ГАЗЕТА Максим Куликов: Ощущение большого бюджета

Реклама
=:A?L:
FZdkbfDmebdh\Hsms_gb_[hevrh]h[x^`_lZ
20.01.2003
<bdlhjby:[jZf_gdh
G_kfhljygZh[_sZgbynbgZgkh\uo\eZkl_ckhdjZsZlvmjh\_gv]hkm^Zjkl\_gguo
jZkoh^h\wlhlihdZaZl_ev\k_\j_fyjZkl_lLZdihblh]Zfijhreh]h]h^Z
]hkm^Zjkl\hihljZlbehgZk\hbgm`^ugZ[hevr_q_f]h^hfjZgvr_Hlhf
ihq_fmwlhijhbahrehbdZd^he`gZ\u]ey^_lvhilbfZevgZykljmdlmjZ
]hkm^Zjkl\_gguojZkoh^h\\bgl_j\vxdhjj_kihg^_glm=:A?LUjZkkdZaZe
]_g_jZevguc^bj_dlhjWdhghfbq_kdhcwdki_jlghc]jmiiuFZdkbfDmebdh\
LZdZykblmZpbyfh`_lijb\_klbd[x^`_lghfmdjbabkm
;hevr_]h^ZgZaZ^<eZ^bfbjImlbg\dZq_kl\_h^gh]hbaijbhjbl_lh\^eydZ[bg_lZ
gZa\Zekgb`_gb_mjh\gy]hkjZkoh^h\H^gZdhg_kfhljygZwlhaZijhreuc]h^wlhl
ihdZaZl_ev\ujhkgZQlhkijh\hpbjh\Zehwlhljhkl"
JZkoh^u[u\ZxljZagu_Bdh]^Z]h\hjylhjhkl_jZkoh^h\lhg_h[oh^bfhmlhqgylvh
q_fbf_gghb^_lj_qvPbnjZdZkZ_lkyn_^_jZevgh]h[x^`_lZghhgZm`_mklZj_eZ
AZf_kyp_\ijhreh]h]h^Z\j_Zevghf\ujZ`_gbbjZkoh^un_^_jZevgh]h[x^`_lZ
\ujhkebihqlbgZGhwlhg_y\ey_lkyq_flhbajy^Z\hg\uoh^ysbfG_klhbl
aZ[u\Zlvqlhn_^_jZevguc[x^`_llhevdhqZklv]hkjZkoh^h\?klv_s_j_]bhgZevgu_
[x^`_lu\g_[x^`_lgu_nhg^ujZkoh^udhlhjuoihkmlb^_eZy\eyxlky]hkjZkoh^Zfb
LZd\hl_kebihkfhlj_lvgZ\k_wlbkmffZjgu_jZkoh^ulhlZdh]hj_adh]hjhklZg_
gZ[ex^Z_lkyHgg_bg_Zkms_kl\_gghf_gvr_lZddZdh^gh\j_f_gghk
jhklhfn_^_jZevgh]h[x^`_lZjZkoh^u^jm]bomjh\g_c[x^`_lghckbkl_fu
mf_gvrZebkvY\ey_lkyeblZdhcjhkl[hevrhcijh[e_fhc"<ijbgpbi_gbq_]hohjhr_]h
\wlhfg_lohly[uihlhfmqlhlZdhcjhkl\ua\ZggZebqb_f^hihegbl_evguo^hoh^h\
dhlhju_k\yaZguij_`^_\k_]hk[eZ]hijbylghc\g_rg_wdhghfbq_kdhcdhgtxgdlmjhcB
_keb\^jm]dhgtxgdlmjZihf_gy_lkylhk[hevrhc\_jhylghklvxfh`_l\hagbdgmlv
kblmZpbydh]^ZnbgZgkbjh\ZlvjZkoh^u\lZdhfh[t_f_klZg_lg_\hafh`ghWlh[hevrZy
hiZkghklvihlhfmqlhlZdZykblmZpbyfh`_lijb\_klbd[x^`_lghfmdjbabkmdhlhjucih
k\h_ckbe_fh`_lihlygmlvaZkh[hcbdjbabkwdhghfbdb\p_ehf
AgZqblfuihij_`g_fm`b\_fihms_j[ghcko_f_[hevr_ihemqZ_f[hevr_
ljZlbfgbq_]hg_ihemqZ_fgbq_]hg_ljZlbfbijbwlhfgbq_]hg_hldeZ^u\Z_f\
emqrb_klhqdbaj_gby\g_rg_cdhgtxgdlmju]h^u"
Dh]^Zfgh]h^hoh^h\_klv`_eZgb_boihljZlblvk_]h^gyGh^_eZlvwlhfh`ghih
jZaghfm?klvjZkoh^udhlhju_\[m^ms_fijZdlbq_kdbg_\hafh`ghmf_gvrblvlhevdh
l_hj_lbq_kdbDijbf_jm_kebih\ukblvaZjieZlm[x^`_lgbdZflhkeh`gh__ihlhf
ijhklhihgbablvK_]h^gy^hoh^u^hklZlhqguqlh[uijhnbgZgkbjh\Zlvwlhih\ur_gb_
aZjieZlu;m^_lebaZ\ljZ^hklZlhqghg_ihgylgh
AZ\bkbfhklvwdhghfbdbhl\g_rg_cdhgtxgdlmju^hklZlhqgh\ukhdZLhqlh_klv
k_]h^gykh\k_fg_hq_\b^gh[m^_laZ\ljZB\wlhf]eZ\gZyhiZkghklvM\_ebq_gb_
jZkoh^h\\i_jbh^[eZ]hijbylghcdhgtxgdlmjufh`_lijb\_klbdgZdhie_gbx
h[yaZl_evkl\dhlhju_\[m^ms_fijhklhg_q_f[m^_lnbgZgkbjh\Zlv
LjZlblvghgZhij_^_e_ggu_p_eb
Lh_klv\k_k\h^blkydg_h[oh^bfhklbjZpbhgZevgh]hieZgbjh\ZgbyjZkoh^h\
gZdhie_ggu_\[eZ]hijbylgu_]h^u^hihegbl_evgu_^hoh^ugZ^hhldeZ^u\ZlvZg_
ljZlblv"
Lmlfh]ml[ulvjZagu_ih^oh^uHldeZ^u\ZlvZg_ljZlblvb^_ykh\_jr_ggh\_jgZy
Ghfh`ghk^_eZlv[he__bgl_ee_dlmZevgucrZ]ljZlblvghgZhij_^_e_ggu_p_ebLh
_klvljZlblv^_gv]bgZlZdb_f_jhijbylbydhlhju_\[m^ms_fgZfg_lhevdhg_ih\ukyl
h[yaZl_evkl\ZghgZh[hjhlboihgbayl
GhihdZgZ^_e_kblmZpbyijhlb\hiheh`gZymgZkijhbkoh^bljZa^m\Zgb_h[yaZl_evkl\
kh\_jr_gghg_hijZ\^Zgguokwdhghfbq_kdhclhqdbaj_gby?klvijh[e_fugZijbf_jkh
k[_j_`_gbyfbj_kmjkh\\]hkm^Zjkl\_gghfk_dlhj_hkh[_ggh\@DOWg_j]hk[_j_]Zxsb_
f_jhijbylbygm`ghnbgZgkbjh\Zlv^eywlh]hgm`gug_dhlhju_^hihegbl_evgu_
kj_^kl\Zdhlhju_\[m^ms_fijb\_^mldwnn_dlb\ghfmihlj_[e_gbxwg_j]bbbd
kgb`_gbxjZkoh^h\ihwlhcklZlv_
Lh`_kZfh_ijhbkoh^blb\hlghr_gbbh[kem`b\Zgby^he]h\?kebk_]h^gyihiulZlvky
\udmiblv]hkm^Zjkl\_ggu_h[yaZl_evkl\Zlh\[m^ms_ffh`gh[m^_l]hjZa^hf_gvr_
ljZlblvgZh[kem`b\Zgb_^he]Zq_f_keb[ug_^_eZlvk_]h^gygbq_]h
Fh`ghjZkkfhlj_lv\hijhkK_\_jZlZflh`_ljZlylky[x^`_lgu_^_gv]b^Ze_dhg_
kZfufemqrbfh[jZahf?klvp_eu_ihk_edbkms_kl\h\Zgb_dhlhjuog_hijZ\^Zgh
jZgvr_lZf^h[u\Zebihe_agu_bkdhiZ_fu_\mkeh\byojughqghcwdhghfbdbwlhklZeh
g_\u]h^ghbex^blZfjZ[hlZxllhevdhgZkh[kl\_ggh_\u`b\Zgb_Ghijbwlhflm^Z
gZijZ\eyxlky[x^`_lgu_^_gv]bOhlyjZamfg__[ueh[uihkljhblv^hfZbwlboex^_c
hllm^Z\u\_albbebieZlblvbfihkh[b_]^_lh\[he__ijb_fe_fhff_kl_klhqdbaj_gby
ohly[udebfZlbq_kdbomkeh\bcWlh^Zkliheh`bl_evgucwnn_dlb^ey[x^`_lZ[m^_l
^_r_\e_
DZdk_cqZk\u]ey^blkljmdlmjZjZkoh^h\"GZqlhljZlbl^_gv]b]hkm^Zjkl\h"
Ihblh]Zff_kyp_\ijhreh]h]h^Zdhgkheb^bjh\Zggu_jZkoh^u[x^`_lZkhklZ\beb
<<IDwlhc\_ebqbg_gZ^h^h[Z\blv_s_ihdZaZl_eb\g_[x^`_lguokhpbZevguo
nhg^h\Wlh^hihegbl_evghijbf_jgh<<ILh_klvh[t_f]hkm^Zjkl\_gguo
[x^`_lguojZkoh^h\khklZ\behdhehWlhdhgkheb^bjh\Zgguc[x^`_liexk
\g_[x^`_lgu_nhg^u>eyn_^_jZevgh]h[x^`_lZwlhlihdZaZl_evkhklZ\behdheh
<<I
Ih^^_j`b\Zlvg_ijhba\h^bl_e_cZgZk_e_gb_
:dZdfu\u]ey^bf\khihklZ\e_gbbk^jm]bfbkljZgZfb"GZa\Zggu_\Zfb
wlhfgh]hbebfZeh"
?klv^\Zhkgh\guolbiZ[x^`_lh\\fbj_;x^`_ljZa\bluokljZglbibqgufb
ij_^klZ\bl_eyfby\eyxlkykljZgu?KKZfucyjdbcij_^klZ\bl_evwlhkdZg^bgZ\kdb_
kljZguf_g__yjdbcKR:>eygbooZjZdl_j_g\ukhdbcmjh\_gvjZkoh^h\\
kdZg^bgZ\kdbokljZgZo^h<<Ib\ur_KljmdlmjZwlbo[x^`_lh\oZjZdl_jbam_lky
\ukhdhc^he_ckhpbZevguoljZgkn_jlh\gZk_e_gbxlh_klv^_g_]dhlhju_g_gZ^h
aZjZ[Zlu\Zlvi_gkbbklbi_g^bbihkh[byWlhi_j\uclbi[x^`_lh\
<lhjhclbiy[ugZa\Zelbihf
ZabZlkdbowdhghfbq_kdbo^jZdhgh\
>eywlh]hlbiZkljZg
oZjZdl_j_g[he__gbadbcmjh\_gvjZkoh^h\]^_lh<<IIjbwlhfmgbo
khpbZevgu_ljZgkn_jluagZqbl_evghf_gvr_aZlhjZa^mlZ^hey]hkm^Zjkl\_gguo
bg\_klbpbcBgufbkeh\Zfb\jZa\bluokljZgZobg\_klbpbb]hkm^Zjkl\Zhq_gv
g_[hevrb_ghaZlhhq_gv[hevrb_ljZgkn_jlugZk_e_gbx:\kljZgZo]^_
wdhghfbq_kdbcjhkl[uehq_gv[mjguf\k_gZh[hjhlJZagbpZbf_ggh\wlhf
GZrZkljmdlmjZ[x^`_lZ]hjZa^h[eb`_ihlbimdjZa\blufkljZgZf^heybg\_klbpbcg_
hq_gv\_ebdZihkjZ\g_gbxkhkljZgZfbZabZlkdh]hj_]bhgZZ^heykhpbZevguo
ljZgkn_jlh\[hevr_ohlyijbwlhfhgZf_gvr_q_f\jZa\bluokljZgZoDjhf_lh]h\
gZr_f[x^`_l_\ukhdZ^heykm[kb^bcwdhghfbd_ij_`^_\k_]hk_evkdhfmohayckl\mb
h[[email protected]\_jr_gghg_oZjZdl_jgh^eyjZa\bluokljZgEh]bqg__[ueh[u
gZijZ\blvihdjZcg_cf_j_qZklvwlbokj_^kl\g_gZkm[kb^bbijhba\h^bl_eyfZgZ
khpbZevgu_ljZgkn_jluQlh`_dZkZ_lkyh[s_cpbnju]hkjZkoh^h\lhwlhkj_^gbc
ihdZaZl_evhgf_gvr_q_f\[hevrbgkl\_jZa\bluo_\jhi_ckdbokljZggh[hevr_q_f\
KR:b\ZabZlkdbokljZgZoki_j_oh^ghcwdhghfbdhc
Dh]^Z]h\hjylqlhmgZk[x^`_lbaebrg_jZa^mllhwlhg_kh\k_flZdHsms_gb_
[hevrh]h[x^`_lZ\hfgh]hfk\yaZghkl_fqlhwlbjZkoh^ug_wnn_dlb\guGZeh]b
kh[bjZxlkyghlhqlh\ha\jZsZ_lkyaZwlbgZeh]bh[s_kl\hb[bag_kbg_mkljZb\Z_l
=eZ\gZyijh[e_fZg_\jZaf_j_jZkoh^h\Z\lhfqlh]hkm^Zjkl\h^_eZ_laZl_^_gv]b
dhlhju_ihemqZ_lGZeh]Zfbg_^h\hevgu\k_b\_a^_GZfhc\a]ey^\Jhkkbbhkgh\gZy
ijbqbgZg_^h\hevkl\Zkhklhbl\lhfqlhaZkh[jZggu_gZeh]b\u^Zxlky]hkm^Zjkl\_ggu_
mkem]bdhlhju_klhevdh^_g_]g_klhylbodZq_kl\hg_mkljZb\Z_lgb[bag_kgb
h[s_kl\h
?kebk_]h^gyhldZaZlvkyhlg_wnn_dlb\guojZkoh^h\[email protected]_jag_l
iheh\bgZgZk_e_gby
Ghfh`_l[ulvklhblijhklhk_klvbj_rblvgZwlhfuljZlbfZgZwlhf
wdhghfbfFh`_l[ulvkhagZl_evghhldZaZlvkyhlqZklbg_wnn_dlb\guojZkoh^h\"
HldZaZlvkydhg_qghfh`ghGh_klvhiZkghklvqlhihke_wlh]hkblmZpbylhevdh
mom^rblky?kebk_]h^gyhldZaZlvkyhlg_wnn_dlb\guojZkoh^h\[email protected]
aZf_jag_liheh\bgZgZk_e_gbyGZ^hihiulZlvkybkihevah\Zlv^hihegbl_evgu_^hoh^u
[x^`_lZgZlZdb_f_jhijbylbydhlhju_[uaZf_gbebg_wnn_dlb\gu_jZkoh^ugZ[he__
wnn_dlb\gu_b\ihke_^kl\bbkgbabeb[ug_h[oh^bfu_h[t_fu]hkm^Zjkl\_ggh]h
nbgZgkbjh\ZgbyWlhgZb[he__ijb_fe_fucimlvdhlhjuciha\hey_lnZdlbq_kdb
ij_djZlblvaZ\_^hfhg_wnn_dlb\gu_jZkoh^uGhwlhimlvdjZldhkjhqguc
:\^he]hkjhqghci_jki_dlb\_hldZahlnbgZgkbjh\Zgby^himklbfijZ\hhojZgbl_evguo
hj]Zgh\dhlhju_jZ[hlZxliehohijb\_^_lg_ijhklhdmom^r_gbxkblmZpbbZd
dZlZkljhnbq_kdbfihke_^kl\byfLh`_kZfh_dZkZ_lkykm^_[ghckbkl_fubl^Wlb
mkem]bdhlhju_fh`_lijhba\h^blvlhevdh]hkm^Zjkl\hkihkh[guhq_gv[eZ]hl\hjgh
\ebylvgZ[bag_k?kebwlbomkem]g_lbebhgbg_^hklZlhqgh]hdZq_kl\Zlh[bag_k
\ugm`^_gkZfj_rZlvwlbijh[e_fug_kyijyfu_^hihegbl_evgu_ba^_j`dbBgufb
keh\Zfb_klvjZkoh^unbgZgkbjh\Zlvdhlhju_g_h[oh^bfh\ex[hckblmZpbbijbwlhf\
^he]hkjhqghci_jki_dlb\_bonbgZgkbjh\Zgb_^he`ghlhevdhjZklb
<dhgp_ijhreh]h]h^ZdZ[bg_l\hq_j_^ghcjZaaZ]h\hjbehg_h[oh^bfhklb
kha^ZgbyklZ[bebaZpbhggh]hnhg^Zghg_jZgvr_q_fk]h^ZIhemqZ_lkyqlh
fuhiylv[m^_ll_jylv\j_fyOhly_s_g_ba\_klghdZdh\Z[m^_ldhgtxgdlmjZ
fbjh\uojugdh\g_nlbAZlhk_cqZkfukgbfZ_fkwlh]hjugdZ
keb\db
dhlhju_k
mki_ohf
kt_^bf
\l_q_gb_wlh]h]h^Z"
Dkh`Ze_gbxwlhlZdfh`ghlhevdhjZa\_klbjmdZfbIhdZj_a_j\kha^Z_lkyih^
dhgdj_lgmxaZ^Zqm\uieZlZ^he]Zbgbq_]h^jm]h]hFh`ghebrvlhevdhkdZaZlvqlh
l_fZklZ[bebaZpbhggh]hnhg^Zh[km`^Z_lkyhq_gvZdlb\ghM`_kha^ZgZ
f_`\_^hfkl\_ggZydhfbkkbydhlhjZydZdjZaaZgbfZ_lkyijh[e_fhcjZkoh^h\?_aZ^ZqZ
aZdexqZ_lkyij_`^_\k_]h\lhfqlh[ujZah[jZlvky\bownn_dlb\ghklb
<dZdhflhkfuke_fu`b\_f\kblmZpbbihklhyggh]hdjbabkZ
?klvebmijZ\bl_evkl\Z^eywlh]h\j_fybebgZ\h^blvihjy^hd\]hkm^Zjkl\_gguo
jZkoh^ZogZ^hg_f_^e_ggh"<ijhlb\ghfkemqZ_kblmZpby]jhabli_j_jZklb\
kbkl_fgucdjbabkhdhlhjhf\u]h\hjbeb"
Yg_^mfZxqlha^_kvgZ^hki_rblv<k_lZdbih^oh^]hkih^bgZBeeZjbhgh\Z:g^j_c
BeeZjbhgh\wdhghfbq_kdbckh\_lgbdij_ab^_glZ=:A?L:dhlhjuc]h\hjblqlh
]hkjZkoh^ugZ^hkhdjZlblv^hb\k_ijh[e_fu[m^mlj_r_guqj_\Zlk_jv_agufb
g_]Zlb\gufbihke_^kl\byfbWlZl_fZlhgdZyFuihklhyggh`b\_f\lZdhckblmZpbb
dh]^Zh]jhfgh_dhebq_kl\hijbgyluoaZdhgh\g_h[_ki_q_ghnbgZgkbjh\Zgb_f<dZdhf
lhkfuke_wlhkblmZpbyihklhyggh]hdjbabkZOhlybg_fgh]hpbgbqghghfudZdlh
\udjmqb\Z_fkydZdb_lhaZdhguijbhklZgZ\eb\Zxlky^jm]b_ijhklhg_nbgZgkbjmxlky
lZdqlhnhjfZevghwlZijh[e_fZom^h[_^ghj_rZ_lkyBihwlhfm]h\hjblvqlh_keb
gbq_]hg_k^_eZlv\k_jmog_lg_klhbl?klvijh[e_fu_klvgZjZ[hlZggu_f_lh^ubo
j_r_gbylZdqlhg_jmog_l
?klvebdZdhclhhilbfZevgucmjh\_gvjZkoh^h\dhlhjuckhhl\_lkl\m_lgZr_c
[x^`_lghckbkl_f_"
G_lLh_klvhgfh`_l[ulvb_klv^eydZ`^hchl^_evgh\aylhckljZgughijh[e_fZ_]h
gZoh`^_gbygZklhevdhkeh`gZqlhq_klgh]h\hjylZdmxaZ^Zqmy[u\hh[s_g_klZ\be
Djhf_jZaf_jZ[hevrh_agZq_gb_bf__lkljmdlmjZjZkoh^h\Lh_klvh^gbbl_`_
jZkoh^uZ[khexlghh^bgZdh\u_ihjZaf_jmfh]mlhdZau\Zlvkh\_jr_gghjZagh_
\ha^_ckl\b_gZwdhghfbdm[m^mqbjZagufbihkljmdlmj_Djhf_lh]hjZkoh^ufh`gh
nbgZgkbjh\ZlvihjZaghfmbwlhlh`_[m^_lihjZaghfm\ebylvgZwdhghfbdm?klv_s_
fgh]hlZdbonZdlhjh\dhlhju_ijhklhg_evayb]ghjbjh\Zlv
<ukh]eZkgukfg_gb_f:g^j_yBeeZjbhgh\ZhlhfqlhkhdjZs_gb_]hkjZkoh^h\
fh`_lklZlvhkgh\guflheqdhf^eywdhghfbq_kdh]hjhklZ"
G_lg_kh]eZk_g>Zg_h[oh^bfhkhdjZsZlvg_wnn_dlb\gu_jZkoh^uGhkdZaZlvqlh
ihke_wlh]hmgZkgZqg_lkybg\_klbpbhgguc[[email protected]_fgh`dh
keh`g__?klvg_dZybklhjbq_kdZyko_fZjZa\blbyGZijbf_j\Dhj__beb\FZeZcabbgZ
hij_^_e_gghfbklhjbq_kdhfwlZi_gZk_e_gb_fh]ehm^h\e_l\hjblvkyqlhgZau\Z_lky
qZr_qdhcjbkZ
=hkm^Zjkl\hwlbf\hkihevah\Zehkvbihreh\i_j_^b]ghjbjmy
khpbZevgmxkn_jmGhmgZkkblmZpbybgZyQlhfufh`_fkhdjZlblvlZdqlh[ug_
\ua\Zlvk_jv_aguokhpbZevguoihljyk_gbc"IjZdlbq_kdbgbq_]hbijh[e_fZbf_ggh\
wlhfIhkl_i_gghkhdjZsZlvjZkoh^udhg_qghfh`ghbgm`ghgh\ihelhjZjZaZ
ijhklhg_j_ZevghY[hxkvqlh\ihke_^g_fkemqZ_gZklmibloZhk=h\hjblvqlh_keb
gZklmibloZhklhgZklmiblbwdhghfbq_kdbcjhklihf_gvr_cf_j_kljZggh
Gm`ghi_j_dexqblvihfhsvgZihlj_[bl_ey
Ohjhrh_kebg_evaygZa\ZlvhilbfZevgucmjh\_gvjZkoh^h\lhfh`ghebkdZaZlv
dZd^he`gZ\u]ey^_lvhilbfZevgZykljmdlmjZ]hkjZkoh^h\"
Kfh_clhqdbaj_gby\hi_j\uogZ^hkhdjZsZlvkm[kb^bbih^oh^ydwlhfm\u[hjhqgh
GZ\_jgh_k_evkdh_ohayckl\hgZ^hkm[kb^bjh\Zlvihlhfmqlhwlh\_a^_^_eZ_lkyb
klZ\blvgZrbok_evohaijhba\h^bl_e_c\aZ\_^hfhg_jZ\gu_mkeh\byihkjZ\g_gbxk
^jm]bfbg_ijZ\bevgh:\hl\@DO[_amkeh\ghgZ^hi_j_oh^blvhlkm[kb^bjh\Zgby
ijhba\h^bl_e_cdkm[kb^bjh\Zgbxihlj_[bl_e_cWlhym`_b]h\hjbe
HilbfZevgZykljmdlmjZij_^iheZ]Z_l\gZrbomkeh\byom\_ebq_gb_khpbZevguo
ljZgkn_jlh\bkhdjZs_gb_km[kb^bcWlh]eZ\gh_Ghdjhf_lh]hfh`ghjZkkfZljb\Zlv
\hijhk]hkm^Zjkl\_ggh]hihlj_[e_gby?]hjZaf_j\h[s_flhghjfZevgucghlml_klv
ijh[e_fuwnn_dlb\ghklbMf_gvrZlvjZaf_jwlhagZqblhiylvg_j_rZlvijh[e_fmZ
i_j_deZ^u\Zlv__gZ^jm]boihlhfmqlhhllh]hqlhfui_j_klZg_fnbgZgkbjh\Zlv
]hkihlj_[e_gb_mgZkg_klZg_lkm^_[gZykbkl_fZemqr_g_klZgmlijZ\hhojZgbl_evgu_
hj][email protected]_aZjZ[hlZ_lijhklh\k_wlbijh[e_fu[m^mli_j_eh`_gugZ
[bag_k
G_h[oh^bfhgZdhg_phkhagZlvqlh]hkm^Zjkl\hg_^he`ghih^^_j`b\Zlvm[ulhqguo
ijhba\h^bl_e_chkh[_ggh_kebhgbg_ijhba\h^yldZdbolhkhpbZevghagZqbfuo[eZ]Wlh
gZke_^b_kh\_lkdhckbkl_fubkgbfgZ^h[hjhlvkyGZ^hihgbfZlvqlhkm[kb^bjh\Zgb_
\lZdboh[t_fZodZdmgZkwlhg_ghjfZevghHghlhevdhjZa\jZsZ_l\dhgp_dhgph\l_o
`_ijhba\h^bl_e_c<lh`_\j_fyl_fdlhjZ[hlZ_lijb[uevghihfh]Zlvg_gm`ghWlh
bklhqgbd^hoh^Z^ey]hkm^Zjkl\ZbklhqgbdgZeh]h\uoieZl_`_cZg_gZijZ\e_gb_
jZkoh^h\?kebbfbgZ^hihfh]Zlvlhy[ukdZaZefhjZevgh
Ihfh]ZlvgZ^hl_fdlhe_`blgZ[hdmlhevdhgZ^hkfhlj_lvihq_fmbhlq_]h
ijhba\h^bl_evgZoh^blky\lZdhfkhklhygbbG_wnn_dlb\ghfmijhba\h^bl_exdhlhjuc
ijhklh\k_ijhib\Z_lbihwlhfmjZ[hlZlvg_fh`_l[_kihe_aghihfh]Zlv?keb
kms_kl\m_lh[t_dlb\gu_nZdlhjudhlhjh_lhjfhaylijhba\h^kl\hgZijbf_j\ukhdZy
k_[_klhbfhklvmkem]@DOlha^_kvg_h[oh^bfhihfhqvGhg_lZddZdk_cqZkdh]^Z
ihfhsvb^_lijhba\h^bl_exGm`ghi_j_dexqblvihfhsvgZihlj_[bl_e_cdhlhju_\
blh]_kfh]ml^bkpbiebgbjh\Zlvijhba\h^bl_eydhlhjuck_cqZkjZa\jZs_gL_ihfhsv
gm`gZghkihkh[u__ij_^hklZ\e_gbyjZagu_Bk_cqZkhgbg_kZfu_wnn_dlb\gu_
Lh_klv\uoh^aZdexqZ_lky\lhfqlh[udZdfh`gh[uklj__i_j_clbd
ijhp_glghchieZl_mkem]@DO"
Wlhdhg_qghb^_ZeGhgZ^hihgbfZlvqlhwlhg_h^ghfhf_glgucijhp_kkb
g_h[oh^bfZZ^j_kgZyihfhsvl_fdlhieZlblvg_fh`_lWlhl_ogbq_kdbg_ijhklh
BogZ^h\uy\blvaZj_]bkljbjh\Zlvhj]Zgbah\Zlv^hklZ\dm^_g_]bl^Ghwlh
_^bgkl\_ggucimlv\^ZgghfkemqZ_
G_ihgylghdlhj_]mebjm_l
Qlh]hkm^Zjkl\hk_cqZkfh`_lk^_eZlv^eylh]hqlh[u[bag_kfh][uwnn_dlb\gh
jZa\b\Zlvky"DZdb_mkeh\byg_h[oh^bfhkha^Zlv^eyjZa\blby[bag_kZ"
Yg_^mfZxqlhhldjhx[hevrhck_dj_lkdZaZ\qlhfgh]b_ijh[e_fukdhlhjufb
[bag_kklZedb\Z_lkyihklhygghkgZqZeZj_nhjfkms_kl\mxl^hkboihj<i_j\mx
hq_j_^vwlhbaebrgb_Z^fbgbkljZlb\gu_[Zjv_juBog_fgh`dhkgbabebgZn_^_jZevghf
mjh\g_ghhgbi_j_f_klbebkv^Zevr_gZj_]bhgZevgucmjh\_gvijbq_f^Z`__s_\
om^r_f\b^_ihkdhevdmgZn_^_jZevghfmjh\g_[ueb[he__q_ldb_aZdhgudhlhju_wlb
[Zjv_juohlvdZdlhj_]mebjh\Zeb:lZfhgbqZklhkha^ZxllZdmxkblmZpbxijbdhlhjhc
\hh[s_g_ihgylghdZdwlhj_]mebjm_lky
>jm]Zyijh[e_fZ\lhfqlh]hkm^Zjkl\hihij_`g_fmhq_gvZdlb\ghmqZkl\m_l\ijhp_kk_
dhff_jq_kdhc^_yl_evghklbohly^he`ghbkihegylvnmgdpbxZj[bljZlh_klv
mklZgZ\eb\ZlvijZ\beZdhff_jq_kdhc^_yl_evghklbbke_^blvaZbokh[ex^_gb_f?keb
hgh_s_ijbwlhfbb]jZ_lgZwlhfihe_lhihgylghqlhm[bag_kZrZgkh\fZehLmllh`_
g_\k_lZd]eZ^dhAZijbf_jZfb^Ze_dhoh^blvg_gZ^h>hklZlhqgh\kihfgblv
ijhreh]h^gbcZmdpbhgihijh^Z`_Zdpbc
KeZ\g_nlb
dh]^Zh^gmbaaZy\hdgZ
l_g^_j\uklZ\beZkljmdlmjZ]hkm^Zjkl\_gghcg_nlyghcdhfiZgbb
Jhkg_nlv
IjZ\^Z\
blh]___aZy\dmkgyebklhj]h\qlhgZ\_jgh_[uehg_ijhklufxjb^bq_kdbfj_r_gb_f
=hkm^Zjkl\hmgZkihfh_fm_s_g_hij_^_ebehkvkhk\h_cjhevx\wdhghfbd_<lhf
kfuke_qlhhghiulZ_lkyg_ijhklhmklZgZ\eb\ZlvijZ\beZb]judZdwlhijhbkoh^bl\
kljZgZokjughqghcwdhghfbdhcgh_s_bohq_lb]jZlvWlhdZdgZnml[hevghfihe_
dh]^Zkm^vy[u\^jm]klZeb]jZlvaZh^gmbadhfZg^m[_]Zyijbwlhfkhk\bkldhfHq_gv
qZklh`ZemxlkymqZklgbdbdhff_jq_kdhc^_yl_evghklbgZlhqlhm]hkm^Zjkl\Z_klvk\hb
kljmdlmjubhghjZa\b\Z_lbobkihevamy]hkm^Zjkl\_ggu_juqZ]b\ha^_ckl\byWlh
k_jv_agZyijh[e_fZy[ukdZaZenbehkhnkdZy?_g_evayj_rblvh^gbfbeb^\mfy
ihklZgh\e_gbyfbWlhgm`ghijhklhhkhagZlvbbf_lvfm^jhklv^eylh]hqlh[u
hldZaZlvkyhlkh[eZagh\qlhg_ijhklhihkdhevdm^_gv]b_klv^_gv]b
HldZdbonmgdpbcg_k\hckl\_gguoihk\h_cijbjh^_]hkm^Zjkl\h^he`gh
hldZaZlvky"
I_j\h_wlhdhff_jq_kdZy^_yl_evghklvLZf]^_[bag_kijbghkblijb[uev]hkm^Zjkl\Z
[ulvg_^he`ghMgZkh]jhfgh_dhebq_kl\h]hkm^Zjkl\_gguomgblZjguoij_^ijbylbc
dhlhju_aZgbfZxlkydhff_jq_kdbf[bag_khfWlhg_ghjfZevghWlhih`Zemc
_^bgkl\_ggh_gZfhc\a]ey^]eh[Zevgh_j_r_gb_dhlhjh_^he`ghijbgylv]hkm^Zjkl\h
ghhghwlh]hg_^_eZ_l
Ijbwlhfg_klhblaZ[u\Zlvblhfqlh_klv\_sb]^_]hkm^Zjkl\h_^bgkl\_gguc
\hafh`gucmqZklgbdGmgZijbf_jg_fh`_l[ulvqZklguokm^h\qZklghcfbebpbb
qZklghcZjfbbL_lZfdjhf_]hkm^Zjkl\Zg_lgbdh]h?klvih]jZgbqgu_h[eZklb\jh^_
h[jZah\Zgbybeba^jZ\hhojZg_gby]^_fh`_l[ulvblZdblZdLmlgZ^hkfhlj_lvhq_gv
\gbfZl_evghij_`^_q_f\k_hl^ZlvjugdmGZijbf_jhq_gvfgh]b_`ZemxlkygZlhqlh
k_cqZkmjh\_gvh[jZah\Zgby\qZklguomgb\_jkbl_lZogb`_q_f\]hkm^Zjkl\_gguoOhly
bfgh]b_]hkm^Zjkl\_ggu_h[jZah\Zl_evgu_mqj_`^_gbyij_\jZsZxlky\iue_khkih
\udZqb\Zgbx^_g_]bajh^bl_e_cGhwlhm`_^jm]Zyijh[e_fZ;_kieZlgh]hkujZg_
[u\Z_l
Скачать