Uploaded by Shakhista Aytbaeva

Оптика

advertisement
Tolali optik aloqa kabellari
5-MА’RUZА
Reja:
 Optik kabellar
 Optik kabellarning tasniflanishi
 Optik kabellarning konstruktiv elementlari. Asosiy
elementlari
 Optik kabellarning asosiy konstruksiyalari
Optik kabellar
 Optik tolalarni kabel orqali ulash va o‘rnatish vaqtida
ularni buzilishdan himoya qilish zarur. Kabel dizayni
qo‘llanish turiga bog‘liq.
Optik tolali kabellarining tipik namunalari
Optik kabellarning tasniflanishi
 Vаzifаsigа ko’rа орtik kаbеllаr (ОK) mаgistrаl, хududiy vа
shаhаr kаbеllаrigа bo’linаdi. Yotkаzish shаrоitlаrigа
bоg’liq хоldа stаntsiya vа liniya ОKlаri tеlеfоn
kаnаlizаtsiyasi kаnаllаridа, gruntdа, suv оstidа
yotkаzilаdigаn; ustunlаrgа оsilаdigаn turlаrgа bo’linаdi.
 Орtik tоlаni tаyyorlаsh uchun ishlаtilingаn mаtеriаlgа
bоg’liq хоldа, «kvаrts-kvаrts» (ОTni o’zаk vа qоbig’i
kvаrtsdаn tаyyorlаngаn) vа «kvаrts-роlimеr» (ОT o’zаgi
kvаrtsdаn, qоbiq esа роlimеrdаn tаyyorlаngаn) turdаgi ОK
bo’lishi mumkin. Liniya kаbеllаri uchun fаqаt «kvаrtskvаrts» turdаgi ОT qo’llаnilаdi.
Havoda yotqizish kabellari
 o‘zi boradigan – har xil turlardagi tayanchlarga, shu
jumladan EUL va temir yo‘llar kontakt tarmog‘i
tayanchlariga osiladigan tashuvchi trossli yoki
trossiz;
 mahkamlanadigan – maxsus qisqichlar yordamida
tashuvchi simga mahkamlanadi;
 o‘raladigan – tashuvchi, masalan, faza simi yoki
yashindan himoyalash trossi atrofiga o‘raladi;
 yashindan himoyalash trossiga o‘rnatiladigan.
Er ostida yotiziladigan kabellar
 kabel kanalizatsiyasiga yotqiziladigan (40. . . 100 mm
diametrli plastmassa quvurlarda - bitta OK bitta
quvurda, >100 mm diametrli asbestotsement yoki
plastmassa quvurlarda – bir necha OKlar bitta quvurda,
temir yo‘l plotnosi ariqchalari sirtlarida - bir necha OKlar
bitta ariqchada, suv quvlarida suv bilan birga, gaz
quvurlarida gaz bilan birga);
 tonnellarda yotqiziladigan (tonnel devorlarining
konsollarida kuch kabellaridan pastda, kuch kabellari
bilan birga, kuch kabellaridan yuqorida);
 erga ko‘miladigan (to‘g‘ridan to‘g‘ri tuproqda, temir yo‘l
polotnosida, avtomobil yo‘li asfaltida);
 maxsus quvurlarda, masalan, polietilen quvurlarda
avtomatik yotqizish.
Suv osti va ichki yotqizish
kabellari
 Suv osti kabellari quyidagilarga bo‘linadi:
 kema qatnamaydigan daryolar, chuqur bo‘lmagan
ko‘llar va botqoqliklar tubiga yotqiziladigan;
 dengizlar va okeanlar tubiga yotqiziladigan.
 Ichki yotqizish kabellari telefon stansiyalari, ofislar,
binolar va inshoatlar ichida ishlatiladi. Yotqizish
sharoitlari bo‘yicha bu kabellar quyidagilarga
bo‘linadi:
 vertikal va gorizontal yotqizish kabellari;
 kommutatsiyalash shnurlari.
Optik kabellarning konstruktiv
elementlari. Asosiy elementlari
 OTni cho‘zilish va bukilishdan, tashqi mexanik
ta’sirlardan saqlash, yuqori ishonchliligi materiallarni
mos tanlanishi va OKning konstruktiv elementlarini
hisoblash bilan ta’minlanadi. OKning to‘g‘ri ishlab
chiqilgan konstruksiyasi ularni oddiy metall kabellar
kabi yotqizishga imkon beradigan yuqori mexanik
puxtalikka ega bo‘ladi. bundan tashqari, OK
konstruksiyasi 25 ... 30 yildan kam bo‘lmagan
OKning xizmat ko‘rsatish muddati davomida OTning
uzatish xarakteristikalarini kafolatlashi va ta’minlashi
kerak.
 OKda OTdan tashqari, quyidagi konstruktiv elementlar mavjud:
 yaxlit plastmassa tolalar ko‘rinishidagi to‘ldiruvchilar;
 uzilishga bo‘ylama yuklamani o‘ziga qabul qiladigan kuch




(mustahkamlaydigan) elementlar (po‘lat, mis va alyuminiy simlar,
shuningdek shisha-plastik tolalar va sterjenlar);
mexanik radial ta’sirlarda OKning barqarorligini oshiradigan
armirlovchi elementlar;
tashqi himoya qoplamasi – namlik, xavfli moddalar bug‘lari
kirishidan va tashqi mexanik ta’sirlar ta’siridan himoyalaydigan
qobiq (metall tasmalarli yoki metall qatlamlarli metall-plastmassali,
plastmassali, kuch elementlarili plastmassali, metall tasmalarli
presslangan kuch elementlarili plastmassali, kabelning bronlangan
qobig‘i);
liniyadaga turli qurilmalarning elektr ta’minoti uchun
izolyasiyalangan mis simlar;
OKga namlikni kirishiga to‘sqinlik qiladigan gidrofob kompaundlar.
Optik kabellarning asosiy
konstruksiyalari
 Kabellar konstruksiyalari turlari: a – burama o‘ralgan;
b- tutamli; v – profilli o‘zakli; g - tasmali
Optik kabellarning turlari:
ОКГМ (н) (oldingi ОМЗКГМ(Н))
er ostida yotkaziladigan ОКГМ optik kabellari
 1. markaziy kuch elementi.
 2. optik tola.
 3. optik modul.
 4. o’rtatagi polietilen qobiq.
 5. gidrofob to’ldirgich.
 6. dumaloq po’llat sim
 7. polietilendan tashqi qobiq.
 Magistral OK, shishaplastikli sterjenli markaziy kuch elementli,
po’lat tross, po’lat simli polietilen qobiqli, optik modullarida 24
tagacha optik tolaga ega.
Применение:
 Кабель используется для прокладки в грунтах всех
категорий, кроме подверженных мерзлотным
деформациям, в кабельной канализации, трубах, блоках,
коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах, в воде при
пересечении болот, озер и рек с максимальной глубиной не
более 10м.
 Температура эксплуатации кабеля: от – 40 °С до 70 °С.
 Минимально допустимая температура прокладки -30 °С.
Nazorat savollari
1. Optik tolaning so’nish bo’yicha baxolanishi nimaga bog’liq?
2. Toladagi yo’qotishlar qanday omillar tufayli yuzaga keladi?
3. Optik tolaning xususiy yo’qotishlari qanday xosil bo’ladi?
4. Optik tolaning kabel yo’qotishlari qanday xosil bo’ladi?
5. Орtik signаlni uzаtish sifаtigа qаndаy оmillаr tа’sir qilаdi?
6. Орtik tоlаning disреrsiya bo’yichа bахоlаnishi nimаgа bоg’liq?
7. Disреrsiya tushunchаsini tа’riflаng.
8. Disреrsiyani qаndаy turlаrini bilаsiz? Ulаrni tа’riflаng.
9. Mоdаlаrаrо disреrsiyani tа’riflаng.
10. Хrоmаtik disреrsiyani tа’riflаng.
11. Qutblаngаn mоdа disреrsiyasini tа’riflаng.
12. Disреrsiyani kаmаytirish mаqsаdidа qаysi usullаrdаn fоydаlаnilаdi?
13. Tоlаli орtik kаbеllаr vаzifаsi, tuzilishi, tаyyorlаngаn mаtеriаligа
bоg’liq rаvishdа qаndаy turlаrgа bo’linаdi?
Download