Uploaded by alimbaeva.1986

ОТ ворд зк 21

advertisement
-----------------------Вопрос 1----------------------Эмгекти коргоо предмети эмнени окутат?
Правильный ответ:
Эмгек шарттарынын абалын изилдөө, өндүрүштүк травматизмдин жана кесиптик оорунун тобокелдигине баа берүү,
коопсуздукту жана өндүрүштүк коопсуздукту жакшыртуу боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана
колдонуу.эмгек чөйрөсүнүн гигиенасын жакшыртуу.
Ответ:
Коркунучтуу жана зыяндуу өндүрүштүк факторлорду, алардын булактарын аныктоо, жаракат алуу жана ооруу
коркунучунун деңгээлин баалоо жана ден соолукту сактоого көмөктөшүүчү ыкмаларды жана каражаттарды киргизүү
жана иштегендердин жогорку спорттук натыйжалары.
Ответ:
мүмкүн болгон коркунучтарды жана коркунучтарды баалоо
өндүрүш, алардын жумушчуларга терс таасиринин артынан түшүү жана кызматкерлердин ден соолугун жана жогорку
көрсөткүчтөрүн сактоо боюнча чаралардын комплексин киргизүү
Ответ:
Кызматкерлердин жаракат алуу коркунучу үчүн өндүрүштүк жабдууларды жана технологияларды талдоо. бир кыйла
коопсуз иштеп чыгуу жана ишке ашыруу
технологиялык жабдуулар, приборлор жана коргоо каражаттары.
-----------------------Вопрос 2----------------------Эмгекти коргоо предметинин максаты эмнеде?
Правильный ответ:
Өндүрүштө травматизмдин жана өндүрүштүк оорунун азайышы.
Ответ:
Коопсуз жана зыянсыз эмгек шарттарын түзүү.
Ответ:
Эмгек шартын жакшыртуу жана ендуруштун децгээлин жогорулатуу.
Ответ:
Иш берүүчүлөрдүн жана жумушчулардын квалификациясынын жетишсиздигинен келип чыккан
социалдык-экономикалык жоготууларды азайтуу
-----------------------Вопрос 3----------------------Жумушка кирээрде эмгекти коргоо маселелери боюнча кандай типтеги инструктаждар жургузулет?
Правильный ответ:
Киришүү, башталгыч, кайталанма, өзгөчө.
Правильный ответ:
Жумушта негизги, жумуш ордунда экинчи, пландан тышкары, максаттуу.
Ответ:
Кириш сөз, жумуш ордунда негизги, кайталап, пландан тышкары, максаттуу.
Ответ:
Кириш, жумуш ордунда, пландан тышкары, атайын.
-----------------------Вопрос 4----------------------Өндүрүштөгү кандай кырсыктар атайын иликтөөгө алынат?
Ответ:
Жалгыз жана өлүм.
Правильный ответ:
Өлүмгө алып келүүчү жана оор натыйжасы бар топ.
v)
Ответ:
Бойдоктор, эки же андан көп жумушчулар менен бир убакта пайда болгон.
Ответ:
Өлүм менен коштолгон жана олуттуу натыйжа менен гана.
-----------------------Вопрос 5----------------------Абанын табы кайсы курал-жабдык менен өлчөнөт?
Правильный ответ:
Тап өлчөгүч (термометр)
Ответ:
Барометр-анероид.
Ответ:
Гигрометр.
Ответ:
Анемометр.
-----------------------Вопрос 6----------------------Абанын табы кайсы курал-жабдык менен үзгүлтүксүз жазылат?
Правильный ответ:
Тап жазгыч (термограф).
Ответ:
Гигрограф.
Ответ:
Барограф.
Ответ:
Психрометр.
-----------------------Вопрос 7----------------------Абанын нымдуулугу кайсы курал-жабдык менен өлчөнөт?
Ответ:
Барометр-анероид
Ответ:
Кататометр
Ответ:
Анемометр, барограф.
Правильный ответ:
Гигрометр, Психрометр.
-----------------------Вопрос 8----------------------Абанын нымдуулугу кайсы курал-жабдык менен үзгүлтүксүз жазылат?
Ответ:
Анемометр.
Правильный ответ:
Гигрограф.
Ответ:
Кататотметр.
Ответ:
Барограф.
-----------------------Вопрос 9----------------------Табийаты бойунча жарык кандай түрлөргө бөлүнөт?
Правильный ответ:
Табигый жана жасалма.
Ответ:
Табигый жана сары
Ответ:
Жасалма жана ультра кызгылт көк.
Ответ:
Табигый жана инфракызыл.
-----------------------Вопрос 10----------------------Көзгө көрүнгөн жарыктын толкун узундугунун чектери кандай?
Правильный ответ:
400 - 750 нм (нанометр).
Ответ:
400 - 750 мкм (микрометр).
Ответ:
40 - 75 нм (нанометр).
Ответ:
20 - 30 мкм (микрометр).
-----------------------Вопрос 11----------------------Электр тузулуштордун эрежесине (ПУЭ) ылайык, кайсы имараттар кургак болуп эсептелинет
Ответ:
Имараттын же каананын ичинде абанын салыштырма нымдуулугу 95% дан төмөн болуп турганда.
Ответ:
Имараттын же каананын сыртында абанын салыштырма нымдуулугу 85% дан төмөн болуп турганда.
Ответ:
Имараттын же каананын ичинде абанын салыштырма нымдуулугу 75% болуп турганда.
Правильный ответ:
Имараттын же каананын ичинде абанын салыштырма нымдуулугу 60% болуп турганда.
-----------------------Вопрос 12----------------------Адам баласы канча чоңдуктагы чыңалуудан жабыр тартпайт?
Ответ:
150 вольтко чейинки чыңалуу
Правильный ответ:
42 вольтко чейинки чыңалуу
Ответ:
50 вольтко чейинки чыңалуу
Ответ:
100 вольтко чейинки чыңалуу
-----------------------Вопрос 13----------------------Айлана чөйрөнүн кандай факторлору ток уруу таасирин алып келиши мүмкүн?
Ответ:
Абанын салыштырма салмагы, табы жана ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы.
Правильный ответ:
Абанын салыштырма .нымдуулугу, табы жана абада ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы.
Ответ:
Абанын салыштырма көлөмү, тунуктугу жана ток өткөрүүчү чаңдардын анчалык жоктугу.
Ответ:
Абанын тунуктугу жана абада ток өткөрбөөчү чаңдардын бардыгы.
-----------------------Вопрос 14----------------------Электр тогунун башка тилсиз жоолордон айырмасы жана коркунучу эмнеде
Правильный ответ:
.Электр тогу корунбойт, угулбайт жана эч кандай орган менен алдын ала сезбейсин
Ответ:
Электр тогун эч кандай орган менен алдын ала сезбейсин
Ответ:
Электр тогун прибор менен текшеруудо
Ответ:
Электр тогу угулбайт
-----------------------Вопрос 15----------------------Электр коопсуздугу деген эмне?
Правильный ответ:
Адамдарды электр тогунун, электр жаасынын, электромагниттик талаанын, статикалык электр тогунун зыйандуу,
опурталдуу таасирлеринен сактоочу иш-чаралар тутуму- электр коопсуздугу деп аталат
Ответ:
Адамдарды, электр жаасынын, электромагниттик талаанын зыйандуу, опурталдуу таасирлеринен сактоочу иш-чаралар
тутуму.
Ответ:
Адамдарды электр тогунун, электр жаасынын, статикалык электр тогунун зыйандуу таасирлеринен сактоочу ишчаралар
тутуму.
Ответ:
Жаныбарларды электр тогунун, электромагниттик талаанын зыйандуу, опуртал-дуу таасирлеринен сактоочу иш-чаралар
тутуму.
-----------------------Вопрос 16----------------------Жумушчу чөйрөнүн гигиенасы кантип аныкталат?
Правильный ответ:
Бул - уюштуруучулук, санитардык, инженердик-техникалык тобокелдиктин алдын алуу (төмөндөтүү) боюнча чаралар,
ыкмалар жана каражаттар
кесиптик оору.
Ответ:
Булар камсыз кылуучу чаралар (техникалык, санитардык-гигиеналык).
өнөр жай жайларында жагымдуу микроклимат.
Ответ:
Бул коопсуз жана зыянсыз эмгек шарттарын камсыз кылуу боюнча чаралар (инженердик-техникалык, санитардык).
Ответ:
Бул ендуруштун маданиятын жогорулатуучу чаралардын, методдордун жана каражаттардын комплекси.
-----------------------Вопрос 17----------------------Адам канча чыналуудан жабыр тартпайт?
Ответ:
100 вольтко чейинки чыңалуу
Ответ:
50 вольтко чейинки чыңалуу
Правильный ответ:
42 вольтко чейинки чыңалуу
Ответ:
150 вольтко чейинки чыңалуу
-----------------------Вопрос 18----------------------Адамга жагымсыз таасир берген, бирок булчуңдарды эрксиз кыскартпаган ток күчүнүн чеги канча?
Ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 15 мА ге, туруктуу токтун күчү - 100 мА ге чейин болсо
Ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 25 мА ге, туруктуу токтун күчү - 150 мА ге чейин болсо.
Ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 5 мА ге, туруктуу токтун күчү - 15 мА ге чейин болсо.
Правильный ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 1,5 мА ге, туруктуу токтун күчү - 10 мА ге чейин болсо.
-----------------------Вопрос 19----------------------Адамдын булчуңдарын эрксиз кыскарткан “койо бербес токтун” күчү кайсы чектен башталат?
Ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 25 мА ге, туруктуу токтун күчү 70-80 мА ге чейин болсо
Ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 45 мА ге, туруктуу токтун күчү 15-40 мА ге чейин болсо
Ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 30 мА ге, туруктуу токтун күчү 80-90 мА ге чейин болсо
Правильный ответ:
Өзгөрүлмө токтун күчү 15 мА ге, туруктуу токтун күчү 50-60 мА ге чейин болсо.
-----------------------Вопрос 20----------------------Кандай күчтөгү ток урганда адам тумчугуудан, нервдик, журөк-кан тамырдык, тутумдардын бузулушунан, эс учун
жоготушунан өлүмгө кабылат?,
Правильный ответ:
25 мА жана андан жогорку.
Ответ:
16 мА жана андан төмөнкү
Ответ:
10 мА жана андан төмөнкү
Ответ:
20 мА жана андан төмөнкү
-----------------------Вопрос 21----------------------Кандай чоңдуктагы ток күчү адамдын жүрөгүнүн чел кабыгына (миокард) таасирин тийгизип, жүрөк фибрилляциясына
алып келет?,
Ответ:
90 мА болгон өзгөрүлмө ток, 450 мА болгон туруктуу ток
Правильный ответ:
100 мА болгон өзгөрүлмө ток, 500 мА болгон туруктуу ток.
Ответ:
10 мА болгон өзгөрүлмө ток, 50 мА болгон туруктуу ток
Ответ:
70 мА болгон өзгөрүлмө ток, 300 мА болгон туруктуу ток
-----------------------Вопрос 22----------------------Кайсы органдар аркылуу өткөн ток адам үчүн эң коркунучтуу?
Ответ:
Эң коркунучтуу болуп; жүрөк, кулак, мурун аркылуу өткөн ток эсептелет.
Ответ:
Эң коркунучтуу болуп; кол, бут, бет аркылуу өткөн ток эсептелет.
Правильный ответ:
Эң коркунучтуу болуп; жүрөк, өпкө, мээ аркылуу өткөн ток эсептелет.
Ответ:
Эң коркунучтуу болуп; бут, мурун, ооз аркылуу өткөн ток эсептелет.
-----------------------Вопрос 23----------------------Курчаган чөйрөдөгү эмнелер ток уруу таасирин алып келиши мүмкүн?
Ответ:
Абанын тунуктугу жана абада ток өткөрбөөчү чаңдардын бардыгы.
Ответ:
Абанын салыштырма салмагы, табы жана ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы.
Ответ:
Абанын салыштырма көлөмү, тунуктугу жана ток өткөрүүчү чаңдардын анчалык жоктугу.
Правильный ответ:
Абанын салыштырма нымдуулугу, табы жана абада ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы.
-----------------------Вопрос 24----------------------Кандай учурда абанын нымдуулугу ток уруу коркунучун пайда кылат?
Правильный ответ:
Имараттын же каананын ичинде узак убакытка 75% дан жогору болуп турганда.
Ответ:
Имараттын же каананын ичинде орто убакытка 35% дан төмөн болуп турганда.
Ответ:
Имараттын же каананын сыртында узак убакыт 45% дан төмөн болуп турганда.
Ответ:
Имараттын же каананын ичинде кыска убакытка 25% дан төмөн болуп турганда.
-----------------------Вопрос 25----------------------Адам ток менен жабыркаган учурда биринчи кезектеги кыймыл аракетини корсот
Ответ:
Тез жардамга чалам
Правильный ответ:
Электр тогун очуром
Ответ:
Чыналуудагы электр жабдыктан же проводдон, жабыр тарткан адамды кийиминен тартып эн азы 8 метр нары тартам
Ответ:
Жабыр тарткан адамга реанимация иштерин баштайм
-----------------------Вопрос 26----------------------Адам ток менен жабыркаган учурда экинчи кезектеги кыймыл аракетини корсот
Ответ:
Тез жардамга чалам
Ответ:
Электр тогун очуром
Правильный ответ:
.Чыналуудагы электр жабдыктан же проводдон, жабыр тарткан адамды кийиминен тартып эн азы 8 метр нары тартам
Ответ:
Жабыр тарткан адамга реанимация иштерин баштайм
-----------------------Вопрос 27----------------------Электр тогунун коркунучу эмнеде
Правильный ответ:
.Электр тогу корунбойт, угулбайт жана эч кандай орган менен алдын ала сезбейсин
Ответ:
Электр тогун прибор менен текшеруудо
Ответ:
Электр тогун эч кандай орган менен алдын ала сезбейсин
Ответ:
Электр тогу угулбайт
-----------------------Вопрос 28----------------------Электр шаймандары менен иштоодо отвертка кандай болуш керек
.
Правильный ответ:
Изолированный стержень.
Ответ:
сертификат безопасности.
Ответ:
Кармагычынын анатомиялык формасы
Ответ:
Жыгачтан жасалуусу керек
-----------------------Вопрос 29----------------------Кайсы учурда электр тогу адам олтурот
Ответ:
0,005 А.
Правильный ответ:
.0,1 А.
Ответ:
0,025 А.
Ответ:
0,0001А
-----------------------Вопрос 30----------------------Электр тогунан алган «тепловое поражение» дегенди кандай тушуносунор
Ответ:
Жан дуйнонун куйуту
Правильный ответ:
Дененин куйушу
Ответ:
Нерв системасынын параличи
Ответ:
Коздун жабыркашы
-----------------------Вопрос 31----------------------Тыюу салынган зонадагы адамдардын 150 кВ чыңалуудагы тосулбаган электр орнотмолор менен ток өткөрүүчү
бөлүктөргө чейинки аралыгы канча болот.
Правильный ответ:
1,5 метр
Ответ:
0,6 м
Ответ:
8м
Ответ:
10м
-----------------------Вопрос 32----------------------Электр шаймандары иштен чыкса эмне кылуу керек
Ответ:
Оз кучун менен ремонттоо
Правильный ответ:
Бузулган тууралуу жетекчиликке жеткируу керек
Ответ:
Эч кандай реакция кылбоо керек
Ответ:
Досторуну чакырыш керек
-----------------------Вопрос 33----------------------Рубильник менен сварочный аппараттын максималдык аралыгы канча болушу керек
Ответ:
5м
Ответ:
15 м
Правильный ответ:
10 м.
Ответ:
1м
-----------------------Вопрос 34----------------------Электр тогунан алган «световое поражение» дегенди кандай тушуносунор
Правильный ответ:
Коздун жабыркашы
Ответ:
Нерв системасынын параличи
Ответ:
Дененин куйушу
Ответ:
Жан дуйнонун куйуту
-----------------------Вопрос 35----------------------Электр тогу башка ондуруштогу коркунучтардан эмнеси менен айырмаланат
Ответ:
Тез тартканы менен
Ответ:
Олумго алып келиши менен
Правильный ответ:
.Атайын приборсуз биле албаган менен
Ответ:
Электр тогунан жабырган адамды реанимация кыла алганы менен
-----------------------Вопрос 36----------------------Адам кандай учурда электр тогунан жабыркашы мумкун.
Ответ:
Иш ордунда технологиялык шаймандардын жанында турса
Ответ:
Иш ордунда технологиялык шаймандарына колун тийгизсе
Ответ:
Авариялык технологиялык шаймандарына колун тийгизсе
Правильный ответ:
Эгерде адамдын денесинен ток замыкние болсо (например, при однофазном прикосновении одной рукой, стоя на
земле или касаясь каких-либо заземленных конструкций).
-----------------------Вопрос 37----------------------Электр тогунан жабыр тартуусу боюнча коркунучу бар имараттардын канча класска бөлөбүз . Сколько классов
помещений по опасности поражения электрическим током
Ответ:
1
Ответ:
2
Правильный ответ:
3
Ответ:
4
-----------------------Вопрос 38----------------------Имараттын ичиндеги ток өткөрүүчү полдорго кайсылар кирет
Правильный ответ:
металл, железобетон, жер
Ответ:
жыгач, диэлектрикалык материалдар
Ответ:
паркет, бетон, ламинат
Ответ:
ламинат, опилка
-----------------------Вопрос 39----------------------Тор коргоочу тосмолор (сетчатые защитные ограждения) кандай чыңалуудагы электр орнотмолордо колдонулат
Правильный ответ:
1000В же андан жогору
Ответ:
1000 В
Ответ:
1000Вдон төмөн
Ответ:
1000 Вго чейин
-----------------------Вопрос 40----------------------Көчмө электроинстументтерди (передвижной электроинструмент) канча класска бөлөбүз
Ответ:
1
Ответ:
2
Ответ:
3
Правильный ответ:
4
-----------------------Вопрос 41----------------------Көчмө электроинстументтер (передвижной электроинструмент) үчүн эң кичине чыңалуу канча
Правильный ответ:
50-120 В
Ответ:
100-220 В
Ответ:
5-10 А
Ответ:
1000В
-----------------------Вопрос 42----------------------Көчмө электроинстументтерди (передвижной электроинструмент) канча аралыкта бир текшерет.
Правильный ответ:
6 айда 1 жолу
Ответ:
1 жылда 3 жолу
Ответ:
Ар 3 айда
Ответ:
Квартал сайын
-----------------------Вопрос 43----------------------Көчмө электроинстументтерди (передвижной электроинструмент) кайсы критерийлер боюнча текшеришет
Правильный ответ:
-сырткы кароо
- куру журуш (холостой ход) режиминде 5 минутадан кем эмес текшерүү
- изоляциянын каршылыгын өлчөө
-Жердештиргич чынжырын текшерүү
Ответ:
-сырткы кароо
- чыңалуусун өлчөө
Ответ:
кубаттуулугун өлчөө
Ответ:
ток күчүн өлчөө
-----------------------Вопрос 44----------------------Адамдарды электр тогунун, электр жаасынын, электромагниттик талаанын, статикалык электр тогунун зыйандуу,
опурталдуу таасирлеринен сактоочу иш-чаралар тутуму- эмне деп аталат.
Правильный ответ:
Электр коопсуздук
Ответ:
Өрт коопсуздук
Ответ:
Сел коопсуздугу
Ответ:
Жер титирөө коопсуздугу
-----------------------Вопрос 45----------------------Көчмө( переносной и передвижной) электроприемниктер менен кайсы жумушчулар иш алып бара алат:
Ответ:
Эмгек коопсуздугу боюнча инструктаж откондор
Ответ:
электр коопсуздугу боюнча 1-группадагы жумушчулар
Правильный ответ:
.прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие 2 группу по электробезопасности не ниже
Ответ:
административно-технический персонал
-----------------------Вопрос 46----------------------Көчмө (переносной и передвижной )электроприемниктер канчада бир текшерилуусу шарт
Правильный ответ:
6 айдан кем эмес жана инвентардык учетко алынган журналга тушуруусу менен
Ответ:
1жылдан кем эмес
Ответ:
6 айдан кем эмес
Ответ:
Ар 3 жылда
-----------------------Вопрос 47----------------------Верхолазный жумуштарга кайсылар кирет:
Правильный ответ:
3 метрден жогору бийиктикте аткарылган жумуш
Ответ:
5 метрден жогору бийиктикте аткарылган жумуш
Ответ:
10 метрден жогору бийиктикте аткарылган жумуш
Ответ:
15 метрден жогору бийиктикте аткарылган жумуш
-----------------------Вопрос 48----------------------Нукура жердештиргич (Естественный заземлитель) деген эмне:
Правильный ответ:
.сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через
промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
Ответ:
сторонняя проводящая часть, используемая для целей заземления
Ответ:
сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей
Ответ:
любой металлический предмет, находящийся в контакте с землей
-----------------------Вопрос 49----------------------Жасалма жердештиргич (Искусственный заземлитель) деген эмне:
Правильный ответ:
.заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
Ответ:
любой металлический предмет, находящийся в контакте с землей
Ответ:
сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через
промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
Ответ:
сторонняя проводящая часть, используемая для целей заземления
-----------------------Вопрос 50----------------------3 метрден жогору бийиктикте аткарылган жумуштун аталышын белгиле
Правильный ответ:
Верхолазные работы
Ответ:
Работы на кабельных линиях
Ответ:
Работы в подземных сооружениях
Ответ:
Погрузочно-разгрузочные работы
-----------------------Вопрос 51----------------------Электр коопсуздук плакаттар жана белгилер кандай турлорго болунушот
Правильный ответ:
.Запрещающие, предупреждающие, напоминающие, указательные.
Ответ:
Предупреждающие, предписывающие, указательные, упреждающие.
Ответ:
Запрещающие, предписывающие, напоминающие, указательные.
Ответ:
Запрещающие, предписывающие, указательные, упреждающие.
-----------------------Вопрос 52----------------------«Запрещающий» плакаттарга кайсылар кирет:
Правильный ответ:
«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Работа под напряжением, повторно не включать», «
Заземлено»
Ответ:
«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, работа на линии», «Работа под
напряжением, повторно не включать»
Ответ:
«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, работа на линии»,
« Стой,
напряжение», « Не влезай, убьет»
Ответ:
Запрещающий плакаттар жок
-----------------------Вопрос 53----------------------«Предупреждающий» плакаттарга кайсылар кирет:
Ответ:
«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Работа под напряжением, повторно не включать», «
Заземлено»
Ответ:
«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, работа на линии», «Работа под
напряжением, повторно не включать»
Правильный ответ:
«Испытание опасно для жизни»,
« Стой, напряжение», « Не влезай, убьет»
Ответ:
плакаттар жок
-----------------------Вопрос 54----------------------Предписывающие плакаттарга кайсылар кирет
Ответ:
«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Работа под напряжением, повторно не включать», «
Заземлено»
Ответ:
«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, работа на линии», «Работа под
напряжением, повторно не включать»
Ответ:
«Испытание опасно для жизни», « Стой, напряжение», « Не влезай, убьет»
Правильный ответ:
«Работать здесь», «Влезать здесь»
-----------------------Вопрос 55----------------------1-класстагы көчмө (передвижной) электроинструменттер менен иштөөдө кандай коргоочу каражаттар колдонулат
Правильный ответ:
перчатки, боты, галоши, коврики
Ответ:
Сактоочу бел кур, отвертка, кычкач
Ответ:
Боты, ампериметр, вольтметр
Ответ:
изоляцияланган кол каптар, коопсуздук плакаттар
-----------------------Вопрос 56----------------------Кандай учурда 1-класстагы көчмө (передвижной) электроинструменттер менен иштөөдө коргоочу каражаттарды
колдонбой иштесе болот
Ответ:
Коргоочу каражаттарсыз иштетүүгө болбойт
Ответ:
Коргоочу каражаттарсыз иштетүүгө уруксат
Ответ:
Жердештирилген учурда
Правильный ответ:
УЗО аркылуу иштеткен учурда
-----------------------Вопрос 57----------------------Электр коопсуздук боюнча канчанчы группадагы электроперсонал 1-класстагы көчмө (передвижной)
электроинструменттер менен иштөөгө уруксат берилет
Ответ:
1-группа
Правильный ответ:
2-группа
Ответ:
3-группа
Ответ:
4-группа
-----------------------Вопрос 58----------------------Кубаттулугу 1 кВт ка чейинки көчмө (передвижной) электроприемниктер ремонттон өткөн учурда кандай жогорку
чыңалуудагы текшерүүгө дуушар болот
Правильный ответ:
900В 1 мүнөт аралыгында
Ответ:
220В 5 мүнөт аралыгында
Ответ:
900В 5 мүнөт аралыгында
Ответ:
900В 5 мүнөт аралыгында
-----------------------Вопрос 59----------------------Кубаттулугу 1 кВттан жогорку көчмө (передвижной) электроприемниктер ремонттон өтткөн учурда кандай жогорку
чыңалуудагы текшерүүгө дуушар болот
Правильный ответ:
1350В 1 мүнөт аралыгында
Ответ:
220В 5 мүнөт аралыгында
Ответ:
380В 1 мүнөт аралыгында
Ответ:
900В 5 мүнөт аралыгында
-----------------------Вопрос 60----------------------Жогорку бийиктиктеги жумуштарды (верхолазные работы) аткарууда жумушчулардын саны канчоо болушу керек
Правильный ответ:
2 ден аз эмес
Ответ:
4төн аз эмес
Ответ:
6 жумушчу
Ответ:
3 жумушчу
-----------------------Вопрос 61----------------------Жогорку бийиктиктеги жумуштар (верхолазные работы) кандай документтин негизинде аткарылат
Правильный ответ:
Наряд-допуск
Ответ:
Распоряжение
Ответ:
Буйрук
Ответ:
Токтом
-----------------------Вопрос 62-----------------------
Өтө коркунучтуу имараттарга кайсылар кирет
Правильный ответ:
ОРУ, өндүрүштүк обьектер
Ответ:
Офистер
Ответ:
Мектептер
Ответ:
Ооруканалар
-----------------------Вопрос 63----------------------Термометр менен эмнени өлчөйбүз
Ответ:
Абанын кыймылдоо ылдамдыгын
Ответ:
Абанын нымдуулугун
Ответ:
Абанын басымын
Правильный ответ:
Абанын табын
-----------------------Вопрос 64----------------------Барометр-анероид куралы менен эмнени өлчөйбүз
Ответ:
Абанын кыймылдоо ылдамдыгын
Ответ:
Абанын нымдуулугун
Правильный ответ:
Абанын басымын
Ответ:
Абанын табын
-----------------------Вопрос 65----------------------Гигрометр куралы менен эмнени өлчөйбүз
Ответ:
Абанын агуу ылдамдыгын
Правильный ответ:
Абанын нымдуулугун
Ответ:
Абанын басымын
Ответ:
Абанын табын
-----------------------Вопрос 66----------------------Анемометр же кататометр куралы менен эмнени өлчөйбүз
Правильный ответ:
Абанын агуу ылдамдыгын
Ответ:
Абанын нымдуулугун
Ответ:
Абанын басымын
Ответ:
Абанын табын
-----------------------Вопрос 67----------------------Электр орнотмолордогу (установки) томонку чыналуу канча
Ответ:
380в томон
Ответ:
1000в жогору
Ответ:
220 В чейин
Правильный ответ:
1000в чейин
-----------------------Вопрос 68----------------------Электр установкадагы жогорку чыңалуу канча
Ответ:
1000в чейин
Ответ:
220 В чейин
Правильный ответ:
1000в жогору
Ответ:
380в томон
-----------------------Вопрос 69----------------------Жер астындагы курулуштардагы (подземные сооружения) жумуштарды аткарууда жарыктандыруучу жана
электроинструменттердин чыңалуусу канча болуш керек
Правильный ответ:
12 В
Ответ:
42В
Ответ:
220В
Ответ:
380 В
-----------------------Вопрос 70----------------------Өзгөрмөлүү токтогу чыңалуулар
Правильный ответ:
220в, 380в.
Ответ:
1в, 3в,
5в, 7в.
Ответ:
40в, 50в, 70в.
Ответ:
12в, 24в, 36в
-----------------------Вопрос 71----------------------Турактуу токтогу чыналуулар
Правильный ответ:
12в, 24в, 36в
Ответ:
40в, 50в, 70в
Ответ:
1в, 3в,
5в, 7в
Ответ:
220в, 380в
-----------------------Вопрос 72----------------------Подстанцияга чыгуучу бригадаларга бекитилген коргоочу шаймандар
Ответ:
амперметр, вольтметр, омметр
Ответ:
проводтор , наконечниктер ,поялниктер
Ответ:
УВН
Правильный ответ:
изоляция штангасы , клещи, ток откорбоочу перчаткалар ,боты жана галоштор ,
резина ковриги ж.б.
-----------------------Вопрос 73----------------------Кабель линияларын ремонттоодо жумушту эмнеден баштоо зарыл
Правильный ответ:
Кабель линияларын өчүрүп, эки жагынан жердештирүү керек
Ответ:
Кабель линияларын өчүрүү керек
Ответ:
Жерди казуу керек
Ответ:
Опорага чыгуу керек
-----------------------Вопрос 74----------------------Кабель линиялары үчүн жылуулук булагы канча аралыкта жайгашыш керек
Правильный ответ:
15 см
Ответ:
15м
Ответ:
30 см
Ответ:
1м
-----------------------Вопрос 75----------------------Жер астындагы курулуштардагы (подземные сооружения) жумуштарды аткарууда жумушчулардын саны канчоо болушу
керек
Правильный ответ:
3 жумушчудан аз эмес
Ответ:
6 жумушчу
Ответ:
4төн аз эмес
Ответ:
2 ден аз эмес
-----------------------Вопрос 76----------------------Жер астындагы курулуштардагы (подземные сооружения) жумуштарды аткарууда жумушчулардын саны канчоо болот
Ответ:
2 ден аз эмес
Ответ:
4төн аз эмес
Ответ:
6 жумушчу
Правильный ответ:
3 жумушчудан аз эмес
-----------------------Вопрос 77----------------------Аркан, троссторду, монтердун куру ( пояса), когти, лаздарды кандай аралыкта текшерүүдөн өткөзүү керек
Правильный ответ:
6 айда 1 жолу.
Ответ:
3 айда 2 жолу
Ответ:
Ар ай сайын
Ответ:
Квартал сайын
-----------------------Вопрос 78----------------------Имараттын чатырына орнотулган чагылган кабыл алгычтардын канча түрү бар
Правильный ответ:
2
Ответ:
3
Ответ:
4
Ответ:
6
-----------------------Вопрос 79----------------------Чагылган кабыл алгычтардын негизги бирдей милдети кайсы, (Основная задача молниеприемника)
Правильный ответ:
Чагылгандын разрядын биринчи кабыл алуу
Ответ:
Үй-тиричилик буюмдарын сактоо
Ответ:
Күндүн күркүрөөсүн азайтуу
Ответ:
Чагылганды токтотуу
-----------------------Вопрос 80----------------------Булут менен булут, же булут менен Жер бетинин ортосундагы, өтө чоң ченемдеги электр дүрмөтү эмне деп аталат
Правильный ответ:
Чагылган
Ответ:
Чыңалуу
Ответ:
Разряд
Ответ:
Электр тогу
-----------------------Вопрос 81----------------------Чагылган тарткычтын коргоо даремети эмнеден көз каранды?
Правильный ответ:
Ал камтый алган аймактан көз каранды.
Ответ:
Анын мамысынын материалынан көз каранды.
Ответ:
Анын түзүүчүлөрүнүн жалпы салмагынан көз каранды
Ответ:
Анын мамысынын жоондугунан көз каранды.
-----------------------Вопрос 82----------------------Чагылган тарткычтардын объекттерге карата кандай түрлөрү бар?
Правильный ответ:
Корголуучу объекттен обочо турган жана объекттин ичине орнотулган
Ответ:
Корголуучу объекттин кашааларына тегерете орнотулган
Ответ:
Корголуучу объекттин дубалына кагылган жана түркүгүнө жабыштырылган
Ответ:
Корголуучу объекттин пайдубалында жана чатырында орнотулган
-----------------------Вопрос 83----------------------50 Гц жыштыкта канча чоңдуктагы өзгөрүлмө токтон жабыр таркан учурда дем кысылып, кол шалдырай түшөт
Правильный ответ:
20-25 мА
Ответ:
20-25 В
Ответ:
50-80 мА
Ответ:
100 Ом
-----------------------Вопрос 84----------------------50 Гц жыштыкта канча чоңдуктагы өзгөрүлмө токтон жабыр таркан учурда дем алуунун параличи болуп, жүрөктүн
иштеши бузулат
Ответ:
100 Ом
Ответ:
30-40 мА
Ответ:
20-25 В
Правильный ответ:
50-80 мА
-----------------------Вопрос 85----------------------Диэлектрикалык кол каптарды текшерүүдөн өткөрүү канчада бир жүргүзүлөт
Правильный ответ:
Ар 6 айда
Ответ:
1 жылда 1 жолу
Ответ:
Квартал сайын
Ответ:
Ар айда
-----------------------Вопрос 86----------------------Өндүрүштө, электр коопсуздук группасы канчоо
Правильный ответ:
5
Ответ:
4
Ответ:
3
Ответ:
2
-----------------------Вопрос 87----------------------Кандай жумушчуларга электр коопсуздук боюнча 2-группадан жогоркусуна өтүүгө уруксат берилбейт
Правильный ответ:
Жашы 18ге жетпеген практиканттарга
Ответ:
Пенсионерлерге
Ответ:
36жаштан жогоркуларга
Ответ:
50 жаштан жогоркуларга
-----------------------Вопрос 88----------------------Булут менен булут, же булут менен Жер бетинин ортосундагы, өтө чоң ченемдеги электр дүрмөтү(заряд) деген эмне
Ответ:
Атмосфералык чаңдар
Ответ:
Электрондор
Ответ:
Электр тогу
Правильный ответ:
Чагылган
-----------------------Вопрос 89----------------------Чагылган деген эмне?
Правильный ответ:
Булут менен булут, же булут менен Жер бетинин ортосундагы, өтө чоң ченемдеги электр дүрмөтү(заряд)
Ответ:
Асмандагы катуу жанган от
Ответ:
Булут менен булут, же булут менен Жер бетинин ортосундагы, өтө бийик деңгээлде чыккан үн
Ответ:
Асмандагы катуу чыккан үн.
-----------------------Вопрос 90----------------------Чагылгандын кандай түрлөрү бар?
Ответ:
Катуу добуштуу жана төгөрөк.
Ответ:
Муздак жана сызыктуу.
Ответ:
Жылуу жана төгөрөк.
Правильный ответ:
Сызыктуу жана төгөрөк (шар түрүндөгү)
-----------------------Вопрос 91----------------------Чагылгандан сактануу каражаттары жана иш чаралары кайсылар?
Ответ:
Чагылган тогун кабыл алып, жерге өткөрөөр алдында чыпкалоочу атайын түзү-лүш. Ал: мамыдан, кабыл алгычтан, ток
өткөргүчтөн жана чыпкадан турат
Ответ:
Чагылганды тарткычтар; чагылган соргучтар; чагылгандын түз тийүүсүнөн, кыйыр таасирлеринен имраттарды жана
электр жабдууларды сактоо иш чаралары.
Правильный ответ:
Чагылганды тарткычтар; чагылгандан сактоочу зым аркандар; чагылган соргучтар (разрядник); чагылгандын түз
тийүүсүнөн, кыйыр таасирлеринен имраттарды жана электр жабдууларды сактоо иш чаралары.
Ответ:
Чагылгандан сактоочу зым аркандар; чагылган соргучтар; чагылгандын түз тийүү-сүнөн, кыйыр таасирлеринен
имраттарды сактоо иш чаралары.
-----------------------Вопрос 92----------------------Чагылган тарткычтар(молниеотвод) деген эмне, кандай негизги бөлүктөрдөн турат?
Ответ:
Чагылган тогун кабыл алып, жерге өткөрбөй, чогултуп койуучу атайын түзүлүш. Ал: кабыл алгычтан, ток өткөргүчтөн,
жердештиргичтен турат
Ответ:
Чагылган тогун кабыл албай, чагылдырып кайра буруп жиберүүчү атайын тү-зүлүш. Ал: мамыдан, ток өткөргүчтөн,
жердештиргичтен турат
Правильный ответ:
Чагылган тогун эң биринчи кабыл алып, жерге өткөрүп жиберүүчү атайын түзү-лүш. Ал: мамыдан(опора), кабыл
алгычтан, ток өткөргүчтөн, жердештиргичтен(заземлитель) турат
Ответ:
Чагылган тогун кабыл алып, жерге өткөрөөр алдында чыпкалоочу атайын түзү-лүш. Ал: мамыдан, кабыл алгычтан, ток
өткөргүчтөн жана чыпкадан турат
-----------------------Вопрос 93----------------------Электр коопсуздугунун аныктамасын белгиле
Правильный ответ:
Адамдарды электр тогунун, электр жаасынын, электромагниттик талаанын, статикалык электр тогунун зыйандуу,
опурталдуу таасирлеринен сактоочу иш-чаралар тутуму- электр коопсуздугу деп аталат.
Ответ:
Адамдарды электр тогунун, электр жаасынын, статикалык электр тогунун зыйандуу таасирлеринен сактоочу ишчаралар
тутуму.
Ответ:
Адамдарды, электр жаасынын, электромагниттик талаанын зыйандуу, опурталдуу таасирлеринен сактоочу иш-чаралар
тутуму.
Ответ:
Жаныбарларды электр тогунун, электромагниттик талаанын зыйандуу, опуртал-дуу таасирлеринен сактоочу иш-чаралар
тутуму.
-----------------------Вопрос 94----------------------Наряд-допуск документи канча мөөнөткө чейин сакталышы керек
Правильный ответ:
30 күн
Ответ:
45 күн
Ответ:
60 күн
Ответ:
15 күн
-----------------------Вопрос 95----------------------Адам электр тогунан «тепловое поражение» алганда кандай жараат алат
Ответ:
Коздун жабыркашы
Ответ:
Нерв системасынын параличи
Правильный ответ:
Дененин куйушу
Ответ:
Жан дуйнонун куйуту
-----------------------Вопрос 96----------------------Өтө жогорку температуранын таасиринин негизинде пайда болгон жаракат.
Ответ:
Жараат
Ответ:
Сынык
Правильный ответ:
Күйүк
Ответ:
Шок
-----------------------Вопрос 97----------------------Электр орнотмолордогу (электроустановки) төмөнкү чыңалуу канчага барабар
Ответ:
380в томон
Ответ:
1000в жогору
Ответ:
220 В чейин
Правильный ответ:
1000в чейин
-----------------------Вопрос 98----------------------Электр установкалардагы жогорку чыңалуу канчага барабар
Ответ:
1000в чейин
Ответ:
220 В чейин
Правильный ответ:
1000в жогору
Ответ:
380в томон
-----------------------Вопрос 99----------------------Өзгөрмөлүү токтогу чыңалуулар канчага барабар
Ответ:
12в, 24в, 36в
Ответ:
40в, 50в, 70в
Ответ:
1в, 3в,
5в, 7в
Правильный ответ:
220в, 380в.
-----------------------Вопрос 100----------------------Турактуу токтогу чыналуулар канчага барабар
Ответ:
40в, 50в, 70в
Правильный ответ:
12в, 24в, 36в
Ответ:
1в, 3в,
5в, 7в
Ответ:
220в, 380в
-----------------------Вопрос 101----------------------Коопсуздук шаймандары: аркан, троссторду, монтердун куру ( пояса), когти, лаздарды канча аралыкта текшерүүдөн
өткөзүү керек
Правильный ответ:
6 айда 1 жолу.
Ответ:
3 айда 2 жолу
Ответ:
Ар ай сайын
Ответ:
Квартал сайын
-----------------------Вопрос 102----------------------Имараттын чатырына орнотулган чагылган кабыл алгычтардын канча түрүн билесиз
Правильный ответ:
2
Ответ:
4
Ответ:
3
Ответ:
6
-----------------------Вопрос 103----------------------Чагылган кабыл алгычтардын негизги аткарган кызматы кайсы, (Основная задача молниеприемника)
Правильный ответ:
Чагылгандын разрядын биринчи кабыл алуу
Ответ:
Үй-тиричилик буюмдарын сактоо
Ответ:
Күндүн күркүрөөсүн азайтуу
Ответ:
Чагылганды токтотуу
-----------------------Вопрос 104----------------------Булут менен булут, же булут менен Жер бетинин ортосундагы, өтө чоң ченемдеги электр дүрмөтүн кандай атайбыз
Ответ:
Разряд
Ответ:
Чыңалуу
Правильный ответ:
Чагылган
Ответ:
Электр тогу
-----------------------Вопрос 105----------------------Чагылган тарткычтын коргоо даремети кайсы факторлордон көз каранды?
Ответ:
Анын түзүүчүлөрүнүн жалпы салмагынан көз каранды.
Правильный ответ:
Ал камтый алган аймактан көз каранды.
Ответ:
Анын мамысынын материалынан көз каранды.
Ответ:
Анын мамысынын жоондугунан көз каранды.
-----------------------Вопрос 106----------------------Канча чоңдуктагы өзгөрүлмө токтон жабыр таркан учурда дем кысылып, кол шалдырай түшөт
Ответ:
50-80 мА
Ответ:
20-25 В
Правильный ответ:
20-25 мА
Ответ:
100 Ом
-----------------------Вопрос 107----------------------Канча чоңдуктагы өзгөрүлмө токтон жабыр таркан учурда дем алуунун параличи болуп, жүрөктүн иштеши бузулат
Правильный ответ:
50-80 мА
Ответ:
20-25 В
Ответ:
30-40 мА
Ответ:
100 Ом
-----------------------Вопрос 108----------------------Диэлектрикалык кол каптарды текшерүүдөн өткөрүү канчада бир жүргүзүлөт
Правильный ответ:
Ар 6 айда.
Ответ:
1 жылда 1 жолу
Ответ:
Квартал сайын
Ответ:
Ар айда
-----------------------Вопрос 109----------------------Абанын басымы кандай жабдыктар менен өлчөйбүз
Ответ:
Психрометр.
Ответ:
Гигрограф.
Правильный ответ:
Барометр-анероид.
Ответ:
Тап өлчөгүч (термометр).
-----------------------Вопрос 110----------------------Абанын басымы кайсы жабдык менен үзгүлтүксүз жазылат?
Ответ:
Тап өлчөгүч (термометр)
Правильный ответ:
Барожазгыч (барограф)
Ответ:
Тап жазгыч (термограф).
Ответ:
Гигрограф.
-----------------------Вопрос 111----------------------Абанын табы кайсы жабдык менен өлчөйбүз
Правильный ответ:
Тап өлчөгүч (термометр)
Ответ:
Барометр-анероид.
Ответ:
Гигрометр.
Ответ:
Анемометр.
-----------------------Вопрос 112----------------------Абанын табы кайсы жабдык менен үзгүлтүксүз жазылат?
Ответ:
Психрометр.
Ответ:
Барограф.
Ответ:
Гигрограф.
Правильный ответ:
Тап жазгыч (термограф)
-----------------------Вопрос 113----------------------Абанын нымдуулугу кайсы жабдык менен өлчөйбүз
Правильный ответ:
Гигрометр, Психрометр.
Ответ:
Кататометр, барометр-анероид
Ответ:
Тап өлчөгүч (термометр)
Ответ:
Анемометр, барограф
-----------------------Вопрос 114----------------------Абанын нымдуулугу кайсы жабдык менен үзгүлтүксүз жазылат?
Ответ:
Спидометр
Ответ:
Барограф.
Ответ:
Анемометр.
Правильный ответ:
Гигрограф.
-----------------------Вопрос 115----------------------Кандай чоңдуктагы ток урганда адам тумчугуудан, нервдик, журөк-кан тамырдык, тутумдардын бузулушунан, эс учун
жоготушунан өлүмгө кабылат
Ответ:
20 мА жана андан төмөнкү.
Ответ:
10 мА жана андан төмөнкү.
Ответ:
16 мА жана андан төмөнкү.
Правильный ответ:
25 мА жана андан жогорку.
-----------------------Вопрос 116----------------------Кандай күчтөгү ток күчү адамдын жүрөгүнүн чел кабыгына (миокард) таасирин тийгизип, жүрөк фибрилляциясына алып
келет
Ответ:
10 мА болгон өзгөрүлмө ток, 50 мА болгон туруктуу ток.
Правильный ответ:
100 мА болгон өзгөрүлмө ток, 500 мА болгон туруктуу ток.
Ответ:
90 мА болгон өзгөрүлмө ток, 450 мА болгон туруктуу ток.
Ответ:
70 мА болгон өзгөрүлмө ток, 300 мА болгон туруктуу ток.
-----------------------Вопрос 117----------------------Кайсы органдар аркылуу өткөн электр тогу адам үчүн эң коркунучтуу?
Ответ:
Эң коркунучтуу болуп; бут, мурун, ооз аркылуу өткөн ток эсептелет.
Правильный ответ:
Эң коркунучтуу болуп; жүрөк, өпкө, мээ аркылуу өткөн ток эсептелет.
Ответ:
Эң коркунучтуу болуп; кол, бут, бет аркылуу өткөн ток эсептелет.
Ответ:
Эң коркунучтуу болуп; жүрөк, кулак, мурун аркылуу өткөн ток эсептелет.
-----------------------Вопрос 118----------------------Курчаган чөйрөдөгү эмнелер ток уруу таасирин алып келет
Ответ:
Абанын тунуктугу жана абада ток өткөрбөөчү чаңдардын бардыгы.
Ответ:
Абанын салыштырма салмагы, табы жана ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы.
Ответ:
Абанын салыштырма көлөмү, тунуктугу жана ток өткөрүүчү чаңдардын анчалык жоктугу.
Правильный ответ:
Абанын салыштырма нымдуулугу, табы жана абада ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы.
-----------------------Вопрос 119----------------------Кандай учурда абанын нымдуулугу электр тогу уруу коркунучун пайда кылат?
Ответ:
Имараттын же каананын ичинде кыска убакытка 25% дан төмөн болуп турганда.
Ответ:
Имараттын же каананын сыртында узак убакыт 45% дан төмөн болуп турганда.
Ответ:
Имараттын же каананын ичинде орто убакытка 35% дан төмөн болуп турганда.
Правильный ответ:
Имараттын же каананын ичинде узак убакытка 75% дан жогору болуп турганда.
-----------------------Вопрос 120----------------------Курчаган чөйрөдөгүкайсы факторлор ток уруу таасирин алып келет
Ответ:
Абанын салыштырма салмагы, табы жана ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы.
Правильный ответ:
Абанын салыштырма нымдуулугу, табы жана абада ток өткөрүүчү чаңдардын бардыгы
Ответ:
Абанын салыштырма көлөмү, тунуктугу жана ток өткөрүүчү чаңдардын анчалык жоктугу.
Ответ:
Абанын тунуктугу жана абада ток өткөрбөөчү чаңдардын бардыгы.
-----------------------Вопрос 121----------------------Кандай чоңдуктагы электр тогу адам өлтүрот
Правильный ответ:
0,1 А.
Ответ:
0,005 А
Ответ:
0,025 А
Ответ:
0,0001А
-----------------------Вопрос 122----------------------Электроперсоналдын кандай шартта электр тогунан жабыркоого мүмкүнчүлугү жогору болот
Правильный ответ:
Электрмонтердун кийими жана электр орнотмолорунун нымдуу же суу болушу
Ответ:
Иш учурунда резина коврик жана ботыйларын кийсе
Ответ:
Жердештирилген(заземленный) жабдыктар менен иштеген учурунда
Ответ:
Кургак жерде иштесе
-----------------------Вопрос 123----------------------Электр шаймандары иштен чыккан учурда электроперсоналдын аракети...
Ответ:
Оз кучун менен ремонттоо
Правильный ответ:
Бузулган тууралуу жетекчиликке жеткируу керек
Ответ:
Эч кандай реакция кылбоо керек
Ответ:
Досторуну чакырыш керек
-----------------------Вопрос 124----------------------Адам электр тогунан «световое поражение» алганда кандай жараат алат.
.
Правильный ответ:
Коздун жабыркашы
Ответ:
Нерв системасынын параличи
Ответ:
Дененин куйушу
Ответ:
Жан дуйнонун куйуту
-----------------------Вопрос 125----------------------Электр тогу башка өндүрүштөгү коркунучтардан айырмасын ата
Ответ:
Тез тартканы менен
Ответ:
Олумго алып келиши менен
Правильный ответ:
Атайын приборсуз биле албаган менен
Ответ:
Электр тогунан жабыркаган адамды реанимация кыла алганы менен
-----------------------Вопрос 126----------------------Электроперсонал кандай учурда электр тогунан жабыркайт
Ответ:
Иш ордунда технологиялык шаймандардын жанында турса
Ответ:
Иш ордунда технологиялык шаймандарына колун тийгизсе
Ответ:
Авариялык технологиялык шаймандарына колун тийгизсе
Правильный ответ:
.Эгерде адамдын денесинен ток замыкние болсо (например, при однофазном прикосновении одной рукой, стоя на
земле или касаясь каких-либо заземленных конструкций).
-----------------------Вопрос 127----------------------Электр жабыктарын орнотуу эрежесине (ПУЭ) ылайык жогорку бийиктиктеги жумуштарды (верхолазные работы)
аткарууда жумушчулардын саны канчоо болот
Ответ:
6 жумушчу
Ответ:
4төн аз эмес
Правильный ответ:
2 ден аз эмес
Ответ:
3 жумушчу
-----------------------Вопрос 128----------------------Электр жабыктарын орнотуу эрежесине (ПУЭ) ылайык жогорку бийиктиктеги жумуштар (верхолазные работы) кандай
документтин негизинде аткарылат
Правильный ответ:
Наряд-допуск.
Ответ:
Распоряжение
Ответ:
Буйрук
Ответ:
Токтом
-----------------------Вопрос 129----------------------Токко түшкөн адамга биринчи жардам көрсөтүүдө электр тогунан бошоткондон кийин дем алуусун текшеруу учун
кандай кыймыл аракеттерин кылыш керек
Правильный ответ:
Туз жерге жаткызып, устунку кийимдерин бошотуп, башын чалкалатып, мойнунун астына жумшак нерсе коюп, мурдунун
астына кузгу же женил зат коюу керек
Ответ:
Электр тогуна тушкон адамды жерге комуу керек
Ответ:
Тез жардам чакырып, ал келгенге чейин кутуп отуруш керек
Ответ:
Токко тушкон адамды кийим кечеси менен чалкалатып жаткызып коюу керек
-----------------------Вопрос 130----------------------Адамдын бутунда кан агуу(кровотечение) болсо резина оромун (жгут) канча саатка байлоого уруксат
Правильный ответ:
2 саат
Ответ:
1 саат
Ответ:
3 саат
Ответ:
12 саат
-----------------------Вопрос 131----------------------Сыныктын кандай турлору бар
Правильный ответ:
Ачык жана жабык
Ответ:
Жумшак жараат
Ответ:
Катуу жараат
Ответ:
Дененин жарака кеткен жараат
-----------------------Вопрос 132----------------------Электр тогуна тушкон адамга журокко сырттан массаж кылууда бир киши жардам корсотуудогу кыймыл аракет
Правильный ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип, оозуна 2 жолу уйлоп, 15 жолу кокурокко басуу керек
Ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип, оозуна 1 жолу уйлоп, 5 жолу кокурокко басуу керек
Ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип массаж жасоо керек
Ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип, оозуна 3 жолу уйлоп, 25 жолу кокурокко басуу керек
-----------------------Вопрос 133----------------------Электр тогуна тушкон адамга журокко сырттан массаж кылууда эки киши жардам корсотуудогу кыймыл аракет
Правильный ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип, оозуна 2 жолу уйлоп, 5 жолу кокурокко басуу керек
Ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип, оозуна 1 жолу уйлоп, 5 жолу кокурокко басуу керек
Ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип массаж жасоо керек
Ответ:
Оозун тазалап, мурдун бекитип, оозуна 3 жолу уйлоп, 25 жолу кокурокко басуу керек
-----------------------Вопрос 134----------------------Кишиге ыссык откон учурда кандай жардам корсотуу керек
Правильный ответ:
Салкын жерге жаткызып, кокурок кийимдеринен бошотун, кебезди муздак суулап кокурокко жана башына коюу керек
Ответ:
Колоко жерге жаткызып коюу керек
Ответ:
Суунун жээгине жаткызып коюу керек
Ответ:
Ыссык чайдан ичируу керек
-----------------------Вопрос 135----------------------Адамдын денеси 1-даражада куйук алган учурунда кандай белгилер пайда болот.
Правильный ответ:
Куйук алган жер кызарат
Ответ:
Куйук алган жер кызарып парсанактар пайда болот
Ответ:
Куйгон теринин астындагы тарамыштар, булчундар жабыр тартат
Ответ:
Эч кандай белгилер болбойт
-----------------------Вопрос 136----------------------Адамдын денеси 2-даражада куйук алган учурунда кандай белгилер пайда болот.
Ответ:
Куйук алган жер кызарат
Правильный ответ:
Куйук алган жер кызарып парсанактар пайда болот
Ответ:
Куйгон теринин астындагы тарамыштар, булчундар жабыр тартат
Ответ:
Эч кандай белгилер болбойт.
-----------------------Вопрос 137----------------------Адамдын денеси 3-даражада куйук алган учурунда кандай белгилер пайда болот.
Ответ:
Куйук алган жер кызарат
Ответ:
Куйук алган жер кызарып парсанактар пайда болот
Правильный ответ:
Куйгон теринин астындагы тарамыштар, булчундар жабыр тартат
Ответ:
Эч кандай белгилер болбойт.
-----------------------Вопрос 138----------------------Адам куйук алгандагы биринчи жардам
Правильный ответ:
Куйгон жерди 10-15 минута муздак сууга тосуп туруу жана таза кебез менен устун жаап, медицина кызматын кутуу
керек
Ответ:
Куйгон жерге муздак ылай коюу керек
Ответ:
Куйгон жерге муз тартуу керек
Ответ:
Куйгон жерге тиш пастасын коюу керек
-----------------------Вопрос 139----------------------Адам куйук алган учурундагы корсотулгон биринчи жардам
Правильный ответ:
Куйгон жерди 10-15 минута муздак сууга тосуп туруу жана таза кебез менен устун жаап, медицина кызматын кутуу
керек
Ответ:
Куйгон жерге муздак ылай коюу керек
Ответ:
Куйгон жерге муз тартуу керек
Ответ:
Куйгон жерге тиш пастасын коюу керек
-----------------------Вопрос 140----------------------Адамдын бутунда кан агуу(кровотечение) болсо жгутту канча саатка байлоого уруксат
Ответ:
12 саат
Правильный ответ:
2 саат
Ответ:
1 саат
Ответ:
3 саат
-----------------------Вопрос 141----------------------Кайсы кылымда биринчи жолу электр тогу адамга таасир эткени белгиленген
Правильный ответ:
XVIII-к
Ответ:
XVI
Ответ:
XX
Ответ:
XXI
-----------------------Вопрос 142----------------------Имарат ичиндеги микроклимат деген эмне?
Правильный ответ:
Имраттын ичиндеги абанын абалынын шарттары жана анын иштеп жаткан кишиге жагымдуулугу.
Ответ:
Имараттын ичиндеги абанын жагымдуу табы жана анын өзгөрүш чеги.
Ответ:
Имараттын ичиндеги абанын нымдуулугунун жагымдуу чеги жа өзгөрүш көрсөт-күчтөрү.
Ответ:
Имараттын сыртындагы аба табынын ичиндеги аба табына тийгизген таасири.
-----------------------Вопрос 143----------------------Абанын басымы кандай курал-жабдыктар менен өлчөнөт?
Правильный ответ:
Барометр-анероид.
Ответ:
гигрограф
Ответ:
психрометр
Ответ:
термометр
-----------------------Вопрос 144----------------------Абанын басымы кайсы курал-жабдык менен үзгүлтүксүз жазылат?
Правильный ответ:
Барожазгыч
Ответ:
Гигрограф
Ответ:
термометр
Ответ:
Термограф
-----------------------Вопрос 145----------------------Электр жаракатынын оордугу кайсы 3 көрсөткүчтүн таасиринен көз каранды?
Ответ:
Токтун күчүнөн, чыңалуусунан жана ал токтун адамга таасир эткен сапатынан.
Правильный ответ:
Токтун күчүнүн жана чыңалуусунун чоңдугунан жана ал токтун адамга таасир эткен убактысынан
Ответ:
Токтун күчүнөн, жыштыгынан жана агуу багытынан.
Ответ:
Токтун чыңалуусунан, агуу багытынан жана адамдын мастыгынан.
-----------------------Вопрос 146----------------------Кандай шартта электр тогунан жабыркоого мумкунчулук жогору
Правильный ответ:
.Электрмонтердун кийими жана электр орнотмолорунун нымдуу же суу болушу
Ответ:
Иш учурунда резина коврик жана ботыйларын кийсе
Ответ:
Жердештирилген(заземленный) жабдыктар менен иштеген учурунда
Ответ:
Кургак жерде иштесе
-----------------------Вопрос 147----------------------Тобокелдик өндүрүштү баалоо ыкмаларынын бири катары эмнени билдирет
Ответ:
Тобокелдик - бул чечим кабыл алуу.
Ответ:
Тобокелдик - бул болушу мүмкүн же болбой турган нерсе.
Правильный ответ:
Тобокелдик - коркунучтардын пайда болуу жыштыгы.
Ответ:
Тобокелдик кокустук болуп саналат.
-----------------------Вопрос 148----------------------Чагылган тарткычтын коргоосу эмнеден көз каранды болот
Ответ:
Анын мамысынын жоондугунан көз каранды.
Ответ:
Анын түзүүчүлөрүнүн жалпы салмагынан көз каранды.
Ответ:
Анын мамысынын материалынан көз каранды.
Правильный ответ:
Ал камтый алган аймактан көз каранды.
-----------------------Вопрос 149----------------------Өдүрүштө кандай электр шамдары колдонулат
Правильный ответ:
Кызыма шам, кварцтык-галогендик шам, люминесценттик шам.
Ответ:
Чычала шам, кызыма шам, кварцтык-галогендик шам.
Ответ:
Люминесценттик шам, чычала шам, кызыма шам, пиликтүү шам.
Ответ:
Кварцтык-галогендик шам, пиликтүү шам, люминесценттик шам.
-----------------------Вопрос 150----------------------1-класстагы көчмө (передвижной) электроинструменттер менен иштөөдө кандай коргоочу каражаттар колдонулат
Ответ:
изоляцияланган кол каптар, коопсуздук плакаттар
Ответ:
Сактоочу бел кур, отвертка, кычкач
Ответ:
Боты, ампериметр, вольтметр
Правильный ответ:
перчатки, боты, галоши, коврики
Download