Uploaded by amin_109

рис

advertisement
:----:--j=-:'::
SWOr
te
'Hu^d snHehqusweta xr3oHur{dl 4onxeV udu
ngodu eu qhousen o$|(ow€os yrxcerrl4radoat ErxHaugnuow rsehodu ro)lEx 'o1 eH
queTEEBXOU rore'euedaunn uytrFdxced qHeualc seHHemegegaHusdc
raesneex[
,umrqdxced nHeuo1g n yuunhxedQ ou solsosx xPgodu a ernu
eHerytrcced e;1otpr E
-augr4uorr ensauaveduced aoHcxauuwo) oHarasndu zz' l- lz' I xEh|ltugel
I
'0/"62
,soxl3od3 x|qr|qdle€ oru3oHuou n xnrndxee [xcgt't4Dledu
I nHesodndlHghHox3 elnHeuguuon eHds0 elqHcuel3o
ugugplraroc anw^c e
,xtqHtreg xEr4doJarpx
'%t6'99 recueergos e1l4Hevghuov{ Hedes xHHuogoss ttuou eolsosx x|qu
.lirexrcodc y{|qr|gdxced )l loleloJcl 14 Bl4 lqdxced xcfidoJelEx xlqH
-BXaU Agodu g
eoH
-eed s c3lotbueuadrced eHda€ ?lGlH<luEJSO'%68'88 l'atsusel:tos o8l:lehhuox
,euedasnn Hade€ xlqHuogos3 yl xlcll<ldlsed nenHeueugoedu care^e
-deylyufic xu
solSosx xvltfl^xar egodu ervtHasgfiuotrtl cilrndxoed uHeuerl ol-l
-ndeuedex
uru.rqdxced ltHeual3 ou BrilHa?ghuon auuaueveduged
g}Xltr
-
71'1, >tox{cvtd
xrr
o/o'eLn$augvttlohr uurRdlced
o0'oor 00l-06 06-09 o9o€
sueuar3
oe-o
r
o!-o
00'0
0z
D)
o
083
g)
:o
nfiF
=
osk
ez'9!
tz'sL
99'Zr.
t6'99
00t
t6'0
-
001-06
00'0
00'z
L6't
w'z
86'Z
z8'8l
9e't
6Z'0
0t-o
0e{t
09-0e
06{9
reamoell / % 'EnrFldtced cHauerC
XI
t9'0
tt'ot
0
"/;vncff
gilrlqdmed
uueua.p ou eruHeuguuoyl ausauauadmed
nadas
9e-)J
FT9OOU
el4He€oHat{neH
- 0Z'l Eht4uge!
68
3WOr
l4r4HB8odvudex radu
xnsuex^deugo, eound{uuar spl3c3 r}rmehr wnx H3v
'aendu gz't ahnuger g 'orouoe 98er3(}J naoec s 6phorl.'xs .Eee1.}oo oJoHhrueed
'
'"rudAuusr
rsuew(der.rgo goJ:,osx xegodu g Brouos olouuodovrec ov\rnwou
'oHexddeHgo eH arouoe wotuodonec e pan
-erurdu
- sorHerugue xn.r[d!r'odgadac tscrocusE eJ.ouoe nosuodonso s oreoaw
-udu uoHHasrcHh?j 'aoronh 'eougoduoroc*s en<'"as n aougoduorocna ,ngodu
{eHuadc 'eorgoduorenH xex ccreiterdeuedex oJ.ouo€ urcongodu ou ,lroeedgo
v{r4xpl 'h]4r{Eue xsueoucf 0001 ou
0oz ro rei(dnqdes erouoE rrcoHgodg
40HvOdOWeC
g ccrhtroxeH sors'gx xegodu g
00'00l.
zo'zL
86'LZ
,9'OZ
,z'02
6r'61
tz',
9Z'Z
L6'LL
8Z'r'
L6.SL
zo'Lz
8L',tZ,
___-'dEz-9L,LZ
80'LZ
oJ"ouoe
(xI,
|
6L'61
t L'96
9L'16
e0'28
zL'88
e0'88
86'ZL
Zz,-u
aol:,osx xl4m^xar egodL
60'0l.
EZTdzI-
orh ,oHeusoHel3^
L'
0t
o
L
o
I
v
0
z
,
tz
az
o!
t9'92
90'ez
E?'92
L9'CL
to'92
LL
66'e/
zr'9L
9[
9t
B9-oZ--=:ev'tz
99'ZZ
19,91
86'tZ
t6'14
9', LL
LT'LL
99,LL
Z6'LL
z0'8L
90'81
06'6t.
0t'08
e9'a
E{a6TA,L,LI
t9't I
A,L
zz'9
Lte
6Y ---------T
gZZB6e'88
e6'26
8/'e6
ez'96
00'00t
(ge-IJ) sorcoex xnuexau etod U
nvl
o EUOII BegOO: )eyl / J-HsnaUe
sorcosx xegodu I erouoo oloHUodo
,endog
81.
,,
et
zl
LI
ot
A
I
L
o
,
€
z
L
edarYEe 5N
cwor
sor3osx
(yg
xnfntrxat n (gg-IJ) xnuexsu
xegodlr € p]ouos exurcnda-uedex ce)cehndranou{Hed-1
9r.-0l,
0
ge-)|lE
x]-.
n)|n 'elouo€ s.ooxuld;
&9
Ir
t-8
uuu
4
6;t
I
ELr
oco l*aj
7
-
g
1.'
v-z
;. nor.ri{crad
z-o
LAv
LOL
i7
'-o 0)
28'9r
I
oeB
ts
nro
'' =
09s
UY
'91'1 elufcud eH eHevasndu sol3o€x xegodu
I
elouoe exflI3nderxedex cex3
-ahldrevuour{Hedj '(oJ.ouoe> seuer 'souedeHvrn xy|lne)Kdarooorouoe po)rouuvlro)r
EuU ccnunUosodu guHesougug3u eltm[gHcuebf 'orouoe eoHvodowec bBhotrDts
e HHeHu?aq.go'%01 aauog ol-ouoe asergoc lraosg s euln^ceH
'eHdg€ acs ynrcrdauedex xrucohl4louedeHHyl-olouoHxot" srHah^ch sutf
'fiuudd.r IHtso
'{dac n rdrvrue'haHuso es?tcqJ y{eo€c € au|rt^3eH ,EHdsE tot^src
-rdcndu llouoe owhwoll 'oHHuotsouaH coreeharuo orouog .odgada: n d{uuar
uSlot6u€c EouedaH r4yr xtcHHax^dEH go osBlsoc
9L'L
6t'tt
08'8e
eeE(p 6PHHPAeeHeH
96'6t
Lr'9e
06'zl
r!p3aJ
,L'tz
Lr'62
X. ! egodu
t0'6e
0t.99
8Ze
9L'99
Lg',Z
ez'09
LE LZ
ze'1,
99'Ze
t9't0
oz'tz
O'
/L'6e
LE
il'ez
LZ'9
ZbU
06'et
99'91.
LZ'Ze
09'ez
98'tZ
89'tt
ge-)u egodu
!e
Hmt<tH
TL'LE
z9'r,
69't
Hy\terHewaue
9Z'ZL
zL9e
9/'9e
I
r14NIEU
soH3o
e
z
L
eeeq 6eHHeareHsH
I
IlflJoJ
v
:'
i
undoneg
e
z
,
at
cld
DV
nv
euedeHnn enHeaEeH
EdaHee dN
'cuou
Eeso33er\l
.tHsneue
%
i
sotsoax xegodu e soUr,ldi{uuar se.t-coc {flxoahur\tl4x - gZ. l. Ehuugel
s
SWOr
t?
'gHdae ruJoHxdasou )t eorHaieed
ra
edoerced uf-rcots rotann
e!{eHouylto)t oJoHHeh uadee yo9-9 ex?sdou 't,tnesou3 H$llqHl4 'OtqJ.COHxdasOU
loH?ogosJ oHhl,lrcEh 3 OTOUOe h OrOuOe eoHuogosc Egeo s lsPholtlxs Hoo
'solcosx xe9
slgHctuedaHvlv! lqHauserofadu LZ'I enuugeL A
'|nhe]4hsJce
curHdxced nHeusJ.c ou ErouoE o[HausFeduced - 91,'t xoHAcvt6
-odu s erouoe
9€-)ll tr
X} I
'erouoe Burndmed qHauslC
090e 0*01
06-09
yo
00t-06
00'001
oo'0
o0'o
oo'o
00'0
00'0 00'0
-ooo
oo'o
-l
0t-0
00'0
Iez'e[f
o)
0e8
@
0rg
!
^^o
u:'=
09s
OT
08
?L'SL
'
o/og' L-gZ' g
racusErcqJ
n aHEodA ruoHuo eH EoluuoxeH xEgodu xfiego s %0€-0I tsl4llqdmed ocHaus-E,
01)
erouoe Hsdee 6uobr'soxl3odo xlqa|cd)Pe vuoeh!'l.uedu 'x|gHueg x Hadee xnrndt
-ee O{qrCoHuou e?H€ s c3tt4trOxeH Xegodu s olouoe aog 'softosx xegodu s erOU
-oe urursdmed uxauarc o rnherudo$xn eHeusertEedu
'y1 agodu e -
o/oZg '9g-y-1
gt'l'
axxAond eg
agodu a - o/ogL:tlrlvr tsg HlooHMd suegds$u
e enehorovadcoc xegodu xnago s suuel.en P33ew beHsoHco 'o/o9z'9lanuseft
-oo u emsHan eeed ndr s erouoe oloxeJ. Buof y1 agodu A'ohLg'gL aelsahltuor
s mx$t g !-0
t nodsnEed elouo€ <otouu{dx>
y{efihnueH rcrartendel)|edex sorcosx
xrquexau egodg 'n>rvt gl reelnrcoU €olSosx xegodu s elouoe s:roHuIdy
I
'7 6t07
exJ nu
'
|(|Heu€e.|:)Uadu oHbnruJeH aUJ 'soroosx
(XI) xfitn,$€r
et
aE
HHon|l
e
n docp
H 14
ythhBnhoJce a|qHctuedaHyr hl
l,l
(gg-]J) xrquexsu xegodu
s erouoE hrlceh xtqHquEdeHt4t\t erdex eHsvasudu gr'l-Ll'L xe)tH^oyd eH
'esEl.:rog olot{ht4uoEd |cuud
-{uuar n uHdog 'rndnuolquex
roraruafeduced raneilraSqu{c nnru{df c xex
-rcodc e orouoe sor3osx xtsuexeu agodu g 'wo.r-nduuorquex c rgr{druhocce erou
-oE o/oZL'OL exVtsdou
eH
y1 agodu g'0/o6l'6?16'99 :ladrau eH oHHe$ielnflrraadu
'nUrSsu{c eu rcrrVoxyrdu 'sol.cosx xtquexsu yt xntnr{reJ. godu
eu xrsuuerogedeH
'nrherouS xeredrsahsol s erouoe olouxeuuedrg EuhetahoyJp
0'00,
0'00t
Lg'6V
tv'ov
BeHsoHoO
r,rl4herou(p
oro{4
xeFosx g
el,'0
e9'0
|,9'0
rnldog
zL'ol
6r',
l.fiohuo)lquex
zt'L
6L'6'
|cvhd uual
Il.,|HOUeJ
t6'08
90'e
rudrg
|qIBUm a|cAaUOU
LZ'0
eHl.'luJ-eVoruo
tt'0
tl'9
hdes)l
Hoo
z0'9
Xl.
9e-)|r
% 'ogodu s Erouoe buou bE€o"cey\l
Erouoe
n
souedaHum euu^dr'tredaxuyrl
uhpuhocce arsusuedaHn
y1
- LZ', ennuge !
cwol
Download