"
6
,
"
" <
< "1<
)
. /*, " 0 *
";"1
"
!" "2
!* 4 * "!*
/* 4 )
. .' &.
&
", <3 ! 1*2*.3 (' '!* *'
(1956-2003)
+10;<
1 "- :*/" ":**
< ., / *.
!+; 5 III
-
,
–
(
,
, –
,
,
-
),
.
"
:!
1994 .
(
)" (
"
1997 .,
-
"
),
(
"
"
. #
")
-
$
.%
(#
,
)
&
,
. &
)
"
,
(
"
"
,
,
,
-
,
$ "
"
,
"
.'
,
,
,
-
"
,
. %
,
"
:
"(
)
,
,
-
"
.
,
"
.
"
,
,
-
$
,
,
"
" ,
$
"
.
,
,
$
,
,
$
.
. (
-
,
"
"
",
-
$
".
.
!&
&
" ! XVII
,
!)
,
$
,
$
,
"
&
.#
"
*
"
.(
$
-
"
:
,
,"
,
"
,
.)
'
–
,
–
$
+
)
–
.)
more geomethrico XVII ., "
,
,
%
,
,
+
,
+
–
"
$
,
.'
–
,
"
,
,
,
&
,
$
. (
+ . ,
"
, a more geomethrico –
,
,
(
,
.
-
$
-
"
!): ".
$
,
$
–
". #
. (
"
,
,
"
-
.'
"
,
,
.
. '
,
,
$
,
XIX
-
"
.
"
-
"
XVII ., "
,
&
,
/
#
"
.-
0
:
,
-
'
+
XVI .,
1
,
-
,
1
,
.
! * $
$
,
,
/
XVII .,
,
,
,
,
$
$ "
"
,
$
,
,
$-
.
,
–
.(
more geomethrica! ! + ,
!2
"(
"%
,
,
%
:
..
%
+
,
–
-
+ ,
:
-
:
$ –
$
.)
,
,
.) -
(
%
3
),
%
,
"
*
$
.
"
"&
$
-
"
$
",
.
"
.(
!#
,
. .
, %
'
:
*
!#
$
,
,
,
(
,
$
-
!
, XVII
%
-
,
,
-
,
),
.
,
-
,
*
.
$
,
,
.
-
'
XVII-XVIII
&
.
&
1644)
,
(1644-1911),
)
–
1
4
5
#
1600 .,
.
), 1757 .,
"&
(1368.
.
"
160
&
.
1
(
(1736-1796)
-
–* . " -
.
$
,
4
–
"
$
,
",
(
)
"
,
)
,–
,
,
-
,
.
"
5
&
.
;
,
"
5
(
"
$
"
"
,
-
&
,
"
"
,
5
.5
$
,
"
,
–"
#
,
,
,
&
.
-
,
&
,
,
$
,
,
(
,
),
",
,
"
&
#
,
"
,
,
,
3
,0
.
.
-
&
2
"
"
",
XX. )
XIX .
(
.
$
,
.
-
)
"
.
&
XVII-XVIII
,
5
-
$ "
,
. )
"
–
.
,
". (
"
"
-
"
$
"
,
4
"
. &
,
,
,
&
,
-
"
"
,
.
-
5 -
$
.
.
"
.,
XVII-XVIII
. '
"#
",
"
&
2
*
"&
)
",
$
XVIII .
-
$
,
,
.!
-
1
2
"
-
,
,
#
,
,
(
)
,
,
.
)
)
,
–
,
-
"
(
,
"
$
–
). )
,
%
,
,
"
,
,
-
.
)
,
"
,
"
Supreme).
&
$ "
$
%
(Etre
.
,
&
:
,
-
"
,
,
"
-
5
(
"
);
$
"
,
%
-
",
,
"
",
;
"
"
.
"
"
,
(
&
"
XIX
&
5
"
.,
"
"
"
.
%
,
&
,
,
-
,
.(
5
chinoiserie
,
(
–"
,
"), "
,
0
,2
.
,
%
"
$
,
$
"
"
$
"
"
"–
"
,
$
,
$ ,
"
–
"
"#
"
-
,
,
.5
-
$
,
5
(
)
,
.
&
,
*
$
:
0.#.&
"
-
,
.
"#
-
.
&
*
"
" XVIII .
"
$ "
$ "
$ "
(
"
-
)
"
. #"
,
"
–
,
"
,
.&
$
"
"
"
,
"
"
–
"
",
"
,
". 2
"
("
",
,
-
"
"
)
"
"
.
,
+
,
"
"
".
$ -
,
"
,
,"
-
.'
,
,
,
.
,
–
,
.%
"
"
,
-
&
"3.
$
-
$
!
,
,
6
,
$
"
"
"
"
.
-
""
"
" )
"
$ "
. 5
,
*
,
"
,
,
"
$
-
$ "
.
–
. #
)
,
.
.'
,
$ "
.
"
&
&
?,
?#
,
,
?
.)
XVII .,
! ,
more geomethrica?
&
.
,
$
,
". -
,
+
,
?,
$
,
,
"
"
,
,
$
7
8
7
:
7
!#
.#
(
7
-
"
"
(
-
7
),
.
. 7
"
"
&
,
7
. -
&
$
,
0
7
.
0
.'
-
7
,
,
,
.
)
"
,
.5
$
"
,
$
,
,
,
$
. 5
– + , #
$
, 0
.
7
,
,
.,
"
.
,
,
,
,
,
9
,
,
."
"
"8 +
,
,
,
!
"
-
"2
,
(
(
.
( "
8
);
+:
),
+.
" 4.
"
&
"
$
" "
!
-
4
,
&
,
,
./
,
"!" 2
!
$
,
"
,
"
"
"
$
.
-
"
,
,
–
,
,
,
XIV.
*
"
,
–0 -
.
3
!
,
3
:
"
"
,
$
-
$
"
,
$
.)
:
-
"
.
".
-
":
,
"
$
,
$ ",
$ .0
3
$
,
,
"
"
,–
.
,
"
,
)
). *
3
$
"
.!
%
* $
"
$
(
.
,
, *
$
,
$
"
-
3
"
-
+
,
!
,
&
. )
9 !
,
"3
)
, '
,
,
$
"
". 0
$ ..
3
"
%
".
–
3
$
$
. "8
7
!" –
.)
(
. )
,
3
3
,
-
) 3
"
'
, %
*
. )
3
,
-
"&
,
", "
-
&
.
"
.
"
#
(
3
)
–
,
,
:
,
$
.#
$
,
,
$
,
. 4
,
$
7
"&
... %
- 7
,
$
:0
.&
"
+
,
,
,
,
"
3
,
-
,
&
Ding an sich –
,
"
7
:
.
,
7
"
–
-
,
,
,
,
,
.
3
:
$
,
-
,
,
,
3
.
3
$
. !
-
,
tat twam asi ("
,
–
-
,
3
,
:
:"
;
,
[
-
"):
.(
,
-
[
]"
]
"
"
". 0
-
.
-
0.3
#
,
,
.%
3
$
,
-
.
3
(
$
$
,
,
"
.#
-
)
,
,
"
"
-
"
,
"
,
-
. %
, $
,
"
,
- ,
3
3
$
"
-
"
"
$
–6
.
).'
,
,
,
$
-
""
.)
$
'
"
"–
")
,
$
" (%) ., 1911). #
2.
$ ,
$ ,
,
,
$
3
,
,
-
'
$
,
,
$
.%
-
"
.
(
)
)
-
3
.#
. %
,
,
.
.)
"
" 3
,
#
(
"
"
:
)
,
.-
,
,
–
.'
$
3
mainstream
,
3
,
,
$
,
-
,
,
,
"&
,
$
.
$
&
,
-
",
7
.! .
,
$
"
,
$
,
"
)
,
,
,
-
. .
$
,
. )
-
2
,
"
-
,
$
.'
%
6
$
,
,
)
"
-
$
;
,
$
)
$
(
(
,
"
,
(
$
-
)
"
,
,
$
.%
"
,
-
,
$
.&
,
,
$
$ "
,
$
"
,
. !
"
,
-
,
;
$
"
,
.,
"
,
$
,
",
-
"
.
-
)
. !
!!
–
.
,
$
XVII . –
"
7
,
"
,
.
!0
7
! 5
"2
-
–
". 0
0
:
"
,
(
"
)
$
"
.
-.&
,
" "
,
-
"
",
"
",
".
-
,
"
"
. (
"
"
"
"
"
",
"
"
;
$
"
,
"
-
.(
,
",
"
"
. -. &
,
-
,
,
"
,
,
"
". (
",
"
"
",
".
,
6 ).2
,
.
,
,
,
,
.
,
-
,
,
-
.
,
,
+
,
"
"
$
-
.
,
,
$
$
,
"
.)
,
"
,
,
,
"
,
$
,
-.&
"
,
"
"
. )
"
,
-
,
).2
-
$
,
,
"
7
",
,
7-
"
.
"
?
0
,
2
,
,
;
.,
$
,
-
$
,
(
"
,
-
-
),
.
,
,
3
.%
,
$
,
$
,
.,
;
,
. -
,
? )
"
2
,
"–
$ ,
,
$
,
.
-
",
.2
,
$
,
7
,
?! 0
$
.
"
$
$
( "
-
),
-
.
–
,
,
.-
-
,
,
. !
,
$
"-
.%
,
(
$
7
,
)
(
!),
"
,
.)
"
"
:
-
!
?)
-
,
?#
,
7
,
–
?#
-
–
-
?)
$
-
,
,"
,
,
.
:
.(
.
. XVIII
2
XX .
"
, "
,
,
,
1688 . (%
1789 . '
XIX .
1914
1991 .
,
:
,
)
1789
0
1914
.
,
". ,
-
,
,
,
? "* $
". 0
,
,
?
,
)
+
,
,
–
""
(
"
"
.%
.)
).
,
. 0
$
,3
"
.;
$
,
"
"
,
-
.%
-
,
,
,
-
$
"
"
,
,
.)
.;
,
,
, "
–
.+
"
(
$
,
– .&
,
-
)
,
-
,
,
"
,
,
(
"
-
"
"
"
).
.8
.- ,
"
,9
*
,
&
,
,
"
(
$
"
.
,
–
$ )
.
,
"
"
,
(
". ,
-
"
)
. ,
"
,
-
,
,
"
"
,
"
–
"
",
,
",
-
"
,
"
;
"
, 3 -
.
,
$
amor fati. #
"
,
"
",
" (
"", "
"", "
"
"")
-
"
$
,
/
"
"",
.
?+
"
.
"-
,
.#
) "
(
"
"
-
$
"
:
1. &
2. #
"
.
(
",
"",
"
)
(
)
,
"
-
"
".
.
"
,
"
,
"
#
",
.)
&
-
-
$
"
,
("
),
"
$"
-
,
. 4
,
(
,
"
)
.
-
"
.
,
$ "
"
:
"
1. !
.5
"
XIX .,
. ;
"
,
"
. '
"
,
,
.!
,
7 ,
,
,
. )
"
4
"
70-" . $ $
"
"
" – Oriental studies)
"
.
2. ! 7
,
.
,
"
"
.(
7
"
-"
"–"
"
,
!). %
,
. &
,
,
" 7
"
,
"
"
""
-
,
,
"
"!
%
"(
,
7
-
7
.
.* ,
"(
,
-
–
"
"
"
,
-
.%
,
",
"
7
"
".
,
:
" ,
7
7
$
,
.
-
"
,
"
,
$
$
,
-
(
). &
,
-"
"
"
. #
,
,
3
$
$ ,
;
"
"
("
,
$
,
,
). 6 ,
4
,
,
.
"
4
,"
"
,
",
,
.)
4
.%
(
"
,
..."5
.
. .4
. .
:
!%-!& (
-4
),
"(
,
")
"
,
"4 "
",
" (
"
4
,
,
"
)
. !
(
"
7
,
$
"
-4
".
,
$
"4
"
,
"
"–
,
,
,
"
,
"
". )
"
(
"
4
%
)
"
)
,
(
):
-
(
),
–
"4
in re,
"
"
,
"
,
"
"
-
")
$
4
,
,
7
,
-
,
,
-
,
,
,
,
"
,
(
–
5
,
,
,
,
),
.
,
,
"
"
-
4
,
$
(
"
)
7
0
–'
'
%
,.
5
#
..
6
.- ,
0
,)
"$
,
, -
, .
,
"
"
,
(
'
,
,#
,
-
,&
,
-
,
'
-
. .),
–
(
0
,
),
–
(
,
"0
. .). %
,
– "
"
),
,
"
"
-
" (
"(
Asian and North African studies
$
"
%
$
")
("
-
!
,
,
-
"
4
"
" – Oriental studies). -
,"
"
.#
$
(
$
),
.
"
#
"
"
,
&
,
"
",
"
-
,
–
)
9 (&
,8
0
(
-
.#
,-
0
)
,
.
.8
-
,
(
–
)
-
"
.
%
/
,
"
,
?)
,
,
-
$ "
" ,
-
$
,
.
,
$
, "
"
". 0
"
,
"
-
"
.
-
%
(
,
)?
70-80-
. XX
:
"
4
"
" .
-
",
"
,
. !
"
"
,
$
"
"
"
"
-
"
"
"
$
"
,
,
. #
,
. 4
:
$
,
7
–
. )
,
,"
"
5
-
"
.#
"
0
"
-
;
0
0
$
,
,
(
"
%
,
").
"
,
$
-
,
,
-
,
:
"
,
$
.%
4
5
,
,
-
4
,
. "
0
.. & -
,
%
#
"
"
"
-
$
,
"
,
&
"
,
XI-XIII
$
,
.
.
-
,
"
,
7
,
.6
,"
. #
,
!#
4
.
,
$
;
,
:
80-"
"
.
$
-
"&
:
,
#
$
.+
,
$
–
.%
"
"
$
,
1 -
.
-
"
.!
,
-
;
.
$
;
(
-
0
,
"
"
(
",
.
,
$
,
$
,
$
.(
"
$
"
"
&
,
"
-
%
%30.
,
!
,
",
. &
,
"
"
,
"...
,
"%
,
,
"
"
2
-
,
"
&
. ,
$
"
,
4
,
#
-
"
,
"
-
(1723-1790). %
"
%
1989 .,
"
,
,
,
"
"
!"... (
,
,
,
,
.
,
&
2
$
:
. XIX
"–* )
... * )
,
"
,
.
)
(1981
5
-
...
),
:
1. 8
,
.
,
",
,
-
.
2. &
,
.
,
",
"
$
.
,
-
+
$
.2
<
",
"
" 5
,
%
-
$
.
1
(
(
(
#
)
,
$
3
).
-
/
,
,
.
%
,
.
(1908-1970)
.
%30
0
"
,
,
,
"
"
"
"
:
"
,
,
.'
,
$
$
"
. ,
"
,
"
1943 .
,
%
"
..
"
,
,
"
"
,
,
"
,
. (
"
%30 60-
",
.%
,
.
$
,
,
,
. .
,
.
-
"
-
"
-
"
$
"
.&
"
,
&
",
,
,
.
,
$
-
2
"
"
"
...
7
,
-
,
.
.&
,
%
.*
4
,
–
–"
"
",
,
,
/
,
.
-
,
,
-
8
/
.
.#
%
,
XX .,
(
"
)
,
$
-
+
,
,
. #
!0
?
$
$
,
"
. !
"
-
4
"
5
-
"
. 5
"
VII .
"
$
.
"
,0
0
.#
"
$
;
,
!
$
,&
#
"
"
" . #
% ,
,
-
$
.&
,
"
,
"
"
"
(
"
"
)
"
5
$
) 0
"
( 9
0
,
"
,
0
,
.#
,
"
4
"
"
"
). 5
(
$
"
,
"
""
,
"
,
"
"
$
"
9
,
"
-
$ "
.
,
"
"
-
-
"
,
1
,
,
'
,
3
-
,
(
"
"
"
-
").
$
-
,
"
,
$
,
,
"
.5
,
"
,
"
"
"
-
,
,
&
"
"
"&
,
"
"
,
,
"
-
"
,
""
4
XIX
"
"
.
,
!
$
-
,
.!
"
,
$
,
,
,
,
)
–
,
$
(
-
,*
2
,
,
*
,
,
,
,
,
-
"
. .
,
,
"
.5
"
,
-
–
,
.
,
?!
,
XVI –
,
-
XX .
$
"
"
"
,
"
"
-
".
-
)
(
)
?
.#
,
,
,
$ ,
,
$
,
",
,
4
"
. )
"
.
XVIII .
,
"
*
,
9
-
-
.'
"
.
-
)
-
$
(
"
*
",
,
.
,
9
"
$
,#
)
$
"
,
,
,
$
,
,
$ "
,
+
"
. !
(
),
+
–
'
"
$
$
"
).
,
,
,
<
–
,
-
:
9
"
$ ,
–
#
,
+
"
,
+
-
,
,
"
-
,
.
XIX .
,#
.+
$
,
9 ,
$
-
"
"(
) "-
". +
,
$
,
#
. +
:
"
,
"
"!
"
$
$ –
,
,
"
(
"
"
.'
"
"
)
. .)
$
,
$
"
,
,
,
7
#
,
$
(
$
–
),
$
–
" "(
-
,
,
9
-
.
).
"
"
,
" ("
"
.
7 -
,
");
,
,
,
"
. )
.
+
!
"' $
"
"),
$
,
" ("%
"
-
: "/
". )
$
,
",
,
"
(
11
.!
+
.
-
10
)
,
,
,
$
-
"
,
.4
"
,
-
"
,
7
,
(
" "). 4
,
"),
" ,
)
"
7
. =
(
,
.)
7
",
,
.4
,"
7
"
",
"
)
,
–
7
-
-
).
",
percipii ("
$ (
,
"
)
(
"
"
,
(
"
-
)
),
".
,
(
,
(
$
, "
,
7
-
.
$
-
,
"
7
,
,
esse est
$
"
", $
7
,
"
,
,
,
""
$
$
$
$
$
7
-
7
,
"
-
–
,
,
(
-
).
-
$
12
.,
–
(
7
),
+
,
$
,
,
7
-
.
. ;
)
,
$
,
" (
$
$
),
7
-
$
,
$
. (
7
. - ,
,
"
-
.
,
,
$
,
,
7
", "
,
". #,
", "
"
"
$ "
, $
"
,
", "
. .-
,
7
.
$
$
-
"
-
7
.
,
,
"
(
,
,
"
,
3
),
3
,
,
7
,
". - , +
"
,
"
-
,
,
:
,
,
,
,
$
,
,
,
.5
:
&
")
-
""
,
"
7
. +
"
,
,
,
,
4
,
.
$
,
7
. =
,
-
,
$
$ )
.=
,
,
",
7
,
"
""
"
.
,
.
"
-
.
7
(
,
"
"&
7
,
,
$
,
,
.!
"
,
,
.!
,
(
()
,
, ,
)
,
7
). !
"
$
"
8. 6
(
$
)
,
$
,
+
-
(
"
, 9 ),
)13.
(,
,
#
"
"
"
-
"
,
$
(
)
$
"
-
"
,
",
.
"
"
"
,
"
"
$
"
"
.#
"
,
"
-
,
" (
"
)
. #
"
(
"
-
,
,
"
,
"",
-
)
"
(
"". #
–
,
"
)
"
–
,
(
)
,
"
",
,
"
-
"
. /
"
,
?'
:
-
$
,
,
–
$
,
"
,
"
.
""
"
,
.
,
"
,
"
"
.
/
I
&#-0=%&08 # -5**5&-60*> 08 - 0'#1#8
,
1
"
"
-
1+3, 4
!*. * 5*
. */
#%-! #/5%&!5 ) 5'6 5'!.*5 #5
,
,
,
"
,
,
,
-
"
.
"
"
,
,
,
"
,
"
,
-
.
,
'
"
. .),
,
III .
. .
7
$
.(
, V-III
(+
"
de facto /
,
$
" /
$
,
1
.%
.
$
&
&
-
,
,
"
,
"
"
.
$
-
,
" .
,
,
,
,
('
)
"
,
)
),
"
(
;
(
,$
),
,
$
"
:
),
(
"
$ "
"
.
"
$
,
"
-
1
),
),
"
"
,
,
"",
(
-
.4
$
-
.
,
4
-
.'
,
"
"
"
. (
"'
-'
(
"/
-
"
"
–
". /
"
,
#
"
"/
"
" – ";
".
$
"
-
,
-'
,
<
$
. .,
")2
"
"
– "'
&
". 0 "
;
",
""
"
", "#
",
("/
")
–
II .
-
. .,
(179-157
– 168 .
. .). !
$ –
–
,
" +
$ .
,
(/
"
(III .
.
. .),
1
, V-III
. .),
-
-
.
%
,
: 1) "&
"
$
", [
") –
; 3) "%
[
,[
" ]
" ("# "
" ("6$
]
$
" ("1
" ("'
"); 8) "%
[
]" ("1
"" ("$ "),
": 1) "'
- " (";
- "); 3) "
") 4) "
$
' -)
)
"
.(
[
2) "&
]
" ("# " (".
"); 4) "!
" "); 5) "
[
"!
[
"); 7) "%"
[
" ("8 $
"); 9) "
10) "&
$ "
" –
",
"); 2) "!
[
[
]" ("1
" ("#
]
]
]
$
" ("1
"%"
–
[
"
$ "
,
]
-
"
.
3
$
,
";
-
.
",
-
"
,
-
",
'
"/"'
",
$ "),
$ ,
"
"
"/"
"
"'
-'
"
"/
(
"
-
#
".
"
-
,
"
-
,
4
(
"); 6)
$
")
" ("3
-
",
""
!
");
]
]
").
$
"&
"
"#
%
1
",
"
)
,
,
,
,
.
-
"
"
,
-
.
,
!
",
"
-
"
"
.)
90-" . XX .
$
,"
$
,
.+
$
"
5
"
$
"' * -
"
,
,
.
,
,
6
.
$
-
IV-III
,
.
. .
-
,
,
"
.(
,
"
$
"
"
,
$
(
.
)
,
"
$
)
"
,
"$
.
$
–
"
(
$
,
,
)
"
(
$ -
-
,
.
(206
. . – 220 . .)
,
(
"
&
,
.
-
,
"
, "
"
" 7. )
$
-
"
8
. !
.%
XI .,
""
IV-VII
). #
"
&
"
$
-
"
.(
,
$
(
"
),
$
-
"
.
(960-1279)
XI-XIII
.
-
&
. ;
,
-
(
)
;
,
,
.
/
,
$
,
9
. (
,
,
,
%
$
$
7
,
,
,
,
,
.
1644)
-
,
"
$
,
). !
1
$
(1644-1911),
$
,
. XVIII-XIX .
.
$
8 XVII .
(
(13683 $
,
'
$
"
"
/
$
. %
XIX .
-
,
,
.(
,
3 -
*
$
,
,%
3 -
"
,.
-
1
"
.,
,
.
$
!% ! ?5 ;0 0&-5 #%-#&# &#-0=%&!,! # -5**5&-60*> !,! )0--5 0
,
'
$
, ' .
..,
0.#.&
$
,
,
,
"
,
$
,
"
#
.
-
$
.&
,
,
",
",
(
,
,
-
"
. &
"
)
,
*
"
(
8 -
&
)
-
,
$
"
;
. -
"
.
,
$
,
,
"
,
,
,
,
, –
,
,
:
&
$
"
"
,
"
,
-
"
,
;
("
,
$
,
"
. )
"
)
,
$
,
,
$
-
:
)
"
.
(
"
+
",
,
,
,
,
$
– "
"-
")
", '
,
,
-
:
,
+
. 8
+
,
, "
$
,
-
"
$
:
,
2
./
,
(
,
"
"),
+
" – "& -
"
( ),
,
" ("#
)
,
.)
)
,
(
+
"
$ "
").
,
,
$
")
creatio ex nihilo
.
,
.+
,
,
"
XVIII
,
+
,
. #
,
+
,
,
.
"
,
'
XVII-
,
"
.
" "..
".
-
,
":
" ,
"
–
,
$
-
.
,
#
,
.5
"
,
,
,
-
"
,
.#
,
). )
–
(
("
,
"–"
"
,
,
,
,
-
"),
$
"
(
);
,
,
-
.
(
$
" .)
$
"
!
"
"
,"
",
$
" ,
", "
"
,
.
". #
,
("
"
"
(
"
(
");
-
)
).
!
"
,
"
-
,
"
$
"
–
$
"
,
,
. %
,
"
$
-
.
"
!
",
,
"
,
,
–
–
,–
&
,
(
-
,
. .(
-
.
,
,
,
"),
"
,
$
–
").
" ("
–
$ "
% (VI .) "'
*
,
#
:
$
–
"
"
". )
4
",
;
-
,
"
–
"
.
-
,
2 ,
-
,
.)
–
"
.
,
-
6
.
$
(960-1279)
"%
,
(1368-1644),
.
-
XX . ' -)
( ),
–
,
,
(
,
).
-
#
.!
,
"
"(
'
.*
).
,
-
.(
$
,
-
.
&
, $ $
– ' -)
10
"
.
"
–
&
,
7
(
"
,
,
,
,
),
$
"
). #
",
"
-
$
"
,
"
"
.#
(
,
,
,
"
-
XIII . '
,
(.2
(
,
)
-
$
"
$
"
$ "
.
"
,
#
-
,
;
,
,
,
.(
,
,
Sprachlichkeit,
"
,
-
".
,
4
,
. 5
"
,
,
;
,
,
,
,
,
.(
,
,
,
),
-
(
,
,
,
,
$
,
"
",
,
;
.
"
$
-
.
&
"
.
"
-
"
(
)
%
.6
,
"
,
"
"
,
"
""
"
"(
""
"),
–
""
,
:
$
"
,
. #
?;
"
"
–
,
,
-
'
,
(I .
/
,
–
"
,
11
–
,
. .),
:
,
,
.-
.
,
,
,
,
"
-
,
,
.
.6
$
–
.
,
)–
,
$
) –
,
,
$
, –
– ",
,
"
(
(
,
#
,
' "
"
(
-
).
,
"#
,
– "
"
"
,
,
,
"
-
' "
" – "
"
"
$
. )
,
..
-
"
,
"
,
"
.+
,
"
"
,
"
"
. .
,
–
"
,
.
.!
"
"
,
"
"
.&
.
"
–
–
.
.&
,
.
,
,
"
"-
–
( ); "
–
,
–
$ ".
"
.
.
,
#
-
,
.0
-)
,
,
"
. !
#'
-
$
,
12
,
,
,
,
,
"/
-
.
,
",
,
.
,
-
.%
(
,
(
):
)
,
,
$
,"
"
"
$
,
.
–
"
-
$
.#
,
,
$
.(
,
.'
(
5
0
)
,
,
"
(+
$
,
$ -
). !
,
-
("
-
,
.
–
%
"
"
"
").
,
(
:
,
,
,
,
"
",
(
"
"
,
.
",
"
.
"
-
,
,
-
"
,
-
,
,
7
,
".
:
,
7
",
. )
,
"
"
,
,
,
,
"
"
").
,
,
-
,
"7
,
,
.
$
,
,
,
,
,
". #
:
"
"
-
"
,
,
-
,
.
"
,
%
,
4
,
$ ,
" "
,
,
-
" )
",
. %
,
,
-
,
. )
"
,
-
".
,
,
"
,%
'
"
,
*
.
,
,
-
.
,
$
(
,
,
,
),
0.#.&
-
(
).
,
$
$
$
,
"(
). )
,
–"
",
,
,
.
"7
,
,
,
,
""
",
-
"7
.
,
#
,
,
.'
"
",
"
:
,
"
"
"
"
"
,
"
,
–
peuple sans religion,
"
,
,
-
,
.)
"
"
,
"
-
"
.
-
"
. )
XIX .
XX .,
,
",
$
,
$
,
,
(
). -
,
",
,
,
,
"
$
,
,
$
. (
$
"
"13,
"
"
,
5
.!
5
"
" .#
"
".
$
$
$
-
"
,
.'
"
"
,
.&
,
,
$
(
&
,
7
,
5 -
'
)
,
:
.
,
)
"b",
" "
. &
,
,
"
" " "b",
" " "b". )
"
" (
)
5
(
$
);
(
")
(
()
)
"
"
$
,
),
. ;
,
(
$
:
;
,
).
,
,
"
":
,
$
,"
"
.$
/
,
"
,
:
"
,
"
"
,
?.
7
,
7
(
). -
,
"
,
$
"
,
.
"
",
,
"(
-
"
.
)"
-
'
,
-
$
"
$
"(
)14.
,
(
. .
-
). &
( )
(
)
,
"
.
"
,
. -
:
"$
"
,
..
,
"$
,
-)
"
'
,
"
,
,
-
,
.-
)
,
,
,
,
15
,
"
-
:
$
:"
.
(
-
- ;
"):
-
"
,
,
(
". #
),
,
"
:
",
,
"
,
-
,
,
,
, "
". !
$ ,
$ ,
,
"
,
"
,
.
,
.#
$
6-
,
$ ,
/
.
%
,
.#
–
,
,
"
6,
?" #
$
*
$
",
;
.,
-
-
,
*
,
)
.
.
,
$
: "8
.
-
,
,
"
-
.
–
,
-
$
,
#
1
)
" .
1
3
-
1
"+
&
,
$
,
.
-
"
.
,
,
"
7
,
$
,
,
"
,
.#
-
?16
&
$
,
. '
,
$
,
"
-
"
"
,
$
.!
7
,
"
"
,
?'
"
.
-
)
.
-
(
'.).)
,
,
,
(partition function). 0 "
.-
"
,
7
):
#
" . .
,
(
)
,
,
.)
"
) )
,
"
(AdS/CFT correspondence) –
8 -.
5"
,
,
.
$
–
.%
–
.,
(
. )
"
$
4. &
4(
–
%
,
) 5-
(
,
5
)
.)
*
...
.
&
),
(
*
$
,
-
,
"
"
?
$
,
7
XVII-XIX
"
"
$
$
"
. %
,
,
"
.
-
"
XX . (
+
"
"
.&
"
")
,
,
"
7
,
,
"
?
,
"
$
"
,
"
"
,
&
5
,
$ " "
)
0.,.)
" )
+ ,
,
"
)
)
XIX .,
$ " (
-
"
.
,
,
III
(
.
-
"
,
,
"
$
?
). 6
.)
&
.
-
4
-
,
,
,
.
XII-XIII
.
"
"
$
.&
-
"-
-
$
1230 ,
.(
"
"
-
-
$
,
$
.
"
";
"
"(
":
.
-
" (",
* -
"),
$
-
"
. !
"
"
- )
,
-
,
,
,
-
$
–
.
"
-
"
.
,
4
,
-
.6
,
"
":
,
.
par excellence (
)
,
",
-
. - ,
(
"
–
),
"
. .
"
"
:
" )
"–
$
(
,
.5
("
"
,
")
.)
-
,
. *
,
(
,
,
,
,
-
),
-
"
.
"
) -
,
$
&
.- ,
"
372-289
. .)
"
,
"
.)
"
-
.
;
,
"
. #
$
"
17
.!
,
,
,
"
"
,
(
,
). )
,
"
,
,
"
"
"
( .
"
-
,
"
"
,
,
.
"
.
-
,
-
–
,
"
,
,
,
,
"
"
-
.
,
"
"
",
). / -
,
(
,
./
,
.
,
,
.&
,
+ ,+
-
,&
&
,
.#
: "4
,
.
$
–
,
,
",
",
,
. "5
,
,
$
?"/
,
?" –
."
", –
,
)
,
". #
.
-
-
,
,
/
,
,
.
,
"
,
"
,
-
$ "
,
$ ,
.
,
$
. (
$
,
-
,
,
,
.
,
!
"
"
"
,
"
"%"
/
'
"
"
)
" ("- (1017-1073)
"
,
X ./
,
-
"),
$
. !
"
"%"
,
,
"
/
-
'
( . 989),
.
"
$
"%"
-
"
"
"
"
.
"
#
' "
(
+
(
),
),
;
.(
$
(
-
)
,
5
( )
#
(
1
). !
,
-
(
-
$
,
[
"
("
! -
).
,
"
", "
( )
!
(
]!
",
"
"
", "
( ). #
"
(
)
( )
,
( ). #
$
,
,
.)
"
"[
]
"(
"
"
" $ "(
prius'
) "
-
"),
,
(
",
;
"
-
)
"
) "
"(
),
", "
"
". "%
$
"
). #
,
"
,
"
$
(
"
"
)–
-
.
"-
(
"
"
,
")
,
"
: ")
+
,
"
:
"
"(
,
+
( ),
,
(
–
,
)
–
$
" " (
–
"
7
",
"
–
"
,
"
$
–
, –
"
.
,
, "
",
"
-
,
,
,
,
,
,
). - ,
-
(
,5
",
):
-
"
-
). 4
"
""
"
-
–
%
(
+
-
)
( - ). –
,
,
"
: "!
,
–
'
-)
".
,
–
,
,
,%
,
"
"
. (
)
".
,
$
"
18
(
)
(
-
)
"–
"
"
,
#
"
,(
,
)
& -
.
!
-
"
,
,
,
(
,
,
):
,
(
;
:
,
,
,
,
,
). &
"
"
,
"? '
,
–
–
(
,
,
–
,
–
–
-
). !
–
.'
-
"
,
-
,
.)
"
:
–
.
'
–
!
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-
.
–
4
•
-
–
–
–
.
•
–
–
–
-
.
–
.
.
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
" -
–
–
(
%
) 4
(
),
,
"
,
,
,
"
( ). /
'
,
$
: "
$
". #
)
( ) )
)
)
,
$
,
–
$
$
1 ,
#
)
.
$
"
"
(
"
",
"
), "
"
(
)
-
"
"
'
,
, #
' " .(
.)
4
$
:
(
,
(
"
),
:
,
,
4
"
–
-
-
$
"
. '
"
- ,
)
-
)
.
(
$
$ –
. )
-
"
"
"
,
(
,
,
$
),
-
,
"
"
19
.
""
2
,
4*! , /"
) 5'%-0 *5 #8 !
' – 4*! *
5.5 #. &!%.!*!,#/5%&#= &! -5&%.%
,
" –
II-I .
.'
$ "
"
",
,
$
",
,
20
$ "
.
&
,
"
"
"
$
.
$
"
7
,
"
,
)
"!**
. .,
-
,
(
)
"
.
"
"
.
-
"
-
:
1. 1
2.
"
",
(
;
;
",
2626560
3. ,
138 240
$
5120
";
,
"
"
"
,
". (
)
"
"),
19
,
23639040
,
"
,
"
(
24
104 .
),
6,
"
171
-
,
.&
,
,
–$
$
"
. .,
,*
%
"
-
".
–
23639040
,
),
(
"
,
,
:
-
( XI .)
-
$
.
'
"-
"
,
.'
"
:
129600
(
–
360 –
$
"
")21.
"
",
-
.
)
,
III .
. .,
-
,
"
(
"
),
(
). -
,
"
:
.
(
):
-
,
-
,
,
,
. .
-
#
. - ,
XVII .
$
("4
1
") –
"
",
XII . 1
(
),
–0
(
,
"
-
–"
").
.
:
(1368-1644)
),
"
(
)1
"
.
)
"
,
" "
1
.
,
,
.)
.
(
1637 .
,
"). 0
.
/
,
1 ("
") "
("
.
", "
%
)
&
3
-
1911 .
,
"
",
-
":
&
1
–
-
,
1644 .
"
..
,
" (
"
-
-
&
.
-5! #8
5+5% !,! .0 '0-0 (-8 > .# )
-
)
,
: ")
" ($ $
-
"
(XIV .) "-
* ,
,
,
": "! 7
".
200-300
$
"
,)
,
. '
).
,
,
"
.,
III-VI
7
"
"
,
-
;. .),
. '
1911 .
&
%
9,
"(
)
%
$ "
,
"
"
1927 . ,
.
&
'
7
-
"
–
"
"(
(
.
"
.
"
"
-
,
–
3
,
7
)
). %
"
-#
–/
6XII-XI
(
%
.
. .). /
(
$
),
,
$
/
(
,
$
–
-
–
%
)
–
.
6-
,
,
&
.
"
"
"
.
$
–"
;
"(
")
.
$
,
$
). +
"(
, . . &
, . "
.!
"
"
" "
,
$
,
"
,
(
,
),
-
,
7
-
,
.
,
$
,
$
)
,
"vox populi – vox Dei" – ",
5
-
–"
$
. )
$
&
,
"). (
–"
,
( "
–
.
-
$
+ -
".
.
22
-
(7-25 . .)
.# .
,
.
"
"
"
,
,
"
$
"
,
"
"
,
.
.
'# 0%-#= ?= 1#&* # -5*! '# 0%-##
"
-
,
'
,
-
.
1. !
. )
,
,
(
$
)
.
,
-
(
,
).
-' ,
. *
"
,
,
4
–
,
,
,
.
.
,
-
-'
-
,
" . !
(
-
"
2. -
. .
" .
-'
"
,
)
-' )
23
":
-
,
.0
-
,
,
. -
"
,
$
$
"
.0
""
,
"
"
"
""
"
" ""
.
,
"24.
–"
"–
,
.
-'
.
"
," $ "",
.-
"
.
"
' ,
,
"
–
.
.5
"
)
,"
,
$
-
"
.#
"
"
,
.-
"
"
"
:
a.
b.
c.
27 . . .,
.
;
755-756 .,
0
* -$
$
1127 .,
9
()
,
,;
$
-
"
,
, 27-220).
$
907 .
%
&
"
1279 . (
).
d.
1861-1875
.,
-
-
,
"
)
!
,
"
;
&
,
$
-
-
"
.-
&
"
".
,
;
7
7
7
$ "
,
,
"
25
.&
,
,
$
-
$
,
"
"26.
!2#1#0*> !5 #%-! #!)#%0 #5 #.)5 %&!. &#-05. '# 0%-#= ?5 #%-! ##
"#
)
"+
;
,
,
.(
XX .,
1 " ("1
")
"
7
(
"
" )
–
"
"
$
,
,
,
$
,
,
;
$
,
$
"
"
.&
,
"
.
" " ,
$
$
,
"
$
%
-
$
28
&
")27. !
$
( )
; "
"
$
(
"
$
)
,
"
,
"
"
(
&
),
.
"
,
&
"
-
"
"
.
"
",
–
"
29
"
. %
"
,"
,
$ ,
$
"
.
"
(
)–"
(
; 2) -
"
&
,
"
"", "-
", "", "-
(
"
-
);
,
, ""
.; 3) <
: 1) ! "", "-
);
; 4) !
(
)
–
,
$
(
)
7
,
-
)
.
–
3
:
(* ) % ,
9
$
(420-479),
(
,
).
$
,
&
.
$
#%-! #8 &0& 5, 5%%. #%-! #!%!2%&08 &! 15)1#8 30! 9 0
,
"
,
,
-
$
. (
.
;
,
$
$
"
)
(
"
-
"
.
,
"
$
9 (
II
.
% ,
III-II
.
–
"
. .). +
8 ,3 -
"
$
. .
"
,
-
(XII-XI
.
. .). )
-)
'
.4
$
"
"4
:
)
$
"
(
)
"
.
")
(
"
'
"*
6-
" ("*
"
5
(
)
),
),
(
–
XIX . (
&
–.
). &
)
9
:
"
-
,
,
(&
" .
5
5
0
. '
,
9
,
)30.
-
,)
,
' .
31
.
"
.#
"
"
.
$
3
9 (1011-1077)
,
"
(
9 ,
3
"
.: "
"( .
"). (
),
,
"
"&
,
)
" ("#
3
9
")
$
,
"
"
(
" (
$
",
"
(
). #"
)
"
",
"
), "
"
"
:
(
), "
"
"–
"
"
" "–
"
"",
(
"
"
"
".
, 129600
,
)
)
.
!
3
:
", "
"
"
, "
"). )
–
,
"
",
""
,
–
)
,
" –
" –
"#
.)
–
(
"
,
,
(
,
(
"
,
–
,
", "
"–
,
"
–
"–
-
),
"
$
),
.(
"
"
,
,
.
3
–
9
"
"
"
(
"
",
). &
$
"
",
,
(
"
) "&
"
) "
,
.- ,
,
,
,
,
,
"
(
)–
(
$
-
"
"
( )
"
) "
-
,
,
$
,
,
.4
"
(
)
.
,
)
( -
9
"
-
"
"
"
"
9 ,
(
). )
$
,
,
,
"
$
"
,
,
3
(
9
,
,
,
, "
)
$
"
,
(
"
"
"
),
(
3
,
)
$ "
–
$
)
9
–
3
% (
,
-
:
"
(
)32,
"
$ "–
.%
$
). 4
9 ,
(
-
.
)
,
3
,
"
3
$ "
,
(
-
). &
(
).
9
), 3
-#
(
,
-
XI .
"
. .) /
3 9
(
( . .
"
,4
VIII-VI
-
). %
. .
XI . . .),
;
/
.
.)
/
,
-
",
.
,
-
3
9 ,
,
-
.
- ,
$
(
'
)
-)
,
.
.1
-
)
.#
,
.-
&
3
,
,
,
-
9
,
$
%
.
,
-
,
3
,
"
9
,
$
"
-)
'
.
,
"
9
3
,
,
,
". +
)
-
,
–
"&
-
$
-
$ "
$ "
33
.
3
,
90 *
9 "
0 '* - '"- *
:*/" ":**
"
$
(
!"
- '"-
"
,
). ! -
,
,
,
,
,
'
"'
-'
",
-'
"
,
$
"
"'
-
"
.
"
.
"
( . 25):
,
;
$
,
$
4
!
!
!
8
'
$
$
!
,
$
$
.
,
)
,
,
)
,
, "
"
,
!
!
$ !
.
-' .
.
-
.
)
/
4
,
'
,
,
,
4
",
.
.
" –
"
.
.
.
.
.
"
4
'
34
0'
.
(
.
-
"
",
"
.'
'
-'
"
$
(
)
"'
-
$
,
,
.(
,
"
,
"
,
. (
$
(".
)
,
,
,
+
(
$
").
7
$
.&
,
–
,
"
).
)
,
'
,
. 4
&
,
5
–
,
7
(
7
)
$
36
"
-
,
,
"
"(
"
"),
,.(.,
"
"
". )
,
"
res cogitans – "
35
. #
-
-
7
7
,
"
(
;
. '
,
,
–
)
-
,
,
, ,
;
$
,
.
:"
.5
"
$
4
,
"37.
" *
38
0
.
"
"
". '
:
"'
-'
" ( . 11):
"%
–
.
.
,
–
,
–
"
.
,
-
.)
–
,
"
–
-
,
".
("
;
"):
"
,
,
-
,
,
.%
$
$
$ .)
,
!
-
?.
–
. &
–
$ ,
$ .
,
.$ ,
.)
–
–
"39.
$
,
"
,
$
,
-
,
). '
(
,
,
,
,
–
–
,
,
)
(
– "
". "
,
,
"
,
,
$
,
$
,
"
,
.)
"
"
-
7
;
-
"
,
$
;
"
-
".
. 25 "'
. 4
-'
"
-
'
(
,
.%
, %
)
),
–
?%
,
,
,
)
4
&
$
,
'
.,
. )
–
"
(
$
$
.
,)
-
$
'
"
.
,
;
:"
,
"–
,
40
" .#
,
–
"
.
–
:"
.
"41.
–
)
'
-
,'
,
-
–
;
.#
,
,
"
42
.4
, ""
",
-
:
)
" (
1954 .
;
:
, "/
/
,
/
/
,/
-
/
$
,
,
–/
: ".
-
",
-
,
,
.)
,
.(
/
-
$
"43.
.(
"
(
-
",
,
,
(
&
)
,
-'
"'
'
"/
":
: "'
,"
" (#
"/
"
-
,
) .
-
"
,
:'
,
–
"
" '
44
"/
'
)–
,
.
-
(
5
:
*
.
.
"
%
%
–
%
,
%
%
-
.(
4
"
.
. 6)
-
"
–
,"
'
"
%
&
. 5
"
"/
"( –
–
".
-
" ",
,
$
"
(
" –
-
)
(
,
"
.
–"
-
")
"),
-
.!
. %
,
–
,
,
.
,
,
,
$
$
-
?
,
,
,
(
),
,
–
),
(
"
"
").
"
– elan vital +
(
-
,
-
-
-
,
(, %
$
)
-
,
,
(
–"
";
"
", "
", "
"
"
"
"–
morphe – "
").
"
( ),
(
";
)
"
(
-
"
-
),
)
(
"
). 5
,
,
'
,
,
,
–
,
.
"
4
"
"
": pragmata, . .
: "6
,
$
" "
"
""
,
"
$
"
46
,
$
"
(
–
,
–
"
:
"
$
-
$
)
,
",
0
%
,
-
47
–
" (praxis).
" pragmata
""45. ( ).
.
-
.
)
,
,
"
"
"
. /
,
-
,
–
–
(
)–
(
7
"–
&
4
./
4
,4
,
7
), /
,
/
,
4
("
/
-
),
.%
"
", "
.
,
,
"
(
)
-
.!
(
,
).
,
-
,
/
4
,
. .
-
-
. /
7
-
7
.%
;
(
)
,
.
$
,
+
,
$
,
–
"
,
.)
"
-
,
",
(
#"
%
,
-
(
),
&
")
–"
-
,
,"
",
,
,
-
7
,
(
)
–
.
,
'
,
"
$
"
"
,
"
,
"
,
,
"
".
"
"
", –
&
"
4
(
48
.
$
;
,
–
,
.
-
),
,
,
. 5
/
- -
, "
$
,
...". "+
...", "
$ ,
"
,
,
?#
-
,
:
,
$
. %
5
,
( ),
–
-
,
"
.
;
!
"
$ "
( ),
"#
" ("&
"
)
"&
"
"51. "&
",
)
-
"(
,
-
,
,
)50: "-
–
'
(
$
"
",
)
"
–
,
$
"). %
"
)
,
-
"49.
- ,
", (
4
–
– "
.
-
"
$
",
)
",
,
52
–
.%
.%
,
,
,
,
"
,
-
.#
,
,
-
,
(
0. .6
),
,
"
.(
$
,
-
,
,
-
)
,
,
.#
"
"(
)
(.*
"#
:
,
,
(
,
"
. – $. %.)
;
,
-
;
)
$
.
,
$
,
"53.
&
&
)
.
".
-
;
"
-
"
"
$
.7
-
(
"
,
–
$
,
7
,
(
,
-
;
)
-
,
).
(
"
"
(
"
"
( )
;
,
-
). )
,
(
8 -
). )
,
#
,
$
"
"
54
"
"
;
thing – "
. .+
"
"
"
$
" (1954)
" (ding)
"
"
" , "
.
", "
", "
,
"55.
"
,
,
$
,
"-
"
4 ,
,
"
,
"-
. .,
"
"
(
),
56
"
1
(
", "% $ "): "<
.4
"
"
4
,
( ),
.
–
7
".
-
.
$
" ("'
6
"),
&
"
"
,
" – "/ ( ),
(
)".
$
-
.#
"'
,
"
"
"/
"
"
"
". #
,
,
.
$
,
,
,
;
,
,
.
"
,
"
"
"
",
"
-
,
-
,
&
.#
-
,
$
,
"
,
-
,
)
, –
,
"
( ),
–"
"
", –
-
"
. #
,
$
. &
,
;
"
$
,
,
,
-
,
,
.
4
,
5*
"<
0, 4 ! 0, ;
–
4 ! *
+ *
- '"- 4< /*
,
$
")
"1
! +4 '*-
–
#
"
"–
-
,
.
;
,
$
(
"$ ,
,
,
" "
.). +
,
-
,
"
.
,
,
$ "
. Locus classicus
"&
) (
- )
"
–
"
(
"%
": "
)–
4
"
"
(
:"
).
"–
$
"
-
"
"
-
.
1. <
–
-
.
-
2. %
–
,
,
$
,
.
3. <
,
,
$
. %
"
.
4. )
,
,
;
.
)
$
,
"
"
(
$
.5
. -
(
(III .
(V .
. .),
. .)
$
"
). !
"
$
&
XVIII
$
. -
57
(
/
"
.,
.
"
"
,
&
XIX
)
-
-
$
& -
"
),
,
,
$
"
"
,
"
)
" ,
"
,
"
"
,
-
"
.
"
"
(
%
,
("'
"
.
-
"
$ ",
", "(". " "
", "+
-
"),
")
618 .). )
", "/
"*
")
,
-'
(
-
", "* "*
,
/
,
(
2
,3
/
9
"
"
" "),
(
"
1
#
"
$
,
-
). !
1
"
-
",
" -
-
"
.
"
,
)
&
'
#
.+
"
,
,
,
-
'
(!
,
(
%
)
()
&
,
,)
)
"
-
"
,
(
,
"
&
,
,
?" –
),
/
(
),
(
"
,
4
,
&
. '
: &
,
-
"
,
-
"
. %
,
,
&
,
,
,
"
,
– "6
-
"
,
,
(
,
").
,
4
-
).
$
,
:
"
(
)
(
"
$ ")
"
(
"
'
"
"
-
")
,
"
,
"
&
"–
"
"
-
,
,
.
&
"
"
,
-
"
.
,
&
,
,
"
"
$
.(
"
,
" (
(
),
,
)(
,
,
). (
"
,
-
-
$
,
$
"
-
,
,
-
,
.
%
,
$
"
$
,
"
–
(
-
)58.
'
,
,
,
,
.
,
,
,
,
–
-
,
"
( ). )
. '
()
$
'
$
,
$
)
)
(
,
,
(
"
,
#
,
"). )
,
. %
;
" )
: "(25-220 . .)
(
,
),
-
,
.-
$
,
"
,
$
,
"
.
$
-
"
$,
(
$"
(
$
)
.)
$
"
,
"
(
$ ""
"1
",
"
anima),
"
"*
;
$ "). &
$ "" (
"
". ' $
,
,
(
,
; animus)
,
)
"
). ) ,
, -
$ .%
"
,
-
,
$
$
( )
( )
,
,
)
(
–
$
.
"
7
,
"
"
.-
"
"
:
$
(
),
-
,
"
,
"
"
"
,
–
,
$
"
"
$–"
"
( "
$
,
-
),
",
). &
(
–
$
–
,
"
$
,
;
–
,
,
-
$
–
"
,
,
.&
,
"
(
-
.: "#
":
$
-
,
$ "). #
",
,
$ .- ,
"
" ,
,"
"
/
,
)
,
,
"
-
$
" ,
$
,
"
,
.
$
(II .
(/
;
$ )
)
,
. .),
,
-
,
'
,
(
"
-
.
-
,
,
,
"
59
,
"
% (1130-1200)
,
) ,
,
.
$
$
:
$
"-
,
,
-
,
"
<
(
"
),
,
.
"
,
"
$
$ "
"
,
/
-
"
.)
,
,
"
(
$
-
" "
$ ",
). *
"
1
841),
7
,
,
-
,
,
(780-
",
.
"
,
&
" .
$
.0
.
"
-
"
(284-363),
;
"+
( )
"
,
"
"
(
).
(
–
.-
)
-
–
" .)
$
,
:
:
.&
,
,
,
)
.&
,
.!
$
–
-
"
,
$ $
$ '
,
.
(
"
-
,
.
,
.&
,
(
,
":
( ),
.#
"
-
.
$
-)
?"60
,
-
(
", , ;
). & " $
( );
,
,
,
-
$
. %
,
,
, ;
"
,
(
"
,
). ) -
-
,
,
–
,
-
,
"
-
"(
"
).
,
-
,
-
",
,
" .!
,
"
,
#
$
" .
"
" .(
"
"
,
&
"
,
, ;
$
(
" – "%
""
;
, ; -
,
$
. /
, ;
:
"+
). .
-
-
"
-
:
"
$
,
,
"
,
"
–
" ,
" :
–
-
"
,
,
,
,
,
'
(
"
V-VI
,
,
,
"
. 2
,
-
/
,
-
).
, ;
$
,
"
.!
,
,
"
,
.)
"
(
"
,
"
). %
,
,
").
"
;
(
,
(
"
"
(
"
,
,
-
,
. 6"
,
"
,
. .)
"
(
)61. #
,
,
" .
-
,
"
-
"",
,
,
"
",
. #
"
",
,
( )
,
.
)
.
$
.4
, "
,
-
-
" , ;
,
-
;
-
(V-VI
.),
"
; "
-
(
"
"(
)
"
$ "
(
)
"
-
).
)
$
"
$
"
-
.
1
"
#
–
+
.
,
?
.
,
.
,
.
,
.
?
,
,
#
,
$
-)
-
#
.
)
6
-
4
$
–
- ,
–
,
,
,
.
,
–
/
)
%
-
(
?62
,
"
"
1
$
-
#
"
,
,
,
,
)
('
)
-
$
,
.
,
,
$
,
-
,
. /
' -)
+ ,
,
-
–
,
?
"
-
'
,"
,
,
.6
/
-
,
,
(
.#
$
'
,
-
;
: "!
),
,
6
.#
",
"
63
$
)
%
;
$
,
#
'
-
", –
6
"
",
"/
$
"
-
.
-
. - ,
" "* -
-
"
"
".
(
)1
# (II .
. .). -
–
.
–- 1
" ",
"
"
(,
9
"" ('
; 365-427),
,
)64.
,
–
. &
–
"
$
-
,
,
(
)
"
.
.
.
",
-
-
",
",
$
-
"
%
),
"
"
(
,
$ "
– "
"
(
"
-
", "
,
.- ,
– "
– " "
",
" -
"
",
–
")
.)
-
"
,
-
$ "
,
-
"
"
-
-
.#
"
(
,
),
:
(
-
" $
,
"
"
)
.)
–
,–
,
"
,
–
$
$
-
$
.
" -
1
.
,
"
-
,
.!
"
-
"
:
'
%
)
* $
#
-
,
;
,
.
$
.
,
,
–
"
"
$
–
"
$
'
4
,
.
-
"
in vino veritas:
"
,
",
,
-
$
,
.
:
-
"
.!
. 5
.'
-
#
(
)
–
-
,
-
,
. (
-
(
,
)
. -
"
(
"
,
,
"
-
,
–
,
$
)
-
.
.#
-
)
-
-4
-/
' ".
-
,
"
(
)
,
,
"
. ' "
,
:
,
,
-
"
,
./
" :
' "? !
#
<
!
<
#
,
$
"
:
.
,
.
,
"
,
"
".
"
"
-
".
:
$
,
$
-
,
" "
,
$
,
8
. 0
"
,
,
–
-
:
-
,
,
$
,
"
.
,
,
..
. #
"
"–
.
"/
-
,
-
"
(
.2
"
-
)
"
". (
"
$
. 0
,
"1
"
(
",
-
– "
-
"/
"
;
,
"/
)
"
,
7
,
,
,
$
,
,
&
-
,
,
,
"/
-
",
.
$
,
,
"
-
". (
-
.2
. 18.
-
/
,
,
,
.+
,
,
,
,
,
,
,
: "&
,
,
$
-
$
,
,
-
–
. 18
,
$
?" #
$
-
.
$
$
,
,
,
,
"
.
"
,
!
-
$
$
"
,
,
$
.
"
"/
-
"
"
"
"
""
–
,
",
,
–
–
-
"
,
$
$
"/
"
-
–
". ,
,
"
"
"
.
2
"
)
-
$
,
:
-
"
.&
,
"
,
,
,
),
" "
,
.'
(
,
,
$
,
-
,
$ ,
,
-
:
,
'
:
",
.(
$
)
,
)
"
"/
-
". !
"
,
,
-
/
-
.
,
:
-
",
"
. 18
"
"
"$
"&
";
3 ,
,
,
?%
–
,
–
.8
"
.;
;
.-
-
-
,
' "
.-
–
–
.
. /
.
,
,
.)
"(
,
.#
.#
-
/
.' "
-
,
,
"
"
–
.
)65.
. ..
-
" "
,
(
-
),
,
"/
-
,
.)
,
",
,
"
. )
$
"/
-
" –
"
–
,
( . 1)
.
$
""
-
,
,
,
$
"
. #
"
$
"
,
$
(
"
",
"
(
,
,
)
"
,
$
,
,
,
–
$
;
"0
" )
,
"–
#
"
;
,
,
"
"
,!
!
(
,
,
"
,!
".
"
!
,
,
"
,
$
66
.
#
,
&
(
)"
)
(
–'
)"
.
" "/
(
-
"
%
-
3
"
#
(
–$
.
–
,
%
)
$
(
,
,
"
""
(
).
"+
, ;
-
". )
.
1) "+
-
:!
: "%
(
)
"67.
–
,
$
;* .#
$
" ( . 14).
2) "+
,
-
: "%
,
"
,
"
,
.%
;
,–
,
). -
(
,
,
$
,
$
$
,
,
,
-
-
-
"" ( . 3).
(
, ;
"
, ;
,
-
"–
, ;
(* /
$
),
$
)
.
:
"
,
!
/
,
/
,
-
/
. )
,
/
-
(
),
&
,
,
,
"
$
,
$
.
"
;
,
"
",
.
$
.
"
"
"
.) -
"
"
,
,
"
,
*
-
-
/
,
*
.
-
,
-
,
1
,
"
" . #
,
/
,
"
.!
"
"
,
/
"
.6
$
.&
"
,
,
-
,
,
,
,
;
,
"
?
68
,
'
,
,
"
,
-
,
,
.
,
5
?
-
- ,
,–
.
,
,
,
,
,
"
,
,
,
$
" ( . 14).
-
$
.)
"
$
)
(
, ;
)
,
$
,
"
"
,
,
,
$
"
"
"
"/
-
",
",
"/
-
",
.-
$
,
", ;
,, %
,
.
, ;
). -
,
"
"/
-
"$
"
"
(
,
+
-
"
"
-
"
,
,
(
"
,
,
"
8
,
-)
,5
), )
. 6 "/
-
" ("'
,
$
-
"
,
–6
$ "–"
"):
,
,
,
–
.!
4
.!
,
,
"
,
)
4
,
$
,
.!
$
"
. !
,
;2 -
4
,
,
.
;
.
;
; &
,
,
)
;
,
.!
,
+ -
,
,
,
% )
,
2 -
",
$
"
"
3
$
,
(
4
).
,
"
'
;
-
,
$
; 1
;
&
-
,
-$
;/
,
)
; ;
-
)
3
-
, <
,
%
$
;
.
" 3
,
%
6'
,
$
'
%
,
%
,
#
4
;9 -
-
%
,
,
" )
.
,
,
,
;2 9
,
)
,
.
:
$
"
,
"
.
"
-
-
/
"
,
-
,
"
$ " ' -)
.4
/
–
'
:
"
-
(
"
).
,
!
,
("
")
,
" ",
,
" "
&
,
,
"
"/
-
,
"
,
"
,
$
,
,
-
",
1
"
(
9 ,
1
"
"' -
.#
",
"
7
-
,
-
.#
"
,
$ ,
+)
",
,
$
.
$
,
"/
,
-
,
1-
). )
",
(
"
-
) 13:
)
;
(
(
,
)
) )
))
,
)
,
-
.
-
4
" "
$
,
,4
.
$
,
,
, ;
.!
"
" ( . 3);
"
– ",
/
,
-
"
.
/
"
$
"
"
$
)
-
"
"
(
,
-
"
).
,
(
)
-
(
),
"
-
$
.
'
"
"
"
;
")
"
"
,
"
0..
"69,
-
$
"
.-
$
-
.(
./
. .,
"
$ ,
$
),
$
.;
"
70-" .,
.
III-II
"
$
"
"
. 4
,
"
;
,
(
$
"
.
-
"
,
"
"
).
!
.(
"'
")
"
"). %
$
' -)
" (";
"'
" ("3
"
"-
"
-
"
,
" (""
)
- "),
".
,
,
,
,
-
.
,
"
"
70
,
)
"
"
"
"
-
$
.
(
(
),
),
"
"
.)
"
"
,
$ ". ! -
"
,
,
"$
"%"
"
,
IV-III
)
,
.
,
" ("'
. /
"
"),
-
(
-
. .,
,
,
II
.
,
III
(
. .).
,
'
(
" /
- )
,
"-
,
.
-
,
&
(
,
-
" /
";
-
,
)
")
-
(
$
"
$
,
"
(
),
,
$
-
,
.
,
4
,
"
,
.'
%
$ "
"
"
,
,
,
,
,
"
"
$
"/
.
"
-
""
,
"
"
"
,
$
(284-363
"
"
"
;
"
"'
""
,
283-343 . .). "
"
", "
",
,
"
",
$
"
,
"
$
,
.!
$
. )
"–
", "
,
$
",
$
",
,
"–
.
"
,
"
,
-
"
-
),
"'
1) "6
".
,
,
),
-
$
)
-
(
;
$
;
" ; "
",
,
.)
,
–
"
,
.#
-
"
"
(!
,
)
(
-
,
"
-
".
2) ")
,
"
4
.
,
"
-
.)
$
.
' -)
",
)
,
",
<...>
,
-
,
;6/
-
"
"
,
8$. <...> 6 /
-
,
4
,6/
"
- .
,
-
+
-
,6/
-
,
#
$
".
3) "5
,
"
<...>
,
,
,
,
,
.' "
,
"
<...>
$
,
-
,
,
,
$
".
4
4
"
"
" -
"
,
.
"
),
"
"
,
"'
-
" (
"
,
"
(
$
)
"
"
. *
32): "&
".
4
"'
"
"
(
,
,
-
(
)
,
,
.+
,
,
"(
"
).
– "
",
,
$ "
,
"
.
,
$
"
"
"
'
"
$
"
"
,
$
,
"
"
$
.
$
,
-)
"
$
",
)
,
,
"#
$
,
"5
-
"
,
.-
,
$
$
"
.)
5' "
.
"
(XI
,
"
.)
"
,
$
"
",
71
.
"
,
6
-
$
"
$
'
-
".
"-
,
"(
,
.: "
,
-
$
).
"–
6
.
"
"
, ;
(III-IV
,
-
.) "+
" (".
,
-
7
").
"
" "+
"" ("*
-
"
")
, ,
,
,
&
,
.
,
:
,
., ;
, ;
,
,
"
, ;
,
,
.%
,, ;
,
(
;
,
,
"
,
$
.)
,
"
.
.!
, ;
,
*
"
,
),
,
"
-
-
)
. 6
,
,
"
,
,
,
,
,
., ;
,
,
.&
"
"
,
*
",
-
)
,
". )
,
,
,
, ;
,
.4
,
,
-
,
,
,
"
(
).
,
'
$
, , ;
(
"
%
1
,
)
,
.
,
#
, ;
"
,
-
.)
,
"
,
,
-
,
"
(HgS),
? 0
"
-
"? !
,
"
( . 5)?
&
"?
"
"
(
)
"
-
",
,
,
-
(
"
.'
"
,$
"
),
-
"
". %
,
,
.
$
,
..
"7
-
",
:
$
-
$
.
(
$
),
-
,
,$
$
,
",
. .
"7
(
"
"
-
"
).
-
(
",
,"
"
)
-
".
4
" (
. (
"
"
"
(
),
(
(
$
)
)
).
$ .(
.
"
.
, $
"
(+
$
$
"
"
,
;
$
.
",
,
"
–
"
).
,
""
"
" , ;
"
"". !
,
"
(
.
),
-
""
(
),
"
)
9
").
-
,
$
),
(
(
"
"
,
-
"
#
""
"
",
"
""
"
,
$
"
&
",
37
$
+
",
.
,+ -
.
"
"
–
-
,
-
$
/
"
"
-
,
$
"
$
$
)
, )
(
,
),
,
%
$
&
XII .
),
"
""
"
6
%
–
-
"
&
",
",
). !
$ "
,
, ;
(
$
-
$
,
72
$
,
#
(
1
1
(
1
1 ,
. III .).
"
,
;
$
),
,
,
,
-
"
(
"
),
,
,
,
,
"
.*
,
-
,
,
"
"
-
#
.
,
-
-
,
.
$
&
,
"
$
.&
$
;
-
:
,
(
, "
,
" –
,
-
)
,
,
"
,
,
"
,
"
;
,
,
-
"
,
,
$
,
"
,
,
–#
$
.
,
)
.
("
"),
"
.
$
"
–
"
"
( )
$
,
"
"
,
, "
,
,
-
,
";
,
$
""
"
" "(
"
)73.
,
,
&
"
$
,
.
#
$
(
-
)
–
.6
"
"
",
.)
,
"
-
"
,
.
&
,
-
<
#
(
–
). #
.
,
,
,
IV-V
$
$
(";
").
,
(
&
,
.)
-
,
,
(
-
"
–"
"),
"
,
" ",
$ .
,
%
,
,
$
-
"
"$
"
"
.
,
VI .
"
2
" " ("3
-
2
(
/
.
-
").
,
/
V–
. 515) "!
$
VI .,
6- (% 8 ),
";
,
$
,
"
,
%
-
").
,
3
9 ;
2
/
$ ",
;
-
,
,
-
" ("4
" (
,
),
2
/
-
.
)
(
2
/
),
"–
( ). &
$
(
.'
,
). -
"–
,
,
-
"
.+
"
". (
/
,
$
, 2
"
-
",
2
/
"
"
.
,
"
;
/
/
"
;
/
-
. "
"
, "
-
;
,
$
,
$ "
.
"
;
2
/
(
"
$ -
,
$
"
" ),
"
.#
")
" ("9
(780-841),
(
-
"
"!
$
/
)
"
$
;
3
. 713)
;
-"
3
"
" 1
" /
;
.
-
1
$
"
,
&
,
–
. 1
$
-
-
–
-
,
,
,
,
?&
$
,
$ "
"
"
-
".
,
#
,
-
1
/
-
,
,
?" 4
".
"
7
"
-
1
$ ": "5
"
"
,
&
"
"7
-
,
-
.
,
,
"
$
: "*
$
$
–
"
,
$
(
-
,
.–
"
,
,
-
$. %.)
. 0
,
.&
?"
, 1
&
(
,
7
-
,
"
),
:
,
"
7
", "
.
$
&
1
-
,
$
-
,
"
$
"
,
"
.
"
,
$
-
.
-
"
$
-
"
,
",
,
,
%
,
"
,
;
7
,
-
"
"
.
4
$
"
,
$
(
:
)
-
$
(
)
("
);
"–
,
"
+
. 4
"
"
(
,
,
)
,
")
,
"
"),
,
$
-
. )
,
,
,
.
-
,
"
"
,
,
,
"*
,
,
"
" <
", "
(
"
-
(
);
-
"
"
,
"
)
.
$
"
,
4
.
('
+
"
,
$ "
,
"
7
"
-
"
"" –
"
$ "
.&
" ("4 -
,
"
"
",
;
"
("
#
).
,
4
)
$
"
,
"
"
-
.
%
. .
.#
&
,
,
-
&
"
,
"
.5
,
-
. .
&
,
,
"
,
$
"
-
"
.
"
,
"
,
("
?").
–"
"
,
,
,
&
.
"? &
,
$
", &
-
,
$ -
,
,
.
$
,
",
(
,
),
,
"
,
$
.)
,
"
-
"
$
"
-
7
:
,
-
"
"
,
&
&
".
,
'
-
$ ,
(
,
–
),
$
"
.&
"
-
,
"
,
,
-
.
(
*
)
..
,
(
"
-
")
,
,
-
;
$ -.
").
/
" (";
-
"/
,
&
"
,
-
.
. -
)
"
$
,
"
$ ",
"
,
$ ")
",
. -
$
,
,
-
$ .'
"
"
$
:
"
,
"
,
,
$
?
"
(
,
. $ ", "
"
,
.
#
. -
". -
". )
"
(
"
",
"
"
(
).
)
"
"
-
–
,
"
. .'
–
,
-
–
. -
". ,
–
"
,
"
,
(
" #
)
",
$
/
" ", "
"
$ -
"
.
. -
)
"
"
",
,
. -
-
,
"
$
"
"
$
"
"
, "
"
"
-
.
,
+
(
)
$
"
"
,
",
.5
"
,
%
,
1
"
"
/
(
),
,
,
,
-
"
,
" 3
$
,
(XI-III
-
,
"
-#
(XVIII-XI
.
. .),
. &
$
.
. .)
,
-
"
"
.#
. -
(
%
* ),
.
"
. -
/
,
,
-
,
,
,
$
.4
. -
$
(
" (
)
;
,
)
"
,
. )
$
– "
(
),
"
"
7
.
,
#
. "
"
"
"
(
"
.
" – "*
,
"
&
-
.
"
"
",
,
",
/
+
"4
0
-
",
". +
"
+
"
,
&
$
,
$
",
,
"
"
"
"
"
/
").
-
/
$
"+
,
" .
"
,
–
$
4
-
4
.
5
,
+ * ! +4
4" " !7
"
*.
* + "!.1", *. =" +1 !
– '" :+2*
' . ! 1*2*.
-
;
!
,
). !
(
-
(
,
,
)–
"
,
-
6-
.
$
"
(
),
.
&
,
. !
"
. .
II .
!
$
$
.
–"
",
,
,
"
"
.-
"
,
,
(
*
.(
"
"
.!
")
"
:
,
,
"
")
.
$
'
&
.
,
.
"
"
$
sine qua
,
,
,
. %
" ("
$
"'
"):
6
)
-
:
,
,
6
.
$ ,
,
4
,
$
,
,
$
,
$
'
-
,
$
$ ,
$
,
,
<...>
$
,
-
,
)
,
,
,
,
$
,
-
,
$
-
,
,
,
-
.!
-
,
$
,
,
,
$
.
,
;
,
-
,
-
"
,
,
,
)
%
".
$
,
-
-
" $
,
$
-
.
$
–
:
". !
:
.&
.#
–
,
$
),
"
,
'
,"
$ homo moralis,
",
,
,"
,
"(
.
(
"
:
per se, &
–
$
( -
),
). 6
(
" ;
'
-$ )
/
,
"
,
.
,
-
$
$
-
.
"(
: "
).
(
'
)
"
:
.#
,
"
:
,
$
$
$
,
,
"
-
,
,
"
,
,
$
.
-
#
"
(
-
). 1
-
(
$
,
),
–
-
-
,
,
"
,
-
,
,
.!
-
,
-
-
"
/
.&
? )
XX . %.).2
, XI-VIII
.
,
"
,
. .,
$
(
" "
-
$
", VIII-VI .
!
. .):
,
,
,
,
$
(
):
,
,
.
%
, ,
,
,
,
,
. 4
,
$ "
. <
. 4
"
-
"
.–
-
,
"
74
.)
"
. %
"
. '
,
,
$
,
,
"
,
,
,
". %
", $ .&
,
", "
,
"
.)
,
%
$
"
,
"
,
"
"
.)
,
75
,
.
,
-
"
"
,"
/
",
!
"
"
"
(
,
.
).
.
. .
. /
638
/ .0
",
%
. /
",
,
",
$
%
,
: "+
%
,
. !
$
,
7
".
0
+
.
-
.
"
&
",
,
,
(
"
",
. .),
" "
$ "
":
259 .
/
. .
1
. !
/
400
,
/
(V-III
-
"
-
"
.
(551-479
&
. .)
"
"
$
( ), "
"
,
,
,
":
,
$
$
.(
.)
(
,
" "
)
". #
$
)
$
,
–8 ,3
,
,
"
–
"
-
"
. .), &
(
/
"
"
-
6-
.-
"
-
",
,
",
"
"
"
# -
.)
,
"
&
'
9 ,
-
.#
"
$
3 -"
1
. *
/
. %
#
1911 .
$
(140-87
6,
. .)
,
,
"
"
-
.
,
" %
,
. ,
–,
.
,
-
" )
).
-
-
,
,
,
.
,
$
,
"
,
&
,
.
-
,
,
,
(
-
.
-
,
,
,
,
,
.
,
III .
. .,
,%
,
-
.-
,
,
,
,
,
-
$
,
,
,
,
$
,
( ).
.
-
.
-
.
(
,
(
(
),
( ),
-
)
(
( ),
). &
,
:
,
,
,
,
(
-
.!
),
-
"
,
.%
)
(
– "
).
-
(
,
.
,
.
,
,
"
"(
-
,
,
$
): -
(
)–
8 -
–
$
),
"
). -
"
" –
XV-XVI
.%
)
(
,
,
..
-
"
-
-
:
"
.
"
("
:
,
-
,
,
.
"
,
,
.
"
,
-
"
6
,
,
),
-
$
,
$
(
,
,
"
: ")
'
-
5!
,
,
$
". .
,
-
",
,
"
-
.
,
-
",
,
.
"
,
$
.)
,
,
$
.%
"
" ("
%
"–
,
$
)
76
$
"
"(
'
).
$
– /
1200),
.)
;
/
%
,
$
,"
#, /
/
"
% –
–/
'
- ,/
"3 9
" %
$
"
(11301
,
"
,
.
$
,
(
)
-
,
,
,
,
.+
,
(
,
,
"
,
),
,
,
0
-
,
(
+ ),
77
/
.
%
,
"
,
:
$
.! $
:
(
)
(
$
). #
$
.)
,
-
.
,
5
,
.5
(
)
(
). -
"
-
),
+
",
-
"
-
"
",
,
,
:
-
.&
/
" ("-
)
,
)
" (1
,
"# 7
%
$ ") /
.!
- : "- ,
'
+
,
.1
-
). %
(
.*
,
:
)
,
" ,
),
.
-
–
,
$
,
)
,
,
.
,
"
"
"
".
%
#
,
.
-
"
", "
-
"
,
–
,
.6
"
,
,
,
.
-
"
–"
".
%
"
"
"%
",
"),
",
("6
+ (226-249). 4
"
(
)
( )
"
. %
$
%
$
", "%
%
$
-
"
.(
$ ";
,
"$
.
;
–
;
,
-
.
# "
,
",
"
,
#
"
,
,
"
,
"
" "
.! 7
".
" ( "
;
),
;
"
+
"(
"
"
"
"
"
"
-
,2 ,
;
"
" –
–
". (
"
). (
&
:"
;
–
-
:
.
.
.
!
!
.
(
-
"
-
: 1) "
); 2) "
"
( -
"
"(
-
).
;
,
"
,
. "
!.!.
,
"
-
( )
. )
,
,
" (
, "
-
) –
"
, '"
). # "
"
"
"
"(
;
"
,
–
""
$
"
. )
"
"
"
"
"
.5
"
-$
"
"
-
;
,
",
"
,
5
$
)
:
"–
"
,
"
",
(
"
"
,
"
"
,
"$ -$
,
",
".
"
"
.
;
,
)
,
-
.%
,
-
,
"
7
"
–
,
: "&
,
–
".
&
"
, "
" (
"
.
;
7
,
2 -
).
#
"
,
,
-
,
,
(
,
-
).
,
;
$ "
,
$
. .
"
–
",
"
. #
,
+
-
"
"
"",
( "
"
+
,
",
,
,
$
"
)–
;
,
"
;
6 ,
"
5
"-
.
"
,
"/
-
"
,
";
"
-
, "
)
",
".
"
,
:
.
-
,
!
-
. #
:
$
,
"
,
7
",
-
(
),
,
,
,
,
.)
$
,
-
,
.&
–
-
.
. )
:
,
-
.%
"
,
,
"
,
:
"
,
–
–
,
(
"
"
,
"
,
). )
,
9
3
–
-
,
"
.&
,
),
+
(
,
,
.!
.
&
.
)
,
.
,
,
-
,
-
-
"
"
,
.
,
(
,
)
,
,
.%
. /
%
"
"
(
,
"(
), "
,
,
)
( )
, "
". - ,
,
"
,
(
)
(
,
"
) ,
78
,
"
"
.'
,
,
.-
,
,
.!
$
,
,
,
&
?#
/
,
$
-
./
"
$
$
.4
,
:
-
,
79
-
,
,#
,
:
,
,
,
./
,
:
..
,
"
?
,
.
.)
"
-
$
,
. )
,
.#
,
%
,
,
"
.
–
"
,
,"
. %
,
-
(
,
),
. #
"
,
. #
&
–
,
/
,
-
–
$
,
-
,
(
/
"
),
.&
"/
",
.
"
-
,
:
7
,
"
,
./
"
$
,
"
,
:
$
,
"
,
",
,
$
(
,
-
. /
4
),
"
:
(
,
)–4
./
4
(
)
.
)
$
"
–
),
$
$
:
"
,
&
(
$
? )
$
/
"
–
,'
-
" ("
)
,
,
). 0
-
:
"
$
?
"
"
'
"
$
-
"
.
XVI .
8 (
3
-
, 1472-1529).
8 -
,
"
.- ,
,
,
8 -
.
,
&
,
"
.)
-
$
.
,
,
" (
-
),
-
$
,
.
,
"
.#
,
,
-
.
6
,
,
8 -
,
% ,
/
,
"
$
,
)
(
-
). %
)
(
(
-
,
"
(
-
,
6
.
-
.
. #
-
$
),
"
(
"
)
"
".
6
,
,
"
$
5
(
6
"
+
")
('
+
,
)+
/
(
). )
,
,
/
,
$
,
"
$
),
8 -
,
$
:
".
$
,
$
'
"
".
3
,
,
+
,
?
% –
"
$
,
&
,
$
: "4
$
(* %
* 1
-
-$
,
/
",
3
". ;
"
,
$
-
"
1
8 ,
, 1139-1193),
"
-
"
? (
&
3
,
,
$
,
,
"
(
,
,
-
)
("
.
"–
$
&
$ *
"
-
$
&
,
$
1602 .
)* /
8 .
,
-
$
.
.
–
-
"
,
$ -
,
&
XVII .
,
"
"
,
"
1620 .
"
$
,
1644 .
,
)
.!
"
$ "
-
"
,
,
$
$
1
.
$
XVIII
$
,
80
$
,
$
,
$
"
,
"
$
"
. 4
""
"
(
). )
(
"
, -
,3
&
XX .
$ )
& -
.
!
,
$
"(
""
–
9-
–
(1895-1990), /
* 3 1
–
"
"
(1893(1887-
,
4
, %
:*
3 -
",
"
,
' . '
)
; *
.
%30
2
9-
1
$
-
,
, /
$
"
"
, %
3 "
$
XX ..
0.+
,
%30
).
"
$
1988), %
3 (1885-1968), 2
1988) ; *
( . 1902). !
-
"
-
&
1949 .
-
$
.
"
"
$
)
(
$
1949 .
&
1
7
", "
XV-XVI .
"(
%30. &
$
- (1909-1978), %
.
,
–
,
: 1
2 -
"
,
My (p. 1895), .
(1903-1982)
-4
"
"
1
-
8 -
-
) .
81
"
(1909-1995), '
-
,
-
.
,
$ "
,
,
-
"
. (
"
$ "
" (1966-1976),
$
"
"82 (1958),
1
- ,
$
,
.
,
"
-
1
,
&
,/
"
-
1
,
0. .*
-
".
,.
., -
,"
,
,
,
"
,
2 -
"
%
,
-
"
, 0. .*
:
"!
$
–
,
-
.
-
: "
,
"–
"
-
"83.
%
80-"
.
.
" ,
$
(
, –
,
,
)
-
.
"
1
%30,
-
,
,
"
&
,/
-
/
" (
"
,
/+
,
)
:'
-
,0
&
–
-
, '
-
2
[
,
,
,
&
"
-
"). &
.
$
"
-
]
"84. )
"
"
.
, 0. .*
,
"
,
,
"
"
"
". % "
"
-
;
,
"85.
-
,
" :
"
•
-
"
,
" XX .;
"
•
-
. )
,
"
;
•
4
"
-
,
"
. )
,
$
"
8 "
2
"
"(
,
"),
-
,
9-
.
8 -
)
,
$
"
,
-
.
,
"
"
")86. 0
$
,
"
"
$
,
,
,
",
)
$
$
$
",
.
/
-
".
-
"
,
,
,
,"
. )
7
$
-
"
,
,
,
"
-
,
"
.
.
:
")
$
(
-
"
.
1
-
)
.
. '
-
7
".
,
7
.
-
"
,
. )
,
"
"
,
(
1
&
.
"
8 "
",
). +
",
,
!
-
("
$
(
-
,
),
"
,
87
",
,
$
,
,
-
.
–
.#
-
$
.
,
.
,
,
-
("
$
). %
/
.'
7
.
$
,
–
"
,
-
,
-
$
$
,
"
,
$
;
– )
,
)
"
,
,
. )
9
,
-
7
.
$
"
–
"(
;
"–
$
$
3 -
%
.: "
88
,
-
).
%
3 %
"
1920 .
"
"
",
.! -
8 -
%
,
– !
1
- (1871-1943). !
!
1
1989)
.
-
–*
$
/
(1898XX .
$
# - ,
-
$
.!
$
,
$
;
VII . %
,
%
.)
!
"
"
1
,
$
". "
. "
", VI .),
&
. "
(""
3 -
-
$
"
,
"89
$
!
- ,
1
.
.
,
$
,
",
"
.
.
"
XX
", "
,
–
% 1922 . %
-
$
8 "
.
,
–
".
$
3 -
,
)
"
"
",
,
"
"
-
$
-
"90. 5
,
.
-
1
-
- .
1
,
. '
,
"
(
7
,
;
;
"
;
.(
. !
"
)
.
"
,
3 ") –
%
-
.: "
+
,
-
$
(
)
,
"
"91. (
" (
3 3 -
%
%
"
-
,
$
,
,
:
"
,
-
.)
,
,"
.
–
" .(
.
$
,
,
( ),
,
"
. %
)
3
)
(
.
"
)
/
-
$
,
"
"
(
)92,
"
–
,
-
–
–
7
. .
7
/
-
,
,
-
+
(
;
,
"
(
,
;
)
;
),
,
$
3 -
%
(
.
-
-
),
8 -
.
-
)
,
,
,
%
,
3 -
,
,
"
"
,
-
"
93
.-
,
(
&
,
$
-
)
"
. !
,
,
,
,
,
(
4
#
),
&
. #
-
,
94
$
-
.
6
,
" 0*
1 . * : " '!"
*. 1
'"="
!12
(1 " ' . ! 1*2*.)
-
/-! -0&!5 '0!%#4.? !)?- )!%- !5 #8 ! != .!'5*#
,
(
(
), "
,
95
X.&
,
.&
,
2.)
&
,
,
),
-
,
,
,
96
-
. #
97
98
-
.
,
)
,
,
,
$
&
,
,
#
,
%
99
)
,
(
"
-
,
$
&
-
,
,
(
)
"
&
"
"
!
&
,
&
100
-
"
.
$ "
,
"
(
,4
,
-
. .)
7
("
"
"
")
,
"
,
.
$
&
,
"
-
(
,
"
,
101
.
,
,
,
:
$
)
–
&
"
"
!
,
,
,
" "
.
"
$
-
"
%
"
-
&
,
#
"
-
"
.
#
&
,
$
$
,
,
,
"
,
". '
(
$ ,
102
"
)
,
$
-
.)
,
–
"
"
"
. )
,
,
,
"
!
.
"
.
",
"/"%
",
"'
-'
" ("*
"
"
-
"/"
"),
"
"
$ ,
"/
(
"
+ ")
103
"
, "
"
" (
$ "),
"'
,
,
" ("
% 1
-'
,
",
"
"
,
)
,
,
,
.-
"
"
",
"
.
-
"
"
"
$
"
,
,
.+
$
"
104
. )
1993 .
,
,
!
",
,
"
"
,
"#
#
".
-
$
"' -'
"* -
"
,
,
".
,
$
,
,
4
(
,
,
-
%
"
"'
"
"
'.
"
$
)
,
,
-'
. $
106
,
105
$
"'
" ,
". #
,
"
. 5
,
$
.#
,
,
"
". 5
"?
.
,
.
-'
.
$
"' -'
"
. &
*
"
"
"
-
",
",
, -
"
"
"
'
(
,
"
(
),
""
"
"–
"–
,
),
"
"
;
,
,
"
.#
"
"'
" ( "/
)
-
"
–"
-'
,
"
"/
;
),
"
" ("
)
"–
-
(
"
),
(
"
).
,
(
'
"
"/
",
"/";
";
-
-
"
"'
"
",
"
(IV-II
(
!
").
"107), "
" (";
"
.
. .):
<
" ("* -$
"/
*
#
-
")
-
$
"
"
"
"
,
,
("
")
"
"
,
.'
,
"
"/
-
"
,
"
"'
-'
"
",
$
. %
108
-
) III-IV
.,
+ , ; 8
"' -'
/
,
"
, %
%
,
"
&
"
(*
-
;
,
%
,
,
"
+ (226-
II . . .)
109
.+
249).
,
"
.
-
,
",
–
(
-
,
.
'
,
$
(
,
"
,
,
"
,
. .),
:
"
,
(
.'
$
$
"$
.
(6
,
1
/
,
$
%
)110
,
,
$
"
"
(
-
,
"$
,
#
1
%
$
* " $
(1
"
$
),
7
)
"
,
"
"
;I; –
XX .
"
". *
"
,
"
$
-
,
"
"
"
. *
,
–2
"
-
"
7
(*.
, 0..
),
" .
-
111
. )
,
,
-
$
"
,
"
,
"
"
-
(
"
"'
"
"
"
;
-'
),
-
", "/
-
"
"
,
"
("
".
"" %
&
"
.
", -
"
$
",
"
$
),
./
"
-
(
$"
,
$
'
0
-
,
"
"
112
-
$
" "
"#
" "#
[
")
"
("] ;
$
"). -
,
,
"
-
"
,
&
"
"
,
"
"
-
,
'
–#
.
)
,
II . . ., "
IV . 5
$
,
:
,
.
)
$
,
"+
$
($
$
($
' "
(283-343)113, ,
", "
"), "
$
%
$
)
"
$
"
" ("
,
"
"
–
"
()
"
,
"
" .
"
"
;
3
*
, ;
[
]
IV . # -
(142 .)
"
(
'
"0
"
$ "),
$
V .
),
"
–'
&
,
-
"$
.
,
-
,
,
$
. ) -
,
$
"
,
". -
"
, &...%
' .*
",
114
;
,
,
"
-
"
115
"
. )
,
$
,
$
,
"
"
"
$
%
$
, ;
,
#
%
-
%
"
"
"(
""
, ;
)116.
!
"
,
117
#
,
"'
% -
– *
(
*
"–
"
,
$
")
$
!
-
",
;
"
-
.
,
$
-
"
"
" (
,
),
,
,
"
-
"
.'
:
,
(
"
,
),
,
-
–
.)
,
"
-
"
,
"
.
,
%
.5
"
"'
" ",
-
" ( . 300
"
("
. .), "/
"–
),
"–
. .,
-'
-
"
"(
"
IV .
"
"'
"
-'
"
"/
-
")
,
;
,
"
–
"
"
"/
(
-
;
(
"(
"
-
) . 0
118
,
. 15 – "&
"), "
. .
(
$
,
"
"
"
(
)
,
"
$
.
"
",
$
.
,
)
-
,
"
,
II .
. .,
-
"
),
-
"
/ ,
,
-
-
1
,
119
. #
-
(
$
"
)
-
"
–
"
,
,
" $
-
$ "
('
. )
VI-VII
)
(
")
7
-
"
.
)
– ""
!
"
120
$
"
"
XII
,
"
.
,
" -
$
"
"
(
)121,
$
" XI-
$
$
%
–
–
122
$
. -
,
-
"
,
"
.
–
"
,
,
:
(1368-1644)
$
"
"
$
$
. !
,
"
'
"
"
, III-VI
$
(* "
– "
,
$
3
"
123
,
$
, .
"1
,
$
",
,
,
",
" .
(XVI .,
, 1521-1566),
" "
""
! -
..
"
"
124
"
.
*
,
,
;
"
$
(207
. . – 7 . .) "'
"
125
$
&
– )
),
"
II .
$
$
"
4
$
. *
" &...%
"
. !
,
.6
.
–
126
9
-'
"
"
9 -4
"
(
"
5
' .*
,
. 5
.)
/3 -
$
",
"
'
"
"
"
"
("/
"
"
,
" .
,
"
-
$
"
7
1445-1447). #
/
"
" ,
,
,
+ 9
(XIII .),
. . %
(3
$
# $
)
" -
"
"
(
(
)
.%
)
( ),
"
$
-
$
"
127
.
"
.5
70-80-"
.
$
(
"
128
,
),
,
"
,
,
"
",
XX
"
"
"
,
"
,
"
(
129
)
.
&
$
$
*
1 /
/ - ,
,
/
-
-
/
"
,
+
)
&
/
#
/
"
-
;
)132.
,
'
–
)
$
,
" )
,
,
1
/
'
* ' ,
(907-969),
,
145 .
XI .
,
$
"
$
(
"
.
-
)
" $
133
-
/
. #
"
$
"/
142
(
"
*
(
#
,
/
-" $
.
(
$
/
-
()
"
,
,
(/
*
&
"
)
" $
-
1650 .
&
0
,
$
. .!
*
'
. !
"
-
). %
–
)131. !
*
,
"
&
5
,
$
"
1997 .
9
-
$
&
,
+
,
-
%
. )
*
1 / (1 / ),
"
$
130
/ * / . !
"
XVII .,
9
&
"
,
"
/
+ (
(6 3 - , 1552-1641)
. 5
,
/
2 - ,
%
+
/
$
,
#
-
.,
#
). )
5
"
)
"
,
134
1 1 135
.
/
/
,
"
,
$
63-
/
65-
-
(
"
$
-
)
)
#
5
&
$
,
.
-
$
" (1644-1911).
5
*
,
$
(
"
%
),
$
#
"
"
$
-
-
.
,
-
,
(
,
"
),
,
-
7
:
. )
•
,
.
.
,
(
-
,
),
,
;
"
•
"
( )
(#
"
(#
)
"
;
$
,
$
"
•
"
(
);
-
)
"
.!
,
,
136
;
,
•
"
"
"–
("
8
(
)
(
;
*
-
$
"
-
, ,
*
139
,
)
)
;
-
'
.
,
"
,
137
" ;
"
"
-
)138;
"
+
(
(
"
.
(
-
,
-
$
*
-
"
"(
)
$
•
)
1
"#
"
•
$
,
"
. .), "
.
$
-
5
,
"
"
"
•
"
"
•
":
"(
,
,
. .);
";
:
"
-
"
;
-
•
•
•
•
;
"
;
"
;"
-
;
"
.
.
$ "
"
:
"
"
,
"
"
"
,
,
"
II
$ "
("
$
,
-
)
,
"
"
.
"
1)
",
"
; 2)
" 3) "
-
"'
-'
"
", "/
-
"
,
-
,
(
).
,"
(
)
"
"
"
$
,
-
"
,
"
. ;
,
$
,
-
,
. (
7
(
"
"
(
),
,
$
"
,
)
"
,
.
"
$
'0!%%&#5 .?%*#-5*> ?5 ) 0&-#&# ("2#*!%!2#8")
-
1
,
,
"
$
$
$
,
$
,
-
,
" –/
%
,
""
"
"
$
$
" –
,
0
./
$
" +
*
,
,
"
-
1
/
,
-
.!
"
XX .
"
$
,
,
.(
-
,
"
-
"
$
1950 ,
-
,
0..
.
$ "
,
- ,
,
)
(
&
,
,
" ;
III-IV
* ,
-
(
.,
"
"),
,
-
/
,
,
-
.
.
(
;
(
)
-
$
,
,
)
$
.
,
,
,
"
"
(
)140,
"
-
"
.
,
)
,
,
.
-
)
,
,"
,
"
-
$
"
.)
.
&
&
"
,
"
(
), .
": "!
$
$
"
"(
(
"
-'
)
"
"
$
),
" ( ),
"
( ),
$
– "
$
)
$ ).
$
:
–"
–
"
-
.
"
"(
"'
(
$
,
"
,
,
"(
$
;
"
,
"
-
,
,
&
,
,
,–
,
"
.
"
-
–
$
,
$
"
,
).
" ( . 2)
:
141
" –
4
$
.
–
.
)
,
4
,
" :
,
,
.
,
$
?
,
-
"
"
,
$
"
,
.
"
:
",
$
-
$
,
".
-
&
"
.'
$
$
$
$
$
$
$
,
,
:
,
+
+
+
,
.
.
.
.
.
$
,
,
"
,
,
.
"
,
$
-
;
.
)
-)
'
;
+
;
-
+
;
.
–
.)
,
–
.
–
)
'
-)
,
.
,
)
"
,
.!
" $ "
,
,
.(
.!
,
-
,
+
,
$
'
-)
'
. 38)
:
,
,
,
,
$
3
.
.
&
,
-
!#
-
.
!
!!
$
.(
-
,
. 18)
,
6
-
.'
,
'
(
,
):
,
!
,
!
,
!
%
)
,
,
!
.
:
. 6
%
,
.(
-
,
. 19)
)
.
,
, ab ovo,
"'
,
,
)
#
+
#
-'
":
,
-'
)
,
–
,
4
.
,
#"
#
-
"
%
%
%
.
"
,
!
,
?
,
'
$
)
-
",
)
. -
,
"
,
)
-
.
,
$-
,
,
$
,
,
'
,
.-
"
'
",
.'
,
$
.'
"
,
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
,
-
:
,
.
-
$
&
&
,
,
)
)
-
:
, –
,
.
–
.
,
)
,
,
.
,
,
(
-
,
. 2)
,
(
,
"/
"
.
"
,
"
.'
".
.- ,
,
"
% 3
,
:
,
.4
"
,
$
-
$
,
,)
$
,
,
,
$
,
,
$
:
.
,
.
,
- $
$
.
$
-
?
,
)
-
)
–
.
.
,
,
,
"/
-
4
.
,
..
$
,
.
-
,
–
,
$
(
$
"
.'
$
,
"
-
"
"
,
"
(
).
,
.
"
"
$ ,
,
,
-
,
,
.(
.
) -
$ ,
– $
,
-
$
.#
,
,
,
(
-
)
(
,
)
:
,
).
,
,
,
,
"
,
-
;
,
"
,
$
,
,
,
–
,
.)
,
–
(
,
"(
"
"'
,
'
$
"
.
,
,
4
,
.
".
,
–
–
"'
'
,
.
"
$
)
"' "
VII . "
,
$
%
"'
.-
%
,
%
" ("%
"
"
"
$ '
,"
"
"
")
.)
'
,
.- ,
(
-
)
-'
"
"
-
$
.#
,
"
,
:
)
#
)
,
. %
"
(626-697)
,
", '
,
'
". )
-'
": "# %
".
'
" '
'
-
"!
:
,
,
-
,
'
,
,
"'
-'
"
,
'
,
-
,
,
"'
'
-'
?
,
,.(.,
,
,"
"
.
" .)
,
"
' ,
'
,
: "'
" ("'
,-
,!
. 42).
!
",
-'
)
,
,
,
,
XVIII –
"
'
"
"
"
XIX .
'
, "
" (
"
"
"'
.
,
", '
"
"
,
'
-'
"'
*
-'
"
"
" ( . 56).
,
*
-
$
,
,
&
-
": "5
?"
" - + 1
* -
,
*
$
"
: "'
.!'
,
"
-
"
,
,
,
'
,"
(
:
$
", "
,
'
,
)
",
-
"
$
,
-
,
'
,
-
,
,
&
'
-'
(
.
.0
"/
"'
)
).
,
* ")
"
'
,
): "4
,
"'
"(
"(
"
-
$
(
-'
.
", '
'
,
")
"
""
"
-
-
.
,
-
,
'
,
-
,
142
'
(
.
"
",
'
,
'
'
,
/
.
"
$
).
'
. - ,
$
(
",
.
.
-
,
'
'
#
,
-
". -
,'
,
,
$
-
.
$
,
#
,
,
,
-
,
,
,
"
"
"
–
$
,
$
-
,
, "
.
&
("
") 2
: "%
9-
,
,
-
.
,
,
,
,
-
,
,
,
<...> -
,
,
'
-
143
" .
"
2
26-
9: "%
". ,
!" #
$
,
,
,
,
-
"/
,
'
,
)
. #
'
,
,
-
"144.
,
,
",
,
"
,'
,
. )
:
"
&
'
(
"/
$
"
'
,
"
! 0
–
&
–
.#
:
$
,
-
.
)
2
"[, %
9-
:
]
-
/
-
. 5
,
!
%
, %
"/
-
/
, %
,
) $
;
-
:
"
: "
,
,
$ ?
,
-
/
""145.
,
.
9
1930 . ;
"
+
/
/
(
"
$
".
-
"!
"/
-
146
.)
;
")
3
;
"
".
" ( . 17)
:
,–
.
/
-
.–
.
-
"
,–
"
@ .–!
;
,
,
,
"
,
,
.
,
".
?"
,
,
,
".
"'
$
?", –
.&
,
"
:"
,
,
)
;
- )
$
"#
;
'
,
:
["/
,
-
"]
$
,
.
"
,
",
,
$
"148.
;
(
0;
"%
,
#
.0
"147.
1943 .):
... %
-
-
-
149
-
" .
,
#
"/
-
"
-
7
,
,
, –
150
.
(
,
,
3 (
"/
(
$
,
)
7
"$
,
-
,
",
:;
"–
/
-
,
,
,–
;
.
"
"%
;
,
$
... %
-
-
,
-
-
-
"? /
,
,
7
"
"
"/
-
-
,
; ")
",
7
.#
"
(
-
.
,
+
,'
:
. .
151
"
"
", "
'
"
)
'
.
:
,
,
,
"
,
'
,
.
:
.
,
)
-'
%
,
,
.
.;
.5
,
,"
,
$
,
. &
.
$
$
,
-
-
–
.
.
,
–
,
%
&
.
"
,
,
.
,
&
)
,
.(
,
.-
,
. 55)
,
#
-'
)
-
. .
,
–
–
$
-
,
:
!! .
!!
8
6
"
!! -
-
$
,
$ ,
,
,
$
.
.
! !!
'
.(
$
-
,
. 20)
"
$
$
",
(
"
-
$
),
,
XI-XIII
$
,
"
-
$
.,
$
.-
-
"
"
,
,
,
,
,
;
,
"
$ ,
'
,
)
,
152
,
"
"
. - , "'
),
"
(
-'
"(
(
28)
$
)
$
"
"
$
,
$"
(
$
"
),
"
,
"
,
$
$
$
$
). &
"
"
$
"
.%
). )
("
$
-
,
.
(
"
,
"–
,
.
,
'
,
-
"
",
–
,
$
,
,
"
,
"
$". <
,
153
.
-
-
:
"
(
,
)
). !
.)
"
. 2 "'
)
(
-'
-
-
*
":
$
,
"
,
.
,
,
-
$
.
-)
#'
–
,
,
,
,
,
$
,
-
.)
"
.
"
,
"
"
,
.
"
*
-
",
.
"
). %
,
,
. )
"
,
"
$
"
"(
$
,
$
"
-
",
:
"
("
")
("
")
",
.
,
/
.
,
XVI .
;
:
7
, !
,
: "5
- :
$
-
-
", $
,
,
#
"
.
,
-
". #
$
,
$
( ,
)
1868 .
"
.
"/
$
*
"
,
,
,
.#
&
$
: "5
"
: "5
,
&
:
"
,
$
.0
8
#
". #
$
". #
,
%
. )
,
,
"
&
,
.
"
,
,
,
,
.&
,
,&
$
. #
,
,
,
,
.
$
"/
$
"
,
:
$
7
-
.;
)
,
$
$
".
"
,
"
:
" "
$
,
,
"
7
,
154
.!
.
-
,
",
(
,
,
,
). &
,–
$
(
),
.-
,
,
,
$
7
7
7
(
,
–"
").
:
%
"
,
,
;
:
(
", –
4
"/
$
, %
-
"
. 312).
(
,
&
),
( )
,
-
.
$
"
"
"
".
,
,
"
$
7
.5
,
$
"
"
"
;
,
,
"
,
". %
: "
"
"
"
,
"
",
,
"
", "
"
,
"
<...>,
,
,
- ,–
,
. '
$ %"
!
-
.)
.%
"
-
"
"
",
"
"155.
""
-
;
,
-
- -
,
,
". !
,
-
,
(Dasein. – $.%.)
,
",
& ! ',
,
:
"
.,
"
.
$
"
,
4
-
,
7
-
"
,
$
.
.
(
(
&
)
.
"
–
"
–
"
(
,
).
,
$
(
:
)
-
. %
"
"
-
.
,
,
,
,
, %
: "&
,
,
", –
.#
(
"
)
).
(
#
"
(physis). ;
"
"
–"
"
"
,
",
physein,
, – "
physis –
"
Hinausstehen),
"Physis
"156.
,
,
" (das aufgehend-verweilende Walten),
", "
".
-
"
,
-
-
-
"
,
$
,
"
"
$
-
"
" -
(
"
-
-
-
",
)
"
"
-
"
,
,
"
"
"
(
)
",
-
,"
-
'
.
.
.
,
,
"
.%
-
,
,
-
"
;
,
(in-sich-aus-sich.
$
,
(
"
"
;
,
"
(
),
"'
-'
"
( . 25):
/
4
4
.
0'
,
$
,
'
,
,
,
,
'
.#
-
,
-
. 4
,
,
,
.
-
"/
$
.6
" $
"
"/
-
,
"
,
$
"
,
-
"
,
,
"
"
.
$
",
,
"
"
,
,
$
-
",
-
.
"
,
,
&
,
,
"
,
.6
$
&
$
7
("
").
. !
!
,
(
$
,
$
$
),
,
,
'
,
"
"
"
(
$
"
"
.
–,
"
"'
$
" ( . 80),
-'
"
,
"
.)
" ("6
,
, ;
),
-
".
.
1)
!
)
)
)
)
)
)
%
"
,
" '
.8
, -
$
$
,
"
$
$
.)
.#
"
,
-
-
",
–
"!
IV . +
")
"+
"
-
1
"
:
.
.
.
.
.
.
.
".
)
,
"
,
"
–
"
"
,
"
",
"
"
"
$
,
"
-
"
2) &
:"
.
,
".
?
,
,
-
?
"–
;
"–
.)
-
",
.-
$
-
,
"
". #
$
"
.
+
$
"
.
,
,
5
.5
"
,
-
$
$
;
.5
,
.
,
#
"
,
"
"
",
.&
-
,
$
,
"
, –
"
?
"
,
)
,
.5
,
.5
,
,
,
&
$
-
,
.
,
)
"
",
,
"
-
".
,
)
,
,
". *
–
;
",
–
.
"
,
"
,
.
,
,
"
"
.2
"
,
".
". &
,
.
,
%
,
,
..
' -)
,
–
.
"
.!
"
,
"
,
"
, "
?
-
–
,
.
.'
-
"
,
"
,
&
"
7-
.
"
,
.'
"
"
"
.
,
,
,
,
.)
"
,
$
,
"
$
.
,
"
. #"
$ ?
,
$
' -+
,
.)
$
$
–
)
,
$
"
".
,
$
–
$
– 4
,
. %
,
,
,
-
,
"
-)
.<
". !
.
-
,
+
.!
,
$
,
,
.
-
"
-
–
.
"
$
,
.!
"
"
$
-
,
.!
"
,
"
$
"
$
,
,
,
"
",
"
". -
-
. !
,
"
,
.
%
.
"
,
,
,
,
-
.
,
. 5
,
? 5
,
$
-)
-+
"
1
",
'
/
"
,
$
,
$
,
"?
,
$ "
,
,
,
.
,
,
?!
$
)
,
-
,
,
.
$
%
-
$
,
"
",
,
$
,
-
"
,"
.
,
"
-
",
. 6
, "
"
–
,
,
,
!
–
%
,
"
-
$
:
"
",
–
,
,
.
$
,
(
&
$
)
-
,
"
"
$
,
"
,
,
-
"
" ,
,
.
,
"
'
,
"
, "
:
,
.
"
"
",
,
",
.
"
,
5
-
"
.
$
,
)
(
"
-
,
"
,
. . -
"
", "
".
",
": 1) .
); 2) %
(
,
(
'
"#
,
,
$
-
[
,
],
).
$
")157,
" ("&
-
,
,
"
" (
:
)
%
-)
'
,
.
6
–
.)
"
"
.-
–
.
",
–
)
)
.%
,
%
.%
'
,
,
)
,
%
.6
,
)
,
4
158
–)
.
,
4
.
.
$
,
)
. %
4
,
4
-
-
.
;
"
)
,
!
.
,
!
)
–
$
,
. )
.
""159.
"
$
–
,
$
.
"
$
"
$
. 5
-
.
,
4
.-
–
.
.-
.
'
-)
.
–
./
,
-
–
-
: ")
)
,
;
-
,
)
.
!
-
"
.!
-
.
,
,
,
XX .
"
,
.
"
/
II
# '#=%&08 # -5**5&-60*> 08 - 0'#1#8.
%0.!)!4 0 #5 # !% !+!<'5 #5
1
,
* 1*- ' . :*/" ":*.: * "!*., 7'"/<, "13"1<
(' ! *
4*! – ' ! *
1+7*)
&
,
&
-
,
"
,
. %
"
.
,
" 6
,
$
,
"
,
$
"
,
"
(
"
:
,
,
, " ",
'
–
#
"
"
"
"
"
"
"
-
"
.
,
(
"
. .),
$
,
,
6
.
)
"
-
I
(
$
$
"
",
),
", "
);
.%
" (
"
",
,
", "
"
"
"
".
,
-
),
,
(
"
,
–
$
),
(
,
"
(
).
$
)
-
,
$
,
-
,
)
(
-
(
,
,
). &
,
"
,
,
"
"
),
",
" (
"
"0
",
.
,
.%
-
–
,
,
,
"
$
,
"
:
"
,
$
"
. %
"
, "
(
)
"
.%
$
$
"
,
,
,
"
":
$
,
,
),
(
"
"
$
,
,
),
.
,
,
. #
-
"
"(
,
"#
),
"
,
,
,
-
"
,
(
-
,
(
"
,
.)
"
)
#
-
"
,
(
):
,
.,
,
1
.%
,
,
.0
,
,
.#
,
"
"
,
–
#
"
-
"
$
"
,
. ) -
0
"
-
,
-
,
("&
,
-
?! (
). 6
+
3
", –
"
VIII-VII
.
(
"
-
,
. .),
,
,
"
$
"
.!
.- ,
"
,
+
),
,
,
+
(#$
.+
,
"
,
-
–
+
,
. +
,
7
,
,
,
-
,
$
$
,
$
..
," "
,
-
,
" ",
,
" "
.
,
&
,
-
"
?!
,
,
:
–
,
(
),
" (+
–
",
,
$
,
,
$
(
+
.
)
,
–
–
-"
. "
,
,
$ ,
,
,
-
"
,
"
(
"
). #
+ -
–
,
,
,
" ",
"
),
"
,
"
"
-
,
$
.
?!
–
,#
-
.
-
(
"–
"
,
/
8,
"
,
7
(
)–
"
-
"
,
7
,
,
8,
,
%
,
,
).
-
,
"
.%
,
(
"
"
,
"
"
,
)
-
"
,
,
.
)
6
$
-
",
:
1. 0
7
,
,
: ",
;
(3
"
"
,
"
(
:
–
"
,
,
,
,
", "
"
"
,
$
("
7
. .);
"
– +
,
, &
)-
"
2. 5
"
8,
$
$
(
-
,
");
7
?"
. ., ",
-
" "
+
"" 6
", "!
"
$
),
3.
"
,
$
"-
– -
");
8,
(
)
,
)
$
"
$
,
$
$
". )
(#$.
"
,
-
.
$
$
–
-)
+
0
"
6
!
", "8
$
6
,
"
-+
$
("
(0
"
"
-
). 0
")
: "+ "
+ "
,
+
,
.0
+
".
,
" " ",
0
"
(
7
(
-
(
,
0
$
)
$
+
),
,
0
).
,
8 ()
-
. !
)
.
(
,
,
", $
-
$ $
,
,
,
-
(+ );
+
,
$
"
"-
,
"
),
$ $
-
"
,
.
,
'
$
"
,
,
"
(
). +
–
-
,
" 2.
"
,
.
' ,
?
"
$
-
".
,
",
,
,
.
-
-
-
",
,
-
.3
" "
(
=
"
(
$
yuj – "
" (
"
"
"
"
.
", "
"yoke") –
", "
"
$
,
. .=
"
"
-
")
,
")
"
";
0
$
,
+
,
, –
" "
#
,
,
,
. .
(
$
"
"
.
%
(
$
(
,
" – "0
,
"0 "
"=
(
))
"). %
$ "
"
,
,
"
V . . .
-
" ),
)
(
$
"
"
)
).
.)
–
"
(
"
–
7
,
$
-
. !
)
,
"
$
,
. )
,
"
,
–
,
-
$
"
",
"
(
"
"
,
. !
),
"
,
+
$
,
"
(
),
. =
,"
+
-
+
,
-
.
)
-
$
(
"
–
•
-
):
,
$
–
$
"
-
,
.&
,
,
;
–
•
,
+
–
•
+
,
–
•
(
. .);
,
;
–
–
–
•
•
•
-
;
;
"
–
•
,
"
,
;
7
,
,
$
-
;
,
.
"
,
(
)
"
"
",
,
"
$ ,
"
-
" ",
.
):
$
(
-
(
)
(
),
"
-
),
+
-
(
),
(
0
,
),
-
,
-
,
(
-
"
"
–
-
), " " -
–
)
.
(
$
XX .
,
(
,
,
,
," $ )4.
0
,
-
–
,
,
"
,
,
,
,
.#
-
"
"
.
5
,
-
"
,
"
.#
,
$
$
: "+
2.#[email protected]
$ ,
–
.
". (
-
–
$
,
",
"
.
"
,
,
,
-
"(
"
).
-
",
$
,
"
-
,
:
,
,
"
,
,
.
,
*
"
"
,
"
,
"
-
"
,
.)
""
,
"
"
" ,
#
"
"
,
"
,
(
0
,
.
"
),
.
5
.
-5! #8 %- 6&-6
!,! )!*#.! 2#4.0
,
-
80-"
.#.
(1887-1919)
!.!.
6
5.).!
,"
.
-
"
-
"
. -
.
7
,
4
.
(
-
$
$
,
)
–
#
-
$
,
"
,
. %
"
"
,
$
. '
"
,
,
,
–
.- ,
#
,
,
.#
,
"
,
$
"
-
$
,
. (
,
7
"
,
"
(
-
,
$
$ )
.-
-
,
. +
"
,
.'
"
.
––
%
"
,
"
.=
,
-
,
,
–
.-
,
-
,
.
–
-
,
,
$
"
-
"
7
,
. #
,
"
–
-
"
.
$
,
,
-
.
-
#
7
" ".%
,
!
$ $
5.).!
0
,
"
",
+
"
"
,
"
"
-
,
"
(
).
. )
#
,
.' ,
.
,
,
-
,
.%
"
,
,
.
?
,
,
,
.
.,
–
#
-
,
. )
5
,
,
(
)8
!
(
-
),
"
.4
–
,
,
,
7 .
,
&
,
$
,
,
"
$
#
" $
(XIII .). - ,
!
(XII .)
$ ,
$
'"
,
"
,
,
.
$
(
$
$
,
),
,
,
. #
,
. &
$
:
$
.
,
,
,
,
-
"
.
,
(
),
"
,
)
.'
,
,)
,)
;
"
,
,
"
-
,
, "
",
"
"
;
5
"
"
:
;
,
-
.#
,
$
-
.
"
-
$
" .&.3 "
,
,
""
,
"
7
9
"
"
"
. % "
"
,
"
,
3 "
,
,
"
,
.
,
:
"
.6
–
,
#
,
-
.-
,
,
,
#
,
-
$
,
"
"
)
$
.!
% " ,
" $
%
"
"
"
6
"
,
$
,
II
. &
"
(
$
"
3 "
$
$
")
.
7
.
,
. .,
,
, , -
"
,
-
,
,
"
$
" $
. 0
$
$
,"
6
7
,
,
,
"
,
,
:
,
,
,
8
10
",
,
,
"
,
.)
6
.
$ ,
, ,
"/"
.
,
5.).!
.#.
.
$
,
$
,
-
.
,
)
,3 "
,
$
,
,
,
. .
:
"
"
"
,
-$
". 5
"
"
$
"
$
"
"
,
,
$ "
.
,
.
,
VI-IV
. .
,
$
$
,
-
,
.# "
:
"
,
-
1. )
6
2. (
"
VIII-VII
$
.(
"
. .).
.
"
(
"
$ .
(VIII-V
6
"
-
.
. .).
3.
.(
.2
. .).
4.
(
"
– I-VI
5. )
– VII-XIII
–
"
$
,
. . .).
(
,
I .
" $
" (
.(
-
"
.).
6. )
(
,
"
,
"
-
"
– XIV-XVII .).
(XVII-XIX .).
7. )
# '#=%&08 2#*!%!2%&08 %#%-5.0 &0& ) !5&'
,
"
-
"
. %
"
? ) -
#
,
– 1)
2)
(
"
). /
,
,
#
#
"–
"
,"
.
$
(
),
"
:
$
,
(
(
$
)
. .0
!
,
),
"
.
(
)
+
-
"
. 5
,
,
,
.5
.)
"
,
$
$
-
$
,
'
(
)
).
. .)
,
$
-
'"
–
(
-
,
(
,
,
-
,
$
.
#
"
,
$
–
$
,
,
,
(
,
"
"
$ ,
"
,
,
"
. .). #
"
,
-
. -
,
,
,
,
-
,
"
. -
,
$
#
"
,
.#
:
"
,
-
+
,
-
-
,
3
,
$
,
$
,
$
,
"
$
,
"
,–
.#
,
(
)
:
"
" $
,
!
-
,
,
"
(
$
"
,
). 5
"
- $
"
,
"
. -
-
;
&
11
"
" "0
"
" $
.4
,
$
.
+
"
"
")
%
$
"
"
",
–
drish – "
.
"
"
"
"
"
:$
"-
"
$
"
,
$
+"
"
").
"
$
,
"
,
$
.#
" $
", "
(
). .
") –
),
,
(
"
"
($
"
"
)
,
:
$
,
.
(
),
"$
–
$
"
,
– "
&
,
(
"
,"
:
(
,
.).
&
(
,
(
", "
$
"
,
,
$
-
",
$
,
,
""
"
" ("
$
#
" .
"
,
$ $
-
"
,
,
-
"
:
-
$ $
,
"
-
,
,
"
.
-
-
.- ,
$
,
$ $
"
,
"
-
,
(
"
"
-
-
",
"–"
I-V
"
$ ,
. . ., "
"6
$
"
"
"
,
).
(
$
)
(
). !
(
)
$
$
, " $ ,
,
–$
(
.
$
,
"
–
"
$ "
)
#$
-
), "
(
,
-
$
-
7
"
,
-
. /
$
$
,
,
$
,
$
",
. " "
$ (
6
$
"
,
$
,
"
&
"
").
! -
$
.
"! -!'!&%0*> ?5" (0%-#&0) 3&!*?
1.
$%% (
;
,
"
"
–
-
,
)
$
+
,
$
%
,
$
"
. )
$
$
.!
$ $
XII .
–
,
-
$ .
,
,
(
-
)
,
. 0
,
,
"
"
,
(
,
).
"
$
$
,
$
(#$
). &
,
,
-
,
.
2. 3
-
() )
.
$
"
$
-
$ $
.
3.
*$% (
,
.&
"
"
" (
$
)–
"
,
"
, ".
" . )
"
").
$
"
". " "
"
,
-
"
"
"). !
$
"
"(
-
"
-
,
),
(
,
)
,
0
-
,
;
"+"
. ,
$
"
(
-
"
),
(
, +
-
"
(
):
"
(
)
(
)
,
$
(
0
)
,
.
!
-
"
, "%
&
. +
#$
III-IV
$
%
" ("0
"
. . . ("4
" ")
" -
"%
"
",
").
$
,
"
(
"
-
"
)
(
). )
" "
"
.)
–
–
$
,
,
$
$
.)
,
,
-
$ .&
,
"
.
(
)
,
$
,
(
–
"
),
. '
"
-
$
,
"
"
–
7
,
.
,
(
"
–"
–"
". "
"
(
),
"
-
(
"
$ )
",
").
,
"
–"
",
–"
(
"
(
",
):
)
(
,
$
-
,
,
).
,
-
,
-
(
. ,
),
" .
$
"
!
,
,
$
"
"
. )
$
,
"
$
,
0
.)
"
"
%
-
)
"
+
7
"
,
"
"
$
. )
-+
." $ ). %
"
"
(
(XI .),
"#
"
XVI .
-
"
$
(
).
,
"
–
+
,
-
4. + " . )
,
(
&
" ).
0
"
$
.
-& &
!
-
,
.
" $
5.
"
"
(
". !
"
("
$
",
,
,
-
$ ,
-
"
,
",
-
,
) – $
,
"
"
"
.
-
%
&
(
$
$
– VII-VIII
,
'
".
( . III .
+"
)
3
.
$
XV
. .). )
,
&
.
-
".
. .).
"
-
$
-
"
.
"
,
.
-
$
!
. !
"
,
,
!
"
. )
-
+
,
$
,
. 6
$
)
"
-
(
-
),
,
,
-
(
$
). 0
.
"
"
$ $
. !
,
"$
,
,
"
(
"
,
),
.
$
-
#
"
,
$
,
$
$
-
"
"(
), "
,
"
.
6.
(
#
1)
6
$
6
". '
$
veda + anta – "
; 2) $
$
$
–
)
)
,
",
,
"
"+
.%
6
"
"
,
$
$
-
"
-
0
-
(
,
(
(VI .) 3
,
,
8(
,
– "+ "
"
". -
$
,
),
:
"
-
,
,
(VIII-IX
,
$
),
,
-
$
)
("0
0
0
-
"
-
.). 5
"). (
-
.
+ ",
,
7-
,
7
(
-
(
,
"
). #
,
,
-
(
$
(
–
.-
+
.),
"
$
o
–
,
+
,
"
-
( . V
+
+"
") –
$
,
.
%
+
", "
"
),
-
7
(
). .
,
+ "
0
(
)
$
,
(
$
-
)
. (
o
(
!
).
-
(
),
XI .
.%
,0
$
. (
(+
"
)
+ ,
-
.#
8 (0
,
)
-
+
$ ..
+ .!
+ ,
0
+
+
,
8
$
–
"
-
,
.
#
o
-
(
"
.
)
XIII
.
. (
"
.
$
8(
, .
"
$
$
(
"
,
"
"
"
-
"
)
$
.
)
,
0
,
+
"
)
+ . )
"
"
.
"
"
"
,
-
$
"
(
"
$
,
"
. .).
XX .
4
0 -
," $.
,
"
-
"
. 6
,
,
:
"
$
. !
$
–
,
$
3
$
.*
"
,
;
"
"
.
,
,
.)
"
-
"
,
"
,
%
.
,
-
#
$
"
$
, "
-
12
.
" 5! -!'!&%0*> ?5" ( 0%-#&0) 3&!*?
"
-
,
#
&
,$
#, (
&
,
"
(
),
%
"
$
":
& .
##
,
/
,
.&
-
-
.+
,
:
$
$
"
-
"
,
,
"
,
"
,
"
.
$
,
. '
$
"
$
,
,
-
"
#
$
$
.
")
"
-
'
,
,
("-
" " – ")
.
"
"
"
,
"
"
-
. #
"
"/"
" (
)
,
,
",
$
,
#
",
-
),
. '
-
,
.
,
'
$
" ( ,
$
#
,
$
,
(
$
"
$
)
). ' $
"
-
$
,
(
),
(
(
.!
$
)
$
"
.
"
$
;
$
.
#
,
"
-
(
,
). '
,
,
:
,
,
-
;
"
,
,
$
.
(
),
-
(
-
,
$ "
,
)
"
"
$ "
(
–
"
). -
-
,
$
;
-
,
.
,
(
", "
")
13
)
.
,
$
,
,
"
,
.
0
-
"
"
,9 -
9
,
,
,
-
1
,
2
,
;+11*- ' . :*/" ":*.
[email protected] ;0 0&-5 #%-#&0
"
,
"$
$ "
,
,
,
("
-
$
"). (
"
(
-
.
7
,
"
$
)
"
,
-
,"
". " -
,
.
!
"
" (
"
"–
"
)
,
-
,
.)
-
1
.
( -
"
),
,
,
.!
"
,
.
) !3*08
(
,
#$% (
)
•
•
&
<#4 >
–
).
(
" +
-
,
" #
! (
,
),
"
).
,
$
,
.)
,
-
.
"
'0
08 <#4 >
(
),
-
.
•
&
- !&'
(
-
),
.
•
)
"
(
$
"
"
),
,
$
. 3
),
"
$
(
-
("
"),
-
".
"
(
.!
•
-
""
"
•
(
•
%,
)
)
,
(
!
,
7
-
. /
-
),
.
•
•
(" "
. #
,
", "
!
,
"
").
'
%
(
-
).
%*5'[email protected] <#4 >
& ! ,#
•
!
•
/
(
& ! $/ (
$/
),
,
-
).
,
-
.5
,
(+ ,
),
"
,
,
"
).
(
,
,
,
,
,
. )
-
,
$
" ",
$
(
),
.(
(
)
,
$
),
,
"
"
" "(
"
)
" "? !
$
$
(
#
).
,
. &
"
,&
$
. +
,
$
,
,
" "
,
,
" "
"
$ –
,
,
"
. &
" "
"
(+
"
?%
6
$
",
8,
). (
0
"
" ",
.-
(
),
$ "
,
7
"
-
,
0
$
0
. !
(
.!
")
,
"
$
.-
,
"
,
(
"
"
(
$ ,
'.9
$ )
"
",
,
$ "
).
,
"-
XIX .
4
,
,
.
,
,
$ ,
-
,
?+
"
,
"
.
"
"
" ")14
.
#
0
" (".
.
-
II .
. .
IV .
,
"
,
. .) –
(.
.
.1
,
,
$
,
"
,
.
"
–
"
,
,
,
? #
-
–
?#
,
$ – ?
,
-
.,
$
. .
,
,
–
.-
,
,
"
.(
"
,
-
,
.
"
"
(
1. ,
),
"). &
(
" ;
:
,
;
2. ,
–
(
;
,
)
3. ,
(
–
;
–
;
–
4. ,
(
"
–
(
).
. .),
"
);
;
5. %
,
%
–
"
:
7
,
"
,
,
7
,
;
,
"
-
.
,
;
"
"
,
7
-
. (
. &
XX
"
,
!.!.
"
",
– "
$
7
,
.
"
". 4
,
,
,
.(
),
"
"(
,
,
$
.(
,
-
,
-
,
.
,
$ ,
-
,
;
"
",
-
"
".
!
:
$
,
"
,
–
(
,
$
–
"$
,
)
-
,
"
" .#
"
"
"
–
"
",
0 " "
(
"
;
,
,
"
,
0 " "
,
,
7
–"
"
"). "
,
"
"
2.#[email protected]
"The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Word
«Dharma»" ("1
« "
»") (
0
). &
"
"–
",
"
(
" ),
,
15
,
.
"
,
&
,
,
,
"
–
"
. -
"
,
-
dhr – "
?%
$
".
-
,
2.#[email protected]
.%
-
,
"
"
". '
"
? !
"
.
-
-
,
,
"
"
,
"
"
,
–
"
,
$
,
$
(
,
$
,
"
,
. +
-
",
,
"
. .
"
"
,
.
(
"
),
,
,
"
,
"
)
"
–
–
"
,
"
. 5
,
-
",
:
,
-
.
"
.
,
"
'
,
,
",
.#.
" ("
,
,
")
"$
,
,
,
,
$
,
"
,
"
.4
" "
:
. (
,
–
,
.-
.
-
" "
,
,
,
$
"
"
XX
"
" (
"
"
),
$ -
"
,
"
:
-
",
$
"
,
.
-
"
(
,
),
,
.
$
.
,
-
,
$
,
,
$
"
"
"
"
("
"
" (
$ "),
"
(
–"
"
,
75 "
,
100 "
.5
, ",
" ). (
"
2) "
"
"
-
– "
$
,
(
"
– "
.(
- ", "
),
).
"
"–
. "
,
-
,
"
)
"
.- ,$
(
(
"
,
,
"
" ,
"
)
)
" "
( "
"
" $
"(
: 1)
-
–
,
);
"
(" "
"
"),
"
7
"
(
),
-
,
,
"
). '"
"
"(
"
,
" ,
)
" "
"
,
"(
). )
,
.
),
(
,
(
) – "
)
)
",
,
"
). &
)
,
;
"
(
( .#.
(
"
"
" , " "
. (
,
5.).!
"
" "
"
– "
,
"
)
,
"
–
$
"
,
"
).
,
,
"
(
"
"
"(
"
, "
-
(
", "
"
-
,
"
, "
(
-
"
"
"
,
(
). )
–
"
"
;
. 5
, " "
"
"
"
(
,
". !
,
): "
,
"
,
,
"
"
7
'
"
,
'
,
"
,
.
"
"
.&
(
).
(
"
,
)
,
"
" "
-
".
,
'"
,
$
,
-
"
.
"
(
"
(
,
"
),
". -
,
,
,
(
$ ,
),
. !
"
"
"
"
–
-
.
%
-
"
(
,
). +
"
(
: 1)
,
): 2)
(
$
(
); 4)
); 3)
(
).
-
6
.!
,
"
( ,
,
,
"
)
,
,
,
$
$
,
"
, "
. &
,
.5
"
-
"".
,
-
-
,
.)
,
,
,
.
,
-
,
,
,
"
,
.5
,
,
"
:
$
,
,
,
,
.
,
,
.
–
,
,
4
–
,
,
,
$
?!
"
:
.
"
,
.! –
",
$ ,
". /
– "
-
.
,
–
.)
,
"
"
"
"
-
",
. 4
,
. )
:
),
$
(
(
)
$
$
,
(
$
–
.
-
,
. .4
,
,
,
"
"(
"
"
,
&
). )
,
+
,
,
" (
),
"
,
$
"
(
$
+
,
"
"
,
– "
$ "
,
"),
"
" ,
"%
"
–
.
3
:
"
.
$
(
"
,
"
(
)
,
(
"
")
"
),
$
"
-
,
.4
,
(
"
,
"
– #$
,
,
7
);
-
"
.
,
,
'
"
.
,
+
,
"
-
,
",
"
"
-
,
,
"
)
"
(
.
$
–
" .
#
,
$
.
"
"
,
$
,
-
.
"
)
"–
,
,
(
"–
,
-
7
-
,
"
"
,
"
$
,
$
, "
"
,
–
"
"
7
"
. (
,
(
)
,
,
:
"
,
. )
,
,
,
.
"
,
'
,
,
"
", "
"
(
-
"
(
"
):
),
(
)
,
,
(
,
,
,
,
),
,
,
"
"
). 2
(
"
,
.%
,
,
.
,
,
,
,
"
$
"
"
"
"
$
,
,
$
),
" (
-
;
"
",
,
"
"
,
"
"
,
"
(
$
,
,
,
$
).
,
&
(
,
"
,
,
"
"
,
. #
$
)
-
"
,
,
"
.%
"
"
7
,
,
"
,
"
"
,
$
"
-
.
"
%
"
-
".
-
"?
,
"
"
"–
("
")
("
"). !
,
,
"'"
"(
" "
"0 "
'"
"0 "
6
"
"
"
", "
)
"
+
-'"
", "
"
"(
).
"
"
"
,
-
16
.
,
#
$
;
,
,
"
"
17
"
,
,
0 "
$
,
0 "
"
,
(
$
" $
):
(
–
);
(
.
"
–
-
);
,
–
,
#
,
"
0
$
"
,
"
,
"
, ";
,
$
". "
($
"
,
&
;
"
;
" ,
!
,
).
$
,
:
"
-
"
";
,
!
" "
. "
,
;
0 "
"
,
$
,
""
"
"
,–
.
$ " .
"
( * )
. (
". "
$
("
"),
$
(
). ") $
)
"
$
–
"
")
" $ – "&
–
$
(
"
:
,
)
"
,
,
(
,
"
"
(
,
$
.(
-
(
"
,
. '
– "
"
"
)
,
,
"
,
$
(
"
" $ "
" –
-
),
,
). )
-
$
"
18
.!
,
-
$
,
,
"
$
") – "0 "
$
"(
0 "
"
!
$
"),
"
"
.
", "
"
,
.)
")
)
"
,
"
–
-
,
,
-
"
" $
,
"
(
$
.
" (
,
"
"
(
$
+
(
"
("
" $
"
"
"
" (
"
,
"
"
,
,"
"
,
.
"
0 "
$ " (V .),
$
).
"
"
,
"
"
"
7
"
"
),
$
-
"
,
,
"
,
"
"
0 "
",
.&
"
,
7
,
$
"
" $
,
"
,
$
,
,
7
"
,
,
"
"(
$
).
7
.
4
"
,
"
$
($
"
"$
,
. "
"
"
. )
).
.0';>8.0&0 (36 >8 0'0)
%
"
"
"
"
"–"
" (
"). %
"
(
),
7
,
),
,
(
–
"
"
"
,
(
"
,
)
"
"(
–
,
"
), –
,
("
"
"
"
. .). . "
":
,
"
")
(
,
"
,
"
,
"
,
"(
", –
"
$
"
(
)
". #
,
–
$
"
-
;
,
),
"
(
aeternus –
$ ,+ ,
).
!
,
"
$
. . .(
!
19
$
I-II
II .).
.
# "
-
(
"
)
–
-
. '
,
$
.,
:
,
),
$
,
(
.0
"
,
(
),
(
)
"
,
-
,
-
.
,
"
,
"
,
:
,
,
,
,
$
.-
.)
:
"
" (+
,0
)
,
.
,
,
", "
0 " "
")
"
"
,
"
"
", "
:
,
;
. #"
–
,
,
" "). -
,
("
-
"
("
("
"). -
"
(
"–
.)
"
)
"
"
;
(
.&
– "[
)
-
": "'
" "
,
";
$
–
"
,
.
,
,
(
,
)
, –
(
-
(
,
$
,
,
,
"
)
,
.!
,
–
-
,
"%
]
).
-
,
,
,
+
,
.)
,
-
:
.!
,
$
(
"
"
). #
,
"
,
$
".
$
,
"
,
"
:"
/
. &
: "&
$
,
!
?"
-
: "-
". 0
"".
-
*
:
$
,
,
$
7
.
",
$
"
,
$
,
"
,
,
$
"
,
-
,
).
(
"
,
,
(
,
'
$
,
,
- 7
$
"
"
" -
")
,
,
("
$
").
".
""
,
,
,
,
,
:
".
"
$
"
"
,
".
?.
,
?
,
,
,
,
? -
..
"
,
,
. .
,
?
,
$
,
.
,
"
.
"
?
,
: )
"
-
; )
,
; )
.(
.
,
.
,
,
(
)
,
–"
"
. -
,
"
,
,
"
",
"
"
". ,
.)
,
.
"
)
". /
? (
"
-
$
"
,
",
.
$
,
-
,
:
"
,
,
.+
–
–
.,
–
?,
"?
–
"
"
.
"
,
,
,
-
$
$
.
$
,
$
"
$
-
"
,
,
,
:
,
,
-
$
,
,
$
$
,
,
. %
$
"
.
$
!
)
"
,
"
.
"
(
–
),
-
. )
,
,
,
,
,
. (
–
", "$
" "
".
,
,
" "
"
"
,
(
,
$
,
). (
,
.
%
-
"
"
"
("!
2.#[email protected]
..."),
,
$
.
(
",
20
)
.
-
,
,
,
–+ .!
,
–
,
-
+
. %
,
$
+
21
.
-
,
.5
,
+
,
"
,
-
,
,
$
+
.(
,
$
",
$
,
–
,
,
+
.5
+
+
,
,
.
:
,
–
#
,
+ -
,
,
,
-
,
.
"
,
"
. "
-
;
:
.
.
.
,
.
.
/
5
.
'
.(
$
.
, XXV, 19-20)
,
(
.
-
-
,
",
,
,
,
,
$
$
-
.
. )
"
,
$
,
$
,
,
,
-"
"
,
$
.+
,
-
,
,
"
.
+
-
:
"
-
"
0 #*$%&
,
-
"
(
"
-.!
.
)–
,
.5
"
"
"
"
;
,
.
"
&
$
,
,
+
!
-
,
3
"
(VII .)
(VII .), /
"
& #*$%&
"
"
(VIII .).
-
"
",
&
. ! '(,
&'(. (
,
")
"
-
("
,
(
,
-
)
-
.)
(
)
3
(
$
&
$
–
.
"
+"
,
$
(
– VIII .). )
$
,
&
$
. &
$
("
"
"
). &
(
+"
. &
,
"
"
).
$
"
"
$
VI .),
V
"
"
"
,
"
$
$
,
,
–
.
&
%
(
'
!
)
"
-..
Central Philosophy of Buddhism" ("1
$
,
$
"
. 5
1955 .
"),
.6
"The
-
-..
2.#[email protected]
,
$
"The Central Conception of Buddhism and
the Meaning of the Word «Dharma»" ("1
« "
»"). 4
-..
$
–
2.#[email protected]
,
."
"
"
@
:
@
"
",
.
"
".
@
,
"
,
0
+
,
,
,
.4
@
"Deus sive natura"
$
"
–
%
"Deus sive substantia"22. '
@
-
$
0
1
:
")
,
"
,
"
,
,
-
+
.#
. +
,
+
,
,
–
,
,
,
,
+
)"23.
"
,
(
)
,
. "&
,
,
"
"
,
:
"
.
–
-
,
,
,
.#
. .
,
"
"
"
.
$
"
-
,
$
"
@
.(
" (
"
"),
"
,
-
,
+
..0
.
+
,
"
:
"
"
,
"
"
-
,
.
"
,
$
,
"
)
,
($
,
"
", -
). -
(
,
"–0
"
), '"
,
,
-
+
-
:
,
,
–
"
"–
-
("
VII-IX
3
%
,
0
",
.).
,
$
.&
"-
+
,
"
$
(
)
–/
"
-
:
"6
$
+
. – $.%.). " $
(
"
,
"
,
'
"
-
–
-
,
".
. 5
"
( ;
),
,
$
,
,
.
-
",
,
-
$
(
:"
),
- 7
7
"
$
.,
"
,
"
,
,
$ "
,
+
-
"
+
,
-
.&
( "
0
?!
"
+
,
.%
", "
.6
,
"
" -
0
"). %
,
,
(
contradictio in
0
,
,
adjecto ("
,
"
). &
.
,
" $
,
.
"
&
(
&
3
"),
&
$
,
$
,
–
)
,
$
,
,
7
$
,
7
- #
,
7
7
,
"
"
,
7
7
,
-
"!
( 3 -
.2
,
$
,
-
:
),
.0
"
. .5
$
$
(
,
-
,
),
"
3
,
$
,
$
,
$
-
). #
.
, "
(
,
$
,
-
). &
,
. #
"
0
"
,
:0
"
,
:
"
$ "
"
-
". !
,
,
.0
,
,
+ "
. .#
,
$
3
"
,
$
.)
,
"
,
-
,
,
-
7
,
"
+
,
$
"
. )
"
"
-
7
-
"
" .
:
(
, $ )
"?
,
,
$
"
"
"
-
,
"
.
,
#
,
"
"
"
,
"
.
,
-
"
.
"
.
"
"
XIX . )
"
.
"
"
"
"%
"
,
"
-
"
. "
,
"
$ "
(
" " – "&
3
, IX .,
"%
. "
, XIV .).
"
"
"
",
"
" " – "&
$
"
"
. #"
,
,
$
$
"
–
,
.
XX . *
,
$
-)
,
,
–
,
$
$
",
"
,
,
-
.#
"
,
$
.
,
"
,
–
$
$
2.#[email protected]
(1869-1942),
"The Conception of Buddhist Nirvana" – "&
(
"
" (*., 1927).
,
4
:@
"
"
,
". '
"
:
"
",
,
"
,
"
"
"
-
$
,
"
,
"
". "
$
-
",
.
0.(
@
. ) -
$
XX .
,
$
.
-
,
"
-..
$ .
$
,
-
,
1955 .
"1
"–0
:
.-
".
.
"
,
$
,
,
"
,
,
,
–
"
0
/
(
+
(
-
"
)
"–
-
80-90,
.
.
"
)
.5
. +
"
"
,
,
-
"
"
"
( –
–
,
$
–
-
"
2.#[email protected]
-..
)
.%
-
"
"
&
-
4
(1959). +
-
. #
. -
$
(
)
"
"
,
,
,
"
"
$
.
$
$
$
$
-
&
-
"
–
VII , /
"6
$
+
. – $.%.). " $
(
"
,
"
,
'
:
"
-
–
-
,
".
. 5
"
( ;
),
,
$
,
.
-
$
:
(
-
),
- 7
7
,
$
$ "
,
"
,
"
",
,
,
.
,
$
"
$
. 5
,
$
"
"
,
: '.+
"
25
.
"
24
-.
.& "
"
.)
"
. &
-
,
'
"
,
(
"
"
,
-
"
,
"
. #"
$
.
5
(
$
,
"
)
-
$
,
"
,
-
$
,
,
""
"
,
""
.
-
.
$ "
,
"
,
,
–
%
,
"
(
( "
(
.
)
),
–
,
–
$ :
). %
,
$
,
,
. %
,
,
-
,
,
$
,
,
.
,
%
"
(
0
$
).
,
"
$
.
$
)
,
-
:
;
+
+
,
26
"
"
".
"
,
$
.
"
,
-
+
(
"
)
"
,
.
,
,
"
-
"
#
"
.)
,
.#
$
,
"
",
,
,
.
,
,
,
.#
,
"
"
"
",
(
,
"
").
:
"
(
"
(
,
"
"
)27. /
"
,
"
"
(
"? (
"
,,
,
" ",
,
"b", " "
, %
,
"
,
,
.
/
" "
"
"
:
"
-
$
". /
:
–
"
"
)
"
),
"d",
,
28
,
"
"(
$
,
,
".
. ,
,
-
"
). '
,
"
"
"
,
,
,
"
,
-
-
"
"
:
?(
,
,
.!
"
-
-
",
.
,
"
,
"
"
.
-
$
,
",
,
,
,
-
"
,
-
" ",
#
",
"
-
- ", "
",
"
:"
b",
$
"
,
". 0
,
"
,
.'
,
–
,
$ .%
$ ".
$
,
,
–
,
,
. 0
$
,
,
"
,
.5
$
,
Deus sive natura, + ,
. 0
,
,
-
,
?
,
-$
,
$ "
". 4
,
$
"
,
,
,
,
"0
". ! "
,
#
". .
"
,
"
,
,
"
,
",
,
,
,
-
;
,
,
7
,
0
"
$
,
–
!(
"
"",
,
.(
"
"
,
"(
"
)
$
,
$
"
.#
"
-
"
/&
,
"
"
,
"
"
;
,
"
$
"
"$
,
"
$
, "
-
",
. !
"
,
.0
-
,
"
(
)
-
"
.#
$
"
"
29
,
,
,
,
"
,
,
".
"
"
,
"$
-
"
=!,0/0 0 ( #'< 8 0 0'0)
2
"
,
$
– $
",
– 0
0 "
$
"
. 5
,
,
IV
,
(
$
$
,
V
"
,
"
$
30
,
;
,
. "
.
$
"
,
,
-
,
$
)
,
"
" ,
$
,
(
.
(
" $
-
;
,
,
,
. .
,
),
"
(
$
). +
&
,
#
.6
"
-
"
.
"
-
" "
%
,
.
",
.
$
,
.
-
-
,
$ "
$
"
,
.=
7
,
$
,
,
,
,
7
.
:
,
$
"$
)
$
,
;
$
,
–
–
.
$
,
(
)
-
,
–+
–
.2
-
,
.-
"
,
,
-
,
,
,
"
.
(
$
", "
31
"),
("
$
"
#
,
(
–
&
")
"
(
("
("
"
$
"
-
$
0 " "
.!
"
,
)–
,
(
(
(
7
"
)
(
-
.
32
.
)
)
-
.
5
"
" (
"
").
"
,
-
-
"),
$
("
)
.
6
–
:
"
"
.
" – "
,
"
,
,
2). !
(
$
. .) $
. .)
"
)33.
,
"
"
),
$
"
0 " "
.)
"
",
"
-
:
$
,
(
7
0 "
)
(
"
)
" "
" "
"
"
"
,
,
$
,$
),
"
–
(
–
7
"
$
–
(
(
,
,
-
.)
. #
=
(
,
"
(
):
-
"
)34
.
"
%
,
",
"
",
,
,
.5
"
",
""
",
,
" ". #
-
,
,
"
$
", "
"
. .
,
$
,
–"
", "
$
–
..
$
,
,
. 2
"
,
,
"
,
!
,
" ",
0
(
-
,
),
,
"
", "
-
"
–
-"
").
,
,
"
)
,
,
,
$
",
.
, "
,
-
7
"
)
-
,
-
".
"
,
,
"
" "
-
"
,
"? #
"
,
). (
$
"
"
(
"
,
,
.
"
(
(
-
,
"
",
:
&
"
"
.5
,
$
"
,
-
0
,
-
.
-
,
,
7
" (
(
).
",
-
"
,
(
. -
(
–
).
-
–
0
.: "
/
.
".
,
$ . (
,
-
-
7
"
-
,
"–
", "
"
(
,
"
",
),
$
"
7
.
),
7
".
-
"
-
"
"
"
,
"
(
),
",
.
"
. )
"
7
),
,
"
"
"
–
$ –"
,
.
.
.)
",
"
.(
"
"
"
$ "
.)
.(
(
-
-
" ",
,
,
(
).
7
,"
7
.
,
)
7
7
-
,
,
–
7
"
" "
"
. -
"
.
-
7
7
$
,
,
,
-
"
$
$
"
"
?4
,
). !
,
$
)
(
:
$
" .-
"
,
.
,
,
, .!
–
-
$
,
,
,
"
,
"
7-
.(
–
(
,
.
)
$
-
7
,
35
"
-
,
7
("
"
4
5
-
,
,
"
.
,
,
,
,
$
.
. .
,
,
.
.(
–"
", "
-
", "
-
", "
"
,
"
"
"
""
,
(
"
,
=
(
-
"
)
"
).
.
"
.-
-
,
,
,
7 . '
–
,
,
7
"
,
,
. (
"
[
]
"
(
). %
.
+
,
)
"
–
"
$
$
,
-
–
. )
$
"
-
. -
-
. -
,
,
"
,
,
-
7
,
-
(
,
,
$ .!
"
"
).
"
,
.#
"
-
"-
7-
$
-
"
. !
"
"
.6
7
. ,
-
$
.
+
,
&
(
)
;
(
7
,
)
7
"
"
-
-
. #
,
,
"
(
,
"
$
-
+
)
.!
"
,
,
,
:
.!
"
,
(
,
. .)
"
,
"
"
"
"
.'
"
7
"
,
"
–
"
7
,
"
,
",
.&
"
" $
",
,
"
(
). %
"
.%
"
"
.#
,
,
–
"
"
". +
"
$
"
)–
(
,
-
7
.
"
-
.
,
$
$
,
,
-
"
"
"
. )
"
.
%
"
(
",
"
), "
"
,
–
,
– "
,
.
,
" (?) "-
!
").
)
./
$ " ("
:
"
(
,
;
$
%
.
"
,
7
-
,
,
"
–
"
"
?
"
-
,
,–
$
,–
,
$
-
, (
– "
".
;
,
,
,
,
(
;
.(
.: "
"). !
(
)
,
). -
(
-
,
.'
,
,
(
(
-
,
$
,
$
–
$
)
):
,
-
.
$
,
,
$
,
-
–
,
.
?
&
–
)
(
,
.
),
(
"
7
"
"
,
7
,
,
.(
(
)
-
"
.!
.
–
"
)
.(
,
0 "
"
"
.
"
-
.!
,
,
.
,
-
.
6
"
$
"
. =
"
,
)
$
,
,
$
$
( -
.
"
–
-
(
),
"
)
-
,
,
"
"
",
$
,
+
"
. (
-
".
$
"(
),
"
,
$
$
,
- 7
7
"
-
.
,
$
,
4
"
.
:
7
,
,–
, –
-
;
;
–
,
–
. -
$
,
"
$
". (
,
(
,
),
-
-
+
" (
"
7
.
"
("
-
+
")
5
(
"
-
)
,
:
)
"
" ,
,
-
7
– '"
"), - "
("
6
(
).
)
$
0
"
.
,
7
$
" ,
"
–
–
-
,
-
,
.
$
,
"
"
"
,
.
,
$
.
,
,
:
"
,
–
(
-
7
)
$
,
$
,
,
7
.
"
,
-
$
-
" .
-
"
.
,
5
'
.!
"
9
,
$
#
" ,
"
$
,
"
. *
'"
'
$
VII .),
,
$
.(
(
$
$
,
,
,
2.#[email protected]
"
'"
"
$
),
, –3
% " (
.4
$
& (
-
'"
).
'
-'"
'
,
)
"
."
$
,
"
(
-
"
-
,
:
".
,
,
–
"
(
,
$
,
.
$
$
+
),
- "
-
,
,
.&
-
"
"
. (
"
-
,
"
"
.
)
"
VIII-XII
"#
.,
"
-
,
-
:
(
) %
.
%
(
&
'
)
(
XX .,
3 -
%
).
-
)
,
,
.!
"
7-
$
,
.
,
"
,
,
",
"
-
"
,
"
"
-
.
!
"
,
"
$
(
"
). %
,
.4
"
7
3
,
$
$
7
(
",
,
,
"
+
),
"
.
,
"
7
(
). #
,
2.#[email protected]
,
,
"
" $
" .)
,
",
"
"
– "
"
"
"
7
(
)36.
0
"
"
" –
"
$
,
"
",
,
,
,
. '
7
-
–
,
-
7
.!
$
,
7
,
-
(
-
-
)
,
.
-
.
,
'
'
'"
(
"
),
,
,
(
.-
)
-
,
(
),
-
..: " ,
–"
(
-
";
", "
-
"
"). %
-
),
). &
-
7
"
$
(
(
–"
$
7
(
"
– "
-
"). '
"
,
$
,
. 5
$
–
$
,
,
7
(
"
),
"
-
7
(
)
,
.
–
)
(
)
(
),
,
.
"
-
.(
,
,
"
,
(
", "
"
", "
")
,
" –
. "*
" –
.
.*
. )
–
,
,
-
(
:
,
)..
"
–
, "
,
(
". *
$
)
$
-
.&
$
: "(
,
", –
,
,
$
,
. .(
).
,
(
)
,
"
,
"
,
"
,
,<
3
-
,4
+
"
"
),
+
"
"
$ ,
,
"(
,. $ ..
",
(" . .
):
""
-
)
-
"
'"
"
"
"
". 4
,
, '"
$
(
"
.
,
'"
,'
$
$
"
-
.
-5! #8 -0-;0,0-0,0 +;#
$
,
"
.-
,
,
,
"
.(
-
-
"
37
"
.
,
#
$
,
,
,
$
-
"
-
"
"
$
"
,
.:
$
(
$
-
,
"
,
%
,
,
)
(
"
-
""
. "
,
$ "
$
" . !
$
XIX .
.-
"
$
%
XVII .
-
.
-
&
.4
"
"$
"
)
,
.
,
),
$
.
"
,
-
(
"
($
"
"
,
" ,
"
"
,
,
- $
,
$
,
,
"
.
,
,
!
-
.
"
" ")
-
", ". "
"
"3
"
,
– "- ".
"*
",
" ,
"-
/
+
.
"
" "? -
"
–
"+
"
;
,
,
-
,"
"4
",
,
$+
"
" "
-
,
.
".
"
". 0
.",
-
"
",
,
"*
"", "
+
,
"
$", "
$ "
,–
" "
". !
+
" .
"
$
. '
+
+
,
.(
+
. %
",
,
"
,
$
,
. &
.
+
"
+
,
",
+
,
"
$
,
+
+
. "
,
$
. (
,
,
(
)
-
-
:
+
,
-
"
,
.
,
"=
"
(
,
"
"
;
"
"–
$
"
+
, "
–
.
"
",
$ "
.
"
,
"
"
,
,
+
"
".
$ ,
" $
-
,
,
+
". 5
+
,
"
,
$
+
. %
,
$
,
"
,
. "
-
,
"(
.
. %"
"
,
,
,
-
"
,
+
. 5
-
,
$
,
$
$
"
"
,
+
,
,
; ""
"
)
.
)
)
(
+
. '
– $
,
.'
- "
(
")
$
.
),
$
(
;
-
,
)
'
-
(
),
(
,
$
(
,
;
-
)
/
;
-
,
),
,
(
)
:" $
+
:
), +
–
(
(
.*
/
+
;
–
-
'
)
,
"$
".
+
.
"
#
-
"
,
:-
"
,
"
,
(
6
),
.
. (
,
($
6
( $
)
)
), %
-
,
,
"
(
)
6
/
(
(
,
).
"
"
(
).
).
(
:
"
,
"
)
(- "
)
"
" -
7
),
+
(
,
7
38
(
(
"
6
6 (-
#
"
)
,
-
,
),
$).
+ ,
,
(
)
),
(
).
:
#
-
"
"
.
-
",
,
"
$
$ ,
" "
(
–
" ")
.
0
8
.(
"7" ,
,
,
,
"
,
,
,
6
$
0
,
'"
.
$
,
$
"
,
,
(
,
3
$
"
$
&
"
$
). %
,
,
"
:
0
-
.+
,
"
"
"
".
,
",
" "
",
,
,
$
-
"
. )
",
-
,
,
. %
,
$
,
+
,
,"
"
"
,
$
"
"
"
"
-
"
"
"
" .
",
,
"
,
0
(
". "
"*
$ ,
)
(
0
"
,
,
-
" (
"
$
)
-0
.
,
"%
,
$
;
0
,
$
"
"
,
". "
",
,
"
,
0
-
,
"
"
,
,
.
+
,
,
,
. +
"
"
"
,
"
" –
. +
(
"
).
,
,
,
3
-+
0
,
"
,
"
6
,
. )
,
"
,
" ,
.
$
-
,
,
,
-
$ "
,
"
"
:
"
–
-
"
(
"
,
"
),
,
-
+
). 5
-
-
".
",
&
-
. )
(
)
"
"
,
"
-
" ,
" ",
.#
.
"
"
"-
",
"
"
", "
"
"
"
(". "
"),
"
,
-
,
"
"*
?
"
$
$
" (IV .). )
". +
",
-
. !
"
,
$
-
) '
,
,
" .
,
7
,
"
.#
+
"
,
$
",
-
"
,
.&
,
.
–
(
-
-
– "
"),
. !
+
)
"
"
–
'" " (VI .),
"
-
.
&
-
:
"
7
7
–
"
-
,
+
-
$. )
$
"
,
-
"
.
,
)
%
$
,
"
$
" –
-
"*
,
.%
(
$
).%
,
,
-
"
"
,
" "
,
", ""
(
"
"
,
-
,
"
,
"
" ,
"
,
:
-
0
",
-
-
"
-
,
"
).
-
"
-
7
.-
7
,
(
$
,
" –
+
6
-
-
+
" ( "
),
- "
'"
$
,
-
"
,
,
"
).
"
"*
:
.
–
6
)
"
"[
],
(
"
,
"[
])
.
"
:
?)
$
"
,
"
$ ?
,
,
"-
,
$
-
,
+
(
0
"
,
+
$
$
(
,
,
,
,
,
: "VI . &
5
,)
"
). )
. !
-
6
.!
,
.5
,
6
-
.%
,
6
5
,
7
-
6
.' " -
7
7
.!
$
"
$
5
" ;
"
$
,
$
,
(
+
$ ,
). '
" ),
+
-
)
;
7
,
.5
;
(
6
-
",
. "
).
$
(
.#
" -
$
(
-
),
$
"
,
).
5
(
%
),
$ (
"
" ,
"
6 ,- " $, ,
0
'
,
,
5
6
.#
,
6
5
.
,
,
,
#
39
"
"-
"
. "
,
6
-
,
.(
$
,
,
"
.0
"
"
. &
"
5
"
.
:
"
,
6
+
"
,
"
"
"
"
"
.
"
-
)
"
-
$
,
.
("
-
("
")
,
$
"
")
,
,
("
", "
("
"). %
$
")
-
,
6 , )
;
,
$
-
%
(
)
" ,
"
(
. )
"2 $
,
,
,
,
(
),
–
6
),
(
(
,
&
)%
.
–
.
(
"
–
-
$
),
-
"
.(
,
( ),
$
,8
-
(
).
" #
& -
(
&
)
"
$
40
.
3
,
!";/ 4
"/*
* 4
41
)
,
-
,
,
,
+.
.)
,
(
,
).
$
$
,
.'
$
-
– '"
–
,
-
.
4
!
"
-
$
.
"
,
7
,
. .%
,
"
,
.%
7
-
"
,
. '
,
5
,
'
$
,
,
$" -
"
..
,
"
,
$
"
"cogito ergo sum" ("
,
,'
"
7
,
$
" "
,
" "
,
,
$
,
. !
"),
"
,
,
,
-
$
: +
,
,
,
"cogito" '
. '
,
.
,
,
,
-
,
,
!
: '
$
%
,
,
'
$
-
'
,
"
$
$
.
-
7
.
7
" ,
#
, –
%
VII-XI
,
" ",
.
-
$
-
. (
,
"
"
:
,
8
,
,
"
"/"
.
. 6
" ( . VIII-VII
:
.
. .)
,
-
.#
,
-
.(
"
,
$ "
XX .,
"
. %
,
"
,
$
"
,
,
. )
4
,
,
,
post factum,
"
-
"
.)
"
,4
,
-
2 "
,3
,
,
,
"
,
,
, "
,
,
#
7
" "
".
"2
,
"
,
7-
"
$
,
,
4
-
.#
"
"
(
,
",
)
7
-
"
"
"
",
.
%
-
"
"
,
7
"
.&
,
(
"
"
,
"
"
,
"
)+
(
$
)
+
$
,
+
,
.)
,
"
.
"
;
,
,
"
$
,
$
),
5
prius
"
$
"
"
$
"
"
(
,
-
" ".
$
0
"
7
7
,
" -
"
"
,
:"
7
-
7,
$ ,
7
, "
"
7 ,
7
.
"" "
&
$
,
$
.-
$
. 0
3
"
,
"
$
,
,
:
,
" "
"!
,
$
.!
"%
( "
"-
"
$ ,
),
(
). %
,
-
,
".
"
'"
"
(
-
,
" ",
"
,
7-
'"
",
,
"
,
?
2.#[email protected]
,
-
,
7
7
7
,
"
,
"
-
,
"
),
"
-
"
,
"
(
,
,
$
),
,
,
"
.!
,
"
(
,
(
),
). #
-
( . 1070).
"%
-
",
$
"!
",
"
.!
'"
. '"
.
,
,
,
,
$
)
(
,
.'
, -
(
-
–
)
(
,
)
,
$
(
–
"
,
).
"
"
". %
,
(
,
(
"
-
"
"
"
7
)
",
-
).
,
&
/
"
/
?%
"
,
"
,
,
,
$ "
,
"
"
,
"
"
-
"
,
",
,
-
"
:
-
,
"
"
.0
;
8 (0
)
-
7
"
$$
"
-
$
(
,
)
0 "
,
(
$
),
,
. )
. -
"
;
"
,
XIV
:
0
,
. $
.
,
–
.
$
.
'
,
"
-
-
" ,
.
-
,
,
. - ,
"
-
"
8,
,
"
,
"
"
.#
–
-
.
/
III
- 0'#1#! ?5 &#-0=%&#5 ) 5'%-0 *5 #8 ! .# 5 #
+6''#4.
(& ) !+*5.5 40#.!'5=%- #8 &6*>-6 )
)
-
&
"
&
4
. &
,
,
$
,
),
&
(&
'
,8
-
&
,
),
,
,
."
$
,
,
(
"
"
-
,
$
,
,
-
,
,
.
-
&
,
"
.
$
-
,
.
,
,
,
;
$
.
$
,
$
,
,
"
,
"
)
"
,
.
&
"
(
"
). +
,
,
,
$
,
"
$
,
.
,
-
–
"
,
./
,
,
-
,
:
1.
,
$
–
. -
(
,
-
,
"
),
. (
$
(
;
). .
"
;
;
,
"
(
,"
"
),
(
,
"
(
(
)
;
;
-
),
). +
-
"
(
–
"
). -
,
,
$
$ "
–
"
-
"
-
.
,
$
-
,
"
,
"
-
,
"
"
,
"
,
,
.
2. )
,
"
"
,
.
"
"
,
$
–
;
"
"
"(
,
.
"
,
,
$
)
$
"-
(
.
$
%
–
),
"
3. (
-
"
,
:
1. /
,
-
,
-
. "
"
,
.
,
,
4
,
"7
'
)
+
$
-
.
.
,
"
&
"
""
(
),
,
,
"
$ -
-)
" '
"
,
-
,
.
,
,
:
,
"
$
"
-
")
"
("
"
( )
( ).
("
"
");
"
$
-
". (
:
-
"
-
.
(
(
),
)–
(
)
"
,
-
(
(
,
. !
-
)–
-
&
"
-
,
"
,
$
"
"
,
"
",
,
$
"
(
$
"
),
"
.
–
"
,
–
-
$
-
"&
,
"(
)
"
.
2.
,
"
.'
",
,
0.3
"
"
( "" "
$
7
)
.
(
"
,
-
1
).
7
,
-
-
(
,
–
)
(
.
,
;
,
$ "
).
$
– "
,
. ! $
")
.& -
"
"
(
,
-
.#
(
$
).
3. '
(
"
").
-
"
. #
"
"
%
"
,
"
,
,
3
(1011-1077).
9
,
$
"
(
-
"
,
). !
,
"
(
),
,
" .+
"
(
:&
–,
–
,
),
(
1
"
".
"
"
.
,
1
),
"
"
-
;+11*- ' . '" 4"/"=*.
* ! 1*2*"
. '* - ' . '+/0 +!
.!
1 ## &. '
"
(
)
"
,
"
"
"
. )
.1
"
"
$ -
,
(
–
–
". !
.
./
%. %
.!
.'
( )
,
( ).
"
. !
.
,
*
"
&
## (
(
,
&
"
. "-
"
"
–
"
"
-
-
.
!
&
(
(
&
"
. .
" –
–
"
. .
-
"
-
.
2
)
&
! &
2
& ! &
.
##
.
& . %
.
.
(
*
,
%*. %
,
-
.)
,
!
3
"
& . "'
##
"
. !
-
"
" , 1
.
!
3
"
" (
(
*
"
%*.
). #
"
.1
"
.
–
4
. %
.%
"
,
,
$
(
"
,
"
,
.
,
,
)
(
,
). -
,
,
$
&
-
'
,
(
),
,
( ). )
-
"
,
,
-
$
,
.
)
"
"
(
"
),
""-
$
"
,
"
"
-
",
,
. )
(
"
)
"
"
(
)
,
(
2
V-VI
.,
"
)
"
"
-
"
" "
",
,
(
)
"
,
(
"
"
),
"
"
"
–
-
$ "
"
(
(
;
),
)
",
( "
"
-
),
"
".
"
"
"
,
.(
.
,
&
,
"
,
-
XVII-XVIII
" "
&
$
;
,
,
-
.
,
deus
(
). & --
+
ex nihilo ("
")
. +
+
--
.
,
#
$
"
,
)
".
(
" (
,
('
)
"
,
),
)
")
"
.5
$
,
"
),
–6
"
"
,
.
,
$
,
$
$
,
-
"
(
",
-
,
-
-
$
"
.
"
&
"
. & "
),
;
&
.%
,;
,
,
-
"
$
"
...".
. "
"
/-"
"
"(
...",
(
,"
,
;
, )
,
($
&
)
/
(
)
,
. !
,
"
,
'
"
"
(
,
(
&
-
$
,
$
,
(
)
),
-
.
),
-
,
,
$
"
"(
"
-
).
)
"
-
-
"
(
)
:
"
"
.
,
,
-
"
"
(
"
)
.%
&
,
"
.
,
"
"
:
, "
,
-
"
,
$
",
,
",
,
),
(
.
"
" " ")
-
"
(
-
7
,
"
,"
,
-
"
,
("
"
"
,
-
"
-
")
$
8
"
.
,
$
%
$ "
,
,
.
,
,
".
"
,
$ .
-
,
)
,
"
,
-
"
.
"
)
"
&
,
"
(
-
"
–-
/6
4
)
,
,
"–
(312-385)
$
"
-
'
"
"
–
$
,
$
"(
-'
"+
"
(
/ (314-371),
,
"#
,
–
,
,
)
"): "/
(
). ' -)
(
-
(
"
("
–
$
", . 6) "
IV . %
+
–
.3
),
). &
("'
)3.
)
,
-
"
-
( ;
")
", "
$
,
. ! (+
),
. +
(
,
,
(
,
")
$
;
). #
7
("
$
–
"
(
,
("9
)
,
(
$
-
+
' -)
"
$
' . – $.%.)
,
). -
"
)4.
4
(
+
,
. .),
'
.
"
,
, +
"
"
I-II
)
– )
"'
"
(
;
;
$
; ,
,
*
;
,
)
"
5
).%
. . . ("
* (*
"
,
("
", "
(
",
+ )
"
,
.
-
$ .
!
"
-
-
")
"
"
–"
-
,
-
")
(
-
$
. -
"
,
. '
#
"
",
-
-
"–
,
/$
"
"
/
"
6
$
"
,
,
"
... !
.%
,
4
,
,
,
–
?!
4
4
.-
,
.-
,
("
7
. 2 "/
",
-
. '
-
7
"
"
77 ,
4
"
")
"
,
. – $.%.)
"–
"
$
. 2).
"(
.,
.
. – $.%.)
"–
-
,
$ "
"
,
4
("
.
,
,
,
4
,
. '
"1
-
/
"
" ("!
"). 4
7
,
,
$
-
,
.
-
,
. -
,
,
(
,
(
(
-
)
-
). #
,
,
)
, "
-
.
"
,
$
",
,
,
,
: "&
,
"
-
$
?"
",
"
,
-
"
$
–
(
'
6
–
?&
"
,
-
-
/
"
–
,
). -
"
"
,
$
": 1)
:
"
-
".
"
&
"(
)7
3
"
-
$
2)
.!
,
/
-
-
"
,
.
–
,"
"
(
–
$
).
-
,
. "* -
",
. 3: "*
,
,
"
–
,
,
"
,
,
-
"
,
"
.
-
",
%
(
,
#
) "
. !
"(
"
$
:
"!
.%
"'
'
)
-
,
-)
" -
.%
,
)
"
),
(
?!
-
-)
'
"
?" ("
-
",
. 1).
"
-
&
,
$
.
-
#
"
,
(
,
).
(
&
)
" ,
(
,
$
#
,
),
$
(
"
–
#
,
,
)
" –
.
,
"
,
). %
"
(
-
&
$ ( "
,
""
"
)
"(
,
")
.'
(
,"
,
"
"
"
,
"
),
,
(
)
" (res cogitans '
,
)
(
"
$
,
–
-
,
). (
",
-
(
).
,
-
"
" "
"
.%
,
,
"
)
,
. .
" "
(
,
-
"
(
"
"
"
)
,
7
,
.)
V–
2
VI .
"!
/
$
-
,
-
' " ,
.
" ",
.
2
,
/
(
),
,
,
"
,
(
"
:
/
).
,
,
"
$
(
,
),
"
(
2
:
/
";
,
,
(
-
). &
(
–
.8
( . .
),
... &
–
.)
–
-
,
. – $.%.),
–
"8.
+
-
* 1
")
"
"
(
",
" – "!
$
-
,
"
: "*
,
,
(
). )
(
,
"
"
)
(
(
)"9. '
(
). %
,
,* 1
)
,
. !
-
,
10
#
.
"
,
.
$
(
#
(
),
&
,
"
#
"
),
"
&
,
,
.
",
#
-
":
-
,
-
"!
,
,
$
$ .
!
'
-)
,
–
–
.4
7
,
,
..
-)
'
"
4
,
-)
'
$
"(
.4
$
.
4
. 1).
,
.4
7
,
,
,
,
"(
-
,
. 2).
(
)
&
,
-
#
-
(
). +
-
7
)
,
.,
$
. %
$
.
.
"
,
$
"
"
"
"
#
"
,
-
. +
,
I
"
.
#
. .
;
-
7
"
"
,
XII . (
"
.
"
)
). #
$
,
-
-
$
0$
,
,
,
.
-
#
,
"
"
#
$
-
$
"
"
"
&
"
,
"
,
.
"
. 4
" -
$
,
,
.)
-
&
. #
"
V .
" . (
(334-416)
" ;
-
,
.
;
".
%
"
;
(402-404)
")11. 4
" ("%
(
).
-
,
.
-
;
,
"
,
:
-
,
. .
. !
"
"
$
,
-
;
,
,
,
"
,
,
"
"
$
"
"
"
.(
-
;
"
.0
.#
"
,
,
$
-
"
.
,
-
-
"
. '
,
"
"
",
$
,
.4
"
"
"
"
:
"
,
$
", "
"
,
,
$
(
"
"
)
;
"
(
: )
-
"
,
)
"
-
&
"
)
;
)
.!
-
"
"
)
$
–
"
.
"
",
"
"
"
(
"
")
2
,
/
&
,
.,
$
$
&
.
(
-
V–
" (
"
VI .),
-
&
).
.
-
-
"
-
"
:
"
;
,
.%
-
". "
$
$
". "
" ,
)
"
"
.
$
-
",
$
&
",
( . 372-289
-
$
$
&
$
$
. .)
-
(
-
)–
-
.
". "
#
"
,
,
%
(+
9
"
,2 $ ,
0
.#
,
"
,
23-
,
'"
,
,
&
$
"
). )
$
,
,
"
,
,
"
.
+
$
(
"
)
,
,
+
,
,
. # -
"
(
),
'"
"
;
,
–'
-
-$
-
, 498-569;
,
546 .)
" . #
#
"
-
;
)"
.
&
)
-
, ,
"
,
.)
"
#
(
$
,
,
$
–
),
"
$
.)
".
,
")
"
-
"
"
"
", "'
"0
"
". "
" $
" ("
$
$
"
,
" .
$
"
"
"", "'
$
$
,
+
2 -
), &
(
":)
&
(
(
,
;
"!
" ,
,
"
"
"
$
"
"
"
(
)
"
(
)
)
"
). -
(
(
" (". "
. "
,
" $
"),
$
,
,
,
)
"
-
"
$
"
(
(360?-434)
.
$
" (/
)
-
1
,
$
". "
"
"
" – "1
,
.
8
)–
.
".
-
" (
")
-
";
)
"
"
,
" . #
(
),
-
"
,
$
"
"
,
-
(
-
-
(
)
-
"
"
$ ,
&
,
.-
"
"
.'
IX
$
.
(
"
"
-
) 1
;
;
(780-841) "!
$
/
"
" ("9
"
").
-
-
1
-
,
)
)
,
,
-
,
"
,
, 1
"
,
.)
$
-
"
"
$
,
(
;
-
1
,
-
,
(
"
$
"
(
.
;
,
),
,
.
"
,
-
1
"
-
"
.!
,
&
"
,
1
,
" –
"
,
"
,
.
$
(
)
.
,
,
.4
"
+
.4
"
–
"
.#
"
%
,
–
"
,
(
)
$
,
.
,
.*
"
"
,
"
. )
",
$
"
.(
,
("
,
-
")
.
#
,
,
"
"
, 1
$
-
"
". - ,
(
"
,
, . .
" "
"
"
"
–
"
"
",
"
,
"
% ),
1
"
-
$ "
)
(
"%
-
).
1
-
(
–2 -
,
"
.!
,
-
1
-
,
.,
, "
",
,"
"
$
-
,
"
,
"
-
.
)
" ,
.%
"
&
(
)
-
1
,
-
"
,
"". )
$
$
'
,"
"
$
",
"
"
"
(
"
-
".
)
,
-
–
$
)
,
"
-
"
.
!
,
"
"
"
(
)
,
)
(
,
"
,
"
. %
,
-
$
$
,
,
$
,
,
"
$
$ "
,
-
.
)
-
"
-
1
"
"
,
7
"
"
"
-
$
.
(
-
1
(
)
(
).
–
"
. #"
(
,
)
, . .
).
"
-
-
1
,
"
"
". /
–
(
),
(
$
-
),
)
(
-
(
).
-
1
,
,
–
. )
-
1
–
"
"
.)
"'
-
"
,
$
-
1
-
;
,
'
-
1
.
–
'
"
"
"
"
"
,
,
7
*
,
$
. (
"
1
)
,
.
,
-
"
""
-
'
,"
"'
"' " * . "' "
)
.
;
,
".
; ,
-
-
1
,
–
,
, ,
"
$
.
"
,
"
"
( )
,
,
,
""
"
$
"
-
(
",
). "!
"
,
"
".
-
"
"
"(
""
-
).
"
# "
"
"
(
)
"
"
"
!
", 1
-
.!
,
"
",
"
( ),
-
$
.
,
).
.
$
(
,
!
1
-
1
,
,
"
;
-
,
,
:
)
"'
,
.
$
-'
$
,
;
,
",
,1
-
. 42
. !
: "'
(
.-
-
.!
-
!
.'
'
-
)".
-
)
,1
.
- ,
$
* ,
"' -'
'
,
"
(
,
-
, –
!
)
(
)
-
1
.4
,
1
$ "
,
),
- ,
,
",
-
"
–
- ,
-
,
4
.
("
4
(
,
+
"
"
,
–
"'
-'
.
1
"!
,
-
-
,
: "%
–
") –
%
,
"
4
". %
'
).
+
(
"
«'
-
»", –
1
-
-
$
.
,
$
")
"
$
" ("
$
:
"
,
-
1
"(
[
,
,
-
]: «-
»".
-
!
,
"
-
1
"
,
1
,
$
.
-
1
,
,
;
$
,
,
$
"
,
"
-
1
. )
,
"
. '
("
;
"
"
,
-
, –
–
$
1
-
,
;
,
1
,
-
-
"
)
-
-
.
"
,
,
,
-
"
",
$
,
.
!
. !
(;
1
"
(
,
)
). %
-
1
,
$
"
$
,
-
,
.
"
1
"
$
""
-
1
$ ,
-
.!
"
–
,
,
$
–
.'
"
,
?
,
"
$
"
.
,
%
1
"
,
"
.!
"
- ,
"
1
-
-
:
"- ,
[
]
,
[
,
"
"
,[
"
/
.(
,
$
]
"]
"
:
],
"
,(
[
]
. [%
"
,4
,
"".
,
5
,
-
1
.
,
-
" 1
-
,
.
,
,
. (
$
"
1
-
$
-
"
,
.
-
1
:
"'
-
-
"
,
", ""
", "
,
$
,
,
,
.)
[
].
&
$
$ "
,
(;
"[
,
,
$
. – $.%.)
"
"
$
"
-
].
,
#
" ". !
",
,
[
]
"
#
" ",
".
1
"
,
:
,
-
",
-
,
,
-
,
.!
"
"
,
,
,
,
-
"
.
,
(
-
1
,
. 5
"
"
"
$
$
-
"
(
,
"
$
$
$
"),
,
$
.&
-
&
:
(
"
"
XI-XII
,
.
-
1
,
$ "
)
$ "
,
#
.,
,
,
,
"
-
1
"
-
$
.#
"
"
-
"
"
-
"
"
,
"
-
$
.
&
,
%
,
"–
.' "
-
,
&
$
-
,
,
,
,
,
,
,
+
.
,
-
"
,
"
.
,
,
)
$
"
"
$
-
" "
.
"
,
"
"
"
"
"
,
$
$
"
"$
.
$
"
$
"
"
,
$
"
-
-
1
"!
"
".
,
%
,1
,
"
-
,
)
(
,
#
IX .
.
-
-
1
,
7
.(
,
(
"
,
". (
,
"
"
,
-
–
$
,
"
,
-
1
)
$ "
"
"
-
–
,
$
,
". 5
. 5
-
,
-
$
.
7
-
1
,
,
$
- ,
1 -
$
.
,
"
"
"
"
:
")
+
". ;
$ ,
"
#
$,
$ ",
,
.
"
:
. – $.%.)
(
",
.+
–
:
,
–
,
$
"
,
,
,
".
"
,1
-
–
–
–
-
,
,
$
"12.
$
* * *
4
"
"
"
!
.
,
$
$
"
,
$
"
$
"
4
&
,
"
,
.,
,
,
"
.(
"
,"
"
"
)
&
-
. '
,
,
,
.
$
.!
$
,
(
5
;
)
-
.;
,
$
,
$
,
,
,
. 4
"
-
"
,
.
:
,
"
"
,
,
:
,
,
,
,
,
,
-
.
",
",
"
"
"
,
"
#
,
"
,
,
,
$
. (
"
". ! 7
"
" 2 ,
+
"
"
". (
: "
,
" –
–
:
.
.
.
!
.
!
,
'
,
.5
",
"–
"
$
"
-
, XX .
"
"
,
7
–
:
$
"
"
$
$
$
,
-
"
"
,
$
7
,
"
"
,
-
.&
"
"
"
" "
,
" "
.)
,
$
"
"
:
,
"
-
,
"
"
". &
"
:
,
,
.0
,
-
,
,
;
$
,
!
$
"
,
$
,
$
,
-
"
"
,
,
-
,
"
,
,
$
,
,
.(
" "
" ",
7
,
,
7
,
,
,
. (
–
. ) -
,
:"
,
?"
,
:
-
: "!
" ("'
"
-'
",
. 1). #
,
", $ ,
"
,
.(
–$
$$
,
"
,
$
.
$
:
-
/
I
.5-02#4#&0 # ()#%-5.!*!,#8 - 0 %)5 %! 0*>!,! !)?-0
1
,
! 1
)
(
XX
!* /0 <
"";! 5
* " ! 1 / *.
*.
"
,
"
)
,
-
,
,
,
. &
,
"
,
"
"
-
"
,
"
,
,
.-
"
.
,
new age,
.
"
!
"
".
,
-
"
;
"
.
,
(
"
)
,
$
,
"
$
,"
,
"
$
,
",
. .,
,
,
"
"
.4
-
:
,
–
?#
,
,
-
,
$
"
"
"
,
$
-
7
,
.4
"* .
"
" ( . 3),
–
-
$
,
,
;
,
;
–"
,
,
–
$
".
,
$
,
.)
,
,
,
(..
,
,
,
"
..
,
,
. /
"
,
,
,
-
$
"
"
"
-
,
"
,
"1. *
"
,
-
"
!
-
$
(
,
).
$ "
)
$
,
7
" $
-
,
.
$
–
,
"
-
,
,
,
7
..
,
"
,
$
"
".
,
7
..
7
",
"
8 -
$
$
,
$
:
"
"
"
"
$
.#
.
"
,
.&
"
,
,
" $
7
",
"
"
$
,
"
,
.)
-
-
,
"
,
"
-
,
$
",
"
"
7 -
,
-
,
,
"
,
/
.
"
,
"
"?
,
.- ,
"
",
.;
,
,
$
"
-
(
$
"
)
,
-
;
,
,
,
(
),
,
3
,
.
,
-
,
(
$
"
"
)
,
(
"
,
$
.
,
. ) .
-
),
"
,
,
"
$
"
.#
'
,
;
"
,
"
"
,
"
–
.4
,
"
: ")
–
–
+
?" '
"
$
,
"
,
+
-
"
"
"
"
"
",
,
"
,
"
"
"",
,
"",
-
"
"". 8
",
-
,
",
-
"
$
.# -
"
"
",
"
"
-
"
",
,
$
$
$
. '
"
#%%.
,
-
"
"
",
!
!";/ 4
,
-
$
,
"
-
.
"
2
! " /0 <- " < ,
+;? ' -";? ' "=" 1+ /* 4
*
1 "" 0
-
2
.!
"
. !
"
"
-
".
"
:
"
3
,
,
,
-
.
"
%
"(
"
)
$
):
-
"(
"
1)
(+ , 0
(
"
,
"
–
,
"
5
"
. .)
$
,
. .); 2)
); 3)
,
-
"
$
,
,
"
.
,
"
"
"
"
"
"
,
,
,
&
.
"
"
)
"
-"
,
(
,
-
,
,
,
,
,
.
.
"
"
"
,
"
,
(
"
,
"
( $
"
)
$
"
-
$
,
-
)
(
)
"
"
.
(
,
5
,
,
, "
.
%
.&
, +.
,
-
. 8
.%.%
,
"
"
"
"
(
)
"
""
.
)
"
"
",
"
.(
,
"
"
$
.
-
"
,
,
$
"
$
(
,
-
$
). #
/
.
"
,
"
a prion
("
")
"
"
"
"
,
"
..
"
,
(
-
+ " , –
$
,
,
"
"
–
$
.&
"
$
"
,
.&
,
,
..2
.
"
)
. .
"
"
,
XIX . (
$ ,
,
)
$
,
,
.
,
-
,
,
-
homo naturae,
$
"
"–
;
,
,
-
socius,
,
;
,
,
,
,
,
-
$
,
"
,
"
.-
7
"
-
,
"
$
"
"
,,
–
%
$
4
"
"
"
0..
. 5
"? )
-
"
,
.
-
"
.
'
#
),
,
-
:
"
7
$
-
.
"
" -
"
"
(
"
(
"
)
"
0..
,
"
)
"
"
",
"
"
" -
.
,
.
)
"
(
"
,
"
-
"
,
"
,
$ "
,
"
"
,
"
"
,
"
,
.
,
,
:
,
,
-
,
,
,
,
,
.
!
,
#%%
,
,
(
"
$
$
,
,
-
,
"
"
,
). '
$
,
" "
"-
",
,
"
,
"
-
,
"
-
$
. .
,
)
. #
)
-
,
"
"
(
)
5
,
-
.
,
.
'
"
"
-
,
"
,
.
,
&
-
$
,
:
4
$
,
%
"
.
"
,
-
$
-
-
)"
$ ;
,
. %
$
?)
,
"6
(
(
"
,
,
",
"
")
"
;
-
,
"
.-
$
,
.
9
,
$
$
"
,
-
,
,
$
,
.
"
$
"
,
,
,
"
,
,
$
,
,
.
,
#
"
"
/
/
". 5
"
$ ,
,
-
,
.
,
4
,
.)
,
"
".
,
"
&
,
-
,
,
-
,
,
,
,
,
$
,
"
,
. &
–
,
. &
,
,
,
,
&
,
,
,
,
cogito.
,
,
(
"
$
"
")
.
)
"
(
6.'
,
,
),
,
,
$
,
),
$
7
. )
. )
"
$
-
7
7
$
"
,
(
$
,
par excellence,
, –
,
;
$
,
,
-
$
,
,
7
("+
,
,
"
-
"
). #
")
$
":
$
,
(
"
),
"
,
,
.
(
,
)
–
,
(
-
)
(
–
$ !
"
-
"
,
"
-
7
"
"
8),
-
",
7
,
7
$
-
,
(
$
"
-
). )
"
"
(
,
-
"
. &
0 -
"
(
"
,
-
7
,
). %
7
,
"
"
(
),
"
,
,
)
,
,
%
,
-
.(
,
-
,
%
,
.
,
"
7
.(
7
6
"10. )
"
"
$
,
,
. (
,
.
7
9
.
,
"
,
. )
#%%8)
$
$
(
)
-
-
?
$
-
7
,
,
"
",
". (
,
,
. (.,
2.+
"
,
11
,
-
.-
-
#%%
per se,
,
awareness),
,
$ ,
,
,
(pure
12
2
,
"
.
"
%30
-
4
"! 7
'
,
'
"13. '
-
–
.
XIX . *
,
. -
'
.
,
&
:"
–
-
– . .
$
,
$
(cogitatum),
.
)
.
7
(cogito),
(
:
,
'
),
,
$
,
". 5
).
–
. %
'
(
"
(
$
-
),
,
.
:
.!
,
:"
-
". -
;
,
,
–
.
,
:
-
,
,
. #
-
–
,
)
'
"
–
,
'
(
"
".
,
"
cogitationes (
.
".
,
)
8? 5
.)
"8",
8? #
"
? ((
",
,'
(multiple drafts)
. .
.
,
,
? !
. 0
, . .
cogitationes '
,
-
8,
"
,
(qualia) –
-
'
.)
–'
,
-
.
"
,
$
"
"
"(
"
-
",
14
. .)
"
,
8
,
"
"
,
,
'
,
.&
"
7
"
7
",
,
,
,
-
'
'
(
"
,
"
)
-
-
"
".
,
"
: "'
2
,
"
,
"
$
.&
,
$
.
,
9
,.
,
-
",
,#
,
"
,
.
-
"
,
&
,9
.
"
"
$
"
,
"
. !
,
,
"
"
",
". &
,
"
"
.
,
" "
,
$
-
,
;
"
-
. +
"
"
"
"
,
"
?&
,
.
,
-
?0
"
,
. %
-
"
"
;
"15.
"
-
7
.
7
("
$
)
-
7
. !
,
. .
,
$
$
-
7
,
7
,
7
,
,
7-
,
7
.)
,
:
$
-
,
7
7
,
-
"
,
". .
.,
7
7-
7
..
7
,
$
:
$
(
7
–
,
),
,
–
7
-
7
–
" – 0.+
7
–
5
/
). 1
(".
,
16
.
)
,
7
,
-
,
"
7
,
7
7
,
"
.
"
,
,
$
17
,
,
-
7
(
$
),
,
7
,
"
"
-
"
.
/
)
,
,
,
.!
6.'
,
+.
.
,
–
,
+.
-
"
(
,
). !
,
* ,
-
,"
. +
$
,
,
$ "
$
.
.%.%
,
, "
$
:
,
&
$
"
,
,
,
,
"
$ "
,
-
*
(
",
$.%.)
-
"
.–
;
-
,
.8
.
-
$
"
"
"
$
"
",
"
,
$
,
,
,
$
"
"
.
, . .
*
. <...>
,
-
" "
$
, . .
18
.
,
-
(
.)
,
)
,
-
(
,
*
$
*
,
–
,
,*
,
?).
.:
.5
*
,
*
-
.
,
+
-
7
,
-
.%.%
:
")
,
$
,
"...
"
",
,
. .
-
-
,
7
.'
$
"
,
"
-
"
-
,
,
"19.
,
,
7
,
,
*
(
,
),
–
-
7
-
.
,
,
,
,
-
"
.
,
,
#
(
"),
$
"
"
/
"
–
. )
"
–
-
7
". 4
7
,
,
,
,
$
"
,
",
"
20
.#
$
–
.
–
. '
.0
8
"
,
,
,
,
,
,
,
–
–
,
,
(
-
),
,
,
#
"
". &
"
,
"
,
"
-
,
"
.%
,
–
-
,
$, "
.- ,
"
"
"
"
,
". !$
,
"
$
,
"
,
-
"
.+
,
-
$
,
" .
"
"
,
-
""
– "
"
,
.
-
,
"
,
",
$
. &
,
,
,
,
,
"
(
). )
&
,
"
,
,
,
,
7
(
,
7
)
.
–
,
7
,
,
,
.
(
). 8
,
$
7
.#
,
7
(
.
(
,
-
"
. !
" " "
"
)
4
),
.
.
$
(
,
,
(
+
-
),
$
-
7
7
,
). ( $
). -
7
,
7
(
- ".
$
$
,
,
-
,
$
,
,
7
.'
+
"+
"
,
(
7
7
,
$ )
7
$
.
,
(
7-
)
,
7
7
.)
7
-
,
.
(
),
(
,
),
7
,
7
. %
,
,
(
, "
,
,
-
7
7
"
7
)
7
-
7
-
$
.
,
(
"
7
-
7
(
-
7
7
7
"
.
,
,
)
.
$
7
7
,
"
-
"
"
-
. %
$
7
,
7
.
,
,
$
7
" -
7
.%
?)
"
,
,
,
.
,
8
,
,
$
:
$
;
$
,
-
. 6
,
,
+
"
-
(
)
,
,
-
.
,
3
' !";/ 4 > *
4"/"=*, '"- * 4
:* *, '"- ! /
"
!
! " /0 "=" " <
,
#
%
7
–
,
7
,
,
,
,
. 0.3
"
,
(
,
)
$
,
,
,
-
,
" ("
",
),
,
,
,
",
,
7
.
,
"
"
*
,
-
(
$
7
),
21
.)
,
,
(
$
,
,
,
,
-
,
,
"
). ,
(
,
,
–
-
$
.
7
,
&
)
,
,
–
"
"
,
"
),
"
,
-
"
. .(
,
,
$
,
,
/
,
-
7
-
7
,
"
(
,
). 4
..
(
-
)
(
,
,
"
). -
"
"
,
"
"
(
"
"
"
)
"
",
-
".
-
5%->
.
%
"
"(
$
I
.
,
$
. .,
/
"
...#
–
,
"
:#
.–&
,
):
,
,
,
,
,
.
,
,
[
,
–
]:
,
"
,
$
-
,
. &
$
,
,
,
-
$ ,
$
+
[
$
,
"
,
]. #
:
,
&
-
"
+
:)
#
"[
$
]
7
[
]
,
.)
,
,
22
,
"
$
"
.
"
,
.
. %
7
-
",
,
(0
,
"
,
),
0
: "!
$
)
7
,
(
-
,
7,
7
(
(
",
"
"
, 6, 17-19)23
.(
)
-
[
"
–
,
"
]–
$.%.)
8. –
,
).
",
"
824. (
,
,
,
"
,
,
7
(
),
,
"
"
). )
"
,
(
"
&
,
"
,
$
. '
,
,
,
0
-
8
-
,
"
–
$
,
"
$
0
-
7
7
,
",
7
7
.
)
,
%
,
,
),
–
(+
5
.+
,
.
( "
. – $.%.)
(
(1260-1327). !
:
,
" ",
" "–+
! ,
,
;
! – 8! (
!
...25
" "
4
-
,
0
,
(
".
$
"
"tat tvam asi" – "- – -
,
"
", "
$
,
)
-
(
$
-
$
,
)26.
6
"
,
",
$
"
"
:
-
"
"
.
,
)
,
"
,
,
(
"
"
,
" "
-
"
"
,
-
" "
"
"),
)
-
(
(
)
"
"
.
"
-
7
7
"
$
(
,
,
,
$
"
). 4
,
'.+
(
)
$
1997 .),
"
' ./ (
" (bootstrap)
(
,
"
"$
$
)
&.)
"
"
,
,
",
"
#
–
-
"
.
,
"
:
.
. .
"
,
$
,
#
"
.#–
7
.
"
,
-
!–
)27
.( .
,
7
"
,
7
(
7
!),
7
,
),
,
,
7
"
,
,
"
-
7
(
"? 0
-
-
"
"
(
,
7
),
,
-
"
,
-
,
,
,
7
$
7
: "(
(
7
"
0
+
). #
"
),
!" (
,
7
-
,
"
"
28
,
,
,
.)
,
-
$
,
"
"
-
7
"
7
"&
&
(Ding an sich)
.
",
"
"
,
(
$
)
,
"
. .
,
,
-
/
,
.
&
4
-
"
.8
,
29
.
2
"
$
1. !
,
,
.
2. %
,
$
,
:
.!
3. .
.
)
(
"
!
mystica)
"
4. -
". 2
,
/
(unio
,
,
#%%
,
.
(
,
"
"
),
"
.
"
5. %
,
,
,
30
.
,
'
.*.2
,
,
,
"
" (the flavor of nonseparatness). !
,
31
"
.4
%
,
$
"
. %
"
6
"
-
32
. !
" #%%
,
7
,
7,
"
"
33
.
4
,
1*
" !
! " /0 "=" " <
* 4 "="";! * * "!*'"-'+/0 +! <3 :"!4
=" " *
*.
/
,
,
-
,
"
"
"
,
"
-
?
#
"
$
34
,
,
$
-
:
-
,
35
,
.
"
8
,
"
,
"
,
"
",
"
,
,
,
"
,
"
-
.
!
.!
-
"
,
,
,
.8
"
"
. )
-
:
,
,
(
,
"
(
"),
). 4
,
%
,
-
:
1. .
$
.36
.
2. .
,
,
,
"
. -
,
37
,
.)
,
(
). %
"
,
,
)
,
,
,
(
.
-
38
" #%%
)
.#
,
-
"
"
-
,
". -
,
,
,
,
-
(
,
)
"
),
)
,
-
.!
39
$
.
,
&
-
$
(
40
"
,
0
,
,
)
:
"
(
"
+
,
.-
-
)
,
"
–
,
–
,
,
.
,
,
#
-
"
,
,
,
"
"(
,
"
"
"
,
,
(0 - –
41
. .
.:
, "
). -
,
-
)
+
-
(+
) " ",
"
7
'"
–
,
"
–
$
$
$
,"
5
",
" –
,
("
- -
", "
)
-
,
.
/
$
")
" "
" "
,
("
)
. )
( .
+
:
#
"
,
$
$
('
)
$
,;
.
,
" "
,
"
" ",
"
-
/
$ ",
–
,
,
-
.
,
#
"
"
.(
$
:
–"
$
"-
,
). (
,
via negativa,
,
,
" (neti, neti –
,
"
",
.%
"
-
"
-
"
"
"
$ "
"
'.+.4
,
/'
/
"–
"
,
-
(
, 3
'.+.4
)42.
(
)
–
,
+
"
" ",
–
-
,
-
. )
,
,
,
, "Silentium"),
"
43
.)
" – 2.#.,
,
"
"
,
(".
,
,
"
,
.)
,
,
,
,
,
,
. .5
",
$
. '
"
,
(
),
,
)
.'
"
.
"
,
–
(
"
– "
–
-
, – "
""
. .). !
,
,
" ,
""44,
0
-
. )
+
,
,
,
.
,
/
-
$
-
:
,/
$ +
,
.,
"4
"
:
"
XVII
.
,
$
-
,
(
-
,
-
"
("%
$
!" – "
).
#
"
,
7
-
*
,
7
(
"
,
"
$
,
"
,
7
)45
"
.
,
-
,
"
,
"
$
,
"
",
,
"
",
,
.
,
-
,
,
"
$
"
(
-
)
"
" "
. ;
-
$
$ "
,
. '
XIII . '
,
-
,
,
,
(
$ "
).
,
,
,
,
. "%
,
$
", –
,
,
"
,
–
7
,
-
.)
$
(
)
(
,
7
)–
$ "
,
&
.
,
"
,
"
,
,
,
"
..%
"
–+
"-
,
-$
$
.
.)
"
,
$
.,
"
"
..."46.
"
.,
,
,
,
,
:
,
.,
$
,
.,
,
.- -
,
post hoc ergo propter hoc
,
,
"
"
.
-
",
"
$ .&
,
$
,
,
,
,
,
.
"
-
,
,
,
47
.
,
, ,
-
,
,
,
.
,
48
,
.(
:"
$
,
,
""49.
"
),
"
,
"
(
"
,
.
,
,
$
,
"
,
"
,
$
,
"?
$
,
,
-
: ")
$
50
,
,
,
51
,
,
,
,
-
.
,
,
,
,
.
,
"
"
:
"
,
,
par excellence,
"
"
"
"
. %
"
,
)
$
"
$
"
-
"
(
,
,
" ,
$
"
"
".
/
II
- 0 %)5 %! 0*> ?= !)?-: 5= !2#4#!*!,#/5%&#= 0%)5&1
1
,
4" = * !
! "
/0 <- " <
)!%-0 ! &0 ) !+*5.?
–
,
$
XIX . ( . . "
$
(
"
. .)
,
,
$
,
"
,
"
,
"
2
,
.
,
"
-
–
"
(
. (
"). )
"
.!
,
"
3
,
,
"
4
"
)
"
.-
"
,
,
4
,
,
. 6
–
,
"
"
"
-
"
,
,
".
(1 %)
,
,
,
-
"
. #
"
(
"
,
,
"
5
,
,
"
,
"
,
,
$
"
-
,
.
"
,
#
. #
"
7
7
. .),
-
,
"
-
6
$
,
?#
7
7
"
?
"
,
%
,
$
$
-
$
,
"
-
"
,
. %
,
. %
"
$
,
,
(
).
"
"
.;
,
,
,
,
,
.
,
.!
"
#
,
,
"
-
"
,
,
,
-
,
.
,
"
$
"
,
"
"
–
".
4
-
"
-
$
–
.%
. /
"
,
$
.
.)
$
"
,
0
"
'
"
"
. /
2
,
,
,
$
.
,
&
-
$
"
.%
"
,
,
$
$ "
$
. .
$
,
,
,
-
$
.
-
"
"
,
,
.)
,
-
"
-
$ ",
",
,
)
"
"
$
$
–
$
"
..
"
& 0-&#= !+4! - 0'#1#! ?; 5 !)5=%&#; ) 5'%-0 *5 #=
! % 84# '63# # .!4,0
%
$ "
".
"
$
,
"
",
,
"
$ ,
,
,
"
$
.0
0
"
"
,
"
$
";
,
,
$
-
).
,
"
,
" -
"
–
,
". .
.%
,
,
,
,
.
. )
"
,
,
$
,
,
" ,
,
;
,
,
..
"
,
,
"
",
(
,
,
).
$
–
$
. "/
,
,
$
,
?#
" ,
"
,
,
,
,
9
-
,
,
"
)
(
"
.&
,
&
&
!
)
,
"
8
$
$
. %
"
,
$
,
?" –
%
$
.
0
"
,
$
, "
,
.)
.0
$
,
,
– $ "
$ ,
,
-
.
,
,
II,
)
"
" $
. !
–
.)
(
"
,
,
$
.
$
,
$ ,
$ "
.
"
&
,
,
,
–
$
"
"
,
.)
.
,
-
.#
"
$
-
"
,
.
,
,
,
,
.* $
5
%
, 0
,
,
,
200
$
$
,
"
$ –"
XVIII .
'
"
"
"".
,
"
",
,
"
$ . '
-
". )
,
(
,
$
"
$
$ $
$
). '
-
,
"
,
$
,
$ "
. .%
$
. -
"
#.X..
,
,
–
$
,
"
"
"
$
.&
,
.
.
"
"
,
,
,
"
-
"
. !
"
.
0
2
#
(1758-1828)
,
,
-
"
:
$ $ ,
"
,
.
"
$ ". ,
$
–"
"
$
,
$ $ .
,
,
"
,
,
,
,
,
,
,
,
")
$
")
"(
2
..2
"
.
,
"
$
–
(1832-1920). 6
"
,
"
"
,
",
"
$
"
,
#..
,
$
-
"
",
" ",
$
.&
,
,
(
$ ,
$ $
,
,
,
"
,
37
" $ ,
,
,
,
,
.
",
"
$ $ ",
"
,
.
,
(1801-1858),
,
-
,
,
...+ "
"
,
"
(1818-1896)
)
"
,
(1857-1927).
7
,
,.,
"
–(
#..
'
+
(1821-1894), !
.!
. ,.,
$ "
"). 0 (
.&
,
.
("
,
"
. 5
"Ignoramus et ignorabimus" ("He
%
#...%
-
,
'
"
-
-
+
–
").
"
"
(1829-1905). )
"
"
"
"
-
")
",
,
.-
.
-
$
"
%
,
".
$
,"
+.2.%
XVIII –
XIX .
$
-
,
$
,
"
, –
"10.
%
,
,
-
.
"
&
.5
"
,
,
,
,
"
,
"
,
,
–
"
. &
"
–
,
"
–
XVII .
,
(
:
"
,
.
–
.
"
.(
"#
-
'
.!
"
"
$
,
"
.- ,
#
)
&
.0
,
$
,
-
"
., ),
,
"
.!
(
,
,
,
.
XVII .
6 -
" ,
" .
.
!
"
". %
"
,
"
",
"
-
,
,
"
$
,
,
$
.
. "
$
"
"
"
"
(
"
. behavior – "
, $ ,
,–
,–
. ") "
7
$
,
". '
"),
,
,
+.6
$
,–
-
"
.5
"
.#
... + "
"
,
"
11
" .
#
$
)
(1849-1936),
"
" "
"
+.2.%
(1904-1990),
"
-
"
,
"
$
"(
,
$
12
"
),
.
$
* $
0
(
"
$
"
$
-
,
.
0
,
3
(
!
$
,
,
,
$
+
, (
+
13
. &
,
'
,
,
,
" -
"
.
$
,
"
"
$ "
,
14
"
%
"4
,
-
",
. '
",
-
.
LSD-
"
"
"
(
,
,
(
)
(
,
),
. (
)
-
$
. %
,
$
,
"
.)
"
,
.
,
;
..
"
"
-
(
"
,
). )
"
$
. !
"
,
$
"
"
"
.
5
,
" LSD
"
,
.#
.
,
0 -
+
.
(
)
)
-
%.,
. (
:
;
•
•
•
,
"
" "
$
$
;
,
-
,
•
.
%
.,
"
(+).).
,
+).
"
(
$
(
,
.
"
-
),
"
)
,
"
;
"
(%&!)
"
"
.-
"
,
LSD-
,
"
"
,
"
$
,
.
"
",
,
,
$
"
"
,
,
.
,
)
"
"
15
%!
08 .5-02! 0 .!4,0 – &!.)>9-5
5.5
,
–
#
.
,
-
.
,
–
"
(
,
,
,
. .)
-
(
).
–
-
,
,
–
:
,
. 0
,
. %
–
,
,
.-
.
,
,
$
,
.%
–
–
$
,"
". !
,
$
,
"
.&
-
""
,
$
.
(
)
(
)
.
"
1966-1967
.
-
'
")
*
-
",
.
–
)
,
*
,
,
,
;
",
"
;
"
)
'
,
,
*
,
$
. -
,
,
"
"
,
.
-
.
-
".
$ "
$ "
,
",
,
,
"
'
–
"
,
-
"
. .
. -
. )
*
"
.)
,
.
"
"
-
"
.
)
,
.)
,
*
,
,
$
$
,
.
,
. 0
,
,
–
-
.
,
,
,
. .
.
&
,
,
,
/
"
,
"
", "
", "
. '
"
,
. .,
,
", "
,
$
,
-
– "
",
,
,
,
",
..
"
–
,
"
.
,
.
,
-
"
.
"8"
,
,
*
,
. +
$
,
"
. )
,
,–
*
"" "
"
-
"
-
"
.
$
$
.5
6
"
,
,
"
. .,
–
%
,
"-8,
*
,
+
–
"
,
.
"
,
0
$
.
. -
+
"
,$
-
0
.
,
6
,
.)
*
,"
"
"
.#
#
0
: ".
..
–
". (
"/
,
,
". &
–
,
–
–
-
,
: "&
?",
". )
-
,
$
,
",
:
–
: "8
-
"
"
.8
"8
,
$
$
,
.6
*
"
".
"
,
)
!
"
-
. 8
". &
,
,
,
:
-
,
–
)
"
,
,
–
,
,
,
,
,
..%
$
"
, "
"
.%
,
"16.
$
,
!
-
.
,
0
#
"
"
"
,
,
,
"
"
,
"
.
$
"
-
"
",
,
,
, 4
"
"-
"
",
"
;
"",
"
,
,
,
(
$
.
))
. -
-
,
,
. %
"
"
"
,
$
"
$
). +
"
"(
,
"
-
$
"
(
"
).
,
!
"
,
( *)). #
"
*)
'
,
"
,
1970-"
,
-
.
"
,
+
.
*)
,
,
. .
,
,
-
$
,
,
(
,
"
-
"
.
!-2#*>- ! 0
08 50*> !%->
?
-
&
–
"
"
-
,
. 0
"
"
$
"
,
$
"
–
"
,
-
.
,
$
.%
"
$
,
,
$
"
,
".
,
#
"
-
(
,
)
,
. 6
"
-
(
),
.
,
,
,
-
$
–
,
. .
,
,
,
"
17
"
.
'
.
-
"
"
,
,
-
"
:
,
•
–
"
"
;
,
•
$
.
,
". (
") "
"
!
-
$
":
..
%
,
,
,
... #
"
,
. (
$
-
"
,
,
.4
$
",
"
,
$
-
18
.
- ,
,
$
-
,
$
"
=
&
. )
"
)
.#
, )
".
"
)
,
,
$
,
"
. "
,
"
"
,
(
,
,
.)
"
"
"
"
"
),
"
"
-
"
"
. .
$
'
,
$
,
+
( $
"
,
", "
"
-
-
".
,"
,
-
",
-
$
". .
-
"
,
"
,
,
$
"
"
"
",
,
,
.!
"
".
&
,
)
,
,
+
,
"
"
",
.
$ "
)
"
",
,
'
"
.
,
$ "
$
-
–
$
". -
7
:
"
7
.
,
,
-
...
–
.
"
: "4
+
.'
+
,
,
,
.%
... !
"
"
,
-
"
;
. !
"
"
",
"
,
4
$
:
-
?"19
"
)
.(
,
"
"
"
,
.!
,
"
.!
"
:
"
–
,
$
"
"
. ".
,
$
,
"
,
"20.
,
#
-
)
,
"
.
:"
-
,
.-
,
,
-
"21.
#.) # -# ! 0 #5. ( , 0..?. ) !, 0..? .!4,0
*
8
(
. imprint;
,"
!.;
", "
&.*
") –
. # -
,
,
"
-
$
. #"
$
. (
"
"
-
. #
,
"
,
.
$
"
(
). #
"
"
,
22
,
.
(
-
),
"
", "
". 5
,
.%
"...
,
,
.*
-
,
-
$
.)
,
$
. 6
"
.- ,
$
,
, –
.2
;
,
,
$
,
"
.+
-
,
,
,
-
,
,
,
*
;
,
.
-
,
"
./
$
..."23
-
"
"
.
-
"
,
:
"
a.
,
,
-
;
"
b.
.
(
&
,
7
,
,
"
$-
),
."24.
",
,
.
"
-
%
.%
.#
,
,
$
,
.
,
$ ,
,
.
,
25
26
.
-
"
)
"
. (
-
.+
". ,
"
"
.
,
)
"
,
. %
"
%
(Semon). !
,
.5
"
,
,
,
-
"
,
.
7
.!
&.,.9
-
,
,
" "
.
"
,
"
$
.
-
9
"
.(
,
,
"
-
27
" .
"
.%
28
.
,
-
6
.
1950 . &
,
,
."
"29.
,
* $ ,
: "0
$
,
,
"
,
,
. !
,
)
",
-
,
"
,
-
"
"
.
"
,
,
"
-
,
.
"
,
,
)
"
,
, –
"
. "%
(
"
$
, –
,
)
"
"30.
,
-
,
"
, "
"
"
,
$ "
,
-
"
"
,
,
. .
"
.
$
.
1929 .
-
". "
"&
.)
"
,
$
,
$
.
""
-
$
,
,
(
,
* $
$ "
"
$ ).
" %
,
,
,
"
,
"
"
.5
"
"
,
,
,
.#
,
$
-
.
%
.
"
$
* $
-
XX
"
.
).
(
*
"
0
6
$
;
(
,
*
-
,
),
. .!
"
,
$
, . &
$
:
,
•
,
;
"
;
•
,
(
$
–
""
,
*
);
$
,
,
-
,
;
,
$
•
-
*
"
,
,
"
,
.1
,
,
' &
"
$
.
,
",
'
. )
6
,
–
$
(!
"
-
*
.6
. &
&
"
"
,
"
% (.
,
.
*
&
%) .! "! && . '
"
",
,
6
"
,
,
. .
.
,
3
,
,
. .,
.
,
6
,
'
,
"
-
,
"
,"
,
-
(
-
,
,
",
"
(
). (
$
)
.
[
*
. limbus – "
,
,
"] –
,
.)
". )
,
"
,
-
)
,
,
–
. )
. *
.5
-
"
,
"
.!
"
,
(
"
"
)
" (
31
) .)
"
,
"
"
,
,
("
–
,
0
,
,"
&
"),
-
.
(
,
7
,
. "%
–
'
,
,–
* -0
,
-
$
–
,
%
&
. – !
,
. &
"
,
,
$
,
,
-
$
7
".
.
,
,
"
,–
.
,
, "
,
%
,
,
.
,
"
,
,
"
"
"
"
. &
,
0
,
",
-
,
"
"
"
.
,
(! "
,
.
6
$
% .! "! && . 3
*
.(
"
$
"
"
.0 "
' &
6
,
,
). ,
"
$ ""
"
-
"
(
,
"
,
,6
"
"
%
.
,
$ ,
!
-
7
.
"
, "
. .32 )
"
$ ""
&
$
.
,
,
$
(
4
,
"
"
"
,
$
-
). !
"
"
"
" "
,
$
,"
")
-
"
"(
"
(
"
").
)
,
6
.
$
! "! && &
.! "! && !
Homo Sapiens (I-IV
),
–
,
"
,
.
%. !
,
,
.!
$
,
%
,
(
,
-
!),
"
(
,
),
–
.&
-
,
,
. "' $ " (%
;
)
"
–
"
";
",
,
,
; "
,
"
,
%
,
7
,
(
,
;
,
-
). "8"
".
, "%
"
-
".
–
)
.
. /
.
,
,
)
.
6
–
$
–
,
.-
,
,
$
,
4
"
–
-
"
–
;
,
", "
.!
-6
.!
,
,
.
-
,
$
.
,
"
,
"
,
"$
*
-
.
;
(
)
*
,
.#
"
5
.
"
–
,
,
.(
" –
,
,
*
'
...
"
. &
. 0
,
,
,
)
"
"
6
-
,
(
)
–
(
,
$
). .
, ' ", + ,
(
,
,
6
.+
,
$
" ,
" *
-6
. /
,
%
.
6
,
(
–
)
$
). #
.(
,
"
$ ,
$
$
"
.
,
$
(
' ",
)
*
,
,
,
"
(
)
"
"
(
"
,"
$
,
,
-
33
"
",
"
", "
"7
'
"
,
": "(
,
,
,
,
... )
"
"34.
"
. %
,
,
")
,
,
...
,
"
,
,
. 0 "
.(
"
-
$
!
,
-
,
-
-
,
.
:
-
,
"
-
,
0
,
$
,
,
$
,
–
,
,
.#
,
$ ,
"
",
"
,
"
"
",
$
" "
-
$
"
$
"
.#
"
,
" (
),
,
(
,
,
. #
-
$
,
-
$
"
"
,
,
$
(,
, ,
. .),
,
.
$ "
$
,
"
.
$ '( &.!
. )
(
–
". .
–
"
)
.
-
$
,
-6
. .)
,
#
*
,
.' "
-
$ . )
$ )
(
$
!
,
-
,
$
)
,
,
,
' &.
,
.
$
7
(
"&
–
*
)
"
.
..
,
$
. )
"
(
$
)
.
$
,
-
–
,
(
"
),
-
-
.
!!
!
$
,
-4& 3
$ '(
(
&.!
,
).
("
", "
")
.4
$
"
,
,
.!
-
,
-
,
,
(
,
)
(
.)
)
-
"
-
(
)
,
,
.5
"
"
$
,
"
$
,
"
.
,
-
.+
"
-
:
,
,
.$
.
,
"
".
-
"
,
-
"
"
",
,
(
)
.
&
(,
!
$ '( &.!
$
.#
$
.!
-
,
,
, +
$
:
(
$
)
,
. .
$
–
–
-
.
3
.
(
&.!
,
-
. %
,
(
–
),
.&
,
,
.
.(
"
-
$
;
–
(
,
.
"
"
)
,
"
"
"
"
35
$
4
"
.
"
-
"
"
"
. '
6
36
. !
,
" –
"
,
")
*
-
""
"
.
"
"
,
"
"
"
-
"
.
"
:
.!
,
,
-
,
.&
,
,!
,
"
,
;
;
,
,
", "
"37. )
,
,
,
.
,
" "
"
,
.)
$
,
,
%
,
,
.
$
,
"
,
$
"
.,
"
"
.
-
"
,
,
,
"
,
"
"
: "- ,
,
". -
,
"
,
"
"
38
" .
$
,
-
.%
0 .)
"-
,
;
5
(2- &
,
,
,
,
,
0 .)
. 12:2-4),
" (1- &
:
. 13:12).
$
,
,
.
,
&
.&
,
,
"
,
-
"
.
,
&
,
"
,
. 6
$
"
,
,
-
$
(
): "#
-
–
? #
?"
0&-#
!%-> .!4,0 !
5.8 ,*6+!&#; 5*#,#!4 ?; )5 5<# 0 #=
-
4
(
).
–
-(
; 8-13 , )
(
$ "
$
"
),
. &
–
,
-
(
+',. (
,
39
). #
(
- (0-4 , )
,
- (5-7 , )
"
",
.+.% :
,
"
.% :
((,
,
,
,
"
,
.)
,
"
+
.%
""
"
...". .
' $ ,
.
,%
70-"
. XX .
.
"
.% :
,
:
..." -
,
"
-
"
,
-
,
,
,
!
; 13-25 , )
$
,
,
,
+ ,
67 "'
: "!
,
4, 0
%
+
,
)
,
-
-
,
"
" (
.:
-
$
). .
:
(((,),
((%&),
$ .+
,
,
(
-
"
),
. (
,
.
"
,
'
-
&
-
.5
,
,
. &
"
,
-
&
,
.
"
"
1958 .
&
"
-
,
". !
40
,
'
.
.#
"
-
.
,
(
,
)
–
,
,
.
2
,
,
$
,
)
,
(
,
,
"
,
-
.
",
,
,
$
,
"
,
,
. !
"
,
"
.
-
,
-
.
,
#
-
$
.)
,
$
. 6
-
,
,
.
,
,
-
. )
.%
,
"
. -
,
. * $
,
-
,
. 0
.
,
.
" (
"
,
"
,
,
+
,
.!
"
–
. )
"
-
")
,
,
,
-
$
41
.
2
,
" 1 !
*
4" = * =" /*. *
! " /0 <
" ". *.
% 84> 5*#,#!4 ?; )5 5<# 0 #= % !4'5=%- #5. 0 .!4,
+
"
;
"
"+
:
$
"'
,
,
.
)
.)
!
*
,
%
,
,
$
"
,
,
.
)
"
"
"
"
"42.
"
.
,
$
(1
–
)
"
. (
"
".
–
,
/
. (
"
,–
, "
,
,–
)
,
-
. *
$ "
. "#
+
,
-
"
,
". 6
"
,
$
"
,
)
,
.)
-
.
"
&
,
$
,
,
,
$
–
"
"
.!
,
,
,
–
,
$-
,
4
! & "
# (
%
, .
(!
$
-
'
/
#
!
(
"
:
$
&
"
.!
! /
3
5
"
,
'
* &
" ! , & ,
#
)
,
(.
"
,
-
$
(
,
"
,
,
'
;
,
*
),
"
-
",
(
46
(
$
43
"
,
)"
),
,
44
"
,
, Hemi-Sync47
,
). .
$
.
45
,
,
,
/
($ .
-
,
"
"
,
$
""
,
,
$
48
.
)%#;!'5*#&#
)
,
"
,
.)
"
,
$
,
*
-
,
$
(
).
-
:
;
;
,
-
$
. (
,
"
"
. %
,
,
$
–
-
-
,
.
#
,
,
,
.
,
,
;
.
"
(
)
,
,
,
$ -
,
.*
(
-
,
,
,
"
.
,
"
. .)
-
–
)
,
,
"
", "
–
")
"
(
(
"
(
). *
-
"
"
)
.
,
"
,
-
"
,
,
,
",
7
,
.- ,
-
,
.
#.) # -# , # #-60*
4
: ")
"
"
,
"
-
"
49
,
" . .
:
*
*
(
.. (
"
.1
–
"
$
"
-
,&
"
.
0
!
$ '(
.. (
"
7
,
"
"
,
"
"
-
"
7
"
–
"
,
. .(
,"
,
,
).
"
–
-
!%#
-
'(. !
"
,
"
$
"
"
-
. (.)
"
!
".
",
,
,
"
"
"
,
)
(
,
.
,
"
. )
"
-
"(
50
;
). #
,
-
" "
"
-
"
,
0 .)
,
, "
,–
,
$
(
"
$
–
,
-
,
),
"
-
.
,
!
,
,
,
,
,
,
-
.
. )
. "
,
"
$
,
–
(
),
(
)51. %
"
(
"(
"
"
)
)
"
,
,
$ "
,
,
$
,
(
. .).
"
(
,
:
,
"
/
,
-
,
. .).
,
,"
)
"
(
,
"
"
",
"
"
"
"
$
"
"
"
",
,
(
). )
",
-
-", "
–
-
",
.
.
-–"
-".
.(
–
,
-–"
:"
"
"
-–"
"
.5
-
,6
.
,
!–"
–
,"
(
–
)
,
,
–
,
$
"
,
.2
,
$
,–
.
"
"
.- ,
-
,
$
.
",
"
$
,
",
,
"
-
,
,
,
. .,
"
-
,
"
,
-
"
",
"
"
"
.
"
-
.
"
"
$
.
"
!",
"
$
$
.
$
" -
"
"
/
",
"$
-
$
.
,
"
"
-
-
". .
,
('%%). (
,
,
:
,
,
. sensus – "
.'
'%%,
(
,
-
. #
$
. afferens – "
(
")
")
-
,
,
.
"
"
"
:
(
•
),
,
(
"
)
-
;
,
,
,
–
;
(
,
•
(
"
).
-
,
"
,
;
,
•
,
.
%
,
"
,
-
('#%%).
:
,
,
. .
"
-
'%%.
,
5
,
" ,
('%%).
"
,
,
,
"
,
"
"
.
". )
", "
"
"
$
", "
"
", "
$
-
"
$
"
"
"
-
.
,
,"
,
,
. .). %
:
.
("
"
$
-
,
$
$
.
,
$
.!
"
–
"
,
$ "
. .5
"
,
-
"
"
-
"
.
"
,
,
$
:
,
,
,
,
,
,
. .
"
)5 5#.) # -# ! 0 #5 # "0 ;0#/5%&#5 -5; #&# (&%-040"
"
,
0
$
%
9
$
,
$
#
"
"
"
"
$
)
%
,9 ",
"–
0
"
,"
.%
$
,
,
,
.
-
.
((
0
&
6
$
"
%
; 0
(vaudou, voudoo);
#
6
;
1
%
'
-"
-
,
, "
,
).
"
$
(New Age)52
'
/
.
)
,
3
,
"
".
" (
"
,
"
,
,"
1
"
"
9
,
" (
. 0
"
$ ,
"
0
,
,
"
;
,
;
"
),
&
" ,
(
"). &
, "
"
,
(0
)
,
$
,
,
$
,
(
-
. .)
"
$ ",
"
,
.
$
,
/
7
%
,
"
-
",
"' "
$
,
0
XIX .
,
53
$
,
-
.
' "
"
"
.'
"
,
&
"
9
(
$ ,
. !
,
.
"
$ ). #
,
-
"
.
0
"
,
.
"
. -
,
-
"
"
"
.
,
%
.
,
(Genista canadensis),
$
"
"
,
/
,
tesguino
(Datura inoxia). 0
$
(
,
-
)
! "
( .
$ ).
.
"
"
0
Banisteriopsis (
(
, $
,
)
,
,
&
,
54
% -)
. (
.
"
). (
, $
,
"
,
$
. (
"
&
"
,
$
-
$
!
-
$
.1
$
:
"
1. !
. /
"
"
,
("
"
-
"
),
"
,
.
"
"
-
"
,
.
2. .
.
.
,
,
,
,
"
3.
,
"
.
"
,
"
"
.!
$
.
,
.
"
,
"
",
,
"
.0
,
9
,
0
55
,
.
"
&
,
.
$
,
$ ,
"
"
,
,
,
"
.
"
,
,
,
-
,
;
(
. .);
"
,
$
;
"
:
,
"
;
$
;
,
,
56
"
. "%
",
$
,
,
,
:
,
"
,
,
,
,
. ./
$
-
,
:
,
,
")
.&
,
. -
-
,
"
57
.
&
$
:
,
58
,
.
,
!
,
-
.
,
" ("
"
"
", "
")
59
,
,
"
",
,
.#
$
0
;
. ".
"
,
"
,
. &
4
,
,
",
-
,
".
,
$
,
60
,
,
;
"61,
,
0
,
"$
,
, $
"
,
,
"
"
62
"
.
-
#
,
$
,
,
"
" ,
. &
,
"
,"
,
"
"
-
,
"63.
"
!
–
$
"
,
"
. ' "
.)
,
$
$
.#
,
"
"
. )
$
$
.
-
,$
,
,
". % $
,
"
.
"
"
"
",
,
,
,
. .)64.
,
%
$
. '
"
$
"
,
"
"
-
"
, "
,
$
",
(
; "
"
"
$
-
-
"
,
,
",
"
-
. 3
"
.
,
,
,
–
%
"
$ .3
,
(
$
$
"
,
;
,
,
-
),
$
$
.#
(
$
$
). %
,
,
.%
"
$
$
,
"
,
,$
,
.
-
.
,
,
"
-
,
$
"
). +
",
(
,
),
.&
-
,
"
"
"
,
'
"
.&
" -
$ "
,
$
"
,
,
"
(
"
$
,
,
)
%
,
"
-
"
"
"
"
"
",
. #,
,
,
$ .
,
$
,
$
"
"
=!,0 # .!4,
,
"
-
,
"
,
"
,
,
,
,
.
)
,
. &
"
$
$
: "'
"
,
+.*.%
-%% ,
0
,
-
(
,
"
,
"
.)
,
"
. %
,.."65
"
"
"
!
%
",
"
$
"
"
: "%
""66.
,
$
,
–
,
"
" (
)
);
,
67
,
)
" -
"
,
"
-
"
"
" (
$
.- "
"
–
"
,
" .
68
– "
", "
-
), %
. %
–
(1 %). 6
$ "
,
,
-
(
"
69
$
"=
-
"
).
-
"
"
,
,–[
-
: "[%
–
"70.
"
]
]
"
,
)
,
$
,
$
-
$
,
71
.
)5 5) !, 0..# ! 0 #5, - 0 %2! .01#8 -5*0 # -56 ,#8
"
.!
$
#
;
"
,
.
)72. /
,
"
(
,
"
,
,
(
6
.
$ , "
,
",
. ")
"
,
%
"
).
(
),
". )
"
(
$ ),
,
")
"
"
"
"
"
"
"
–
"
").
("
,
$
.
.
(
)
"
".
,
$
,
:
$
$ ,
,
,
$
"
"
,"
"7
%
,$
.&
,
). )
4
73
" .
,
"
$
"
"5
"
#
(
, 5
"
;
, "$
#
"
).
),
–
(!) –
#
$
"
–
(
,
,
!
0 (
),
-
#
,
#
;
",
(
,
,
(
"
"7
.
)
(
" –
" "
(
-
$
,
)
%
,
).
-
,
,
-
(
,
"
. .).
,
%
74
–
–
"–
"
–
. #
. )
"
-
".
. &
!
: "4
*
"
,
–
%
%
(
. 4
)–,
+
... 4
'
)
+ -
,
"
,
"75.
,
+
(!) (
$
$
&
'
)
"
,
.
",
"
),
-
,
,
$
)
", -
76
77
,+
: '"
– "";
+
". (
"
,+
,
.-
". (
"
,
"
"
<
< "1<
-
,
60-"
"
"
,
,
"
,
"
. .–
"
%
".
"
,
-
,
,
,
... &
"
,
)
",
3
,
,
.!
+
.-
,
"
– ".
",
"
"
-
;
,
-
+
"
"
,
-
.-
"
"
,
," "
"
";
,"
.
/
– "'"
,
,
"
"
$ ).
"
"
. "
"
,
"
%
.
(
,
"
"
(
,
., –
.
,
,
-
,
/
,
"
-
,
,
,
78
,
–
",
,
$
"
,
"
", "Dasein". )
,"
: ",
,
,
–
:&
,
,
"
"
"
)
. %
"
",
.
"
,
"
-
"
,
"
"
,
"
,
. )
$ "
–
$
,
-
"
.
.
",
.
"
*
-
,
"
. !
;
,
..."79
,
*
!
"). !
?6
–
(
,"
,
$
,
&
-
,
(
. #
"
"
,
+
$
!
-
;
:
,
"
,
%
)
,
"
80
$
,
"
. .
"
"
,
('
,!
*
$
",
,
",
,
$ ,
"
"
.6
"
),
,
$
.
"
)
"
. .
"
"
"
,
,
"
"
,
,
$
,
,
",
*%'-
.&
(
,
"
-
$
"
$
"
$
"
.#
"
".
"
81
"
",
"
.).
,
,
,
$
"
"
"
"
,
,%
;
"
"
.
"
"
":
.
(
),
,
,
,
$
,
-
,
,
,
.
$ ,
&
"
,
)%#;#&#-%!.? ( $ -
.
,
) –
-
"
.#
,
,
1 %(
"
7
,
)
. .
"
,
(
"
"
"
-
"),
. )
,"
,
"
$
(
,
,
. .),
,
,–
.
"(
"
,
)
. .)
.
-
1 %.
,
)
"
"
1 %,
-
,
,
$
,
.!
./
,
,
,
"(
,
,
.
"
$
,
",
,
)
,
,
",
),
-
".
"
.0 "
–
$
"
"
"
.
–
$
,
.0 "
"
,
"
(
,
"8"),
,
,
,
,
.!
"
,
-
,
,
$
XX . –
" " .
"
",
#
.8
,
,&
transcensus,
.!
,.
(
,
0
,
"
9 "
(
". )
0
,0
,
1
"
$
"
,
%30.
XX .
"
"
$
"
. .). %
$
, "
$
0
"
.&
&
*
-%
,
"
,
"
"
"
,
,
. -
$
"
"
,
"
". &
,
"
"
".
,
#
,
1
-
"#
" "
"
5
" (
" %
-
("
"
",
.
,
" (. . 18:3). )
;
$
. .),
"
" "
"
"
")
.
:"
;
$
#
,
")
%
,
"
"
,
"
"
,
,
,
"
+
.
,
"
.0
"
",
,
".
.
$
+
(
,
. .
");
,
-
,
,
""
82
), "
" "
"
,
$
"
"
"
-
-
–
.)
,
(
–
"
.
%
-
1 %
,"
0
-
"83
.
,
-
–
.
"
"
,
"
. .
"
"
.
"
"
-
.
,
$
" "
"
,
$
"
"
"
,
"
,
"
-
),
:
-
.
!
"
(
$
-
,
,
$
"
"
"
,
.
,
.
,
"
.&
:
$
": "-
")
,
+
,
,
$ .%
-
,
,
-
$
".
,
! &6
! * #
,
%,
,
"
. +
'
&
" & ,
!
'
!
,
. .
. -
,
. $
!
/(. 6 # # %. ,
"
"
. 0
-
.
"
.
$
,
?
–
,
"
",
,
,
-
)&.
,
,
'
"
.)
,
,
. !
,
$
$"
"
,
.
#
0
,
3
".
-
,
,
",
,
(
,
)
$
,
,
"
–
/
,
-
. )
"
"
,
,
:
,
.
,
$
,
,
"
"–
–
"Tat twam asi" ("(
-
")
,
"
(
". $
,
,
,
),
,
-
" .
4
/*, " 0 *
";"1
(' '!* *'
!" "2
" ", <3 ! 1*2*.3
!* 4 * "!*
/* 4 )
"
:
$
,
,
"
-
" "
,
"
,
$
-
.
"
.
,
"
"
,
) -
,
.
,
"
.%
,
,
,
4
,
"
$
,
%30,
7
–
". (
",
,
-
.
"
! 7
"
-
.#
"
"
.%
,
#
,
ICQ,
,
"
.
"
,
)
,
8
.'
–
,
7
.
,
$
,
.
,
,
), 2
– *
&
,,
), #
,#
, 0
(
, &
XIX .
".
, 8
"
,
. ,
:
$
,
$
$
(
. .
7
. #
,
-
#
. ,
,
"
%
.
"
–
$
-
-
,
–
(
)–
vice
-
,
"
"
"
.(
"
,
versa,
,
"
$
,
", "
"
", "
",
"
"
(
-
)"
-
4
5
%
,
.
0
"
" – "
XXI .
/
,
XIX,
"
"
–
"
–
,
"
-
"
" – XX. %
,
,
:
./
,
,
,
"
(
,
"
3
"). .,
. %
$
,
,
–
"
"
,
,
"
-
–
$
4
"
(
"
""
–
5
%30)
–
"
,
,
"
XX
"
. 0
(
-
).
"
,
)
"
(
"
,
),
,
,
$
XIX .? -
"
-
,
-
,
"
"(
,
"
"
,
,
,
-
"
,
,
,
"
,
),
.
"
,
-
)
.
,
%
,
,
$
-
,
"
"-
0
"
"
""
"
,
,
,
7
"
$
.
!
"
-
. %
,
$
"
-
"
.
$
.
-
10-15
,
",
,
.)
"–
"
-
,
.+
$ ,
,
,
. !
4
-
7
$
"
XX .
.
-
"
,
"
.
,
"
,
,
"
,
main stream
–
"
,
,
,
,
(
,
,
.
"
-)
%
(
)
"
,
,
,
"
,
"
"
-
"
),
,
"
.-
"
"
"
"
-
",
"
,
" :
,
,
.
"
$
"
.
"
"
"
".
, "
,
"
.
)
"
-
,
$
"
(
"
)
.
,
"
,
,
,
"
,
%
(
,
"
"
,
%) ,6,
).
–
$
.
-
,
(
,
1#!.),
$
,
,
%.#
"
"
",
(
,
,
4
$
)
"
,
",
"
". )
"
,
"
",
"
"
$
4
"
$
"
7
$
"
"
""
"
",
".
,
,
,
(
%%% ,
"
")
"
–
"
$-
" (
)
.
.
#
5
"
,
0
.'
"
,
,
"
,
-
(
$
,
$
,
)
" (
"
"
.
,
,
"
?"
"
,
!
,
(
–
,
). 4
"
"
%
")
?".
"(
–
)
–
(
4
–
-
"
,
, "
",
. !
$
,
,
!
(
,
)
"
""
"
"
$
. #"
",
, /
"
""
$
,
$
,
""
"
,
"
"
"
(
),
",
"
""
,
#
,&
+
$
"
,
"
.
,
"
"
"
,
–
,
. . (
". #"
-
"
"
$
.
"
,
"
-
,
.
(
)
"
,
"
,
,
$
-
,
$
,
–
.
-
4
"
"
"
. (
0
,
"
-
"
-
"
"
,
"
"
-
-
.
! #!
#
-
,
1. 4
.
,
",
"
"
.
"
.)
,
,
,
("0
")
-
"
–
"
-"
("#
"). #
,
,
,
.'
,
,
-
,
.
,
'
,
,
,
"
"
-
$
"
,
'
$
. '
'"
.# ,
$
.
$
,
-
"
.
)$
,
(
,
"
,
"
(
)
"–
"$
&
,
"
$
(
)
"
.%
"
,
(
,
".
-
,
,
–
XI . 3
"
,
,
"&
)
7
9
,
").
.
! #!
#
-
2. 0
.
,
"
",
,
4
.
XVII .,
5
,
.-
,
&
.
"
-
"
,
"
"
"
",
–"
"
". -
,
",
. +
,
,
"
"
+
"
ad infinitum
–
.-
,
,
,
"
$
4
,
#
(
"
–
,
$
"
)1.
,
&
,
(
"
$
$
–"
". (
", "
"
"
"
")
,
"
XIX –
natura
(
"
$ "
.
"
"5
)"). )
" "
"
XX .,
:
,
" .
$ ,
(
)
"
-
(
,
"
",
"
,
,
$
$ .,
[
]
,
,
,
. !
,
, "
. - ,
.
&
,
,
"
,
$
.
"
,
,
) $
"
,
"# )
":
,
4
–
?
...
+
;
!
%
$
;
,
,
)
'
#
+
,
$
"
;
,
,
"
–
"
!
.
"
"
-
!..
,
,
,
,
,
) $
$
,
")
$
"
-
, // '
", "
": "
"–"
";
"/
"
-
-
,
",
.
,
%
,
$
) #
&
,
+
:"
.
7
,
. '
(
,
,
,
$
"
"
.
,
,
, %
"
". 8
,
,
"
5
,
,
(
". &
,
,
-
.
&
$
-
"/
.%
$
"
"
% )
%
,
$
"/
-
"
.)
,
$
"
-
,
"
-
. (
,
)
"/
,
.!
"
"
-
"
'
"
"
,
.
"
.
,
$
, ,
)
. , %
,
"
,
-
",
,
-
,
,
"
)
,
, %
",
-
,
.
"
,
#
-
(
,
)
.
-
6
,
"
-
"
" #
"
(
),
.
"
"
#
6
$
.
"
#
$
,
(
,
"
)
-
. 5
-
#
,
–
,
"
"+"
,
". #
$
(
-
).
-
(
!
)
&
.
-
"
5
"
$
,)
$ ,
/
(
),
,
"
,
,
,
#
,
"
#
,
,
3
! #!
(
#
.-
+
)
,
6
-
,
.
" 6
$
0
,
,
,
"
" -
",
. .!
–
"0
–
,
%
", "0
.)
"
–
0
,
", "0
"0
–
" ".
$
,
–
"
-
".
–0
". /
,
?
" "
"
(
,
,
),
,
6
" "
,
:
$
$
"
,
,
" "
$
0
"
" ",
,
),
$ ,
.
-
" ",
" "
)
,
"
-
" ".
,
(
(
-
,
"
.
"
:
&
,
,
$
7
$
,
)
,
.
3
3.
!
"
".
.
-
" ",
,
– + "
$ "8"
,
)
,
"
+
"
"
(#$
.
),
,
-
,
.
8
"
" ("
8
" "
$
XX .
1945 .
,
(
")
$
"),
$
-
.#
&
-
,
.
,
(
-
,
. !
,
,
,
&
"
*
.
$
(
/
&
"
,
"
- ,
,
,
"
,
"
" &
,
-
. #
&
.!
,
-
/
,
–
"
"
–
), &
$
–
$
.
,
-
,
.
7
"
"
(
-
" ("'
6
,
–
"; "<
,
),
(
$
"
"). "+
"; "5
;
-
),
,
-
,
,
,
,
–
,
,
"–
,
.
"
,
,
-
,
7
. #
$
,
,
-
,
"
#
,
"
"
"
"
,
$
",
"
". &
,
,
"
,
.
,
.-
$
,&
"(
")
-
"
.
"
,
,
$
-
,
"
.
–
-
(#%%)
"
"
".
,
)
,
-
. %
$
,
"
,
,
$
,
4
,
,
(
"
)
)
,
"
,
(
"
7
). &
$
-
"
"
,
4
),
3
,
.6
"
-
7
(
)
"
$
,
",
$
"!
,
-
,
.
,
,
,
"
$
",
,
/.)
,
$
-
,
,
"
"
,
-
,
(
,
). !
"
,
,
.!
"
"
,
",
"
,
#%%,
$
,
"
,
"
"
$ "
$ "
-
&
.'
-
"
,
"
.
.(
.)
"
,
#%%
"
,
"
,
"
",
.%
"
"
"
"
$
"
-
,
"
#%%
-
"
,
.
,
"
.
$
(
,
)
4
"
%.#
,
"
5
" ,
-
0
"
$
"
(
"
",
, %
*%'-
"
"
,
$
"
).
"
"
"
,
"
"
"
"
"
. -
,
,
,
terra incognita
,
-
"
. '
,
#
,
-
,
-
$
.
.
#
1. 8
(
),
'!)6%&09
,
,
, "
7
,
:
"
"
,
"
,
,
8
-
"
"
–
"
"
,
,
,
.
,
,
.&
,
,
,
.
2. #
,
"
,
3.
-
.
0.#.&
,
http://peter1.culture.mipt.ru/kobzev.htm
4. "<
,
.
$
,
" ( !!" #. #
,
".
",
)
$
,
&
,
,
,
,
. .)
5.
,
&
.
("
4
,
,
,
. -. 2. .., 1993. %. 245). %
(
(
,
,
"
(
,
:
,
-
4
,
: "&
.
).
-
.
"
-
:
#
,
(".
")
"
-
$
:
,
":
,
,
$
",
".).
6.
"
,
"
$
. % .,
.#
7. #
XVI .
,
,
" . %) ., 1997.
,
$
$
#
, .
: $
-
8. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill, 1991.
71 ff.
9.
, "
"
"
.
10. 4
"
"
"
".
" "(
"
",
,
)
,
7
, ! ",
" "
,
, 5
"
"
,
"
", "
""
" !
%
"". "
"
.
11.
$
"
3
,
, "
,
. '
3
"
"
(
,
, ,
),
.
(
)
,
.
12. 4
,
"
" ("
", "
$ ", "
$
")
"
",
,
"
". )
"
"
"
$
"
"
$
". (
"
"
"
",
.
13. (
)
.
P.
"
.:
-
-
-
1.1
1. 8
"
+
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
"
"
",
"
,
,
.
Roth H. D. Original Tao. Inward Training and the Foundations of Taoist Mysticism.
N.Y.: Columbia University Press, 1999. P. 11-23.
)
.: & '
% (.). '
. %) ., 2001. %. 39-57.
Cheng Chung-ying. Metaphisics of Tao and Dialectics of Fa: An Evaluation of
Huang-ti ssu ching in Relations to Lao-tzu and Han Fei and an analytical Study of Interrelationship of Tao, Fa, Hsing, Ming and Li // Journal of Chinese Philosophy. Honolulu,
1983. Vol. 10, A3; Leo S. Chang, Yu Feng. The Four Political Treatises of the Yellow Emperor // Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy. A15.
University of Hawai'i Press, 1998. )
.
) "
"
"
"
,
,
",
"
;
. % .: Roth H.D. Original
Tao. Inward Training and the Foundations of Taoist Mysticism.
Henr icks Robert G. Lao Tsu's Tao - Ching. A Translation of the Startling New
Documents Found in Guodian. N.Y., 2000.
% .,
: *
+.). "&
$
"
"
$
" // IV
"!
&
". . ., 1973. %. 22-34; Graham .,. Yin-Yang and the Nature of Correlative Thinking. Singapore, 1986; Hall D.L., Ames R.T. Anticipating
China. Thinking through the Narratives of Chinese and Western Culture. Albany, 1995.
P. 134-140.
% .: * - "% . . 6
"
"
. .., 1993.
9. &
1982 .
0.%..
:% '
(1037-1101) /
" 1
( .:
%
% (1130-1200) // +
0
(1279-1368)
9
,
. &
. .., 1982),
,
,
$
,
$ "
.!
#
,
$
(
,
. .
&
% (. . &
(
"
..
III
. %) ., 1995. %. 92-94.
"
,
"
11. #
,
,
"
"%
-)
.
. '
$
,
,
;
(
.'
. 0
)
)
-
"
"
12. %
"
-
$
)
"
10. & '
// %
-
.!
,
,
.
.,. +
,
$
. . (
.&
,
"
,
-
)
,
.
,
)
.
,
,
XIX .,
XVIII
!
13. )
,
+
.
.%.%
")
"
" (.., 1976)
"
"
,
"
.
80-* "
B. .'
.
"
"
, 0...&
(
1993 , "6
,
$
")
,
V-III
"
$
.
. .(
, 1 (20-
,
"
.
"
,
0.#.&
"
"
(0.#.&
$
$
),
"
.)
$
,
$
" (
"
)
,
14. #
)/)
"*
$
.,
9.*.&
.
(.
"
$
,
,.0."" (.., 1990).
";
:/
,
"
-
.
$
15. !
.
16. 1
"
. .). 1 .
.
,
,
-
.
.: /
*
. %
. 9.*.&
. -. 1. %) ., 1997. %.
"
(8
72-78. %
,
-
),
"
,
,
$
-
.+
(&
"&
-
,
" (
) -. 7. )
,
.
II .
, 1956.
% .
:0
"
.., 1979. C. 147-148.
17. 4
18. '
"
%
"
"%
,
). (. )
.
9.*.&
.
.
"
II-III
".
)
"
. . .(
). %
III . ; 8
,
(
- (
-
"
-
, IX .).
19. #
,
" (!
)
"
".
20. Sivin N. Cosmos and Computation in Early Chinese Mathematical Astronomy // Tung
Pao, 1969. Vol. 55, livr. 1-3. P. 1-73. % .
:1
,.2. &
:
// %
:
&
.
. .., 1987. %. 145-147; & '
% (. . 2
"
"
&
(
) // +
. %) ., 1994. %, 236.
21.
"
129600. &
$
25868
,
$ 4
,
,
50,1
. 25868
,
50,1
, = 1295986,8
;
1295986,8
/ (3600
"
) = 359,996(3)
, . .
,"
".
22. !
.
.
(
%
1
) .: *
+.). %
1
–
. %. 122-134.
23. !
-'
"
.:
% .,. %
" // )
: #
. 1971. .., 1974, %.
340-387; 3
". %
XVII-XVIII .
"
. .., 1978. ! "
"
.: *
+.). '
"
"
// )
.
. 11. /. 1. .., 1975. %. 42-47.
24. !
.: Wright ,.W. The Last Stand of Chinese Conservatism. The TungChili Restoration, 1862-1864. Stanford, 1962. P. 43-67.
25. %
"
"
–
,
" .'
,
"
$
,
"
. 5
"
. (
1620-1644 .,
"
").
26.
"
"
,
..5.&
"
& "
"
. % .: * % %
.(.
#
&
:6
. %) ., 1998.
27. (
"
",
"
%
"
.
28. '
,
3
9 –
$
V .
(
"
)
!
% –
(XI .).
29. #
"
"
– "#
- " ("%
- $ ").
30. #
$
$
' %
,
&
.&
,
" "
$
-
"
,
4
" (!
$
"
). (
,
".
"
,
:
-
&
"
",
31. '
.: *
&
+.). )
" ;
&
. .., 1984. %. 53-127; /
*
"
. %. 63-72.
. .
32. % III .
&
,
$
33. 6
)
2
34. )
'
35.
,
"
-
",
"
,
"
"
"
// #
.%
:"
", "
". .
$
3 9
" ("!
"" (";
(&
('
-
"
.#
"0
"
"
(
"
%
-"
5
$
)
" (
-
"),
"
"
")
$ $ "). % .
). -. 3. 1
"
). %. 257-260.
"' -'
"
. %) ., 1999. %. 244-245.
(
%
. . #
$
"
-
,
,
"&
" "&
0
: /
"
&
, 1982. %. 235-240; & '
"
&
:&
'
% (. . '
"' -'
).
",
$
). %
% (. .
(
.'
.
.., 1981. %. 30-42.
36. !
.: 4
# . ,
(6
) / )
.,
.
.
. 5.0.. %) ., 1994. %. 84-87; & '
% (.
'
.!
. %) ., 1993. %. 99-101.
37. /
" "
.+
. %. 437.
38. )
;
$
.: Stambaugh J. Heidegger, Taoism and Question of Metaphysics
Heidegger and Asian Thought. P. 79-91. ' .%
,
,
;
:
o
,
"
"
;
o
$
,
.'
'"
;
o
$
,
,
"
Andenken,
7
,
"
–
(now points).
39. /
" "
.
// ;
.. +
. .., 1993. %. 318. % .
/
" "
.#
// . %. 315.
40. /
" "
.
. %. 323.
41. . %. 325.
42. . %. 324.
43. 1 .
:/
(&
). -. 3. 3 "
1954.
44. % . ;
:"
,
"–
,
..." % .: /
" "
.
. %. 323.
45. /
" "
.+
. %. 68.
46. % .
.
47. % .: /
" "
.)
. %. 77.
"
//
.
.
//
,
:
,
48. /
49. 50. %
"
"
.+
. %. 54.
. %. 105.
"
-
,
"
"
"
(
-
.:
).
51. 1
". *
$
"&
52. 0
0. .)
(%) 2 #
)
"#
"
". .., 1993.
"#
:5
" – "%
+.*. &
-
0 )
.
53. )"%
! .6 .
. %. 143.
54. )
.: * - "% . .
8 .
.., 1983, %. 85-92.
55. /
" "
.
. .., 1993. %. 430.
56. % .
0.#.&
"6" : &
:(
.
.., 1994. %. 336.
57.
"
". "
,
$
"
– "%
' " ("'
");
7
,
,
,
"
,
$
"
"
.
. ,
$
/
,
.
58. %
""
. : & '
%
(. . )
"
"
// )
'
,
1993. %. 160-170; 3
". '
. %) ., 2001.
59. Smith 3. . Chinese Concepts of the Soul // Numen. 1958. Vol. 5, A3. P. 165-179.
60. )
5"+
",
,
.:
, 1996. A3. %. 150-159. )
.:
/ . +
/
)
.,
.
.- .,
. 5.0.. %) ., 1999.
61. 6 , ;
"
$ " (anima mundi; psyche)
.
62. )
(. ) 1 # .: +
.0
. .., 1994. %. 227-229.
63. (
$
",
# ". !
.: & '
% (. . '
.!
. %) ., 1993. %. 233-241. !
'
"/
"
$
#
"
. % .: I zutsu Toskihiko. A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism.
Ibn'Arabi and Lao-tzu and Chuang-tzu. Vol. 2 // Studies in Humanities and Social Relations. Vol. 10. Tokyo, 1967. P. 137-138.
64. '
"
*.(.(
,
$
$
( .:
).1. 9
"
. .., 1967). )
(
5.0.8...+
)
.: )
.
. 1. %) .,
1992. %. 234-236.
65. /
.* / ) . . ..
// 2
. -. 123. .., 1995.
66.
"
"
",
"
.- ,"
"
&.)
.
67. 4
, ;
7
:
2"&
)
" – "%
"
"1
" (25/
).
68. '
( 6 6
). – #
$ "
&
,
.%
";
,
<
(
6
).
69. Maspero . Les precedes de nourrir le principe vital dans la religion taoiste ancienne //
Journal Asiatique. 1937. Vol. 228.
70. )
"
"'
" "
$
' )
)
" .: & '
% (. . '
. %) ., 2001.
71. (!
) –%
"&
/
'
" ("%
"), "
"#
",
"
(!
) –
(
),
(
!
)
(
'
).
72. )
#.
: Robinet I. Metamorphosis and Deliverance from the Corpse in Taoism //
History of Religions. 1979. Vol. 19, N 1.
73. !
.:
-1
%!
7.#.
2
/
// 5
. *., 1957; ,
'"%
&. . %
"
$ " ($
) &
(IV-VI
.) // XVIII
"!
&
"(
: &!,&. – (.&.). /. 1. .., 1987; 3
".
"
$ " & // XX &!,&. . /. 1. .., 1990; +
. %.
347-361 (
..5.&
);
Bakes Et. Buddhistische Studien. Das Philosoph Fan Dschen und sein Traktat der
Buddhismus // Sinica. A7 (1932). S. 220-234; Id. Chinese Civilization and Bureaucracy.
Variations on a Theme. N.Y.; L, 1964. P. 255-276; Ch'en K. Anti-Buddhist Propaganda
during the Nan Ch'ao // Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 15. 1952.
74. &
"
("
",
–
)
, "
,
–
,
$
(
)
.
75. $
"
,.0. &
.&
/) .
. . .&
;
.
. 5.0.. %) ., 1998. %. 66-67.
76. * – "
",
.5
(
!)
,"
" ( ).
77. 8
"
"
,"
,
,
.
78. )
: "/
4
" (4
, .!
–<
$ ). #
–
,
(
)
,
.
79. %
-!
- (!
). )
,
.
8 - .
80. &
$
$
–
' /
(1723-1777).
81. %
3
"
" (!
%
). ! $
.:
% ' ). . +
8
. !
. ..,
1987 ( . 3,
"" "6
$
;
"); 8 "
.2. 6
// .
. 5
)
.
, 1 (2
XXI
). %) ., 1997;
5" !
$. . $ "
.
2. -. 1-2. %) ,, 1995.
82. &
.:
/
"
$
$
(.
) // '
(% ). )
, 1989. %, 1-52.
83. )
84. 85. -
" .2. 6 .
. %. 11.
. %. 11. 0. .*
,
. %. 12-13.
"
"
,
7
,
. % .: -
. %. 12.
&
.
.
1
). ,
, 1950; .
%. 6, 7, 17, 22, 28; !
, 1973; 2
,
"
–
$
86. 87. % .
.: )
88. =
89. % .: )
–
,
(%
-
,
:
,
(%
"(
!
% .2. . 1
. .., 1994. %. 230-231
$
. 1
$
, 1959.
(%
). -. 1-3. - $ ). , 1975
.% ! '
)
"
"(
),
"
",
.
(% !
'
). ! . 1 // &
.(
.
. /
). 3
&
%. 145-203.
90. !
$
%
(%
3 -
(*
). -
('
"
,
$
-
"
. #
:3
$ , 1993.
"
:
). +. ., 1942; 2")
.: )
, 1985.
" (.
)
" , 1959).
" " 0. +
. %. 208.
,
,
"
$
.
.: ;
:)
, %) ., 2000. %. 129-141.
93. ! %
3 .: * ! % .2. %
3
&
// XXIV
"!
&
". /. 2. .., 1993; )
"
.2. %
3
// &
.(
. .., 1994. %.
302-303; Tu Wei-ming. Hsiung Shih-li's Quest for Authentic Existence // The Limits of
Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China. Cambridge (Mass.),
1976.
94. !
.: * - "% . .
"
"–
"
// #
.
1986, .., 1986; * - "% . .
8 .
.., 1983;
%
3. 2. &
. .. 1992; 3
". !
:
. .., 1998; 0" "
%
).,. &
&
. .., 1981; 0" " % ). ,. &
:
,
. .., 1993; 3
", *
. ..,
1998;
2. . *
&
. .., 1993; ," " "
.7. 0
&
. .., 1987; &"
*. . &
:
. .., 1994; $
+.&
. %) ., 1998.
95. Creel H.G. What is Taoism? And other Studies in Chinese Cultural History. Chicago:
University of Chicago Press, 1970. ' .*
: Lagerwey J. Taoist Ritual in Chinese Society and History, N.Y. & L.:
Collier Macmillan, 1987.
96. Kirkland J. R. The History of Taoism: A New Outline. Research Note // Journal of Chinese Religions. N 30. 2002. P. 177.
97. %
,
"
"
,
,
"
"
" ("
"). %
"
" ("
")
(3
91. /
92. (
)
"
"/religion
"
XIX-XX
$
98. )
.5
–
)
/
/
. " :" ("
,
"
."
" ("
").
", "$
",
-
"'
": & '
% (. . '
.!
. %) ., 1993. %. 11-47, 81-124.
99. % .: & '
% (. . //
0
0
. 1988. A2.
100.
!
.: & '
% (. . '
. !
. %. 21-35,
Daoist Identity. History, Lineage and
Ritual / Ed. by Livia Kohn and Harold D. Roth. Honolulu: University of Hawaii Press,
2002.
101.
(
' .*
: Lagerwey J. Taoist
Ritual in Chinese Society and History. P. 34.
102.
4
,
$
$
"
.
"
.
103.
% .: Harper D. Early Chinese Medical Manuscripts: The Mawangdui Medical
Manuscripts. L.: Wellcome Asian Medical Monographs, 1999.
"
"'
" ("3
")
"
$
' -)
)
" ("")
.: & '
% (. . '
.
%) ., 2001.
104.
) "
"
"
"
",
"
,
. % .: Roth H.D. Original
Tao. Inward Training and the Foundations of Taoist Mysticism. N.Y.: Columbia
University Press, 1999.
105.
Henr icks Robert G. Lao Tsu's Tao - Ching. A Translation of the Startling
New Documents Found in Guodian. N.Y., 2000; Chan, Alan K.L. The Daodejing and
its Tradition // Daoism Handbook / Ed. by Livia Kohn. Leiden: Brill, 2000. P. 1-29, esp. P.
8.
106.
,
"'
. !
" ( . 37-47).
107.
Cheng Chung-ying. Metaphisics of Tao and Dialectics of Fa: An Evaluation of
Huang-ti ssu ching in Relations to Lao-tzu and Han Fei and an Analitical Study of Interrelationship of Tao, Fa, Hsing, Ming and Li // Journal of Chinese Philosophy. Honolulu,
1983. Vol. 10, A3; Leo S. Chang, Yu Feng. The Four Political Treatises of the Yellow Emperor // Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy. A15.
University of Hawai'i Press, 1998. )
.
108.
!
.: & '
% (. . '
.!
. %. 209-210.
109.
: 9
. "* "
(&
"* "). %
, 1956 (
: 3 " : ,
$ ,
1991). % .
: Bokenkamp S. Traces of Early Celestial Master Physiological Practice in the Xiang'er Commentary // Taoist Resources. Vol. 4, N 2. P. 37-52; Idem. Early
Taoist Scriptures. Berkeley: University of California Press, 1997; Chan, Alan K. Op. cit
P. 13-15.
110.
&
,
%
,
–
$
,
(
)4
.!
.: Girardot N.J. "The Whole Duty of Man": James Legge (1815-1897) and the
Victorian Translation of China. Berkeley: University of California Press, 1999.
111.
% .: Girardot J.N. The Victorian Text on Chinese Religion with Special Reference to the Protestant Paradigm of James Legge's "Religions of China" // Cahiers d'Extreme-Asie. Vol. 12. 2001. P. 23-57.
112.
*
+.).
%
1
"$
$
"" // &
:
,
. .., 1977.
113.
#
"
"
"
–
284-363
283-343
,
. % .: Sivin N. On the Pao P'u Tzu Nei P'ian and the Life of &
Hung (283-343) // Isis. Vol. 60. 1969. P. 388-391; Kim Dae- Yeol. Le symbolisme de la
force vitale en Chine ancienne: Models et significations dans l'alchimie taoiste operatoire
(Etudes des pratiques alchimiques du Baopuzi neipian). These de doctorat (noveau regime) en Histoire des religions et anthropologic religieuse. Paris: Universite Paris IVParis Sorbonne, 2000. P. 13-22; Ge Hong. La voie des divins immortels. Les chapitres
discursifs du Baopuzi neipian. Traduit du chinois presente et annote par Philippe Che.
Paris: Gallimard, 1999. P. 1-25; 31-51; Schmidt F.R. Die magische Rbstung. Naturbilder aus dem Pao-p'u tzu Nei-p'ian des & Hung (283-343) // Reihe 26, Asiatische und
Afrikanische Studien. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996. S. 30-98. )
"+
"(
)
.:
/ . +
/)
.,
.,
.
5.0.. %) ., 1999.
114.
Schipper K.M. The Taoist Body // History of Religions. Vol. 17. 1978. N 3, 4;
Idem. Le corps taoiste. Corps physique – corps sociale. Paris: Fayard, 1982; Lagerwey J. Taoist Ritual in Chinese Society and History. N.Y. & L.: Collier Macmillan, 1987.
115.
& '
% (. . '
. !
. %.
61-62; Kim Dae- Yeol. Le symbolisme de la force vitale en Chine ancienne: Models et
significations dans l'alchimie taoiste operatoire (Etudes des pratiques alchimiques du
Baopuzi neipian). P. 95-132.
116.
, . 18 "
"
" "+
". % .:
/ . +
/ )
.,
.,
. 5.0.. %. 289-296.
117.
!
"'
"
: $
*.*. !
'
('
' ) // # . 0
.
%%% , ! "
. .., 1930; * -"% . .,
%
.2., & '
% (. . .
"%
' " //
0
0
, 1986. A6; & '
% (. . '
. !
. %. 179-188; $
% ,.2. &
// - .
.
.
.+
.
. - . /. 1. +
, 1995. %.
6-8; 3
". !
'
&
// !
,
,
XX-XXI .: .
.
.
. /. 2. 6 :
, 1998. %. 145-146; 3
".
3
:
// '
,%
.#
.
. - ;.
.
"
. & . 1. #
, 1998. %. 40-43; 4
. . '
(!
'
&
). -. 1-2. )
:/
" $
, 1962; Ofuchi Ninji. The
Formation of the Taoist Canon // Facets of Taoism / Ed. by A.K.Seidel and H.H.Welch.
New Haven and London: Yale University Press, 1979; Bolt z J. A Survey of Taoist Literature: Tenth to Seventeenth Centuries // China Reserch Monographs. Vol. 32.
Berkeley: University of California Press, 1987.
118.
"
"
"
". - ,
"",
"
" (
),
"
",
"
"(
),
.
119.
!"
/
.:
* % %
. (. )
'
&
. %) ., 1994.
120.
Csiks zentmihalyi M. Han Cosmology and Mantic Practices // Daoism Handbook. P. 53-73.
121.
!
"
.: Robinet I. Introduction a l'alchimie interieure
taoiste: De Tunite et la niultiplicite. Paris: Editions Cerf, 1995,
&.'
:.
: Despeitx ,. Imortelles de la Chine ancienne: Taoisme et
alchimie feminine. Puiseaux: Pardes, 1990; Idem. Taoisme et le corps humaine. Paris:
Guy Tredaniel Editeur, 1994; idem. Le corps, champs spatio-temporel, souche d'identite
// L'Homme. 1996. A137. P. 87-118.
"
:
Skar L., Pregadio F. Inner Alchemy (Nei dan) // Daoism Handbook. P. 464-497.
122.
#
"
$
1
.: Goossaert V. La
creation du Taoisme moderne. L'ordre Quanzhen. These de doctorat noveau regime.
Paris: Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des Sciences Religieux. 1997. Vol. 12; Marsonne P. Wang Chongyang (1113-1170) et la fondation du Quanzhen. These
de doctorat noveau regime. Paris: Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des
Sciences Religieux. 2001. Vol. 1-2; Yao Tao-chung. Quanzhen – Complete Perfection //
Daoism Handbook. P. 567-593.
123.
%
"
"
" (
)
; $
"
",
"
$
VI . % .
" ;
"
$
(
)
$
"
(%
)" (
%
$
$
(4
,
"
[;
-]
9
)
) // :
: (:). -..46, N 1933. , 1968). !
"
"
(
,
"
,
. .)
$
"
(
,
VI .
""
!
" –
).
%
"
"
"
"
"(
). XIII-XIV .
, % .: Skar L., Pregadio F. Inner Alchemy (Nei dan). P. 464, 467.
"
$
"
2
)
,
"
"
": Pregadio F. Chinese Alchemy: An Annotated Bibliography of Works in
Western Languages // Monumenta Serica. Vol. 44. P. 439-476. % .
: Robinet I.
La relevation du Shangqing dans l'histoire du taoisme. 2 vols. Vol. 1. Paris: Ecole
Francaise d'Extreme-Orient, 1984. P. 176-180.
125.
Kohn, Livia. The Tao-te-ching in Ritual // Lao-tzu and the Tao-te-ching / Ed. by
Livia Kohn and Michael LaFargue. Albany: State University of New York Press, 1998. P.
41-62.
126.
Schipper K. M. Le Fen-teng. Rituel taoiste. Paris: Publications de l'Ecole Francaise d'Extreme Orient. 1975. Vol. 103; Idem. The Taoist Body // History of Religions.
1978. Vol. 17, A3, 4; Idem. Le corps taoiste. Corps physique – corps sociale; Idem.
Vernacular and Classical Ritual in Taoism // Journal of Asian Studies. 1985. Vol. 45,
A1. Lagerwey J. Taoist Ritual in Chinese Society and History. Idem. Les tetes des
demons tombent par millers: Le fachang, rituel exorciste du riord de Taiwan // L'Homme.
Vol. 101. P. 101-116.
127.
Despeux C. Talismans and Diagrams // Daoism Handbook. P. 498-540.
128.
% ."
.
B
: Mirakami Yoshim i. Confirmation
of Desire in Taoism // Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern Culture. 1974.
Vol. 27.
129.
% .
"
"
"
: Davis E.L. Society and the Supernatural in Song China. Honolulu: University Press of Hawai'i, 2001. P. 7-8.
130.
0
(* .
% 0. .). %
.!
$
" / /
4
// "
)
.
-. 1. %) ., 1852. %. 259-434.
124.
131.
# -
. ,
(6
) / ) .
.,
. 5.0.. %) ., 1994 (
:& '
% (. . ' "
. %) ., 2001).
% .: Kirkland R. The History of Taoism: A New Outline. Research Note. P.
4
.,
132.
192.
133.
134.
$
Ibid. P. 181-189.
1994 . /
1 . % .: 4
6 . $
$
(!
)
"
). )
:;
, 1994.
Ding Huang. The Study of Daoism in China Today // Daoism Handbook. P.
135.
775.
136.
!
$
.: The Museum of
Far Eastern Antiquities (Ustasiatiska Museet). Stockholm. Special Issue: Reconsidering
the Correlative Cosmology of Early China. Bulletin A72. 2000. !
%.2
, ' .+.;
..6
,
$
(
,
"
,
5
,
#
. .). *
,
5
"
$
,
&
$
,
. % .: Farmer S. 7 Hender son J. 2. and Michael Wit zel. Correlative
Cosmologies: A Cross-Cultural Framework for Premodern History // The Museum of Far
Eastern Antiquities (stasiatiska Museet). Stockholm. Bulletin A72. 2000. P. 133-189.
137.
.
&
: Cosmologie et divination dans la Chine ancienne. Le compendium des cinq
agents (Wu xing da yi, Vie siecle). Traduit et annote par Marc Kalinowski // Publications
de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Vol. 166. Paris, 1991.
138.
#
"
.: & '
% (. . '
. %) ., 2001; / $ '
.
-1
$
(6
""
"
1
). )
: /
"
$
, 1989;
Taoist Meditation and Longivety Techniques / Ed. by Livia Kohn. Ann Arbor: University
of Michigan, Center for Chinese Studies Publications, 1989.
139.
Seidel A.K. La divinisation de Lao-tseu dans taoisme des Han In: Publications
de l'Ecole Francaise d'Extreme Orient. Vol. 71. Paris, 1969; Kohn, Livia. God of the
Dao. Lord Lao in History and Myth. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, the University of Michigan, 1998.
140.
% .
: & '
%
(. . '
. !
;3
". '
. ' -'
. %) ., 1999; 3
".
'
. %) ., 2001.
141.
%
.–)
,
,
.
142.
%
. . 6
// '
&
.
.., 1982.
143.
$
+.&
. %) ., 1998. %. 33.
144.
. %. 33.
145.
. %. 34-35.
146.
!
$
..+
"/
",
"
: Herman
J.R. I and Tao. Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu. Albany, 1996. + .
. 15-67
.
147.
Ibid. P. 54 (
37 – "%
").
148.
Parkes G. Thoughts on the Way: Being and Time via Lao-Chuang // Heidegger and Asian Thought. P. 105-106.
149.
Parkes G. Thoughts on the Way: Being and Time via Lao-Chuang. P. 106.
150.
Ames R.T Knowing in the Zhuang zi: From Here, on the Bridge, over the River
Hao // Wandering at Ease in the Zhuang zi. P. 219-230.
151.
!
.: & '
% (. .
:!
(
"
"
). %) ., 1997. %. 149-167. 4
"
".
152.
)
.: Eskildsen 5. Nei dan Master Chen Pu's Nine Stages of Transformation // Monumenta Serica. Vol 49. 2001. P. 1-31 (esp., p. 19-21; 27-29).
153.
Despeux C. Imortelles de la Chine ancienne: Taoisme et alchimie feminine;
Idem. Women in Daoism // Daoism Handbook. P. 384-412.
154.
)
"/
"
: Jochim
Ch. Just Say "No" to "No Self" in Zhuangzi // Wandering in Ease in the Zhuangzi / Ed.
by R.T.Ames. Albany, 1998. P. 35-74 (esp. p. 62-65). % .
: Csikszentmihalyi
M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. N.Y., 1990.
155.
/
" "
.+
/ ) . . .+
"
. .., 1997. %. 55.
156.
/
" "
.
. %) ., 1998. %. 98-99.
157.
'
. ,
<
#
(;
- )
1
- ,
& 1
(V .
. .)
* 1
.%
"
:
VIII . * 1
(
),
& 1
(
.
),
V-IV .
. .,
%
1
"
"/
# % 1
,
(
$
'
)
* 8 ).
158.
)
(
). – .
" "
". 6
"#
"
"
(
)
.
159.
%
–
, $ ,
.
1.2
1.
,
,
),
"
". )
(
"
,
,"
+
,
"
-
,
,
.&
(
"
): "
,
,
" ,
.
,
7
"
,
2. 4
", "
",
,
$ ,
,
"
,
.)
.
"
. "
$
(
– " ,
"),
"
"
5
6
(
'
),
0
+
(
),
3. % .: +"
// 2
". " "
".
. 1,
. 1 / )
+.*.%
. 0$"
, 1977; '
: %
.., 1970; 6
$
. -. 1-3 / ) . 0.8.%
. .., 1992;
,. #
. -. 1-2. .., 1994; & '
% (. .
%) ., 2000; :
2.*. + "
. .., 1994.
4. !
: 3!
%!
(.0.,
2. . &
: =
)
"
-+" $ ". .., 1991;
,. #
-. 2. .., 1994; 4
"
,.
. #
. .., 1994; 3
,
.
.
.
.
-
,
.&
. %) ., 1994;
" . = .+
. %) ., 1998; Woods J.H. The Yoga – System of Patañjali or the Ancient Hindu
Doctrine of Concentration of Mind. Cambridge (Mass.), 1914 (Harvard Oriental Series.
Vol. 17).
5. &
,
#
:
#
,
"
. #
/ )
. 0.+.;
, 9. .4
,
.,.(
. .., 1995;
-"
.$. 4
#
.
%) ., 1991; 3
". #
. %) ., 2000; #
-)"%
. . '
. ., 1993; #
-)"%
. ., " !
% . 2. .
#
. .., 1975; #
"
. /
,
#
. ..,
1977 (2.: .., 1998); '
#
. 8
. &
. . .., 1985; '
. .., 1999; #
.'
.% "
:%
. ., 1996; 3
" ,.$. &
#
. .., 1991; 0
" % 2. .
"
. .., 1998:
," "
% B. C. )
"
.
. .., 1981; :
2.*. '
#
(XI –
XV .). #
. .., 1988;
2. .!
. .., 1980.
6.
2. ., 3!
%!
(.0. !
"
"
"
// .
. .., 1987.
7.
. " (%
). (
7
) / ) .
.,
.,
.,
. 5.).!
. ..,
1989.
8. )
,
,
,
,
0.#.&
,
,
,
"
$
.
9. :
2.*. + "
.
. .., 1994; 3
". )
#
. .., 1997.
10. )
,
,
(%
).
7
- 7
"
,
(
,
! !),
"
,
"/"
".
11. %
,
,
$
,
;
"
84000
.4
,
.*
,
"
,
,
7
."
,
,
,
,
,
,
7
,
"
. ,
.
"
"
,
,
,
. !
$
$ ,
$
"
.
,
.$
,
,
$
"
. . !
"
,
.$
(
).
+
.
#
,
$
$
,
(
"
"
"
-
$
,
,
(
&
"
12. !
,
,
"
,
)
$
).
-
".
"
"
.
:#
-)"%
. . '
. 2
,
,
. .., 1993;
. (+ "
) / ) . '...
. %) ., 1995;
,
.
? %) ., 1992; ! "%
.2. 3
. .., 1991;
* ! 6'"
2. %.
. .., 1977; 3
". &
. .., 1983; ) !"
2. . "2
"
#
:
$
$ $
. .., 1986; 3!
%!
(.0.,
2. &
:
=
)
"
-+" $ ". .., 1991;
%. #
. -. 2. .., 1994; 4
"
,.
. #
. .., 1994; 3
,
.&
. %) ., 1994; :
2.*. * " . #$
$ .,
.
. $ . .., 1995; 6
$
. -. 1-3 / ) . 0.8.%
. .., 1992; Othmar Gachter. Hermeneutics and Language in Purva Mimamsa: a Study in Sabara Bhasya. New Delhi, 1990; Woods J.H.
The Yoga – System of Patanjali or the Ancient Hindu Doctrine of Concentration of Mind.
Cambridge (Mass.), 1914 (Harvard Oriental Series. Vol. 17).
13. !
.: &" "
"% . , :
2.*. 2
// * .,. 2
. .., 1994.
14.
.
(.
" ) / )
.,
.,
. 0. .)
. ..,
1989.
15. )
, "
,
"
, "
".
16. #
"
"
,
"0 " "
,
.: 2 ! .
0 " "
$ ((
0 " "
). /. I: 0
/)
.,
.,
. .#.
, .., 1990; 0 " "
$ .
.
6
/)
.,
.,
. .#.
5.).!
. %) ., 1993;
(
% &. 2., 3!
%!
(.0. &
. %) ., 1999; 3! %!
(.0.,
2. . &
. %) ., 1999.
17. & $
,
,
–
( . .–
"
).
18. "
"
"
":
–
,
(in re)
"
(
,
)
2
0
),
,
( 7
7
)
$
. !
(
)
,
(
"
")
(
;
$ "
",
). !
.
19. !
"
.:
! % 2.0.
. ..,
1990;
% ' . .+
8
,!
, .., 1987 ( . 3,
. "", "6
$
%
"); )" " % ,.+. #
$
"
" )
// ) "
.
, 1991; 3
". 2
"
.
6
-6 , 1999;
2. .
//
" .
0 " "
$ ((
0 " "
). /. I: 0
.
%. 29-37; .., 1990; 5" !
$. . &
// @
2.#. #
. .., 1988.
20. 5" !
$. . +
// 4
"
. -. 16.
. 1.
%) ., 1904. %. 59-74.
$
21. % .
3
&
+
,
:
,
22. "+ ,
23. 5" -
"
,
.
". "+ ,
"(
.).
$. . &
// @
2.#. #
. .., 1988. %. 244-245.
24. Burton D. Emptiness Appraised. A Critical Study of Nagarjuna's Philosophy. London:
Curzon, 1999; Wood T. Nagarjunian Disputations: A Philosophical Journey Through
and Indian Looking-Glass. Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy. A11. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1994.
25. Tola F. and Dragonet ti , On Voidness: A Study on Buddhist Nihilism. Delhi: Motilal
Banarsidass, 1995.
26.
"
(
),
"
,
"
( $
,
. .)
,
"
. ,
, " " "
" –
. %
,
,
$
,
. .,
(
)
. -.
"
,
"
(
) "
,
"
,
"
.
27. ,
,
"
"
/
,
rang bzhin
("
"
", "
"),
– ngobo nyid ("
"):
" "
.
28. 0
.2. 0
// #
,
,
"
,%
. .., 1996. %. 66-67.
29. Gadjin Nagao. Foundational Standpoint of Madhyamika Philosophy. Albany: SUNY
Series in Buddhist Studies, 1994.
30.
"
" ( " "
)
,
"0 " "
",
, " ,
. "
. 2
" (
" "
,
)
,
"
+
".
31. %
"
"
$
"
", "
"
"
" (%
– "
$
"(
,
).
32. !
(
"
",
"
"),
,
"
"–% !
'
.
33. !
–
,
–$
(
"
)
$
"
7
( $ ).
34. )
!
0 " "
,
$
!.
35. #
,
7
–" "
",
7
–
(" "
"). 7
- 7
"
$
"
,
,
7
,"
"
7
,
!
36.
(
$
XI .) "'
").
" ("/
-
-
$
37. !
- "
"
:
% ' ). . +
8
.!
. .., 1987 ( . 3,
. "", "6
$
;
");
2. .
//
" . 0 " "
$ ((
0 " "
). /. I: 0
. .., 1990. %. 37-41; ,
. . "
,
"
/ ) .
.,
.,
.
5.0.//
(Oriens). 1998. A3; . " / ) .
.,
.
. 5.0.. %) ., 1997; 8 "
.2.
6
// .
.5
)
0
2
.
. 1 (2
XXI
). %) .,
1997; 5" !
$. . $ "
. 2. -. 1-2. %) ., 1995; 5" !
$. . +
.
// @
2.#. #
. .., 1988; 7
% ). (.
5
,
.
,
1995.
38. 4
&
,
$ ,
"
"(
)
,
(
,
,
"
").
39. )
.: Torchinov (. The Doctrine of the Origin of Evil in Lurianic and Sabbatian Kabbalah and in the "Awakening of Faith" in Mahayana Buddhism // Kabbalah:
Journal for the Study of Jewish Mystical Texts / Ed. by D.Abrahams and A.Elqayam. Vol.
5. 2000. P. 183-198. )
"
"
,
" ,
.: Peter N. Gregory, The Problem of Theodicy in the Awakening of
Faith // Religious Studies. 22. 1985. P. 63-78; ,
*.+. 6
// )
.0
".
. 8. %) , 1998. %.
41-87.
40. &
1991 .
"
/ ;
$
(.%
,
.1
,& )
' ,
, % ,
(
,
, " ",
),
,
"
"
"
.
41. %
(
. solis –
ipse –
)
,
,
7
–
.!
,
(
,
,
),
.- : "%
–
,
,
"
".
1.3
1. )
.: &
'
% (. . '
) //
0
0
(
. 1988. A2.
%. 48-51.
2. !
.:
-1
%!
7.#.
2
/
// 5
.
. *., 1957. A1. %. 282316; +
, %) ., 1994. %. 347-361 (
..5.&
); 9
6 . /
$ (#
). -. 2. )
, 1979. %. 268-292; /
2
, 4
,
! , 6
/
./
$ (!
). -. 3. )
,
1957. %. 326-404; Batazs E. Chinese Civilization and Bureaucracy. Variations on a
Theme. New York; L., 1964. P. 255-276; Chen K. Anti-Buddhist Propaganda during the
Nan-Ch'ao // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1952. Vol. 15.
3. -
:
: (""
:). -. 55. , 1960. %. 43-48;
.
: Link A.(. The Taoist Antecedents of Tao-An's Prajna Ontology // History of Religions. Vol. 9. 1969-1970, A2-3. P. 200-215.
,
#
($
)
"
-
"
,
-
" '
,
$
,
"
.
"
4. ,
4 .9
(#
' -) ) // :
:. -. 52. 1960. %. 16.
5. Schipper K.M. The Taoist Body // History of Religions. 1978. Vol. 17, N 3-4. P. 358.
6. *
"
"
"
"
. !
,
"
"
,
(
)
, . .
"
,
,
"
.
"
"
,
"
,
"
($ )
,
.
.
" (",
7. - , 0.3
$
,
"
"
:"
,
# ", . 2).
: ",
# ". % . "%
"). -. 152. 3 " , 1936.
# " ("
"
$
: "4
,
,
-
$
.)
.)
%
" (0
: "8
, 125).
:
.
,
,
(2 ., 135)
,
&
-
,
: "/
–
,
",
-
$
3
:
,
,
$
. (#
! 7
, IV, 1)
,&
,
"<
. -. 1. .., 1993. %. 154.
). .
"
9. )
6
%. 27.
10. .
,
-
.
)
8. 4
-
",
;
–:
-
,
,
#
-
-
.3
:. -. 52. %. 28.
-'
., $
(
(!
""
" ) // ) // -
:
:
:. -. 55.
( , -
* 1
,
-
)
(
":
),
,
.
–
"
"
-
,
,
-
".
: 1)
$
#
&
"
,
&
-
"
; 2)
–
,
,
.
,
"
,
"
(
",
$
,
,
710.
&. . ".
. // +
". #
. ..,
/ ) .
.
". 0
".
. 2. %) ., 1993. %. 179-191.
1 "!
"
"
.:
. %) ., 1998; 2
. "
/ ) . 5.0.. %) ., 2001. )
:
: (:). -. 45, A1881. , 1968. %. 707-
!!
%
IV-VI
-6
. .
"
// +
12.
.,
:
: "6
".
,
.: *
1987; /
0.%..
"
-
-
"
.
11. !
)
"
. /
.,
"
'
2.1
1. % .:
2.
.%
"
"
$
(%. 375-377)
. .., 1993.
:
" (%) ., 1997)
(
(
-
)
"
,
"
,
,
,
. %. 27-28.
.#
" . %. 144.
.:
. ,. 4
.
,
"
. .., 1993. %. 33-43.
6. %
"
"
"
,
)
"
"
,
,
$
"
7. James W. Essays in Radical Empiricism. N.Y., 1912. '
"
.
3. 4. $
5. )
(
,
.
6.'
,
. 0
"
,
"
,
"
-
.
8. )
"
" (zero experience),
0 "
+"
: Bharat i A. The Light at the Center: Context and
Pretext of Modern Mysticism. Santa Barbara, Calif.: Ross Erickson, 1976.
9. '
( %
,
% , )
"
/
,
.: Loy D. Nonduality. A Study
in Comparative Philosophy. New Haven and L.: Yale University Press, 1988.
10. Pike N. Mystic Union. An Essay in the Phenomenology of Mysticism. Ithaca and
London: Cornell University Press, 1992. P. 93.
11. Forman R.K.C. Introduction: Mystical Consciousness, the Innate Capacity, and the
Perennial Philosophy // The Innate Capacity. Mysticism, Psychology and Philosophy /
Ed. by Robert &.%.Forman. New York: Oxford University Press, 1998. P. 12-18; Pike N.
Op. cit. P. 94.
12. Forman R.K.C. Op. cit. P. 13.
13. Dennett D.C. Consciousness Explained. Boston, Toronto, London: Little, Brown and
Company, 1991.
14. 0
9
- "
'
.
15. Dennett D.,. Consciousness Explained. P. 16-17.
16. )
"
,
7
,
7 ,
,
,
(
),
$
,
,
,
/
,
,
.
17.
!.!.
,
"
"
,
:
"
",
"
"
,
"
,
". )
$
,
"
",
$
7
$
,
7
7
"
: ",
,
,
–
,
,
, –
",
"
"
"$
"
. .
0
,
,
". –
" -"
3.3. )
//
!.!.
. .., 1991. %. 90.
18. ,
% "% 2.,. ")
+ " // %
+. (
. %) ., 1993. %. 230.
19. ,
% "% 2.,. ")
+ " // %
+. (
. %) ., 1993. %. 246.
20. 4
8.#.#
,
$
$
.
21. "...
,
,
,
" ,
,
,
.
$
,
,
;
7 ". – : "
. .
. -. 2. .., 1993. %. 264.
22. (
)–
"
",
8–0
.!
" –
,
,
.
23. 6
$
/) .
,
.
. 0.8.%
. .., 1992. %. 150151.
24. %
,
"
"
" "
,
$
"
7
, ,
,
–0
,
,
7
(
-
,
$
),
0
-
.
25. " ! "
26. !
27.
% 2.2.
28. %
,
""
".
"
"
:
,
7
.' "
.
"
7
:& '
"
"
("
"
"
""),
–
. .., 1991. %. 148-149.
. %. 75-78.
-
$ "
(
)
% );
,
,
,
,
/
,
.
#%%
"
(
)
"" (
,
-
"
"
–
-
–
.&
29. Forman R.F. C. Op. cit. P. 28.
30. - , 0.+"
,
"
"
-
,
–
"
,
7
;
"
% (. .
. .., 1993. %. 37.
"
$
,
('
;
-
",
-
"
". !
$ "
)$
/
(#
),
"
"), "
. % .: Bharat i A. Op. cit. P.
"
" (
$
$
,
,
145.
31. Franklin R.L. Postconstructivist Approaches to Mysticism // The Innate Capacity. Mysticism, Psychology and Philosophy / Ed. by Robert &.%.Forman. New York: Oxford University Press, 1998. P. 233-234.
32. Stace W.T. Mysticism and Philosophy. Los Angeles: Jeremy P.Tarcher, INC., 1960. P.
130-133.
33. Ibid. P. 134-206. (
%
"
")
7
" (The Problem of Objective Reference).
34. Ibid. P. 277-306.
35. (
.+.&
"+
. &
. 8
" (%) ., 1996);
.
: F rman
R.*.,. "Of Capsules and Carts": Mysticism, Language and Via Negativa // Journal of
Consciousness Studies, Controversies in Science and Humanities. 1994. Vol. 1, N 1. P.
38-49.
36. Stace W.T. Op. cit. P. 299-303.
37. Ibid. P. 297, 0
.)
(Pike N. Op. cit.
P. 94-101),
38. Burton D. Emptiness Appraised. A Critical Study of Nagarjuna's Philosophy. London:
Curzon, 1999. P. 55-56.
39. Williams P. Non-Conceptuality, Critical Reasoning and Religious Experience: Some
Tibetan Buddhist Discussions // Philosophy, Religion and the Spiritual Life / Ed. By
Michael McGhee. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 190.
40. %
!
"
"
,
"
.
,
#
,
"
"
,
"
$
,
–
"
,
"
(
/
"
,
,
)
"
.
41. Stace W.T. Op. cit. P. 31-40; Forman R.K.C. "Of Capsules and Carts": Mysticism,
Language and Via Negativa. P. 48.
42. 1
-"
.#. !
//
. 1972. A5.
43. (
,
,
44. )
45. )
-
. #
"
0
+
.
.
" /0
,
: "!
,
", – 2
"
"
). *
, 7 //
$
*. 2
./
I. M., 1994. %. 73.
46. Gimello R. Mysticism in its Context // Mysticism and Religious traditions. N.Y., 1983.
P. 85.
47. % .
: Forman R. K.C. "Of Capsules and Carts": Mysticism, Language and Via
Negativa. P. 41.
48. #
,
#
,
(
)
$
,
"
,
"
"
"
"$
.
#
: ".
–
0.3
,
,
"
,
,
.,
..
,
-
. .!
$
;
"
.
-
,
,
,
"
"
,
. -. 2. %. 598.
.
-
7
", – :
,
"
.
49. Kat z S.T. Language, Epistemology and Mysticism // Mysticism and Philosophical
Analysis. N.Y., 1978. P. 46.
50. !
"
XIII ,
/
-" ,
$ $
$
,
$
,
+
: "
"
+
.!
/
,
,
+
".
51.
"
:
(
"
)"
.
2.2
1. '
,
)
%
+
)
,
.
2. &
–
"
-
–
.
3. %
(
.
.
"
") –
-
.
4. )
–
. )
"
,
$
"
"
"
"
"
,
"
,
"
"
"
,
"
.
5. !
"
,"
– 0. .*
(1902-1977).
"
"
"
-
,
$
"
"(
.
$
"
.
1982 .).
6.
: ")
-
,
,
7
,
.). % .: &
"
&.6
%
&.,.9
% (. .
'
"
"
. %. 12. !
"
: "!
,
,
(%.,
.&
$
-
"
,
$
".
7.
"
(
,
. .., 1993. %. 58,
77
. ,. 4
"
7
,
,
,
$
.
$
7,
,
,
. .
. )
$
$
,
-
,
7
"
,
7
-
.
7
,
7
,
,
,
7
(
7
)
$
7
,
-
.
8. '
(!
"
("
", "
"
"
"
"
"
"
(
9. 0
10. ,"
11.
12. "
13. %
.%
.
""% #.$. )
.,
: "'
"*
8 ; ".
"
,
"# "
0
14. "
(
). .
.
)
(
)
:
'
"). "%
,
+
"
"
"
,
.
"
,
-
. )
"
$
"
"
",
,
,
.: & '
% (. .
. %. 345),
.: 4 . -. 2: 2
. %. 55.
. *., 1985. %. 47.
"
.*
, 2001. %. 10.
,–
%
1974 ., –
".
,
"
" ")
"2
&
; ".
* -3
;"
" ",
6-* " ,
4
;"
:
; "&
"2
;"
+
.
"
"
"–
"
. ,
"
"0
"
.
(1908-1970),
"
"
,
"
"
"
$
,
"
" 2
,
"
"
.
"
,
$
.
-
,
"
-
,
,
-
"
.
-
,
.
'
) -
/
.,
"
.+
.
%
&
. ,
(
-
. !
,
$
$
,
. !
.
"
15. % .,
16. )
17. #.).)
:
. ,. &
.1
.&
(
-
:%
),
. .., 1997. %. 155.
, Ltd., 1993. %. 97.
:
,
),
,
)
,
,
"
(
,
(
-
(
,
).
. "
. *
, 2001. 1 .
: Ornstein R. The
Psychology of Consciousness. Cape, 1975. P. 17.
19.
. "
. %. 25. 1 .
: Pribram *. The Holographic Hypothesis of Brain Functioning // S.Grof (ed.). Ancient Wisdom, Modern Science, State University of New York Press, 1984. P. 178-179.
20. . %. 21. 1 . : Pribr am *. The Holographic Hypothesis of Brain Functioning.
P. 178.
21. . %. 22. 1 . : Pribram *. Behaviorism, Phenomenology and Holism // The
Metaphors of Consciousness / Ed. P.S.Valle, R. von Eckartsberg. Plenum Press. 1981.
P. 148.
22.
–
,
"
,
"
,
.
23. : %"
.)
". .., 1972.
24. 0 %
% .2. 4
"
. 6
.
, 2001. %. 102.
25. %
(
. synapsis – "
", " "
", "
") –
"
.
26. #
$., )" " !
., / .! "
" ). . ,
. .., 1988.
27. +
*. . ) "
. %) .; .., 1995.
761-768.
28. +
. .., 1989. %. 417.
29. 0 *. 8
.
.(
"
. .., 1975. 1 .
: Lashley *.S. In: Search of Engram. B: Society for Experimental Biology (Grt. Britain) Phychological Mechanisms in Animal Behavior. N.Y.
Academic, 1950. P. 501.
30. 0 *. 8
.
. %. 64.
31. !
. &
$
(
"
),
.
$
,
$
"
"
,
"
"
$
,
"
"
. % .: 0 %
% . 2. 4
"
.6
.
, 2001. %. 74.
32.
. ,. !
. %. 169-173.
33. .
–
,
$
)
"
"!
. )
,
"
18.
34. .
"
.–%
// +..
. .., 1992. %. 90.
"
-
,
"
35.
,
.
!
. .
.: (
,
$
. .'
%
, 1970.
: .
9-13
(
. .(
-
$
. ..:
:
),
$
,
13
. .., 2000). '
.
36. (
37. %
%
. .'
:
,
: )
.
-
. %
"
" )
2000. %. 115.
38. %
39. +', –
"
. %. 117.
.
"
/ )
":
"
9
/ ) . . .&
. 9. .&
;
. %) .,
REM – rapid eyes movement. +',
"
,
,
"
.
40.
."
. %, 147.
41. Nervberg A., d'Aquili E. Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of
Belief. Ballantine, 2001.
42. New Scientist. 1994. 19 Nov. P. 29.
43. ) "
–
,
LSD ;
!
,
"
$
"
"
" "
psyche delos "
", "
".
44. )
"
"
"
,
"
,
"
"
,
,"
. .,
,
%
,
""
"
". (
"
"
"
"
(
"
),
( .:
. ,. ) "
. .., 2001. %. 254).
45.
"
"
"
,
,
. 0
,
,
,
"
"
"
,
"
,
.
46.
"
$
,
,
.
;
..
;
$
$
$
XX . 5
: "%
$
".
,
,.<
!
.
,
-
"
$,
$
,
$ "
(5-7 , ),
-
.
47.
mi-Sync (
$
hemispheric synchroni zat ion – "
,
-
"
") –
"
. &
"
"
.#
$
"
,
$
",
"
,
(
,
.
,
);
-
Hemi-Sync
!
. 6$
$
(
$
"
"
-
"). 5
"
(
,
,
"
"
$
"
,
,
$
-
.
125,
-
,
100,
25. &
$
$
,
),
$
"
–
,
,
$
. -
(
)
((,.
25
5
,
,
,
$
.%
,
.&
,
48. (
49. &
50. "
,
:
$
;
,
#
5
,
,
!
,
,
;
.#
"
5 ,
$
"
,
,
"
" . 5
;
,
. %. 381.
,
"
,
.
,
. %. 67.
,
,
? #
,
,
"
. .'
% (. .
%
'
,
-
"
" ;
,
;
,
.#
!
+ "(
. 6:3-10).
51.
2
" " .!
52. New Age ("
(
") –
$
'
, "
, "
",
"
"
"
"
$
,
"
"
,
-
$
,
:
",
,
" ;
,
. .., 1999. %. 15.
"
XX .,
,
" ,
$
"
"
",
"
" $
"
$
.*
"
,
,
,
,
"
"
(
$
". )
"
.
)
"
"
.
"
(
6
,'
,
'
*
,
"
", '
"
,
,&
9 ,0
. % .:
,
.&
.
"
/
54. &
"
.&
% -)
"
(
"
-
-
"
"' "
"
$
,
.
"
,
"
$
".
"
, 2000. %. 299.
(Trichocereus pachanoi). –
–
$
. .–
. 3
:
"
.
"
-
.
'
,0
. -
0
$
"
$
-
.
"
53. &
""
",
,%
"
(
+
55. &
, "
(
,
,
,
,
,
,
.(
"
56.
57. 58. 59. !
,
$
-
"
" .6 .
. %. 90.
. %. 130.
,
". –
. %. 69-70.
.6
"
,
$
,
.
. %. 61.
,
(
"
),
$
,
(
"7
,
-
, "
").
,
,
".
. "
(
"
$
,
/
(!)
(!),
,
,
,
-
60. % .
,
$
")
.
-
""
,
"
"
7 ,
"
.
61. Rasmusseti *. Intellectual Culture of Iglulik Eskimo. P. 119. 1 .
:
"
.
6 .
. %. 95.
62.
."
. %. 37.
63. Roth H.L The Natives of Sarawak and British North Borneo. 1968. Vol. 1. P. 281. 1 ,
:
."
. %. 35.
64.
" .6 .
. %. 280.
65. . " "
. (2
). 2. 0$"
: ?
, 1981.
.
"%
"
= ". %. 176.
66. )
"
"
.!
"
. "",
,
,
,
,
,
$ "
,
,
,
"
,
"
,
, +
,
,
"
$
,
". & '
% (. .
. !
. %. 344. 1 . : '
. -. 5. %
-%
, 1993. %. 249-250.
67. &
(
. cortex, corticis – "
"+
. viscus, visceris – "
"),
.
68. . " "
. (2
). . %. 197.
69. )
"
7
(
7
–
$
: "
, "
" ):
$
,
$ "
,
, ,
"
"
,
"
,
,
"
,
,
,
,
"7
"
,
,
. % . . 3
"= " )
("
- " $ "). % .
:
& '
% (. .
. %. 201.
70. &
("=
.,
%. 182.
71. &
72. )
"
-
" )
"
.
- " $
5.).!
("=
-
")
"
- " $
–
") / )
.#.
.
.,
. .., 1992.
"). %. 244.
"
,
". )
-
. (
". - ,
"
$
,
"
"
$
"
"
". ,
,
,
0
,
5
"
"
+
".
.#"
.#
+ ,
,
"
"
"
,
"
73. & '
% (. . '
. "' -'
" / ) . 5.0.. %) ., 1999. %. 25.
74. .
.
-)
"2
".
75. #
:0
/ % .,
.,
. .%
. %) .: 0
, 2002. %. 194.
76.
" .= :
. %) ., 1999. %. 371.
77. & '
% (. .
. %. 245.
78. &
"
"(
#
,
.
(
: "...
,
,
"
&
,
&
.*
–
,
,
,
,
,–
,
"
",
,
,
"(
"
"! . .
. +
&
+
. 2
/ ) .
. #.&
#
. 1997. A10).
79. #
"
.1 . :!
+
5
// 0
I
. . / ) .,
.
%.%.0
. .., 1994. %. 28.
80. #
/ ) . *. )
. .., 1974. %. 116.
81. & '
% (. .
. %. 32.
82. ;
e
(
. holos – "
", trepein – "
- ") –
"
". ) %.,
,
"
,
-
,
//
.
-
.
"
83. ;
(
-
. hyle – "
") –
",
"
,
"
" 7
""
trepein – "
". )
, "
,
"
"
%.,
-
.
/
1. #"
.'
2001. %. 122-185.
!
// +
.5
#. 2
. ..,
,
1. (
,
0
%%%
$
.#.
(*! # 0 ),
*
-
#
,
-
,
"
(
) * %
-)
. % .: [)
$, 2002, . 387].
2. % .: [2
. - %) ,6, 1998]. %
1998 . 5
0
.
3. &
$
6
%) ,6 30
1998 . % .: [2 . - %) ,6, 2000]. &
,
1996 .
"
:
,
,
", 7
"
",
"
. 5
0
&.9.%
,
,
5
0
. % .: [%
, 1998;
-, 2001-IV].
4. !
"
–
"'
$ " ("
"),
5
0
,
%. .2
. % .: [2
, 2004, . 174].
5. 5
0
"
"
": 1990 . – .
2 9
()
); 1993 . – XXXIV &
"
"
(,
); 1994 . – .
"& $
" ()
); 1997 . – XII
"
(#
); 1998 . – VIII .
&
(+
); 1999 . – II .
,
%
(); IX .
&
(%
).
6. <
5
0
: [0
, 2001;
, 2004; & , 2004-I, . 4-7; 2004-II; &
, 2004;
%
,, 2004; -, 2002-I; 2003-II; Shapiro, Soidla]. %
"
" "&
" [&2(%, 1994, . 327], "2 " [0
, 2002, . 798-799]
"+
"
" [.
, 1995, . II, . 500].
,
$
$
"
.
7. %
"
"
5.0..: [& , 2004-I, .
7-17]. %
""
" [& , 2004-III]. &
,
$
,
"
:
,
"
,
,
[& , 2004-II],
"
5
0
,
.0
,
.
8.
.: [Solonin, 2001]. %
,
"Revue Bibliographique de
Sinologie"
,
$
,
, ,
,
"
.5
0
.
9.
"+
"
5
0
.!
"
,
(
)
5
0
.
"
(* ,
4
),
"+
".
10. )
/
+ (
)
"+
" (
,
$
),
11.
,
". % .: [-, 2001-I].
5.0.
,
"'
"'
1993 .
. ;
). &
,
"
-'
"* -
" ,
"(
"
,
5.0.
-
"
.
12. % .: [-, 2001-II, . 11-136].
(
)
"' -'
", "+
", "# ", ",
# ", "",
1 # (201-169
. .) ")
" ("%
") "!
" $
" ("9 $
") %
/ (314-371).
13. & . "+
". % .: [-, 1993-I; 2000, . 231-234; 2002-III, . 113115].
14. & . "1
". % .: [-, 1986; 1994-I; 1999-II; 2000, . 234-251].
15. 6
- "
"
,
"
,
.5
0
,
$
,
$
. )
.: [-, 2000, . 109-117, 168-207]. !
"5
0
&
.
: [-, 1997-I].
16.
.: [Javary, 1999].
17. ". "
", "!
"
" ""
$
" 2001 .
,
"2
" [-, 2001-V].
18. "/
",
" 7
,
"
.)
"
5
0
,
– &.9.%
.
19. !
.,
: [Jones, 1999, .
185-198].
20.
.: [, 2001; Pang, 2001].
21.
.: [Rodel, 1998].
22. )
5
0
,
"
"
"
,
$
(
– ")
4
XX
:
" –
")
"
). )
"
" 5
0
.: [0
, 2001; %
,, 2004].
5.0.&
&
5
0
(1956-2003)
(22.08.1956 – 12.07.2003)
,
-
-
,
,
&
"
. %
"
"
"
"
-
,
,
"
.
5
22
0
1956 .
.!
%
,
"
.
(
$
&
*
)
)
(%
1973 .
5
0
( . 1929)
,
1978 . %
-. .
. .)
0.0.-
(1929-1987).
1970-"
.
,
( 1990 . – ,
"" [-, 1984],
*. ..
( . 1926),
$
...0
"+
, ;
*! #
,
"
.
-
.
*,61.
-
),
-
,
1978-1981
)
1984 .
"
-
0 . 5.0.$
-
(1881-1951),
$ XX
.
% 1981
1984 . 5
0
,
#
)
1994 .
1993 . 5
"'
.!
$
*! # 0
0 ),
(
.
1992 . – %
0
-
" [-, 1993-II],
-
$
.
,
,
5
, "
0
" [
$
2004,
)
-
. 31],
#
$
,
%
,
-
,
2
.
5.0.,
1998 .
3
..
,
,
.
-
2003 . 5
0
)
(1
$
Maison des Etudes de l'Homme
2
,
,
5
,
$
26
,
7
"
.!
,
,
,
.
"
.)
,
,
,
"
",
4
– 12
5
.&
0
4
(1990-1991),
"
#
2
.! "
5.0."
$
&
,
"
"
"
& "5,
"
$ "
"
$
"
-
"
6
",
,
)
5.0.-
,
,
)
,
(
",
. %
$
,
"
"
5
,
0
.
"
"
-
-
)
-
,
$
..
5
,
,
0
",
,"
,
-
,
. )
5
"
0
"
"
,
"
"
%
5
,
7
.
0
$
,
"
"
"
" ("*
-
,
"+
"), "#
-
", ;
, "6
", ",
# -
"/
", "-
.( ,
+ "
,
, "'
-'
-
.
,
"+
$ "
-
" (".
,
7
)
"
)
"),
-
,5
0
$
[-, 1999-1, . 22]. #
, ;
283-343),
$
"
"
",
$
(
"
",
8
"
–
),
1999 . [-, 1999-I] . )
(
$ ",
"
–
),
, ;
, "
"
5
0
,
+ 1
7
[-, 1981]
,
,
$
III-IV
. [-, 2001-II, . 60-74]9. #
$
"+
"
"
– ",
" ("6
") /
+ (984-1082),
"
1994 . [-, 1994-III]10,
$
&
,
"
,
"
"
"
"
"
"
(
",
",
"
",
"
. .). (
"
"
"'
" [-,
2001-III],
"
" 1973 . .
(
. ;
)
"
"'
"
"
*. ..
(284-363
$ $
" ("3
").
)
")
5
"
$
-)
'
" ("-
)
-
0
,
-
. #
,
-
,
"
(
""
"
"
"
(
),
),
"
"
"
-
"(
%
",
),
,
$
,
.
,
"'
"
. !
,
"
-
$ "
.
" [-, 1993-II],
$ "
$
5
0
"'
,
1999-IV]11.
2001 .
$
-'
"
"
"
12
$
,
&
" [-,
"
$ -
.
-
.
"
5.0.,
,
,
.
+
5
0
"
"
-
$
"
")
"
"
-
)
,
,
,
5
-
"
,
-
)
,
"
,
-
"
. "
,
"
" ("%
%
)
" ("%
4
")14.
"
0
,
"
0
")13
)
. 5
,
"
, ,
"
[-, 1986, . 51].
,
,
0
(IV-V .) "&
. "
" (". "
". "
" $
";
. "3
$
"), ,
. "
[-, 2000, . 252-267; 2003-1]. %
"
'
"
" $
$
,
"
"
.
,
&
"
"
"
(
.
,
.(
),
-
"
"
-
"
$ . "
"
,
$
15
.#
,
5
,
,
VI .
&
")
" ( . "' $
[-, 1997 III; 200I-V, . 43-156],
'
."
$ "
(
)
,
7
- "
" ,
",
"
"). $
"$
,
"
,
.
,8
&
0
". "
$
"-
" ,
"
"
$
,
(
5
,
). 5
0
%
,
" ("' $
(V-VI
.)
[-, 1998-II]16. !
-
"
"
"
-
"!
"
"
")
5
0
1992 . [-, 1992-II; 1998-IV; 2001-II, . 307-332; 2001-V, . 159-206].
$
$ "
,
"
. &
, 5
0
,
$
( .
).
(
"
" % ( . 606)
")
" ("%
"),
,
,
( .
; ,
)
"
[-, 1992-I]
" ; (600-674) ""
$
" ("%
"),
&
[-,
1994-II; 2001-V, . 209-242]17. %
&.9.%
5
0
"/
"
" ("/
" ")
% [-,
1998-I]18,
$
1926 , &
,
1949 .
" $
.
% "
*
"
$
("3
%
+
"),
"
"
(
"
"). 1992 .
.
%
+
(0
/ Buddha's Light International Association), 7
,
19
"
"
. 1993 . 5
0
&.9.%
%
-)
,
1998 . ( .: [-, 1998-III]).
"
"
("9
1
'
-
5.0.(780-841),
5
&
'
0
,
,
-
$
,
"
-
.
,
0
%) ,6 5
"
2000 .
",
[-, 2000]20. '
"2
2002-III]. )
$
,
$
,
#
. "
5
2002 . [-, 2002-II].
$
$
0
" [-,
-
-
5.0., "
"
"
", "
"
[-, 2000, . 217-218]. )
-
"
"
5
"
,
0
,
[-, 2000],
.
"
"
)
-
"
5.0."
$ "
"
5
"
,
0
:
" [-, 1997-II]21.
. "
" [-., 1997-II, . 10].
"
,
,
"
"
-
,
$ ,
,
, "
-
"
"
22
"
.
,
-
,
5.0.-
,
",
-
"
"
–
"
,
,
"
,
5
0
.
#
1. 8
(
),
'!)6%&09
,
,
, "
7
,
:
"
"
,
"
,
,
8
"
–
"
-
"
,
-
"
,
,
.
,
,
.&
,
,
,
.
2. #
,
"
,
3.
-
.
0.#.&
,
http://peter1.culture.mipt.ru/kobzev.htm
4. "<
,
.
$
,
" ( !!" #. #
,
".
",
)
$
,
&
,
,
,
,
. .)
5.
,
&
.
("
4
,
,
,
. -. 2. .., 1993. %. 245). %
(
(
,
,
"
(
:
,
-
4
,
: "&
.
).
-
.
,
"
-
:
#
,
(".
")
"
-
$
:
,
":
,
,
$
",
".).
6.
"
.#
"
$
,
. % .,
: $
" . %) ., 1997.
,
,
$
$
#
,
, .
8. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill, 1991. P.
71 ff.
9.
, "
"
"
"
.
10. 4
"
"
"
".
" " ( .:
"
",
,
)
,
7
, ! ",
" "
,
, 5
"
"
,
"
", "
""
" !
%
"". "
"
.
11.
$
"
3
,
, "
,
. '
3
"
"
(
,
, ,
),
.
(
)
,
.
12. 4
,
"
" ("
", "
$ ", "
$
")
"
",
,
"
". )
"
"
"
$
"
"
$
". (
"
"
"
",
.
13. (
)
.
7. #
XVI .
1.1
1. 8
"
+
"
"
",
"
,
,
.
2. Roth H. D. Original Tao. Inward Training and the Foundations of Taoist Mysticism.
N.Y.: Columbia University Press, 1999. P. 11-23.
3. )
.: & '
% (.). '
. %) ., 2001. %. 39-57.
4. Cheng Chung-ying. Metaphisics of Tao and Dialectics of Fa: An Evaluation of
Huang-ti ssu ching in Relations to Lao-tzu and Han Fei and an analytical Study of Interrelationship of Tao, Fa, Hsing, Ming and Li // Journal of Chinese Philosophy. Honolulu,
1983. Vol. 10, A3; Leo S. Chang, Yu Feng. The Four Political Treatises of the Yellow Emperor // Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy. A15.
University of Hawai'i Press, 1998. )
.
5. ) "
"
"
"
,
,
",
"
;
. % .: Roth H.D. Original
Tao. Inward Training and the Foundations of Taoist Mysticism.
6. Henr icks Robert G. Lao Tsu's Tao - Ching. A Translation of the Startling New
Documents Found in Guodian. N.Y., 2000.
7. % .,
: *
+.). "&
$
"
"
$
" // IV
"!
&
". . ., 1973. %. 22-34; Graham .,. Yin-Yang and the Nature of Correlative Thinking. Singapore, 1986; Hall D.L., Ames R.T. Anticipating
China. Thinking through the Narratives of Chinese and Western Culture. Albany, 1995.
P. 134-140.
8. % .: * - "% . . 6
"
"
. .., 1993.
9. &
1982 .
0.%..
( .:
% .,. +
:% '
(1037-1101) /
% (1130-1200) // +
,
" 1
0
. .., 1982),
,
.!
9
(1279-1368) . ,
,
,
. &
,
$
$ "
,
$
.!
( ,
#
,
$
"
)
&
. .
10. & '
% (. . &
(
"
"
)
// %
..
III
"%
-)
" "
. %) ., 1995. %. 92-94.
11. #
,
" "
,
,
.
12. %
$
. '
,
. . (
" "
,
( $
.&
,
.'
,
)
,
; )
. 0
.
)
,
.
,
,
XVIII
XIX .,
.+ -
!
13. )
,
+
.
.%.%
")
"
" (.., 1976)
"
"
,
"
.
80-* "
B. .'
.
"
"
.
"
,
0.#.&
"
"
"
, 0...&
(0.#.&
$
$
),
(
1993 , "6
,
$
")
,
V-III
"
$
.
. .(
, 1 (20-
,
"
.)
$
,
$
" (
"
)
,
14. #
"
(8
72-78. %
)/)
.
.,
9.*.&
,
,
(.
"
"
.
.: /
*
. %
. 9.*.&
. -. 1. %) ., 1997. %.
.
$
15. !
.
"*
16. 1
$
"
. .). 1 . : /
% .
:0
"
.., 1979. C. 147-148.
17. 4
18. '
"
%
"
.
,
-
),
"
,
,
$
,
-
,
,.0."" (.., 1990).
$
"&
,
.
,
";
"%
-
(&
). (. )
" (
) -. 7. )
,
9.*.&
II .
, 1956.
.
.
.
"
II-III
".
)
"
. . .(
). %
III . ; 8
,
(
- (
-
"
-
, IX .).
19. #
,
" (!
"
)
".
20. Sivin N. Cosmos and Computation in Early Chinese Mathematical Astronomy // Tung
Pao, 1969. Vol. 55, livr. 1-3. P. 1-73. % .
:1
,.2. &
:
// %
:
&
.
. .., 1987. %. 145-147; & '
% (. . 2
"
"
&
(
) // +
. %) ., 1994. %, 236.
21.
"
129600. &
$
25868
,
$ 4
,
,
50,1
. 25868
,
50,1
, = 1295986,8
;
1295986,8
/ (3600
"
) = 359,996(3)
, . .
,"
".
22. !
.
.
(
%
1
) .: *
+.). %
1
–
. %. 122-134.
23. !
-'
"
.:
% .,. %
" // )
: #
. 1971. .., 1974, %.
340-387; 3
XVII-XVIII .
. .., 1978. ! "
"
.: *
+.). '
"
"
// )
.
. 11. /. 1. .., 1975. %. 42-47.
24. !
.: Wright ,.W. The Last Stand of Chinese Conservatism. The TungChili Restoration, 1862-1864. Stanford, 1962. P. 43-67.
25. %
"
"
–
,
" .'
,
"
$
,
"
. 5
"
. (
1620-1644 .,
"
").
26.
"
"
,
..5.&
"
& "
"
. % .: * % %
.(.
#
&
:6
. %) ., 1998.
27. (
"
",
"
%
"
.
28. '
,
3
9 –
$
V .
(
"
)
!
% –
(XI .).
29. #
"
"
– "#
- " ("%
- $ ").
30. #
$
$
' %
,
&
.&
,
" "
$
"
" (!
). (
,
4
,
"
$
:
&
,
"
",
"
".
31. '
&
.: *
+.). )
"
" ;
&
// #
. .., 1984. %. 53-127; /
*
.%
. %. 63-72.
32. % III .
. .
"
,
"
"
",
"
&
,
,
" "
:"
- .#
5
"
", "
"0
$
(
%
$ )
". .
"
-" " (
$ $
"
" "),
33. 6
3 9
"
"
,
,
",
" ("!
")
"&
" "&
0
$
)
"" (";
$ $ "). % .
: /
(&
"
&
). %
('
). -. 3. 1
, 1982. %. 235-240; & '
% (. .
2
"
"
&
(
). %. 257-260.
34. )
"' -'
"
:& '
% (. . '
.' '
. %) ., 1999. %. 244-245.
"' -'
"
(
).
35.
%
. . #
//
.
.
.., 1981. %. 30-42.
". %
"
-
36. !
.: 4
.,
'
37. /
38. )
.
.!
" "
# .
-
.+
. ,
. 5.0.-
(6
) / ) . %) ., 1994. %. 84-87; & '
% (. .
. %) ., 1993. %. 99-101.
. %. 437.
;
$
.: Stambaugh J. Heidegger, Taoism and Question of Metaphysics //
Heidegger and Asian Thought. P. 79-91. ' .%
,
,
;
:
o
,
"
"
;
o
$
,
.'
'"
;
o
$
,
,
"
,
Andenken,
7
,
"
–
(now points).
39. /
" "
.
// ;
.. +
. .., 1993. %. 318. % .
:
/
" "
.#
// . %. 315.
40. /
" "
.
. %. 323.
41. . %. 325.
42. . %. 324.
43. 1 .
:/
(&
). -. 3. 3 " ,
1954.
44. % . ;
:"
,
"–
,
..." % .: /
" "
.
. %. 323.
45. /
" "
.+
. %. 68.
46. % .
.
47. % .: /
" "
.)
. %. 77.
48. /
" "
.+
. %. 105.
49. . %. 54.
50. %
"
"
"
"
,
( .:
).
51. 1
"#
" – "%
". * $
"#
"
:5
+.*. &
"&
)
". .., 1993.
52. 0
0. .)
(%) 2 #
0 )
.
53. )"%
! .6 .
. %. 143.
54. )
.: * - "% . .
8 .
.., 1983, %. 85-92.
55. /
" "
.
. .., 1993. %. 430.
56. % .
0.#.&
"6" : &
:(
.
.., 1994. %. 336.
57.
"
". "
,
$
"
– "%
' " ("'
");
7
,
,
,
"
,
$
"
"
.
. ,
$
/
,
.
58. %
""
. : & '
%
(. . )
"
"
// )
'
,
1993. %. 160-170; 3
". '
. %) ., 2001.
59. Smith 3. . Chinese Concepts of the Soul // Numen. 1958. Vol. 5, A3. P. 165-179.
60. )
5"+
",
,
.:
, 1996. A3. %. 150-159. )
.:
/ . +
/
)
.,
.
.- .,
. 5.0.. %) ., 1999.
61. 6 , ;
"
$ " (anima mundi; psyche)
.
62. )
(. ) 1 # .: +
.0
. .., 1994. %. 227-229.
63. (
$
",
# ". !
.: & '
% (. . '
.!
. %) ., 1993. %. 233-241. !
'
"/
"
$
#
"
. % .: I zutsu Toskihiko. A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism.
Ibn'Arabi and Lao-tzu and Chuang-tzu. Vol. 2 // Studies in Humanities and Social Relations. Vol. 10. Tokyo, 1967. P. 137-138.
64. '
"
*.(.(
,
$
$
( .:
).1. 9
"
. .., 1967). )
(
5.0.8...+
)
.: )
.
. 1. %) .,
1992. %. 234-236.
65. /
.* / ) . . ..
// 2
. -. 123. .., 1995.
66.
"
"
",
"
.- ,"
"
&.)
.
67. 4
, ;
7
:
2"&
)
" – "%
"
"1
" (25/
).
68. '
( 6 6
). – #
$ "
&
,
.%
";
,
<
(
6
).
69. Maspero . Les precedes de nourrir le principe vital dans la religion taoiste ancienne //
Journal Asiatique. 1937. Vol. 228.
70. )
"
"'
" "
$
' )
)
" .: & '
% (. . '
. %) ., 2001.
71. (!
) –%
"&
/
'
" ("%
"), "
"#
",
"
(!
) –
(
),
(
!
)
(
'
).
72. )
#.
: Robinet I. Metamorphosis and Deliverance from the Corpse in Taoism //
History of Religions. 1979. Vol. 19, N 1.
73. !
.:
-1
%!
7.#.
2
/
// 5
. *., 1957; ,
'"%
&. . %
"
$ " ($
) &
(IV-VI
.) // XVIII
"!
&
"(
: &!,&. – (.&.). /. 1. .., 1987; 3
".
"
$ " & // XX &!,&. . /. 1. .., 1990; +
. %.
347-361 (
..5.&
);
Bakes Et. Buddhistische Studien. Das Philosoph Fan Dschen und sein Traktat der
Buddhismus // Sinica. A7 (1932). S. 220-234; Id. Chinese Civilization and Bureaucracy.
Variations on a Theme. N.Y.; L, 1964. P. 255-276; Ch'en K. Anti-Buddhist Propaganda
during the Nan Ch'ao // Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 15. 1952.
74. &
"
("
",
–
)
, "
,
–
,
$
(
)
.
75. $
,.0. &
"
.
76. * – "
. 5.0.",
(
77. 8
.&
. %) ., 1998. %. 66-67.
.5
!)
,"
"
/)
.
.
. .&
;
-
"(
"
).
,"
,
-
,
.
78. )
: "/
" (4
, .!
(
,
-
-
4
–<
$ ). #
–
)
,
.
79. %
-!
-
(!
). )
,
.
8 -
.
$
80. &
$
(1723-1777).
81. %
3
'
"
.:
% ' ). . +
"" "6
1987 ( . 3,
.
, 1 (2
5" !
$. . 2. -. 1-2. %) ,, 1995.
82. &
(.
83. )
84. 85. -
–
" .2. 6 .
. %. 11.
. %. 11. 0. .*
,
8
$
// .
.:
" (!
%
. !
;
"); 8 "
. 5
)
XXI
/
"
) // '
, 1989. %, 1-52.
). )
. %. 12-13.
"
). ! $
. ..,
.2. 6
). %) ., 1997;
$ "
.
-
$
$
(% -
"
,
7
,
. % .: -
. %. 12.
&
.
.
1
). ,
, 1950; .
%. 6, 7, 17, 22, 28; !
, 1973; 2
,
"
–
$
86. 87. % .
.: )
88. =
89. % .: )
–
,
(%
-
,
:
"
(%
"(
!
% .2. . 1
. .., 1994. %. 230-231
$
. 1
$
%. 145-203.
90. !
$
%
(%
3 -
,
$
" , 1959).
" " 0. +
.
. /
"
. #
:3
$ , 1993.
"
:
). +. ., 1942; 2")
(3
91. /
, 1959.
(%
). -. 1-3. - $ ). , 1975
.% ! '
)
"
"(
),
"
",
.
(% !
'
). ! . 1 // &
.(
-
). 3
&
-
(*
). -
('
,
/
. %. 208.
.: )
, 1985.
" (.
)
92. (
)
,
,
"
$
.
.: ;
:)
, %) ., 2000. %. 129-141.
93. ! %
3 .: * ! % .2. %
3
&
// XXIV
"!
&
". /. 2. .., 1993; )
"
.2. %
3
// &
.(
. .., 1994. %.
302-303; Tu Wei-ming. Hsiung Shih-li's Quest for Authentic Existence // The Limits of
Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China. Cambridge (Mass.),
1976.
94. !
.: * - "% . .
"
"–
"
// #
.
1986, .., 1986; * - "% . .
8 .
.., 1983;
%
3. 2. &
. .. 1992; 3
". !
:
. .., 1998; 0" "
%
).,. &
&
. .., 1981; 0" " % ). ,. &
:
,
. .., 1993; 3
", *
. ..,
1998;
2. . *
&
. .., 1993; ," " "
.7. 0
&
. .., 1987; &"
*. . &
:
. .., 1994; $
+.&
. %) ., 1998.
95. Creel H.G. What is Taoism? And other Studies in Chinese Cultural History. Chicago:
University of Chicago Press, 1970. ' .*
: Lagerwey J. Taoist Ritual in Chinese Society and History, N.Y. & L.:
Collier Macmillan, 1987.
96. Kirkland J. R. The History of Taoism: A New Outline. Research Note // Journal of Chinese Religions. N 30. 2002. P. 177.
97. %
,
"
"
,
,
"
"
" ("
"). %
"
" ("
")
"
"/religion
,
"
"
XIX-XX . 5
–
/ . " " ("
", "$
",
$
)
/ . " :" ("
").
98. )
"'
": & '
% (. . '
.!
. %) ., 1993. %. 11-47, 81-124.
99. % .: & '
% (. . //
0
0
. 1988. A2.
100.
!
.: & '
% (. . '
. !
. %. 21-35,
Daoist Identity. History, Lineage and
Ritual / Ed. by Livia Kohn and Harold D. Roth. Honolulu: University of Hawaii Press,
2002.
101.
(
' .*
: Lagerwey J. Taoist
Ritual in Chinese Society and History. P. 34.
102.
4
,
$
$
"
.
"
.
103.
% .: Harper D. Early Chinese Medical Manuscripts: The Mawangdui Medical
Manuscripts. L.: Wellcome Asian Medical Monographs, 1999.
"
"'
" ("3
")
"
$
' -)
)
" ("")
.: & '
% (. . '
.
%) ., 2001.
104.
) "
"
"
"
",
"
-
,
. % .: Roth H.D. Original
Tao. Inward Training and the Foundations of Taoist Mysticism. N.Y.: Columbia
University Press, 1999.
105.
Henr icks Robert G. Lao Tsu's Tao - Ching. A Translation of the Startling
New Documents Found in Guodian. N.Y., 2000; Chan, Alan K.L. The Daodejing and
its Tradition // Daoism Handbook / Ed. by Livia Kohn. Leiden: Brill, 2000. P. 1-29, esp. P.
8.
106.
,
"'
. !
" ( . 37-47).
107.
Cheng Chung-ying. Metaphisics of Tao and Dialectics of Fa: An Evaluation of
Huang-ti ssu ching in Relations to Lao-tzu and Han Fei and an Analitical Study of Interrelationship of Tao, Fa, Hsing, Ming and Li // Journal of Chinese Philosophy. Honolulu,
1983. Vol. 10, A3; Leo S. Chang, Yu Feng. The Four Political Treatises of the Yellow Emperor // Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy. A15.
University of Hawai'i Press, 1998. )
.
108.
!
.: & '
% (. . '
.!
. %. 209-210.
109.
: 9
. "* "
(&
"* "). %
, 1956 (
: 3 " : ,
$ ,
1991). % .
: Bokenkamp S. Traces of Early Celestial Master Physiological Practice in the Xiang'er Commentary // Taoist Resources. Vol. 4, N 2. P. 37-52; Idem. Early
Taoist Scriptures. Berkeley: University of California Press, 1997; Chan, Alan K. Op. cit
P. 13-15.
110.
&
,
%
,
–
$
,
(
)4
.!
.: Girardot N.J. "The Whole Duty of Man": James Legge (1815-1897) and the
Victorian Translation of China. Berkeley: University of California Press, 1999.
111.
% .: Girardot J.N. The Victorian Text on Chinese Religion with Special Reference to the Protestant Paradigm of James Legge's "Religions of China" // Cahiers d'Extreme-Asie. Vol. 12. 2001. P. 23-57.
112.
*
+.).
%
1
"$
$
"" // &
:
,
. .., 1977.
113.
#
"
"
"
–
284-363
283-343
,
. % .: Sivin N. On the Pao P'u Tzu Nei P'ian and the Life of &
Hung (283-343) // Isis. Vol. 60. 1969. P. 388-391; Kim Dae- Yeol. Le symbolisme de la
force vitale en Chine ancienne: Models et significations dans l'alchimie taoiste operatoire
(Etudes des pratiques alchimiques du Baopuzi neipian). These de doctorat (noveau regime) en Histoire des religions et anthropologic religieuse. Paris: Universite Paris IVParis Sorbonne, 2000. P. 13-22; Ge Hong. La voie des divins immortels. Les chapitres
discursifs du Baopuzi neipian. Traduit du chinois presente et annote par Philippe Che.
Paris: Gallimard, 1999. P. 1-25; 31-51; Schmidt F.R. Die magische Rbstung. Naturbilder aus dem Pao-p'u tzu Nei-p'ian des & Hung (283-343) // Reihe 26, Asiatische und
Afrikanische Studien. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996. S. 30-98. )
"+
"(
)
.:
/ . +
/)
.,
.,
.
5.0.. %) ., 1999.
114.
Schipper K.M. The Taoist Body // History of Religions. Vol. 17. 1978. N 3, 4;
Idem. Le corps taoiste. Corps physique – corps sociale. Paris: Fayard, 1982; Lagerwey J. Taoist Ritual in Chinese Society and History. N.Y. & L.: Collier Macmillan, 1987.
115.
& '
% (. . '
. !
. %.
61-62; Kim Dae- Yeol. Le symbolisme de la force vitale en Chine ancienne: Models et
significations dans l'alchimie taoiste operatoire (Etudes des pratiques alchimiques du
Baopuzi neipian). P. 95-132.
116.
, . 18 "
"
" "+
". % .:
/ . +
/ )
.,
.,
. 5.0.. %. 289-296.
117.
('
"%
"'
' ) // # . 0
. .,
%
0
0
!
"
: $
%%% , !
.2., & '
%
, 1986. A6; &
. %. 179-188;
*.*. !
'
"
. .., 1930; * -(. . .
"%
' " //
'
% (. . '
. !
$
% ,.2. &
// - .
.
.
.+
.
. - . /. 1. +
, 1995. %.
6-8; 3
". !
'
&
// !
,
,
XX-XXI .: .
.
.
. /. 2. 6 :
, 1998. %. 145-146; 3
".
3
:
// '
,%
.#
.
. - ;.
.
"
. & . 1. #
, 1998. %. 40-43; 4
. . '
(!
'
&
). -. 1-2. )
:/
" $
, 1962; Ofuchi Ninji. The
Formation of the Taoist Canon // Facets of Taoism / Ed. by A.K.Seidel and H.H.Welch.
New Haven and London: Yale University Press, 1979; Bolt z J. A Survey of Taoist Literature: Tenth to Seventeenth Centuries // China Reserch Monographs. Vol. 32.
Berkeley: University of California Press, 1987.
118.
"
"
"
". - ,
"",
"
" (
),
"
",
"
"(
),
.
119.
!"
/
.:
* % %
. (. )
'
&
. %) ., 1994.
120.
Csiks zentmihalyi M. Han Cosmology and Mantic Practices // Daoism Handbook. P. 53-73.
121.
!
"
.: Robinet I. Introduction a l'alchimie interieure
taoiste: De Tunite et la niultiplicite. Paris: Editions Cerf, 1995,
&.'
:.
: Despeitx ,. Imortelles de la Chine ancienne: Taoisme et
alchimie feminine. Puiseaux: Pardes, 1990; Idem. Taoisme et le corps humaine. Paris:
Guy Tredaniel Editeur, 1994; idem. Le corps, champs spatio-temporel, souche d'identite
// L'Homme. 1996. A137. P. 87-118.
"
:
Skar L., Pregadio F. Inner Alchemy (Nei dan) // Daoism Handbook. P. 464-497.
122.
#
"
$
1
.: Goossaert V. La
creation du Taoisme moderne. L'ordre Quanzhen. These de doctorat noveau regime.
Paris: Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des Sciences Religieux. 1997. Vol. 12; Marsonne P. Wang Chongyang (1113-1170) et la fondation du Quanzhen. These
de doctorat noveau regime. Paris: Ecole Pratique des Hautes Etudes. Section des
Sciences Religieux. 2001. Vol. 1-2; Yao Tao-chung. Quanzhen – Complete Perfection //
Daoism Handbook. P. 567-593.
123.
%
"
"
" (
)
; $
"
",
"
$
VI . % .
" ;
"
$
(
)
$
"
(%
)" (
%
$
$
(4
,
"
[;
-]
9
)
) // :
: (:). -..46, N 1933. , 1968). !
"
"
(
,
"
,
. .)
$
"
(
,
VI .
""
!
" –
).
%
"
"
"
"
"(
). XIII-XIV .
.
, % .: Skar L., Pregadio F. Inner Alchemy (Nei dan). P. 464, 467.
124.
"
"
": Pregadio F. Chinese Alchemy: An Annotated Bibliography of Works in
Western Languages // Monumenta Serica. Vol. 44. P. 439-476. % .
: Robinet I.
La relevation du Shangqing dans l'histoire du taoisme. 2 vols. Vol. 1. Paris: Ecole
Francaise d'Extreme-Orient, 1984. P. 176-180.
125.
Kohn, Livia. The Tao-te-ching in Ritual // Lao-tzu and the Tao-te-ching / Ed. by
Livia Kohn and Michael LaFargue. Albany: State University of New York Press, 1998. P.
41-62.
126.
Schipper K. M. Le Fen-teng. Rituel taoiste. Paris: Publications de l'Ecole Francaise d'Extreme Orient. 1975. Vol. 103; Idem. The Taoist Body // History of Religions.
1978. Vol. 17, A3, 4; Idem. Le corps taoiste. Corps physique – corps sociale; Idem.
Vernacular and Classical Ritual in Taoism // Journal of Asian Studies. 1985. Vol. 45,
A1. Lagerwey J. Taoist Ritual in Chinese Society and History. Idem. Les tetes des
demons tombent par millers: Le fachang, rituel exorciste du riord de Taiwan // L'Homme.
Vol. 101. P. 101-116.
127.
Despeux C. Talismans and Diagrams // Daoism Handbook. P. 498-540.
128.
% ."
.
B
: Mirakami Yoshim i. Confirmation
of Desire in Taoism // Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern Culture. 1974.
Vol. 27.
129.
% .
"
"
"
: Davis E.L. Society and the Supernatural in Song China. Honolulu: University Press of Hawai'i, 2001. P. 7-8.
130.
0
(* .
% 0. .). %
.!
$
" / /
4
// "
)
.
-. 1. %) ., 1852. %. 259-434.
131.
4
# . ,
(6
) / ) .
.,
.,
. 5.0.. %) ., 1994 (
:& '
% (. . ' "
. %) ., 2001).
132.
% .: Kirkland R. The History of Taoism: A New Outline. Research Note. P.
192.
133.
Ibid. P. 181-189.
134.
1994 . /
1 $
. % .: 4
6 . $
$
(!
)
"
). )
:;
, 1994.
135.
Ding Huang. The Study of Daoism in China Today // Daoism Handbook. P.
775.
136.
!
$
.: The Museum of
Far Eastern Antiquities (Ustasiatiska Museet). Stockholm. Special Issue: Reconsidering
the Correlative Cosmology of Early China. Bulletin A72. 2000. !
%.2
, ' .+.;
..6
,
$
(
,
"
,
5
,
#
. .). *
,
5
"
$
,
&
$
,
. % .: Farmer S. 7 Hender son J. 2. and Michael Wit zel. Correlative
Cosmologies: A Cross-Cultural Framework for Premodern History // The Museum of Far
Eastern Antiquities (stasiatiska Museet). Stockholm. Bulletin A72. 2000. P. 133-189.
137.
.
&
: Cosmologie et divination dans la Chine ancienne. Le compendium des cinq
agents (Wu xing da yi, Vie siecle). Traduit et annote par Marc Kalinowski // Publications
de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Vol. 166. Paris, 1991.
"
2
$
)
,
"
138.
"
.: & '
% (. . '
. %) ., 2001; / $ '
.
-1
$
(6
""
"
1
). )
: /
"
$
, 1989;
Taoist Meditation and Longivety Techniques / Ed. by Livia Kohn. Ann Arbor: University
of Michigan, Center for Chinese Studies Publications, 1989.
139.
Seidel A.K. La divinisation de Lao-tseu dans taoisme des Han In: Publications
de l'Ecole Francaise d'Extreme Orient. Vol. 71. Paris, 1969; Kohn, Livia. God of the
Dao. Lord Lao in History and Myth. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, the University of Michigan, 1998.
140.
% .
: & '
%
(. . '
. !
;3
". '
. ' -'
. %) ., 1999; 3
".
'
. %) ., 2001.
141.
%
.–)
,
,
.
142.
%
. . 6
// '
&
.
.., 1982.
143.
$
+.&
. %) ., 1998. %. 33.
144.
. %. 33.
145.
. %. 34-35.
146.
!
$
..+
"/
",
"
: Herman
J.R. I and Tao. Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu. Albany, 1996. + .
. 15-67
.
147.
Ibid. P. 54 (
37 – "%
").
148.
Parkes G. Thoughts on the Way: Being and Time via Lao-Chuang // Heidegger and Asian Thought. P. 105-106.
149.
Parkes G. Thoughts on the Way: Being and Time via Lao-Chuang. P. 106.
150.
Ames R.T Knowing in the Zhuang zi: From Here, on the Bridge, over the River
Hao // Wandering at Ease in the Zhuang zi. P. 219-230.
151.
!
.: & '
% (. .
:!
(
"
"
). %) ., 1997. %. 149-167. 4
#
"
".
152.
)
.: Eskildsen 5. Nei dan Master Chen Pu's Nine Stages of Transformation // Monumenta Serica. Vol 49. 2001. P. 1-31 (esp., p. 19-21; 27-29).
153.
Despeux C. Imortelles de la Chine ancienne: Taoisme et alchimie feminine;
Idem. Women in Daoism // Daoism Handbook. P. 384-412.
154.
)
"/
"
: Jochim
Ch. Just Say "No" to "No Self" in Zhuangzi // Wandering in Ease in the Zhuangzi / Ed.
by R.T.Ames. Albany, 1998. P. 35-74 (esp. p. 62-65). % .
: Csikszentmihalyi
M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. N.Y., 1990.
155.
/
" "
.+
/ ) . . .+
"
. .., 1997. %. 55.
156.
/
" "
.
. %) ., 1998. %. 98-99.
157.
'
. ,
<
#
(;
- )
1
- ,
& 1
(V .
. .)
* 1
.%
"
:
VIII . * 1
(
),
& 1
(
.
),
V-IV .
. .,
%
1
"
"/
# % 1
,
(
$
'
)
* 8 ).
158.
)
(
). – .
" "
". 6
"#
"
"
(
)
.
159.
–
%
, $ ,
.
1.2
1.
,
,
),
"
". )
(
"
,
,
"
-
,
,
.&
(
"
): "
,
,
" ,
.
,
7
"
,
2. 4
", "
,"
+
",
,
$ ,
,
"
.
,
"
. "
.)
$
(
,
-
– " ,
"),
"
"
5
6
(
'
),
0
+
(
),
3. % .: +"
// 2
". " "
".
. 1,
. 1 / ) .
+.*.%
. 0$"
, 1977; '
: %
.
.., 1970; 6
$
. -. 1-3 / ) . 0.8.%
. .., 1992;
,. # . -. 1-2. .., 1994; & '
% (. .
.
%) ., 2000; :
2.*. + "
. .., 1994.
4. !
: 3!
%!
(.0.,
2. . &
: =
) "
-+" $ ". .., 1991;
,. #
.
-. 2. .., 1994; 4
"
,.
. #
. .., 1994; 3 ,
.&
. %) ., 1994;
" . = .+
. %) ., 1998; Woods J.H. The Yoga – System of Patañjali or the Ancient Hindu
Doctrine of Concentration of Mind. Cambridge (Mass.), 1914 (Harvard Oriental Series.
Vol. 17).
5. &
,
#
:
#
,
"
. #
/ )
. 0.+.;
, 9. .4
,
.,.(
. .., 1995;
-"
.$. 4
#
.
%) ., 1991; 3
". #
. %) ., 2000; #
-)"%
. . '
. ., 1993; #
-)"%
. ., " !
% . 2. .
#
. .., 1975; #
"
. /
,
#
. ..,
1977 (2.: .., 1998); '
#
. 8
. &
. . .., 1985; '
. .., 1999; #
.'
.% "
:%
. ., 1996; 3
" ,.$. &
#
. .., 1991; 0
" % 2. .
"
. .., 1998:
," "
% B. C. )
"
.
. .., 1981; :
2.*. '
#
(XI –
XV .). #
. .., 1988;
2. .!
. .., 1980.
6.
2. ., 3!
%!
(.0. !
"
"
"
// .
. .., 1987.
7.
. " (%
). (
7
) / ) .
.,
.,
.,
. 5.).!
. ..,
1989.
8. )
,
,
,
,
0.#.&
,
,
,
"
$
.
9. :
.
2.*. + "
. .., 1994; 3
,
10. )
-
". )
. .., 1997.
#
,
(%
-
7
7
(
,
"
! !),
,
"/"
-
).
,
"
".
11. %
,
,
$
,
;
84000
"
.4
,
.*
,
,
"
,
.-
,
,
7
,
,
,
,
. "
"
,
.
"
,
.
"
,
.$
,
. "
$
$
"
12. !
-
(
).
$
,
,
,
(
,
.
+
,
$
. !
,
$
.-
&
$ ,
$
$
#
,
,
. !
"
(
,
"
"
,
"
,
)
$
-
7
,
"
"
).
-
".
"
"
.
:#
-)"%
. . '
. 2
,
,
. .., 1993;
. (+ "
) / ) . '...
. %) ., 1995;
,
.
? %) ., 1992; ! "%
.2. 3
. .., 1991;
* ! 6'"
2. %.
. .., 1977; 3
". &
. .., 1983; ) !"
2. . "2
"
#
:
$
$ $
. .., 1986; 3!
%!
(.0.,
2. &
:
=
)
"
-+" $ ". .., 1991;
%. #
. -. 2. .., 1994; 4
"
,.
. #
. .., 1994; 3
,
.&
. %) ., 1994; :
2.*. * " . #$
$ .,
.
. $ . .., 1995; 6
$
. -. 1-3 / ) . 0.8.%
. .., 1992; Othmar Gachter. Hermeneutics and Language in Purva Mimamsa: a Study in Sabara Bhasya. New Delhi, 1990; Woods J.H.
The Yoga – System of Patanjali or the Ancient Hindu Doctrine of Concentration of Mind.
Cambridge (Mass.), 1914 (Harvard Oriental Series. Vol. 17).
13. !
.: &" "
"% . , :
2.*. 2
// * .,. 2
. .., 1994.
14.
.
(.
" ) / )
.,
.,
. 0. .)
. ..,
1989.
15. )
, "
,
"
, "
".
16. #
"
"
,
"0 " "
,
.: 2 ! .
0 " "
$ ((
0 " "
). /. I: 0
$
/)
6
(
%!
17. & $
.,
.,
/)
% &. 2., 3!
(.0.,
,
–
18. "
"
"
":
(in re)
2
0
( 7
"
.
.,
.#.
.,
%!
2. . &
(
, .., 1990; 0 " "
. .#.
5.).!
(.0. &
. .–
$ .
.
. %) ., 1993;
. %) ., 1999; 3! . %) ., 1999.
,
-
).
"
–
,
(
"
),
,
)
7
. !
$
(
,
(
$ "
",
(
). !
")
;
19. !
"
1990;
% ' . .+
. "", "6
$
"
" )
, 1991; 3
". 2
6
-6 , 1999;
2. .
0 " "
$ ((
%. 29-37; .., 1990; 5" !
2.#. #
20. 5" !
$. . +
.:
8
%
// )
"
%) ., 1904. %. 59-74.
21. % .
&
3
0 " "
). /. I: 0
$. . &
. .., 1988.
// 4
. -. 16.
. 1.
+
,
:
22. "+ ,
23. 5" -
-
.
. ..,
, .., 1987 ( . 3,
$
.
.
//
" .
.
// @
-
! % 2.0.
,!
"); )" " % ,.+. #
"
"
,
)
,
)
-
"
,
.
". "+ ,
"(
.).
!
$. . &
// @
2.#. #
. .., 1988. %. 244-245.
24. Burton D. Emptiness Appraised. A Critical Study of Nagarjuna's Philosophy. London:
Curzon, 1999; Wood T. Nagarjunian Disputations: A Philosophical Journey Through
and Indian Looking-Glass. Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy. A11. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1994.
25. Tola F. and Dragonet ti , On Voidness: A Study on Buddhist Nihilism. Delhi: Motilal
Banarsidass, 1995.
26.
"
(
),
"
,
"
( $
,
. .)
,
"
. ,
, " " "
" –
. %
,
,
$
,
. .,
(
)
. -.
"
,
"
(
) "
,
"
,
"
.
27. ,
,
"
"
/
,
rang bzhin
("
"),
– ngobo nyid ("
"):
" "
.
28. 0
.2. 0
// #
,
,
"
,%
. .., 1996. %. 66-67.
29. Gadjin Nagao. Foundational Standpoint of Madhyamika Philosophy. Albany: SUNY
Series in Buddhist Studies, 1994.
30.
"
" ( " "
)
,
"0 " "
",
, " ,
. "
. 2
" (
" "
,
)
,
"
+
".
31. %
"
"
$
"
", "
"
"
" (%
– "
$
"(
,
).
32. !
(
"
",
"
"),
,
"
"–% !
'
.
33. !
–
,
–$
(
"
)
$
"
7
( $ ).
34. )
!
0 " "
,
$
!.
35. #
,
7
–" "
",
7
–
(" "
"). 7
- 7
"
$
"
,
,
7
,"
"
7
,
36.
$
(
XI .) "'
" ("/
$
").
37. !
- "
"
:
% ' ). . +
8
.!
. .., 1987 ( . 3,
. "", "6
$
;
");
2. .
//
" . 0 " "
$ ((
0 " "
). /. I: 0
. .., 1990. %. 37-41; ,
. . "
,
"
/ ) .
.,
.,
.
5.0.//
(Oriens). 1998. A3; . " / ) .
.,
.
. 5.0.. %) ., 1997; 8 "
.2.
6
// .
.5
)
0
2
.
. 1 (2
XXI
). %) .,
1997; 5" !
$. . $ "
. 2. -. 1-2. %) ., 1995; 5" !
$. . +
.
// @
2.#. #
. .., 1988; 7
% ). (.
5
,
.
,
1995.
38. 4
&
,
$ ,
"
"(
)
,
(
,
,
"
").
39. )
.: Torchinov (. The Doctrine of the Origin of Evil in Lurianic and Sabbatian Kabbalah and in the "Awakening of Faith" in Mahayana Buddhism // Kabbalah:
Journal for the Study of Jewish Mystical Texts / Ed. by D.Abrahams and A.Elqayam. Vol.
5. 2000. P. 183-198. )
"
"
,
" ,
.: Peter N. Gregory, The Problem of Theodicy in the Awakening of
Faith // Religious Studies. 22. 1985. P. 63-78; ,
*.+. 6
// )
.0
".
. 8. %) , 1998. %.
41-87.
"
", "
40. &
$
1991 .
"
,
.1
,& )
' ,
, % ,
(
"
"
"
. solis –
ipse –
(.%
,
41. %
(
/ -
-
;
,
, " ",
),
.
)
,
,
–
7
.!
,
(
,
),
,
: "%
.–
,
"
,
-
".
1.3
1. )
.: &
% (. . '
'
) //
0
(
. 1988. A2.
0
%. 48-51.
2. !
.:
-1
%!
7.#.
2
/
// 5
.
. *., 1957. A1. %. 282316; +
, %) ., 1994. %. 347-361 (
..5.&
); 9
6 . /
$ (#
). -. 2. )
, 1979. %. 268-292; /
2
, 4
,
! , 6
/
./
$ (!
). -. 3. )
,
1957. %. 326-404; Batazs E. Chinese Civilization and Bureaucracy. Variations on a
Theme. New York; L., 1964. P. 255-276; Chen K. Anti-Buddhist Propaganda during the
Nan-Ch'ao // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1952. Vol. 15.
3. :
: (""
:). -. 55. , 1960. %. 43-48;
.
: Link A.(. The Taoist Antecedents of Tao-An's Prajna Ontology // History of Religions. Vol. 9. 1969-1970, A2-3. P. 200-215.
,
#
($
)
"
-
"
,
" '
-
,
$
,
"
.
"
4. ,
4 .9
(#
' -) ) // :
:. -. 52. 1960. %. 16.
5. Schipper K.M. The Taoist Body // History of Religions. 1978. Vol. 17, N 3-4. P. 358.
6. *
"
"
"
"
. !
,
"
"
,
(
)
, . .
"
,
,
"
.
"
"
($ )
,
"
,
"
,
.
.
" (",
,
"
"
:"
-
,
-
,
,
# ", . 2).
: ",
# ". % . "%
"). -. 152. 3 " , 1936.
",
# " ("
"
$
7. - , 0.3
$
: "4
-
;
,
.
)
,
,
-
$
.)
.)
: "8
, 125).
%
" (0
:
.
,
,
(2 ., 135)
,
&
-
,
: "/
–
,
",
-
$
3
:
,
,
$
. (#
! 7
, IV, 1)
,&
#
–:
,
"<
. -. 1. .., 1993. %. 154.
). .
"
8. 4
-
.3
:. -. 52. %. 28.
-'
., $
9. )
6
%. 27.
10. .
(
" ) // -
(!
) // -
( , -
* 1
""
,
:. -. 55.
:
-
)
(
":
),
,
.
–
"
"
-
,
,
-
".
: 1)
$
#
&
"
:
,
&
-
"
; 2)
–
,
,
.
,
"
,
"
(
",
$
-
"
.
,
11. !
,
.: *
1987; /
0.%..
710.
. /
.,
: "6
".
,
!!
&. . ".
. // +
"
-
". #
. ..,
/ ) .
.
". 0
".
. 2. %) ., 1993. %. 179-191.
1 "!
"
"
.:
. %) ., 1998; 2
. "
/ ) . 5.0.. %) ., 2001. )
:
: (:). -. 45, A1881. , 1968. %. 707-
%
IV-VI
-6
. .
"
// +
12.
.,
:
)
"
"
'
2.1
1. % .:
2.
.%
"
"
$
(%. 375-377)
. .., 1993.
:
" (%) ., 1997)
(
(
-
)
"
,
"
,
,
,
. %. 27-28.
.#
" . %. 144.
.:
. ,. 4
.
,
"
. .., 1993. %. 33-43.
6. %
"
"
"
,
)
"
"
,
,
$
"
7. James W. Essays in Radical Empiricism. N.Y., 1912. '
"
.
3. 4. $
5. )
(
,
.
6.'
,
. 0
"
,
"
,
"
-
.
8. )
"
" (zero experience),
0 "
+"
: Bharat i A. The Light at the Center: Context and
Pretext of Modern Mysticism. Santa Barbara, Calif.: Ross Erickson, 1976.
9. '
( %
,
% , )
"
/
,
.: Loy D. Nonduality. A Study
in Comparative Philosophy. New Haven and L.: Yale University Press, 1988.
10. Pike N. Mystic Union. An Essay in the Phenomenology of Mysticism. Ithaca and
London: Cornell University Press, 1992. P. 93.
11. Forman R.K.C. Introduction: Mystical Consciousness, the Innate Capacity, and the
Perennial Philosophy // The Innate Capacity. Mysticism, Psychology and Philosophy /
Ed. by Robert &.%.Forman. New York: Oxford University Press, 1998. P. 12-18; Pike N.
Op. cit. P. 94.
12. Forman R.K.C. Op. cit. P. 13.
13. Dennett D.C. Consciousness Explained. Boston, Toronto, London: Little, Brown and
Company, 1991.
14. 0
9
- "
'
.
15. Dennett D.,. Consciousness Explained. P. 16-17.
16. )
"
,
7
,
7 ,
,
,
(
),
$
,
,
,
/
,
,
.
17.
!.!.
,
"
"
,
:
"
",
"
"
,
"
,
". )
$
,
"
",
$
7
$
,
7
7
"
: ",
,
,
–
,
,
, –
-
,
"-
"
"
"-
,
0
". –
" -"
3.3. )
. .., 1991. %. 90.
18. ,
% "% 2.,. ")
+ " // %
19. ,
% "% 2.,. ")
+ " // %
20. 4
8.#.#
,
$
.
21. "...
,
,
.
,
,
22. -
,
. .
!.!.
. %) ., 1993. %. 230.
. %) ., 1993. %. 246.
+. (
+. (
$
,
,
,
"
7 -
,
$
;
". – :
. .
"
)–
23. 6
$
151.
24. %
"
//
. -. 2. .., 1993. %. 264.
"
8–0
.!
–
,
.
/) .
,
.
(
$
,
"
",
"
,
. 0.8.%
"
. .., 1992. %. 150-
" "
,
-
–
-
$
–0
0
,
$
25.
26. !
27.
28. %
"
,
,
-
".
"
:
-
7
:& '
"
"
("
"
"
$
,
""),
. .., 1991. %. 148-149.
. %. 75-78.
-
$ "
(
)
,
('
% );
,
,
,
–
,
.&
29. Forman R.F. C. Op. cit. P. 28.
30. - , 0.+"
,
"
"
,
"" (
,
-
.
#%%
"
(
)
"
–
-
–
/
"
"
,
;
"
% (. .
. .., 1993. %. 37.
"
,
;
,
(
7
7
7
.' "
.
"
% 2.2.
,
"
,
),
.
" ! "
""
,
7
-
",
-
"
". !
$ "
)$
/
(#
),
"
"), "
. % .: Bharat i A. Op. cit. P.
"
" (
$
$
,
,
145.
31. Franklin R.L. Postconstructivist Approaches to Mysticism // The Innate Capacity. Mysticism, Psychology and Philosophy / Ed. by Robert &.%.Forman. New York: Oxford University Press, 1998. P. 233-234.
32. Stace W.T. Mysticism and Philosophy. Los Angeles: Jeremy P.Tarcher, INC., 1960. P.
130-133.
33. Ibid. P. 134-206. (
%
"
")
7
" (The Problem of Objective Reference).
34. Ibid. P. 277-306.
35. (
.+.&
"+
. &
. 8
" (%) ., 1996);
.
: F rman
R.*.,. "Of Capsules and Carts": Mysticism, Language and Via Negativa // Journal of
Consciousness Studies, Controversies in Science and Humanities. 1994. Vol. 1, N 1. P.
38-49.
36. Stace W.T. Op. cit. P. 299-303.
37. Ibid. P. 297, 0
.)
(Pike N. Op. cit.
P. 94-101),
38. Burton D. Emptiness Appraised. A Critical Study of Nagarjuna's Philosophy. London:
Curzon, 1999. P. 55-56.
39. Williams P. Non-Conceptuality, Critical Reasoning and Religious Experience: Some
Tibetan Buddhist Discussions // Philosophy, Religion and the Spiritual Life / Ed. By
Michael McGhee. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 190.
40. %
!
"
"
,
"
.
,
#
,
"
"
,
"
$
,
–
"
,
"
(
/
"
,
,
)
"
.
41. Stace W.T. Op. cit. P. 31-40; Forman R.K.C. "Of Capsules and Carts": Mysticism,
Language and Via Negativa. P. 48.
42. 1
-"
.#. !
//
. 1972. A5.
43. (
,
,
. #
"
.
44. )
+
0
" /0
.
45. )
,
: "!
,
", – 2
"
"
). *
, 7 //
$
*. 2
./
I. M., 1994. %. 73.
46. Gimello R. Mysticism in its Context // Mysticism and Religious traditions. N.Y., 1983.
P. 85.
47. % .
: Forman R. K.C. "Of Capsules and Carts": Mysticism, Language and Via
Negativa. P. 41.
48. #
,
#
,
(
)
$
,
"
,
"
"
"
"$
.
#
: ".
–
0.3
,
,
"
,
,
.,
.
,
-
. .!
$
;
"
.
..
,
"
,
. -. 2. %. 598.
,
,
"
7
", – :
,
"
.
49. Kat z S.T. Language, Epistemology and Mysticism // Mysticism and Philosophical
Analysis. N.Y., 1978. P. 46.
50. !
XIII
"
$
$
+
,
,
/
,
$
: "
"
.!
".
+
+
51.
"
/
:
-
-"
,
,
$
,
(
)"
"
.
2.2
1. '
,
)
%
+
)
,
-
.
2. &
–
–
.
"
3. %
(
.
.
"
") –
-
.
4. )
–
. )
"
,
$
,
"
"
"
"
"
"
"
,
"
"
,
"
.
5. !
– 0. .*
"
(1902-1977).
"
,"
,
$
"
"(
.
"
"
$
"
.
1982 .).
6.
: ")
-
,
,
7
,
.). % .: &
"
&.6
%
&.,.9
% (. .
'
"
"
. %. 12. !
"
: "!
,
,
(%.,
.&
$
-
"
,
$
".
7.
"
(
,
. .., 1993. %. 58,
77
. ,. 4
"
7
,
,
,
$
.
$
7,
,
. .
. )
$
$
,
"
-
,
7
,
7
-
,
.
7
,
7
,
,
,
7
(
7
)
$
7
,
-
.
8. '
(!
"
("
", "
"
"
)
(
)
:
'
"). "%
"
"
,
"
"
. )
,
+
"
13. %
0
14. "
(
.
.
"
"
"
",
$
,
,
( .: & '
% (. .
. %. 345),
.%
.
.: 4 . -. 2: 2
. %. 55.
""% #.$. )
. *., 1985. %. 47.
."
.*
, 2001. %. 10.
,–
%
1974 ., –
".
,
,
"
: "'
" ")
"2
&
; ".
"*
* -3
;"
" ",
8 ; ".
6-* " ,
4
;"
:
"
,
; "&
"2
;"
"# "
+
.
"
"
"–
"
. ,
"
"0
"
.
(1908-1970),
"
"
,
"
"
"
$
,
"
). .
" 2
,
"
"
.
"
,
$
.
"
9. 0
10. ,"
11.
12. "
,
-
"
,
.
'
&
(
"
,
-
,
"
.
-
) .,
.+
.
%
,
/
"
. ,
-
"
-
. !
,
$
$
,
. !
.
"
15. % .,
16. )
17. #.).)
:
. ,. &
.1
.&
(
-
:%
),
. .., 1997. %. 155.
, Ltd., 1993. %. 97.
:
,
),
,
)
,
,
"
(
,
(
-
(
,
).
. "
. *
, 2001. 1 .
: Ornstein R. The
Psychology of Consciousness. Cape, 1975. P. 17.
19.
. "
. %. 25. 1 .
: Pribram *. The Holographic Hypothesis of Brain Functioning // S.Grof (ed.). Ancient Wisdom, Modern Science, State University of New York Press, 1984. P. 178-179.
20. . %. 21. 1 . : Pribr am *. The Holographic Hypothesis of Brain Functioning.
P. 178.
21. . %. 22. 1 . : Pribram *. Behaviorism, Phenomenology and Holism // The
Metaphors of Consciousness / Ed. P.S.Valle, R. von Eckartsberg. Plenum Press. 1981.
P. 148.
"
18.
22.
–
,
,
"
"
,
.
23. : %"
.)
". .., 1972.
24. 0 %
% .2. 4
"
. 6
.
, 2001. %. 102.
25. %
(
. synapsis – "
", " "
", "
") –
"
.
26. #
$., )" " !
., / .! "
" ). . ,
. .., 1988.
27. +
*. . ) "
. %) .; .., 1995.
761-768.
28. +
. .., 1989. %. 417.
29. 0 *. 8
.
.(
"
. .., 1975. 1 .
: Lashley *.S. In: Search of Engram. B: Society for Experimental Biology (Grt. Britain) Phychological Mechanisms in Animal Behavior. N.Y.
Academic, 1950. P. 501.
30. 0 *. 8
.
. %. 64.
31. !
. &
$
(
"
),
.
$
,
$
"
"
,
"
"
$
,
"
"
. % .: 0 %
% . 2. 4
"
.6
.
, 2001. %. 74.
32.
. ,. !
. %. 169-173.
33. .
–
,
$
)
"
"!
. )
,
"
.
$
.–%
!
. ..:
, 1970.
34. .
,
// +..
. .
: .
"
. .., 1992. %. 90.
35.
,
"
9-13
,
(
$
),
$
13
. . ( .: (
%
. .'
:
,
. .., 2000). '
.
36. (
%
. .'
:
,
.
37. %
: )
- ":
/ ) . . .&
;
"
" )
. %
" 9
/ ) . 9. .&
. %) .,
2000. %. 115.
38. %
. %. 117.
39. +', –
.
.
REM – rapid eyes movement. +',
"
"
"
,
,
"
.
40.
."
. %, 147.
41. Nervberg A., d'Aquili E. Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of
Belief. Ballantine, 2001.
42. New Scientist. 1994. 19 Nov. P. 29.
43. ) "
–
,
LSD ;
!
,
"
$
"
"
" "
psyche delos "
", "
".
44. )
"
"
"
,
"
,
"
"
,
,"
. .,
,
%
,
""
"
". (
"
"
"
"
(
"
(
),
. ,. )
.:
. .., 2001. %. 254).
"
"
. 0
"
45.
"
,
,
,
-
,
,
-
"
"
,
"
,
46.
,
.
;
-
$
"
,
..
"
.
$
$
: "%
XX . 5
$
;
-
$
".
,
,.<
!
,
-
"
$,
$
,
$ "
(5-7 , ),
-
.
47.
mi-Sync (
$
hemispheric synchroni zat ion – "
,
-
"
") –
"
. &
"
"
$
"
,
$
",
.#
-
"
,
(
,
);
,
.
Hemi-Sync
!
. 6$
$
"
"
-
"). 5
"
(
,
"
"
$
"
,
,
$
-
.
125,
-
,
100,
25. &
$
$
,
),
$
"
,
(
$
–
,
,
$
. -
(
)
((,.
25
5
,
,
,
$
,
.&
,
48. (
49. &
50. "
,
%
'
,
-
"
.%
. .'
% (. .
:
,
? #
,
,
"
.
,
. %. 67.
,
. %. 381.
$
;
5
,
"
,
"
" . 5
,
#
,
!
,
,
"
;
.#
"
5 ,
$
,
,
" ;
;
,
$
,
-
,
,
,
.#
!
+ "(
. 6:3-10).
51.
2
" " .!
52. New Age ("
(
") –
$
'
, "
, "
",
"
"
"
"
$
,
"
"
,
;
:
",
,
" ;
,
. .., 1999. %. 15.
"
XX .,
,
" ,
$
"
"
",
"
" $
"
$
.*
"
,
,
,
,
"
"
(
$
". )
"
"
(
,
"
.
)
"
"
"
",
,%
.
", '
"
,
,&
9 ,0
. % .:
(
6
'
,'
,
*
,
.&
"
(
.
-
"
"' "
"
54. &
.
"
–
$
,
. .–
. 3
"
$
".
"
, 2000. %. 299.
(Trichocereus pachanoi). –
:
"
.
, "
(
,
,
,
,
56.
57. 58. 59. !
,
,
$
,
$
-
"
" .6 .
. %. 90.
. %. 130.
,
". –
. %. 69-70.
.6
"
,
$
,
.
. %. 61.
,
(
"
),
$
,
(
"7
,
-
, "
").
,
,
".
(
. "
"
$
,
/
(!)
(!),
,
,
,
-
60. % .
+
,
.(
"
"
-
.
'
55. &
$
$
"
.&
% -)
"
,
"
$
,0
. -
0
.
"
53. &
""
-
"
/
")
.
-
,
"
7 ,
""
"
"
.
61. Rasmusseti *. Intellectual Culture of Iglulik Eskimo. P. 119. 1 .
:
"
.
6 .
. %. 95.
62.
."
. %. 37.
63. Roth H.L The Natives of Sarawak and British North Borneo. 1968. Vol. 1. P. 281. 1 ,
:
."
. %. 35.
64.
" .6 .
. %. 280.
65. . " "
"%
"
66. )
=
. (2
". %. 176.
). 2-
. 0$"
: ?
"
-
"
-
,
",
,
.
"
.!
. ",
, 1981.
,
$ "
,
,
,
,
,
"
,
"
,
,
"
$
". & '
% (. .
. -. 5. %
--
,
. !
%
67. &
. %. 344. 1 . : '
, 1993. %. 249-250.
(
. cortex, corticis – "
-
,
+
"+
. viscus, visceris – "
-
"),
.
68. . " "
69. )
$
$
. (2
). ,
$
"
"
,
"
,
,
"7
" )
% (. .
,
,
"
-
. %. 201.
" )
"
.
- " $
- " $
5.).!
("=
-
")
. 3
:
,
("
("=
-
,
"
,
,
7
–
" ):
, "
,
,
"
(
7
: "
,
"= & '
70. &
.,
%. 182.
71. &
72. )
"
. %. 197.
"
"
- " $
–
. % .
"). % .
") / )
.#.
.
.,
. .., 1992.
"). %. 244.
"
,
". )
-
. (
". - ,
"
$
,
"
"
$
"
"
". ,
,
,
0
,
5
"
"
+
".
.#"
.#
+ ,
"
,
"
"
,
"
73. & '
% (. . '
. "' -'
" / ) . 5.0.. %) ., 1999. %. 25.
74. .
.
-)
"2
".
75. #
:0
/ % .,
.,
. .%
. %) .: 0
, 2002. %. 194.
76.
" .= :
. %) ., 1999. %. 371.
77. & '
% (. .
. %. 245.
78. &
"
"(
#
,
.
(
: "...
,
,
"
&
,
&
.*
–
,
,
,
,
,–
,
"
",
,
,
"(
"
"! . .
-
,
-
. +
+
. 2
. 1997. A10).
"
.1 . :!
I
%.%.0
. .., 1994. %. 28.
80. #
/ ) . *. )
81. & '
% (. .
. %. 32.
82. ;
e
(
. holos – "
- ") –
"
/ )
&
#
79. #
.
. #.&
+
//
// 0
5
. ./)
.,
.
.
. .., 1974. %. 116.
",
"
trepein – "
". ) %.,
,
,
-
.
"
83. ;
(
-
. hyle – "
") –
",
"
,
"
" 7
""
trepein – "
". )
, "
,
"
"
%.,
-
.
/
1. #"
.'
2001. %. 122-185.
!
,
0
3.
4.
5.
6.
.5
#. 2
. ..,
,
1. (
2.
// +
%%%
$
.#.
(*! # 0 ),
*
-
#
,
-
,
"
(
) * %
-)
. % .: [)
$, 2002, . 387].
% .: [2
. - %) ,6, 1998]. %
1998 . 5
0
.
&
$
6
%) ,6 30
1998 . % .: [2 . - %) ,6, 2000]. &
,
1996 .
"
:
,
,
", 7
"
",
"
. 5
0
&.9.%
,
,
5
0
. % .: [%
, 1998;
-, 2001-IV].
!
"
–
"'
$ " ("
"),
5
0
,
%. .2
. % .: [2
, 2004, . 174].
5
0
"
"
": 1990 . – .
2 9
()
); 1993 . – XXXIV &
"
"
(,
); 1994 . – .
"& $
" ()
); 1997 . – XII
"
(#
); 1998 . – VIII .
&
(+
); 1999 . – II .
,
%
(); IX .
&
(%
).
<
5
0
: [0
, 2001;
, 2004; & , 2004-I, . 4-7; 2004-II; &
, 2004;
%
,, 2004; -, 2002-I; 2003-II; Shapiro, Soidla]. %
"
" "&
" [&2(%, 1994, . 327], "2 -
" [0
, 2002, . 798-799]
"+
" [.
, 1995, . II, . 500].
$
"
$
,
"
.
7. %
7-17]. %
"$
:
-
"
, 2004-I, .
,
"
,
,
[& , 2004-II],
.0
.
"Revue Bibliographique de
,
, ,
.5
0
-
"
" [&
"
, 2004-III]. &
,
"
,
,
"
5
0
,
8.
.: [Solonin, 2001]. %
Sinologie"
$
,
.: [&
5.0.-
,
,
"
.
9.
"+
-
.!
"
5
,
"
)
5
(
-
"
,
".
+ ,
/
"+
),
4
-
" (
(
)
),
$
,
11.
"'
". % .: [-, 2001-I].
5.0.
,
"'
1993 .
-
0
.
(*
"+
10. )
0
. ;
). &
,
"
-'
"* -
" ,
"(
"
,
5.0.
.
12. % .: [-, 2001-II, . 11-136].
(
)
"' -'
", "+
", "# ", ",
# ", "",
1 # (201-169
. .) ")
" ("%
") "!
" $
" ("9 $
") %
/ (314-371).
13. & . "+
". % .: [-, 1993-I; 2000, . 231-234; 2002-III, . 113115].
14. & . "1
". % .: [-, 1986; 1994-I; 1999-II; 2000, . 234-251].
15. 6
- "
"
,
"
,
.5
0
,
$
,
$
. )
.: [-, 2000, . 109-117, 168-207]. !
"5
0
&
.
: [-, 1997-I].
16.
.: [Javary, 1999].
17. ". "
", "!
"
" ""
$
" 2001 .
,
"2
" [-, 2001-V].
"
18. "/
",
"
– &.9.%
"
.)
.
19. !
185-198].
20.
.: [, 2001; Pang, 2001].
21.
.: [Rodel, 1998].
22. )
5
0
,
"
,
– ")
" –
). )
0
.: [0
, 2001; %
,
7
"
5
.,
"
,
0
: [Jones, 1999, .
"
(
$
XX
4
:
")
,-
"
"
, 2004].
" 5
-
Скачать