7. порядок контроля и приемки скмвт

Реклама
Відкрите акціонерне товариство
«Турбоатом»
Товари
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ № 303
від « 06 » серпня 2010 року
Голова комітету з конкурсних торгів
Воробйов В.І.
м. п.
ВІДКРИТІ ТОРГИ
на закупівлю
Вузлів до турбін
(система контролю механічних
величин парової турбіни СКМВТ-300 та
система вібродіагностики СВТ-300 ),
код за ДК 016-97: 29.11.3
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
м. Харків – 2010
1
ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів:
3. Інформація про предмет закупівлі
4. Процедура закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна
пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних
торгів
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
Розділ 3. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції
конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги
критерію
2. Виправлення арифметичних помилок
3. Інша інформація
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції
учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам документації конкурсних торгів та ін.
Додаток 2. Технічна специфікація,
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження необхідних технічних, якісних і
кількісних характеристик предмета закупівлі,
Технічне завдання «Система контролю механічних величин турбіни К-300-240-2»
Технічне завдання «Система вібродіагностики турбіни К-300-240-2»
Додаток 3. Форма: " Цінова пропозиція"
Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Додаток 5. Основні умови договору
2
Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються
документації конкурсних торгів
2. Інформація
торгів:
про
в Документація конкурсних торгів розроблена на
виконання вимог Закону України «Про здійснення
державних закупівель» (далі – закон). Терміни, які
використовуються в цій документації конкурсних торгів,
вживаються в значеннях, визначених Законом
замовника
- повне найменування:
Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом»
- місцезнаходження:
Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199
- посадова особа
замовника, Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
уповноважена здійснювати зв'язок з зв'язок з учасниками:
учасниками:
Жиляєв Анатолій Петрович, тел.: (057) 349-22-89
Лисенко Лідія Михайлівна, тел. : (057) 349-20-88, (057)
349-21-20
факс: (057) 759-96-03, (057) 759-95-49;
e-mail: [email protected]
додатково:
питання щодо технічної частини
Швєцов Віктор Леонідович - головний конструктор
парових і газових турбін
Тел.(057) 349-23-50
Грігоров Олександр Анатолійович – начальник
сектору КО-7 СКБ «Турбоатом»
Тел.(057) 349-27-71
3. Інформація
закупівлі
про
предмет
- найменування предмета закупівлі:
Вузли до турбін (система контролю механічних
величин парової турбіни СКМВТ-300, система
вібродіагностики парової турбіни СВТ-300 ).
- вид предмета закупівлі:
код за ДК 016-97 – 29.11.3 Вузли до турбін
- місце, кількість, обсяг поставки Місце поставки: м. Харків, проспект Московський, 199,
товарів (надання послуг, виконання 61037
робіт):
Кількість:
система контролю механічних величин парової
турбіни СКМВТ-300 – 1 комплект;
система вібродіагностики парової турбіни СВТ300 – 1 комплект
- строк поставки товарів (надання червень 2011 року
3
послуг, виконання робіт):
4. Процедура закупівлі
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у
процедурі закупівлі на рівних умовах.
6.
Інформація
про
валюту Валютою пропозиції конкурсних
(валюти), у якій (яких) повинна
бути розрахована і зазначена ціна
пропозиції конкурсних торгів
торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що
якою
(якими)
повинні
бути мають відношення до пропозиції конкурсних торгів,
складені пропозиції конкурсних складаються українською мовою.
торгів
У разі надання документів іноземною мовою, крім
російської, вони повинні бути перекладені на українську
мову. Переклад та справжність підпису перекладача
повинні бути належно засвідчені.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів,
щодо
документації конкурсних має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку
подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до
торгів
замовника за роз'ясненнями щодо документації
конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення
на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім
особам, яким було надано документацію конкурсних
торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за
результатами запитів внести зміни до документації
конкурсних торгів, продовживши строк подання та
розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на
сім днів, та повідомити письмово протягом одного
робочого дня з дня прийняття рішення про внесення
зазначених змін усіх осіб, яким було видано
документацію
конкурсних
торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень
щодо змісту документації конкурсних торгів або
несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен
продовжити строк подання та розкриття пропозицій
конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити
про це всіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних
торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником
відповідно до
статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких
метою роз'яснення запитів щодо запитів щодо документації конкурсних торгів замовник
4
документації конкурсних торгів
повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з
викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і
надсилає його всім особам, яким було подано
документацію конкурсних торгів, незалежно від їх
присутності
на
зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником
відповідно до
статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1.
Оформлення
пропозиції
конкурсних
торгів
*Ця вимога не стосується учасників,
які здійснюють діяльність без печатки
згідно з чинним законодавством), за
винятком оригіналів чи нотаріально
завірених
документів,
виданих
учаснику
іншими
організаціями
(підприємствами, установами).
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій
формі за підписом уповноваженої посадової особи
учасника, прошита, пронумерована та скріплена
печаткою*
у
запечатаному
конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише
одну
пропозицію
конкурсних
торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати
пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету
закупівлі, так і по визначеним частинам предмета
закупівлі (зазначається у разі визначення замовником
частин
предмета
закупівлі
(лотів).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника
процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та
містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Першою
сторінкою пропозиції конкурсних торгів має бути реєстр
наданих документів.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції
конкурсних торгів учасника процедури закупівлі
підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або
іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на підписання документів, що
стосуються процедури закупівлі. Для участі у розкритті
пропозицій конкурсних торгів повинен бути наданий
один із зазначених документів, а також документ, що
засвідчує особу.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному
конверті, який у місцях склеювання повинен містити
відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На
конверті
повинно
бути
зазначено:
повне
найменування
і
адреса
замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення
про проведення відкритих торгів:
Вузли до турбін (система контролю механічних
величин парової турбіни СКМВТ-300 та система
вібродіагностики СВТ-300 );
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його
адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери
контактних телефонів;
5
- маркування:
«Не відкривати до 22 вересня 2010 року до 14-00 за
київським часом»
2. Зміст пропозиції
торгів учасника
конкурсних Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником
процедури закупівлі повинна складатися з:
- Документів, що підтверджують повноваження
посадової особи або представника учасника процедури
закупівлі щодо підпису документів пропозиції
конкурсних торгів згідно Додатку 2 до документації
конкурсних торгів;
- Документа, що підтверджує надання учасником
забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке
забезпечення передбачено оголошенням про проведення
процедури закупівлі);
- документального підтвердження відповідності
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету
закупівлі, встановленим замовником згідно Додатку 2 до
документації конкурсних торгів;
- Документально підтвердженої інформації про їх
відповідність кваліфікаційним критеріям згідно Додатку
1 до документації конкурсних торгів.
- Цінової пропозиції згідно Додатку 3 до документації
конкурсних торгів
пропозиції Забезпечення
вимагається
пропозиції
конкурсних
торгів
–
не
4.
Умови
повернення
чи Забезпечення
неповернення
забезпечення вимагається
пропозиції конкурсних торгів
пропозиції
конкурсних
торгів
–
не
3.
Забезпечення
конкурсних торгів
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними
5. Строк, протягом якого пропозиції
протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів є дійсними
конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник
має право вимагати від учасників продовження строку дії
пропозицій
конкурсних
торгів.
Учасник
має
право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому
наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів
(якщо таке забезпечення вимагається замовником);
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої
ним пропозиції конкурсних торгів та наданого
забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке
забезпечення вимагається замовником).
6. Кваліфікаційні
учасників
критерії
до
Згідно статті 16 Закону та вимог встановлених статтею
17 Закону замовник вимагає від учасників документально
підтверджену інформацію
про
їх
відповідність
6
кваліфікаційним критеріям.
Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати
кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:
наявність обладнання та матеріально-технічної
бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду
виконання аналогічних договорів;
наявність фінансової спроможності (баланс, звіт
про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,
довідка з обслуговуючого банку про відсутність
(наявність) заборгованості за кредитами);
Інформація
про
спосіб
документального
підтвердження відповідності учасників встановленим
критеріям та вимогам згідно із законодавством зазначена
у Додатку 1 до документації конкурсних торгів
7.
Інформація
про
необхідні Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі
технічні,
якісні
та
кількісні пропозицій конкурсних торгів документи, які
характеристики предмета закупівлі підтверджують відповідність пропозиції конкурсних
торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником
згідно Додатку 2 до документації конкурсних торгів
Замовником зазначені вимоги до предмета закупівлі
згідно з частиною другою статті 22 Закону.
8. Опис окремої частини (частин) Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету
предмета закупівлі, щодо яких закупівлі в цілому.
можуть бути подані пропозиції
конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання Учасник має право внести зміни або відкликати свою
пропозиції
конкурсних
торгів пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її
подання без втрати свого забезпечення пропозиції
учасником
конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання
пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли
вони отримані замовником до закінчення строку подання
пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк
подання пропозицій конкурсних
торгів:
спосіб
подання
пропозицій Особисто або поштою
конкурсних торгів:
- місце подання
пропозицій ВАТ «Турбоатом»
м. Харків, проспект Московський, 199, бюро з
7
конкурсних торгів:
конкурсних торгів, 61037
- кінцевий строк подання пропозицій 22 вересня 2010 року до 13-30 за київським часом
конкурсних торгів (дата, час):
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником
після закінчення строку їх подання, не розкриваються і
повертаються
учасникам,
що
їх
подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого
дня з дня надходження запиту підтверджує надходження
пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття
пропозицій конкурсних торгів:
місце
розкриття
конкурсних торгів:
пропозицій
ВАТ «Турбоатом»
м. Харків, проспект Московський, 199, бюро з
конкурсних торгів, 61037
- дата та час розкриття пропозицій 22 вересня 2010 року о 14-00 за київським часом
конкурсних торгів:
До участі у процедурі розкриття пропозицій
конкурсних торгів замовником допускаються всі
учасники або їх уповноважені представники. Відсутність
учасника або його уповноваженого представника під час
процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є
підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для
відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження
представника
учасника
підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або
іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на участь у процедурі
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
Для підтвердження особи такий представник повинен
надати
паспорт
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів
перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних
документів, передбачених документацією конкурсних
торгів, а також оголошуються найменування та
місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної
пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація
вноситься
до
протоколу
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
складається у день розкриття пропозицій конкурсних
торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
підписується членами комітету з конкурсних торгів та
учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів.
8
Завірена підписом голови комітету з конкурсних
торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття
пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому
учаснику на його запит протягом одного робочого дня з
дня
отримання
такого
запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Замовник має право звернутися до учасників за
1. Перелік критеріїв та методика
оцінки
пропозиції
конкурсних роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з
торгів із зазначенням питомої ваги метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які
критерію
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни
поданої
пропозиції
конкурсних
торгів.
Замовником встановлені критерії та методика оцінки
відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону
Кількість балів кожної пропозиції конкурсних
торгів визначається сумарно. Максимально можлива
кількість балів дорівнює 100 балам.
1. Максимальна кількість балів за критерієм « Ціна » 70.
2. Максимальна кількість балів за критерієм « Строк
постачання » - 5.
3. Максимальна кількість балів за критерієм
«Відповідність технічному завданню» - 25.
Детальна методика оцінки зазначена в Додатку 4 до
документації конкурсних торгів
2. Виправлення
помилок
арифметичних
Замовник має право на виправлення арифметичних
помилок, допущених в результаті арифметичних дій,
виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час
проведення її оцінки, за умови отримання письмової
згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних
торгів.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних
помилок,
його
пропозиція
конкурсних
торгів
відхиляється.
пропозицій
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у
разі якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим
статтею 16 цього Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником
арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів,
3. Інша інформація
4.
Відхилення
конкурсних торгів
9
якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій
статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних
торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику,
пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів
з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється
відповідно до статті 10 цього Закону.
Замовник відміняє торги у разі:
5. Відміна замовником торгів чи
визнання їх такими, що не - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів,
робіт;
відбулися
- неможливості усунення порушень, які виникли через
виявлені порушення законодавства з питань державних
закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про
проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення
про результати процедури закупівлі, передбаченого цим
Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій
конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з
цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох
учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів
перевищує суму, передбачену замовником на
фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії
непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх
такими, що не відбулися, надсилається замовником
Уповноваженому органу та усім учасникам протягом
трьох робочих днів з дня прийняття замовником
відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до
статті 10 цього Закону.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
У день визначення переможця замовник акцептує
пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш
економічно
вигідною
за
результатами
оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не
пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції
відповідно до вимог документації конкурсних торгів та
10
акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з
дати публікації у державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель повідомлення про
акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково Основні умови, які включаються до договору про
включаються до договору про закупівлю зазначено в Додатку 5 до документації
закупівлю
конкурсних торгів.
3. Дії замовника при відмові У разі письмової відмови переможця торгів підписати
переможця торгів підписати договір договір про закупівлю відповідно до вимог документації
конкурсних торгів або не укладення договору про
про закупівлю
закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом,
замовник повторно визначає найбільш економічно
вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії
яких ще не минув.
4.
Забезпечення
виконання Надання забезпечення виконання
закупівлю не вимагається
договору про закупівлю
договору
про
11
ДОДАТОК 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ
УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ
1. Документи, які повинен подати Учасник - юридична особа для підтвердження наявності
обладнання та матеріально-технічної бази:
- довідка в довільній формі, що підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної
бази, необхідних для виконання технічних вимог замовника, опис технічних можливостей Учасника
за підписом керівника учасника, завірена печаткою учасника.
2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
- довідка довільної форми за підписом керівника підприємства – учасника (завірена печаткою
учасника), що містить інформацію про наявність достатньої кількості власного персоналу, який
перебуває у трудових відносинах з Учасником та має необхідні знання та досвід;
3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження досвіду у виконанні
аналогічних договорів:
- Референц - лист на постачання обладнання для аналогічних проектів.
4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:
- Завірена печаткою учасника копія балансу за звітний період 2010 року ;
- Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.
- Оригінал або завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства
економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства,
що до яких порушено провадження у справі про банкрутство або аналогічний документ відповідно
до законодавства країни, де зареєстрований учасник (для юридичних осіб-нерезидентів).
5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), передбачених законодавством:
- Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника як платника податків (для юридичних осіб та
суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів) або аналогічний документ відповідно до
законодавства країни, де зареєстрований учасник (для юридичних осіб-нерезидентів).
- Оригінал або завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по
обов'язкових платежах до бюджету або аналогічний документ відповідно до законодавства країни,
де зареєстрований учасник (для юридичних осіб-нерезидентів).
- Оригінал або завірена копія довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості із
сплати пенсійного збору, або аналогічний документ відповідно до законодавства країни, де
зареєстрований учасник (для юридичних осіб-нерезидентів).
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ
УЧАСНИКА ВИМОГАМ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОГІВ ТА ІН.
1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької
діяльності).
2. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів та ін.)
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
12
4. Правоустановчий документ осіб, уповноважених діяти від імені організації та які мають право
підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов'язань по результатам торгів
(належним чином оформлена (затверджена) виписка з протоколу засновників про призначення
директора (президента), довіреність керівника Учасника тощо).
5. Документи, які повинен подати Учасник - юридична особа для підтвердження того, що він
провадить господарську діяльність відповідно до положень статуту:
5.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.
5.2. Виписка з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи і документи, які
підтверджують повноваження особи, яка виступає від імені іноземного суб'єкта господарської
діяльності, на право укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) (для юридичних осібнерезидентів).
Примітки:
б) у разі необхідності Замовник має право запросити від Учасника-переможця процедури
закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за
підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ,
організацій;
в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької
діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції.
г) учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів,
передбачених
Додатком 2 документації конкурсних торгів подають у складі своєї тендерної
пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.
13
ДОДАТОК 2
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
на закупівлю
вузлів до турбін
(системи контролю механічних величин парової турбіни СКМВТ-300 та системи
вібродіагностики парової турбіни СВТ-300)
Найменування
1. Система контролю
механічних величин турбіни
СКМВТ-300
2. Система
вібродіагностики турбіни
СВТ-300
Кількість
Місце поставки
1 комплект
ВАТ «Турбоатом»,
61037, м. Харків,
пр. Московський 199,
код ОКПО 05762269
1 комплект
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕОБХІДНИХ
ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. Довідка у формі пояснювальної записки відповідно до вимог щодо якості товару, в якій
зазначається :
- інформація про країну походження товару;
- назву виробника товару;
- посилання на стандартні характеристики, технічні вимоги, умовні позначення та
термінологію з використанням існуючих міжнародних стандартів, норм та правил.
Пояснювальна записка повинна супроводжуватися :
завіреною копією сертифіката відповідності;
- завірену копію сертифікату на систему управління якістю ISO 9001- 2008
детальним переліком та описом характеристик товару, що є предметом закупівлі, з
переліком запасних частин та ін. згідно технічних вимог замовника які вказані нижче, а саме:
- Технічне завдання «Система контролю механічних величин турбіни К-300-240-2» (на
російській мові)
- Технічне завдання «Система вібродіагностики турбіни К-300-240-2» (на російській мові)
14
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУРБОАТОМ»
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН ТУРБИНЫ К-300-240-2
СКМВТ-300
Техническое задание
на 31 листе
Рег. № СКМВТ – 300.4.ТЗ
г. Харьков
2010 г
15
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ
4 ТРЕБОВАНИЯ К СКМВТ В ЦЕЛОМ
5 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ
6 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СКМВТ
8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
Перечень принятых сокращений
16
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное наименование: Система контроля механических величин турбины К–300-240-2.
1.2. Условное обозначение: СКМВТ-300, далее в тексте просто система или СКМВТ.
1.3. Объект внедрения: Зуевская ТЭС,бл. №4, г. Зугрэс, Донецкая обл., Украина.
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
2.1. СКМВТ предназначена для:
 измерения, контроля механических параметров турбины во всех режимах эксплуатации
и формирования сигналов в систему защиты энергоблока;
 формирования и передачи информации о механических параметрах турбины в смежные
системы (АСУ ТП и Систему вибродиагностики);
 контроля температуры металла и автоматического управления подачей конденсата на
охлаждение выхлопных патрубков ЦНД.
2.2. Основными целями создания системы являются:
 выполнение требований тендера на модернизацию турбины К-300-240-2;
 замена морально и технически устаревшего оборудования контроля мехвеличин
турбины;
 повышение технического уровня эксплуатации.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ
3.1. Объектом контроля СКМВТ являются турбина паровая К-300-240-2.
Турбина представляет собой одновальный трехцилиндровый агрегат, состоящий из
цилиндра высокого давления (ЦВД), цилиндра среднего давления (ЦСД), трехпоточного
цилиндра низкого давления (ЦНД) с промежуточным перегревом пара и тремя выхлопами в
конденсатор,
номинальной
мощностью
305 МВт с частотой вращения 3000 об/мин, предназначенный для непосредственного привода
генератора переменного тока типа ТГВ-300 мощностью 300 МВт, установленного на общем
фундаменте с турбиной.
3.2. На турбине предусмотрен контроль вибрационных и тепломеханических параметров
цилиндров и опор: ЦВД–ЦСД опоры 1, 2 и 3; ЦНД – опоры 4 и 5; а также опоры генератора – 6
и 7 (только в части контроля вибрации опор подшипников).
Схема размещения датчиков на турбине приведена на рис.1.
3.2.1. Для контроля абсолютной вибрации опор подшипников в каждой опоре турбины и
генератора устанавливают по три датчика во взаимно перпендикулярных направлениях:
вертикальном, горизонтально-поперечном и горизонтально-осевом по отношению к оси
вращения ротора турбины.
3.2.2. Контроль относительной вибрации шеек ротора турбины осуществляется
относительно опор подшипников.
В верхней половине вкладыша каждого подшипника со стороны проточной части
устанавливают два бесконтактных датчика. Датчики располагают радиально в одной
поперечной плоскости перпендикулярно друг другу в вертикальном и горизонтальном
направлениях.
3.2.3. Для контроля осевого сдвига ротора (ОСР) турбины по схеме «2 из 3» в районе
упорного подшипника устанавливают три бесконтактных датчика.
3.2.4. Контроль относительного расширения роторов ЦВД, ЦСД и ЦНД осуществляется
бесконтактными датчиками, которые устанавливаются напротив своего гребня в опоре
подшипника №1, и картерах ЦНД подшипников №4 и №5.
3.2.5. Контроль за поворотом и перемещением опор подшипников №1 и №2 при пусках и
остановах турбины, а так же контроль за величиной абсолютного расширения корпуса ЦВД и
17
ЦСД осуществляются 4-мя бесконтактными датчиками, устанавливаемыми на рамах опор
подшипников №1 и №2 (напротив друг друга параллельно оси турбины).
3.2.6. В опоре подшипника №1 и картере подшипника №3 устанавливают по два
бесконтактных датчика для контроля величины прогиба ротора ЦВД и ЦСД во всем диапазоне
частоты вращения турбины (от 0 об/мин до 3000 об/мин).
3.2.7. Для контроля частоты вращения ротора (над гребнем ОСР) напротив впадины
(метки) устанавливаются бесконтактные датчики контроля частоты вращения ротора и фазовой
синхронизации. Визуальный контроль частоты вращения ротора (об/мин) непосредственно на
турбине должен обеспечиваться блоком индикации выносным (БИВ), устанавливаемым на
передней опоре.
3.3. Для охлаждения выхлопных патрубков ЦНД в корпусах нижних половин 1-го, 2-го и
3-го потоков пара (по окружности внутренней части) установлены коллекторы с форсунками
орошения мелкодисперсным распылом влаги, используемые для охлаждения выхлопных
патрубков ЦНД на режимах холостого хода и малых нагрузок. Рабочим телом системы
охлаждения выхлопов ЦНД является основной конденсат, который подается через фильтры
грубой очистки от КЭН 2-й ступени (Р=18÷23кг/см2; Т=30÷40 С°).
Схема охлаждения выхлопных патрубков ЦНД приведена на рисунке 2.
Автоматическое управление подачей конденсата на охлаждение выхлопных патрубков
ЦНД производится при помощи электрифицированной задвижки, установленной на
трубопроводе подачи конденсата.
Для измерения температуры металла выхлопных патрубков в 1-м, 2-м и 3-м потоках ЦНД
установлены 6 , по 2 в каждом потоке термометра сопротивления типа Метран 2000-(0…200)100П . Схема соединений - 4-х проводная.
Перепад давления на фильтрах, а также давление в трубопроводе подачи конденсата на
впрыск контролируется по месту при помощи манометров.
18
СКМВТ – 300.4.ТЗ
Рис. 1
19
Схема охлаждения выхлопных патрубков ЦНД
P
T
T
T
1
СД
ЦНД
НД
М
T
T
T
P
P
P
P
В конденсатор
От напора КЭН
1 – Задвижка на трубопроводе подачи конденсата на
охлаждение выхлопных патрубков ЦНД
Рис. 2
4 ТРЕБОВАНИЯ К СКМВТ В ЦЕЛОМ
4.1. Требования к составу СКМВТ
4.1.1. СКМВТ должна строиться на базе программно-технического комплекса (ПТК), в
состав которого должны входить следующие технические и программные средства:
 шкаф управления (ШУ) микропроцессорный со встроенной промышленной ПЭВМ - 1
шт.;
 комплект датчиков измерения механических величин – 1 к-т;
 шкафы навесные (ШН) с размещаемыми в них измерительными преобразователями – 10
шт.;
 блок индикации выносной (БИВ) – 1 шт.;
 Notebook - 1 шт.;
 кабели связи датчиков со шкафами навесными (ШН) – 1 к-т;
 кабели связи внутрисистемные – 1 к-т;
 комплект монтажный;
 комплект КИП;
 комплект ЗИП;
 комплект эксплуатационной документации и программного обеспечения .
4.2. Требования к функционированию и структуре
4.2.1. СКМВТ является стационарной, непрерывно функционирующей во всех режимах
эксплуатации (валоповорот, разворот турбины, холостой ход, работа под нагрузкой, выбег)
современной микропроцессорной системой контроля механических величин турбины.
4.2.2. Структурная схема СКМВТ приведена на рисунке 3.
Шкафы навесные (ШН) служат для сбора (измерения) информации, ее первичного
преобразования и передачи в шкаф управления (ШУ) по дублированному цифровому каналу
RS485. Кроме того, сигналы по ОСР передаются из ШН-4 непосредственно в систему
технологических защит, входящую в состав АСУ ТП энергоблока, тремя унифицированными
токовыми сигналами 4…20 мА.
Работа шкафов ШН должна синхронизироваться по сигналу от датчика фазовой
синхронизации (ДФС).
Шкаф управления должен реализовывать следующие функции:
- прием и обработка входной информации в соответствии с заданными алгоритмами;
- представление необходимой информации на мониторе встроенной в ШУ рабочей
станции СКМВТ;
- регистрацию (архивирование) и документирование информации;
- ручное дистанционное сенсорное, а также автоматическое логическое управление
электрифицированной задвижкой подачи конденсата на охлаждение выхлопных патрубков
ЦНД;
СКМВТ – 300.4.ТЗ
Рис.3
22
- подготовка и передача по цифровому каналу данных в систему вибродиагностики (СВД);
- выдачу сигналов типа “сухой контакт” в схемы защит Гепроектировщика, на включение
сигнальных окон БЩУ, а также на управление электрофицированной задвижкой;
- выдачу унифицированных сигналов 4-20 мА на показывающие приборы БЩУ.
4.2.3. Текущая информация, формируемая ПТК СКМВТ, должна представляться на мониторе
рабочей станции СКМВТ, расположенном на лицевой панели ШУ, а также на мониторе
диагностической станции из состава СВД.
Предпочтительно выполнить размещение диагностической станции на панелях БЩУ. В
случае размещения диагностической станции за пределами БЩУ, вся необходимая для оперативного
персонала информация должна представляться на операторских станциях АСУ ТП энергоблока.
Связь ПТК СКМВТ с АСУ ТП энергоблока должна осуществляться по каналу Ethernet TCP/IP через
сервер, в качестве которого используется диагностическая станция СВД.
4.2.4. Представление ретроспективной (архивной) информации должно обеспечиваться на
мониторе рабочей станции СКМВТ.
4.2.5. СКМВТ должна обеспечивать отображение скорости вращения ротора турбины на
выносном индикаторе (БИВ), установленном на передней опоре турбины.
4.2.6. СКМВТ должна обеспечивать непрерывный спектральный анализ сигналов вибрации
на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ) с формированием гармонических составляющих
высокочастотной и низкочастотной вибрации и дальнейшую передачу данных о значениях
гармоник в диагностическую станцию для решения задач вибродиагностики.
4.2.7. СКМВТ должна обеспечивать режим визуальной проверки базовых и заданных
значений уставок, коэффициентов, параметров и текущих значений параметров.
4.2.8. СКМВТ должна обеспечить возможность предпускового тестирования и проверки
срабатывания технологической сигнализации и технологической защиты – программно.
4.2.9. СКМВТ должна обеспечить выдачу в проектируемую АСУ ТП по цифровому каналу
связи «Ethernet» всех измеряемых параметров для организации алгоритмов технологических защит,
блокировок и сигнализации.
4.2.10. При разработке математического, программного и информационного обеспечений в
шкафу ШУ СКМВТ должен быть предусмотрен резерв 20% по входным и выходным сигналам, 50%
по памяти и времени выполняемых функций.
4.2.11. СКМВТ должна обладать самодиагностикой и предъявлять достаточную информацию
для определения неисправности и ее устранения.
4.3. Требования к надежности
4.3.1. СКМВТ относится к изделиям длительного пользования, составляющие которых
являются восстанавливаемыми и обслуживаемыми.
Расчет надежности для ПТК СКМВТ должен проводиться по безотказности,
ремонтопригодности и долговечности.
Требования по надежности подтверждаются результатами эксплуатации СКМВТ.
4.3.2. Наработка на отказ ПТК СКМВТ по функциям:
 выдачи сигналов в схемы защит Генпроектировщика по ОСР – не менее 150000 часов;
 выдачи сигналов в схемы защит Генпроектировщика по вибрации – не менее 50000
часов;
 информационным – не менее 15000 часов с учетом регламентных и восстановительных
работ.
По предупредительной и аварийной сигнализации коэффициент готовности должен быть не
менее 0,99996.
4.3.3. Должны обеспечиваться следующие требования к регламенту ПТК СКМВТ:
 периодичность проведения регламентных работ - 1 раз в год;
 время обнаружения неисправного сменного узла не должно превышать 1 часа;
 время устранения неисправности при отказе сменного узла не должно превышать 1
часа.
4.3.4. Средний срок службы ПТК СКМВТ с учетом регламентных и ремонтных работ должен
составлять не менее 10 лет.
Гарантийный срок службы технических средств СКМВТ должен быть не менее 24 месяцев
с момента ввода в эксплуатацию или 36 месяцев с момента отгрузки Заказчику (основному
потребителю).
4.4. Требования безопасности
4.4.1. Технические средства СКМВТ должны проектироваться с учетом требований к
безопасной, надежной и экономичной эксплуатации объектов энергетики согласно ГКД 34.20.5072003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей» и РД 153-34.1-35.137-00
«Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе
микропроцессорной техники», а также:
 в части электробезопасности - ГОСТ 12.1.019;
 в части пожаробезопасности
ГОСТ 12.1.004, НП 306.5.02/3.035,
РД 08042489;
 в части создаваемых при работе:
 электромагнитных полей радиочастот - ГОСТ 12.1.006;
 электростатических полей - ГОСТ 12.1.045;
 электрических полей промышленной частоты - ГОСТ 12.1.002.
4.4.2. При монтаже, наладке и эксплуатации технических средств СКМВТ необходимо
руководствоваться "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок".
4.4.3. Технические средства СКМВТ должны быть пожаробезопасными. Вероятность
возникновения пожара в каждом конструктивно законченном техническом средстве не должна
превышать 0,000001 в год, как в нормальных, так и в аварийных режимах работы.
4.4.4. Кабельные изделия, входящие в состав СКМВТ не должны распространять горение.
4.5. Требования к эргономике и технической эстетике
При цветовом решении аппаратуры необходимо учитывать ее назначение,
продолжительность и характер работы, климатические условия, форму и размеры помещения,
размещение в нем аппаратуры.
Надписи и гравировки на стойках, блоках, панелях, субблоках и кабелях должны выполняться
на русском языке. Надписи на планшетах (с указанием расположения модулей), укладываемых в
карманы дверей шкафов, должны быть удобны для чтения и обеспечивать правильную установку
модулей в штатные места.
Обозначения штепсельных разъемов должны обеспечивать правильное подключение кабелей
и не должны закрываться корпусами разъемов при сочленении.
4.6. Требования по эксплуатации
4.6.1. Условия эксплуатации СКМВТ должны соответствовать исполнению УХЛ, категория
размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
4.6.2. Условия эксплуатации датчиков мехвеличин:
 температура окружающей среды для датчиков:
 вихретоковых (ДВП, ДОС) - от +5 до +120ºС;
 пьезоэлектрических (ВПЭ 078-Т) - от + 5 до + 100ºС;
 пьезоэлектрических (2-я опора) (- АР62В) - от + 5 до + 250ºС;
 вихретоковых (ДВТ40) - от + 5 до + 85ºС;
 относительная влажность до 98 % при температуре +35˚С;
 атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
 воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при вибросмещении до 0,25
мм, и виброускорении – до 55 м/с²;
 воздействие магнитного поля любого направления частотой 50 Гц и напряженностью
до 400 А/м.
4.6.3 Условия эксплуатации выносных измерительных преобразователей (ШН):
 температура окружающей среды от +5 до +50˚С;
 относительная влажность до 80 % при температуре +25˚С;
 атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
 воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 80 Гц при вибросмещении до 0,15 мм
и виброускорении до 10 м/с²;
 воздействие магнитного поля любого направления частотой 50 Гц и напряженностью
до 400 А/м.
4.6.4. Условия эксплуатации шкафа управления (ШУ):
 диапазон температур окружающего воздуха от +5°C до +45˚С. Максимально
допустимая температура +50˚С. Допустимое время эксплуатации ПТК СКМВТ при
предельной максимальной температуре – 2 часа;
 относительная влажность при +25˚С до 80 %;
 атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
 воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1 мм.
Должна предусматриваться принудительная вентиляция ШУ.
4.6.5. Внешняя среда для аппаратуры СКМВТ должна быть взрывобезопасной, не должна
содержать токопроводящей пыли, коррозионно-активных агентов (агрессивных газов, паров и др.
веществ), разрушающих металлические изделия без покрытия, а также изделия с металлическими и
неметаллическими неорганическими покрытиями и изоляцию.
4.6.6. ПТК СКМВТ должен быть устойчивым к воздействию следующих помех:
 разряды статического электричества по ГОСТ 29191-91 степень жесткости 2;.
 микросекундные импульсные помехи в цепях питания по ГОСТ 29254-91 степень
жесткости 2;
 наносекундные импульсные помехи в цепях питания и во внешних интерфейсных
цепях по ГОСТ 29156-91 степень жесткости 2;
 излученные радиочастотные помехи по норме 8-72 и ГОСТ 16842-82 степень
жесткости 1;
 магнитные поля промышленной частоты по ДСТУ 2465-94:
 непрерывные – степень жесткости 3;
 кратковременные – степень жесткости 4;
 помехи в цепях заземления по НП 306.5.02/3.035-2000:
 кратковременные синусоидальные – степень жесткости 2;
 микросекундные импульсные – степень жесткости 2.
Критерий качества функционирования ПТК СКМВТ при испытаниях на помехоустойчивость
– А (нормальное функционирование) по ГОСТ 29073-91.
4.7. Требования по размещению СКМВТ
4.7.1. Программно-технические средства СКМВТ с учетом удобства обслуживания,
эксплуатации, выполнения кабельных связей и т.д. устанавливаются в следующих помещениях:
 шкаф управления СКМВТ на БЩУ или в прилегающем помещении размещения
электронных средств управления и контроля;
 навесные шкафы в непосредственной близости от технологического оборудования;
 датчики непосредственно на контролируемом технологическом оборудовании.
4.7.2. В комплект для крепления шкафа ШУ на объекте должны входить 4 специальных
стальных опоры, прикрепляемые к корпусу шкафа через электроизолирующие шайбы.
Максимальные размеры шкафа: не более 2200х600х800 мм. Нормативная нагрузка на пол - не
более 1000 кг/м2.
4.7.3. В комплект для крепления шкафов ШН на объекте должны входить специально
предназначенные конструктивы для крепления к закладным частям в непосредственной близости к
турбине.
4.7.4. Шкаф ШУ должен быть заземлен на общеблочный контур заземления двумя
изолированными по всей длине кабелями Генпроектировщика сечением жил 6 мм².
Шкафы ШН и блок БИВ должны быть заземлены на общеблочный контур заземления по
месту
их
установки
кабелями
Генпроектировщика
сечением
жил
4 мм².
Шкафы ШУ, ШН и блок БИВ должны иметь специальные болты заземления.
4.8. Требования к техническому обслуживанию
4.8.1. Техническое обслуживание средств СКМВТ должно включать:
 оперативное обслуживание;
 регламентное обслуживание.
Оперативное обслуживание должно предусматривать контроль функционирования СКМВТ
и восстановление ее работоспособности при неисправностях и отказах, возникающих в процессе
эксплуатации.
Регламентное обслуживание должно производиться во время плановых ремонтов
оборудования, а также при остановах турбины.
4.8.2. Конструкция шкафов СКМВТ должна предусматривать доступ ко всем элементам,
требующим обслуживания.
Шкаф ШУ должен обеспечивать двухстороннее обслуживание с нижним подводом кабелей.
Должно предусматриваться внутреннее освещение шкафа ШУ.
Шкафы навесные ШН - одностороннего обслуживания с нижним подводом кабелей.
4.8.3. Система диагностики СКМВТ должна обеспечивать выявление отказавших элементов с
точностью до одного-двух сменных элементов или датчиков. Восстановление работоспособности
аппаратуры производится заменой отказавшего элемента/датчика из состава комплекта ЗИП без его
дополнительной подстройки/калибровки.
При отклонениях в работе системы и неисправностях в аппаратной части должна выдаваться
обобщенная информация на монитор рабочей станции, размещаемый на лицевой панели ШУ. С
рабочей станции должна предусматриваться возможность просмотра состояния всех каналов
измерения СКМВТ.
4.8.4. Объем и состав ЗИП должен быть достаточным на период пуско-наладки и ввода в
эксплуатацию СКМВТ, в течение гарантийного срока, а также на послегарантийный период – 24
месяца после окончания гарантийного срока.
Хранение ЗИП на станции должно производиться в транспортной таре. Регламент проверки
состояния ЗИП должен определяться в руководстве по эксплуатации.
Восстановление комплекта ЗИП должно осуществляться по отдельным договорам с
Заказчиком.
4.8.5. В комплекте СКМВТ должны поставляться
инструменты и принадлежности,
обеспечивающие проведение монтажных, пуско-наладочных и регламентных работ.
4.9 Требования к электропитанию
4.9.1. Электропитание ПТК СКМВТ должно осуществляться от двух независимых
однофазных сетей ~220 В (+10,0 % / –15,0 %), 50 Гц. Фидеры электропитания должны подводиться к
шкафу управления ШУ. Потребляемая мощность СКМВТ не должна превышать 800 ВА.
4.9.2. Электропитание шкафов ШН должно осуществляться от вторичных дублированных
источников постоянного тока 24 В, размещаемых в шкафу ШУ.
4.9.3. Должен обеспечиваться контроль питания СКМВТ. Сигнализация об исчезновении
электропитания шкафа ШУ по любой из сетей (~220 В, 50 Гц) либо любого шкафа ШН (=24 В)
должна выдаваться на панель шкафа управления.
4.10. Требования к упаковке, транспортированию и хранению
4.10.1. Шкафы СКМВТ должны паковаться вместе со съемными модулями. Установка
модулей в шкафах должна обеспечивать их сохранность при транспортировке.
Свободно висящие кабели, штепсельные вилки должны быть надлежащим образом увязаны
внутри шкафов, чтобы исключать удары при транспортировке. Штепсельные разъемы должны быть
закрыты заглушками из полиэтилена. Двери шкафов должны быть закрыты и ключи в пластиковых
мешочках должны крепиться к внешней поверхности на виду. Любые лампы, переключатели, ключи
и т.п., расположенные на внешней панели, должны надежно защищаться при упаковке.
Каждый шкаф должен упаковываться в мешок из алюминиевой фольги или полиэтиленовой
пленки, полностью запечатанный, для защиты от влаги и пыли.
Внешняя упаковка должна обеспечивать условия транспортирования и хранения.
4.10.2. Датчики СКМВТ должны упаковываться отдельно, каждый датчик должен
помещаться в полиэтилен, предохраняющий от влаги и пыли. Транспортная тара для датчиков
должна быть надежной и обеспечивать условия транспортирования и хранения.
4.10.3. Упаковка шкафов и датчиков должна производиться по документации изготовителя и
обеспечивать сохранность в период транспортирования и хранения.
На всех отгрузочных местах (ящиках) должна быть четкая, нестираемая маркировка со
следующей информацией:
- реквизиты адресатов (поставщика и покупателя);
- наименование изделия.
Должен быть выполнен специальный карман для упаковочного листа.
4.10.4. СКМВТ в упакованном виде должна допускать с сохранением гарантийных
показателей транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом.
Условия транспортирования
в части воздействия климатических факторов должны
соответствовать ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения Ж2 при нижнем значении температуры
воздуха минус 40°С.
4.10.5. СКМВТ должна допускать хранение в условиях, предусмотренных ГОСТ 15150-69 по
группе условий хранения изделий Л.
Срок хранения без переконсервации должен составлять не менее трех лет.
4.11. Требования к сохранности информации при авариях
При авариях в системе энергоснабжения должна быть обеспечена сохранность информации
СКМВТ.
В случае потери питания и его последующего восстановления не должны выдаваться ложные
сигналы.
4.12. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
При разработке СКМВТ должны быть предусмотрены организационно-технические меры по
защите информации от несанкционированного доступа.
Коррекция программно-математического обеспечения должна производиться разработчиком
СКМВТ заменой версии программного обеспечения.
Коррекция настроечных коэффициентов и изменяемых уставок, ввод/вывод блокировок и
измерительных каналов должны производиться с рабочей станции с помощью системы паролей
разных уровней.
4.13. Требования к защите от влияния внешних воздействий
4.13.1. СКМВТ должна быть стойкой, прочной и устойчивой к внешним воздействующим
факторам в условиях эксплуатации в соответствии с п.4.6 настоящего ТЗ.
4.13.2. Для обеспечения
нормального функционирования СКМВТ должны быть
предусмотрены меры защиты от воздействия внешних электрических и магнитных полей.
4.13.3. Аппаратура СКМВТ должна выполнять свои функции и сохранять параметры в
пределах установленных значений во время и после сейсмического воздействия интенсивностью не
более 6 баллов по шкале MSK-64 в течение всего срока службы в заданных условиях. Максимальная
высота установки аппаратуры над "0" отметкой здания не должна превышать 20 м.
4.13.4. В соответствии с ГОСТ 14254 конструкция СКМВТ по степени защиты должна быть:
- исполнения IP20 для шкафа ШУ;
- исполнения IP54 для шкафов ШН;
- исполнения IP64, IP65 для датчиков мехвеличин.
4.14. Требования к патентной чистоте
СКМВТ самостоятельного применения не имеет и проверка на патентную чистоту не
требуется.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ
5.1. Перечень функций, реализуемых СКМВТ
СКМВТ должна обеспечивать выполнение управляющих, информационных и
вспомогательных функций.
Управляющие функции должны включать формирование сигнала по аварийному повышению
вибрации опор подшипников турбины, выдаваемого в систему технологических защит АСУ ТП
энергоблока, а также дистанционное и логическое управление электрифицированной задвижкой на
подаче конденсата для охлаждения выхлопных патрубков ЦНД.
Информационные функции должны включать: прямые измерения и первичную обработку
информации; регистрацию текущих событий; представление информации оператору-технологу,
обеспечение обмена информацией со смежными системами по цифровому каналу связи .
Вспомогательные функции должны включать диалоговую функцию, сопровождение
программного обеспечения и диагностику программных и технических средств.
5.1.1. Управляющие функции
5.1.1.1. Требования к реализации СКМВТ функций технологических защит
Условия формирования сигнала, выдаваемого в систему защит АСУ ТП, аварийной и
предупредительной сигнализаций по вибрации опор подшипников определяются алгоритмами,
разработанными в соответствии с ГОСТ 25364, ГОСТ 27165, ГКД 34.20.507-2003 и РД 153-34.135.137-00.
Сигнал в систему защит формируется при:
1) повышении вибрации любой составляющей (вертикальной, горизонтально-поперечной или
горизонтально-осевой) любого из подшипников до аварийного уровня 11,2 мм/с и величине любой
другой составляющей этого же подшипника выше 4,5 мм/с;
2) повышении вибрации любой составляющей (вертикальной, горизонтально-поперечной
или горизонтально-осевой ) любого из подшипников до аварийного уровня 11,2 мм/с и величине
любой другой составляющей вибрации второго подшипника данного ротора выше 7,1 мм/с;
3) повышении вибрации любой составляющей (вертикальной, горизонтально-поперечной или
горизонтально-осевой ) любого из подшипников до аварийного уровня 11,2 мм/с и величине любой
другой составляющей вибрации смежного (соседнего) подшипника выше 7,1 мм/с.
Предусмотреть возможность организации задержки срабатывания сигналов в схемы защит с
момента формирования условий на время до 1 с.
Сигнал аварийная сигнализация формируется при превышении вибрации любой составляющей
любого подшипника уровня более 11,2 мм/с.
При одновременном, внезапном и необратимом изменении значения виброскорости любой
составляющей вибрации подшипниковых опор от любого начального уровня на 1 мм/с и более за
время не более 5 с длительностью не более 10 с в установившемся режиме эксплуатации (скачок)
одновременно на двух опорах одного ротора или на смежных (соседних) опорах, или двух
составляющих вибрации одного подшипника, подтвержденным внезапным повышением размаха
виброперемещений валопровода в соответствующих контрольных точках формируется аварийная
сигнализация.
При повышении вибрации любой составляющей любого подшипника более
4,5 мм/с или 7,1 мм/с формируется сигнал предупредительной сигнализации 1-го и 2-го уровня.
Сигнал предупредительной сигнализации также формируется при повышении СКЗ
низкочастотной вибрации любой составляющей любого подшипника более 0,5 мм/с, 1,0 мм/с, а
также при плавном непрерывном возрастании СКЗ любой составляющей вибрации подшипников на
2 мм/с за период до 3-суток (тренд) и при независимо от продолжительности возрастании любой
составляющей СКЗ одной из опор на 3 мм/с (тренд).
Время формирования в СКМВТ и выдачи в систему защит обобщенного сигнала по
недопустимому отклонению технологических параметров с момента формирования условий не
должно превышать 0,2 с.
Проектные решения, программное обеспечение, структура системы должны сводить к
минимуму возможность выхода из строя по общей причине элементов и каналов измерения,
формирующих сигнал на останов ТГ.
5.1.1.2 .Требования к реализации в СКМВТ функций логического управления
СКМВТ должна обеспечивать следующие способы управления задвижкой на трубопроводе
подачи конденсата на охлаждение выхлопных патрубков ЦНД:
 дистанционное управление с монитора рабочей станции СКМВТ;
 автоматическое управление по командам технологических блокировок.
Кроме того, в ШУ СКМВТ должно обеспечиваться формирование команд управления
задвижкой по командам оператора с монитора диагностической станции СВД (в случае если
указанная станция работает как операторская);
Автоматическое управление должно иметь более высокий приоритет. СКМВТ должна
формировать команды в схемы управления задвижкой с учетом приоритета.
Дистанционное управление задвижкой на трубопроводе подачи конденсата на охлаждение
выхлопных патрубков ЦНД должно осуществляться оператором выдачей команд с мнемосхемы
рабочей станции СКМВТ с помощью кнопок «Открыть», «Закрыть», «Стоп».
Ввод блокировок должен осуществляться автоматически при полном открытии всех
стопорных клапанов свежего пара турбины, вывод - при отключении турбины с выдержкой времени
240 сек. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность ручного ввода/вывода блокировок с
монитора рабочей станции СКМВТ с помощью кнопки «Блокировка».
Блокировка открытия должна формировать команду на открытие задвижки при
одновременном выполнении следующих условий:
 не замкнут любой из конечных выключателей, фиксирующих закрытое положение
сервомоторов регулирующих клапанов свежего пара турбины;
 температура металла выхлопных патрубков ЦНД превышает 60 ºС в любой из шести
точек замера.
Блокировка закрытия должна формировать команду на закрытие задвижки при выполнении
любого следующих условий:
 температура металла выхлопных патрубков ЦНД ниже 45 ºС во всех шести точках
замера;
 отключение турбины с выдержкой времени 120 секунд.
5.1.2. Информационные функции
5.1.2.1. При реализации информационных функций в СКМВТ должно выполняться:
 прямые измерения и первичная обработка нестандартных и унифицированных
сигналов от датчиков;
 проверка достоверности информации, линеаризация показаний измерительных
преобразователей, масштабирование и внесение поправок;
 непрерывный спектральный анализ сигналов вибрации на основе быстрого
преобразования Фурье (БПФ) с формированием гармонических составляющих
высокочастотной и низкочастотной вибрации;
 отображение текущей и инициативной информации СКМВТ;
 регистрация (архивирование) событий;
 формирование и передача в СВД данных по цифровому каналу связи.
5.1.2.2. Представление информации СКМВТ должно осуществляться на мониторах рабочей
станции СКМВТ, диагностической станции и операторских станций АСУ ТП энергоблока.
Представление информации должно осуществляться по запросу оператора в следующих
основных форматах:
 мнемосхемы;
 таблицы параметров;
 графики протекания процессов;
 гистограммы;
 диагностический кадр.
На одном кадре может компоноваться информация, выводимая в различных форматах.
Информация на экран, кроме форматов, перечисленных выше, должна выводиться в форме
сообщений и обобщенной сигнализации.
5.1.2.3. На рабочей станции СКМВТ должны быть также обеспечены функции регистрации
информации, ее документирования (протоколирования) и при необходимости вывода на печать.
Рабочая станция СКМВТ должна иметь возможность подключения внешнего принтера.
Принтер в объем поставки СКМВТ не входит.
Регистрация параметров СКМВТ должна производиться с тактом работы шкафа управления
СКМВТ.
Время хранения регистрируемой информации в оперативном архиве ПТК СКМВТ – не
менее месяца.
Документирование информации из оперативного архива системы должно производиться по
заявке оператора в заданном формате.
Документированная информация должна представляться на распечатках в виде:
 протоколов текущих дискретных событий;
 протоколов аварийных событий (нарушений нормальной эксплуатации);
 протоколов аналоговых параметров;
 графиков изменения параметров во времени.
Примечание: Функция регистрации, реализованная в СКМВТ, должна использоваться
оперативным персоналом до ввода в эксплуатацию АСУ ТП энергоблока. АСУ ТП энергоблока
должна выполнять регистрацию всех параметров энергоблока, включая параметры СКМВТ. Для
чего вся необходимая информация должна передаваться из ШУ СКМВТ через диагностическую
станцию в сеть АСУ ТП.
5.1.2.4. СКМВТ должна обеспечивать регистрацию и отображение следующей информации:
 результатов измерений механических величин;
 инициативных сообщений о превышении предупредительных и аварийных уставок;
 текущих среднеквадратичных значений виброскорости корпусов подшипников по трем
составляющим (вертикальная, поперечная, осевая);
 текущих амплитудных значений и размаха виброперемещения ротора в вертикальном и
поперечном направлениях;
 значения амплитуд и фаз гармоник с 1-ой по 10-ю, а также субгармоник 1/3, 1/2, 3/2
виброскорости корпусов подшипников и виброперемещения ротора;
 изменений вибрационных параметров и мехвеличин во времени;
 низкочастотной вибрации;
 скачка вибрации;
 трендов;
 информации, поступающей от внешних систем по цифровому каналу.
5.1.2.5. Временные характеристики информационных задач СКМВТ:
 время преобразования технологического параметра в унифицированный токовый
сигнал не более 0,1 с;
 цикл опроса и обработки информации от измерительных преобразователей не более
0,5 с;
 спектральный анализ на основе быстрого преобразования Фурье не более 5 с;
 сравнение с уставками и выдача сигналов предупредительной и аварийной
сигнализации не более 0,5 с.
5.1.3. Вспомогательные функции
5.1.3.1. Требования к диалоговой функции
Функция предназначена для возможности оперативного изменения характеристик работы
СКМВТ в процессе пуско-наладочных работ и промышленной эксплуатации.
Функция диалогового режима должна обеспечивать реализацию следующих задач:
 управление задвижкой;
 ввод/вывод блокировок;
 ввод/вывод измерительных каналов (датчиков);
 изменение уставок параметров и настроечных коэффициентов системы.
Диалог оператора с системой должен осуществляться с рабочей станции. Доступ к
реализации функций ввода/вывода блокировок, измерительных каналов и изменения уставок должен
быть ограничен использованием паролей разных уровней.
5.1.3.2. Требования к функции сопровождения программного обеспечения (ПО)
Функция сопровождения программного обеспечения заключается в обеспечении коррекции
функционального программно-математического обеспечения и его загрузки в ПТК.
Функция реализуется с рабочей станции СКМВТ. Для этого в рабочую станцию СКМВТ
должно быть установлено все необходимое программное обеспечение для разработки/коррекции
алгоритмов, баз данных и видеокадров СКМВТ. Доступ к реализации функции должен быть
ограничен использованием паролей.
Коррекция ПО и создание загрузочного модуля должны выполняться Разработчиком ПО.
5.3.1.3. Диагностика программных и технических средств.
Функция должна обеспечивать определение неисправности ПТК с точностью до одного/двух
субблоков в процессе управления. Восстановление работоспособности должно производиться
заменой отказавшего субблока из состава ЗИП без его дополнительной подстройки. Должны быть
предусмотрены меры по предотвращению выдачи ложной информации и команд из субблоков,
которые выявлены как неисправные.
Определение неисправного субблока должно производиться визуально или по
диагностическим кадрам, выводимых по запросу оператора на видеомонитор рабочей станции .
ПО ПТК должно обеспечивать диагностику программных средств ПТК.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1 .Требования к программному обеспечению
6.1.1. Программное обеспечение (ПО) СКМВТ должно
обладать свойствами
функциональной достаточности (полноты), надежности, восстанавливаемости, адаптируемости,
модифицируемости, удобства эксплуатации и строиться по модульному принципу с возможностью
наращивания с учетом имеющегося резерва.
Для повышения надежности программного обеспечения должны быть использованы методы
структурного программирования, модульного принципа построения программных компонентов и
единообразные связи между программными модулями на основе единых программных интерфейсов.
6.1.2. Все покупные программные средства должны иметь лицензию на их использование.
6.2. Требования к метрологическому обеспечению
6.2.1.
Измерительные каналы СКМВТ при выпуске из производства должны быть
подвергнуты проверке метрологических характеристик с подтверждением требований ТЗ по
точности измерения параметров.
6.2.2. Измерительные каналы СКМВТ в эксплуатации должны проходить ежегодную поверку
(калибровка) по методикам, приведенным в руководстве по эксплуатации СКМВТ.
6.3. Требования к техническому обеспечению
6.3.1. Комплекс технических средств СКМВТ должен быть достаточным для выполнения
всех функций, указанных в настоящем ТЗ.
Состав технических средств СКМВТ приведен в п.4.1 настоящего ТЗ.
6.3.2. Требования к измерительным каналам СКМВТ:
1) каналы измерения абсолютной вибрации опор подшипников (ГОСТ 25364-97) должны
обеспечивать измерение среднего квадратического значения (СКЗ) вертикальной, горизонтальнопоперечной и осевой составляющих виброскорости опор подшипников.
Диапазон измерения СКЗ виброскорости опор 0,2...15 мм/с.
Рабочий диапазон частот от 10 до 1000 Гц.
Пределы допустимой основной приведенной погрешности измерения СКЗ виброскорости на
базовой частоте 45 Гц не более ± 5%.
Нелинейность амплитудной характеристики на базовой частоте 45 Гц, не более ± 5%.
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты, не
более ±5%.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения СКЗ виброскорости
низкочастотной составляющей вибрации на частоте 20 Гц не более 15 %.
Должно обеспечиваться формирование следующих уставок срабатывания сигнализации:
Аварийная – 11,2 мм/с;
Предупредительная – 4,5 мм/с и 7,1 мм/с;
Скачок (п. 5.1.1.1);
Тренд (п. 5.1.1.1);
Низкочастотная вибрация (п. 5.1.1.1).
Уставки должны быть регулируемыми.
Тип однокомпонентных пьезоэлектрических датчиков вибрации опор подшипников №
1,3…7- ВПЭ –078-Т.
Количество измерительных каналов –18.
Тип пьезоэлектрических датчиков вибрации опор подшипника №2 - АР62В.
Количество измерительных каналов –3.
Должен выполняться гармонический анализ сигналов вибрации на основе быстрого
преобразования
Фурье
(БПФ)
с
расчетом
амплитуд
и
фаз
гармоник
с
1-ой по 10-ю и субгармоник 1/3, 1/2, 3/2. Должен выполняться расчет виброперемещений по первым
гармоникам для каждой составляющей виброскорости.
2) каналы измерения относительной вибрации ротора турбины должны обеспечивать
измерение
размаха
виброперемещений
шеек
роторов
(ГОСТ 27165-97)
Диапазон измерения размаха виброперемещения 0…350 мкм.
Диапазон рабочих частот 10 - 500 Гц.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения размаха
виброперемещения не более ± 5%.
Должно обеспечиваться формирование следующих уставок срабатывания сигнализации:
Аварийная – при:
- величине вертикальной или горизонтальной составляющей вибрации ротора одной опоры
выше 260 мкм и величине любой другой составляющей выше 165 мкм;
- величине вертикальной или горизонтальной составляющей вибрации ротора одной опоры
выше 260 мкм и величине вибрации другой опоры этого же ротора выше 165 мкм;
- величине вертикальной или горизонтальной составляющей вибрации ротора одной опоры
выше 260 мкм и величине вибрации смежной опоры выше 165 мкм;
Предупредительная – при величине любой вертикальной или горизонтальной составляющей
вибрации ротора выше 165 мкм;
Скачок;
Тренд.
Уставки должны быть регулируемыми.
Тип
бесконтактного
вихретокового
датчика
ДВП.
Установочный
зазор
2,0 +0,15 мм. Сталь ротора ЦВД и ЦСД (подшипники №1, 2, 3) – ЭИ415. Сталь ротора ЦНД
(подшипники № 4, 5) – 25Х2НМФА.
Количество измерительных каналов –10.
Должен выполняться гармонический анализ сигналов вибрации на основе быстрого
преобразования Фурье (БПФ) с расчетом амплитуд и фаз .
3) каналы измерения осевого сдвига ротора (ОСР)
Контроль ОСР выполняется в одной точке тремя датчиками (три независимых измерительных
канала . Каждый канал запитывается от своего блока питания).
Диапазон измерения ОСР -2,0…0 …+ 2,0 мм.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения ОСР - ± 5%.
Сигнал в системе защит по осевому сдвигу ротора должен формироваться по схеме «2 из 3».
Должны быть предусмотрены три выходных унифицированных токовых сигналов 4-20 мА,
пропорциональных осевому сдвигу ротора, непосредственно из ШН для передачи в систему
технологических защит АСУ ТП. Один из сигналов должен размножаться в схемах
Генпроектировщика для вывода на узкопрофильный показывающий прибор, расположенный на
БЩУ. Сопротивление нагрузки до 400 Ом. Выход должен быть гальванически развязан (напряжение
изоляции не менее 500 В). Выход - активный.
Должно обеспечиваться формирование следующих уставок срабатывания сигнализации:
Аварийная – «-» 1,5мм, «+» 1,0 мм (уставка срабатывания защиты на останов турбины);
Предупредительная – «-» 1,0, «+» 0,5 мм.
"+" - сдвиг в сторону генератора, "-" - в сторону регулятора
Уставки должны быть регулируемыми.
Тип бесконтактного вихретокового датчика ДОС. Установочный зазор – 3,0±0,15 мм. Сталь
ротора – ЭИ-415.
Количество измерительных каналов –3.
4) каналы измерения относительного расширения ротора турбины (ОРР)
Контроль ОРР выполняется в каждом цилиндре турбины.
Диапазон измерения
ОРР ЦВД -4,0…0 …+ 8,0 мм
ОРР ЦСД -4,0…0 …+ 8,0 мм
ОРР ЦНД -10,0…0 …+ 10,0 мм
Для ОРР ЦСД и ОРР ЦНД "+" означает расширение ротора в сторону генератора , "-" - в
сторону регулятора. Для ОРР ЦВД "-" – расширение ротора в сторону генератора , "+" - в сторону
регулятора.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения ОРР - ± 5,0%.
Должно обеспечиваться формирование следующих уставок срабатывания сигнализации:
Предупредительная ОРР ЦВД – «-» 2,0, «+» 5,0 мм.
Предупредительная ОРР ЦСД – «-» 2,5, «+» 4,0 мм.
Предупредительная ОРР ЦНД – «-» 5,0, «+» 8,0 мм.
Уставки должны быть регулируемыми.
Тип бесконтактных вихретоковых датчиков ДВТ40.10 и ДВТ40.20. Установочный зазор –
1,5±0,2 мм.
Ширина гребня для ОРР ЦВД -27 мм. Сталь 15хм-2.
Ширина гребня для ОРР ЦСД -27 мм. Сталь 34 ХН1МА.
Ширина гребня для ОРР ЦНД -23 мм. Сталь 34 ХН1МА.
Количество измерительных каналов –3.
5) каналы измерения абсолютного расширения корпуса турбины (АРК)
Выполняется контроль АРК ЦВД и АРК ЦСД.
Диапазон измерения АРК ЦВД 0 … 40,0 мм
Тип вихретоковых датчиков ДВТ40.30.
Ширина гребня для АРК ЦВД – 27 мм. Сталь 20.
Количество измерительных каналов –2.
Диапазон измерения АРК ЦСД 0 … 20,0 мм
Тип вихретоковых датчиков ДВТ40.20.
Ширина гребня для АРК ЦСД – 23 мм. Сталь 20.
Количество измерительных каналов –2.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения АРК - ± 5,0%.
6) каналы измерения прогиба ротора турбины
Выполняется контроль величины прогиба ротора ЦВД и ЦСД во всем диапазоне частоты
вращения турбины (от 0 об/мин до 3000 об/мин).
Диапазон измерения прогиба 0…0,2 мм.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения прогиба ротора - ±
5,0%.
Должно
обеспечиваться
формирование
предупредительной
сигнализации
при величине прогиба, превышающей 0,04 мм.
Уставка должна быть регулируемой.
Тип бесконтактного вихретокового датчика ДВП. Установочный зазор – 2,0 +0,15 мм. Сталь
ротора ЦВД -15ХМ-2. Сталь ротора ЦСД – ЭИ415.
7) каналы измерения частоты вращения ротора
Диапазон измерения частоты вращения 0…4000 об/мин
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения частоты вращения
ротора - ± 1,0%.
Тип бесконтактного вихретокового датчика ДВП. Установочный зазор – 2,0 +0,15 мм. Сталь
ротора в месте установки – ЭИ415.
Вихретоковые датчики типа ДВП конструктивно выполнены в виде гильзы
100 мм с резьбой М 10х1 и неразъемной 10 м кабельной частью с уплотнительной проходкой М
16х2. Вихретоковые датчики типа ДОС конструктивно выполнены в виде гильзы 70±1 мм с резьбой
М 16х1 и неразъемной 10 м кабельной частью с уплотнительной проходкой М 20х1,5. Расстояния от
датчика до уплотнительной проходки определяются на стадии проектирования.
6.3.3. Требования к выносным первичным измерительным преобразователям.
Однотипные первичные измерительные преобразователи мехвеличин соответствующих
измерительных каналов должны быть взаимозаменяемыми. Допускается конструктивно объединять
модули первичных преобразователей в группы общей зоны размещения датчиков на объекте
контроля в отдельные пылебрызгозащищенные конструктивы – шкафы навесные (ШН). В объем
поставки СКМВТ должно входить десять шкафов навесных, размещаемых на специальных
конструктивах, в местах удобных для обслуживания, в непосредственной близости от
соответствующих опор турбоустановки. Мгновенное значение аналоговых сигналов, формируемых
измерительными преобразователями объединяемых общим конструктивом шкафа ШН, должны
преобразовываться к цифровому виду, нормироваться и передаваться в шкаф ШУ по
дублированному цифровому каналу RS485, общей для всех ШН. В отдельных случаях
предусмотреть возможность формирования и выдачи во внешние устройства унифицированных
токовых сигналов 4...20 мА (ОСР).
6.3.4 Требования к шкафу управления (ШУ)



Шкаф ШУ микропроцессорный, со встроенной промышленной ПЭВМ, предназначен для:
приема и обработки в соответствии с заданными алгоритмами информации, поступающей по
цифровому дублированному каналу RS485 от выносных измерительных преобразователей;
прием 6-ти натуральных сигналов от термометров сопротивления типа Метран 2000-(0…200)100П температуры металла корпусов выхлопных патрубков в 1-ом, 2-м, 3-м потоках ЦНД
турбины;
приема и обработки информации о состоянии стопорных и регулирующих клапанов
турбины;

приема 9-ти дискретных сигналов типа “сухой контакт” для организации цепей управления
электрифицированной задвижкой подачи конденсата на охлаждение выхлопных патрубков
ЦНД;
 приема по цифровому каналу связи команд дистанционного управления задвижкой с
монитора диагностической станции СВД;
 обеспечения обмена (приема-передачи) информацией по цифровому каналу связи Системой
вибродиагностики ТГ;
 приема по цифровому каналу связи 14 сигналов из АСУТ ТП через диагностическую станцию
СВД от преобразователей термосопротивления температуры баббита подшипников;
 подготовки и выдачи в СВД по цифровому каналу связи всей технологической,
диагностической и пр. информации, необходимой как для решения задач вибродиагностики
ТГ, так и для отображения на мониторе диагностической станции информации СКМВТ,
ведения архива, подготовки и распечатки печатных бланков, а также для передачи в АСУ ТП
энергоблока;
 выдачи унифицированных токовых сигналов 4-20 мА в АСУ ТП на индивидуальные
показывающие приборы – 11 шт.;
 выдачи двух мажоритированных сигналов типа «сухой контакт» с обтеканием от внешних
источников =220 В в схемы защит Генпроектировщика по ОСР и вибрации соответственно;
 выдачи двух сигналов типа «сухой контакт» с обтеканием от внешних источников 220 В,
50Гц в схемы Генпроектировщика для управления электрифицированной задвижкой подачи
конденсата на охлаждение выхлопных патрубков ЦНД;
 выдачи сигналов типа "сухой контакт" (коммутируемое напряжение постоянного тока 24 В)
в схемы Генпроектировщика и на подсветку сигнальных табло - 24 шт;
 регистрации (архивирования) и протоколирования информации;
 организации вторичного электропитания выносных шкафов (=24 В).
Количество "сухих контактов" и аналоговых выходов 4…20 мА из числа вышеуказанных с
учетом закладываемого резерва может уточняться в процессе проектирования.
В шкафу должны размещаться два крейта: один для установки вторичных источников
питания, модулей дублированного центрального процессора и диагностики; второй - для модулей
ввода/вывода и клеммных соединителей. Обслуживание шкафа – двухстороннее.
Встроенный промышленный компьютер с 15-ти дюймовым монитором и клавиатурой,
которые должны размещаться на двери шкафа ШУ со стороны лицевых панелей модулей в крейтах.
Силовые реле с обтеканием от внешних источников =220 В и ~ 220 В 50 Гц должны размещаться
внутри шкафа ШУ вне крейтов с обеспечением возможности их оперативной замены.
6.3.5. Требования к обеспечению информационной стыковки со смежными системами
Программно-технический комплекс СКМВТ должен обеспечивать цифровую связь СКМВТ
со смежными системами: с Системой вибродиагностики ТГ, а также с АСУТП энергоблока.
Для этого СКМВТ формирует и передает в СВД всю информацию, необходимую для работы
СВД, а также для передачи в АСУ ТП энергоблока.
Связь с АСУ ТП осуществляется через сервер, в качестве которого используется
диагностическая станция СВД. Для этого диагностическая станция должна обладать
соответствующими вычислительными мощностями, быть оснащена достаточным количеством
устройств ввода-вывода, а также ПО, обеспечивающим поддержание двустороннего обмена
«клиент-сервер» по дублированному каналу Ethernet с АСУ ТП энергоблока. Разработчик ПТК
должен согласовать протокол обмена с разработчиком АСУ ТП энергоблока и выполнить наладку
канала на Зуевской ТЭС.
В диагностической станции СВД должна формироваться единая база данных СВД и СКМВТ,
а также храниться общий архив данных. Данные передаются в АСУ ТП по запросу из АСУ ТП.
Интерфейс цифрового канала связи ШУ СКМВТ с Диагностической станцией СВД
определяется разработчиком ПТК СКМВТ с учетом обеспечения скорости приема-передачи данных
100 Мb/c с тактом обмена 100 мс. Необходимость резервирования канала определяется
разработчиком ПТК СКМВТ исходя из обеспечения показателей надежности.
Перечень сигналов, передаваемых/принимаемых из/в смежных систем, определяется в
процессе проектирования СКМВТ и согласуется с разработчиками смежных систем.
6.3.6. СКМВТ должна сохранять работоспособность при исчезновении питания по одной из
сетей 220 В 50 Гц.
При потере питания в двух сетях первичного электропитания или в сетях вторичного
электропитания 24 В и при восстановлении электропитания должна быть исключена выдача ложных
команд. После восстановления питания последующее включение СКМВТ в работу должно
производиться автоматически.
6.3.7. Аппаратура СКМВТ должна быть надежно защищена от перенапряжений в цепях
первичных источников питания и внутренних коротких замыканий.
6.3.8. Подключение внешних цепей к СКМВТ должно производиться при помощи
соединителей внешней стыковки. На соединители внешней стыковки должны быть выведены
сигналы, сгруппированные по типам сигналов. Типы соединителей определяет разработчик
СКМВТ. Ответные части соединителей к шкафам навесным поставляет изготовитель СКМВТ.
6.3.9. Кабели связи датчиков, размещаемых внутри турбины,
с первичными
преобразователями должны иметь механическую защиту и устройства крепления и уплотнения
кабеля в местах выхода из турбины. Максимальная длина кабельной части от датчика до
соответствующего первичного преобразователя – до 10 м.
Кабели внешних подключений к шкафам ШН и ШУ должны быть гибкими,
экранированными,
с
изоляцией,
не
поддерживающей
горение.
Сечение
жил не более – 0,5 мм².
6.3.10. В СКМВТ должно быть предусмотрено гальваническое разделение электрических
цепей.
Все токоведущие цепи должны быть изолированы от корпуса шкафа.
Цепи первичного электропитания, а также дискретных сигналов, обтекаемых напряжением
переменного (постоянного) тока 220 В должны быть изолированы от цепей вторичного
электропитания и всех остальных токоведущих цепей.
Входные цепи должны быть гальванически развязаны от выходных.
Входные и выходные цепи должны быть гальванически развязаны от цифровых линий связи
и от цепей вторичного электропитания.
6.3.11. В комплект поставки СКМВТ должны входить:
- шкаф ШУ микропроцессорный со встроенной промышленной ПЭВМ, обеспечивающий
обработку входной информации, её отображение на мониторе, обмен информацией с системой
вибродиагностики ТГ по цифровому каналу, формирование и выдачу информации в дискретном,
аналоговом и цифровом виде во внешние системы, организацию вторичного электропитания
выносных шкафов (=24 В);
 комплект датчиков измерения механических величин в составе:
 датчик фазовой синхронизации вихретоковый - 1;
 датчик частоты вращения ротора вихретоковый – 1;
 датчики осевого сдвига ротора турбины вихретоковые - 3;
 датчики относительного расширения ротора вихретоковые - 3;
 датчики прогиба ротора вихретоковые - 4;
 датчики
абсолютного
расширения
корпуса
турбины
вихретоковые - 4;
 датчики вибрации опор подшипников пьезоэлектрические - 21;
 датчики вибрации ротора турбины вихретоковые – 10;
 шкафы навесные (ШН) – 10;
 блок индикации выносной (БИВ) – 1;
 кабели
связи
датчиков
с
измерительными
преобразователями
(ШН)
–
1 к-т.
 кабели связи внутрисистемные в составе:
- кабель КМПВЭВ 14х1,5 ТУ 16.705.169-80 - 500 м;
- кабель КУГВВЭнг-LS7х0,35 ТУ 16.К71-310-2001 - 1500 м;
- кабель КИПЭВ3х2х0,6 - 500 м;
- кабель КИПЭВ-ВП(200)4х2х0,51 FTP Cat5E - 500 м.
 Notebook для выполнения сопровождения ПО СКМВТ, проверки и наладки СКМВТ - 1;
 комплект монтажный с платами согласования и разъемными соединениями под разделку
кабелей цифровой связи RS485, кабелей цифровой связи с внешними системами и кабелей
Генпроектанта, подключаемых к СКМВТ, приспособления для юстировки и крепления
отдельных видов датчиков;
 комплект КИП в составе калибровочных устройств, приспособлений и отладочного модуля
– 1 к-т;
 комплект ЗИП в составе сменных единиц (субблоков, датчиков, предохранителей, реле и
др.) замены – 1 к-т.;
 комплект технической и ЭД, включая ПО.
6.3.11. Аппаратура КИП должна обеспечивать возможность функциональной проверки
составных частей СКМВТ, а также метрологическую поверку (калибровку) измерительных каналов
в комплекте со стандартными средствами измерения станции. Изготовитель СКМВТ определяет
номенклатуру нестандартных средств контроля и технические характеристики измерительных
приборов, необходимых при проведении работ по поверке (калибровке) и вводе в эксплуатацию
измерительных каналов.
В комплект поставки КИП СКМВТ, должны войти нестандартные средства измерительной
техники.
6.3.12. Объем и состав комплекта ЗИП должен определяться Изготовителем СКМВТ и быть
достаточным для обеспечения:
 этапов монтажа и ввода СКМВТ в эксплуатацию;
 работы оборудования в гарантийной период эксплуатации (24 месяца с момента сдачи
оборудования в промышленную эксплуатацию);
 работы оборудования в послегарантийной период эксплуатации (24 месяца после
окончания гарантийного периода эксплуатации).
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СКМВТ
7.1. СКМВТ должна подвергаться приемочным испытаниям первого этапа. Приемочный
контроль СКМВТ организуется предприятием-разработчиком и проводится на территории
предприятия-изготовителя по программе, согласованной с Заказчиком.
По результатам приемочных испытаний составляется протокол испытаний и акт приемки
СКМВТ и готовится заключение о возможности поставки ее на ТЭС.
7.2. Сдача СКМВТ в промышленную эксплуатацию должна проводиться совместно с
оборудованием турбины.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
8.1. Виды документов, разрабатываемых при создании СКМВТ, и комплектность проектной
документации на систему должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89 "Виды,
комплектность и обозначение документов при создании автоматизированной системы".
8.2. Организацией – Изготовителем программно-аппаратных средств СКМВТ на стадии
техно-рабочего проекта разрабатывается и передается Заказчику следующая документация:
8.2.1. Документация технического обеспечения системы в составе:
 описание комплекса технических средств, включая структурную схему и план
расположения СКМВТ;
 спецификация оборудования СКМВТ.
Требования к содержанию документов технического обеспечения – согласно РД50-34.698-90.
8.2.2. Документация информационного обеспечения системы: - Описание информационного
обеспечения СКМВТ, включая описание базы данных.
Содержание документа – согласно РД50-34.698-90.
8.2.3. Документация программного обеспечения системы: – Описание программного
обеспечения СКМВТ.
Содержание документа – согласно РД50-34.698-90.
8.3. Согласно ГОСТ 2.601-95 Заказчику комплектно с программно-аппаратными средствами
поставляется следующая эксплуатационная документация:
 Руководство по эксплуатации СКМВТ;
 Формуляр СКМВТ;
 Формуляр ПО СКМВТ;
 Таблицы внешних связей СКМВТ;
 Инструкция по проверке СКМВТ;
 Инструкция по монтажу технических средств СКМВТ;
 Ведомость ЗИП;
 Комплектовочная ведомость.
Состав эксплуатационной документации может быть уточнен на стадии разработки рабочей
документации.
Перечень принятых сокращений
АРК - абсолютное расширение корпуса
АРМ - автоматизированное рабочее место
БИВ - блок индикации выносной
БПФ - быстрое преобразование Фурье
БЩУ - блочный щит управления
ВПУ - валоповоротное устройство
ВР - вибрация ротора
ВОП - вибрация опор подшипников
ЗИП - запасной инструмент и принадлежности
КИП - контрольно-измерительные приборы
КЭН – конденсатный электронасос
ОРР - относительное расширение ротора
ОСР - осевой сдвиг ротора
ПТК - программно-технический комплекс
ПО - программное обеспечение
Пр - прогиб ротора
СВД - система вибродиагностики
ЦНД - цилиндр низкого давления
ЦСД - цилиндр среднего давления
ШН - шкаф навесной
ШУ - шкаф управления
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУРБОАТОМ»
СИСТЕМА ВИБРОДИАГНОСТИКИ
ТУРБИНЫ К-300-240-2
СВД-300
Техническое задание
на 21 листе
Рег. № СВД – 300.4.ТЗ
г. Харьков
2010 г
СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
3 ТРЕБОВАНИЯ К СВД В ЦЕЛОМ
4 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ
5. ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ ДЕФЕКТОВ
6. ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ТУРБОАГРЕГАТА НА
МОНИТОРЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
7 РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СВД
9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
Перечень принятых сокращений
40
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное наименование: Система вибродиагностики турбины
К – 300- 240 - 2.
1.2. Условное обозначение: СВД-300, далее в тексте просто система или СВД.
1.3. Объект внедрения: Зуевская ТЭС,бл. №4, г. Зугрэс, Донецкая обл., Украина.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
2.1. Система вибродиагностики предназначена для распознавания состояния оборудования
турбоагрегата (ТГ) во всех режимах его работы на основе автоматизированного анализа по
заданным алгоритмам отклонений в работе, представления на экране монитора диагностического
решения о виде наиболее вероятного дефекта и информации для проведения дополнительной
экспертной оценки, архивирование, документирование и вывод на печать диагностической
информации в заданном виде.
2.2. Основными целями создания системы вибродиагностики являются:








выполнение требований тендера на модернизацию турбины К-300-240-2 энергоблока
№4 Зуевской ТЭС;
обеспечения эффективной работы турбоагрегата, повышение уровня безопасности и
безаварийности технологических процессов;
повышение технического уровня эксплуатации;
своевременное предоставление оперативному персоналу полной и достоверной
информации о состоянии технологического оборудования;
улучшение культуры труда оперативного и обслуживающего персонала;
автоматизацию ведения отчетной документации;
предотвращение ошибочных действий персонала путем своевременного выявления и
сигнализации возможных дефектов технологического оборудования;
снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СВД В ЦЕЛОМ
3.1. Требования к составу СВД
3.1.1. СВД должна строиться на базе IBM совместимого персонального компьютера
(диагностической станции), оснащенного техническими устройствами и программным
обеспечением (как фирменным, так и собственного изготовления) обеспечивающими
поддержание двустороннего обмена «клиент-сервер» по дублированному цифровому каналу
Ethernet с Системой контроля механических величин турбины (СКМВТ).
Кроме диагностической станции в состав СВД входят:
 цветной лазерный принтер;
 внешний жесткий диск (емкостью не менее 1 Тб);
 кабели связи с СКМВТ (витая пара);
 комплект монтажный;
 комплект ЗИП;
 комплект технической и эксплуатационной документации;
 комплект программного обеспечения.
3.1.2. Программное обеспечение системы вибродиагностики должно включать системное,
прикладное и функциональное ПО.
Системное ПО должно содержать, но не ограничиваться следующим:
 операционную систему Microsoft;
 систему управления базами данных (СУБД);
 трансляторы с языков высокого уровня, редакторы программ, библиотекари;
41


текстовые редакторы;
сервисные программы (копирования и восстановления информации, обслуживания
периферийных устройств и др.);
 антивирусные программы.
В качестве системного ПО должны использоваться исключительно лицензионные программные
продукты ведущих мировых производителей.
Прикладное





ПО должно содержать, но не ограничиваться следующим:
ПО системы отображения информации;
ПО разработки (графический редактор) алгоритмов;
ПО разработки (редактор) баз данных;
ПО разработки (графический редактор) видеокадров;
ПО регистрации, архивирования и документирования технологической
информации;
 Средства автоматизированной отладки алгоритмов и видеокадров.
Прикладное ПО может быть как покупным, так и собственной разработки. При этом покупное
ПО должно быть лицензионным.
Функциональное ПО должно содержать программные продукты, созданные при помощи
прикладного ПО, например:
 алгоритмы вибродиагностики ТГ;
 базы данных сигналов системы;
 видеокадры;
 библиотеки типовых элементов видеокадров;
 библиотеки типовых элементов алгоритмов;
 формы протоколов (печатных бланков) и пр.
3.1.3. СВД должна поддерживать цифровую связь со смежными системами: с АСУТП
энергоблока, а также с Системой контроля механических величин турбины.
Для обеспечения информационной стыковки со смежными системами в СВД должен быть
реализован стандартный интерфейс приема-передачи данных.
По согласованию с разработчиками АСУ ТП и СКМВТ может быть применен международный
стандарт обмена данными OPC DA. Для реализации которого должны быть применены
операционные системы поддерживающие технологию COM/DCOM например, OC Windows.
Обмен должен осуществляться в режиме реального времени с использованием открытых
промышленных стандартов, регламентирующих методы организации обмена данными между
клиентами на базе ПК c ОС Microsoft.
По согласованию с разработчиками смежных систем для связи могут использоваться
информационные каналы, выполненные в стандарте IEEE 802.3 Ethernet по спецификациям
10/100 BASE-Tx «витая пара». Информационный обмен в каналах связи должен поддерживать
сетевые протоколы ТСР/IP.
Программная передача данных должна быть реализована по протоколу ОРС с удаленным
подключением. При этом Диагностическая станция должна выполнять как функции ОРСсервера, так и функции ОРС-клиента.
Перечень сигналов, передаваемых/принимаемых из/в смежных систем, определяется в процессе
проектирования СВД и согласуется с разработчиками смежных систем.
Программное обеспечение Диагностической станции должно обеспечивать прем/выдачу
текущей информации по 2-м дублирующим друг-друга каналам связи. Такт обмена 100мс.
3.2. Требования к функционированию и структуре
3.2.1. СВД является стационарной, непрерывно функционирующей во всех режимах
эксплуатации (валоповорот, разворот турбины, холостой ход, работа под нагрузкой, выбег)
современной системой вибродиагностики ТГ.
3.2.2. Информация, формируемая СВД, должна представляться на видеокадрах монитора
диагностической станции, а также, по запросу оператора документироваться и распечатываться.
42
3.2.3. Представление ретроспективной (архивной) информации должно обеспечиваться как на
экране монитора диагностической станции, так и на печатных бланках. Печать архивной
информации должна осуществляться на принтере.
3.2.4. Система должна иметь возможность сохранять информацию на внешнем носителе
информации (жестком диске).
3.3. Требования к надежности
3.3.1. СВД относится к изделиям длительного пользования, составляющие которых являются
восстанавливаемыми и обслуживаемыми.
Расчет надежности для СВД должен проводиться по безотказности, ремонтопригодности и
долговечности.
Наработка на отказ СВД должна быть не менее 50000 часов.
3.3.2 .Должны обеспечиваться следующие требования к регламенту СВД:
- периодичность проведения регламентных работ - 1 раз в год;
- время обнаружения и устранения неисправности не должно превышать
1 часа.
3.3.3 Средний срок службы СВД с учетом регламентных и ремонтных работ должен составлять
не менее 10 лет.
Гарантийный срок службы технических средств СВД должен быть не менее 24 месяцев с
момента ввода в эксплуатацию или 36 месяцев с момента отгрузки Заказчику (основному
потребителю).
3.4. Требования безопасности
3.4.1. Технические средства СВД должны соответствовать требованиям к безопасной, надежной
и экономичной эксплуатации объектов энергетики согласно ГКД 34.20.507-2003 «Техническая
эксплуатация электрических станций и сетей».
 в части электробезопасности требованиям ГОСТ 12.1.019;
 в
части
пожаробезопасности
требованиям
ГОСТ
12.1.004,
НП 306.5.02/3.035, РД 08042489;
 в части создаваемых при работе:
 электромагнитных полей радиочастот - ГОСТ 12.1.006;
 электростатических полей - ГОСТ 12.1.045;
 электрических полей промышленной частоты - ГОСТ 12.1.002.
3.4.2. При монтаже, наладке и эксплуатации технических средств СВД необходимо
руководствоваться "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок".
3.4.3. Технические средства СВД должны быть пожаробезопасными. Вероятность возникновения
пожара в каждом конструктивно законченном техническом средстве не должна превышать
0,000001 в год, как в нормальных, так и в аварийных режимах работы.
3.4.4. Кабельные изделия, входящие в состав СВД не должны распространять горение.
3.5. Требования по эксплуатации
3.5.1. Условия эксплуатации СВД должны соответствовать исполнению УХЛ, категория
размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
3.5.2. Условия эксплуатации СВД:
- диапазон температур окружающего воздуха от +5°C до +45˚С. Максимально допустимая
температура +50˚С. Допустимое время эксплуатации при предельной максимальной
температуре – 2 часа;
- относительная влажность при +25˚С до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1 мм. Должна
предусматриваться принудительная вентиляция .
3.5.3. Внешняя среда для технических средств СВД должна быть взрывобезопасной, не должна
содержать токопроводящей пыли, коррозионно-активных агентов (агрессивных газов, паров и др.
веществ), разрушающих металлические изделия без покрытия, а также изделия с
металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями и изоляцию.
3.6 . Требования по размещению СВД
3.6.1. Программно-технические средства СВД с учетом удобства обслуживания, эксплуатации,
выполнения кабельных связей и т.д. должны устанавливаться на БЩУ или в прилегающем
помещении размещения электронных средств управления и контроля.
43
3.6.2. Технические средства СВД должны заземляться в соответствии с требованиями
производителей оборудования.
3.7.Требования к техническому обслуживанию
3.7.1. Техническое обслуживание средств СВД должно включать:
- оперативное обслуживание;
- регламентное обслуживание.
Оперативное обслуживание должно предусматривать контроль за функционированием СВД и
восстановление ее работоспособности при неисправностях и отказах, возникающих в процессе
эксплуатации.
Регламентное обслуживание должно производиться во время плановых ремонтов
оборудования, а также при остановах турбины.
3.7.2. Конструкция СВД должна предусматривать доступ ко всем элементам, требующим
обслуживания.
3.7.3. Система диагностики СВД должна обеспечивать выявление отказавших элементов.
Восстановление работоспособности производится заменой отказавшего элемента из состава
комплекта ЗИП.
3.7.4. Объем и состав ЗИП должен быть достаточным на период пуско-наладки, гарантийного
срока эксплуатации (24 месяца), а также в течение 24 месяцев после окончания гарантийного
срока эксплуатации.
Хранение ЗИП на станции должно производиться в транспортной таре. Регламент проверки
состояния ЗИП должен определяться в руководстве по эксплуатации.
Восстановление комплекта ЗИП должно осуществляться по отдельным договорам с Заказчиком.
3.7.5. В комплекте СВД должны поставляться инструменты и принадлежности,
обеспечивающие проведение монтажных, пуско-наладочных и регламентных работ.
3.8. Требования к электропитанию
3.8.1. Электропитание должно осуществляться от двух независимых однофазных сетей ~220 В
(+10,0 % / –15,0 %), 50 Гц. Потребляемая мощность СВД не должна превышать 600 Вт.
3.9. Требования к упаковке, транспортированию и хранению
3.9.1. Упаковка должна производиться по документации изготовителя и обеспечивать
сохранность в период транспортирования и хранения.
На всех отгрузочных местах должна быть четкая, не стираемая маркировка со следующей
информацией:
- реквизиты адресата (покупателя);
- описание вложенного.
3.9.2. СВД в упакованном виде должна допускать с сохранением гарантийных показателей
транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны
соответствовать ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения Ж2 при нижнем значении
температуры воздуха минус 40°С.
3.9.3. СВД должна допускать хранение в условиях, предусмотренных ГОСТ 15150-69 по группе
условий хранения изделий Л.
Срок хранения без переконсервации должен составлять не менее трех лет.
3.10. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
При разработке СВД должны быть предусмотрены организационно-технические меры по защите
информации от несанкционированного доступа.
Коррекция программного обеспечения должна производиться разработчиками СВД заменой
версии программного обеспечения.
3.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий
3.11.1. Для обеспечения нормального функционирования СВД должны быть предусмотрены
меры защиты от воздействия внешних электрических и магнитных полей.
3.11.2. Технические средства СВД должна выполнять свои функции во время и после
сейсмического воздействия интенсивностью не более 7 баллов в течение всего срока службы в
заданных условиях. Максимальная высота установки аппаратуры над "0" отметкой здания не
должна превышать 20 м.
3.11.3. В соответствии с ГОСТ 14254 конструкция СВД по степени защиты должна быть
исполнения IP20.
44
4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ
4.1. Диагностическая система должна обеспечивать:
 постоянное слежение за работающим турбоагрегатом с выводом на монитор для
просмотра и экспертного анализа информации о текущих, базовых и архивных
значениях параметров по отдельным группам оборудования для соответствующих
режимов работы турбогенератора (мнемосхемы, таблица параметров, гистограммы,
орбитдиаграммы);
 автоматизированный
анализ
отклонений
технологических
параметров
от
нормированных значений в режимах работы турбоустановки на валоповороте, при
пуске, на холостом ходу, при работе под нагрузкой и в режиме останова с
формированием по заданным алгоритмам диагностических сообщений о наиболее
вероятных дефектах в работающем оборудовании;
 просмотр на мониторе диагностической станции информации об изменении
тепломеханических параметров турбоустановки в реальном масштабе времени с
возможностью изменения масштаба по уровню и времени;
 накопление статистических и архивных данных;
 возможность тестирования программ диагностики дефектов;
 обеспечение обмена информацией со смежными системами;
 диалог оператора с системой;
 самодиагностику программных и технических средств.
4.2. Архитектура системы
Архитектура диагностической системы представлена в виде функциональной схемы (см.
рисунок).
Измерение технических параметров, используемых для диагностической системы,
осуществляется системой контроля механических величин турбины (СКМВТ) с использованием
собственных датчиков и измерительных преобразователей.
СВД запрашивает и получает из СКМВТ по цифровому каналу связи рассчитанные с
использованием БПФ величины амплитуд и фаз гармонических составляющих в низкочастотной
и высокочастотной областях спектра.
База данных диагностической системы состоит из двух частей: базы данных текущих параметров
и базы данных параметров бездефектного состояния для всех режимов эксплуатации
турбоагрегата.
База данных технологических параметров, формируемая непосредственно в диагностической
системе, включает следующие параметры:
- частота вращения ротора на ВПУ;
- частота вращения ротора;
45
Функциональная схема диагностической системы
Реализация
мероприятий
Решение экспертов по виду
дефекта и мероприятиям
СВД
Диагноз дефекта
и рекомендации
Архив
Представление
информации
Алгоритмы, ФПО
База данных текущих
База данных параметров
параметров для всех режимов
бездефектного состояния для
всех режимов
Центральная база
данных и архив
Технологические
параметры
Вибрационные и
механические
параметры
Ethernet
Температурные
параметры
Преобразование параметров
(шкафы навесные СКМВТ)
Измерение параметров
(датчики СКМВТ)
Турбоагрегат К-300-240
46
- среднеквадратические значения виброскорости в трех направлениях ветикальном,
радиальном и осевом в опорах подшипников № 1 . . . № 7;
- статические зазоры и размах относительных виброперемещений ротора в вертикальном и
горизонтальном направлениях в подшипниках № 1 . . . № 5;
- гармонические составляющие сигналов вибрации опор и ротора кратные оборотной частоте (1/3
F, 1/2 F, 1 F, 3/2 F, 2 F … 10 F). Амплитудные и фазовые значения составляющих
рассчитываются на основе БПФ непосредственно в шкафах навесных;
- прогиб роторов ЦВД и ЦСД;
- относительные расширения роторов;
- абсолютное расширение корпусов ЦВД, ЦСД и ЦНД;
- активная мощность;
- осевой сдвиг ротора;
- температура баббита;
- температура металла цилиндров в различных точках;
- положение сервомотора регулирующего клапана;
- положение клапана промперегрева;
- давление пара в конденсаторе.
Базы данных параметров бездефектного состояния оборудования содержат базовые значения
вышеперечисленных параметров и предельные значения отклонений параметров от базовых
значений. Базовые значения параметров первоначально задаются поставщиком оборудования с
учетом нормативных документов и экспертных оценок по результатам эксплуатации прототипов
данного типа турбоагрегатов и в последующем уточняются на этапе испытаний при вводе в
эксплуатацию.
Бездефектное состояние турбоагрегата определяется для каждого заданного режима работы
турбоагрегата при одновременном выполнении следующих условий:
- интенсивность вибрации в контролируемых точках соответствует стандартным нормам;
-диагностические параметры находятся в пределах, соответствующих заданному режиму работы
турбоагрегата;
-параметры вибрации не выходят за пределы, характерные для стационарного режима;
- отсутствует существенная низкочастотная вибрация;
- отсутствуют существенные изменения спектрального состава вибрации.
Формируемая в диагностической системе база знаний представляет собой описание алгоритмов,
устанавливающих связь диагностических параметров с текущими параметрами для каждого
режима турбоагрегата и возможными дефектами.
Если в какой-то момент времени значения диагностических параметров выходят за пределы,
соответствующие исправному состоянию турбоагрегата на рассматриваемом режиме, то
экспертный алгоритм генерирует сообщение на диагностической матрице о месте возникновения
неисправности в соответствующем оборудовании (опора, ротор) и наиболее вероятной его
причине, сопровождаемое краткими рекомендациями о достоверизации или устранении дефекта.
Одновременно в целях уточнения диагноза с участием эксперта в диагностической системе
представляется дополнительная информация в виде таблиц, гистограмм, графиков.
Окончательное решение по виду дефекта, необходимости дополнительных испытаний и способу
его устранения должно приниматься с участием эксперта
(специалиста по диагностике).
Представление информации должно осуществляться по запросу оператора в следующих
основных форматах на мониторе диагностической станции:
 мнемосхемы;
 таблицы параметров;
 графики протекания процессов;
 гистограммы;
 диагностический кадр.
На одном кадре может компоноваться информация, выводимая в различных форматах.
Информация на экран, кроме форматов, перечисленных выше, должна выводиться в форме
сообщений и обобщенной сигнализации.
В СВД должны быть также обеспечены функции регистрации и документирования.
Регистрация должна выполняться по событийному признаку. Разрешающая способность
47
регистрации должна обеспечивать регистрацию с дискретностью:
 для программно-формируемых сигналов – 0,5 с;
 для дискретных сигналов - 0,1 с;
 для аналоговых сигналов - 0,1...1,0 с;
 для аналоговых натуральных сигналов от датчиков температуры - 5...10 с.
Время хранения регистрируемой информации в диагностической станции определяется
емкостью жесткого диска и должно составлять не менее 6 месяцев.
Документирование информации из архива системы должно производиться по заявке
оператора в заданном формате. Формат документов определяется на этапе проектирования
системы.
СВД должна обеспечивать архивирование и отображение:
 результатов измерений механических величин;
 инициативных сообщений о превышении предупредительных и аварийных уставок;
 текущих среднеквадратичных значений виброскорости корпусов подшипников по
трем составляющим (вертикальная, поперечная, осевая);
 текущих амплитудных значений и размаха виброперемещения ротора в
вертикальном и поперечном направлениях;
 значения амплитуд и фаз гармоник с 1-ой по 10-ю, а также субгармоник 1/3, 1/2, 3/2
виброскорости корпусов подшипников и виброперемещения ротора;
 изменений вибрационных параметров и мехвеличин во времени;
 низкочастотной вибрации;
 скачка вибрации;
 трендов.
5. ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ ДЕФЕКТОВ
В процессе обработки текущей информации о вибрационных и тепломеханических параметрах с
учетом режимов работы турбоагрегата диагностическая система должна позволять выявить
следующие дефекты:
5.1. Трещина в роторе.
Для турбоустановки с валом, имеющим трещину, характерны плавный рост оборотной
составляющей вибрации во времени по мере развития трещины, появление составляющих
вибрации, кратных оборотной частоте, рост двойной оборотной составляющей вибрации на
скорости вращения и резкий рост вибрации при снижении температуры рабочего тела (при
разгружении).
5.2. Внезапный дисбаланс.
Характеризуется одновременным внезапным и необратимым повышением вибрации («скачком»)
2-х опор одного ротора или смежных опор или 2-х составляющих вибрации одной опоры на 1
мм/с и более от любого начального уровня.
Скачок вибрации свидетельствует о возникновении одной из следующих неисправностей:
- обрыв деталей ротора;
- проскальзывание корпуса подшипника или другого элемента опорной системы после заедания;
- разрыв стяжных болтов на жестких муфтах.
5.3. Механический дисбаланс.
При механическом дисбалансе рост вибрации определяют возникающие при вращении ротора
центробежные силы, создающие вынужденные колебания роторов с частотой вращения.
Для механического дисбаланса характерны вибрация преимущественно оборотной частоты,
зависимость величины вибрации от частоты вращения ротора, слабая зависимость вибрации от
режима работы турбоагрегата под нагрузкой. Возможна осевая вибрация, появление
высокочастотных составляющих с частотами, кратными оборотной частоте.
5.4. Тепловой дисбаланс.
48
Тепловой дисбаланс является следствием прогиба ротора под действием тепловых явлений из-за
задеваний в уплотнениях. Тепловой дисбаланс характеризуется зависимостью вибрации от
нагрузки, ростом вибрации на первой критической частоте при выбеге прогретого ротора.
5.5. Расцентровка роторов.
Возникает при отклонении осей подшипников от такого положения, при котором совпадают оси
опирающихся на них роторов с разъединенными муфтами.
Вследствие расцентровки возможны рост вибрации, появление низкочастотной вибрации,
значительный рост температуры баббита нагруженного подшипника, изменение соотношения
между вертикальными и поперечными составляющими вибрации по опоре.
5.6. Коленчатая стыковка.
Вибрационное проявление коленчатости – повышенная противофазная вибрация соседних с
муфтой опор подшипников, возникновение гармоник с трехкратной и более оборотной частотой,
повышенная вибрация двойной оборотной частоты.
5.7. Износ баббита в подшипнике.
Возникает при микронеровностях поверхности шеек роторов в подшипниках вследствие ударов
и др.
Вследствие износа баббита в подшипнике в спектре вибрации возникают высокочастотные
колебания с частотами, кратными оборотной и половине оборотной частоты. Возможно
появление высокочастотной вибрации. Появляется значительный рост температуры баббита – 510С.
5.8. Ослабление в опорной системе.
Возникает при наклепе установочных колодок вкладышей и посадочных мест, разрушении
резьбовых соединений, разрушении центровочных прокладок, разрушении баббитовой заливки.
При ослаблении в опорной системе возможно возникновение ударов, сопровождающихся
возникновением высокочастотных колебаний с частотами, кратными оборотной частоте.
При отрыве фундаментной плиты от фундамента возникают субгармонические колебания,
которые на исправном турбоагрегате не наблюдаются.
5.9. Торцевые и радиальные задевания.
Торцевые и радиальные задевания ротора о статор вследствие недостаточных радиальных и (или)
осевых зазоров между ротором и деталями статора, плохой центровки уплотнительных колец,
расцентровки уплотнений являются причиной теплового дисбаланса. Торцевые и радиальные
задевания характеризуются появлением в спектре вибраций высокочастотных составляющих при
определенных значениях ОРР.
5.10. Низкочастотная вибрация.
Для турбогенератора с номинальной частотой вращения 50 Гц наиболее характерно
возникновение низкочастотной вибрации, примерно с половинной частотой 25 Гц, связанной с
нарушениями формы расточки вкладышей подшипников по причинам недостаточной чистоты
шейки, загрязненного масла, длительной работы ротора на ВПУ или расцентровки роторов.
Функционирование диагностической системы в части анализа возможных дефектов,
перечисленных в п. 5.1 – 5.10, должно осуществляться в соответствии с алгоритмами,
учитывающими режимы работы турбоустановки, значениями параметров текущего и
исправного состояния в соответствующих режимах, уточняемые после завершения
соответствующих этапов испытаний.
Наличие отличительных признаков по каждому из дефектов позволяет сформировать для
каждого из них отдельный алгоритм с жесткой структурой. В отдельных случаях для
подтверждения дефекта возникает необходимость проведения дополнительных проверок в
режимах, отличных от того, в котором дефект появился впервые.
При появлении на диагностической матрице сообщения о возникновении дефекта и отсутствии
сообщений о срабатывании предупредительной или аварийной сигнализации оперативный
49
персонал не вносит изменений в текущий режим работы турбоагрегата до получения от
диагностической службы станции необходимых рекомендаций. Рекомендации выдаются по
результатам экспертной оценки технического состояния дефектного узла.
Диагностическая служба станции проводит экспертную оценку дефекта и готовит мероприятия
по его устранению с учетом выданных рекомендаций.
6. ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ТУРБОАГРЕГАТА НА
МОНИТОРЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Информация по диагностической системе представляется на мониторе диагностической станции
видеокадрами следующих типов:
- мнемосхемы;
- гистограммы;
- полярные диаграммы;
- матрица идентификации дефектов (МИД);
- таблица параметров;
- графики.
6.1. На обобщенной технологической мнемосхеме должна представляться информация,
позволяющая оценить вибрационное состояние оборудования в целом, более детальная
информация представляется на видеокадрах мнемосхем, в виде таблиц параметров, графиков,
гистограмм.
Видеокадр обобщенной мнемосхемы должен представлять собой графическое изображение
турбоагрегата с указанием расположения подшипников, датчиков. На мнемосхеме также
отображаются текущие значения технологических параметров.
6.2. Видеокадр мнемосхемы вибрации опор подшипников должен представляеть собой
графическое изображение турбины с указанием расположения датчиков вибрации опор
подшипников, с динамическим изображением уровня вибрации и значений по каждой
составляющей вибрации.
6.3. Видеокадр мнемосхемы относительной вибрации ротора должен представлять собой
графическое изображение турбины с указанием расположения датчиков относительной вибрации
ротора, с динамическим отображением уровня вибрации и текущих значений по каждой
составляющей вибрации ротора, с указанием статического зазора между датчиком и ротором.
6.4. Видеокадр таблица параметров должен содержать информацию о базовых и текущих
значениях параметров в привязке к конструктивным узлам турбоагрегата для всех
эксплуатационных режимов:
– режим валоповорота (f=0,2…0,083 об/мин);
– режим пуска (f > 20 об/мин);
– режим холостого хода (f > 2500 об/мин, N = 0);
– режим работы под нагрузкой (N > 0);
– режим останова (20 < f < 3600 об/мин, N = 0).
Базовые значения параметров, зарегистрированных во время эксплуатационных испытаний,
должны сохраняться в течение межремонтного периода турбоагрегата.
6.5. На видеокадрах гистограмм должен быть представлен спектральный состав вибрации,
включая амплитуды и фазы, по трем составляющим вибрации опоры каждого подшипника и по
двум составляющим относительной вибрации ротора.
Оценка технического состояния турбоагрегата по спектральному составу вибрации, включая
амплитуды и фазы должна позволять диагностировать техническое состояние и по мере
наработки данных определять развитие конкретного дефекта.
Спектральные составляющие сигналов вибрации определяются в системе контроля
механических величин турбины (СКМВТ) путем быстрого преобразования Фурье.
50
Быстрое преобразование Фурье осуществляется в цифровом виде (дискретное Фурье
преобразование) синхронно основной гармонике, соответствующей частоте вращения ротора
турбины. БПФ осуществляется в СКМВТ .
6.6. На видеокадре МИД должны быть представлены результаты анализа диагностической
системы, мнемосхема с ячейками, привязанными к отдельным узлам турбоагрегата для световой
индикации места возникновения дефекта.
Краткие комментарии для оператора диагностической системы должны помещаться в конце
матрицы.
6.7. На видеокадрах полярных диаграмм должен быть представлен представлен спектральный
состав вибрации по трем составляющим вибрации опоры каждого подшипника и по двум
составляющим относительной вибрации ротора в полярной системе координат.
6.8. Видеокадр траектории центра сечения ротора должен представлять собой графическое
относительное перемещение центра ротора. Сбор данных осуществляется за 1 оборот.
Исходными данными для определения траекторий движения центра ротора в подшипнике
являются мгновенные значения вибрации ротора (вертикальная и горизонтальная), а также
частота вращения ротора и статический зазор датчиков вибрации ротора.
Используя статическое положение ротора, строится траектория центра сечения ротора в
подшипнике.
После определения траектории центра сечения ротора методом сличения образов должны
определяться следующие состояния ротора в подшипнике:
- стабильно (стабильна во времени - три последних замера с дискретностью 5 мин.);
51
- круговое движение по ходу вращения ротора (кривая близка к кругу, эллипсу без резкого
изменения направления);
- неустойчивое со срывом (кривая имеет резкое изменение направления с прямолинейным
участком).
6.9. Время работы турбоагрегата на повышенной вибрации должно представляться на
соответствующем видеокадре по всем подшипникам по трем составляющим вибрации.
6.10. Должны быть также представлены зависимости интенсивности вибрации опор
подшипников и ротора от частоты вращения ротора турбины.
52
6.11. На соответствующих видеокадрах должны быть представлены графики амплитудно-фазочастотных характеристик оборотной составляющей виброскорости и виброперемещения.
6.12. На видеокадрах должны быть представлены зависимости интенсивности вибрации опор
подшипников и ротора от частоты вращения ротора турбины одновременно по всем
подшипникам.
6.13. На каждом видеокадре мнемосхем, таблиц, гистограмм должна присутствовать строка, в
которой выводятся инициативные сообщения, а также строка для сообщений рекомендательного
характера.
В зависимости от значимости сообщения должны выводиться разным цветом:
- красным цветом – аварийные сообщения;
- желтым цветом – предупредительные сообщения;
- зеленым цветом – рекомендации оперативному персоналу.
6.14. Для вызова видеокадров мнемосхем, таблиц, гистограмм, графиков в системе должно быть
предусмотрено интуитивно понятное меню.
7. РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Основной задачей регистрации является фиксация и накопление данных (событий) о
значениях аналоговых параметров и изменении состояний дискретных сигналов с привязкой к
реальному времени для дальнейшего анализа и диагностирования работы технологического
оборудования турбоустановки.
7.2. Программа архивации должна работать непрерывно во всех эксплуатационных режимах.
Функция архивирования должна обеспечивать возможность:
- просмотра архивной информации;
- представление архивных данных в удобном для пользователя виде за заданный промежуток
времени (сутки, неделя, месяц, год) с возможностью диагностического анализа путем
расширения временных интервалов;
- вывода на печать архивной информации на печатных бланках в соответствии с заданными
протоколами регистрации и в виде графиков.
Оператору должна предоставляться возможность предварительного просмотра перед выводом
на печать всей архивной информации за указанное время в соответствии с заданными форматами
(протоколами регистрации).
Для анализа вибродиагностической информации за предыдущие периоды в систе ме должен быть
предусмотрен диалоговый режим, обеспечивающий работу с базами данных, находящимися на
жестком диске диагностической станции. А также на внешнем жестком диске.
В диалоговом режиме должна быть предусмотрена возможность запуска задачи
вибродиагностики по архивным данным, включая период вынужденного отключения
диагностической системы.
Диалоговый режим должен функционировать без отключения основного режима работы
диагностической системы.
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СВД
8.1. СВД должна подвергаться приемочным испытаниям первого этапа. Приемочный контроль
СВД организуется предприятием-разработчиком и проводится на территории предприятияизготовителя по программе, согласованной с Заказчиком.
По результатам приемочных испытаний составляется протокол испытаний и акт приемки СВД и
готовится заключение о возможности поставки ее на ТЭС.
8.2. Сдача СВД в промышленную эксплуатацию должна проводиться совместно с оборудованием
турбины, включая СКМВТ.
9 . ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
9.1. Виды документов, разрабатываемых при создании СВД, и комплектность проектной
документации на систему должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89 "Виды,
53
комплектность и обозначение документов при создании автоматизированной системы".
9.2. Организацией – Изготовителем программно-аппаратных средств СВД на стадии технорабочего проекта разрабатывается и передается Заказчику следующая документация:
9.2.1. Документация технического обеспечения системы в составе:
- описание комплекса технических средств, включая структурную схему СВД;
- спецификация оборудования СВД.
Требования к содержанию документов технического обеспечения – согласно РД50-34.698-90.
9.2.2. Документация информационного обеспечения системы:
- Описание информационного обеспечения СВД, включая описание базы данных.
Содержание документа – согласно РД50-34.698-90.
9.2.3. Документация программного обеспечения системы:
– Описание программного обеспечения.
Содержание документа – согласно РД50-34.698-90.
9.3. Согласно ГОСТ 2.601-95 Заказчику комплектно с программно-аппаратными средствами
поставляется следующая эксплуатационная документация:
- Руководство по эксплуатации СВД;
- Формуляр СВД;
- Формуляр ПО СВД;
- Инструкция по проверке СВД;
- Инструкция по монтажу технических средств СВД;
- Ведомость ЗИП;
- Комплектовочная ведомость.
Состав эксплуатационной документации может быть уточнен на стадии разработки рабочей
документации.
Перечень принятых сокращений
БПФ - быстрое преобразование Фурье
БЩУ - блочный щит управления
ВПУ - валоповоротное устройство
ПО - программное обеспечение
СВД – система вибродиагностики
СКЗ – среднеквадратическое значение
СКМВТ – система контроля механических величин турбины
ЦВД - цилиндр высокого давления
ЦНД - цилиндр низкого давления
ЦСД - цилиндр среднего давления
ОРР - относительное расширение ротора
СУБД – система управления базами данных
МИД – матрица идентификации дефектов
54
ДОДАТОК 3
Форма «Цінова пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю вузлів до
турбін (системи контролю механічних величин парової турбіни СКМВТ-300, системи
вібродіагностики парової турбіни СВТ-300 ).) згідно з технічними та іншими вимогами
Замовника торгів.
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору/Контракту, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору/Контракту за наступними цінами на
загальну суму ___________________
Найменування товару
Од. вим.
К-сть
Ціна за од., грн.
з ПДВ
Загальна вартість,
грн., з ПДВ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Вартість пропозиції на умовах DDP м. Харків, Московський пр.199
Σ
Цінова пропозиція є невід‘ємною частиною пропозиції конкурсних торгів учасника
процедури закупівлі
1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з
нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору
між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати
всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може
бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з
умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої
іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами .
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із
Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції. Також згодні, що з метою
забезпечення права на оскарження рішення замовника договір про закупівлю не може бути
укладений раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5.
Строк постачання
6.
Умови розрахунку ____________________
___________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
55
ДОДАТОК 4
Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Кількість балів кожної пропозиції
конкурсних торгів
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.
визначається сумарно.
1. Максимальна кількість балів за критерієм « Ціна » - 60.
2. Максимальна кількість балів за критерієм « Строк постачання » - 25.
3. Максимальна кількість балів за критерієм «Відповідність технічному завданню» - 15.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень
сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається
шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в
голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися
порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів . Переможець визначається
рішенням комітету з конкурсних торгів.
Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції
конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива
кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min/Ц обчисл* 60, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Ц min - найнижча ціна;
Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;
60 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
2. Кількість балів за критерієм «Строк постачання» визначається наступним чином.
Пропозиції конкурсних торгів, строк поставки якої найвигідніший (найкоротший), присвоюється
максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за
формулою:
Б обчисл = Т min /Т обчисл * 25, де
Б обчисл = обчислювана кількість балів;
Т min – найкоротший строк постачання;
Т обчисл – строк поставки, зазначений в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для
якої обчислюється;
25 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк постачання».
3. Значення критерію «Відповідність технічному завданню» визначається Замовником за
методом експертних оцінок у балах за шкалою у п'ятнадцять балів, при цьому експертами
виступають члени комітету з конкурсних торгів замовника, а також ураховуватися думка
технічного експерта, обраного замовником. Оцінці по цьому критерію підлягають показники,
котрі мають різні значення.
Максимальна кількість балів за критерієм «Відповідність технічному завданню» дорівнює
15.
Кількість балів за критерієм «Відповідність технічному завданню» визначається
наступним чином:
- Повна відповідність технічному завданню
- 15 балів
- Невідповідність (неповна відповідність) технічному завданню
0 балів
Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:
кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Строк постачання» +
кількість балів за критерієм «Відповідність технічному завданню»
Переможець – пропозиція конкурсних торгів, яка набрала найбільшу кількість балів
за всіма критеріями
56
ДОДАТОК 5
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ/Контракту
1. Постачальник передає у власність Покупця, а Покупець сплачує товар, визначений в
асортименті, кількості та за цінами (далі – “Товар”), який зазначений у специфікації, що
додається до Договору/Контракту і є його невід’ємною частиною, на умовах DDP Харків,
Україна за правилами Інкотермс у редакції 2000р.
2. Якість, комплектність товару, що поставляється, повинні відповідати діючим
стандартам і нормам. Постачальник зобов’язаний разом з товаром передати Покупцеві
сертифікат відповідності .
3. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.
4. При невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань за цим договором, сторони
несуть відповідальність з діючим законодавством України.
5. У випадку невідповідності товару за якістю Постачальник зобов’язаний замінити
неякісний товар за свій рахунок.
Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов пропозиції конкурсних
торгів учасника - переможця процедури закупівлі.
57
Скачать