Uploaded by лошок666

Семінар 1

advertisement
СЕМІНАР № 1
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(2 год.)
Питання для обговорення
1. Сучасні виклики виховання.
2. Засади сучасного виховання.
3. Наукові підходи до сучасного виховання.
4. Базові
моральні
цінності
сучасного
виховання.
Основними
принципами виховання духовно-моральних цінностей.
5. Основні конструкти виховного середовища закладу загальної
середньої освіти та виховного простору сучасного учня.
6. Необхідність формування критичного, креативного і піклувального
мислення в учнів.
7. Основні форми і методи організації виховного процесу.
8. Пріоритети у вихованні компетентної особистості.
Алгоритм самопідготовки
1. Сформулюйте визначення основних понять і положень теми: гуманізм,
дитиноцентризм, холізм, патріотизм, повага, рівність, діалогічність, виховний
простір, форми і методи організації виховного процесу, компетентна
особистість.
2. Запитання для самоконтролю, роздумів та дискусії:
-Чим
-Чи
обумовлені проблеми у вихованні дітей?
одинакові за змістом поняття «засади», «підходи» у вихованні?
- Визначте мету й завдання національного виховання.
- Як ви розумієте дефініції «прийом», «метод», «засіб»?
- Запропонуйте різні підходи щодо класифікації методів виховання?
- Поясніть зміст категорій «процес виховання», «виховний процес»,
«виховний освітній простір».
- Що означає компетентнісний підхід у вихованні?
1. Самостійна робота:
а) Створити електронну базу документів, що стосуються виховання.
(Нормативно-правова база:
Конституція України.
Конвенція про права дитини (ратифікована Постановою ВР від 27.02.91 №
789-XII).
Закони України:
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
«Про загальну середню освіту» (2020);
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;
«Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV;
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу» вiд 18.03.2004 № 1629-IV;
«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та
дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від
06.07.2010 № 2442-VI;
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від
08.09.2011 № 3715-VI;
«Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI;
«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність
України у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-VIII;
«Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945
років» від 09.04.2015 № 315-VIII;
«Про
засудження
комуністичного
та
націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII;
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №
2229-VIII.
А також:
Концепція Нової української школи (2016), Глобальна програма дій з
освіти в інтересах сталого розвитку (ЮНЕСКО, 2014), Концепція
Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного
виховання на 2016–2020 роки, Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затвердженої Указом
Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, Концепція
національно-патріотичного
виховання
дітей
і
учнівської
молоді;
Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на період до 2021р.»; Концепція
формування
у
підлітків
національно-культурної
ідентичності
у
загальноосвітніх навчальних закладах (2017); Концепція екологічної
освіти України.)
б) Проаналізувати документи:
а) Концепція національно-патріотичного виховання дітей і учнівської
молоді молоді :http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/.
б) Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р.
щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих
навичок. Лист МОН № 1/9-362 від 16.07.21 року.
Список рекомендованих джерел:
1. Бойправ М. Д. Психологія виховання та самовиховання: навч.-метод.
посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. Ніжин, держ. пед. ун-т ім. М.
Гоголя. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. 10 9 с.
2. Виховання
моральності
підростаючого
покоління:
науково-
методичний посібник / К. І. Чорна, В. О. Білоусова, Н. І. Ганнусенко
та ін.; за ред. К. І. Чорної; Ін-т пробл. виховання АПН України. К.:
Богдана, 2005. 285 с.
3. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник. К.: Видавничий центр «Академія»
2001. 567 с.
4. Іова В. Ю., Красномовець Л. В. Інноваційні методи виховання:
навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Мошак,
2006. 174 с.
5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. для студ.
вищ. пед. навч. закл. 2-ге вид., доповн. і переробл. [ред. Т. М. Коліна,
Л. О. Біда]. К.: Вища шк., 2005. 341с.
6. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді. URL:
:http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/. (дата звернення 30.06.2019).
7. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник для
студентів ВНЗ. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2007. 447 с.
8. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник. К.: «КДНК», 2001. 608 с.
9. Омельченко Л. П. Настільна книга класного керівника. X.: Вид. група
«Основа», 2007. 286 с.
10.Педагогіка: хрестоматія / уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко.
К.: Знання-Прес, 2003. 700 с.
11. Положення про класного керівника навчального закладу системи
загальної середньої освіти. Інформ. збірник Міністерства освіти і
науки України. 2000. № 22. С. 3–7.
12. Трухін І. О., Шпак О. Т. Основи шкільного виховання: навч. посіб.
для студ. пед. навч. закл. К.: ЦУЛ, 2004. 368 с.
13. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. К.: «Академія», 2001. 528 с.
14. Холковська
І. Л. Організація
діяльності класного керівника.
Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця: ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2005. 194 с.
15. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 560 с.
Download