туп - челюстно-лицевая хирургия

advertisement
Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігі
ЇЛГІЛІК ОЌУ БАЄДАРЛАМАСЫ
ЌОСЫМША БІЛІМ БЕРУ
ЖАЌ-БЕТ ХИРУРГИЯСЫ,
оныѕ ішінде балалар жаќ-бет хирургиясы
мамандыєы
Астана 2010
3
АЛЄЫ СҐЗ
1 Медицина білімі жəне єылымыныѕ инновациялыќ технологиялар Республикалыќ
орталыєы ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗГЕН.
2 АЛЄАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ.
3 ЇЛГІЛІК ОЌУ БАЄДАРЛАМАСЫ 2009 ж. ќосымша білім беру стандартына
сəйкес «Жаќ-бет хирургиясы» мамандыєы бойынша əзірленген.
3 ЇЛГІЛІК ОЌУ БАЄДАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау
министрініѕ м.а. 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 916 бўйрыєымен бекітілген.
4
МАЗМЎНЫ
1.
2.
3.
4.
Тїсіндірме жазба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Пəн саєаттарын бґлу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ќайта даярлау пəндерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне мазмўны . . 11
Біліктілік арттыру пəндерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
жəне мазмўны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5. Оќу жəне оќыту əдістері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6. Клиникалыќ база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7. Ўсынылатын əдебиеттердіѕ тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Бўл їлгілік оќу баєдарламасын Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау
министрлігініѕ рўќсатынсыз кґбейтуге жəне таратуєа болмайды.
5
1 Тїсіндірме жазба
Кіріспе
Мамандандырылєан жəрдем кґрсетудіѕ дамуы Ќазаќстан денсаулыќ саќтау жїйесі
дамуыныѕ басым баєытына жатады, ол баєдарлама ќўжаттарыныѕ негізінде басты
кґрініс алады («Денсаулыќ саќтау жїйесі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕы,
Ќазаќстан Республикасыныѕ денсаулыќ саќтау ісін реформалау мен дамытудыѕ 2005
– 2010 жылдарєа арналєан мемлекеттік баєдарламасы).
Ќазаќстан халќы денсаулыєындаєы ќолайсыз їрдістердіѕ туындауы халыќтыѕ
ґмір сїру сапасыныѕ тґмендігіне, денсаулыќ саќтау саласыныѕ мемлекеттік
емес секторларыныѕ ерекшелігіне, халыќтыѕ ґмір сїру деѕгейініѕ тґмендігіне,
мамандандырылєан медициналыќ жəрдем кґрсету ўйымдарыныѕ материалдытехникалыќ базамен жабдыќталуыныѕ ќанаєаттанарлыќсыз кїйде болуына,
хирург-мамандармен толыќ ќамтамасыз етудіѕ жеткіліксіздігіне байланысты болып
отыр, сондыќтан соєан сəйкес медициналыќ ќызметті оптимизациялау жолымен
ќосымша жəне тереѕ зерттеуді талап етеді. Осы мəселе жаќ-бет хиургиясы сияќты
мамандандырылєан хирургиялыќ жəрдем кґрсету аймаєында кеѕ кґрініс табады.
Бўл аймаќ хирургиялыќ жəрдем кґрсетуді ўйымдастыруды жїзеге асыру бойынша кґптеген əдістемелік ґѕдеулерге ќарамастан ўйымдастыру-əдістемелік талдаулардан шет ќалуда. Себебі, жаќ-бет хирургиясын жеке мамандыќ ретінде емес
стоматологиялыќ жəне оториноларингологиялыќ ќызмет кґрсету саласына жатќызып келді.
Хирургиялыќ стоматологиялыќ аурулармен сырќаттанатын науќастар саны азаяр
емес. Мўрын сїйектері мен тґменгі жаќсїйектердіѕ сынуы бассїйек жараќатыныѕ
ішінде жетекші орын алады. Балаларда жаќ-бет аймаєыныѕ одонтогенді жəне
іріѕді-ќабыну аурулары саныныѕ бірден ґскені байќалады. Жаќ-бет аймаєыныѕ
кемістіктерімен жəне деформацияларымен сырќаттанатын науќастарды оѕалту
ќалпына келтіру хирургиясындаєы ґзекті мəселелердіѕ бірі. Операцияныѕ замануи əдістерін енгізу хирургтардыѕ арнайы дайындыєын, хирургияны ќўнды
жоєары деѕгейлі технологиялармен ќамтамасыз етуді талап етеді, бўл дегеніміз осы
категориядаєы науќастарды оѕалтуєа кететін шыєындардыѕ кґбеюін тудырады. Жаќбет аймаєыныѕ ќалпына келтіру хирургиясыныѕ бейін бґлімшелерінде жаќ-бет хирургиясы аймаєында мамандандырылєан жəрдем кґрсете алатын, кадрларды дайындайтын жїйе ќўру науќастарды
Пəнніѕ маќсаты: таѕдармандар дəлелдемелі медицинаныѕ замануи принциптеріне
сəйкес жаќ-бет хирургиясы бойынша науќастарєа білікті медициналыќ жəрдем
кґрсету їшін ќажетті жаѕа теориялыќ білімді жəне кəсіби іскерлік пен машыќтарды
жетілдіру.
7 Список рекомендуемой литературы*
На русском языке
основная:
1. Тимофеев А.А. Основы челюстно-лицевой хирургии, 2007.- 1024 с.
2. Дентальная имплантология. Параскевич. – М.: 2006-400с.
3. Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний ЧЛО. Муковозов.
– М.: 2002-240 с.
4. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава Безруков. – М: 2002-48с.
5. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. Балин. – СПб.: 2005-574 с.
6. Краткий курс лекций по хирургической стоматологии и ЧЛХ. Рузин. – Киев.
2006-232 с.
дополнительная:
1. Безруков В.М. Амбулаторная хирургическая стоматология. Москва: 2002-75 с.
2. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии.: 2003-416 с.
3. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Бернадский . – М.: 2003-416 с.
4. Семенов Г.М. Современный хирургический инструментарий. – СПб.: Питер,
2006.- 352 с.
5. Деформации лицевого черепа. Безруков. – М.: 2005-312 с.
На казахском языке
основная:
1. Уразалин Ж.Б., Тулеуов К.Т. Хирургиялыќ стоматология (Учебник на казахском
языке). – Алматы, 1998,- С.368.
2. Ќўраш А.Є. – Бастыѕ жəне мойынныѕ клиникалыќ анатомиясы. Оќулыќ I том.
– Ќараєанды 2006-277 бет.
3. Саєындыќов Х.Л., Ревюк И.С., Айтбаев Ж.Ж. Стоматологиялыќ тəжірибедегі
ќауіпті жаєдайлар мен бет-жаќ аймаєыныѕ жедел ќабыну аурулары жəне
жараќаттары кезінде кґрсетілетін жедел кґмектер: Оќу əдістемелік нўсќау. –
Астана: ЄТАО, 2006.-118 бет.
4. Талимов К.К., Атабаев С.А. – Пародонт ауруларын хирургиялыќ жолмен емдеу
тəсілдері .- Оќу əдістемелік нўсќау. – Алматы 2002.
5. Саєындыќов Х.Л., Ревюк И.С., Айдаров Є.Ж., Кожаков Б.Б. Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерінде стоматологиялыќ кґмекті ўйымдастыру. Əдістемелік
нўсќау. – Алматы 2004.
Пəнніѕ міндеттері:
- жаќ-бет хирургиясындаєы кеѕ таралєан аурулар мен шўєыл жаєдайлар кезінде
халыќќа шўєыл жəрдем кґрсету їшін жїргізілетін негізгі медициналыќ емдеу6
127
5 Методы обучения и преподавания
Лекции: обзорные, проблемные.
Семинары и практические занятия: курация больных, ведение медицинской документации, работа в различных подразделениях лечебно-профилактических организаций, участие в обходах, разбор тематических больных, работа в малых группах,
дискуссии, презентации, обратная связь, организация научно-практических конференций.
Самостоятельная работа слушателя (СРС): курация больных в палатах, на
амбулаторном приеме и на дому, работа в различных подразделениях лечебнопрофилактических организаций, работа с учебно-научной литературой и контрольноизмерительными средствами, написание историй болезни, подготовка презентаций,
закрепление навыков в учебно-клиническом центре на фантомах и муляжах, формирование портфолио.
6 Клиническая база
Организации амбулаторные и стационарные стоматологического профиля, отделения челюстно-лицевой хирургии, отделения функциональной диагностики, клинические лаборатории, приемный покой стационаров, станции скорой неотложной
помощи.
126
диагностикалыќ жəне профилактикалыќ əрекеттерде машыќтарын бекіту;
- адам жəне оныѕ отбасы тіршілігінде саламатты ґмір салтын ќалыптастыру
принциптері мен əдістерін ќўру;
- жаќ-бет хиургиясы жаєдайында сараптамалыќ, сауыќтыру, профилактикалыќ,
емдеу-диагностикалыќ жəне оѕалту шараларын ґткізу кезінде дəрігерлік этика мен
деонтология талаптарын саќтауєа їйрету;
- дəлелдемелі медицина принциптерініѕ негізінде кəсіби шешім ќабылдауды
їйрету;
- халыќпен, əріптестермен, əлеуметтік жўмыс ќызметкерлерімен ќарым-ќатынас
кезінде соєан сəйкес коммуникативті машыќтарды жетілдіру;
- ґз жўмысын ўйымдастыру барысында менеджмент принциптерін ќабылдауєа
їйрету;
- ґз кəсіби жўмысыныѕ барысында їздіксіз кəсіби білім алуєа, ґз білімі мен
машыєын жетілдіруге машыќтандыру;
- МСАЖ жаєдайында науќастарды жїргізу кезінде ќажетті деонтология, моральдыэтикалыќ жəне ќўќыќтыќ мəдениет машыќтарын жетілдіруге їйрету;
- альтруизм, рахымдылыќ, кґѕіл білдіру, жауапкершілік, шыншылдыќ сияќты кəсіби
ќўндылыќтарды ўстауды дамыту жəне ќўпиялыќ принциптерін саќтауєа їйрету;
- бір командада жўмыс істеу жəне лидерлік сапа машыєын бекітуге їйрету.
Білім берудіѕ тїпкілікті нəтижелері
Тыѕдарман:
• республикада жаќ-бет хирургиялыќ жəрдемді, жедел жəне шўєыл жəрдем
кґрсету жўмыстарын ўйымдастырудыѕ жалпы мəселелерін;
• негізі аурулардыѕ этиологиясын, патогенезін, клиникалыќ симптоматикасын,
олардыѕ профилактикасын, диагностикасын, емдеу принциптерін, жаќ-бет
хирургиясыныѕ клиникасындаєы шекаралыќ жаєдайлардыѕ клиникалыќ симптоматикасын;
• шўєыл жаєдайлар, хирургиялыќ аурулар, жаќ-бет аймаєыныѕ жараќаттары
кезіндегі диагностикалау мен шўєыл жəрдем кґрсету негіздерін;
• реаниматология негіздерін: ќанайналымныѕ кенеттен тоќтауы, жіті тыныс алу
жеткіліксіздігі, аллергиялыќ, комалыќ жаєдайлар, їсу, суєа бату жəне электрлі
жараќаттар кезіндегі жїргізілетін реанимацияныѕ негізгі əдістерін;
• госпитальєа дейінгі кезеѕде ќолданылатын жалпы жəне жергілікті анестезияныѕ
негіздерін;
• жіті аурулар, бас жараќаттары, бассїйектіѕ бет бґлімініѕ, мойынныѕ, кеуденіѕ,
ќўрсаќ ќуысы аєзаларыныѕ, тірек-ќимыл аппаратыныѕ, нерв жїйесініѕ
жараќаттары, ќўлаќ, тамаќ жəне мўрынныѕ жіті аурулары мен жараќаттары,
термиялыќ заќымданулар, экзогенді жіті уланулар, ауыз ќуысы мен тістіѕ аурулары мен жараќаттары кезіндегі диагностика мен шўєыл жəрдем кґрсету
негіздерін білуі тиіс.
7
Резидент:
хаттамаєа сəйкес жаќ-бет патологиясымен сырќаттанатын науќастарды тексеру
кезінді ќажетті зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерді таєайындауды;
• эндоскопиялыќ, рентгенологиялыќ жəне ультрадыбысты зерттеу əдістерініѕ,
МРТ, КТ мəліметтерін тїсіндіруді;
• зерттеудіѕ зертханалыќ əдістерініѕ нəтижелерін тїсіндіруді;
• хаттамаларєа сəйкес саралау диагностикасын ґткізуді, клиникалыќ диагнозды
негіздеуді, адекватты терапияны таєайындауды;
• жаќ-бет аймаєыныѕ заќымдануы кезінде жїргізілетін реанимациялыќ шаралардыѕ кґлемі мен реттілігін аныќтауды, шўєыл жəрдем кґрсетуді;
• жаќ-бет аймаєыныѕ патологиясымен сырќаттанатын науќастардыѕ шўєыл
хирургиялыќ ауруларын, ќабылдау бґлімінде жəне госпитальєа дейін науќастардыѕ ґміріне ќауіп тґнетін жаєдайларды;
• жаќ-бет аймаєыныѕ патологиясымен сырќаттанатын науќастарды операция алдында адекватты дайындауды, науќасты операциядан кейін кїтім жасауды;
• шўєыл операциялыќ əрекеттердіѕ кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдерін
аныќтауды;
• жаќ-бет аймаєыныѕ патологиясы бар науќастарєа жїргізілетін гемотрансфузия кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдерін аныќтауды, ґткізу ережелерін,
гемотрансфузиялыќ асќынулардыѕ симптоматикасын жəне оларды емдеу
əдістерін;
• жаќ-бет аймаєыныѕ аурулары бар науќастарєа жəне сау адамдарєа диспансеризация ґткізуді;
• жаќ-бет аймаєына жасалатын əртїрлі хирургиялыќ əрекеттер кезінде жергілікті
жансыздандырудыѕ барлыќ тїрлерін ґткізуді;
• денсаулыќ саќтау заѕнамасында ќарастырылєан медициналыќ ќўжаттамаларды
рəсімдеуді їйреніп алуы ќажет.
•
Резидент:
жергілікті жансыздандырудыѕ, соныѕ ішінде жергілікті шеткі анестезияныѕ
барлыќ тїрін жасауєа;
• тісті алып тастаудыѕ типтік операциясын орындауєа;
• тісті алып тастаудыѕ атипиялыќ операциясын орындауєа;
• тіс тїбірініѕ ўшын резекциялау операциясын жасауєа;
• альвеолоэктомия (экзостоздар кезінде) операциясын жасауєа;
• тґменгі їшінші маляр аймаєындаєы капюшонды кесіп алу операциясын
орындауєа;
• тісті алып тастаєаннан кейінгі кеткен ќанды тоќтатуєа;
• альвеолитті емдеуге;
• периостотомияны жасауєа (сїйектіѕ сыртќы ќабыєыныѕ астындаєы абсцесс);
• сілемейбездіѕ тїтіктерін сїѕгілеуге;
• тґменгі жаќсїйектіѕ шыєып кеткен буындарын ќалпына келтіруге;
• жараќат кезінде шыєып кеткен тісті орнына келтіруге жəне бекітуге;
4 Пластика бровей, в
том числе у детей
Пластика бровей на скрытой сосудистой ножке. Пластика брови лоскутом на ножке с другой брови. Пластика
брови лоскутом на открытой ножке из волосистой части
головы.
5 Пластика век, в том
числе у детей
Пластические операции при рубцовых деформациях век
путем перемещения треугольных лоскутах. Устранение
рубцового выворота век перемещением лоскута на ножке с соседних участков. Устранение выворота нижнего
века при помощи свободной пересадки расщепленного
трансплантата. Формирование века из кожно – жирового трансплантата на ножке. Блефаропластика.
6 Хирургическое
лечение возрастных
изменений лица
Традиционная подтяжка тканей лица fase –lift. Эндоскопическая подтяжка лица. Коррекция носо – губной
складки.
7 Оперативные методы
лечения при врожденных расщелинах
верхней и нижней
губы, в том числе у
детей
Хейлопластика. Способы хейлопластики. Техника
выполнения операции. Предоперационная подготовка больных. Послеоперационный уход. Ошибки при
проведении операции. Осложнения после операции.
Инструментарий и шовный материал. Профилактика
осложнений.
Операция при двойной губе. Операция при утолщенных
8 Операции при деформациях губ, в том губах. Операция при отвисшей нижней губе. Операция
числе у детей
при укороченной уздечке губы. Операции при микростоме, макростоме.
9 Операции на носу, в
том числе у детей
Ринопластика при седловидном носе. Ринопластика при
горбатом носе. Ринопластика при широком носе. Ринопластика при искривленном носе. Ринопластика свободной пересадкой части ушной раковины. Ринопластика
лоскутом на ножке со лба.
Тотальная ринопластика филатовским стеблем. Устранение глубоких атрезий в полости носа.
10 Операция при параличе мимических
мышц
Миопластика лоскутом из височной мышцы. Миопластика лоскутом из собственно- жевательной мышцы.
Комбинированная мио – и фасциопластика. Статистическое подвешивание парализованных частей лица.
•
8
11 Восстановительные Метод выделения ствола лицевого нерва из фаллопиеоперации при пового канала с применением микрохирургической технивреждениях лицевого ки. Транспозиция веточки лицевого нерва.
нерва
Всего: 60 часов
125
4.10 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору.
«Эстетическая хирургия»
•
•
•
4.10.1 Примерный план лекций
•
•
№
Тема
1
Общие принципы пластических операций. Хирургическая анатомия лицевого
нерва и мимических мыщц.
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
2 на ушной раковине, бровях, веках и при деформациях носа, в том числе у детей.
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
3
при возрастных изменениях лица.
•
•
•
•
•
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
4 при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях губы и неба, в том
числе у детей.
•
5
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при повреждениях мимических мышц, лицевого нерва, в том числе у детей.
•
6
Принципы планирования и методы проведения контурной пластики, в том
числе у детей.
•
•
Всего: 12 часов
4.10.2 Примерный план практических занятий
№
Тема
Содержание
1 Анатомо-физиологические особенности
тканей лица
Особенности кожи лица. Иннервация и кровоснабжение. Лимфатическая система и мускулатура лица.
2 Особенности обеспечения пластических операций в
челюстно-лицевой
области
Планирование пластических операций. Виды пластических операций. Определение силовых линий. Подготовка операционного поля. Скальпели и приемы пользования ими. Техника планирования и выполнения разрезов.
Требования атравматизма краёв раны. Гемостаз. Выбор
шовного материала и иглы. Техника наложения швов.
3 Восстановительнореконструктивные
операции на ушной
раковине, в том числе
у детей
Классификация дефектов и деформаций ушных раковин.
Исправление врожденных деформации ушных раковин.
Операции при чрезмерно отстоящих и уплощенных
ушных раковинах (лопоухость). Формирование ушной
раковины при недоразвитии ее. Восстановление приобретенных дефектов и деформаций ушных раковин.
124
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
сыныќтар кезінде жаќсїйектерді уаќытша иммобилизациялауєа;
жаќсїйек сыныќтарын сымды шендеуіштермен бекітуге;
жўмсаќ тіндер кемістігі жоќ жаќ-бет аймаєыныѕ беткей жараќаттарын хирургиялыќ ґѕдеуге;
жаќ-бет аймаєыныѕ заќымданулары кезінде ауыз ќуысын гигиеналыќ ґѕдеуге;
жаќ-бет аймаєыныѕ заќымдануларымен сырќаттанатын науќастарды тамаќтандыруєа;
кистотомия операциясын орындауєа;
кистоэктомия операциясын орындауєа;
беттегі, ауыз ќуысындаєы беткей орналасќан ісіктерді (папиллома, фиброма)
алып тастауєа, биопсия алуєа;
тілдіѕ жəне жоєарєы ерінніѕ ќысќа жїгеншігі кезінде операция жасауєа;
сабаќшалы ќиындыны ќолданумен жаќ-бет аймаєын ќалпына келтіру пластикалыќ операцияларды орындауєа;
жаќ-бет аймаєындаєы тіндерді еркін жамауєа: сїйектерді, шеміршектерді еркін
жамауєа;
жаќсїйектердіѕ туа біткен жəне жїре пайда болєан аќауларын, деформацияларын жоюєа, дистракциялыќ жəне компрессиялыќ əдістерді орындауєа;
стоматологиялыќ имплантацияларєа: имплантацияныѕ бір жəне екі кезеѕді
əдістерін орындауєа;
жаќсїйекасты сілекейбездіѕ экстирпациясын орындауєа;
тґменгі жаќсїйектіѕ операциядан кейінгі кемісітігін жамау кезінде сїйек аутотранспланттанттарын еркін ауыстырып салуєа;
ўрттаєы эпидермальдыќ кистаны алып тастауєа;
трахеостомияны орындауєа;
жаќ-бет аймаєыныѕ жəне мойынныѕ іріѕді лимфадениті мен аденофлегмонасын ашуєа;
жаќ-бет аймаєыныѕ ќатерлі жəне ќатерсіз ісіктерін алып тастауєа жəне тіндерді
бір кезеѕмен ќалпына келтіруге;
остеосинтездіѕ замануи əдістерін ќолдана отырып бет ќаѕќасыныѕ сыныќтарын
емдеуге;
бет ќаѕќасыныѕ сїйектеріне жасалатын ќалпына келтіру операцияларына: донор аймаєынан тері-бўлшыќет-сїйек кескіндерін ќолдана отырып бассїйектіѕ,
беттіѕ жоєарєы, ортаѕєы жəне тґменгі аймаќтарыныѕ жараќаттан кейінгі деформацияларын жоюєа;
толыќ жəне жартылай аќаулар кезінде ќўлаќ ќалќанын ќалпына келтіруге;
жоєарєы ерін мен таѕдайдыѕ туа біткен ќоянжырыєын емдеуге;
жоєарєы жəне тґменгі жаќсїйектіѕ альвеолярлы ґсінділерін ќалпына
келтіруге;
жергілікті тіндерді ќолдана отырып жоєарєы жəне тґменгі ќабаќты ќалпына
келтіру операциясын (блефаропластика) жасауєа;
кґрші жатќан тіндерді (ротациялыќ кескінді) ќолдана отырып бастыѕ шаш
бґліміндегі їлкен аќауларды жоюєа;
9
•
•
•
•
•
•
•
толыќ жəне жартылай кемістіктер кезінде мўрынды ќалпына келтіруге,
мўрынныѕ пішіні ґзгерген жаєдайда операция (ринопластика) жасауєа;
бет нервініѕ тармаќтарын саќтай отырып шыќшытбезді алып тастауєа;
кґз жасы жолдарын ќалпына келтіру операциясын жасауєа;
ќозєалмайтын жəне баяу ќозєалатын тґменгі жаќсїйектіѕ функциясын ќалпына
келтіруге;
тістїйістіѕ бўзылуымен (ортогнатика) байланысты тґменгі жəне жоєарєы
жаќсїйекке ортодонтиялыќ емдеумен ќатар операция жасауєа;
бет пропорциясы бўзылєан жаєдайда бет ќаѕќасына сїйек-пластикалыќ операция жасауєа;
одонтогенді абсцесстерді, беттіѕ жəне мойынныѕ флегмоналарын ашуєа
машыќтануы ќажет.
2 Пəн саєаттарын бґлу
Ќайта даярлау
Аудиториялыќ саєаттар
Пəндер
Барлыєы
Дəрістер
Практикалыќ ТҐЖ
саєаттар
Стационардаєы жаќ-бет хирургиясы
288
36
252
144
Амбулатория-емханадаєы жаќбет хирургиясы
216
32
184
108
Саєаттардыѕ жалпы саны
504
68
436
252
3
Принципы планирования и методы проведения дентальной имплантации у
детей.
Всего: 12 часов
4.9.2. Примерный план практических занятий
№
Тема
1 Поднадкостничная
имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика.
Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления поднадкостничных имплантатов. Осложнения и
их лечение.
2 Внутрикостно
-поднадкостничная
имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика.
Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления внутрикостно -поднадкостничных имплантатов.
Осложнения и их лечение.
3 Чрескостная
имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика.
Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления чрескостных имплантатов. Осложнения и их
лечение.
4 Рамусная
имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика.
Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления рамусных имплантатов. Осложнения и их лечение.
5 Внутрислизистая
имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика.
Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления внутрислизистых имплантатов. Осложнения и их
лечение.
6 Подслизистая
имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика.
Подготовка к хирургическому этапу. Методика
установления подслизистых имплантатов. Осложнения
и их лечение.
Біліктілік арттыру
Аудиториялыќ саєаттар
Таќырыбы
Жаќ-бет хирургиясыныѕ ґзекті
мəселелері
Барлыєы Дəрістер
72
12
Практикалыќ ТҐЖ
саєаттар
60
36
Содержание
7 Дентальная
Внутрикостные имплантаты зубов. Виды. Показания.
имплантация у детей Противопоказания. Местная диагностика. Подготовка
к хирургическому этапу. Методика установления
внутрикостных имплантатов плоской и круглой формы.
Осложнения и их лечение.
Всего: 60 часов
10
123
5
6
7
8
9
губы, в том числе у
детей
Инструментарий и шовный материал. Профилактика
осложнений.
Операции при врожденных деформациях
губ, в том числе у
детей
Операция при двойной губе. Операция при утолщенных губах. Операция при отвисшей нижней губе. Операция при укороченной уздечке губы. Операции при
микростоме, макростоме.
Пластика губ при
приобретенных
дефектах и деформациях, в том числе у
детей
Операции устранение рубцов на верхней и нижней
губе со свободной пересадкой расщепленного кожного трансплантата. Пластика губы лоскутом на ножке,
взятым с другой губы. Пластика губ лоскутом на двух
ножках. Пластика губ и подбородка филатовским стеблем.
Оперативные методы
лечения при врожденных расщелинах
твердого и мягкого
неба, в том числе у
детей
Ураностафилопластика. Способы ураностафилопластики. Техника выполнения операции. Предоперационная подготовка больных. Послеоперационный уход.
Ошибки при проведении операции. Осложнения после
операции. Инструментарий и шовный материал. Профилактика осложнений.
№
Таќырыбы
Стационардаєы жаќ-бет хирургиясы
1
Жаќ-бет хирургиясындаєы асептика мен антисептиканыѕ ќазіргі принциптері.
2
Жаќ-бет аймаєындаєы хирургиялыќ операциялар, тїрлері.
3
Жаќ-бет аймаєына жасалатын операциялар кезіндегі жансыздандыру тїрлері
мен оларды ќолдану тїрлері, балалардаєы ерекшеліктері.
4
Жаќ-бет аймаєындаєы абсцесстер мен флегмоналар. Іріѕді инфекциялардыѕ
таралу жолдары.
5
Одонтогенді синуситтер. Жїргізу тəсілі.
6
Сілекей-тас ауруы, оныѕ ішінде балалардаєы. Жїргізу тəсілі.
7
Жаќ-бет аймаєы мен мойындаєы лимфадениттер мен аденофлегмоналар, оныѕ
ішінде балалардаєы.
8
Жаќ-бет аймаєыныѕ жараќаттан заќымдануы кезіндегі асќынулар, олардыѕ
емі мен алдын алу, оныѕ ішінде балалардаєы.
9
Сілекейбездіѕ ќатерлі жəне ќатерсіз ісіктері, оныѕ ішінде балалардаєы.
10
Контурная пластика
дефектов лица
Жаќ-бет аймаєындаєы туа біткен жəне жїре пайда болєан аќаулар мен деформациялар.
11 Жаќ-бет аймаєына жасалатын ќалпына келтіру операциялары.
Контурная пластика дефектов лица Филатовским стеблем. Свободная пересадка жира. Контурная пластика
хрящем. Контурная пластика вкладышами из пластмассы.
4.9 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору.
«Дентальная имплантация. Выбор конструкции импланта.
Методика имплантации»
4.9.1 Примерный план лекций
Тема
1 Диагностика и показания к дентальной имплантации.
2
3.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
Пластика неба при
Закрытие дефекта неба местными тканями. Пластика
дефектах, возникаю- неба филатовским стеблем. Фарингопластика.
щих после уранопластики, в том числе у
детей.
Всего: 60 часов
№
3 Ќайта даярлау пəндерініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне мазмўны
Принципы планирования и методы проведения дентальной имплантации у
взрослых.
122
12
Жаќсїйектердіѕ жїре пайда болєан жəне туа біткен кемістіктері мен деформациялары, оныѕ ішінде балалардаєы.
13
Жаќсїйек кемістіктері мен деформацияларын дистракциялыќ
компрессиялыќ емдеу əдістері, балалардаєы ерекшеліктері.
жəне
13 Трансплантациялау принциптері мен əдістері, балалардаєы ерекшеліктері.
14
Їш тармаќты жəне бет нервтерініѕ аурулары мен заќымдануын кешенді жолдармен емдеудегі хирургиялыќ əдістер, балалардаєы ерекшеліктері.
Стоматологиялыќ имплантация: кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері, им15 плантаттар тїрлері. Имплантацияєа науќастарды дайындау. Стоматологиялыќ
имплантациядан кейін науќастарды ќадаєалау, балалардаєы ерекшеліктері.
16
Операциялыќ емдеудіѕ инновациялыќ əдістері. Эндовидеохирургия, телемедицина.
17
Жаќ-бет хирургиясындаєы реконструктивті-ќалпына келтіру операциялары,
оныѕ ішінде балалардаєы.
11
18
Жартылай жəне толыќ кемістіктер кезінде ќўлаќ ќалќанын ќалпына келтіру,
оныѕ ішіндегі балалардаєы кемістіктер.
4.8 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору.
«Восстановительные пластические операции на лице»
19
Жоєарєы ерін мен таѕдайдыѕ туа біткен ќоянжырыєын емдеу, балалардаєы
ерекшеліктері.
4.8.1 Примерный план лекций
Жергілікті тіндерді ќолдану арќылы жоєарєы жəне тґменгі ќабаќтардыѕ
20 ќалпына келтіру операциялары (блефаропластика), оныѕ ішіндегі
балалардаєы.
№
Тема
1
Анатомо-физиологические особенности тканей лица. Общие принципы
пластических операций.
21
Мўрын пішіні ґзгерген кезде жасалатын операциялар (ринопластика),
балалардаєы ерекшеліктері.
2
22
Беттіѕ пропорциясы бўзылєан кезде бет ќаѕќасына жасалатын сїйекпластикалыќ операциялар, балалардаєы ерекшеліктері.
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций на
ушной раковине, бровях, веках и при деформациях носа, в том числе у детей.
3
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при возрастных изменениях лица.
Мимикалыќ бўлшыќеттердіѕ ќимылы бўзылєан кезде жасалатын ќалпына
келтіру операциялары; бет нервініѕ заќымдануы (салдану, əртїрлі парез23
дер) кезінде микрохирургиялыќ техниканы ќолдану арќылы жасалатын
операциялыќ ем.
Барлыєы: 36 саєат
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
4 при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях губы и неба, в том
числе у детей.
5
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при повреждениях мимических мышц, лицевого нерва, в том числе у детей.
6
Принципы планирования и методы проведения контурной пластики, в том
числе у детей.
Амбулатория-емханадаєы жаќ-бет хирургиясы
1
ЌР амбулатория-емханалыќ ќызметті ўйымдастыру. Госпитальєа дейінгі кезеѕде стоматологиялыќ, жаќ-бет хирургиялыќ жəрдем кґрсетуді ўйымдастырудыѕ негізгі принциптері.
2
Ќазіргі жаєдайларда стационардыѕ орнын басатын технологиялар.
3
Ауыз ќуысыныѕ, тістіѕ, ќызылиектіѕ жіті хирургиялыќ патологиялары кезінде,
соныѕ ішінде балаларда дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін
дəрігер əрекеті.
4
Беттіѕ жўмсаќ тіндерініѕ жіті хирургиялыќ патологиялары кезінде, соныѕ
ішінде балаларда дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер
əрекеті.
5
Жоєарєы жəне тґменгі жаќсїйектіѕ, иектіѕ жіті хирургиялыќ патологиялары кезінде, соныѕ ішінде балаларда дəлелдемелі медицина тўрєысынан
кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
6
Мойынныѕ иектіѕ жіті хирургиялыќ патологиялары кезінде, соныѕ ішінде балаларда дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
7
8
Всего: 12 часов
4.8.2 Примерный план практических занятий
№
Тема
Содержание
1
Операция при параличе мимических
мышц
Миопластика лоскутом из височной мышцы. Миопластика лоскутом из собственно- жевательной мышцы.
Комбинированная мио – и фасциопластика. Статистическое подвешивание парализованных частей лица.
2
Восстановительнореконструктивные
операции на ушной
раковине, в том числе
у детей
Классификация дефектов и деформаций ушных раковин. Формирование ушной раковины при недоразвитии ее. Восстановление приобретенных дефектов и
деформаций ушных раковин.
Ќўлаќмаѕы аймаєыныѕ жіті хирургиялыќ патологиялары кезінде, соныѕ
ішінде балаларда дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер
əрекеті.
3
Хирургическое
лечение возрастных
изменений лица
Традиционная подтяжка тканей лица fase –lift. Эндоскопическая подтяжка лица. Коррекция носо – губной
складки.
Ќантамырлардыѕ жіті хирургиялыќ патологиялары кезінде (жіті флеботромбоздар, тромбофлебиттер, артерия эмболиясы), соныѕ ішінде балаларда
дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
4
Оперативные методы
лечения при врожденных расщелинах
верхней и нижней
Хейлопластика. Способы хейлопластики. Техника выполнения операции. Предоперационная подготовка
больных. Послеоперационный уход. Ошибки при проведении операции. Осложнения после операции.
12
121
17 Аллопластика височПоказания. Предоперационная подготовка. Методино-нижнечелюстного
ка операции. Послеоперационный уход. Ошибки и
сустава при деформи- осложнения. Профилактика.
рующем артрозе, в том
числе у детей
18 Аллопластика височно-нижнечелюстного
сустава при анкилозе,
в том числе у детей
Показания. Предоперационная подготовка. Методика операции. Послеоперационный уход. Ошибки и
осложнения. Профилактика.
19 Аллопластика височПоказания. Предоперационная подготовка. Методино – нижнечелюстного ка операции. Послеоперационный уход. Ошибки и
сустава при переломах осложнения. Профилактика.
мыщелкового отростка
нижней челюсти, в том
числе у детей
9
Ауыздыѕ, мўрынныѕ, кґздіѕ, бастыѕ шаш бґлімініѕ соєылуы, жараќаттары,
жануарлар тістеп алєан жараќаттар, їсу, кїю кезінде, соныѕ ішінде балаларда
дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
Бассїйектіѕ бет бґліміндегі сїйектердіѕ, жоєарєы жəне тґменгі жаќсїйектердіѕ,
10 буындардыѕ сыныќтары кезінде, соныѕ ішінде балаларда дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
11
Жараќаттыќ остеомиелит кезінде, соныѕ ішінде балаларда дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
12
Буынныѕ шыєуы, ойнамалы шыєуы кезінде, соныѕ ішінде балаларда
дəлелдемелі медицина тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
13
Бет нервініѕ заќымдануы кезінде дəлелдемелі медицина тўрєысынан
кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
14
Балалардаєы туа біткен ќисыќмойын кезінде дəлелдемелі медицина
тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
Показания. Предоперационная подготовка. Методи20 Аллопластика височно – нижнечелюстного ка операции. Послеоперационный уход. Ошибки и
сустава при удалении осложнения. Профилактика.
опухолей, диспластических процессах и
концевых дефектах
нижней челюсти, в том
числе у детей
Заќымданєан тісті, ауыз ќуысындаєы, жўтќыншаќтаєы, сыртќы есту
15 жолындаєы, мўрын ќуысындаєы бґгде денелерді, соныѕ ішінде балаларда
дəлелдемелі медицина тўрєысынан оларды аныќтау жəне алып тастау.
21 Реабилитация больных Лекарственная терапия, физиотерапия, миогимнастика, массаж, лечебная физкультура, ортопедическое и
после аллопластика
височно-нижнечелюс- ортодонтическое лечение.
тного сустава, в том
числе у детей
3.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны
22 Контурная пластика
дефектов лица
Контурная пластика дефектов лица Филатовским стеблем. Свободная пересадка жира. Контурная пластика
хрящем. Контурная пластика вкладышами из пластмассы.
Всего: 60 часов
120
Кґру аєзаларыныѕ жараќаттары, кґзмаѕындаєы гематомалар, сыныќтар мен
16 мўрын сыныќтары кезінде, соныѕ ішінде балаларда дəлелдемелі медицина
тўрєысынан кґрсетілетін дəрігер əрекеті.
Барлыєы: 32 саєат
№
Таќырыбы
Мазмўны
1
Жаќ-бет
хирургиясындаєы
асептика мен
антисептиканыѕ
ќазіргі принциптері
Стационардаєы жаќ-бет хирургиясы
Хирург ќолын жəне операциялыќ блокты дайындау.
Ќўрал-жабдыќтарды жəне таѕу материалдарын дезинфекциялау жəне зарарсыздандыру. Хирург-стоматолог
практикасындаєы антисептикалыќ ерітінділер. Ќолды
гигиеналыќ жəне хирургиялыќ ґѕдеудіѕ ќазіргі əдістері,
операция жасайтын аймаќты ґѕдеуге арналєан ќазіргі
антисептиктер, химиялыќ, физикалыќ дезинфекциялар
варианттары жəне зарарсыздандыру, ОЗБ жабдыќтау,
кадрлармен толыќтыру, зарарсыздандыру алдындаєы
дайындыќ.
13
2
3
4
5
Жаќ-бет
аймаєындаєы жансыздандыру тїрлері,
балалардаєы
ерекшеліктері
Жансыздандыру тїрлері, жаќ-бет аймаєына жасалатын операциялар кезінде оларды ќолдану кґрсетімдері,
балалардаєы ерекшеліктері. Хирургиялыќ стоматологияда ауырсыну мəселелерін шешу. Ауырсыну туралы
тїсінік. Жансыздандыруды жїргізу кезінде дəрігердіѕ
алдында кездесетін мəселелері. Жансыздандырудыѕ
принциптері.
Жалпы жансыздандыруды жїргізу
ерекшеліктері
Науќастарды наркозєа дайындау жəне кґрсетімдері.
Жалпы жансыздандыруды орындау жаєдайлары (атаралгезия, нейролептаналгезия, ине шаншып емдеу, электроаналгезия). Жалпы соматикалыќ патологиялармен
сырќаттанатын науќастарда, жїкті əйелдерде, емізетін
əйелдерде анестезияны жїргізу ерекшеліктері. Жалпы
жансыздандырумен хирургиялыќ əрекеттерді орындауєа
науќастарды іріктеу. Емхана жаєдайында ќысќа уаќытты
интубациялыќ емес наркоздарды жəне стационарда
интубациялыќ наркозды жїргізу мїмкіншіліктері. Жалпы жансыздандыру кґрсетімдері, жалпы жансыздандыруды жїргізу алдында науќастарды клиникалыќ жəне
параклиникалыќ тексеру. Балаларда жалпы жансыздандыруды жїргізу ерекшеліктері.
Жергілікті жансыздандыру
Жаќ-бет
хирургиясындаєы
жергілікті
анестезияныѕ
асќынулары
Жергілікті жансыздандыруєа арналєан аспаптар.
Хирургиялыќ стоматологиядаєы жергілікті анестетиктер. Хирургиялыќ стоматологиядаєы инфильтрациялыќ
анестезиялар. Тґменгі жаќсїйекке ауыз ќуысы арќылы
жасалатын ґткізгіштік анестезия. Тґменгі жаќсїйек
нервініѕ тармаќтарына ауыздан тыс жасалатын
ґткізгіштік анестезия. Жоєарєы жаќсїйекке ауыз ќуысы
арќылы жасалатын ґткізгіштік анестезия. Жоєарєы
жаќсїйек нервіне ауыздан тыс жасалатын анестезия.
Балаларда ќолданылатын жергілікті анестезияныѕ
ерекшеліктері.
Тґменгі жаќсїйекке жасалатын инъекциялыќ жансыздандырудыѕ шайнау бўлшыќеттерініѕ, тґменгі жаќсїйек
нервініѕ жəне оныѕ тармаќтарыныѕ заќымдануымен
кґрініс табатын жергілікті асќынулар. Жоєарєы жаќсїйекке жасалатын инъекциялыќ жансыздандырудыѕ
ќан тамырлардыѕ, жоєарєы жаќсїйек нервініѕ жəне
оныѕ тармаќтарыныѕ заќымдануымен кґрініс табатын
жергілікті асќынулар. Профилактикасы, емі. Жаќ-бет
аймаєына жасалатын анестезия кезінде туындайтын
14
9 Хирургическое
лечение возрастных
изменений лица
Традиционная подтяжка тканей лица fase –lift. Эндоскопическая подтяжка лица. Коррекция носо – губной
складки.
10 Оперативные методы
лечения при врожденных расщелинах верхней и нижней губы, в
том числе у детей
Хейлопластика. Способы хейлопластики. Техника
выполнения операции. Предоперационная подготовка больных. Послеоперационный уход. Ошибки при
проведении операции. Осложнения после операции.
Инструментарий и шовный материал. Профилактика
осложнений.
11 Операции при врожденных деформациях
губ, в том числе у
детей
Операция при двойной губе. Операция при утолщенных губах. Операция при отвисшей нижней губе. Операция при укороченной уздечке губы. Операции при
микростоме, макростоме.
12 Пластика губ при приобретенных дефектах
и деформациях, в том
числе у детей
Операции устранение рубцов на верхней и нижней
губе со свободной пересадкой расщепленного кожного трансплантата. Пластика губы лоскутом на ножке,
взятым с другой губы. Пластика губ лоскутом на двух
ножках. Пластика губ и подбородка филатовским стеблем.
13 Оперативные методы
лечения при врожденных расщелинах твердого и мягкого неба, в
том числе у детей
Ураностафилопластика. Способы ураностафилопластики. Техника выполнения операции. Предоперационная подготовка больных. Послеоперационный уход.
Ошибки при проведении операции. Осложнения после операции. Инструментарий и шовный материал.
Профилактика осложнений.
14 Пластика неба при де- Закрытие дефекта неба местными тканями. Пластика
фектах, возникающих неба филатовским стеблем. Фарингопластика.
после урано-пластики,
втом числе у детей
15 Костная пластика
Показания. Подготовка больного. Методика взятия
костного трансплантата. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
16 Аллопластика височно – нижнечелюстного
сустава, в том числе у
детей
Анатомо-физиологические особенности и биомеханика нижнечелюстного сустава. Методы обследования
и подготовка больных к аллопластике. Методика заготовки и обработки костнопластического материала
для аллопластики. Основные принципы и особенности аллопластики. Показания и противопоказания к
аллопластике.
119
4.7.2 Примерный план практических занятий
№
Тема
жалпы асќынулар. Хирургиялыќ стоматологиядаєы
жергілікті жансыздан-дырудыѕ мəселелері жəне олардыѕ
дамы. Жергілікті жансыздандыру кезінде туындайтын
жергілікті асќынулардыѕ алдын алу жəне оларды емдеу
варианттары: альвеолярлы тґменгі нервтіѕ, тіл, кґзасты
нервтерініѕ жараќаттыќ невриттері, кґзастылыќ, ўрт
жəне самайасты аймаќтарыныѕ жўмсаќ тіндерініѕ гематомасы, гемодинамиканыѕ бўзылуы (талма, коллапс),
анестезиялыќ препараттардыѕ уыттыќ əсерініѕ симптомдары.
Содержание
1 Пластика местными
тканями, в том числе
у детей
Пластика встречными треугольными лоскутами. Пластика лоскутом на одной ножке. Пластика лоскутами с
соседних участков. Показания. Подготовка больного.
Методика проведения операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
2 Свободная пересадка
кожи на лицо, в том
числе у детей
Техника взятия кожного трансплантата. Показания.
Подготовка больного. Методика проведения операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
6
Ґткізгіштік анестезиялар
Ґткізгіштік анестезиялар: тїрлері, ќолдану кґрсетімдері,
туындайтын асќынулары, балалардаєы ерекшеліктері.
Əртїрлі анестетиктерді ќолданумен бірге жїргізілетін
инфильтрациялыќ (жўмсаќ тіндер, сілемейасты, сїйектіѕ
сыртќы ќабыєы асты, сїйекішілік, интралигаментарлы)
жəне ґткізгіштік анестезияныѕ варианттары: торусальды, мандибулярлы, ментальды, Гоу-Гейтс, АкинозиВазирани туберальды, инфраорбиталыќ, самайастылыќ.
Балалардаєы ґткізгіштік анестезиялар.
7
Жаќ-бет аймаєыныѕ
іріѕді ќабыну
процесстерініѕ
ќазіргі жіктемесі
Жіті жəне созылмалы периодонтит, жіті жəне созылмалы остеомиелит, жаќ-бет аймаєыныѕ абсцесстері мен
флегмоналары, сілекейбездіѕ ќабыну аурулары, жоєарєы
жаќсїйек ќойнауыныѕ ќабынуы, СТЖБ артриттері,
спецификалыќ ќабыну аурулары. Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісініѕ ерекшеліктері. Диагностикасы, микробиологиялыќ зерттеу, кешенді ем.
Балалардаєы жаќ-бет аймаєыныѕ іріѕді-ќабыну процессі
аєымыныѕ ерекшеліктері. Іріѕді инфекциялардыѕ таралу жолдары, оныѕ ішінде балалардаєы.
8
Маргинальды
периодонттыѕ хирургиясы
Маргинальды периодонт ауруыныѕ жіктемесі, диагностикасы, хирургиялыќ ем кґрсетімдері мен ќарсы
кґрсетімдері, науќастарды операцияєа дайындау кезеѕдері. Маргинальды периодонт аурулары кезіндегі
гингивалыќ, мукогингивалыќ жəне остеомукогингивалыќ хирургияны жїргізу кґрсетімдері, операциялыќ
əрекеттіѕ əдістемелері. Операцияєа науќастарды
дайындау: кəсіби гигиена, эндодонтия, тістерді шендеу, тістерді іріктеп тегістеу, ауыз ќуысыныѕ жўмсаќ
тіндері мен жаќсїйектердіѕ альвеолярлы ґсінділеріне
хирургиялыќ емніѕ əртїрлі варианттарын жїргізу.
Диспансерлік баќылау.
3 Пластика филатовским Техника формирования филатовского стебля. Способы
стеблем
использования филатовского стебля. Показания. Подготовка больного. Методика проведения операции.
Осложнения. Ошибки. Профилактика.
4 Устранение обширных Пластика облысевшего участка в области лобно – височной полосы забраловидным лоскутом из теменной
дефектов волосистой
области. Закрытие дефекта волосистой части головы
части головы
встречными треугольными лоскутами по А.А. Лимбергу. Реплантация скальпа.
5 Операция при параличе мимических
мышц
Миопластика лоскутом из височной мышцы. Миопластика лоскутом из собственно- жевательной мышцы.
Комбинированная мио – и фасциопластика. Статистическое подвешивание парализованных частей лица.
6 Восстановительнореконструктивные
операции на ушной
раковине, в том числе
у детей
Классификация дефектов и деформаций ушных раковин. Формирование ушной раковины при недоразвитии ее. Восстановление приобретенных дефектов и
деформаций ушных раковин.
7 Пластика бровей, в том Пластика бровей на скрытой сосудистой ножке. Плачисле у детей
стика брови лоскутом на ножке с другой брови. Пластика брови лоскутом на открытой ножке из волосистой части головы.
8 Пластика век, в том
числе у детей
Пластические операции при рубцовых деформациях
век путем перемещения треугольных лоскутах. Устранение рубцового выворота век перемещением лоскута
на ножке с соседних участков. Устранение выворота
нижнего века при помощи свободной пересадки расщепленного трансплантата. Формирование века из
кожно-жирового трансплантата на ножке. Блефаропластика.
118
15
9
Периодонтиттердіѕ,
периоститтердіѕ
жəне остеомиелиттердіѕ саралау диагностикасы
Жаќсїйектердіѕ жіті одонтогенді периоститтерініѕ
клиникасы, диагностикасы, тґменгі жəне жоєарєы
жаќсїйектердегі аєымыныѕ ерекшеліктері. Себепті
тісті саќтап ќалу немесе жўлу арќылы жїргізілетін
емді жоспарлау. Себепті тісті операцияєа дайындау ерекшеліктері, анестезияны негіздеу. Жоєарєы
жəне тґменгі жаќсїйектіѕ вестибулярлы жəне оральды беткейлеріндегі периоститтер кезінде АХҐ
жїргізу варианттары, ќызылиекті вертикальды жəне
горизонтальды тілу. Ќабыну процессініѕ əртїрлі
фазаларындаєы одонтогенді периоститтерді жалпы
емдеудіѕ сызбанўсќасы зерттелуде. Жаќсїйектердіѕ
остеомиелиттері. Ќазіргі жіктемесі. Этиологиясы
мен патогенезі. Жіті одонтогенді остеомиелиттер
кезіндегі іріѕді ошаќтарды алєашќы хирургиялыќ
ґѕдеудіѕ əдістемелері. Ќабыну процессініѕ əртїрлі
фазаларындаєы одонтогенді остеомиелиттерді емдеудіѕ
сызбанўсќасы. Жаќсїйектердіѕ созылмалы одонтогенді
остеомиелиті, остеорадионекроз. Клиникасы, диагностикасы. Жаќсїйектердіѕ созылмалы одонтогенді
остеомиелитін емдеуді жоспарлау, дəрі-дəрмектермен
емдеу, хирургиялыќ жолдармен емдеу əдістері, секвестрэктомияны жїргізу мерзімдері, жараќаттарды операциядан кейін жїргізу. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќты
сараптау. ФТЕ.
10 Жаќ-бет аймаєыныѕ Жаќ-бет аймаєындаєы беткей жəне тереѕ шелді
кеѕістіктердіѕ клиникалыќ топографиясы. Абсцесстер
абсцесстері мен
мен флегмоналардыѕ клиникалыќ симптоматикасы,
флегмоналары
диагностикасы, анестезиологиялыќ ќўралды талєау.
Хирургиялыќ жолдармен ену, іріѕді жараќаттарды
жїргізу, дəрі-дəрмектермен емдеу. Ќабыну процессініѕ
əртїрлі фазасындаєы жаќ-бет аймаєыныѕ іріѕді
жараќаттарын дəрі-дəрмекпен жергілікті емдеу.
Екіншілікті ерте жəне кеш тігістерді салу кґрсетімдері.
Беттіѕ фурункулдері мен карбункулдері. Клиникасы, диагностикасы, анестезияны талєау, операциялыќ
жолдармен ену, жаќ-бет аймаєыныѕ фурункулі немесе карбункулін алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу. Дəрідəрмектермен емдеу ерекшеліктері, асќынулардыѕ алдын алу. Одонтогенді іріѕді-ќабыну процессініѕ ауыр
асќынулары. Медиастениттердіѕ жіктемесі, клиникасы,
диагностикасы, трахеостомия кґрсетімдері,
16
14 Оперативные методы
лечения при врожденных расщелинах
твердого и мягкого
неба, в том числе у
детей
Ураностафилопластика. Способы ураностафилопластики. Техника выполнения операции. Предоперационная подготовка больных. Послеоперационный уход.
Ошибки при проведении операции. Осложнения после
операции. Инструментарий и шовный материал. Профилактика осложнений.
15 Пластика неба при
Закрытие дефекта неба местными тканями. Пластика
дефектах, возникаю- неба филатовским стеблем. Фарингопластика.
щих после уранопластики, втом числе
у детей
Всего: 60 часов
4. 7 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору.
«Свободная пересадка тканей. Кожная пластика, виды кожных
трансплантатов. Показания к применению. Костно-пластические
операции на лицевом скелете»
4.7.1 Примерный план лекций
№
Тема
1 Анатомо-физиологические особенности тканей лица.
2 Общие принципы пластических операций.
3
Принципы планирования и методы восстановительных операций при обширных
дефектах волосистой части головы, в том числе у детей.
4
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при повреждениях мимических мышц, лицевого нерва, в том числе у детей.
5
Принципы планирования и методы проведения трансплантации костных и
хрящевых тканей, в том числе у детей.
6
Принципы планирования и методы проведения аллопластики при заболеваниях
височно-нижнечелюстного сустава, в том числе у детей.
7
Принципы планирования и методы проведения контурной пластики, в том
числе у детей.
8
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при врожденных дефектах и деформациях губ, в том числе у детей.
9
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
на ушной раковине, бровях, веках, в том числе у детей.
Всего: 12 часов
117
6 Пластика бровей, в
том числе у детей
Пластика бровей на скрытой сосудистой ножке. Пластика брови лоскутом на ножке с другой брови. Пластика брови лоскутом на открытой ножке из волосистой
части головы.
7 Пластика век, в том
числе у детей
Пластические операции при рубцовых деформациях век
путем перемещения треугольных лоскутах. Устранение
рубцового выворота век перемещением лоскута на ножке с соседних участков. Устранение выворота нижнего
века при помощи свободной пересадки расщепленного
трансплантата. Формирование века из кожно – жирового трансплантата на ножке. Блефаропластика.
8 Восстановительнореконструктивные
операции носа, в том
числе у детей
Ринопластика при седловидном носе. Ринопластика
при горбатом носе. Ринопластика при широком носе.
Ринопластика при искривленном носе. Ринопластика
свободной пересадкой части ушной раковины. Ринопластика лоскутом на ножке со лба.
Тотальная ринопластика филатовским стеблем. Устранение глубоких атрезий в полости носа.
9 Хирургическое
лечение возрастных
изменений лица
Традиционная подтяжка тканей лица fase –lift. Эндоскопическая подтяжка лица. Коррекция носо – губной
складки.
10 Оперативные методы
лечения при врожденных расщелинах
верхней и нижней
губы, в том числе у
детей
Хейлопластика. Способы хейлопластики. Техника
выполнения операции. Предоперационная подготовка больных. Послеоперационный уход. Ошибки при
проведении операции. Осложнения после операции.
Инструментарий и шовный материал. Профилактика
осложнений.
11 Операции при врожденных деформациях
губ, в том числе у
детей
Операция при двойной губе. Операция при утолщенных
губах. Операция при отвисшей нижней губе. Операция
при укороченной уздечке губы. Операции при микростоме, макростоме.
12 Операции при новообразованиях губ, в
том числе у детей.
Удаление слизистых кист на губе. Операция при ангиомах губ. Операции при раке губы.
13 Пластика губ при
приобретенных
дефектах и деформациях, в том числе у
детей
Операции устранение рубцов на верхней и нижней
губе со свободной пересадкой расщепленного кожного
трансплантата. Пластика губы лоскутом на ножке, взятым с другой губы. Пластика губ лоскутом на двух ножках. Пластика губ и подбородка филатовским стеблем.
116
хирургиялыќ жəрдем кґрсетуді ўйымдастыру жəне
кґкірекортаєа хирургиялыќ жолдармен енудіѕ тїрлері,
дренаждау
ерекшеліктері.
Жараќаттарды
дəрідəрмектермен ґѕдеу. Сепсис, синус-тромбоз, клиникасы, диагностикасы, емдеуді ўйымдастыру жəне жїзеге
асыру. Оральды созылмалы сепсис. Фокальды инфекция. Этиологиясы, патогенезі, диагностикасы, алдын
алу сатылары. Жаќ-бет аймаєыныѕ анаэробты инфекциялары. Жіктемесі, диагностикасы, хируругиялыќ емді
жоспарлау жəне оныѕ ерекшеліктері.
11 Одонтогенді
іріѕді-ќабыну
процесстерініѕ
асќынулары
Одонтогенді іріѕді-ќабыну процесстерініѕ ауыр
асќынулары.
Медиастениттер, сепсис, бет венасыныѕ флебиттері,
веналыќ синустардыѕ тромбозы. Клиникасы, диагностикасы, хирургиялыќ емді ўйымдастыру жəне
жїзеге асыру. Оральды созылмалы сепсис. Фокальды
инфекция. Этиологиясы, патогенезі, диагностикасы,
алдын алу сатылары Жаќ-бет аймаєындаєы жайылєан
флегмоналарды алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу операциялары, алдыѕєы жоєарєы медиастинотомия. Жаќ-бет
аймаєындаєы іріѕді жараќаттарды дренаждау, іріѕді
жараќаттарды инстилляциялауєа арналєан дренаждар
мен антисептиктерді талєау, трахеостомєа кїтім жасау.
Екіншілікті тігіс салу. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќты
сараптау.
12 Жаќ-бет
аймаєындаєы жəне
мойындаєы іріѕді
ќабыну процесстерді
емдеудіѕ ќазіргі
принциптері
Жаќ-бет аймаєындаєы жəне мойындаєы іріѕді ќабыну
процесстерді ќабынуєа ќарсы кешенді емдеу. Ќабыну
процессініѕ əртїрлі кезеѕдерінде ФТЕ таєайындау
кґрсетімдері жəне оныѕ тїрлері. Мамандандырылєан
стационарда емдеу мїмкіншіліктерін аныќтау, ќарќынды терапия мен реанимация бґлімшелеріне ауыстыру, науќастарды емдеуге торакальды хирургтарды, невропатологтарды, нейрохирургтарды жəне
басќа да мамандарды тарту. Детоксикация əдістерін
жїргізу кґрсетімдері: гемо- жəне лимфосорбция,
ќанды УФС. Микробиологиялыќ зерттеуге іріѕді
жараќаттан сїртінді алу жəне антибиотиктерге олардыѕ
сезімталдылыєын аныќтау. Анаэробты инфекциялардыѕ
экспресс-диагностикасы. Рациональды антибиотикотерапия, дезинтоксикациялыќ терапия таєайындау,
десенсибилизациялыќ жəне симптоматикалыќ препараттарды ќолдану. Жараќатты жергілікті емдеу.
17
13 Одонтогенді
синуситтер
14 Сілекейбездіѕ аурулары
15 Жаќ-бет
аймаєындаєы жəне
мойындаєы лимфадениттер мен
аденофлегмоналар
Одонтогенді жəне риногенді жоєарєы жаќсїйекті
синуситтердіѕ этиологиясы, патогенезі, жіктемесі,
диагностикасы, саралау диагностикасы. Жоєарєы
жаќсїйек ќойнауы (тїбі) перфорациясыныѕ этиологиясы, клиникалыќ кґрінісі жəне диагностикасы. Жоєарєы
жаќсїйек ќойнауы (тїбі) перфорациясын жоюдыѕ
хирургиялыќ əдістері. Жоєарєы жаќсїйекті жіті жəне
созылмалы одонтогенді синуситтермен сырќаттанатын
науќастарды емдеу сызбанўсќасы. Шўєыл жəне жоспарлы операциялар: ќойнауларды пункциялау, радикальды
операция, ќойнау жыланкґздерін пластикалыќ жою.
Операциядан кейін дəрі-дəрмектермен жергілікті жəне
жалпы емдеу, ФТЕ. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќты
сараптау, операциядан кейін емханада оѕалту.
Одонтогенді гаймориттер. Ауыз ќуысыныѕ Гаймор
ќойнауымен байланысы, балалардаєы ерекшеліктері.
Вирусты жəне бактериалыќ сиаладениттердіѕ этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы. Созылмалы
сиаладениттер, жіктемесі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, саралау диагностикасы. Жіті жəне созылмалы сиалаадениттермен сырќаттанатын науќастарды
емдеудіѕ сызбаѕўсќасы. Сілекей-тас аурулары, этиологиясы, клиникалыќ диагностикасы, сілекей тасыныѕ орналасуына байланысты емдеу. Сиалоздар. Шегрен синдромы, сиалоздар жіктемесі, этиологиясы, патогенезі,
клиникасы, диагностикасы, саралау диагностикасы,
дəрі-дəрмектермен емдеу сызбанўсќасы. Шўєыл жəне
жоспарлы операциялар: сілекейбез тїтіктерін сїмбілеу,
инстиляциялау, сїѕгілеу, контрастты препараттарды
енгізу. Сиалодохотомияны жїргізу жолдарымен сілекей
тастарын алып тастау. Сілекейбезге жасалатын аєзаны
саќтап ќалу маќсатында жасалатын операциялар,
жаќсїйекасты сілекейбездіѕ экстирпациясы. Операциядан кейін жергілікті жəне жалпы дəрі-дəрмектермен емдеу, ФТЕ. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќты сараптау.
Балаларда кездесетін сілекейбез аурулары.
Жаќ-бет жəне мойын аймаєындаєы лимфоаденопатиялар. Саралау диагностикасы. Жаќ-бет аймаєындаєы
одонтогенді лимфадениттер. Этиологиясы, патогенезі,
клиникасы, диагностикасы, емдеуді жоспарлау, дəрідəрмектермен жəне хирургиялыќ жолдармен емдеу.
18
5
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при возрастных изменениях лица.
6
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при врожденных дефектах и деформациях губ, в том числе у детей.
7
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при врожденных дефектах и деформациях неба, в том числе у детей.
Всего: 12 часов
4.6.2. Примерный план практических занятий
№
Тема
Содержание
1 Устранение обширных дефектов волосистой части головы
Пластика облысевшего участка в области лобно – височной полосы забраловидным лоскутом из теменной
области. Закрытие дефекта волосистой части головы
встречными треугольными лоскутами по А.А. Лимбергу. Реплантация скальпа.
2 Операции при рубцовых деформациях
шеи, в том числе у
детей
Причины. Классификация. Пластика встречными треугольными лоскутами. Пластика одним лоскутом на
ножке. Пластика двумя лоскутами на ножках с боковых
отделов шеи. Пластика надплечным (эполетным ) лоскутом на ножке.
Пластика одним стеблем и двумя филатовскими стебля3 Устранение рубцоми с кожно – жировыми лоскутами между медиальнывых деформаций и
контрактур шеи фи- ми ножками.
латовским стеблем, в
том числе у детей
4 Устранение рубцовых деформаций шеи
свободной пересадкой кожи, в том числе
у детей
Свободная пересадка кожи на гранулирующие раны
шеи. Одноэтапная свободная пересадка кожи. Двухэтапная свободная пересадка кожи. Послеоперационный
период при свободной пересадке кожи на шею.
5 Восстановительнореконструктивные
операции на ушной
раковине, в том числе
у детей
Классификация дефектов и деформаций ушных раковин. Исправление врожденных деформации ушных
раковин. Операции при чрезмерно отстоящих и уплощенных ушных раковинах (лопоухость). Формирование
ушной раковины при недоразвитии ее. Восстановление
приобретенных дефектов и деформаций ушных раковин.
115
6
Этиология, патогенез. Клиника, диагностика верхней
Несимметричные
сочетанные деформа- прогнатии. Принципы лечения. Профилактика.
ции лицевого черепа,
в том числе у детей
7
Оперативные методы
лечения переломов
нижней челюсти, в
том числе у детей
8
Резекция нижней
Резекция нижней челюсти без нарушения ее непречелюсти, в том числе рывности. Резекция нижнего края челюсти. Резекция
в области угла. Резекция заднего края ветви челюсти.
у детей
Операции при гипертрофии угла нижней челюсти в сочетании с гипертрофией жевательной мышцы. Резекция
переднего края ветви нижней челюсти. Резекция венечного отростка нижней челюсти. Резекция всего тела
нижней челюсти. Резекция суставного отростка нижней
челюсти. Резекция ветви челюсти с вычленением суставной головки.
9
Резекция нижней
челюсти с одномоментной костной
пластикой, в том
числе у детей
Жаќ-бет аймаєындаєы іріѕді лимфадениттер. Диагностикасы, дəрі-дəрмектермен жəне хирургиялыќ жолдармен
емдеу. Алєашќы хирургиялыќ ґѕдеудіѕ ерекшеліктері,
диагностикалыќ пункция, дəрі-дəрмектермен жалпы
жəне жергілікті емдеу. Созылмалы лимфадениттер,
жаќ-бет аймаєындаєы лимфоаденопатияныѕ саралау
диагностикасы. Жаќ-бет аймаєындаєы абсцесстер мен
флегмоналарды алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу, себепті
тісті ќарапайым əдіспен жəне атипиялыќ жўлу. Жаќ-бет
аймаєындаєы іріѕді жараќаттарды инстилляциялау їшін
дренаждар мен антисептиктерді талєау, трахеостомєа
кїтім жасау. Екіншілік тігістерді салу. Еѕбекке уаќытша
жарамсыздыќты сараптау. Балалардаєы жаќ-бет жəне
мойын аймаєында кездесетін лимфадениттер мен аденофлегмоналар.
Остеосинтез внутрикостный, внутрикостно – накостный. Остеосинтез накостный титановыми мини – и
микропластинами, фиксаторами из сплавов с памятью
форма.
16 Жаќ-бет аймаєы
жараќаттарыныѕ
жіктемесі
Жаќ-бет аймаєы жараќаттарыныѕ жіктемесі: жўмсаќ
тіндердіѕ, бет ќаѕќасы сїйектерініѕ, шеткі нервтердіѕ,
сілекейбездіѕ жəне оныѕ тїтіктерініѕ, СТЖБ
жараќаттары. Диагностиканыѕ жалпы мəселелері,
жараќаттыќ шок. Жаќ-бет аймаєыныѕ жараќаттан
заќымдануы кезіндегі асќынулар, олардыѕ емі мен профилактикасы, оныѕ ішінде балалардаєы. Сəулелік диагностиканы ґткізу кезінде ренгенологиялыќ зерттеу, ќан
тоќтатудыѕ уаќытша жəне тўраќты тəсілдері, асфиксиямен кїресу, шокќа ќарсы шараларды жїргізу, нормативті
ќўжаттамаларды толтыру.
17 Сілекейбездіѕ
ќатерлі жəне
ќатерсіз ісіктері
Халыќаралыќ
гистологиялыќ
жіктемеге
сəйкес
сілекейбез ісіктері: эпителиальды жəне эпителиальды емес. Аурушаѕдылыќ. Сілекейбез ісіктерініѕ
морфологиялыќ жіктемесі. Даму сатыларына байланысты ісіктердіѕ жіктелуі. Ќатерсіз ісіктер. Сілекейбез
аденомасы. Сілекейбез аденолимфомасы. Полиморфты аденома. Жергілікті ісіктер. Ациноз-жасушалыќ
ісіктер. Ќатерлі ісіктер. Мукоэпидермалды ісік. Цилиндрома. Карциномалар. Саркомалар. Аныќтау. Емдеу.
Сілекейбезге жасалатын операциялар: бездіѕ тїтігінен
сілекей тастарын алып тастау, оныѕ стенозы кезінде
тїтік тесігін кеѕейту, абсцесс кезінде бездерді ашу,
кисталарды алып тастау (сылып тастау), созылмалы
ќабыну, сиалолитиаз, ісіктер кезінде сілекейбезді алып
тастау. Болжамы. Балалардаєы сілекейбездіѕ ќатерлі
жəне ќатерсіз ісіктері.
Взятие трансплантата из цельного ребра. Взятие наружной пластинки ребра.
Всего: 60 часов
4.6 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору.
«Реконструктивно-восстановительные операции при врожденных и
приобретенных дефектах и деформациях в области головы и шеи»
4.6.1 Примерный план лекций
№
Тема
1
Принципы планирования и методы проведения операций на покровах свода
черепа, в том числе у детей.
2
Принципы планирования и методы проведения операций на шее, в том числе
у детей.
3
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
на ушной раковине, бровях, веках, в том числе у детей.
4
Принципы планирования и методы восстановительных операций при
деформациях носа, в том числе у детей.
114
19
18 Жаќ-бет
аймаєындаєы туа
біткен жəне жїре
пайда болєан
аќаулар мен деформациялар. Оларды
жою əдістері мен
жолдары
19 Жаќ-бет аймаєыныѕ
ќатерсіз ісіктері мен
жўмсаќ тіндерініѕ
кисталары
20 Бет сїйектерініѕ
ќатерсіз ісіктері
Тґменгі жаќсїйектіѕ дўрыс дамымауы (микрогения, ретрогнатия). Тґменгі жаќсїйектіѕ ќалыптан тыс дамуы
(тґменгі жаќсїйек прогнатиясы, прогения, макрогения).
Ашыќ тістїйіс. Жоєарєы жаќсїйектіѕ дўрыс дамымауы (жоєарєы микрогнатия, опистогнатия). Жоєарєы
жаќсїйектіѕ ќалыптан тыс дамуы (жоєарєы прогнатия).
Жеке тістердіѕ аќаулы орналасуы, жаќсїйектіѕ тарылуы,
тереѕ тістїйіс, прогнатия, жалєан прогения жəне басќа,
артикуляторда диагностикалыќ їлгісін зерттеу - (тіс
ќатарларыныѕ, апикальды базистіѕ жəне жаќсїйектер
ќатынасы тїрлерініѕ пішіні мен ґлшемі), жаќсїйектерді
жəне СТЖБ рентгенологиялыќ зерттеу. Телерентгенография. Тіс-жаќсїйек деформациясы мен аќауларын емдеуге арналаєан ортопедиялыќ аппараттар: механикалыќ
жəне функциональды, алып салмалы жəне тўраќты,
тїзететін жəне ретенциялыќ. Тїзететін (репозициялыќ),
бекітетін (ўстап тўратын), баєыттайтын, орнын алмастыратын, ќўрайтын, алшаќтандыратын, ќўрама аппараттарды таєайындау. Балалардаєы ерекшеліктері.
Жаќ-бет, мойын аймаќтарыныѕ жəне ауыз ќуысыныѕ
ќатерсіз ісіктері мен жўмсаќ тіндері кисталарыныѕ
жіктемесі. Этиологиясы, клиникалыќ кґрінісі, саралау
диагностикасы, диагностиканыѕ арнайы əдістері, биопсия варианттары, операциялыќ жолдармен емдеу əдістері.
Зерттеудіѕ сəулелік əдістерін талдау, ќўрылымдардан
биопсия алу, операцияны жоспарлау, жўмсаќ тіндердіѕ
кисталарын алып тастау. Жараќаттарды операциядан
кейін жїргізу. Диспансеризация. ЕУЖ сараптау.
Ќатерсіз остеогенді, остеогенсіз жəне одонтогенді
ісіктердіѕ жіктемесі, клиникалыќ кґріністері, саралау диагностикасы, диагностиканыѕ арнайы əдістері,
биопсия варианттары, операциялыќ жолдармен емдеу əдістері. Бет ќаѕќасы сїйектерініѕ ісік тəріздес
заќымдануы. Клиникасы, диагностикасы, емі, жаќбет аймаєыныѕ ќатерсіз ісіктерімен сырќаттанатын
науќастардыѕ еѕбекке ќабілетсіздіктіѕ орташа мерзімі,
диспансеризациялау мəселелері, жаќ-бет аймаєыныѕ
ќатерсіз ісіктерімен сырќаттанатын науќастарды оѕалту:
емдік денешыныќтыру, рациональды протездеу, операциядан кейінгі невриттерді емдеу. Зерттеудіѕ сəулелік
əдістерін талдау, ісіктерден биопсия алу, операцияны
20
Методика проведения операции. Осложнения.
Ошибки. Профилактика.
Всего: 60 часов
4.5 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору. «Приобретенные и врожденные дефекты и деформаций челюстей. Дистракционные и
компрессионные методы лечения дефектов и деформаций челюстей»
4.5.1 Примерный план лекций
№
Тема
Алгоритм диагностики и ведение больных с приобретенными дефектами и де1
формациями челюстей, в том числе у детей.
2
Принципы планирования и методы проведения восстановительных операций
при деформациях лицевого скелета и черепа, в том числе у детей.
3
Алгоритм диагностики и ведение больных с врожденными дефектами и деформациями челюстей, в том числе у детей.
4
Принципы планирования и методы проведения костно - пластических операций
при нарушении прикуса и пропорции лица, в том числе у детей.
Всего: 12 часов
4.5.2 Примерный план практических занятий
№
Тема
Содержание
1
Аномалии развития и
деформации лицевого черепа, в том
числе у детей
Особенности хирургической анатомии лицевого черепа
у больных с аномалиями и врожденными деформациями. Этиология, патогенез, классификация. Диагностика.
Принципы лечения.
2
Верхняя прогнатия, в Этиология, патогенез. Клиника, диагностика верхней
том числе у детей
прогнатии. Принципы лечения. Профилактика.
3
Нижняя микро- или
ретрогнатия, в том
числе у детей
4
Нижняя макрогнатия, Этиология, патогенез. Клиника, диагностика верхней
в том числе у детей
прогнатии. Принципы лечения. Профилактика.
5
Сочетанные деформации черепа, в том
числе у детей
Этиология, патогенез. Клиника, диагностика верхней
прогнатии. Принципы лечения. Профилактика.
Этиология, патогенез. Клиника, диагностика верхней
прогнатии. Принципы лечения. Профилактика.
113
2 Переломы зубов, в том
числе у детей
Особенности клинического течения. Диагностика.
Принципы лечения.
3 Перелом альвеолярного
отростка, в том числе у
детей
Особенности клинического течения. Диагностика.
Принципы лечения.
4 Переломы нижней челюсти, в том числе у детей
Особенности клинического течения. Диагностика.
Принципы лечения.
5 Огнестрельные повреждения нижней челюсти, в
том числе у детей
Особенности клинического течения. Диагностика.
Принципы лечения.
Удаление зубов и корней. Резекция верхушки кор6 Хирургические методы
лечения перелома зубов, в ня. Гемисекция и ампутация корня зуба. Коронкорадикулярная сепарация. Показания. Подготовка
том числе у детей
больного. Методика проведения операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
7 Хирургические методы лечения переломов
альвеолярного отростка, в
том числе у детей
Переломы альвеолярного отростка с разрывом и
без разрыва слизистой оболочки полости рта. Показания. Подготовка больного. Методика проведения
операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
8 Тактика врача на догоспитальном периоде при
переломах нижней челюсти, в том числе у детей
Принципы лечения переломов нижней челюсти.
Временная иммобилизация отломков. Тактика врача в отношении зуба в линии перелома.
9 Закрепление отломков
внутрикостным металлическим стержнем, в том
числе у детей
Виды металлических стержней. Показания. Подготовка больного. Методика проведения операции.
Осложнения. Ошибки. Профилактика.
10 Закрепление отломков
костным швом, в том
числе у детей
Виды костных швов. Показания. Подготовка больного. Методика проведения операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
11 Закрепление отломков
накостными пластинами,
в том числе у детей
Виды накостных пластин. Показания. Подготовка
больного. Методика проведения операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
12 Закрепление отломков
нижней челюсти конструкциями, распологающимися вне зоны перелома, в том числе у детей
Закрепление отломков с помощью наружных лигатур. Эластическое подвешивание нижней челюсти.
Закрепление отломков нижней челюсти специальными внеротовыми аппаратами. «Компрессионный» остеосинтез при переломах нижней челюсти.
Показания. Подготовка больного.
112
жоспарлау, операцияны орындау: жаќсїйектердіѕ
альвеолярлы ґсінділерін блоктəріздес резекциялау,
жаќсїйектерді континуитальды резекциялау, біркезеѕді
ауто- немесе аллопластикамен бірге жаќсїйектерді резекциялау. Науќастарды операциядан кейін емдеу мен
оѕалтудыѕ сыбанўсќасын ќўру.
21 Ісіктерді ерте
аныќтаудыѕ мəні.
Онкологиялыќ
саќтыќ. Диспансеризациялау
принциптері
Ќатерлі ісіктерді алєашќы диагностикалау, алєаш рет
аныќталєан онкологиялыќ науќастарєа нормативті
ќўжаттамаларды толтыру, остеорадионекроздармен
сырќаттанатын науќастарды жергілікті емдеу, аурудыѕ
тґртінші сатыларында туындайтын ќан кетуді тоќтату,
екіншілікті ґзгерістерді диагностикалау.
22 Бет терісініѕ,
ерінніѕ ќызыл
жиегініѕ, ауыз
ќуысы сілемей
ќабыєыныѕ обыралды аурулары
Бет терісініѕ, ерінніѕ ќызыл жиегініѕ, ауыз ќуысы
сілемей ќабыєыныѕ обыралды аурулары: жіктемесі,
этиологиясы, гистогенезі, диагностикасы, клиникасы,
емі, профилактикасы, балалардаєы ерекшеліктері. Бет
терісініѕ, ерінніѕ ќызыл жиегініѕ, ауыз ќуысы сілемей
ќабыєыныѕ обыралды ауруларын тудыратын сыртќы
ортадаєы факторлар, ауыз ќуысы сілемей ќабыєыныѕ
ісікалды (обыралды) процесстерініѕ жіктемесі.
Ісіктердіѕ ќатерлі формасына (облигатты) ґтуініѕ
жоєарєы жиілігі: жўмсаќ тіндердіѕ ісіктері жəне ісік
тəрізді ќўрылымдары, боуэн ауруы. Ісіктердіѕ ќатерлі
формасына (факультативті) ґтуініѕ тґменгі жиілігі:
лейкоплакия (веррукозды формасы), папилломатоз,
ќызылжегініѕ, жалпаќ ќызыл теміреткініѕ жалаќжараойыќжаралы жəне сəулелендіруден кейінгі стоматит.
Ерінніѕ ќызыл жиегініѕ ісікалды процесстерініѕ (обыралды) жіктемесі. Ісіктердіѕ ќатерлі формасына (облигатты) ґтуініѕ жоєарєы жиілігі. Сїйелдік обыралды,
шектеулі гиперкератоз, манганотти хейлиті. Ісіктердіѕ
ќатерлі формасына (факультативті) ґтуініѕ тґменгі
жиілігі: лейкоплакия (веррукозды формасы), кератоакантома, тері мїйізі, папиломма, сəулеленуден кейінгі
хейлит.
Терініѕ ісікалды (обыралды) процесстерініѕ жіктемесі.
Ісіктердіѕ ќатерлі формасына (облигатты) ґтуініѕ
жоєарєы жиілігі: пигментті ксеродерма, боуэн ауруы,
кейр эритроплазиясы. Ісіктердіѕ ќатерлі формасына
(факультативті) ґтуініѕ тґменгі жиілігі: терініѕ сəулелік
ойыќжарасы, терініѕ мїйізденуі, кїшəлатəрізді кера-
21
тоздар, актиниялыќ кератоздар, туберкулез жегі, трофикалыќ ойыќжара жəне басќа да созылмалы аєымды
ойыќжара, терініѕ гранулематозды заќымдануы (алапес, мерез, ќызылжегі, тереѕ микоздар). Машкиллейсон
жіктемесі (1970): ауыз ќуысыныѕ сілемей ќабыєыныѕ
жəне ерінніѕ ќызыл жиегініѕ обыралды ґзгерістерініѕ
жіктемесі.
23 Бет терісініѕ ќатерлі
ісіктері, саралау
диагностикасы,
емдеу принциптері
мен əдістері, профилактикасы, оныѕ
ішінде балалардаєы.
Тґменгі ерінніѕ
ќатерлі ісіктері, емдеу принциптері мен
əдістері, профилактикасы, оныѕ ішінде
балалардаєы
Жаќ-бет аймаєыныѕ ќатерлі ісіктері. Ќатерлі ісіктердіѕ
орналасуы мен таралуына байланысты ауыз ќуысы
сілемейлі ќабыєыныѕ, бет терісініѕ, жаќсїйектердіѕ,
сілекейбездердіѕ ќатерлі заќымдануын емдеудіѕ
бекітілген хаттамаларєа сəйкес ќаралуы, клиникалыќ
кґрінісі, диагностикасы, саралау диагностикасы,
хирургиялыќ жолдармен емдеу əдістемесі. Жаќ-бет
аймаєыныѕ ќатерлі ісіктерініѕ метастаздану жолдары, аймаќтыќ лимфа тїйіндеріне метастазданудыѕ
клиникалыќ симптоматикасы, диагностикалау əдістері,
аймаќтыќ лимфалыќ аппаратќа жасалатын операциялар. Ќатерлі ісіктерді алєашќы диагностикалау, онкологиялыќ науќастарды алєаш аныќтаудаєы
нормативті ќўжаттамаларды толтыру, остеорадионекроздармен сырќаттанатын науќастарды жергілікті емдеу, аурудыѕ тґртінші кезеѕіндегі ќан кетуді тоќтату,
салдарлыќ ґзгерістерді диагностикалау.
24 Жаќ-бет аймаєыныѕ Жўмсаќ тіндердіѕ жəне бет ќаѕќасы сїйектерініѕ
ісіктерін емдеудіѕ
ќатерсіз ісіктерін емдеу. Жаќ-бет аймаєыныѕ ќатерлі
ќазіргі принциптері ісіктерін ќўрама, кешенді жолдармен емдеудіѕ
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері, аурудыѕ сатылары мен емдеу əдістеріне байланысты бас пен мойынныѕ
ќатерлі ісіктерімен сырќаттанатын науќастардыѕ
еѕбекке жарамсыздыєыныѕ мерзімі. ДКК, МОСК.
Оѕалтудыѕ хирургиялыќ əдістері, жаќ-бет протезі, диспансеризация. Ќўрылымдардыѕ биопсиясы, операцияны жоспарлау, операцияны орындау: жаќсїйектердіѕ
альвеолярлы ґсінділерін блоктəріздес резекциялау,
жаќсїйектерді континуитальды резекциялау, біркезеѕді
ауто-немесе аллопластика бойынша жаќсїйектерді резекциялау, жўмсаќ тіндердіѕ ќатерсіз ісіктерін алып тастау. Операциялыќ жараќатќа кїтім жасау. Науќастарды
операциядан кейін емдеу жəне оѕалту сызбанўсќасын
ќўру.
22
4.3.2 Примерный план практических занятий
№
Тема
Содержание
1
Кюретаж
Показания. Подготовка больного. Методика проведения
операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
2
Гингивотомия
Показания. Подготовка больного. Методика проведения
операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
3
Гингивэктомия
Виды операции. Показания. Подготовка больного. Методика проведения операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
4
Операция по Видман-Нейману. Показания. Подготовка
Лоскутные операбольного. Методика проведения операции. Осложнения.
ции
Ошибки. Профилактика.
5
Френулопластика
6
Вестибулопласти- Показания. Подготовка больного. Методика проведения
ка
операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
Показания. Подготовка больного. Методика проведения
операции. Осложнения. Ошибки. Профилактика.
Всего: 60 часов
4.4 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору. «Повреждения зубов, альвеолярного отростка и нижней челюсти»
4.4.1 Примерный план лекций
№
Тема
1
Алгоритм диагностики и принципы лечения повреждений зубов, альвеолярного отростка и нижней челюсти, в том числе у детей.
2
Особенности операций при повреждениях зубов и альвеолярного отростка, в
том числе у детей.
3
Особенности операций при повреждениях нижней челюсти, в том числе у детей.
Всего: 12 часов
4.4.2. Примерный план практических занятий
№
Тема
1 Ушибы и вывихи зубов, в
том числе у детей
Содержание
Особенности клинического течения. Диагностика.
Принципы лечения.
111
7 Внутрислизистая имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика. Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления внутрислизистых имплантатов.
Осложнения и их лечение.
8 Подслизистая имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика. Подготовка к хирургическому этапу. Методика
установления подслизистых имплантатов. Осложнения и их лечение.
9 Дентальная имплантация, в том числе у детей
Внутрикостные имплантаты зубов. Виды. Показания. Противопоказания. Местная диагностика.
Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления внутрикостных имплантатов плоской и
круглой формы. Осложнения и их лечение.
Диагностическая эндоскопия верхнечелюстной па10 Методы диагностических эндохирургических зухи, внутрикостных полостных новообразований,
вмешателств в челюстно- артроскопия височно – нижнечелюстного сустава.
лицевой хирургии, в том
числе у детей
11 Методы лечебных
эндохирургических
вмешателств в челюстно
-лицевой хирургии, в
том числе у детей
Лечение одонтогенного гайморита, эндоскопическое
удаление кист челюстей, остеосинтез переломов ветви и мыщелкового отростка нижней челюсти, остеосинтез переломов средней зоны лицевого черепа.
25 Жаќ-бет аймаєына
жасалатын
реконструктивті
операциялдарєа
науќастарды тексеру
жəне дайындау
ерекшеліктері,
балалардаєы
ерекшеліктері
26 Тіндерді еркін алма- Тіндерді еркін алмастыру: тїрлері, оларды ќолдану
стыру
кґрсетімдері, əдістері. Жаќ-бет аймаєына жасалатын
ќалпына келтіру хирургиясында теріні еркін алмастыру əдістері. Їлкен бґлімді эпителизациялау маќсатында
жўќа тіндерді алмастыру тəсілдері. Беттегі теріні алмастыруда сəйкес келетін донорлыќ орындар. Терілік
кесінділердіѕ тїрлері: ажыраєан (жўќа, орташа, ќалыѕ)
жəне терініѕ ќалыѕдыєына сəйкес келетін толыќќабатты
кесінділер (шелмайсыз жəне оныѕ жўќа ќабатымен).
Теріні еркін алмастыру кґрсетімдері. Жаќ-бет хирургиясында еркін алмастыру техникасы.
27 Теріні жамау
Теріні жамау, тері трансплантанттарыныѕ тїрлері, оларды ќолдану кґрсетімдері. Теріні алмастыру есебінен
жергілікті тіндермен жамау салу мїмкіншіліктері.
Кемістіктіѕ маѕайындаєы жараќаттыѕ жиектерін мобилизациялау тəсілдері. Кемістіктерді жабудыѕ тїбегейлі
сызбаѕўсќасы. Теріні жамау тəсілдері.
28 Жаќ-бет аймаєыныѕ
жўмсаќ тіндерініѕ
жараќаттан
заќымдануы
Жаќ-бет аймаєыныѕ жўмсаќ тіндерініѕ жараќаттарын
хирургиялыќ ґѕдеу сатылары. Жараќат кезінде жўмсаќ
тіндердіѕ кемістіктерін жою. Жаќ-бет аймаєындаєы оќ
тиген жараќаттардыѕ ерекшеліктері. Жараќат ґзегініѕ
морфологиясы, алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу сатылары. Жаќ-бет аймаєы жўмсаќ тіндері жараќатыныѕ
асќынулары жəне олардыѕ алдын алу. Жаќсїйектіѕ туа
біткен жəне жїре пайда болєан кемістіктері мен деформациялары, балалардаєы ерекшеліктері.
Жараќат кемістіктерін жоюдыѕ барлыќ тїрлерін
ќолданумен жараќатты алєашќы жəне екіншілікті ґѕдеу,
тігіс материалдарын талєау, жараќаттарды операциядан
кейін жїргізу, кешенді дəрі-дəрмекпен емдеу,
Всего: 60 часов
4.3 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору.
«Хирургические методы лечения пародонта»
4.3.1 Примерный план лекций
№
Тема
1 Алгоритм диагностики и принципы лечения заболеваний пародонта.
2 Хирургические методы лечения заболеваний краевого пародонта.
3
Хирургические методы лечения направленные на оптимизацию репаративных
процессов в тканях пародонта.
Всего: 12 часов
110
Жаќ-бет аймаєына жасалатын ќазіргі операциялыќ
əрекеттер.
Хирургиялыќ
агрессияєа
бейімделу
реакциясыныѕ туындауы, бас пен мойын аймаєында
орналасќан ісіктері бар онкологиялыќ науќастарєа жасалатын операциялыќ əрекеттерді орындау кґрсетімдері.
Анестезиологиямен ќамтамасыз етуге ќойылатын талаптар. Жаќ-бет аймаєына жасалатын операцияларєа
науќастарды тексеру жəне дайындау ерекшеліктері, оныѕ
ішінде балалардаєы ерекшеліктері. Жаќ-бет аймаєына
жасалатын жергілікті-пластикалыќ операцияларды жоспарлау принциптері, балалардаєы ерекшеліктері.
23
асќынулардыѕ алдын алу, сіреспеге жəне ќўтырмаєа
ќарсы жїргізілетін шаралар. Еѕбекке уаќытша
жарамсыздыќтыѕ мерзімі, амбулаториялыќ кезеѕдегі
медициналыќ оѕалту сызбанўсќасы.
29 Тістер мен альвеолярлы ґсінділердіѕ
жараќаттары
Тістердіѕ шыєуы жəне сынуы. Жіктемесі, диагностикасы, емі. Тістерді реплантациялау. Альвеолярлы
ґсіндініѕ сынуы, жіктемесі, клиникасы, диагностикасы,
емі. Асќынудыѕ алдын алу.
Тістерді альвеолаєа тїзету жəне бекіту əдістері.
Эндодонтиялыќ ем, мерзімдері. Альвеолярлы ґсіндіні
репозициялау жəне бекіту. Тістер реплантациясыныѕ
əдістері.
30 Жергілікті тіндермен Жергілікті тіндермен жамау салу варианттары: жаражамау салу
ќаттар жиегін жаќындату, Шимановский бойынша жамау салу, Лимберг бойынша їшбўрышты кесіндімен
жамау салу, тамырлы кесіндініѕ кґмегімен кемістіктерді
алмастыру мїмкіншілігі: бір тамырлы, кґпіртəрізді,
ауыстырмалы, ќосарланєан, артериализацияланєан,
ЖЭТК жəне Филатов сабаќшасыныѕ кґмегімен
кемістіктерді алмастыру кґрсетімдері мен ќарсы
кґрсетімдері, кесіндіні ќалпына келтіру əдістемесі, алмастыру кезеѕдері, емдеу мерзімдері. Салыстырмалы
сипаттамасы. Кемістіктерді жергілікті тіндермен жамау
операциясыныѕ орындалуы: жараќаттардыѕ жиектерін
жаќындату, Шимановский бойынша жамау салу, Лимберг бойынша їшбўрышты кесіндімен жамау салу, тамырлы кесіндініѕ кґмегімен кемістіктерді алмастыру
мїмкіншілігі: бір тамырлы, кґпіртəрізді, ауыстырмалы,
ќосарланєан, артериализацияланєан. Жараќаттарды операциядан кейін жїргізу. Сїйекті жамау: кґрсетімдері,
сїйек трансплантанттарыныѕ тїрлері жəне оларды
ќолдану, балалардаєы ерекшеліктері.
31 Жаќсїйектердіѕ
аќаулары мен
деформацияларын
хирургиялыќ жолдармен емдеу
Дамудыѕ туа біткен аќауларыныѕ симптомдары, этиологиясы, ќалпына келтіру хирургиясыныѕ мїмкіншіліктері,
емдеу кезеѕдері, жаќсїйектер дамуыныѕ жїре жəне
туа пайда болєан аќауларыныѕ жіктемесі, тексерудіѕ
ќосымша əдістерініѕ мїмкіншілігі, хирургиялыќ емдеу əдістерініѕ кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері.
Жаќсїйектер деформациясыныѕ жіктемесі, этиологиясы, клиникалыќ симптоматикасы, тексерудіѕ арнайы
жəне ќосымша əдістерініѕ мїмкіншіліктері, жаќсїйек-
24
4.2 Примерный план и содержание тематики компонента по выбору «Инновационные технологии в челюстно-лицевой хирургии»
4.2.1 Примерный план лекций
№
Тема
1
Эктопротезирование лица, в том числе у детей.
2
Челюстно-лицевая эндовидеохирургия.
3
Дентальная имплантация, в том числе у детей.
Всего: 12 часов
4.2.2 Примерный план практических занятий
№
Тема
Содержание
1 Челюстно-лицевая имплантация, в том числе
у детей
Моделирование эндопротеза. Клиническое применение имплантатов. Показания. Возможные осложнения.
2 Особенности эктопротезирования лица, в том
числе у детей
Деонтология. Функции эктопротеза. Показания. Методика проведения.
3 Поднадкостничная имплантация.
Показания. Противопоказания. Местная диагностика. Подготовка к хирургическому этапу. Методика установления поднадкостничных имплантатов.
Осложнения и их лечение.
4 Внутрикостно -поднад- Показания. Противопоказания. Местная диагностикостничная имплантация ка. Подготовка к хирургическому этапу. Методика
установления внутрикостно -поднадкостничных имплантатов. Осложнения и их лечение.
5 Чрескостная имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика. Подготовка к хирургическому этапу. Методика
установления чрескостных имплантатов. Осложнения и их лечение.
6 Рамусная имплантация
Показания. Противопоказания. Местная диагностика. Подготовка к хирургическому этапу. Методика
установления рамусных имплантатов. Осложнения
и их лечение.
109
5 Восстановительнореконструктивные
операции на ушной
раковине, в том
числе у детей
Классификация дефектов и деформаций ушных раковин. Исправление врожденных деформации ушных раковин. Операции при чрезмерно отстоящих и уплощенных
ушных раковинах (лопоухость). Формирование ушной
раковины при недоразвитии ее. Восстановление приобретенных дефектов и деформаций ушных раковин.
тердіѕ əртїрлі бґлімдеріне жасалатын операциялардыѕ
əдістері, асќынулары жəне олардыѕ алдын алу,
операциялыќ емніѕ ќателіктері, ґткізілетін операциялардыѕ ерте жəне кеш туындайтын асќынулары.
Амбулаториялыќ жəне стационарлыќ жаєдайда беттіѕ
туа біткен жəне жїре пайда болєан кемістіктерімен
жəне деформацияларымен сырќаттанатын науќастарды
медициналыќ оѕалту, тіс протездерін жəне жаќ-бет
протездерін дайындау.
Кемістіктер мен деформацияларды талдау, жаќсїйектердіѕ диагностикалыќ їлгілерін дайындау, сїйекпластикалыќ операциялар алдында науќастарды шиндеу,
операциялыќ емді жоспарлау, операцияєа кґмекшілік
ету, науќастарды операция алдында жїргізу. Оѕалту
шараларыныѕ сызбанўсќасын ќўру. ЕУЖ сараптау.
6 Пластика бровей, в Пластика бровей на скрытой сосудистой ножке. Пластика
том числе у детей брови лоскутом на ножке с другой брови. Пластика брови
лоскутом на открытой ножке из волосистой части головы.
7 Пластика век, в
том числе у детей
Пластические операции при рубцовых деформациях век
путем перемещения треугольных лоскутах. Устранение
рубцового выворота век перемещением лоскута на ножке
с соседних участков. Устранение выворота нижнего века
при помощи свободной пересадки расщепленного трансплантата. Формирование века из кожно – жирового трансплантата на ножке. Блефаропластика.
8 Эстетическая хирургия лица
Традиционная подтяжка тканей лица fase –lift. Эндоскопическая подтяжка лица. Коррекция носо – губной складки.
9 Контурная пластика дефектов лица
Контурная пластика дефектов лица Филатовским стеблем.
Свободная пересадка жира. Контурная пластика хрящем.
Контурная пластика вкладышами из пластмассы.
10 Операции на носу, Ринопластика при седловидном носе. Ринопластика при
в том числе у детей горбатом носе. Ринопластика при широком носе. Ринопластика при искривленном носе. Ринопластика свободной пересадкой части ушной раковины. Ринопластика лоскутом на ножке со лба.
Тотальная ринопластика филатовским стеблем. Устранение глубоких атрезий в полости носа.
11 Зубная имплантация, в том числе у
детей
Внутрикостные имплантаты зубов. Виды. Показания.
Противопоказания. Местная диагностика. Подготовка к
хирургическому этапу. Методика установления внутрикостных имплантатов плоской и круглой формы. Осложнения и их лечение.
12 Челюстно-лицевая Поднадкостничные имплантаты. Внутрикостно -поднадимплантация, в том костничные имплантаты. Чрескостные имплантаты. Рамусные имплантаты. Внутрислизистые имплантаты. Подчисле у детей
слизистые имплантаты.
Всего: 60 часов
108
32 Жаќсїйектердіѕ
кемістіктері
мен деформацияларын емдеудіѕ
дистракциялыќ жəне
компрессиялыќ
əдістері,
балалардаєы
ерекшеліктері
Компрессиялыќ-дистракциялыќ аппараттардыѕ сипаттамасы. Жоєарєы жаќсїйектіѕ толыќ дамымауымен
бірге жїретін тґменгі жаќсїйектіѕ толыќ дамымауы немесе кемістіктерін жою тəсілдері. Тґменгі жаќсїйектіѕ
иек бґлімініѕ толыќ дамымауын жою тəсілдері. Тґменгі
жаќсїйектіѕ денесі мен тармаќтарыныѕ толыќ дамымауын бір кезеѕмен жою тəсілі. Самай-тґменгі
жаќсїйек буыныныѕ анкилоздыќ заќымдануын жəне
тґменгі жаќсїйектіѕ толыќ дамымауын жою тəсілдері.
Айтулы тґменгі жаќсїйектіѕ толыќ дамымауымен
туылєан нəрестедегі тыныс алу обструкциясы синдромын жою тəсілі. Жоєарєы жаќсїйектіѕ толыќ дамымауымен сырќаттанатын балаларда компрес-сиялыќдистракциялыќ остеосинтезді ќолдану нəти-желері.
Беттіѕ ортаѕєы аймаєыныѕ толыќ дамымауымен
сырќаттанатын балаларда компрессиялыќ-дистракциялыќ остеосинтезді ќолдану нəтижелері.
33 Трансплантациялау принциптері
мен əдістері,
балалардаєы
ерекшеліктері
Стоматологияда сїйек тіндерін трансплантациялау.
Ќызылиектіѕ инфекцияланєан тіндерін алып тастаудаєы
хирургиялыќ операциялар. Ќызылиек тіндерін алмастыру. Тіндер регенерациясы туралы тїсінік.
Васкуляризацияланєан трансплантаттар. Сїйектік тіндерді алу їшін хирургиялыќ емдеу тəсілдерін жəне
донорлыќ аймаќтарды талєау. Трансплантанттардыѕ
тїрлері: аутогенді трансплантант (сїйектіѕ ґзіндік тіні),
аллогенді (басќа адамдардан), ксеногенді
25
4. 1 Примерный тематический план и содержание дисциплин повышения
квалификации «Актуальные проблемы челюстно-лицевой хирургии»
(жануарлардан), синтетикалыќ. Шеміршек тіндерін
трансплантациялау əдістері, оныѕ ішінде балалардаєы.
34 Самай-тґменгі
СТЖБ ауруларыныѕ жіктемесі. Этиологиясы, патогенезі,
жаќсїйек буыныныѕ артриттердіѕ, остеоартроздардыѕ клиникалыќ кґрініс(СТЖБ) аурулары
тері, СТЖБ ішкі бўзылыстары, СТЖБ дисфункциясыныѕ ауырсыну синдромы. Диагностикасы жəне саралау диагностикасы, дəрі-дəрмектермен жергілікті жəне
жалпы емдеу сызбанўсќасы, СТЖБ ауруларыныѕ жіті
кезеѕдері мен созылмалы сатыларын емдеу кезеѕінде
ќолданылатын ФТЕ варианттары. Мимикалыќ жəне
шайнау бўлшыќеттерін емдік шыныќтыру сызбанўсќасы. Дəрі-дəрмектермен емдеу, ФТЕ, ЕДШ
ќолдану арќылы СТЖБ функциясын ќалпына келтіру
мїмкіншіліктері. Самай-тґменгі жаќсїйек буыныныѕ
анкилозы, оныѕ ішінде балалардаєы. Тґменгі
жаќсїйектіѕ контрактурасы, оныѕ ішінде балалардаєы.
Ќарап тексеру кезеѕі, санациялыќ шаралардыѕ алмасуы. СТЖБ шыєуын ќалпына келтіру, тістерді тегістеу,
жеѕілдетілген каппаны дайындау, тґменгі жаќсїйекті
лигатурамен уаќытша бекіту, буын пункциясы. ЕДШ
сызбанўсќасын ґѕдеу, санациялыќ шараларды жїргізу,
аурудыѕ ќайта ґршуін мерзімі бойынша алдын алу.
Самай-тґменгі жаќсїйек буыныныѕ жараќаттыќ анкилозы. Самай-тґменгі жаќсїйек буын анкилозын емдеу
жəне олардыѕ алдын алу. СТЖБ жараќаттыќ артритін
диагностикалау жəне емдеу əдістері, СТЖБ жіті жəне
созылмалы шыєуын ќалпына келтіру, асќынуларын алдын алу маќсатында ФТЕ мен емдік денешыныќтыруды
ќолдану арќылы тґменгі жаќсїйектіѕ жараќаттан сынуын кешенді емдеу. Операция алдындаєы дайындыќ,
СТЖБ ќимылын ќалпына келтіру бойынша жасалатын
операциялар, остеотомия, анкилоз кезінде жасалатын
сїйек-пластикалыќ операциялар, жасанды буындардыѕ
имплантациясы. Операциядан кейінгі оѕалтуда ФТЕ
жəне ЕДШ əдістерін ќолдану, диспансеризация, еѕбекке
жарамсыздыќ мерзімін аныќтау, мїгедектілік.
№
35 Тґменгі жаќсїйектіѕ Тґменгі жаќсїйектіѕ жараќаттан сынуыныѕ жіктемесін
оќ тимеген сынуы
ќарастыру, зерттеудіѕ негізгі жəне ќосымша əдістері,
тґменгі жаќсїйектіѕ əртїрлі бґліміндегі сыныќтардыѕ
орналасуына байланысты клиникалыќ кґрінісініѕ
ерекшеліктері. Тіске салынатын лигатуралардыѕ,
4 Свободная переТехника взятия кожного трансплантата. Показания. Ошибсадка кожи на лицо ки и осложнения.
26
4.1.1 Примерный план лекций
№
Тема
1
Технические приемы в челюстно-лицевой хирургии. Современные принципы
асептики и антисептики в челюстно-лицевой хирургии.
2
Принципы планирования восстановительных операций на лице.
3
Общие принципы наиболее распространенных пластических операций.
4
Виды дентальной имплантации. Показания и противопоказания.
5
Эстетическая хирургия лица.
6
Коррекция деформаций носа и уха.
Всего: 12 часов
4.1.2 Примерный план практических занятий
Тема
Содержание
1 Цели и задачи восстановительно –
реконструктивной
хирургии челюстно
-лицевой области,
в том числе у детей
Планирование пластических операций. Виды пластических операций. Определение силовых линий. Подготовка
операционного поля. Скальпели и приемы пользования
ими. Техника планирования и выполнения разрезов. Требования атравматизма краёв раны. Гемостаз. Выбор шовного материала и иглы. Техника наложения швов.
2 Пластика местными тканями, в том
числе у детей
Пластика встречными треугольными лоскутами. Пластика
лоскутом на одной ножке. Пластика лоскутом с соседних
участков. Показания. Ошибки и осложнения. Предоперационная подготовка и послеоперационный уход. Техника
выполнения операции.
Основные принципы и техника проведения операции с ис3 Пластика Филатовским стеблем, в пользованием филатовского стебля. Показания. Ошибки и
том числе у детей осложнения. Предоперационная подготовка и послеоперационный уход. Техника выполнения операции. Методы
формирования стебля, миграции, тренировки и способы
использования.
107
Челюстно-лицевая хирургия амбулаторно-поликлиническая
1
Курация больных.
2
Ведение медицинской документации.
3
Комплектация хирургического стоматологического кабинета медикаментозными препаратами.
4
Работа в кабинетах узких специалистов.
5
Работа в кабинете ВКК по экспертизе временной и стойкой нетрудоспособности.
6
Экспертная оценка временной утраты трудоспособности.
7
Работа в дневном стационаре.
8
Организация стационара на дому.
9
Работа в кабинетах функциональной диагностики.
сымды жəне пластмассалыќ, ќўрама шендеуіштердіѕ
кґмегімен емдеудіѕ ортопедиялыќ əдістері. Сымдармен
тігу, спицаларды ќолдану арќылы сїйектік, сїйекішілік
жəне ќўрама остеосиндездердіѕ əр тїрімен емдеудіѕ
хирургиялыќ əдістері. Остеосинтездерді жїргізу кезінде
жансыздандыру жəне операциялыќ жолдармен тїсу варианттары.
Жараќат алєан тістер мен тґменгі жаќсїйектерді диагностикалау мен емдеудіѕ мануальды машыќтары.
Тіс реплантациясы операциясы, лиагатуралармен
байлау (тоќу) арќылы тістерді бекіту, сымнан жəне
лентадан жасалєан шендеуіштермен жаќсїйектерді
бекіту, бекіткіш аппараттарды ќолдану, ортопедиялыќ
протездер, каппалар. Жараќаттарды операциядан
кейін жїргізу. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќтыѕ
мерзімі, амбулаториялыќ кезеѕде медициналыќ оѕалту
сызбанўсќасын ќўру.
Проведение всех вариантов инфильтрационной (мягкие ткани, подслизистая,
10
поднадкостничная, внутрикостная, интралигаментарная) анестезии.
Проведение проводниковой анестезии с использованием различных
11 анестетиков: торусальная, мандибулярная, ментальная, Гоу-Гейтс, АкинозиВазирани туберальная, инфраорбитальная, подвисочная.
12
Определение показаний и противопоказаний к экстренным оперативным
вмешательствам.
13
Определение показаний и противопоказаний к гемотрансфузии у челюстнолицевых больных.
14
Проведение диспансеризации здоровых и больных заболеваниями челюстнолицевой зоны.
36 Жоєарєы
жаќсїйектіѕ оќ
тимеген сынуы
Жоєарєы жаќсїйектіѕ Ле Фор 1,2,3 бойынша сынуы.
Ликворея диагностикасы, неврологиялыќ симптоматикасы, сəулелік диагностиканы жїргізу, транспортты иммобилизация, емдеудіѕ ортопедиялыќ əдістері.
Жоєарєы жаќсїйектіѕ сынуын емдеудіѕ хирургиялыќ
əдістері: Фальтин-Адамс, Фидершпиль бойынша остеосинтез. Кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Сымнан жəне лентадан жасалєан шендеуіштермен бекіту,
бекітуші аппараттарды, ортопедиялыќ протездерді,
каппаларды ќолдану. Сымдармен тігу, спицаларды
ќолдану арќылы сїйектік, сїйекішілік жəне ќўрама
остеосиндездер операциялары. Жараќаттарды операциядан кейін жїргізу. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќтыѕ
мерзімі, амбулаториялыќ кезеѕде медициналыќ оѕалту
сызбанўсќасын ќўру.
37 Беттіѕ орта
аймаєындаєы
сїйектердіѕ сынуы
Мўрын сїйектерініѕ сынуы: клиникалыќ кґріністері,
сəулелік диагностика, алєашќы, білікті жəне
мамандандырылєан жəрдемдер кґрсету, сїйектерді репозициялау əдістері, интраназальды тампонадалар, оѕалту.
Бетсїйектіѕ жəне оныѕ доєасыныѕ сынуы: бетсїйек
сынуыныѕ жіктемесі, клиникасы, сəулелік диагностика, емдеудіѕ консервативті жəне хирургиялыќ əдістері.
Беттіѕ орта аймаєындаєы сїйектердіѕ сынуымен
сырќаттанатын науќастарды емдеудіѕ ортопедиялыќ
15 Подготовка докладов, презентаций на клинические конференции.
16 Работа по формированию принципов здорового образа жизни.
17
Подготовка докладов, презентаций на клинические и патолого-анатомические
конференции.
18 Участие в консилиумах и консультациях других отделений.
19 Дежурства в отделении.
20 Дежурства в приемном покое.
21 Работа в библиотеке, Интернете.
Всего: 108 часов
106
27
əдістері, хирургиялыќ емдеу əдістерініѕ кґрсетімдері,
жараќаттарды операциядан кейін жїргізу. Еѕбекке
уаќытша жарамсыздыќтыѕ мерзімі, амбулаториялыќ
кезеѕдегі медициналыќ оѕалтудыѕ сызбанўсќасы.
Мўрын сїйектерін интраназальды бимануальды
аспаптыќ репозициялау, мўрыннан ќан кеткен кездегі
алдыѕєы жəне артќы тампонада. Сымдармен тігу, спицаларды ќолдану арќылы сїйектік, сїйекішілік жəне
ќўрама остеосиндездер операциялары, бетсїйекті жəне
оныѕ доєасын ќанды жəне жабыќ тїрде репозициялау.
Жараќаттарды операциядан кейін жїргізу.
38 Їш тармаќты
жəне бет нервініѕ
аурулары мен
заќымдануы, оныѕ
ішінде балалардаєы.
Їш тармаќты
жəне бет нервініѕ
аурулары мен
заќымдануларын
кешенді емдеудегі
хирургиялыќ
əдістері,
балалардаєы
ерекшеліктері
Бет нервініѕ заќымдану деѕгейіне байланысты жараќаттан заќымдануы, диагностикалау мїмкіншіліктері,
диагностиканыѕ сəулелік жəне функциональды əдістері. Бет нерві заќымдануын емдеудіѕ хирургиялыќ
əдістері жəне оныѕ асќынулары, ќўлаќмаѕы-шайнау
бўлшыќеті аумаєыныѕ жараќаттары кезіндегі бет
нерві тармаќтарыныѕ їздіксіздігін ќалпына келтіру
мəселелері, мимикалыќ бўлшыќеттерді статикалыќ
жəне динамикалыќ тїрде тарту əдістері. Їш тармаќты
нервтіѕ жараќаттан заќымдануы: клиникалыќ диагностикалау мəселелері, їш тармаќты нервтіѕ заќымдануы,
жаќ-бет аймаєыныѕ жараќаттары жəне ятрогенді факторлар кезіндегі зерттеудіѕ ќосымша əдістері, хирургиялыќ
əдістемелері: декомпрессия, нервэкзерез, нервотомия
жəне нервэктомия, бет нервтерініѕ жараќаттары кезінде
дəрі-дəрмектермен жергілікті жəне жалпы емдеудіѕ
сызбанўсќасы, Бет нервтерініѕ заќымдануларын
емдеудіѕ орташа мерзімі, осы топтаєы науќастарды
оѕалту жəне диспансеризациялау. Нервтерге жасалатын
операциялар: ќўлаќмаѕы-шайнау бўлшыќеті аумаєыныѕ
жараќаты кезінде бет нерві тармаќтарыныѕ їздіксіздігін
ќалпына келтіру, мимикалыќ бўлшыќеттерді статикалыќ
жəнге динамикалыќ тїрде тарту əдістері, декомпрессия, нервэкзерез, нервотомия жəне нервэктомия.
Бет нервтерініѕ жəне жаќсїйектердіѕ заќымдануын
емдеудіѕ орташа мерзімі, осы топтаєы науќастарды
оѕалту жəне диспансеризациялау. Їш тармаќты нервтіѕ
невралгиясы мен невриттері. Этиологиясы, патогенезі,
їш тармаќты нервтіѕ екінші жəне їшінші тармаќтары
невралгиясыныѕ клиникалыќ кґріністері, заќымданудыѕ топикалыќ диагностикасы. Їш тармаќты нервтіѕ
28
4
Все виды инъекций.
5
Операции простого и атипичного удаления зубов при периодонтите остром и
хроническом.
6
проведении первичной хирургической обработки в полости рта.
7
Послеоперационное ведение раны.
8
Диагностическая пункция.
9
Эксцизионная и пункционная биопсия при хронических лимфаденитах.
10 Дренирования гнойной раны челюстно-лицевой области.
11 Выбор дренажей и антисептиков для инстилляции гнойной раны.
12 Уход за трахеостомой.
13 Наложение вторичных швов.
14
Ассистирование на операции первичной хирургической обработки разлитых
флегмон челюстно-лицевой области, передняя верхняя медиастинотомия.
15
Взятие мазков из гнойной раны для микробиологического исследования и
определения чувствительности к антибиотикам.
16 Экспрессдиагностика анаэробной инфекции.
17 Послеоперационное местное и общее медикаментозное лечение, ФТЛ.
18 Вправление вывиха ВНЧС.
19 Пришлифовывание зубов.
20 Изготовление разгрузочной каппы.
21 Временная лигатурная фиксация нижней челюсти.
22 Пункция сустава.
23 Разработка схем ЛФК, проведение санационных мероприятий.
24 Выбор шовного материала.
25 Назначение противостолбнячных и антирабических мероприятий.
26 Передняя и задняя тампонада при носовом кровотечении.
27
Формирование преддверия полости рта в послеоперационном периоде
съемными и несъемными конструкциями.
28
Подготовка докладов, презентаций на клинические и патолого-анатомические
конференции.
29 Участие в консилиумах и консультациях других отделений.
30 Дежурства в отделении.
31 Дежурства в приемном покое.
32 Работа в библиотеке, Интернете.
Всего: 144 часа
105
Диагностика, дифференциальная диагностика, показа22 Тактика врача при
мышечной врожден- ния и противопоказания к проведению лабораторных
ной кривошее у детей и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации.
23 Диагностика и удаление поврежденного
зуба, имплантатов,
инородных тел ротовой полости, глотки,
наружного слухового
прохода, полости
носа
24 Травмы органа
зрения, гематомы
параорбитальные,
переломы носа
Инородные тела наружного ротовой полости, глотки,
наружного слухового прохода, полости носа. Наиболее
частые варианты. Живые инородные тела. Механизм
попадания инородных тел в ротовой полости, глотки,
наружного слухового прохода, полости носа, в том числе у детей. Диагноз. Вид инородного тела (имеет ли оно
острые края, является ли набухающим, были ли уже
сделаны попытки удаления инородного тела и страдал
ли больной до этого заболеваниями). Отоскопия, фарингоскопия, риноскопия, ларингоскопия как методы
диагностики инородного тела. Оценка размера инородного тела, локализации. Извлечение инородного тела.
Метод выбора при инородных телах наружного слухового прохода - промывание теплой водой из шприца
емкостью 100-150 мл. Противопоказания. осложнения.
Оперативное удаление очень крупных инородных тел
(осколки снарядов, металл и т.п.). Особенности клинических проявлений и удаления поврежденного зуба,
имплантатов, инородных тел ротовой полости, глотки,
наружного слухового прохода, полости носа у детей.
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при травмах органа зрения, гематомах параорбитальных, переломах носа.
невриттері. Этиологиясы, патогенезі, топикалыќ диагностикасы. Консервативті жолдармен емдеу. Їш
тармаќты нерв тармаќтарын емдік жəне диагностикалыќ
маќсатта блокадалау. ФТЕ таєайындау, неврологтыѕ
ќатысуымен науќастарды кешенді тексеруден ґткізу,
Дəрі-дəрмектермен емдеуді таєайындау.
39 Стоматологиялыќ
имплантация
Стоматологиялыќ имплантация: кґрсетімдері, ќарсы
кґрсетімдері, имплантаттардыѕ тїрлері. Имплантацияєа
науќастарды дайындау. Стоматологиялыќ имплантациядан кейін науќастарды ќадаєалау, балалардаєы
ерекшеліктері. Денталыќ имплантация. Денталыќ имплантацияныѕ тїрлері. Денталыќ имплантация кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Имплантанттар
конструкциясын талєау. Имплантациялау əдістемесі.
Асќынулары жəне олардыѕ алдын алу жолдары.
40 Ерте жəне кеш
туындайтын
асќынулар, переимплантиттер, оларды
емдеу, балалардаєы
ерекшеліктері
Ерте жəне кеш туындайтын асќынулар, переимплантиттер, оларды емдеу, балалардаєы ерекшеліктері. Субпериостальды имплантаттыѕ конструктивті элементтерініѕ ашылуы (протрузиясы). Имплантация орныныѕ
инфекциялануына ўласатын сілемей ќабыєында жауыржараныѕ туындауы. Ќабынуєа ќарсы жəне кератопластикалыќ заттарды ќолдана отырып емдеу.
41 Хирургиялыќ
стоматологиядаєы
имплантология
Цистэктомия жəне синусотомия операциясынан кейін
сїйек тіндерініѕ кемісітігін алмастыруєа ќолданылатын
имплантациялыќ материалдар. Ќолдану кґрсетімдері
мен ќарсы кґрсетімдері. Операциялыќ əрекеттердіѕ
əдістері. Біркезеѕді, екікезеѕді цилиндрлік жəне
пластинкалыќ имплантанттармен жасалынатын дентальды имплантация. Кґрсетімдері, операция алдында
жоспарлау. Жаќсїйектердіѕ синусотомиясы мен цистэктомиясы кезінде имплантациялыќ метериалдарды ќолдану. Дентальды иммплантанттарды фантомда
ќондыру жəне дентальды имплантация операциясына
кґмекшілік ету. Операциядан кейін жараќатты жїргізу.
42 Операциялыќ
жолмен емдеудіѕ
инновациялыќ
əдістері
Операциялыќ жолмен емдеудіѕ инновациялыќ əдістері.
Эндовидеохирургия, телемедицина. Сїйек тіндерін
ќалпына келтіру їшін жасушалыќ технологияларды ќолдану. Тіндік инженерия. Жасушалыќ технологиялардыѕ кґмегімен жойылєан тіндерді ќалпына
келтіру əдістемесі.
Всего: 184 часа
3.3 Примерный план самостоятельной работы слушателя (СРС)
№
Содержание СРС
Челюстно-лицевая хирургия в стационаре
1
Курация больных в палатах.
2
Ведение медицинской документации.
3
Определение группы крови, резус-фактора, проб на совместимость крови
донора и реципиента.
104
29
43 Жаќ-бет аймаєыныѕ
ќўрама жəне
жанамаласќан
заќымданулары
44 Жаќ-бет аймаєыныѕ
жараќаттан
заќымдануыныѕ
жалпы жəне
жергілікті
асќынулары
Бассїйектіѕ, кеуденіѕ, ќўрсаќ ќуысыныѕ жəне тірек
ќаѕќасы сїйектерініѕ заќымдануымен бірге жїретін
жаќ-бет аймаєыныѕ жараќатына ќатысты пайда болатын синдромдар, политравмалардыѕ мəселелері
жəне жараќат процессініѕ аєымына тигізетін əсері.
Алєашќы дəрігерлік, білікті жəне мамандандырылєан
жəрдем кґрсету, Мамандандырылєан стационарларда хирургиялыќ жəрдем кґрсету реттілігі мен
ауќымын аныќтау. Ішкі аєзалар, ми жəне тірек ќаѕќасы
сїйектерініѕ заќымдануымен байланысты жаќ-бет
аймаєыныѕ ќўрама жəне жанамаласќан заќымданулары
кезінде ерте жəне кеш туындайтын асќынулар. Иондыќ
сəулелендірумен, температуралыќ факторлармен байланысты бет ќаѕќасыныѕ жараќаттан заќымдауын
ќарастыратын мəселелер, беттіѕ кїю жəне їсу
деѕгейлерін аныќтау, кїю ауќымын аныќтау, клиникалыќ
кґріністері, кїйік ауруларыныѕ симптомдары, кїйік
ауруларыныѕ кезеѕіне байланысты дəрі-дəрмектермен
жергілікті жəне жалпы емдеудіѕ сызбанўсќалары. Клиникасы, диагностикасы, алєашќы хирургиялыќ ґѕдеудіѕ
ерекшеліктері. Жанамаласќан жəне ќўрама жараќаттар
кезінде алєашќы, білікті жəне мамандандырылєан
жəрдем кґрсету. Бимаксилярлы шендеу операциялары, ќарапайым аппараттармен, пластмассалыќ
шендеуіштермен жəне каппалармен бекіту, сыныќтарды
хирургиялыќ бекіту кґрсетімдерін аныќтау. Остеосинтез операциялары. Мамандандырылєан стационарларды
талєау мəселелері. Миішілік, неврологиялыќ жəне басќа
асќынуларды шыєару їшін диагностикалыќ зерттеулер жїргізу. Операциядан кейін жараќаттарды жїргізу.
Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќ мерзімі, амбулаториялыќ
кезеѕде медициналыќ оѕалту сызбанўсќасы.
Ќан тамырлардыѕ, нервтердіѕ заќымдануымен жəне
сїйек жараќаттарыныѕ іріѕдеуімен бірге жїретін
тґменгі жаќсїйектіѕ жараќаттан сынуыныѕ ерте жəне
кеш туындайтын асќынуларын ќарастыру. Жоєарєы
жаќсїйектіѕ жараќаттан заќымдауыныѕ асќынулары: ќан
кету, жўмсаќ тіндер эмфиземасы, миішілік асќынулар,
неврологиялыќ асќынулар, асќынулар дамуыныѕ алдын алу мəселелері, науќастарды оѕалту. Бимаксилярлы шендеу операциялары, ќарапайым аппараттармен,
пластмассалыќ шендеуіштермен жəне каппалармен
30
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при травматическом остеомиелите.
15 Вывихи, привычный
вывих
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при вывихе, привычных вывихах.
16 Повреждения лицевых нервов
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при повреждениях лицевых нервов.
17 Мышечная кривошея, Диагностика, дифференциальная диагностика, показаврожденная
ния и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при мышечной кривошее.
18 Травмы костей и мяг- Диагностика, дифференциальная диагностика, показаких тканей челюстно- ния и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больнолицевой области
го. Принципы лечения, реабилитации. Особенности
ведения детей при травмах костей и мягких тканей
челюстно-лицевой области.
19 Тактика врача при
травматическом
остеомиелите
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при травматическом остеомиелите.
20 Тактика врача при
вывихе, привычном
вывихе
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при вывихе, привычном вывихе.
21 Тактика врача при
повреждении лицевых нервов
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при повреждении лицевых нервов.
103
8
Тактика врача при
острой хирургической патологии околоушной области
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей с острой хирургической патологии околоушной области.
9
Тактика врача при
острой хирургической патологии
сосудов
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей с острой хирургической патологией сосудов
(острые флеботромбозы, и тромбофлебиты, эмболии
артерий).
10 Тактика врача при
ушибах, ранах,
укусах животных, отморожениях, ожогах
слизистой области
рта, носа, глаз, уха,
волосистой части
головы
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при ушибах, ранах, укусах животных, отморожениях, ожогах слизистой области рта, носа, глаз,
уха, волосистой части головы.
11 Тактика врача при
переломах костей
лицевого черепа,
верхней и нижней
челюсти, суставов
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при переломах костей лицевого черепа, верхней и нижней челюсти, суставов.
12 Переломы костей
лицевого черепа
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при переломах костей лицевого черепа.
13 Переломы верхней
и нижней челюсти,
суставов
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей при переломах верхней и нижней челюсти,
суставов.
14 Травматический
остеомиелит
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
102
бекіту, сыныќтарды хирургиялыќ бекіту кґрсетімдерін
аныќтау. Фальтин-Адамс, Федершпиль жəне минипластиналармен остеосинтез жасау операциясы. Миішілік,
неврологиялыќ жəне басќа асќынуларды шыєару їшін
диагностикалыќ зерттеулер жїргізу.
45 Ауыз ќуысы жўмсаќ Тыртыќтарды жою жолдарымен жартылай алмалытіндерініѕ протезал- салмалы жəне толыќ алмалы-салмалы протездермен
ды хирургиясы
ауыз ќуысын протездеу кґрсетімдері, ауыз ќуысы
кіреберісініѕ тереѕдеуі, френулопластикалар.
Ауыз ќуысыныѕ жўмсаќ тіндеріне жасалатын хирургиялыќ емніѕ əртїрлі варианттары: тіл жəне ерін
жїгеншіктерін жамау, тыртыќты тартылымдарды жою,
ашыќ жəне жабыќ вестибулопластиканыѕ варианиттары. Ауыз ќуысыныѕ кіреберісін операциядан кейін
алмалы-салмалы жəне тўраќты конструкциялармен
ќалпына келтіру.
46 Жоєарєы
жəне тґменгі
жаќсїйектердіѕ протезалды хирургиясы
Альвеолярлы ґсіндініѕ, ќатты таѕдайдыѕ дўрыс пішіндерін ќалыптастыру, жаќсїйектердіѕ остеофиттерін,
экзостоздарын жəне тіл шодырларын алып тастау
жəне альвеола аралыќ биіктікті ќўру кґрсетімдері.
Науќастарды операцияєа дайындау. Жаќсїйектердіѕ
протез салатын орнын ќўру операциясы. Жараќаттарды
операциядан кейін жїргізу, асќынулардыѕ алдын алу.
47 Денталыќ
имплантация
Денталыќ имплантаттардыѕ жіктемесі, остеоинтеграция
концепциясы, ќолдану кґрсетімдері, емдеуді жоспарлау,
операция алдындаєы дайындыќ. Импланттаттардыѕ
тїрлеріне байланысты денталыќ имплантаттарды ќою
əдістері, хирургиялыќ кезеѕге арналаєан аспаптар
мен ќўрал-жабдыќтар. Синуслифтинг жəне аугментация жолдарымен имплантаттыѕ сїйекішілік бґлігін
орныќтыруєа арналаєан адекватты жаєдайларды ќўру
əдістері. Имплантациялыќ материалдар, альвелярлы
биіктікті кґбейтудегі аспаптар мен ќўрал-жабдыќтар.
Денталыќ имплантацияныѕ хирургиялыќ кезеѕін жоспарлау жəне орындау кезіндегі ќателіктер, мїмкін болатын асќынулар.
Науќастарды операцияєа дайындау: кəсіби гигиена, дентальды имплантация операциясын жоспарлау. Денталыќ имплантацияныѕ хирургиялыќ кезеѕін ґздігінен
орындау немесе операцияєа кґмекшілік ету, имплантат басын, ќызылиектік манжетканыѕ ќалыптастыру
ќўрылєысы, операциядан кейін жараќатты жїргізу.
Периимплантиттерді емдеу.
31
48 Жаќ-бет
хирургиясындаєы
реконструктивтіќалпына келтіру
операциясы,
балалардаєы
ерекшеліктері
Бас пен мойынныѕ туа пайда болєан кемістіктері мен
деформациялары кезінде жаќ-бет хирургиясында жасалынатын реконструктивті-ќалпына келтіру операциясы, балалардаєы ерекшеліктері. операциясы. Бас пен
мойынныѕ жїре пайда болєан кемістіктері мен деформациялары кезінде жаќ-бет хирургиясында жасалынатын реконструктивті-ќалпына келтіру операциясы,
балалардаєы ерекшеліктері.
лизации, оснащение ЦСО, укомплектованность кадрами, предстерилизационная подготовка.
3
Неотложные состояния в хирургической
стоматологии
Аллергические реакции в практике хирурга-стоматолога.
Группы риска, аллергологическое обследование пациентов. Неотложные состояния в практике хирургастоматолога (лекарственный анафилактический шок,
приступ бронхиальной астмы, приступ стенокардии,
развитие инфаркта миокарда, гипо- и гипергликемическая кома, эпилептический припадок, гипертонический
криз, инфаркт мозга). Токсическое действие местных
анестетиков. Клиническая симптоматика проявления
разных форм лекарственного анафилактического шока,
инструкция по порядку оказания первой медицинской
помощи, посимптомное введение лекарственных препаратов. Медикаменты для оказания первой врачебной
помощи. Клинические проявления токсического действия местных анестетиков. Действия по оказанию первой врачебной помощи при неотложных состояниях.
4
Тактика врача при
острой хирургической патологии ротовой полости, зубов,
десен, в том числе у
детей
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей с острой хирургической патологии ротовой
полости, зубов, десен.
49 Жаќ-бет аймаєыныѕ Тіндерді бір кезеѕді əдіспен ќалпына келтірумен бірге
бассїйек-жаќ-бет аймаєындаєы ќатерсіз ісіктерді алып
ќатерсіз ісіктерін
тастау, балалардаєы ерекшеліктері. Стоматологиядаєы
алып тастау
жəне жаќ-бет хирургиясындаєы криодеструкция.
50 Замануи
остеосинтездерді
ќолдана отырып бет
ќаѕќасы сїйектірініѕ
сыныќтарын емдеу, балалардаєы
ерекшеліктері
Жаќ-бет аймаєыныѕ жараќаттарын емдеудіѕ ортопедиялыќ жəне хирургиялыќ əдістерініѕ кґрсетімдері
мен ќарсы кґрсетімдері. Операцияны жїргізу əдістері,
операциядан кейінгі кезеѕде дəрі-дəрмектермен емдеу.
Алєашќы дəрігерлік, білікті жəне мамандандырылєан
жəрдем кґрсету ауќымы. ЕДШ, ФТЕ, ДКК, МОСК.
Жўмсаќ тіндердіѕ, бет ќаѕќасы сїйектерініѕ, бассїйекми нервтерініѕ шеткі бґлімдерініѕ, сілекейбездіѕ жəне
оныѕ тїтіктерініѕ жараќаттарын хирургиялыќ жолдармен емдеу, микрохирургияны жəне операциялыќ оптиканы ќолдану əдістері, остеосинтездіѕ ауызсыртылыќ
жəне ауызішілік остеосинтездері.
51 Бет ќаѕќасыныѕ
сїйектеріне жасалатын ќалпына келтіру
операциялары
Бет ќаѕќасыныѕ сїйектеріне жасалатын ќалпына
келтіру операциялары, донорлыќ аймаќтан алынєан
тері-бўлшыќет-сїйектік кесінділерді ќолдана отырып
бассїйектіѕ, беттіѕ жоєарєы, ортаѕєы жəне тґменгі
аймаќтарыныѕ жараќаттан кейінгі деформацияларын
жою, балалардаєы ерекшеліктері.
5
Тактика врача при
острой хирургической патологии области мягких тканей
лица
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей с острой хирургической патологией области
мягких тканей лица.
52 Ќўлаќ ќалќанын
ќалпына келтіру,
балалардаєы
ерекшеліктері
Ќўлаќ ќалќаныныѕ жартылай жəне толыќ кемістіктерін
ќалпына келтіру, балалардаєы ерекшеліктері. Ќўлаќ
ќалќаныныѕ отопластикасы немесе пластикасы.
Тарбиєан ќўлаќ ќалќанын тїзету. Тостаєан тəрізді
ќўлаќты тїзету. Сыртќы ќўлаќтыѕ дўрыс дамымаєан
кемістігін - микроотияны тїзету. Ќўлаќ ќалќаны
кемістіктерініѕ себептері, операция кґрсетімдері. Операцияны жїргізу. Тиімділігі. Асќынулары жəне олардыѕ
алдын алу шаралары.
6
Тактика врача при
острой хирургической патологии
верхней и нижней
челюсти, подбородка
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания и противопоказания к проведению лабораторных
и инструментальных методов обследования больного.
Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей с острой хирургической патологией области
верхней и нижней челюсти, подбородка.
7
Тактика врача при
острой хирургической патологии шеи
Диагностика, дифференциальная диагностика, показания
и противопоказания к проведению лабораторных и инструментальных методов обследования больного. Принципы лечения, реабилитации. Особенности ведения детей
с острой хирургической патологией области шеи.
32
101
достижение результатов в ранний реабилитационный
период. Нежелательные послеоперационные осложнения: расстройства поведения, питания, сна, различные
фобии. Коррекция пред- и послеоперационного психического состояния. Создание банка данных психического развития ребенка с последующей разработкой индивидуальной реабилитационной программы.
Выработка адаптивности ребенка и его родителей к
эстетическому недостатку, создание психологически
благоприятных условий для комплексного поэтапного реабилитационного процесса. Возможность максимального личного развития, социальной адаптации
детей с заболеваниями челюстно-лицевой области.
53 Жоєарєы ерін
мен таѕдайдыѕ
ќоянжырыєын
емдеу, балалардаєы
ерекшеліктері
Беттіѕ туа біткен кемтарлыєыныѕ этиологиясы мен
патогенезі. Жоєарєы ерін мен таѕдай ќоянжырыєыныѕ
жіктемесі. Жоєарєы ерінніѕ бір жəне екіжаќты
бітпеуі. Жоєарєы ерін мен таѕдайдыѕ туа біткен
бітпеуініѕ клиникалыќ кґрінісі. Беттіѕ туа біткен
кемтарлыєы кезіндегі клиникасы мен функциональды бўзылыстардыѕ ерекшеліктері. Жоєарєы ерінніѕ
бітпеуін хирургиялыќ жолдармен емдеу. Таѕдайдыѕ
бітіспеуін хирургиялыќ жолдармен емдеу. Таѕдайдыѕ
туа біткен бітіспеуі кезінде жасалатын операцияныѕ
мерзімдері. Хейлопластика, ринохейлопластика. ураностафилопластика. Əдістемесі. Асќынулары жəне
олардыѕ алдын алу шаралары. Ерінніѕ, мўрынныѕ операциядан кейінгі деформациялары, таѕдай кемістігі.
Операциядан кейін оѕалту.
54 Жоєарєы жəне
тґменгі жаќсїйектіѕ
альвеолярлы
ґсінділерін ќалпына
келтіру, балалардаєы
ерекшеліктері
Жоєарєы жаќсїйектіѕ альвеолярлы ґсінділерін жəне
тґменгі жаќсїйектіѕ альвеолярлы бґлігін тїзету. Бірнеше
əдістермен ќоса жасалынатын альвеолопластика. Альвеолярлы доєаныѕ ќыры бойынша немесе сїйектіѕ
беткейінен алынєан «їстеме» жамау, сїйектіѕ бір немесе ќос ќабырєасын вертикальды остеотомия жəне
транспозиция жасаєаннан кейін сїйек ішіне жамау салу,
сїйектіѕ бір ќабырєасын сындыру арќылы жїргізілетін
вертикальды остеотомия жəне пайда болєан кеѕістікті
биоматериалдармен
толтыру.
Пародонтологиялыќ
таѕєыш. Альвеолопластика кґрсетімдері. Операциядан
кейін туындайтын асќынулар, оѕалту.
55 Жергілікті тіндерді
ќолдана отырып
жоєарєы жəне
тґменгі ќабаќтарєа
жїргізілетін
ќалпына келтіру
операциялары
(блефаропластика), балалардаєы
ерекшеліктері
Блефаропластика əдістемесі, жїргізу кґрсетімдері.
Блефаропластиканыѕ ќарсы кґрсетімдері. Блефаропластика операциясына дайындыќ. Операцияныѕ
кезеѕдері: артыќ тіндерді белгілеу, теріні тілу, артыќ
терілерді жəне шелмай жарыќтарын кесіп алу, теріге
косметикалыќ тігістер салу, тігістерге стерильденген жапсырмалар ќою. Операциядан кейінгі кезеѕніѕ
ерекшеліктері. Мїмкін болатын асыќынулар: тері
астында ќан ўю (темекі тартатын науќастарда ќауіп ґте
жоєары, 7-10 кїннен кейін ґздігінен кетеді), терідегі
тігістердіѕ орнында гипертрофиялыќ тыртыќтар
тїзіледі (гипертрофиялыќ тыртыќтардыѕ пайда болуы
терініѕ жеке бейімділігі кезінде туындайды). Блефаропластикадан кейін ќалпына келтіру.
Всего: 252 часа
Челюстно-лицевая хирургия амбулаторно-поликлиническая
1
2
Организация
амбулаторнополиклинической
службы РК
Микробная деконтаминация в хирургической стоматологии
Организация амбулаторно-поликлинической службы
РК. Общие принципы организации оказания стоматологической, челюстно – лицевой хирургической помощи на догоспитальном этапе. Организация отделения
челюстно-лицевой хирургии и хирургического стоматологического кабинета поликлиники. Нормативы
организации отделения. Количество коек на 10 тыс.
населения. Помещения, операционные отделения. Нормативная (учетно-отчетная) документация по хирургической стоматологии. Приказы МЗ РК об организации
хирургической службы. Правовые акты по здравоохранению. Оснащение кабинета хирургической стоматологии. Инструменты и оборудование. Варианты оснащения хирургического кабинета районной, областной
и городской стоматологической поликлиник. Инструментарий и оборудование для проведения операции
удаления зуба, зкстренных и плановых амбулаторных
операций. Комплектация хирургического стоматологического кабинета медикаментозными препаратами.
Подготовка рук хирурга и операционного поля. Дезинфекция и стерилизация инструментария и перевязочного материала. Антисептические растворы в практике
хирурга-стоматолога. Современные методики гигиенической и хирургической обработки рук, современные
антисептики для обработки операционного поля, варианты химической, физической дезинфекции и стери-
100
33
56 Кґрші тіндерді
ќолдана отырып
бастыѕ шаш
бґлігіндегі ауќымды
кемістіктерді жою
57 Толыќ жəне жартылай кемістіктері бар
мўрынды ќалпына
келтіру
58 Мўрын пішіні
ґзгерген жаєдайда
жасалатын операциялар
59 Шыќшытбезді алып
тастау
Кґрші тіндерді (ротациялыќ кесінділерді) ќолдана отырып бастыѕ шаш бґлігіндегі ауќымды кемістіктерді
жою, балалардаєы ерекшіктері. Жаќ-бет аймаєындаєы
жараќаттарды тігудіѕ негізгі кезеѕдері. Жараќат
жиектерініѕ бір біріне бейімделуі туралы тїсінік. Барынша эстетикалыќ тиімділікке жету. Тігіс материалдарына ќойылатын талаптар, жіктемесі. Жіптерді байлау
техникасы. Тігістердіѕ тїрлері. Жаќ-бет аймаєындаєы
жараќаттарєа тігіс салу тəртіптері. Балалардаєы
ерекшеліктері.
Толыќ жəне жартылай кемістіктері бар мўрынды
ќалпына келтіру, балалардаєы ерекшіліктері. Кемістіктіѕ себептері. Операциялыќ əрекеттіѕ тїрлері.
Анестезияныѕ ерекшеліктері, науќастарды операция
алдында дайындау. Толыќ жəне жартылай кемістіктер
кезінде мўрынды ќалпына келтіру бойынша жасалатын
операцияныѕ əдістемесі. Асќынулары, олардыѕ алдын
алу жəне оларды емдеу ерекшеліктері. Операциядан
кейін науќасты жїргізу, оѕалту. Балаларда кездесетін
толыќ жəне жартылай кемістік кезінде жасалатын
операцияныѕ ерекшеліктері.
Мўрын пішіні ґзгерген жаєдайда жасалатын операциялар (ринопластика), балалардаєы ерекшеліктері. Толыќ
жəне жартылай кемістіктер кезінде мўрын пішінініѕ
ґзгеруі, оныѕ ішінде балалардаєы ерекшеліктері.
Кемістіктіѕ себептері. Операциялыќ əрекеттердіѕ тїрлері. Анестезия ерекшеліктері, науќасты операция
алдында дайындау. Мўрын пішіні ґзгерген жаєдайда
жасалатын операцияныѕ əдістемесі. Асќынулары,
олардыѕ алдын алу жəне оларды емдеу ерекшеліктері.
Операциядан кейін науќасты ќарап тексеру, оѕалту.
Балаларда мўрын пішіні ґзгерген жаєдайда жасалатын
операцияныѕ ерекшеліктері.
Бет нервініѕ тармаќтарын саќтай отырып шыќшытбезді
алып тастау, балалардаєы ерекшеліктері. Шыќшытбезді
алып тастау кґрсетімдері. Операцияныѕ тїрлері. Анестезия ерекшеліктері, науќасты операция алдында
дайындау. Шыќшытбезді алып тастау операциясыныѕ
əдістемесі. Асќынулары, олардыѕ алдын алу жəне оларды емдеу ерекшеліктері. Операциядан кейін науќасты
жїргізу, оѕалту. Балаларда шыќшытбезді алып тастау
операциясыныѕ ерекшеліктері.
34
прикуса, выравнивание зубных рядов. Особенности
анестезии, предоперационная подготовка пациента.
Методика операций. Осложнения, пути их профилактики и лечения. Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности операций на
верхней и нижней челюсти связанные с нарушением
прикуса у детей.
63 Костно-пластические
операции на лицевом
скелете при нарушениях пропорции лица, в
том числе у детей
Устранение деформаций лица с использованием силиконовых имплантатов. Экспериментальное исследование возможности применения силиконовых
композиций в хирургии. Преимущества силиконовых
имплантатов. Процесс приживления биоматериалов на
основе силоксановых эластомеров (силиконов). Особенности анестезии, предоперационная подготовка
пациента. Методика операций. Осложнения, пути их
профилактики и лечения. Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности
костно-пластических операций на лицевом скелете
при нарушениях пропорции лица у детей.
64 Восстановительные
операции при нарушении движения мимических мышц
Восстановительные операции при нарушении движения мимических мышц; оперативное лечение при
повреждениях лицевого нерва (параличи, парезы различного происхождения) с использованием микрохирургической техники, в том числе у детей. Особенности анестезии, предоперационная подготовка
пациента. Методика операций. Осложнения, пути их
профилактики и лечения. Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности
восстановительных операции при нарушениях движения мимических мышц у детей.
65 Оперативное лечение
синдрома сонного
апноэ
Оперативное лечение синдрома сонного апноэ (остановка дыхания во сне, храп), в том числе у детей. Особенности анестезии, предоперационная подготовка
пациента. Методика операций. Осложнения, пути их
профилактики и лечения. Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности оперативного лечения синдрома сонного апноэ у детей.
Психологическая помощь детям с заболеваниями челюстнолицевой области
Три степени дефектов и деформаций челюстнолицевой области у детей. Изменение психики детей в
зависимости от возраста, выраженности заболевания,
психологической реабилитации. Раннее лечение и
99
59 Удаление околоушной
слюнной железы
Удаление околоушной слюнной железы с сохранением
ветвей лицевого нерва, в том числе у детей. Показания для удаления околоушной слюнной железы. Виды
оперативного вмешательства. Особенности анестезии,
предоперационная подготовка пациента. Методика
операций удаления околоушной слюнной железы.
Осложнения, пути их профилактики и лечения. Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности оперативного вмешательства при
удалении околоушной слюнной железы у детей.
60 Кґз жасы жолдарына жасалатын
ќалпына келтіру
операциялары
Кґз жасы жолдарына жасалатын ќалпына келтіру операциялары, балалардаєы ерекшеліктері. Кґз жасы
жолдарына жасалатын операцияныѕ кґрсетімдері.
Операцияныѕ тїрлері. Анестезия ерекшеліктері,
науќасты операция алдында дайындау. Кґз жасы жолдарына жасалатын ќалпына келтіру операциясыныѕ
əдістемесі. Асќынулары, олардыѕ алдын алу жəне оларды емдеу ерекшеліктері. Операциядан кейін науќасты
жїргізу, оѕалту. Балаларда кґз жасы жолдарына жасалатын ќалпына келтіру операциясыныѕ ерекшеліктері.
60 Восстановительные
операции на слезоотводящих путях
Восстановительные операции на слезоотводящих путях, в том числе у детей. Показания для восстановительных операций на слезоотводящих путях. Виды
оперативного вмешательства. Особенности анестезии,
предоперационная подготовка пациента. Методика
восстановительных операций на слезоотводящих путях. Осложнения, пути их профилактики и лечения.
Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности восстановительных операций на слезоотводящих путях у детей.
61 Баяу ќозєалатын
немесе толыќ
ќозєалмайтын
тґменгі жаќсїйектіѕ
функциясын
ќалпына келтіру
61 Устранение тугоподвижности или полной
неподвижности нижней челюсти
Устранение тугоподвижности или полной неподвижности нижней челюсти, в том числе у детей. Показания для операций устранения тугоподвижности или
полной неподвижности нижней челюсти. Виды оперативного вмешательства. Особенности анестезии,
предоперационная подготовка пациента. Методика
операций устранения тугоподвижности или полной
неподвижности нижней челюсти. Осложнения, пути
их профилактики и лечения. Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности операций устранения тугоподвижности или полной неподвижности нижней челюсти у детей.
Баяу ќозєалатын немесе толыќ ќозєалмайтын тґменгі жаќсїйектіѕ функциясын ќалпына келтіру,
балалардаєы ерекшеліктері. Баяу ќозєалатын немесе
толыќ ќозєалмайтын тґменгі жаќсїйектіѕ функциясын ќалпына келтіру операциясыныѕ кґрсетімдері.
Операцияныѕ тїрлері. Анестезия ерекшеліктері, науќасты операция алдында дайындау. Баяу ќозєалатын
немесе толыќ ќозєалмайтын тґменгі жаќсїйектіѕ функциясын ќалпына келтіру операциясыныѕ əдістемесі.
Асќынулары, олардыѕ алдын алу жəне оларды емдеу
ерекшеліктері. Операциядан кейін науќасты жїргізу,
оѕалту. Балаларда баяу ќозєалатын немесе толыќ
ќозєалмайтын тґменгі жаќсїйектіѕ функциясын
ќалпына келтіру операциясыныѕ ерекшеліктері.
62 Тістїйістіѕ
бўзылуымен байланысты жоєарєы
жəне тґменгі
жаќсїйектерге жасалатын операциялар
Ортодонтиялыќ еммен бірге тістїйістіѕ бўзылуымен
(ортогнатика) байланысты жоєарєы жəне тґменгі
жаќсїйектерге жасалатын операциялар, балалардаєы
ерекшеліктері. Шайнау функциясы жəне дикция.
Ґсу, тўќым ќуалаєан себептер немесе жараќаттар
процессінде сыртќы факторлардыѕ əсерінен туындайтын жоєарєы жəне тґменгі жаќсїйектер диспропорциясы. Тўраќты ортодонтиялыќ техникамен (брекетжїйесімен) ортогнатиялыќ хирургияныѕ їйлесуі.
Окклюзия, тістїйіс бўзылыстарын, тіс ќатарларын
тїзету. Анестезия ерекшеліктері, науќасты операция
алдында дайындау. Операция əдістемесі. Асќынулары,
олардыѕ алдын алу жəне оларды емдеу ерекшеліктері.
Операциядан кейін науќасты ќарап тексеру, оѕалту. Балаларда тістїйістіѕ бўзылуымен байланысты жоєарєы
жəне тґменгі жаќсїйектерге жасалатын операциялар.
62 Операции на верхней
и нижней челюсти
связанные с нарушением прикуса
Операции на верхней и нижней челюсти связанные с
нарушением прикуса (ортогнатика), совместно с ортодонтическим лечением, в том числе у детей. Функция
жевания и дикция. Диспропорция верхней и нижней
челюстей вследствие воздействия внешних факторов
в процессе роста, наследственных причин или травмы. Сочетание ортогнатической хирургии с использованием несъемной ортодонтической техники (брекетсистемы). Исправление нарушения окклюзии,
98
35
63 Беттіѕ пропорциясы бўзылєан
кезде бет ќаѕќасына
жасалатын сїйекпластикалыќ операциялар, балалардаєы
ерекшеліктері
Силикондыќ имплантаттарды ќолдана отырып бет деформациясын жою. Хирургияда силикондыќ композицияларды ќолдану мїмкіншілігіндегі тəжірибелік зерттеулер. Силикондыќ имплантаттардыѕ артыќшылыєы.
Силоксанды эластомерлер негізіндегі (силикондарды)
биоматериалдардыѕ бітіп кету процессі. Анестезия
ерекшеліктері, науќасты операция алдында дайындау.
Операция əдістемесі. Асќынулары, олардыѕ алдын алу
жəне оларды емдеу ерекшеліктері. Балаларда беттіѕ
пропорциясы бўзылєан кезде бет ќаѕќасына жасалатын
сїйек-пластикалыќ операциялардыѕ ерекшеліктері.
64 Мимикалыќ
бўлшыќеттер
ќимылыныѕ
бўзылысы кезінде
жасалынатын
ќалпына келтіру
операциялары
Мимикалыќ бўлшыќеттер ќимылыныѕ бўзылысы
кезінде жасалынатын ќалпына келтіру операциялары: бет нервініѕ заќымдануыларын (салдануы,
парезі) микротехникалыќ хирургияны ќолдана отырып
операциялыќ жолмен емдеу, балалардаєы ерекшеліктері.
Анестезия ерекшеліктері, науќасты операция алдында
дайындау. Операция əдістемесі. Асќынулары, олардыѕ
алдын алу жəне оларды емдеу ерекшеліктері. Балаларда мимикалыќ бўлшыќеттердіѕ ќимылы бўзылєан
кезде жасалатын ќалпына келтіру операцияларыныѕ
ерекшеліктері.
65 Ўйќы апноэ синдромы кезінде
ќолданылатын
операциялыќ ем
Ўйќы апноэ (тїнде демніѕ уаќытша тоќтап ќалуы, ќорыл)
синдромы кезінде ќолданылатын операциялыќ ем,
балалардаєы ерекшеліктері. Анестезия ерекшеліктері,
науќасты операция алдында дайындау. Операция
əдістемесі. Асќынулары, олардыѕ алдын алу жəне оларды емдеу ерекшеліктері. Балаларда ўйќы апноэ синдромын операциялыќ жолмен емдеу ерекшеліктері.
66 Жаќ-бет аймаєыныѕ
ауруларымен
сырќаттанатын
балаларєа
психологиялыќ
жəрдем кґрсету
Балаларда жаќ-бет аймаєы кемістіктері мен деформацияларыныѕ їш деѕгейі. Жасќа, аурудыѕ айќындылыєына, психологиялыќ оѕалтуєа байланысты балалар психикасыныѕ ґзгеруі. Ерте оѕалту кезеѕінде
емдеу жəне оѕ нəтижелерге жету. Операциядан кейінгі
жаєымсыз асќынулар: мінез-ќўлыќтыѕ, тамаќтанудыѕ,
ўйќыныѕ бўзылуы, əртїрлі фобиялар. Операция алдындаєы жəне операциядан кейінгі психикалыќ жаєдайларды тїзету. Жеке оѕалту баєдарламасын ґѕдеу арќылы баланыѕ психикалыќ дамуын ќалыптастыру. Эстетикалыќ аќауларєа бала мен оныѕ ата-анасыныѕ бейімділігін шыѕдау, кешенді сатылы оѕалту процессін жїргізу
36
тканей (блефаропластика), в том числе у
детей
избытков кожи и жировых грыж, наложение косметических швов на кожу, стерильные наклейки на швы.
Особенности послеоперационного периода. Возможные осложнения: подкожные кровоизлияния (риск
повышается у курящих пациентов, исчезают самостоятельно через 7–10 дней), образование гипертрофических рубцов на месте кожных швов (возникает
при индивидуальной склонности кожи к образованию
гипертрофических рубцов). Восстановление после
блефаропластики.
56 Устранение обширных
дефектов волосистой
части головы с использованием близлежащих тканей
Устранение обширных дефектов волосистой части головы с использованием близлежащих тканей (ротационными лоскутами), в том числе у детей. Основные
моменты ушивания ран в челюстно-лицевой области.
Понятие адаптации краев раны друг к другу. Достижение максимального эстетического эффекта Требования
к шовному материалу, классификация. Техника увязывания нитей. Формуля узлов. Виды швов. Правила наложения швов на раны в челюстно-лицевой области.
Особенности у детей.
57 Восстановление носа
при полных и частичных дефектах
Восстановление носа при полных и частичных дефектах, в том числе у детей. Причины дефектов. Виды
оперативного вмешательства. Особенности анестезии,
предоперационная подготовка пациента. Методика
операций по восстановлению носа при полных и частичных дефектах. Осложнения, пути их профилактики и лечения. Ведение больных в послеоперационном
периоде, реабилитация. Особенности оперативного
вмешательства при полных и частичных дефектах
носа у детей.
58 Операции по изменению формы носа
Операции по изменению формы носа (ринопластика),
в том числе у детей. Изменение формы носа при полных и частичных дефектах, в том числе у детей. Причины дефектов. Виды оперативного вмешательства.
Особенности анестезии, предоперационная подготовка пациента. Методика операций по изменению формы
носа. Осложнения, пути их профилактики и лечения.
Ведение больных в послеоперационном периоде, реабилитация. Особенности оперативного вмешательства
при изменениях формы носа у детей.
97
51 Восстановительные
операции на костях
лицевого скелета
Восстановительные операции на костях ли-цевого
скелета, устранение посттравматических деформаций
черепа, верхней, средней и нижней зон лица с использованием кожно-мышечно-костных лоскутов с донорских зон, в том числе у детей.
52 Восстановление
ушных раковин, в том
числе у детей
Восстановление ушных раковин при частичных и
полных дефектах, в том числе у детей. Отопластика,
или пластика ушных раковин Коррекция оттопыренной ушной раковины. Коррекция чашеобразных ушей.
Коррекция микроотии – дефекта недоразвитости наружного уха. Причины дефектов ушных раковин и показания к операции. Проведение операции. Эффективность. Осложнения и меры по их предупреждению.
53 Лечение врожденных
расщелин верхней
губы и неба, в том
числе у детей
Этиология и патогенез врожденных уродств лица.
Классификация несращений верхней губы и неба.
Одно- и двустороннее несращения верхней губы. Клиническая картина врожденных несращений верхней
губы и неба. Особенности клиники и функциональные
нарушения при врожденных уродствах лица. Хирургическое лечение несращений верхней губы. Хирургическое лечение несращений неба. Сроки проведения
операций при врожденных несращениях неба. Хейлопластика, ринохейлопластика. ураностафилопластика.
Методика. Осложнения и меры их предупреждения.
Послеоперационные деформации губы и носа, дефекты неба. Послеоперационная реабилитация.
54 Восстановление альвеолярного отростка
верхней и нижней
челюсти, в том числе
у детей
55 Восстановительные
операции на верхних
и нижних веках с использованием местных
Коррекция альвеолярного отростка верхней челюсти
и альвеолярной части нижней челюсти. Альвеолопластика несколькими методами. Пластика “внакладку”
по гребню альвеолярной дуги или на одной из поверхностей ската кости, пластика внутрь кости после
вертикальной остеотомии и транспозиции одной или
обеих стенок кости, вертикальная остеотомия с надломом одной из стенок и заполнением образовавшегося
пространства биоматериалом. Пародонтологическая
повязка. Показания к альвеолопластике. Послеоперационные осложнения, реабилитация.
Методика блефаропластики, показания к ее проведению. Противопоказания к блефаропластике. Подготовка операции блефаропластики Этапы операции:
разметка избытков кожи, разрезы кожи, иссечение
96
їшін психологиялыќ ќолайлы жаєдайларды ќалыптастыру. Жаќ-бет аймаєыныѕ ауруларымен сырќаттанатын
балалар-дыѕ жеке дамуы мен əлеуметтік бейімділігі.
Барлыєы: 252 саєат
Амбулатория-емханадаєы жаќ-бет хирургиясы
1
ЌР амбулаториялыќ- ЌР амбулаториялыќ-емханалыќ ќызметті ўйымдастыру.
емханалыќ ќызметті Госпитальєа дейінгі кезеѕде стоматологиялыќ, жаќ-бет
хирургиялыќ жəрдем кґрсетуді ўйымдастырудыѕ жалпы
ўйымдастыру
принциптері. Емханада жаќ-бет хирургиясы бґлімшесін
жəне хирургиялыќ стоматологиялыќ кабинетті ўйымдастыру. Бґлімшені ўйымдасыру нормативтері. 10 мыѕ
халыќќа арналєан бір кісілік тґсек орындардыѕ саны.
Єимарат, операциялыќ бґлімше. Хирургиялыќ стоматология бойынша нормативті (есепке алу – есеп беру)
ќўжаттамалар. Хирургиялыќ ќызметті ўйымдастыру
бойынша ЌР ДСМ бўйрыќтары. Денсаулыќ саќтау бойынша ќўќыќтыќ актілер. Хирургиялыќ стоматология
кабинетін жабдыќтау. Аспаптар мен ќўрал-жабдыќтар.
Аудандыќ, аймаќтыќ жəне ќалалыќ стоматологиялыќ
емханаларда хирургиялыќ кабинетті жабдыќтау варианттары. Тісті жўлу, шўєыл жəне жоспарлы операцияларды жїргізу кезіндегі аспаптар мен ќўрал-жабдыќтар.
Хирургиялыќ стоматологиялыќ кабинетті дəрі-дəрмек
препараттарымен жабдыќтау.
2
Хирургиялыќ
стоматологиядаєы
микробты деконтаминация
Хирург ќолын жəне операциялыќ блокты дайындау.
Ќўрал-жабдыќтарды жəне таѕу материалдарын дезинфекциялау жəне зарарсыздандыру. Хирург-стоматолог
практикасындаєы антисептикалыќ ерітінділер. Ќолды
гигиеналыќ жəне хирургиялыќ ґѕдеудіѕ ќазіргі əдістері,
операция жасайтын аймаќты ґѕдеуге арналєан ќазіргі
антисептиктер, химиялыќ, физикалыќ дезинфекциялар
варианттары жəне зарарсыздандыру, ОЗБ жабдыќтау,
кадрлармен толыќтыру, зарарсыздандыру алдындаєы
дайындыќ.
3
Хирургиялыќ
стоматологиядаєы
шўєыл жаєдайлар
Хирург-стоматолог практикасындаєы аллергиялыќ реакциялар. Ќауіпті топтар, науќастарды аллергологиялыќ
тексеру. Хирург-стоматолог практикасындаєы шўєыл
жаєдайлар (дəрілік анафилактикалыќ шок, бронх
демікпесініѕ ўстамасы, стенокардия ўстамасы, миокард
инфарктыныѕ дамуы, гипо- жəне гипергликемииялыќ
кома, ќояншыќ талмасы, гипертониялыќ криз,
37
ми инфаркты). Жергілікті анестетиктердіѕ уытты
əсері. Дəрілік анафилактикалыќ шоктыѕ əртїрлі формаларыныѕ клиникалыќ симптоматикасы, алєашќы
медициналыќ жəрдем кґрсету реттілігі бойынша
нўсќалар, дəрілік препараттарды симптомдар бойынша
енгізу. Алєашќы дəрігерлік жəрдем кґрсетуге арналаєан
дəрі-дəрмектер. Жергілікті анестетиктердіѕ уытты
əсерініѕ клиникалыќ кґріністері. Шўєыл жаєдайлар
кезінде алєашќы дəрігерлік жəрдем кґрсету əрекеті.
4
Ауыз ќуысыныѕ,
тістіѕ, ќызылиектіѕ
жіті хирургиялыќ
патологиялары
кезіндегі дəрігердіѕ
тəсілі, оныѕ ішінде
балалардаєы
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне оѕалту
принциптері. Ауыз ќуысыныѕ, тістіѕ, ќызылиектіѕ жіті
хирургиялыќ патологиялары бар балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
5
Беттіѕ жўмсаќ
тіндерініѕ жіті
хирургиялыќ патологиялары кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне оѕалту
принциптері. Беттіѕ жўмсаќ тіндерініѕ хирургиялыќ патологиялары бар балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
Жоєарєы жəне
тґменгі жаќсїйектіѕ,
иектіѕ жіті
хирургиялыќ патологиялары кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне оѕалту
принциптері. Жоєарєы жəне тґменгі жаќсїйектіѕ, иектіѕ
жіті хирургиялыќ патологиялары бар балаларды ќарап
тексеру ерекшеліктері.
Мойынныѕ жіті
хирургиялыќ патологиялары кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне оѕалту
принциптері. Мойынныѕ жіті хирургиялыќ патологиялары бар балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
8
Ќўлаќмаѕы
аймаєыныѕ жіті
хирургиялыќ патологиялары кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне оѕалту
принциптері. Ќўлаќмаѕы аймаєыныѕ жіті хирургиялыќ патологиялары бар балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
9
Тамырлардыѕ жіті
хирургиялыќ патологиялары кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Тамырлардыѕ жіті хирургиялыќ
6
7
38
47 Дентальная имплантация
Классификация дентальных имплантатов, концепция остеоинтеграции, показания к применению, планирование лечения, предоперационная подготовка.
Методики постановки дентальных имплантатов в
зависимости от вида имплантата, инструментарий и
оборудование для хирургического этапа. Методики
создания адекватных условий для постановки внутрикостной части имплантата путем синуслифтинга и
аугментации. Имплантационные материалы, инструментарий и оборудование для методик увеличения
альвеолярной высоты. Ошибки планирования и выполнения хирургического этапа дентальной имплантации, возможные осложнения.
Подготовка пациента к операции: профессиональная
гигиена, планирование операции дентальной имплантации. Ассистирование и самостоятельное выполнение хирургического этапа дентальной имплантации,
установка формирователя десневой манжетки, головки имплантата, послеоперационное ведение раны. Лечение периимплантита.
48 Реконструктивновосстановительные
операции в челюстнолицевой хирургии, в
том числе у детей
Реконструктивно-восстановительные операции в
челюстно-лицевой хирургии, при врожденных дефектах и деформациях в области головы и шеи, в том числе у детей. Реконструктивно-восстановительные операции при приобретенных дефектах и деформациях в
области головы и шеи, в том числе у детей.
49 Удаление доброкачественных образований
черепно – челюстно лицевой области
Удаление доброкачественных образований черепно –
челюстно - лицевой области с одномоментным восстановлением тканей, в том числе у детей. Криодеструкция в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
50 Лечение переломов
костей лицевого скелета с использованием
современных методов
остеосинтеза, в том
числе у детей
Показания и противопоказания для проведения ортопедических и хирургических методов лечения травм
челюстно-лицевой области. Методики проведения
операций, медикаментозная терапия в послеоперационном периоде. Объем оказания первой врачебной,
квалифицированной и специализированной помощи.
ЛФК, ФТЛ, ВКК, МРЭК. Хирургическое лечение травм
мягких тканей, костей лицевого скелета, периферических отделов черепно-мозговых нервов, слюнных желез и их выводных протоков, методики с применением
микрохирургии и операционной оптики, внеротовые и
внутриротовые методы остеосинтеза.
95
аппаратов, пластмассовых шин и капп, определяются показания для хирургической фиксации отломков.
Операции остеосинтеза. Вопрос о выборе специализированного стационара. Диагностические исследования
для исключения внутримозговых, неврологических
и других осложнений. Послеоперационное ведение
раны. Сроки утраты временной нетрудоспособности,
схемы медицинской реабилитации на амбулаторном
этапе.
44 Общие и местные
осложнения травматических повреждений
челюстно-лицевой
области
45 Предпротетическая
хирургия мягких тканей полости рта
46 Предпротетическая
хирургия верхней и
нижней челюстей
Рассматриваются ранние и поздние осложнения травматических переломов нижней челюсти вызванные
повреждением кровеносных сосудов, нервов, с нагноением костной раны. Осложнения травматических повреждений верхней челюсти: кровотечения, эмфизема
мягких тканей, внутримозговые осложнения, неврологические осложнения, вопросы профилактики развития осложнений, реабилитация пациентов. Операции
бимаксилярного шинирования, фиксация стандартных
аппаратов, пластмассовых шин и капп, показания для
хирургической фиксации отломков. Операции остеосинтеза по Фальтину-Адамсу, Федершпилю, остеосинтез мини-пластинами. Диагностические исследования
для исключения внутримозговых, неврологических и
других осложнений.
Показания к проведению формирования условий для
последующего протезирования полости рта частично съемными и полными съемными протезами путем
устранения рубцов, углубления преддверия полости
рта, френулопластики.
Проведение различных вариантов хирургического лечения на мягких тканях полости рта: пластика уздечек
языка и губ, устранение рубцовых тяжей, варианты
открытой и закрытой вестибулопластики. Формирование преддверия полости рта в послеоперационном
периоде съемными и несъемными конструкциями.
Показания к проведению формирования правильных
контуров альвеолярного отростка, твердого неба, удаление язычных выступов, остеофитов и экзостозов
челюстей, создание межальвеолярной высоты. Подготовка пациента к операции. Проведение операций по
созданию протезного ложа челюстей. Послеоперационное ведение раны, профилактика осложнений.
94
патологиялары (жіті флеботромбоздар, тромбофлебиттер, артерия эмболиялары) бар балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
10 Ауыз, мўрын,
кґз, бастыѕ шаш
бґлімініѕ соєылуы,
жараќаттары,
жануарлар тістеп
алєан жараќаттары,
їсуі, кїюі кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Ауыз, мўрын, кґз, бастыѕ шаш
бґлімініѕ соєылуы, жараќаттары, жануарлар тістеп
алєан жараќаттары, їсуі, кїюі кезінде балаларды ќарап
тексеру еркшеліктері.
11 Бассїйектіѕ бет бґліміндегі сїйектердіѕ, жоєарєы жəне
тґменгі жаќсїйектердіѕ, буындардыѕ
сыныќтары кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін
ґткізу кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу
жəне оѕалту принциптері. Бассїйектіѕ бет бґліміндегі
сїйектердіѕ, жоєарєы жəне тґменгі жаќсїйектердіѕ,
буындардыѕ сыныќтары кезінде балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
12 Бассїйектіѕ
бет бґліміндегі
сїйектердіѕ сынуы
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне оѕалту
принциптері. Бассїйектіѕ бет бґліміндегі сїйектердіѕ
сынуы кезінде балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
13 Жоєарєы жəне
тґменгі жаќсїйектер
мен буындардыѕ
сынуы
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне оѕалту
принциптері. Жоєарєы жəне тґменгі жаќсїйектер мен
буындардыѕ сынуы кезінде балаларды ќарап тексеру
ерекшеліктері.
14 Жараќаттан болєан
остеомиелит
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Жараќаттыќ остеомиелит кезінде
балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
15 Буындардыѕ шыєуы, Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
ойнамалы буындар тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Буындардыѕ шыєуы, ойнамалы буындар кезінде балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
39
16 Бет нервініѕ
заќымдануы
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Бет нервініѕ заќымдануы кезінде
балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
17 Бўлшыќеттік туа
біткен ќисыќмойын
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Бўлшыќеттік ќисыќмойын кезінде
балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
18 Жаќ-бет аймаєыныѕ
сїйектері мен
жўмсаќ тіндерініѕ
жараќаттары
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Жаќ-бет аймаєыныѕ сїйектері
мен жўмсаќ тіндерініѕ жараќаттары кезінде балаларды
ќарап тексеру ерекшеліктері.
19 Жараќаттыќ остеомиелит кезіндегі
дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Жараќаттыќ остеомиелит кезінде
балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
20 Буындардыѕ шыєуы,
ойнамалы буындардыѕ шыєып кетуі
кезіндегі дəрігер
тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Буындардыѕ шыєуы, ойнамалы
буындардыѕ шыєып кетуі кезінде балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
21 Бет нервініѕ
заќымдануы
кезіндегі дəрігер
тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Бет нервініѕ заќымдануы кезінде
балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
22 Балалардаєы бўлшыќеттік туа біткен
ќисыќмойын кезіндегі дəрігер тəсілі
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері.
23 Заќымданєан тісті,
ауыз ќуысындаєы,
жўтќыншаќтаєы,
сыртќы есту
Ауыз ќуысындаєы, жўтќыншаќтаєы, сыртќы есту
жолындаєы, мўрын ќуысындаєы бґгде денелер. Жиі
кездесетін варианттары. Тірі бґгде денелер. Ауыз
ќуысына, жўтќыншаќќа, сыртќы есту жолына, мўрын
40
41 Имплантология в
хирургической стоматологии
Имплантационные материалы, используемые для замещения дефектов костной ткани после операции
цистэктомии и синусотомии. Показания и противопоказания к применению. Методики оперативных вмешательств. Дентальная имплантация одноэтапными,
двухэтапными цилиндрическими и пластинчатыми
имплантатами. Показания, предоперационное планирование. Применение имплантационным материалов
при синусотомии и цистэктомии челюстей. Самостоятельная установка дентальных имплантатов на
фантоме и ассистирование на операциях дентальной
имплантации. Ведение послеоперационной раны.
42 Инновационные
методы оперативного
лечения
Инновационные методы оперативного лечения. Эндовидеохирургия, телемедицина. Использование клеточных технологий для восстановления костной ткани.
Тканевая инженерия. Методика направленного восстановления утраченной костной ткани с помощью
клеточных технологий.
42 Сочетанные и комбинированные повреждения челюстно-лицевой
области
Синдром взаимного отягощения травм челюстнолицевой области с повреждениями мозгового черепа,
грудной клетки, брюшной полости и костей опорного
скелета, вопросы политравмы и ее влияние на течение раневого процесса. Оказание первой врачебной,
квалифицированной и специализированной помощи,
определение очередности и объема оказания хирургической помощи в специализированных стационарах.
Ранние и поздние осложнения при комбинированных
и сочетанных повреждениях челюстно-лицевой области, связанные с повреждением внутренних органов,
головного мозга и костей опорного скелета. Рассматриваются вопросы травматических повреждений лицевого скелета с ионизирующим излучением, температурными факторами, диагностики степеней ожогов
и отморожений лица, определение площади ожога,
клинической картины, симптомы ожоговой болезни,
схемы местного и общего медикаментозного лечения
в зависимости от периода ожоговой болезни. Клиника,
диагностика, особенности проведения первичной хирургической обработки. Оказание первой врачебной,
квалифицированной и специализированной помощи
при сочетанной и комбинированной травме. Операции
бимаксилярного шинирования, фиксация стандартных
93
челюстно-лицевой области и ятрогенных факторах,
хирургические методики: декомпрессия, нервэкзерез,
нервотомия и нервэктомия, схемы общего и местного
медикаментозного лечения при травмах нервов лица,
средние сроки лечения повреждений нервов лица, реабилитация и диспансеризация этой группы пациентов.
Операций на нервах: восстановление непрерывности ветвей лицевого нерва при ранении околоушножевательной области, методики статического и
динамического подвешивания мимических мышц, декомпрессия, нервэкзерез, нервотомия и нервэктомия.
Средние сроки лечения повреждений нервов лица
и челюстей, реабилитация и диспансеризация этой
группы пациентов. Невралгии и невриты тройничного
нерва. Этиология, патогенез, клинические проявления невралгии второй и третьей ветвей тройничного
нерва, топическая диагностика поражения. Невриты
тройничного нерва. Этиология, патогенез, топическая
диагностика. Консервативное лечение. Выполнение
лечебных и диагностических блокад ветвей тройничного нерва. Назначение ФТЛ, проведение комплексного обследования пациента с участием невролога, назначение медикаментозного лечения.
39 Стоматологическая
имплантация
40 Ранние и поздние
осложнения, переимплантиты, их лечение,
в том числе у детей
Стоматологическая имплантация: показания и противопоказания, виды имплантатов. Подготовка пациента к имплантации. Наблюдение за пациентом после
стоматологической имплантации, в том числе у детей.
Дентальная имплантация. Виды дентальной имплантации. Показания и противопоказания к дентальной
имплантации. Выбор конструкции имплантата. Методика имплантации. осложнения и пути их предупреждения.
Ранние и поздние осложнения, переимплантиты, их
лечение, в том числе у детей. Оголения (протрузия)
конструктивных элементов субпериостального имплантата (перекидных опорных лент). Возникновение
пролежневых язв на слизистой оболочке с последующим инфицированием имплантационного ложа. Лечение с применением противовоспалительных и кератопластических средств.
92
жолындаєы, мўрын
ќуысындаєы бґгде
денелерді, имплантаттарды аныќтау
жəне алып тастау
24 Кґру аєзаларыныѕ
жараќаттары,
кґзмаѕындаєы гематомалар, мўрынныѕ
сынуы
ќуысына бґгде денелердіѕ тїсу механизмі, оныѕ ішінде
балалардаєы. Диагнозы. Бґгде денелердіѕ тїрлері
(бґгде денелердіѕ ґткір ќыры болуы, ісінген, бґгде
денелерді алуєа əрекеттенген, бґгде денелер тїспей
тўрып науќас басќа да аурулармен сырќаттанєан).
Бґгде денелерді аныќтаудаєы отоскопия, фарингоскопия, риноскопия, ларингоскопия. Бґгде денелердіѕ
кґлемін, орналасќан жерін аныќтау. Бґгде денелерді
алып тастау. Сыртќы есту жолында кездесетін бґгде
денелер кезінде оларды алып тастау əдістерін талєау –
кґлемі 100-150 мл шприцке толтырылєан жылы сумен
жуу. Ќарсы кґрсетімдері. Асќынулары. Кґлемі їлкен
бґгде денелерді операциялыќ жолмен алып тастау
(оќ ќалдыќтарын, металлдар жəне т.б.). Балалардаєы
заќымданєан тісті, ауыз ќуысындаєы, жўтќыншаќтаєы,
сыртќы есту жолындаєы, мўрын ќуысындаєы бґгде денелер кезіндегі клиникалыќ кґріністердіѕ жəне оларды
алып тастаудыѕ ерекшеліктері.
Диагностикасы, саралау диагностикасы, науќастарды
тексерудіѕ зертханалыќ жəне аспаптыќ əдістерін ґткізу
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері. Емдеу жəне
оѕалту принциптері. Кґру аєзаларыныѕ жараќаттары,
кґзмаѕындаєы гематомалар, мўрынныѕ сынуы кезінде
балаларды ќарап тексеру ерекшеліктері.
Барлыєы: 184 саєат
3.3 Тыѕдарманныѕ ґзіндік жўмысы (ТҐЖ) жоспарыныѕ їлгісі
№
ТҐЖ мазмўны
Стационардаєы жаќ-бет хирургиясы
1
Палаталардаєы науќастарды курациялау.
2
Медициналыќ ќўжаттамаларды жїргізу.
3
Ќан топтарын, резус-факторды, донор мен реципиент ќаны сəйкестілігініѕ сынамасын аныќтау.
4
Инъекцияныѕ барлыќ тїрлерін орындау.
5
Жіті жəне созылмалы периодонтит кезінде тістерді ќарапайым жəне атипиялыќ
тїрде алып тастау операциясы.
6
Ауыз ќуысында алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу ґткізу.
7
Жараќаттарды операциядан кейін жїргізу.
41
8
Диагностикалыќ пункция.
9
Созылмалы лимфаденит кезіндегі эксцизиялыќ жəне пункциялыќ биопсия.
Хирургические методы лечения переломов верхней челюсти: остеосинтез по Фальтину-Адамсу, Фидершпилю. Показания, противопоказания. Фиксация челюсти
проволочными и ленточными шинами, использование
фиксирующих аппаратов, ортопедических протезов,
капп. Операции накостного, внутрикостного, комбинированного остеосинтеза с помощью проволочного шва, спиц, пластин. Послеоперационное ведение
раны. Сроки утраты временной нетрудоспособности,
схемы медицинской реабилитации на амбулаторном
этапе.
10 Жаќ-бет аймаєыныѕ іріѕді жараќаттарын дренаждау.
11
Іріѕді жараќаттарды инстилляциялау їшін дренаждар мен антисептиктерді
талєау.
12 Трахеостомдарєа кїтім жасау.
13 Екіншілікті тігіс салу.
14
Жаќ-бет аймаєыныѕ флегмоналарын алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу, алдыѕєы
жоєарєы медиастинотомия операцияларына кґмекшілік ету.
15
Іріѕді жараќаттардан микробиологиялыќ зерттеуге жəне антибиотиктерге
сезімталдыєын аныќтауєа сїртінді алу.
16 Анаэробты инфекциялардыѕ экспресс-диагностикасы.
37 Переломы костей
средней зоны лица
Переломы костей носа: клинические проявления,
лучевая диагностика, оказание первой, квалифицированной и специализированной помощи, методы
репозиции костей, интраназальной тампонады, реабилитации. Переломы скуловой кости и дуги: классификация переломов скуловой кости, клиника, лучевая
диагностика, консервативные и хирургические методы
лечения. Ортопедические методы лечения больных с
переломами костей средней зоны лица, показания для
хирургических методик лечения, послеоперационное
ведение раны. Сроки утраты временной нетрудоспособности, схемы амбулаторной реабилитации. Интраназальная бимануальная инструментальная репозиция
костей носа, передняя и задняя тампонада при носовом кровотечении. Операции накостным, внутрикостного, комбинированного остеосинтеза с помощью
проволочного шва, спиц, пластин, кровавая и закрытая
репозиция скуловой кости и дуги. Послеоперационное
ведение раны.
38 Заболевания и повреждения тройничного и
лицевого нервов, в том
числе у детей. Хирургические методы в
комплексном лечении
заболеваний и повреждений тройничного и
лицевого нервов, в том
числе у детей
Травматические повреждения лицевого нерва в зависимости от уровня повреждения лицевого нерва, возможности диагностики, лучевые и функциональные
метод диагностики. Хирургические методы лечения
повреждений лицевого нерва и его осложнений, вопросы восстановления непрерывности ветвей лицевого нерва при ранении околоушно-жевательной
области, методики статического и динамического подвешивания мимических мышц. Травматические повреждения тройничного нерва: вопросы клинической
диагностики, дополнительные методы исследования
при повреждениях тройничного нерва при травмах
17 Операциядан кейін дəрі-дəрмектермен жергілікті жəне жалпы емдеу, ФТЕ.
18 Шыєып кеткен СТЖБ ќалпына келтіру.
19 Тістерді тегістеу.
20 Жеѕілдетілген каппаларды дайындау.
21 Тґменгі жаќсїйекті лигатурамен уаќытша бекіту.
22 Буын пункциясын орындау.
23 ЕДШ сызбанўсќасын ќўру, санациялыќ шараларды жїргізу.
24 Тігіс материалдарын талєау.
25 Сіреспеге жəне ќўтыруєа ќарсы шараларды таєайындау.
26 Мўрыннан ќан кеткен кезде алдыѕєы жəне артќы тампонада жасау.
27
Операциядан кейінгі кезеѕде алмалы-салмалы жəне тўраќты конструкциялармен ауыз ќуысы кіреберісін ќалыптастыру.
28
Клиникалыќ жəне патология-анатомиялыќ конференцияларєа баяндамалар,
презентациялар дайындау.
29 Басќа бґлімшелердіѕ консилиумдері мен консультацияларына ќатысу.
30 Бґлімшелерде кезекшілік ету.
31 Ќабылдау бґлімінде кезекшілік ету.
32 Кітапханада, интернетте жўмыс істеу.
Барлыєы: 144 саєат
Амбулатория-емханадаєы жаќ-бет хирургиясы
1
Науќастарды курациялау.
2
Медициналыќ ќўжаттамаларды жїргізу.
42
91
челюсти, пункция сустава. Разработка схем ЛФК,
проведение санационных мероприятий, сезонная
профилактика обострений. Травматические анкилозы височно-нижнечелюстного сустава. Лечение и
профилактика анкилозов височно-нижнечелюстного
сустава. Навыки диагностики и лечения травматических артритов ВНЧС, вправление острых и хронических вывихов ВНЧС, проведение комплексного
лечения травматических переломов нижней челюсти
с использованием ФТЛ и лечебной физкультуры с целью профилактики осложнений. Предоперационная
подготовка, операции по восстановлению движений
в ВНЧС, остеотомия, костно-пластические операции
при анкилозах, имплантация искусственных суставов.
Использование метода ФТЛ и ЛФК в послеоперационной реабилитации, диспансеризация, определяются
сроки нетрудоспособности, инвалидизации.
35 Неогнестрельные
переломы нижней
челюсти
36 Неогнестрельные
переломы верхней
челюсти
Рассматривается классификация травматических переломов нижней челюсти, основные и дополнительные методы исследований, особенности клинической
картины в зависимости от локализации перелома в
различных отделах нижней челюсти. Ортопедические методы лечения с помощью назубных лигатур,
назубных проволочных и пластмассовых шин, комбинированных шин. Хирургические методы лечения
различными вариантами накостного, внутрикостного,
комбинированного остеосинтеза с помощью проволочного шва, спиц, пластин. Варианты обезболивания
и доступы при проведении остеосинтеза.
Мануальные навыки диагностики и лечения травматических повреждений зубов и нижней челюсти. Операции реплантации зуба, фиксация зубов лигатурной
вязью, фиксация челюсти проволочными и ленточными шинами, используются фиксирующие аппараты,
ортопедические протезы, каппы. Послеоперационное
ведение раны. Сроки утраты временной нетрудоспособности, составляются схемы медицинской реабилитации на амбулаторном этапе.
3
Хирургиялыќ стоматологиялыќ кабинетті медикаментозды препараттармен
жабдыќтау.
4
Арнайы мамандардыѕ кабинеттерінде жўмыс істеу.
5
Еѕбекке уаќытша жəне тўраќты жарамсыздыќты сараптау бойынша ДКК
кабинетінде жўмыс істеу.
6
Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќтыѕ сараптама баєасы.
7
Кїндізгі стационарда жўмыс істеу.
8
Стационарды їйге ўйымдастыру.
9
Функциональды диагностика кабинетінде жўмыс істеу.
10
Инфильтрациялыќ анестезияныѕ (жўмсаќ тіндер, сілемейќабыќ асты,
сїйекќабыєыасты, сїйекішілік, интралигаментарлы) барлыќ тїрін жїргізу.
Əртїрлі анестетиктерді ќолдана отырып ґткізгіштік анестезияны жїргізу: то11 русальды, мандибулярлы, ментальды, Гоу-Гейтс, Акинози-Вазирани туберальды, инфраорбитальды, самайасты.
12
Жасалынатын шўєыл операциялыќ əрекеттердіѕ кґрсетімдері мен ќарсы
кґрсетімдерін аныќтау.
13
Жаќ-бет аймаєыныѕ аурулары бар науќастар
кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдерін аныќтау.
14
Дені сау адамдарды жəне жаќ-бет аймаєыныѕ аурулары бар науќастарды диспансеризациядан ґткізу.
15 Клиникалыќ конференцияларєа баяндамалар мен презентациялар дайындау.
16 Саламатты ґмір салтын ќалыптастыру бойынша жўмыс істеу.
17
Клиникалыќ жəне патология-анатомиялыќ конференцияларєа баяндамалар,
презентациялар дайындау.
18 Басќа бґлімшелердіѕ консилиумдері мен консультацияларына ќатысу.
19 Бґлімшелерде кезекшілік ету.
20 Ќабылдау бґлімінде кезекшілік ету.
21 Кітапханада, Интернетте жўмыс істеу.
Барлыєы: 108 саєат
Переломы верхней челюсти по Ле Фор 1, 2, 3. Диагностика ликвореи, неврологичесая симптоматика, проведение лучевой диагностики, транспортная иммобилизация, ортопедические методы лечения.
90
гемотрансфузиясыныѕ
43
4.1 Біліктілік арттыру пəнініѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны
«Жаќ-бет хирургиясыныѕ ґзекті мəселелері»
4.1.1 Дəрістердіѕ таќырыптыѕ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1
Жаќ-бет хирургиясындаєы техникалыќ тəсілдер. Жаќ-бет хирургиясындаєы
ќазіргі асептикалар мен антисептикалар.
2 Бетті ќалпына келтіру операциясын жоспарлау принциптері.
3 Кеѕ таралєан пластикалыќ операциялардыѕ жалпы принциптері.
4 Денталыќ имплантацияныѕ тїрлері. Кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері.
5 Беттіѕ эстетикалыќ хирургиясы.
6 Мўрын мен ќўлаќ деформациясын тїзету.
Барлыєы: 12 саєат
4.1.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспары
№
Таќырыбы
1 Жаќ-бет аймаєыныѕ
ќалпына келтіру
–реконструктивті
хирургиясыныѕ
маќсаты мен
міндеттері, соныѕ
ішінде балаларда
Мазмўны
Пластикалыќ операцияларды жоспарлау. Пластикалыќ
операциялардыѕ тїрлері. Операциялыќ аймаќты дайындау. Ќандауырлар жəне оларды ќолдану тəсілдері.
Тіліктерді жоспарлау жəне орындау техникасы. Жараќат
жиектерініѕ атравматизациясына ќойылатын талаптар.
Гемостаз. Тігіс материалдарын жəне инелерді дайындау.
Тігістерді салу техникасы.
2 Жергілікті тіндермен Їшбўрышты кесінділермен жамау салу. Бір тамырлы
кесінділермен жамау салу. Кґрші аймаќтан алынєан
жамау салу, соныѕ
кесінділермен жамау салу. Кґрсетімдері. Ќателіктер мен
ішінде балаларда
асќынулар. Операция алдындаєы дайындыќ жəне операциядан кейін кїтім жасау. Операцияны орындау техникасы.
3 Филатов
тармаќшасымен
жамау салу, соныѕ
ішінде балаларда
Филатов тармаќшасын ќолдана отырып операцияны
жїргізу принциптері мен техникасы. Кґрсетімдері.
Ќателіктер мен асќынулар. Операция алдындаєы
дайындыќ жəне операциядан кейін кїтім жасау. Операцияны орындау техникасы. Тармаќшаны ќўрастыру
жəне кґшіру əдістері, ќолдану тəсілдері.
44
деформаций челюстей, верхней челюсти. Способ устранения недоразвития
в том числе у детей
подбородочного отдела нижней челюсти. Способ одновременного устранения недоразвития ветви и тела
нижней челюсти. Способ устранения анкилозирующих поражений височнонижнечелюстного сустава и
недоразвития нижней челюсти. Способ устранения
синдрома дыхательной обструкции у новорожденных детей, обусловленного недоразвитием нижней
челюсти. Результаты применения компрессионнодистракционного остеосинтеза у детей с недоразвитием верхней челюсти. Результаты применения
компрессионно-дистракционного остеосинтеза у детей с недоразвитием средней зоны лица.
Трансплантация костной ткани в стоматологии. Хи33 Принципы и методы
трансплантации, в том рургическая операция по удалению инфицированных
тканей дёсен. Пересадка десневой ткани. Понятие о
числе у детей
направленной регенерацией ткани. Васкуляризированные трансплантаты. Выбор способа хирургического
лечения и донорской зоны для взятия костной ткани.
Виды трансплантантов: аутогенный трансплантант
(собственная костная ткань), аллогенный (от другого
человека), ксеногенный (от животного), синтетический. Методы трансплантации хрящевых тканей, в
том числе у детей.
34 Заболевания височнонижнечелюстного
сустава (ВНЧС)
Классификация заболеваний ВНЧС. Этиология, патогенез, клинические проявления артритов, остеоартрозов, внутренних нарушений ВНЧС, болевого
синдрома дисфункции ВНЧС. Диагностика и дифференциальная диагностика, схемы местного и общего
медикаментозного лечения, варианты ФТЛ, применяемые при лечении заболеваний ВНЧС в остром периоде
и хронической стадии. Схемы лечебных упражнений
для мимических и жевательных мышц. Возможности восстановления функции ВНЧС с использованием медикаментозных, ФТЛ, ЛФК методов. Анкилоз
височно-нижнечелюстного сустава, в том числе у
детей. Контрактура нижней челюсти, в том числе у
детей. Периодичность осмотров и чередование санационных мероприятий. Вправление вывиха ВНЧС,
пришлифовывание зубов, изготовление разгрузочной
каппы, временная лигатурная фиксация нижней
89
на одной ножке, мостовидный, опрокидывающийся,
сдвоеный, артериализированный, показания и противопоказания для замещения дефектов с помощью
ПЭКЛ и Филатовского стебля, методики формирование
лоскутов, этапы перемещения, сроки лечения. Сравнительная характеристика. Выполнение операций по
замещению дефектов с помощью пластики местными
тканями: сближение краев раны, пластика по Шимановскому, треугольными лоскутами по Лимбергу, возможности замещения дефектов с помощью лоскута на
ножке: на одной ножке, мостовидный, опрокидывающийся, сдвоеный, артериализированный. Послеоперационное ведение раны. Костная пластика: показания,
виды костных трансплантатов и их применение, в том
числе у детей.
31 Хирургические методы лечения аномалий и деформаций
челюстей
Симптомы врожденных пороков развития, этиология,
возможности восстановительной хирургии, этапы лечения, классификация врожденных и приобретенных
аномалий развития нижней и верхней челюстей, возможности дополнительных методов обследования, показания и противопоказания к хирургическим методам
лечения. Классификация деформаций нижней и верхней челюстей, этиология, клиническая симптоматика,
возможности специальных и дополнительных методов
обследования, методики операций на различных отделах нижней и верхней челюстей, осложнения и профилактика осложнений, ошибки оперативного лечения,
ранние и поздние осложнения проведенных операций.
Медицинская реабилитация больных с врожденными
и приобретенными дефектами и деформациями лица
в амбулаторных и стационарных условиях, изготовление зубных и челюстно-лицевых протезов.
Анализ дефектов и деформаций, изготовление диагностических моделей челюстей, шинирование пациента перед костно-пластическими операциями,
планирование оперативного лечения, ассистирование
на операциях, послеоперационное ведение больного.
Составление схемы реабилитационных мероприятий.
Экспертиза ВУТ.
Описание компрессионно-дистракционных аппара32 Дистракционные и
компрессионные мето- тов. Способ устранения недоразвития и/или дефектов
ды лечения дефектов и нижней челюсти, сочетающихся с недоразвитием
88
4 Бетте теріні еркін
алмастыру
Тері трансплантатын алу техникасы. Кґрсетімдері.
Ќателіктер мен асќынулар.
5 Ќўлаќ ќалќанына
жасалатын
ќалпына келтіруреконструктивті
операциялар, соныѕ
ішінде балаларда
Ќўлаќ ќалќаны кемістіктері мен деформацияларыныѕ
жіктемесі. Ќўлаќ ќалќаныныѕ туа біткен деформацияларын тїзету. Жатыѕќы жəне салпаѕ ќўлаќтарєа жасалатын операциялар. Ќўлаќ ќалќаныныѕ дўрыс дамымауы кезінде оны ќалпына келтіру. Ќўлаќ ќалќаныныѕ
жїре пайда болєан кемістіктері мен деформацияларын
ќалпына келтіру.
6 Ќасты жамау, соныѕ
ішінде балаларда
Жасырын тамырлыќ аяќшаларда ќасќа жамау салу.
Басќа ќастыѕ тармаќшалы кесінділерін ќолдана отырып
ќасты жамау. Бастыѕ шаш бґлімінен алынєан ашыќ
тармаќшалы кесінділерді ќолдана отырып ќасты жамау.
7 Ќабаќты жамау,
соныѕ ішінде балаларда
Ќабаќтыѕ тыртыќты деформацияларына їшбўрышты
кесіндіні алмастыра отырып жасалынатын пластикалыќ
операциялар. Кґрші бґлімнен тармаќшалы кесіндіні
алмастыра отырып ќабаќтыѕ тыртыќты айналуын
жою. Ажыратылєан трансплантатты еркін алмастыру
арќылы тґменгі ќабаќтыѕ тыртыќты айналуын жою.
Тері-шелмай трансплантатын тармаќша тїрінде ќолдана
отырып ќабаќты ќалыптастыру. Блефаропластика.
8 Беттіѕ эстетикалыќ
хирургиясы
Бет тіндерін дəстїрлі тарту - fase–lift. Бетті эндоскопиялыќ тарту. Мўрын-ерін ќатпарын тїзету.
9 Бет кемістіктерін
контурлы жамау
Филатов тармаќшасыныѕ кґмегімен бет кемістігін контурлы жамау. Шелмайды еркін алмастыру. Шеміршекпен контурлы жамау салу. Пластмассадан жасалєан
ќосымшамен контурлы жамау салу.
10 Мўрынєа жасалатын Ер-тоќым тəрізді мўрынєа жасалатын ринопластика.
операциялар, соныѕ Дґѕмўрын кезіндегі ринопластика. Кеѕ мўрын кезіндегі
ринопластика. Ќисыќ мўрын кезіндегі ринопластика.
ішінде балаларда
Ќўлаќ ќалќаныныѕ бґлігін еркін алмастыру арќылы жасалатын ринопластика. Маѕдайдан алынєан тармаќшалы
кесіндімен жасалынатын ринопластика.
Филатов тармаќшасымен жасалынатын тотальды ринопластика. Мўрын ќуысындаєы тереѕ атрезияны жою.
11 Тіс имплантациясы,
соныѕ ішінде балаларда
Тістердіѕ
сїйекішілік
имплантаттары.
Тїрлері.
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностикасы. Хирургиялыќ кезеѕге дайындау. Жалпаќ жəне
жўмыр пішінді сїйекішілік имплантанттарды ќондыру
əдістемесі. Асќынулары мен оларды емдеу.
45
12 Жаќ-бет имплантациясы, оныѕ ішінде
балалардаєы
Сїйекќабыєыасты имплантаттар. Сїйекішілік-сїйекќабыєыасты имплантаттар. Сїйекарќылы жасалынатын
имплантаттар. Рамусты имплантаттар. Сілемейішілік
имплантанттар. Сілемейасты имплантаттар.
Наиболее подходящие донорские места для пересадки
кожи на лицо. Виды кожных лоскутов: расщепленные
(тонкие, средние, толстые) и полнослойные лоскуты
во всю толщу кожи (без подкожной жировой клетчатки и с тонким ее слоем). Показания к свободной пересадке кожи. Техника свободной пересадки тканей в
челюстно-лицевой хирургии.
Барлыєы: 60 саєат
4.2 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Жаќ-бет хирургиясындаєы инновациялыќ технологиялар»
27 Кожная пластика
Кожная пластика, виды кожных трансплантатов, показания к их применению. Возможность выполнения
пластики местными тканями за счет смещения кожи.
Приемы мобилизации краев раны вокруг дефекта.
Принципиальные схемы закрытия дефектов. Приемы
выполнения кожной пластики.
28 Травматические повреждения мягких тканей челюстно-лицевой
области
Этапы хирургической обработки ран мягких тканей
челюстно-лицевой области. Устранение дефектов мягких тканей при травмах. Особенности огнестрельных
ранений в челюстно-лицевой области. Морфология
раневого канала, этапы первичной хирургической
обработки. Осложнения при травмах мягких тканей
челюстно-лицевой области и их профилактика. Приобретенные и врожденные дефекты и деформации челюстей, в том числе у детей.
Первичная и вторичная обработка травм с использованием всех видов устранения раневого дефекта, выбор
шовного материала, послеоперационное ведение раны,
комплексное медикаментозное лечение, профилактика
осложнений, назначение противостолбнячных и антирабических мероприятий. Сроки утраты временной
нетрудоспособности, схемы медицинской реабилитации на амбулаторном этапе.
29 Травмы зубов и альвеолярного отростка
Вывихи и переломы зубов. Классификация, диагностика, лечение. Реплантация зубов. Перелом альвеолярного отростка, классификация, клиника, диагностика, лечение. Профилактика осложнений.
Методы вправления и фиксации зубов в альвеоле. Эндодонтическое лечение, сроки. Репозиция и фиксация
альвеолярного отростка. Методика реплантации зуба.
30 Пластика местными
тканями
Варианты пластики местными тканями: сближение
краев раны, пластика по Шимановскому, треугольными лоскутами по Лимбергу, возможности замещения
дефектов с помощью лоскута на ножке:
4.2.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1
Бетті эндопротездеу, соныѕ ішінде балаларда.
2
Жаќ-бет эндовидеохирургиясы.
3
Денталыќ имплантация, соныѕ ішінде балаларда.
Барлыєы: 12 саєат
4.2.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Мазмўны
1 Жаќ-бет имплантациясы, соныѕ ішінде
балаларда
Эндопротезді їлгілеу. Имплантаттарды клиникада ќолдану. Кґрсетімдері. Мїмкін болатын
асќынулары.
2 Бетті эктопротездеу
ерекшеліктері, соныѕ
ішінде балаларда
Деонтология. Эктопротез ќызметтері. Кґрсетімдері.
Орындау əдістемесі.
3 Сїйекќабыєыастылыќ
имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностика. Хирургиялыќ кезеѕге дайындыќ. Сїйекќабыєыастылыќ имплантаттарды орнату əдістемесі.
Асќынулары мен оларды емдеу.
4 Сїйекішіліксїйекќабыєыастылыќ
Имплантация.
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностика. Хирургиялыќ кезеѕге дайындыќ. Сїйекішілік-сїйекќабыєыастылыќ имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары мен оларды емдеу.
5 Сїйек арќылы жасалатын имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностика. Хирургиялыќ кезеѕге дайындыќ. Сїйек
арќылы жасалатын имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары мен оларды емдеу.
46
87
профилактика, в том
числе у детей
24 Современные принципы лечения опухолей
челюстно-лицевой
области
25 Особенности обследования и подготовка
больных к реконструктивным операциям
в челюстно-лицевой
области, в том числе у
детей
26 Свободная пересадка
тканей
гионарные лимфатические узлы, методы диагностики,
операции на регионарном лимфатическом аппарате.
Первичная диагностика злокачественных образований,
заполнение нормативной документации на первично
выявленного онкологического больного, проведение
местного лечения у пациентов с остеорадионекрозами, остановка кровотечения при четвертой стадии заболевания, диагностика вторичных изменений.
Лечение доброкачественных опухолей мягких тканей
и костей лицевого скелета. Показания и противопоказания к проведению сочетанного, комбинированного
и комплексного лечения злокачественных опухолей
челюстно-лицевой области, сроки средней нетрудоспособности у больных со злокачественными опухолями
головы и шеи в зависимости от стадии заболевания и
методов лечения. ВКК, МРЭК. Хирургические методы реабилитации, челюстно-лицевое протезирование,
диспансеризация. Биопсия образования, планирование
операции, выполнение операций: блоковидная резекция альвеолярного отростка челюсти, континуитальная
резекция челюсти, резекция челюсти с одномоментной
ауто- или аллопластикой, удаление доброкачественных
образований мягких тканей, проведение склерозирующей терапии и удаление сосудистых опухолей. Уход за
операционной раной. Составление схем послеоперационного лечения и реабилитации пациента.
Современные оперативные вмешательства в челюстнолицевой области. Возникновение адаптационной
реакции на хирургическую агрессию показания к
выполнению оперативных вмешательств у онкологических больных, у которых опухоли локализуются в
области головы и шеи. Требования к анестезиологическому обеспечению. Особенности обследования и
подготовка больных к реконструктивным операциям в
челюстно-лицевой области, в том числе у детей. Принципы планирования местно-пластических операций в
челюстно-лицевой области, в том числе у детей.
Свободная пересадка тканей: виды, показания к их применению, методы. Метод свободной пересадки кожи в
восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Способ пересадки тонких кожных лоскутов в
целях эпителизации на больших участках.
86
6 Рамусты имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностика. Хирургиялыќ кезеѕге дайындыќ. Рамусты
имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары
мен оларды емдеу.
7 Сілемейішілік имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностика. Хирургиялыќ кезеѕге дайындыќ. Сілемейішілік имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары мен оларды емдеу.
8 Сілемейастылыќ имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностика. Хирургиялыќ кезеѕге дайындыќ. Сілемейастылыќ имплантаттарды орнату əдістемесі.
Асќынулары мен оларды емдеу.
9 Денталды имплантация, Тістердіѕ сїйекішілік имплантаттары. Кґрсетімдері.
соныѕ ішінде балаларда Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностика. Хирургиялыќ кезеѕге дайындыќ. Жалпаќ жəне жўмыр
пішінді сїйекішілік имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары мен оларды емдеу.
Жоєарєы жаќсїйек ќойнауы, сїйек ішілік
10 Жаќ-бет аймаєындаєы
тїзілістердіѕ диагностикалыќ эндоскопиясы, самайдиагностикалыќ
тґменгі жаќсїйек буыныныѕ артроскопиясы.
эндохирургиялыќ ісəрекеттердіѕ əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
11 Жаќ-бет аймаєындаєы
емдік эндохирургиялыќ
əрекеттердіѕ əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Одонтогенді гайморитті емдеу, жаќсїйектердіѕ
кисталарын эндоскопиялыќ əдіспен алып тастау,
тґменгі жаќсїйектіѕ тармаќтары мен айдаршыќ
ґсіндісі сыныќтарыныѕ остеосинтезі, бассїйектіѕ
бет бґлімініѕ ортаѕєы аймаєындаєы сїйектер
сыныќтарыныѕ остеосинтезі.
Барлыєы: 60 саєат
4.3 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Парадонтты емдеудіѕ хирургиялыќ əдістері»
4.3.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1 Пародонт ауруларын диагностикалау алгоритмі мен емдеу принциптері.
2 Жиекті пародонт ауруларын емдеудіѕ хирургиялыќ əдістері.
3
Пародонт тіндеріндегі репаративті їрдістерді жаќсартуєа баєытталєан
хирургиялыќ емдеу əдістері.
Барлыєы: 12 саєат
47
4.3.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Мазмўны
1 Кюретаж
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны жїргізу
əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
2 Гингивотомия
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны жїргізу
əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
3 Гингивэктомия
Операциялардыѕ тїрлері. Кґрсетімдері. Науќасты дайындау.
Операцияны жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері.
Алдын алу.
4
Кесінділі операциялар
5 Френулопластика
6
Вестибулопластика
полости рта и красной каймы губ классификация пред
опухолевых (предраковых) процессов слизистой оболочки полости рта. С высокой частотой озлокачествления (облигатные): опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей, болезнь боуэна. С меньшей
частотой озлокачествления (факультативные): лейкоплакия (веррукозная форма), папилломатоз, эрозивноязвенная и гиперкератотическая форма красной волчанки, эрозивно-язвенная и гиперкератотическая
форма красного плоского лишая, постлучевой стоматит. Классификация предопухолевых (предраковых)
процессов красной каймы губ. С высокой частотой
озлокачествления (облигатные). Бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, хейлит манганотти.
С меньшей частотой озлокачествления (факультативные): лейкоплакия (веррукозная форма), кератоакантома, кожный рог, папиллома. эрозивно-язвенная и
гиперкератотическая форма красной волчанки и красного плоского лишая. постлучевой хейлит. Классификация поедопухолевых (предраковых) процессов
кожи. С высокой частотой озлокачествления (облигатные): пигментная ксеродерма, болезнь боуэна, эритроплазия кейра. С меньшей частотой озлокачествления (факультативные): поздние лучевые язвы кожи,
кожный рог, мышьяковистые кератозы, актинические
кератозы, туберкулезная волчанка, трофические язвы
и другие, хронически протекающие язвенные и гранулематозные поражения кожи (лепра, сифилис, красная
волчанка, глубокие микозы). Классификация Машкиллейсона (1970): классификация предраковых изменений слизистой оболочки рта и красной каймы.
Видман-Нейман бойынша жаслынатын операциялар.
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны жїргізу
əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны жїргізу
əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны жїргізу
əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
Барлыєы: 60 саєат
4.4 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
жəне мазмўны «Тістердіѕ, альвеолярлы ґсінідініѕ жəне тґменгі жаќтыѕ
жараќаттануы»
4.4.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Тістердіѕ, альвеолярлы ґсіндініѕ жəне тґменгі жаќсїйектіѕ жараќаттан
1 заќымдануын диагностикалау алгоритмі мен емдеу принциптері, соныѕ ішінде
балаларда.
2
Тістер мен альвеолярлы ґсіндініѕ жараќаттан заќымдануы кезінде жасалатын
операциялардыѕ ерекшеліктері, соныѕ ішінде балаларда.
3
Тґменгі жаќсїйектіѕ жараќаттан заќымдануы кезінде жасалатын операциялардыѕ ерекшеліктері, соныѕ ішінде балаларда.
Барлыєы: 12 саєат
48
23 Злокачественные
опухоли кожи лица,
дифференциальная
диагностика, принципы и методы лечения,
профилактика, в том
числе у детей. Злокачественные опухоли
нижней губы, принципы и методы лечения,
Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области.
Рассматриваются согласно утвержденным протоколам
лечения злокачественные поражения слизистой оболочки полости рта, кожи лица, нижней губы, челюстных костей, слюнных желез в зависимости от их локализации и распространения, клиническая картина,
диагностика, дифференциальная диагностика, методики хирургического лечения. Пути метастазирования
при злокачественных опухолях челюстно-лицевой области, клиническая симптоматика метастазов в ре-
85
19 Доброкачественные
опухоли и кисты мягких тканей челюстнолицевой области
20 Доброкачественные
опухоли костей лица
Классификация доброкачественных опухолей и мягкотканных кистозных образований полости рта,
челюстно-лицевой области и шеи. Этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика,
специальные методы диагностики, варианты биопсий,
методики оперативного лечения. Анализ лучевых методов исследования, биопсия образования, планирование операции, удаление кистозных образований
мягких тканей. Послеоперационное ведение раны.
Диспансеризация. Экспертиза ВУТ.
Классификация доброкачественных остеогенных, неостеогенных и одонтогенных опухолей, клинические
проявления, дифференциальная диагностика, специальные методы диагностики, варианты биопсий, методики оперативного лечения. Опухолеподобные поражения костей лицевого скелета. Клиника, диагностика,
лечение, средние сроки утраты трудоспособности у
больных с доброкачественными опухолями челюстнолицевой области, вопросы диспансеризации, реабилитация больных с доброкачественными опухолями
челюстно-лицевой области: лечебная физкультура,
рациональное протезирование, лечение послеоперационных невритов. Анализ лучевых методов исследования, биопсия образования, планирование операции,
выполнение операций: блоковидная резекция альвеолярного отростка челюсти, континуитальная резекция
челюсти, резекция челюсти с одномоментной аутоили аллопластикой. Составление схем послеоперационного лечения и реабилитации пациента.
21 Значение ранней диагностики. Онкологическая настороженность.
Принципы диспансеризации
Первичная диагностика злокачественных образований,
заполнение нормативной документации на первично
выявленного онкологического больного, проведение
местного лечения у пациентов с остеорадионекрозами, остановка кровотечения при четвертой стадии заболевания, диагностика вторичных изменений.
22 Предраковые заболевания кожи лица,
красной каймы губ,
слизистой оболочки
полости рта
Предраковые заболевания кожи лица, красной каймы
губ, слизистой оболочки полости рта: классификация,
этиология, гистогенез, диагностика, клиника, лечение,
профилактика, в том числе у детей. Факторы внешней
среды, вызывающие или способствующие возникновению предрака кожи, слизистой оболочки
84
4.4.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Мазмўны
1 Тістердіѕ шыєып кетуі
жəне босап ќалуы, соныѕ
ішінде балаларда
Клиникалыќ аєымыныѕ ерекшеліктері. Диагностикасы. Емдеу принциптері.
2 Тістердіѕ сынуы, соныѕ
ішінде балаларда
Клиникалыќ аєымыныѕ ерекшеліктері. Диагностикасы. Емдеу принциптері.
3 Альвеолярлы ґсіндініѕ
сынуы, соныѕ ішінде
балаларда
Клиникалыќ аєымыныѕ ерекшеліктері. Диагностикасы. Емдеу принциптері.
4 Тґменгі жаќсїйектіѕ
сынуы, соныѕ ішінде
балаларда
Клиникалыќ аєымыныѕ ерекшеліктері. Диагностикасы. Емдеу принциптері.
5 Тґменгі жаќсїйектіѕ оќ
Клиникалыќ аєымыныѕ ерекшеліктері. Диагноститиген жараќаттары, соныѕ касы. Емдеу принциптері.
ішінде балаларда
6 Тістердіѕ сыныєын
хирургиялыќ жолдармен
емдеу əдістері, соныѕ
ішінде балаларда
Тістерді жəне оныѕ тїбірін жўлу. Тіс тїбірініѕ
ўшын резекциялау. Гемисекция жəне тіс тїбірін
ампутациялау. Сауыт-радикулярлы сепарация.
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны
жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
7 Альвеолярлы ґсіндініѕ
сыныєын хирургиялыќ
жолдармен емдеу əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Ауыз ќуысыныѕ сілемей ќабыєыныѕ жарылуымен жəне жарылуынсыз болатын сыныќтар.
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны
жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
8 Тґменгі жаќсїйектіѕ сынуы кезінде госпитальєа
дейінгі кезеѕде дəрігердіѕ
кґрсететін тəсілі, соныѕ
ішінде балаларда
Тґменгі жаќсїйек сыныќтарын емдеу принциптері.
Сыныќтарды уаќытша иммобилизациялау. Тістіѕ
сынєан сызыќтарына ќатысты дəрігердіѕ кґрсететін
тəсілі.
9 Сыныќтарды сїйекішілік
металлды ґзектермен
бекіту, соныѕ ішінде
балаларда
Металл ґзектердіѕ тїрлері. Кґрсетімдері. Науќасты
дайындау. Операцияны жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
10 Сыныќтарды сїйектерге
тігіс салу арќылы бекіту,
соныѕ ішінде балаларда
Сїйек тігістерініѕ тїрлері. Кґрсетімдері. Науќасты
дайындау. Операцияны жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
49
11 Сїйекїсті пластиналармен сыныќтарды бекіту,
соныѕ ішінде балаларда
Сїйекїсті пластиналардыѕ тїрлері. Кґрсетімдері.
Науќасты дайындау. Операцияны жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу
12 Тґменгі жаќсїйек
сыныќтарын сынєан
аймаќтан тыс орналасќан
ќўрастырмалармен бекіту,
соныѕ ішінде балаларда
Сыртќы лигатуралардыѕ кґмегімен сыныќтарды
бекіту. Тґменгі жаќсїйекті эластикалыќ тїрде тарту. Тґменгі жаќсїйектіѕ сыныќтарын ауыздан тыс
арнайы ќолданылатын аспаптармен бекіту. Тґменгі
жаќсїйектіѕ сыныќтары кезіндегі «компрессиялыќ» остеосинтез. Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Операцияны жїргізу əдістемесі. Асќынулары.
Ќателіктері. Алдын алу.
остановки кровотечения, борьба с асфиксией, проведение противошоковых мероприятий, заполнение нормативной документации.
17 Доброкачественные и
злокачественные опухоли слюнных желез
Опухоли слюнных желез согласно Международной
гистологической классификации: эпителиальные и
неэпителиальные. Заболеваемость. Морфологическая
классификация опухолей слюнных желёз. Классификация опухолей по стадиям развития. Доброкачественные опухоли. Аденома слюнных желёз. Аденолимфома
слюнных желёз. Полиморфная аденома. Местнодеструирующие опухоли. Ацинозно-клеточная опухоль.
Злокачественные опухоли. Мукоэпидермоидная опухоль. Цилиндрома. Карциномы. Саркомы. Обнаружение. Лечение. Операции на слюнных железах: удаление слюнного камня из протока железы, расширение
устья протока при его стенозе, вскрытие железы при
абсцедировании, удаление кисты (чаще вылущивание), удаление слюнной железы при хроническом воспалении, сиалолитиазе, опухоли. Прогноз. Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных желез
у детей.
18 Врожденные и приобретенные дефекты и деформации
челюстно-лицевой области. Пути и методы
их устранения
Недоразвитие нижней челюсти (микрогения, ретрогнатия). Чрезмерное развитие нижней челюсти (прогнатия нижней челюсти, прогения, макрогения).
Открытый прикус. Недоразвитие верхней челюсти
(верхняя микрогнатия, опистогнатия). Чрезмерное
развитие верхней челюсти (верхняя прогнатия). аномалийное положение отдельных зубов, сужение челюстей, глубокий прикус, прогнатия, ложная прогения
и др. изучение диагностических моделей в артикуляторе - (формы и размера зубных рядов, апикального
базиса, вида соотношения челюстей), а также рентгенологическое исследование челюстей и ВНЧС.
Телерентгенография. Ортопедические аппараты для
лечения зубочелюстных деформаций и аномалий: механические и функциональные, съемные и несъемные,
исправляющие и ретенционные. По назначению аппараты исправляющие (репонирующие), фиксирующие
(удерживающие), направляющие, замещающие, формирующие, разобщающие, комбинированные. Особенности у детей.
Барлыєы: 60 саєат
4.5 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Жаќсїйектердіѕ жїре пайда болєан жəне туа біткен аќаулары
мен деформациясы. Жаќсїйектердіѕ аќаулары мен деформацияларын
дистракциялыќ жəне компрессиялыќ емдеу əдістері»
4.5.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Жаќсїйектердіѕ жїре пайда болєан жəне туа біткен аќаулары мен деформациясы
1 бар науќастарды диагностикалау жəне жїргізу алгоритмі, соныѕ ішінде
балаларда.
2
Бет ќаѕќасы мен бассїйектіѕ деформациясы кезінде ќалпына келтіру
операцияларды жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері.
3
Жаќсїйектердіѕ туа біткен аќаулары мен деформациясы бар науќастарды
диагностикалау жəне жїргізу алгоритмі, соныѕ ішінде балаларда.
Тістїйістіѕ бўзылуы жəне бет пропорциясы кезінде сїйек-пластикалыќ
4 операцияларды жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде
балаларда.
Барлыєы: 12 саєат
4.5.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1 Бассїйектіѕ даму
аќаулары мен деформациясы, соныѕ ішінде
балаларда
Мазмўны
Туа біткен аќаулары мен деформациясы бар науќастардаєы бет сїйегініѕ хирургиялыќ анатомиясыныѕ
ерекшеліктері. Этиологиясы, патогенезі, жіктемесі.
Диагностикасы. Емдеу принциптері.
50
83
схемы медикаментозной терапии. Экстренные и плановые операции: бужирование, инстиляция, зондирование слюнных протоков, введение контрастных препаратов. Удаление слюнных камней путем проведения
сиалодохотомии. Органосохраняющие операции на
слюнных железах, экстирпация поднижнечелюстной
слюнной железы. Послеоперационное местное и общее медикаментозное лечение, ФТЛ. Экспертиза утраты временной нетрудоспособности. Болезни слюнных
желез у детей.
15 Лимфадениты и аденофлегмоны челюстнолицевой области и
шеи
16 Классификация травм
челюстно-лицевой
области
Лимфоаденопатия челюстно-лицевой области и шеи.
Дифференциальная диагностика. Одонтогенные лимфадениты челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, планирование лечения,
медикаментозное и хирургическое лечение.
Гнойные лимфадениты челюстно-лицевой области.
Диагностика, хирургическое и медикаментозное лечение. Особенности первичной хирургической обработки, диагностическая пункция, общее и местное
медикаментозное лечение. Хронические лимфадениты, дифференциальная диагностика лимфоаденопатий челюстно-лицевой области. Проведение первичной хирургической обработки абсцессов и флегмон
челюстно-лицевой области, простое и атипичное удаление причинных зубов. Дренирование гнойной раны
челюстно-лицевой области, выбор дренажей и антисептиков для инстилляции гнойной раны, уход за трахеостомой. Наложение вторичных швов. Экспертная
оценка временной утраты трудоспособности. Лимфадениты и аденофлегмоны челюстно-лицевой области
и шеи у детей.
Классификация травм челюстно-лицевой области:
травмы мягких тканей, костей лицевого скелета, периферических нервов, слюнных желез и их выводных
протоков, ВНЧС. Общие вопросы диагностики, травматический шок. Осложнения при травматических повреждениях челюстно-лицевой области, их лечение и
профилактика, в том числе у детей. Изучение рентгенологических укладок при проведении лучевой диагностики, временные и окончательные способы
2 Жоєарєы прогнатия,
Этиологиясы, патогенезі. Жоєарєы прогнатияныѕ
соныѕ ішінде балаларда клиникасы, диагностикасы. Емдеу принциптері. Алдын алу.
3 Тґменгі микро- немесе
ретрогнатия, соныѕ
ішінде балаларда
Этиологиясы, патогенезі. Тґменгі микро- немесе
ретрогнатияныѕ клиникасы, диагностикасы. Емдеу
принципетрі. Алдын алу.
4 Тґменгі макрогнатия,
Этиологиясы, патогенезі. Тґменгі макрогнатияныѕ
соныѕ ішінде балаларда клиникасы, диагностикасы. Емдеу принциптері. Алдын алу.
Этиологиясы, патогенезі. Жоєарєы прогнатияныѕ
5 Бассїйектіѕ біріккен
деформациялары, соныѕ клиникасы, диагностикасы. Емдеу принципетрі. Алдын алу.
ішінде балаларда
6 Бет сїйектіѕ симметрия- Тїрлері. Этиологиясы, патогенезі. Клиникасы, диагностикасы. Емдеу принциптері. Алдын алу.
лыќ емес біріккен
деформациялары, соныѕ
ішінде балаларда
7 Тґменгі жаќсїйектіѕ
сыныќтарын
операциялыќ жолдармен
емдеу əдістері, соныѕ
ішінде балаларда
Сїйекішілік, сїйекішілік-сїйекїстілік остеосинтездер. Сїйекїсті титанды мини- жəне микропластиналармен, балќымадан жасалєан бекіткіштермен жасалатын остеосинтездер.
8 Тґменгі жаќсїйектіѕ ре- Тґменгі жаќсїйектіѕ їздіксіздігін бўзбайтын резекзекциясы, соныѕ ішінде ция. Жаќсїйектіѕ тґменгі жиектерін резекциялау.
Бўрышы бойынша жасалынатын резекция. Тґменгі
балаларда
жаќсїйек тармаєыныѕ артќы жиегіне жасалатын резекция. Шайнау бўлшыќеттерініѕ гипертрофиясымен
бірге тґменгі жаќсїйек бўрышыныѕ гипертрофиясы
кезінде жасалынатын операция. Тґменгі жаќсїйектіѕ
алдыѕєы жиегіне жасалатын резекция. Тґменгі
жаќсїйектіѕ тəжді ґсіндісіне жасалатын резекция.
Тґменгі жаќсїйектіѕ денесіне жасалатын резекция.
Тґменгі жаќсїйектіѕ буынды ґсіндісіне жасалатын
резекция. Буын басын бґліп алып жасалынатын
тґменгі жаќсїйектіѕ тармаєына жасалатын резекция.
9 Сїйекке бір кезеѕді
əдіс-пен жамау салу
арќылы тґменгі
жаќсїйекке жасалынатын резекция, соныѕ
ішінде балаларда
Тўтас ќабырєадан алынєан трансплантат. Ќабырєаныѕ
сыртќы пластинкасын алу.
Барлыєы: 60 саєат
82
51
4.6 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Бас пен мойын аймаєыныѕ туа біткен жəне жїре пайда болєан
кемістіктері мен деформациялары кезінде жасалатын реконструктивтіќалпына келтіру операциясы»
4.6.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1
Бассїйек кїмбезініѕ жамылєыларына операцияларды жїргізуді жоспарлау
принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
2
Мойында операцияларды жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ
ішінде балаларда.
3
Ќўлаќ ќалќанында, ќаста, ќабаќтарда ќалпына келтіру операцияларды жїргізуді
жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
4
Мўрынныѕ деформациясы кезінде ќалпына келтіру операцияларды жїргізуді
жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
Беттіѕ жасќа байланысты ґзгерістері кезінде ќалпына келтіру операцияларды
5
жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері.
6
Ерінніѕ туа біткен аќаулары мен деформациялары кезінде ќалпына келтіру
операцияларды жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері.
7
Таѕдайдыѕ туа біткен аќаулары мен деформациялары кезінде ќалпына келтіру
операцияларды жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері.
12 Современные принципы лечения гнойновоспалительных
процессов челюстнолицевой области и
шеи
Комплексное противовоспалительное лечение при
гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой
области и шеи. Показания к назначению и виды ФТЛ
в разные стадии воспалительного процесса. Определяются возможности лечения в специализированном
стационаре, переводе в отделение интенсивной терапии и реанимации, привлечение к лечению пациентов
торакальных хирургов, невропатологов, нейрохирургов и др. Показания к проведению методов детоксикации: гемо и лимфосорбция, УФО крови. Взятие мазков
из гнойной раны для микробиологического исследования и определения чувствительности к антибиотикам.
Экспрессдиагностика анаэробной инфекции. Назначение рациональной антибиотикотерапии, дезинтоксикационной терапии, десенсибилизирующих и симптоматических препаратов. Местное лечение раны.
13 Одонтогенные синуситы
Этиология, патогенез, классификация, диагностика,
дифференциальная диагностика одонтогенных и риногенных верхнечелюстных синуситов. Этиология,
клиническая картины и диагностика перфорации дна
верхнечелюстной пазухи. Хирургические способы
устранения перфораций дна верхнечелюстной пазухи.
Схемы лечения больных с острыми и хроническими
одонтогенными синуситами верхнечелюстной пазухи. Экстренные и плановые операции: пункция пазухи, радикальная операция, пластическое устранение
свища пазухи. Послеоперационное местное и общее
медикаментозное лечение, ФТЛ. Экспертиза утраты
временной нетрудоспособности, послеоперационная
реабилитация в условиях поликлиники.
Одонтогенные гаймориты. Соустье полости рта с гайморовой пазухой, в том числе у детей.
14 Болезни слюнных
желез
Этиология, патогенез, клиника, диагностика вирусных и бактериальных сиаладенитов. Хронические
сиаладениты, классификация, клиническая картина,
диагностика, дифференциальная диагностика. Схемы
лечения больных с острыми и хроническими сиаладенитами. Слюннокаменная болезнь, этиология, клиническа, диагностика, лечение в зависимости от локализации слюнного камня. Сиалозы. Синдром Шегрена,
классификация сиалозов, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика,
Барлыєы: 12 саєат
4.6.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
1
2
Таќырыбы
Бастыѕ шаш
бґлігініѕ ауќымды
аќауларын жою
Мойынныѕ
тыртыќты деформациясы кезінде
жасалатын операциялар, соныѕ ішінде
балаларда
Мазмўны
Тґбе аймаєынан ќалќан тəрізді кесіндіден маѕдайсамай жолаєы аймаєындаєы таќырланєан бґлікке жамау
салу. А.А. Лимберг бойынша кґрші бґлімнен алынєан
їшбўрышты кесінділермен бастыѕ шашты бґлігініѕ
аќауын жабу.
Себептері. Жіктемесі. Ќарсы бґлімнен алынєан
їшбўрышты кесінділермен жамау салу. Тармаќшалы
кесіндімен жамау салу. Мойынныѕ бїйір бґлімдеріндегі
тармаќшалы екі кесінділермен жамау салу. Тармаќшалы
иыќїсті (эполетті) кесінділермен жамау салу.
52
81
10 Абсцессы и флегмоны Клиническая топография поверхностных и глубоких
клетчаточных пространств в челюстно-лицевой обчелюстно-лицевой
ласти. Клиническая симптоматика абсцессов и флегобласти
мон, диагностика, выбор анестезиологического пособия. Хирургические доступы, ведение гнойной раны,
медикаментозная терапия. Местная медикаментозная
терапия гнойной раны челюстно-лицевой области в
разные фазы воспалительного процесса. Показания
для наложения вторичного раннего и позднего швов.
Фурункулы и карбункулы лица. Клиника, диагностика, выбор анестезии, оперативный доступ, проведения
первичной хирургической обработки при фурункуле или карбункуле челюстно-лицевой области. Особенности медикаментозной терапии, профилактика
осложнений. Тяжелые осложнения одонтогенных
гнойно-воспалительных процессов. Классификация
медиастенитов, клиника, диагностика, показания для
трахеостомии, организация хирургической помощи и
виды хирургических доступов к средостению, особенности дренирования, медикаментозной обработки ран.
Сепсис, синус-тромбоз, клиника, диагностика, организация и осуществление лечения. Оральный хронический сепсис. Фокальная инфекция. Этиология, патогенез, диагностика, этапы профилактики. Анаэробная
инфекция челюстно-лицевой области. Классификация,
диагностика, планирование и особенности хирургического лечения.
11 Осложнения одонтогенных гнойновоспалительных
процессов
Тяжелые осложнения одонтогенных гнойно-воспалительных процессов. Медиастениты, сепсис, флебиты
лицевых вен, тромбоз пещеристого синуса. Клиника,
диагностика, организация и осуществление хирургического лечения. Оральный хронический сепсис.
Фокальная инфекция. Этиология, патогенез, диагностика. Операции первичной хирургической обработки
разлитых флегмон челюстно-лицевой области, передняя верхняя медиастинотомия, Дренирования гнойной
раны челюстно-лицевой области, выбор дренажей и
антисептиков для инстилляции гнойной раны, уход за
трахеостомой. Наложение вторичных швов. Экспертная оценка временной утраты трудоспособности.
80
3
Бір тармаќшалы жəне медиалды аяќшалары араФилатов
сындаєы тері-шелмай кесінділері бар филатовтыѕ екі
тармаќшасымен
мойынныѕ тыртыќты тармаќшасымен жамау салу.
деформациясы мен
контрактураларын
жою, соныѕ ішінде
балаларда
4
Мойынныѕ
тыртыќты деформациясын теріні еркін
ауыстырып орнату
арќылы жою, соныѕ
ішінде балаларда
Мойынныѕ грануляциялы жараларына теріні еркін ауыстырып ќондыру. Терініѕ бір сатылы ауыстырып орнату
операциясы. Терініѕ екі сатылы ауыстырып орнату операциясы. Мойынєа жамауды еркін ауыстырып орнату
кезіндегі операциядан кейінгі кезеѕ.
5
Ќўлаќ ќалќанына
ќалпына келтіру реконструктивті операциялар жасау
Ќўлаќ ќалќаныныѕ аќауы мен деформациясыныѕ
жіктемесі. Туа біткен ќўлаќ ќалќанын тїзету. Ќўлаќ
ќалќаныныѕ аса шыєыѕќы (салпаѕ ќўлаќ) жəне
жатыѕќы жаєдайларында жасалатын операциялар.
Ќўлаќ ќалќаныѕ дамымай ќалуы кезінде жасалынатын ќалыптастыру операциясы. Ќўлаќ ќалќаныныѕ
жїре пайда болєан кемістіктері мен деформацияларын
ќалпына келтіру.
6
Ќастарєа жамау салу, Жабыќ тамырлы тармаќшалармен ќастарєа жамау салу.
Басќа ќабаќтан алынєан тармаќшалы кесіндімен ќасќа
соныѕ ішінде балажамау салу. Бастыѕ шаш бґлігінен ашыќ тармаќшалы
ларда
кесіндімен ќасќа жамау салу.
7
Ќабаќтарєа жамау
салу, соныѕ ішінде
балаларда
Ќабаќтардыѕ тыртыќты деформациясы кезінде
їшбўрышты кесінділерді орнын ауыстыру арќылы
пластикалыќ операциялар жасау. Кґрші аймаќтардан
тармаќшалы кесіндініѕ орнын ауыстыру арќылы
ќабаќтардыѕ тыртыќты бґлігін жою. Ыдыраєан трансплантатты еркін ауыстырып ќондыру арќылы тґменгі
ќабаќтыѕ айналуын жою.
8
Мўрынєа жасалатын
ќалпына келтіруреконструктивті
операциялар, оныѕ
ішінде балаларда
Пўшмўрын кезінде жасалатын ринопластика. Дґѕмўрын
кезінде жасалатын ринопластика. Кеѕ мўрын кезінде
жасалатын ринопластика. Ќисыќмўрын кезіндегі ринопластика. Ќўлаќ ќалќаныныѕ бґлімін еркін ауыстырып ќондыру ринопластикасы. Маѕдайдан тармаќшалы
кесінді алу арќылы жасалатын ринопластика. Филатов
тармаќшасын ќолдана отырып жасалатын тоталды ринопластика. Мўрын ќуысындаєы тереѕ атрезияларды
жою.
53
9
Беттіѕ жасќа байла- Бет тіндерін дəстїрлі əдістермен тарту- Face lift. Бетті
эндоскопиялыќ тїрде тарту. Мўрын-ерін ќатпарын
нысты ґзгерістерін
хирургиялыќ жолдар- тїзету.
мен емдеу
10 Жоєарєы жəне тґменгі еріндердіѕ туа
біткен жарыќтарын
операциялыќ жолдармен емдеу əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Хейлопластика. Хейлопластика əдістері. Операцияларды орындау техникасы. Науќастарды операция алдында
дайындау. Операциядан кейін кїтім жасау. Операцияны жїргізу кезінде болатын ќателіктер. Операциядан
кейінгі асќынулар. Аспаптары мен тігіс материалдары.
Асќынуларды алдын алу.
11 Ерінніѕ туа біткен деформациясы кезінде
жасалатын операциялар, соныѕ ішінде
балаларда
Ерінніѕ ќосарлануы кезіндегі операция. Ќалыѕдаєан
еріндер кезінде жасалатын операция. Тґменгі ерінніѕ
салбырауы кезінде жасалатын операциялар. Ерінніѕ
ќысќа жїгеншігі кезіндегі операциялар. Микростома,
макростома кезінде жасалатын операциялар.
12 Ерін тїзілістері
кезінде жасалатын
операциялар, соныѕ
ішінде балаларда
Еріндегі сілемейлі кисталарды алып тастау. Ерінніѕ
ангиомасы кезінде жасалатын операция. Ерінніѕ ісігі
кезінде жасалатын операция.
13 Ерінніѕ туа біткен
аќаулары мен деформациялары кезінде
жамау салу, соныѕ
ішінде балаларда
Ыдыраєан тері трансплантатын еркін ауыстырып ќондырумен жоєарєы жəне тґменгі еріндердіѕ
тыртыќтарын жою операциялары. Басќа еріннен
алынєан тармаќшалы кесіндімен ерінге жамау салу. Екі
тармаќшалы кесіндімен ерінге жамау салу. Филатов
тармаќшасымен ерінге жəне иекке жамау салу.
14 Ќатты жəне жўмсаќ
таѕдайдыѕ туа біткен
жарыќтары кезінде
операциялыќ жолдармен емдеу əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Ураностафилопластика. Ураностафилопластика əдістері. Операцияны орындау техникасы. Науќасты операцияєа дейінгі дайындау. Операциядан кейін кїтім жасау. Операцияны жїргізу кезінде болатын ќателіктер.
Операциядан кейінгі асќынулар. Аспаптары мен тігіс
материалдары. Асќынуларды алдын алу.
Жергілікті тіндермен таѕдай аќауын жабу. Филатов
15 Уранопластикадан
тармаќшасымен таѕдайєа жамау салу. Фарингопластикейін туындайтын
ка.
аќаулар кезінде
таѕдайєа жамау салу,
соныѕ ішінде балаларда
Барлыєы: 60 саєат
54
заболевания. Этиология, патогенез, особенности клинической картины. Диагностика, микробиологическое
исследование, комплексное лечение. Особенности течения и ведения гнойно-воспалительных процессов
челюстно-лицевой области у детей. Пути распространения гнойной инфекции, в том числе у детей.
8
Хирургия маргинального периодонта
Классификация заболеваний маргинального периодонта, диагностика, показания и противопоказания к
хирургическому лечению, этапы предоперационной
подготовки пациента. Показания к проведению гингивальной, мукогингивальной и остеомукогингивальной
хирургии при заболеваниях маргинального периодонта, методики оперативных вмешательств. Подготовка пациента к операции: профессиональная гигиена,
эндодонтия, шинирование зубов, избирательное пришлифовывание зубов, проведение различных вариантов хирургического лечения на мягких тканях полости
рта и альвеолярных отростках челюстей. Диспансерное наблюдение.
9
Дифференциальная
диагностика периодонтитов, периоститов
и остеомиелитов
Клиника, диагностика острых одонтогенных периоститов челюстей, особенности течения на верхней и
нижней челюсти. Планирование лечения при сохранении и без сохранения причинного зуба. Особенности
предоперационной подготовки причинного зуба, обоснование анестезии. Варианты проведения ПХО при
периоститах верхней и нижней челюсти с вестибулярной и оральной поверхности, вертикальные, горизонтальные рассечения десны. Изучаются схемы общего
лечения одонтогенных периоститов в разные фазы
воспалительного процесса. Остеомиелиты челюстей.
Современная классификация. Этиология и патогенез.
Методики первичной хирургической обработки гнойного очага при острых одонтогенных остеомиелитах.
Схемы лечения острых одонтогенных остеомиелитов в
разные фазы воспалительного процесса. Хронический
одонтогеный остеомиелит челюстей, остеорадионекроз. Клиника, диагностика. Планирование лечения,
медикаментозная терапия, методики хирургического
лечения хронического одонтогенного остеомиелита
челюстей, сроки проведения секвестрэктомии, послеоперационное ведение раны. Экспертная оценка
временной утраты трудоспособности. ФТЛ.
79
4
5
6
7
Местное обезболивание
Инструменты для местного обезболивания. Местные
анестетики в хирургической стоматологии. Инфильтрационная анестезия в хирургической стоматологии.
Внутриротовая проводниковая анестезия на нижней
челюсти. Внеротовая проводниковая анестезия ветвей
нижнечелюстного нерва. Внутриротовая проводниковая анестезия на верхней челюсти. Внеротовая анестезия верхнечелюстного нерва. Особенности местной
анестезии у детей.
Осложнения местной Местные осложнения инъекционного обезболивания
анестезии в челюстно- на нижней челюсти, обусловленные повреждением
жевательных мышц, ветвей и сплетений нижнечелицевой хирургии
люстного нерва. Местные осложнения инъекционного
обезболивания на верхней челюсти, обусловленные
повреждением кровеносных сосудов, ветвей и сплетений верхнечелюстного нерва. Профилактика, лечение.
Общие осложнения, возникающие при проведении
анестезии в челюстно-лицевой области. Вопросы и
перспективы развития местного обезболивания в хирургической стоматологии. Варианты профилактики
и лечения местных осложнений местного обезболивания: травматический неврит нижнеальвеолярного,
язычного нервов, подглазничного нерва, гематома
мягких тканей подглазничной, щечной и подвисочной
областей, нарушения гемодинамики (обморок, коллапс), симптомы токсического действия анестезирующих препаратов.
Проводниковые анестезии
Современная классификация гнойновоспалительных
процессов челюстнолицевой области
Проводниковые анестезии: виды, показания к применению, возможные осложнения, в том числе у детей. Варианты инфильтрационной (мягкие ткани,
подслизистая, поднадкостничная, внутрикостная,
интралигаментарная) и проводниковой анестезии с
использованием различных анестетиков: торусальная, мандибулярная, ментальная, Гоу-Гейтс, АкинозиВазирани туберальная, инфраорбитальная, подвисочная. Проводниковые анестезии у детей.
Острый и хронический периодонтит, острый и хронический остеомиелит, абсцессы и флегмоны челюстнолицевой области, воспалительные заболевания слюнных желез, воспаление верхнечелюстной пазухи,
артриты ВНЧС, специфические воспалительные
78
4.7 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Тіндерді еркін алмастыру. Теріні жамау, тері трансплантаттарыныѕ
тїрлері. Ќолдану кґрсетімдері. Бет ќаѕќасына жасалатын сїйек-пластикалыќ
операциялар»
4.7.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1 Бет тіндерініѕ анатомо-физиологиялыќ ерекшеліктері.
2 Пластикалыќ операциялардыѕ жалпы принциптері.
3
Бастыѕ шаш бґлігініѕ ауќымды аќаулары кезінде ќалпына келтіру
операцияларын жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
4
Мимикалыќ бўлшыќеттердіѕ, бет нервініѕ жараќаты кезінде ќалпына келтіру
операцияларды жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
5
Сїйектер мен шеміршек тіндерін трансплантациялау жїргізуді жоспарлау
принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
6
Самай - тґменгі жаќсїйек буыныныѕ аурулары кезінде жасалынатын
операцияларды жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
7
Контурлы жамау салуды жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде
балаларда.
8
Ерінніѕ туа біткен аќаулары мен деформациялары кезінде ќалпына келтіру
операцияларды жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері.
9
Ќўлаќ ќалќанын, ќасты, ќабаќтарды ќалпына келтіру операцияларын жїргізуді
жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
Барлыєы: 12 саєат
4.7.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Мазмўны
1 Жергілікті тіндермен
жамау салу, соныѕ
ішінде балаларда
Ќарсы бґлімнен їшбўрышты кесінділермен жамау салу. Бір тармаќшалы кесіндімен жамау салу.
Кґрші аумаќтардан алынєан кесіндімен жамау
салу. Кґрсетімдері. Ќателіктері мен асќынулары.
Науќастарды дайындау. Операцияны жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
2 Беттегі теріні еркін алмастыру, соныѕ ішінде
балаларда
Тері трансплантатын алу техникасы. Кґрсетімдері.
Науќастарды дайындау. Операцияны жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
55
3 Филатов
тармаќшасымен жамау
салу, соныѕ ішінде
балаларда
Филатов тармаќшасын ќолданумен операцияны
орындаудыѕ негізгі принциптері мен техникасы.
Кґрсетімдері. Науќастарды дайындау. Операцияны
жїргізу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын
алу.
4 Бастыѕ шаш бґлігініѕ
ауќымды аќауларын
жою
Тґбе аймаєынан ќалќан тəрізді маѕдай-самай жолаєы
аймаєындаєы таќырланєан бґлікке жамау салу. А.А.
Лимберг бойынша ќарсы бґлімнен їшбўрышты
кесінділермен бастыѕ шаш бґлігініѕ аќауын жабу.
Скальптіѕ реплантациясы.
5 Мимикалыќ
бўлшыќеттердіѕ салдануы кезінде жасалатын
операциялар
Самай бўлшыќетінен кесінді алып жасалынатын миопластика. Ґзіндік-шайнау бўлшыќетінен кесінді алып
жасалынатын миопластика. Ќўрама мио – жəне фасциопластика. Беттіѕ салданєан бґлімін статикалыќ
тарту.
6 Ќўлаќ ќалќанына жасалатын ќалпына келтіру
- реконструктивті
операциялар
Ќўлаќ ќалќаныныѕ аќауы мен деформациясыныѕ
жіктемесі. Туа біткен ќўлаќ ќалќанын тїзету. Ќўлаќ
ќалќаныныѕ жїре пайда болєан кемісітіктері мен деформацияларын ќалпына келтіру.
7 Ќастарєа жамау салу,
Жабыќ тамырлы тармаќшалармен ќастарєа жамау
соныѕ ішінде балаларда салу. Басќа ќабаќтан алынєан тармаќшалы кесіндімен
ќасќа жамау салу. Бастыѕ шаш бґлігінен ашыќ
тармаќшалы кесіндімен ќасќа жамау салу.
8 Ќабаќтарєа жамау салу, Ќабаќтардыѕ тыртыќты деформациясы кезінде
соныѕ ішінде балаларда їшбўрышты кесінділерді орнын ауыстыру арќылы
пластикалыќ операциялар жасау. Кґрші аймаќтардан
тармаќшалы кесіндініѕ орнын ауыстыру арќылы
ќабаќтардыѕ тыртыќты бґлігін жою. Ыдыраєан трансплантатты еркін ауыстырып ќондыру арќылы тґменгі
ќабаќтыѕ айналуын жою. Ќабаќты тармаќшалышелмай трансплантатынан ќалыптастыру. Блефаропластика.
9 Беттіѕ жасќа байланысты ґзгерістерін
хирургиялыќ емдеу
Бет тіндерін дəстїрлі əдістермен тарту- face lift. Бетті
эндоскопиялыќ тїрде тарту. Мўрын-ерін ќатпарын
тїзету.
10 Жоєарєы жəне тґменгі
еріндердіѕ туа біткен
жарыќтарын операциялыќ жолдармен
Хейлопластика. Хейлопластика əдістері. Операцияларды орындау техникасы. Науќастарды операция
алдында дайындау. Операциядан кейін кїтім жасау.
Операцияны жїргізу кезінде болатын ќателіктер.
56
16
Травмы органа зрения, гематомы параорбитальные, переломы, переломы носа,
в том числе у детей, с позиций доказательной медицины
Всего: 32 часа
3.2 Примерный тематический план и содержание практических занятий
№
Тема
Содержание
1
Современные принципы асептики и антисептики в челюстнолицевой хирургии
Подготовка рук хирурга и операционного поля. Дезинфекция и стерилизация инструментария и перевязочного материала. Антисептические растворы в
практике хирурга-стоматолога. Вопросы асептики
и антисептики в историческом плане, современные
методики гигиенической и хирургической обработки
рук, современные антисептики для обработки операционного поля, варианты химической, физической
дезинфекции и стерилизации, оснащение ЦСО, укомплектованность кадрами, предстерилизационная подготовка.
2
Виды обезболивания
в челюстно-лицевой
области, в том числе у
детей
Виды обезболивания и показания к их применению
при операциях в челюстно-лицевой области, в том
числе у детей. Решение проблемы боли в хирургической стоматологии. Понятие боли. Проблемы, стоящие
перед врачом при проведении обезболивания. Принципы обезболивания.
3
Особенности проведе- Показания и подготовка пациента под наркоз. Условия
ния общего обезболи- проведения общего обезболивания (атаралгезия, нейролептаналгезия, иглорефлексотерапия, электроаналвания
гезия). Особенности проведения анестезии у больных с общей соматической патологией, беременных
женщин, кормящих матерей. Подбор пациентов для
проведения хирургических манипуляций под общим
обезболиванием. Возможности проведения кратковременного неинтубационного наркоза в условиях
поликлиники и интубационного наркоза в условиях
стационара. Показания для общего обезболивания и
клиническое и параклиническое обследование пациента перед проведением общего обезболивания. Особенности проведения общего обезболивания у детей.
Челюстно-лицевая хирургия в стационаре
77
различного происхождения) с использованием микрохирургической техники,
в том числе у детей.
Всего: 36 часов
Челюстно-лицевая хирургия амбулаторно-поликлиническая
1
Организация амбулаторно-поликлинической службы РК. Общее принципы
организации оказания стоматологической, челюстно – лицевой хирургической
помощи на догоспитальном этапе.
2
Стационарзамещающие технологии в современных условиях.
3
Тактика врача при острой хирургической патологии ротовой полости, зубов,
десен, в том числе у детей, с позиций доказательной медицины.
4
Тактика врача при острой хирургической патологии области мягких тканей
лица, в том числе у детей, с позиций доказательной медицины.
5
Тактика врача при острой хирургической патологии верхней и нижней челюсти,
подбородка, в том числе у детей, с позиций доказательной медицины.
6
Тактика врача при острой хирургической патологии шеи, в том числе у детей,
с позиций доказательной медицины.
7
Тактика врача при острой хирургической патологии околоушной области, в
том числе у детей, с позиций доказательной медицины.
8
Тактика врача при острой хирургической патологии сосудов (острые
флеботромбозы, и тромбофлебиты, эмболии артерий), в том числе у детей, с
позиций доказательной медицины.
9
Тактика врача при ушибах, ранах, укусах животных, отморожениях, ожогах
слизистой области рта, носа, глаз, уха, волосистой части головы, в том числе у
детей, с позиций доказательной медицины.
Тактика врача при переломах костей лицевого черепа, верхней и нижней
10
челюсти, суставов, в том числе у детей, с позиций доказательной медицины.
11
Тактика врача при травматическом остеомиелите, в том числе у детей, с
позиций доказательной медицины.
12
Тактика врача при вывихе, привычном вывихе, в том числе у детей, с позиций
доказательной медицины.
13
Тактика врача при повреждении лицевых нервов, с позиций доказательной
медицины.
14
Тактика врача при мышечной врожденной кривошее у детей, с позиций
доказательной медицины.
Диагностика и удаление поврежденного зуба, имплантатов, инородных тел
15 ротовой полости, глотки, наружного слухового прохода, полости носа, в том
числе у детей, с позиций доказательной медицины.
76
емдеу əдістері, соныѕ
ішінде балаларда
Операциядан кейінгі асќынулар. Аспаптары мен тігіс
материалдары. Асќынуларды алдын алу.
11 Ерінніѕ туа біткен деформациясы кезінде жасалатын операциялар,
соныѕ ішінде балаларда
Ерінніѕ ќосарлануы кезінде жасалатын операция.
Ќалыѕдаєан еріндер кезінде жасалатын операция.
Тґменгі ерінніѕ салбырауы кезінде жасалатын операциялар. Ерінніѕ ќысќа жїгеншігі кезіндегі операциялар. Микростома, макростома кезінде жасалатын
операциялар.
12 Ерінніѕ туа біткен
аќаулары мен деформациялары кезінде жамау
салу, соныѕ ішінде
балаларда
Ыдыраєан тері трансплантатын еркін ауыстырып
ќондырумен жоєарєы жəне тґменгі еріндердіѕ
тыртыќтарын жою операциялары. Басќа еріннен
алынєан тармаќшалы кесіндімен ерінге жамау салу.
Екі тармаќшалы кесіндімен ерінге жамау салу. Филатов тармаќшасымен ерінге жəне иекке жамау салу.
13 Ќатты жəне жўмсаќ
таѕдайдыѕ туа біткен
жарыќтары кезінде
операциялыќ жолдармен емдеу əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Ураностафилопластика. Ураностафилопластика əдістері. Операцияны орындау техникасы. Науќасты
операцияєа дейінгі дайындау. Операциядан кейін
кїтім жасау. Операцияны жїргізу кезінде болатын
ќателіктер. Операциядан кейінгі асќынулар. Аспаптар
мен тігіс материалдары. Асќынуларды алдын алу.
14 Уранопластикадан кейін Жергілікті тіндермен таѕдай аќауын жабу. Филатов
туындайтын аќаулар
тармаќшасымен таѕдайєа жамау салу. Фарингоплакезінде таѕдайєа жамау стика.
салу, соныѕ ішінде
балаларда
15 Сїйекті жамау
Кґрсетімдері. Науќасты дайындау. Сїйек трансплантатын алу əдістемесі. Асќынулары. Ќателіктері. Алдын алу.
16 Самай-тґменгі
жаќсїйек буыныныѕ
аллопластикасы, соныѕ
ішінде балаларда
Тґменгі жаќсїйек буыныныѕ анатомо-физиологиялыќ
ерекшеліктері мен биомеханикасы. Аллопластикаєа
науќастарды тексеру əдістері мен дайындау. Аллопластика їшін сїйек пластикалыќ материалды дайындау жəне ґѕдеу əдістемесі. Аллопластиканыѕ негізгі
принциптері мен ерекшеліктері. Аллопластиканыѕ
негізгі кґрсетімдері мен ќарсы кґрсетімдері.
17 Деформациялы артроз Кґрсетімдері. Операция алдындаєы дайындыќ. Операция əдістемесі. Операциядан кейінгі кїтім жасау.
кезінде самай-тґменгі
жаќсїйек буынына жа- Ќателіктері мен асќынулары. Алдын алу.
салатын аллопластика,
соныѕ ішінде балаларда
57
18 Анкилоз кезінде самай- тґменгі жаќсїйек
буынына жасалатын
аллопластика, соныѕ
ішінде балаларда
Кґрсетімдері. Операция алдындаєы дайындыќ. Операция əдістемесі. Операциядан кейінгі кїтім жасау.
Ќателіктері мен асќынулары. Алдын алу.
19 Тґменгі жаќсїйектіѕ
айдаршыќ буыны
сынєан кезде самайтґменгі жаќсїйек
буынына жасалатын
аллопластика, соныѕ
ішінде балаларда
Кґрсетімдері. Операция алдындаєы дайындыќ. Операция əдістемесі. Операциядан кейінгі кїтім жасау.
Ќателіктері мен асќынулары. Алдын алу.
Кґрсетімдері. Операция алдындаєы дайындыќ. Опе20 Ісіктерді алып
рация əдістемесі. Операциядан кейінгі кїтім жасау.
тастаєан кезде,
Ќателіктері мен асќынулары. Алдын алу.
тґменгі жаќсїйектіѕ
диспластикалыќ жəне
ўшындаєы аќаулар
кезінде самай - тґменгі
жаќсїйек буынына жасалатын аллопластика,
соныѕ ішінде балаларда
21 Самай - тґменгі
Дəрілік терапия, физиотерапия, миогимнастика, масжаќсїйек буынына
саж, емдік дене шыныќтыру, ортопедиялыќ жəне
жасалєан аллопластика- ортодонтиялыќ емдеу.
дан кейін науќастарды
оѕалту, соныѕ ішінде
балаларда
22 Бет аќауына контурлы жамау салу, соныѕ
ішінде балаларда
Филатов тармаќшасымен бет аќауына контурлы жамау салу. Майды еркін ауыстырып ќондыру.
Шеміршекпен контурлы жамау салу. Пластмассадан
жасалєан ќосымшамен контурлы жамау салу.
Барлыєы: 60 саєат
4
Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. Пути распространения
гнойной инфекции.
5
Одонтогенные синуситы. Тактика ведения.
6
Слюнно-каменная болезнь, в том числе у детей. Тактика ведения.
7
Лимфадениты и аденофлегмоны челюстно - лицевой области и шеи, в том
числе у детей.
8
Осложнения при травматических повреждениях челюстно-лицевой области,
их лечение и профилактика, в том числе у детей.
9
Доброкачественные и злокачественные опухоли челюстно-лицевой области, в
том числе у детей.
10
Врожденные и приобретенные дефекты и деформации челюстно-лицевой
области.
11 Восстановительные операции в челюстно-лицевой области.
12
Приобретенные и врожденные дефекты и деформации челюстей, в том числе
у детей.
13
Дистракционные и компрессионные методы лечения дефектов и деформаций
челюстей, в том числе у детей.
13 Принципы и методы трансплантации, в том числе у детей.
14
Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний и повреждений
тройничного и лицевого нервов, в том числе у детей.
Стоматологическая имплантация: показания и противопоказания, виды
15 имплантатов. Подготовка пациента к имплантации. Наблюдение за пациентом
после стоматологической имплантации, в том числе у детей.
16
Инновационные
телемедицина.
методы
оперативного
лечения.
Эндовидеохирургия,
17
Реконструктивно-восстановительные операции в челюстно-лицевой хирургии,
в том числе у детей.
18
Восстановление ушных раковин при частичных и полных дефектах, в том
числе у детей.
19 Лечение врожденных расщелин верхней губы и неба, в том числе у детей.
20
Восстановительные операции на верхних и нижних веках с использованием
местных тканей (блефаропластика), в том числе у детей.
21 Операции по изменению формы носа (ринопластика), в том числе у детей.
58
22
Костно-пластические операции на лицевом скелете при нарушениях пропорции
лица, в том числе у детей.
23
Восстановительные операции при нарушении движения мимических мышц;
оперативное лечение при повреждениях лицевого нерва (параличи, парезы
75
•
•
устранения тугоподвижности или полной неподвижности нижней челюсти;
операции на верхней и нижней челюсти, связанными с нарушением прикуса
(ортогнатика), совместно с ортодонтическим лечением;
костно-пластической операции на лицевом скелете при нарушениях пропорции
лица;
вскрытия одонтогенных абсцессов, флегмон лица и шеи.
•
•
4. 8 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Бетке жасалатын ќалпына келтіру-пластикалыќ операциялар»
4.8.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1
Бет тіндерініѕ анатомо-физиологиялыќ ерекшеліктері. Пластикалыќ операциялардыѕ жалпы принциптері.
2
Ќўлаќ ќалќанына, ќасќа, ќабаќтарєа ќалпына келтіру операцияларын жїргізуді
жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
3
Беттіѕ жасќа байланысты ґзгерістері кезінде ќалпына келтіру операцияларды
жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері.
2 Распределение часов дисциплины
Переподготовка
Аудиторные часы
Дисциплина
Челюстно-лицевая хирургия в стационаре
всего
лекции
288
36
практические СРС
занятия
252
144
Челюстно-лицевая хирургия амбулаторнополиклиническая
216
32
184
108
Общее кол-во часов
504
68
436
252
Ерін мен таѕдайдыѕ жїре пайда болєан жəне туа біткен аќаулары мен
4 деформациялары кезінде ќалпына келтіру операцияларды жїргізуді жоспарлау
принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
5
Мимикалыќ бўлшыќеттердіѕ, бет нервісініѕ жараќаты кезінде ќалпына келтіру
операцияларды жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
6
Контурлы жамау салуды жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде
балаларда.
Барлыєы: 12 саєат
Повышение квалификации
4.8.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
Аудиторные часы
Тематика
Актуальные проблемы челюстнолицевой хирургии
всего
лекции
практические
занятия
СРС
72
12
60
36
3 Примерный тематический план и содержание дисциплин переподготовки
№
Таќырыбы
Мазмўны
1
Мимикалыќ
бўлшыќеттердіѕ
салдануы кезінде жасалатын операциялар
Самай бўлшыќетінен кесінді алып жасалынатын миопластика. Ґзіндік-шайнау бўлшыќетінен кесінді алып
жасалынатын миопластика. Ќўрама мио – жəне фасциопластика. Беттіѕ салданєан бґлімін статикалыќ тарту.
2
Ќўлаќ ќалќанына
ќалпына келтіру реконструктивті
операциялар жасау,
соныѕ ішінде балаларда
Ќўлаќ ќалќаныныѕ аќауы мен деформациясыныѕ
жіктемесі. Ќўлаќ ќалќаныныѕ дамымай ќалуы кезінде
оны ќалпына келтіру операциясы. Ќўлаќ ќалќаныныѕ
жїре пайда болєан кемістіктері мен деформацияларын
ќалпына келтіру.
3
Беттіѕ жасќа байланысты ґзгерістерін
хирургиялыќ емдеу
Бет тіндерін дəстїрлі əдістермен тарту- face lift. Бетті
эндоскопиялыќ тїрде тарту. Мўрын-ерін ќатпарын
тїзету.
3.1 Примерный тематический план лекций
№
Тема
1
Современные принципы асептики и антисептики в челюстно-лицевой хирургии.
2
Хирургическая операция в челюстно-лицевой области, виды.
3
Виды обезболивания и показания к их применению при операциях в челюстнолицевой области, в том числе у детей.
Челюстно-лицевая хирургия в стационаре
74
59
4
5
6
7
8
9
Жоєарєы жəне тґменгі еріндердіѕ туа
біткен жарыќтарын
операциялыќ жолдармен емдеу əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Хейлопластика. Хейлопластика əдістері. Операцияларды орындау техникасы. Науќастардыѕ операция алды
дайындау. Операциядан кейін кїтім жасау. Операцияны жїргізу кезінде болатын ќателіктер. Операциядан
кейінгі асќынулар. Аспаптары мен тігіс материалдары.
Асќынуларды алдын алу.
Ерінніѕ туа біткен
деформациясы
кезінде жасалатын
операциялар, соныѕ
ішінде балаларда
Ерінніѕ ќосарлануы кезіндегі операция. Ќалыѕдаєан
еріндер кезінде жасалатын операция. Тґменгі ерінніѕ
салбырауы кезінде жасалатын операциялар. Ерінніѕ
ќысќа жїгеншігі кезіндегі операциялар. Микростома,
макростома кезінде жасалатын операциялар.
Ерінніѕ туа біткен
аќаулары мен деформациялары кезінде
жамау салу, соныѕ
ішінде балаларда
Ыдыраєан тері трансплантатын еркін ауыстырып ќондырумен жоєарєы жəне тґменгі еріндердіѕ
тыртыќтарын жою операциялары. Басќа еріннен
алынєан тармаќшалы кесіндімен ерінге жамау салу. Екі
тармаќшалы кесіндімен ерінге жамау салу. Филатов
тармаќшасымен ерінге жəне иекке жамау салу.
Ќатты жəне жўмсаќ
таѕдайдыѕ туа біткен
жарыќтары кезінде
операциялыќ жолдармен емдеу əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Ураностафилопластика. Ураностафилопластика əдістері. Операцияны орындау техникасы. Науќасты операцияєа дейінгі дайындау. Операциядан кейін кїтім жасау. Операцияны жїргізу кезінде болатын ќателіктер.
Операциядан кейінгі асќынулар. Аспаптары мен тігіс
материалдары. Асќынуларды алдын алу.
Жергілікті тіндермен таѕдай аќауын жабу. Филатов
Уранопластикадан
тармаќшасымен таѕдайєа жамау салу. Фарингопластикейін туындайтын
аќаулар кезінде таѕ- ка.
дайєа жамау салу, соныѕ ішінде балаларда
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бет аќауына контур- Бет кемістіктеріне контурлы жамау салу. Филатов
лы жамау салу, соныѕ тармаќшасымен бет аќауына контурлы жамау салу. Майды еркін ауыстырып ќондыру. Шеміршекпен контурлы
ішінде балаларда
жамау салу. Пластмассадан жасалєан ќосымшамен контурлы жамау салу.
•
•
•
•
Барлыєы: 60 саєат
•
•
•
•
60
фиксации отломков челюстей проволочными шинами;
хирургической обработки поверхностных ран челюстно-лицевой области без
дефектов мягких тканей;
гигиенической обработки полости рта при повреждениях челюстно-лицевой
области;
кормления больных с повреждениями челюстно-лицевой области;
операции кистотомии;
операции кистоэктомии;
удаления поверхностно расположенных опухолей лица и органов полости рта
(папиллома, фиброма), биопсии;
операции при укороченной уздечке языка и верхней губы;
восстановительной пластической операции в челюстно-лицевой области с использованием стебельчатого лоскута;
свободной пересадки тканей в челюстно-лицевой области: свободной пересадки кости, хряща;
устранения врожденных и приобретенных дефектов и деформаций челюстей,
дистракционные и компрессионные методы;
стоматологической имплантации: одно- и двухэтапных методов имплантации;
экстирпации подчелюстной слюнной железы;
свободной пересадки костного аутотрансплантанта при пластике послеоперационного дефекта нижней челюсти;
удаления эпидермальной кисты щеки;
трахеостомии;
вскрытия гнойного лимфаденита и аденофлегмоны челюстно-лицевой области
и шеи;
удаления доброкачественных и злокачественных образований челюстнолицевой области с одномоментным восстановлением тканей;
лечения переломов костей лицевого скелета с использованием современных
методов остеосинтеза;
восстановительных операций на костях лицевого скелета: устранения посттравматических деформаций черепа, верхней, средней и нижних зон лица с использованием кожно-мышечно-костных лоскутов с донорских зон;
восстановления ушных раковин при частичных и полных дефектах;
лечения врожденных расщелин верхней губы и неба;
восстановления альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти;
восстановительной операции на верхних и нижних веках с использованием
местных тканей (блефаропластика);
устранения обширных дефектов волосистой части головы с использованием
близлежащих тканей (ротационными лоскутами);
восстановления носа при полных и частичных дефектах, операции по изменению формы носа (ринопластика);
удаления околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва;
восстановительной операции слезоотводящих путей;
73
уметь:
назначить необходимые лабораторные и инструментальные методы обследования больных с челюстно-лицевой патологией согласно протоколам;
• интерпретировать данные эндоскопических, рентгенологических и ультразвуковых методов исследования, МРТ, КТ;
• интерпретировать результаты лабораторных методов исследования;
• проводить дифференциальную диагностику, обоснование клинического диагноза, назначать адекватную терапию согласно протоколам;
• определять объем и последовательность реанимационных мероприятий при повреждениях челюстно-лицевой области, оказать экстренную помощь;
• выявлять экстренные хирургические заболевания у больных с патологией
челюстно-лицевой зоны, угрожающие жизни пациента в условиях приемного
отделения и на догоспитальном этапе;
• проводить адекватную предоперационную подготовку больных с патологией
челюстно-лицевой зоны, послеоперационное ведение;
• определять показания и противопоказания к экстренным оперативным вмешательствам;
• определять показания и противопоказания к гемотрансфузии у челюстнолицевых больных, правила проведения, симптоматику гемотрансфузионных
осложнений и методы их лечения;
• проводить диспансеризацию здоровых и больных заболеваниями челюстнолицевой зоны;
• проводить все виды местного обезболивания при различных челюстно-лицевых
вмешательствах;
• оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством
по здравоохранению;
4.9 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Денталыќ имплантация. Имплантат конструкциясын талєау.
Имплантация əдістемесі»
•
владеть навыками:
всех видов местного обезболивания, в том числе периферической местной анестезии;
• типичной операции удаления зуба;
• атипичной операции удаления зуба;
• операции резекции верхушки корня;
• операции альвеолоэктомии (при экзостозах);
• операции рассечения и иссечения капюшона в области третьего нижнего маляра;
• остановки кровотечения после удаления зуба;
• лечения альвеолита;
• периостотомии (вскрытия поднасткостничного абсцесса);
• зондирования протоков слюнных желез;
• устранения вывиха нижнй челюсти;
• репозиции и фиксации вывихнутых зубов при травме;
• временной иммобилизации челюстных костей при переломах;
•
72
4.9.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1 Денталыќ имплантацияныѕ диагностикасы мен кґрсетімдері.
2
Ересектерде денталыќ имплантацияны жїргізуді жоспарлау принциптері мен
əдістері.
3
Балаларда денталыќ имплантацияны жїргізуді жоспарлау принциптері мен
əдістері.
Барлыєы: 12 саєат
4.9.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Мазмўны
1 Сїйекќабыєыастылыќ Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диаимплантация
гностикасы. Хирургиялыќ сатыєа дайындыќ. Сїйекќабыєыастылыќ имплантаттарды орнату əдістемесі.
Асќынулары жəне оларды емдеу.
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагно2 Сїйекішіліксїйекќабыєыастылыќ стикасы. Хирургиялыќ сатыєа дайындыќ. Сїйекішіліксїйекќабыєыастылыќ имплантаттарды орнату əдістеимплантация
месі. Асќынулары жəне оларды емдеу.
3 Сїйек арќылы жасалатын имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностикасы. Хирургиялыќ сатыєа дайындыќ. Сїйек
арќылы жасалатын имплантаттарды орнату əдістемесі.
Асќынулары жəне оларды емдеу.
4 Рамусты имплантация Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностикасы. Хирургиялыќ сатыєа дайындыќ. Рамусты
имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары жəне
оларды емдеу.
5 Сілемейішілік имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностикасы. Хирургиялыќ сатыєа дайындыќ. Сілемейішілік
имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары жəне
оларды емдеу.
6 Сілемейастылыќ
имплантация
Кґрсетімдері. Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностикасы. Хирургиялыќ сатыєа дайындыќ.
61
Сілемейастылыќ имплантаттарды орнату əдістемесі.
Асќынулары жəне оларды емдеу.
7 Денталды имплантация, соныѕ ішінде
балаларда
Тістердіѕ сїйекішілік имплантаттары. Кґрсетімдері.
Ќарсы кґрсетімдері. Жергілікті диагностикасы.
Хирургиялыќ сатыєа дайындыќ. Сїйекќабыєыастылыќ
имплантаттарды орнату əдістемесі. Асќынулары жəне
оларды емдеу.
Барлыєы: 60 саєат
4.10 Таѕдау бойынша компоненттіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі жəне
мазмўны «Эстетикалыќ хирургия»
4.10.1 Дəрістердіѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
Пластикалыќ операциялардыѕ жалпы принциптері. Бет нервініѕ жəне
1
мимикалыќ бўлшыќеттердіѕ хирургиялыќ анатомиясы.
2
Ќўлаќ ќалќанын, ќастарды, ќабаќтарды ќалпына келтіру операцияларын
жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
Беттіѕ жасќа байланысты ґзгерістері кезінде ќалпына келтіру операцияларды
3
жїргізуді жоспарлау принциптері мен əдістері.
Ерін мен таѕдайдыѕ жїре пайда болєан жəне туа біткен аќаулары мен
4 деформациялары кезінде ќалпына келтіру операцияларды жїргізуді жоспарлау
принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
5
Мимикалыќ бўлшыќеттердіѕ, бет нервініѕ жараќаты кезінде ќалпына келтіру
операцияларды жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде балаларда.
6
Контурлы жамау салуды жоспарлау принциптері мен əдістері, соныѕ ішінде
балаларда.
Барлыєы: 12 саєат
4.10.2 Практикалыќ сабаќтардыѕ таќырыптыќ жоспарыныѕ їлгісі
№
Таќырыбы
1 Бет тіндерініѕ анатомия – физиологиялыќ
ерекшеліктері
Мазмўны
Бет терісініѕ ерекшеліктері. Нервтенуі мен ќанмен
ќаматамысыз етілуі. Беттіѕ лимфа жїйесі мен
бўлшыќеттері.
62
ненных заболеваниях и неотложных состояниях в челюстно-лицевой хирургии;
- сформировать принципы и методы формирования здорового образа жизни человека и семьи;
- научить соблюдать требования врачебной этики и деонтологии при проведении
экспертных, оздоровительных, профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий в условиях челюстно-лицевой хирургии;
- научить принимать профессиональные решения на основе принципов доказательной медицины;
- привить соответствующие коммуникативные навыки при общении с населением,
взаимодействии с коллегами, сотрудниками социальных служб;
- научить применять принципы менеджмента в организации своей работы;
- привить потребность к непрерывному профессиональному обучению и совершенствованию своих знаний и навыков на протяжении всей профессиональной деятельности;
- привить навыки деонтологии, морально-этической и правовой культуры, необходимые для обслуживания пациентов в условиях ПМСП;
- развить приверженность к профессиональным ценностям, таким как альтруизм,
сострадание, сочувствие, ответственность, честность, и соблюдение принципов конфиденциальности;
- закрепить навыки работы в команде и лидерские качества.
Конечные результаты обучения
Слушатель должен
знать:
• общие вопросы организации челюстно-лицевой хирургической помощи в республике, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой неотложной помощи;
• этиологию, патогенез, клиническую симптоматику основных заболеваний, их
профилактику, диагностику, принципы лечения, клиническую симптоматику
пограничных состояний в челюстно-лицевой хирургической клинике;
• основы диагностики и экстренной помощи при неотложных состояниях, при
хирургических заболеваниях, травмах челюстно-лицевой области;
• основы реаниматологии: основные методы реанимации при внезапной остановке кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических,
коматозных состояниях, при переохлаждении, утоплении, электротравме;
• основы общей и местной анестезии, применяемой на догоспитальном этапе;
• основы диагностики и неотложной помощи при острых заболеваниях и травмах
головы, лицевой части черепа, шеи, грудной клетки, органов брюшной полости,
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, при острых заболеваниях и
травмах уха, горла и носа, глаза, термических поражениях, острых экзогенных
отравлениях, инфекционных заболеваниях, острых заболеваниях и травмах ротовой полости, зубов;
71
1 Пояснительная записка
Введение
Развитие специализированной помощи относится к приоритетным направлениям
развития системы здравоохранения Казахстана, что получило свое отражение в
основных программных документах (Закон Республики Казахстан «О системе
здравоохранения», Государственная программа реформирования и развития
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы).
Неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения Казахстана, обусловленные снижением качества жизни, акцентированием негосударственного сектора
здравоохранения, недостаточным уровнем жизни населения, неудовлетворительной
материально-технической базой специализированной медицинской помощи, неполной кадровой обеспеченности специалистами-хирургами, требует дополнительного
и углубленного изучения путей оптимизации соответствующих медицинских служб.
Данная проблематика показательно отражена в такой ключевой области специализированной хирургической помощи, как челюстно-лицевая хирургия. Эта область,
несмотря на многочисленные методические разработки по совершенствованию организации хирургической помощи в целом, остается в стороне от организационнометодического анализа. Причина состоит в том, что челюстно-лицевую хирургию
относят одновременно к стоматологическому профилю и оториноларингологической
службе.
Количество больных с хирургическими стоматологическими заболеваниями не
имеет тенденции к снижению. Переломы костей носа и нижней челюсти среди травм
черепа занимают ведущее место. Наблюдается резкое увеличение одонтогенных и
других гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у детей. Реабилитация больных с обширными дефектами и деформациями челюстно-лицевой
области остается одной из ведущих проблем в восстановительной хирургии. Внедрение современных методик оперативного вмешательства требует специальной
подготовки хирургов и дорогостоящих высоких технологий, что ведет к увеличению
расходов на реабилитацию данной категории больных. Создание сети профильных
отделений восстановительной хирургии челюстно-лицевой области с развитием кадров, умеющих оказывать специализированную помощь области челюстно-лицевой
хирургии, способствует оптимизации медицинской реабилитации профильных больных.
2 Жаќ-бет аймаєын
пластикалыќ операциялармен ќамтамасыз ету
ерекшеліктері
Пластикалыќ операцияларды жоспарлау. Пластикалыќ
операциялардыѕ тїрлері. Сызыќтармен белгілеу.
Операциялыќ алаѕды дайындау. Ќандауыр жəне
оларды ќолдану. Тіліктерді жоспарлау жəне оларды
салу техникасы. Жараныѕ жиектерін жараќаттамауєа
ќойылатын талаптар. Гемостаз. Тігіс материалдары
мен инелерді таѕдау. Тігіс салу техникасы.
3 Ќўлаќ ќалќанына
ќалпына келтіру реконструктивті операциялар жасау, соныѕ
ішінде балаларда
Ќўлаќ ќалќаныныѕ аќауы мен деформациясыныѕ
жіктемесі. Туа біткен ќўлаќ ќалќаныныѕ деформациясын тїзету. Ќўлаќ ќалќаныныѕ аса шыєыѕќы (салпаѕ
ќўлаќ) жəне жатыѕќы жаєдайларында жасалатын операциялар. Ќўлаќ ќалќаны дамымай ќалуы кезінде оны
ќалыптастыру операциясы. Ќўлаќ ќалќаныныѕ жїре
пайда болєан кемістіктері мен деформацияларын
ќалыптастыру.
4 Ќастарєа жамау салу,
Жабыќ тамырлы тармаќшалармен ќастарєа жамау
соныѕ ішінде балаларда салу. Басќа ќабаќтан алынєан тармаќшалы кесіндімен
ќасќа жамау салу. Бастыѕ шаш бґлігінен ашыќ
тармаќшалы кесіндімен ќасќа жамау салу.
5 Ќабаќтарєа жамау салу, Ќабаќтардыѕ тыртыќты деформациясы кезінде
соныѕ ішінде балаларда їшбўрышты кесінділерді орнын ауыстыру арќылы
пластикалыќ операциялар жасау. Кґрші аймаќтардан
тармаќшалы кесіндініѕ орнын ауыстыру арќылы
ќабаќтардыѕ тыртыќты бґлігін жою. Ыдыраєан трансплантатты еркін ауыстырып ќондыру арќылы тґменгі
ќабаќтыѕ айналуын жою. Ќабаќты тармаќшалышелмай трансплантатынан ќалыптастыру. Блефаропластика.
6 Беттіѕ жасќа байланысты ґзгерістерін
хирургиялыќ емдеу
Бет тіндерін дəстїрлі əдістермен тарту- face lift. Бетті
эндоскопиялыќ тїрде тарту. Мўрын-ерін ќатпарын
тїзету.
Цель дисциплины: приобретение слушателями новых теоретических знаний и совершенствование профессиональных умений и навыков, необходимых для оказания
квалифицированной медицинской помощи больному челюстно-лицевого профиля в
соответствии с современными принципами доказательной медицины.
7 Жоєарєы жəне
тґменгі еріндердіѕ туа
біткен жарыќтарын
операциялыќ жолдармен емдеу əдістері,
соныѕ ішінде балаларда
Хейлопластика. Хейлопластика əдістері. Операцияларды орындау техникасы. Науќастардыѕ операция
алды дайындау. Операциядан кейін кїтім жасау. Операцияны жїргізу кезінде болатын ќателіктер. Операциядан кейінгі асќынулар. Аспаптары мен тігіс материалдары. Асќынуларды алдын алу.
Задачи дисциплины:
- закрепить навыки основных медицинских лечебно-диагностических и профилактических вмешательств для оказания помощи населению при наиболее распростра-
8 Ерінніѕ туа біткен деформациясы кезінде жасалатын операциялар,
соныѕ ішінде балаларда
Ерінніѕ ќосарлануы кезінде жасалатын операция.
Ќалыѕдаєан еріндер кезінде жасалатын операция.
Тґменгі ерінніѕ салбырауы кезінде жасалатын операциялар. Ерінніѕ ќысќа жїгеншігі кезінде жасалатын
70
63
операциялар. Микростома, макростома кезінде жасалатын операциялар.
СОДЕРЖАНИЕ
9 Мўрынєа операция
жасау, соныѕ ішінде
балаларда
Пўшмўрын кезінде жасалатын ринопластика. Дґѕмўрын кезінде жасалатын ринопластика. Кеѕмўрын
кезінде жасалатын ринопластика. Ќисыќмўрын
кезіндегі ринопластика. Ќўлаќ ќалќаныныѕ бґлімін
еркін ауыстырып ќондыру ринопластикасы. Маѕдайдан тармаќшалы кесінді алу арќылы жасалатын ринопластика. Филатов тармаќшасын ќолдана
отырып жасалатын тоталды ринопластика. Мўрын
ќуысындаєы тереѕ атрезияларды жою.
1. Пояснительная записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2. Распределение часов дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. Примерный тематический план и содержание дисциплин
переподготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4. Примерный тематический план и содержание дисциплин повышения
квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5. Методы обучения и преподавания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6. Клиническая база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7. Список рекомендуемой литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
10 Мимикалыќ
бўлшыќеттердіѕ салдануы кезінде жасалатын
операциялар
Самай бўлшыќетінен кесінді алып жасалынатын миопластика. Ґзіндік-шайнау бўлшыќетінен кесінді алып
жасалынатын миопластика. Ќўрама мио – жəне фасциопластика. Беттіѕ салданєан бґлімін статикалыќ тарту.
11 Бет нервініѕ заќымдану Микрохирургиялыќ техниканы ќолданумен Фаллопикезінде жасалынатын
ев ґзегінен бет нервініѕ сабауын бґліп алу əдісі. Бет
ќалпына келтіру опера- нервініѕ транспозициясы.
циясы
Барлыєы: 60 саєат
5 Оќу жəне оќыту əдістері
Дəрістер: шолу, проблемалыќ.
Семинарлар мен практикалыќ сабаќтар: науќастарды курациялау, медициналыќ
ќўжаттамаларды жїргізу, емдеу-профилактикалыќ ўйымдардыѕ əртїрлі бґлімшелерінде жўмыс істеу, дəрігерлік палаталарды аралауєа ќатысу, таќырыптыќ
науќастарды талдау, шаєын топтарда жўмыс істеу, пікірталастар, презентациялар,
кері байланыс, єылыми-практикалыќ конференцияларды ўйымдастыру.
Тыѕдарманныѕ ґзіндік жўмысы (ТҐЖ): палаталардаєы, амбулаториялыќ
ќабылдауда болєан жəне їйдегі науќастарды курациялау, емдеу-профилактикалыќ
ўйымдардыѕ əртїрлі бґлімшелерінде жўмыс істеу, єылыми-оќу əдебиеттерімен жəне
баќылау-ґлшеу ќўралдарымен жўмыс істеу, сырќатнамаларды жазу, презентация
дайындау, оќу-клиникалыќ орталыќта фантом мен муляждарда машыќтарды бекіту,
портфолио ќалыптастыру.
6 Клиникалыќ база
Стоматологиялыќ амбулаториялыќ жəне стационарлыќ ўйымдар, жаќ-бет хирургиясы бґлімшесі, функциональды диагностика бґлімшесі, клиникалыќ зертхана,
стационарлардыѕ ќабылдау бґлімі, жедел жəне шўєыл жəрдем кґрсету станциясы.
64
Настоящая типовая программа не может быть тиражирована и распространена без
разрешения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
69
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Республиканским центром инновационных технологий медицинского образования и науки.
2 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ.
3 ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА разработана в соответствии с стандартом допольнительного образования 2009 г. по специальности «Челюстно-лицевая
хирургия».
4 ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА утверждена приказом и.о. Министра
здравоохранения РК № 916 от 23 ноября 2010 г.
7 Ўсынылатын əдебиеттер тізімі
Орыс тілінде
негізгі:
1. Тимофеев А.А. Основы челюстно-лицевой хирургии, 2007.- 1024 с.
2. Дентальная имплантология. Параскевич. – М.: 2006-400с.
3. Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний ЧЛО. Муковозов.
– М.: 2002-240 с.
4. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава Безруков. – М: 2002-48с.
5. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. Балин. – СПб.: 2005-574 с.
6. Краткий курс лекций по хирургической стоматологии и ЧЛХ. Рузин. – Киев.
2006-232 с.
ќосымша:
1. Безруков В. М. Амбулаторная хирургическая стоматология. Москва: 2002-75 с.
2. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии.: 2003-416 с.
3. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Бернадский . – М.: 2003-416 с.
4. Семенов Г.М. Современный хирургический инструментарий. – СПб.: Питер,
2006.- 352 с.
5. Деформации лицевого черепа. Безруков. – М.: 2005-312 с.
Ќазаќ тілінде
негізгі:
1. Уразалин Ж.Б., Тулеуов К.Т. Хирургиялыќ стоматология (Учебник на казахском
языке). – Алматы, 1998 ,- С. 368.
2. Ќўраш А.Є. – Бастыѕ жəне мойынныѕ клиникалыќ анатомиясы. Оќулыќ I том.
– Ќараєанды, 2006 - 277 бет.
3. Саєындыќов Х. Л., Ревюк И. С., Айтбаев Ж.Ж. Стоматологиялыќ тəжірибедегі
ќауіпті жаєдайлар мен бет-жаќ аймаєыныѕ жедел ќабыну аурулары жəне
жараќаттары кезінде кґрсетілетін жедел кґмектер: Оќу əдістемелік нўсќау. –
Астана: ЄТАО, 2006.-118 бет.
4. Талимов К. К., Атабаев С.А. – Пародонт ауруларын хирургиялыќ жолмен емдеу
тəсілдері .- Оќу əдістемелік нўсќау. – Алматы 2002.
5. Саєындыќов Х.Л., Ревюк И.С., Айдаров Є.Ж., Кожаков Б.Б. Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерінде стоматологиялыќ кґмекті ўйымдастыру. Əдістемелік
нўсќау. – Алматы 2004.
68
65
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность:
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ,
в том числе детская
Астана 2010
66
67
Download