Uploaded by Aziza Farxodova

Farhodova Aziza.KURS ISHI

advertisement
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
PSIXOLOGIYA KAFEDRASI
5210203 – AMALIY PSIXOLOGIYA TA’LIM YO‘NALISHI
“UMUMIY PSIXOLOGIYA” FANIDAN
“DIQQAT HAQIDA TUSHUNCHA” MAVZUSIDAGI
Bajaruvchi: 2-bosqich talabasi Farhodova Aziza
Ilmiy rahbar: Kafedra dotsenti O.R.Avezov
Kurs ishi psixologiya kafedrasida bajarildi.
Kafedra mudiri
A.M.Nazarov
Kurs ishi himoya qilingan sana ___________ Kurs ishi bahosi ____________
Komissiya raisi:
_________________________
A’zolari:
_________________________
_________________________
_________________________
Buxoro 2022
1
REJA:
KIRISH:
I BOB DIQQAT HAQIDA TUSHUNCHA VA DIQQATNING
NERV-FIZIOLOGIK ASOSLARI
1.1. DIQQAT HAQIDA TUSHUNCHA
1.2. DIQQATNING NERV-FIZIOLOGIK ASOSLARI
II-BOB DIQQAT JARAYONLARI, DIQQATNING
XUSUSIYATLARI
2.1. DIQQAT TURLARI VA IXTIYORSIZ DIQQAT, IXTIYORIY
DIQQAT
2.2. DIQQATNING XUSUSIYATLARINI O’RGANISH
2
KIRISH
Diqqat deb ongimizni bir nuqtaga to’plab, ma’lum narsa va hodisalarga faol
yo’naltirilishiga aytiladi. Diqqat sezish jarayonida, idrok qilishda, xotira, hayol va
tafakkur jarayonlarida har doim ishtirok etadi. Demak, diqqat barcha aks ettirish
jarayonlarimizning doimiy yo’ldoshidir.
Diqqat
inson
faoliyatining
barcha
turlarini
muvaffaqiyatli
amalga
oshirishning va ularni samaradorligini ta’minlovchi muhim shartlardan biridir.
Kishi faoliyati qanchalik murakkab, serzahmat, davomiylik jihatdan uzoq
muddatli, mas’uliyat hissini taqozo qilsa, u diqqatga shunchalik yuksak shartlar va
talablar qo’yadi.
Psixologiya fanida diqqatga har xil ta’rif beriladi, uni yoritishda psixologlar
turli nazariyaga asoslanib yondashadilar. Diqqat deb ongni bir nuqtaga to’plab,
muayyan bir ob’yektga aktiv (faol) qaratilishi aytiladi (P.I.Ivanov). P.I.Ivanovning
fikricha, biz faoliyatimiz jarayonida idrok va tasavvur qiladigan har bir narsa, har
bir hodisa, o’zimiz qilgan ishimiz, o’y va fikrlarimiz diqqatning ob’yekti bo’la
oladi.
Ushbu kurs ishida biz “Diqqat haqida tushuncha” mavzusini tadqiq etar
ekanmiz avvalo buning metadologik asosini tuzishimiz zarur.
Kurs ishining obyekti: Diqqat va uning xususiyatlarini o’rganish uchun
shaxs.
Kurs ishining predmeti: Diqqatning ko’lami barqarorligi, hajmini
o’lchashdagi ilmiy-tadqiqot metodlari.
Kurs ishining maqsadi: Diqqatning barcha xususiyatlarini o’rganib uni
rivojlantirish usullarini targ’ib qilish
Kurs ishining vazifasi: Talabalarga diqqat haqida umumiy tushuncha berish
va diqqatni rivojlantiruvchi metodlar bilan tanishtirish.
Kurs
ishining
ilmiyligi
va
ahamiyati:
Diqqatning
xarakterli
xusususiyatlarini tadqiq qilish, diqqatning buzilish jarayonlarini tahlil qilish
3
I BOB DIQQAT HAQIDA TUSHUNCHA VA DIQQATNING
NERV-FIZIOLOGIK ASOSLARI
1.1. DIQQAT HAQIDA TUSHUNCHA
Odamga har bir daqiqada atrof-muhitdan juda ko‘p narsa va hodisalar ta’sir
etib turadi. Lekin odamga ta’sir etayotgan bu narsa va hodisalarning hammasi bir
xil aniqlikda aks ettirilmaydi. Ulardan ayrimlari aniq yakkol aks ettirilsa, boshqa
birlari shunchaki juda xira aks ettiriladi, yoki umuman aks ettirilmaydi. Bu esa ana
shu odamga ta’sir etayotgan narsalarga diqqatning qay darajada karatishiga
bog’likdir. Demak, diqqatimiz qaratilgan narsa va hodisalar aniq va to‘la aks
ettiriladi.
Ongning biror-bir predmet, hodisa yoki faoliyatiga qaratilishi hamda
to‘planishi diqqat deyiladi. Agar inson diqqat-e’tiborini o‘zi idrok etayotgan
narsaga yoki bajarayotgan ishiga qarata olmas ekan, unda hech bir psixik jarayon
maqsadga yo‘naltirilgan va unumli bo‘la olmaydi. Ba’zan biron-bir predmetga
qarab tursak ham uni ko‘rmasligimiz mumkin yoki u narsa ko‘zimizga g‘ira-shira
ko‘rinib qolishi mumkin. O‘z fikrlari bilan band odam yaqin atrofdagilar gaplarini
mutlaqo eshitmaydi. Agar diqqatimiz biror-bir narsaga qaratilgan bo‘lsa, biz
og‘riqni sezmasligimiz mumkin. Agar shu narsaga, predmetga butun diqqat-e’tibor
bilan qaralsa, shu predmetning miridan-sirigacha bilib olishimiz mumkin. Diqqat
subyektning atrof-muhitda muvaffaqiyatli ish ko‘rishiga imkon yaratadi va tashqi
olamning inson psixikasida to‘laroq hamda ravshanroq aks etishini ta’minlaydi.
Bironbir predmetga diqqat-e’tibor bilan munosabatda bo‘linganda, bu predmet
ongimizning markazidan o‘rin egallaydi, boshqa barcha narsalar esa shu chog‘da
kuchsiz, noaniq idrok qilinadi. Bunda diqqatimizning yo‘nalishi o‘zgarib turishi
mumkin. Masalan: kitob o‘qiyotgan shaxsga xona bo‘ylab radiodan taralayotgan
kuy e’tiborsiz bo‘lishi mumkin. Lekin radiodagi futbol sharhi uning diqqatini
tortishi mumkin. Diqqat odatda mimikada, tashqi qiyofada, xatti-harakatda
ifodalanadi. Ammo, ba’zi paytda o‘quvchi diqqat bilan o‘qituvchi so‘zlarini
tinglayotganga o‘xshaydi, lekin uning fikri-xayoli sinfda yuz berayotgan voqea4
hodisalardan ancha olislarda daydib yuradi.Diqqat shunday muhim bir psixik
jarayonki, u odamning barcha faoliyatlarida ishtirok etadi. Eng sodda faoliyatda
ham (masalan, ninaga ip o‘tkazishdan tortib), eng murakkab faoliyatni ham
(o‘qish, yozish kabi) diqqatning ishtirokisiz bajarish mutlaqo mumkin emas.
Shuning uchun diqqatning inson hayotidagi roli benihoya kattadir. Mashhur rus
pedagoglaridan K.D.Ushinskiy diqqatning inson hayotidagi ahamiyati haqida
gapirib, bunday degan edi: “ Diqqat ruhiy hayotimizning shunday yagona bir
eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o‘tib
kiradi”. Haqiqatdan ham, diqqat eshigidan tashqarida qolgan narsa ongimizga
borib yetmaydi. Diqqatning bilish jarayonidagi ahamiyatini alohida ta’kidlab o‘tish
lozimdir. Diqqat sezish, idrok qilish, xotira, xayol va tafakkur jarayonlarida har
vaqt ishtirok etadi. Demak, diqqat barcha aks ettirish jarayonining doimiy
yo‘ldoshidir. Diqqat barcha psixik jarayonlarda ishtirok etsa ham, lekin diqqatning
yolg‘iz o‘zi hech narsani aks ettira olmaydi. Odam biron narsaga zo‘r diqqat bilan
kirishgan paytda uning tashqi qiyofasida, masalan, ko‘z qarashida, ish
harakatlarida ayrim o‘zgarishlar yuzaga keladi. Diqqatning ana shu tashqi
alomatlariga qarab odam ayni chog‘da diqqatini biror narsaga qaratayotganini yoki
qaratmayot ganini aniqlash qiyin emas. Masalan, diqqatimiz biron narsaga jiddiy
qaratilgan paytda barcha ortiqcha harakatlar to‘xtalib organizm qimirlamay qoladi
va hatto nafas olishda ham o‘zgarish ro‘y beradi. Bunday holatda nafas olish
ba’zan susayib, ba’zan chuqurlashib turadi.
Shaxsning ayni chog’dagi psixik faoliyati, ya’ni ehtiyojlarining yig’indisi
shu damda ustunlik qilayotgan motiv tomon qaratilgan bo`ladi. Odamga juda ko‘p
tashqi qo‘zg’ovchilar ta’sir qilib turadi, odamda har xil turli, bir qancha
ehtiyojlarga mos keladigan tashqi qo‘zg’alish shaxs uchun har xil ahamiyatga ega
bo`lgan mayllar bilan tashqi qo‘zg’atuvchilarning o‘zaro munosabati psixik
faoliyatning tanlovchilik tabiatida ifodalanadi. Ma’lum ob’ektni muqarrar tanlay
olish diqqatning ishtiroqi bilan amalga oshadi.
5
Diqqat psixik faoliyatning yo‘naltirilishi va shaxs uchun ma’lum ahamiyatga
ega bo‘lgan obyekt ustida to‘planishidan iborat bilish jarayonidir. Yo‘naltirilish
deganda, psixik faoliyatning tanlovchilik tabiati, obyektni ixtiyoriy va beixtiyoriy
tanlash tushuniladi. O‘quvchi maktabda o‘qituvchi gapirayotgan gaplarni eshitib
o‘tirganda, u mana shu eshitib o‘tirish faoliyatini ongli ravishda tanlab olgan,
uning diqqati ongli ravishda qo‘zg’algan, shu maqsadga bo‘ysundirilgan bo‘ladi.
O‘quvchining
biron
boshqa
narsaga
chalg’imasdan
o‘quv
materialining
mazmuniga zehn qo‘yib o‘tirishida uning psixik faoliyatining yo‘nalishi
ifodalanadi.
Psixik faoliyatning yo‘naltirilishi deganda ana shu faoliyatning tanlashgina
tushunilib kelmay, balki ana shu tanlanganni saqlab va qo‘llab-quvvatlash
tushuniladi. O‘quvchilar diqqatini jalb qilish qiyinligini har qanday pedagog biladi.
Buning uchun maxsus pedagogik usullardan foydalanish zarur bo‘ladi. Diqqatda
psixik faoliyatning yo‘naltirilishi bilan birga uning to‘planishi mazkur faoliyatga
hech qanday aloqasi bo‘lmagan boshqa narsalardek, hamma faoliyatdan diqqatni
chalg’itish demakdir. Diqqatning bir joyga to‘planishi deganda mazkur faoliyatga
butunlay berilish, unga ozmi – ko‘pmi chuqur e’tibor berish tushuniladi. Qandaydir
bir suratli kitobni tez ko‘rib chiqish maqsadida uni varaqlab chiqish mumkin.
Bunday holda diqqatning to‘planishi kuchli bo‘lmaydi. Birorta qiyinroq kitobni
undagi har bir bayon qilingan fikrni tushunib olishga intilib va undagi murakkab
masalani boshidan oxirigacha tushunib olish har tomonlama o‘zaro munosabatlarni
qarab chiqish maqsadida o‘qish mumkin. Bu holatdagi diqqatning to‘planishi juda
kuchli bo`ladi. Masalan: Uyga topshiriq berilgan inshoni yozib o‘tirgan o‘quvchi
ba’zan uyda boshqalarning gapini, radioning ovozini eshitmaydi. Unda diqqatniing
to‘planishi kuchli bo‘ladi.
Diqqatning buzilishi. Diqqatning salbiy jihatlaridan biri parishonxotirlikdir.
Parishonxotirlik bu diqqatning kеrak bo‘lganida boshqa obyеktga tеz
ko‘chmasligidir. Parishonxotirlik holatida odamning ongi muayyan yo‘nalishga
6
ega bo‘lmaydi, balki bir predmetdan boshqasiga ko‘chib turadi, ya’ni tarqoq
bo‘ladi.
Pari shonxotirlikni 2 xil ma’noda qo‘llash mumkin:
1. Diqqat umumiy barqarorlikning natijasidir. Ixtiyoriy diqqatning sustligi,
noto‘g‘ri tarbiya (bolani erkalatib yuborish, jazolanmasdan qolishi va h.k.) shakli
bo‘lishi mumkin. Bu kichik yoshdagi bolalarga xos bo‘lib nerv sistemasining zaif
lashuvi yoki qattiq toliqish, qoniqib uxlamaslik va shu kabilar natijasidir. Katta
yoshdagi kishilarda ham parishonxo tirlikning bu xili yuz be rishi mumkin. Qunt
bilan ishlashga odatlanmagan odamda ham bu xildagi parishonxotirlik paydo
bo‘ladi.
2. Kishi diqqati biron narsa bilan band bo‘lib boshqa narsani sezmagan
paytda sodir bo‘ladigan parishonxotirlik. Bu ko‘proq yozuv chilarda, olimlarda
uchraydi. Masalan, yozuvchi o‘z fikriga astoydil bеrilganligi sababli atrofidagi
narsalarni, hatto yonidagi odam unga murojaat qilayotganini ham sеzmaydi.
Ta’lim jarayonini puxta uyushtirish bolalar diqqatini shakllantirish ning
muhim shartidir. Diqqat ta’limning muvaffaqiyatli shartlaridan biri bo‘lgani uchun
ham uni shakllantirish shu jarayonning o‘zida yuz bera di. Bolalar diqqatining jalb
etilishi tarbiyachi nutqining xususiyatlariga, uning aniqligi, ifodaliligi, sur’ati,
intonatsiyasi va boshqalarga bog‘liqdir. Ovozning me’yordagi baland-pastligi,
mashg‘ulot davomida mazmunga qarab o‘zgarib turishi diqqatning bir narsaga
qaratilishiga yordam beradi. Baland ovoz tinglovchilarni zo‘riqtirgani kabi o‘ta
ohista nutq ham bolalarni toliqtiradi.Diqqatni jalb etishda ko‘rgazmali va texnik
vositalarni qo‘llash (rasmlar, tabiiy va mum nusxalar, jadvallar, texnika vositalari,
slayd-shou va h.k.) katta ahamiyat kasb etadi. Bir xildagi ijodiy bo‘lmagan ish
diqqatning to‘planishini susaytiradi, barqarorligini pasaytiradi. Mashg‘ulotlarni
to‘g‘ri tashkil etish, zarur shart-sharoitlar mavjudligi barqaror diqqatni saqlaydi,
sinchkovlik va ziy raklik odatlarini hosil qiladi. Jonli, jadal suratli mashg‘ulotlar
diqqatni yaxshiroq safarbar etadi. Haddan ziyod tez sur’at chog‘ida, shoshish
7
oqibatida «diqqatning noto‘g‘ri jalb etilishi» sodir bo‘ladi, sekin sur’atlar bolani
chalg‘itadi. Bolalar diqqatini barqaror saqlashda tarbiyachining izchil va muntazam
talabchanligi muhim rol o‘ynaydi.Diqqatni ma’lum obyektga yo‘naltirishda
ko‘rishga nisbatan eshitish qiyinchilik tug‘diradi. Bolalar diqqatining yosh va
individual xususiyatlarini hisobga olish ta’lim-tarbiya jarayonini muvaffaqiyatli
amalga oshirishning muhim shartidir. Masalan, diqqatni yetarli darajada obyektga
to‘play olmaslik aqliy faoliyatning yetarli emasligiga, o‘qish faoliyatida ko‘nikma,
malakalarning shakllanmaganligiga bola irodasi ning kuchsizligi sabab bo‘ladi.
Tashqi belgilar – yuz ko‘rinishining o‘zgacha ifodasi, ni gohning qaratilganligi,
gavdaning biroz oldinga intilganligi, peshona salgina tirishgan, lablar birbiriga
yopishganligiga qarab bola diqqatining yo‘nalganlik va to‘planganligini aniq lash
mumkin. Bolaning mashg‘ulotga nis batan loqaydligini ham tashqi ko‘rinishiga
qarab ahiqlash mumkin. Ba’zan bola tarbiyachi nazarida chalg‘igan bo‘lib tuyilsa
ham, lekin savollarga erkin javob berishi mumkin.
1.2. DIQQATNING NERV-FIZIOLOGIK ASOSLARI
8
Diqqatning fiziologik asoslarini tushuntirib berishda buyuk rus fiziologlari
I.P.Pavlov va A.A.Uxtomskiylarning olib borgan ilmiy kashfiyotlari muhim
ahamiyat kasb etadi.
Oliy nerv faoliyatining alohida reaksiyalari bo’lmish orientir reflekslar
to’g’risidagi I.P.Pavlov ilgari surgan ilmiy taxmin (gipoteza) psixologiya fani
uchun muhim hissa bo’lib qo’shildi, chunki “bu nima” refleksisiz diqqatning
tabiatini ochish mutlaqo mumkin bo’lmas edi.
I.P.Pavlovning “bu nima” refleksi haqidagi g’oyasi ixtiyorsiz diqqatning
g’ayri tabiiy (reflektiv) xususiyatini ochib berish uchun xizmat qildi.
I.P.Pavlovning fikricha, biz paydo bo’layotgan siymoga nigohimizni qaratamiz,
eshitilgan tovushga quloq solamiz, dimoqimizga urilgan hidni zo’r berib yutamiz.
Lekin ushbu mulohazalar refleks mohiyatini ilmiy jihatdan ochib berish
imkoniyatiga ega emas, vaholanki uning negizini asoslash uchun bir talay omillarni
keltirish zarur. Ye.N.Sokolov, A.R.Luriya, P.Ya.Galperin, Ye.I.Boyko va
boshqalarning hozirgi zamon ma’lumotlariga suyanib mulohaza yuritilganda,
I.P.Pavlovning orientir reflekslari juda murakkab jarayondir.
Aslini olib qaraganda, orientir kompleksiga tashqi xatti-sharakatlar,
ko’zlarning
va
boshning
qo’zqatuvchi
tomonga
burilishi,
muayyan
analizatorlarning sezuvchanligi, modda almashinuvi, nafas olish, yurak urish va
qon aylanish sharakati, teri-galvanik reaksiyalari, vegetativ nerv tizimsi xususiyati
va miyaning elektr faolligi o’zgarishi kabi son-sanoqsiz jarayonlar kiradi.
I.P.Pavlov va A.A.Uxtomskiylarning ta’limotlariga binoan diqqatning
holatlari, sifatlari, xususiyatlari, birinchidan, qo’zg’alish va tormozlanish
jarayonlarining o’zaro birgalikdagi harakati bilan, ikkinchidan, miya strukturasida
hukm suruvchi qo’zg’aluvchanlik bilan uyg’unlikka egadir. I.P.Pavlovning
taxminiga ko’ra, vaqtning har bir lahzasida miya qobig’ida qo’zg’alish uchun
ancha qulay (senzitiv) va maqbul sharoitga ega ekanligi bilan ajralib turuvchi u
yoki bu qism hukm suradi. Alohida ajratib ko’rsatiladigan mazkur qism nerv
9
jarayonlarining induksiyasi qonuniyatiga binoan vujudga keladi. Bosh miya
qobiqining biron bir qismida to’plangan (markazlashgan) nerv jarayonlari
induksiya qonuniga muvofiq boshqa uchastkalarni tormozlanishga olib keladi.
qo’zg’alishning eng optimal markazida yangi shartli reflekslar vujudga keladi,
differensiallash esa muvaffaqiyatli amalga oshadi. qo’zg’alishning optimal
o’chog’i o’zgaruvchanlik xususiyatiga ega. Bu holatni chuqurroq dalillash uchun
I.P.Pavlovning ushbu fikrini keltirib o’tish joizdir: “Agar bosh suyak kosasi orqali
ko’rish mumkin bo’lganda edi va agar eng optimal qo’zqaladigan katta yarim
sharlar o’rni yoritilganda bormi, bu holda biz fikrlaydigan ongli odamda uning
katta yarim sharlari bo’ylab doimo o’zgarib turadigan, shakli va kattaligi g’alati
ko’rinishga ega bo’lgan hamda yarim sharlarning qolgan barcha bo’shlig’ida
ko’proq yoki ozroq darajadagi soya bilan o’ralgan och rangli dog’ning u yoqdan bu
yoqqa qay tarzda ko’chib yurishini ko’rgan bo’lardik”.
I.P.Pavlov ta’kidlab o’tgan och rangli “dog‘” optimal qo’zg’alish o’chog’i
markaziga mos keladi, uning harakati to’g’risidagi fikr esa diqqatning
intensivligini
ta'minlashning
fiziologik
omili
hisoblanadi.
I.P.Pavlovning
qo’zqalish markazining bosh miya po’sti bo’ylab harakat qilish yuzasidan ilgari
surgan g’oyalari, gipotezalari va bashoratlari keyinchalik N.M.Livanovning
eksperimental tadqiqotlari materiallari bilan to’la isbotlandi.
Diqqatning fiziologik asosini tushunib yetishda A.A.Uxtomskiyning ilmiy
ishlari katta ashamiyatga egadir.
Muallif diqqatning fiziologik mexanizmlari to’g’risida tadqiqot o’tkazib
dominanta prinsipini kashf qiladi. A.A.Uxtomskiyning nuqtai nazaricha, miya
po’stida qo’zg’alishning ustun va hukmronlik qiluvchi markazi hukm suradi.
Olimning dominantaga baho berishga ko’ra, u yuksak darajadagi qo’zg’alish
markazi konstellyasiyasi (muayyan holati) dir. Dominantaning hukmronlik
xususiyati bundan iboratki, u qo’zg’alishning yangi vujudga kelayotgan
markazlarining faoliyatini cheklash bilan qanoat hosil qilmasdan, balki zaif
qo’zg’atuvchilarni o’ziga tortadi va ana shu yo’l bilan ularning hisobiga kuchayadi,
10
muayyan darajada ustunlikka erishadi. A.A.Uxtomskiyning fikricha, dominanta
qo’zg’alishning barqaror markazidir. Shuning uchun dominanta tushunchasi
diqqatning harakatlantiruvchi mexanizmini ilmiy jihatdan dalillash uchun xizmat
qilishi turgan gap.
A.A.Uxtomskiyning ta'rifiga binoan, dominanta- bu bir davrning o’zida ana
shu markazda yuz beradigan reaksiyalar xususiyatini belgilab berishga qodir
hukmron qo’zqalish o’chog’idir. Uning fikricha, dominantalar vujudga kelgan
paytda bosh qo’zg’alish o’choqlari, ya’ni “subdominantalari” nisbatan kuchsiz
qo’zqalish o’choqlari mutlaqo yo’qolib ketmaydi, balki ular o’zaro qo’shilib,
dominanta bilan kurasha boshlaydilar. Mazkur qo’zg’alish o’choqlarining o’zaro
kurashishi natijasida subdominanta dominantaga aylanishi yoki oldingi dominanta
esa subdominanta bilan o’rin almashishi mumkin hukmron qo’zg’alish o’chog’i
hisoblangan dominanta diqqatining muayyan obyektga yo’naltirishi, to’planishi,
mustashkamlanishi, barqarorlashning fiziologik asosidir.
Diqqatning fiziologik asoslari. Miya po‘stlog‘ida diqqatning ko‘chib
yurishi xuddi katta yarimsharlar po‘stlog‘idagi ikki jarayon qo‘zg‘alish va
tormozlanish jarayonini eslatadi. Agar odamning diqqati biron-bir narsaga
qaratilsa, demak bu ham unda, miya po‘slog‘ida qo‘zg‘alish o‘chog‘i maydonga
kelganidan dalolat beradi. Bu paytda miyaning boshqa uchastkalari tormozlangan
holatda bo‘ladi. Shu sababli odam ishga qattiq berilib ketganda boshqa narsani
payqamasligi mumkin. I.P.Pavlov aytganidek, katta yarimsharlarning optimal
qo‘zg‘alish sodir bo‘lib turgan uchastkasida yangi shartli bog‘lanishlar osonlik
bilan yuzaga keladi. Ayni chog‘da miyadagi boshqa uchastkalarning faoliyati esa
odamning odatda ongsiz, avtomatlashgan deb ataluvchi faoliyati bilan bog‘liq
bo‘ladi. Diqqatning paydo bo‘lishida oriyentirovka refleksi katta rol o‘ynaydi. Bu
refleks
organizmning
tevarak-atrofdagi
har
qanday
o‘zgarishiga
tug‘ma
reaksiyadan iboratdir. Bu refleks odamlarda ham, hayvonlarda ham bor. Xona
ichidagi eshitilayotgan tovushga odam ham, mushuk ham qaraydi. Dars paytida
sinf eshigining taqillashi. Bu refleksni Pavlov obrazli qilib «Bu nima?» deb ataydi.
11
Diqqatning fiziologik asosi hisoblanmish oriyentirovka refleksining paydo
bo‘lishiga retikular formatsiya, analizatorlar (sezgi organlari) shart-sharoit
yaratadi. Boshqacha qilib aytganda, har daqiqada organizmda turli narsalarning
ta’siridan hosil bo‘lgan qo‘zg‘alishlarga nisbatan oriyentirovka yoki tekshirish
refleksini hosil qilgan narsaning ta’siridan yuzaga kelgan qo‘zg‘alish kuchli
bo‘ladi. Demak, oriyentirovka refleksi ayni chog‘da kuchli (ya’ni optimal)
qo‘zg‘alish manbaini keltiradi. Bosh miya yarimsharlarining po‘stida yuzaga
keladigan kuchli, ya’ni optimal qo‘zg‘alish manbai uzoqroq saqlanib turadigan,
mustahkam qo‘zg‘alish bo‘ladi. Optimal qo‘zg‘alish manbai hosil bo‘lganda
induksiya qonuniga ko‘ra, bosh miya po‘stining boshqa joylarida tormozlanish
vujudga keladi. Natijada optimal qo‘zg‘alish manbaining roli yana ham ortib
ketadi. Ana shu nuqtayi nazardan akademik I.P.Pavlov diqqatning fiziologik
asosini bosh miya po‘sti qismidagi optimal qo‘zg‘alish manbai tashkil qiladi, deb
juda to‘g‘ri aytgan. «Miya yarimsharlarining optimal qo‘zg‘alishga ega bo‘lgan
qismida,– deydi I.P. Pavlov, – yangi shartli reflekslar yengillik bilan hosil bo‘ladi.
Shunday qilib, optimal qo‘zg‘alishga ega bo‘lgan joyni ayni chog‘da bosh miya
yarimsharlarining ijodga layoqatli qismi desa bo‘ladi. Miya yarimsharlarining sust
qo‘zg‘algan boshqa qismlari bunday xususiyatga qobil emas. Ularning ayni
chog‘dagi funksiyasi, juda nari borganda, tegishli qo‘zg‘ovchilar asosida ilgari
hosil qilingan reflekslarni bir tartibda qayta tiklashdan iboratdir». A.A.Uxtomskiy
tomonidan ilgari surilgan dominantalik prinsipi ham diqqatning fiziologik
asoslarini aniqlash uchun katta ahamiyatga ega. Dominantalik prinsipiga muvofiq
miyada qo‘zg‘alishning har doim ustun turadigan hukmron o‘chog‘i ayni shu
damda miyaga ta’sir etib, unda yuzaga kеlayotgan hamma qo‘zg‘alishlarni
qandaydir ravishda o‘ziga tortib oladi va buning natijasida boshqa qo‘zg‘alishlarga
nisbatan uning hukmronligi yanada oshadi. Odatda dominanta subdominantaga,
subdominanta esa dominantaga o‘tib turadi. Bu esa diqqatning bir narsadan
ikkinchi narsaga ko‘chib turishining nеrv-fiziologik mеxanizmini tashkil etadi.
Ko‘rinib turibdiki, I.P.Pavlov bilan A.A.Uxtomskiy ta’limotlari bir-biriga qaramaqarshi emas, balki mazmun jihatidan o‘xshashdir. Demak, oriyentirovka yoki
12
tekshirish refleksi miya yarimsharlarining po‘stlog‘ida optimal qo‘zg‘alishni
yuzaga keltiruvchi omillardan biridir. Oriyentirovka refleksi esa odam uchun
hayotiy muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, ya’ni odamning ehtiyojlari va qiziqishlari
bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan narsalar ning ta’siri tufayli yuzaga keladi. Bu
refleksini yuzaga keltirishda bevosita qo‘zg‘atuvchilardan tashqari so‘zning,
nutqning ham roli g‘oyat kattadir. Bolalarning diqqati katta odamlar tomonidan
aytilgan so‘zlar orqali jalb qilinadi. Demak, optimal qo‘zg‘alish manbaini so‘zlar
orqali ta’sir etib ham yuzaga keltirish mumkin.
13
I-BOB XULOSA
Shunday qilib, diqqatning
fiziologik asoslari to‘g’risida mulohaza
yuritilganda fan olamida ikkita ta'limotning mohiyatiga to’xtaladi. Ushbu
ta’limotlarning birinchisi (I.P.Pavlov qalamiga mansub) diqqatning fiziologik asosi
qo’zqalish jarayonining bosh miya yarim sharlar qobiqining ayrim uchastkalarida
to’planishi natijasida optimal qo’zg’alish o’chog’ining hosil bo’lishi va ayni vaqtda
manfiy induksiya qonuniga binoan miya qobiqidagi boshqa nerv markazlarining
ma’lum darajadagi tormozlanishidir. Ikkinchisi esa A.A.Uxtomskiyning dominanta
nazariyasining
talqinidan
iboratdir.
Chunki
dominanta
muayyan
nerv
uchastkasidagi kuchli qo’zg’aluvchanlik qobiliyatiga ega bo’lgan qo’zg’alish
markazidir. Dominanta mavjudligida undan boshqa nerv markazlari tormozlangan
bo’ladi. U markaziy nerv tizimsiga kelgan har qanday qo’zg’alish, impulslarni
qabul qilib, ularga tegishli javob qaytaradi-da, shu tariqa boshqa markazlarni
tormozlash
evaziga
o’z
faoliyatini
yana
kuchaytiradi.
Hozirgi
zamon
psixofiziologiya fanida miyaning spesifik bo’lmagan tizimiga oid turli tuzilishidagi
diqqat
holatlarining
retikulyar
formatsiya,
talamuz,
gipotalamuz
va
gippokamplarga aloqasi haqida anatomik, fiziologik va klinik ma’lumotlar
mavjuddir. Ular to‘g’risidagi mulohazalar keyingi sahifalarda beriladi.
14
II-BOB DIQQAT JARAYONLARI, DIQQATNING
XUSUSIYATLARI
2.1. DIQQAT TURLARI VA IXTIYORSIZ DIQQAT, IXTIYORIY
DIQQAT
Kishi faoliyatida diqqat bir necha turlarga bo’linadi:
1. Ixtiyorsiz diqqat;
2. Ixtiyoriy diqqat;
3. Muvofiqlashtirilgan ixtiyoriy diqqatlarga bo’linadi.
Biz diqqatni qaratishni maqsad qilib qo’ymagan paytimizda psixik
faoliyatning yo’naltirishi va to’planishi ixtiyorsiz xarakterga ega bo’lishi mumkin.
Bunday
hollarda
faoliyatning
maroqliligi,
qiziqarli
yoki
kutilmaganda
favqulotdaligi bilan odamni o’z – o’ziga jalb eta oladi. Odam o’ziga ta’sir
qilayotgan narsalarga, hodisalarga, bajarayotgan faoliyatiga beixtiyor berilib
ketadi. Masalan: biror ishni bajarayotgan odam radioda yoqimli kuy yoki ashulani
eshitib qolsa yoki e’lonni eshitsa u beixtiyoriy qilayotgan ishini tashlab radioga
quloq soladi. Biroq biz ko’zlagan maqsad va qabul qilingan qaror tufayli ma’lum
bir ishni bajarish lozimligini bilar ekanmiz, bunday holda diqqatning yo’nalishi va
to’planishi ixtiyoriy tabiatga ega bo’lishi mumkin. Biz bunday paytda diqqatimizni
bajarayotgan ishimizga qaratishni maqsad qilib qo’yamiz. Masalan: maktab
o’quvchisi berilgan topshiriqni ongli ravishda bajarishini ixtiyoriy tabiatga ega deb
bilamiz. Ba’zan esa tamoman boshqa bir narsa jalb qiladi? Bu o’rinda biz odatda
diqqatni jalb qilish xususida bir - biri bilan zich bog’lanib ketgan murakkab
sabablarga egamiz. Bu sabablarni tahlil qilish maqsadida biz ularni shartli suratda
turli toifalarga bo’lamiz. Bunda qozg’atuvchining absolyut kuchidan ko’ra, nisbiy
kuchi muhimroq rol o’ynaydi.
15
Qo’zg’atuvchining to’xtatib ta’sir qilishi muhim ahamiyatga egadir. Bizga
doim ta’sir qilib turuvchi yorug’likka qaraganda ma’lum vaqt oralig’ida yonib uchib turuvchi yorug’lik diqqatimizni o’ziga tezroq jalb qiladi. Xuddi shuningdek
qo’zg’atuvchining to‘xtashi ham diqqatimizni jalb qiladi. Masalan: o’quvchi bir xil
shovqinda dars tayyorlayotgan bo’lsa (ventilyator shovqinida), shovkinni
payqamaydi, agar shovqin to’xtasa u darhol sezadi. Qo’zg’atuvchining tashqi
xarakterimizga bog’liq bo’lgan diqqatni deyarli majburiy diqqat deb hisoblashimiz
mumkin. Pedagogik amaliyot, albatta diqqatni tug’diruvchan mana shu toifadagi
sabablar bilan hisoblashmog’i lozim. O’qituvchi o’quvchilar diqqatini jalb qilish
uchun ba’zan kattiqroq gapirishi yoki ovozni pasaytirib gapirishi mumkin. Lekin
bunday usullar maktabda diqqatni hal qilish masalasini hech qachon oxirigacha hal
qilib bermaydi. Bu usuldan so`ng va ular bilan birga o’quvchilar diqqatini jalb
qilishning boshqa usullaridan foydalanmog’i lozim.
Ixtiyoriy diqqatni yuzaga keltiruvchi ikkinchi toifa sabablariga tashqi
qo’zg’atuvchilarning odamning ichki holatiga va avvalo odamda mavjud bo’lgan
ehtiyojlarga mos kelishi kiradi. Masalan: qornimiz och paytida biror mazali hid
beixtiyor diqqatimizni o’ziga jalb etadi. Agar qornimiz to’q bo’lsa, bu hidni
payqamasligimiz ham mumkin. Bu toifadagi sabablarga maroqlilik hamda
jozibadorlik kiradi. Agar o’qituvchining gapirayotgan gapi har xil hissiyotlarni
tug’diruvchi
tasavvurlarni
almashtirib
tursa,
o’quvchilarning
diqqatlari
susaymaydi. Bunday diqqatni emotsional diqqat deb atashimiz mumkin.
Diqqatni yuzaga keltiruvchi sabablarga yana ilgarigi tajribalarning ta’siri,
jumladan bilimlarning va tasavvurlarimizning ta’siri, hamda ko’pincha diqqatni
jalb qilishda ahamiyatga ega bo’lgan malaka va odatlarning ta’siri kiradi. Diqqatni
jalb qilishda inson shaxsi umumiy yo’nalishining va diqqatni yuzaga keltirishning
muhim sabablaridan biri bo’lgan qiziqishlarning ta’siri nihoyatda kattadir. Nimaiki
narsa bizga bevosita qiziqarli bo’lsa, diqqatimizni beixtiyor o’ziga jalb qiladi.
Bolaning ilk yoshida ham, maktab yoshidagi paytlarda ham diqqatni jalb qilish
uchun qiziqtirishning ta’siri ayniqsa kattadir. Qiziqishdan diqqatni jalb qilish
16
vositasi sifatida foydalanilar ekan, shuni esdan chiqarmaslik kerakki, qiziqish
bizning ilgarigi tajribamiz bilan bizdagi mavjud bilimlarga mustahkamlik bog’lab
olib borishimiz kerak. O’quv materiallarini maroqli bayon qilish izchillik va
tizimlilik bilan qo`shilib doimiy qiziqish hamda uzluksiz diqqatni ta`minlaydi.
Ixtiyoriy diqqat ixtiyorsiz diqqatdan shuning bilan farq qiladiki, u narsalarga qabul
qilingan qarorlar ta`siri va ongli suratda ko’zlangan maqsadlarimiz asosida
qaratiladi. Agar ixtiyorsiz diqqatda ish bizni o’ziga shunchaki jalb qilib olsa,
ixtiyoriy diqqatda biz ixtiyorimizni qaratish uchun esa o’z oldimizga qo’yamiz,
qiyinchiliklarni engib, diqqatni to’plash uchun kurashib va har qanday boshqa
narsalarga berilmaslik uchun iroda kuchini sarflab, diqqatimizni ongli suratda biror
ishga qaratamiz. Ixtiyoriy diqqatning o’ziga xos xususiyati mana shu maqsad
ko’zlashda, irodaviy zo’r berishda namoyon bo’ladi. Ixtiyoriy diqqat irodamizning
namoyon bo’lishidir. Qandaydir biror faoliyat bilan shug’ullanishga qaror qabul
qilar ekanmiz, diqqatimizni hatto ayni chog’da biz uchun qiziqarli bo’lmagan,
lekin shug’ullanishimiz lozim topgan narsalarga ongli suratda qaratamiz. Ixtiyoriy
diqqat ixtiyorsiz diqqatdan sifat jihatidan farq qiladi. Mehnat maqsadga muvofiq
faoliyatdir. Maqsad ko’zlash esa o’z tarkibiga diqqatni yo’naltirishni ham oladi.
Ixtiyoriy diqqat xuddi ixtiyorsiz diqqat kabi odamni qiziqishlari bilan mustahkam
bog’liqdir. Ixtiyoriy diqqatda qiziqishlar, asosan bevositalik xarakteriga ega
bo’ladi. Bunday qiziqishlar maqsad, ya’ni faoliyat natijalari bilan bog’liq bo’lgan
qiziqishlardir.
Ixtiyoriy diqqatdan tashqari diqqatning yana bitta to;rini qayd qilib o’tish
lozim, u ixtiyoriy diqqat kabi, maqsadga qaratilgan bo’lib, lekin irodaviy zo’r
berishni talab qilmaydi. Masalan: bir o’quvchi matematikadan qiyin misol
yechishga kirishdi, lekin uni yecha olmadi. U o’zicha eshikka qaraydi, uni-buni
eshitadi, beixtiyor nimalarnidir yozadi. Birdan misol yechishning yo’lini tushuna
boshlab misolni yechadi. O’quvchining ixtiyoriy diqqati muvofiqlashtirilgan
ixtiyoriy diqqatga aylanadi.
17
Muvofiqlashtirilgan ixtiyoriy diqqatni ixtiyorsiz diqqat bilan almashtirib
bo’lmaydi. Chunki muvofiqlashtirilgan ixtiyoriy diqqat ongli suratda ko’zlangan
maqsadlar bilan bog’liq bo’ladi va ongli qiziqishlar qo’llab turiladi. Ikkinchi
tomondan muvofiqlashtirilgan ixtiyoriy diqqat sof ixtiyoriy diqqatga o’xshamaydi,
chunki muvofiqlashtirilgan ixtiyoriy diqqat paytida irodaviy zo’r berish deyarli
bo’lmaydi. Shuning uchun diqqatning bu maxsus turi ixtiyorsiz diqqatga nisbatan
sifat jihatidan farq qiladi.
Diqqatning turlari. Ixtiyorsiz diqqat paydo bo‘lishida odam ko‘pincha
faqat irodaviy zo‘r berish u yoqda tursin, biron-bir narsani ko‘rishini, eshitishini va
shu kabilarni o‘ziga oldindan maqsad qilib qo‘ymaydi. Shuning uchun bu diqqat
maqsadsiz diqqat deyiladi. Ixtiyorsiz diqqatni sodir qiluvchi sabablar kuchli
qo‘zg‘atuvchilardir. Qo‘zg‘atuvchining nisbiy kuchi katta ahamiyatga ega.
Masalan: kuchli momaqaldiroq, o‘q ovozi, tundagi shitirlash. Odamning ichki
holati ixtiyorsiz diqqatning paydo bo‘lishida katta ahamiyatga ega. Masalan:
yoqimli taom hidi uxlab yotgan odamni ham uyg‘otib yuboradi.Ixtiyoriy
diqqatamalda biron-bir narsani idrok qilish yoki ish bajarish maqsadi, niyati paydo
bo‘lishi tufayli maydonga keladi. Masalan: biron-bir ishni bajarishga qiynalsak
ham, shuni bajarishga intilamiz. Ixtiyoriy diqqat mehnat mashaqqatlari natijasida
paydo bo‘ladi. Ixtiyoriy diqqat ixtiyorsiz diqqatga nisbatan uzoq vaqt davom
etadigan diqqat turi bo‘lib, u zo‘r bеrishni, ya’ni irodaviy kuch sarf qilishni talab
etadi. Ana shu jihatdan olganda ixtiyoriy diqqat bog‘cha yoshidagi bolalarda
xususan, kichik yoshdagi bog‘cha bolalarida hali yaxshi rivojlanmagan bo‘ladi.
Ixtiyoriy diqqatning nеrv-fiziologik asosida miya yarimsharla rining po‘stida
vujudga kеladigan
optimal
qo‘zg‘alish
manbai
bilan
ikkinchi
signallar
sistеmasining faoliyati yotadi. Ixtiyoriy diqqatning yuzaga kеlishida nutqning roli
g‘oyat kattadir. Chunki ko‘pchilik hollarda, xoh ta’lim jarayonida bo‘lsin, xoh
mеhnat jarayonida bo‘lsin nutq orqali turli vazifalar qo‘yish bilan ixtiyoriy diqqat
ishga solinadi. Ixtiyoriy diqqat har doim ixtiyorsiz diqqat bilan almashinib turadi.
Ixtiyoriy diqqat paytida odam tеz charchaydi, chunki ix tiyoriy diqqat odamga
18
hamma vaqt iroda kuchini sarf lashni talab etadi. Shu sababli odam tеz charchaydi.
Ana shu jihatdan olganda, ta’lim va mеhnat jarayonida ixtiyoriy diqqatning
vaqtivaqti bilan ixtiyorsiz diqqatga o‘tib turishi yaxshi natija bеradi. Masalan,
qiziqarli rangli ko‘rgazmalar tashkil etish va hokazo.Ixtiyoriydan so‘nggi
diqqatodamda ma’lum irodaviy zo‘r berishdan so‘ng paydo bo‘ladi, ammo bunda
odam go‘yo ishga «kirishib» ketadi, ishga diqqatini yengillik bilan to‘play
boshlaydi. Bu diqqatning ixtiyorsiz diqqatdan farqi, bunda odamning anglangan
maqsadi bo‘ladi, shu tufayli diqqat bir nuqtaga to‘planadi, ammo ixtiyoriydan
so‘nggi diqqat, ixtiyoriy diqqat emas, diqqatning bu turi odamning maxsus
irodaviy zo‘r berishlarini talab etmaydi. Ixtiyoriydan so‘nggi diqqat avval ixtiyoriy
diqqat sifatida paydo bo‘lishi munosabati bilan faoliyatning ishga «tortish»
jarayonining ilk bosqichini puxta tashkil etishi shart. O‘quv ishi boshida o‘quvchi
ko‘p hollarda ixtiyoriy diqqatni ishga soladi. Keyin o‘quvchi ishga qiziqib qoladi,
ya’ni uning diqqati chalg‘iyvermaydi, u qunt bilan shug‘ullana boshlaydi.
19
2.2. DIQQATNING XUSUSIYATLARINI O’RGANISH
Diqqatning o’ziga xos xususiyatlariga uning kuchi va barqarorligi,
bo’linishi, ko’lami, parishonxotirlik, taqsimlanishi kabilar kiradi. Dastavval
diqqatning barqarorligidan iborat bo’lgan tomonini ajratib ko’rsatish kerak. Biz
ma’lum vaqt oralig’idagi diqqat to’lqini haqida gapirishimiz mumkinmi? Ayrim
tadqiqotchilar diqqatning davomiyligini sof biologik ritmlar bilan cheklashga
intilganlar. Ular diqqatni tebranishi deb, atalishi xususiyatini diqqatning biologik
ritmiga kiritganlar. Diqqatning tebranish xususiyati, odatda bilinar- bilinmas
qo’zg’atuvchilar orqali o’rganiladi. Masalan: soatning chiqillashiga quloq
soladigan bo’lsak, diqqatimiz jiddiy qaratilgan bo’lishiga qaramay, bu ovoz ba’zan
payqaladi, ba’zan esa payqalmay qoladi. Bir - biriga yaqin bo’lgan yorug’lik
farqini ajratishda xuddi shunday hodisa ro’y beradi. Diqqatning bunday tebranish
davrlari hisoblab chiqilgan. Ma’lum bo’lishicha, diqqat tebranishining davomiyligi
unchalik katta bo’lmay 1,5sekunddan 2,6 sekundgacha etadi. Bu hol diqqat
tebranishining asosini biologik jarayonlari tashqil etishini ko’rsatuvchi bir dalil
bo’ladi. Diqqatimizni uzoq vaqt davomida biror harakatsiz o’zgarmas obyekt
ustida to’plashga imkoniyatimiz bo’lmasa ham, to’qnash keladigan obyektning
o’zgarishi va harakatchanligi bilan bo’lgan qandaydir bir faoliyatni bajarish ustida
diqqatimizni uzoq vaqt saqlay olmaymiz. Masalan: koptok o’ynagan paytda
shunday qilib barcha diqqat biror obyekt ustida uzoq vaqt davomida to’xtab
turolmasa ham, lekin diqqat uzoq vaqt davomida bitta faoliyatning o’zida to’planib
turishi mumkin. Ma’lum bo’lishicha, 40 minutlik ish davomida diqqatning
qandaydir jiddiy tebranishi ro’y bermagan. Demak, o’quvchilar butun dars
davomida to’xtovsiz ishlashlari mumkin. Albatta, o’quvchilar bunday uzluksiz
ishlash bilan charchaydi. Bu yoshda o’quvchilarga uzoq muddat davom etadigan
ish buyurish yaramaydi. Bolalarning yoshiga qarab ish qiyin bo’lsa ham ularga
dam berib, bir ish turidan ikkinchi turiga o’tkazib turish kerak. Diqqatning
barqarorligi uchun bajarilayotgan faoliyatning jadalligi nihoyatda katta ahamiyatga
ega. Diqqat harakat bilan qo’shilib va o’zaro bir-biri bilan chirmashib, obyekt bilan
20
mustahkam aloqa yuzaga keltiradi. Diqqatning bo’linishi psixik faoliyatning
shunday tashkil qilinishiki, bunda aynan bir vaqtning o’zida ikkita yoki undan ham
ko’p ish harakat bajariladi. Diqqat haqiqatdan ham bo’linishi mumkinmi? O’tgan
asrning oxirida o’tkazilgan ayrim tadqiqotlarning ko’rsatishicha, ayni biror
vaqtning o’zida bajariladigan ikkita ish, masalan: yod olingan biror she’rni o’qish
va shu bilan bir vaqtda qog’ozga katta bo’lmagan sonlarni qo’yish mumkin. Bu har
ikkala ishni bajarish uchun qancha vaqt ketsa, ularni har birini alohida - alohida
bajarish uchun shuncha vaqt ketadi. O’z diqqatini bo’la olish bir qator kasblar
uchun, masalan: o’quvchilar, haydovchi, pedagoglar va boshqalar uchun katta
ahamiyatga egadir. O’qituvchi darsda o’quv materialini bayon etar ekan, o’zining
fikrini o’zi kuzatib borishi, gapirayotgan gaplarini o’zi eshitishi va shuning bilan
birga, o’quvchilar uni qanday eshitayotganlarini uchun sinfni kuzatib borishi kerak.
Diqqatning muhim tomoni uning bir faoliyat turidan boshqa bir faoliyatga tez
o’tish qobiliyatidir. Diqqatning ko’chirilishiga ba’zan ayni bir vaqtning o’zida
idrok qilinadigan ikkita o’zaro farqlanadigan kuzatuvchini aks ettirishga murojaat
qilishga to’g’ri keladi, bir - biridan farq qiluvchi ikkita qo’zg’atuvchining ta’sirini
ayni bir vaqtning o’zida darhol bilib bo’lmaydi. Notiqqa qarab turganingda uni
eshitish ancha yengil bo’ladi. Bu yerda eshitish va ko’rish qo’zg’atuvchilari bir birini kuchaytiradi.
Parishonxotirlik diqqatning salbiy tomonini tashkil etadi. Parishonxotirlik
deganda ko’pincha ishga nihoyat darajada berilib ketish tushuniladi. Shunday
paytda odam atrofidagi narsalarni mutlaqo payqamay qo’yadi. Bolalarda
parishonxotirlik tez - tez uchrab turadi. Bolalarning shaxsini uning irodaviy
sifatlarini uzoq vaqt tarbiyalash yo’li bilan bunday parishonxotirlikka kurash olib
borishi zarur. Parishonxotirlikdan tashqari diqqatning boshqacha turidagi
buzilishlari ham uchrab turadi. Ongning kasallik tufayli torayishi, diqqatning
ko’lamining cheklanishiga, diqqat doirasining torayishi kiradi. Ayrim ruhiy
kasallik holatlarida diqqatning inertligi (sustligi) yoki mutlaqo harakatsizligi,
qandaydir biron obyekt ustida to’xtab qolishi holatlarini kuzatish mumkin. Bola
21
hayotining bir oylik davrlarida uning uchun faqat ixtiyorsiz diqqat xos bo’ladi. Bu
davrda
bola
dastavval
tashqi
qo’zg’atuvchilardan,
ularning
keskin
o’zgartirishlaridan ta’sirlanadi. Masalan: To’satdan paydo bo’ladigan qattiq
ovozlardan harakatning o’zgarishidan va boshqa narsalardan ta’sirlanadi. Ixtiyoriy
diqqatning alomatlari odatda bola yoshiga to’lgandan so’ng yoki ikki yoshga
qadam qo’ygan davrda paydo bo’la boshlaydi. Ixtiyoriy diqqat tarbiya jarayonida
yuzaga keladi, bolaning atrofidagi odamlar nima qilish lozimligini asta - sekin
o’rgatadilar. Bolalar o’z diqqatini ulardan talab qilinayotgan harakatlariga
o’zlarining bevosita moyillaridan voz kechishlariga to’g’ri keladi. Bolada, albatta
juda sodda go’daklik shakli bo’lsa ham onglilik namoyon bo’ladi. Bolani
ozodalikka, tartiblikka, ma’lum intizomlilikka, jamoat qoidalariga rioya qilishga
o’rgatar ekanmiz, buning bilan biz bolada ixtiyoriy diqqatni rivojlantiramiz.
Bog’cha yoshidagi davrda bolaning ixtiyoriy diqqatini rivojlantirish uchun o’yin
katta ahamiyatga egadir. Bog’cha yoshidagi bolalar diqqati juda berqaror bo’ladi.
Mashq qilish usuli bilan o’z diqqatini to’plash qobiliyati asta - sekin rivojlanadi.
O’quv jarayonida ixtiyoriy diqqatni tartiblash alohida ahamiyatga egadir. Maktab
mashg’ulotlarini intizomlashtiruvchi ta’siri, dars davomida sinfda o’tirish,
o’quvchilarning so’zlarini eshitish zaruriyati, chalg’imaslik bularning hammasi
ixtiyoriy diqqatni tarbiyalashda katta rol o’ynaydi. Har turli ta`lim ishlari
maktabdagi o’quv mashg’uloti ustida ongning yo’nalganligi va to’planganligini
saqlab turishni talab qiladi. Bolalarning hissiyotlari ko’pincha kuchli bo’ladi.
Shuning uchun ularning diqqatlari qisqa vaqt ichida davom etsa ham kuchli
bo’ladi.
Maktab yoshidagi bolalarning hissiyotlari ancha barqaror bo’la boshlaydi.
Shuning uchun pedagog o’qish materialini hissiy momentlar bilan boyitar ekan,
buning bilan diqqatning barqarorligi va kuchini saqlab turishiga yordam beradi.
Biror narsaga qiziqib kelgan maktab yoshidagi o’quvchi uzoq vaqt diqqatli bo’lishi
mumkin. Ammo kattalarning nazorati pasayib qolsa, u zarur vazifani bajarishdan
chalg’ib
boshqa narsaga kirishib
ketishi
mumkin.
Masalan:
adabiyotni
22
o’rganayotgan o’quvchi kino yoki biror o’qigan asari haqida xayol surib ketishi
mumkin. Ayrim bolalar jismoniy mehnat darslarida diqqat bilan o’tirsalar
boshqalari aqliy mehnatda kuchli diqqat bilan o’tiradilar. O’zi yoqtirgan darslarda
kuchli diqqat bilan o’tirgan o’quvchilar boshqa darslarda o’qituvchilarning ancha
tashvishga solib qo’yishlari mumkin. O’quvchilarning o’quv predmetiga
munosabati, o’nga diqqat bilan qarashi ko’p jihatdan darsda o’quvchining o’quv
materialini jonli, emotsional, qiziqarli, tushunarli, shu bilan birga to’liq va chuqur
o’qita bilishga bog’liq. Bu talablarga rioya qilmaslik darsda o’quvchilarning
parishonligiga yoki ikkinchi darajali qiziqishlarning paydo bo’lishiga olib keladi.
O’smirlarda chuqur, barqaror qiziqishni tarbiyalash, o’qitishning mazmunini jiddiy
o’ylab ko’rilganligi ularda diqqatni tarbiyalashning zaruriy sharti hisoblanadi.
Bu shart - sharoitlarga rioya qilinsa o’smir diqqatini boshqarishga halal
beradigan ba’zi impulsiv (ixtiyorsiz) harakatlarga qaramay o’z diqqatini ixtiyoriy
ravishda boshqarish va to’xtab turish mumkinligini tezda egallab oladi. U o’zi
uchun qiziqarsiz va qiyin ishni diqqat bilan bajarish zarur bo’lsa, o’zini bu ishga
majbur eta oladi. Masalan: Hamma predmetlardan beriladigan vazifalar.
O’smirlarda kichik maktab yoshidagi bolaga qaraganda diqqatning tashqi ifodasi
ham o’zgaradi. Agar kichik yoshdagi maktab o’quvchining yuz ifodasi va gavda
holati uning qanchalik diqqatliligini aniq belgilab bersa, o’smir esa o’zining
diqqatsizligini yashira oladi. Faqat o’qituvchining kuzatuvchanligi orqali buni
aniqlash mumkin.
Diqqat turlicha sifat ko‘rinishlari bilan ta’riflanadi. Diqqatning bu
ko‘rinishlari diqqatning sifati yoki xususiyati deb ataladi. Diqqatning barqarorligi,
ko‘lami, ko‘chirilishi, taqsimlanishi, to‘planishi (konsentratsiyasi) uning asosiy
xususiyatlari hisoblanadi. Diqqatning xususiyatlari turli odamlarda turlicha
darajada ko‘zga tashlanadi. Diqqatning kuchi va barqarorligi dеb, odam o‘z
diqqatini biron narsa yoki hodisaga uzoq muddat davomida muttasil qaratib tura
olishiga aytiladi. Diqqatning kuchi va barqarorligi inson hayotida juda katta
ahamiyatga ega. Chunki, diqqatni ma’lum muddat davomida biron narsaga
23
muttasil, ya’ni uzluksiz tarzda qarata olmaydigan odam ishlay ham olmaydi, o‘qiy
ham olmaydi va hatto o‘ynay ham olmaydi. Diqqatning barqarorligi bu unchamuncha ta’sirlarga chalg‘imaslikdir. Diqqatning kuchli va barqaror bo‘lishi bir
qancha sabablarga bog‘liqdir. Birinchidan, diqqatimiz qaratilgan narsaning
xususiyatlari biz uchun qanchalik ahamiyat ga ega ekanligiga, ikkinchidan,
diqqatimiz qaratilgan narsa bilan amalga oshiriladigan faoliyatimizga, uchinchidan,
nеrv sistemasining ayrim xususiyatlariga bog‘liqdir. Bularning hammasi obyеktiv,
ya’ni bizning irodamiz bilan bog‘liq bo‘lmagan sabablardir. Diqqatning kuchi va
barqarorligi, albatta subyеktiv, ya’ni odamning ayni chog‘dagi holati bilan ham
bog‘liq. Masalan, ayni chog‘da bеtob bo‘lib turgan odamning yoki boshiga bir
og‘ir tashvish tushgan odamning diqqati kuchli va barqaror bo‘la olmaydi.
Diqqatning barqarorligi uning harakatchanlik xususiyati bilan ham bog‘liqdir.
Diqqatning
harakatchanlik
xususiyatlaridan
biri
uning
o‘zgaruvchanligi
(fluktuatsiyasi, tebranishi)dir. Diqqat tеbranishi deganda diqqatning jadallik
darajasi, vaqtivaqti bilan qisqa muddatga kuchayib yoki sustlashib ketishi
tushuniladi. Agar juda kuchsiz, zo‘rg‘a eshitiladigan ovozga quloq soladigan
bo‘lsak, masalan, soatning chiqillashiga quloq solsak, diqqatimiz jаlangan
bo‘lishiga qaramay, bu ovoz goh baland, goh past eshitiladi. Bir-biriga yaqin
bo‘lgan yorug‘lik farqini ajratishda ham xuddi shunday hodisa yuz bеradi.
Diqqatning bunday tеbranish davrlari hisoblab chiqilgan. Ma’lum bo‘lishicha,
diqqat tеbranishining davomiyligi 2–3 sеkunddan oshmaydi (ko‘pi bilan 12
sekundga teng bo‘ladi). Diqqatning o‘zgarib turishi ikkilanuvchi tasvir deb atalgan
tasvirlarni idrok qilishda ko‘rinadi. Agar bir necha daqiqa davomida kesik
piramidaning tasviriga tikilib qaralsa, uning ustki tomoni goh oldinga chiqqandek,
goh orqaga ketgandek bo‘lib ko‘rinadi. Agar diqqatimiz qaratilgan narsa qiziqarli
va yangi, mazmundor bo‘lsa shu narsaga diqqatni ancha vaqt qaratib turish
mumkin bo‘ladi. Bolalarni hayvonot bog‘iga olib borganda yoki juda qiziqarli
ertak o‘qib bеrayotganda ularning diqqati kuchli va barqaror bo‘ladi. Bundan
tashqari, diqqatimiz qaratilgan narsa bilan faol munosabatda bo‘layotganimizda
ham diqqatimiz kuchli va barqaror bo‘ladi. Masalan, bolalar o‘yinchoqlarni idrok
24
qilish bilangina chеklanmay, bu o‘yinchoqlar bilan faol harakatda bo‘lsalar
(masalan, kubiklardan biron narsa yasash yoki mashinalarni qo‘l bilan yurgizish
kabi) ularning diqqati kuchli va barqaror bo‘ladi. Diqqatning ko‘lami. Odamlar o‘z
diqqatlarining ko‘lami jihatidan ham bir-birlaridan farq qiladilar. Ayrim odamlar
diqqatining ko‘lami kеng bo‘lsa, boshqa bir odamlar diqqatining ko‘lami torroq
bo‘ladi. Diqqatning ko‘lami ayni bir vaqtda odamning idrokiga sig‘ishi mumkin
bo‘lgan narsalar miqdori bilan bеlgilanadi. Boshqacha qilib aytganda, idrok qilish
jarayonida diqqatimiz qaratiladigan narsalarning qanchasini ongimizga sig‘dira oli
shimiz diqqatning ko‘lamini tashkil etadi. Diqqatning ko‘lamini tajriba yo‘li bilan
aniqlash qiyin emas. Buning uchun diqqatining ko‘lami aniqlanayotgan odamga
ayni bir vaqtning o‘zida bir nеcha o‘zaro bog‘lanmagan harf lar, raqamlar va turli
gеomеtrik shakllar ko‘rsatiladi. Bunda odam ko‘rsatilayotgan narsalardan
qanchasini birdaniga idrok eta olsa, ya’ni diqqat doirasiga sig‘dira olsa uning
diqqati shunchalik kеng bo‘ladi. Bu asbob yordamida diqqat ko‘lami
aniqlanayotgan odamga ayni bir vaqtning o‘zida idrok ettiriladigan narsalar juda
tеz, ya’ni daqiqaning o‘ndan, yigirmadan… ellikdan bir bo‘lagi mobaynida
ko‘rsatiladi. Bunda odam diqqati doirasiga qancha narsani sig‘dira olsa, ana
shunga qarab diqqatning kеng yoki torligi aniqlanadi. O‘tkazilgan tajribalarning
ko‘rsatishicha, katta yoshli odamlar o‘z diqqat doirasiga ayni bir vaqtda uchtadan
oltitagacha bir-biri bilan bog‘liq bo‘lmagan narsalarni – harflar, raqamlar, shakllar
va hokazolarni sig‘dira oladilar. Bog‘cha yoshidagi bolalar diqqati ning ko‘lami
katta odamlarnikiga nisbatan juda tor bo‘ladi. Masalan, bog‘cha yoshidagi bolalar
ayni bir vaqtda o‘z diqqat doiralariga 2–3 tadan ortiq narsani sig‘dira olmaydilar.
Diqqat ko‘lamining kеng bo‘lishi odamning turmush tajribasi va mashq qilishiga
ham bog‘liq bo‘ladi. Diqqat ko‘lamining kеng bo‘lishi odam idrok qilayotgan
narsalarni atroflicha va chuqur aks ettirilishida hamda bilish jarayonining sifatli
bo‘lishida katta ahamiyatga egadir. Diqqatning ko‘chuvchanligi. Ongli ravishda
diqqatni yangi obyektga qaratish diqqatning ko‘chirilishi deyiladi. Diqqatning
ko‘chuvchanligi
diqqatning
bo‘linuvchanligi
bilan
bog‘liq
xususiyatdir.
Diqqatning ko‘chuvchanlik xususiyati juda ko‘p faoliyat turlari uchun zarur
25
bo‘lgan xususiyatdir. Masalan, hikoya o‘qib bеrish mashg‘ulotida bolalar o‘z
diqqatlarini hikoyani eshi tishdan surat ko‘rishga, undan so‘ng yana eshitishga
bеmalol ko‘chira olish lari kеrak. O‘quvchilar o‘z diqqatlarini bir darsdan boshqa
bir darsga ko‘chira olishlari kеrak. Diqqat hamma vaqt ham bir narsadan ikkinchi
bir narsaga, bir faoliyat turidan boshqa bir faoliyat turiga osonlik bilan
ko‘chavеrmaydi. Ba’zan qiyinchiliklarga duch kеladi. Albatta bunday sabablardan
biri diqqatning ko‘chirilishi lozim bo‘lgan narsalar yoki harakatlar o‘rtasida
bog‘liqlik bor yoki yo‘qligidir. Agarda diqqatimiz ko‘chirilishi lozim bo‘lgan
narsalar o‘rtasida ma’lum jihatdan mazmunli bog‘lanish bo‘lsa, diqqatimiz osonlik
bilan ko‘chadi. Odamning qiziqish va ehtiyojlari bilan bog‘liq bo‘lgan narsalarga
diqqat yеngillik bilan ko‘chadi. Masalan, bolalar o‘zlari yaxshi ko‘rgan bir
o‘yindan boshqa bir shunga o‘xshash o‘yinga tеz kirishib ketadilar, ya’ni
diqqatlarini yеngillik bilan ko‘chira oladilar. Diqqatning taqsimlanishi. Odamning
diqqati ayni bir vaqtda faqat bitta narsagagina emas, balki ikkita yoki uchta narsaga
birdaniga qaratilishi mumkin. Dеmak, diqqatning taqsimlanishi dеganda biz ayni
bir vaqtda diqqatimizning ikki yoki uch narsaga qaratilishini tushunamiz. Buning
aksicha, agar diqqatimiz ayni bir vaqtda bir nеcha narsaga qaratilgan bo‘lsa, bu
taqsimlangan diqqat dеb yuritiladi. Diqqatning ayni bir chog‘da ikki yoki uch
narsaga qaratilishi, ya’ni bir nеcha narsalarga bo‘linishi amaliy jihatdan mumkin
emas. Shu ning uchun diqqatning bo‘linishi, ya’ni ayni bir vaqtda ikki yoki uch
narsaga bir daniga qaratilishi o‘z mohiyati jihatidan diqqatning bir narsadan
boshqa bir narsaga nihoyatda tеzlik bilan ko‘chishidan iboratdir. Diqqatning
bo‘linishi talab qilingan paytda diqqatimiz bir narsadan ikkinchi narsaga shu qadar
tеzlik bilan ko‘chadiki, buni biz payqay olmaymiz. Natijada diqqatimiz ayni bir
vaqtning o‘zida bir nеcha narsalarga birdaniga qaratilayotgandеk, ya’ni
taqsimlanayotgandеk bo‘lib ko‘rinadi. Diqqatning bu xususiyati hayotda juda katta
ahamiyatga ega. Hozirgi zamon kompyuterlashtirilgan texnika davri diqqatning
taqsimlash xususiyatini talab qiladi. Bu xususiyat barcha ilmiy xodimlar hamda
pеdagoglar uchun ham juda zarurdir. Masalan, tarbiyachi bolalar bilan biror
mashg‘ulot yoki suhbat o‘tkazayotgan paytda diqqatini bir qancha narsalarga, ya’ni
26
bolalarning quloq solib o‘tirishlariga, o‘zi bayon qilayotgan fikriga qarata olishi
lozim. Ana shundagina tarbiyachi suhbat yoki mashg‘ulot paytida guruhni
boshqara oladi. Diqqatning to‘planishi. Agar diqqatimiz faqat bitta narsaga
qaratilgan bo‘lsa, ya’ni diqqatimiz faqat bitta narsa ustida to‘plangan bo‘ladi, buni
konsеntratsiyalashgan(to‘plangan) diqqat dеb yuritiladi. Diqqatning ana shu
yuqorida ko‘rib o‘tgan asosiy xususiyatlari odamning barcha faoliyatlari uchun
juda zarur xususiyatdir. Diqqatning ana shu xususiyatlari tufayli odam atrofidagi
muhitga, undagi turli-tuman o‘zgarishlarga tеz moslasha oladi. Diqqatning bu
asosiy xususiyatlari odamga tug‘ma ravishda, ya’ni irsiy yo‘l bilan bеrilmaydi. Bu
xususiyatlar odamning yoshlik chog‘idan boshlab turli faoliyatlar – o‘yin, o‘qish
va mеhnat faoliyatlari jarayonida tarkib topib boradi. Ana shuni nazarda tutib
tarbiyachilar turli-tuman mashg‘ulot va o‘yin jarayonlarida bolalar diqqatini har
tomonlama hamda sistеmali ravishda rivojlantirib borishlari kеrak.
Bolalarning yoshlari ulg’aygan sari diqqatning kuchi va barqarorligi o’sa
boradi. Bu xususiyatlari o’yin, mehnat va o’qish jarayonlarida o’sadi.
O’qish jarayoni uchun diqqatning ma`lum darajada kuchli va barqaror
bo’lishi talab qilinadi. Diqqat barqarorligining o’sishiga bolalar ongining
mazmunan boyishi va ular tafakkurining o’sishi katta yordam beradi. Bola
hayotining dastlabki onlariga ixtiyorsiz diqqat xos bo’ladi. Shuning uchun avval
bola tashqaridan keladigan qo’zg’atuvchilarga qattiq ovozlar, yorqin ranglarga,
ta’sirli bo’ladi. Bola hayotining uchinchi oylaridan boshlab, obyektning tashqi
tomonlariga ko’proq qiziqa boshlaydi. Endi bola biror predmetga ko’proq qarashi,
uni og’ziga solishi mumkin. Yaltiroq narsalar uning diqqatini torta boshlaydi.
Bola yoshining oxirgi yoki ikkinchi yoshining boshlarida ixtiyoriy diqqat
shakllana boshlaydi. 2 yoshli bolalarda ongning elementlari ixtiyoriy diqqat bilan
birga paydo bo’la boshlaydi. Bola ixtiyoriy diqqatning rivojlanishida o’yin katta
ahamiyatga egadir. Agar bog’cha yoshidagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat mustahkam
bo’lmasa, ixtiyoriy diqqat mustahkam bo’lmaydi. Ixtiyoriy diqqatni tarbiyalashda
o’quv jarayoni muhim ahamiyatga ega, ya’ni darsda qanday o’tirish, maktab
27
topshiriqlari, o’qituvchini eshitish, ularning hammasi ixtiyoriy diqqatning
shakllanishida katta rol’ o’ynaydi. Maktabgacha bolalik davridagi diqqat ixtiyorsiz
bo’ladi. Maktab yoshidagi bolalar o’z diqqatlarini boshqara olmaydilar. Diqqatning
ixtiyoriy turi o’yin davomida faqat epizodik tarzda sodir bo’ladi. O’quv faoliyati
juda murakkabligi, majburiyligi va ijtimoiy ahamiyatliligi bilan diqqatning
rivojlanishiga jiddiy talablar qo’yadi.
Maktab yoshidagi kichik bolalar diqqatining asosiy xususiyati ixtiyoriy
diqqatining o’sib borishidir. quyi sinf o’quvchilarida ixtiyoriy diqqatning
beqarorligiga sabab, ular asab tizimining tez charchashi, tormozlanish jarayonining
kuchsizligidir. Shuning uchun o’qituvchi o’quvchilar diqqatini tarbiyalashda o’quv
materialining mumkin qadar qiziqarli ko’rgazmalar, xilma - xil bo’lishiga harakat
qilishi kerak, o’quvchilarni faollashtirishga intilishi, mashg’ulot davomida tanaffus
berish imkoniyatlarini avvaldan o’ylab ko’rishi lozim. O’quv faoliyatini to’g’ri
tashkil
etish
boshlang’ich
sinflardagidek
shakllanib,
o’smirlik
yoshida
mustahkamlanadigan diqqatlilikka odatlanishga zamin hozirlaydi. O’smirda har xil
narsalarni bilishga qiziqish, ko’p narsalarni mustaqil bajarishga nisbatan jo’shqin
g’ayrat,
istak
uyg’onadi.
Bu
bir tomondan,
diqqatning
to’planishi
va
barqarorligining oshishiga imkon beradi. Ikkinchi tomondan, parishonxotirlik,
yengil chalg’ish hollarini keltirib chiqaradi, chunki hali o’smir faol jalb etishigina
unda diqqatning holatini aniqlash, uni dars materialiga yo’naltirish va unda tutib
turish imkonini beradi.
28
II-BOB XULOSA
Ta’lim va inson faoliyatining barcha turlari, asosan ixtiyoriy diqqat yosh
ulg’ayishi bilan, inson faoliyati davomida asosan tarbiyaning ta’siri ostida o’sib
boradi. Katta yoshdagi kishilar bolalarning diqqatini biron bir narsaga qaratadilar.
Kattalar tomonidan qaratilgan bu ixtiyoriy diqqat bola ikki yoshga etishi bilan
ko’rina boshlaydi. Bunda bola diqqatining to’planishi va barqarorligini saqlab
turish uchun yoshlik paytidan boshlab beixtiyor ravishda o’ziga jalb qiladigan
qo’zg’atuvchilarning taassurotini yengishga to’g’ri keladi. Katta kishilar bolani
tozalikka, tartiblilikka, intizomli bo’lishga va jamiyatda yashash qoidalariga
o’rgatadilar. Bolarning hammasi ixtiyoriy diqqatni taraqqiy qildiradi. 5 yoshdan
boshlab ixtiyoriy diqqat bolaning o’z tashabbusi bilan ham o’sa boshlaydi.
Bolalardagi ixtiyoriy diqqat maktab yoshidan boshlab tez o’sa boshlaydi. O’qish
jarayonining o’zi ixtiyoriy diqqatning hamda uning to’planishi va barqarorligining
o’sishiga yordam beradi.
29
YAKUNIY XULOSA
Diqqat inson psixikasining alohida xususiyatidir. U mustaqil ravishda
mavjud emas - fikrlash, idrok, xotira, harakatdan tashqarida. Siz shunchaki diqqatli
bo’lolmaysiz - faqat biron bir ishni bajarib, diqqatli bo’lishingiz mumkin. Shuning
uchun diqqat ongning ma’lum bir ishni bajarishga tanlangan yo’nalishi deb ataladi.
Kognitiv jarayonlardan (idrok, xotira, fikrlash va boshqalar) farqli o’laroq,
diqqat o’zining maxsus mazmuniga ega emas; u xuddi shu jarayonlar doirasida
o’zini namoyon qiladi va ulardan ajralmasdir. Diqqat psixik jarayonlarning
dinamikasini xarakterlaydi.
Diqqatning namoyon bo’lish shakllari xilma-xildir. U sezgi organlarining
ishiga (ko’rish, eshitish va boshqalar e’tibor), yodlash, fikrlash va harakat faoliyati
jarayonlariga yo’naltirilishi mumkin. Diqqatning uch turi borligi umumiy qabul
qilingan: ixtiyoriy, ixtiyoriy va ixtiyordan keyingi.
Diqqat muammosi psixologiyaning eng qiyin muammolaridan biridir. Ushbu
muammoni o’rganish tarixida turli davrlar bo’lgan. Diqqat bir qator mualliflar
tomonidan hissiy hodisa (vizual, eshitish, taktil e’tibor) sifatida talqin qilinadi.
Faqat turli axborotlarni qabul qilish va qayta ishlashning tanlab oqimiga yordam
beruvchi omil sifatida.
Diqqat - bu ongning yo’nalishi va konsentratsiyasi, bu shaxsning hissiy,
intellektual yoki motor faolligi darajasining oshishini ko’rsatadi.
30
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Darmashov “Diqqat psixologiyasi”
2. Dobrinin N.F. Diqqatning yangi tadqiqotlari haqida. - "Psixologiya
masalalari", 1973 yil, 3-son.
3. Dobrinin N.F. Diqqatning selektivligi va dinamikasi haqida. "Psixologiya masalalari", 1975 yil, 2-son.
4. Luriya A.R. "Diqqat va xotira"
5. Muxina V.S. Bolalar psixologiyasi: Proc. talabalar uchun ped. in-tov /
Ed. L.A. Venger. - M.: Ma'rifat. 1985. - 272 b.
6. Muxina V.S. Olti yoshli bola maktabda. - M., 1986 yil
7. Nemov R.S. Psixologiya. Proc. talabalar uchun ped. darslik
muassasalar. 3 ta kitobda. 1-kitob. M.: Ma'rifat, 1995. - 576 b.
8. Psixologiya. Lug'at / Umumiy ostida. ed. A.V. Petrovskiy. - M.:
Politizdat, 1990. - 494 b.
9. Bola rivojlanishi // Ed. Zaporojets A.V. - M., 1976 yil.
10.Rotenberg V.S. "Miya. Ta'lim. Salomatlik" M. - Ma'rifat, 1990 y
11.Rutman E.M. "Psixofiziologiyada qo'zg'atilgan potentsiallar" M. 1979
yil
12.Fress P., Piaget J. Eksperimental psixologiya: - 6-son - M., 1978
13.Chomskaya "Miya va faollashtirish" M 1980 yil
14.Xomskiy "Neyropsixologiya" M 1995 yil
15.Xomskaya E.D. Miya va faollashuv. Moskva davlat universiteti
nashriyoti, 1972 yil.
16.Umumiy psixologiyada o'quvchi: fikrlash psixologiyasi. - M. 1981 yil.
17.Shtern V. Erta bolalik psixologiyasi. - Petrograd, 1922 yil
18.Diqqatni eksperimental o'rganish. - "V.I.Lenin nomidagi Moskva
davlat pedagogika institutining ilmiy yozuvlari", 1970 yil, 381-son.
19.Nurkova V.V., Berezanskaya N.B. "Umumiy psixologiya" FP M.V
nomidagi Moskva davlat universiteti. Lomonosov 2013 yil
31
Buxoro davlat unversiteti pedagogika fakulteti amaliy psixologiya yo‘nalishi
2-bosqich talabasi Farhodova Azizaning “Diqqat haqida tushuncha” mavzusidagi
kurs ishiga
TAQRIZ
Mazkur kurs ishi mavzu va rejalarga mos yozilgan bo‘lib,mundarija asosida
berilgan barcha dolzarb masalalar atroflicha yoritilgan. Talaba tomonidan mavzuni
ochib berishda keng qamrovli tushunchalardan foydalanilgan. G‘arb olimlarning
olib borgan tadqiqot ishlari va amaliy tajribalari haqida atroflicha ma‘lumotlar
berib o‘tilgan.
Psixologiyada diqqqat tushunchasining mohiyati to’laqonli yoritib berilgan.
Bundan tashqari diqqat turlari, xususiyatlari diqqatning bilish jarayoni sifatidagi
alohida mavjei haqida batafsil ma’lumot berilgan.Diqqatning har bir xususiyatlari
ilmiy tavsiflangan va misollar orqali tushuntirib o’tilgan. Hozirgi zamonaviy
psixologiyaning turli soha va yo‘nalishlari bilan bog‘liqlikda metodlarni o‘rganish
va bu metdodlarning qo‘llanilish samarasi va kamchiliklari to‘g‘ridida ham aniq
ma’lumotlar berilgan.Mavzu bo‘yicha tuzilgan rejalar ham to‘liq yoritilgan bo‘lib,
ilmiy manbalar asosida atroflicha ochib berishga harakat qilingan. Olimlarning olib
borgan amaliy tajribalari va tadqiqot ishlari haqida ham keng qamrovli
ma’lumotlardan foydalanilgan. Mening fikrimcha mazkur kurs ishi himoya
talablariga to‘liq mos keladi va keyinchalik yanada kengaytirilib qo‘shimcha
ma’lumotlar bilan boyitilgan holda ilmiy izlanishlarni davom ettirishga asos bo‘lib
xizmat qiladi.
Taqrizchi
O.R.Avezov
32
Download