Uploaded by abdulloboboqulov17

qiyin

advertisement
6-sinf Matematika test
1. 200 ning barcha tub bo’luvchilari ko’paytmasini toping.
A) 200
B) 10
C) 20
D) 100
2. 686 va 294 sonlarning eng katta umumiy bo’luvchisini toping.
A) 49
B) 98
C) 14
D) 2058
3. Maxraji 45 ga teng bo‘lgan qisqarmaydigan to‘g‘ri kasrlar nechta?
A) 10
B) 27
C) 20
D) 15
4. Yo‘lning 83% iga asfalt yotqizishgandan keyin, yana 51km qoldi. Butun yo‘lning uzunligini toping.
A) 300 km
B) 250 km
C) 350 km
D) 200 km
32
5. HIsoblang.
A)
49
30
7
∙
8
4
39
B) 7
49
25
C) 56
D) 49
6. 5,25; 6,75; 18,6 sonlarining o`rta arifmetigini toping.
A) 10,2
B)1,02
C) 1,2
D) 12
7. M va K shaharlar orasidagi masofa xaritada 3,4 sm ga, haqiqiy masofa esa 680 km. Xaritaning
masshtabini toping.
A) 1:20000000 B) 1:2000000 C) 1:200000 D) 1:200000000
8. 72 soning natural bo’luvchilar sonini toping.
A)12
B)13
C) 14
D)11
9. 5 ishchi 3 kunda 60 ta detal tayyorlaydi . 7 ishchi 8 kunda nechta detal tayyorlaydi?
A) 210
B) 224
C) 154
D) 424
3
9
=
4
10. Tenglamani yeching.
𝑥+8
A) 6
B) 20
C) 4
D) 5
11. 7 + 69 + 671 + 6673 + 66675 ni 6 bo’lishdagi qoldiqni toping.
A) 5
B)4
C)3
D)1
12. 2,448:1,2+0,0102:0,17 ni hisoblang
A) 3
B) 8,4
C) 2,1
D) 2,46
6
−
7
13. Hisoblang.
A)
67
23
70
3
B) 70
7
3
+
14
11
35
97
C) 70
D) 1
14. Hisoblang. 3 10 − 1 15
5
A) 2 30
15.
25
B)1 30
24
C) 4 30
D) 2
Download