Uploaded by Sevara Hasanova

13912 Курс иши

advertisement
Kurs ishi mavzulari.
1. Suyuklik va gazlarni isitish.
2. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(kobik trubali)larni
xisoblash.
3. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(linza kompensatorli)larni
xisoblash.
4. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(truba ichida truba)larni
xisoblash.
5. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(zmeevikli)larni xisoblash.
6. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(spiralsimon) larni
xisoblash.
7. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(xarakatchan kalpokchali)
larni xisoblash.
8. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(U-simon trubali) larni
xisoblash.
9. Sovitish va kondensatsiyalash usun issiklik almashinish kurilma(blok-grafitli) larni
xisoblash.
10. Turli aralashmalarni kuyuklashtirish buglatish kurilmalarini xisoblash.
11. Nam materiallarni kuritish uchun kuritkich(barabanli)larni xisoblash.
12. Nam materiallarni kuritish uchun kuritkich(mavxum kaynash katlamli)larni xisoblash.
13. Nam materiallarni kuritish uchun kuritkich(pnevmatik)larni xisoblash.
14. Nam materiallarni kuritish uchun kuritkich(lentali)larni xisoblash.
15. Nam materiallarni kuritish uchun kuritkich(shaxtali)larni xisoblash.
16. Suyuklik va gaz aralashmalarini tozalash uchun adsorber va absorberlarni xisoblash.
17. Suyuk aralashmalarni ajratish uchun rektifikatsion kolonnalarni xisoblash.
18. «Suyuklik - suyuklik» sistemasida ekstraktsiyalash jaraenini xisoblash va loyixalash.
«Suyuklik – kattik jism » sistemasida ekstraktsiyalash jaraenini xisoblash va loyixalash.
1
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Download