Uploaded by AliNa DoLia

Характеристика основних етапів розвитку статистики

advertisement
Х Н Е У І М .С Е М Е Н А К УЗ Н Е Ц Я
Характеристика основних етапів
розвитку статистики. Основні
приводи переходу від обліку до
статистики як науки
Підготували: Соболь Діана, Доля Аліна
студентки групи 6.03.073.030.20.2
М Е Т О Ю Д А Н О ГО ДО С Л І Д Ж Е Н Н Я Є
РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ОСНОВНИХ
Е ТА П І В Р О З В И Т К У С ТАТ И С Т И К И Я К
Н А У К И ТА В И З Н АЧ Е Н Н Я Н А О С Н О В І
Ч О ГО В І Д Б У В С Я П Р Е Х І Д В І Д О Б Л І К У
ДО С ТАТ И С Т И К И Я К Н А У К И
Статистика – це суспільна наука, яка
вивчає кількісний бік масових
суспільних явищ і процесів із
врахуванням їх якісного змісту, місця і
часу перебігу
ГА Л УЗ І
СТАТ И СТ И К И
• математична статистика;
статистика випадкової вибірки, перевірка статистичних гіпотез
• соціальна статистика;
народжуваність, смертність, міграційні притоки та витоки, кількість
шлюбів
• економічна статистика;
валовий суспільний продукт, грошовий прибуток за результатами
підприємницької діяльності тощо
• галузеві статистики.
соціологічна, медична, психологічна, географічна,
сільськогосподарська тощо статистики
ВСТ У П
С Т АТ И С Т И Ч Н А
Н АУ К А
В И КО Р И С ТО В УЄ ,
С И С Т Е М АТ И З У Є ТА У З А ГА Л Ь Н Ю Є І Н Ф О Р М А Ц І Ю
ПРО
ПЕВНІ
ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ,
А
РІЗНІ
У С ТА Н О В И
ЧИ
СУБ’ЄК ТИ
В И КО Р И С ТО В У ЮТ Ь
С Т АТ И С Т И Ч Н І
ПОКАЗНИКИ
ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ
Р І З Н О М А Н І Т Н И Х У П РА В Л І Н С Ь К И Х Р І Ш Е Н Ь . П Р О Т Е
В С Е Ц Е П О Ч А Л О Д І Я Т И Н Е ОД РА З У.
І С Т О Р І Я Р О З В И Т К У С ТАТ И С Т И К И С Я ГА Є С И В О Ї
Д А В Н И Н И І С К Л А Д АЄ Т Ь С Я З Н И З К И Е ТА П І В .
ПЕРЕХІД ВІД
ОБЛІКУ ДО
СТАТ И СТ И К И
Я К Н АУ К И
Виникнення статистики пов’язане саме зі
створенням держави і зростаючими потребами
народу та процесами його становлення і розвитку.
Для ефективного управління державою потрібно
було знати чималу кількість різноманітних показників,
таких як чисельність і склад населення, стан торгівлі,
склад земель тощо.
Історична довідка свідчить про те, що
у Давньому Римі кожних 5 років здійснювався перепис населення,
у Давньому Китаї перепис населення, земель, ремесел, торгівлі (2300 р. до н. е.),
в Давньому Єгипті було введено поточний облік населення (2200 р. до н. е.).
Перехід від обліку до
статистики як науки
Зміна характеру обліку припадає на епоху
Відродження. Крім державного, з’явився
облік банкірів, торговців, ремісників.
Відомий діяч цієї епохи Лука Пачолі заклав
основи бухгалтерського обліку
Накопичення масових даних, їх
обробка та узагальнення
спричинили виникнення багатьох
фундаментальних наук
(математики, філософії), а вже вони
і зумовили виникнення статистики як
науки (сер. ХVІІ ст.).
Е ТАП И РО З В И Т К У СТАТ И СТ И К И Я К
Н АУ К И
П Е Р Ш И Й Е ТА П "ДЕРЖАВОЗНАВСТВО"
Д Р У Г И Й Е ТА П " П ОЛ І Т И Ч Н А
АРИФМЕТИКА"
Т Р Е Т І Й Е ТА П " С ТАТ И С Т И К О М АТ Е М АТ И Ч Н И Й "
Друга половина ХVІІ ст.
Школа проіснувала понад 150 років
Утворалась на 100 років
раніше за описову школу
Друга половина ХІХ ст. початок ХХ ст.
О С Н О В Н І Е ТА П И
РО З В И Т К У СТАТ И СТ И К И
Я К Н АУ К И :
1 . Д Е РЖ А ВО З Н А ВСТ ВО
Цей етап ще називають описовим і
виник він в Німеччині в другій
половині ХVІІ ст. Його засновником
вважають Германа Конрінга, який
розробив систему опису
державного устрою.
1 . Д Е РЖ А ВО З Н А ВСТ ВО
( П Р ОД О ВЖ Е Н Н Я )
Державознавство – це описова статистика, а представники цього
напрямку основним завданням статистики бачили в систематичному
описі політичного стану і державного устрою країни: території країни,
державного устрою, населення, релігії, зовнішньої політики.
Особливістю державознавства був відсутній аналіз закономірностей і
взаємозв’язків, притаманний суспільним явищам.
Як вважали представники цього напряму, у статистичній роботі не було
жодного сенсу, оскільки зміст, завдання та предмет вивчення
статистики були далекими від сучасного погляду на статистику як науку.
Багато зробив для розвитку описової школи та
ідей Конрінга його послідовник професор
філософії і права Готфрід Ахенвалль, який
вперше в 1746 році спочатку в Марбурзькому, а
потім у Геттінгенському університеті став читати
нову навчальну дисципліну, яку він назвав
"статистика". Основним змістом цього курсу було
опис політичного стану і визначних пам'яток
держави.
О С Н О В Н І Е Т А П И Р О З В И Т К У С Т А Т И С Т И К И Я К Н АУ К И :
2 . П ОЛ І Т И Ч Н А А Р И Ф М Е Т И К А
Політична арифметика (математичний напрям
статистики) замість словесних порівнянь
спирався на мову чисел, міри та ваги.
Основним завданням вважалося виявлення
закономірностей економічних явищ, що
базувалися на числових даних.
Засновником цього напряму вважається
Вільям Петті.
Основними представниками були
Джон Граунт та Е. Галлей.
2 . П О Л І Т И Ч Н А А Р И Ф М Е Т И К А ( П Р ОДО В Ж Е Н Н Я )
Політичні арифметики шляхом узагальнення і аналізу масових статистичних
даних намагались цифрами охарактеризувати стан і розвиток суспільства,
вивести закономірність розвитку суспільних явищ і процесів. Свої висновки
вони основували на числових даних. Цілі і завдання, які ставили перед собою
вчені, близькі до сучасного розуміння сутності статистики. Математичний
напрям в цілому правильно визначав сутність статистики, її завдання і значення
як методу соціального пізнання.
Історія показала, що саме англійська школа політичних арифметиків явилась
витоком виникнення сучасної статистики як науки. В.Петті по праву вважається
творцем економічної статистики. За його наукові праці "Політична арифметика",
"Різне про гроші" та інші, а також за вагомий вклад в розробку статистичної
методології К.Маркс назвав В.Петті "в деякому роді винахідником статистики".
Основні етапи розвитку статистики як
науки:
3 . С ТАТ И С Т И К О - М АТ Е М АТ И Ч Н И Й
У XIX ст. суттєво зростає обсяг офіційної інформації, відповідно,
кількісні характеристики поступово витісняють текстові описи.
Подальший розвиток статистики потребує вдосконалення методів
збирання, оброблення, узагальнення масових показників.
Особливий внесок у розвиток цього напряму вніс відомий
бельгійський вчений Адольф Кетле.
Праця Кетле «Соціальна фізика» становить основу філософських
підвалин статистики.
Кетле вважав, що предметом цієї науки є ―людина в суспільстві, а
методологічними засадами — принципи масовості
А.Кетле вніс значний внесок у розробку теорії
середніх величин, стійкості статистичних
показників, закономірностей в статистичних рядах
розподілу.
Йому належить заслуга системного використання
математичних методів в обробці статистичних
даних, розробці правил переписів населення і
регулярності їх проведення в розвинених країнах.
За ініціативою А.Кетле проводились статистичні
конгреси, на яких розглядались актуальні
проблеми статистичної науки.
А.Кетле по праву можна назвати справжнім
засновником теорії статистики.
3 . С ТАТ И С Т И К О - М АТ Е М АТ И Ч Н И Й ( П Р ОДО В Ж Е Н Н Я )
Математичний напрямок в статистиці розвивався в працях Френсіс Гальтона (18221911), Карла Пірсона (1857-1936), Вільяма Госсета (1876-1936), більш відомого під
псевдонімом Стьюдент, Роберта Фішера (1890-1962), Весла Мітчелла (1874-1948) та
інших.
• Гальтон застосував статистичні методи в біології в ученні про спадкоємність,
• Пірсон вніс значний внесок у розробку теорії кількісної оцінки зв'язку між
явищами, аналіз рядів розподілу,
• Госсет розробив теорію малої вибірки,
• Фішер розвинув методи кількісного аналізу.
• Гальтон і Пірсон внесли значний вклад у розвиток теорії кореляції.
Представники цього напрямку вважали основою статистики теорію ймовірностей, яка є
однією з галузей прикладної математики.
СУ Ч АС Н И Й СТА Н РО З В И Т К У
СТАТ И СТ И К И В У К РА Ї Н І
Сучасний стан соціально-економічного середовища України
потребує докорінних змін у підходах до розповсюдження
статистичної інформації.
Реформування державної статистики у відповідності з
міжнародними стандартами є надзвичайно важливим і
актуальним завданням для України. Реалізація цього плану дасть
змогу задовольнити всі потреби користувачів інформації,
сприятиме вдосконаленню існуючих методів та підходів до
збирання, розроблення, аналізу та поширення статистичної
інформації високої якості
В И С Н О ВО К
О Т Ж Е , В И Н И К Н Е Н Н Я С ТАТ И С Т И К И П О В ’ Я З У Ю Т Ь З
ПРОЦЕСОМ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ. ЩЕ З НАЙДАВНІШИХ
Ч А С І В І С Н У В А Л И Н А Й П Р И М І Т И В Н І Ш І Ш Л Я Х И І М Е Т ОД И
П Е Р Е Д А Ч І О Б Л І К О В О Ї ( С ТАТ И С Т И Ч Н О Ї ) І Н Ф О Р М А Ц І Ї .
В Е П О Х У В І Д Р ОД Ж Е Н Н Я В И Н И К Л И І А К Т И В Н О
Р О З В И В А Л И С Я Ф У Н Д А М Е Н ТА Л Ь Н І Н А У К И , Щ О І
С П Р И Ч И Н И Л О В И Н И К Н Е Н Н Я С ТАТ И С Т И К И . В И Д І Л Я Ю Т Ь
Т Р И О С Н О В Н І Е ТА П И Р О З В И Т К У С ТАТ И С Т И Ч Н О Ї Н А У К И :
О П И СО В ИЙ ( Д Е Р ЖА В О ЗН А В СТВ О) , П ОЛ І ТИ Ч Н А
А Р И Ф М Е Т И К А ( М АТ Е М АТ И Ч Н И Й ) ТА
С ТАТ И С Т И К О - М АТ Е М АТ И Ч Н И Й .
Download