Uploaded by Максим Крижановський

Тренінгове заняття №1

advertisement
ХАРЬКОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
Звіт
з тренінгового заняття №1
за тренінг-курсом «Основи охорони праці»
варіант 8
Виконав:
студент 4 курсу групи 6.04.121.012.19.1
Крижановський М.М.
Перевірив:
Безсонний В.Л.
м. Харків – 2020 рік
Ризик-орієнтований підхід до оцінки умов праці
Варіант 8
Практичне завдання. Надати кількісну оцінку потенційній небезпеки
виробничого процесу, при якому у повітря робочої зони виділяється бензол,
оксид вуглецю та аерозоль алюмінію. Тривалість робочої зміни ТСМ (год). Час
дії шкідливого фактору tjb (год). Час перебування людини в зоні дії шкідливого
фактору протягом робочої зміни tjp (год). Фактичний вміст j-го небезпечної
речовини dj (мг/м3). Граничний вміст j-го небезпечної речовини Dj (мг/м3).
Кількість працюючих в зоні дії шкідливого фактору Nт (осіб). Кількість
працюючих, що не підпадають під дію шкідливих факторів Nb (осіб). Загальна
чисельність працюючих N (осіб). Вихідні дані по варіантах у таблиці 1.
Таблиця 1 – Вихідні данні
Варіант
завдання
Вихідні дані
8
tjb, год.
2,0
tjp , год.
1,0
dj1 , мг/м3
Бензол
8
Dj1 , мг/м3
12
N1 , осіб
40
tjb, год.
2,0
tjp , год.
dj1 , мг/м3
Dj1 , мг/м3
оксид
вуглецю
2,0
35
37
N2 , осіб
10
tjb, год.
3,7
tjp , год.
4,0
dj1 , мг/м3
Dj1 , мг/м3
N3 , осіб
аерозоль
алюмінію
6,0
7
10
Nb , осіб
30
ТСМ, год.
6
Визначити імовірність наявності у робочій зоні кожної шкідливої речовини Рjb
за формулою:
Pi v  t iv TCM ,
де tiv – час дії і-го небезпечного фактору;
ТСМ – тривалість зміни.
Визначаємо для:
Бензолу:
𝑃𝑖𝑣 =
2.0
= 0.33
6
𝑃𝑖𝑣 =
2.0
= 0.33
6
𝑃𝑖𝑣 =
3.7
= 0.61
6
Оксиду вуглиця:
Аерозоль алюмінію:
Визначити імовірність находження людини в зоні дії кожної шкідливої
речовини Рjр за формулою:
Pi p  t ip TCM ,
де tip – час перебування працюючого у зоні дії і-го небезпечного фактору;
ТСМ – тривалість зміни.
Визначаємо для:
Бензолу:
𝑝
𝑃𝑖 =
1.0
= 0.16
6
Оксиду вуглиця:
𝑝
𝑃𝑖 =
Аерозоль алюмінію:
2.0
= 0.33
6
𝑝
𝑃𝑖 =
4.0
= 0.66
6
Визначити вражаючу здатність кожної шкідливої речовини Рjпс за формулою:
Pjnc 
dj
Dj ,
dj – фактичний рівень (вміст) j-го небезпечного фактору (речовини);
Dj – граничний рівень (вміст) j-го небезпечного фактору (речовини).
Визначаємо для:
Бензолу:
𝑃𝑗𝑛𝑐 =
8
= 0.66
12
𝑃𝑗𝑛𝑐 =
35
= 0.94
37
Оксиду вуглиця:
Аерозоль алюмінію:
𝑃𝑗𝑛𝑐 =
6
= 0.85
7
Визначити імовірність дії кожної шкідливої речовини Рb за формулою:
Pb j  Pjb  Pjp  Pjnc ,
де Рjb – імовірність наявності у робочій зоні j-го небезпечного фактору (речовини);
Рjр– імовірність перебування людини у зон ідії j-го небезпечного фактору(речовини);
Рjnc– вражаюча здатність j-го небезпечного фактору (речовини).
Визначаємо для:
Бензолу:
𝑃𝑏 = 0.33 ∗ 0.16 ∗ 0.66 = 0.034
Оксиду вуглиця:
𝑃𝑏 = 0.33 ∗ 0.33 ∗ 0.94 = 0.102
Аерозоль алюмінію:
𝑃𝑏 = 0.61 ∗ 0.66 ∗ 0.85 = 0.342
Визначити імовірність дії усіх шкідливих факторів за формулою:
m


Pb m   1   1  Pb j .
j 1
Визначаємо:
𝑃𝑏 (3) = 1 − (1 − 0.034 ∗ 1 − 0.102 ∗ 1 − 0.342) = 1 − (0.966 ∗ 0.898 ∗
0.658) = 1 − 0.57 = 0.43
Визначити шкідливість виробничого процесу в цілому за формулою:
Pnnb 
N1 Pb 1  N 2 Pb 2  ...  N m Pb m
N
Визначаємо:
40 ∗ 0.034 + 10 ∗ 0.102 + 10 ∗ 0.342
= 0.193
30
За таблицею 2 встановити класи небезпек шкідливих речовин і види дії на
𝑏
𝑃𝑛𝑛
=
організм людини.
Таблиця 2 – Характеристика деяких шкідливих речовин
Назва
речовини
Бензол +
ГДК, мг/м3
15/5
Агрегатний
Клас
Дія на організм
стан
небезпеки
людини
П
2
Канцерогенна
речовина
речовина з
гостроспрямованою
Оксид вуглецю
20
П
4
дією, потребує
автоматичного
контролю за його
вмістом у повітрі
Аерозоль
алюмінію
2
А
3
Аерозолі
фіброгенної дії
Виходячи з розрахунків вражаючої здатності кожної шкідливої речовини
найбільше ураження виникає внаслідок шкідливого фактору оксиду вуглецю.
Ступінь шкідливості умов праці (С) за зміну визначається за формулою (з
z0472-14):
де С1, С2…Сn - ступінь шкідливості;
t1, t2…tn - тривалість дії шкідливих речовин, хв.;
Т - тривалість робочої зміни, хв.
Визначаємо:
𝐶=
2 ∗ 60 + 4 ∗ 120 + 3 ∗ 240
= 3.6
360
Якщо ступінь шкідливості від 3,01 до 4,0 то виробництво знаходиться в 4
ступеню 3 класу – шкідливі умови.
Таблиця 3 – Кількісна оцінка потенційної шкідливості виробничих процесів
Імовірність дії на
працюючого n
Варіант
Шкідливість
Імовірність дії небезпечного
виробничого
фактору, Pb j
процесу в
шкідливих факторів, Pvi
8
0.43
цілому
Бензол
0.032
Оксид
Аерозоль
вуглецю
алюмінію
0.102
0.342
0.193
Висновки:
Ми можемо зробити висновок, що дане виробництво знаходиться в 4-му
ступеню 3 класу – шкідливі умови.
Для покращення умов виробництва
потрібно встановити автоматичний контроль шкідливих речовин в повітрі та
слідкувати за тим, щоб вони не перевищували ГДК.
Download