Загрузил teacherondar

Aldy-Dakpyr Guru-Joga bile K 1199 dee-Idamyny 1226 kyska nomu

Реклама
Хүнүӊ-не алды катап (эртен үш, кежээ
үш катап) номчуп ап чоруур ужурлуг
«Күрү-Ёзулалыныӊ» («Гуру-Йоган»
номунуӊ) кыска хевири
1) Сеткил чүрээм ханызындан кээп,
Үш-Эртине чагыргазынче
Кирип алгаш амылыгларны,
Човулаӊдан хостап албышаан,
Чырыткылыг Чыргалаӊ болган,
Мөӊге аас-кежикке чедирейн!
2) Ол дээш Бойду-Сеткил одунзун,
Тиилелгениӊ оолдарын дөзеп,
Боттандрыгга мергежип алгаш
Тергиин чырыткыга чеде бээйн.
3) Баарымда хостуг делгемде,
Чечек ай-хүн каастаан олутка,
Эдилекчи Доржу-Чаӊ Башкым
Дүжүлгезин ээлеп саадапты.
4) Бүгү мага-боду көк өӊнүг,
Холдарында коӊга-очурлуг,
Көк-Тарийги бойдузу-биле,
Кады төрээн таалалында ор.
5) Үш кол чери «Ом-А-Хум»-биле
Имнеттинип демдеглеттинди.
Хум-дан үнген чырык херелдер
Он чүктерже чырып тарай бээр.
6) Мергеннерни чалап эккелгеш,
Чаӊгыс Будда болуп хуула бээр.
Очур тудукчузу Башкымныӊ
Чечек ышкаш ээжектериниӊ
7) Баарынга тейлеп-мөгейдим.
Иштин-даштын-чажыт өргүлдер
Булут далайы дег көвүдээш
Сеткилимден сөӊнеттинип тур:
8) «Сүмбер-Уула, дөрт кол диптерни,
Чеди чүзүн эртинелерни,
Байлакшылдыӊ ишкир савазын,
Хүннү-Айны болгаш эӊ онза
9) Сеткил байлаан чечелеп алгаш,
Арбыдаткаш сөӊнеп олур мен.
Бедик-чавыс чедиишкиннерим
Кайызы-даа артыкшыл чокка,
10) Камгалакчы силеримге шын
Бүзүрелден чаларап келир.
Ону угаап билип алгаштыӊ.
Мага-бодум, үнүм, сеткилим
11) Шак ол ышкаш чурттаар назыным
Өргүптеринге шуут белен мен.
Силерни-ле өөртүп болгу дег
Боттандрыгдан чөшпээрептиӊер!» 12) Шак мынчалдыр сүзүглээнимден
Башкым тейим кырынга келгеш,
Менче эстип кирип келгештиӊ
Чаӊгыс бойдус болуп катчы бээр.
13) Очур-Сады овуру болуп
Коӊга-очур тудуп алгаштыӊ
Ак-Тарийги бойдузу-биле
Кады таалап чыргап олур мен.
14) Чораан бодум, байлак чуртталгам,
Үш үеден чыылган Буяным
Бүгү дириг амылыгларныӊ Аваларныӊ чыргал-дыжы дээш
15) Хензиг-даа бол хараадал чокка,
Тураскаадып өргүп олур мен.
Хуу-Хосталга Биче-Хүртүнүӊ
Бойду-Сады Улуг-Хүртүнүӊ
16) Тариналар сагылдарын чыып
Чуртталгамга орнаштырбас мен.
Бижиттинген эртем-билиглиг,
Дуржулгалыг мергежилдерлиг
17) Ийи-Хүртү өөредиглерин,
Төрениӊ дөрт ёзу-чаӊчылын,
Эки билип шиӊгээдип чорааш,
Човулаӊда алзыпкан чоруур,
18) Бүгү дириг амылыгларны,
Хостап алыр күчүлүг болуйн.
Үш үеде салгакчыларныӊ,
Оларымны дөзээн оолдарныӊ
19) Күзелдери бүдүп чорзун дээш,
Сарыг-Шажын өөредиглери
Арыг хевээр шыгжаттынзын дээш,
Буян-Кежиим өргүп олур мен.
20) Чаглактыг Үш-Эртинелерден
Дамчып келген авырал-биле,
Бот-бодундан хамаарылгалыг,
Үүле хоойлузунуӊ күжү-б(и)ле
21) Бүгү чырык күзээшкиннерни
Боттандырып бүдүрүп чорааш
Дүрген Чырыткылыг Будданыӊ
Байдалынга чедип ап көрээл.
Дараазында, төрениӊ дөрт Бурганнарын чалап алгаш, кайы-бирээзин номчуп оргаш, арыг
болгаш шын боттандырар ужурлуг бис:
I. Күдээ Бурганын, II. Келин Бурганын,
III. Ада Бурганын, IV. Ие Бурганын.
Тыва-Судур тургузукчузу:
Лопсаӊ Карчен Башкы –
Ооржак Эмей-Оглу Шолбан.
1
«Идам Яментака - Күдээ-Овурунуӊ»
кыска номналы
Күрү-Башкым камгалаптыӊарам!
I. Салгал-шугумун хүлээп алыры:
1) 1. Чырыткылыг Чамыяӊдыва,
Очур туткан Яментакаже,
Буддаларныӊ чаялгазынче,
Чүс хүндүлүг Дже Цонкапаже,
2. Адашкылар шугумундыва,
Изии-биле көрнүп чалбардым,
Ийи янзы илби-шидиден,
Хайырлаарын дилеп олур мен (3 к).
II.Камгаланыпкаш, Сеткил оттурары:
2) 1. Чаглактыг Үш-Эртинелерден,
Камгалалды хүлээп олур мен.
Бүгү дириг амылыгларны
Чүдүлгеже киирип алыр мен.
2. Чырык угаан чедип аарынга
Сеткилимден дузалажыр мен.
Арыг Бойду-Сеткил боттангаш,
Ал-бодумга тыптып келзинем (3 к).
III. Күдээ-Бурганын тывылдырары:
3) Хенертен кээп чаӊгыс баштыг бооп,
Ийи холда кестик-савалыг,
Күчү-күштүг Маадыр овур бооп,
Көк чырыктан хуулуп тывылдым.
IV. Иштики өргүлдү тывылдырары:
ОМ-ХРИТИ-ВИТИТА-НАНА-ХУМ-ПЕТ.
ОМ-СУБОВА-ШУДО-САРВА-ДХАРМАСУБОВА-ШУДО-ХАМ.
4) Хамык чүүлдер хоозун шынарже
Арлы бергеш хостуг шынардан,
Ям-дан хат кээр, Рам-дан от тыптыр,
ААА-дан үш хевирниӊ баштары.
5) Аъ-дан - кижи бажы капала,
Ишти кызыл дашты маӊган ак,
Беш аӊгы эът дооратына бээр.
Аразынга беш суук бүдүмел
6) Кырындыва Ом-А-Хум үнер.
Күдээ Идамы бооп турганым
Чүрээмде «Хум» чырып үнгештиӊ
Хатка чедип отту өөскүдер.
7) Сава хайнып бусталып үнер.
Он чүктерже үжүктер тарааш,
Очурларныӊ күжүн илбектээш
Чыглып келгеш чечележи бээр.
8) Савадыва эргип бадарга:
1. «Хум»-дан чыды өӊү арлы бээр,
2. «Аъ»-дан аъш-чем болуп хуула бээр.
3. «Ом»-дан арбыдааштыӊ көвүдээр:
Ом-Аъ-Хум, Ом-Аъ-Хум, Ом-Аъ-Хум,
V. Даштыкы өргүлдени боттандырары:
9) Куруг черге сес «Аъ» тыптып кээр.
Ишти куруг баъштар болу бээр.
«Хум»-нар эрип чулуктар болуп,
Эртинелиг сөӊче шилчий бээр:
Ом-Аргам-Аъ-Хум, Ом-Падъям-Аъ-Хум,
Ом-Генде-Аъ-Хум, Ом-Пушпе-Аъ-Хум,
Ом-Дюпе-Аъ-Хум, Ом-Алоке-Аъ-Хум,
Ом-Неуде-Аъ-Хум, Ом-Шапта-Аъ-Хум.
VI. Үш ал-бодун эзилдирери:
ОМ-СУБОВА-ШУДО-САРВА-ДХАРМАСУБОВА-ШУДО-ХАМ………
VII. Өлүмнү орукче шилчидери:
10) Хостуг черге хат-от-суг-черден,
Очурларлыг оргу ЧЕР тыптыр,
Очур херим, Чаглак, Чалбырааш,
Оран ишти Хүрээ-Мандала.
11) Дөп-дөрбелчин, дөрт эжиктерлиг,
Төвүн орта чечек частып кээр.
Кырын орта ай-хүннүӊ долу
Дээрбектери чечележи бээр.
12) Аӊаа тускай чылдагаан болуп
Оӊ холумда селеме туткан,
Солагай хол судур салып каан
Чечек сывын хөрээмде туткан
13) Манджушири болуп тывылдым.
Чүрээмге хүн дээрбээ тыптып кээр.
Он чүктерже чырып тарай бээр.
Күдээ Идам овурларын чыып,
14) Хүн дээрбээнче эзилдириптер.
Ооӊ соонда түӊнелдиг болуп,
Улуг мага-боттуг көк өӊнүг,
Күдээ Идамы бооп чедиштим:
15) Тос баштарлыг, үжен дѳрт холдуг,
Он алды «дөрт шынчы» буттарлыг,
Солагайын олуртуп алган,
Оӊ талазын хере теп алган.
16) Чүрээмде ак Чамыяӊ Бурган,
Мерген-Угаан амылыы болду.
Ооӊ чүрээнде «Хум» деп көк үжүк,
Кичээнгейниӊ амылыы болду.
17) Хаваамда «ОМ», моюнумда «Аъ»,
Чүрээмде «Хум», чырып чайнай бээр.
Чырык-Угаан амылыгларын,
Сеткил-Бурганнарын чалапты.
18) Угааныглар менче эсти бээр,
Сеткилдиглер аржаан куда бээр.
Арткан чулук Акшобия дээр
Будда Башкы болуп хуула бээр.
19) Өргүл кадыннары чүрээмден
Үнүп келгеш өргүлдер сөӊнээр:
Ом-Яментака-Аргам-Падям-Генде-ПушпеДюпе-Алоке-Неуде-Шапта-Пратицае-ХумСуу-Хаа, Ом-Яментака-Хум-Пе, Ом-Аъ-Хум.
20) Дээди Улуг ал-бодуӊарны
Бедик амылыглар көрүп тур.
Чөрүү-бакты безин чагырган
Күдээ Идамынга мөгейдим.
2
VIII. Тариналар санап-шуудары:
21) Чүрээмде хүн дээрбээ чырый бээр,
Көк «Хум» ак «Дхи» болуп хуула бээр.
Таринаныӊ сөзү долганып
Он чүктерже чырып эгелээр:
1. Ом-А-Ра-Па-Ца-На-Дхи (21 к) ди-ди-ди…
2. Ом-Сара-Свасти-Хрим (21 к) хрим-хрим...
3. Ом-Ямераца-Садомея-Яме-Дуру-НайодаяЯдоёни-Раякшея-Якшияца-НирамаеХум-Хум-Пе-Пе-Суу-Хаа (21 катап).
4. Ом-Хрити-Витита-На-На-Хум-Пе (108 к).
5. Ом-Яментака-Хум-Пе (21 катап).
22) Ом-Яментака-Самая-Манупалая-Яментака-
27) Кырындыва «Ом»-«Аъ»-«Хум» үнер.
Күдээ Идамы бооп турганым
Чүрээмде «Хум» чырып үнгештиӊ
Хатка чедип отту өөскүдер.
28) Сава хайнып бусталып үнер.
Он чүктерже үжүктер тарааш,
Очурларныӊ күжүн илбектээш,
Чыглып келгеш улам чырый бээр.
Тинтопа-Тишто-Денду-Мембава-Супокаё-Мембава-Сутокаё-Мембава-Ануракто-МембаваСарва-Сидиме-Траяца-Сарва-Карма-СуцамеЦитам-Шириям-Күрү-Хум-Ха-Ха-Ха-Ха-ХоБхагаване-Яментака-Маме-Мунза-ЯментакаБава-Маха-Самая-Сатва-Хум-Пе.
Ом-Аъ-Хум, Ом-Аъ-Хум, Ом-Аъ-Хум,
Ом-Яментака-Аргам-Падям-Генде-ПушпеДюпе-Алоке-Неуде-Шапта-Пратицае-ХумСуу-Хаа, Ом-Яментака-Хум-Пе, Ом-Аъ-Хум.
24) Дээди Улуг ал-бодуӊарны
Бедик амылыглар көрүп тур.
Чөрүү-бакты безин чагырган,
Күдээ Идамынга мөгейдим.
IХ. Башкызынга иштики өргүл:
ОМ-ХРИТИ-ВИТИТА-НАНА-ХУМ-ПЕ. ОМ-СУБОВА
ШУДО-САРВА-ДХАРМА-СУБОВА-ШУДО-ХАМ.
25) Хамык чүүлдер хоозун шынарже
Арлы бергеш хостуг шынардан,
Ям-дан хат кээр, Рам-дан от тыптыр,
ааа-дан үш хевирниӊ баштары.
26) Аъ-дан - кижи бажа капала,
Ишти кызыл дашты маӊган ак,
Беш аӊгы эът дооратына бээр.
Аразында беш суук бүдүмел
29) Савадыва эргип бадарга:
1. «Хум»-дан чыды өӊү арлы бээр,
2. «Аъ»-дан аъш-чем болуп хуула бээр.
3. «Ом»-дан арбыдааштыӊ көвүдээр:
Х. Башкызын чалап-хүндүлээри:
30) Хенертен кээп Күдээ Башкызы,
Мандалазы-биле тыптып кээр.
Чүрээмде «Хум» чырып үнгештиӊ
Дөгерезин чалап киириптер:
«Дза-Хум-Бам-Хоо».
31) Угааныглар Сеткилдиглерге
Чаӊгыс бойдус болуп катчы бээр.
Аалчыларныӊ дылдарында «Хум»,
Ак очурлар болуп четтирер:
32) Ом-Хрити-Витита-Нана-Хум-Пе,
Ваджра-Беравая-Ати-Бати-Имам-БалимтааКаа-Ка-Кахи-Кахи-Хум-Пе-Суу-Хаа (3 к).
Ом-Яментака-Аргам-Падям-Генде-ПушпеДюпе-Алоке-Неуде-Шапта-Пратицае-ХумСуу-Хаа, Ом-Яментака-Хум-Пе, Ом-Аъ-Хум.
ХI. Күдээ-Бурган Башкызын алгаары:
33) Бүгүдени хаара туткаштыӊ,
Аӊгыланмаан Будда-Маадыры. (к)
Бүгү дириг амылыгларга
Чаглак болган Бурганым өршээ. (к)
34) Калбаа-биле Буян бүдүрген Буддаларныӊ Адазы силер. (к)
Хостуг-Чыргал бойдузун четкен Буддаларныӊ Иези силер. (к)
35) Мерген-Угаан чалымы болган –
Буддаларныӊ дун оглу силер. (к)
Чечи берген чалыы Чамыяӊ,
Ужур чөвүн хүлээп көрүӊер. (к)
36) Хөөн чоктан, хандыкшыыр чүүлден
Хостуг шынчы үш ал-бодуӊар. (к)
Үш ыянзы өртемчейлерниӊ
Шулбустарын таптай базыӊар. (к)
37) Энерелдиӊ түрлүүн көргүскен
Күчү-күжүн танып эскердим. (к)
Бөдүүн-нарын тыптыг күүскеткен,
Күдээ Идамынга мөгейдим.
XII. Доскуулдарга өргүлдерни сөӊнээри:
38) 1.Ом-Ямераца-Садомея-Яме-ДуруНайодая-Ядоёни-Раякшея-ЯкшияцаНирамае-Хум-Хум-Пе-Пе-Суу-Хаа.
2. Ом-Буцараман-ЯпаталацараяМанкецарая-Тапурваниганам-ГандеКиндекая-Хум-Пациманам-Пе-УтаратикаяОм-И-Хри-Я-Шти-Ва-Ви-Кши-Ти-Ко-ТаеНа-А-На-Де-Хум-Баупе-Сарва-Буте-Пе (3 к).
3.Ом-Дашатикала-Локапала-Сапаривара—
Аргам-Падям-Генде-Пушпе-Дюпе-АлокеНеуде-Шапта-Пратицае-Хум-Суу-Хаа,
4. Ом-Дашатикала-Локапала-Сапаривара –
Ом-Аъ-Хум.
XIII. Доскуулдарга кыйгы салыры: (К-Д)
39) Билиг тудукчузу Чамыяӊ,
Тиилелгениӊ эдилекчизи,
Баарыӊарга шупту доскуулдар,
Даӊгыракты берип чорааннар.
3
40) Иштин-даштын камгалакчылар,
Каларупа, Лхамо, Намзырай,
Комбу, Мамо, Ролангыларым,
Ээ көрнүп мени бодаӊар.
41) Чүдүлгени камгалаар болуп:
«Шулбустарны чагырар бис!» - дээш,
Аазаашкынны кылган чоп силер,
Ам-даа с(и)лерге идегеп ор мен.
42) Оо-Богда, Камгалакчылар,
Ара-албатыӊар чыып алгаш,
Орук-Чолун чедип аарынга
Ал-бодумга дузалажыӊар.
43) Боттарыӊар демиӊер-биле
Аза-пукту (менээргелди) сывыртаптыӊар.
Боттандырыг көрүжү-биле
Шаптыктарны чайладыптыӊар: (К-Д)
44) 1.Ом-Каларупа-Хум-Пе, Джо-Цамунди-Хум-Пе,
2. Джо-Рамо-Джо-Джо-Рамо-Тен-Джо-КалараКшимо-Рамо-Апше-Тапше-Тен-Джо-Рулу-РулуХум-Джо-Хум.
3. Ом-Пе-Су-Хаа, Ом-Пе-Шарванае-Суу-Хаа.
4. Ом-Банзыр-Махакала-Кям-Китам-БигнамБинаяка-Хум-Хум-Пе-Пе-Суу-Хаа.
5. Ом-Дзамбала-Дзалендрае-Суу-Хаа.
45) Моорлап келген шупту аалчылар,
Элбек чемни амзап четтирер.
Дойлап алгаш ораннарынче,
Менди-чаагай тарап чана бээр.
XIV. Мандаланы эзилдирери:
46) Сес хөөр мандалаже эсти бээр,
Оран овурумче эсти бээр,
Сагыл туткан Күдээ Идамы
Мерген-Угаан овурунга кээр.
47) Манджушири Хум-деп үжүкче,
Эсти бергеш хосталып үнер.
(Чер-Суг-От-Хат мага-бот эстип,
Ак-Кызыл-Тый-«Тодаргай чырык»).
XV. Маадыр болуп төрүттүнери:
48) Чаӊгыс баштыг ийи хол-буттуг
Күдээ Идам төрүттүнүп кээр.
Хаваанга «ОМ», моюнунга «А»,
Чүрээнге «ХУМ» чайыналы бээр.
49) Арыг чүткүлүнүӊ уу-биле,
Кызымакай болганы-биле.
Бүгү дириг амылыгларым,
Чуртталгадан чуртталгаларже.
50) Тайбыӊ болгаш килеӊ овурлуг
Чамыяӊдан чарылбас болзун.
Будданыӊ Угаан-Овуру
Бүгү дириг амылыгларны.
51) Үргүлчүнүӊ дузазы-биле
Долганып ааш камгалап чорзун.
Дээди Будда Очур-Дараныӊ
Беш-Овурун эдилээр болуйн.
52) Бүгү дириг амылыгларны
Шак-ла мындыг чедиишкинимге,
Дыка дүрген белени-биле
Эккеп шыдаар Буянныг болуйн.
53) Ёзу-Чаӊчыл Овурларыныӊ
Чорук-херээ боттанныр болзун. (К-Д)
Үндезинниг Күрү-Башкымныӊ
Чаагай чоруу өөредиг болзун. (К-Д)
54) Бурганнарныӊ, кижилеримниӊ
Чаагай чоруу үзүлбес болзун. (К-Д)
Өөредиг Доскуулдарыныӊ
Чаагай чоруу камгалал болзун. (К-Д)
Бүгү дириг амылыгларныӊ
Чаагай чоруу төнчү чок болзун…(К-Д)
«Номчукчунуӊ кичээнгейинге»
1) Тыва кижилер, Судурларны Тывалап эгелеп чоруур чорук Башкызыныӊ (авторнуӊ)
холун актап, ак сеткил-биле «Өргүл» кылып
чоруур болзуӊарза, бачыдыӊар арлып БуянКежииӊер улгадыр!
2) Сарыг-Шажын Өөредиин доктаамал боттандырып чоруур чүдүкчү улуска, ай санында,
«Башкызынга өргүл» хемчээли, орулгазындан
(шалыӊ-пенсия-пособие-садыг-саарылгадан)
10% болур ужурлуг:
900-түг Мобильный БАНК: 8(923)267-75-66.
СБЕРБАНК: 6390 0231 9022 2738 22
«Буян-Кежииӊер улгадып чорзун!»
3) Харылзажыр телефону, 8(923)267-75-66:
«Кежик-Чолдуг кадык-чаагый чоруктарны,
Чырык черге - делегейге боттандыраал.
Чедиишкин бээр Сарыг-Шажын оруктарын,
Тыва дылга сайзырадып, доктаадыӊар!»
4)Тыва дылда «Оттуушкун» үжүглелиниӊ
(өөредиглериниӊ) автор-чогаалчызы:
Лопсаӊ Карчен Башкы –
Ооржак Эмей-Оглу Шолбан.
https://vk.com/restore?act=view&hash=236944787
9f3ae8622&id=51358172
4
Скачать