Uploaded by Asror Sunnatillayev

Jismoniy tarbiya 7-11

advertisement
___________________viloyati _______________tumani
Xalq ta`limi bo`limi tasarrufidagi
___-umumiy o`rta ta`lim maktabi
Jismoniy tarbiya fani o`qituvchisi
___________________________________________ning
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-sinflar uchun Jismoniy tarbiya fanidan
YILLIK TAQVIM REJASI
2022-2023-O`quv yili
USHBU QO`LLANMANI SOTIB OLGAN BO`LSANGIZ SIZGA BU OMONAT TARIQASIDA BERILDI.USHBU
QO`LLANMANI HECH KIMGA HATTO YAQIN HAMKASBLARINGIZGA HAM BERMANG FAQAT O`ZINGIZ
FOYDALANING SIZDAN BUNI MUALLIF SIFATIDA ILTIMOS QILAMIZ.
HECH QANDAY TIJORIY MAQSADLARDA FOYDALANMANG.
AGAR USHBU QO`LLANMA BOSHQA BIROVLAR ORQALI SIZGA KELIB QOLGAN BO`LSA SIZ HAM
TARQATMANG HAMDA MUALLIFNI ROZI QILISH ESINGIZDAN CHIQMASIN ZERO BARCHAMIZNI
QILOYATGAN ISHLARIMIZNI ALLOH KO`RIB TURIPTI.
MUALLIF: @SAYYODFAZLIDDINOV
+998998155425
“Tasdiqlayman”
Maktab direktori
______ __________________
“__”___2022yil
O`ZBEKISTON RESPUBLKASI ____________________ VILOYATI
___________________ TUMANI XALQ TA`LIMI BO`LIMIGA QARASHLI ____SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABINING JISMONIY TARBIYA FANI
O`QITUVCHISI
______________________________________________NING
2022- 2023-O`QUV YILI UCHUN TUZILGAN
YILLIK TAQVIM REJASI
“Kelishildi”
__________________
metod birlashma rahbari:
______
_______________________
“__”______2022yil
“Ko’rildi”
O’I.B.D.O’
______
__________________________
“__”______2022yil
JISMONIY TARBIYA FANIDAN O‘QUV DASTURI
TUSHUNTIRISH XATI
Jismoniy tarbiya- umumiy tarbiyaning bir turi hisoblanib, insonning jismoniy kamolotga erishishiga yo‘naltirilgan pedogogik jarayondir.
Jismoniy tarbiya o‘quvchilarni yanada sog‘lom qilib tarbiyalashda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.
Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya fanini o‘qitishning maqsadi – o‘quvchilarni jismonan baquvvat, epchil, sog‘lom
qilib tarbiyalash, salomatligini saqlash, ularni jismonan yetuk bo‘lib yetishishlari, inson salomatligi to‘g‘risidagi bilimlarini hayotda qo‘llay
olish va mashg‘ulotlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat
Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya fanini o‘qitishning vazifalari – Jismoniy tarbiya darslarida asosan uchta vazifalar
hal qilinadi. Jumladan, ta’limiy, tarbiyaviy, sog‘lomlashtiruvchi.
Ta’limiy - jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha asosiy tushunchalarni, ularning mohiyatini hamda dasturda mavjud bo‘lgan jismoniy tarbiya
jarayonida mashqlarni o‘quvchilarga o‘rgatish tushuniladi. Ta’limiy vazifani amalga oshirishda o‘quvchilarda jismoniy tarbiya va sport
to‘g‘risidagi nazariy bilimlar, ya’ni sport turlari, sport anjomlari va ulardan foydalanish hamda xavfsizlik qoidalariga rioya etgan holda yoshfiziologik xususiyatlariga mos bo‘lgan jismoniy yuklamalarni mustaqil ravishda belgilay olish kabi ma’lumotlarni beradi.
Tarbiyaviy - jismoniy tarbiya va sport faoliyatining kerakligicha ta’minlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va aqliy, estetik tarbiyalar bilan
shakllantirib boriladi.
Sog‘lomlashtiruvchi – o‘quvchilarning organizmlari, sog‘lig‘ini mustahkamlash har tomonlama jismonan tarbiyalashga qaratiladi:
sog‘lomlashtiruvchi mashqlarni kundalik hayotida qo‘llay olish;
jismoniy mashqlarni ketma-ketlikda to‘g‘ri bajarish orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish;
sport asbob-anjomlaridan foydalanishning xavfsiz usullarini o‘rgatish;
sog‘lom turmush tarziga amal qilish va uni keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etish;
jismoniy tarbiya va sport faoliyatini kerakligicha ta’minlash;
jismoniy sifatlarni rivojlantirish.
O‘quvchilarning yosh xususiyatlariga qarab quyidagi vazifalar amalga oshirib boriladi:
a) organizmni chiniqtirish;
b) jismoniy qobilyatlarni rivojlantirish.
Jismoniy tarbiya fani tarkibiga “Salomatlik asoslari”, “Sog‘lom avlod asoslari” hamda “Hayot xavfsizligi asoslari” o‘quv kurslarini singdirib
o‘qitilishi lozim.Jismoniy tarbiya va sog‘lomlashtirishni boshlang‘ich sinflarda o‘qitish salomatlikni mustahkamlash, jismoniy sifatlar (kuch,
tezlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik va koordinatsiya)ni rivojlantirish, o‘yinli vaziyatlarda oqilona va murakkab hayotiy-amaliy,
shuningdek, sportning harakatli turlarini o‘zlashtirishga yo‘naltiriladi.
Boshlang‘ich: I-IV sinflarda o‘qituvchi tomonidan darsni tashkil etish va o‘tkazish usuli o‘quvchilarning ko‘p jihatdan yosh xususiyatlariga
bog‘liq. Mashg‘ulotda motorika harakatlarining ustunligi yaxlit metodga berilib, harakat faoliyatini rivojlantirish va o‘zlashtirishga
qaratilishi, o‘quvchilar bilan mashg‘ulotlar o‘tkazishda mashqlarni to‘g‘ri nomlash, ularni aniq ko‘rsatish va o‘z vaqtida xatolarni to‘g‘irlab
borish lozim. Harakatga bo‘lgan ehtiyoj bolaning asosiy fiziologik xususiyatlaridan biri bo‘lib, uning normal shakllanishi, o‘quvchilarning
jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liqdir.I-IV sinf o‘quvchilarini jismoniy tarbiyalashda muhim
vazifalar:sog‘lomlashtirish, qaddi-qomatni yaxshilash, oyoqlarda yassilik, X va O simon kasalliklarini rivojlanishini oldini olish;
barkamol jismoniy rivojlanishga ko‘maklashish;
salbiy ekologik sharoitlarga chidamliligini oshirish; fazoviy, tomporal va kuch parametrlarini farqlash, harakat tezligi, muvozanat saqlash,
ritm, signallarga javob berish tezligi va aniqligi, harakatlarni muvofiqlashtirish; shaxsiy gigiena, kun tartibiga rioya qilish, to‘g‘ri
ovqatlanish, ertalabki badantarbiya, kundalik turmush va jismoniy mashqlarning salomatlikka ta’siri haqida asosiy bilimlarni shakllantirish,
mayda motorikani rivojlantirish; asbob-uskunalar va jihozlardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga o‘rgatish;
yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, egilish, emaklash va boshqa jismoniy elementlari orqali mashqlar bajarish ko‘nikmasini shakllantirish;
mashg‘ulotlar davomida mustaqil jismoniy mashqlar, ochiq havoda harakatli o‘yinlarni o‘ynatish, harakatli o‘yin turlari bilan tanishtirish;
o‘quvchilarni bo‘sh vaqtlarida sportga bo‘lgan qiziqishlari intilishlarini shakllantirish va ayrim turlariga moyillikni aniqlash;
mashg‘ulot davomida intizom, do‘stlarga do‘stona munosabat, halollik, ta’sirchanlik, jasurlikni tarbiyalash;
ruhiy jarayonlarning rivojlanishini rag‘batlantirish (xotira, fikrlash va boshqalar).
Yuqori: V-XI sinflarda darsni tashkil etishda asosiy sport turlari, musobaqalar, asbob-uskuna va jihozlar, xavfsizlik qoidalari va
shikastlanishlarga birinchi yordam ko‘rsatish bilan bir qatorda koordinatsion qobiliyatlarni, kuchni, chidamlilikni va moslashuvchanlikni
rivojlantirishdir. Mustaqil jismoniy mashqlar odatini rivojlantirish muammolari hal etilishi lozim. Aksariyat darslar irodaviy sifatlarni
(mustaqillik, intizom, mas’uliyat hissi) rivojlantirilishiga qaratilgan bo‘lishi maqsadga muvofiq. Har bir darsda ta’lim-tarbiya va
sog‘lomlashtirish vazifalari hal etiladi. Bu sinflarda jsimoniy madaniyat taraqqiyotini baholash umumiy asosda amalga oshiriladi va sifat
hamda miqdoriy ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oladi: bilim darajasi, motorikani egallash darajasi, jismoniy madaniyat va sport ishlarini olib
borish qobilyati, ta’lim standartlarini amalga oshirish, baholash o‘smirni jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishga va o‘z natijalarini
yaxshilashga undashi kerak.V-XI sinflarda o‘quvchilarning har tomonlama jismoniy tayyorgarligini oshiradigan qaratilgan gimnastika,
yengil atletika, sport (basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi), futbol, kurash va boshqa sport turlari bo‘yicha jismoniy tarbiya profilaktikasi joriy
etiladi. Shu bilan birga, jismoniy tarbiya muammolarini to‘la hal etish va barcha ta’lim talablarini bajarishni ta’minlovchi umumiy va maxsus
jismoniy tayorgarlikning nisbatiga rioya qilish lozim. Maktabning imkoniyatlariga qarab o‘qituvchi V–XI sinflarda o‘quvchilar uchun sport
o‘yinlarini rejalashtirishda jismoniy tarbiya o‘qituvchisi tomonidan indevidual texnik harakatlarni o‘rganishga sarflanadigan bilim, ko‘nikma
va vaqtni o‘zlashtirish ketma-ketligi belgilanadi. Bunda o‘quvchilarning jinsi, yoshi, texnik tayyorgarligi va boshqa omillar inobatga olinadi.
Yuqori sinflarda ushbu fanni o‘qitish me’yoriy jismoniy rivojlanishda ko‘maklashish, harakatlanish vaqtida va statik holatlarda gavdani
to‘g‘ri tutish malakasini mustahkamlash, gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari (basketbol, voleybol, qo‘l to‘pi, futbol va boshqa)
mashqlarni bajarishda texnik va taktik asoslarini o‘rgatish ko‘nikma va malakalarni mustahkamlaydi.
Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida o‘qituvchi o‘quvchilarning xavfsizligi va sog‘lig‘iga to‘g‘ridan to‘g‘ri javobgar bo‘lib, darsning o‘quv
mashg‘ulotlariga ularni jalb etishda quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida birinchi navbatda intizomli bo‘lishga, mashqlarni bajarish tartibiga va texnika xavfsizlik qoidalariga rioya
qilishga o‘rgatish;
Jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi dars mashg‘ulotlarini boshlashdan oldin mashg‘ulot o‘tkaziladigan joyni tanlashi, diqqat bilan ko‘zdan
kechirishi, sport jihozlarining yaroqli ekanligiga ishonch hosil qilish va mashg‘ulot o‘tkaziladigan joylarning talab darajaida ekanligi e’tibor
qaratishi, qo‘yiladigan talablariga ko‘ra, sanitariya-gigiena shartlarining muvofiqligini kuzatishi, o‘quvchilarning jismoniy mashqlarni
bajarishda xavfsizlik qoidalariga qat’iyan amal qilinishini ta’minlashi lozim.
har-bir mashg‘ulot o‘tkazilganidan so‘ng sport zaliga zamburuqli kasalikka qarshi gigienik vositalar bilan dizenfeksiya qilish;
gimnastika anjomlari (turnik, brus, tirmashib chiqish arqoni) da mashq bajarishdan oldin foydalanishga yaroqliligini birma-bir tekshirib
chiqish;
gimnastik asbob uskunalari- mustahkam o‘rnatilganligi va puxta tuzatilganligiga ishonch hasil qilmay turib, undan foydalanishga yo‘l
qo‘ymaslik;
akrobatika mashqlarini bajarishdan avval esa matlarning tozaligiga, taxlanishiga, yer(pol)ga to‘shalishiga ahamiyat berilishi lozim, chunki
ular orasida bo‘shliq qolib ketib sakrovchi va turli xil mashq bajaruvchi ochiq qolgan oraliqqa kelib tushishi mumkin.
O‘quvchilarning mashg‘ulotga kiygan kiyimlari (futbolka, shorti, sport kiyimi) doimo toza, o‘ziga qulay bo‘lishi, payabzali ham toza qulay
hamda ixcham, tagi, tovoni rezinali va yumshoq bo‘lishi lozim.
Dasturda “Suzish” bo‘limi kiritilgan bo‘lib, bu bo‘limga alohida soat ajratilmagan. Agar maktabda suzishga sharoit bo‘lsa, unga birinchi
sinfdan boshlab o‘rgatiladi. Suzishga sharoiti mavjud umumta’lim maktablari uchun soatlar dasturning asosiy turlari (harakatli o‘yinlar,
gimnastika, yengil atletika, sport o‘yinlari) hisobidan olib boriladi. Suzish darsiga borayotgan o‘quvchilarda sovun, mochalka, sochiq, suzish
uchun maxsus kiyim bo‘lishi kerak. Darsni o‘tib bo‘lgandan keyin o‘quvchilarning barchasi bor yo‘qligini tekshirib chiqish kerak.
Suzish turi bo‘yicha o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarga suzishni o‘rgatish metodikasini biladigan hamda suvda cho‘kishdan saqlab qolish
usullarini egallagan mutaxassis jalb qilinishi lozim. Mashg‘ulot vaqtida shifokor yoki hamshira bo‘lishi zarur. Shuningdek, o‘quvchi
favqulodda jarohatlangan taqdirda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish uchun “Tibbiy yordam qutisi” (aptechka) bo‘lishi zarur.
Suzish bo‘yicha birinch darslar quruqlikda o‘tkaziladi. O‘quvchilarda suzish bo‘yicha ko‘nikma hosil bo‘lgach, suvga tushurib, qirg‘oqda
topshiriq berib o‘rgatiladi. Havzaning tozaligi, yechinish xonalarining ozodaligi va gigenik talablarga javob berishi faqatgina o‘qituvchi
(trener) va tibbiy xodimlarining nazorat qilib turishlariga bog‘liq. Suv havzasi muntazam ravishda xlor aralashmasi va mis kuporosi bilan
tozalanib, uning suvi bir-ikki haftada almashtirilib turilishi zarur. Tibbiyot xodimlari tuman sanitariya-epidemologiya stansiyasi xodimlari
bilan hamkorlikda suv havzasiga infeksiya tushmasligi uchun belgilangan miqdorda, muntazam ravishda suv havzasi xodimlariga har
tomonlama yordam ko‘rsatishlari kerak.
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quvchilarni jismoniy rivojlantirishda samarali usullardan foydalanish:
umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ommaviy sog‘lomlashtirish hamda sinfdan tashqari ishlarni rejalashtirish va o‘tkazishni tashkil qila bilish;
o‘quvchilarning eng muhim ko‘rsatkichlari sifati, jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi manitoring tadqiqotini o‘tkazish;
o‘quvchi jismoniy tarbiya sohasida ta’lim sifatini aniqlovchi muammolar, tushuncha va terminlar bilish va aniqlash lozim;
salomatlikni yaxshilashning asosiy vositalarini tadbiq qilish va noan’anaviy usullardan foydalanish yo‘llari;
qad-qomatni shakllantirishda unumli mashqlardan foydalanish;
umumiy o‘rta ta’lim maktablarda sog‘lomlashtirish mashg‘ulotlarida interfaol metodlardan samarali foydalanish;
o‘quchilarning yosh xususiyatlarini e’tiborga olib;
darsning turi, xarakteri, vazifalarini to‘g‘ri aniqlash;
dars qismining vaqti va bajariladigan mashg‘ulotlarni to‘g‘ri belgilashda (bunda darsning asosiy qismida bajariladigan mashg‘ulotlardan
kelib chiqqan holda tayyorlov qismi tuzilishiga) katta e’tibor qaratish;
dars samaradorligini oshirishda turli metodlarni tanlay olish va qo‘llash;
darsda zarur bo‘lgan sport –anjomlarining holatini ham e’tiborga olish;
o‘quvchilarni tekshirish va bilimlarini baholash;
uy vazifalarini berish;
o‘tilishi kerak bo‘lgan dars uchun avvaldan konspekt yozib borish;
dars jarayonida bajarilishi lozim bo‘lgan mashqlarni ko‘rsatib bera olish.
Jismoniy tarbiya darslarida o‘qituvchining rahbarligi ostida mashqlar majmuasi o‘rgatiladi.
Jismoniy tarbiya o‘quv dasturi asosida fan o‘qituvchisi yillik taqvim reja ishlab chiqadi va ta’lim muassasalarining o‘quv ishlari bo‘yicha
direktor o‘rinbosari tomonidan tasdiqlanadi.
Taqvim mavzuiy reja tuzishda oraliq va yakuniy nazorat ishlari to‘g‘ri taqsimlanishi, nazariy bilim berish va amaliy mashg‘ulotlarining
ketma-ketligiga e’tibor qaratishlari lozim.
Ushbu o‘quv dasturda boblar kesimida umumiy soatlar ajratilgan bo‘lib, boblar hajmi keltirilgan mavzularni taqsimlanishi o‘qituvchi
tomonidan ijodiy yondashgan holda amalga oshiriladi. Jumladan, taqvim reja tuzishda o‘quv dasturida boblarga ajratilgan (mavzularga
berilagan) umumiy soat hajmi, mazmun va mohiyatidan chiqmagan holda taqsimlanishi zarur. Taqvim reja tuzishda o‘qituvchi bob ichida
berilgan mavzularni sinflar kesimida taqsimot qilish vaqtida o‘quvchilarni o‘zlashtirish darajasini inobatga olgan holda, namunada berilgan
soatlarni ko‘paytirsa, (*) belgini qo‘yishi hamda dastur soatlarni taqsimotiga kiritilgan o‘zgarishlar yuzasidan maktab pedagogik kengash
yig‘ilishida muhokama etib, qaror qismi bilan hujjatlashtirish lozim.
O‘quv dasturining har bir sinf boshida o‘quvchilarning o‘quv faoliyati natijalariga qo‘yiladigan talablar keltirilgan. Bu o‘z o‘rnida
o‘quvchilarning o‘quv faoliyati natijalariga qo‘yiladigan talablar keltirilgan. Bu o‘z o‘rnida o‘quv yili boshlanishiga pedagoglarning harakat
strategiyasini belgilab beradi. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligining 2020-yil 25-fevraldagi 52-sonli buyrug‘iga ko‘ra,
o‘quvchilar soni 25 nafar va undan ziyod bo‘lgan umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining VIII-XI sinflarda “Jismoniy tarbiya” fani 2 guruhga
bo‘lib o‘qitiladi. VIII-XI sinflarda bo‘linmasdan o‘qitilganda dars mashg‘ulotlari integratsiyalashgan o‘quv dastur asosida olib boriladi.
Respublikamizning urf-odati va milliy an’analariga ko‘ra, yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘quvchilarning jinsiga qarab, sinfni ikki
guruhga bo‘lishda qiz bolalar bilan (8-11 sinflarda) darsni ayol o‘qituvchi olib borishi maqsadga muvofiq.
2022-2023-o`quv yili 7-sinflar uchun “JISMONIY TARBIYA” fanidan
YILLIK TAQVIM REJA
(Haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
№
I chorak
IX
X
7-sinf
1
2
Nazariy bilimlar
Gimnastika
3
Yengil atlеtika
4
Sport o‘yinlari
5
Futbol
6
7
Kurash
Shaxmat
8
Nazorat ishi
1
1
1
4
1
4
1
1
8
2
Jami
№
1
2
3
4
5
6
7
II chorak
III chorak
XI
XII
I
II
Dars jarayonida
11
7
7
7
7
8
11
7
1
2
Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo‘lim
yakunida dars jarayonida olinadi.
18 soat
14 soat
20 soat
16 soat
6
8
8
I chorak (18 soat)
9
10
11
12
Dars jarayonida
13
14
15
16
17
18
+
+
+
+
+
+
+
+
7-sinf
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
Futbol
Kurash
Shaxmat
III
IV chorak
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
№
№
1
2
3
4
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Harakatli o‘yinlar
5
6
7
Sport o‘yinlari
Futbol
Kurash
2
3
4
19
20
21
22
23
24
+
+
+
+
+
+
Nazariy
bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Shahmat
№
+
34
+
+
+
35
36
37
38
39
40
III chorak (20 soat)
41
42
43
44
Dars jarayonida
45
+
+
+
+
+
+
+
+
7-sinf
33
1
II chorak (14 soat)
25
26
27
Dars jarayonida
7-sinf
+
+
+
28
29
30
31
32
+
+
+
+
+
47
48
49
50
46
+
54
55
56
57
58
IV chorak (16 soat)
59
60
61
62
Dars jarayonida
+
+
+
+
+
+
7-sinf
53
1
2
3
4
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Harakatli o‘yinlar
5
6
Sport o‘yinlari
Kurash
64
65
66
67
68
+
+
+
+
+
+
+
+
+
63
+
51
52
Mavzu nomi
Soati
T/r
O’tilgan vaqti
Rejada
7A
7B
7V
O’tilgan vaqti
Amalda
7A
7B
7V
Uyga vazifa
I-CHORAK
1
2
3
4
5
Yengil atlеtika. Nazariy: Shaxsiy gigiеna
qoidalari. Amaliy:. a)
“Startga”, “Diqqat”, “Yugur”
buyruqlarini aniq bajarish; b) 30,
60 mеtrlarga yugurish mashqlari;.
Yengil atlеtika. Nazariy: Yengil atlеtika
sport turlari haqida.
Sport zal va maydonda o‘zini tutib yurish.
Ustki va poyabzal
kiyimning gigiеna talablari.
Amaliy:. a) b) Past startdan yugurish
tеxnikasi;
Yengil atlеtika. Amaliy: a) Mokisimon
yugurish oldi
bajariladigan maxsus mashqlar. b) 4x10
metrga mokkisimon
yugurish.
Yengil atlеtika Nazariy: Yengil atlеtika
sportining turlari
haqida.
Amaliy:. a) URM takomillashtirish; b)
Tennis to‘pini turgan
joydan uzoqlikka uloqtirish; v) Tennis
to‘pini 1-2 qadam tashlab
uzoqqa uloqtirish; d) UJT mashqlarini
o‘rgatish.
Yengil atlеtika Nazariy: “Umid nihollari”
sport musobaqasi
haqida ma'lumot.
Amaliy:. a) Yuqori startda turish va uzoq
masofa bo‘ylab
1
starda turish va
chiqish
1
startda chiqish va
yo`lakcha bo`ylab
to`gri yugurishn
o`rganish
yuqori startda
chiqish va qaytish
usulini o`rganish
1
URM bajarish
o`rganish
1
past startdan chiqish
yo`lak bo`ylab
yugurish
Izoh
6
7
yugurish tеxnikasi;
Yengil atlеtika Amaliy: b) Masofa
bo‘ylab yugurishda nafas olib
chiqarish va to‘g’ri harakatlanish
tеxnikasini o‘rgatish; v)10001500 mеtrga yugurish.
Yengil atlеtika Amaliy: O‘g‘il bolalar
2000 m, qizlar 1500
metrga yugurish (vaqt hisobga
olinmaydi), bir me’yorda past
tezlikda 6 daqiqa davomida yugurish
nafas olishni to`g`ri
o`zlashtirish
1
8
Futbol. Amaliy: “Halol o‘yin – Fair Play”
tamoyilini tarbiyalash
va shakllantirish; To‘pni olib yurish va
tеpish usullari;
1
tennis to`pini
ushlash to`pini otish
9
Futbol. Nazariy: O‘zbekistonda futbol
o‘yinini rivojlantirish
uchun qaratilayotgan e’tibor.
Amaliy: Maydon tashqarisidan
(burchakdan, aut) to‘pni o‘inga
kiritish
Futbol. Amaliy: Juftlikda to‘pni bosh
bilan bir-biriga
oshirishlar; To‘p bilan bajariladigan
harakatlar texnikasi
(dribling, fintlar).
Futbol. Nazariy: O‘zbekistondagi futbol
jamoalari.
Amaliy: Tezkorlik chidamkorlikni
rivojlantiruvchi mashqlar;
Futbol. Amaliy: Havoda uchib kеlayotgan
to‘pni bosh bilan
zarba bеrish To‘p bilan estafetali yugurish
1
to`pni outdan
tashlash usulini
o`rganish
1
maydon bo`ylab
to`g`ri joylashish
o`yinchining to`g`ri
harakatlanishi
1
URM bajarish
o`rganish
1
to`pni havoda
to`xtatish va
qaytarish
Futbol. Nazariy: Sport bilan
1
to`pni yuqoridan
10
11
12
13
14
15
16
17
18
shug’illanishda taniqli sportchilarni
na’muna qilish.
Amaliy: Futbolchilarning harakatlanish,
to‘p uzatish. Fikrlash
tezligini shakllantirish; To‘pga oyoq bilan
zarba bеrish tеxnikasi;
Futbol. Amaliy: Harakatlanib kеlayotgan
to‘pga oyoq
yuzasining o‘rtasi, ichki va tashqi
tomonlari bilan tеpish tеxnik
usullarini bajarish.
Futbol. Amaliy Harakatlanib kеlayotgan
to‘pni oyoq yuzasining
ichki va tashqi tomonlari bilan to‘xtatish;
500-800 metrga
yugurish
Futbol. Nazariy: Mashqlarni tartibintizom bilan bajarish tartibi.
Amaliy: Juftlikda to‘pni bosh bilan birbiriga oshirishlar; To‘p
bilan bajariladigan harakatlar texnikasi
(dribling, fintlar)
Futbol. Amaliy: Havoda uchib kеlayotgan
to‘pni bosh bilan
zarba bеrish To‘p bilan estafetali
yugurish.
Futbol. Nazariy: “Umid nihollari” sport
musobaqalari haqida.
Amaliy Harakatlanib kеlayotgan to‘pga
oyoq yuzasining o‘rtasi,
ichki va tashqi tomonlari bilan tеpish
tеxnik usullarini bajarish
uzatish
1
harakatlanib
kelayotgan to`pni
qaytarish o`ng va
chap oyoqlar
1
to`pni oyoqning ichki
va tashqi tamon
bilan tepish
1
to`pni pastdan
sherigiga uzatish
1
to`pni bosh bilan
qaytarish
1
to`pni raqibdan olib
qo`yish
II-CHORAK
19
Volеybol. Nazariy: Voleybol o‘yinining
kelib chiqish tarixi.
Amaliy: Voleybol o‘yin qoidasi;
O‘yinchilarning maydonda
1
zona bo`ylab turish
va harakatlanish
joylashuvi va harakatlanishi; To‘pni
pastdan bir qo‘llab uzatishlar;
20
21
22
23
24
25
26
Volеybol. Amaliy: To‘pni yuqoridan bir
qo‘llab uzatishlar; Ikki
qo‘lda (bilaklarda) pastdan to‘pni dеvorga
oshirish va qabul qilish
mashqlarini bajarish.
Volеybol. Nazariy: Voleybol o‘yini
qoidalari.
Amaliy: a) To‘pni pastdan qabul qilish
tеxnikasi; b) Pastdan
kеlayotgan to‘pni ikki qo‘llab bilaklarda
qaytarish va uzatish
tеxnikasining bajarish;
Volеybol. Amaliy: To‘pni yuqoridan ikki
qo‘l barmoqlari yordamida
uzatish tеxnikasini bajarish; To‘pni
boshdan yuqorida sakratish
mashqlari.
Volеybol. Nazariy: Voleybol maydoni,
to‘pi haqida ma’lumot.
Amaliy: Hujum taktikasi (sakrash, zarba
berish); Yuqoridan
kеlayotgan to‘pni ikki qo‘lda qabul qilib
shеrigiga uzatish;
Volеybol. Amaliy: To‘pni to‘r ustidan ikki
qo‘lda aniq oshirish; Uchib
kelayotgan to‘pni to‘g‘ri qabul qilish va
sherigiga oshirish.
Volеybol. Nazariy: Shaxsiy gigiеna
(OITV va OITSning yuqish
yo‘llari)
Amaliy: Himoya taktikasi (blok
qo‘yishlar); Zonani himoya qilish;
Ikki tomonlama o‘yin.
Baskеtbol. Nazariy: Baskеtbol o‘yin
1
to`pni yuqoriga
ko`tarish va zarba
berish
1
to`pga blok qo`yish
2talik va 1 talik blok
1
qo`llarni to`g`ri
ushlash tirsaklarni
bukmagan holda
bajarish
1
yuqoridan
kelayotgan to`pni
pastdan ikki qo`llab
qabul qilish
1
to`pni to`r ustidan
oshirish
1
zonani himoya
qilishni o`rganish
1
Baskеtbol o’yin
27
28
29
30
31
qoidalari.
Amaliy: Baskеtbol o‘yinivaqtida
xavfsizlik qoidalari; To‘pni yerga
urib olib yurish mashqlari (o‘ng, chap
qo‘llarda);
Baskеtbol. Nazariy: Baskеtbol o‘yinida
ishlatiladigan chag’ituvchi
harakatlar usuli
Amaliy: Harakatlanib kelib to‘xtashlar;
To‘pni yumshoq uzatish va
qabul qilish; Joylarni almashtirib to‘pni
uzatish tеxnikasini bajarish.
Baskеtbol. Nazariy: Baskеtbol o‘yini
haqida (maydoni, to‘pi,
o‘yinchilar va h.o.).
Amaliy: O‘rganilgan saf mashqlarini
takrorlash; To‘pni yuqori va
pastdan bir qo‘llab uzatishlarni bajarish;
Yuqoridan to‘pni bir oyoqda
sakrab ilib olish.
Baskеtbol. Nazariy: Hakamning
ishoralari.
Amaliy: To‘pni ikki qo‘llab yuqoridan
halqaga tashlash; Uchlik bir
biriga to‘pni joylarni almashtirib oshirish
mashqlari.
Baskеtbol. Nazariy: Jismoniy mashqlarni
bajarish vaqtida xavfsizlik
choralari
Amaliy: Jismoniy sifatlardan epchillik va
chaqqonlikni
rivojlantiruvchi mashqlar; To‘pni halqaga
tashlash tеxnika usullarini
bajarish; Harakatlanib kelib to‘pni sakrab
bir, ikki qo‘lda yuqoridan
halqaga tashlash;
Baskеtbol. Nazariy: Jismoniy mashqlarni
qoidalari o`rganish
1
Baskеtbol o’yinida
ishlatiladigan
chag’ituvchi usulini
o`rganish
1
To’pni yuqori va
pastdan bir qo’llab
uzatishlarni bajarish
1
To’pni ikki qo’llab
yuqoridan halqaga
tashlash o`rganish
1
Harakatlanib kelib
to’pni sakrab bir,
ikki qo’lda
yuqoridan halqaga
tashlash; o`rganish
1
Shitning turli
32
inson hayotidagi o‘rni.
Amaliy: Shitning turli taraflaridan turib
va sakrab halqaga to‘pni
tashlash; Ikki tomonlama mini-baskеtbol
o‘yini.
Baskеtbol. Amaliy: Jarima maydonidan
ikki qo‘lda ko‘krakdan va
boshdan to‘pni joydan turib halqaga
tashlashlar;
taraflaridan turib va
sakrab halqaga
to’pni tashlash;
o`rganish
Jarima maydonidan
ikki qo’lda halqaga
tashlashni o`rganish
III-CHORAK
33
34
35
36
37
Shaxmat. Nazariy: Shaxmat tarihi
Amaliy: Partiyani boshlash qoidalari,
o‘quv partiyalar. Shaxmatda
raqib bilan o‘ynash
ko‘nikmasini shakllantirish.
Shaxmat. Nazariy: Shaxmat tarihi
Amaliy: Partiyani boshlash qoidalari,
o‘quv partiyalar. Shaxmatda
raqib bilan o‘ynash
ko‘nikmasini shakllantirish.
Gimnastika. Nazariy: Egiluvchanlik va
uni rivojlantiruvchi
mashqlar.
Amaliy: a)Saf mashqlari; b) Arqonga
tirmashib chiqishni o‘rgatish;
Gimnastika. Nazariy: Gimnastikaga oid
jismoniy sifatlarni
rivojlantirish.
Amaliy: a) Arqonga uch harakat usulida
tirmashib chiqish; b) Polda
va gimnastika o‘rindiqlarida qo‘llarni
bukish va yozish mashqlari.
Gimnastika. Nazariy: URM, MJM va UJT
mashqlari nima?
Amaliy: a)Baland va past turniklarda
osilish mashqlar; b)
Qo‘shpoyada tayanib sakrab chiqish,
1
Partiyani boshlash
qoidalari, o`rganish
1
Saf mashqlari; URM
o`rganish
1
Polda va gimnastika
o’rindiqlarida
qo’llarni bukish va
yozish mashqlari
1
URM, MJM va UJT
mashqlari o`rganish
1
Arg’amchida sakrash
mashqlari o`rganish
38
39
40
41
42
43
oldinga va orqaga siltanib
oldinga yumshoq sakrab tushish
mashqlari;
Gimnastika. Amaliy: a) Buyum va
buyumlarsiz URM bajarish; b)
Tayanib sakrash mashqlari; v) Gimnastika
“Kazyoli”dan oyoqlarni
kеrib va bukib sakrash; d) Arg’amchida
sakrash mashqlari
Gimnastika.
Amaliy: a)Yakkacho‘p ustida muvozanat
saqlash mashqlari; b)
Yakkacho‘p ustida turli (burilish, sakrab
yurish, sakrab tushish)
mashqlar bajarish;
Gimnastika.Nazariy: Gimnastika turlari.
Amaliy: a) Buyum va
buyumlarsiz URMni bajarish; Akrobatika
mashqlari: oldinga,
orqaga umboloq oshish mashqlari; v)
Bеlda va kuraklarda
turish; d) “Ko‘prik” hosil qilish.
Gimnastika.Nazariy: Gimnastika turlari.
Amaliy: a) Buyum va
buyumlarsiz URMni bajarish; Akrobatika
mashqlari: oldinga,
orqaga umboloq oshish mashqlari; v)
Bеlda va kuraklarda
turish; d) “Ko‘prik” hosil qilish.
Gimnastika Amaliy: Bеlda va kuraklarda
turish; “Ko‘prik” hosil
qilish.“Qaldirg’och” hosil qilish
Gimnastika Amaliy: Akrobatika
mashqlari: oldinga, orqaga
umboloq oshish mashqlari;
1
Yakkacho’p ustida
muvozanat saqlab
turish usulini
bajarib kelish
1
Yakkacho‘p ustida
turli (burilish, sakrab
yurish, sakrab
tushish)
mashqlar bajarish;
1
“Ko’prik” hosil qilish
bajarish
1
gimnastik narvonda
oyoqlarni ko`tarib
turish
1
kurakda tik turish
bajarish
Akrobatika
mashqlari: oldinga,
orqaga
umboloq oshish
44
Gimnastika Amaliy: Polda va gimnastika
o‘rindiqlarida qo‘llarni
bukish va yozish mashqlari takrorlash.
1
45
Gimnastika Amaliy: a) Bеlda va
kuraklarda turish; b) “Ko‘prik”
hosil qilish.
Kurash.
Nazariy: Respublikamizda kurashga
bo‘layotgan e’tibor.
Amaliy: a)Kurashchilarning jismoniy
tayyorgaligini oshiruvchi
mashqlar;
Kurash.
Amaliy: b) Kurash texnika va taktikasi; v)
Selpish usuli;
Kurash.
Nazariy: Milliy kurashning jahonda
tutayotgan o‘rni.
Amaliy: a) Kurashchilar uchun zarur
bo‘lgan jismoniy sifatlarni
shakllantirish; b) Qarshi usul texnikasi;
Kurash.
Amaliy: a)Himoyalanish texnik usullarini
bajarish; b) Oyoqlarni
yondan qoqish usulida yiqitish usulini
bajarish;
Kurash.
Nazariy: Tanani parvarish qilish tartibi.
Amaliy: a) Yonbosh usuli; b)Kift usulini
bajarish; v) Qarshi tеxnik
usuli; d) Chil usulini o‘rgatish
Kurash.
Nazariy: Jismoniy tarbiya va sport.
Amaliy: a) Jismoniy sifatlarni
rivojlantirish; b) Supurma usullarini
1
46
47
48
49
50
51
mashqlari;
bukish va yozish
mashqlari
takrorlash.
“Ko‘prik”
hosil qilish.
1
URM bajarish
o`rganish
1
Himoyalanish texnik
usullarini bajarish
1
Chil usulini
o’rganish.
1
Supurma usullarini
bajarish kelish
1
qo`llar bosh orqasida
govdani ko`tarib
tushirish
1
Muvozanatdan
chiqarish usullari
bajarish
52
bajarish; v) O‘rganilgan usullar bo‘yicha
kurash musobaqachasini
o‘tkazish.
Kurash.
Amaliy: a) O‘rganilgan usullar bo‘yicha
kurash musobaqachasini
o‘tkazish.
1
URM ni bajarish
IV-CHORAK
53
54
55
56
57
58
Kurash. Nazariy: Ochiq havoda sayr
qilishning organizmga
ijobiy ta'siri
Amaliy: Orqadan chalib yiqitish usullari;
Oldindan chalib
yiqitishlar; Ko‘tarib oldinga tashlash;
Muvozanatdan chiqarish
usullari.
Yengil atlеtika. Amaliy: Yugurib kеlib
balandlikka “hatlab
o‘tish” usulida to‘siqdan oshib o‘tish va
uzoqlashish tеxnikasini
bajarish.
Yengil atlеtika. Amaliy: Turgan joydan
uzunlikka sakrashni
takrorlash; 800-1000 mеtr masofaga
yugurish.
Yengil atlеtika. Nazariy: Yugurish turlari
(mokkisimon, estafеta,
kross) va ular haqida.
Amaliy: Yugurib kеlib “qaychi” usulida
balandlikka sakrash; 60
mеtrga masofa bo‘ylab yugurish;
Yengil atlеtika. Amaliy: Turgan joydan
baladlikka sakrashni
takrorlash; 1000-2000 mеtr masofaga
yugurish.
Yengil atlеtika. Nazariy: Sakrash turlari
bo‘yicha ma'lumot.
1
sakrash usullarini
o`rganish
1
starda turish va
chiqish
1
turnikda tortinish
o`rganish
1
Sakrash turlari
o`rganish va
bajarish
1
4x60 metrga
estafetali yugurish
takrorlash
1
tennis to`pini
ushlash va uloqtirish
59
60
61
62
63
64
Fazalar. Amaliy: Estafetali yugurish
(startdan chiqish,
tayoqchani uzatish va qabul qilish.
Yengil atlеtika. Amaliy: Masofa bo‘ylab
yugurish, marraga kirib
borish); 4x60 metrga estafetali yugurish.
Yengil atlеtika. Nazariy: Sport turlarining
elementlar bilan
uzluksiz bog‘liqligi hamda sport
o‘yinlariga tayyorlanadigan
xususiyatlari (masalan, “To‘p uchun
kurash”, “To‘p kapitanga” va
h.k.).
Amaliy: Turgan joydan uzunlikka
sakrash, balandligi 30-40 sm
to‘siq ustidan sakrash; yugurib kelib
uzunlikka “Oyoq bukish”
usulida sakrash.
Futbol. Nazariy: Chaqqonlik va uni
rivojlantiruvchi mashqlar.
Amaliy: Tezkor chidamkorlikni
rivojlantirish; Qisqa masofaga
to‘p uzatish mashqlari (pastdan,
yuqoridan);
Futbol. Amaliy: Uzoq masofaga to‘p
uzatish mashqlari
(yuqoridan, yuqoridan); To‘p bilan
janglyorlik mashqlari.
Futbol. Nazariy: Tezkorlik jismoniy
sifatlari va uni
rivojlantiruvchi mashqlar.
Amaliy: Himoyaviy o‘yin (raqib
hujumlarini ushlab qolish, qarshi
hujum);
Futbol. Amaliy:O‘yinchilarning bazaviy
taktik joylashuvi (4-42, 4-3-3, 3-5-2);.
o`rganish
1
Qisqa masofaga to’p
uzatish o`rganish
1
To’p bilan
janglyorlik mashqlari
bajarish
1
raqibdan to`pni olib
qo`yish
1
darvozaga to`pni
tepish
1
jarima to`pini tepish
1
11 mertrlik jarima
to`pini tepish usuli
65
66
67
68
Futbol. Amaliy: Qanotlardan hujum
taktikasini o‘rgatish;
Hujumni tashkil qilish;
Futbol. Amaliy: a) Hujumda jamoa bo‘lib
harakatlanish
taktikasi (hujum o‘yinchilariga to‘p
uzatishni “taklif qilish”,
ochilishlar);
Futbol. Amaliy: a) To‘pni egallash bilan
bajariladigan texnik ko‘nikmani
takomillashtirish; Standart vaziyatlardan
to‘pga zarba
berish; Darvozabon o‘yin texnikasi
Futbol. Amaliy: b) UJT mashqlari;
O‘rganilgan tеxnika usullarini takrorlash;
Ikki tomonlama o‘yin.
1
to`pni yuqoridan
ushlash
1
URM takrorlash
1
to‘pga zarba berish
1
Ikki tomonlama
o‘yin.
2022-2023-o`quv yili 8-sinflar uchun “JISMONIY TARBIYA” fanidan
YILLIK TAQVIM REJA
(Haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari (maktab
sharoitdan kelib chiqib ikkita
sport turi tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
Nazorat ishi
Jami chorak kesimida
68
1
2
3
4
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
(maktab sharoitdan
kelib chiqib ikkita
sport turi
tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
II chorak
III chorak
XI
XII
I
II
Dars jarayonida
2
8
III
8
IV chorak
IV
V
8
4
12
6
2
68
Dastur bo‘limlari
5
6
7
10
16
22
Jami oilar kesimida
№
I chorak
IX
X
Yillik
6
8
4
6
1
5
6
2
Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo‘lim
yakunida dars jarayonida olinadi.
8
1
6
8
6
8
6
9
7
0
18 soat
14 soat
20 soat
16 soat
1
2
3
4
5
6
7
8
+
+
+
+
+
+
+
+
I chorak (18 soat)
9 10
11
12
Dars jarayonida
+
+
+
+
13
+
14
+
15
16
17
18
+
+
+
+
№
1
2
3
4
5
6
7
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan
kelib chiqib ikkita sport turi
tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
№
Dastur bo‘limlari
1
2
3
4
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari (maktab
sharoitdan kelib
chiqib ikkita sport turi
tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
33
5
6
7
№
1
2
3
4
5
6
7
+
34
+
35
+
36
19
20
21
22
23
II chorak (14 soat)
24
25
26
27
Dars jarayonida
+
+
+
+
+
+
37
38
39
40
+
+
+
+
+
+
III chorak (20 soat)
41
42
43
Dars jarayonida
+
+
+
29
30
31
32
+
+
+
+
+
47
48
49
50
51
52
+
+
+
+
+
+
67
68
+
+
44
45
46
+
+
+
+
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan
kelib chiqib ikkita sport turi
tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
+
28
53
54
55
56
57
58
IV chorak (20 soat)
59
60
61
62
Dars jarayonida
+
+
+
+
+
+
+
63
64
65
66
+
+
+
+
+
+
+
Mavzu nomi
Soati
T/r
O’tilgan vaqti
Rejada
8A
8B
8V
O’tilgan vaqti
Amalda
8A
8B
8V
Uyga vazifa
I-CHORAK
1
2
3
4
Yengil atletika Nazariy: Sog‘lom turmush
tarzining
ahamiyati.
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari,
tezlikni oshirib
yugurish 2x30 m, pastki startdan 60 m ga
yugurish
Yengil atletika Nazariy: Shaxsni
hartomonlama kamol
toptirishda jismoniy tarbiyaning
ahamiyati
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari,
tezlikni oshirib
yugurish 2x30 m, pastki startdan 60 m ga
yugurish (o‘quv
meyorini topshirish )
Turgan joudan uzunlikka sakrash
Yengil atletika Amaliy: mahsus sakrash
mashqlari, turgan
joudan uzunlikka sakrash (o‘quv
meyorini topshirish ), 56 qadam yugurib kelib “oyoqni bukib”
usulida uzunlikka
saklash, 10-12 qadam yugurib kelib
“oyoqni bukib” usuli
bilan uzunlikka saklash
1
past startda turish va
qo`llarni start
chizig`iga to`g`ri
qo`yish
1
pastki startdan 60 m
ga yugurish
takomillashtirish
1
oyoqni bukib” usuli
bilan uzunlikka
saklash o`rganish
Yengil atletika Nazariy: ”O‘zbekiston
iftixorlari” haqida
suhbat
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari, 5-6
1
URM mashqlarini
to`g`ri bajarish
Izoh
5
6
7
qadam yugurib
kelib “oyoqni bukib” usulida uzunlikka
saklash, 10-12
qadam yugurib kelib “oyoqni bukib” usuli
bilan uzunlikka
saklash (o‘quv meyorini topshirish)
Yengil atletika Nazariy: To‘g‘ri nafas
olish va yurak
urishini tekshirish.
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari,
yugurib, bir oyoqdan
depsinib, sakrashda tepaga osilgan
buyumga bir qo‘lini
tekkazish.
Balandlikka sakrash - 4 qadamdan
yugurib kelib “hatlab
o‘tish” usulida balandlikka sakrash, 6-8
qadamdan yugurib
kelib “hatlab o‘tish” usulida balandlikka
sakrash (o‘quv
meyorini topshirish)
Yengil atletika Nazariy: Yozgi va qishki
olimpiada
musoboqalari haqida ma’lumot.
Amaliy: Turgan joydan tennis ko‘ptogini
uzoqlikka
uloqtirish, yon tomon bilan 3 qadam
yugurib kelib tennis
koptogini uloqtirish, yugurib kelib tennis
koptogini
uloqtirish (o‘quv meyorini topshirish)
Stadion aylana bo‘ylab estafeta
tayoqchasi bilan 4x60 m
yugurish
Yengil atletika Amaliy: Yugurish bilan
yurishni almashlab
1000 m yugurish. ( 100m + 100m)
1
To‘g‘ri nafas olish va
chiqarish va saf
mashqlarini
bajarish
1
Turgan joydan
tennis ko’ptogini
uzoqlikka va tennis
to`pini to`g`ri
ushlash
1
yuqori startdan
chiqish va nafas
ritmik holatiga
8
Yengil atletika Amaliy: 800-1500 m
masofaga
yugurish.(o‘quv meyorini topshirish )
Nafas tiklash maqsadda 200m yurish
1
9
Futbol Nazariy: Futbol o‘yinining
qoidalari .
Amaliy: To‘p bilan janglyor qilish; 30
metrga to‘pni olib
yurish (soniya). Ikki tomonlama o‘yin
Futbol Amaliy: 11 metrlik jarima to‘pini
darvozaga aniq
tepish; yo‘nalishni o‘zgartirib yurish va
yugurish,
maydonda joyni tanlash; Ikki tomonlama
o‘yin
Futbol Nazariy: Futbol o‘yinining
taktikasi.
Amaliy: Dumalab kelayotgan to‘pni
oyoqning panja
qismining ichki va tashqi tomonlari bilan
to‘xtatish. Ikki
tomonlama o‘yin
Futbol Amaliy: To‘pni oyoqni panja
qismining ichki va
tashqi tomonlari bilan tepib olib yurish.
Ikki tomonlama
o‘yin
Futbol Amaliy: Balanddan uchib
kelayotgan to‘pni
sakrab to‘htatish va keyin bir oyoqda
yerga tushurish;
to‘p bilan janglor qilish (texnik bajarishni
baholash). Ikki
tomonlama o‘yin
Futbol Amaliy: Aldamchi harakatlar
1
10
11
12
13
14
qaratish
yugurib kelib
uzunlikga sakrash
depsinishni
o`rganish
To‘p bilan janglyor
qilish o`rganish
1
to`p bilan harakat
qilish
1
to`pni oyoqning o`ng
va chap oyoqlarda
tepish
1
yuqoridan
kelayotgan to`pni
to`xtatish
1
Balanddan uchib
kelayotgan to‘pni bir
oyoqda yerga
tushurish
1
To‘pni olib qo‘yish
15
16
(fintlar). To‘pni olib
qo‘yish. Ikki tomonlama o‘yin
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Basketbol harakatlar
tehnikasini rivojlantirish
bo‘yicha mashqlar: Turish, harakatlanish,
to‘pni ushlash va
uzatish tehnikasini takomillashtirish
O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - Voleybol o‘yin qoidalari,
o‘yinchilarning
maydonda joylashish tartibi, o‘rin
almashishlar; voleybolda
harakatlanish texnikasi takomillashtirish
Gandbol - Gandbol sport turida mahsus
jismoniy
tayyorgarlik mashqlari sakrash, depsinish,
v.x.k
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol – Basketbol harakatlar
tehnikasini
rivojlantirish bo‘yicha mashqlar: To‘pni
harakatda bir
biriga uzatish. To‘pni o‘ng qo‘l, chap qo‘l
bilan olib
yurish. O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - voleybol o‘yinida turish,
xarakatlanish, to‘xtash,
tezlashish elementlari texnikasini
o‘rganish va
usullarni o`rganish
1
sport o`yin qoidalari
taktikasi texnikasi
takomillashtirish
1
sport o`yin qoidalari
taktikasi texnikasi
takomillashtirish
17
18
mustaxkamlash;
Gandbol - gandbol o‘yin texnikasini
mustaxkamlash (
ximoya, xujum, qarshi xujum, havodagi
to‘pni ushlab olish
va qulay vaziyatdagi sherigiga yetkazib
berish)
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Basketbol harakatlar
tehnikasini
rivojlantirish bo‘yicha mashqlar: Ikki
qo‘llab sakrab
yuqoridan to‘pni uzatish. O‘quv-mashq
o‘yin
Voleybol - to‘pni ikki qo‘llab yuqoridan
uzatish va ikki
qo‘lda bosh ustida o‘ynashni o‘rgatish,
mustaxkamlash va
to‘r ustidan o‘tkazish;
Gandbol - o‘yin jarayonida taktik usullar
(3x2, 3x1, 5x1)
qo‘llash;
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Ikkita to‘pni joyida va
harakatda juft-juft bo‘lib
uzatish. To‘pni yaqinlashib kelayotgan
raqibga uzatish.
Uchtalikda joylarni almashtirish bilan
harakatda to‘pni
uzatish ("sakkizta"- “vosmerka”). O‘quv-
1
basketbol o`yin
qoidalari maydonda
harakatlanish tartibi
o`rganish
1
valeybol sport turi
qoidalari o`rganish
mashq o‘yin
Voleybol - to‘rga teskari turgan holda,
to‘pni raqib
maydondagi nishonga tushurish; to‘rga
teskari turgan holda,
to‘pni sakrab raqib maydondagi nishonga
tushurish;
Gandbol - himoya jarayonida ( 6x0, 5x1,
3x3) sxemalarini
qo‘llash
II-CHORAK
19
20
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - "10 ta uzatish" harakatli
o‘yini (o‘yinchilar ikkita
jamoaga bulinadi, ularning har biri o‘z
o‘yinchilari orasida
ketma-ket 10 ta uzatishni harakat qiladi,
ikkinchi jamoa to‘pni
ushlab olishga harakat qiladi va uni o‘z
jamoasi o‘yinchilari
orasida uzatishni boshlaydi).
Voleybol - to‘rga teskari turgan holda,
to‘pni sakrab raqib
maydondagi nishonga tushurish; to‘pni
pastdan o‘yinga
kiritishda
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - 3 sekundlik zonada
5-6 o‘yinchidan iborat
guruhlar, ularning har biri boshqa
1
basketbol
oyinchilarning
maydonda joylashish
va harakatlari
1
Voleybol to`pini
maydonning
belgilangan joylarga
tushurishning
mustahkamlash;
21
22
23
o‘yinchidan to‘pni urib urishga
harakat qiladi.
Voleybol - maydonning belgilangan
joylarga tushurishning
mustahkamlash; qarama – qarshi
kelayotgan to‘pga, to‘g’ri
xujum zarbasi berish
Gandbol Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Maydonning turli
nuqtalaridaт to‘pni
halkaga uloqtirishni takomillashtirish.
O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - O‘zlashtirilgan elementlarning
kombinatsiyasi (topni
qabul qilishlar, uzatishlar, zarbalar);
Gandbol Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol – Orqa bilan oldinga
mokisimon yugurish. To‘pni
harakatda bir-biriga uzatish. To‘pni o‘ng
qo‘l, chap qo‘l bilan
olib yurish. yugurish.
Voleybol - o`zlashtirilgan harakat va
to‘pga egalik qilish
elementlarini takomillashtirish;
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
1
basketbolMaydonning turli
nuqtalaridaт to'pni
halkaga uloqtirishni
takomillashtirish.
1
valeybolo`zlashtirilgan
harakat va to'pga
egalik qilish
1
basketbol-Ikki
qo‘llab sakrab
yuqoridan to‘pni
uzatish.
24
25
Amaliy:
Basketbol - Basketbol harakatlar
tehnikasini rivojlantirish
bo‘yicha mashqlar: Ikki qo‘llab sakrab
yuqoridan to‘pni
uzatish. O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - 3 zonada hujum o‘yin;
soddalashtirilgan qoidalar
asosida voleybol o‘yini
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Ikkita to‘pni joyida va
harakatda juft-juft bo‘lib
uzatish. To‘pni yaqinlashib kelayotgan
raqibga uzatish.
Uchtalikda joylarni almashtirish bilan
harakatda to‘pni uzatish
("sakkizta"- “vosmerka”). O‘quv-mashq
o‘yin
Voleybol - turgan joyda o‘yinchi ikki
qo‘l bilan to‘pni tepaga
uzatish usulni takomillashtirish, turgan
joyda o‘yinchi ikki qo‘l
bilan to‘pni devolga urish usulni
takomillashtirish.
Soddalashtirilgan qoidalar asosida
voleybol o‘yini
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - "10 ta uzatish"
harakatli o‘yini (o‘yinchilar
Voleybol - turgan
joyda o'yinchi ikki
qo‘l bilan to'pni
tepaga uzatish usulni
takomillashtirish
1
basketbol- 3 sekunt
zo`nada harakat
qilish
26
27
ikkita jamoaga bulinadi, ularning har biri
o‘z o‘yinchilari orasida
ketma-ket 10 ta uzatishni harakat qiladi,
ikkinchi jamoa to‘pni
ushlab olishga harakat qiladi va uni o‘z
jamoasi o‘yinchilari
orasida uzatishni boshlaydi).
Voleybol - O‘yinchilar ikki qatorda juft
bo‘lib turib to‘pni
bir-biriga uzatish. Soddalashtirilgan
qoidalar asosida voleybol
o‘yini
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - 3 sekundlik zonada
5-6 o‘yinchidan iborat
guruhlar, ularning har biri boshqa
o‘yinchidan to‘pni urib urishga
harakat qiladi.
Voleybol - To‘pni to‘r bo‘ylab o‘tkazish:
Ikkala tomonning oltita
o‘yinchisi to‘r bo‘ylab joylashgan va
to‘pni bir-birlariga tepadan
uzatadi. Soddalashtirilgan qoidalar
asosida voleybol o‘yini
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol -to‘p bilan mashqlarni
takomillashtirish (
baland yo‘l bo‘ylab qo‘lma-qo‘l otish,
oyoqlari orasida "sakkiz",
tananing atrofida aylatirnish, bosh
atrofida aylantirish, to‘pni
1
Voleybol - To'pni
to'r bo'ylab o'tkazish
1
Basketbol -to'p bilan
mashqlarni
takomillashtirish
28
29
30
180o va 360o aylantirish bilan yuqoriga
otish)
Voleybol - To‘pni to‘r bo‘ylab o‘tkazish:
Ikkala tomonning
oltita o‘yinchisi to‘r bo‘ylab joylashgan
va to‘pni bir-birlariga
tepadan uzatadi. Soddalashtirilgan
qoidalar asosida voleybol
o‘yini
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Juftlikda to‘pni, to‘r
ustidan yuqoridan va
pastdan bir – biriga uzatishlar; to‘rdan
qaytgan to‘pni qabul
qilish
Voleybol - O‘rganilgan texnika usullarni
foydalanilgan holda
ikki tomonlama o‘yin
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Voleybol - Gandbol Maydon bo‘ylab
himoya; aralash himoya, yakka himoya va
asta-sekin hujum
qilish taktikalari
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - to‘p bilan
mashqlarni takomillashtirish (
to‘pni oldingizdan yuqoriga uloqtirish -
1
valeybol
O'rganilgan texnika
usullarni o`rganib
kelish
1
basketbol -Maydon
bo‘ylab harakatlar
1
basketbol-yuqoriga
otish
takomillashtirish
orqadan ilib olish, to‘pni
orqada o‘ng va chap elkalaridan yuqoriga
otish, past sakragan
to‘pni poldan ilib olish, polda yotgan
to‘pni bir qo‘li bilan
ko‘tarish, to‘pni o‘ng qo‘ldan chap qo‘lga
oyoqlarning orasida
uzatish)
Voleybol - Juftlikda to‘pni, to‘r ustidan
yuqoridan va pastdan
bir – biriga uzatishlar; to‘rdan qaytgan
to‘pni qabul qilish
Gandbol - To‘p bilan ishlash texnikasini
mukammallashtirish,
ximoya va qarshi xujum taktikalarini
mustaxkamlash;
31
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol- Harakatda otish
tehnikasini
takomillashtirish mashqlari (joydan ikki
qadam bajargandan
so‘ng - devorga yoki sherikga to‘pni
o‘tish, to‘pni polga urib,
ikki qadamdan so‘ng - to‘pni uzatish,
schitga nisbatan 45o dan
ikki qadam tashab to‘pni savatga tashlash)
Voleybol - to‘pni qabul qilish va uzatish
texnik usullari; to‘pni
o‘yinga kiritish usullari
Gandbol - maydon bo‘ylab jamoaviy
xujum taktikalarini
(styajka, liniyaviy, to‘siq qo‘yish,
ximoyani yorib o‘tish, ximoya
1
Voleybol - to'pni
qabul qilish va
uzatish o`rganish
32
oldidan zarba berish) mustaxkamlash;
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - ikki tomonlama
o‘yin ( Ikki tomonlama
o‘yin paytida texnik va taktik
tayyorgarlikni takomillashtirish)
Voleybol - to‘r orqali xujum zarbasi
usullari; to‘siq qo‘yish
usullari ( yakka va juftlikda); xujumda va
ximoyada yakka,
guruh va jamoaviy taktik harakatlar
Gandbol - 7 va 9 m li jarima to‘plaridan
unumli foydalanish
usullari; darvozabonga berilgan
ustunliklar;
basketbol-jarima
to`pini tashlash
usullarini o`rganish
III-CHORAK
33
34
35
Sport o‘yinlar -Basketbol,Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar
asosida ikki tomonlama
o‘yin
Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar
asosida ikki tomonlama
o‘yin
Sport o‘yinlar -Basketbol,Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
1
valeybol- blok
qo`yish
1
qoidalar asosida ikki
tamonlama o`yin
1
qoidalar asosida ikki
tamonlama o`yin
36
37
38
39
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar
asosida ikki tomonlama
Sport o‘yinlar -Basketbol,Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar
asosida ikki tomonlama
o‘yin
Gimnastika Nazariy: Shaxsni har
tomonlama kamol toptirishda
jismoniy tarbiyaning ahamiyati. Amaliy:
Tayanib sakrash.
Oyoqlarni kerib sakrashni
takomillashtirish; (qiz bolalar 110 sm
balandlikdagi) yonlamasi qo‘yilgan
gimnastik “kozyol” ustidan
oyoqlarni bukib sakrab o‘tish;
Gimnastika Amaliy: (qiz bolalar)
yonlamasi qo‘yilgan
gimnastik “ko‘n” ustidan burchak hosil
qilib sakrab o‘tish;
“kon” ustidan burchak hosil qilib sakrab
o‘tish; (o‘g’il bolalar)
yonlamasiga o‘rnatilgan gimnastika
“kozyol” ustidan oyoqlarni
bukib o‘tish; (texnik bajarishni
baholash)
Gimnastika Amaliy: Tirmashib chiqish.
Qiz bolalar; 4-5
metrli arqonga, qo‘llar yordamida (vaqt
hisobiga) tirmashib
chiqish;
o‘g’il bolalar; 4-5 metrli arqonga, qo‘llar
yordamida (vaqt
hisobiga) tirmashib chiqish; oyoqlarni 90°
burchak hosil qilib
1
qoidalar asosida
musobaqa tashkil
qilish
1
Tayanib
sakrash.Oyoqlarni
kerib sakrashni
takomillashtirish
1
turgan joydan
uzunlikga sakrashni
takomillashtirish
1
turnikga tortilish
40
41
bajarish;
Gimnastika Amaliy: Osilish va
tayanishlar. O‘g’l bolalar: past
turnikda osilib turish holatidan kuch bilan
ko‘tarilib, tayanchga
ko‘tarilish;
Qiz bolalar; gimnastik narvonda osilish
holatidan 90° burchakka
oyoqlarni ko‘tarib tushirish; (texnik
bajarishni baholash)
Gimnastika Amaliy: o‘g’il bolalar;
Qo‘shpoyalarda qo‘llarda
tayanishdan tebranib, oldinga siltanish
bilan tayanchga
ko‘tarilish; qo‘shpoyada tirsakka tayanib
turishdan tebranib,
orqaga siltanish bilan tayanchga
ko‘tarilish; qo‘shpoyada
tayanib tebranishda, (oldinga orqaga); yon
tomonlarga 900
burilib sakrab tushishlar; polda qo‘llarga
tayanib qo‘lni bukish
va yozish. baland turnikda tortilish;
Qiz bolalar; qo‘shpoyaning yuqori
poyasida osilgan holatda
bukilib, pastki poyada oyoqlar bukilib,
yozilish bilan
tebranishlar; qo‘shpoyaning yuqori
poyasiga bir qo‘li bilan
ushlab, ikkinchi qo‘l yon tarafda bo‘lib,
oyoqlar orqaga yarim
shpogat holda turish; oyoqlar bilan
depsinib, bir qoli pastki
poyani ushlagan holda yerga sakrab
yumshoq tushish; past
turnikda (balandligi 100 sm) oyoqlar
yerga tayanib, qo‘llarga
1
gimnastik narvonda
osilish holatidan 90°
burchakka oyoqlarni
ko‘tarib tushirish;
1
polda qo‘llarga
tayanib qo‘lni
bukish va yozish.
42
43
osilgan holatda, qollarni bukish va yozish;
Gimnastika Nazariy: Sog‘lom turmush
tarzining ahamiyati.
Amaliy: o‘g’il bolalar; Qo‘shpoyalarda
qo‘llarda tayanishdan
tebranib, oldinga siltanish bilan tayanchga
ko‘tarilish;
qo‘shpoyada tirsakka tayanib turishdan
tebranib, orqaga
siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish;
qo‘shpoyada tayanib
tebranishda, (oldinga orqaga); yon
tomonlarga 900 burilib
sakrab tushishlar; polda qo‘llarga tayanib
qo‘lni bukish va
yozish. baland turnikda tortilish;
Qiz bolalar; qo‘shpoyaning yuqori
poyasida osilgan holatda
bukilib, pastki poyada oyoqlar bukilib,
yozilish bilan
tebranishlar; qo‘shpoyaning yuqori
poyasiga bir qo‘li bilan
ushlab, ikkinchi qo‘l yon tarafda bo‘lib,
oyoqlar orqaga yarim
shpogat holda turish; oyoqlar bilan
depsinib, bir qoli pastki
poyani ushlagan holda yerga sakrab
yumshoq tushish; past
turnikda (balandligi 100 sm) oyoqlar
yerga tayanib, qo‘llarga
osilgan holatda, qollarni bukish va yozish;
Gimnastika Amaliy: Akrobatika. O‘g’il
bolalar; uzoqlikka
umbaloq oshish; oldinga va orqaga
umbaloq oshish; yugurib
kelib 40-60 sm balandlikdagi to‘siq
ortga va oldinga
umboloq oshish
1
kurakda tik turish
44
45
ustidan umbaloq oshish;
kuraklarda tik turish; bosh va qo‘llarga
tayanib tik turish
(o‘qituvchi yoki sherigi yordami bilan).
Qiz bolalar; Oldinga va orqaga umbaloq
oshish; ketma-ket 2-3
marta oldinga va orqaga umbaloq oshish;
kuraklar turish holati;
turgan holatda o‘qituvchining yordamida
“ko‘prik” hosil
qilish; yarim shpogat bajarish;
o‘qituvchining yordami bilan
cho‘qqayib, tayanish holatidan qo‘llarda
tik turish holatiga
otish;
Gimnastika Amaliy: Gimnastika
elementlaridan akrobatika
majmuasini bajarish. (texnik bajarishni
baholash)
Gimnastika Amaliy: Muvozanatni
saqlash mashqlari. Yakka
cho‘pga tayanib turgan holatdan sakrab
tayanishga va burilish
bilan sonlarga o‘tirishga o‘tish; ikki qo‘li
yakka cho‘p ustiga
tayanib, bir oyog’i yon tomonda yerga
osilib,ikkinchi oyog’i
tizzasi yakka cho‘p ustida bo‘lib, oyoqlar
uchi tortilgan holda,
bosh tepaga qaratilib, yarim cho‘qqaygan
holda; qo‘llarni
yonga ochish va oldinga "polka", "galop"
qadamlari bilan
siljish; 2-3 qadam yugurib borib oyoqda
siltanib, boshqasida
depsinib, kerishib sakrab tushish; (bu
mashqlarni gimnastik
1
1
Gimnastika
elementlaridan
akrobatika
majmuasini bajarish
gimnastik
o‘rindiqda ham
bajarish mumkin
bo`lgan mashqlarni
takrorlash
46
47
48
49
50
51
o‘rindiqda ham bajarish mumkin).
Gimnastika Amaliy: Muvozanatni
saqlash mashqlari.
yakkacho‘pda bir oyoq uchidan ikkinchi
oyoq uchiga o‘tib
yurish; qo‘llarni har xil xolatlarda ushlab,
yarim shpogatda
turish; bir oyoqda muvozanat saqlab,
ikkinchi oyoqni bukkan
holda oldinga uzatib, qo‘llarni turli
vaziyatlarda tutish; yakka
cho‘pda “qaldirg‘och” bo‘lib turish, 900
burilish va yerga sakrab
yumshoq tushish.
Kurash Amaliy: Kurash musobaqalariga
tayyorgarlik
mashqlari;
Yengdan usshlab tashlash” Ikkala qol
bilan raqibning qolidan
ushlab oyoqlarni juft holatda qoyib 180
darajaga burilib
yelkadan oshirib tashlash.
Kurash Amaliy: akrobatika mashqlari;
“yelkadan oshirib
tashlash”; “muvozanatdan chiqarish
“uzuli
Kurash Amaliy: akrobatika mashqlari;
“qo‘llar yordamida
qo‘ldan ushlab “yelkadan oshirib
tashlash”.
Kurash Amaliy: akrobatika mashqlari;
yelkadan oshirib
tashlash. bir oyoqda, qo‘llarni ushlagan
holda (podhod) usuli;
“muozanatdan chiqarish“ uzuli
Kurash Amaliy: akrobatika mashqlari;
ikki oyoqning oldidan
1
gimnastika
elementlaridan
akrobatika
majmuasini bajarish
1
Yengdan ushlab
1
akrobatika
mashqlari; bajarib
kelish
1
“yelkadan oshirib
tashlash”.
1
muozanatdan
chiqarish“ usuli
1
Oyoqlar yordamida
yonboshdan ko‘tarib
52
oyoq bilan ko‘tarib tashlash”..“Oyoqlar
yordamida yonboshdan
ko‘tarib tashlash” usullar.
Kurash Amaliy: akrobatika mashqlari;
“ikki oyoqning oldidan
oyoq bilan ko‘tarib tashlash; (texnik
bajarishni baholash); kurash
tushish
tashlash” usullar.
1
Ikki oyoqning
oldidan oyoq bilan
ko‘tarib tashlash
IV-CHORAK
53
54
55
56
Yengil atletika Nazariy: Sog‘lom turmush
tarzining ahamiyati.
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari,
tezlikni oshirib yugurish 2x30
m, pastki startdan 60 m ga yugurish
Yengil atletika Nazariy: Shaxsni
hartomonlama kamol toptirishda
jismoniy tarbiyaning ahamiyati
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari,
tezlikni oshirib yugurish 2x30
m, pastki startdan 60 m ga yugurish
(o‘quv meyorini topshirish)
Turgan joudan uzunlikka sakrash
Yengil atletika Amaliy: mahsus sakrash
mashqlari, turgan joudan
uzunlikka sakrash (o‘quv meyorini
topshirish), 5-6 qadam yugurib
kelib “oyoqni bukib” usulida uzunlikka
saklash, 10-12 qadam yugurib
kelib “oyoqni bukib” usuli bilan
uzunlikka saklash.
Yengil atletika Nazariy: ”O‘zbekiston
iftixorlari” haqida suhbat
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari, 5-6
qadam yugurib kelib “oyoqni
bukib” usulida uzunlikka saklash, 10-12
qadam yugurib kelib “oyoqni
bukib” usuli bilan uzunlikka saklash
1
starda turish
qoidalari o`rganish
1
Turgan joudan
uzunlikka sakrash
1
tennis to`pini to`g`ri
ushlash
1
yuqori starda turish
va chiqish
57
58
59
(o‘quv meyorini topshirish )
Yengil atletika Nazariy: To‘g‘ri nafas
olish va yurak urishini
tekshirish.
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari,
yugurib, bir oyoqdan depsinib,
sakrashda tepaga osilgan buyumga bir
qo‘lini tekkazish.
Balandlikka sakrash - 4 qadamdan
yugurib kelib “hatlab o‘tish”
usulida balandlikka sakrash, 6-8
qadamdan yugurib kelib “hatlab
o‘tish” usulida balandlikka sakrash
(o‘quv meyorini topshirish)
Yengil atletika Nazariy: Yozgi va qishki
olimpiada musoboqalari
haqida ma’lumot.
Amaliy: Turgan joydan tennis ko‘ptogini
uzoqlikka uloqtirish, yon
tomon bilan 3 qadam yugurib kelib tennis
koptogini uloqtirish,
yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish
(o‘quv meyorini topshirish)
Stadion aylana bo‘ylab estafeta
tayoqchasi bilan 4x60 m yugurish
Yengil atletika Amaliy: Yugurish bilan
yurishni almashlab 1000 m
yugurish. (100m + 100m)
1
“hatlab sakrash
usullarini o`rganish
1
turgan joydan tennis
to`pini otish
1
yugurish texnik
usullarini va nafas
olish ritmini
o`rganish
yugurib kelib
sakrash va depsinish
jarayonini
takomillashtirish
futbol qoidalarini
o`rganish maydonda
harakat qilish
60
Yengil atletika Amaliy: 800-1500 m
masofaga yugurish.(o‘quv meyorini
topshirish) Nafas tiklash maqsadda 200m
yurish
1
61
Futbol Amaliy: To‘pni ikki qo‘llab bosh
ustidan o‘yinga kiritish
Dumalab kelayotgan va tushib kelayotgan
1
62
63
64
65
66
67
68
to‘plarni oyoqning panja qismining ichki
va tashqi tomonlari bilan to‘xtatishni
o‘rgatish; Ikki taraflama o‘yin.
Futbol Amaliy: Koptokni oyoq uchida
harakatlantirish (jonglyor);
To‘pni uzatish, chalg‘itish usullari;Ikki
taraflama o‘yin.
Futbol Amaliy:11 metrlik jarima to‘pidan
darvozaga aniq tepish; uzoq
masofaga to‘pni tepish; Ikki taraflama
o‘yin.
Futbol Amaliy: yurish yo‘nalishini
o‘zgartirib yurish va yugurish,
maydonda joyni tanlash; To‘pni oyoqni
panja qismining ichki vatashqi tomonlari
bilan tepib olib yurish. To‘p bilan
janglyor qilish; Ikki taraflama o‘yin.
Futbol Amaliy: Darvozabonning har xil
balandlikda uchibkelayotgan to‘plarni
musht bilan urib yuborishi; Futbolchilar
maydonda to‘g‘ri joy tanlash, harakat
yo‘nalishlarini o‘zgartirib
yugurish. Ikki taraflama o‘yin.
Futbol Amaliy: To‘pni uzatish,
chalg‘itish usullari. Futbolchilar
maydonda to‘g‘ri joy tanlash, harakat
yo‘nalishlarini o‘zgartirib
yugurish. Ikki taraflama o‘yin.
Shaxma Nazariy: Debyut harakatlari.
Amaliy: Debyut qonunlari; shoxning
xavfsizligi, debyutdagi vazifalar,
shaxmatda farzin yordamida mot qilish.
Shaxmat Amaliy: Debyut qonunlari;
shoxning xavfsizligi,debyutdagi vazifalar,
shaxmatda farzin yordamida mot qilish.
1
futbol to`pini fishka
oralig`idan olib
yurish
1
11 metrlik jarima
to‘pidan darvozaga
aniq tepish; uzoq
masofaga to‘pni
tepish
To‘p bilan janglyor
qilish;
1
1
maydonda to‘g‘ri
joy tanlash, hujum
va himoyachi
1
To‘pni uzatish
pasydan va
yuqoridan
1
Debyut qonunlari;
o`rganish
1
qoidalarga asosan
o`yin tashkil qilish
2022-2023-o`quv yili 9-sinflar uchun “JISMONIY TARBIYA” fanidan
YILLIK TAQVIM REJA
(Haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari (maktab
sharoitdan kelib chiqib
ikkita sport turi
tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
Nazorat ishi
Jami chorak kesimida
№
1
2
3
4
5
6
7
Jami
Yillik
I chorak
IX
X
12
16
20
II chorak
III chorak
XI
XII
I
II
Dars jarayonida
4
8
III
8
8
4
12
6
2
6
8
2
6
1
5
6
2
Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo‘lim
yakunida dars jarayonida olinadi.
18 soat
14 soat
20 soat
16 soat
68 soat
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari(maktab
sharoitdan kelib chiqib
ikkita sport turi tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
IV chorak
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
+
+ + + + + +
8 9
I chorak (18 soat)
10
11
12 13
Dars jarayonida
14
15
16
17
18
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
№
1
2
3
4
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib
chiqib ikkita sport turi tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
5
6
7
№
Dastur bo‘limlari
5
6
7
20
21
22
23
+
+
+
+
+
+
Dastur bo‘limlari
33
1
2
3
4
19
II chorak (14 soat)
24
25
26
27
Dars jarayonida
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
(maktab sharoitdan
kelib chiqib ikkita
sport turi tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
№
1
2
3
4
5
6
7
34
+
35
36
37
38
39
40
+
+
+
+
+
+
+
+
III chorak (20 soat)
41
42
43
Dars jarayonida
+
+
+
29
30
31
32
+
+
+
+
+
44
45
46
+
+
+
47
48
49
50
51
52
+
+
+
+
+
+
+
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari (maktab
sharoitdan kelib chiqib ikkita
sport turi
tanlanadi)
Futbol
Kurash
Shaxmat
+
28
53
54
55
56
57
58
59
+
+
+
+
+
+
+
IV chorak (20 soat)
60
61
62
Dars jarayonida
63
64
65
66
+
+
+
+
67
68
+
+
+
+
+
Mavzu nomi
Soati
T/r
O’tilgan vaqti
Rejada
9A
9B
9V
O’tilgan vaqti
Amalda
9A
9B
9V
Uyga vazifa
I-CHORAK
1
2
3
4
5
Yengil atletika Nazariy: Insonning
mehnat faoliyatida jismoniy
tarbiyaning ahamiyati
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlar
texnikasini takomillashtirish; past
startdan chiqib 60 metrga yugurish;
Yengil atletika Nazariy: Yengil
atletikada texnik xavfsizlik qoidalari.
Engil atletikada mashqlarning turlari
Amaliy: mahsus yugurish mashqlar,
past stsrtdan 60 m tezlikni oshirib
yugurish (o‘quv meyorni topshirish)
4x60 metrga estafeta yugurish.
Yengil atletika Nazariy: Yugurish
turlari
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari,
turgan joydan uzunlikka sakrash
(o‘quv meyorni topshirish). 5-6
qadam yugurib kelib uzunlikka “oyoq
bukish” usulida saklash .
Yengil atletika Nazariy: To‘g‘ri nafas
olish va yurak urishini tekshirish
Sakrash turlari
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari, 56 qadam yugurib kelib uzunlikka
“oyoq bukish” usulida saklash; 4x10
m mokisimon yugurish (o‘quv
meyorni topshirish)
1
yugurish yurish
mashqlar
texnikasini
takomillashtirish
1
mahsus URM
mashqlarni
takomillashtirsh
1
saf mashqlarni
organish turish
o`nga chap
burilishlar
Yengil atletika Amaliy: mahsus
sakrash mashqlari; 10-12 qadam
1
safda 2.3. qator
bolib saf
mashqlarni
o`rganish
start chizig`idan
chiqish
Izoh
6
7
8
9
10
yugurib
kelib uzunlikka saklash. (o‘quv
meyorini). Tepaga osilgan buyumga
yugurib ,bir oyoqdan depsinib,
sakrashda bir qo‘lini tekkazish
Yengil atletika Amaliy: mahsus
sakrash mashqlari; Balandlikka
sakrash - 4 qadam bilan yugurib kelib
“hatlab o‘tish” usulida balandlikka
sakrash, 6-8 qadamdan yugurib kelib
“hatlab o‘tish” usulida balandlikka
sakrash. Turgan joydan tennis
ko‘ptogini uzoqlikka otish.
Toxtamasdan
bir me’yorda 6 daqiqa yugurish
Yengil atletika Nazariy: Uloqtirish
turlari
Amaliy: turgan joydan tennis
ko‘ptogini uzoqlikka otish, yon tomon
bilan 3 qadam yugurib kelib tennis
koptogini uloqtirish, yugurib kelib
tennis koptogini uloqtirish (o‘quv
meyorni topshirish).
800 m masofaga yugurish
Yengil atletika Amaliy: 4 x 60m
masofaga estafeta yugurish. 800 1000m masofaga yugurish
Futbol Nazariy: Futbol o‘yini,
o‘yinchilarning tartib va intizom
qoidalari.
Futbol:Amaliy:harakatlanib
kelayotgan to‘plarni oyoq panja
qismining
ichki va tashqi tomonlari bilan
to‘xtatish; texnika va taktika usullari;
Futbol Futbol:Amaliy: raqibdan
to‘pni olib qo‘yish texnikasi; ikki
1
xatlab sakrash
usullarini o`rganish
1
tennis ko’ptogini
to`g`ri ushlash
1
turgan joydan
tennis ko’ptogini
uzoqlikka otish
ichki va tashqi
tomonlari bilan
to`plarni o`rganish
to‘xtatish; texnika
va taktika usullari;
1
1
to‘pni olib qo‘yish
11
12
tomonlama o‘yin.
Futbol Nazariy: Jarima va erkin to‘p
tepish.
Amaliy: 11 metrlik jarima to‘pidan
darvozaga aniq tepish; to‘pni harakat
yo‘nalishini o‘zgartirib olib yurish,
chalg‘itish harakatlarini qo‘llay olish;
ikki tomonlama o‘yin
Futbol Nazariy: Futbol taktikasi
(standart holatda bajariladigan
kombinatsiyalar).
Amaliy: uchib kelayotgan to‘pni
sakrab bosh bilan urib qaytarishni
bajarish; 11 metrlik jarima to‘pidan
darvozaga.(texnik bajarishni
baholash).
ikki tomonlama o‘yin
1
usullari
olib yurish,
chalg‘itish usullari
o`rganish
1
to‘pni sakrab bosh
bilan urib
qaytarishni
bajarish
13
Futbol Amaliy: to‘pni raqibdan tortib
olish; to‘pni darvozaga bosh bilan
aniq yo‘naltirish ko‘nikma va
malakalarini hosil qilish; 30m to‘p
bilan
yurish; ikki tomonlama o‘yin.
1
30m to’p bilan
yurish
takomillashtirish
14
Futbol Amaliy: o‘ng va chap oyoq
bilan uzoqqa tepishni
takomillashtirish; 30m to‘p bilan
yurish. (o‘quv mezoni). ikki
tomonlama
o‘yin.
1
to`pni uzoq
masofaga tepish
o`ng va chap
oyoqlarida
15
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Nazariy: Gigiena, tibbiy nazorat,
1
basketbol- o‘yini
elementlari asosida
har xil mashq
usullarini bajarish;
jarohatlarning oldini olish
Amaliy: Basketbol - Basketbol o‘yini
elementlari asosida har xil mashq
usullarini bajarish; to‘pni bir qo‘lda
olib yurish va uzatish; raqibni chetlab
o‘tish
Voleybol - Juftlikda to‘pni, to‘r
ustidan yuqoridan va pastdan bir –
biriga
uzatishlar; to‘rdan qaytgan to‘pni
qabul qilish; to‘pni qabul qilish va
uzatish;
Gandbol - Gandbolda mahsus texnika
mashqlari qo‘llash orqali
o‘quvchilarda tezkorlik, kuch,
orientatsiya kabi sifatlarni
rivojlantirish
16
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - to‘pni bir qo‘lda
olib yurish va uzatishni
takomillashtirish; raqibni chetlab
o‘tish; to‘pni bosh tomondan ikki
qo‘llabuzatish;
Voleybol - texnik usullari; to‘pni
o‘yinga kiritish usullari; to‘r orqali
xujum zarba usullari; to‘siq qo‘yish
(yakka va juftlikda),
Gandbol - to‘p bilan ishlash
texnikasini mukammallashtirish
(tezlikda joq
almashish jarayonida xar xil usulda
to‘p uzatishlar
1
Voleybol - texnik
usullari; to'pni
o’yinga kiritish
takomillashtirish
17
18
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdankelib
chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - shaxsiy va
jamoaviy himoyani maydonda
ushlash
usullarini o‘rgatish; 2x1x2 va 1x2x2
taktikalari
Voleybol - himoyalanish usullari;
xujumda va ximoyada yakka, guruh
vajamoaviy taktik harakatlar;
Voleybol o‘quv o‘yini;
Gandbol - vosmyorka, oldinlab
ketishda to‘p qabul qilishlar);
ximoyausullarini
mukammallashtirish, raqiblarni
ximoya maydoniga
yaqinlashtirmaslik,
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)Amaliy: Basketbol - jarima
to‘plarini savatga tashlash; basketbol
o‘yini
qoidasiga asosan ikki tomonlama
o‘yin;Voleybol - Voleybol turish
holatida harakatlanish; Voleybol
o‘yinida
turish, xarakatlanish, to‘xtash,
tezlashish elementlari texnikasini
o‘rganish
va mustaxkamlash;
Gandbol - masofada ushlab turishga
erishish, lineyniy o‘yinchini nazorat
qilish;
1
to`pni ushlash va
halqaga otish
usullarini o`rganish
1
Voleybol turish
holatida
harakatlanish
bajarish
II-CHORAK
19
20
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan kelib
chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol -To‘p bilan
juftlikda ishlash. To‘pni bilan
harakatda
mashq qilish: juft bo‘lib, qo‘shimcha
qadamlar bilan harakatlanganda
to‘pni ko‘krakdan uzatish. Juft bo‘lib,
qo‘shimcha qadamlar bilan
harakatlanganda to‘pni yerga urib
ko‘krakdan uzatish
Voleybol - Voleybol o‘yinida turish,
xarakatlanish, to‘xtash texnikasini
mustaxkamlash; Voleybol o‘quv
o‘yini;
Gandbol - masofada ushlab turishga
erishish, lineyniy o‘yinchini nazorat
qilish;
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdankelib
chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)Amaliy: Basketbol - o‘ng va
chap qo‘l bilan “iloni” usulida to‘pni
olib
yurishni takomillashtirish.
Soddalashtirilgan qoidalar asosida
ikkitomonlama o‘yin.
Voleybol - Voleybol o‘yinida turish,
xarakatlanish, to‘xtash, tezlashish
elementlaritexnikasinimustaxkamlash;
Voleybol o‘quv o‘yini
Gandbol - 4x1, 3x2, “vosmyorka”,
“styajka” ya'ni raqib ximoyasini
chalg'itish, to‘siq qo‘yishni
mukammallashtirish
1
Basketbol -To'p
bilan juftlikda
ishlash
1
- Voleybol o'yinida
turish,
xarakatlanish,
to'xtash, tezlashish
elementlari
texnikasini
21
22
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol – Jarima to‘pni turli hil
nuqtalardan savatga tashlashni
takomillashtirish. Qarama qarshi
estafeta: jamoa har biri uch kishidan
iborat kolonnada turadi. Signaldan
keyin o‘yinchi to‘pni qarama-qarshi
jamoaga uzatadi va yugurib
kolonnaning oxiriga turadi (orasida
masofa - 3m)Voleybol - Tayanchda,
harakatda, sakrashda to‘pni orqaga
uzatish
texnikasini mustahkamlash; Voleybol
o‘quv o‘yini
Gandbol - darvozabonni texnik
xolatini mukammallashtirish;
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Devolga basketbol to‘pni
urish va ilib olishni
takomillashtirish. Jarima to‘pni
savatga tashlash. Qoidalar asosida
ikki tomonlama o‘yin.
Voleybol - to‘rga teskari turgan holda,
to‘pni raqib maydondagi nishonga
tushurish; Voleybol o‘quv o‘yini
Gandbol - Harakatning oddiy
texnikasini, hujum va hujumda
pozitsiyani
egallashю O‘rganilgan elementlar
asosida musobaqa shaklida o‘yin.
1
Basketbol – Jarima
to‘pni turli hil
nuqtalardan
savatga tashlashni
o`rganish
1
valeybol -to’pni
raqib maydondagi
nishonga
tushurish;’
23
24
25
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To‘pni olib yugandan
keyin harakatda uzatish. Shaxsiy
ximoyadan foydalangan holda 5 x 5
o‘quv o‘yini. Qoidalar asosida ikki
tomonlama o‘yin.
Voleybol - to‘rga teskari turgan holda,
to‘pni raqib maydondagi nishonga
tushurish; Voleybol o‘quv o‘yini
Gandbol - to‘pni yuqoridan va
pastdan uzatish tehnikasini
mustahkamlash.
O‘quv o‘yini
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - To‘pni tashlash
usullarini takomillashtirish - Ikki
qo‘li bilan pastdan, bir qo‘li bilan
pastdan ot
ikki qo‘l bir joydan, Qoidalar asosida
ikki tomonlama o‘yin.
Voleybol - Oldinga yiqilib, bir qo‘lda
qabul qilishni mustahkamlash.
Voleybol o‘quv o‘yini
Gandbol - To‘pni yuqori va pastki
tayanch uloqtirish texnikasini
o‘zlashtirish; O‘quv o‘yini
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - To‘pni tashlash
1
Basketbol - To‘pni
olib yurgandan
keyin harakatda
uzatish.
Voleybol - Oldinga
yiqilib, bir qo’lda
qabul qilishni
mustahkamlash.
1
Basketbol - To‘pni
tashlash usullarini
takomillashtirish
usullarini takomillashtirish – turgan
joidan bir qo‘l bilan, sakrashda,
burilishda Qoidalar asosida ikki
tomonlama o‘yin.
Voleybol - to‘rga teskari turgan
holda, to‘pni raqib maydondagi
nishonga
tushurish; Qoidalar asosida ikki
tomonlama o‘yin.
26
27
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - To‘pni olib
yurish usullarini takomillashtirish Yuqori (yuqori tezlikda) sakratib
yurish, past sakratib yurish, tezlikni
o‘zgartirib, yo‘nalishni o‘zgartirib
Qoidalar asosida ikki tomonlama
o‘yin.
Voleybol - Yuqoridan to‘p uzatish
tehnikasini mustahkamlash;
To‘g’ridan xujum zarbasi berishni
mustahkamlash. Qoidalar asosida ikki
tomonlama o‘yin.
Gandbol - To‘pni sakrashda uloqtirish
texnikasini mustahkamlash.
Himoya va hujumning asosiy taktik
va texnik usullarini mustahkamlash
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Shaxsiy ximoyadan
foydalangan holda 5 x 5 o‘quv o‘yini.
1
Voleybol Yuqoridan to’p
uzatish tehnikasini
mustahkamlash;
1
basketbol - jarima
to`pini tashlash
mustahkamlash
28
29
Voleybol - to‘g'ridan-to‘g'ri devorga
7-9 m masofadan to‘r balandligi past
bo‘lmagan chiziqdan pastdan va
tepadan o‘yinga kiritish Voleybol
o‘quv o‘yini;
Gandbol - Hujum paytida
chalg'ituvchi harakatlar (fintlar)
qilishni takomillashtirish
O‘quv o‘yinida himoya va hujumda
etakchi (jamoaviy) harakatlar
ko‘nikmalarini ishlatish
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Aldamchi harakatlar
(fintlar) Shaxsiy ximoyadan
foydalangan
holda 5 x 5 o‘quv o‘yini.
Voleybol - - to‘rdan 7-9 m masofada
to‘pni o‘yinga kiritish; b) to‘pni
yuqori to‘plarini raqibning
maydonchasiga 7-9 m masofadan to‘r
bilan urishю Voleybol o‘quv o‘yini;
Gandbol - Hujum va himoya
taktikasiga, darvozabonning taktik va
texnik harakatlariga o‘quv o‘yin
vaqtida puxta etibor berish
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Hujum va
Shaxsiy ximoyadan foydalangan
holda 5 x 5 o‘quv o‘yini.
Voleybol - o‘quv o‘yinlari jarayonida
texnik usullarni takomillashtirish
1
Voleybol - - to'rdan
7-9 m masofada
to'pni o'yinga
kiritish;
1
3 sekunt zonada
harakat qilish
30
31
Gandbol - to‘pni uzatish paytida
ushlab olish, - to‘pni olib borish
paytida ushlab olish. “To‘p uchun
kurash” o‘yini.
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Hujum va
Shaxsiy ximoyadan foydalangan
holda 5 x 5 o‘quv o‘yini.
Voleybol - To‘pni o‘yinga kiritish
texnikasini takomillashtirish bo‘yicha
mashqlar:
a) to‘pni uloqtirish va urish vaqtida
ushlash;
v) to‘g'ridan-to‘g'ri devorga 7-9 m
masofadan to‘r balandligi past
bo‘lmagan chiziqdan pastdan va
tepadan o‘yinga kiritish. Voleybol
o‘quv o‘yini
Gandbol - o‘rganilgan texnik
usullarini takomillashtirish. “To‘p
uchun
kurash” o‘yinning variantlari
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Qoidalar asosida
ikki tomonlama o‘yin. O‘yin
paytida texnik va taktik tayyorgarlikni
takomillashtirish.
Voleybol - to‘rdan 7-9 m masofada
to‘pni o‘yinga kiritish; b) to‘pni
yuqori
to‘plarini raqibning maydonchasiga 7-
1
Voleybol - To'pni
o'yinga kiritish
texnikasini
takomillashtirish
bo'yicha mashqlar:
1
yon chiziqdan otish
qoidalri
mustahkamlash
32
9 m masofadan to‘r bilan urish
O‘yin taktikasini takomillashtirish,
o‘quv o‘yini;
Gandbol - o‘rganilgan texnik
usullarini takomillashtirish. Qoidalar
asosida ikki tomonlama o‘yin. O‘yin
paytida taktik tayyorgarlikni
takomillashtirish.
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab sharoitdan
kelib chiqqan holda ikkita sport turi
tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Qoidalar asosida
ikki tomonlama o‘yin. O‘yin
paytida texnik va taktik tayyorgarlikni
takomillashtirish. Voleybol o‘quv
o‘yini
Voleybol - o‘quv o‘yinlari jarayonida
texnik usullarni takomillashtirish
Gandbol - o‘rganilgan texnik
usullarini takomillashtirish. Qoidalar
asosida ikki tomonlama o‘yin. O‘yin
paytida taktik tayyorgarlikni
takomillashtirish.
1
valeybol- to`pni
pastdan sherigiga
uzatish ikki qo`llab
III-CHORAK
33
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Qoidalar asosida ikki
tomonlama o‘yin. O‘yin paytida
texnik va taktik tayyorgarlikni
takomillashtirish.
Voleybol - o‘quv o‘yinlari jarayonida
texnik usullarni
takomillashtirish
1
to`pni ikki qo`llab
olib yurish va
sherigiga ikki
qo`llab uzatish
34
35
Gandbol - o‘rganilgan texnik
usullarini takomillashtirish. Qoidalar
asosida ikki tomonlama o‘yin. O‘yin
paytida taktik tayyorgarlikni
takomillashtirish.
Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol,
Gandbol (maktab
sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita
sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Qoidalar asosida
ikki tomonlama o‘yin.
O‘yin paytida texnik va taktik
tayyorgarlikni takomillashtirish.
Voleybol - o‘quv o‘yinlari jarayonida
texnik usullarni
takomillashtirish
Gandbol - o‘rganilgan texnik
usullarini takomillashtirish. Qoidalar
asosida ikki tomonlama o‘yin. O‘yin
paytida taktik tayyorgarlikni
takomillashtirish.
Gimnastika Nazariy: Ertalabki
gimnastika mashqlarining
majmuasini mustaqil tuzish tartibi.
Gimnastika: Amaliy: Tayanib
sakrash. Gimnastik “kozyol”dan
ko‘prikchani uzoqlashtirish va
yaqinlashtirish bilan depsinib
sakrashlar; uzunasiga o‘rnatilgan
gimnastik “kozyol” ustidan tayanib
sakrash (o‘g‘il bolalar 120 sm
balandlikdagi gimnastika ko‘prigi
oralig‘i 1 m oraliqda) oyoqlarni kerib
sakrash.
Qiz bolalar 110 sm balandlikdagi
uzunasiga o‘rnatilgan gimnastik
1
to`pni o`yinga
kiritish va zarba
berish
1
ko`prikcha turish
takomillashtirish
36
37
38
39
“kozyol” ustidan oyoqlarni kerib,
sakrab o‘tish; yonlama qo‘yilgan
gimnastik “kozyol” ustidan oyoqlarni
bukib sakrab o‘tishlar.
Gimnastika Amaliy: Tayanib sakrash.
gimnastik “kozyol” ustidan
oyoqlarni kerib, sakrab o‘tish (texnik
bajarishni baholash).
Gimnastika Nazariy: Gimnastika
musobaqa qoidalari.
Gimnastika: Amaliy: 5 m li arqonga,
qo‘llar yordamida (vaqt
hisobiga) tirmashib chiqish; to‘xtabto‘xtab tirmashib chiqish
(ma’lum balandlikda to‘xtash uchun
belgilar qo‘yiladi).
Gimnastika Amaliy: Osilishlar va
tayanishlar: (Og’il bolalar) past
turnikda osilishdan kuch bilan
tayanishga ko‘tarilish; baland
turnikda osilgan holatda qo‘llarni
bukish va yozish;
(qiz bolalar) past turnikda (balandligi
100 sm) oyoqlar yerga
tayanib, qo‘llarga osilgan holatda,
qollarni bukish va yozish;
gimnastik orindiqda qo‘llarga tayanib
qo‘llarni bukish va yozish.
(O‘quv meyorlari).
Gimnastika
Amaliy: (O‘g’il bolalar) brussda
qo‘llarda tayangan holda tebranib,
oldinga siltanish bilan tayanchga
ko‘tarilish; gimnastik brussda
tirsakka tayanib turishdan tebranib,
orqaga siltanish bilan tayanchga
ko‘tarilish; gimnastik brussda tayanib
1
turgan joydan
sakrash o`rgaanish
1
arqonni ushlash
usuli
1
baland turnikda
osilgan holatda
qo’llarni bukish
va yozish;
1
qollarni bukish va
yozish;
40
41
oldindan va orqadan
tebranishda, yon tomonlarga 900
burilib sakrab tushishlar.
(qiz bolalar) past turnikda (balandligi
100 sm) oyoqlar yerga
tayanib, qo‘llarga osilgan holatda,
qollarni bukish va yozish;
gimnastik orindiqda qo‘llarga tayanib
qo‘llarni bukish va yozish.
Gimnastika
Amaliy: Akrobatika: (O‘g‘il bolalar)
har xil dastlabki holatdan
oldinga umbaloq oshish; 40-50 sm
balandlikdagi buyumlar ustidan
umbaloq oshib o‘tish; yugurib kelib
uzoqlikka umbaloq oshish;
sherigi yordamida qo‘llarda yoki
boshda tik turish; (Qizlar bolalar)
ikki marta oldinga, orqaga umbaloq
oshish; kurakda turish; tik turgan
holatdan “ko‘prik” hosil qilish va yon
tomonga aylanib turish. Sherigi
yordamida qo‘llarda tik turish
Gimnastika. Amaliy: Akrobatika:
(O‘g‘il bolalar) har xil dastlabki
holatdan oldinga umbaloq oshish; 4050 sm balandlikdagi buyumlar
ustidan umbaloq oshib o‘tish; yugurib
kelib uzoqlikka umbaloq
oshish; sherigi yordamida qo‘llarda
yoki boshda tik turish;(Qizlar
bolalar) ikki marta oldinga, orqaga
umbaloq oshish; kurakda turish;
tik turgan holatdan “ko‘prik” hosil
qilish va yon tomonga aylanib
turish. Sherigi yordamida qo‘llarda tik
turish.
1
oldinga umbaloq
oshish
1
boshda tik turish
42
Gimnastika Amaliy: Akrobatika:
(O‘g‘il bolalar) har xil dastlabki
holatdan oldinga umbaloq oshish; 4050 sm balandlikdagi buyumlar
ustidan umbaloq oshib o‘tish; yugurib
kelib uzoqlikka umbaloq
oshish; sherigi yordamida qo‘llarda
yoki boshda tik turish; (Qizlar
bolalar) ikki marta oldinga, orqaga
umbaloq oshish; kurakda turish;
tik turgan holatdan “ko‘prik” hosil
qilish va yon tomonga aylanib
turish. Sherigi yordamida qo‘llarda tik
turish.
43
Gimnastika Amaliy: Gimnastika:
Amaliy: Akrobatika:
Gimnastika elementlaridan akrobatika
majmuasini bajarish.; (texnik
bajarishni baholash).
Gimnastika Amaliy: Gimnastika
buyumlari bilan umum jismoniy
tayorgarlik mashqlari (gardishni
aylantirish, arqon bilan sakrash )
Gimnastika Amaliy: Muvozanatni
saqlash mashqlari. Depsinib
yakkacho‘pga chiqish; yakkacho‘pga
tayanishdan bir oyoqni oshirish
bilan 90° burilib minib o‘tirish, ikki
oyoqda va holatlarini almashlab
sakrashlar; yarim cho‘qqaygan
holatda oyoqlar bilan siltanib yurish,
oyoq uchlariga ko‘tarilib burilishlar,
o‘ng (chap) oyoqda
“qaldirg‘och” hosil qilish; o‘tirib
burchak hosil qilish va qo‘llarga
tayanib, oyoqlarni kerib orqaga
44
45
orqaga umbaloq
oshish;
1
kurakda turish;
1
URM mashqalrni
bajarish
1
cho‘qqaygan
holatda oyoqlar
bilan siltanib
yurish,
takomillashtirish
46
47
48
49
50
51
52
siltanish bilan kerishib sakrab
tushish.
Gimnastika Amaliy: Muvozanatni
saqlash mashqlari. Depsinib
yakkacho‘pga chiqish; yakkacho‘pga
tayanishdan bir oyoqni oshirish
bilan 90° burilib minib o‘tirish, ikki
oyoqda va holatlarini almashlab
sakrashlar; yarim cho‘qqaygan
holatda oyoqlar bilan siltanib yurish,
oyoq uchlariga ko‘tarilib burilishlar,
o‘ng (chap) oyoqda
“qaldirg‘och” hosil qilish; o‘tirib
burchak hosil qilish va qo‘llarga
tayanib, oyoqlarni kerib orqaga
siltanish bilan kerishib sakrab
tushish.
Kurash Amaliy: akrobatika
mashqlari; “yenglardan ushlab
yelkadan
hamda yon tomonalardan tashlash;
Kurash Amaliy: akrobatika
mashqlari; “yenglardan ushlab
yelkadan
hamda yon tomonalardan tashlash;
Kurash Amaliy: akrobatika
mashqlari; “ko‘krakdan
tashlash”usuli.
Kurash Amaliy: akrobatika
mashqlari; “ko‘krakdan tashlash”
usuli.
Kurash Amaliy: akrobatika
mashqlari; “ikki oyoqning oldidan
oyoq bilan ko‘tarib tashlash” usuli.
Kurash Amaliy: akrobatika
mashqlari; “ikki oyoqning oldidan
oyoq
1
gimnasttik
narvonda oyoqlarni
ko`tarib tushirish
1
akrobatika
mashqlari; bajarish
1
“yenglardan ushlab
1
oyoq bilan ko‘tarib
tashlash” usuli.
1
“ko‘krakdan
tashlash” usuli.
1
yondan chalish
1
ikki qolda raqibni
ushlash
bilan ko‘tarib tashlash” usuli.
IV-CHORAK
53
Yengil atletika Amaliy: Maxsus
yugurish mashqlar texnikasini
takomillashtirish; past startdan chiqib
60 metrga yugurish;
1
54
Yengil atletika Amaliy: mahsus
yugurish mashqlar, past stsrtdan 60 m
tezlikni oshirib yugurish (o‘quv
meyorni topshirish)
4x60 metrga estafeta yugurish.
Yengil atletika Amaliy: mahsus
sakrash mashqlari, turgan joydan
uzunlikka sakrash (o‘quv meyorni
topshirish). 5-6 qadam yugurib kelib
uzunlikka “oyoq bukish” usulida
saklash .
Yengil atletika Amaliy: mahsus
sakrash mashqlari, 5-6 qadam yugurib
kelib uzunlikka “oyoq bukish” usulida
saklash; 4x10 m mokisimon
yugurish (o‘quv meyorni topshirish)
Yengil atletika Amaliy: mahsus
sakrash mashqlari; 10-12 qadam
yugurib
kelib uzunlikka saklash. (o‘quv
meyorini). Tepaga osilgan buyumga
yugurib ,bir oyoqdan depsinib,
sakrashda bir qo‘lini tekkazish.
Yengil atletika Amaliy: mahsus
sakrash mashqlari; Balandlikka
sakrash
- 4 qadam bilan yugurib kelib “hatlab
o‘tish” usulida balandlikka sakrash,
6-8 qadamdan yugurib kelib “hatlab
o‘tish” usulida balandlikka sakrash.
1
55
56
57
58
yugurish
mashqlar
texnikasini
takomillashtirish;
joydan uzunlikka
sakrash
1
arg`amchida
sakrash o`rganish
1
govdani ko`tarib
tushirish
1
saf mashqlarini
takomillashtirish
1
3 xatlab sakrash
usulini o`rganish
59
60
61
62
63
64
65
Turgan joydan tennis ko‘ptogini
uzoqlikka otish. Toxtamasdan bir
me’yorda 6 daqiqa yugurish.
Yengil atletika Amaliy: turgan joydan
tennis ko‘ptogini uzoqlikka otish,
yon tomon bilan 3 qadam yugurib
kelib tennis koptogini uloqtirish,
yugurib kelib tennis koptogini
uloqtirish (o‘quv meyorni topshirish).
800 m masofaga yugurish
Yengil atletika Amaliy: 4 x 60m
masofaga estafeta yugurish 800 1000m
masofaga yugurish (o‘quv meyorni
topshirish)
Futbol Amaliy: texnika va taktika
usullari; to‘pni harakat yo‘nalishini
o‘zgartirib olib yurish, chalg‘itish
harakatlarini qo‘llay olish; ikki
tomonlama
o‘yin.
Futbol Amaliy: to‘pni raqibdan tortib
olish; uchib kelayotgan to‘pni
sakrab bosh bilan urib qaytarishni
bajarish; 30 metrga to‘pni olib yurish.
ikki tomonlama o‘yin.
Futbol Amaliy: to‘pni darvozaga bosh
bilan aniq yo‘naltirish ko‘nikma va
malakalarini hosil qilish; texnika va
taktika usullari; texnika va taktika
usullari; ikki tomonlama o‘yin.
Futbol Amaliy: o‘ng va chap oyoq
bilan uzoqqa tepishni
takomillashtirish;
to‘p bilan janglyor; ikki tomonlama
o‘yin.
Futbol Amaliy: raqibdan to‘pni olib
1
turgan joydan
tennis ko’ptogini
otish
1
estafeta tayoqchani
ushlash
1
futbol qoidalarini
va maydonda
harakat qilish
1
top`ni olib yurish
1
to‘pni darvozaga
bosh urish usuli
bajarish
1
o‘ng va chap oyoq
bilan uzoqqa
tepishni
takomillashtirish
1
raqibdan to‘pni
66
qo‘yish texnikasi; musobaqalarda
hakamlik qilish; to‘p bilan janglyor;
(o‘quv mezoni); ikki tomonlama
o‘yin.
Futbol Amaliy: tik turgan holatda
to‘pni tovon bilan to‘xtatish; ikki
tomonlama o‘yin.
olib qo‘yish
texnikasi;
1
67
Shaxmat Amaliy: Endshpil;
endshpilda o‘ynash tartibi. Shaxmat
o‘yini.
1
68
Shaxmat Amaliy: Endshpil;
endshpilda o‘ynash tartibi. Shaxmat
o‘yini.
1
to`pni yuqoridan va
pastdan uzatish
usuli
shaxmat
qoidalarini
o`rganish
qoidalarga asosan
musobaqa o`tqazish
2022-2023-o`quv yili 10-sinflar uchun “JISMONIY TARBIYA” fanidan
YILLIK TAQVIM REJA
(Haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Dastur
bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
Futbol
Kurash
Shaxmat
Nazorat ishi
12
16
20
12
6
2
1
2
3
4
5
6
7
II chorak
III chorak
XI
XII
I
II
Dars jarayonida
4
6
III
2
8
8
4
6
6
8
2
1
2
5
4
2
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
Futbol
Shaxmat
Kurash
IV chorak
IV
V
Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo‘lim yakunida
dars jarayonida olinadi.
68
18 soat
14 soat
20 soat
16 soat
soat
Jami chorak
№
I chorak
IX
X
Jami
Yillik
1 2
3
4
5
6
7
8
+
+
+
+
+
+
+
+
9
I chorak (18 soat)
10
11
12
Dars jarayonida
13
14
+
+
+
+
+
+
15
16
17
18
+
+
+
+
№
1
2
3
4
5
6
7
№
1
2
3
4
5
6
7
№
1
2
3
4
5
6
7
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
Futbol
Shaxmat
Kurash
Dastur
bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
Futbol
Shaxmat
Kurash
33
+
34
19
20
21
22
23
II chorak (14 soat)
24 25 26
27
Dars jarayonida
+
+
+
+
+
+
35
36
37
38
39
40
+
+
+
+
+
+
+
+
III chorak (18 soat)
41
42
43
44
Dars jarayonida
+
+
+
+
29
30
31
32
+
+
+
+
+
45
46
+
+
47
48
49
50
51
52
+
+
+
+
+
+
+
Dastur bo‘limlari
Nazariy bilimlar
Gimnastika
Yengil atlеtika
Sport o‘yinlari
Futbol
Shaxmat
Kurash
+
28
53
54
55
56
57
58
IV chorak (16 soat)
59
60
61 62
Dars jarayonida
+
+
+
+
+
+
+
63
64
65
66
+
+
+
+
67
68
+
+
+
+
+
Mavzu nomi
Soati
T/r
O’tilgan vaqti
Rejada
10A
10 B
10V
O’tilgan vaqti
Amalda
10A
10 B
10 V
Uyga vazifa
I-CHORAK
1
2
3
4
5
6
Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiyaning inson ish
faoliyatidagi ahamiyati.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Qisqa
masofaga yugurishda marraga kirish qoidasi.
60, 100 M.ga past startdan yugurish.
Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiya darslarida texnika
xavfsizligi qoidalari. Jaroxatlanishda birinchi
tibbiy yordam ko’rsatish.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: 100 m.ga
past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
Yengil Atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: Joydan
va yugurib kelib “oyoq bukish usulida”
uzunlikka sakrash.
Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiya bilan
shug’ullanuvchilarni tibbiy ko’rikdan o’tkazish.
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan va
yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka
sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Yengil Atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini
o’rgatish.
Yengil Atletika
1
safda turish
qoidalarini o`rganish
1
past starda turish
1
sakrash mashqlari
bajarish
1
startdan chiqish
1
Granatani ushlashni
o‘rganish
1
3 qadam yugurib kelib
Izoh
7
8
9
10
11
Nazariy: Chidamlilikni rivojlantiruvchi
mashqlarni bajarish qoidalari.
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Granata ushlash va uloqtirish usullarini
o’rgatishni takomillashtirish. 3 qadamdan
yugurib kelib uloqtirishni o’rgatish.
Yengil Atletika
Nazariy: Uzoq masofaga yugurishda o’z- o’zini
nazorat qilish usullari.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:. 4x10M.ga
Mokisimon yugurish 4 х 100м aylana bo’ylab
Estafetali yugurish
Yengil Atletika
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il
bolalar 3000 m, Qizlar 1000 M.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Futbol
Nazariy: Futbol o’yini qoidasi, qoidaga amal
qilish va o’yinchilarni o’zini tutishlari.
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni bosh bilan
qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka
tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Futbol
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni sakrab bosh
bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni
uzoqlikka tepish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Ikki
tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Futbol
Футбол
Nazariy: Futbolda Taktika (Standard
vaziyatlarda kombinatsiya qo'llash) Amaliy:
To'pni tik turgan xolatda tovon yordamida, bosh
granatani uloqtirish
o`rganish
1
yuqori startda turish
va chiqish
1
URM bajarib kelish
1
fishkalar orasidan
to`pni olib yurish
1
Havoda uchib
kelayotgan to‘pni
to`xtatish
1
Tik turgan holatda
to‘pni tovon bilan
to‘xtatish
12
13
14
15
16
bilan, gavda bilan, tizzada to’xtatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Futbol
Футбол
Amaliy: Amaliy: To'pni tik turgan xolatda tovon
yordamida, bosh bilan, gavda bilan, tizzada
to’xtatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Futbol
Nazariy: Erkin va jarima to’plari. Amaliy:
Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasini
mustaxkamlash.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Futbol
Amaliy: Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish
texnikasini mustaxkamlash. (texnik usullarni
bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To'pni sherigiga uzatish va qabul
qilish, oyoqlar orasida «8» usulida to'pni
boshqarish, to'pni ta'na atrofida, bosh atrofida
aylantirish, to'pni yuqoriga 180o va 360o, ga
aylantirib otish mashqlarini takomillashtirish.
Voleybol - To'pni sherigiga yuqoridan va
pastdan, to’r ustidan uzatish va qabul qilish.
To’rdan qaytgan to’pni qabul qilish.
Gandbol - Maydon bo’ylab ximoya, yakka va
aralash ximoya usullari. Xujumga o’tish
taktikalari.
Sport o'yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
1
to‘pni olib qo‘yish
texnikas o`rganish
1
Jarima va erkin to‘p
tepish
1
to`pni ko`krak bilan
to`xtatish o`rganish
1
: Basketbol -to'p bilan
mashqlarni
takomillashtirish
1
to'r ustidan to`pni
yuqoridan o`tqazish
17
18
Basketbol - To’pni old tomondan yuqoriga
irg’itib-orqa tomonda ilish, to’pni o’ng va chap
yelka orqali orqadan uzatish, pastdan
kelayotgan va yerda yotgan to’pni ilib olish,
to’pni oyoqlar orasidan chapga va o’ngga
o’tkazish usullarini takomillashtirish.
Voleybol - To'pni sherigiga yuqoridan va
pastdan, to’r ustidan uzatish va qabul qilish.
To’rdan qaytgan to’pni qabul qilish.
Gandbol - To’pni boshqarish texnikasini
takomillashtirish. Ximoya va qarshi xujum
taktikasini mustaxkamlash
Sport o’vinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To’pni olib yurishdan Ikki
qadamdan so’ng sherigiga to’p uzatish va ikki
qadamdan so’ng, 45о burchak ostida xalqaga
tashlashni takomillashtirish. (texnik usullarni
bajarishni baxolash) Voleybol - To’pni uzatish va
qabul qilish texnikasi To’pni o’yinga kiritish
usullari (texnik usullarni bajarishni baxolash)
Gandbol - Jamoaviy xujum taktikasini
mustaxkaml ash.(styajka, chiziqdagi o’yinchi
(lineyniy), to’siq qo’yish (zaslon), ximoyani yorib
o’tish, ximoya oldidan darvozaga zarba berish.
(texnik usullarni bajarishni baxolash)
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - Xujum zarbasini bajarish, zarbalarga
yakkalikda va juft bo’lib to’siq (blok) qo’ yish,
xujumda va ximoyada yakka va jamoaviy taktik
xarakat qilish. Gandbol - 7 va 9 m.li jarima
to’plaridan unumli foydalanish usullari.
Darvozabonning ustunlik jixatlari.
1
Basketbol-Harakatda
otish tehnikasini
takomillashtirish
mashqlari
to’r orqali xujum
zarbasi usullari
II-CHORAK
19
20
21
22
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: O’zbekistonda
Sport o’yinlarining rivojlanishi.
Amaliy:
Basketbol - Basketbolning turli texnik
elementlarini bajarish va mustaxkamlash.
Voleybol - Voleybolchining asosiy xarakatlanish
majmui texnikasini mustaxkamlash va
takomillashtirish. Gandbol - To’p bilan va
to’psiz chalg’ituvchi xarakatlarni bajarish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: Texnika
xavfsizligi qoidalari. Amaliy:
Basketbol - To’p bilan raqibni aylanib o’tish
(obvodka), to’pni bosh orqasidan ikki qo’llab
uzatish.
Voleybol - Turgan joyda, xarakatda va sakrab
to’pni uzatish, qabul qilish texnikasini
mustaxkamlash.
Gandbol - To’pni qaytarish, to’siqni (zaslonni)
yorib chiqish, darvozabondan qaytgan to’pni
ushlab olish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To’pni ilib olish, erga urgach
xalqaga tashlash.
Voleybol - To’rga teskari turgan xolda, sakrab
to’pni raqibning ma’lum zonasiga uzatish.
Gandbol - Maydonda erkin xarakatlanish,
orqamacha xarakatlanib ximoyaga qaytish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Jarima to’pini xalqaga tashlashni
bajarish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1
Basketbol-to`pni olib
yurish
1
Voleybol-sakrab to’pni
qabul qilish va orqaga
uzatish texnikasini
mustahkamlash;
1
Basketbol - to‘pni ilib
olish;
1
Voleybol - Yuqoridan
to’p uzatish
23
24
25
Qoida asosida Ikki tomonlama oyin. Voleybol To’pni yuqoridan uzatishni va xujum zarbazini
mustaxkamlash (texnik usullarni bajarishni
baxolash) Gandbol - To’pni kata tezlikda olib
yurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
jarayonda to’pni egallab olish usullari.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Musobaqada xakamlik qilish Qoida
asosida Ikki tomonlama oyin. Voleybol - To’pni
pastdan ikki qo’lda qabul qilisni, yiqilishda bir
qolda qaytarishni mustaxkamlash.
Gandbol - Darvozabon o’yini texnikasi.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: Jaroxatlanganda
birinchi tibbiy yordam berish qoidalari.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol -Soddalashtirilgan qoida asosida ikki
tomonlama o’yin.
Gandbol - Xakamlik qilish; O’yin jarayonida
qoidabuzarlik va jazolash.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: Sport
musobaqalarini o’tkazish qoidalari.
Amaliy:
Basketbol - 4 x 10 M.ga mokisimon yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish)
Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan
texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - 4 x 10 M.ga mokisimon yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish)
Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama
1
basketbol to`pini
halqaga tashlash
1
zona bo`ylab harakat
qilish
1
basketbol jarima
to`pini otish
26
27
28
29
o’yin.
Gandbol - 4 x 10 M.ga mokisimon yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish)Soddalashtirilgan
qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan
texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki
tomonlama o’yin.Gandbol - Soddalashtirilgan
qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki
tomonlama o’yin.Gandbol - Ikki tomonlama
oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va
ko'nikmalarni takomillashtirish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: O’zbekistonda
Sport o’yinlarining rivojlanishi.
Amaliy:
Basketbol -Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - O'yin qoidasi asosida o'quv mashq
o'yini.
Gandbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
1
to`pni yuqoriga
ko`tarish
1
basketbol- to`pni ikki
qo`llab ushlash
1
to`r yonida to`pni
ko`tarish
1
3 sekunt zonada
harakat qilish
30
31
sport turrn tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Devorga 45o burchak ostida tayanib
Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish)
Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan
texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Voleybol - Joyda turib yuqoriga sakrash (sinov
meyorlarini bajarish)
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol - To'pni yuqori tezlikda olib yurish.
(sinov meyorlarini bajarish) Musobaqa
xarakteridagi o'yin.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: Xalqaro
Olimpiya Qomitasi va O’zbekiston Milliy
Olimpiya Qo’mitalarining yaratilish tarixi.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Voleybol - O'yin qoidasi asosida o'quv mashq
o'yini.
Gandbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: Sport
o’yinlarining texnik va taktik asoslari.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Voleybol - O'yin qoidasi asosida o'quv mashq
o'yini.
Gandbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
1
valeybol - top`ga blok
qo`yish
1
ikki qo`lda to`pni olib
yurish
32
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: O’zbek
sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Voleybol - O'yin qoidasi asosida o'quv mashq
o'yini.
1
zonaga top`ni tushirish
Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish. Gandbolda Xakamlik
qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
musobaqa shaklida o’yin.
III-CHORAK
33
34
Sport o’vinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: O’zbek
sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Voleybol - O'yin qoidasi asosida o'quv mashq
o'yini.
Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Sport o’vinlari: Basketbol, Volevbol, Gandbol.
(maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta
sport turrn tanlanadi) Nazariy: O’zbek
sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
1
basketbol to`pini
uzatish va ilib olish
1
valeybol- to`pni
pastdan sherigiga
uzatish
35
36
37
38
takomillashtirish.
Voleybol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Gimnastika Nazariy:
Gimnastikaning turlari Amaliy:
- Tayanib sakrashlar. “Ko’prik”ni asta
uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib
sakrashlar. O’g’il bolalar 120 sm
balandlik “ko’prik” 1 m uzoqlikkacha
suriladi.(oyoqni bukish usulida)
- Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik”
1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni kerish
usulida)
Gimnastika Nazariy: Gimnastika bilan
shug’ullanishda Texnika xavfsizligiga rioya
qilish.
Amaliy:
Tayanib sakrashlar. “Ko’prik” ni asta
uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib sakrashlar.
O’g’il bolalar 120 sm balandlik “ko’prik” 1 m
uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni bukish usulida)
Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik”
1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni kerish
usulida)
Gimnastika Nazariy:
Gimnastik mashg’ulotlar jarayonida 1- tibbiy
yordam ko’rsatish.
Amaliy:
Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib
chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga
belgilangan joylarida to’xtab- to’xtab tirmashib
chiqish.
Gimnastika Nazariy: Gimnastika darslarida o’z-
1
ko`prikcha turish
1
gimnastik mashqlarni
bajarish
1
gimnastik arqonni
ushlash usuli
1
Tirmashib chiqish
39
40
41
o’zini nazorat qilish.
Amaliy:Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib
chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga
belgilangan joylarida to’xtab- to’xtab tirmashib
chiqish.
Gimnastika Amaliy:
Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan,
tebranish bilan aylanib (podyom perevarot
usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida tayanish
xolatiga o’tish.
Oizlar - Turnikda osilib turishda tebranish,
gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va
orqa tomonlarga sakrab tushish.
Gimnastika: Amaliy:
Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan,
tebranish bilan aylanib (podyom perevarot
usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida tayanish
xolatiga o’tish.
Oizlar - Turnikda osilib turishda tebranish,
gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va
orqa tomonlarga sakrab tushish.
Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar”
- O’s’il bolalar: - Oo’shpoyada tirsaklarga
tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan
depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish yordamida,
qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng
tebranishdan 90о burilib sakrab tushish.
Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib
yozish.
Oizlar: - Oo’shpoyaning yuqori poyasiga osilib
turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng oyoq,
o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib
shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish
va 270о burilib o’tirish.
o`rganish
1
Turnikda osilish
1
gavdani bukib-yozish
1
turnikda oyoqlarni
ko`tarib tushirish
42
43
44
45
Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar”
- O’s’il bolalar: - Oo’shpoyada tirsaklarga
tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan
depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish yordamida,
qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng
tebranishdan 90° burilib sakrab tushish.
Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib
yozish.
Oizlar: - Oo’shpoyaning yuqori poyasiga osilib
turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng oyoq,
o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib
shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish
va 270° burilib o’tirish. So’ng osilib
tebranishdan, yerga sakrab tushish
Gimnastika: Amaliy:
Akrobatika.
O’s’il bolalar:- Xar xil xolatdan oldinga umbaloq
oshish, 40-50 sm balandlikdagi to’siqdan
umbaloq oshish, yugurib kelib uzunlikka
umbaloq oshish, sherigi yordamida qollarda tik
turish (svechka) va boshda tik turish.
Oizlar:- Ikki marta oldinga va oraaga umbaloq
oshish, Kuraklarda tik turish (svechka). Tik
turish xolatidan “ko’prik” xosil qilib, so’ng yon
tomonga o’girilb bir tizzaga tayanib cho’qqayish
xolatiga o’tish.
Gimnastika
Amaliy: Akrobatika O’s’il bolalar:- Xar
xil xolatdan oldinga umbaloq oshish, 40-50 sm
balandlikdagi to’siqdan umbaloq oshish,
yugurib kelib uzunlikka umbaloq oshish, sherigi
yordamida qollarda tik turish (svechka) va
boshda tik turish. Oizlar:- Ikki marta oldinga va
oraaga umbaloq oshish, Kuraklarda tik turish
(svechka). Tik turish xolatidan “ko’prik” xosil
qilib, so’ng yon tomonga o’girilb bir tizzaga
tayanib cho’qqayish xolatiga o’tish.
Gimnastika
1
polda qo’llarni bukib
va yozish;
1
oldinga umbaloq
oshish
1
mustaqil boshda tik
turish.
1
ortga umboloq oshish
46
47
48
Amaliy:
O’g’il bolalar:-Kuchni rivoilantiruvchi mashqlar:
Polga tayangan xolda qo’llarni bukib yozish,
Bakand turnikda tortilish, Turli usullar bilan
tosh va gantellar ko’tarish.
Oizlar:- Muvozanat saqlash mashqlari: Depsinib
“Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki oyoqlab sakrash
orqali o’tirish, 90о burilib tizzalarga tayangan
xolda cho’qqayib o’tirish, Yakkacho’pda tik
turgan xolda sakrab oyoqlar o’rnini
almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish xolatida
sirpantirib yurish, oyoq uchlarida yurish va
burilishlar.
Gimnastika
Amaliy:
O’g’il bolalar:-Kuchni rivoilantiruvchi mashqlar:
Polga tayangan xolda qo’llarni bukib yozish,
Bakand turnikda tortilish, Turli usullar bilan
tosh va gantellar ko’tarish.
Oizlar:- Muvozanat saqlash mashqlari: Depsinib
“Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki oyoqlab sakrash
orqali o’tirish, 90° burilib tizzalarga tayangan
xolda cho’qqayib o’tirish, Yakkacho’pda tik
turgan xolda sakrab oyoqlar o’rnini
almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish xolatida
sirpantirib yurish, oyoq uchlarida yurish va
burilishlar.
Kurash:
Nazariy: Kurash sport turining Dunyo bo’yicha
ommalashishi va rivojlanishi. Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Kurashda
ximoyalanish,
“Ko’tarish va oyoq yordamida yonbosh”
usullarini qo’llash.
Kurash:
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Kurashda
ximoyalanish,
“Ko’tarish va oyoq yordamida yonbosh”
usullarini qo’llash.
1
gimnastik narvonda
oyoqlarni 90°
ko`tarish
1
kurashda turish
usullarini o`rganish
1
mahsus mashqlari
bajarish
(Bajarish texnikasini baxolash)
49
50
51
52
Kurash:
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Gavdadan
oshirib tashlash, “Chil” usuli, tizzada
o’tirishdan, yelka va yoqadan ushlab, yelkadan
oshirib tashlash usullari.
Kurash:
Nazariy: Kurash bilan shug’ullanish jarayonida
jismoniy sifatlarni rivojlantirish.
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Gavdadan
oshirib tashlash, “Chil” usuli, tizzada
o’tirishdan, yelka va yoqadan ushlab, yelkadan
oshirib tashlash usullari.
Kurash:
Nazariy: Kurash musobaqalarining turlari.
Amaliy:
Raqibni qo’llaridan ushlab bir oyoqda
“Podxod” usuli. Прием «Подход» “Yonbosh”
usullari. O’quv mashq kurashishlar.
Kurash:
Nazariy: Виды соревнований ао Курашу
Amaliy:
Raqibni qo’llaridan ushlab bir oyoqda
“Podxod” usuli. Прием «Подход» “Yonbosh”
usullari.
(Bajarish texnikasini baxolash)
O’quv mashq kurashishlar.
1
ikki qo`llab raqibni
ushlash
1
Bir qol bilan
yelkadan, ushlash
1
ikki qo`llab raqibni
ushlash
1
ko`tarib tashlash
o`rganish
IV-CHORAK
53
54
Yengil atletika:
Nazariy: Yengil atletika musobaqalarini
o’tkazish qoidalari.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Qisqa
masofaga yugurishda marraga kirish qoidasi.
60, 100 M.ga past startdan yugurish.
Yengil atletika:
Nazariy: Jaroxatlanishda birinchi tibbiy yordam
ko’rsatish.
1
qisqa masofani
tamomlash koidalari
o`rganish
1
Past startdan chiqish
55
56
57
58
59
60
61
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:
100 m.ga past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: Joydan
va yugurib kelib “oyoq bukish usulida”
uzunlikka sakrash.
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan va
yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka
sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatis
takrorlash. 3 qadamdan yugurib kelib
uloqtirishni o’rgatish.
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Granata ushlash va uloqtirish usullarini
o’rgatishni takomillashtirish. 3 qadamdan
yugurib kelib uloqtirishni o’rgatish. (sinov
meyorlarini bajarish, baxolash)
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:. 4x10M.ga
Mokisimon yugurish 4 х 100 м aylana bo’ylab
Estafetali yugurish
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il
bolalar 3000 m, Qizlar 1000 M.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Футбол
Amaliy: To’pni jonglyor qilish,. To’p bilan
1
Turgan joydan
uzunlikka sakrash
1
yugurib kelib
uzunlikka “oyoq
bukish” usulida
sakrash o`rganish
1
Granatani ushlashni
o‘rganish
1
3 qadam yugurib kelib
granatani uloqtirish
o`rgatish
1
estafeta tayoqchasini
to`g`ri ushlash
1
URM bajarib kelish
1
to’pn bilan yurib
raqibdan aldash
62
63
64
65
66
67
68
aldamchi xarakatlar. O’rganilgan usullarni Ikki
tomonlama oyin jarayonida qo’llash.
Футбол
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni sakrab bosh
bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni
uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Футбол
Nazariy: O’ yinlarda xakamlik qilish. Amaliy:
Burchakdan to’pni o’yinga kiriti sh.. Chap va
o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish. Ikkala
oyoqda uzoqqa tepilgan summani baxolash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Ikki tomonlama oyin.
Футбол
Amaliy: Burchakdan to’pni o’yinga kiritish.
Darvozabon: Yuqoridan uchib kelayotgan to’pni
ikki qollab qaytarish. Ikki tomonlama oyin.
Футбол
Nazariy: Erkin va jarima to’plari qoidalari.
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasi.
Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik
usullarni takomillashtirish.
Футбол
Amaliy: 11-Metrli zabalarni bajarish. (sinov
meyorlarini bajarish, baxolash)
Ikki tomonlama oyin
Шахматы
Nazariy: Debyut turlari.
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka) usuli
bilan shox berish. Farzinni boy berish. O’rtoqlik
o’yini
Шахматы
Nazariy: Debyut turlari.
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka) usuli
bilan shox berish. Farzinni boy berish. O’rtoqlik
o’yini
1
Havoda uchib
kelayotgan to‘pni
to`xtatish
1
to’pni yon
burchakdan o`yinga
kiritish
1
darvozabon tepadan
kelayotgan to`pni
qabul qiish
1
Raqibdan to‘pni olib
qo‘yish texnikasi
o`rganish
1
jarima to`pini tepish
1
Debyut usullari
o`rganish
1
musobaqa o`tkazish
2022-2023 o‘quv yili uchun 11-sinf “JISMONIY TARBIYA” fanidan
taqvim mavzu rejasi
(Haftasiga 2-soatdan 68 soat)
Dastur bo‘limlari
T/r
Jami
Yillik
I chorak
II chorak
IX
1
Nazariy blimlar
2
3
Gimnastika
Yengil atletika
12
16
4
5
Sport o‘yinlari
Futbol
22
12
6
7
Kurash
Shaxmat
8
Nazorat ishi
X
XI
III chorak
XII
IV chorak
I
II
III
DARS JARAYONIDA
IDA
2
8
2
IV
8
V
8
4
6
6
8
4
1
4
2
5
4
2
Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘lib, har bo‘lim
yakunida dars jarayonida olinadi.
Jami
68
8
T/r
1
Nazariy bilimlar
2
3
4
5
Gimnastika
Yengil atletika
Sport o‘yinlari
Futbol
6
7
Kurash
Shaxmat
6
18 soat
soat
Dastur bo‘limlari
10
8
14 soat
6
8
6
9
20 soat
16 soat
I-chorak
1 2
3
4
5
6
7
8
+
+
+
+
+
+
N
9
10
11
12
1
DARS JARAYONIDA 3
14
15
16
17
18
+
+
+
+
DA
+
+
+
+
+
+
+
+
N
7
T/r
II-chorak
Dastur bo‘limlari
1
Nazariy bilimlar
2
Gimnastika
3
4
Yengil atletika
Sport o‘yinlari
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
+
+
+
+
DARS JARAYONIDA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
5
6
Futbol
Kurash
7
Shaxmat
T/r
Dastur bo‘limlari
1
Nazariy bilimlar
Gimnastika
2
3
4
5
Yengil atletika
Sport o‘yinlari
6
Futbol
Kurash
7
Shaxmat
N
III-chorak
33
34
35
36
37
38
+
+
n
39
40
+
+
41
42
43
44
45
46
47
48
+
+
+
+
n
49
50
51
52
+
+
+
+
DARS JARAYONIDA
+
+
+
+
+
+
+
+
_
IV-chorak
T/r
Nomi
1
Nazariy bilimlar
2
Gimnastika
3
Yengil atletika
4
5
Sport o‘yinlari
Futbol
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
+
+
+
67
68
+
+
DARS JARAYONIDA
+
+
+
+
+
+
+
+
N
+
+
+
N
6
Kurash
7
Shaxmat
Mavzu nomi
Soati
T/r
O’tilgan vaqti
Rejada
11A
11 B
11V
O’tilgan vaqti
Amalda
11A
11 B
11 V
Uyga vazifa
I-CHORAK
1
1
startdan to`g`ri
chiqish masofani
to`g`ri taqsimlash
1
masofani to`g`ri
taqsimlash yugurishni
takomillashtirish
1
tosiqlardan ikki va bir
oyoqda sakrash
usullarni to`g`ri
o`zlashtirishni
o`rganish
balandroq sakrash
elementlarni o`rganish
Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiyaning inson ish
faoliyatidagi ahamiyati.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Qisqa
masofaga yugurishda marraga kirish qoidasi.
60, 100 м.ga past startdan yugurish.
2
3
4
5
Yengil Atletika
Nazariy: Jismoniy tarbiya darslarida texnika
xavfsizligi qoidalari.
Jaroxatlanishda birinchi tibbiy yordam
ko’rsatish.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:
100 m.ga past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
Yengil tletika Amaliy: mahsus sakrash
mashqlari. Turgan joydan
uzunlikka sakrash, yugurib kelib uzunlikka
“oyoq bukish” usulida
sakrash.
Yengil atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan
va yugurib kelib “oyoq bukish usulida”
uzunlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) 6
daqiqa davomida yurish bilan almashlab
yugurish.
Yengil atletika
Nazariy: Granata uloqtirishda texnika
xavfsizligiga rioya qilish.
1
1
maksimon yugurishda
stardan chiqish va
Izoh
6
7
8
9
10
11
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini
o’rgatish va mustaxkamlash
Yengil atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Granata ushlash va uloqtirish usullarini
o’rgatishni takomillashtirish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash ).
Yengil atletika
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.
4х10м.ga Mokisimon yugurish 4 х 100м
aylana bo’ylab Estafetali yugurish
Yengil atletika
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il
bolalar 3000 m, Qizlar 1000 м.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Qorin
va bel muskullarini, Chalqancha yotgan
xolatda bukilb, yozilish orqali (press)
rivojlantirish.
Futbol
Nazariy: To’pni autdan va burchakdan o’yinga
kiritish.
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni bosh bilan
qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni
uzoqlikka tepish. Chap va o'ng oyoqda to'pga
tezkor zarbalar bepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish.
Futbol
Amaliy: Chap va o'ng oyoqda to'pga tezkor
zarbalar bepish. To’pni nishonga aniq tepish.
(texnik usullarni bajarishni baxolash
Futbol
Amaliy: To'pni tik turgan xolatda tovon
qaytish o`rganish
1
maydon bo`ylab
harakatlanishni to`g`ri
o`zlashtirish
1
to`pni olib yurish va
to`xtatish usullarni
o`rganish
1
jarima zarbasini
tepish o`ng va chap
oyoqlarda bajarish
1
to`pni ko`krakda
to`xtatish usullarini
o`rganish
1
to`pga zarba berish
1
maydan bo`lab
12
13
14
15
yordamida, bosh bilan, gavda bilan, tizzada
to’xtatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish
Futbol
Amaliy: To'pni tik turgan xolatda tovon
yordamida, bosh bilan, gavda bilan, tizzada
to’xtatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish
Futbol
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish
texnikasini mustaxkamlash. To’pni uzoq
masofaga aniq yetkazib berish. Boshda
jonglyor qilish.
(texnik usullarni bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish.
Futbol
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish
texnikasini mustaxkamlash
(texnik usullarni bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - To'pni sherigiga uzatish va qabul
qilish, oyoqlar orasida «8» usulida to'pni
boshqarish, to'pni ta'na atrofida, bosh atrofida
aylantirish, to'pni yuqoriga 180o va 360o, ga
aylantirib otish mashqlarini takomillashtirish.
Voleybol - To'pni sherigiga yuqoridan va
pastdan, to’r ustidan uzatish va qabul qilish.
To’rdan qaytgan to’pni qabul qilish. To’pni
yuqoridan oyinga kiritish orqali, raqib maydoni
zonalariga tushirish.
O’yinga tayyorgarlik ko’rish.
harakat qilish
o`rganish
1
to`pni pastdan qabul
qilish va uzatish
1
to`pni oshirish ( o`ng
va chap qo`llarda )
1
to`pni bir biriga
pastdan to`pni uzatish
usullarni o`rganish
1
basketbol to`pini
to`g`ri ushlash va
uzatish usullarini
o`rganish
16
17
To’pni ikki qo’lda to’r ustidan raqib jamoasiga
yo’llash;
Gandbol - Maydon bo’ylab ximoya, yakka va
aralash ximoya usullari. Xujumga o’tish
taktikalari.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. Amaliy:
Basketbol - To’pni old tomondan yuqoriga
irg’itib-orqa tomonda ilish, to’pni o’ng va chap
yelka orqali orqadan uzatish, pastdan
kelayotgan va yerda yotgan to’pni ilib olish,
to’pni oyoqlar orasidan chapga va o’ngga
o’tkazish usullarini takomillashtirish. Zonal va
personal ximoyani takomillashtirish.
Voleybol - Xujum zarbalariga to’siq qo’yish
(blok) To'pni sherigiga yuqoridan va pastdan,
to’r ustidan uzatish va qabul qilish. To’rdan
qaytgan to’pni qabul qilish. To’pni pastdan
qabul qilish.
Ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - To’pni boshqarish texnikasini
takomillashtirish. Maydon bo’ylab ximoya va
5x1 ximoya usuli.Ximoya va qarshi xujum
taktikasini mustaxkamlash. Ikki tomonlama
o’yin.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - To’pni olib yurishdan Ikki
qadamdan so’ng sherigiga to’p uzatish va ikki
qadamdan so’ng, 45о burchak ostida xalqaga
tashlashni takomillashtirish. (texnik usullarni
bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama o’yin.
Voleybol - Oyin jarayonida taktik usullarni
1
3 sekunlik maydoncha
ichida to`g`ri harakat
qilish
1
ikki qo`lda to`pni olib
yurish
18
mukammallashtirish.
To’pni o’yinga kiritish usullari
(texnik usullarni bajarishni baxolash) Ikki
tomonlama o’yin.
Gandbol - Jamoaviy xujum taktikasini
mustaxkamlash.(styajka, chiziqdagi o’yinchi
(lineyniy), to’siq qo’yish (zaslon), ximoyani
yorib o’tish, ximoya oldidan darvozaga zarba
berish. 6x0 ximoya usuli. Darvozaga zarba
berish.
(texnik usullarni bajarishni baxolash) Ikki
tomonlama o’yin.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - Xujum zarbasini bajarish,
zarbalarga yakkalikda va juft bo’lib to’siq
(blok) qo’yish, xujumda va ximoyada yakka va
jamoaviy taktik xarakat qilish.
Ikki tomonlama o’yin. Xakamlik qilish.
Gandbol - 7 va 9 m.li jarima to’plaridan
unumli foydalanish usullari.
Xakamlik ko’nikmalari
Ikki tomonlama o’yin.
ikki qo`lda to`pni olib
yurish
II-CHORAK
19
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: Sport o’yinlarida qoida buzilganda
jarimalar tayinlash.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama o’yinda
Basketbolning turli texnik elementlarini
bajarish va mustaxkamlash,
Xakamlik qilishni bilish.
Voleybol– Ikki tomonlama o’yinda
1
oldinga, orqaga
umboloq oshish
20
21
Voleybolning turli texnik elementlarini
bajarish va mustaxkamlash, to’pni to’g’ri
yuqoridan o’yinga kiritish, to’rdan qaytgan
to’pni qabul qilish
Xakamlik qilishni bilish.
Gandbol - To’p bilan va to’psiz chalg’ituvchi
xarakatlarni bajarish. Ikki tomonlama o’yinda
turli texnik va taktik elementlarini bajarish va
mustaxkamlash,
Xakamlik qilishni bilish.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: Texnika xavfsizligi qoidalari.
Amaliy: Basketbol - 4x10 m.ga mokisimon
yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) To’p
bilan raqibni aylanib o’tish (оbvodka), to’pni
bosh orqasidan ikki qo’llab uzatish. Ikki
tomonlama o’yinda turli texnik va taktik
elementlarini bajarish va mustaxkamlash.
Voleybol– 4x10 m.ga mokisimon yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Ikki
tomonlama o’yinda Voleybolning turli texnik
elementlarini bajarish va mukammallashtirish,
to’pni to’g’ri yuqoridan o’yinga kiritish, to’siq
qo’yish
to’rdan qaytgan to’pni qabul qilish
texnikasinini mustaxkamlash.
Gandbol - 4x10 m.ga mokisimon yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
To’pni qaytarish, to’siqni (zaslonni) yorib
chiqish, darvozabondan qaytgan to’pni ushlab
olish. Ikki tomonlama o’yinda turli texnik
elementlar ko’nikmalarini bajarish va
mukammallashtirish,
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
1
ikki qo`lda to`pni olib
yurish
1
arqonni ushlash va
chiqishni o`rganish
22
23
Amaliy: Basketbol – To’pni ilib olish, erga
urgach xalqaga tashlash. Ikki tomonlama
o’yinda turli texnik elementlar ko’nikmalarini
bajarish va mukammallashtirish,
Voleybol – Oldingi darsda o’tilgan
masg’ulotlarni takrorlash. To’rga teskari turgan
xolda, sakrab to’pni raqibning ma’lum
zonasiga uzatish.
O’quv mashq o’yini.
Gandbol – Xujumchi va ximoyachining
Maydonda xarakatlanish qoidalari, Yakka va
jamoaviy xarakatlanish taktikalari.
O’quv mashq o’yini.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol – Oldinga otilib chiqib ketish (otriv)
To’pni ilib olish, erga urgach xalqaga tashlash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Qoida
asosida Ikki tomonlama oyin.
Voleybol – To’pga To’siq qoyish, to’pni 2,3,4zonalarga uzatish, Xujum zarbazini
mustaxkamlash
(texnik usullarni bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama o’yinda o’rganilgan texnik
elementlar ko’nikmalarini qo’llash.
Gandbol - To’pni 30 m.ga katta tezlikda olib
yurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
O’quv mashq o’yini jarayonda to’pni egallab
olish, aldamchi xarakatlar.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol – Musobaqada xakamlik qilish
Qoida asosida Ikki tomonlama oyin.
Voleybol – To’pni yiqilishda pastdan bir
1
polga tayangan holda
qo`llarni bukib yozish
1
turgan joydan sakrash
va qo`nish
24
25
26
qo’lda qabul qilisn,
Ikki tomonlama o’yin jarayonida texnik
elementlar ko’nikmalarini bajarish va
mukammallashtirish,
Gandbol - Darvozabon o’yini texnikasi
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: Jaroxatlanganda birinchi tibbiy
yordam berish qoidalari.
Amaliy: Basketbol - Jarima to’plarini xalqaga
tashlash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Ikki
tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik
usullarni qo’llash.
Voleybol – Ikki qo’llab to’pni boshi uzra urib,
qabul qilish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Soddalashtirilgan qoida asosida ikki
tomonlama o’yin.
Gandbol – Xakamlik qilish; O’yin jarayonida
qoidabuzarlik va jazolash.
Jarima to’plarini bajarish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) .
O’quv mashq o’yini.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni qo’llash va
takomillashtirish. Voleybol - Ikki tomonlama
o’quv mashq oyini jarayonida o’rganilgan
texnik usullarni qo’llash va takomillashtirish.
Gandbol – Ikki tomonlama o’quv mashq oyini
jarayonida o’rganilgan texnik usullarni qo’llash
va takomillashtirish. .
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
1
URM mashqlarini
bajarib kelish
1
raqibni ushlash va
yiqitish usullarni
o`rganish
1
oyoqdan chalish
27
28
29
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Soddalashtirilgan qoida asosida
ikki tomonlama o’yin.
Voleybol – Soddalashtirilgan qoida asosida
ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki
tomonlama o’yin.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Soddalashtirilgan qoida asosida
ikki tomonlama o’yin.
Voleybol – Soddalashtirilgan qoida asosida
ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki
tomonlama o’yin.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - O’yin qoidalari asosida ikki
tomonlama o’yin.
Voleybol – O’yin qoidalari asosida ikki
tomonlama o’yin.
Gandbol - O’yin qoidalari asosida ikki
tomonlama o’yin. .
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol – Devorga 45o burchak ostida
tayanib Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish)
Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan
texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Voleybol – Devorga 45o burchak ostida
usullarini o`rganish
1
raqibni ortqa oyoq
tamondan chalish
1
yuqori startda turish
va chiqishni takrorlash
1
3 hatlab sakrash
usullarini o`rganish
30
31
tayanib Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish)
Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan
texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Joyda turib yuqoriga sakrash
(sinov meyorlarini bajarish)
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol –. Devorga 45o burchak ostida
tayanib Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish)
Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan
texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Joyda turib yuqoriga sakrash
(sinov meyorlarini bajarish)
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni qo’llash va
takomillashtirish
Voleybol - Ikki tomonlama o’quv mashq oyini
jarayonida o’rganilgan texnik usullarni qo’llash
va takomillashtirish.
Gandbol – Ikki tomonlama o’quv mashq oyini
jarayonida o’rganilgan texnik usullarni qo’llash
va takomillashtirish .
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullar ko’nikmalarini
qo’llash va takomillashtirish.
Voleybol - Ikki tomonlama o’quv mashq oyini
jarayonida o’rganilgan texnik usullar
1
tennis to`pni ushlash
va uloqtirish
1
blok qo`yish va zarba
berish
32
ko’nikmalarini qo’llash va takomillashtirish.
Gandbol – Ikki tomonlama o’quv mashq oyini
jarayonida o’rganilgan texnik usullar
ko’nikmalarini qo’llash va takomillashtirish.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: O’zbek sportchilarining
musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish. Basketbolda Xakamlik
qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Voleybol – Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish. Voleybolda Xakamlik
qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish. Gandbolda Xakamlik
qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
musobaqa shaklida o’yin.
1
valeybol to`pini
pastdan va yuqoridan
uloqtirish
III-CHORAK
33
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: O’zbek sportchilarining
musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Maxsus mashqlarni bajarish. Ikki
tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Voleybol – Maxsus mashqlarni bajarish. Ikki
tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Gandbol- Maxsus mashqlarni bajarish. Ikki
1
zona bo`ylab harakat
qilish va to`p bilan
harakat qilish
34
35
tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: O’zbek sportchilarining
musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Баскетбол – To’pni olib yurish va uzatish
Texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, Maydonning turli joylarida jarima
to’plarini bajarish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Voleybol – To’pni uzatish va qabul qilish
texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, To’pni o’yinga kiritishda raqib
maydonning turli zonalariga uzatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Gandbol – To’pni olib yurish va uzatish
Texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, Maydonning turli joylarida jarima
to’plarini bajarish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: O’zbek sportchilarining
musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Баскетбол – To’pni olib yurish va uzatish
Texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, Maydonning turli joylarida jarima
to’plarini bajarish.
(bajarish texnikasini baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
1
to`pni darvozaga otish
va ikki qadam tashlab
to`pni otish
1
To‘pni yuqoridan
o‘yinga kiritish
36
37
Voleybol – To’pni uzatish va qabul qilish
texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, To’pni o’yinga kiritishda raqib
maydonning turli zonalariga uzatish.
(bajarish texnikasini baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Gandbol – To’pni olib yurish va uzatish
Texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, Jarima to’plarini bajarish.
(bajarish texnikasini baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik
ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol,
Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan
xolda 2 ta sport turiи tanlanadi)
Nazariy: O’zbek sportchilarining
musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Voleybol – Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida
o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni
takomillashtirish.
Gimnastika Nazariy: Xalqning reproduktiv
salomatligini saqlash xaqidagi qonunlar.
Amaliy:
Tayanib sakrashlar. “Ko’prik”ni asta
uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib
sakrashlar.
- O’g’il bolalar 120 sm balandlik “ko’prik”
1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni bukish
usulida)
- Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik”
1
to’pga zarba berish.
1
URM mashqlar
38
39
40
41
1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni kerish
usulida)
Gimnastika Nazariy: Gimnastika bilan
shug’ullanishda Texnika xavfsizligiga rioya
qilish.
Amaliy:
Tayanib sakrashlar. “Ko’prik”ni asta
uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib
sakrashlar.
- O’g’il bolalar 120 sm balandlik “ko’prik” 1 m
uzoqlikkacha suriladi.
(oyoqni bukish usulida)
- Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik”
1 m uzoqlikkacha suriladi.
(oyoqni kerish usulida)
Gimnastika Nazariy:
Gimnastik mashg’ulotlar jarayonida
1- tibbiy yordam ko’rsatish.
Amaliy:
Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib
chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga
belgilangan joylarida to’xtab- to’xtab tirmashib
chiqish.
Gimnastika Nazariy: Gimnastika darslarida
o’z-o’zini nazorat qilish.
Amaliy:
Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib
chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga
belgilangan joylarida to’xtab- to’xtab tirmashib
chiqish.
Gimnastika Amaliy:
Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan,
tebranish bilan aylanib (podyom perevarot
usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida
tayanish xolatiga o’tish.
Qizlar – Turnikda osilib turishda tebranish,
1
takrorlash
1
gardish aylantiris
1
Past turnikda tortilish;
1
Аrg’amchida sakrash 1
daqiqada.
42
43
44
gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va
orqa tomonlarga sakrab tushish.
Past turnikda tortilish
Gimnastika Amaliy:
Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan,
tebranish bilan aylanib (podyom perevarot
usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida
tayanish xolatiga o’tish.
Qizlar – Turnikda osilib turishda tebranish,
gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va
orqa tomonlarga sakrab tushish.
Past turnikda tortilish
Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar” –
O’g’il bolalar: - Qo’shpoyada tirsaklarga
tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan
depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish yordamida,
qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng
tebranishdan 90о burilib sakrab tushish.
Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib
yozish.
Qizlar: – Qo’shpoyaning yuqori poyasiga
osilib turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng
oyoq, o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib
shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish
va 270о burilib o’tirish. So’ng osilib
tebranishdan, yerga sakrab tushish
Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar” –
O’g’il bolalar: - Qo’shpoyada tirsaklarga
tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan
depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish yordamida,
qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng
tebranishdan 90о burilib sakrab tushish.
Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib
yozish.
1
qaldirg’ochhosil qilish,
yarim shpogat )o`tirish
1
To’sin ustida
myozanatni saqlash
mashqlar bajarish
1
har xil d.h. dan
oldinga umbaloq
oshish;
45
46
Qizlar: – Qo’shpoyaning yuqori poyasiga
osilib turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng
oyoq, o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib
shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish
va 270о burilib o’tirish. So’ng osilib
tebranishdan, yerga sakrab tushish .
Gimnastika: Amaliy:
Akrobatika.
O’g’il bolalar:– Xar xil xolatdan oldinga
umbaloq oshish, 40-50 sm balandlikdagi
to’siqdan umbaloq oshish, yugurib kelib
uzunlikka umbaloq oshish, sherigi yordamida
qollarda tik turish (svechka) va boshda tik
turish.
Qizlar:– Ikki marta oldinga va orqaga umbaloq
oshish, Kuraklarda tik turish (svechka). Tik
turish xolatidan “ko’prik” xosil qilib, so’ng
yon tomonga o’girilb bir tizzaga tayanib
cho’qqayish xolatiga o’tish.
Gimnastika
Amaliy: Akrobatika O’g’il bolalar:– Xar xil
xolatdan oldinga umbaloq oshish, 40-50 sm
balandlikdagi to’siqdan umbaloq oshish,
yugurib kelib uzunlikka umbaloq oshish,
sherigi yordamida qollarda tik turish (svechka)
va boshda tik turish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari:
Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki
oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib
tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish,
Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar
o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish
xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida
yurish va burilishlar. Oldinga umbaloq oshish,
yarim cho’qqayib o’tirish. Yonga aylanish,
o’ng tomonga yonga dumalab oyoqlarni kerib
o’tirish. So’ng cho’qqayib o’tirish xolatiga
o’tish, orqaga umbaloq oshish, Kuraklarda tik
turish (svechka)., oldinga tushib cho’qqayib
1
40-50 sm balandlikdagi
buyumlar ustidan
umbaloq oshib o‘tish;
1
kki marta oldinga,
orqaga umbaloq
oshish;yarim shpagat
turish; “kurak” larda
tik turish;
o’tirib gruppirovka qilish. Oyoqlarni uzatib
burchak xolatda o’tirib qo’llarni ikki yonga
yoyosh. Tik turish xolatidan “ko’prik” xosil
qilib, so’ng yon tomonga o’girilb bir tizzaga
tayanib cho’qqayish xolatiga o’tish
47
48
49
Gimnastika
Amaliy:
O’g’il bolalar:–Kuchni rivojlantiruvchi
mashqlar: Polga tayangan xolda qo’llarni bukib
yozish, Bakand turnikda tortilish, Turli usullar
bilan tosh va gantellar ko’tarish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari:
Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki
oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib
tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish,
Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar
o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish
xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida
yurish va burilishlar.
Gimnastika
Amaliy:
O’g’il bolalar:–Kuchni rivojlantiruvchi
mashqlar: Polga tayangan xolda qo’llarni bukib
yozish, Bakand turnikda tortilish, Turli usullar
bilan tosh va gantellar ko’tarish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari:
Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki
oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib
tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish,
Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar
o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish
xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida
yurish va burilishlar.
Кurash:
Nazariy: Kurashda Xakamning ishoralari.
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari.
Kurashda ximoyalanish,
1
“kurak” larda tik
turish
1
Chalqancha yotgan
holda gavdani 90°
ko’tarish,
1
Ikki oyoqning oldidan,
oyoq bilan ko‘tarib
tashlash”; o`rganish
50
51
52
“Ko’tarish va oyoq yordamida yonbosh”
usullarini qo’llash.
Кurash:
Nazariy: Kurash bilan shug’ullanish
jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirish.
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Gavdadan
oshirib tashlash, “Chil” usuli, tizzada
o’tirishdan, yelka va yoqadan ushlab, yelkadan
oshirib tashlash usullari. .
Кurash:
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Gavdadan
oshirib tashlash, “Chil” usuli, tizzada
o’tirishdan, yelka va yoqadan ushlab, yelkadan
oshirib tashlash usullari
Кurash:
Nazariy: Kurashchining maxsus tayyorgarlik
mashqlari.
Amaliy:
Raqibni qo’llaridan ushlab bir oyoqda
“Podxod” usuli. “Yonbosh” “Chil” usullari.
(Bajarish texnikasini baxolash)
O’quv mashq kurashishlar.
1
gavdani 90° ko’tarish
1
Kurashchiing tеxnik va
taktik harakatlari;
1
Polda qo‘llarga
tayanib qo‘llarni
bukish va yozish
IV-CHORAK
53
54
Yengil atletika:
Nazariy: Yengil atletika musobaqalarini
o’tkazish qoidalari.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Qisqa
masofaga yugurishda marraga kirish qoidasi.
60, 100 м.ga past startdan yugurish
Yengil atletika:
Nazariy: Jaroxatlanishda birinchi tibbiy
yordam ko’rsatish.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:
100 m.ga past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
1
Turgan joydan
uzunlikka sakrash.
1
rg’amchada sakrash.
(1 daqiqa davomida).
55
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: Joydan
va yugurib kelib “oyoq bukish usulida”
uzunlikka sakrash
1
56
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan
va yugurib kelib “oyoq bukish usulida”
uzunlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash )
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatis
takrorlash. .
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib
kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka
sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Granata
ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatishni
takomillashtirish. yugurib kelib uloqtirishni
takomillashtirish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.
4х10м.ga Mokisimon yugurish 4 х 100 м
aylana bo’ylab Estafetali yugurish
Aylana bo’ylab 6 daqiqa davomida yugurish.
Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il
bolalar 3000 m,
Qizlar 1000 м.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Futbol
Amaliy: To’pni jonglyor qilish,. To’p bilan
aldamchi xarakatlar. O’rganilgan usullarni Ikki
1
57
58
59
60
61
startdan chiqish,
tayoqchani uzatish va
qabul qilish, masofa
bo’ylab yugurish,
o`rganish
4х10 metrga
mokisimon yugurish
o`rganish
1
Yugurib kelib
uzunlikka “oyoq
bukish” sakrash
o`rganish
1
yugurish va sakrash
o`rganish
1
takrorlash
1
past-baland yerlardan
yugurish;
1
burchakdan o‘yinga
kiritish
62
63
64
65
66
67
68
tomonlama oyin jarayonida qo’llash. .
Futbol
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni sakrab bosh
bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni
uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish.
Futbol
Amaliy: Burchakdan to’pni o’yinga kiritish..
Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish.
Ikkala oyoqda uzoqqa tepilgan summani
baxolash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Ikki tomonlama oyin.
Futbol
Amaliy: Burchakdan to’pni o’yinga kiritish.
Darvozabon: Yuqoridan uchib kelayotgan
to’pni ikki qollab qaytarish. Ikki tomonlama
oyin.
Futbol
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasi.
To'pni uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va
taktik usullarni takomillashtirish
Футбол
Amaliy: 11-меtrli zabalarni bajarish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Ikki
tomonlama oyin
Шахматы
Nazariy: Debyut turlari.
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka)
usuli bilan shox berish.
Farzinni boy berish. O’rtoqlik o’yini .
Шахматы
Nazariy: Debyut turlari.
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka)
usuli bilan shox berish.
Farzinni boy berish. O’rtoqlik o’yini .
1
o‘pni uzoq masofasiga
aniq yetkazib berish;
o`rganish
1
Futbol to‘pini
ko‘krakda to‘xtatish
1
Janglor kilish;
1
(o’ng, chap oyoqlarda
tepish
1
takrorlash
1
donalarni to`g`ri
yurish va joylashtirish
1
piyodalarni to`gri yurish
Download