Uploaded by Marat Qo'chqorov

malumotlar

advertisement











SELECT- ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni chiqaradi
UPDATE- ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni yangilaydi
DELETE- ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni o'chiradi
INSERT INTO- ma'lumotlar bazasiga yangi ma'lumotlarni kiritadi
CREATE DATABASE- yangi ma'lumotlar bazasini yaratadi
ALTER DATABASE- ma'lumotlar bazasini o'zgartiradi
CREATE TABLE- yangi jadval yaratadi
ALTER TABLE- jadvalni o'zgartiradi
DROP TABLE- jadvalni o'chiradi
CREATE INDEX- indeks yaratadi (qidiruv kaliti)
DROP INDEX- indeksni o'chiradi
2.Yangi Nanatexnologiyalarni_Rivojlantirish_Markazi nomli baza yaratamiz;
So`rov: create database nanatexnologiyalarni_rivojlantirish_markazi;
3.jadval yaratish:
Creat table qurilmalar(id int, i_f_sh varchar (20), lavozimi varchar(20))
4. Jadvalni ko’rish:
So`rov: desc xodimlar;
5. Jadvalga yangi tugilgan sanasi nomli satr qo’shish
Alter table xodimlar(jadval nomi) add tugilgan sanasi varchar(10);
6.“ tugilgan sanasi” nomli satrning o’lchamini o’zgartiramiz:
Alter table xodimlar(jadvali) modify tugilgan sanasi varchar(30);
7.“s_f_sh” atributini “f_i_sh” nomi bilan o’zgartiramiz:
So`rov: Alter table xodimlar change s_f_sh i_f_sh varchar(20);
4-labaratoriya
DML tili so’rovlari:
SELECT – Amal bajaradigan jadvalimizni tanlash, ekranga
chiqarish komandasi.
Sintaksisi esa quyidagicha:
SELECT *FROM <jad_nomi> // jadvalni to’liq chiqarish
SELECT <ustun_nomi> FROM <jad_nomi> // jadval ustunlarini chiqarish
INSERT – SQL da barcha satrlar ushbu buyruq yordamida
kiritiladi.
Sintaksisi esa quyidagicha:
INSERT INTO <jad_nomi> VALUES (“ustun_info”, “ustun_info”, … );
DELETE – satrlarni jadvaldan o’chirish buyrug’i.
Sintaksisi esa quyidagicha:
DELETE FROM <jad_nomi> WHERE qidiruv_sharti;
UPDATE – Maydon qiymatlarini o’zgartirish buyrug’i.
Sintaksisi esa 2 hil:
UPDATE <jad_nomi> SET column=expression;
UPDATE <jad_nomi> SET column=expression
WHERE qidiruv_sharti;
1.Jadval ob’yektlariga qiymatlar beramiz:
Insert into xodimlar(id, lavozimi) values(1, drektor);
2. Jadvalni tanlaymiz va SELECT operatori orqali ekranga chiqaramiz.
Select *from xodimlar
3.MB ga yangi jadval qo’shamiz va UPDATEdan foydalanib maydonga
qiymat beramiz.
Alter table xodimlar add telefonraqam varchar(16);
Update xodimlar set telefon raqam=’234455’ where id=1;
5-labaratoriya
AND, OR, NOT mantiqiy standart so‘zlardan foydalanish
Operator
Ta`rifi
=
teng
>
katta
<
kichik
>=
katta yoki teng
<=
kichik yoki teng
<>
teng emas
IN
biror qiymatlar to‘plamiga tegishliligini tekshirish
BETWEEN
biror qiymatlar diapozoniga tegishliligini tekshirish
LIKE
namuna bilan mosligini tekshirish
IS NULL
qiymat mavjudmasligini tekshirish
NOT
Mantiqiy inkor operatori
AND
VA mantiqiy operatori
OR
YOKI mantiqiy operatori
2.maoshi 850000dan kata xodimni korsatish.
Select id, f_ish, upper(lavozimi) from where maoshi>8500000;
3.So`rov: SELECT xodim_id, substr(FISH ,1,1)||’.’|| lavozimi, FISH, manzili,
length(manzili), oyligi FROM zavod_xodimlari WHERE xodim_id IN(1,2,3)
AND oyligi>5000000;
4. Length funksiyasi va NOT mantiqiy amalining qo’llanishi
So`rov: SELECT FISH, length(lavozimi), manzili, oyligi FROM
zavod_xodimlari WHERE NOT xodim_id=3;
5. So`rov: SELECT xodim_id, Lower(FISH), manzili, length(manzili), oyligi
FROM zavod_xodimlari WHERE xodim_id BETWEEN 1 and 2;
Ma’lumotlarni saralash. Where standart so‘zidan foydalanish
1.Bu jadvallarning har birini desc buyrug’i yordamida ko’rib chiqamiz ( batafsil 34-laboratoriyada ko’rgan edik);
Download