Uploaded by Venera Tashmenova

kurs ihs

advertisement
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM MAXSUS
VAZIRLIGI FARG’ONA DAVLAT
UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI
5110700-informatika o’qitish metodikasi yo’nalishi 13.404-guruh bitiruvchisi Ashurova Gulasal
Baxadirovnaning
“Informatika fanini o’qitishda innovatsion uslublarni ishlab chiqish va ularni dars jarayoniga tadbiq etish”
mavzusidagi
Mundarija Kirish……………………………………………………………………………….4
I BOB. INFORMATIKA FANINI O’QITISHDA INNOVATSION
USLUBLAR……………………………………………………………………….7
1.1.Informatika fanini o’qitishda o’yinli - qiziqtiruvchi texnologiyalardan
foydalanish…………………………………………………………………………9 1.2.
Informatika fanini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish…………….14
II BOB. TA’LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING
ROLI…………………………………………….24
2.1. Pedagogik texnologiyalar asosida informatika fanlarini o‘qitish metodikasi..24 2.2.
Yangi pedagogik texnologiyalar haqida………………………………...……28 3.3.
O'tilgan mavzuni mustahkamlash. O'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarin tekshirish. O'quv
materialini takrorash va umumlashtirish…………31
III BOB. PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR YORDAMIDA INNOVATSIYALAR YARATISH VA ULARNI DARS
JARAYONIGA TADBIQ ETISH…………………………………………………………………39 3.1 Pedagogik dasturiy
vositalar yaratishda o‘quvchilarning psixofiziologik hususiyatlarini hisobga
olish……………………………………..……………….39 3.2. Informatika darsini innovatsion loyihalash
qismi……...……………………59 Xulosa…………………………………………………………………………….70 Foydalanilgan
adabiyotlar………………………………
Download