Uploaded by Adham Begimov

8 jahon tarixi mavzilashtirilgan 2

advertisement
8-SINF
JAHON
TARIXI
2017-YILGI NASHR ASOSIDA
KIRISH
1.O’rta asrlarda kishilar qishloq xo’jaligiga
tayangan iqtisodiy va jamiyatda shakllangan
an`nalar asosida hayot kechirishni davom
ettirdilar.Shu sababli insoniyat tarixining bu
davri nima deb ataladi?
A)Agrar sivilizatsiya
B)An`anaviy jamiyat
C)Kapitalistik jamiyat
D)A va B
2.Agrar sivilizatsiya insoniyat tarixida qaysi
davrdan boshlangan?
A)Mezolit
B)Neolit
C)Poleolit
D)Eneolit
3.Agrar sivilizatsiya qachongacha davom etgan?
A)XV asrning 60-yillardagi sanoat inqilobigacha
B) XVI asrning 60-yillardagi sanoat inqilobigacha
C) XVII asrning 60-yillardagi sanoat inqilobigacha
D) XVIII asrning 60-yillardagi sanoat inqilobigacha
4.Yangi davr boshlariga kelib G’arbiy Yevropa
mamlakatlarida agrar jamiyat yemirilishi,yangi
sivilizatsiyaning shakllanish jarayoni necha asr
davon etdi?
A)2 B)3 C)4 D)5
5.Yangi tarix O’rta asrlar tarixidan nimasi bilan
farq qiladi?
1)Kishilarning tabiiy tengligi
2)Shaxsning erkinligi va sha`ni kabi demokratik
tushunchalar
3)Aholining to’rt guruhga bo’linishi
4) Aholining uch guruhga bo’linishi
A)1,2
B)2,3
C)1,3
D)2,4
C) izlab toppish, tekshirish natijasida topiladigan va
yaratiladigan iilmiy yangiilik
D) ) hayot uchun zarur ne`matlarni tabiiy
boyliklarning, xususan, yerning hosildorligini
oshirish hisobiga emas, yangi yerlarni o`zlashtirish
hisobiga ko`paytirish
8.«Buyuk geografik kashfiyotlar» atamasi qaysi
davrga nisbatan ishlatiladi?
A) XV asr boshi-XVI asr oxiri
B) XV asr oxiri-XVII asr o`rtasi
C) XIV asr boshi-XVI asr oxiri
D) XV asr o`rtasi-XVII asr oxiri
9.Jahon tarixida «Yangi tarix» qachondan
qachongacha bo’lgan davrni qamrab oladi?
A)XV asr oxir XVI asr boshlaridan 1918-yilgacha
B)XVI asr oxir XVII asr boshlaridan 1918-yilgacha
C)XIV asr oxir XV asr boshlaridan 1918-yilgacha
D)XV asr oxir XVIII asr boshlaridan 1918-yilgacha
10.Yangi tarix necha davrga bo’linadi?
A)1 B)2 C)3 D)4
11.Yangi tarixning birinchi bosqichi qamrab
olgan davrlarni aniqlang.
A)Buyuk geografik kashfiyotlardan Buyuk fransuz
burjua inqilobigacha
B)V asr oxiridan XI asr o’rtalarigacha
C)XI asr o’rtalaridan XV asr oxirigacha
D)XIX asr boshidan birinchi jahon urushu yakuni—
1918-yilgacha
6.G`arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikada
qachon kapitalistik jamiyat qaror topgan?
A) XIII asr B) XIV asr C) XV asr D) XVI asr
12.Yangi tarixning ikkinchi bosqichi qamrab
olgan davrlarni aniqlang.
A)Buyuk geografik kashfiyotlardan Buyuk fransuz
burjua inqilobigacha
B)V asr oxiridan XI asr o’rtalarigacha
C)XI asr o’rtalaridan XV asr oxirigacha
D)XIX asr boshidan birinchi jahon urushu yakuni—
1918-yilgacha
13.Paravozni ixtiro qilgan muxandisni aniqlang.
A)Gamfri Devi
B)Maykl Faradey
C)Alessandro Volta
D)Jorj Stefenson
7.Kapital bu…….
A)o’z egasiga daromad keltiruvchu xususiy mulk
Paravoz qachon ixtiro qilingan?
A)1805-yilda
B)1812-yilda
C)1813-yilda
D)1814-yilda
B) texnika, texnologiya, boshqaruv va mehnatni
tashkil etish sohasidagi yangiliklar
Elektrdan foydalanishning asoslarini yaratgan
italiyalik (a), angliyalik (b) va fransuz (c) fizik va
kimyogar olimlarini aniqlang.
A)a-Alessandro Volta, b-Gemfri Devi va Maykl
Faradey, c-Andre-Mari Amper
B) a- Andre-Mari Amper, b-Gemfri Devi va Maykl
Faradey, c- Alessandro Volta
C) a-Alessandro Volta, b- Andre-Mari Amper cGemfri Devi va Maykl Faradey
D) a- Gemfri Devi va Maykl Faradey, b- Alessandro
Volta, c-Andre-Mari Amper
1-mavzu: BUYUK GEOGRAFIK
KASHFIYOTLAR VA ULARNING TARIXIY
AHAMIYATI
1.«Buyuk geografik kashfiyotlar» atamasi qaysi
davrga nisbatan ishlatiladi?
A) XV— XVI asrlar B) XV — XVII asrlar
C) XIV — XVI asrlar D) XIV — XVII asrlar
6.Okean to’lqinlariga bardosh beruvchi
karavellalar qachon yaratilgan?
A) XIV asr oxiriga kelib
B) XV asr oxiriga kelib
C) XVI asr oxiriga kelib
D) XVII asr oxiriga kelib
7.Atlantika okeani bo’ylab suzishni qaysi davlat
dengizchilari boshlab berdi?
A)Ispan
B)Portugal
C)Ingliz
D)Golland
8.Portugaliyaliklarning geografik kashfiyotlari
kimning nomi bilan bog’liq?
A)Bartolomeu Diash
B)Genrix Dengizchi
C)Amerigo Vespuchchi
D)Ahmad ibn Majid
2.Atlantika okeanidan xavfsiz suzib o’ta oladigan
ilk kema nomini aniqlang.
9.Portugaliyaliklar Afrika qirg’oqlaridagi
A)Jonka
B)Triyera
C)Karavella
D)Armada
Madeyra,Kanar va Azor orollarini qachon kashf
etishgan?
3.Buyuk geografik kashfiyotlar uchun turtki
A) XIV asrda
B) XV asrda
bo’lgan g’oyalarni aniqlang.
C) XVI asrda
D) XVII asrda
1.Yerning dumaloqligi to’g’risida tasavvurlar
2.Atlantika okeanidan suzib o’tib, Hindistonga
10.XV asr oxirida Afrika janubidagi Yaxshi
dengiz yo’lini ochish g’oyasi
Umid burnini aylanib o’tib Hind okeaniga
3.O’rtayer dengizi orqali Osiyoga boradigan savdo
chiqqan ekspeditsiyaga kim boshchilik qilgan?
yo’llari Usmonlilar tomonidan yopib qo’yilishi
A)Bartolomeu Diash
A)1,2
B)2,3
B)Genrix Dengizchi
C)1,2,3
D)3
C)Amerigo Vespuchchi
4.Vizantiya imperiyasi qachon qulagan?
A) XIV asrda
B) XV asrda
C) XVI asrda
D) III asrda
5.Yevropaliklarni yangi savdo yo’llari izlashga
majbur qilgan sabani aniqlang.
1.Yerning dumaloqligi to’g’risida tasavvurlar
2.Atlantika okeanidan suzib o’tib, Hindistonga
dengiz yo’lini ochish g’oyasi
3.O’rtayer dengizi orqali Osiyoga boradigan savdo
yo’llari Usmonlilar tomonidan yopib qo’yilishi
A)1,2
B)2,3
C)1,2,3
D)3
D)Ahmad ibn Majid
11.X. Kolumb qachon Karib dengizi orollariSanSalvador («Muqaddas xoloskor»)oroliga kelib
tushadi?
A) 1492-yil 6-avgust B) 1492-yil 6-sentabr
C) 1492-yil 6-oktabr D) 1492-yil 12-oktabr
12.San Salvador oroli hozirgi kunda qaysi davlat
hududidagi orol hisoblanadi?
A) Meksika
B) AQSH
C) Bagama orollari davlati D) Ispaniya
13.Yangi qit`aning Kolumbiya deb emas,Amerika
deb atalishi kimning nomi bilan bog`liq?
A) P. Toskanelli B) A. Vespuchchi
C) X. Kolumb
D) M.Valdzemuller
14.Vasko da Gama boshchiligidagi ekspeditsiya
qachon Afrika janubidan aylanib o’tib, Hind
okeaniga chiqdi?
A)1497-yilda
B)1499-yilda
C)1606-yilda
D)1519-yilda
15.Vasko da Gama boshchiligidagi ekspeditsiyaga
Hindistonga yetib kelishiga yordam bergan arab
dengizchisi aniqlang.
A)Bartolomeu Diash
B)Genrix Dengizchi
C)Amerigo Vespuchchi
D)Ahmad ibn Majid
16.Vasko da Gama boshchiligidagi ekspeditsiya
sayohati necha yil davom etdi?
A)1 B)2 C)3 D)4
17.F. Magellan qayerlik dengizchi edi?
A) italiyalik
B) fransiyalik
C) portugaliyalik D) lotaringiyalik
22.Osiyo bilan Avstraliya oralig’idagi bo’g’ozdan
suzib o’tib, yangi qit`a qirg’oqlariga yetgan
degizchini aniqlang.
A)Luis Torres
B)Villem Yanszon
C)Abel Tasman
D)Aham ibn Majid
23.Tasmaniya oroli Avstraliyaning qaysi qismida
joylashgan?
A)Shimol
B)Janub
C)G’arb
D)Sharq
24.Qachondan Gollandiyaliklar Avstlaiya
qirg’oqlarini tadqiq qila boshladilar?
A) XIV asrdan
B) XV asrdan
C) XVI asrdan
D) XVII asrdan
25.Tasmaniya oroli kim tomonidan kashf
qilingan?
A)Luis Torres
B)Villem Yanszon
C)Abel Tasman
D)Aham ibn Majid
2-mavzu: YANGI DAVR BOSHLARIDA
G’ARBIY YEVROPA MAMLAKATLARIDA
INDUSTRIAL JAMIYATNING
SHAKLLANISHI
1.Zamonaviy ko’rinishdagi ilk bank qachon
paydo bo’lgan?
19.XVI asrning ikkinchi yarmi—XVII asrning
B) XV asrda
boshlarida ispan dengizchilarining Tinchi okeani A) XIV asrda
C) XVI asrda
D) III asrda
havzasiga ekspeditsiya uyushtirishi natijasida
kashf etilgan orollarni aniqlang.
2.Zamonaviy ko’rinishdagi ilk bank qayerda
1.Solomon 2.Janubiy Polineziya 3.Melaneziya
paydo bo’lgan?
4.Madeyra 5.Kanar 6.Azor
A)Jenevada
B)Vormsda
A)2,4,6
B)1,3,5
C)Genuyada
D)Vittenbergda
C)1,2,3
D)4,5,6
18.F. Magellan 1519-yilda qaysi davlatdan
sayohatga chiqqan edi?
A) Angliya B) Fransiya
C) Ispaniya D) Portugaliya
20.F. Magellan ekpeditsiyasi qachon Ispaniya
qirg’oqlariga yetib keldi?
A)1519-yilda
B)1522-yilda
C)1606-yilda
D)1499-yilda
3.Zamonaviy ko’rinishdagi ilk bank nomini
aniqlang.
A)Avliyo Sofiya
B)Muqaddas Yelena
C)Avliyo Vatslav
D)Avliyo Georgiy
21.Avstraliya kashf etilgach qaysi davlat
mustamlakasi deb e`lon qilindi?
A)Ispaniya
B)Portugaliya
C)Gollandiya
D)Angliya
4.Aksiya bu…
A)foydadan o’z ulushini olish huquqini beruvchi
qimmatbaho qog’oz
B)qo’l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish
C)yollanma mehnatdab foydalanib qo’shimcha
qiymat olish vositasi
D)o’z a`zolarining manfaatini himoya qilish uchun
tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi
D)o’z a`zolarining manfaatini himoya qilish uchun
tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi
5.Manufaktura bu…
A)foydadan o’z ulushini olish huquqini beruvchi
qimmatbaho qog’oz
B)qo’l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish
C)yollanma mehnatdab foydalanib qo’shimcha
qiymat olish vositasi
D)o’z a`zolarining manfaatini himoya qilish uchun
tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi
11.Gildiya bu…
A)foydadan o’z ulushini olish huquqini beruvchi
qimmatbaho qog’oz
B)qo’l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish
C)yollanma mehnatdab foydalanib qo’shimcha
qiymat olish vositasi
D)o’z a`zolarining manfaatini himoya qilish uchun
tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi
6.Qachondan Yevropada savdo chorrahalri
Shimoliy dengiz qirg’oqlariga ko’chdi?
A) XIV asrda ikkinchi yarmidan
B) XV asrda birinchi yarmidan
C) XVI asrda ikkinchi yarmidan
D) XVII asrda birinchi yarmidan
12.Proletariat bu…
A)foydadan o’z ulushini olish huquqini beruvchi
qimmatbaho qog’oz
B)qo’l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish
C) ishlab chiqari quroli va vositasidan mahrum
bo’lgan yollanma ishchi
D)o’z a`zolarining manfaatini himoya qilish uchun
7.Yevropada savdo chorrahalari Shimoliy dengiz tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi
qirg’oqlariga ko’chgach dastlab bu yerda asosiy
savdo markaziga aylangan shahani toping.
1. Yangi davr boshlarida G`arbiy Yevropa
A) Antverpen
B) London
mamlakatlarida kimlar jamiyatning hukmron
C) Genuya
D) Parij
tabaqalari bo`lib qolaverdilar?
8.Yangi davrda G’arbiy Yevropada eng katta
markazlashgan davlat.
A)Angliya
B)Niderlandiya
C)Fransiya D)Ispaniya
9.Yevropaliklar tomonidan Hindiston va
Amerikaga dengiz yo’li ochilgach rivojlangan
Potugaliya (a) va Ispaniyaning (b) sharini
aniqlang.
A)a-Lissabon, b-Sevilya
B)a-Sevilya, b-Lissabon
C)a-Valensiya, b-Porto
D)a-Porto, b-Valensiya
10.Kapital bu…
A)foydadan o’z ulushini olish huquqini beruvchi
qimmatbaho qog’oz
B)qo’l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish
C)yollanma mehnatdab foydalanib qo’shimcha
qiymat olish vositasi
A) harbiylar va zodagonlar
B) zodagonlar va burjuaziya
C) ruhoniylar va zodagonlar
D) harbiylar va burjuaziya
2. . Qachonga kelib savdogar-(negosiant) va
bankirlar burjuaziyaning yuqori qatlamiga
aylandilar?
A) XVI asr boshlarida В) XVI asr o`rtalarida
C) XVII asr o`rtalarida D) XVII asr boshlarida
3. . Qachondan boshlab Yevropada usti yopiq
bozorlar qurilishi keng avj oldi?
A) XV asr
В) XVI asr
C) XVII asr
D) XVIII asr
4. . Eng katta usti yopiq bozorlar qaysi shaharda
joylashgan?
A) Florensiya va Parij B) Antverpen va London
C) London va Parij
D) London va Amesterdam
5. . Quyidagi qaysi davlatlar jahon savd-sotig`ining
markazlariga aylanadi?
A) Fransiya va Angliya B) Angliya va Gollandiya
C) Italiya va Ispaniya
D) Ispaniya va Angliya
6. . Angliyaga paxta olib kelish qaysi
kompaniyaning qo`lida edi?
A) «Ost-Indiya» B) «Maskva»
C) «Levantiy»
D) «Vest-lndiya»
7. . Angliyaga chetdan zirovarlar olib kelish qaysi
kompaniyaning qo`lida edi?
A) «Ost-Indiya» B) «Maskva»
C) «Levantiy» D) «Vest-lndiya»
8. .Quyidagi qaysi kompaniya o`z aksiyadorlariga
500% miqdorida dividend to`lay boshlagan?
A) «Ost-Indiya» B) «Maskva»
C) «Levantiy» D) «Vest-lndiya»
9. .Quyidagi qaysi kompaniya Rossiya bilan savdo
aloqasi olib boorish huquqini oladi?
A) «Ost-Indiya» B) «Maskva»
C) «Levantiy»
D) «Vest-lndiya»
10. . Quyidagi qaysi kompaniya O`rtayer dengizi
mamlakatlari bilan savdo qilish huquqini qo`lga
kiritadi?
A) «Ost-Indiya» B) «Maskva»
C) «Levantiy» D) «Vest-lndiya»
11. . XVII asr boshlarida Angliya savdo
kompaniyalari qayerdan qayergacha bo`lgan
hududlarni o`z ta`siriga olgan?
A) Erondan Shimoliy Amerikagacha
B) Shvetsiyadan Hindistongacha
C) Afg`onistondan Lotin Amerikagacha
D) A va B
12. . Angliya savdo kompaniyalari qaysi hududlarga
ko`proq kirib bordilar?
A) Hindiston va Amerika
B) Afg`oniston va Kanada
C) Eron va Amerika
D) Singapur va Shvetsiya
13. . Qachondan boshlab manufaktura ishlab
chiqarishi Angliya va Gollandiya xo`jaligining
asosiy shakliga aylandi?
A) XV asr В)XVI asr C) XVII asr D) XVIII asr
14. . XVII asrda manufaktura qaysi davlatda
rivojlnish bosqichiga aylandi?
A) Rossiya
B) Fransiya
C) Germaniya
D) Shvetsiya
15. . Negosiant bu...
A) savdo sohasida tanho hukmronlik qiluvchi
tashkilotlar
B) ulgurji savdo bilan shug`ullanuvchi savdogar C)
lotincha - taqsimlanadigan narsa degani
D)
daromad topish raaqsadida hissadorli qoidalari
uyushgan sherikchilik jamiyati
16. . Savdo monopoliyasi bu...
A) savdo sohasida tanho hukmronlik qiluvchi
tashkilotlar
B) ulgurji savdo bilan shug`ullanuvchi savdogar C)
lotincha - taqsimlanadigan narsa
D) daromad topish raaqsadida hissadorli qoidalari
uyushgan sherikchilik jamiyati
17. . Aksiadorlik jamiyati bu………….
A) iqtisodning bir sohasida tanho hukmronlik
B) ulgurji savdo bilan shug`ullanuvchi savdogar
C) lotincha - taqsimlanadigan narsa degani
D) daromad topish maqsadida hissadorlik qoidalari
uyushgan sherikchilik jamiyati
18. . Burjuaziya bu………………
A) shahrning hurmatli, mo`tabar fuqarolari
B) ulgurji savdo bilan shug`ullanuvchi savdogar
C) lotincha - taqsimlanadigan narsa degani
D) daromad topish maqsadida hissadorlik qoidalari
uyushgan sherikchilik jamiyati
19. . Biror-bir ixtironing davlat tomonidan e`tirof
etilgani va ixtirochining o`z ixtirosiga olgan
huquqini tasdiqlovchi hujjat nima deb ataladi?
A) dvident B) veto C) negosiant D) patent
20. . Savdo yoki ishlab chiqarish huquqi yoki
imtiyozini beruvchi hujjat nima deb ataladi?
A) dvident B) veto C) negosiant D) patent
21. . Quyidagi qaysi atamalar lotinchadan olingan?
A) dvident B) patent C)monarxiya D) A va B
3-mavzu: YEVROPADA REFORMATSIYA
1.Cherkov marosimlari qaysi tilda o’tkazilar edi?
A)Lotin
B)Fransuz
C)Yunon
D)Ingliz
2.Gunohlarni afv etish to’g’risidagi Rim
papalarining maxsus yorlig’inima deb atalgan?
A)Yeretik
B)Indulgensiya
C)Dahriy
D)Autodafe
3.Reformatsiya bu...
A) XVI asrda katolik cherkovi ta`limotini isloh
qilish maqsadida bo’lib o`tgan harakat.
B) XVII asrning birinchi yarmida G`arbiy
Yevropaning qator mamlakatlariga yoyilgan
ijtimoiy harakat.
C) katolik cherkovining inqirozi davri
D) A va В javoblar to`g`ri
4.Qachon reformatsiya qachon boshlangan?
A) 1515-yil B) 1517-yil C) 1518-yil D) 1520-yil
5.Martin Lyuter qaysi universitetda dars bergan?
A) Geydelberg B) Vittenberg C) Kyoln D) Berlin
6.Martin Lyuter universitetda qaysi fandan dars
bergan?
A) ilohiyot B) dinshunoslik C) falsafa D) tarix
7.Qachon Martin Lyuter cherkov eshigiga
dindorlarga qarata o`zining mashhur «95 tezis»
deb atalgan xitobnomasini yopishtirgan?
A) 1515-yil B) 1517-yil
C) 1518-yil D) 1520-yil
C) «Odam Ato yer haydab, Momo Havo charx
yigirganda kim dvoryan bo’lgan»
D) «Quyoshning hammaning yelkasida birdek nu
sochishi»
16.J.Kalvin ta`limotiga qaysi shahrda asos
solingan?
A)Jeneva
B)Vorms
D)Axen
8.Martin Lyuter qaysi shardagi sudga chaqirildi? C)Maynts
A)Shpeyer
B)Vorms
C)Maynts
D)Axen
17. Individualizm bu...
A) protestantlikda injilni mustaqil o’qish ,Xudo
oldida shaxsiy javobgarlik hissi kabi jihatlar
9.Qachon Germaniyada dehqonlar qo`zg`oloni
B) bahsda yoki biror ta`limotni bayon qilishda
boshlandi?
A) 1520-yilda B) 1522-yilda
aytiladigan asosiy fikr
C) 1524-yilda D) 1526-yilda
C) biror ish yoki harakat qilishga undab yozilgan
maktub, murojaatnoma
D) diniy e`tiqodga yoki biror bir ta`limotga qattiq
10.Germaniyada boshlangan dehqonlar
yopishib olish
qo`zg`oloniga kim boshchilik qiladi?
A) Martin Lyuter B) Tomas Myunser
C) Genrix Giz
D) Robespyer
18.Iyzuitlar ordeni «Iso jamiyati» qachon ta`sis
etildi?
B)1526-yilda
11.Buyuk dehqonlar urushi qaysi davlatda bo’lib A)1524-yilda
o’tgan?
C)1517-yilda
D)1540-yilda
A)Fransiya
B)Germaniya
C)Angliya
D)Yaponiya
19.«Iso jamiyati»ning asoschisi kim edi?
A)Martin Lyuter
B)Jan Kalvin
12.Buyuk dehqonlar urushida qancha dehqon
C)Ignatiy Nesterev D)Ignatiy Loyola
qatnashgan?
A)10 000 ga yaqin B)100 000 ga yaqin
C)20 000 ga yaqin D)5000 ga yaqin
20.Kontreformatsiya jarayonida G’arbiy
Yevropaning qaysi davlatlari ikki diniy
mazhabga ajralib bir-biriga qarshi urush olib
13.Qachonga kelib Buyuk dehqonlar urushi
borishgan?
mag’lubiyatga uchradi?
A)Germaniya
B)Fransiya
A) 1520-yilda B) 1522-yilda
C)Angliya
D) A va B
C) 1524-yilda D) 1526-yilda
14.Protest bu…..
21.Rasmda berilgan tarixiy shaxs bilan bog’liq
A) biror ish yoki harakat qilishga undab yozilgan
ma’lumotlarni toping?
maktub, murojaatnoma
B) bahsda yoki biror ta`limotni bayon qilishda
aytiladigan asosiy fikr
C) diniy qoidalar va hudo ko`rsatmalarini o`z ichiga
olgan asosiy diniy ta`limot.
D)Norozilik
15.J.Kalvin ta`limotining asosi bo’lgan shiorni
aniqlang.
A) «Duo o’qi va ishla»
B) «Dil ba yoru dast ba kor»
A)Kalvinizim ta`limoti asoschisi
B)«Iso jamiyati»ning asoschisi
C)Buyuk dehqonlar urushining rahbari
D)Vittenberg universiteti professori
22.Rasmda berilgan tarixiy shaxs bilan bog’liq
ma`lumotlarni toping.
D)1547—1616-yillar
6.Uilyam Shekspirning yashab ijod qilgan
yillarini aniqlang.
A) 1564-1616-yillar B) 1547-1616-yillar
C) 1452-1519-yillar D) 1483-1520-yillar
7.Uilyam Shekspir asarlari berilgan javobni
toping.
1. «Otello» 2. «Qirol Lir »
3. «Gamlet» 4. «Romeo va Julyetta»
A) 1,2,3,4 B) 1,2,3 C) 1,3,4 D) 1,2,4
8.Quyidagi qaysi shaxs «Inson-tabiatning ajoyib
mo`jisasi» deb, hisoblagan?
A) Uilyam Shekspir
B) Leonordo da Vinchi
C) Migel de Servantes D) Rafael Santi
A)Kalvinizim ta`limoti asoschisi
B)«Iso jamiyati»ning asoschisi
C)Buyuk dehqonlar urushining rahbari
D)Vittenberg universiteti professori
4-mavzu: G’ARBIY YEVROPADA YANGI
DAVR MADANIYATINING SHAKLLANISHI
1.Qachonga kelib avval unutib yuborilgan antik
madaniyat qayta tiklandi?
A) XVI asrga kelib
B) XIV asrga kelib
C) XV asrga kelib
D) XVII asrga kelib
2.Gumanizm qachon paydo bo’ldi?
A) XVI asrga kelib
B) XIV asrga kelib
C) XV asrga kelib
D) XVII asrga kelib
3.Gumanizm dastlab qayerda paydo bo’ldi?
A) Fransiya
B) Italiya
C) Angliya
D) Germaniya
4.Gumanist so’zi qanday ma`noni anglatadi?
A) «insoniy»
B) «mavjud bo’lmagan yer»
C) «homiy,himoyachi»
D) «qo’rqinch,daxshat»
5.Angliya qirolining birinchi vaziri Tomas Mor
yashgan yillarni aniqlang.
A)1452—1519-yillar
B)1478—1535-yillar
C)1564—1616-yillar
9.Quyidagi qaysi shaxs insonlarni o`rab turgan
olamni sahna, odamlarni esa aktyorlar deb
tasavvur qilgan?
A) Uilyam Shekspir
B) Leonordo da Vinchi
C) Migel de Servantes D) Rafael Santi
10.«Don Kixot» asarining muallifini aniqlang.
A) Uilyam Shekspir
B) Leonordo da Vinchi
C) Migel de Servantes D) Rafael Santi
11.Quyidagi qaysi asarning qahramoni
adolatsizlik olamidagi so`nggi oliyjanob ritsar
bo`lgan?
A) «Otello» B) «Qirol Lir»
C) «Gamlet» D) «Don Kixot»
12.Leonardo da Vinchining yashab ijod qilgan
yillarini aniqlang.
A) 1564-1616-yillar B) 1547-1616-yillar
C) 1452-1519-yillar D) 1483-1520-yillar
13.Leonardo da Vinchi qaysi san`atni «san`atlar
malikasi» deb atagan?
A) rassomchilik B) haykaltaroshlik
C) shoirlik
D) musiqachilik
14.«Mona Liza » asari muallifini aniqlang?
A) Uilyam Shekspir
B) Leonordo da Vinchi
C) Migel de Servantes D) Rafael Santi
15.Leonardo da Vinchi qayerlik edi?
A) italiyalik
B) ispaniyalik
C) gollandiyalik D) angliyalik
16.Migel de Servantes qayerlik edi?
A) italiyalik
B) ispaniyalik
C) gollandiyalik D) angliyalik
17.Rafael Santi qayerlik edi?
A) italiyalik
B) ispaniyalik
C) gollandiyalik D) angliyalik
18.Rafael Santining yashab ijod qilgan yillarini
aniqlang
A) 1478-1535-yillar B) 1547-1616-yillar
C) 1452-1519-yillar D) 1483-1520-yillar
19.Rafael Santi necha yil umr ko`rgan?
A) 30 B) 40 C) 35 D) 37
20.«Sikstin madonnasi» asari muallifini
aniqlang?
A) Uilyam Shekspir
B) Leonordo da Vinchi
C) Migel de Servantes D) Rafael Santi
21.Rembrandt qayerlik rassom edi?
A) italiyalik
B) ispaniyalik
C) gollandiyalik D) angliyalik
22.Rembrandtning yashab ijod qilgan -yillarini
aniqlang
A) 1564-1616-yillar B) 1547-1616-yillar
C) 1606-1669-yillar D) 1483-1520-yillar
23.«Adashgan o`g`ilning qaytishi» asari
muallifini aniqlang?
A) Uilyam Shekspir
B) Rembrandt
C) Migel de Servantes D) Rafael Santi
24.Mikelanjelo Buonarrotining yashab ijod
qilgan yillarini aniqlang
A) 1475-1564-yillar B) 1547-1616-yillar
C) 1606-1669-yillar D) 1483-1520-yillar
28.«David» asaridagi Goliaf kim bo`lgan?
A) dehqon B) bog`bon C) cho`pon D) dev
29.N.Kopernikning yashagan yillarini aniqlang.
A) 1473-1543-yillar B) 1548-1600-yillar
C) 1564-1642-yillar D) 1578-1649-yillar
30.J.Brunoning yashagan yillarini aniqlang.
A) 1473-1543-yillar B) 1548-1600-yillar
C) 1564-1642-yillar D) 1578-1649-yillar
31.G.Galileyningning yashagan yillarini aniqlang
A) 1473-1543-yillar B) 1548-1600-yillar
C) 1564-1642-yillar D) 1643-1727-yillar
32.Isaak Nyutonning yashagan yillarini aniqlang
A) 1473-1543-yillar B) 1548-1600-yillar
C) 1564-1642-yillar D) 1643-1727-yillar
33.Jon Lokk yashagan yillarni aniqlang.
A) 1473-1543-yillar B) 1548-1600-yillar
C) 1564-1642-yillar D) 1643-1727-yillar
34.N.Kopernik maxsus moslamalar yordamida
necha yil davomida osmon jismlarini kuzatdi?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30
35.Qaysi olim Yer Quyosh va o`z o`qi atrofida
aylanadi, degan xulosaga keldi?
A) N.Kopernik B) G.Galiley
C) J.Bruno
D) J.Lokk
36.Olamning cheksizligi va abadiyligi haqidagi
nazaryani yaratgan olimni aniqlang.
A) N.Kopernik B) G.Galiley
C) J.Bruno
D) J.Lokk
37.Geliosentrik nazariyaga asos slogan olimni
aniqlang.
B) N.Kopernik
25.Mikelanjelo Buonarroti qayerlik haykaltarosh A) J.Bruno
C) G.Galiley
D) J.Lokk
edi?
A) italiyalik
B) ispaniyalik
C) gollandiyalik D) angliyalik
38.Yevropalik olimlar orasida birinchi bo’lib
osmon jismlarini teleskop yordamida kuzatgan
26.«David» haykalini kim yaratgan?
olimni aniqlang.
A) Uilyam Shekspir
B) Rembrandt
A) J.Bruno
B) N.Kopernik
C) Migel de Servantes D) Mikelanjelo Buonarroti C) G.Galiley D) J.Lokk
27.«David» asaridagi David kim bo`lgan?
A) dehqon B) bog`bon C) cho`pon D) dev
39.Insonning yashash, erkinlik va mulkka egalik
qilish huquqlari haqidagi ta`limotni yaratgan
olim kim edi?
A) Sharl Monteskyo B) N.Kopernik
C) Lui de Bonald
D) J.Lokk
40.Isaak Nyuton faoliyati bilan bog’liq to’gri
ma`lumotlarni toping.
1.mexanika va astronomiyaning nazariy asoslarini
yaratdi
2.butun olam tortishish qonuni ishlab chiqdi
3.ko’zguli teleskopni kashf qildi
4. Yevropalik olimlar orasida birinchi bo’lib osmon
jismlarini teleskop yordamida kuzatgan
A)1,3,4
B)1,2,3
C)2,3,4
D)1,2,4
41.Rasmda berilgan san`at asarlari va ularning
mualliflarini
aniqlang.
a)Rafael Santi
b)Rembrandt
c)Mikelanjelo Buonarroti
A)a-2,b-1,c-3
B)a-2,b-3,c-1
C)a-3,b-2,c-1
D)a-3,b-1,c-2
42.Rasmda berilgan tarixiy shaxslar va ular bilan
bog’liq ma’lumotlarni moslashtiring.
a)Yevropalik olimlar ichida birinchi bo’lib osmon
jisimlarini teleskop yordamida kuzatdi
b)Yer Quyosh atrofi va o’z o’qi atrofida aylanadi,
degan xulosaga keldi.
c)Olamning cheksizligi va abadiyligi haqida
nazaryani yaratdi
A)a-2,b-1,c-3
B)a-2,b-3,c-1
C)a-3,b-2,c-1
D)a-3,b-1,c-2
43.Rasmda berilgan tarixiy shaxslar va ular bilan
bog’liq ma’lumotlarni moslashtiring.
a)ko’zguli teleskopni kashf qildi
b)ijro etuvchi hokimiyatni qonun chiqaruvchi
hokimiyatdan ajratish haqidagi ta`limotni ishlab
chiqdi
c) «Utopiya » asari muallifi
A)a-2,b-3,c-1
B)a-2,b-3,c-1
C)a-3,b-2,c-1
D)a-3,b-1,c-2
BOB II__ XVI—XVIII ASRLARDA YEVROPA
VA AMERIKA MAMLAKATLARI
5-mavzu: ANGLIYADA QIROL
HOKIMIYATINING KUCHAYISHI. XVII
ASRDAGI ANGLIYA BURJUA INQILOBI
1.Yevropa mamlakatlarida shakllangan
hokimiyat mutlaq monarxiya yoki…………..deb
atalardi.
A) Absolutizm
B) Direktoriya
C) Diktatura
D) Samoderjave
2.Angliyada absolutism nechanchi asrda
shakllandi?
A)XIV asrda
B)XV asrda
C)XVI asrda
D)XVII asrda
3.Angliyaning qaysi qiroli davrida parlament
qirolga bo’ysundi, shimoliy grafliklar va Uels
ham qirol hokimiyatini tan oldi?
A)Genrix VII Tyudor
B)Genrix VIII Tyudor
C)Yelizaveta I
D)Oliver Kromvel
4.Angliya qirolichasi Yelizaveta I qachon
homiyatga kelgan?
A)1556-yilda
B)1558-yilda
C)1545-yilda
D)1640-yilda
5.Angliya qirolichasi Yelizaveta I necha yil
hukmronlik qilgan?
A)45 yil
B)43 yil
B) Fransiya bilan urushda kelishuvchilik siyosati
olib borgani uchun
C) Qirolning asosiy raqibi Ispaniya bilan
murosasozlik olib borayotgani
D) Savdogarlar uchun patentning narxi ko`arligani
uchun
Angliyada parlament birinchi navbatda………….
7.Angliya qirolichasi Yelezavetaning hukmronlik
A) Qirol huzuridagi «Maxfiy kengash»ning Oliy
yillarini aniqlang.
sudni amalga oshirish vakolatini bekor qildi
A) 1553-15555-yillar B) 1554-1558-yillar
B) Favqulotda sudlarni tarqatib yubordi
C) 1553-1558-yillarda D) 1558-1603-yillar
C) Matbuot erkinligini e`lon qildi
D)Siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqardi
8.Angliyada Tyudorlar sulolasidan so`ng qaysi
sulolola kelgan?
Angliyada parlament ish boshlagandan keyin
A) Styuartlar
B) Gabbusburglar
qanday islohotlar o`tkaziladi?
C) Merovinglar D) Shtaufenlar
1. Qirol huzuridagi «Maxfiy kengash»ning Oliy
sudni amalga oshirish vakolatini bekor qildi
9.Angliya burjua inqilobining boshlanish kuni
2. Favqulotda sudlarni tarqatib yubordi
....... bo`ldi .
3. Matbuot erkinligini e`lon qildi
A) 1640-yil B) 1641-yil
4. Siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqardi
C) 1642-yil D) 1643-yil
5. Cherkov sudini ruhoniy bo`lmagan shaxslarni sud
qilish huquqidan mahrum etdi
10.Fanda ………..(a),adabiyotda ……..(b) singari
6. Qirol parlamentning Jamoalar palatasini, shu
arboblarning nomlari butun dunyoga mashxur
palataning roziligisiz tarqatmasligiga rozi bo`ldi
bo’ldi.
A)1,2,5,6 B) 1,2,4,5 C) 1,2,3,4,5,6 D) 2,3,5,6
A)a-Uilyam Shekspir, b-Frensis Bekon
B)a- Frensis Bekon, b- Uilyam Shekspir
14.Qachon mamlakat hududining to’tdan uch
C)aqismi qirol hukmronligi ostida edi?
D)
A) 1640-yil B) 1641-yil C) 1642-yil D) 1643-yil
11.Angliyaning qaysi qiroli davrida parlament va
qirol o’rtasida keskinlik kuchaydi?
15.Agliyada protestant anglikan cherkovi nima
A)Genrix VII Tyudor
deb yuritilgan?
B)Genrix VIII Tyudor
A) gugenotlar B) puritanlar
C)Karl I
C) lyuterlar
D) protestantlar
D)Oliver Kromvel
16.Burjuaziya qo`lida bo`lgan parlament qaysi
12.Qachon Shotlandiya Angliyaga qarshi harbiy davlat bilan ittifoq tuzadi?
A) Irlandiya
B) Shotlandiya
harakat boshlab yubordi?
C) Fransiya
D) Ispaniya
A) 1640-yil B) 1641-yil
C) 1642-yil D) 1643-yil
17.Angliyada qirol bilan urushda parlament
C)26 yil
D)40 yil
6.«Jahon ustaxonasi», «Dengizlar malikasi»
iboralari qaysi davlatga nisbatan ishlatilgan?
A)Fransiya
B)Rossiya
C)Angliya
D)Germaniya
13.«Uzoq muddatli parlament» qachon yig’ildi?
A) 1640-yil B) 1641-yil
C) 1642-yil D) 1643-yil
Angliyada inqilob yuz berishining asosiy sababini
aniqlang
A) Qirol parlament va puritanlarga qarshi kurash
boshlagani
qo`shiniga kim qo`mondonlik qildi?
A) Kromvel
B) Robespyer
C) Shommet
D) Danton
18.Qachon Angliyada qirol yashiringan
Oksfordning taslim bo`lishi bilan fuqarolar
urushi tugaydi?
A) 1645-yil
B) 1646-yil
C) 1647-yil
D) 1648-yil
19.Angliyada fuqarolar urushi tugagandan keyin
parlament o`tkazgan islohotlarni aniqlang
1.yangi zodagonlar feodal to`lovlardan ozod etildi
2. matbuot erkinligini e`lon qilindi
3.yangi zodagonlarning yer-mulklari o`zlariga
shaxsiy mulk qilib berildi
4.qonunsiz to`lov va jarimalar bekor qilindi
5.savdogarlar savdo ishlarini ruxsatnomasiz
yuritadigan bo`ldi
6.qirol, qirol tarafdorlari va yepiskoplarning yerlari
musodara qilindi
7.cherkov parlamentga bo`ysundirildi
8.cherkov sudi ruhoniy bo`lmagan shaxslarni sud
qilish huquqidan mahrum etildi
A) 1,3,5,6,7
B) 1,2,4,5,7
C) 2,3,4,5,7,8
D) 1,2,3,5,7,8
C) Yakov II
D)Villem van Oranye
27.Qachon parlament Angliya va Shotlandiya
o’rtasida uniyani qonuniylashtirdi?
A)1706-yilda
B)1707-yilda
C)1714-yilda
D)1701-yilda
28.Angliyada tyudorlar (a) va oranyelar (b)
sulolalarining oxirgi vakillari vafot etgan yillarni
aniqlang.
A)a-1603, b-1701
B)a-1605, b-1701
C)a-1603, b-1714
D)a-1605, b-1714
29.Angliyada tyudorlar (a) va oranyelar (b)
sulolalarining oxirgi vakillari vafot etgan taxtga
kelgan sulolalarni aniqlang.
A)a-styuartlar, b-gannoverlar
20.Qachon Angliya Respublika deb e`lon qilindi? B)a-gannoverlar, b-styuartlar
A) 1649-yil 16-mayda B) 1650-yil 17-mayda
C)a-karolinglar, b-merovinglar
C) 1649-yil 18-mayda D) 1649-yil 19 -mayda
D)a-merovinglar, a-karolinglar
30.Angliyada oranyelar sulolasining oxirgi
21.Angliya respublika deb e`lon qilingach
vakilli vafot etgach taxtga kelgan qirolni anqilang
A)Genrix VII Tyudor B)Yakov Styuart
O.Kromvel boshchiligidagi inqilobiy armiya
C)Karl II
D)Georg I
qaysi huqularga bostirib kirdi.
A)Gollandiya
B)Irlandiya
31.Rasmda berilgan tarixiy shaxs bilan bog’liq
C)Shotlandiya
D)B va C
ma`lumotlarni toping.
22.Karl II qachon taxtga kelgan?
A) 1658-yil
B) 1659-yil
C) 1660-yil
D) 1657-yil
23.Kromvel vafot etgach Angliyada kim taxtga
o`tiradi?
A) Karl I B) Karl II C) Yakov I D) Yakov II
24.Nima uchun Yakov II dan aholining noroziligi
kucahyib ketadi?
A) Chunki, Yakov II katoli dinini qayta tiklashga
kirishadi
B) Chunki, Yakov II savdo ishlari uchun soliqlarni
oshiradi
C) Chunki, Yakov II provaslav dininining
homiysiga aylanadi
D) A va C
25.Angliyada «sharafli inqilob» deb atalgan
davlat to`ntarishi qachon bo`lib o`tdi?
A) 1675-yil B) 1688-yil C) 1699-yil D) 1685-yil
26.«Sharafli inqilob» natijasida Angliya taxtini
egallagan hukmdorni aniqlang.
A) Karl I
B) Karl II
A) Oranyelar sulolasining oxirgi vakili vafot etgach
taxtga kelgan
B) «Sharafli inqilob» natijasida Angliya taxtini
egallagan
C)Angliyada 45 yil hukmronlik qilgan
D)Hukmronligi davrida Irlandiya va Shotlandiyaga
bostirib kirgan.
32.Rasmda berilgan tarixiy shaxs bilan bog’liq
ma`lumotlarni toping.
4.XVI—XVIII asrlarda Italiyaga ta`sir ko’rsatish
uchun kelib chiqqan urushda Italiya qaysi
davlatga bo’ysundirildi?
A)Angliya
B)Fransiya
C)Ispaniya
D)Turkiya
5.Gabsburglar chegarasiga Tukrlar xavf sola
boshlagan paytda qaysi davlatlar turkiya bilan
yaxshi munosabatda bo’lishgan?
A)Angliya va Fransiya
B)Fransiya va Ispaniya
C)Angliya va Ispaniya
D)Fransiya va Turkiya
A) Oranyelar sulolasining oxirgi vakili vafot etgach
taxtga kelgan
B) «Sharafli inqilob» natijasida Angliya taxtini
egallagan
C)Angliyada 45 yil hukmronlik qilgan
D)Hukmronligi davrida Irlandiya va Shotlandiyaga
bostirib kirgan.
6-mavzu: XVI—XVIII ASRLARDA XALQARO
MUNOSABATLAR
1.XVI—XVIII asrlarda manfaatlari doim bir biri
bilan to’qnashgan davlatlarni aniqlang.
1.Gollandiya 2.Angliya 3.Avstriya 4.Ispaniya
5. Fransiya
A)1,2,4
B)1,2,5
C)2,4,5
D)2,3,5
2.XVI—XVIII asrlarda Italiyaga ta`sir ko’rsatish
uchun qaysi davlatlar o’rtasida tez-tez
ziddiyatlar bo’lib turdi.
A)Angliya va Fransiya
B)Fransiya va Ispaniya
C)Angliya va Ispaniya
D)Fransiya va Turkiya
3.XVI—XVIII asrlarda Yavropaga doimiy xavf
solib turgan davlatni aniqlang.
A)Xitoy
B)Yaponiya
C)Turkiya
D)Rossiya
6.Gabsburglar chegarasiga Tukrlar xavf sola
boshlagan paytda Angliya va Fransiya davlatlari
turkiya bilan qanday maqsadda yaxshi
munosabatlar o’rnatdi?
A) Gabsburglani bosib olish maqsadida
B) Gabsburglarni kuchsizlantirish maqsadida
C) Turklar boqiniga uchramaslik maqsadida
D) A va B
7.O’ttiz yillik urush yakuniga ko’ra tuzilgan sulh
shartnomasi nomini aniqlang.
A) Vestfal sulhi
B) Frankfurt sulhi
C) Parij sulhi
D) Nishtad sulhi
8.O’ttiz yillik urush qaysi davlat hududida olib
borildi
A)Angliya
B)Fransiya
C)Ispaniya
D)Germaniya
9.O’ttiz yillik urush yakunida tuzilgan sulh
shartnomasiga ko’ra qaysi Ispaniyadan mustaqil
deb tan olindi?
A)Angliya
B)Gollandiya
C)Ispaniya
D)Germaniya
10.O’ttiz yillik urush yakunidaga ko’ra qaysi
davlatning nufuzi oshdi?
A)Fransiya
B)Gollandiya
C)Ispaniya
D)Germaniya
11.Qachon Ispaniya qiroli Karl VII vafot etdi?
A) 1714-yilda
B) 1868-yilda
C) 1700-yilda
D) 1618-yilda
12.Ispaniya qiroli Karl VII vafot etgach taxtga
o’tirgan ispan taxtiga o’tirgan Fransiya
nomzodini aniqlang?
A) Frans Ferdinand
B) Filipp Anjuy
C) Aleksandr Battenberg
D) Lui Filipp
13.Ispan taxti uchun kurash qachon bo’lib
o’tgan?
A)1618—1648 - yillarda
B)1700—1714 - yillarda
C)1700—1721 - yillarda
D)1756—1763 – yillarda
19.Yevropa davlatlari o’rtasida O’ttiz yillik
urush boshlanishiga sabab bo’lgan hodisani
aniqlang.
A) Nemis katolik va protettantlari o’rtasida diniy
mojaro
B) Ispan taxti uchun nomzod
C) Boltiq dengiziga chiqish uchun
D) Chegaralarini o’zgartirish masalasida
20.Yetti yillik urushda eng katta foyda olgan
davlatni aniqlang.
A)Fransiya
B)Gollandiya
C)Angliya
D)Germaniya
14.Ispan taxti uchun bo’lib o’tgan urush qaysi
davlat kuchayishiga olib keldi?
A)Fransiya
B)Gollandiya
C)Angliya
D)Germaniya
21.Yetti yillik urush qaysi yillar oralig’ida bo’lib
o’tgan?
A)1618—1648 - yillarda
B)1700—1714 - yillarda
C)1700—1721 - yillarda
15.Shimoliy urush qaysi davlatlar o’rtasida bo’lib
D)1756—1763 – yillarda
o’tgan?
A)Angliya va Fransiya
22.Qaysi urushda Hindiston va Shimoliy
B)Fransiya va Ispaniya
Amerikadagi Fransuz mustamlakalari Angliyaga
C)Angliya va Ispaniya
o’tdi?
D)Rossiya va Shvedsiya
A)Shimoliy urush
16.Shimoliy urush qaysi yillar oralig’ida bo’lib
o’tgan?
A)1618—1648 - yillarda
B)1700—1714 - yillarda
C)1700—1721 - yillarda
D)1756—1763 – yillarda
17.XVIII asrda Yevropa davlatlarining deyarli
barchasi ishtirok etgan urushni aniqlang.
A)Shimoliy urush
B)Ispan taxti uchun kurash
C)Yetti yillik urush
D)O’ttiz yillik urush
B)Ispan taxti uchun kurash
C)Yetti yillik urush
D)O’ttiz yillik urush
23.XVIII asrda Rossiyaga qarshi urush
boshlagan Usmonlilar sultonini aniqlang.
A)Boyazid II
B)Sulton Salim I
C)Mustafo III
D)Mexmed II
24.Kuchukqarnayji shartnomasi qaysi davlatlar
o’rtasida tuzilgan?
A)Angliya va Fransiya
B)Turkiya va Rossiya
C)Angliya va Ispaniya
D)Rossiya va Shvedsiya
18.Diniy mojarolarni harbiy yo’l bilan hal etishga
25.Kuchukqarnayji shartnomasi qachon tuzildi?
urunish samarasizligini ko’rsatgan urushni
A)1714-yilda
B)1648-yilda
aniqlang.
C)1721-yilda
D)1774-yilda
A)Shimoliy urush
B)Ispan taxti uchun kurash
C)Yetti yillik urush
D)O’ttiz yillik urush
26.Kuchukqarnayji shartnomasiga ko’ra:
1.Qrim xonligi Rossiya qaram davlatga aylandi
2.Qora dengizda harbiy flotga ega bo’lish huquqini
qo’lga kiritdi
3. Boltiq dengiziga chiqish huquqiga ega bo’ldi
4.Kavkaz ortiga bo’lgan davosidan voz kechdi
A)2,4
B)1,3
C)1,4
D)1,2
27.Usmoniylar sultoni Mustafo III qachon
Rossiyaga qarshi urush boshladi.
A)1768-yilda
B)1648-yilda
C)1721-yilda
D)1774-yilda
6.Uchinchi tabaqa qatnashchilarining ifodachisi
kim edi?
A) J.P.Marat
B) J.Danton
C)Gabriel de Mirabo
D)M.Robespyer
7.Qachon mutlaq monarxiya tayanchi bo`lgan
Bastiliya (davlat qamoqxonasi) egallandi?
A) 1789-yil 9-iyulda
B) 1789-yil 14-iyulda
C) 1790yil 14-iyulda
D) 1789-yil 26-avgust
8.«Inson va fuqaro huquqlari Deklaratsiyasi»
qaysi davlatda qabul qilingan?
A) 1789-yil 9-iyulda
B) 1789-yil 14-iyulda
C) 1790yil 14-iyulda D) 1789-yil 26-avgust
9.«Inson va fuqaro huquqlari Deklaratsiyasi»da
qanday huquqlar e`lon qilindi?
7-mavzu: FRANSIYADA MUTLOQ
A) Fransiya ozod va erkin davlatdir
MONARXIY. BUYUK FRANSUZ BURJUA
B) so’z va matbuot erkinligi hamda xususiy mulk
INQILOBI
daxlsizligi
C) barcha fuqorlar qonun oldida tengdirlar
1.Qachon Fransiyaning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy D) Barcha fuqarolar shaxsiy mulk huquqiga
taraqqiyoti ziddiyatli xarakterga ega edi?
egadirlar
A) XVI asrda
B) XVII asrda
C) XVIII asrda
D) XIX asrda
10.Qachon Fransiya tarixida birinchi marta
Konstitutsiya qabul qilingan?
2.Qachon Fransiya jadal iqtisodiy o’sish davrini A) 1791-yil B) 1793-yil C) 1795-yil D) 1799-yil
boshdan kechirdi?
A) XV asr oxiri—XVI asr boshlari
11.Fransiyada burjua inqilobi davrida jamiyat
B) XVI asr oxiri—XVII asr boshlari
turli siyosiy oqimlarga bo’linib ketgan edi. Ta`sis
C) XV asr boshlari—XVI asr oxiri
majlisi deputatlaridan qirol tarafdorlari bo’lgan
D) XV asr oxiri—XVII asr boshlari
o’nglar nima deb atalgan?
A) Yakobinchilar
B) Jirondachilar
3.XVIII asrda Yevropaning aholisi eng ko’p
C) Royalistliar
D) Torilar
bo’lgan davlatni aniqlang.
A)Angliya
B)Fransiya
12.Fransiyada burjua inqilobi davrida jamiyat
C)Eron
D)Xitoy
turli siyosiy oqimlarga bo’linib ketgan edi. Ta`sis
majlisi so’l oqim deputatlari nima deb atalgan?
4.Lyudovik XVI qachon General shtatlar
A) Yakobinchilar
B) Jirondachilar
chaqiradi?
C) Royalistliar
D) Torilar
A) 1789-yil 5-may B) 1789-yil 14-iyulda
C) 1790yil 14-iyulda D) 1789-yil 27-sentabr
13.Fransiyada burjua inqilobi davrida jamiyat
turli siyosiy oqimlarga bo’linib ketgan edi. Ta`sis
5.General Shtatlar chaqirilgach Lyudovik XVI
majlisi o’ta so’l oqim deputatlari nima deb
o’z nutqida nimani talab etdi?
atalgan?
A) Birinchi va ikkinchi toifani soliqqa tortish
A) Yakobinchilar
B) Jirondachilar
B) Uchinchi toifani soliqqa tortish
C) Royalistliar
D) Torilar
C) Yangi soliqlar joriy qilishni
D) A va B
14.1791-yilda o’z ishini boshlagan Qonun
chiqaruvchi majlis urush elon qilgan (a) va
qo’shin kiritgan(b) davlatini aniqlang.
A)a-Belgiya, b-Avstriya
B)a-Prussiya, b-Avstriya
C)a-Avstriya, b-Belgiya
D)a-Rossiya,b-Prussiya
A) 1795-yil 10-avgust B) 1796-yil 10-avgust
C) 1799-yil 9-noyabr D) 1794-yil 27-iyul
15.Qaysi davlatlar Fransiyaga hujum qilgach
Qonun chiqaruvchi majlis «Vatan xavf ostida! »
degan chaqiriq bilan xalqqa murojaat qildi.
1.Angliya 2. Prussiya 3.Belgiya 4.Fransiya
5.Avstriya
A)1,2,4
B)1,2,5
C)2,3,4
D)2,3,5
24.Kammuna bu…………….
A) Konstitutsiya qabul qilish uchun yig’iladigan
parlament
B) Mahalliy o`zini o`zi boshqarish organi
C) Davlatni idora qilish usuli. Unda cheklanmagan
hokimiyat davlat boshlig’i—monarxga tegishli.
D) lotincha- haqiqatan ham mavjud bo`lgan, amalga
oshadigan; bajarilishi mumkin bo`lgan
16.Qachon Fransiya Respublika deb e`lon
qilindi?
A) 1791-yil 10-avgust B) 1793-yil 10-avgust
C) 1792-yil 22-sentabr D) 1794-yil 22-sentabr
17.XVIII asr oxirlarida Fransiyaga hujum
uyushtirgan davlatlar to`g`ri berilgan javobni
toping.
A) Avstriya, Rossiya, Daniya
B) Avstriya, Buyuk Britaniya, Prussiya
C) Buyuk Britaniya, Ispaniya, AQSH
D) Buyuk Britaniya, Rossiya, Gollandiya
18.Qachon Fransiya qiroli Lyudovik XVI qatl
qilindi?
A) 1791-yil 10-avgust B) 1793-yil yanvar
C) 1792-yil 22-sentabr D) 1794-yil 15-oktabr
19.Fransuz burjua inqilobining ikkinchi
bosqichida monarxiya ag’darilga necha yoshli
erkaklarga saylash huquqi berildi?
A) 25 B) 24 C) 26 D) 23
20.Fransiyada Lyudovik XVI qatl etilgach qaysi
davlatlarning Fransiyaga bosqinchilik hujumi
kuchaydi?
1.Prussiya 2.Ispaniya 3.Angliya 4.Avstriya
A) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 1,3,4 D) 2,3,4
21.Fransiyada hokimiyatni qo’lga olgan
Yakobinchilarning yo’lboshchilarini aniqlang.
1.M.Robespyer 2.J.P.Marat
3.J.Danton
4.Gabriel de Mirabo 5.Shomett
A)1,2,3,4 B) 1,2,5 C) 1,4,5 D) 1,2,3
22.Qachon Fransiya Konventi Robespyerga
qarshi ayblov e`lon qildi?
23.Fransiya Resbublika deb e`lon qilinganidan
keyin necha yoshga to`lgan erkak fuqarolarga
saylov huquqi berildi?
A) 20 B) 18 C) 26 D) 21
25.Ta`sis majlisi bu ………….
A) Konstitutsiya qabul qilish uchun yig’iladigan
parlament
B) Mahalliy o`zini o`zi boshqarish organi
C) Davlatni idora qilish usuli. Unda cheklanmagan
hokimiyat davlat boshlig’i—monarxga tegishli.
D) lotincha- haqiqatan ham mavjud bo`lgan, amalga
oshadigan; bajarilishi mumkin bo`lgan
26.Absolutizm bu…………….
A) Konstitutsiya qabul qilish uchun yig’iladigan
parlament
B) Mahalliy o`zini o`zi boshqarish organi
C) Davlatni idora qilish usuli. Unda cheklanmagan
hokimiyat davlat boshlig’i—monarxga tegishli.
D) lotincha- haqiqatan ham mavjud bo`lgan, amalga
oshadigan; bajarilishi mumkin bo`lgan
8-mavzu: BUYUK FRANSUZ BURJUA
INQILOBINING YAKUNLANISHI VA
TARIXIY AHAMIYATI
1.Termidor atamasi qayerdan kelib chiqqan?
A)oy nomidan
B)yil nomidan
C)hafta nomidan
D)kun nomidan
2.1795-yilgi Parijdagi qo’zg’olon arafasida aholi
orasida tarqalgan shiorni aniqlang.
A) «Xalq, uyg’on! Payt keldi !»
B) «Qirq yil qul bo’lib yashagandan bir kun ozod
bo’lib yashagan ma`qul»
C) «barcha zodagonlarni bitta ham qoldirmay qirib
tashlash»
D) «Ishlab yashaylik yoki jang qilib o’laylik»
3.Buyuk fransuz burjua inqilobi paytida qachon
Parij qamal holatida deb e`lon qilindi?
A) 1795-yil aprel
B) 1793-yil avgust
C) 1792-yil may
D) 1799-yil aprel
9.Fransiyada respublika tuzumini
mustahkamlagan lekin umumiy saylov huquqini
bekor qilgan konstitutsiyaga ko’ra ijro
hokimiyati qaysi o’rgani Direktoriya necha
kishidan iborat bo’lgan?
A)3 B)4 C)5 D)6
4.Fransiyada respublika tuzumini
mustahkamlagan lekin umumiya saylov huquqini
bekor qilgan konstitutsiya qachon qabul qilindi? 10.Direktoriya davrida Fransiyaga qo’shib
olingan (a) va unga qaram respublikaga aylangan
A) 1795-yil avgust
B) 1793-yil avgust
(b) davlatlarni aniqlang.
C) 1792-yil may
D) 1799-yil aprel
A)a-Belgiya, b-Gollandiya
5.Fransiyada respublika tuzumini
B)a-Prussiya, b-Avstriya
mustahkamlagan lekin umumiya saylov huquqini C)a-Avstriya, b-Belgiya
bekor qilgan konstitutsiya qabul qilingach tashkil D)a-Rossiya,b-Prussiya
qilingan qonunchilik palatalarini aniqlang.
11.Napoleonni juda mashxur qilib yuborhan
A) Senat va Deputatlar
hodisani aniqlang.
B) Beshyuzlar kengashi
A)Reynning so’l qirg’og’i egallanishi
C) Oqsoqollar kengashi
B) Belgiyaning qo’shib olinishi
D) B va D
C)Gollandiyani qaram respublikaga aylantirishi
6.Fransiyada qabul qilingan nechanchi yilgi
konstitutsiyda inqilobning barcha antifeodal
yutuqlari tasdiqlandi.
A) 1795-yil aprel
B) 1793-yil avgust
C) 1791-yil may
D) 1830-yil iyul
D) Italiyaning boysundirilishi
12.Napoleonning qaysi davlatga qilgan yurishi
uni siyosiy hokimiyatni egallashga chorladi?
A)Gollandiya
B)Belgiya
C)Italiya
D)Misr
13.Qachon Napoleon Konsulga aylandi?
7.Mulk va erkin tadbirkorlikni himoya qiladigan A) 1795-yil 10-avgust B) 1796-yil 10-avgust
C) 1799-yil 9-noyabr D) 1794-yil 27-iyul
respublika tarafdori ….
A)jirondachilar
C)termidorchilar
B)yakobinchilar
D)konsullar
8.Fransiyada respublika tuzumini
mustahkamlagan lekin umumiy saylov huquqini
bekor qilgan konstitutsiyaga ko’ra ijro
hokimiyati qaysi o’rganda to’plangan?
A) Senat va Deputatlar
B) Beshyuzlar kengashi
C) Oqsoqollar kengashi
D) Direktoriyada
Konsul so`zining lug`aviy ma`nosi to`g`ri berilgan
javobi aniqlang.
A) lotincha - maslahatchi
B) lotincha -ishonchli kishi
C) yunoncha - boshqarma, rahbarlik
D) fransuzcha - maslahatchi
14.Direktoriya bu………
A) Burjua inqilobi davrida Fransiyada hokimiyatni
(kollegial) jamoaviy boshqaruv shakli,ijro
hokimiyati.
B) raqiblarni yo’qotish yoki qo’rqitish,aholi
o’rtasida vahima keltirib chiqarish
C) Fransiyada inqilob yillari qabul qilingan yangi
taqvimda oyning nomi
D) Ba`zi mamlakatlarda alohida vakolatlarga ega
bo’lgan vakillik o’rgani
15.Konsul bu………
A) Fransiyada burjua inqilobi davrida joriy qilingan
ijro hokimiyatining uchta rahbaridan biri
B) raqiblarni yo’qotish yoki qo’rqitish,aholi
o’rtasida vahima keltirib chiqarish
C) Fransiyada inqilob yillari qabul qilingan yangi
taqvimda oyning nomi
D) Ba`zi mamlakatlarda alohida vakolatlarga ega
bo’lgan vakillik o’rgani
16.Termidor bu………
A) Fransiyada burjua inqilobi davrida joriy qilingan
ijro hokimiyatining uchta rahbaridan biri
B) raqiblarni yo’qotish yoki qo’rqitish,aholi
o’rtasida vahima keltirib chiqarish
C) Fransiyada inqilob yillari qabul qilingan yangi
taqvimda oyning nomi
D) Ba`zi mamlakatlarda alohida vakolatlarga ega
bo’lgan vakillik o’rgani
5.O`ttiz yillik urush natijasiga ko`ra, Yevropada
siyosiy gegamonlik qaysi davlatga o`tdi?
A) Fransiya
B) Angliya
C) Niderlandiya
D) Rossiya
17.Konvent bu………
A) Fransiyada burjua inqilobi davrida joriy qilingan
ijro hokimiyatining uchta rahbaridan biri
B) raqiblarni yo’qotish yoki qo’rqitish,aholi
o’rtasida vahima keltirib chiqarish
C) Fransiyada inqilob yillari qabul qilingan yangi
taqvimda oyning nomi
D) Ba`zi mamlakatlarda alohida vakolatlarga ega
bo’lgan vakillik o’rgani
7.Germaniya knyazliklari ........ Turkiya
bosqiniga qarshi kurashish uchun tarixda
birinchi marta yakdil qaror qabul qildilar va
milliy ozodlik qo`shinini tuzdilar?
A) 1681-yilda
B) 1682-yilda
C) 1683-yilda
D) 1684-yilda
18.Terror bu………
A) Fransiyada burjua inqilobi davrida joriy qilingan
ijro hokimiyatining uchta rahbaridan biri
B) raqiblarni yo’qotish yoki qo’rqitish,aholi
o’rtasida vahima keltirib chiqarish
C) Fransiyada inqilob yillari qabul qilingan yangi
taqvimda oyning nomi
D) Ba`zi mamlakatlarda alohida vakolatlarga ega
bo’lgan vakillik o’rgani
9-mavzu: XVI—XVIII ASRLARDA
GERMANIYA IMPERIYASI
6.Qachongacha Germaniya «Muqaddas Rim
imperiyasi» deb atalib keldi?
A) 1805-yilgacha B) 1806-yilgacha
C) 1807-yilgacha D) 1808-yilgacha
8.Qachon Vena ostonlarida usmoniylarning
qo`shini tor-mor keltirildi?
A) 1681-yilda
B) 1682-yilda
C) 1683-yilda
D) 1684-yilda
9.Germaniya knyazliklari ichida qaysilari eng
kuchli davlatlar edi?
A) Prussiya, Myunxen
B) Avstriya, Brandenburg
C) Bavariya, Lotaringiya
D) Bavariya, Saksoniya
10.XVI-XVIII asrlarda Avstriyada qaysi sulola
hukmronlik qilar edi?
A) gabsburglar
B) burbonlar
C) gogensollernlar D) saksoniyaliklar
11.XVI-XVIII asrlarda Brandenburg qaysi sulola
1.XVI asrning ikkinchi yarmida Germaniya ......
hukmronlik qilar edi?
mayda-mayda knyazliklar (davlatlar) ga bo`linib
A) gabsburglar
B) burbonlar
ketgan edi?
C) gogensollernlar
D) saksoniyaliklar
A) 100 dan ortiq
B) 200 dan ortiq
C) 300 dan ortiq
D) 400 dan ortiq
12.Qachondan Prussiya gersogligi Brandenburg
knyazligida yetakchi mavqega ega bo`lib oldi?
2.Germaniyada Buyuk dehqonlar urushi bo`lib
A) XV asrdan B) XVI asrdan
o`tgan yillarni aniqlang?
C) XVII asrdan D) XVIII asrdan
A) 1524-1526-yillar B) 1524-1527-yillar
C) 1524-1528-yillar D) 1524-1529 -yillar
13.Qachon Brandenburg knyazligi o`rnida
Purussiya qirolligi tuzilgan?
3.Germaniya nimaning savdosida asosiy o`rin
A) 1701-yil B) 1702-yil C) 1703-yil D) 1705-yil
egallagan?
A) oltin B) kumush C) mis D) tuz
14.XVIII asr oxirlarida Prussiya qo`shin soni
jihatidan Yevropada nechanchi o`rinni egalladi?
4.Yevropada «o`ttiz yillik urush» sanalarini
A) birinchi B) ikkinchi C) uchinchi D) to`rtinchi
aniqlang?
A) 1615-1645-yillar B) 1616-1646-yillar
C) 1617-1647-yillar D) 1618-1648-yillar
15.XVIII asr oxirlarida Prussiya maydonisoni
4.Ivan IV ichki siyosatining vazifasi...
jihatidan Yevropada nechanchi o`rinni egalladi? A) Dvoryanlar tabaqasini kuchaytirish orqali
A) birinchi B) ikkinchi C) uchinchi D) to`rtinchi boyarlar mavqeyini zaiflashiirish
B) Dehqonlarni ko`proq asoratga solish orqali
C) (arabcha)ilm-ma`rifatdan mahrumlik, qoloqlik
16.Prussiya qirolligida Fridrix II ning
davlat xazinasini boyitish
hukmronlik davrini aniqlang
A) 1760-1786-yillar B) 1750-1786-yillar
D) biror ish yoki harakat qilishga undab yozilgan
C) 1749-1766-yillar D) 1740-1786-yillar
maktub, murojaatnoma
17.Real………..
A) lotincha-farmon qaror- Oliy Oli hukmdor
chiqargan qonun kuchiga teng qaror
B) fransuzcha-umumiy- shaharning o`zini o`zi
boshqarish organi
C) lotincha maslahatchi 1799-yilda Fransiyada
tashki etilgan oliy ijroiya, sud va qisman qonun
chiqaruvchi hokimiyatni o`z qo`lida to`plagan oliy
mansabdor shaxs
D) lotincha- haqiqatan ham mavjud bo`lgan, amalga
oshadigan; bajarilishi mumkin bo`lgan
5.Ivan IV qachon birinchi rnarta Zemstvo
soborini chaqirdi?
A) 1545-yilda
B) 1547-yilda
C) 1549-yilda
D) 1552-yilda
6.Ivan IV chaqirgan Zmestvo soboriga
ko`ra……….
A) boyorlar hokimiyati keskin qoralandi
B) yangi Sudebnik tuzish haqida qaror qabul qilindi
C) oprichnina tuzish haqida qaror qabul qilindi
D) A va B
18.Gegemonlik………..
A) lotincha-farmon qaror- Oliy Oli hukmdor
chiqargan qonun kuchiga teng qaror
B) fransuzcha-umumiy- shaharning o`zini o`zi
boshqarish organi
C) lotincha maslahatchi 1799-yilda Fransiyada
tashki etilgan oliy ijroiya, sud va qisman qonun
chiqaruvchi hokimiyatni o`z qo`lida to`plagan oliy
mansabdor shaxs
D) siyosiy,iqtisodiy,harbiy ustunlik, bir davlatning
boshqasi ustidan hukmronligi
7.Zmestvo soboridagi yangi tuzilgan Sudebnikka
ko`ra…………
1.bundan buyon dvaryanlarni ayblari va nojo`ya
qilmishlari uchun boyorlar sudiga berish taqiqlandi
2.Dvoryanglarning ming nafariga Moska uyezdidan
yer-mulk ajratib beriladigan bo`ldi
3.Davlat lavozimlarini faqat zodagonlar naslidan
bo`lganlar egallashi tartibiga ham chek qo`yildi
4.boyorlarning o`zlari uchun alohida yig`iladigan
soliqlar bekor qilindi
5.joylarda boyorlar boshqaruvi o`rniga
Zmestvo(mahalliy-o`zini-o`zi boshqarish organlari)
10-mavzu: XVI—XVIII ASRLARDA ROSSIYA tuzildi
A) 1,2,3,4,5 B) 1,2,3 C) 1,3,4 D) 1,2,4
IMPERIYASI
1.Rus yerlarining Moskva atrofida birlashish
jarajoyni qachon nihoyasiga yetdi?
A) XIV asr 80-yillada
B) XV asrda
C) XVI asrda
D) XVII asrda
2.Qachon Ivan IV Rossiya tarixida birinchi bor
podshoiik tojini kiydi?
A) 1480-yilda
B) 1485-yilda
C) 1520-yilda
D) 1547-yilda
3.Qachon Ivan IV Rossiya tarixida birinchi bor
podshoiik tojini kiygach hukmdor qanday atala
boshlandi?
A)Podsho
B)Sar
C)Xon
D)Imperator
8.Sudebnik krepostnoy dehqonlarning bir yer
egasidan boshqasiga o`tishini yilda bir marta
qaysi kunga belgilangan edi?
A) 26-oktabr
B) 26-noyabr
C) 26-dekabr
D) 26-yanvar
9.Rossiya imperiyasida Zemstvo sobori
chaqirilgan tuzilgan o’zini o’zi boshqarish
o’rgani?
A)Mahalla
B)Ratusha
C)Zemstvo
D)Qurultoy
10.Qachon Ivan IV davlat yerlaridan katta
qismini ajratib olib oprichnina yerlariga
aylantiradi?
A) 1580-yilda
B) 1552-yilda
C) 1565-yilda
D) 1572-yilda
20.Qachon Moskvada chaqirilgan Zemstvo
11.Quyidagi javoblardan qaysi birida oprichnina sobori Mixail Romanovni Rossiya podshosi etib
haqida aytilgan noto`g`ri fikr berilgan?
sayladi?
A) oprichnina boyorlar hokimiyatiga keskin zarba
A) 1612-yilda
B) 1613-yilda
berish maqsasida tuzilgan
C) 1605-yilda
D) 1609-yilda
B) oprichnina podshoh yerlari deb atalib, ularga
dvoryanlar joylashtiriladi
21.Romanovlar sulolasi Rossiya taxtini
C) davlat yerlarining oprichninaga tortilmagan
qachongacha boshqardi?
yerlariga katta miqdorda soliq joriy etildi
A) 1917-yilgacha
B) 1918-yilgacha
D) 1572-yilda Rus qiroli Ivan III oprichninani
C) 1919-yilgacha
D) 1920-yilgacha
bekor qilishga majbur bo`ldi
22.Qachon Rossiyada shaharlarning rivojlanishi
12.Rossiyada humdorlaridan qaysi biriga
boshlandi?
A) XV asr B) XVI asr C) XVII asr D) XVIII asr
«Grozniy»(«Dahshatli», «Qo`rqinchli») laqabi
berilgan?
A) Ivan III
B) B.Godunov
23.Pyotr I qachon Rossiya taxtiga o`tirdi?
C) Ivan IV
D) Fyodor Ivanovich
A) 1689-yil B) 1669-yil C) 1700-yil D) 1709-yil
13.Qachon oprichnina bekor qilindi?
A) 1580-yilda
B) 1552-yilda
C) 1565-yilda
D) 1572-yilda
24.Rossiya-Shvetsiya urushi qachon boshlandi?
A) 1689-yil B) 1669-yil C) 1700-yil D) 1709-yil
25.Rossiya va Shvetsiya o`rtasidagi urush qanday
14.Rossiya hududi bosqinchilik urushlari olib
nom bilan tarixga kirgan?
B) «Qrim urushi»
boorish hisobiga qaysi tarafga kengayib borgan? A) «Vatan urushi»
A) g`arbga B) janubga C) sharqqa D) B va C
C) «Shimoliy urush» D) «Muz ustidagi jang»
15.Rosiiya tomonidan XVI asrning ikkinchi
yarmida bosib olingan hududni belgilang
1.Qozon 2.Astraxan 3.Sibir 4.O`rta Osiyo
A) 1,2,3,4 B) 1,2,3 C) 1,3,4 D) 1,2,4
16.Ivan Grozniy vafot etgach taxtga kim o’tirdi?
A)Boris Godunov
B)Fyodr Ivanovich
C)Mixail Romanov D)Kuzma Minin
17.Fyodor Ivanovich vafot etgan sanani aniqlang
A) 1584-yilda B) 1598-yilda
C) 1605-yilda D) 1609-yilda
18.Rossiya taxtini 700 yil boshqargan
Ryurikovlar sulolasi qachon barham topdi?
A) 1584-yilda
B) 1598-yilda
C) 1605-yilda
D) 1609-yilda
19.Kuzma Minin va sarkarda Dmitriy
Pojarskiylar tomonidan Polsha qo`shini qachon
mag`lubiyatga uchratildi?
A) 1612-yilda
B) 1598-yilda
C) 1605-yilda
D) 1609-yilda
26.Nishtadt sulhi qachon imzolandi?
A) 1689-yil B) 1721-yil C) 1700-yil D) 1709-yil
27.«Nishtadt sulhi» imzolangan Nishtadt shahri
qaysi davlat hududida joylashgan?
A) Rossiya
B) Shvetsiya
C) Finlandiya
D) Angliya
28.«Nishtadt sulhi» shartnomasiga ko`ra…..
A) Rossiya Qora dengiz flotida harbiy flot qurish
imkoniyatiga ega bo`ldi
B) Rossiyaning savdo kemalari O`rta Yer
dengiziga olib chiquvchi Qora dengiz
bo`g`ozlaridan hech qanday to`siqsiz o`ta olish
huquqiga ega bo`ldi
C) Rossiya Boltiq dengiziga chiqish imkoniyatiga
ega bo`ldi
D) A va B
29.Qachon Pyotr I imperator deb e`lon qilindi?
A) 1689-yil B) 1721-yil
C) 1700-yil D) 1709-yil
30.Rossiya Fanlar Akademiyasi qayerda tashkil
topgan?
A)Moskvada
B)Peterburgda
C)Semipatinskda
D)Orenburgda
2.Buyuk geografik kashfiyotlardan so’ng
31.Movkva Universiteti qachon tashkil qilingan? Shimoliy Amerika asosan qaysi davlatlar
A)1655-yilda
B)1755-yilda
tomonidan egallandi?
C)1855-yilda
D)1700-yilda
A) Ispaniya va Portugaliya
B) Angliya va Fransiya
32.Moskva Universiteti kimning tashabbusi bilan C) Golandiya va Belgiya
D) Daniya va Novegiya
tashkil qilingan?
A)Medeleyev
B)Lomonoson
3.Angliyaning AQSHdagi birinchi mustamlakasi
C)I.I.Polzunov
qachon tashkil topdi?
D)S.I.Chelyuskin
A) 1607-yilda
B) 1608-yilda
C) 1609-yilda
D) 1613-yilda
33.Osiyoning eng shimoliy chekkasini kashf etgan
rus geogrofini aniqlang.
4.Angliyaning AQSHda tashkil topgan birinchi
A)Medeleyev
manzilgohi nomini aninqlang.
B)Lomonoson
A) Florida
B) San-Fransisko
C)I.I.Polzunov
C) New-York
D) Jeymstoun
D)S.I.Chelyuskin
5.Amerikada birinchi manufakturalar qachon
34.Texnik ixtirolar amalga oshirgan rus olimlari paydo bo’ldi?
A) XVII asrning ikkinchi yarmida
berilgan javobni aniqlang.
A) I.I.Polzunov, S.I.Chelyuskin
B) XVII asrning birinchi yarmida
B) I.P.Kulibin, S.I.Chelyuskin
C) XVIII asrning birinchi yarmida
C) I.P.Kulibin, I.I.Polzunov
D) XVIII asrning ikkinchi yarmida
D) M.V.Lomonosov, S.I.Chelyuskin
6.Qachondan Amerikaga Afrikadan qullar olib
35.XVI—XVIII ASRLARDA zamonaviy rus
kelina boshladi?
B) XVIII asrdan
adabiyotining shakllanishiga katta hissa qo’shgan A) XVII asrdan
shoir va yozuvchilarni aniqlang.
C) XIX asrdan
D) XX asrdan
A) G.D.Derjavin,D.I.Fonvizin
B) I.P.Kulibin, S.I.Chelyuskin
7.Qachondan boshlab Shimoliy Amerikada
C) I.P.Kulibin, I.I.Polzunov
yagona ichki bozor shakllana boshladi?
D) M.V.Lomonosov, S.I.Chelyuskin
A) XVII asrning boshlaridan
B) XVIII asrning o`rtalaridan
36.Rus milliy tetatri asoschisini aniqlang.
C) XVIII asrning oxirlaridan
A) I.A.Krilov
D) XIXasrning boshlaridan
B) F.G.Volkov
C) G.D.Derjavin
8.Amerikadagi 13 shtat vakillari qachon I Qit`a
D) D.I.Fonvizin
Kongressga yig`ildilar?
A) 1774-yil B) 1775-yil C) 1784-yil D) 1779-yil
11-mavzu: XVIII ASRDA SHIMOLIY
9.Amerikadagi 13 shtat vakillarining I Qit`a
AMERIKA QO’SHMA SHTATLARINING
Kongressga qaysi shaharda bo`lib o`tdi?
TASHKIL TOPISHI
A) Filadelfiya
B) Nyu-York
C) Vashington D) Virginiya
1.Buyuk geografik kashfiyotlardan so’ng
10.Qachon II Qit`a Kongressi chaqirildi?
Markaziy va Janubiy Amerikada qaysi
A) 1774-yil B) 1775-yil C) 1784-yil D) 1779-yil
davlatlarning mustamlakalari tashkil topgan.?
A) Ispaniya va Portugaliya
11.«Mustaqillik deklaratsiyasi» qachon qabul
B) Angliya va Fransiya
qilindi?
C) Golandiya va Belgiya
A) 1773-yil 8-mayda B) 1775-yil 9-mayda
D) Daniya va Novegiya
C) 1776-yil 4-iyulda
D) 1779 yil 28-iyunda
12.Amerika Qo`shma Shtatlarining mustaqillik
kuni qachondan boshlab nishonlanib
kelinmoqda?
A) 1773-yil 8-mayda B) 1775-yil 9-mayda
C) 1776-yil 4-iyulda D) 1779 yil 28-iyunda
13.«Mustaqillik deklaratsiyasi» muallifini
aniqlang.
A) Benjamin Franklin B) Tomas Jefferson
C) Jorj Vashington
D) Avraam Linkoln
14.Amerika burjua inqilobi qanday
muammolarni hal qilishi lozim edi?
A) milliy mustaqillikka erishish
B) Davlat respublika deb e`lon qilinganligia edi
C) kapitalistik munosabatlarni o’rnatish
D) A va C
15.Amerikada mustaqillik urushi payti harbiy
harakatlar asosan mamlakatning qaysi qismida
bo’lib o’tdi?
A) Shimoliy
B) Janubiy
C) Sharqiy
D) G’arbiy
A)1787-yil may
C)1789-yil
B)1780-yil sentabr
D)1783-yil
22.Federal Konvent yig’ini qanday
muammolarni hal qilish uchun ish boshladi?
A) Shtatlarni yagona qonun asosida birlashtirish
uchun
B) Yagona iqtisodiy tizmni shakllantirish uchun
C) Hindularni rezervatsiyaga surib chiqarish uchun
D) A va B
23.Qachon Jorj Vashington AQSH ning birinchi
Prezidenti etib saylandi?
A)1787-yil B)1780-yil C) 1789-yil D) 1783-yil
24.Deklaratsiya bu—……..
A) Federatsiya tarkibiga kirgan barcha subyektlar
uchun umumiy tushuncha
B) Qit`a miqyosidagi tashkilot
C) Federativ davlatda markaziy boshqaruv organi
D) Muhin qoidalar e`lon qilingan hujjat
25.Federal hukumat bu—……
A) Federatsiya tarkibiga kirgan barcha subyektlar
16.Qaysi davlat AQSH bilan «Do`stlik va Tijorat
uchun umumiy tushuncha
bitimi»ni imzoladi?
B) Qit`a miqyosidagi tashkilot
A) Rossiya
B) Fransiya
C) Federativ davlatda markaziy boshqaruv organi
C) Gollandiya
D) Ispaniya
D) Muhin qoidalar e`lon qilingan hujjat
17.Amerikada mustaqillik urushi payti AQSHga
qurol-yarog’ bilan yordam bergan davlatni
26.Federal Konvent— …..
aniqlang.
A) Federatsiya tarkibiga kirgan barcha subyektlar
A) Rossiya
B) Fransiya
uchun umumiy tushuncha
C) Gollandiya
D) Ispaniya
B) Qit`a miqyosidagi tashkilot
18.Qachon AQSH va Buyuk Britaniya o`rtasida C) Federativ davlatda markaziy boshqaruv organi
Parij sulhi imzolandi?
D) Muhin qoidalar e`lon qilingan hujjat
A) 1790-yil B)1780-yil C) 1776-yil D) 1783-yil
19.Parij tinchlik muzokaralarida qatnashgan
Amerika vakillarini aniqnlang.
1.Jon Adams 2.Jon Jey 3.Jeym Uilson 4.Jeyms
Medison 5.Benjamin Franklin
A)1,3,5
B)2,3,4
C)1,4,5
D)1,2,5
27.Federal—………
A) Federatsiya tarkibiga kirgan barcha subyektlar
uchun umumiy tushuncha
B) Qit`a miqyosidagi tashkilot
C) Federativ davlatda markaziy boshqaruv organi
D) Muhin qoidalar e`lon qilingan hujjat
20.AQSH ning Konstitutsiyasi qachon qabul
qilindi?
A)1787-yil 17-sentabrda
B)1780-yil 17-sentabrda
C)1789-yil 17-sentabrda
D) 1783-yil 17-sentabrda
21.Federal Konvent qachon ish boshladi?
12-mavzu: MA`RIFAT ASRI
1.Nechanchi asr Yevropa tarixiga «Ma`rifat asri
» nomi bilan kirdi
A) XVII asr
B) XVIII asr
C) XIX asr
D) XX asr
2.Ingliz yozuvchisi Daniel Defoning yashab ijod
qilgan yillarini aniqlang
A) 1646-176-yillar B) 1642-1727-yillar
C) 1660-1731-yillar D) 1667-1745-yillar
12.Fransua Bushe yashab ijod qilgan yillarni
aniqlang.
A) 1646-176-yillar B) 1684-1781-yillar
C) 1703-1770-yillar D) 1667-1745-yillar
3.«Robinzon Kruzoning hayoti va g`aroyib
sarguzashtlari» asarining muallifini aniqlang
A) J. Svift
B) D. Defo
C) P. Bomarshe D) A.Selkrik
13.«Qiyin takli» va «Beparvo» asarlari bilan
mashxur bo’lgan rassomni toping.
A) J. Svift
B) D. Defo
C) Fransua Bushe D) Antuan Vatto
4.Quyidagi qaysi asar mehnat,aniq insoniy fikr ,
tirishqoqlik va jasorat madhiyasi bo`lib qoldi?
A) «Figaroning uylanishi»
B) «Gulliverning sayohati»
C) «Robinzon Kruzoning hayoti va g`aroyib
sarguzashtlari»
D) «Makr va muhabbat»
14.Antuan Vatto yashab ijod qilgan yillarni
aniqlang.
A) 1646-176-yillar B) 1684-1781-yillar
C) 1703-1770-yillar D) 1667-1745-yillar
5.J. Sviftning yashab ijod qilgan yillarini
aniqlang.
A) 1646-176-yillar B) 1642-1727-yillar
C) 1660-1731-yillar D) 1667-1745-yillar
6.«Gulliverning sayohati» asarining muallifini
aniqlang?
A) J. Svift
B) D. Defo
C) P. Bomarshe D) A.Selkrik
7.«Inson siz o’ylagandan ko’ra qadrliroq» ushbu
so’zlar muallifini toping?
A) J. Svift
B) D. Defo
C) P. Bomarshe D) A.Selkrik
8.Nemis shoiri I. Gyotening yashab ijod qilgan
yillarini aniqlang
A) 1759-1805-yillar B) 1749-1832-yillar
C) 1799-1850-yillar D) 1799-1837-yillar
15.I. Baxning yashab ijod qilgan yillarini
aniqlang
A) 1770-1828-yillar B) 1756-1791-yillar
C) 1685-1750-yillar D) 1665-1771-yillar
16.«Matto bayon etgan buyuk musibat» asari
muallifini aniqlang.
A) I. Bax
B) L. Betxoven
C) V. Motsart D) R. Shtraus
17.V. Motsartning yashab ijod qilgan yillarini
aniqlang.
A) 1770-1828-yillar B) 1756-1791-yillar
C) 1685-1750-yillar D) 1665-1771-yillar
18.V. Motsart qachondan boshlab musiqa
o`rgana boshlaydi?
A) 3 B) 5 C) 12 D) 14
19.V. Motsart necha yoshida o`zining birinchi
konsertini yozadi ?
A) 3 B) 5 C) 12 D) 14
9.«Faust» asarining muallifini aniqlang
A) F. Shiller B) I. Gyote C) O. Balzak D) P.
Bomarshe
20.V. Motsartning necha yoshida yozgan operasi
premyerasi Milan(Italiya) teatrida qo`yiladi?
A) 3 B) 5 C) 12 D) 14
10.«Qirolning birinchi tasvirchisi» afsonaviy
sahnalar ustasi………………….. edi.
A) J. Svift
B) D. Defo
C) Fransua Bushe D) Antuan Vatto
21.V. Motsartning necha yoshida Italiyaning eng
obro`li musiqa akademiyasining a`zosi etib
saylanadi?
A) 3 B) 5 C) 12 D) 14
11.Real hayotdan cheksi yiroqda bo’lgan suratlar
aristokratlar saroylariga ajoyib bezak bo’la
olardi.
Gap qaysi rassom haqida ketyapdi?
A) J. Svift
B) D. Defo
C) Fransua Bushe D) Antuan Vatto
22.«Rikviyem»(Sokinlik) asari muallifini
aniqlang
A) I. Bax
B) L. Betxoven
C) V. Motsart D) R. Shtraus
23.L. Betxovenning yashab ijod qilgan yillarini
aniqlang
A) 1770-1828-yillar B) 1756-1791-yillar
C) 1685-1750-yillar D) 1665-1771-yillar
24.«Figaroning uylanishi» opera muallifi
A) I. Bax
B) L. Betxoven
C) V. Motsart D) R. Shtraus
25.«Fantaziya yo`lida sanata» asari muallifini
aniqlang
A) I. Bax
B) L. Betxoven
C) V. Motsart D) R. Shtraus
26.«Fantaziya yo`lida sanata» asari kimga
bag’ishlangan?
A) Lyudovik XIV ga
B) Napoleonga
C) Napoleon III ga
D) V. Motsart ga
27.Quyidagi qaysi asar markazida bo`ysunmas,
isyonkor, taqdirning hech qanday zarbasi ham
sindira olmaydigan jasur, qo`rqmas inson obrazi
turadi?
A) «Rikviyem»
B) «Fantaziya yo`lida sanata»
C) «Qahramonnoma» simfoniya
D) «Matvey aytgan uqubatlar»
BOB III__.1800-1870-YLLARDA OSIYO VA
AFRIKA MAMLAKATLARI
13-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA OSIOYO
MAMLAKATLARI RIVOJLANISHINING
ASOSIY XUSUSIYATLARI
1.Yevropa tarix fanida shaqona tarqqiyot
shaklini qanday atashgan?
A) “Agrar sivilizatsiya”
B) “Industrial sivilizatsiya”
C) “An`anaviy jamiyat”
D) “An`anaviy sivilizatsiya”
2.XVI asrda dunyoning eng aholisi ko’p va boy
qismi bo’lib qolayotgan davlatni aniqlang.
A)Hindiston
B)Xitoy
C)Afrika
D)Angliya
3.Turmush tarzining davlat tomonidan tartibga
solinishi qaysi sivilizatsiyaning asosiy belgisi edi?
A) Yaponiya sivilizatsiyasi
B) Xitoy-konfutsiylik sivilizatsiyasi
C) Hind sivilizatsiyasi
D) Islom sivilizatsiyasi
4.Rivojlanishning yuqori darajasi qaysi davlat
sivilizatsiyaining noyob xilatlaridan biri?
A) Yaponiya sivilizatsiyasi
B) Xitoy-konfutsiylik sivilizatsiyasi
C) Hind sivilizatsiyasi
D) Islom sivilizatsiyasi
5.Yevropa dvoryanlariga monand oliyhimmat
risarlar va knyazlar mavjud Shardagi yagona
mamlakatni aninqlang.
A)Xitoy
B)Koreya
C)Yaponiya
D)Turkiya
6.Yaponiyada kim xitoycha tartiblarni joriy
qildi?
A) Fridrix II
B) Li Son Ge
C) Tokugava
D) Ziyrab
7.Odamlar tabaqalarga bo’linib, insonning
jamiyatdagi o’rni qaysi tabaqaga mansubligi
bilan bog’liq bo’lgan sivilizatsiyani aniqlang.
A) Yaponiya sivilizatsiyasi
B) Xitoy-konfutsiylik sivilizatsiyasi
C) Hind sivilizatsiyasi
D) Islom sivilizatsiyasi
8.Hind sivilizatsiyasi qayerda tarqalgan?
A)Hindiston va janubi-g’arbiy Osiyoda
B) Hindiston va janubi-shaqiy Osiyoda
C) Hindiston va sharqiy Osiyoda
D) Hindiston va janubiy Osiyoda
9.O’ziga xos jihati din hayot tarzini ham belgilab
bergan sivilizatsiyani aniqlang.
A) Yaponiya sivilizatsiyasi
B) Xitoy-konfutsiylik sivilizatsiyasi
C) Hind sivilizatsiyasi
D) Islom sivilizatsiyasi
10.Ekstensiv bu………….
A) texnika, texnologiya, boshqaruv va mehnatni
tashkil etish sohasidagi yangiliklar
B) hayot uchun zarur ne`matlarni tabiiy
boyliklarning, xususan, yerning hosildorligini
oshirish hisobiga emas, yangi yerlarni o`zlashtirish
hisobiga ko`paytirish
C) sifat o’zgarishlariga emas,son jihatdan
ko’payishga va tezroq natijalarga yo’naltirilgan
o’sish
D) ko`p miqdorda daromad olib keluvchi
mahsulotlarni ko`pytirish
10.Xitoyda manjurlar sulolasi qachongacha
hukmronlik qildilar?
A) 1925-yilgacha B) 1911-yilgacha
C) 1917-yilgacha D) 1918- yilgacha
11.Qachon Xitoy qirg’oqlarida Golland kemalari
paydo bo’ldi?
A) XV asrda
B) XVII asrda
C) XVI asrda D) XVIII asrda
12.Inglizlar Xitoyning qaysi hududiga o’rnashib
oldi?
A)Pekin
B)Nankin
C)Gonkong
D)Guanchjou
14-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA XITOY
1.XVI asrda Xitoyda qaysi sulola hukmronlik
qilgan?
A) Sin
B) Min
C) Tan
D) Xan
2.Qachonga kelib islohotchilar Pekinda
hokimyatni egallashga erishdi?
A) XV asrga
B) XVII asrga
C) XVI asrga D) XVIII asrga
13.Yevropaliklar Xitoydan …………….(a)olib
ketin……………….(b) olib kelishgan.
A)a-chorva mollari,b-zeb-ziynat buyumlari
B)a-ipak va chinni, b-tamaki va o’q otar qurol
C)a- tamaki va o’q otar qurol, b- ipak va chinni
D) a-ipak va chinni, b-qullar
14.Qachon Rossiya Xitoy bilan o’zaro aloqalar
o’rnatishga urindi?
A)XVIII asrning 70-yillarida
3.Manjur qabilalari ittifoqi qayerda paydo bo’ldi
B) XVIII asrning 60-yillarida
A)Amur daryosidan shimolda
C) XVIII asrning 50-yillarida
B)Amur daryosidan janubda
D) XVIII asrning 40-yillarida
C)Amur daryosidan sharqda
D)Amur daryosidan g’arbda
15.Qaysi sulola davrida Xitoy madaniyati gullab4.Manjur qabilalari ittifoqi nechanchi asrda
paydo bo’ldi?
A) XV asrga
B) XVII asrga
C) XVI asrga D) XVIII asrga
5.Qachon Abaxay o`zini xon deb e`lon qildi?
A) 1626-yil B) 1643-yil C) 1636-yil D) 1645-yil
6.Xitoyda Abaxay o`z sulolasini qanday nom
bilan atadi?
A) Chin B) Min C) Tan D) Xan
7.Chin so`zining ma`nosini aniqlang
A) toza B) tiniq C) kuchli D) A va B
8.Qachon Manchjurlar hukmdori Shunchji
Xitoyda imperatori deb e`lon qilindi?
A) 1626-yil B) 1643-yil C) 1636-yil D) 1644-yil
9.Mahalliy vatanparbvarlar qaysi shaharda
chinlarga qarshi front tuzishga urinib ko’rdi?
A)Pekin
B)Nankin
C)Gonkong
D)Guanchjou
yashnadi?
A)Min
C)Sin
B)Chin
D)Tan
16.Konfutsiylikni yangicha sharxlay boshlagan
xitoylik olimni aniqlang.
A)Chon Son
B)Li Myonuk
C) Van Yanmin
D)Masuro Basyu
17.Qadimgi xalq afsonalari asosida yaratilgan
xitoy romanini aniqlang.
A) “Romayana”
B) “Maxabxarat”
C) “G’arbga sayohat”
D) “Ming bir kecha”
18.XVI—XVII asrlardagi xitoy teatr sanatining
eng mashxur turini aniqlang.
A) Pantomimo
B) Kunsyuy
C) Kabuki
D) Ryoka
19.……… asosida Pekin operasi shakllandi.
A) Pantomimo
B) Kunsyuy
C) Kabuki
D) Ryoka
Xitoyda qaysi sulola davrida Tasviriy san`at
akademiyasi qayta tiklandi.
A)Chin B) Min C) Tan D) Xan
20.Peyzaj san`ati—…..
A)odamlarni aks ettirish
B)Tabiatni aks ettirish
C)buyumlarni aks ettirish
D) imo teatri
15-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA
HINDISTON
1.Qachon Mirzo Bobur Panipat jangida Ibrohim
Lo`diy qo`shini tor-mor qiladi?
A) 1526-yil 21-aprel B) 1526-yil 30-aprel
C) 1526-yil 27-aprel D) 1530 12-avgust
2.Bobur Mirzo qachon vafot etadi?
A) 1540-yilda B) 1530-yilda
C) 1535-yilda D) 1539-yilda
3.Bobur Mirzo vafotidan keyin imperiya taxti
kimning qo`liga o`tadi?
A) Humoyin B) Shohjahon
C) Akbarshoh D) Avrangzeb
4.Taxtdan ag’darilgan humoyun qaysi Eron
shohi saroyidan panoh topdi?
A)Ismoil Safaviy
B)Abbos I
C)Taxmasp I
D)Og’a Muhammad
5.Qachon Sherxon Sur Humoyun hokimiyatini
egallaydi?
A) 1540-yilda B) 1530-yilda
C) 1535-yilda D) 1539-yilda
6.Qachon Humoyun Hindiston taxtiga
da`vogarlarni tor-mor etib , yana hokimiyatni
o`z qo`liga qaytarib oladi?
A) 1540-yilda B) 1530-yilda
C) 1555-yilda D) 1539-yilda
7.Qachon Akbarshoh Hindiston taxtiga o`tiradi?
A) 1556-yilda
B) 1530-yilda
C) 1555-yilda
D) 1559-yilda
8.Akbarshoh qaysi fanlarni mukammal
egallagan?
A) tarix,adabiyot, falsafa va din
B) tarix,adabiyot, falsafa va musiqa
C) tarix,adabiyot, falsafa,din va musiqa
D) tarix, falsafa va musiqa
9.Akbarshoh qanday soliq turini bekor qilgan?
A) xiroj B) jogir C) jizya D) ushr
10.Akbarshoh Hindistonda yuritgan adolatli
siyoati uchun qanday nomlarga sazavor bo`ldi?
A) «Milliy Podshoh»
B)«Xalq hukmdori»
C) «Podshohlar podshohi» D) A va B
11.Avrangzebning Hindistonda hukmronlik
yillarini aniqlang
A) 1658-1707-yillar B) 1627-1658-yillar
C) 1707-1757-yillar D) 1710-1748-yillar
12.Hindistonda kimning hukmronligi davrida
davlat hududlari yanada kengayadi?
A) Bobur Mirzo B) Akbarshoh
C) Shohjahon
D) Avrangzeb
13.Qachon Buyuk Britaniya Bengaliyani bosib
oldi?
A) 1756-yil B) 1757-yil C) 1758-yil D) 1760-yil
14.Ramning jasoratlari poemasining muallifini
aniqlang.
A)Tulsidas B)Thokur
C)Surdas
D)Xatoiy
15.Krishnaning hayoti haqidagi yorqin poemalar
muallifini aniqlang
A)Tulsidas B)Thokur
C)Surdas
D)Xatoiy
16-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA
VA KOREYA
1.Yaponiya Uzoq Sharqda, Tinch okeani
orollarida joylashgan bo’lib unga qanday
mamlakat deb tariff berilgan?
A) “Jahon ustaxonasi”
B) “Kunchiqar mamlakat”
C) “Quyoshi so’nmas imperiya”
D) “Buzoqchalar o’lkasi”
2.XVI—XVIII asrlarda Yaponiya aholisi
toifalarga bo’lingan ,viloyatlatni kimlar
boshqargan?
A)Daymyolar
B)Gubernator
C)Imperator
D)Syougun
3.XVI—XVIII asrlarda Yaponiya aholisi
toifalarga bo’lingan ,viloyatlatni boshqaruvchi
feodallarga kimlar xizmat qilgan?
A)Daymyolar
B)Samuraylar
C)Imperator
D)Syougun
4.XVI—XVIII asrlarda Yaponiya aholisi
toifalarga bo’lingan, mamlakat tepasida rasman
kim turgan?
A)Daymyolar
B)Samuraylar
C)Imperator
D)Syougun
5.XVI—XVIII asrlarda Yaponiya aholisi
toifalarga bo’lingan, siyosiy hokimiyat amalda
kimning qo’lida bo’lgan?
A)Daymyolar
B)Samuraylar
C)Imperator
D)Syougun
6.Yaponiyani birlashtirishda xizmatlari katta
bo’lgan 3 mashxur tarixiy shaxsni aniqlang.
1.Oda Nobunaga 2.Toyotomi Xidoyosi
3.Tokugava Ieyasu 4.Minomoto 5.Akixito
A)1,3,5
B)1,2,3
C)2,3,4
D)3,4,5
7.Yaponiyada uchinchi syogunlik sulolasi
hukmronlik yillarini aniqlang?
A) 1598-1603-yillar B) 1614-1716-yillar
C) 1603-1867-yillar D) 1745-1867-yillar
8.Yaponiyada uchinchi syogunlik asoschisi kim
edi?
A) Oda Nabunaga
B) Xidayosi
C) Yosirmme Tokugava D) Tokugava Iayasu
Uchunchi syogunlik poytaxtini aniqlang.
A)Tokio
B)Edo
C)Xeyyan
D) A,B,C
9.Yaponiyada Yosimune Tokugava hukmronlik
qilgan yillarni aniqlang?
A) 1716-1736-yillar B) 1745-1766-yillar
C) 1716-1745-yillar D) 1716-1743-yillar
10.Qachon Yaponiyada xristian dinini
taqiqlovchi qonun chiqdi?
A) 1587 -yilda B) 1614-yilda
C) 1582-yilda D) 1592-yilda
11.«100 moddali Farmon» deb ataluvchi
qonunlar to`plami qaysi mamlakatda chiqqan
edi?
A) Xitoy B) Koreya C) Yaponiya D) Hindiston
12.Yosimune Tokugava islohotlari to`g`ri
berilgan javobni toping.
1. qo`riq yerlar ochish hisobiga dehqonchilik
qiluvchilarni rag`batlantirdi
2. sug`orish inshootlari tizimini takomillashtirdi
3. «100 moddali Farmon» deb ataluvchi qonunlar
to`plami chiqardi
4.yerni sotish va sotib olish yoki garovga qo`yishni
taqiqlovchi qonun chiqardi
A) 1,2,3 B) 1,2,3,4 C) 1,2,4 D) 1,3,4
13.Qachon Yaponiya qo`shini Koreya hududiga
bostirib kiradi?
A) 1591-yil B) 1592-yil C) 1593-yil D) 1594-yil
14.Yaponiya qo`shini Koreya hududiga bostirib
kirib, dastlab qayerni egalladi?
A) Pxenyan B) Seul C) Kegyon D) Sonak
15.Yaponiya qo`shini Koreya hududiga bostirib
kirib, Seuldan so`ng qayerni egalladi?
A) Pxenyan B) Keson C) Kegyon D) Sonak
16.Quyidagi qaysi davlatda «Haq ish uchun »
xalq partizan guruhlari tuzilgan?
A) Yaponiya B) Xitoy C) Hindiston D) Koreya
17.Qachon Li Sun Sin floti yapon flotini tor-mor
etdi?
A) 1591-yil B) 1592-yil C) 1593-yil D) 1594-yil
18.Qachon Xitoy va Koreyaning birlashgan
qo`shinlari Pxenyan va Seulni ozod qildilar?
A) 1591-yil B) 1592-yil C) 1593-yil D) 1594-yil
19.Xitoyda o`z hokimiyatini o`rnatishga
intilayotgan manchjurlar qachon Koreyga
bostirib kirdi?
A) 1627-yil B) 1629-yil C) 1631-yil D) 1634-yil
20.Qachon manchjur qo`shinlari Koreyaga yangi
hujum boshladi?
A) 1634-yil B) 1635-yil C) 1636-yil D) 1637-yil
21.Qachon Koreya qiroli o`zini manchjurlarning
vassali deb tan olingan shartnoma imzolandi?
A) 1634-yil B) 1635-yil C) 1636-yil D) 1637-yil
22.Koreya va Manchurlar o`rtasida imzolangan
yangi shartnomaga ko`ra koreys hukumati
qnaday majburiyatlarni oldi?
1.Minlar hukumati bilan har qanday aloqalarni
to`xtatish
2.manchjurlarga qo`shin, qurol-aslaha, kemalar
bilan Xitoyga qarshi bo`lajak jangda yordam berish
3.har yili o`lpon to`lab turish
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1,2,3
C)Dyamyo
D) Xokku
30.Xokku janrining mashxur namoyondasini
aniqlang.
A)Chon Son
B)Li Myonuk
C)Kim Xondo
D)Masuro Basyu
23.Koreyada qirol Yongjonning hukmronlik
yillarini aniqlang
A) 1725-1776-yillar B) 1718-1776-yillar
C) 1725-1774-yillar D) 1728-1776-yillar
31.Peyzaj usulida rasm chizgan koreys
rassomlarini aniqlang.
1.Chon Son 2.Li Myonuk 3.Kim Xondo 4.Masuo
Basyu
B)2,3,4
24.Koreyada qirol Yonchjon o`tkazgan islohotlar A)1,3
C)1,2,3
D)1,2,4
to`g`ri berilgan javobni aniqlang
1.to`g`onlar, suv omnorlari qurildi
2.ocharchilik hlati uchun maxsus don omborlari
qurildi
3.guruchdan spirtli ichimliklar tayyorlash man
qilindi
4.ba`zi davlat soliqlari bekor qilindi
5.so`roq qilish paytida qiynoqning eng og`ir turlari
ta`qiqlandi
A) 1,2,4,5 B) 1,3,5 C) 1,2,3,4 D) 1,2,3,4,5
25.Qachon Koreyada «Qonunlarning buyuk
to`plami» deb nomlangan hujjat qabul qilingan?
A) 1785-yil B) 1786-yil C) 1788-yil D) 1789-yil
26.Qachon qal`a atrofida yapon bog’ini yaratish
san`ati rivojlandi?
A)XVII asr oxiri XVIII asr boshlari
B)XVIII asr oxiri XIX asr boshlari
C)XVI asr oxiri XVII asr boshlari
D)XVI— XVIII asrlarda
27.An’anaviy Yapon teatri paydo bo’lgan vaqtni
aniqlang.
A) XVI asr oxirida
B) XVI asr o`rtalarida
C) XVII asr
D) XV asrning so`nggi choragidan
28.An’anaviy Yapon teatri nima deb ataladi?
A)Pantomimo
B)Kabuki
C)Dyamyo
D) Xokku
33.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri
ma’lumotlarni toping.
A) Xatoiy taxallusida ijod qilgan
B) hukmronligi davrida «100 moddali Farmon» deb
ataluvchi qonunlar to`plami chiqqan
C) Hukmronligi davrida «Qonunlarning buyuk
to`plami» nomli
D) Poytaxti Edo shahri bo’lgan
17-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA
USMONIYLAR IMPERIYASI
1.XVI asrda Usmonli turklar davlatida davlat
ma`muriy jihatdan nimalarga bo`linib
boshqarilgan?
A) viloyatlarga B) tumanlarga
C) ovullarga
D) guberniyalarga
2.XVI asrda Usmonli turklar davlatida
tumanlarni kim boshqargan?
A) sanjoqbey B) vali C) hokim D) gubernator
29.Poeziyaning keng tarqalgan janrlaridan bo’lib 3.XVI asrda Usmonli turklar davlatida
qofiyalashmagan besh qatorlik she`rlar nima deb vioyatlarni kim boshqargan?
A) sanjoqbey B) vali C) hokim D) gubernator
ataladi?
A)Pantomimo
B)Kabuki
4.Usmonli turklar davlatida imperiyaning asosiy
tayanchi kimlar edi?
A) harbiylar va ruhoniylar
B) harbiylar va amaldorlar
C) davlat qo`shini
D) dehqonlar va savdogarlar
5.Usmoniylar imperiyasi otliq qo’shini nima deb
atalgan?
A)Yanichar B)Sipohiy
C)Sarboz
D)Naftangdoz
6.Usmoniylar imperiyasining maxsus piyoda
qo’shini nima deb atalga?
A)Yanichar B)Sipohiy
C)Sarboz
D)Naftangdoz
7.XVI asrda Turkiyaning Osiyodagi eng yirik
raqibini aniqlang
A) Eron B) Afg`oniston C) Xitoy D) Yaponiya
8.Sulton Salim I qachon Eron shohi Ismoil
Safaviy qo`shinini tor-mor etdi?
A) 1514-yilda B) 1517-yilda
C) 1516-yilda D) 1510-yilda
9.Sulton Salim I Eron ustidan g`alaba qozonishi
qaysi davlatga yurish qilish imkonini beradi?
A) Misr B) Suriya C) Falastin D) Afg`oniston
10.Sulton Salim I Misr ni bosib olishdan oldin
qaysi hududni egallaydi?
A) Suriya B) Falastin C) Iroq D) A va B
11.Sulton Salim I qachon Misr poytaxti Qohira
shahrini egalladi?
A) 1514-yilda B) 1517-yilda
C) 1516-yilda D) 1510-yilda
12.Qachon Yevropa davlatlari Turkiyaga qarshi
«Muqaddas liga» tuzadilar?
A) 1678-yilda B) 1684-yilda
C) 1616-yilda D) 1696-yilda
13.Qachondan boshlab Usmoniylar imperiyasida
qishloq xo`jaligi inqirozga yuz tuta boshladi?
A) XVI asr oxirida
B) XVI asr o`rtalarida
C) XVII asr boshlarida
D) XV asrning so`nggi choragidan
14.Turkiyada qaysi davlat savdogarlari uchun 3
% miqdorida bojxona to`lovi joriy etdi?
A) Angliya B) Italiya C) Fransiya D) Germaniya
15.Liga bu .......
A) boshqarish, rahbarlik ma`nolarini anglatadi
B) ittifoq, birlashma degan ma`nolarni anglatadi
C) tanho sotaman degan ma`noni anglatadi
D) qo`shin, askar degan ma`nolarni anglatadi
16.Qachon Usmonlilar davlati poytaxti
Istambulda dunyoviy fanlarni rivojlantirishga
harakat boshlandi?
A) XV asrda
B) XVI asrda
C) XVII asrda
D) XVIII asrda
17.Matematika va astronomiya sohasida unumli
faoliyat olib borgan turk olimlarini aniqlang.
1.Xizr Xalifa Tabariy 2.Mehmet Chalabiy
3.Mutafo Koshipzoda 4.Koshib Chalabiy
A)1,4
B)2,3,4
C)1,3,4
D)1,2,3
18.Turk olimlaridan kimning asari tarixiyetnografik manbaa hisoblanadi?
A)Xoja Xalifa “Jahonnoma”
B)Avliyo Chalabiy “Sayohatnoma”
C)Piri Rais “Bahriya”
D)Xoja Xalifa “Sayohatnoma”
19.Xoja Sinon Turk me`morchiligiga o’zining
betakror binolari bilan nechanchi asrda
hissa qo’shgan
A) XV asrda
B) XVI asrda
C) XVII asrda
D) XVIII asrda
20.To’pqopi saroyidagi Bag’dot va Ravon
koshklari nechanchi asrga oid me`morchilik
na`munasi hisoblanadi?
A) XV asrda
B) XVI asrda
C) XVII asrda
D) XVIII asrda
21.Turk me`morchiligida nechanchi asrda
milliylikdan uzoq bo’lgan qorishiq uslublar
yaratildi
A)XVII asr oxiri XVIII asr boshlari
B)XVIII asr oxiri XIX asr boshlari
C)XVI asr oxiri XVII asr boshlari
D)XV asr oxiri XVI asr boshlari
A) Tabriz B) Tehron C) Ardebil D) Isfahon
4.Eron shohi Ismoil Safaviy markaziy
hokimiyatni mustahkamlash
22.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri
maqsadida…………………..
ma’lumotlarni toping.
A) zamonaviy qo`shin tuzadi
B) keng ko`lamli istilolar olib boradi
C) yer egaligining suyurg`ol shaklini bekor qilib,
o`rniga tyulni joriy etadi
D)mamlakat poytaxtini Tabriz shahridan Isfahonga
ko`chiradi
5.Safaviylar davlatida yer egaligining suyurg`ol
shaklini bekor qilgan hukmdor kim edi?
A) Ismoil Safaviy B) Mir Mahmud
C) Shoh Abbos I D) Nodirshoh
A)Kurd shoiri bo’lgan
B)Shoir sifatidagi taxallusi Xatoiy
C)Xatoiyni 1514-yilda mag’lubiyatga uchratgan
D)Musavvirlikda Behzod maktabiga asos solgan
23.Suratda berilgan tarixiy shaxs qaysi asarning
muallifi hisoblanadi?
6.Kimning hukmronligi davrida Safaviylar
davlati o`z qudratining cho`qqisiga erishdi?
A) Ismoil Safaviy B) Mir Mahmud
C) Shoh Abbos I D) Nodirshoh
7.Eronda kimning hukmronligi davrida
muntazam qo`shin tuziladi?
A) Ismoil Safaviy B) Mir Mahmud
C) Shoh Abbos I D) Nodirshoh
8.Safaviylar davlati poytaxtini Tabrizdan
Isfahonga ko`chirgan hukmdor kim edi?
A) Ismoil Safaviy B) Mir Mahmud
C) Shoh Abbos I D) Nodirshoh
A)Xoja Xalifa “Jahonnoma”
B)Avliyo Chalabiy “Sayohatnoma”
C)Piri Rais “Bahriya”
D)Xoja Xalifa “Sayohatnoma”
18-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA ERON
9.Qachondan boshlab Safaviylar davlatida
iqtisodiy tushkunlik boshlandi?
A) XVI asrdan B) XVII asrdan
C) XVIII asrdan D) XIX asrdan
10.Eron shohi Sulton Husayn qachon
dehqonlarning yerlarni tashlab ketishlarini
taqiqlovchi farmon chiqargan?
A) 1709-yilda B) 1710-yilda
C) 1722-yilda D) 1730-yilda
1.Ismoil Safaviy qaysi shaharning hukmdori edi?
11.Qachon afg`onlar Mir Mahmud boshchiligida
A) Tabriz B) Tehron C) Ardabil D) Isfahon
Eronga hujum qildilar?
A) 1709-yilda B) 1710-yilda
2.Ismoil Safaviy qachon Tabriz shahrini bosib
C) 1722-yilda D) 1730-yilda
oldi?
A) 1500-yilda B) 1501-yilda
12.Safaviylar sulolasining so`nggi vakilini
C) 1502-yilda D) 1503-yilda
aniqlang?
A) Taxmasp II B) Nodirshoh
3.Ismoil I Safaviy davlat poytaxti etib qaysi
C) Ahmadshoh D) Mir Mahmud
shaharni tanladi?
13.Qachon Nodir Quli o`zini Eron shohi deb e`lon 23.XVI-XVII asrda ijod qilgan Eronlik shoirlarni
qildi?
aniqlang.
A) 1776-yilda B) 1710-yilda
A)Xatoiy,Soib Tabriziy,Sodiqbek Afshar
C) 1722-yilda D) 1736-yilda
B)Ahmad Hasaniy,Mirza Shafiq
C)Mulla Xotun,Mehri Mahmud
14.Qachon Nodirshoh ichki nizolar natijasida
D)Ali Kapa,Chexel Sotun
o`ldirildi?
A) 1736-yilda B) 1747-yilda
24.XVI-XVII asrda ijod qilgan kurd shoirini
C) 1722-yilda D) 1730-yilda
aniqlang.
A)Soib Tabriziy
B)Mirza Shafiq
15.Qachon Eronda Safaviylar sulolasi
C)Mehri Mahmud
D)Ali Kapa
hukmronligi butunlay barham topdi?
A) 1736-yilda
B) 1740-yilda
C) 1722-yilda
D) 1747-yilda
25.Isfahonda bunyod etilgan ………………(a)
masjidlar va ………………………(b)saroy
16.Eronda qachon zend qabilasi taxt uchun
ansambllarini aniqlang.
kurashda g`alaba qozonadi?
A)a-Shoh,Shayx Lutfulla;b-Ali Kapa,Chexel Sotun
A) 1736-yilda B) 1758-yilda
B)a- Ali Kapa,Chexel Sotun;b-Shoh,Shayx Lutfulla
C) 1796-yilda D) 1747-yilda
C)a-Shoh,Chexel Sotun;b- Ali Kapa,Shayx Lutfulla
17.Zend qabilasining Eron taxtini egallab turgan D)a- Shayx Lutfulla,Chexel Sotun;b-Ali Kapa,Shoh
yillarini aniqlang?
A) 1758-1796-yillar B) 1779-1796-yillar
26.Eron miniatura san`atining rivojlanishiga asos
C) 1758-1779-yillar D) 1796-1925-yillar
bo’lgan Behzod maktabi qayerda joylashgan?
A)Marv
B)Hirot
18.Eronda qachon qojar qabilasi taxt uchun
C)Balx
D)Termiz
kurashda g`alaba qozonadi?
A) 1736-yilda
B) 1758-yilda
C) 1796-yilda
D) 1747-yilda
27.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri
ma’lumotlarni toping.
19.Eronda qojar qabilasining Eron taxtini
egallab turgan yillarini aniqlang?
A) 1758-1796-yillar B) 1779-1796-yillar
C) 1758-1779-yillar D) 1796-1925-yillar
20.Eronda qojarlar sulolasi davrida mamlakat
poytaxti qaysi shaharga ko`chiriladi?
A) Tabriz B) Tehron C) Ardebil D) Isfahon
21.Kurd mumtoz adabiyotining yorqin
namoyondasini aniqlang
A)Sodiqbek Afshar
B)Soib Tabriziy
C)Ahmad Hasaniy
D)Mirza Shafiq
A)Kurd shoiri bo’lgan
B)Shoir sifatidagi taxallusi Xatoiy
C)Kurd mumtoz adabiyotining yorqin namoyandasi
D)Musavvirlikda Behzod maktabiga asos solgan.
19-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA AFRIKA
MAMLAKATLARI
22.Ismoil I Safaviyning shoir sifatidagi taxallusini
aniqlang.
1.Sahroyi Kabirning shimoliy qismida joylashgan
A) Nihon
B) Foniy
arab mamlakatlari nechanchi asrdan islom dini
va madaniyati ta`sirida rivojlanadi?
C) Xatoiy
D) Ubaydiy
A) VII asrdan
B) VIII asrdan
C) IX asrdan
D) X asrdan
2.Usmonlilar tomonidan ko’pchilik arab
mamlakatlari nechanchi asrdan bosib olinib
boshlanadi?
A) XVI asrdan
B) XV asrdan
C) XIV asrdan
D) XVI asrdan
3.Misrni Sulton Salim I egallagan payti
kimlarning nazoratida bo’lgan?
A) Fransuzlarning
B) Kazaklarning
C) Mamluklarning
D) Burlarning
4.Qachon Sulton Salim I armiyasi Misr poytaxti
Qohirani egalladi?
A) 1514-yilda
B) 1502-yilda
C) 1511-yilda
D) 1517-yilda
5.XVIII asr oxiriga kelib Qohira shahrining
o’zini hisoblaganda qancha savdogar chet elliklar
bilan savdo qilgan?
A) 10 ming
B) 15 min
C) 5 ming
D) 2 ming
6.Misr iqtisodiga salbiy ta`sir ko’rsatgan mamluk
zodagonlarining o’zaro urushlari qachon bo’lib
o’tgan?
A)XVIII asrning 70-yillarida
B) XVIII asrning 60-yillarida
C) XVIII asrning 50-yillarida
D) XVIII asrning 40-yillarida
7.Turk hukmronligi va mamluklar zulmiga
qarshi boshlangan xalq harakatiga kimlar
rahbarlik qildi?
A) shahar hunarmandlari
B) al-Azahar madrasasi shayxlari
C) al-Azahar masjidi shayxlari
D) dehqon va baliqchilar
8.Napoleon boshchiligidagi Fransuz qo’shinlari
qachon Qohirani egalladi?
A) 1792-yilda
B) 1798-yilda
C) 1799-yilda
D) 1795-yilda
9.Qachon Turk hukmronligi va mamluklar
zulmiga qarshi va savdogarlar o’z do’konlarini
yopib qo’ydi?
A) 1792-yilda
B) 1798-yilda
C) 1799-yilda
D) 1795-yilda
10.Qachonga kelib Fransuzlar Misrni tak etishga
majbur bo’lishdi?
A) 1792-yilda
B) 1798-yilda
C) 1800-yilda
D) 1795-yilda
11.Ispanlar qachon Jazoirga bostirib kirib uning
qirg’oq bo’yi hududlarini egallab oldi.
A) XVI asrda
B) XV asrda
C) XIV asrda
D) XVI asrda
12.Ispanlarga qarshi xalq harakatiga rahbarlik
qilgan sarkardani aniqlang.
A) Abdulqodir
B) Xayriddin
C) Salohiddin
D) Samore Ture
13.Liviyaga qachon Yevropaliklar kirib kela
boshladi?
A) XVI asrda
B) XV asrda
C) XIV asrda
D) XVI asrda
14.Qachon Ispanlar hozirgi Liviya poytaxti
Tripolini egalladi?
A) 1529-yilda
B) 1512-yilda
C) 1510-yilda
D) 1522-yilda
15.Qachon tukrla Liviyani imperiya tarkibiga
qo’shib oldi?
A) 1551-yilda
B) 1512-yilda
C) 1510-yilda
D) 1522-yilda
16.Liviya qachon turklarga nomiga bo’ysunib
mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritib boshladi?
A) XVI asrdan
B) XVIII asrdan
C) XIV asrdan
D) XVII asrdan
17.Qachon turk qo’shini Tunisda ispanlar
hukmronligigga hotima berdi?
A) 1551-yilda
B) 1512-yilda
C) 1510-yilda
D) 1574-yilda
18.Necha ming kishilik turk qo’shini Tunisda
ispanlar hukmronligiga hotima berdi?
A) 200 ming
B) 160 ming
C) 40 ming
D) 10 ming
19.G’arbiy Afrikaga ispan portugallarning kirib
kelishi nechanchi asrdan boshlanadi?
A) XVI asrdan
B) XVIII asrdan
C) XIV asrdan
D) XVII asrdan
20.Ispan portugallar Nechanchi yillar oralig’ida
Yashil burundan Kongo daryosigacha bo’lgan
huhdularni o’rganib chiqishdi?
A) 1435—yilldan 1484—yilgacha
B) 1434—yilldan 1482—yilgacha
C) 1432—yilldan 1484—yilgacha
D)1434—yilldan 1484—yilgacha
28.XVII asr ikkinchi yarmidan
mustamlakalardagi bozorlarni egallash uchun
kurashga qaysi davlatlar qo’shildi?
A)Ispaniya va Portugaliya
B)Gollandiya va Fransiya
C)Angliya va Fransiya
D)Belgiya va Gollandiya
21.Yashil burundan Kongo daryosigacha bo’lgan
huhdulardan Portugallar dastlab nima olib
ketishgan?
A)Oltin
B)Olmos
C)Qullar
D) Chorva mollari
29.Afrikadagi qul savdosiga qo’shilgan
davlatlarni toping.
1.Shvetsiya 2.Daniya 3.Brandenburg 4.Sheysariya
A) 1,2,3
B)2,4 C)1,3,4
D)1,2,3,4
22.XVI asr oxirigacha qul savdosi bilan faqat
qaysi davlat shug’ullangan?
A)Ispanlar
B)Portugallar
C)Italyanlar D)Misrliklar
23.Portugallar qaysi daryolar orqali Afrika
qit`asining ichiga kirib bordi?
A)Niger va Senegal
B)Senegal va Gambiya
C)Kongo ova Gambiya
D) Senegal va Kongo
24.Portugallar Afrika qit`asining quyi Gvineya
Atlatika okeani qirg’oqlaridan ajratib olgan 4 ta
hudud nomini aniqlang.
1.Qalampir qirg’og’I 2.Fil suyagi qirg’og’I 3.Oltin
qirg’oq 4.Qul qirg’og’i
A) 1,3
B)2,4 C)1,3,4
D)1,2,3,4
25.Qachonga kelib Amerikaning Angliya
Fransiya Ispaniya mustamlakalariga
aylantirilgan hudularida plantatsiya xo’jaligi
keng rivojlandi?
A) XVI asrdan
B) XVIII asrdan
C) XIV asrdan
D) XVII asrdan
26.Qachonga kelib qul savdosida yetakchilik
Gollandlar qo’liga o’tdi?
A) XVI asrdan
B) XVIII asrdan
C) XIV asrdan
D) XVII asrdan
27.Amerikadagi Ispan mustamlakachilariga
qullarni kimlar yetkazib berishgan?
A)Portugallar
B)Fransuzlar
C)Inglizlar
D)Golandlar
30.Rivojlanishi qul savdosidan keladigan foydaga
bog’liq bo’lgan Yevropa va Amerikadagi
shaharlarni aniqlang.
1.Bristol; 2.Liverpul; 3.Manchester; 4.London;
5.Nant; 6.Ruan; 7.Amsterdam; 8.Nyu-York
9.Yangi Orlean 10.Rio-deJaneyro
A)1,3,5,7,9,10
B)2,4,6,8,9,10,
C)1,2,3,7,8,9,10
D)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
31.XVI—XVII asrlarda yevropalik qulfurushlar
Amerikaga qancha qul olib ketgan?
A)15—16 million
B)60—70 million
C)10—15 million
D)25—26 million
32.Otlantika okeani orqali amalga oshirilgan qul
savdosida necha million afrikalik halok bo’ldi?
A)15—16 million
B)60—70 million
C)10—15 million
D)25—26 million
33.Mamluk kimlar?
A) O’rta asrlarda Misrda mavjud bo’lgan harbiylar
qatlami
B) Misrning tub aholisi
C) Kavkazlik va turkiy xalqlar vakillaridan iborat
o’smir qullardan shakllantirilgan
D) A va C
BOB IV__ .1800-1870-YLLARDA YEVROPA
VA AMERIKA MAMLAKATLARI
20-mavzu: 1800-1870-YILLARDA BUYUK
BRITANIYA
1.Dunyoda birinchi temir yo`l qaysi davlatda
qurilgan?
A) Germaniya
B) Fransiya
C) Buyuk Britaniya D) Rossiya
A) 1,2,4,5 B) 1,3,4,5 C) 1,2,3,4,5 D) 1,2,3
2.1816-yilda Buyuk Britaniya aholi soni
qanchani tashkil etgan?
A) 10 mln B) 12mln C) 14mln D) 16mln
3.1816-yilda Buyuk Britaniyada mashinalar
.....odamning qo`l mehnatiga teng ish bajarar edi
A) 120 mln B) 130 mln
C) 140 mln D) 150 mln
4.Dunyoda birinchi temir yo`l qachon qurilgan?
A) 1816-yil B) 1825-yil
C) 1830-yil
D) 1832-yil
11.Qachon Londonda «Umumiv saylov huquqi
uchun kurash ishchi Assotsiatsiasi» tuzildi?
A) 1836-yilda
B) 1840-yilda
C) 1853-yilda
D) 1867-yilda
12.Buyuk Britaniyada qaysi yilgi parlament
islohotlaridan so`ng saylangan yangi parlament
13 yoshgacha bo`lgan bolalar uchun 8 soatlik ish
vaqti belgiladi. 9 yoshgacha bo`lgan bolalar
mehnati taqiqlandi?
A) 1816-yil B) 1825-yil C) 1832-yil D) 1867-yil
5. .......asr insoniyat tarixiga bug` mashinalari asri 13.«Umumiv saylov huquqi uchun kurash ishchi
bo`lib kirgan
Assotsiatsiasi» necha yil davomida parlamentga 3
A) XVII B) XVIII C) XIX D) XX
marta xartiya(chartiya)-yorliq topshirdi?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16
6.Qachondan boshlab Buyuk Britaniya qishloq
xo`jaligida mashinalar va kimyoviy o`g`itlar
14.Qachon Buyuk Britaniyada ikkinchi
ishlatish boshlandi?
parlament islohoti o`tkazildi?
A) XIX asrning 30-yillari B) XIX asrning 40-yillari A) 1836-yilda B) 1845-yilda
C) XIX asrning 50-yillari D) XIX asrning 60-yillari C) 1853-yilda D) 1867-yilda
7.Buyuk Britaniyada sanoat inqilobining
tugallanishi qaysi davrga to`g`ri keladi?
A) XIX asrning 30-yillari B) XIX asrning 40-yillari
C) XIX asrning 50-yillari D) XIX asrning 60-yillari
15.Buyuk Britaniyada qaysi yilgi parlament
islohoti natijasida shaharlarda o`z uyiga ega
bo`lgan
hamda alohida xonadonda turadigan barcha
erkaklarga saylov huquqi berildi?
A) 1836-yilda
B) 1845-yilda
8.Qachon Buyuk Britaniya parlamenti ish
D) 1867-yilda
tashlashga qatnashishni taqiqlovchi qonun qabul C) 1853-yilda
qildi?
A) 1816-yil B) 1825-yil C) 1830-yil D) 1832-yil
16.Buyuk Bntaniya qachon sanoatning
rivojlanish darajasi, savdoning ko`lami va
9.Qachon Buyuk Britaniyada birinchi marta
dengizdagi qudrati jihatidan dunyoda o`z
parlament islohoti o`tkazildi?
ustunligining cho`qqisiga erishdi?
A) 1816-yil B) 1825-yil C) 1830-yil D) 1832-yil
A) XIX asrning 30-yillari
B) XIX asrning 40-yillari
C) XIX asrning 50-yillari
10.Buyuk Britaniyada 1832-yilda o`tkazilgan
D) XIX asrning 60-yillari
parlament islohotlari to`g`ri berilgan javobni
aniqlang.
1.yirik sanoat markazlariga parlamentdan 144 o`rin 17.XIX asr o’rtalaridagi eng yirik mustamlakachi
ajratib berildi
davlatni aniqlang.
2.parlament quyi palatasining mamlakat siyosiy
A)Rossiya
B)Buyuk Britaniya
hayotidagi o`rni mustahkamlandi
C)Fransiya D)Germaniya
3.quyi palata davlat budjetini nazorat qilish
huquqini saqlab qoldi
18.Qachon Buyuk Britaniya eng yirik
4.Buyuk Britaniya hukumatining faqat quyi palata
mustamlakachi davlatga aylandi?
oldida javobgarligi belgilandi
A) XVIII asr oxirlarida B) XIX asr boshlarida
5.quyi palata hukumatga ishonchsizlik bildirgan
C) XIX asr o`rtalarida D) XIX asr oxirlarida
taqdirda, hukumat iste`foga chiqishga majbur
bo`ladigan tartib o`rnatildi
19.Buyuk Britaniyaning «Oq koloniyalari» to`g`ri
berilgan javobni aniqlang.
1.Kanada
2. Avstraliya
3.Yangi Zelandiya 4. Hindiston
A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 1,2,3,4 D) 1,2,3
5.Austerlis jangida Napoleonga qarshi Rossiya
imperatori ………..(a) va Avstriya imperatori
……..(b) lar ishtirok etdi.
A)a-Frans II, b-Aleksandr II
B)a-Aleksandr I, b-Frans I
C) a-Aleksandr I, b-Frans II
20.Qachon Buyuk Britaniya Kanadaga dominion D)a-Nikolay I, b-Frans II
huquqini berishga majbur bo`ldi?
A) 1836-yilda
B) 1845-yilda
6.Napoleon quyidagi qaysi mamlakatga nisbatan
C) 1853-yilda
D) 1867-yilda
qit`a qamalini e`lon qildi?
A) Gollandiya
B) Rossiya
C) Buyuk Britaniya
D) AQSH
21.Konsentratsiya bu ...
A) Biror narsaning muayyan joyda to`planishi
B) Urushda yetkazilgan zarar o`rnini qoplash uchun 7.Rossiya qachon Fransiyaning Yevropadagi
to`lanadigan to`lov
barcha g`alabalarini tan olishga va Fransiya
C) O`zini-o`zi boshqaradigan qaram yer, o`lka
bilan tinchlik va ittifoq shartnomasi imzolashga
D) O`z mustaqilligini saqlab qolgan holda biror-bir majbur bo`ldi?
maqsadni amalga oshirish uchun birlashgan
A) 1800-yil B) 1804-yil C) 1806-yil D) 1807-yil
davlatlar ittifoqi
8.«Tilzit shartnomasi» imzolangan sanani
22.Dominion bu ......
aniqlang.
A) Mansab va vazifasidan ketmoq
A) 1800-yil B) 1804-yil C) 1806-yil D) 1807-yil
B) Urushda yetkazilgan zarar o`rnini qoplash uchun
to`lanadigan to`lov
9.«Tilzit shartnomasi» qaysi davlatlar o`rtasida
C) O`zini-o`zi boshqaradigan qaram yer, o`lka
imzolangan?
D) O`z mustaqilligini saqlab qolgan holda biror-bir A) Fransiya va Gollandiya
maqsadni amalga oshirish uchun birlashgan
B) Fransiya va Rossiya
davlatlar ittifoqi
C) Fransiya va Buyuk Britaniya
D) Fransiya va AQSH
21-mavzu: 1800-1870-YILLARDA FRANSIYA
1.Qachon Napoleon Bonapart Fransiyaning
birinchi konsuliga aylandi?
A) 1799-yilda B) 1802-yilda
C) 1804-yilda D) 1806-yilda
2.Qachon Napoleon Bonapart «Fransuz
imperatori Napoleon I» deb e`lon qilindi?
A) 1799-yilda B) 1805-yilda
C) 1804-yilda D) 1806-yilda
3.Qachon Napoleon Rossiya va Avstriya
birlashgan qo’shinlari ustidan g’alaba qozondi?
A) 1799-yilda B) 1805-yilda
C) 1804-yilda D) 1806-yilda
4.Napoleon Rossiya va Avstriya birlashgan
qo’shinlari ustidan qaysi jangda g’alaba qozondi
A) “Xalqlar jangida”
B) “Austerlis” jangida
C) “Vaterloo jangida”
D) “Gastinks jangida”
10.«Tilzit shartnomasi» ga ko`ra Rossiya......
A) Buyuk Britaniya bilan aloqalarni uzish
majburiyatini oldi
B) Qit`a qamaliga qo`shilish majburiyatini oldi
C) Janubiy Saxalin va Kurill orollaridan voz kechdi
D) A va B
11.Napoleon qachon Rossiyaga hujum boshladi?
A) 1812-yil 24 iyun
B) 1812-yil 7-sentabr
C) 1812-yil 18-iyun
D) 1812-yil 14-oktabr
12.Fransiya-Rossiya o`rtasidagi Borodino jangi
qachon bo`lib o`tgan?
A) 1812-yil 24 iyun
B) 1812-yil 7-sentabr
C) 1812-yil 18-iyun
D) 1812-yil 14-oktabr
13.Fransiya-Rossiya o`rtasidagi Borodino jangida
rus qo`shiniga kim bosh qomondonlik qildi?
A) M.J. Kutuzov B) V.A. Frunze
C) A.V. Kolchak D) N.N. Yudenich
14.1812-yil .........yaqinida Borodino qishlog`ida
Rossiya-Fransiya urushi bo`lib o`tdi
A) Kiyev
B) Moskva
C) Sankt-Peterburg D) Petro-Aleksandrovsk
25.Napoleon ikkinchi marta qayerga surgun
qilingan?
A) Elba oroliga
B) Muqaddas Yelena oroliga
C) Samoa oroliga D) Sardiniya oroliga
15.Borodino jangidan so’ng Napoleon qaysi
shaharni egalladi?
A) Kiyev
B) Moskva
C) Sankt-Peterburg D) Petro-Aleksandrovsk
26.Napaleon Bonopart qachon vafot etdi?
A) 1819-yil B) 1820-yil C) 1821-yil D) 1822-yil
16.Yevropa mamlakatlarining qurolli kuchlari
va Napoleon armiyasi o`rtasidagi xal qiluvchi
jang«Xalqlar jangi» qachon bo`lib o`tdi?
A) 1812-yil B) 1813-yil C) 1814-yil D) 1815-yil
17.«Xalqlar jangi» qayerda bo`lib o`tdj?
A) Borodino qishlog`ida B) Vaterloo yaqinida
C) Leypsig ostonasida
D) Kiyev ostonasida
18.Qachon ittifoqchi davlatlar armiyasi Parijga
kirib keldi?
A) 1813-yil B) 1814-yil C) 1815-yil D) 1816-yil
19.Napoleon dastlab qayerga surgun qilingan?
A) Elba oroliga B) Muqaddas Yelena oroliga
C) Samoa oroliga D) Sardiniya oroliga
20.Fransiyada Napoleon hokimiyati
ag`darilganidan keyin taxtga kim o`tqazildi?
A) Lyudovik XVI
B) Karl X
C) Lyudovik XVIII D) Karl XI
21.Napoleon Bonapart qachon Elba orolidan
Fransiyaning janubiga yetib keldi?
A) 1815-yil yanvar B) 1815-yil fevral
C) 1815-yil mart
D) 1815-yil aprel
27.Qachon g`olib davlatlar Avstriyaning Vena
shahrida kongress chaqirdilar?
A) 1814-15-yillarda B) 1826-28-yillarda
C) 1861-65-yilllarda D) 1853-56-yillarda
28.Vena Kongressining asosiy maqsadi to`g`ri
berilgan javobni aniqlang
A) Bo`lingan dunyoni qayta bo`lish
B) Yevropani g`oliblar manfaati o`rtasida qayta
taqsimlash
C) Qora tanli qullar savdosini taqiqlovchi qaqiqlash
D) Fransiya monarxiyasini ag`darish
29............da qora tanli qullar savdosini
taqiqlovchi deklaratsiya qabul qilindi.
A) Nishdat shartnomasi B) Tilzit shartnomasi
C) Vena Kongressi
D) Parij shartnomasi
30.Yevropada kelgusida ro`y berishi mumkin
bo`lgan iqiloblarga birgalikda qarshi kurashish
maqsadida qaysi davlatlar o`rtasida «Muqaddas
ittifoq» tuzildi?
1. Rossiya 2. Buyuk Britaniya 3. Avstriya
4. Fransiya 5. Prussiya
A) 1,2,4 B) 2,3,5 C) 1,2,5 D) 1,3,5
31.Vena Kongressi qaroriga ko`ra Fransiya
hududi o`zining nechanchi yilgi chegarasigacha
qisqartirildi?
A)1790-yil B) 1791-yil C) 1792-yil D) 1793-yil
22.Fransiya qiroli Lyudovik XVIII ning
Napaleonga qarshi yuborgan necha ming kishilik
Napaleon tomonga o`tib ketadi?
32.Quyidagi qaysi atama urushda yetkazilgan
A) 20 ming B) 30 ming C) 40 ming D) 50 ming
zarar o`rnini qoplash uchun mag`lub davlat
tomonidan to`lanadigan to`lov ma`nosini
23.1815-yil Napaleon fransiyada yana
anglatadi?
A) konsessiya
B) kontributsiya
imperatorlik taxtini qo`lga kiritib, necha kun
C) koalitsiya
D) boykot
hokimiyatni o`z qo`lida tutib tura oldi?
A) 50 kun B) 75 kun C) 100 kun D) 120 kun
33.Fransiya qiroli Lyudovik XVIII qachon vafot
24.Qachon ittifoqchi davlatlar qurolli kuchlari va etdi?
A) 1820-yil B) 1822-yil C) 1824-yil D) 1826-yil
Napaleon armiyasi o`rtasida «Vaterloo jangi»
bo`lib o`tdi?
A) 1812-yil B) 1813-yil
34.Fransiya qiroli Lyudovik XVIII vafot
C) 1815-yil D) 1805-yil
etganidan keyin taxtga kim o`tirdi?
A) Lyudovik XIX
C) Karl XII
B) Karl X
D) Lyudovik XX
35.Fransiya qiroli Karl X o`z hokimiyatini
mustahkamlash maqsadida qachon mamlakat
parlamentini tarqatib yubordi?
A) 1825-yil B) 1828-yil C) 1830-yil D) 1832-yil
36.1830-yil Parij shahrida inqilob yuz berganda,
uning harakatlantiruvchi asosiy kuchlari kimlar
edi?
1.burjuaziya 2.ishchilar 3.hunarmandlar 4.talabalar
5.dehqonlar 6.ziyolilar
A) 1,2,3,4,5,6 B) 1,2,3,4 C) 1,3,4,5 D) 1,2,4,5,6
43.1848-yilgi inqilob natijasida Lui Filip taxtdan
voz kechib qaysi davlatga qochib ketishga
majbur bo`ladi?
A) AQSH
B) Buyuk Britaniya
C) Rossiya D) Prussiya
44.Qachon Fransiya ikkinchi marta respublika
deb e`lon qilindi?
A) 1848-yil 23-fevral B) 1848-yil 24-fevral
C) 1848-yil 25-fevral D) 1848-yil 26-fevral
45.Fransiya ikkinchi respublika davrida yangi
tuzilgan hukumat qanday erkinliklar e`lon qildi?
1.so`z 2.matbuot 3.namoyishlar o`tkazish
37.1830-yil Parij shahrida boshangan inqilobning 4.vijdon erkinligi
asosiy maqsadi tog`ri berilgan javobni aniqlang. A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 1,2,3 D) 1,2,3,4
A) buruaziya manfaatlarini himoya qilish
B) eski tuzum-monarxiyani saqlab qolish
46.Fransiya ikkinchi respublika davrida yangi
C) respublika tuzumini o`rnatish
tuzilgan hukumat necha yoshga to`lgan barcha
D) o`ta qatlam manfaatlarini himoya qilish
erkaklarga saylov huquqi berildi?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21
38.Fransiya qiroli Karl X inqilobdan qo`rqib
ketib, chet elga qochib ketganida hokimiyat
47.Qachon Lui Napoleon Bonapart Fransiya
kimlarning qo`liga o`tadi?
Prezidenti etib saylandi?
1.bankirlar
2.yirik sanoatchilar
A) 1848-yil sentabrda B) 1848-yil oktabrda
3.katta yer egalari 4.ziyolilar
C) 1848-yil noyabrda D) 1848-yil dekabrda
A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 1,2,3 D) 1,2,3,4
48.Lui Napoleon Bonapartning asla maqsadi.......
A) Fransiya imperiyasini qayta tiklash edi
39.Fransiya qiroli Karl X inqilobdan qo`rqib
B) monarxiyani tugatish va respublika tuzumini
ketib, chet elga qochib ketganidan keyin taxtda
o`rnatish edi
kim o`tqazildi?
A) Lyudovik XX
B) Karl XII
C) Prussiya va Buyuk Britaniyani iqtisodiy jihatdan
C) Lui Filipp
D) Genrix IX
tang ahvolga solib qo`yish edi
D) B va C
40.Ma`lumki, Fransiyada Lui Filipp davrida
mamlakat yangi Konsitutsiyasi qabul qilindi. Bu 49.Lui Napoleon Bonapart qachon o`zini
yangi Konsitutsiyada qanday erkinliklar e`lon
Napoleon III nomi bilan imperator deb e`lon
qilindi?
qildi?
1.so`z 2.matbuot 3.yig`inlar o`tkazish 4.vijdon
A) 1852-yil 2 sentabrda B) 1851-yil 2-dekabrda
erkinligi
C) 1852-yil 2-dekabrda D) 1852-yil 2-sentabrda
A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 1,2,3 D) 1,2,3,4
50.So’zlarning kimga tegishliligini toping.
41.Qachon Fransiyada qish juda sovuq kelib
a)«Davalat—bu men»
kuzgu g’alla nobud bo’ldi?
b)«Imperiya—bu totuvlik»
A) 1824-yil B) 1830-yil C) 1846-yil D) 1847-yil c)«Oy o’z yog’dusini Quyoshdan olganidek, qirol
hokimiyati o’z jilosini papalikdan oladi»
1)Napoleon III 2)Lyudovik XIV 3)Innokentiy II
42.1848-yil fevralda Fransiyada...............
A)a-2,b-1,c-3
B)a-3,b-2,c-1
A) inqilob yuz berdi
B) Lui Filipp taxtga o`tirdi
C)a-1,b-2,c-3
D)a-3,b-1,c-2
C) Lyudovik XVIII vafot etdi
D) yangi Konsitutsiya qabul qilindi
51.XIX asrda eng ko’p urushlarda qatnashga
xalqni aniqlang.
A)Rossiya
B)Fransiya
C)Yaponoiya
D) Buyuk Britamiya
52.Quyidagi qaysi atama lotincha-fuqarolarning
saylov huquqidan foydalanishlarini cheklovchi
shartlar ma`nosini anglatadi?
A) senzura B) senz C) dekret D) rekrut
22-mavzu: 1800-1870-YILLARDA
GERMANIYA VA ITALIYA
1.Germaniya inqilobining asosiy maqsadi......
A) Germaniya siyosiy tarqoqligiga barham berish
B) feodal tartiblarni tugatish
C) monarxiyani qayta tiklash
D) A va B
2.Germaniyadagi inqilobga kimlar rahbarlik
qildi?
A) ishchilar sinfi B) ziyolilar
C) burjuaziya
D) konstitutsiyaviy monarxiya tarafdorlari
3.Qachon Yevropada iqtisodiy inqiroz bo’lib
o’tdi?
A)1845-yilda
B)1847-yilda
C)1848-yilda
D)1846-yilda
4.Berlinda qo`zg`olon qachon boshlandi?
A)1845-yilda
B)1847-yilda
C)1848-yilda
D)1846-yilda
B) a- bosh vazir; b-“Yosh Italiya jamiyati rahbari; cLotin Amrikasi mamlakatlari ozaodlik kurashida
nom qozonga xalq qahramoni
C) a- Lotin Amrikasi mamlakatlari ozaodlik
kurashida nom qozonga xalq qahramoni
; b-“Yosh Italiya jamiyati rahbari; c- bosh vazir
D) a- Lotin Amrikasi mamlakatlari ozaodlik
kurashida nom qozonga xalq qahramoni; b-bosh
vazir; c-“Yosh Italiya jamiyati rahbari
8.Bismark ishlab chiqqan Shimoliy Germaniya
Ittifoqi konstitutsiyasi qachongacha amal qildi?
A)1918-yilgacha
B)1914-yilgacha
C)1890-yilgacha
D)1919-yilgacha
9.K.Kavur Avstriya zulmiga qarshi kurashda
qaysi davlat bilan shartnoma tuzishga erishdi?
A) Buyuk Britaniya B) Fransiya
C) Rossiya
D) Gollandiya
10.Qachon J. Garibaldi Sitsiliya oroliga kelib
tushadi?
A) 1858-yil B) 1860-yil C) 1861-yil D) 1863-yil
11.Sitsiliya va Neapol qirolligini Italiyaga
birlashtirgan sarkarda kim edi?
A) K.Kavur
B) O.Bismark
C) J. Garibaldi D) E.Danton
12.J. Garibaldi Palermoni egallandan so`ng
qayerga yurish qildi?
A) Venetsiya
B) Neopal
C) Lombardiya D) Sardiniya
13.Italiya birlashtirilgandan keyin
5.Qachon Prussiya qirolligida Konstitutsiya joriy mamlakatda................qaror topdi?
A) mutlaq monarxiya
etildi?
B) konsitutsiyaviy monarxiya
A) 1847-yil B) 1848-yil C) 1849-yil D) 1850-yil
C) prezidentlik respublikasi
D) parlament respublikasi
6.Qachon birlashgan Italiya qirolligi tashkil
etildi?
14.Italiya birlashtirilgandan keyin mamlakatda
A) 1858-yil B) 1860-yil C)1861-yil D) 1863-yil
ikki palatali-.................. parlament joriy qilindi
7.Italiyani birlashtirishda uchta tarixiy shaxsning A) Senat va Deputatlar B) Senat va Lordlar
C) Lordlar va Quyi
D) Quyi va Rexstag
xizmati beqiyos bo’lgan.Bular ……....
(a)K.Kavur ………………………………(b)
15.Italiya birlashtirilgandan keyin, qaysi davlat
J.Garibaldi ……………………………….(c)
qo`l ostida bo`lgan Venetsiya viloyati Italiya
J.Madzini dirzimmasiga tushdi
A) a- “Yosh Italiya jamiyati rahbari; b-bosh vazir; c- qirolligiga qo`shib olindi?
A) Avstriya
B) Prussiya
Lotin Amrikasi mamlakatlari ozaodlik kurashida
C) Fransiya
D) Buyuk Britaniya
nom qozonga xalq qahramoni
16.Qachon Rim shahri Italiya qirolligiga qo`shib
olindi?
A) 1868-yil B) 1870-yil C) 1866-yil D) 1875-yil
17.Qachon Avstriya qo’l ostidagi Venetsiya
viloyatini qaytarib oldi?
A) 1868-yil B) 1870-yil C) 1866-yil D) 1875-yil
18.1870-yil..............ta`siri ostida bo`lgan Rim
shahri Italiya qirolligiga qo`shib olindi.
A) Avstriya B) Prussiya
C) Fransiya D) Buyuk Britaniya
A)Motadil islohotlar va konstitutsiyaviy monarxiya
tarfdori bo’lgan
B)«Rus haqiqati » deb nomlangan konstitutsiya
19.Qachon Otto fon Bismark Germaniyada
loyihasini ishlab chiqdi
mavjud davlatlarning Prussiya bilan «Shimoliy
C)«Kreposnoy huquqini bekor qilish to’g’risida»
Germaniya Ittifoqi» ni tuzish haqida shartnoma
qonunni imzoladi
imzolashlariga erishdi?
D)Germaniyada mavjud davlatlarning Prussiya bilan
A) 1866-yil B) 1868-yil C) 1870-yil D) 1871-yil
«Shimoliy Germaniya Ittifoqi» ni tuzish haqida
20.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri shartnoma imzolashga erishgan
ma’lumotlarni toping.
23-mavzu: 1800-1870-YILLARDA ROSSIYA
1.Dekabristlar kimlarning farzandlari edi?
A) ziyolilar
B) zodagonlar
C) ishchilar
D) burjuaziya
2.Rossiyada tuzilgan «Shimoliy jamiyat» a`zosi,
konstitutsiya loyihasini tuzgan shaxs kim edi?
A) N. Muravyov B) P. Pestel
C) M.J. Kutuzov D) A.V. Kolchak
3.Rossiyada tuzilgan «Janubiy jamiyat» a`zosi,
A)Motadil islohotlar va konstitutsiyaviy monarxiya konstitutsiya loyihasini tuzgan shaxs kim edi?
A) N. Muravyov B) P. Pestel
tarfdori bo’lgan
C) M.J. Kutuzov D) A.V. Kolchak
B)«Rus haqiqati » deb nomlangan konstitutsiya
4.P.I.Pestel tomonidan tuzilgan konstitutsiya
loyihasini ishlab chiqdi
loyihasi nima deb atalgan?
C)«Kreposnoy huquqini bekor qilish to’g’risida»
A) «Xalq Vechesi» B) «Rus haqiqati»
qonunni imzoladi
C) «Dekabristlar» D) «Janubiy jamiyat»
D)Germaniyada mavjud davlatlarning Prussiya bilan 5.Kimning yaratgan Konsitutsiyasida Rossiyada
respublika idora usulini joriy etish ko`zda
«Shimoliy Germaniya Ittifoqi» ni tuzish haqida
tutildi? A) N. Muravyov B) P. Pestel
shartnoma imzolashga erishgan
C) M.J. Kutuzov D) A.V. Kolchak
6.Kimning yaratgan Konsitutsiyasida Rossiyani
21.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri konsitutsiyaviy monarxiya deb e`lon qilish ko`zda
ma’lumotlarni toping.
tutildi?
A) N. Muravyov B) P. Pestel
C) M.J. Kutuzov D) A.V. Kolchak
7.Dekabristlar qo`zg`aloni qachon boshlandi?
A) 1825-yil 14-dekabr B) 1826-yil 26-dekabr
C) 1825-yil 29-dekabr D) 1825-yil 30-dekabr
8.Dekabristlar qo`zg`aloni bostirilib, necha kishi
qatl etildi?
A) 4 B) 5 C) 7 D) 10
9.Qachon Rossiya-Turkiya urushida Rossiya
mag`lubiyatga uchradi?
A) 1850-1853-yillar B) 1853-1856-yillar
C) 1856-1870-yillar D) 1855-1865-yillar
10.Krepostnoy huquqni bekor qilish to`g`risidagi
qonunni imzolagan Rus podshosi kim edi?
A) Aleksandr I B) Aleksandr II
C) Nikolay I D) Nikolay II
11.Rossiyada qachon krepostnoy huquq bekor
qilingan?
A) 1860 -yil 19-fevral B) 1861-yil 19-mart
C) 1861-yil 19-fevral D) 1863-yil 19-aprel
12.Rosiyada 1861-yilda qabul qilingan
krepostnoy huquqni bekor qilish to`g`risidagi
qonunga ko`ra...
1.krepostnoy dehqonlar shaxsan ozod bo`ldilar
2.dehqonlarni sotib olish, sotish yoki boshqa
birovga hadya qilish taqiqlandi
3.dehqon pomeshchikning ruxsatisiz oila qurish va
mustaqil sur`atda shartnoma tuzish huquqiga ega
bo`ldi
4. Dehqon ko`chmas mulk sotib olish va uni meros
qoldirish kabi huquqlariga ega bo`ldi
A) 1,2,3 B) 1,2,3,4 C) 1,2,4 D) 1,3,4
13.Rossiyada dehqonlar hukumat qarorida
belgilangandan ko`proq miqdorda yerdan
foydalanib kelgan bo`lsa, uning ortiqchasi
pomeshchikka o`tkazilar edi. Bunday yerlar nima
deb atalgan?
A) chek yerlar B) tuyul C) otrezkalar D) vikup
14.Rossiya hukumati pomeshchiklar manfaatini
ham hisobga olib,o`z ixtiyoridagi yerning qancha
qismini saqlab qolish huquqiga ega bo`ldi?
A) ikkidan bir B) uchdan bir
C) to`rtdan bir D) beshdan bir
15.Rossiya hukumati pomeshchiklar manfaatini
ham hisobga olib,cho`l hududlarida o`z
ixtiyoridagi yerning qancha qismini saqlab
qolish huquqiga ega bo`ldi?
A) ikkidan bir B) uchdan bir
C) to`rtdan bir D) beshdan bir
16.Rossiyada krepostnoy huquq bekor
qilingandan keyin dehqonlarga yer ajratib
berilgan. Bunday yerlar nima deb atalgan.
A) chek yerlar B) tuyul C)otrezkalar D) vikup
17.1861-yilgi islohotdan keyin Rossiyada
dehqonlar qarzni necha yil davomida davlatga
foizi bilan to`lashi shar edi?
A) 45 B) 49 C) 50 D) 52
18.Qachon Kavkaz Rossiyaga qo`shib olindi?
A) 1864-yil B) 1865-yil C) 1866-yil D) 1867-yil
19.Qachon Qo`qon xonligi va Buxoro
amirligining bosib olingan hududlarida
Turkiston general-gubenatorligi tuzildi?
A) 1864-yil B) 1865-yil C) 1866-yil D) 1867-yil
20.Qachon Rossiya o`ziga qarashli bo`lgan
Alyaskani AQSH ga sotib yubordi?
A) 1864-yil B) 1865-yil C) 1866-yil D) 1867-yil
21.Krepostnoy dehqonning o`ziga berilgan yerni
haq to`lash evaziga sotib olishi bu ...
A) vikup B) rekrut C) katorga D) regent
22.Zamonaviy rus adabiy tiliga asos sologan
shoirni aniqlang.
A) Sergey Yesenin
B)Aleksand Sergeyevich Pushkin
C)Lev Nikolayevich Tolstoy
D)Fyodr Mixaylovich Dostoyevskiy
23.Aleksand Sergeyevich Pushkinning asarlarini
aniqlang.
1.«Bolalik»; 2. «Ruslan va Lyudmila»; 3.«Kavkaz
asiri»; 4.«Kazaklar»; 5.«Jinoyat va jazo»
6.«Yevgeniy Onegin»; 7.«Telba» 8.«Kapitan qizi»
9.«Urush va tinchlik»
A)1,3,7,9
B)2,3,6,8
C)1,4,9
D)5,7
24.Fyodr Mixaylovich Dostoyevskiyning
asarlarini aniqlang.
1.«Bolalik»; 2. «Ruslan va Lyudmila»; 3.«Kavkaz
asiri»; 4.«Kazaklar»; 5.«Jinoyat va jazo»
6.«Yevgeniy Onegin»; 7.«Telba» 8.«Kapitan qizi»
9.«Urush va tinchlik»
A)1,3,7,9
B)2,3,6,8
C)1,4,9
D)5,7
25.Lev Nikolayevich Tolstoy Dostoyevskiyning
asarlarini aniqlang.
1.«Bolalik»; 2. «Ruslan va Lyudmila»; 3.«Kavkaz
asiri»; 4.«Kazaklar»; 5.«Jinoyat va jazo»
6.«Yevgeniy Onegin»; 7.«Telba» 8.«Kapitan qizi»
9.«Urush va tinchlik»
A)1,3,7,9
B)2,3,6,8
C)1,4,9
D)5,7
26.Glinka ijodi rus musiqasi madaniyatining
cho’qqisi bo’lgan davrni aniqlang.
A)XIX asrning birinchi yarmi
B)XIX asrning ikkinchi yarmi
C)XX asrning ikkinchi yarmi
D)XVII asrning birinchi yarmi
27.XIX asrda ijod qilgan rus kompozitorlarini
aniqlang.
1.Mixail Ivanovich Glinka
2.Pyotr Ilich Chaykovskiy
3.Ivan Sergeyevich Turgenev
4.Nikolay Vasilyevich Gogol
5.Mixail Yuryevich Lermontov
A)3,4
B)1,3,5
C)2,3,5
D)1,2
28.Mixail Ivanovich Glinkaning eng mashxur
operasini aniqlang.
A)«Jinoyat va jazo»
B)«Ruslan va Lyudmila»
C)«Yevgeniy Onegin»
D)«Kavkaz asiri»
29.Pyotr Ilich Chaykovskiyning hamon jahon
teatrlari sahnasidan tushmay kelayotgan
operalarini aniqlang.
1.«Shelkunchik»; 2. «Ruslan va Lyudmila»;
3.«Kavkaz asiri»; 4.«Kazaklar»; 5.«Uxlayotgan
go’zal» 6.«Yevgeniy Onegin»;
A)1,3,5,6
B)2,3,6
C)1,4,9
D)1,5,6
30.Rus tasviriy sanatida ijod qilgan rassomlarni
aniqlang.
1.Benjamin Uest
2.Silvestr Feodosiyevich Shedrin
3.Jon Kopli
4.Karl Pavlovich Bryullov
5.Ilya Yefimovich Repin
A)3,4
B)1,3,5
C)2,4,5
D)1,2
A)Fuqarolar urushi davrida mamlakatni boshqargan
B)Kreposnoylik huquqini bekor qilish to’g’risida
qonunni imzoladi
C)16 yoshdan 43 yoshgacha bo’lganlarni front orti
ishlari uchun jalb qilish to’g’risida qonunni imzoladi
D)Dollar diplomatiyasi tashabbuskori
24-mavzu: 1800-1870 AMERIKA QO’SHMA
SHTATLARI
1.AQSH da qachon sanoat inqilobi boshlandi?
A) XIX asrning 30-yillari B) XIX asrning 40-yillari
C) XIX asrning 50-yillari D) XIX asrning 60-yillari
2.Shimoliy shtatlarda qulchilik qachon bekor
qilingan?
A) XIX asrning boshlarida
B) XIX asrning o`rtalarida
C) XIX asrning oxirlarida
D) XX asrning boshlarida
3.AQSH da kimlar qulchilikni bekor qilish
uchun kurash olib bordilar?
1. ishchilar 2.ziyolilar 3.fermerlar 4.quldorlar
A) 1,2,3 B) 1,3,4 C) 1,2,3,4 D) 1,2,4
4.XIX asrning 50-yillarida Virginiyada qullar
qo`zg`olonini ko`tarishga urinib ko`rgan shaxs
kim edi?
A) Avraam Linkoln B) Jon Braun
C) Benjamin Franklin D) Tomas Jefferson
5.Jon Braun qaysi tog`da joylashib olib, bu
yerdan qo`zg`alonni plantatsiyalarga yoyishni
umud qilgan edi?
A) Alp tog`i
B) Himolay tog`i
C) Allegan tog`i D) Olimp tog`i
31.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri
6.Jon Braun tuzgan qurolli guruh necha kishidan
ma’lumotlarni toping.
iborat edi?
A) 20 B) 22 C) 24 C) 26
7.Jon Braun tuzgan qurolli guruhda necha nafar
qora tanli kishi bor edi?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
8.Avraam Linkonlnning yashagan yillarini
aniqlang
A) 1809-1870-yillar B) 1810-1875-yillar
C) 1800-1865-yillar D) 1809-1865-yillar
9.Avraam Linkonln qaysi partiyadan edi?
A) Respublikachilar B) Konservatorlar
C) Demokratlar
D) Leyboristlar
10.A.Linkolnning saylov oldi kompaniyasi
shiorini aniqlang.
A) “O’zingizga yer olish uchun ovoz bering”
B) “Yashasin Amerika”
C) “Qullikni bekor qilish asosiy maqsadimiz”
D) “Har bir tug’ilgan inson tengdir”
11.AQSH da qaysi partiya qulchilikni bekor
qilish tarafdori edi?
A) Respublikachilar B) Konservatorlar
C) Demokratlar
D) Leyboristlar
12.Avraam Linkolnning qulchilikka qarshi
chiqishlarini kimlar qo`llab-quvvatladilar?
1.ishchilar 2.fermerlar 3.burjuaziya 4.ziyolilar
A) 1,2,3 B) 1,3,4 C) 1,2,3,4 D) 1,2,4
13.Qachon Avraam Linkoln prezidentlik
saylovlarida g`alaba qozonadi?
A) 1858-yil B) 1860-yil C) 1862-yil D) 1864-yil
14.AQSHda fuqarolar urushi bo`lib o`tgan
yillarni aniqlang.
A) 1860-1864-yillar B) 1861-1863-yillar
C)1861-1865-yillar D) 1863-1867-yillar
15.Qachon AQSHda qulchilik bekor qilindi?
A) 1863-yil dekabrda B) 1865-yil dekabrda
C) 1866-yil dekabrda C) 1867-yil dekabrda
16.Qachon AQSH Kongressi tomonidan
Konsitutsiyaga o`zgartirish kiritilib,unga ko`ra
qora va oq tanlilar bir xil fuqarolik va siyosiy
huquqlariga ega bo`ladigan bo`ldi?
A) 1863-yil B) 1865-yil C) 1866-yil C) 1867-yil
17.«Gomstedlar haqida qonun» quyidagi qaysi
davlatda qabul qilingan edi?
A) AQSH
B) Fransiya
C) Buyuk Britaniya D) Rossiya
19.Tabiabtni va mahalliy hindularni
bo’ysundirish mavzusiga bag’ishlangan
«Mobidik» (a) va
«Pionerlar» (b) asarining mualiflarini aniqlang.
A) a-Daniyel Defo, b-Fenimo Kuper
B) a-German Malvell, b-Jon Kopli
C) a- Jon Kopli, b-Fenimo Kuper
D) a-German Malvell, b-Fenimo Kuper
20.Amerikacha hayot ruhiga yaqin bo’lgani
uchun Milliya adabiyotning keying yo’nalishini
belgilab bergan asarni aniqlang.
A) «Pionerlar»
B) «Mobidik»
C) «Robinzon Kruzo»
D) «Otello»
21.Amerika milliy adabiyotining asosiy mavzusini
aninglang.
A) Qulchilikni bekor qilish
B) Mahalliy hindularni bo’ysundirish
C) Tabiatni bo’ysundirish uchun kurash
D) B va C
22.Tabiabtni va mahalliy hindularni
bo’ysundirish mavzusiga bag’ishlangan Fenimo
Kuperning………. (a) va German Melvillning
………..(b) asari mavjud.
A)a-«Mobidik», b-«Robinzon Kruzo»
B) a-«Robinzon Kruzo», b-«Pionerlar»
C) a-«Pionerlar», b-«Mobidik»
D) a-«Mobidik», b-«Pionerlar»
23.Amerika tasviriy san`atida inlglizlarga taqlid
qilish asrini aniqlang.
A)XVII asr B)XVIII asr
C)XIX asr
D) XVI asr
24.Amerika adabiyotida eski va yangi dunyo
o’rtasidagi kurash mavzusida asrar yaratgan
18.O`z mustaqilligini to`la saqlagan holda bir
yozuvchilarni aniqlang.
necha davlatlarning, asosan, mudofaa va tashqi
siyosat masalalarini muvofiqlashtirish maqsadida 1.Benjamin Uest; 2.Mark Tven; 3.Uolt Uitmen;
4.Genri Longofello; 5.Jon Kopli
tuziladigan ittifoq bu ...
A) Federatsiya B) Konfederatsiya
A) 1,3,5
B) 2,4,5
C) Unitar
D) Uniya
C)1,2,4
D) 3,4,5
kurashga va o`zlaridan tortib olingan yerlarni
qaytarishga chaqirdi?
A) 1805-yil B) 1807-yil C) 1810-yil D) 1812-yil
4.Migel Idalgo quldorlarga qanday talab qo`ydi?
A) hamma qullarni 10 kunlik muddatda ozod qilib
yuborishni
B) barcha yerlarni dehqonlarga bo`lib berishni
C) qullarni qullikdan ozod qilish va maoshli ish
bilan ta`minlashni
D) B va C
5.Qachon Meksika mustaqillikka erishdi?
A) 1821-yilda
B) 1824-yilda
C) 1822-yilda
D) 1828-yilda
6.Venesueladagi mustaqillik kurashiga kim
boshchilik qilgan?
A) Migel Idalgo B) Simon Bolivar
C) Sukre
D) Xose San-Martin
27.AQSh uchun jadal rivojlanish asri bo’lgan
7.Simon
Bolivar
qanday
oilada tug`ilgan?
asrni aniqlang.
A)
pomeshchik
va
savdogar
B) savdogar va dehqon
A) XVIII asr
B) XIX asr
C) pomeshchik va dehqon D) dehqon va amaldor
C) XXI asr
D) XX asr
8.«Ispaniya mening mamlakatimni bandi qilgan
28.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri zanjirlarni parchalab tashlamagunimcha
ma’lumotlarni toping.
xotirjam bo`lmayman»- degan so`zlar kimga
tegishli?
A) Migel Idalgo B) Simon Bolivar
C) Sukre
D) Xose San-Martin
9.Simon Bolivar ispan qo`shinlariga qarshi olib
borgan muvaffaqiyatli janglari uchun qanday
unvon olgan?
A) general B) polkovnik C) mayor D) kapitan
10.Simon Bolivar ispan qo`shinlariga qarshi olib
A) Fuqarolar urushi davrida mamlakatni boshqargan borgan muvaffaqiyatli janglari uchun qanday
faxriy nom olgan?
B) Ispan-Amerika urushi qatnashchisi
A) «Veneseula sarkardasi»
C) AQSHning birinchi prezidenti
B) «Sheryurak jangchi»
D) Dollar diplomatiyasi tashabbuskori
C) «Xaloskor»
D) «Ozodlik farzandi»
25-mavzu: LOTIN AMERIKASI
11.S. Bolivar Yevropaning ilg`or jamoatchiligiga
XALQLARINING MILLIY OZODLIK
murojaat etib yordam so`rganida, uning
KURASHI
da`vatiga javoban kimlar Venesuelaga keldilar?
1.inglizlar 2.ruslar 3.polyaklar 4.nemislar
1.Lotin Amerikasi davlatlarida mustaqillik
5.irlandiyaliklar 6.italiyanlar
uchun kurash qachon boshlangan?
A) 1,2,4,5,6 B) 1,3,4,5 C) 1,2,3,4,5,6 D) 1,2,3,4,5
A) 1805-yil B) 1807-yil C) 1810-yil D) 1812-yil
2.Meksikada ozodlik kurashining qahramonlari
12.Qachon Venesuela mustaqil deb e`lon qilindi?
to`g`ri berilgan javobni aniqlang
A) 1811-yilda
B) 1819-yilda
1.Xose Morelos 2. Simon Bolivar 3.Xose
C)1821-yilda
D) 1823-yilda
SanMartin 4. Migel Idalgo 5.Sukre
A) 1,3 B) 2,4 C) 1,4 D) 3,5
13.Qachon Simon Bolivar iste`foga chiqdi?
3.Qachon Migel Idalgo dehqonlarning eng
A) 1825-yil B) 1830-yil C) 1835-yil D) 1840-yil
kambag`al tabaqalariga mansub bo`lgan
hindular bilan mulatlarni mustaqillik uchun
25.Portret va peyzaj janrida ijod qilgan
,Yevropada o’z ijodi bilan mashxur bo’lgan
amerikalik rassomlarni aniqlang.
1.Benjamin Uest; 2.Mark Tven; 3.Uolt Uitmen;
4.Genri Longofello; 5.Jon Kopli
A) 1,5
B) 2,4,5
C)1,2,4
D) 3,4,5
26.Qo’shma Shtatlarda qachondan tasviriy san`at
va musiqa maktablari ochildi?
A) XIX asr 40-yillarida
B) XIX asr 70-yillarida
C) XIX asr 60-yillarida
D) XIX asr 50-yillarida
14.Lotin Amerikasidagi qaysi qahramoni
«Inqilobga xizmat qilish - bu dengizni shudgor
qilish bilan barobardir» - deb yozgan edi?
A) Migel Idalgo B) Simon Bolivar
C) Sukre
D) Xose San-Martin
15.Argentinada qachon mustaqillik uchun qurolli
kurash boshlangan?
A) 1805-yil B) 1807-yil C) 1810-yil D) 1812-yil
16.Argentinada mustaqillik uchun kurashga kim
boshchilik qilgan?
A) Migel Idalgo B) Simon Bolivar
C) Sukre
D) Xose San-Martin
17.Argentina xalqining milliy bayram kunini
aniqlang
A) 15-may B) 17-may C) 25-may D) 28-may
18.Qachon Braziliya Portugaliyadan mustaqil
deb e`lon qilindi?
A) 1820-yil B) 1822-yil C) 1825-yil D) 1828-yil
19.Yuqori Peru vatanparvarlari qo`shini
kimning boshchiligida ispan qo’shinini tor-mor
etdi.
A)Xose San Martin B)Simon Bolivar
C) general Sukre
D)Che Gevara
20.Qachon Yuqori Peru Ispaniya zulmidan
uzilkesil ozod bo`ldi?
A) 1825-yil B) 1826-yil C) 1827-yil D) 1828-yil
21.Ispaniya faqat.................ni o`z qo`lida saqlab
qoldi
A) Kuba va Kosta-Rika
B) Kuba va Puerto-Rika
C) Guam va Filippin orollari
D) Puerto-Rika va Guam
22.Lotin Amerikasida mustamlaka davlatlar
mustaqillikka erishgandan keyin, qaysi davlatdan
tashqari ularning hammasida respublika tuzumi
qaror topdi?
A) Braziliya B) Meksika
C) Urugvay
D) Argentina
23.Qachondan Lotin Amerikasi davlatlari
iqtisodida sezilarli o’sish kuzatiladi.
A) 1825-yil B) 1826-yil C) 1870-yil D) 1860-yil
24.Lotin Amerikasiga dastlab ko`chib kelgan
ispan va portugallarning avlodlari nima deb
ataladi?
A) mulat B) metis C) kreol D) regent
25.Amrikada oq tanli aholiga mansub kishi bilan
hindular o`rtasidagi nikohdan tug`ilgan nima deb
ataladi?
A) mulat B) metis C) kreol D) regent
26.Oq tanli va qora tanli kishilar o`rtasidagi
nikohdan tug`ilgan avlod nima deb ataladi?
A) mulat B) metis C) kreol D) regent
27.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri
ma’lumotlarni toping.
A)u qo’mondonlik qilgan qo’shin Argentinani ozod
qildi
B) Yuqori Peru vatanparvarlari qo`shini general
Sukre boshchiligida ispan qo’shinini tor-mor etdi.
C)Yangi Grenadaning Ispaniyadan ozod bo’lishiga
yordam bergan
D)Meksika xalqi ozodlik kurashining qahramoni
27.Suratda berilgan tarixiy shaxs haqidagi to’g’ri
ma’lumotlarni toping.
A)u qo’mondonlik qilgan qo’shin Argentinani ozod
qildi
B) Yuqori Peru vatanparvarlari qo`shini general
Sukre boshchiligida ispan qo’shinini tor-mor etdi.
C)Yangi Grenadaning Ispaniyadan ozod bo’lishiga
yordam bergan
D)Meksika xalqi ozodlik kurashining qahramoni
BOB V__.1800-1870-YLLARDA OSIYO VA
AFRIKA MAMLAKATLARI
26-mavzu: 1800-1870-YILLARDA HINDISTON
1.Quyidagi qaysi kengash Buyuk Britaniyaning
Hindistondagi mustamlakachilik siyosatining
yo`nalishlarini belgilab bergan?
A) «Hinsdiston ishlar bo`yicha maxfiy kengashi»
B) « Hinsdiston ishlar bo`yicha nazorat kengashi »
C) « Ost-Indiya » kengashi
D) Qirol huzuridagi «Tashqi ishlar vazirlik
kengashi»
2.«Ost Indiya» kompaniyasining qaysi
shahardagi gubernatori Buyuk Britaniyaning
Hindistondagi barcha mustaralakalari
generalgubernatori etib tayinlandi?
A) Jamshidpur B) Kalkutta C) Panjob D) Madras
3.Boburiy hukmdor ........... hind xalqini
mustamlakachilarga qarshi qo`zg`alon
ko`tarishga chorlovchi chaqiriqni imzolashga
majbur bo`ldi
A) Bahodirshoh I B) Bahodirshoh II
C) Mirzaquyoh
D) Mirzo Abdulshoh
4.Hindistonda sipohilar qo`zg`oloni qachon
boshlangan?
A) 1856-yilda B) 1857-yilda
C) 1858-yilda D) 1859-yilda
5.Hindistonda sipohiylar qo`zg`alonining
boshlanishiga..............turtki bo`ldi
A) dehqonlarning yer so`rab murojaat qilinishining
rad etilishi
B) oliy o`quv yurtlarining yopib qo`yilishi
C) qo`shinda patron bilan o`qlanadigan miltiqning
joriy qilinishi
D) diniy erkinlikning taqiqlab qo`yilishi
6.Qachon Hindiston Buyuk Britaniyaning mulki
deb e`lon qilindi?
A) 1856-yilda B) 1857-yilda
C) 1858-yilda D) 1859-yilda
7.Hindiston Buyuk Britaniyaning mulki deb
e`lon qilingandan mustamlakachi davlat qanday
islohotlar o`tkazishga majbur bo`ldi?
1. yer egalarining soliqlarni oshirishi taqiqlab
qo`yildi
2.mahalliy knyazlarning o`z yerlariga egaligi
daxlsiz deb e`lon qilindi
3.«Ost Indiya» kompaniyasi tugatildi
4. Hindistonni boshqarish Britaniya ma`murlari
qo`liga o`tdi
A) 1,2,3 B) 1,3,4 C) 1,2,3,4 D) 1,2,4
8.Buyuk Britaniya zobitlari rahbarlik qilgan
hindlardan tuzilgan yollanma qo`shin nima deb
atalgan?
A) yanichar C) keshik C) sipohi D) suvoriy
C)a-1,b-2,c-3
D)a-3,b-1,c-2
27-mavzu: 1800-1870-YILLARDA XITOY
1.Qachondan boshlab Xitoyda Sin
imperiyasining istilochilik qudrati zaiflashdi?
A) XVIII asrning boshlaridan
B) XVIII asrning o`rtalaridan
C) XVIII asrning oxirlaridan
D) XIX asrning boshlaridan
2.Qachon Xitoy bandargohlarini tashqi savdo
uchun yopiq deb e`lon qildi?
A) 1756-yil B) 1757-yil C) 1758-yil D) 1759-yil
3.Ingliz savdogarlari qayerdan g`ayriqonuniy
ravishda Xitoyga afyun kirita boshladi?
A) Hindistondan
B) Yaponiyadan
C) Afg`onistondan D) Turkiyadan
4.«Afyun urushi» qaysi davlatlar o`rtasida bo`lib
o`tgan?
A) Hindiston va Xitoy
B) Buyuk Britaniya va Xitoy
C) Buyuk Britaniya va Turkiya
D) Turkiya va Xitoy
5.«Birinchi afyun urushi» qaysi yillarda bo`lib
o`tdi?
A) 1840-1841-yillar
B) 1840-1842-yillar
C) 1842-1844-yillar
D) 1856-1860-yillar
6.«Birinchi afyun urushi» yakunida Buyuk
Britaniya qayerni bosib oldi?
A) Shandun yarim orolini
B) Futszyan viloyatini
C) Gonkong orolini
D) Guamchjuvan ko`rfazini
7.«Ikkinchi afyun urushi» qaysi yillarda bo`lib
o`tdi?
A) 1840-1841-yillar
B) 1840-1842-yillar
C) 1842-1844-yillar
D) 1856-1860-yillar
8.«Ikkinchi afyun urushi»da Xitoyga kimlarning
birlashgan qo`shinlari bostirib kirdi?
A) ingliz va rus
B) ingliz va yapon
C) ingliz va fransuz D) ingliz va nemis
9.Qachon Xitoy janubida dehqonlar qo`zg`aloni
boshlandi?
A) 1845-yil B) 1850-yil C) 1855-yil D) 1860-yil
10.XIX asrning o`rtasida Xitoyda dehqonlar
urushiga kim boshchilik qilgan?
A) Sun Yat Sen B) Xun Syu syuan
C) Li Pen
D) Yuan Shikay
11.«Samoviy mo`l-ko`chilik davlati» Xitoyning
qaysi viloyatida barpo etilgan?
A) Yanszi viloyatida
B) Shandun viloyatida
C) Szyaochjou viloyatida D) Yunan viloyatida
12.«Taypin tyango`» davlatining markazi qaysi
shahar bo`lgan?
A) Pekin B) Uchan C)Nankin D) Chandu
13.Xitoyda taypinlar harakatini bostirishga
yordam bergan davlatlar to`g`ri berilgan javobni
toping?
A) Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya
B) AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya
C) AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya
D) AQSh, Rossiya, Fransiya
14.Qachon Taypinlar poytaxti Nankin hukumat
qo`shinlari tomonidan egallandi?
A) 1860-yil B) 1864-yil C) 1867-yil D) 1869-yil
XIX asr o’rtalariga kelib G’arb davlatlari ,so’ngra
15.AQSH,Rossiya,Yaponiya mustamlakachilik
manfaatlari kesishgan eng dolzab hududni
aniqlang.
A)Hindiston
B) Xitoy
C) Afg’oniston
D) Koreya
16.Afyun qaysi tildan olingan bo`lib
mudratuvchi, uxlatuvchi ma`nosini angalatdi?
A) lotincha B) yunoncha C) ruscha D) inglizcha
10.Syogun hokimiyatini ag’darish uchun
ommaviy harakatning asosiy kuchini kimlar
tashkil etgan?
A)Gubernatorlar
B)Samuraylar
C)O’rta tabaqa vakillari
D)Ziyolilar
11.Nimaning natijasida syogun hokimiyati
ag’darildi?
A)Meydzi islohotlari natijasida
B)AQSHning Yaponiya bilan shartnoma imzolashi
natijasida
C)Fuqarolar urushi natijasida
D)xristianlik dini taqiqlanishi natijasida
12.Qachon Yaponiyada Takugava sulolasining
oxirgi syoguni imperator Musuxito foydasiga oliy
hokimiyatdan voz kechdi?
A) 1865-yil B) 1867-yil C) 1869-yil D) 1871-yil
28-mavzu: 1800-1870-YILLARDA YAPONIYA 13.Yaponiyada kimning hukmdorlik davri
1. ....... asrdayoq Yaponiyada xristian dinining
«ma`rifatli boshqaruv» nomini oldi?
tarqalishi taqiqlangan edi .
A) Meyzdi
B) Oda Nabunaga
A) XV B) XVI C) XVII D) XVIII
C) Toyotomi Xidayosi D) Yosmune Tokugava
2.Qachondan boshlab Yaponiya hukmdorlari
14.Yaponiya imperatori Meyzdi dastlab qanday
mamlakatni chet elliklar uchun yopib qo`ydi?
sohada islohot o`tkazdi?
A) XV asr B) XVI asr C) XVII asr D) XVIII asr
A) harbiy B) agrar C) siyosiy D) iqtisodiy
3.Yaponiyani qaysi davlat ochilishga majbur
15.Yaponiya imperatori Meyzdining agrar
etdi?
sohada o`tkazgan islohoti to`g`ri berilgan
A)Buyuk Britaniya B)Fransiya
javobni aniqlang.
C)AQSH
D)Germaniya
1.Yerni sotish va sotib olishga,uni xususiy mulkka
4.Qachon AQSH harbiy dengiz floti Yaponiyani aylantirishga ruhsat berdi.
ochilishiga majbur etdi?
2.Hosildan olingan daromadning 50% miqdorida yer
A) 1851-yil B) 1854-yil C) 1856-yil D) 1858-yil
uchun katta soliq belgilandi.
5. Qachon AQSH va Yaponiya o`rtasida
3.Knyazlar qudratini sindirish uchun dastlab ular
«Tinchlik va do`stlik to`g`risida » shartnoma
yerlarining bir qismini musodara qilishdi.
imzolandi?
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1,2,3
A) 1854-yil B) 1857-yil C) 1859-yil D) 1861-yil
16.Yaponiya imperatori Meyzdining m`amuriy
6.AQSH va Yaponiya o`rtasidagi «Tinchlik va
sohada o`tkazgan islohoti to`g`ri berilgan
do`stlik to`g`risida » shartnomaga ko`ra....
javobni aniqlang.
1.Yaponiya AQSHga ikkita portni ochdi
1.Yerni sotish va sotib olishga,uni xususiy mulkka
2. Yaponiya AQSH konsulini qabul qiladigan bo`ldi
aylantirishga ruhsat berdi.
3. AQSH Yaponiya hududida sanoat korxonalarini
2.Hosildan olingan daromadning 50% miqdorida yer
qurish huquqiga ega bo`ldi
uchun katta soliq belgilandi.
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1,2,3
3.Knyazlar qudratini sindirish uchun dastlab ular
7.Qachon Yaponiya amerikaliklarga yana bir
yerlarining bir qismini musodara qilishdi.
necha port ochib berildi?
4.Joylarda hokimiyat imperator tayinlagan
A) 1851-yil B) 1854-yil C) 1856-yil D) 1858-yil
gubernatorlar qo’liga o’tdi.
8.Qachon Yaponiyadagi AQSH
A) 1,2 B)3,4 C) 2,3,4 D) 1,2,3
fuqarolarigaeksterritorial huquq berildi?
17.Yaponiya imperatori Meyzdining harbiy
A) 1851-yil B) 1854-yil C) 1856-yil D) 1858-yil
sohada o`tkazgan islohoti to`g`ri berilgan
9.AQSH va undan so’ng Yaponiyaga kirib kelga
javobni aniqlang
Yevropa davlatlarining maqsadi nima edi?
1.umumiy harbiy majburiyat joriy qilindi
A)Yaponiyani bosib olish
2.samuralar avvalgi qiyofasini yo`qotdi
B)Yaponiya bozorlarini egallash
3.yevropacha nusxadagi yangi qo`shinning
C)Xristian dinini targ’ib qilish
shakllantrilishi belgilandi
D)Syogun hokimiyatini ag’darish
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1,2,3
27.Eksterritorial huqu bu…
1.Chet el fuqarolarining shaxsi daxlsizligi
18.Agrar islohotdan 10 yil o’tgach ijaraga olingan 2.Chet el fuqarolarining uy-joyi va mol-mulki
chek yerlarning qancha qismi dehqonlar qo’lida
daxlasizligi
saqlab qola oldi?
3.Mahalliy davlat sudining ularni sud qila olmasligi
A)3/1
B)4/1
C)5/1
D)3/2
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1,2,3
19.Yaponiya imperatori Meyzdining harbiy
sohada o`tkazilgan islohotlari davomida
28. Suratda berilgan shaxs haqidagi to’g’ri
qayerdan harbiy mutaxassislar taklif etildi?
ma’lumotlarni toping.
A) Buyuk Britaniyadan B) AQSHdan
C) Fransiyadan
D) Rossiyadan
20.Meydzi islohotlari to`g`ri berilgan javobni
toping?
1. yerni sotish va sotib olish, uni xususiy mulkka
aylantirishga ruxsat berildi
2. hokimiyat imperator tayinlaydigan gubernatorlar
qo`liga o`tdi
3.Yaponiyada umumiy harbiy majburiyat joriy etildi
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1,2,3
21.Yaponiya hukumati qaysi masalaga Yaponiya
ichki ishlariga chet davlatlarning aralashuvi
xavfidan himoya qiluvchi asosiy omil deb
qaragan?
A)Ishlab chiqarishni sanoatlashtirishga
B)Xristian dinini taqiqlashga
C)Chet davlatlarga Yaponiyani yopiq deb e`lon
qilishga
D)Syogun hokimiyatini ag’darishga
22.Yaponlarda quyosh xudosi nima deb atalgan?
A) Gelios B) Ra C) Amiterasu D) Demetra
A)Li sulolasiga qarshi qo’zg’olon ko’targan
B)Dastlab agrar sohada islohot o’tkazgan
C)Cherkovning kam chiqim bo’lishini talab etgan
D)100 moddali farmon chiqargan.
29.Yaponiya tarixi bo’yicha ma’lumotlardan
kelib chiqib ushbu jadvalni to’ldiring.
Hukmdor ismi Hukmronligi
Islohotlari
boshlangan yil
a)
1867-yil
Yaponiyada
umumiy
harbiy
majburiyat
joriy etildi
Tokugava
Ieyasu
b)
Xristian dinini
taqiqlovchi
qonun
chiqardi
c)
d)
23.Meydzi islohotlari natijasida Yaponiyada
yagona pul birligi ...... joriy etildi
A) yuan B) iyen C) tuan D) syan
24.Yaponlarni «yaponcha milliy ruh» da
tarbiyalashda nimalarga katta e`tibor berildi?
1.ibodatxona 2.qo`shin 3.maktab
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1,2,3
25.Modernizatsiya atamasining lug`aviy ma`nosi
berilgan javobni aniqlang.
A) milliylashtirish
B) qurollanish
C) zamonaviylashtirish D) harbiylashtirish
26.Yaponiyada kapitalizmning shiddatli
rivojlanish davri nechanchi asrga to’g’ri keladi.
A)XVIII asr ikkinchi yarmiga
B)XIX asrga
C)XX asr ikkinchi yarmiga
D)XVII asrga
1.Meydzi
2.Yosimune
3.1603-yil
4.1716-yil
5.Yerni sotish,sotib olish yoki garovga qo’yishni
taqilovchi qonun chiqardi
6.Oda Nabunaga
7.Guruchdan spirtli ichimliklar olish taqiqlandi
8.1745-yil
A) a-1, b-3, c-2, d-4; B) a-2, b-4, c-6, d-7;
C) a-1, b-4, c-6, d-7; D) a-2, b-4, c-5, d-8;
29-mavzu: 1800-1870-YILLAR KOREYA
1.Qachondan hokimiyatdan siqib chiqarilgan
aslzodalar hukron guruhga qarshi janga
hozirlanar edi?
A)XIX asr boshlarida
B)XVIII asr boshlarida
C)XVII asr oxirida
D) XIX asr oxirida
2.Koreyada Li sulolasi qachon hokimiyat
tepasiga kelgan?
A) 1390-yil B) 1392-yil C) 1395-yil D) 1397-yil
3.Li hukmronron sulolasiga qarsho bo’lib o’tgan
eng yirik qurolli qo’zgolonning rahbari kim edi?
A)Li Xa In B)Xon Gyon Ne
C)Kochjon D)Sejon
4.Li sulolasi asoschisini aniqlang.
A) Li Yuan
B) Li Song Ge
C) Li Yonchjon D) Li Sun Sin
5.…..yilda (a) Jejudo orolida ……..(b) va
………(c) qo’zg’oloni bo’lib o’tdi.
A)a-1814-yilda,b-dehqon, c-baliqchilar
B) a-1813-yilda,b-dehqon, c-baliqchilar
C) a-1814-yilda,b-dehqon, c-avdogarlar
D) a-1813-yilda,b-harbiy, c-ruhoniylar
6.Koreys jamiyatining barcha tizimlaridagi
inqiroz yanada keskinlashgan asr buA)XVII asr B)XVIII asr
C)XIX asr
D)XX asr
7.Qachon Rim papasi Korey yepiskopligi
tuzilganligini e`lon qildi?
A) 1829-yil B) 1830-yil C) 1831-yil D) 1832-yil
8.Quyidagi javoblardan qaysi birida tarixiy
xatolik mavjud?
A) 1832-yilda Koreya qirg`oqlari yaqinida Buyuk
Britaniya nomidan savdo munosabatlarni
o`rnatishga taklif qilgan kema paydo bo`ldi
B) Li sulolasiga qarshi qo’zg’olon ko’targan Xon
Gyo Ne boy zamindor bo’lgan
C) uchta fransuz kemasi Koreya qirg’oqlarida
syozlikka o’tirib qoldi
D) Fransuz missionerlari Koreyaga yashirincha kirib
kelib o’z faoliyatini boshladilar
9.12 yoshli Li Sze Xvan qanday nom bilab taxtga
o’tqazildi?
A)Sechjon
B)Kojon
C)Meydzi
D)tevongun
10.Qirol Kojon qachon taxtga o’tqazildi?
A)1863-yilda
B)1716-yilda
C)1392-yilda
D)1813-yilda
11.Qirol Kojon davrida hokimiyat amalda
kimning qo’lida edi?
A)Xon Gyon Ne
B)Li Sze Xvan
C)Li Xa In
D)Li Sun Sin
12.Ma’nosi bir xil atamalarni aniqlang.
A)Tevogun-Feod
B)Tevogun-Dorug’a
C)Noson-Tungin
D)Noron-Syogun
13.Kereyschadan oqsoqol ma’nosini anglatuvchi
atamani aniqlang.
A)Xanke
B)Noron
C)Tevogun D)Mikado
14.Qirol Kojonning otasi Li Xa In davrida
amalga oshirilgan islohotlarni aniqlang.
1.Savdogar va mayda yer egalariga davlat xizmatiga
kirish imkonini yaratdi
2.Odddiy kishilar to’laydigan harbiy soliqni
aholining barcha qatlami majburiy uchun uy boshi
solig’i bilan almashtirdi
3.Kyonbokkun saroyini tiklatdi
4.Aslzodalar va oddiy xalni tenglashtirish uchun
oddiy xalqqa qora rangli oyo kiyimi kiyish
taqiqlandi
A)1,2,3
B)2,3,4
C)1,2,3
D)1,2,3,4
15.Kyonbokkun saroyi nechacnhi asrda yonib
ketgan?
A)XVII asrda
B)XVIII asrda
C)XVI asrda
D)XV asrda
16.Kyonbokkun saroyi qaysi xalq bosqinchiligi
natijasida yonib ketgan?
A)Manchjurlar
B)Yaponlar
C) Inglizlar
D) Fransuzlar
17.Koreya iqtisodiyotining nochor ahvolda
qolaverishi sabablarini aniqlang.
1)Zamon talabiga mos iqtisodiy islohotlar
o’tkazilmasligi
2) Xristian dinining taqiqlanishi
3)mamlakatni tashqi dunyodan ajratib qo’yganligi
4)XVI asrdagi Yaponlar bosqini natijasida
A)1,4
B)2,3,4
C)1,2,3
D)1,2,3,4
10.Misr sultoni Muhammad Ali qachon isyon
ko`tarib Turk sultoni qo`shinini tor-mor etganda
Turkiya sultonini halokatdan......saqlab qoldi
A) Buyuk Britaniya B) Fransiya
C) Rossiya
D) A va B
11.Qachon Misr sultoni Muhammad Ali Misr va
18.Koreya qaysi davlat mustamlakasiga aylanib Sudanni boshqarishni meros qoldirish huquqini
qolgan?
qo`lga kiritdi?
A) Yaponiya
B) AQSH
A) 1839-yil B) 1840-yil C) 1841-yil D) 1842-yil
C) Fransiya
D) Buyuk Britaniya
12.Misr Sultoni Muhammad Alini
qo`llabqo`vvatlab turgan davlatlarni aniqlang
A) Germaniya va Italiya
30-mavzu:1800-1870-YILLARDA
B) Rossiya va Fransiya
USMONIYLAR IMPERIYASI
1.Qaysi toifadan boshqa barchasi sultonning quli C) Buyuk Britaniya va Fransiya
D) Fransiya va Italiya
hisomlangan?
A)Savdogarlar
B)Harbiylar
13.Qachon Rossiya-Turkiya o`rtasida «Qrim
C)Ruhoniylar
D)Sudyalar
urushi» qachon boshlandi?
2.Qachonga kelib Yevropaning kuchli davlatlari A) 1851-yilda B) 1852-yilda
C)1853-yilda
D) 1854-yilda
Usmoniylar imperiyasining mustamalaka
hududlariga ko`z olaytira boshladilar?
14.Qrim urushida Turkiyaga yordam bergan
A) XVII asr oxiri B) XVIII asr boshi
davlatlarni aniqlang.
C) XVIII asr o`rtasi D) XVIII asr oxiri
A) Germaniya va Italiya
B) Rossiya va Fransiya
3.XVIII asrda Yevropa davlatlarining
C) Buyuk Britaniya va Fransiya
Usmoniylar imperiyasiga qaram o`lkalarni
D) Fransiya va Italiya
egallab olish uchun o`zaro kurashi tarixga
qanday nom bilan kirgan?
15.Qachon Rossiya-Turkiya o`rtasida «Qrim
A) «Sharq masalasi»
B) «Karib inqirozi»
urushi» qachon tugadi?
C) «Yaqin Sharq inqirozi» D) «Sharq vasvasasi»
A) 1855-yilda B) 1856-yilda
C)1857-yilda D) 1858-yilda
4.Quyidagi qaysi davlat Turkiyani o`z ta`sirida
ushlab turishga urindi?
16.Rossiya-Turkiya o`rtasida «Qrim urushi»
A) Rossiya
B) Buyuk Britaniya
boshlanishiga nima sabab bo`ldi?
C) Fransiya D) B va C
1. Rossiyaning Bosfor va Dardanell bo`g`ozlarini
bosib olishi
5.Quyidagi qaysi davlat Turkiyaga qaram
2. Rossiyaning Istambul shahriga hujum qilishi 3.
bo`lgan Bolqon yarimorolida mustahkam
o`rnashib olishga va Qora dengizning Bosfor va Rossiya Turkiyaga qaram o`lkalarda yashovchi
o`lkalarda barcha provaslav xalqlari homiysi deb
Dardanell bo`g`ozlarini, shuningek Istambul
tan olishni talab qilishi
shahrini qo`lga kiritishga intilgan?
A) Rossiya
B) Buyuk Britaniya
4. Xristianlikning Falastindagi muqaddas joylari
C) Fransiya D) B va C
Rossiya homiyligiga olinishini talab qildi
6.Qachon Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya A) 1,2,4 B) 1,3,5 C) 3,4 D) 1,2,3
o`rtasida Turkiyaga qaram Gretsiyaga
17.1856-yilda Rossiya-Turkiya o`rtasida tinchlik
muxtoriyat huquqini beruvchi bitim imzolandi? shartnomasi qayerda imzolandi?
A) 1825-yil B) 1827-yil C) 1830-yil D) 1832-yil
A) Parij B) London C) Moskva D) Istanbul
7.Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya o`rtasida 18.Qachonga kelib mustamlakachi davlatlar
Turkiyaga qaram Gretsiyaga muxtoriyat
Turkiyada uning siyosatini belgilashga imkon
huquqini beruvchi bitim qayerda imzolandi?
beruvchi iqtisodiy va siyosi mavqega ega bo’lib
A) Parij B) London C) Moskva D) Vashington
oldi?
A) XIX asrning 70-yillarida
8.Qachon Fransiya Jazoirni bosib oldi?
A) 1825-yil B) 1827-yil C) 1830-yil D) 1832-yil B) XIX asrning 60-yillarida
C) XIX asrning 30-yillarida
9.Misr Sultoni Muhammad Ali qachon isyon
D) XIX asrning 50-yillarida
ko`tarib Turk sultoni qo`shinini tor-mor etdi?
A) 1825-yil B) 1827-yil C) 1830-yil D) 1832-yil
C) Buyuk Britaniya Eronning tashqi ishlariga
aralashish huquqiga ega bo`ldi
D) Buyuk Britaniya Eron bilan savdo-sotiq
ishlarida katta imtiyozga ega bo`ldi
9.Eronda Bobiylar qo`zg`oloni qachon
boshlangan?
A) 1853-yil B) 1851-yil C) 1848-yil D) 1847-yil
10.Eronda bo`lib o`tgan Bobiylar qo`zg`aloni
nimaga qarshi qaratilgan edi?
1.shoh tuzumiga 2.shoh zulmiga
3.yer egaligiga 4.diniy erksizlikka
A) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 1,2,3,4 D) 1,34
31-mavzu:1800-1870-YILLARDA ERON VA
11.Eronda bo`lib o`tgan Bobiylar qo`zg`aloni
AFG’ONISTON
ishtrokchilari asosan kimlardan iborat edi?
1.XIX asrda Eron.....................edi.
1.hunarmandlar
A) mutlaq monarxiya
2.mayda savdogarlar
B) konsitutsiyaviy monarxiya
3.qullar
C) parlament respublika
4.shahar atrofida yashovchi dehqonlar
D) prezidentlik respublika
5.shahar kambag`allari
2.XIX asrda Eron shohi huzurida maxfiy
6.quyi martabadagi ruhoniylar
kengash tuzilgan bo`lib, uning tarkibiga kirgan
A) 1,2,3,5 B) 1,2,3,4,6 C) 1,2,4,5,6 D) 2,3,5
lavozimlar to`g`ri berilgan javobni aniqlang
12.Erondagi Bobiylik ta`limotining asoschisi
1. sadr-a`zam 2.amin ad-davla 3. shayx ul-islom 4.
kim?
vazir 5. hakimboshi
A) Sayid Ali Muhammad B) Muhammad ibn Ali
A) 1,2,4,5 B) 1,3,4,5 C) 1,2,3,4,5 D) 1,2,3,5
3.Eronda davlat viloyatlarga bo`linib, ularni kim C) Umar ibn Abdullaziz D) Abul Abbos Saffoh
13.Eronda Bobiylar qo`zg`aloni qachongacha
boshqarar edi?
davom etdi?
A) amin ad-davla B) sadri-a`zam
A) 1849-yil o`rtalarigacha
C) beklarbegi
D) ko`kaldosh
B) 1850-yil o`rtalarigacha
4.Eronda taxt vorisiga qayer qo`shib berilgan?
C) 1851-yil o`rtalarigacha
A) Afg`aniston B) Ozorbayjon
D) 1852-yil o`rtalarigacha
C) Armaniston D) Dog`iston
14.Qachon Eron Hirot shahrini bosib oldi?
5.Eron taxt vorisining qarorgohi qayerda
A) 1851-yil B) 1852-yil C) 1854-yil D) 1856-yil
joylashgan edi?
15.Qachon Buyuk Britaniya va Eron o`rtasida
A) Isfahon B) Sheroz C) Tabriz D) Tehron
tinchik shartnomasi imzolandi?
6.Qachonga kelib Britaniya va Fransiyaning
A) 1855-yil B) 1857-yil C) 1859-yil D) 1861-yil
Eronga qiziqishi kuachaydi?
16.1857-yilda Buyuk Britaniya va Eron o`rtasida
A) XVIII asr oxiri B) XIX asr boshi
tinchlik shartnoma qayerda imzolangan?
C) XIX asr o`rtasi D) XIX asr oxiri
A) Vashington B) London B) Parij C) Qandahor
7.Rossiya bilan ………… yillari(a) bo’lib
1857-yilda Buyuk Britaniya va Eron o`rtasida
o’tganurushda Eron mag’lubiyatga uchradi va
imzolangan tinchlik shartnomasiga ko`ra…….
……… (b) bo’lgan davosida voz kechdi.
1.Eron-Hirot va Afg`onistonning boshqa
A)a-1826-1828-yillar, b-Kavkazga
hududlariga da`vosidan voz kechdi 2. EronB)a-1828-1830-yillar, b-Armanistonga
Armanistonning boshqa hududlariga da`vosidan
C)a-1778-1884-yillar, b-Qrimga
voz kechdi 3.Eron tashqi siyosatda Buyuk Britaniya
D)a-1830-1836-yillar, b-Madagaskarga
8.Buyuk Britaniya va Eron o`rtasida imzolangan vositachiligida amalga oshiradigan bo`ldi
A) 1,3 B) 2,3 C) 1,2,3 D) 1
shartnomaga ko`ra………….
17.Eronda mavjud bo`lgan lavozimlardan sadri
A) Buyuk Britaniya harbiy jihatdan Eronda
a`zam qanday lavozim edi?
mustahkamlanib oldi
A) moliya vaziri B) ichki ishlar vaziri
B) Buyuk Britaniya Eronning ichki ishlariga
C) bosh vazir
D) saroy bosh tabibi
aralashish huquqiga ega bo`ldi
19.Davlat korxonalarini, mulkini muayyan
muddatga chet el kapitaliga berish haqidagi
kelishuv shartnoma qanday atama bilan
yuritiladi?
A) konsentratsiya
B) reputatsiya
C) konsessiya
D) koalitsiya
20. «Qrim urushi» payti Rossiya podshosi kim
edi?
A) Aleksandr I
B) Nikolay I
C) Aleksandr II
D) Nikolay II
18.Eronda mavjud bo`lgan lavozimlardan amin
ad-davla qanday lavozim edi?
A) moliya vaziri B) tashqi ishlar vaziri
C) bosh vazir
D) saroy bosh tabibi
19.Eronda mavjud bo`lgan lavozimlardan
hakimboshi qanday lavozim edi?
A) moliya vaziri B) ichki ishlar vaziri
C) bosh vazir
D) saroy bosh tabibi
20.Eronda XIX asrda mavjud bo`lgan
lavozimlardan qaysi biri ichki ishlar vaziri edi?
A) hakimboshi B) amin ad-davla
C) sadri a`zam D) sohibi shu`rat
21.Bob so`zining ma`nosini aniqlang
A) axloskor
B) xalifa
C) eshik, darvoza D) haqiqat, adolat
22.Qachondan boshlab afg`onlar Eron
safaviylariga qarshi uzoq yillar davomida kurash
olib borganlar?
A) XV asrdan B) XVI asrdan
C) XVII asrdan D) XVIII asrdan
23.Qachon Qandahor viloyatida Eron
bosqinchilariga qarshi qo`zg`olon ko`tarildi?
A) 1705-yil B) 1707-yil C) 1709-yil D) 1710-yil
24.Qandahor viloyatida Eron bosqinchilariga
qarshi qo`zg`olonga kim rahbarlik qildi?
A) Mir Vaysxon B) Mir Mahmud
C) Ahmadxon
D) Nodir quli
25.Mir Vaysxon afg`onlarning qaysi qabilasi xoni
edi?
A) abdali B) gilzoiy C) qojar D) zend
26.Qachon Mir Vaysxon Eron poytaxti Isfaxonni
egalladi?
A) 1720-yil B) 1721-yil C) 1722-yil D) 1723-yil
27.Mir Vaysxon Eron poytaxti Isfaxonni
egallandan keyin, kim o`zini Eron shohi deb e`lon
qildi?
A) Mir Vaysxon B) Mir Mahmud
C) Ahmadxon
D) Nodir quli
28.Qachon Nodir Quli Eron shohi deb e`lon
qilindi?
A) 1730-yil B) 1736-yil C) 1738-yil D) 1747-yil
29.Qachon Nodir Quli o`ldirildi?
A) 1730-yil B) 1736-yil C) 1738-yil D) 1747-yil
30.Qachon afg`on qabila xonlarning kengashida
Ahmadxon Afg`oniston shohi deb e`lon qilindi?
A) 1746-yil B) 1747-yil
C) 1749-yil D) 1751-yil
31.Ahmadxon afg`onlarning qaysi qabilasi
sardori edi?
A) abdali B) gilzoiy C) barakzay D) zend
32.«Durri Durron» unvonini olgan afg`onlar
xonini aniqlang
A) Mir Vaysxon B) Mir Mahmud
C) Ahmadxon D) Nodir quli
33.Quyidagi Afg`oniston shohlaridan qaysi biri
o`z qabilasi nomini durroniy nomi bilan
o`zgartirdi?
A) Mir Vaysxon B) Mir Mahmud
C) Ahmadxon D) Nodir quli
34.Durroniylar sulolasining hukmronligini
zaiflashtrigan omil to`g`ri berilgan javobni
aniqlang
A) markaziy hokimiyatga bo`ysunmaslik harakati
B) bosib olingan o`lka xalqlarning doimiy
qo`zg`alonlari
C) Eron hujumi D) A va B
35.Fathxon afg`onlarning qaysi qabilasi
yetakchisi edi?
A) abdali B) gilzoiy C) barakzay D) zend
36.Qachon Do`st Muhammadxon Afg`oniston
taxtini egalladi?
A) 1826-yil B) 1838-yil C) 1841-yil D) 1842-yil
37.Do`st Muhammadxon Afg`oniston taxtini
egallab, o`zini .......deb e`lon qildi
A) sulton B) xalifa C) amir D) shoh
38.Qachon Afg`onistonda Barakzaylar sulolasi
hukmronligi o`rnatiladi?
A) 1722-yil B) 1736-yil C) 1747-yil D) 1826-yil
39.Qachon Afg`onistonda Durroniylar sulolasi
hukmronligi barham topadi?
A) 1722-yil B) 1736-yil C) 1747-yil D) 1826-yil
40.Birinchi ingliz Afg’on urushi nechanchi
yillarda bo’lib o’tgan?
A)1838-1842-yillarda
B)1861-1865-yillarda
C)1853-1856-yillarda
D)1826-1828-yillarda
41.Inglizlar Kobul shahrini egallab taxtga
Durroniylar sulolasi...........o`tqazildi
A) Akbarshoh B) Do`st Muhammadxon
C) Shuju
D) Mir Ahmad
42.Qachon Buyuk Britaniya Afg`onistondan
chiqib ketdi?
A) 1841-yil B) 1842-yil C) 1843-yil D) 1844-yil
43.Qachon birinchi ingliz-afg`on urushi Buyuk
Britaniyaning mag`lubiyati bilan tugadi?
A) 1841-yil B) 1842-yil C) 1843-yil D) 1844-yil
44.Qachon Do`st Muhammadxon ingliz-afg`on
do`stlik shartnomasini imzoladi?
A) 1854-yil B) 1855-yil C) 1856-yil D) 1857-yil
45.Qachon Buyuk Britaniya bilan Afg`oniston
o`rtasida harbiy shartnoma tuzildi?
A) 1854-yil B) 1855-yil C) 1856-yil D) 1857-yil
46.Qachon Afg`oniston amiri Do`st
Muhammadxon vafot etdi?
A) 1861-yil B) 1863-yil C) 1865-yil D) 1867-yil
9.Qachon AQShda erkinlikka erishgan qora tanli
qullarni Afrikaga joylashtirish harakati
boshlandi?
A) 1813-yil B) 1816-yil C) 1818-yil D) 1821-yil
32-mavzu:1800-1870-YILLARDA AFRIKA
10.Qachon AQSH Gvineya qirg`oqlarida
XALQLARI
erkinlikka erishgan qullar uchun 13 ming km.kv
1.XIX asrda Afrikadagi qaysi davlatlarda feodal yer maydoni sotib oldi?
A) 1813-yil B) 1816-yil C) 1818-yil D) 1821-yil
monarxiya tuzumi qaror topgan?
1.Misr
11.Gvineya qirg`oqlarida erkinlikka erishgan
2.Marokash
qullar uchun 13 ming km.kv yer maydoni sotib
3.Tunis
olinib, qanday davlat tuzilgan?
4.Efiopiya
A) Mali B) Monroviya C) Efiopiya D) Liberiya
5.Sudan
12.Liberiya qaysi davlatlar o’rtasidagi
6.Madagaskar
raqobatdan foydalanib mustaqilligini saqlab qola
A) 1,2,4,5 B) 1,3,4,5 C) 1,2,3,4,5,6 D) 2,3,5
oldi?
1)Fransiya 2)Germaniya 3)Portugaliya 4)Buyuk
2.G`arbiy Afrikadagi qaysi davlatlar eng
Britaniya 5)Belgiya
qadimgi davlatlar hisoblanadi?
A) Efiopiya va Liberiya B) Gana va Mali
A)1,3,5
B)2,3,5
C) Misr va Marokash
D) Angola va Mozambik
C)1,4
D)2,4
3.Qul savdosi uchun Afrikadan odam ovlash
13.Qachon Liberiya ozod davlati tuzilganligi
qachongacha davom etgan?
e`lon qilindi?
A) XIX asrning boshlarigacha
A) 1845-yil B) 1847-yil C) 1849-yil D) 1851-yil
B) XIX asrning o`rtalarigacha
14.Quyidagi javoblardan Efiopiya tarixiga oid
C) XIX asrning oxirlarigacha
noto`g`ri berilgan javobni aniqlang.
D) XX asrning boshlarigacha
A) XIX asrda Efiopiyada o`rta asr munosabatlari
hukm surardi
4.Portugaliyaning mustamlakalari bo`lgan
B) XIX asrda Efiopiya bir necha knyazlik
Afrikadagi eng muhim qul savdosi bazalarini
birikmasidan iborat edi
aniqlang?
A) Efiopiya va Liberiya B) Gana va Mali
C) XIX asrda Efiopiyada knyazlar markaziy
C) Misr va Marokash
D) Angola va Mozambik
hokimiyatni muqaddas hisoblab, unga
5.Angola va Mozamik quyidagi qaysi davlatning bo`ysunganlar
D) XIX asrda Efiopiyada knyazlarning har biri
mustamlakasi bo`lgan?
A) Buyuk Britaniya B) Fransiya
alohida qo`shinga ega bo`lishgan
C) Ispaniya
D) Portugaliya
15.Quyidagi qaysi shaxs Efiopiyani yagona
6.Qachondan boshlab Afrika qit`asining ichkari davlatga birlashtrigan?
A) Kasa
B) Abdulqodir
qismini mustamlakaga aylantirish boshlandi?
A) XIX asrdan B) XVII asrdan C) XVII asrning
C) Muhammad Ali D) Omonullaxon
70-yillari D) XVIII asrdan
16.Qachon Kasa o`zini Efiopiya imperatori deb
7.Qachonga kelib Afrika aholisining 90 %i
e`lon qiladi?
A) 1853-yil B) 1855-yil C) 1857-yil D) 1859-yil
mustamlakachilar qo`liga o`tdi?
A) XIX asrning boshlari
17.Efiopiya imperatori Kasa tomonidan amalga
B) XIX asrning o`rtalari
oshirilgan ishlar to`g`ri berilgan javobni
C) XIX asrning oxirlari
aniqlang.
D) XX asrning boshlari
1.yaxshi harbiy tayyorgarlik ko`rgan qo`shin tuzdi
2.yirik feodallarni o`z qo`shiniga ega bo`lish
8.Afrikadagi qaysi davlatlar XIX asrning
huquqidan mahrum etdi
oxirlarida o`z mustaqilliklarini saqlab qolgan
3.mamlakatda iqtisodiyotni ko`tarishga qaratilgan
edilar?
A) Efiopiya va Liberiya
qator islohotlar o`tkazdi
B) Gana va Mali
4.har bir fuqaroni o`zlari oldin shug`ullangan
C) Misr va Marokash
mehnat faoliyatini davom ettirishga chaqirdi
D) Angola va Mozambik
A) 1,3 B) 1,2,4 C) 1,3,4 D) 1,2,3,4
18.Efiopiya imperatori Kasa tomonidan
o`tkazilgan islohotlar kimlarning qarshiligiga
uchraydi?
A) harbiylar va amaldorlar
B) yirik feodallar va harbiylar
C) cherkov va yirik feodallar
D) cherkov va harbiylar
19.Qachon Efiopiyada Kasa hokimiyati …..
yordamida (a) …….. (b)yilda ag`darildi?
A) a- Fransiya, b-1860-yil
B) a- Ispaniya, b-1865-yil
C) a- Buyuk Britaniya, b-1867-yil
D) a- Rossiya,b-1869-yil
20.Qachon Buyuk Britaniya Kap koloniyasini
bosib oldi?
A) XIX asrning boshlarida
B) XIX asrning o`rtalarida
C) XIX asrning oxirlarida
D) XX asrning boshlarida
21.Janubiy Afrikadagi Burlar kimlarning
avlodlari hisoblanadi?
1)fransuzlarga 2)gollandlarga 3)nemis
4)ispanlarga 5)portugallarga
A)1,2,3
B)1,3,5
C)2,4,5
D)1,4,5
22.Izohi bir xil ma`noga ega atamani toping.
A)Goplit-Senturiy
B)Bur-Jak
C)Konsessiya-konsentratsiya
D)ParlamentForum
23.XIX assrda Burlar tomonidan tuzilgan
davlatni aniqlang?
A) Erkin Oranj Respublikasi
B) Transvaal
C) Janubiy Afrika Respublikasi
D) A va B
24.XIX asrda Misr rasman qaysi davlatning oliy
hokimiyati ostida edi?
A) Buyuk Britaniya B) Fransiya
C) Turkiya
D) Rossiya
25.Fransiya qachon Jazoirni bosib oldi?
A) 1828-yil B) 1830-yil C) 1843-yil D) 1847-yil
26.Jazoirda Fransuz mustamlakachilariga qarshi
mustaqillik kurashi olib borgan qahramon kim
edi?
A) Kasa
B) Abdulqodir
C) Muhammad Ali D) Omonullaxon
27.Qachon Abdulqodir qo`shini Fransuzlar
tomonidan qurshab olindi va tor-mor etildi?
A) 1828-yil B) 1830-yil C) 1843-yil D) 1847-yil
28.Marokash aholisi qaysi davlat
mustamlakachilariga qarshi muvaffaqiyatli
qarshilik ko’rsatdi?
1)fransuzlarga 2)gollandlarga 3)nemis
4)ispanlarga 5)portugallarga
A)1,2,3
B)1,3,5
C)2,4,5
D)1,4,5
29.Mamluk jangchilar kimlar?
A) qullikka tushirilgan Gruziya va Shimoliy Kavkaz
aholisi
B) Misrning tub aholisi
C) Ingliz, rus, gollandlar ning avlodlari
hisoblangan bur aholisi
D) A va C
TARIX FANIDAN
MAVZULI TEST TO’PLAMLARI
6-sinf Tarix mavzuli testlar to’pami 2017
7-sinf O’zbekiston tarixi mavzuli testlar to’pami
2017
7-sinf Jahon tarixi mavzuli testlar to’pami 2017
8-sinf O’zbekiston tarixi mavzuli testlar to’pami
2019
8-sinf Jahon tarixi mavzuli testlar to’pami 2019
9-sinf O’zbekiston tarixi mavzuli testlar to’pami
2019
9-sinf Jahon tarixi mavzuli testlar to’pami 2019
10-sinf O’zbekiston tarixi mavzuli testlar to’pami
2017
10-sinf Jahon tarixi mavzuli testlar to’pami 2017
11-sinf O’zbekiston tarixi mavzuli testlar to’pami
2018
11-sinf Jahon tarixi mavzuli testlar to’pami 2018
Murojaat uchun Telefon
+99899-377-12-89
Download