Загрузил Володимир Трускавецбкий

Презентація тези

Реклама
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО
СТРЕПТОМІЦЕТИ ЯК
ПРОДУЦЕНТИ
ВТОРИННИХ МЕТАБОЛІТІВ
Науковий керівник: Шемедюк Н.П., к. б. н., доцентка
кафедри біотехнології та радіології
Кубай Вікторія ., студентка 2-го курсу ФХТБ,
спеціальність 162 «Біотехнології та
біоінженерія»
Стрептоміцети
Рис.1
Ендофіти стрептоміцетів, що
продукують ауксини і антибіотики
Рис.2
Актиноміцети виділені з грунту
Продукують БАР і ферменти,
розкладають органічні рештки і беруть
участь у формуванні гумусу
Рис.3
Salinispora tropica
Синтезує протипухлинний антибіотик саліноспорамід
Рис.4
Мета

Навести
приклади
важливих
метаболітів стрептоміцетів;
вторинних

Охарактеризувати перспективу Streptomyces для
отримання біологічно активних речовин.
Сучасний синтез вторинних метаболітів
Рис.6
Рис.5
Координація морфологічної диференціації та синтезу
антибіотика у Streptomyces coelicolor
Протипаризитарні
речовини
Рис.8
Прoтипаразитарні речoвини займають значне
місце серед метабoлітів стрептoміцетів, щo
застoсoвуються у ветеринарії і тваринництві.
Авермектини – мають виключно високу
активність і широкий спектр антипаразитарної
дії.
Рис.7
Стимулятори росту
Гібереліни
Рослини помітно прискорюють ріст при концентрації
гібереліну 0,0001мг.
Рис.9
Ауксини
Найважливішим серед них є гетероауксин – βіндолілуксусна кислота.
Застосовується в сільському господарстві для
прискорення утворення коренів у черешків
різних рослин.
Гіберелова кислота
Вітаміни групи В
S. оlіvaceus
Вітамін В12
Потрібен для утворення
еритроцитів, розвитку
нейронів та синтезу ДНК
Рис.10
Одержання гормонів
Преднізон
Кортизон
Преднізолон
Гідрокортизон
За дoпoмoгoю стрептoміцетів мoжуть бути oтримані
кoртизoн і гідрoкoртизoн, преднізoн і преднізoлoн
Висновки
•
Наведено приклади важливих вторинних
метаболітів стрептоміцетів
•
Охарактеризувано
перспективу
Streptomyces для отримання біологічно
активних речовин.
Дякую за увагу !
Похожие документы
Скачать