фізіологія влияние уровня циркулирующего трийодтиронина на

Реклама
ԲDzÎËÎòß
© Ñòàíèøåâñêàÿ Ò. È.
ÓÄÊ 612-44 + 612. 741
Ñòàíèøåâñêàÿ Ò. È.
ÂËÈßÍÈÅ ÓÐÎÂÍß ÖÈÐÊÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÒÐÈÉÎÄÒÈÐÎÍÈÍÀ
ÍÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÌÛØÅ×ÍÎÃÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
(èññëåäîâàíèå in situ)
Ìåëèòîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
èìåíè Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî (ã. Ìåëèòîïîëü)
Ðàáîòà âûïîëíåíà â Ìåëèòîïîëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè
Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî â ðàìêàõ ãîñáþäæåòíûõ
ÍÈÐ «Ìîðôî-ôóíêö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó ñòóäåíò³â þíàöüêîãî â³êó», ¹ ãîñ. ðåãèñòðàöèè
0ØV00670.
Âñòóïëåíèå. Èçó÷åíèå ìåõàíèçìîâ íåéðîãóìîðàëüíîé ðåãóëÿöèè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
íåðâíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
ïðåäìåòîì ìíîãî÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé [3, 4, 6, 9, 12, 15]. Îñîáîå ìåñòî â äàííîé
ïðîáëåìå îòâîäèòñÿ ùèòîâèäíîé æåëåçå. Â ðàáîòàõ
ðÿäà àâòîðîâ ïîêàçàíî [3, 5, 7, 9, 14], ÷òî ïðè íàðóøåíèè òèðåîèäíîãî ñòàòóñà íàñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå
èçìåíåíèÿ ñî ñòîðîíû ðàçëè÷íûõ çâåíüåâ íåðâíîìûøå÷íîãî àïïàðàòà, ÷òî ìîæåò ñëóæèòü îñíîâîé
êàê óëó÷øåíèÿ, òàê è óõóäøåíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ñêåëåòíîé ìûøöû [1, 8]. Îäíàêî îñòàåòñÿ íåâûÿñíåííûì âîïðîñ î õàðàêòåðå âëèÿíèÿ
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ãèïåð- è òèðåîòîêñèêîçà íà
ïàðàìåòðû, îòðàæàþùèå ìîáèëüíûå õàðàêòåðèñòèêè
ñîêðàòèòåëüíîãî àêòà, â ÷àñòíîñòè åãî ïåðâûå ñòàäèè.
Ðàáîòàìè ìíîãèõ àâòîðîâ ìåòîäàìè ôèçèêîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ñîñòîÿíèè
ãèïåðòèðåîçà èçìåíÿþòñÿ ïëîòíîñòü è ìîáèëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè Nà+-êàíàëîâ [13], àêòèâíîñòü Nà+/
Ê+-ÀÒÔàçû ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíû è ìèîçèíîâîé ÀÒÔàçû ñîêðàòèòåëüíîãî àïïàðàòà [13], ñòåïåíü
ñðîäñòâà àêòèíîâûõ íèòåé ê èîíàì Ca2+, ïëîòíîñòü è
ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå Ca2+-êàíàëîâ ìåìáðàíû
ñàðêîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêóëþìà [10], àêòèâíîñòü
åãî Ca2+- ïîìïû [11, 14] è äð. Òàêèì îáðàçîì, òèðåîòîêñèêîç âûçûâàåò ìíîãî÷èñëåííûå èçìåíåíèÿ ñî
ñòîðîíû ìíîãèõ çâåíüåâ íåðâíî-ìûøå÷íîãî àïïàðàòà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì èõ ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòà. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî ïîëíóþ õàðàêòåðèñòèêó ýôôåêòà òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ
íà ðàçíûå ñòîðîíû ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû, ìíîãèå àñïåêòû ïðîáëåìû îñòàþòñÿ
íåäîñòàòî÷íî èññëåäîâàííûìè.  ïåðâóþ î÷åðåäü
ýòî êàñàåòñÿ õàðàêòåðà çàâèñèìîñòè ìåæäó ñòåïåíüþ
íàðóøåíèÿ òèðåîèäíîãî ñòàòóñà è âûðàæåííîñòüþ
ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, ðàçâèâàþùèõñÿ
â íåðâíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìå.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâèëîñü âûÿñíåíèå â óñëîâèÿõ in
situ õàðàêòåðà ñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè, îòðàæàþùèìè ìîáèëüíûå ïàðàìåòðû ñîêðàùåíèÿ ïåðåäíåé
áîëüøåáåðöîâîé ìûøöû áåëûõ êðûñ ñ ðàçëè÷íûì
òèðåîèäíûì ñòàòóñîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, è óðîâíåì
öèðêóëèðóþùåãî ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà –
ñ äðóãîé.
Îáúåêò è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ýêñïåðèìåíòû âûïîëíåíû íà 80 âçðîñëûõ áåëûõ êðûñàõñàìöàõ ìàññîé 282 ± 1,1 ã. Ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ è
ýêñïåðèìåíòû ïðîâîäèëèñü ñîãëàñíî ïîëîæåíèé
«Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå ïîçâîíî÷íûõ
æèâîòíûõ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ
è äðóãèõ íàó÷íûõ öåëåé» (Ñòðàññáóðã, 1985), «Çàãàëüíèõ åòè÷íèõ ïðèíöèï³â åêñïåðèìåíò³â íà òâàðèíàõ»,
óòâåðæäåííûõ Ïåðâûì íàöèîíàëüíûì êîíãðåññîì ïî
áèîýòèêå (Êèåâ, 2001).
Âñå æèâîòíûå áûëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû.
Ïåðâîé ãðóïïå êðûñ (30 æèâîòíûõ) åæåäíåâíî â òå÷åíèå 4-õ äíåé ïîäêîæíî ââîäèëñÿ òðèéîäòèðîíèí â
äîçå 15 ìêã/êã (ãèïåðòèðåîèäíàÿ ãðóïïà). Äëÿ îïûòà
æèâîòíûå èñïîëüçîâàëèñü íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îêîí÷àíèÿ èíúåêöèé ãîðìîíà (5-å ñóòêè). Âòîðàÿ
ãðóïïà êðûñ (50) áûëà êîíòðîëüíîé. Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî âåëè÷èíà ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà ó ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû æèâîòíûõ (ýëåêòðîííûé ãàçîàíàëèçàòîð «Radiometer») áûëà íà 5,0 ± 0,58 ìë/êã/
ìèí áîëüøå (P < 0,01) óðîâíÿ êîíòðîëÿ, à ðåêòàëüíàÿ
òåìïåðàòóðà ïîâûñèëàñü äî 38,5 ± 0,10Ñ, ïðåâûøàÿ
êîíòðîëüíûé óðîâåíü íà 0,7 ± 0,10Ñ (P < 0,05). Òàêîé
òèðåîèäíûé ñòàòóñ ìîæíî îöåíèòü, êàê ñîñòîÿíèå
ëåãêîãî ãèïåðòèðåîçà [1, 8].
 õîäå îïûòà ó íàðêîòèçèðîâàííîãî æèâîòíîãî (òèîïåíòàë â äîçå 75 ìã/êã âíóòðèáðþøèííî) ïðåïàðèðîâàëè ìàëîáåðöîâûé íåðâ â îáëàñòè áåäðà (íà ðàññòîÿíèè 1 ñì îò êîëåííîãî ñóñòàâà) è ïîäâîäèëè ïîä
íåãî ýëåêòðîäû. Äëÿ îòâåäåíèÿ áèîïîòåíöèàëîâ îò
ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû èñïîëüçîâàëè áèïîëÿðíûå
èãîëü÷àòûå ñòàëüíûå ýëåêòðîäû ñ ìåæýëåêòðîäíûì
ðàññòîÿíèåì 1 ìì, êîòîðûå ââîäèëè â ñðåäíþþ
÷àñòü ìûøöû (íà ðàññòîÿíèè 1 ñì îò êîëåííîãî
ñóñòàâà). Óñèëåíèå âûçâàííûõ áèîïîòåíöèàëîâ îñóùåñòâëÿëè ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîìèîãðàôè÷åñêîãî
áèîóñèëèòåëÿ, ïîñòðîåííîãî íà îñíîâå èíñòðóìåíòàëüíîãî äèôôåðåíöèàëüíîãî óñèëèòåëÿ, ãèðàòîðà,
ñëóæàùåãî äëÿ ðåæåêöèè ñèãíàëà ýëåêòðîñåòåâîé ïîìåõè (÷àñòîòíûé ðåæåêòîðíûé ôèëüòð), è ãàëüâàíè÷åñêîé îïòðîííîé ðàçâÿçêè. Ðåãèñòðàöèþ Ì-îòâåòà
ïðîâîäèëè ñ ïîìîùüþ ìíîãîêàíàëüíîãî öèôðîâîãî
çàïîìèíàþùåãî îñöèëëîãðàôà Siglent SDS1062CM â
âèäå CSV-ôàéëîâ.
 êà÷åñòâå ñòèìóëÿòîðà èñïîëüçîâàëè óñòðîéñòâî,
ïîñòðîåííîå íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîãî ãåíåðàòîðà
ICL8038CCDP, îïòðîííîé ãàëüâàíè÷åñêîé ðàçâÿçêè
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2014 – Âèï. 4, Òîì 4 (116)
397
Ɇɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɭɤɨɪɨɱɟɧɢɟ ɦɵɲɰɵ
ԲDzÎËÎòß
200
ɗɪɝɨɝɪɚɦɦɚ
150
100
Ɉɬɦɟɬɤɚ
ɜɪɟɦɟɧɢ
50
0
0
1170
2341
3511
4682
5852
7022
8193
9363 10534
ȼɪɟɦɹ, ɦɫ
Ðèñ. 1. Îáðàçåö çàïèñè èçîòîíè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû áåëîé êðûñû.
Ïðèìå÷àíèå: âåëè÷èíà ìåòðè÷åñêîãî óêîðî÷åíèÿ ìûøöû âûðàæåíà â
îòíîñèòåëüíûõ äåëåíèÿõ øêàëû «Õ»; îòìåòêà âðåìåíè ñîîòâåòñòâóåò ÷àñòîòå
Ɇ ɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɭɤɨɪɨɱɟɧɢɟ ɦ ɵɲ ɰɵ
íàíåñåíèÿ èìïóëüñîâ ñòèìóëÿòîðà 60 èìï/ñ.
100
90
ɇɚɱɚɥɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
80
ɇɚɱɚɥɨ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ
70
60
50
40
ɉɟɪɜɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚ
30
20
10
0
3401 3407 3413 3419 3425 3430 3436 3442 3448 3454 3460 3466 3471 3477 3483 3489 3495 350
ȼɪɟɦɹ, ɦɫ
Ðèñ. 2. Îáðàçåö çàïèñè íà÷àëüíîãî ôðàãìåíòà èçîòîíè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû áåëîé êðûñû.
Ïðèìå÷àíèå: èçìåðåííûé ëàòåíòíûé ïåðèîä ìåòðè÷åñêîãî óêîðî÷åíèÿ
ñîñòàâèë 24 ìñ; âåëè÷èíà ìåòðè÷åñêîãî óêîðî÷åíèÿ ìûøöû âûðàæåíà â
îòíîñèòåëüíûõ äåëåíèÿõ øêàëû «Õ»; âåðòèêàëüíûå ïóíêòèðíûå òðàññåðû
îòðàæàþò ïðîõîæäåíèå èìïóëüñîâ ñòèìóëÿòîðà; ïåðâûé èç íèõ óêàçûâàåò íà
ìîìåíò íà÷àëà ðàçäðàæåíèÿ íåðâà.
Ʌɚɬɟɧɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ
ɦɵɲɰɵ, ɦɫ
4
3,5
y = 2,49 - 0,036 x, r = - 0,28
3
2,5
2
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ, n=50
1,5
Ƚɢɩɟɪɬɢɪɟɨɡ, n=30
y = 4,19 - 0,30 x, r = - 0,88
1
0
2
4
6
8
10
12
14
Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ìåæäó äëèòåëüíîñòüþ ëàòåíòíîãî ïåðèîäà âîçáóæäåíèÿ ìûøöû è óðîâíåì öèðêóëèðóþùåãî ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà ó êðûñ êîíòðîëüíîé è ãèïåðòèðåîèäíîé
ãðóïï.
398
è ñòàáèëèçàòîðà òîêà. Ýëåêòðîñòèìóëÿòîð
ïîçâîëÿë â øèðîêèõ ïðåäåëàõ çàäàâàòü
òðåáóåìûå ïàðàìåòðû ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ: ÷àñòîòó, äëèòåëüíîñòü, àìïëèòóäó è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàíåñåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ.
Íà ïåðâîì ýòàïå îïûòà ïðîâîäèëàñü çàïèñü ïåðâûõ äåâÿòè Ì-îòâåòîâ.
Ñ ó÷åòîì òîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî Ì-îòâåò
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóììàðíûé ïîòåíöèàë
ìûøöû, îïðåäåëÿåìûé ÷èñëîì è ñèíõðîíèçàöèåé âîçáóäèâøèõñÿ ìûøå÷íûõ âîëîêîí, òî
äëÿ ãåíåðàöèè ïîëíîìàñøòàáíîãî Ì-îòâåòà
ïðèìåíÿëèñü èìïóëüñû ñòèìóëÿòîðà àìïëèòóäîé 2 ðåîáàçû è äëèòåëüíîñòüþ 2 õðîíàêñèè
ïðè ÷àñòîòå 5 èìï/ñ. Òàêèå êîëè÷åñòâåííûå
ïàðàìåòðû èìïóëüñà ïðåâûøàþò ïîðîãîâûå,
íî îñòàþòñÿ ñóùåñòâåííî ìåíüøå ñóáìàêñèìàëüíûõ ñòèìóëîâ [1].
Íà âòîðîé ñòàäèè ýêñïåðèìåíòà ðåãèñòðèðîâàëàñü îöèôðîâàííàÿ ìèîãðàììà (ðèñ. 1)
ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè (èìïóëüñû
ñòèìóëÿòîðà äëèòåëüíîñòüþ 100 ìêñ ïðè ÷àñòîòå 80 Ãö, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàçäðàæåíèÿ ñîñòàâèëà 6 ñ), ÷òî ïîçâîëÿëî âû÷èñëèòü
ëàòåíòíûé ïåðèîä ìåòðè÷åñêîãî óêîðî÷åíèÿ
(ñîêðàùåíèÿ) ìûøöû (ËÏÑ) è ðàññ÷èòàòü â
äàëüíåéøåì ñêîðîñòíûå ïàðàìåòðû åå ñîêðàùåíèÿ (ðèñ. 2).
 êîíöå îïûòà æèâîòíûå çàáèâàëèñü ïóòåì
äåêàïèòàöèè, ïîñëå ÷åãî äëÿ ïîñëåäóþùåãî
îïðåäåëåíèÿ êîíöåíòðàöèè öèðêóëèðóþùåãî
ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà ïðîèçâîäèëñÿ
çàáîð êðîâè. Îïðåäåëåíèå ãîðìîíà ïðîâîäèëîñü ñ ïîìîùüþ ìåòîäà èììóíîôåðìåíòíîãî
àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ôèðìû
‘’ThermoLabsystems’’ è ñòàíäàðòíûì íàáîðîì ðåàãåíòîâ ÒèðîèäÈÔÀ-òðèéîäòèðîíèí
ñâîáîäíûé (Ðîññèÿ).
Ïîëó÷åííûå äàííûå îáðàáàòûâàëèñü ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ âàðèàöèîííîé
ñòàòèñòèêè.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå. Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ ïîêàçàëè, ÷òî â êîíòðîëüíîé ãðóïïå êðûñ óðîâåíü ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà ñîñòàâëÿë
4,46 ± 0,17 ïìîëü/ë, à ýêçîãåííîå ââåäåíèå òðèéîäòèðîíèíà âûçûâàëî ïîâûøåíèå
åãî êîíöåíòðàöèè äî 11,46 ± 0,27 ïìîëü/ë
(+157 %, ð < 0,001). Õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ âàðèàöèîííûõ ðÿäîâ äëÿ Ò3ñâîá. ó êðûñ
êîíòðîëüíîé è ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïï íà
îñíîâàíèè òåñòà Øàïèðî-Óèëêà îïðåäåëÿëñÿ íîðìàëüíûì çàêîíîì (ð = 0,103 è ð = 0,213,
ò. å. íóëåâàÿ ãèïîòåçà ñîõðàíÿëàñü).
Àíàëèç õàðàêòåðà çàâèñèìîñòè äëèòåëüíîñòè ëàòåíòíîãî ïåðèîäà âîçáóæäåíèÿ (ËÏÂ) ìûøöû îò óðîâíÿ öèðêóëèðóþùåãî òðèéîäòèðîíèíà ïîêàçàë ñëåäóþùåå
(ðèñ. 3, òàáë.). Âî-ïåðâûõ, ó êðûñ êîíòðîëüíîé ãðóïïû ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ËÏ ñîñòàâèëà 2,57 ± 0,058 ìñ (ïðè äèñïåðñèè âûáîðêè
0,17), â òî âðåìÿ êàê ó æèâîòíûõ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû ñîîòâåòñòâåííî 2,09 ± 0,033
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2014 – Âèï. 4, Òîì 4 (116)
ԲDzÎËÎòß
Âî-âòîðûõ, â äèàïàçîíå ôèçèîëîãè÷åñêèõ êîëåáàíèé óðîâíÿ
Ò3ñâîá. èìååòñÿ ÷åòêàÿ îòðèöàòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó êîíöåíòðàöèåé Ò3ñâîá. è äëèòåëüËàòåíòíûé
Âðåìÿ íàñòóïíîñòüþ ËÏÂ ñ êîýôôèöèåíòîì
Ëàòåíòíûé
ïåðèîä
Ìàêñèìàëüíàÿ
ëåíèÿ ïèêà
ðåãðåññèè â óðàâíåíèè 0,30 ± 0,023
ïåðèîä
Ãðóïïà
ìåòðè÷åñêîãî
ñêîðîñòü
ìàêñèìàëüíîé
âîçáóæäåíèÿ
è êîýôôèöèåíòîì êîððåëÿöèè
óêîðî÷åíèÿ ñîêðàùåíèÿ, ì/ñ
ñêîðîñòè
ìûøöû, ìñ
r = -0,88 ± 0,07.
ìûøöû, ìñ
ñîêðàùåíèÿ, ìñ
Â-òðåòüèõ, ó æèâîòíûõ ãèïåðÊîíòðîëü
2,57 ± 0,058
28,7 ± 0,29
0,0894 ± 0,0067
100,6 ± 3,58
n = 50
òèðåîèäíîé ãðóïïû çàâèñèìîñòü
Ãèïåðòèðåîç
ìåæäó óðîâíåì Ò3ñâîá. è äëè2,09 ± 0,033
25,1 ± 0,23
0,1234 ± 0,011
49,8 ± 2,79
n = 30
òåëüíîñòü ëàòåíòíîãî ïåðèîäà
- 0,48 ± 0,067
-3,6 ± 0,37
+0,0306 ± 0,0130
-50,8 ± 4,54
Ðàçíèöà
âîçáóæäåíèÿ ìûøöû îòñóòñòâîâà- 18,7 %
-12,5 %
+34 %
-50,5 %
ñ êîíòðîëåì
p < 0,01
p < 0,01
p < 0,05
p < 0,01
ëà ïðè çíà÷åíèè êîýôôèöèåíòîâ
ðåãðåññèè è êîððåëÿöèè Ïèðñîìñ (ïðè äèñïåðñèè 0,034), ò. å. íà 18,7 % ìåíüøå (p < 0,05). Äèñïåð- íà ñîîòâåòñòâåííî -0,036 ± 0,023
ñèÿ âûáîðêè, ò. å. âàðèàáåëüíîñòü, äëÿ ËÏÂ ìûøöû êðûñ êîíòðîëüíîé (ð = 0,137) è -0,28 ± 0,18 (p>0,01).
ãðóïïû ïî äàííûì äâóõâûáîðî÷íîãî F-òåñòà áûëà ñóùåñòâåííî âûøå Ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî äîñòèãíóòûé
óðîâåíü àêòèâàöèè ïàðàìåòðà ËÏÂ
(ð = 8,15825E-06).
ìûøöû ÿâëÿåòñÿ ïðåäåëüíûì,
ïîñêîëüêó óâåëè÷åíèå óðîâíÿ Ò3ñâîá. ïðè
ɭ = 33,9 - 1,18 x
34
ãèïåðòèðåîçå, â íàøåì ñëó÷àå îò 8,8 äî 13,8
r = - 0,68
ïìîëü/ë, áîëåå íå îêàçûâàëî àêòèâèðóþɭ = 29,7 - 0,39 x
32
ùåãî âëèÿíèÿ íà äàííûé ôóíêöèîíàëüíûé
r = - 0,45
ïîêàçàòåëü.
30
Òàêèì îáðàçîì, ôèçèîëîãè÷åñêèå êîí28
öåíòðàöèè
òðèéîäòèðîíèíà
ÿâëÿþòñÿ
åñòåñòâåííûìè ìîäóëÿòîðàìè âîçáóäèìîñòè
26
ñêåëåòíîé ìûøöû; çà ïðåäåëàìè ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû óðîâíÿ Ò3ñâîá. îòìå÷àåòñÿ
24
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
äîïîëíèòåëüíàÿ àêòèâàöèÿ äàííîãî ïàðàȽɢɩɟɪɬɢɪɟɨɡ
n=50
22
ìåòðà (â íàøåì ñëó÷àå íà 17 %) ïðè ïîëíîì
n=30
èñ÷åðïàíèè âîçìîæíîñòè äàëüíåéøåé àêòè20
âàöèè äàííîãî, óæå ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîãî,
0
5
10
15
ìåõàíèçìà.
ɍɪɨɜɟɧɶ Ɍ3ɫɜɨɛ, ɩɦɨɥɶ/ɥ
Âòîðûì ïàðàìåòðîì ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû ÿâëÿåòñÿ äëèÐèñ. 4. Çàâèñèìîñòü äëèòåëüíîñòè ëàòåíòíîãî ïåðèîäà óêîòåëüíîñòü ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ìåòðè÷åñðî÷åíèÿ ìûøöû îò óðîâíÿ öèðêóëèðóþùåãî ñâîáîäíîãî òðèêîãî óêîðî÷åíèÿ (ËÏÓ). Àíàëèç ïîëó÷åííûõ
éîäòèðîíèíà ó êðûñ êîíòðîëüíîé è ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïï.
ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàë ñëåäóþùåå (ðèñ. 4,
òàáë.). Âî-ïåðâûõ, ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà äëè0,16
òåëüíîñòè ËÏÓ äëÿ êðûñ êîíòðîëüíîé ãðóïïû
Ƚɢɩɟɪɬɢɪɟɨɡ
0,14
ñîñòàâèëà 28,7 ± 0,29 ìñ, à äëÿ æèâîòíûõ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû 25,1 ± 0,23 ìñ, èëè íà
0,12 *
12 % ìåíüøå (p < 0.01). Ðàçëè÷èÿ â âåëè÷èíàõ
0,1
äèñïåðñèè ðÿäîâ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
(äâóõâûáîðî÷íûé F-òåñò, ð = 0,0031).
0,08
Âî-âòîðûõ, ìåæäó óðîâíåì Ò3ñâîá.
0,06
è çíà÷åíèåì ËÏÓ ìûøöû ó êðûñ îáåèõ
*
ãðóïï ñóùåñòâóåò îäíîòèïíàÿ îòðèöàòåëü0,04
íàÿ ñâÿçü (r = -0,68…-0,45), õàðàêòåðèçó*
0,02
þùàÿñÿ ðàçíûìè ïî âåëè÷èíå êîýôôè0
öèåíòàìè
ðåãðåññèè
ñîîòâåòñòâåííî
-1,18 ± 0,18 (ð = 5,28E-08) äëÿ êîíòðîëü0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
íîé ãðóïïû è -0,39 ± 0,15 (ð = 0,013406) äëÿ
ȼɪɟɦɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɦɵɲɰɵ, ɦɫ
ãèïåðòèðåîèäíûõ æèâîòíûõ. Ðàçëè÷èå ìåæäó
Ðèñ. 5. Ñêîðîñòü èçîòîíè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ ïåðåäíåáåðêîýôôèöèåíòàìè äîñòèãëî 67 % (p < 0,05).
öîâîé ìûøöû áåëûõ êðûñ êîíòðîëüíîé è ãèïåðòèðåîèäíîé
Òàêèì îáðàçîì, â ðàìêàõ ôèçèîëîãèãðóïï.
÷åñêîé øêàëû êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíûé
Ïðèìå÷àíèå: * - ðàçëè÷èÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû (p<0,01) ïî îòíîøåíèþ òðèéîäòèðîíèí â øèðîêèõ ïðåäåëàõ ìîäóê ñîîòâåòñòâóþùèì òî÷êàì äëÿ êîíòðîëÿ.
ëèðóåò äëèòåëüíîñòü ëàòåíòíîãî ïåðèîäà
Òàáëèöà
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ, ɦ/ɫ
Ʌɚɬɟɧɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭɤɨɪɨɱɟɧɢɹ
ɦɵɲɰɵ, ɦɫ
Õàðàêòåðèñòèêà ñêîðîñòè èçîòîíè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ
ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû ó áåëûõ êðûñ êîíòðîëüíîé è
ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïï
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2014 – Âèï. 4, Òîì 4 (116)
399
ԲDzÎËÎòß
ìåòðè÷åñêîãî óêîðî÷åíèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû. Ïðè
ýêñïåðèìåíòàëüíîì ãèïåðòèðåîçå èñïîëüçîâàííîé
ìîäåëè ËÏÓ, âî-ïåðâûõ, óêîðà÷èâàåòñÿ (íà 12 %), à
âî-âòîðûõ, âñå åùå îñòàåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíûì ê äîïîëíèòåëüíîé ìîäóëÿöèè ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèì êîíöåíòðàöèÿìè òðèéîäòèðîíèíà.
Òðåòüèì ïîêàçàòåëåì, îòðàæàþùèì ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñêåëåòíîé ìûøöû, ÿâëÿåòñÿ ïàðàìåòð «ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ ñîêðàùåíèÿ» (ðèñ. 5).
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ñêîðîñòè óêîðî÷åíèÿ ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè ñ
ãðóçîì 20 ã ïîêàçàëè ñëåäóþùåå.
Âî-ïåðâûõ, ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ ñîêðàùåíèÿ
ìûøöû ó æèâîòíûõ îáåèõ ãðóïï â ïðîöåññå ñîêðàòèòåëüíîãî öèêëà ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àëàñü. Íà
îñíîâàíèè ðàñ÷åòîâ ìîæíî âûäåëèòü, ïî êðàéíåé
ìåðå, òðè ó÷àñòêà íà øêàëå âðåìåíè. Ïåðâàÿ ôàçà
õàðàêòåðèçîâàëàñü íåáîëüøîé, íî áûñòðî íàðàñòàþùåé ñêîðîñòüþ ñîêðàùåíèÿ, è ïðîäîëæàëàñü ó êðûñ
îáåèõ ãðóïï äî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè 30 ìñ. Íàèáîëüøàÿ ñêîðîñòü îòìå÷àëàñü âî âòîðîé, áûñòðîé, ôàçå
ñîêðàòèòåëüíîãî àêòà. Â äàëüíåéøåì ñêîðîñòü ñîêðàùåíèÿ ìûøöû ó êðûñ îáåèõ ãðóïï ðåçêî ïàäàëà ïî
çàêîíó ñòåïåííîé ôóíêöèè: ó = 34481õ-2,84 (êîíòðîëü) è
ó = 2034õ-2,149 (ãèïåðòèðåîç).
Âî-âòîðûõ, õîòÿ îáùèé õàðàêòåð äèíàìèêè ñêîðîñòè ñîêðàùåíèÿ ìûøöû ó êðûñ îáåèõ ãðóïï íå
ðàçëè÷àëñÿ, îäíàêî àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà ïàðàìåòðà «ñêîðîñòü ñîêðàùåíèÿ» ó êðûñ ãèïåðòèðåîèäíîé
ãðóïïû áûëà çíà÷èòåëüíî âûøå, äîñòèãàÿ óðîâíÿ
0,12 ± 0,018 ì/ñ (ó êîíòðîëÿ 0,0894 ± 0,0087 ì/ñ, ò. å.
íà 34 % íèæå, p < 0,05).
Â-òðåòüèõ, ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì ãèïåðòèðåîçå
íàáëþäàëîñü ñìåùåíèå ïèêà ñêîðîñòè ñîêðàùåíèÿ
ìûøöû ïî øêàëå âðåìåíè â ìåíüøóþ ñòîðîíó (102 %,
p < 0,01). Òàê, åñëè ó êðûñ êîíòðîëüíîé ãðóïïû ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îòìå÷åíà íà 49,8 ± 2,49 ìñ, òî ó
æèâîòíûõ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû ñîîòâåòñòâåííî
íà 100,6 ± 3,8 ìñ.
Äåëàåòñÿ îáùåå çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî ñâîáîäíûé
öèðêóëèðóþùèé òðèéîäòèðîíèí â øèðîêîì äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèè «2,0 – 13,8 ïìîëü/ë» ÿâëÿåòñÿ
ìîùíûì ìîäóëÿòîðîì ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû è îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ñêîðîñòè åå
ñîêðàùåíèÿ.
Îáúÿñíåíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ìîæåò
áûòü ñäåëàíî ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ â ëèòåðàòóðå äàííûõ îòíîñèòåëüíî íàïðàâëåííîñòè äåéñòâèÿ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ íà ìîðôîëîãè÷åñêèå,
ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñêåëåòíîé ìûøöû. Òàê, â ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóþò ñîîáùåíèÿ â ïîëüçó ïîçèòèâíîãî âëèÿíèÿ ãèïåðòèðåîèäíûõ ñîñòîÿíèé íà ïëîòíîñòü
Nà+-êàíàëîâ â ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíå [13], à òàêæå
íà àêòèâíîñòü è êîíöåíòðàöèþ ìîëåêóë Ñà2+-ÀÒÔàçû
â ìåìáðàíàõ ñàðêîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêóëþìà [10,
11, 14].
Òàêèì îáðàçîì, åñëè äîïóñòèòü âåðîÿòíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî èç óïîìÿíóòûõ âûøå ñòèìóëèðóþùèõ ýôôåêòîâ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ íà
ñîñòîÿíèå Ñà2+-íàñîñà ñàðêîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêóëþìà, ñðîäñòâî ìèîôèáðèëëÿðíûõ áåëêîâ ê èîíàì
Ñà2+, àêòèâíîñòü ìèîçèíîâîé ÀÒÔàçû, ïàññèâíûé
âûõîä Ñà2+ â ñàðêîïëàçìó âîëîêíà, òî çàêîíîìåðíî
ìîæíî îæèäàòü èçìåíåíèÿ ñêîðîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ñêåëåòíîé ìóñêóëàòóðû ïîä âëèÿíèåì ôèçèîëîãè÷åñêèõ è ïîâûøåííûõ êîíöåíòðàöèé éîäòèðîíèíîâ.
 ñâÿçè ñ îòìå÷åííûì, íàèáîëåå âåðîÿòíûì
îáúÿñíåíèåì óõóäøåíèÿ ñêîðîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê
èññëåäóåìîé ìûøöû æèâîòíûõ ïðè ñâåðõôèçèîëîãè÷åñêèõ óðîâíÿõ öèðêóëèðóþùåãî òðèéîäòèðîíèíà, íà
íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ äîïóùåíèå î òîì, ÷òî áîëüøàÿ,
ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì, ÷àñòü ìûøå÷íûõ âîëîêîí
ïðîñòî âûêëþ÷àåòñÿ èç ñîêðàòèòåëüíîãî àêòà ïî ïðè÷èíå êàêèõ-òî ôóíêöèîíàëüíûõ, ìåòàáîëè÷åñêèõ èëè
äðóãèõ èçìåíåíèé.
Âûâîäû.
1.  äèàïàçîíå ôèçèîëîãè÷åñêèõ êîëåáàíèé óðîâíÿ ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà (2,0 – 7,0 ïìîëü/ë)
ñóùåñòâóåò îòðèöàòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó åãî
êîíöåíòðàöèåé è äëèòåëüíîñòüþ ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà ñêåëåòíîé ìûøöû ïðè âûñîêîì çíà÷åíèè êîýôôèöèåíòà êîððåëÿöèè Ïèðñîíà
(-0,88); ó æèâîòíûõ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû çàâèñèìîñòü ìåæäó óðîâíåì öèðêóëèðóþùåãî ñâîáîäíîãî
òðèéîäòèðîíèíà (â äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèè îò 8,8
äî 13,8 ïìîëü/ë) è äëèòåëüíîñòüþ ëàòåíòíîãî ïåðèîäà âîçáóæäåíèÿ ìûøöû îòñóòñòâîâàëà.
2. Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà äëèòåëüíîñòè ëàòåíòíîãî
ïåðèîäà ìåòðè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû ó êðûñ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû áûëà íà
12 % ìåíüøå óðîâíÿ êîíòðîëÿ.
3. Ìåæäó óðîâíåì ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà è çíà÷åíèåì ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ñîêðàùåíèÿ
ìûøöû ñóùåñòâóåò îòðèöàòåëüíàÿ ñâÿçü; îäíàêî â
äèàïàçîíå ñâåðõôèçèîëîãè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè
òðèéîäòèðîíèíà «8,8 – 13,8 ïìîëü/ë» òàêàÿ ñâÿçü
îñëàáëÿåòñÿ (67 %).
4. Àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà ñêîðîñòè ñîêðàùåíèÿ
ìûøöû (ì/ñ) ó êðûñ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû áûëà
íà 34 % íèæå óðîâíÿ êîíòðîëÿ ïðè îäíîâðåìåííîì
ñìåùåíèè åå ïèêà ïî øêàëå âðåìåíè â ìåíüøóþ
ñòîðîíó (102 %).
Ïåðñïåêòèâû
äàëüíåéøèõ
èññëåäîâàíèé
ñâÿçàíû ñ âûÿñíåíèåì õàðàêòåðà çàâèñèìîñòè
ìåæäó ñêîðîñòíûìè ïîêàçàòåëÿìè ñîêðàùåíèÿ
ìûøöû è ïàðàìåòðàìè, îòðàæàþùèìè ïðîöåññ ãåíåðàöèè âîçáóæäåíèÿ â ìûøå÷íûõ âîëîêíàõ, â ÷àñòíîñòè Ì-îòâåòà.
Ëèòåðàòóðà
1.
2.
3.
Âàëäèíà Å. À. Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû / Å. À. Âàëäèíà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2006. – 368 ñ.
Ãóñåâ Å. È. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ â íåéðîëîãèè è íåéðîõèðóðãèè / Å. È. Ãóñåâ, À. Í. Êîíîâàëîâ, Â. Â. Áåëÿêîâ. – Ì.:
Íîëèäæ, 2000. – 336 ñ.
Êîðîòêîâà Ò. Ï. Ýíåðãåòèêà ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ïðè ìíîãîêðàòíîé àäðåíåðãè÷åñêîé ñòèìóëÿöèè / Ò. Ï. Êîðîòêîâà //
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè. – 2004. – Âèï. 4. – Ñ. 141–145.
400
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2014 – Âèï. 4, Òîì 4 (116)
ԲDzÎËÎòß
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Êî÷åãóðîâ Â. À. Âåéëåò-ïðåîáðàçîâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî îòâåòà ìûøöû/ Â. À. Êî÷åãóðîâ, Ë. È. Êîíñòàíòèíîâà, Ò. Å. Õîõëîâà // Èçâåñòèÿ Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. – 2004. – Ò. 307, ¹ 1. – Ñ. 34–37.
Ìàê³é ª. À. Õàðàêòåð ìîíîñèíàïòè÷íèõ ðåôëåêòîðíèõ ðåàêö³é ñïèííîãî ìîçêó á³ëèõ ùóð³â çà óìîâ ñèñòåìíî¿ ä³¿ òèðîêñèíó òà 4-àì³íîï³ðèäèíó / ª. À. Ìàê³é, Î. Ã. Ðîäèíñüêèé, Ë. Â. Ãóçü // Åêñïåðèìåíòàëüíà òà êë³í³÷íà ô³ç³îëîã³ÿ ³ á³îõ³ì³ÿ.
– 2004. – ¹ 2. – Ñ. 16–20.
Ðîäèíñüêèé Î. Ã. Ìåõàí³çìè ôóíêö³îíóâàííÿ êîìïîíåíò³â ñïèííîìîçêîâèõ ðåôëåêòîðíèõ äóã çà óìîâ ã³ïåðòèðîêñèíå쳿 /
Î. Ã. Ðîäèíñüêèé // Åêñïåðèìåíòàëüíà òà êë³í³÷íà ô³ç³îëîã³ÿ ³ á³îõ³ì³ÿ. – 2009. – Ò. 9, ¹ 1. – Ñ. 138–139.
Ñîáîëºâ Â. ². Âïëèâ åêñïåðèìåíòàëüíîãî àòèðåîçó íà åíåðãåòèêó ³çîìåòðè÷íîãî ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçà á³ëîãî ùóðà
(äîñë³äæåííÿ in situ) / Â. ². Ñîáîëºâ, Ò. Â. Ìîñêàëåöü // Ô³ç³îëîã³÷íèé æóðíàë. – 2007. – Ò. 53, ¹ 5. – Ñ. 86–90.
Ñòàí³øåâñüêà Ò. ². Õàðàêòåðèñòèêà ëàòåíòíèõ ïåð³îä³â çáóäæåííÿ ³ óêîðî÷åííÿ ì’ÿçà á³ëèõ ùóð³â çàëåæíî â³ä ð³âíÿ öèðêóëþþ÷îãî òðèéîäòèðîí³íó / Ò. ². Ñòàí³øåâñüêà, Â. ². Ñîáîëºâ // Ô³ç³îëîã³÷íèé æóðíàë. – 2012. – Ò. 58, ¹ 1. – Ñ. 68–75.
Ñòàí³øåâñüêà Ò. ². Òèðåî¿äíèé êîíòðîëü çáóäëèâîñò³ ñêåëåòíîãî ì’ÿçà ó á³ëèõ ùóð³â (äîñë³äæåííÿ in situ) / Ò. ². Ñòàí³øåâñüêà,
Â. ². Ñîáîëºâ // Á³îëîã³÷í³ ñòó䳿 / Studia Biologica. – 2012. – Ò. 6, ¹ 3. – Ñ. 34–38.
Vyskocil F. Nature of non-quantal acetylcholine release at neuromuscular synapse / F. Vyskocil // Cs. Fyziologie. – 2008. –
Vol. 57, ¹ 2–3. – Ð. 83–90.
Warnick P. R. Rabbit skeletal muscle sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase activity: stimulation in vitro by thyroid hormone analogues and bipyridines / P. R. Warnick, P. J. Davis, F. B. Davis [et al.] // Biochem. Biophys. Acta. – 1993. – Vol. 1153. – P. 184–190.
Sayen M. R. Thyroid hormone response of slow and fast sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATFase mRNA in striated muscle /
M. R. Sayen, D. K. Rohrer, W. H. Dillmann // Mollecular and Cellular Endocrinology. – 1992. – Vol. 87, ¹ 2. – P. 87–93.
Simonides W. S. Thyroid hormone differentially affects mRNA levels of Ca-ATFase isozymes of sarcoplasmic reticulum in fast
and slow skeletal muscle / W. S. Simonides, G. C. van der Liden, C. van Hardeveld // FEBS Letters. – 2009. – Vol. 274, ¹ 2. –
P. 73–76.
Wang Yong G. Acute exposure to thyroid hormone increases Na+ current and intracellular Ca2+ in cat atrial myocytes / Yong G.
Wang, Elena N. Dedkova, Jon P. Fiening // J. Physiol. – 2003. – Vol. 546, ¹ 2. – Ð. 491 – 499.
Zhang J. The mechanism of action of thyroid hormones / J. Zhang, M. A. Lazar // Annual Review of Physiology. – 2000. –
Vol. 62, ¹ 8. – P. 439 – 466.
ÓÄÊ 612-44 + 612. 741
ÂÏËÈ вÂÍß ÖÈÐÊÓËÞÞ×ÎÃÎ ÒÐÈÉÎÄÒÈÐÎͲÍÓ ÍÀ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜͲ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÍß Ì’ßÇÀ (äîñë³äæåííÿ in situ)
Ñòàí³øåâñüêà Ò. ².
Ðåçþìå.  åêñïåðèìåíòàõ â óìîâàõ in situ âñòàíîâëåíî, ùî â ä³àïàçîí³ ô³ç³îëîã³÷íèõ êîëèâàíü ð³âíÿ â³ëüíîãî òðèéîäòèðîí³íó (2,0 – 7,0 ïìîëü/ë) ³ñíóº íåãàòèâíà çàëåæí³ñòü ì³æ éîãî êîíöåíòðàö³ºþ ³ òðèâàë³ñòþ ëàòåíòíîãî ïåð³îäó ãåíåðàö³¿ Ì-â³äïîâ³ä³ ñêåëåòíîãî ì’ÿçà; ó òâàðèí ã³ïåðòèðåî¿äíî¿ ãðóïè (ó ä³àïàçîí³ êîíöåíòðàö³¿ òðèéîäòèðîí³íó â³ä 8,8 äî 13,8 ïìîëü/ë) òàêà çàëåæí³ñòü â³äñóòíÿ. Âèÿâëåíî, ùî ì³æ ð³âíåì â³ëüíîãî
òðèéîäòèðîí³íó ³ çíà÷åííÿì ëàòåíòíîãî ïåð³îäó ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçà ³ñíóº íåãàòèâíèé çâ’ÿçîê; ïðîòå â ä³àïàçîí³
íàä ô³ç³îëîã³÷íî¿ êîíöåíòðàö³¿ òðèéîäòèðîí³íó «8,8 – 13,8 ïìîëü/ë» òàêèé çâ’ÿçîê ïîñëàáëþºòüñÿ (67 %). Àáñîëþòíà âåëè÷èíà øâèäêîñò³ ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçà ó ùóð³â ã³ïåðòèðåî¿äíî¿ ãðóïè áóëà íà 34 % íèæ÷å ð³âíÿ êîíòðîëþ ïðè îäíî÷àñíîìó çì³ùåíí³ ¿¿ ï³êó çà øêàëîþ ÷àñó â ìåíøó ñòîðîíó (102 %). Ðîáèòüñÿ çàãàëüíèé âèñíîâîê
ïðî òå, ùî â³ëüíèé öèðêóëþþ÷èé òðèéîäòèðîí³í â ä³àïàçîí³ ô³ç³îëîã³÷íî¿ êîíöåíòðàö³¿ ³ çà ¿¿ ìåæàìè «äî 13,8
ïìîëü/ë» º ïîòóæíèì ìîäóëÿòîðîì ïðîöåñó çáóäæåííÿ ñêåëåòíîãî ì’ÿçà òà îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â øâèäêîñò³
éîãî ñêîðî÷åííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëàòåíòíèé ïåð³îä Ì-â³äïîâ³ä³, ëàòåíòíèé ïåð³îä ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçè, øâèäê³ñòü ñêîðî÷åííÿ,
â³ëüíèé òðèéîäòèðîí³í.
ÓÄÊ 612-44 + 612. 741
ÂËÈßÍÈÅ ÓÐÎÂÍß ÖÈÐÊÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÒÐÈÉÎÄÒÈÐÎÍÈÍÀ ÍÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ
ÌÛØÅ×ÍÎÃÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß (èññëåäîâàíèå in situ)
Ñòàíèøåâñêàÿ Ò. È.
Ðåçþìå.  ýêñïåðèìåíòàõ â óñëîâèÿõ in situ óñòàíîâëåíî, ÷òî â äèàïàçîíå ôèçèîëîãè÷åñêèõ êîëåáàíèé
óðîâíÿ ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà (2,0 – 7,0 ïìîëü/ë) ñóùåñòâóåò îòðèöàòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó åãî
êîíöåíòðàöèåé è äëèòåëüíîñòüþ ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà ñêåëåòíîé ìûøöû; ó æèâîòíûõ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû (â äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèè òðèéîäòèðîíèíà îò 8,8 äî 13,8 ïìîëü/ë) òàêàÿ çàâèñèìîñòü
îòñóòñòâîâàëà. Âûÿâëåíî, ÷òî ìåæäó óðîâíåì ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà è çíà÷åíèåì ëàòåíòíîãî ïåðèîäà
ñîêðàùåíèÿ ìûøöû ñóùåñòâóåò îòðèöàòåëüíàÿ ñâÿçü; îäíàêî â äèàïàçîíå ñâåðõôèçèîëîãè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè òðèéîäòèðîíèíà «8,8 – 13,8 ïìîëü/ë» òàêàÿ ñâÿçü îñëàáëÿåòñÿ (67 %). Àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà ñêîðîñòè
ñîêðàùåíèÿ ìûøöû ó êðûñ ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû áûëà íà 34 % íèæå óðîâíÿ êîíòðîëÿ ïðè îäíîâðåìåííîì ñìåùåíèè åå ïèêà ïî øêàëå âðåìåíè â ìåíüøóþ ñòîðîíó (102 %). Äåëàåòñÿ îáùåå çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî
ñâîáîäíûé öèðêóëèðóþùèé òðèéîäòèðîíèí â äèàïàçîíå ôèçèîëîãè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè è çà åå ïðåäåëàìè
«äî 13,8 ïìîëü/ë» ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ìîäóëÿòîðîì ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû è îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ñêîðîñòè åå ñîêðàùåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà, ëàòåíòíûé ïåðèîä ñîêðàùåíèÿ ìûøöû, ñêîðîñòü ñîêðàùåíèÿ, ñâîáîäíûé òðèéîäòèðîíèí.
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2014 – Âèï. 4, Òîì 4 (116)
401
ԲDzÎËÎòß
UDC 612-44 + 612. 741
The Influence of the Level of Circulating Triiodothyronine on the Functional Parameters of Muscle
Contraction (the study in situ)
Stanishevska T. I.
Abstract. Despite a fairly complete characterization of the effect of thyroid hormones on different sides of the
functional state of skeletal muscle, a lot of aspects remain poorly studied. First of all it concerns the nature of the
dependence between the degree of distortion of thyroid status and the intensity of pathophysiological mechanisms,
in developing neuromuscular system. The aim of this work was in the conditions in situ to elucidate the nature of
the relations between indicators of contraction mobile parameters of the anterior large tibial muscle of white rats of
different thyroid status, on the one hand, and the level of circulating free triiodothyronine, on the other hand.
The experiments were performed on 80 adult white rats-males. The first group of rats (30 animals) were injected
subcutaneously by triiodothyronine in the dose of 15 mg/kg every day during 4 days (hyperthyroid group). The second
group of rats (50) was the control.
Under the conditions in situ during the experiments the latent period of the M-response generation of anterior tibial
muscle, the latent period of its metrical shortening were measured, the speed of muscle contraction was calculated. At
the end of the experiment the animals were killed by decapitation, then blood sampling was collected for the subsequent
determination of the concentration of circulating free triiodothyronine. The hormone determination was carried out by
means of the method of enzyme-linked immunoassay with the use of the system of the firm “ThermoLabsystems” and
a standard set of reagents Thyroid ELISA free triiodothyronine (Russia).
It is established that within the range of physiological fluctuations in the level of free triiodothyronine (2.0 –
7.0 pmol/l) there is a negative relationship between the concentration and the duration of the latent period of the
M-response generation of skeletal muscle at high value of Pearson correlation coefficient (-0,88); hyperthyroid group
animals’ relationship between the level of circulating free triiodothyronine (in the concentrations ranging from 8.8
to 13.8 pmol/l) and the duration of latent period of excitation of the muscle was absent. It is shown that the average
duration of the latent period of the metric contraction of hyperthyroid group rats’ anterior tibial muscle was 12 % less
than the control level.
It is revealed that there is a negative relationship between the level of free triiodothyronine and the term of the
latent period of muscle contraction; however, in the range superphisiological concentration of triiodothyronine “8,8 –
of 13.8 pmol/l” this relationship is weakened (67 %). The absolute value of the speed of muscle contraction (m/s) of
hyperthyroid group rats was 34 % below the control level with a simultaneous shift of its peak on the time scale in the
lower side (102 %).
The general conclusion that free circulating triiodothyronine in the range of physiological concentration and beyond
it “to 13.8 pmol/l” is a powerful modulator of the process of excitation of skeletal muscle and of the main parameters
of its contraction speed.
Key words: latent period of M-response, latent period of muscle contraction, contraction speed, free
triiodothyronine.
Ðåöåíçåíò – ïðîô. Ñîáîëºâ Â. ².
Ñòàòòÿ íàä³éøëà 22. 09. 2014 ð.
402
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2014 – Âèï. 4, Òîì 4 (116)
Скачать