Uploaded by Дмитро Радійович Завацький

Тематика семінарів

advertisement
Плани та завдання до семінарських занять з дисципліни «Трудове право»
Тема 1-2. Предмет, метод, система, джерела та функції трудового права
Семінарське заняття №1
1. Трудове право України як самостійна галузь права: поняття i предмет.
2. Метод трудового права, його особливості. Співвідношення імперативних та диспозитивних
елементів у структурі методу трудового права.
3. Функції трудового права.
4. Система трудового права як галузі права і науки. Загальна й Особлива частини, їх
співвідношення.
5. Місце трудового права в загальній системі права.
Семінарське заняття №2
6. Поняття та види джерел трудового права.
7. Конституція України як основне джерело трудового права.
8. Кодекс законів про працю України та iншi законодавчі акти як джерела трудового права.
9. Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості.
10. Мiсце актiв судової влади в системi джерел трудового права.
11. Дія нормативних актів у часі, у просторі й за колом осіб.
12. Єдність i диференцiацiя норм трудового законодавства.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
Тема 4. Суб’єкти трудового права
Семінарське заняття №4
Поняття та класифiкацiя суб’єктів трудового права.
Працівник як суб’єкт трудового права.
Правовий статус роботодавця як суб’єкта трудового права.
Право роботодавців на об’єднання. Порядок створення та припинення діяльності організацій
роботодавців.
Професiйнi спілки як суб’єкт трудового права. Порядок утворення, легалізація та припинення
діяльності профспілок.
Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції та повноваження трудових
колективів.
Державні органи як суб’єкти трудового права.
1.
2.
3.
4.
5.
Тема 5. Трудові правовідносини
Семінарське заняття №5
Поняття та ознаки трудових правовідносин.
Відмінність трудових правовідносин від інших відносин, пов’язаних із працею.
Класифiкацiя правовідносин, що складають предмет трудового права.
Сторони та зміст трудових правовідносин.
Умови й підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Тема 3. Принципи трудового права
Семінарське заняття №3
Поняття i значення принципів трудового права.
Класифікація принципів трудового права.
Принципи правового регулювання індивідуальних трудових відносин.
Принципи правового регулювання колективних трудових відносин.
Зміст і конкретизація основних принципів трудового права.
Тема 6. Колективні договори та угоди
Семінарське заняття №6
Поняття, сторони та зміст соціального партнерства.
Поняття, сторони та зміст колективних угод.
Порядок укладення, зміни угод і контроль за їх виконанням.
Поняття та сторони колективних договорів.
Порядок укладення колективного договору.
6. Зміст колективного договору. Контроль за виконанням умов колективного договору та
вiдповiдальнiсть сторін.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Тема 7. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування громадян
Семінарське заняття №7
Поняття зайнятості населення, її види. Державна політика в сфері зайнятості.
Державна служба зайнятості, її структура та повноваження. Правові відносини органів державної
служби зайнятості з підприємствами.
Правове регулювання працевлаштування громадян України та його форми.
Правовий статус безробітного. Порядок реєстрації та ведення обліку безробітних.
Правовий захист працівників при втраті роботи.
Умови виплати допомоги в разі безробіття.
Практичне заняття №8(1)
Тема 8. Поняття, зміст, форма та строк трудового договору
Семінарське заняття №9
1. Поняття, сторони і значення трудового договору.
2. Основні ознаки та засади трудового договору.
3. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею.
4. Зміст трудового договору.
5. Форма трудового договору.
Семінарське заняття №10
Тема 9. Порядок укладення трудового договору
1. Загальний порядок укладення трудового договору.
2. Правовi гарантiї працiвникiв при прийняттi на роботу.
3. Особливостi укладення окремих видiв трудових договорiв.
- строковий та безстроковий трудовий договір, трудові договори з неповнолітніми;
- трудові договори з роботодавцем-фізичною особою, з працівником-іноземцем, на державну
службу;
- трудові договори на виконання сезонних робіт та з тимчасовими працівниками;
- трудовий договір про сумісництво професій (посад), відмінність сумісництва від суміщення;
4. Контракт як особлива форма трудового договору.
5. Змiна умов трудового договору.
Практичне заняття №11(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Тема 10. Припинення трудового договору
Семінарське заняття №12
Загальні підстави припинення трудового договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за загальними підставами.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за додатковими підставами.
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.
Вiдсторонення вiд роботи.
Оформлення звiльнення з роботи та проведення розрахунку.
Практичне заняття №13 (3)
Тема 11. Поняття та види робочого часу. облік робочого часу. Час відпочинку та його види
Семінарське заняття №14
1. Поняття та види робочого часу. Відмінності скороченого робочого часу від неповного.
2. Надурочні роботи та iншi види робочого часу.
3. Режим та облік робочого часу та порядок його встановлення.
4. Поняття та види часу відпочинку.
5. Поняття відпусток та їх види.
6. Порядок надання окремих видів відпусток:
- щорічна основна відпустка;
- щорічні додаткові відпустки;
- додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки;
- соціальні відпустки;
- відпустки без збереження заробітної плати і порядок їх надання.
7. Оплата відпусток.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Тема 12. Поняття, функції, принципи та системи оплати праці
Семінарське заняття №15
Поняття, структура та особливості заробітної плати.
Державне та договірне регулювання оплати праці.
Правова основа та порядок обчислення середньої заробітної плати.
Форми, строки, періодичність і місце виплати заробітної плати.
Нормування праці.
Тарифна система в оплаті праці. Системи оплати праці.
Оплата праці при вiдхиленнi вiд нормальних умов роботи.
Гарантійні виплати та доплати, їх розмір.
Компенсаційні виплати та їх види.
Тема 13. Поняття охорони праці. Розслідування нещасних випадків на виробництві
Семінарське заняття №16
Поняття охорони праці та державна політика в цій сфері. Органiзацiя охорони праці на
виробництві.
Навчання з техніки безпеки. Види інструктажу. Обов’язкові медичні огляди працівників певних
категорій.
Розслiдування та облiк нещасних випадкiв та професійних захворювань на виробництвi.
Спеціальне розслідування нещасних випадків.
Процедура проведення розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних
захворювань (отруєнь).
Контроль, облік і звітність щодо нещасних випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь),
аварій.
Розслідування та облік аварій.
Правовий захист i охорона праці жінок, неповнолiтнiх та осіб зi зниженою працездатністю.
Поняття та загальна характеристика пільг для працiвникiв, що навчаються.
Практичне заняття № 17 (4)
Тема 14-15. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Дисциплінарна
відповідальність, її підстава, види та порядок притягнення
Семінарське заняття №18
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Система заходів заохочення працівників у трудовому праві.
Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників.
Дисциплінарний проступок як підстава для дисциплінарної відповідальності.
Дисциплінарне стягнення: порядок накладення, оскарження та зняття.
Семінарське заняття №19
Тема 16. Поняття, підстава, умови та види матеріальної відповідальності сторін трудового
договору
1. Поняття, підстави, умови та ознаки матеріальної вiдповiдальностi працiвникiв.
2. Особливості матеріальної відповідальності працівника.
3. Зміст і порядок укладення договору про повну матеріальну відповідальність.
4. Види матеріальної вiдповiдальностi працiвникiв за шкоду, заподіяну ними підприємству.
5. Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником підприємству, та порядок її покриття.
6. Матеріальна вiдповiдальнiсть роботодавців за шкоду, заподіяну працівникам у зв’язку з
виконанням ними трудових обов’язків.
7. Відшкодування моральної шкоди у трудових відносинах.
Практичне заняття № 20(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Тема 17. Поняття та види трудових спорів, порядок їх розгляду
Семінарське заняття №21
Поняття, ознаки та види трудових спорів.
Вирішення індивідуального трудового спору у КТС. Організація комісії по трудових спорах, її
компетенція. Порядок виконання рішень КТС.
Вирішення індивідуального трудового спору в суді.
Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.
Органи та порядок вирішення колективних трудових спорів.
Поняття страйку та порядок його проведення.
Національна служба посередництва і примирення. Її роль у вирішенні колективних трудових
спорів.
Тема 18. Нагляд i контроль за дотриманням законодавства про працю
Семінарське заняття №22
1. Поняття, зміст та основні види нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю.
2. Державний нагляд i контроль за дотриманням законодавства про працю та охорону праці.
3. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.
4. Повноваження профспілкових органів при здiйсненнi ними контролю за дотриманням
законодавства про працю.
5. Юридична вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю.
Тема 19. Мiжнародно-правове регулювання працi
1. Поняття мiжнародно-правового регулювання працi та його змiст.
2. Мiжнародна органiзацiя працi, її структура, завдання та роль в удосконаленнi правого
регулювання вiдносин у сферi працi.
3. Джерела мiжнародно-правового регулювання працi.
Практичне заняття №23 (6)
1. Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України / М. Д. Бойко. – К. :
ЦУЛ, 2017. – 400 с.
2. Дмитренко Ю. П. Трудове право України : [підручник] / Ю. П. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. –
621 с.
3. Трудове право України: академ. курс : підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред.
д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 5-те вид., переробл. та допов. – К. : Ін
Юре, 2014. – 548 с.
4. Трудове право України: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко [та ін.]. - 5-те
вид., допов. – Харків : Право, 2014. - 757 с.
5. Трудове право України: підручник / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника.
Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 472 с.
Download