Загрузил Oybek Yaxyoyev

Shaxsiy Kalendar Ish reja .tayyor

Реклама
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЛИМ ВАЗИРЛИГИ
“ТОШКЕНТ ИРРИГАТСИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ
МЕХАНИЗАТСИЯЛАШ
МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ” МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТ
УНИВЕРСИТЕТИ
«ТАСДИҚЛАЙМАН»
“Магистратура бўлими” бошлиғи
А.Янгиев
_____________
« __ » _________ ______й.
Набиев Акмал Анваровичнинг
70730904 «Гидротехника иншоотлари қурилишини ташкил этиш ва
технологияси » мутахассислиги бўйича 2021-2023 - ўқув йилларига
мўлжалланган
«Ирригатсия каналларининг фойдали иш фоеффитсиентини ошириш
мақсадида уларни бетонлаш техналогиясини такомиллаштириш»
мавзусида
ШАХСИЙ КАЛЕНДАР ИШ РЕЖАСИ
Мазкур
иш
режа
«Гидромелиоратив ишларни ташкил этиш ва
технологияс» кафедрасининг ______ йил « __ »декабрдаги ___- сон йиғилишида
муҳокама қилинди.
Кафедра мудири:
Фирлина. Г.Л.
___________________
(имзо)
Режа билан таништирилди:
Магистрант:
Набиев А.А
___________________
Илмий раҳбар:
Проф. Ходжаев С
___________________
(имзо)
(имзо)
Иш
режадаги
«Магистрантнинг
ўқув-услубий,
илмий-тадқиқот,
диссертатсиясини тайёрлаш, педагогик ва малакавий амалиёт фаолияти
бўйича календар иш режаси» магистратура талабасининг бутун магистратурада
ўқиши давомидаги фаолиятини ташкил этиш учун мўлжалланган бўлиб, у
магистратура талабасини қуйидаги йўналишлар бўйича мажбурий фаолияти ва
уларни бажарилиш муддатларини белгилаб беради:
ўқув ва ўқув-услубий ишлар;
илмий - тадқиқот ишлари;
илмий - педагогик ишлар;
малакавий амалиёт фаолияти.
«Магистрлик
диссертатсиясини
бажаришнинг
календар
режаси»
магистрлик диссертатсиясини магистратурада ўқиш давомида тайёрлашга
мўлжалланган ишлар кетма-кетлиги ва уларнинг таркибини белгилайди.
Режада қайд этилган ишларни талаба илмий раҳбар билан келишган ҳолда
таёрлаши ва баён этиши керак.
Иш режа ҳар семестр охирида Магистратура бўлимидан мониторингдан
ўтказилиши шарт. Акс ҳолда магистрант шахсий иш режадаги топшириқларни
бажармаган деб ҳисобланади.
2
И боб. Магистрантнинг ўқув-услубий, илмий-тадқиқот, педагагик ва малакавий
амалиёт фаолияти бўйича календар иш режаси.
1. Ўқув ва ўқув-услубий ишлар
№
Бажарилиш
муддати
Чора-тадбир номи
Натижалар:
Бажарилганлиги
бўйича илмий
раҳбар белгиси
Изоҳ
1-3 семестрлар хафтасига
_____соатдан
1.
Назарий таълим
1-3
семестрлар
2.
Мустақил таълим учун ўқув
топшириқларини бажарилиши
Ўқув даври
мобайнида
Ҳар бир фаннинг ўқув
режасига мувофиқ
3.
Ўқув фанларидан реферат, маърузалар
тайёрлаш
1-3
семестрлар
Ҳар бир фаннинг ўқув
режасига мувофиқ
Мутахассислик фанлар бўйича:
-Ўқув топшириқлари тўплами
4.
Аниқ бир ўқув фани
бўйича
-Масала ва топшириқлар тўплами
Аниқ бир ўқув фани
бўйича
3-семестр
охиригача
Шартнома тузилган
ташкилотлари материаллари
асосида
-Кейслар ишлаб чиқиш
2. Илмий-тадқиқот ишлари
№
Чора-тадбир номи
Бажарилиш
мудати
Изоҳ
1.
Диссертатсияси мавзуси танлаш ва
мавзуни тасдиқлатиш
1 семестр
бошида
2.
Магистирлик диссертатсия мавзуси
бўйича мақолаларни тайёрлаш ва
нашр этиш
Ўқув даври
мобойнида
(дастлабки
ҳимоягача)
3.
Амалиётга боғлиқ муаммоларни
ўрганиб, уларни илмий ҳал қилиш
бўйича аниқ тавсиялар ишлаб
чиқиш
1-3 семестр
4.
Танланган тадқиқот мавзуси бўйича
илмий-тадқиқот тажриба синов ишларини
ўтказиш
Ўқув даври
мобайнида
5.
Магистрлик диссертатсиясини тугаллаш
4 семестрда
6.
Магистрлик диссертатсиясини дастлабки
ҳимояга тайёрлаш
4 семестр
охирида
Ўқув жараёни ўқув
графиги бўйича
7.
Кафедранинг илмий ва инновация
тадқиқотлари ва хўжалик шартнома
ишларида иштирок этиш
Ўқув даври
мобайнида
Илмий раҳбар маслаҳати
бўйича
3
Илмий раҳбар маслаҳати
бўйича
2 та мақоладан кам эмас
(тезис)
Тадқиқот дастурига
мувофиқ
Натижалар:
Бажарилганлиги
бўйича илмий
раҳбар белгиси
8.
Талабалар ва ёш олимлар илмий
конференцияларида иштирок этиш
Ўқув даври
мобайнида
9.
Илмий тўгарак ва семинар ишларида
фаол иштирок этиш
Ўқув даври
мобайнида
Илмий раҳбар
маслаҳати
бўйича
Тадқиқот мавзуси
бўйича
3. Илмий-педагогик ишлар
№
1.
Бажарилиш
мудати
Чора-тадбир номи
Кафедранинг етакчи профессорўқитувчиларининг
ўқув
машғулотларига қатнашиш
1-3 семестр
2.
Академик гуруҳларда машғулотлар
ўтказиш (илмий раҳбар ёки етакчи
профессор-ўқитувчилар иштирокида)
Ўқув даври
мобайнида
3.
Фанлар
бўйича
педагогик
технологияларни ишлаб чиқиш ва
ўқув-услубий
тўпламларни
тайёрлашда иштирок этиш
2-3 семестр
Бакалавриат талабалари билан ўқувмаслаҳат ва тарбиявий ишларни
ўтказиш
1-3 семестр
4.
Изоҳ
Натижалар:
Бажарилганлиги
бўйича илмий
раҳбар белгиси
Ўқув машғулотлари
бакалавриат (коллеж,
лицей)
да илмий раҳбар
маслаҳати
ва кафедранинг қарори
бўйича ўтказилади
Илмий раҳбар
маслаҳати
бўйича
Аниқ ўқув фани бўйича
Факултет деканати
тавсияси
асосида
4. Малакавий амалиёт фаолияти
№
Чора-тадбир номи
1.
Илмий-тадқиқот ва
малакавий
амалиёт фаолиятини ўтказиш учун
ташкилот (корхона, бўлинма) билан
шартнома тузиш. (Шартномани
тузишда институт раҳбарияти ва илмий
раҳбар магистратура талабасига амалий
ёрдам кўрсатади)
2.
Шартнома тузилган ташкилотда
малакавий амалиёт ўтиш
3.
Тадқиқот мавзуси бўйича хисобот
тақдимотини тайёрлаш
Бажарилиш
мудати
Магистратурага қабул
қилинганлиги
тўғрисида
буйруқ
расмийлаштирилгандан
сънг 1 ой
мобайнида
4 семестр
Малакавий
амалиёт
тугаганидан
сўнг
Изоҳ
Магистратура талабаси
бутун ўқув даври
мобайнида илмийтадқиқот
ва амалий фаолиятини
бевосита шартнома
тузилган ташкилот
(корхона, бўлинма)
билан
алоқада амалга оширади
Ўқув режа ассосида
Амалиёт раҳбари
иштирокида, график
бўйича
Натижалар:
Бажарилганлиги
бўйича илмий
раҳбар белгиси
4
2 боб. Магистрлик диссертатсиясини бажаришнинг календар режаси
№
Иш босқичлари ва тадбирларнинг асосий мазмуни
Бажариш
муддати
1.
1. Тадқиқот ўтказишга тайёргарлик
Сентябр 2021
Тадқиқот обекти ва мавзусини аниқлаш
2.
Тадқиқот мавзусини танлаш
Октябр 2021
3.
Танланган мавзу бўйича библиография ва ахборот
ресурслар, кутубхона фондлари ва электрон русурслари
билан танишиш.
Библиографик рўйхат тузиш.
Ноябр 2021
4.
Кафедрада мавзуни тасдиқлатиш
Декабр 2021
5.
Ахборот манбалари ва хужжатларини (адабиёт ва электрон
ресурслар) чуқур ўрганиш. Библиографик рўйхатга
қўшимча адабиётларни киритиш.
Конспект, аннотатсия ва тақризларини тайёрлаш.
Библиографик таҳлилни тузиш. Тадқиқот учун зарур
бўлган усул ва йўналишлар рўйхатини тузиш.
Келтирилган усул ва йўналишларни ўрганиб чиқиш,
улардан ассосий ва ёрдамчиларини шахсий тадқиқот
ўтказиш учун танлаш.
6.
Илмий-тадқиқот муаммосини шакллантириш ва тавсифлаш.
Тадқиқот жараёнида жавоблар олинадиган саволларни
тузиш.
7.
Тадқиқот долзарблиги, янгилиги ва амалий аҳамиятга
эгалигини асослаш.
Тадқиқот мавзуси бўйича мавжуд вазиятлар
классификацияси ва нуқтаи назарлар қиёсий таҳлилини
амалга
ошириш. Хулосаларда муаммонинг
ўрганилганлик даражаси, илмий (назарий) жиҳатдан
янгилик аломатлари, тадқиқот мавзусини долзарблигини
акс эттириш.
Замонавий ҳолатдаги масалалар таҳлилини амалда кўриш.
Хулосаларда амалий (қўшимча) жиҳатдан янгилик
аломатлари, тадқиқот мавзусининг долзарблигини акс
эттириш.
хусусиятларини
Декабр 2021
Январ 2022
Феврал 2022
Март 2022
8.
Тадқиқот обектининг фарқловчи
аниқлаш ва шаклантириш
9.
Ишчи гипотезани суриш ва шакллантириш
Апрел 2022
10.
Ҳал бўлиши керак бўлган топшириқларни шакллантириш
ва мақсадни ҳамда жавоб олиши керак бўлган тадқиқот
саволларини аниқлаш.
Апрел 2022
11.
Тадқиқот ҳажми, назарий ва тажрибавий материалларни
танлаш тамойил (принцип) ни аниқлаш.
Май 2022
12.
Терминалогияни аниқлаш. Кўлланиладиган терминлар
(атамалар) картотекасини очиш, карточкаларга уларнинг
мазмунини киритиб бориш.
Май 2022
5
Натижалар: бажарилганлиги
бўйича илмий раҳбар
белгиси
1.
2.
1.
2.
3.
2. Илмий-тадқиқот ишларни режалаштириш
Июн 2022
Тадқиқот календар (дастур) режасини тузиш. Тадқиқот
босқичларини кетма-кетлигини ва бажарилиш муддатини,
ҳамда унинг айрим босқичлари ва масалаларини
аниқлаш.
Тушунтириш хатини тайёрлаш.
Июл 2022
Магистрлик диссертатсиясининг структура-мантиқий
схемасини тузиш.
3.Тадқиқотни амалга ошириш: материаллар йиғиш (ёки тажриба синовлар ўтказиш)
Август 2022
Мақсад, масалалар ва гипотезага мувофиқ тадқиқот
усулини танлаш ва ассосламоқ (протседура услуби, усули,
асбоблари)
Тадқиқот терминологиясини аниқлаш: ассосий
тушунчаларни аниқланишини таҳлил этиш, солиштириш,
классификациялаш, умумлаштириш ва бошқалар орқали
терминологияга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш.
Натижаларни қайд қилиш ва расмийлаштириш.
Танланган илмий услубларни қўллаб, таклиф этилаётган,
олға сурилаётган гипотезани исботлайдиган, янги илмий
ахборотни тадқиқот ўтказиш асосида олиш:
Тажриба синовларни ўтказиш. Олинган маълумотларни
дастлабки тизимлаштиришини ўтказиш.
Тажриба синов материалларини йиғиш.
Маълумотларни умумлаштириш, мавжуд маълумотлар
билан солиштириш, таҳлил қилиш ва интерпертатсиясини
ўтказиш, улар қандай маъно беришини аниқлаш.
Сентябр 2022
Октябр 2022
Олинган маълумот (натижалар) ни янгилик, обективлик ва
шубхасизлик, ишончлилик ва бутунлик (тўлиқлик)
талабларга жавоб беришини текшириш. (Бунда математик
статистика усулларини қўллаш)
Ноябр 2022
Маълумот ва натижалар таҳлили тугалланган деган қарорга
келиш:
а) Ассосий иш қисмини тугаган деб билиш;
б) Маълумотларни қўшимча йиғиш ва танлаб олиш
(саралаш)
Декабр 202
6.
Диссертатсиянинг ассосий қисмини ёзиш
Январ 2023
7.
Ҳар бир иш қисмини (бўлимини) тугаллангани ва бутун
иш ҳажмидаги ишончлилик далилларини қайта текшириш.
Феврал 2023
8.
Хулосалар ва таклифларни шакллантириш:
а) қўйилган муаммонинг мавжудлиги ва ечимини
изоҳлаш:
б) натижаларнинг амалий аҳамияти ва олинган
натижалардан фойдаланиш бўйича тавсияларни ишлаб
чиқиш
Феврал 2023
9.
Хулоса ёзиш
Феврал 2023
10.
Олға сурилган гипотезани олинган хулосалар билан
солиштириш
4.
5.
6
Мар 2023
11.
Мақсад таърифланиши, асосий масалалар ва уларни
хулосаларга мослигини аниқлаш.
Март 2023
12.
Диссертатсия ишига кириш қисмини ёзиш
Март 2023
1.
4. Илмий-тадқиқот ишларни натижаларини расмийлаштириш
Апрел 2023
Иш текстини дастлабки вариантини тайёрлаш
2.
Ишни илмий раҳбарга тақдим этиш
Апрел 2023
3.
Илмий раҳбарнинг ўзгартиришларини фикр мулоҳазаларини
ҳисобга олиб ишни қайта кўриб чиқиш ҳамда ишга
тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш
Апрел 2023
Май 2023
4.
Диссертатсияни талабга мувофиқ расмийлаштириш
1.
5. Илмий-тадқиқот ишнинг натижаларини ҳимояга тақдим этиш
Май 2023
Диссертатсияга аннотатсия (ўзбек, нглиз тилларида)
тайёрлаш
2.
Диссертатсияга 2 та (ички ва ташки) тақриз олиш
Май 2023
3.
Диссертатсияга илмий
(хулосаси)ни олиш
Май 2023
4.
Кафедра мудиридан диссертатсияни ҳимоя қилишга
руҳсат олиш
Май 2023
5.
Кўпи билан 20-дақиқалик маъруза ва тақдимот
материалларини (слайдлар) тайёрлаш
Май 2023
6.
Диссертатсия
ишини
дастлабки
ҳимоясини
кафедра(лар)дан (ишлаб чиқариш корхона ташкилотдан)
ўтиш.
7.
Дастлабки ҳимояда берилган таклиф ва тавсияларнинг
зарур қисмларини диссертатсия ишига киритиш.
8.
Асосий ҳимоя
учун
тегишли хужжатларни
расмийлаштириш ва магистратура бўлимининг асосий
ҳимояга руҳсат этиш бўйича фармойишини олиш.
раҳбарнинг
мулоҳазаси
7
Асосий
ҳимоядан
2 хафта
олдин
Асосий
ҳимоядан
3 кун олдин
Магистрант
Набиев Акмал Анваровичнинг
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Мавзусидаги магистрлик диссертатсиясини «________» баҳога ҳимоя қилди.
Давлат аттестацияси комиссияси раиси «_____________» _____________________________
имзо
Ф.И.Ш.
«______» _______________ 20____ йил
Ушбу иш режа шакли Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини
механизатсиялаш муҳандислари институтининг 2013-йил 10-январдаги 4-сон Ўқув-услубий
йиғилишида муҳокама қилинган ва маъқулланган.
8
ЭСЛАТМАЛАР УЧУН
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9
Скачать