9. Bandymai išsikovoti nepriklausomybę XIX a.

Реклама
9.
Bandymai išsikovoti nepriklausomybę XIX a.
Sunkus Lietuvai buvo XIX amžius. Po III Lietuvos Lenkijos padalijimo Lietuva
atiteko Rusijos imperijai. Rusai tuojau pat pradėjo šalyje įvedinėti savo tvarką ir visiškai
negalvojo apie laisvės suteikimą Lietuvai. Bet lietuviai niekada nenustojo kovoti dėl savo
laisvės. Per 19 –ą šimtmetį jie surengė net du sukilimus.
Pirmasis sukilimas vyko 1830-1831 m. Jį suorganizavo Lietuvos bajorai.
Daugiausiai jų ir dalyvavo sukilime, nors ne ką atsiliko ir paprasti žmonės. Bet sukilėliai
buvo prastai ginkluoti, blogai organizuoti, o caras į Lietuvą atsiuntė didėlę kariuomenę, kuri
ir nuslopino sukilimą.
Praėjus trisdešimčiai metų, 1863 m. Lietuvoje kilo antras sukilimas.
Pagrindiniai jo organizatoriai buvo taip pat bajorai, bet šį kartą greta jų jau gausiai stovėjo
valstiečiai, kunigai ir kiti visuomenės sluoksniai. Žmonės reikalavo nepriklausomybės ir
geresnio gyvenimo. Bet ir šį karta caras atsiuntė į Lietuva labai didėlę kariuomenę, kuri per
metus sukilimą numalšino. Ypač malšinant sukilimą pasižymėjo į Vilnių caro atsiųstas
generalgubernatorius M. Muravjovas. Jį lietuviai praminė „koriku“, nes daugelį žymiausių
sukilimo vadų jis įsakė viešai pakarti.
Po pralaimėto sukilimo carinė Rusija su M. Muravjovu priešakyje Lietuvoje
įvedė dar griežtesnę tvarką. Buvo pradėtas atviras krašto rusinimas.
Žymiausi 1863 m. sukilimo vadai: Z. Sierakauskas ir A. Mackevičius
Pabandyk atsakyti
1. Kada lietuviai XIX a. buvo sukilę dėl savo laisvės?
2.Kaip baigdavosi lietuvių sukilimai? Kodėl?
Įsimink žodžius
Amžius – век, возраст
Įvedinėti – вводить
Suteikti laisvę – предоставить свободу
Organizatorius – организатор
Valstietis – крестьянин
Kunigas – ксендз,священник
Praminti „koriku“ – прозвать „вешателем „
Griežtas - строгий
9.
Попытки завоевать независимость в XIX веке
XIX век для Литвы был очень тяжелым. После III раздела ПольскоЛитовского государства вся территория Литвы отошла Российской империи. Русские
сразу же стали насаждать в Литве свои порядки и совсем не думали о предоставлении
Литве свободы. Но литовцы никогда не прекращали борьбы за независимость. В
течение 19 столетия они подняли два восстания.
Первое восстание произошло в 1830-1831 годах. Его организаторами были
литовские бояре. Именно они составили большую часть восставших, хотя им не
уступали в численности и простые люди. Однако, восставшие были плохо
организованы, испытывали недостаток в вооружении, поэтому многочисленное
русское войско, присланное царем, подавило это восстание.
Спустя тридцать лет, в 1863 году, в Литве произошло второе восстание.
Основными его организаторами также были бояре, но на этот раз в одном ряду с ними
стояли
крестьяне,
духовенство
и
другие
слои
населения.
Люди
требовали
независимости и лучшей жизни. Но и на этот раз царь прислал в Литву большое
войско, которое за год полностью подавило восстание. В процессе подавления этого
восстания особенно отличился присланный в Вильнюс царем генерал-губернатор
М.Муравьев. Литовцы прозвали его „вешателем“, потому что он приказал публично
повесить многих известных руководителей восстания.
После поражения восстания царская Россия при содействии
М.
Муравьева установила в Литве еще более строгие порядки. Началось откровенное,
неприкрытое „обрусивание“ Литвы.
Самые выдающиеся руководители восстания 1863 года:
З.Серакаускас, А.Мацкявичюс
Попробуй ответить
1. В какие годы XIX века произошли освободительные восстания литовцев?
2. Чем закончились эти восстания и почему?
Запомни слова
Amžius – век, возраст
Įvedinėti – вводить
Suteikti laisvę – предоставить свободу
Organizatorius – организатор
Valstietis – крестьянин
Kunigas – ксендз,священник
Praminti „koriku“ – прозвать „вешателем „
Griežtas - строгий
Скачать