Uploaded by Томи Максетова

O`.tizimlar

advertisement
1-vazifa.
74HC595 suruvchi registr bilan ishlash
Kerakli komponentlar:
Quyida keltirilgan kerakli komponentlar va elementlar virtual platformada mavjud va ulardan
foydalaniladi.







Tinkercad.com
Arduino UNO kontrolleri-1 ta ;
sxemani yig‘ish uchun plata-1 ta ;
74HC595 suruvchi registr-1 ta ;
220 om qarshilik-9ta ;
RGB-svetodiod-3ta ;
aloqa simlari.
Nazariy qism
Suruvchi registr - bu bir flip-flopning chiqishi keyingisining kirishiga ulangan flipfloplar kaskadidan foydalanadigan raqamli sxemaning bir turi . Ular bitta soat signalini baham
ko'radilar , bu tizimda saqlangan ma'lumotlarni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazishga olib
keladi. Oxirgi flip-flopni birinchisiga ulash orqali ma'lumotlar uzoq vaqt davomida
o'zgartirgichlar ichida aylanishi mumkin va bu shaklda ular kompyuter xotirasi shakli sifatida
ishlatilgan .
Laboratoriya ishini bajarish tartibi:
Biz 74HC595 suruvchi registr yordamida RGB svetodiodini yonishini
boshqaramiz.Laboratoriya ishini bajarish uchun asosiy 3 ta qadamda amalga oshiramiz.
1-qadam. Bu qadamda laboratoriya ishini amaliyotda qo’llash uchun elektron sxemasi
chizamiz
1.2-chizma. 74HC595 suruvchi registrini ulashning elektron sxemasi.
2-qadam. Laboratoriya ishining strukturaviy va elektron
Tinkercad.com platformasida ishni emulatsion formasini xosil qilamiz
sxemasi
yordamida
1.3-chizma.74HC595 suruvchi registrini ulashning emulatsion holati.
Biz Arduino ning oyoqchalarini chiqish kabi ishlatamiz, shuning uchun uni o‘zgartirish
kerak bo‘ladi, buning uchun kontrollerga quyidagi tegishli buyruq beriladi.
//Aytbaeva Shohista
//
int latchPin=3;
int clockPin=4;
int dataPin=10;
byte leds=0;
void setup()
{
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
leds=0;
updateShiftRegister();
delay(460);
for(int i=0;i<8;i++) {
bitSet(leds,i);
updateShiftRegister();
delay(460);
}
}
void updateShiftRegister()
{
digitalWrite(latchPin,LOW);
shiftOut (dataPin,clockPin,LSBFIRST,leds);
digitalWrite(latchPin,HIGH);
}
}
1.4-chizma. 74HC595 suruvchi registrini ulashning kod qismini kiritish.
Yig’ilgan sxemani quyidagi havola orqali ko’rishingiz mumkin:
tinkercad.com/things/df8k0AnXCf1-daring-densor/editel?tenant=circuits
Xulosa.
Men bu topshiriqni bajarish davomida 74HC595 suruvchi registri yordamida RGB
svetodiodini yonishini boshqarishni o’rgandim.Arduino Unoning oyoqlaridan chiqish kabi
foydalandim.Arduinoda ma’lum biramal bajargandan keyin Arduino kutish amalini bajarishi
uchun delay funksiyasidan foydalandim.RGB svetoiodni yonishini 74HC595 suruvchi registriga
qarab o’zgartirdim.Tajribani Arduino Uno da amalga oshirdim.
2-vazifa.
Bir razryadli Pezonurlatgich (Piezoelement) bilan ishlash.
Kerakli komponentlar:
Quyida keltirilgan kerakli komponentlar va elementlar virtual platformada mavjud va
ulardan foydalaniladi.





Tinkercad.com
Arduino UNO kontrolleri-1 ta ;
sxemani yig‘ish uchun plata-1 ta;
Piezoelement -1ta
Temperatura datchigi-1ta
 aloqa simlari.
 220 om qarshilik-3 ta
 Led lampalar-3 ta
Nazariy qism
Piezo yunoncha pythos dan olingan bo'lib, siqish yoki bosish degan ma'noni anglatadi va
quyidagilarni bildirishi mumkin:Piezoelektrik sensor , kuchlanish hosil qilish uchun jismoniy kuchdagi
farqlarni o'zgartiradigan qurilma. Piezoelektrik dinamik -kichik karnay turi..
Laboratoriya ishini bajarish tartibi:
Biz Arduiono Uno yordamida Piezo elementini ishlashini ko’ramiz va shunga mos led
lampalarni yonishini boshqaramiz.
1-qadam. Bu qadamda laboratoriya ishini amaliyotda qo’llash uchun elektron sxemasi
chizamiz (1.2-chizmada keltirilgan).
1.2-chizma. Piezo elementning elektron sxemasi.
2-qadam. Laboratoriya ishining strukturaviy va elektron
Tinkercad.com platformasida ishni emulatsion formasi xosil qilinadi
sxemasi
yordamida
https://www.tinkercad.com/things/egpEdIRTwEW-terrific-tumelofulffy/editel?sharecode=evMjXWD3Y9eiG_XIPEAoJxs-dRdlouFB8Mip4xuAwqg
Xulosa:
Men ushbu topshiriqni bajarish davomida temeperatura datchigi yordamida haroratni
aniqladim va u yordamida piezo elementda tovush hosil qildim shunga mos ravishda led
lampalarni yonishini boshqardim.
3-vazifa.
Rele bilan ishlash.
Kerakli komponentlar:
Quyida keltirilgan kerakli komponentlar va elementlar virtual platformada mavjud va
ulardan foydalaniladi.






Tinkercad.com
Arduino UNO kontrolleri-1 ta ;
sxemani yig‘ish uchun plata-1 ta;
Rele - 1ta ;
NPN tranzistor-1 ta
aloqa simlari.
Nazariy qism
Rele - kommutatsiya moslamasi bo'lib, u tashqi fizik hodisalar ta'sirida to'satdan chiqish
qiymatining cheklangan miqdordagi qiymatlarini oladi.Maqsadi elektr zanjirini yopish yoki
ochishni avtomatlashtirishdir. Javob beradigan jismoniy miqdorlarning turiga ko'ra, ular
quyidagilarga bo'linadi: elektr, mexanik , termal , optik , magnit , akustik . Ko'pincha elektr
bo'lmagan miqdorlarga javob berishi kerak bo'lgan o'rni elektr o'rni elementlariga ulangan
sensorlar yordamida amalga oshiriladi .
Laboratoriya ishini bajarish tartibi:
Biz rele yordamida sxemani yig’ib olamiz.Laboratoriya ishini bajarish uchun asosiy 3 ta
qadamda amalga oshiramiz.
1-qadam. Bu qadamda laboratoriya ishini amaliyotda qo’llash uchun elektron sxemasi
chizamiz (1.2-chizmada keltirilgan).
1.2-chizma.Releningelektron sxemasi.
2-qadam.
Laboratoriya
ishining
strukturaviy
va
elektron
sxemasi
yordamida
Tinkercad.com platformasida ishni emulatsion formasi xosil qilinadi
Yig’ilgan sxemani quyidagi havola orqali ko’rishingiz mumkin:
Xulosa:
Men ushbu topshiriqni bajarish davomida releni ishlashini o’rgandim.Topshiriqni bajarish
davomida rele yordamida led lampani yonishini boshqardim.
Download