Uploaded by inna.gubar15

Организация научно-исследовательской работы соискателей в условиях внедрения кредитно-модульной системы обучения

Тема. Організація науково-дослідної роботи здобувачів в умовах
упровадження кредитно-модульної системи навчання
Навчальна мета: формування у студентів методологічних знань про
науково-дослідну роботу у ЗВО. Формування ціннісних уявлень про
упровадження кредитно-модульної системи у вищому навчальному закладі.
Виховна мета: виховувати усвідомлення відповідальності за власний
буттєвий вибір, розвивати уміння передбачати його наслідки; сприяти
осмисленню студентами особливостей свідомості сучасної людини.
Розвивальна
мета: розвивати уявлення студентів про написання
науково-дослідних робіт.
Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією:
розповідь, бесіда аутентична та проблемна.
Методи та прийоми переконування: апеляція до висловлювань
відомих людей, приведення доказів.
Методи та прийоми розвитку мислительних дій: аналіз, синтез,
порівняння.
Наочність: запитання для самостійної роботи та контролю знань.
Основні питання лекції:
1.
Організація науково-дослідної роботи здобувачів ВО в ЗВО
2.
Зміст і характер НДР
3.
Особливості написання, курсових, бакалаврських і магістерських
робіт з напряму 016 Спеціальна освіта (на самостійне опрацювання)
4.
Підготовка здобувачів ВО до написання наукової статті, тез
доповідей та наукового повідомлення
Словник теми:
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) вищого закладу освіти є
одним із напрямів самостійної роботи, основних чинників підготовки
висококваліфікованих педагогів.
Наукова стаття - один із основних видів публікацій. Вона містить виклад
проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює
конкретне окреме питання з теми наукового дослідження, фіксує науковий
пріоритет автора, робить матеріал надбанням фахівців.
Тези доповіді - це опубліковані до початку наукової конференції 1
(з'їзду, симпозіуму) матеріали, в яких викладено основні аспекти наукової
доповіді.
Доповідь - це повідомлення, у якому викладаються певні питання,
подаються висновки, пропозиції. Вона призначена для усного І (публічного)
читання та обговорення.
Наукова доповідь - це публічне повідомлення, розгорнутий виклад
певної наукової проблеми (теми, питання).
Рекомендована література
Основна
1.
Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в
контексті Болонського процесу / В. Андрущенко II Вища освіта України. —
2004. — № І-С. 5-9.
2.
Белєнька
Г.
В.
Особливості
формування
професійної
компетентності у і студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти //
Наука і і умисність. Збірник наукових праць НПУ ім. М, П. Драгоманова. Т.
29.-К. : Логос, 2001.-С. 2-33.
3.
Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Інформ.
збірник міністерства освіти і науки України. —К. : МОНУ, 2001. — № 13. - С.
6-12
Додаткова
1.
Синьов В. М. Визначення методологічних принципів досліджень в
Галузі корекційної педагогіки / В. М. Синьов. - Науковий часопис НПУ ім. М.
П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Збірник
наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції «Тенденції
розвитку корекційної освіти в Україні» - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова,
2008. - № 11. - С. 3-8.
2.
Федорович Л. О. Організація науково-дослідної роботи майбутніх
логопедів в умовах кредитно-модульного навчання / Л. О. Федорович // Імідж
сучасного педагога. Корекційно-педагогічна допомога дітям. 2009. - № 6-7 (9596). - С. 33-37.
3.
Цехмістрова П. С. Основи наукових досліджень / II. С.
Цехмістрова. /Навч. посіб. - К. : Видавничий дім «Слово», 2004. — 240 с.
Хід лекції:
Тема лекції «Організація науково-дослідної роботи здобувачів в
умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання»
Вступне слово
Основною сутністю Болонського процесу є створення до 2010 року
єдиного Європейського наукового і освітнього простору, який містить
процеси структурного реформування національних систем вищої освіти та
змін освітніх програм у вищих навчальних закладах країн Європи.
Відповідно до закону України «Про вищу освіту» одним з основних
принципів державної політики у галузі вищої освіти є інтеграція системи
вищої освіти у світову систему при збереженні і розвитку досягнень та
традицій української вищої школи.
1. Організація науково-дослідної роботи здобувачів ВО в ЗВО
Науково-дослідна робота студентів - один із важливих засобів
підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які
здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення
науково-технічного прогресу.
Сучасне поняття науково-дослідної роботи студентів включає в себе
два взаємопов’язаних елементи:
а) ознайомлення студентів з елементами дослідної праці, привиття їм
навичок цієї праці;
б) власне наукові дослідження, які здійснюються студентами під
керівництвом професорсько-викладацького складу вузів.
Науково-дослідна робота студентів являє собою комплекс форм та
методів формування у майбутніх спеціалістів творчого мислення, засвоєння
теоретичних знань, набуття навичок дослідника. Лише у «живій» науководослідній роботі можна оволодіти методами та технікою дослідження,
розвинути в собі почуття нового, привчитись до самоосвіти. Науково-технічна
творчість дозволяє студентам бачити прикладне значення науково-дослідної
роботи та взаємозв’язок дисциплін, що підвищують рівень її успішності,
творчу та наукову активність. Водночас, розвиток наукових досліджень у
вузах безпосередньо впливає на якість навчального процесу: вони змінюють
вимоги до рівня знань студентів, структуру процесу навчання, підвищують
ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, їхній практичний творчий
світогляд.
Існує дві точки зору щодо залучення студентів до науки. Одна з них
полягає в тому, що до науки слід залучати особливо здібних студентів, які
мають відповідні нахили, не витрачаючи непродуктивно сили і час вчених.
Друга точка зору: до науки слід залучати всіх студентів, тому що сучасна наука
потребує великої кількості технічних і допоміжних працівників. Крім того,
навички наукового дослідження стануть у нагоді майбутньому спеціалісту в
якій би галузі він не працював. Істина лежить десь посередині між цими
точками зору, оскільки для того, щоб виявити здібних студентів, треба
попередньо залучити всіх студентів до наукових досліджень.
Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи- це розвиток і
використання їх творчого потенціалу для вирішення проблем підвищення
ефективності діяльності організацій і підприємств, виховання активних,
всебічно розвинених фахівців з економіки.
2.
Зміст і характер НДР
Науково-дослідна робота студентів охоплює два взаємозв'язаних
аспекти:
а) навчання студентів елементів дослідної діяльності, організації і
методики наукової творчості;
б) наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом
професорсько-викладацького складу.
Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються:
- проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності
кафедр, факультетів, вищого навчального закладу загалом; .
- тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій
співпраці із виробництвом;
- умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження,
можливостей
доступу
до
потрібної
наукової
інформації,
наявністю
комп'ютерної техніки, наявністю кваліфікованого наукового керівництва.
Науково-дослідна
діяльність
студентів
вищого
закладу
освіти
здійснюється в таких напрямах:
- науково-дослідна робота як невід'ємний елемент навчального процесу,
що належить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних
програм і є обов'язковою для всіх студентів;
- науково-дослідна робота, що здійснюється позанавчальним процесом
у межах студентського науково-творчого товариства, у наукових гуртках,
проблемних групах тощо.
- науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо).
У деяких вищих навчальних закладах запроваджено спеціальне
вивчення курсу з основ організування та методики проведення наукових
досліджень. Окрім того приступаючи до вивчення кожної навчальної
дисципліни, викладачі на перших лекціях ознайомлюють студентів зі
специфікою методів дослідження науки.
Належно організована науково-дослідна робота студентів у навчальному
процесі сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню
індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни.
Реалізована
в
комплексі
науково-дослідна
діяльність
студентів
забезпечує розв'язання таких завдань: формування наукового світогляду
студентів, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;
надання допомоги їм у прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток
творчого мислення та індивідуальних здібностей у розв'язанні практичних
завдань; прищеплення навичок самостійної науково-дослідної діяльності;
розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй
практичній роботі; залучення найздібніших студентів до розв'язання наукових
проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; постійне оновлення і вдосконалення своїх знань; розширення теоретичного кругозору і
наукової ерудиції майбутнього фахівця тощо.
Науково-дослідну роботу студентів слід спрямовувати на розвиток
системи інтелектуальних творчих якостей особистості: інтуїції (пряме бачення
суті речей без ^ґрунтування); креативності (творче) мислення (здатність
продукувати нові ідеї, гіпотези, способи розв'язання проблемних задач);
творчої уяви (самостійне створення нових образів, які реалізуються в
оригінальних результатах діяльності); дивергентності мислення (здатність
запропонувати декілька підходів до розв'язання задачі та міняти їх, бачити
проблеми, об'єкти в різних ракурсах); оригінальності мислення (своєрідність
якостей розуму, способу розумової діяльності); асоціативності мислення
(здатність використовувати асоціації, в т. ч. аналогії).
Які висновки можна зробити?
4.
Підготовка здобувачів ВО до написання наукової статті, тез
доповідей та наукового повідомлення
Доповідь — документ, в якому викладаються певні питання, подаються
висновки, пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) читання та
обговорення. Наукова доповідь — це публічне повідомлення, розгорнутий
виклад вирішення певної наукового завдання (теми, питання). Структура
тексту доповіді може складатися із вступу, основної й підсумкової частини.
Існують два методи написання доповіді. Перший полягає в тому, що дослідник
спочатку готує тези свого виступу, на основі тез пише доповідь на семінар або
конференцію, редагує її й готує до опублікування в науковому збірнику у
вигляді доповіді чи статті. Другий, навпаки, передбачає спочатку повне
написання доповіді, а потім у скороченому вигляді ознайомлення з нею
аудиторії.
Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу та
індивідуальних особливостей науковця. Специфіка усного виступу накладає
суттєвий відбиток на зміст і форму доповіді. При написанні доповіді слід
зважати, що суттєва частина матеріалу опублікована в її тезах. Крім того,
частина матеріалу подається на плакатах (слайдах, моніторі комп’ютера,
схемах, діаграмах, таблицях та ін.). Тому доповідь повинна містити коментарі
до ілюстративного матеріалу, а не його повторення.
Наукова стаття — один з основних видів публікацій. Вона містить
виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює
конкретне окреме питання з теми дисертації, фіксує науковий пріоритет
автора, робить матеріал надбанням фахівців. Наукові статті до дисертацій
мають обов’язково бути опубліковані у виданнях, перелік яких затверджений
Міністерством освіти і науки України.
Наукова стаття направляється до редакції в завершеному вигляді
відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або
збірниках у вигляді пам’ятки авторам. Оптимальний обсяг наукової статті –
0,5 авторського аркуша (до 12 сторінок друкованого на комп’ютері тексту
через 1,5 інтервали, шрифт 14). Рукопис статті, крім основного тексту, має
містити повну назву роботи, прізвище та ініціали автора (-ів), анотацію (на
окремій сторінці), список використаної літератури. Основне призначення
статті. 1. Оприлюднити результати наукових досліджень та зробити їх
надбанням фахівців, зацікавлених в отриманні відповідної інформації. 2.
Встановити пріоритет автора у вирішенні певних наукових завдань.
3. Засвідчити особистий внесок як дослідника в розробку наукової
проблеми. 4. Підтвердити достовірність основних результатів і висновки
наукової роботи, її новизну і рівень (оскільки, після виходу у світ, публікація
стає об'єктом вивчення й оцінки широкою науковою громадськістю). 5.
Відобразити основний зміст наукової роботи та завершеність певного етапу
дослідження. Жанр наукової статті на початку зазвичай потребує вказівки
таких складових: - індексу УДК (останнім часом, враховуючи включення
вітчизняних наукових журналів до зарубіжних наукометричних баз, для статей
економічного профілю вказується JEL-індекс); - прізвища та ініціал автора; за
необхідності вказуються відомості, що доповнюють дані про автора –
науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи; - назву статті, яка
стисло відбиває її головну ідею, думку (п’ять-сім слів); - анотацію, яка
відображає стислий виклад основних результатів статті.
Зазвичай анотації додаються до статей українською, російською та
англійською мовами; - перелік ключових слів – найбільш значимих слів або
словосполучень з тексту, за якими може вестися оцінка та пошук наукової
статті. Зазвичай ключові слова також додаються до статей українською,
російською та англійською мовами.
Текст статті повинен містити такі структурні елементи: 1. Вступ —
постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими
завданнями науки й народного господарства України, значення для розвитку
певної галузі науки або практичної діяльності (перший абзац або 5–10 рядків).
Метою вступу є доведення до читача основних завдань, які ставив перед собою
автор статті. Як правило, вступ має включати у себе: • визначення наукової
гіпотези; • докладно пояснювати причини, за якими було почато дослідження;
• розкривати рівень актуальності даної теми. 2. Аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на яке
спирається автор; існуючі погляди на проблему; труднощі при розробці даного
питання, виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим
присвячена стаття. Недостатньо обмежитись лише переліком авторів, які
досліджували зазначену проблему; потрібно навести критичний аналіз
отриманих ними результатів. Роботи всіх згадуваних науковців повинні бути
наведені в переліку посилань. 3.
Формулювання
мети
статті
(постановка
завдання)
передбачає
виголошення головної ідеї даної публікації, яка суттєво відрізняється від
існуючих, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; уведення до
наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або
уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. 4. Виклад змісту
власного дослідження — основна частина статті. У ній висвітлюються основні
положення й результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки,
отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, програма
експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий
внесок автора в досягнення й реалізацію основних висновків тощо (п’ять-вісім
сторінок). 5. Висновки, в яких формулюється основний умовивід автора, зміст
висновків і рекомендацій, їхнє значення для теорії й практики, суспільна
значущість, коротко накреслюються перспективи подальших досліджень з
теми (третина сторінки).
Тут необхідно зробити короткий висновок чи підтвердилась гіпотеза, що
була висловлена у передмові, чи ні. У цьому ж розділі робляться альтернативні
висновки, у випадку, коли результати дослідження дозволяють розуміти його
подвійно. 6. Бібліографічний список цитованої літератури, в якому вміщені
бібліографічні описи тих джерел і літератури, на які є посилання у тексті
статті. При
викладенні
матеріалу статті слід дотримуватись таких
рекомендацій. - слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної
статті; - недоцільно ставити риторичні запитання, мають переважати
розповідні речення; - не слід постійно виділяти текст цифрами 1, 2 і т.д., ті чи
інші думки, положення; слід починати перелік елементів, позицій з нового
рядка, відокремлюючи їх один від одного крапкою з комою; - у тексті
прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, на початку,
спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по- друге, по- третє; на першому етапі,
на другому етапі тощо; - цитати у статті мають містити точні бібліографічні
посилання, джерело цитати обов'язково включає номер сторінки тієї наукової
праці, звідки вона взята. Текст, процитований без лапок і посилань, є
плагіатом;
-
стаття
має
завершуватися
конкретними
висновками
і
рекомендаціями.
Запитання для самостійної роботи та контролю знань:
1.
Назвіть основні завдання науково-дослідної діяльності викладачів
і студентів у вищому закладі освіти.
2.
Висвітліть засади, за якими визначається зміст і характер науково-
дослідних робіт студентів у ВНЗ.
3.
Охарактеризуйте напрями науково-дослідної роботи студентів.
4.
Перерахуйте, які види навчальних робіт охоплює науково-
дослідна робота студентів.
5.
Розкрийте структурні складові наукової статті, тез доповіді.