Загрузил Дмитрий Райский

CORONACrisis Promo RUS

Реклама
ƀŵŽŲŴŽŷſźŷ
6
8
14
28
44
56
59
Ŕ Ŕ ŗ Ŗ ŗ şŚŗ
šŒ şŖ ŗ Ş ŚŚŚ ů š Ś Ŗ ŗŞ Ś Ś Ũ ŚŜ ŝ ŭ Śŧ Ţ Œř Ŕ Ś Ť Ś ű
ŚţŤ ŠŢ Śű Ŝ Ţ Ś ř Ś ţ Š Ŕ Ś Ŝ Š Ţ Š ş ŒŜ Ţ Ś ř Ś ţ š Ţ Ś ũŚ ş ŭ Ş Œ ţŪŤ Œ œ ŭ š Š ţ ŝŗŖ ţ ŤŔ Ś ű Ś Œş ŤŚ Ŝ Ţ Ś ř Ś ţ ş ŭŗŞŗŢ ŭ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ητòðñσāíτõχτψψðā
μτ÷öāôφυñχðïðψ
ζïðσöψñðυñχðïðψ
γχðïðψíφöñφóφë
λðχφëφυ÷ðôσôψφëýυñχðïðψìφíσ
γφχφôσñχðïðψ
Ţ Œ řŔ ŚŤ Śŗ Ŝ Š Ţ Š ş ŒŜ Ţ Ś ř Ś ţ Œ 1.
2.
3.
çñφôφóðùτψñðτíτòφëýτðöτϊôφòφìðùτψñðτøðñòý
ξχφìôφïýëτíωûðϊêσôñφëðóτîíωôσχφíôýϊφχìσôðïσøðυ
ξφψòτíψöëðāγφχφôσñχðïðψσ
Ŕ ŝ Śű şŚŗ şŒ Ţ Œř ş ŭŗŕ Ţ ť š š ŭŒŜ ŤŚ Ŕ Š Ŕ Ś Ţ ŗ Ŝ ŠŞ ŗ şŖŒŨ Ś Ś Ś ţ ŧ Š Ŗ ű Ś ř Ţ Œř ş ŭŧ ţ Ũ ŗş ŒŢ Ś ŗŔ
1.
2.
3.
4.
5.
Üôíτñψýðσñøðð
ξχφóýúòτôôφτψýχþτμτ÷öþζìχφöφëσχý
λτöσòòý
ησòĀöý
γχðõöφëσòĀöý
šŠŢ Ť Ŧ ŗ ŝ Ůş ŭŗ ţŤ Ţ Œ Ť ŗ ŕ ŚŚ
šŢ Śŝ ŠŘ ŗ şŚ ű
ťŔŒŘŒŗŞŭŗŜŝŚŗşŤŭŖŗŝŠŔŭŗšŒŢŤşŗŢŭ
ŚŜŠŝŝŗŕŚ)25(;&/8%
μσõχφöāîτôððψëφτυòτöôτυðψöφχðð*SVI\'PYFψφϊχσôāòòðíðχωĀûðτ
õφïðøðð ë φêòσψöð ÷ðôσôψφëýϊ ωψòωì ð óý ëψτìíσ ìφχíðòðψþ ôσíτîôφ
ψöþĀêτïφõσψôφψöþĀððôôφëσøðφôôφψöþĀôσúðϊωψòωìñφöφχýτφêτψõτ
ùðëσĀöñòðτôöσóõφëψτóωóðχωëýψφñðυωχφëτôþψτχëðψσ
θòφêσòþôσā ÿñφôφóðñσ ð ψφøðσòþôφφêûτψöëτôôσā îðïôþ ψöφòñôωòðψþ
ψêτψõχτøτíτôöôýóψφêýöðτóõσôíτóðτυëðχωψσ'3:-(ξχτíõχðôðóσ
τóýτõχσëðöτòþψöëσóðóωôðøðõσòðöτöσóððχωñφëφíðöτòāóðψöχσôóτχý
ôσõχσëòτôôýτôσψíτχîðëσôðτχσψõχφψöχσôτôðāëðχωψσσöσñîτõφííτχî
ñωïσóτíòāĀûτυψāÿñφôφóðñðωôðñσòþôýëðψöφχðùτψñφóóσψúöσêτ
ηωψòφëðāϊöωχêωòτôöôφψöðχýôñφëôτφõχτíτòτôôφψöðëφöôφúτôððõχφ
íφòîðöτòþôφψöðñχðïðψσðÿ÷÷τñöðëôφψöðõχðôðóστóýϊõχσëðöτòþψöëσ
óðóτχ*SVI\'PYFφψöστöψāëτχτôψëφðóõχðôøðõσóñòðτôöφφχðτôöðχφ
ëσôôφψöð ð ψöσêðòþôφψöð λý ψöχτóðóψā φêτψõτùðöþ ψσóýυ ëýψφñðυ
ωχφëτôþ ñσùτψöëσ õχτíφψöσëòāτóφìφ ψτχëðψσ ð φêψòωîðëσôðā ôσúðϊ
ñòðτôöφëμτψóφöχāôσñχðöðùτψñωĀëφòσöðòþôφψöþðχφψööφχìφëýϊφêü
τóφëôσúσöτϊôðùτψñσāðô÷χσψöχωñöωχσψõχσëòāτöψāψôσìχωïñφυ
*SVI\'PYFφψöστöψāψöσêðòþôýóêðïôτψφóðñφóõσôðāõχφíφòîστöσñöðëôφ
χσïëðëσöþψā χσψúðχāā ψõτñöχ õχτíφψöσëòāτóýϊ ωψòωì μτψóφöχā ôσ ψφøð
σòþôýτφìχσôðùτôðāëýïëσôôýτñσχσôöðôφóóýõχφíφòîστóëτψöðêðïôτψ
ëχσóñσϊòωùúðϊõχσñöðñφϊχσôýöχωíσφêτψõτùðëψφöχωíôðñφëσöσñîτõφí
χσïíτòτôðāëψτóôτφêϊφíðóýóíòāωíσòτôôφυχσêφöýùöφöτóôτóτôττôð
ñσñôτφöχσïðòφψþôσñσùτψöëτõχτíφψöσëòāτóφìφñòðτôöσóψτχëðψσ
Úτòστóëψτóψñφχτυúτìφõχφϊφîíτôðāÿöφìφöāîτòφõτχðφíσìòφêσòþôφυ
ôτωψöφυùðëφψöðσöσñîτñχτõñφìφïíφχφëþāð÷ðôσôψφëφìφêòσìφõφòωùðā
λýøτôðóησúτíφëτχðτðêòσìφíσχðóησψïσψφöχωíôðùτψöëφ
πωëσîτôðτó
*SVI\'PYF
1. ŔŔŗŖŗşŚŗ
λðχ ôðñφìíσ ωîτ ôτ êωíτö õχτîôðó
σψφòôøτƂöσñðóîτāψôýóñσñχσôþúτ
ηÝζπριÝÜμγνÝιà
ÙÚνμονμζÝæÙοÞçÝρνÝγÜμ
6
γνονμζγοÜÛÜπ
γνονμζγοÜÛÜπ
ØιπξοιàιμÙιμρμνπρæιθνÜλé
λðχ÷σôöσψöðñðψöσòχτσòþôφψöþĀρφφùτó
ìφëφχðòð ÿõðíτóðφòφìð ë ìφíω
φøτôðë ωāïëðóφψöþ ùτòφëτùτψöëσ õφψòτ
ÿõðíτóðυ σöðõðùôφυ õôτëóφôðð ð ψëðôφìφ
ìχðõõσ ψëτχúðòφψþ γφχφôσëðχωψ 'SZMH
õφñσïσò ôσψñφòþñφ ùτòφëτùτψöëφ íσîτ
ψ ëýψφñφχσïëðöýó ωχφëôτó ïíχσëφφϊχσôτ
ôðāôτìφöφëφñõσôíτóðð
πτìφíôā óðχ ψöφòñôωòψā ψ ψτχþτïôφυ êðφ
òφìðùτψñφυωìχφïφυíòāêφχþêýψñφöφχφυ
õχτíõχðôðóσĀöψāêτψõχτøτíτôöôýτóτχý
οτùþðíτöíσîτôτφêφêτψõτùτôððõφòôφυ
õφêτíýôσíëðχωψφóðÿñφôφóðùτψñðóψõσ
íφóσφψìòσîðëσôððôσìχωïñðôσψðψöτóω
ïíχσëφφϊχσôτôðāðψóāìùτôððôτìσöðëôýϊ
õφψòτíψöëðυ
γσχσôöðôôýτ óτχý õχðëτòð ñ φψöσôφëñτ
ÿñφôφóðñ ëτíωûðϊ ψöχσô Þîτ ïëωùσö σõφ
ñσòðõöðùτψñðτ õχφìôφïý ëòðāôðā ëðχωψσ
ôσóðχφëωĀÿñφôφóðñωξφψñχφóôýóõφí
ψùτöσóóðχφëφυηηξóφîτöωõσψöþëÿöφó
ìφíω óðôðóωó ôσ õφöτχāë öχðòòð
φôσ íφòòσχφë μτñφöφχýτ σëöφχðöτöôýτ
ðôëτψöêσôñðφïëωùðëσĀöτûτêφòττïòφëτ
ûðτ õχφìôφïý ë ñφöφχýϊ ÿñφôφóðñσ πâζ
Ɓ ñχωõôτυúσā ë óðχτ Ɓ óφîτö õφöτχāöþ
ïσ ñëσχöσò çöφ ïôσùðöτòþôφ êφòþúτ
ùτó ïσ ëτψþ õτχðφí ðõφöτùôφìφ ñχðïðψσ
ηφöòðùðτφöƁìφíφëÿöσχτøτψψðā
ôτöφòþñφ÷ðôσôψφëφìφϊσχσñöτχσôφðÿñφ
ôφóðùτψñφìφ χëωöψā õχφðïëφíψöëτôôýτ
øτõφùñð ë χτïωòþöσöτ ùτìφ óðχφëσā öφχ
ìφëòā χσψψýõστöψā ñσñ ñσχöφùôýυ íφóðñ
η ôφëφó íφñòσíτ λτîíωôσχφíôφυ φχìσôð
ïσøððöχωíσíστöψāφøτôñσõφöτχþìòφêσòþ
ôφυ ïσôāöφψöð ôσ ωχφëôτ óòô χσêφùðϊ
óτψö ð õφöτχð íφϊφíφë ë íðσõσïφôτ φö
óòχííφöχòôíφòòσχφë
οφëôφ òτö ôσïσí ë ìφíσϊ
óðχ õτχτîðò ÿõðíτóðĀ ƈðψõσôñðƉ îτχö
ëσóð ñφöφχφυ ψöσòφ φñφòφ ôσψτòτôðā
õòσôτöýðωóτχòφõφχσïôýóφøτôñσóφö
íφóðòòðφôφëùτòφëτñηχτïωòþöσ
öτƈðψõσôñðƉóðχφëσāÿñφôφóðñσõφöτχāòσ
ð ëψöωõðòσ ë õχφíφòîðöτòþôωĀ χτøτψ
η η ι Ù ι μ Ü ι
ψðĀ φö ñφöφχφυ ôτñφöφχýτ ψöχσôý õφòôφ
øτôôφëφψψöσôφëðòðψþöφòþñφññφôøωϊ
ìφíφë íëσíøσöφìφ ψöφòτöðā η ìφíω
σëψöχσòðυψñðτ ðψψòτíφëσöτòð Þφχðñ λσñ
ñðêêðô ð ζòτñψσôíχσ πðíφχτôñφ õχðúòð
ñëýëφíωùöφíσîτφöôφψðöτòþôφôτëðôôσā
õσôíτóðā ψõφψφêôσ ïσóτíòðöþ χφψö ìòφ
êσòþôφìφηηξôσ σôσðêφòττóχσùôýυ
ψøτôσχðυ õχτíωψóσöχðëστö õσíτôðτ óðχφ
ëφυ ÿñφôφóðñð ôσ ùöφ χσëôφψðòþôφ
õφöτχτêφòττöχòôíφòòσχφë
ηφïóφîôφ ñöφöφ ψñσîτö ƈôτ óφîτö êýöþƉ
μφ ψτìφíôā òωùúτ ëφïíτχîσöþψā φö öσ
ñðϊ ëýψñσïýëσôðυ õφöφóω ùöφ óý îðëτó
ë óðχτ ë ñφöφχφó ƈóφîτö ψòωùðöþψā ëψτƉ
μσõχðóτχπâζωöχσöðöχφòþóðχφëφìφìτ
ìτóφôσ χσïëσòðöψā τëχφïφôσ σ ôτ÷öþ êω
íωöφöíσëσöþêτψõòσöôφξφψòτíôττñψöσöð
ωîτχτσòþôφψöþ
λýïσíωóσòðÿöφðψψòτíφëσôðτíòāöφìφ
ùöφêýõφíτòðöψāψëσóðψëφðóëðíτôðτó
ψðöωσøððμσúσøτòþôτöφòþñφõφñσïσöþ
χτσòþôýτ õχφêòτóý ψ ñφöφχýóð ψöφò
ñôωòðψþóðχφëσāÿñφôφóðñσðφêûτψöëφ
ôφ ð φøτôðöþ ÿ÷÷τñöðëôφψöþ õχτíõχð
ôðóστóýϊ õχσëðöτòþψöëσóð óτχ ψχφñð
ð õτχψõτñöðëý ëφψψöσôφëòτôðā η ÿöφó
ðψψòτíφëσôðð ëý ψóφîτöτ φïôσñφóðöþ
ψā ψ φøτôñσóð õφψòτíψöëðυ γφχφôσγχð
ïðψσ õφòωùðöþ σôσòðï öφìφ ùöφ óφîôφ
φîðíσöþφöχσïôýϊìχωõõσñöðëφëëσòĀö
ð ñχðõöφëσòĀö ψýχþā ð íχσìφøτôôýϊ
óτöσòòφë ðôíτñψφë ð σñøðυ γχφóτ öφìφ
ëýωïôστöτñσñðóðψöχσöτìðāóðøτòτψφφ
êχσïôφ õφòþïφëσöþψā ë ÿöφö õτχðφí ôτφ
õχτíτòτôôφψöð
Úτòστóïíφχφëþāðêòσìφõφòωùðāëσóðëσ
úðóψτóþāóÜõφóôðöτ
ƈÝĀêφυñχðïðψƂÿöφôφëýτëφïóφîôφψöðƉ
π ÞÜμπρνμáιοáÜÝÝæ
πωëσîτôðτó
γφóσôíσσôσòðöðñφë
ζñσíτóðð*SVI\'PYF
7
2.
8
šŒ şŖ ŗ Ş Ś Ś Ś ů š Ś Ŗ ŗŞ Ś Ś Ũ ŚŜ ŝ ŭ Ś ŧ Ţ Œř Ŕ Ś Ť Ś ű
γνονμζγοÜÛÜπ
ÜπρνοÜéξνηρνοéιρπé
νψτôþĀìφíσõφòðøτυψñðóðëμþĀκφχ
ñτ êýòφ σχτψöφëσôφ êφòττ ùτòφëτñ
ïσ öφ ùöφ φôð õòτëσòð ôσ öχφöωσχ νíôσñφ
íτòφêýòφôτëêφχþêτïσùðψöφöωðòðóσôτχý
η ÿöφö õτχðφí ñχωõôýτ σóτχðñσôψñðτ ìφ
χφíσ öσñðτ ñσñ μþĀκφχñ ð ßðòσíτòþ÷ðā
êýòðïσñχýöýôσñσχσôöðôσïôσùðöτòþôσā
ùσψöþôσψτòτôðāôτëψöσëσòσψõφψöτòðÛσ
ñχýöýêýòðχτψöφχσôýðêσχýπõφχöðëôýτ
óτχφõχðāöðā ð õωêòðùôýτ ψφêχσôðā íσîτ
íòāõφϊφχφôêýòðïσõχτûτôýλðχêφχφòψā
ψ ôφëýó ìχðõõφó ñφöφχýυ õφòωùðò ôσïëσ
ôðτƈÜψõσôñσƉ
πφìòσψôφφíôφóωðïφöùτöφëëñφöφχφóφñσ
ïσòφψþψòωùστëψóτχöðφömÜψõσôñð|
ψχτíðóωîùðôëìφíωõφùöð êýòð
ëëφïχσψöτφöíφòτööφìíσñσñöφòþñφ
êýòðëëφïχσψöτíφòτöð ψöσχ
úτòτöρφö÷σñöùöφëφψôφëôφóóωîùð
ôý ë ëφïχσψöτ φö íφ òτö õφψöχσíσòð
φö ìχðõõσ ðóτò ψτχþτïôýτ ÿñφôφóðùτψñðτ
õφψòτíψöëðā íòā ψτóτυ ñφöφχýτ õφöτχāòð
φψôφëôφìφñφχóðòþøσ
Þùτôýτ íφ ψðϊ õφχ ψõφχāö φ ùðψòτ îτχöë
ÿöφυõσôíτóððφíôσñφíσîττψòðóýëφïþ
óτó óðôðóσòþôωĀ φøτôñω ñφöφχσā ôσϊφ
íðöψā ôσ ωχφëôτ óðòòðφôφë öφ ψöσôτö
õφôāöôφ ùöφ φôσ φñσïσòσψþ êφòττ ψóτχöφ
ôφψôσ ùτó ξτχëσā óðχφëσā ëφυôσ áðψòφ
ïσêφòτëúðϊ ψφψöσëðòφ φñφòφ óðòòðφ
ôφëùτòφëτñùöφôσöφöóφóτôöψφψöσëòāòφ
φñφòφ ôσψτòτôðā õòσôτöý πùðöστöψā
ùöφ êφòτïôþ ôτ íφúòσ òðúþ öφòþñφ íφ φí
ôφìφóτψöσφψöχφëσλσχσîφëωψöþτζóσ
ïφôñðëØχσïðòðð
çñφôφóðψö Ùσì ζòóφôí ðï γφòωóêðυψñφ
ìφ ωôðëτχψðöτöσ ðψψòτíφëσò ëòðāôðτ ÿõð
íτóðð ôσ íτöτυ ïσùσöýϊ ðòð χφîíτôôýϊ
ëφ ëχτóā ÿõðíτóðð νñσïσòφψþ ùöφ míτöð
ÿõðíτóðð|ïôσùðöτòþôφùσûτêφòτòðëõφ
ψòτíωĀûτυîðïôðωôðϊφöóτùσòσψþêφòττ
ëýψφñσāëτχφāöôφψöþψτχþτïôýϊóτíðøðô
ψñðϊ õχφêòτó Ɓ úðïφ÷χτôðð íðσêτöσ ð
ðôψωòþöσξχðõχφùðϊχσëôýϊëτχφāöôφψöþ
ïσñφôùðöþψχτíôĀĀúñφòωíòāôðϊêýòσôσ
ôðîτùτóωðϊψëτχψöôðñφëðϊïσχõòσ
öσêýòσôσƁ óτôþúτ
çγνμνλÜáιπγÜιξνπÝιÙπρηÜé
ƈÜπξζμγÜƉ
Üψψòτíφëσôðāÿñφôφóðùτψñðϊõφψòτíψöëðυ
ƈÜψõσôñðƉφψòφîôτôýöτóùöφôσùσòσψþφôσ
ψχσïωõφψòτφñφôùσôðāξτχëφυóðχφëφυëφ
υôý ηýíτòðöþ ùöφ āëòāτöψā ψòτíψöëðτó
ÿõðíτóððσùöφψòτíψöëðτóëφυôýñχσυôτ
ïσöχωíôðöτòþôφξφíσôôφυöτóτφöψωöψöëω
Āö ìòωêφñðτ ÿñφôφóðùτψñðτ ðψψòτíφëσôðā
ð ôτφêϊφíðóýτ íσôôýτ ùöφ φöóτùσòφψþ
ë ðψψòτíφëσôðð õφ ÿöφυ õχφêòτóτ õχφëτ
íτôôφóùòτôφóÞõχσëòāĀûτìφπφëτöσßοπ
πâζ ρφóσψφó θσχχτöφó νíôσñφ χāí ÿñφ
ôφóðùτψñðϊðψöφχðñφëψϊφíāöψāëφóôτôðð
ùöφ ñχσöñφψχφùôýóð ÿñφôφóðùτψñðóð õφ
ψòτíψöëðāóðψöσòð
õσíτôðτηηξπâζëχτσòþôφóëýχσîτ
ôððôσ ëφïôðñôφëτôðτôτϊëσöñðχσêφùτυψðòý
ðχφψöïσχσêφöôφυõòσöý
χσψúðχτôðτ ðψõφòþïφëσôðā ψðψöτó ψφ
øðσòþôφìφφêτψõτùτôðā
ξζμÙιλÜÜÜçξÜÙιλÜÜ
Ùφòìφψχφùôýτ ÿñφôφóðùτψñðτ ÿ÷÷τñöý
öφîτõχðψωöψöëφëσòð
çξÜÙιλÜé
çγνμνλÜáιπγÜκ
Þονμ
mζïðσöψñðυìχðõõ|
ìφíσ
óòχí
íφòòσχφë
ηðχωψìχðõõσ,2
õöðùðυìχðõõ ëìφíσϊ
óòχííφòòσχφë
ζïðā
Ýðϊφχσíñσçêφòσ
ëìφíσϊ
ηηξÝðêτχðð
πëðôôφυìχðõõ
,2
óòχííφòòσχφë
ρσêòðøσçñφôφóðùτψñðυωχφôφöÿõðíτóðυ
ÜψöφùôðñηνÛðôöτχôτöðψöφùôðñð
9
ξζμÙιλÜÜÜçξÜÙιλÜÜ
13
3.
14
ŚţŤ Š Ţ Ś ű Ŝ Ţ Ś ř Ś ţ Š Ŕ Ś Ŝ Š Ţ Š ş ŒŜ Ţ Ś ř Ś ţ šŢ ŚũŚ ş ŭ Ş Œţ Ū ŤŒœŭ š Š ţ ŝŗŖ ţ ŤŔ Ś ű Ś Œ şŤŚ Ŝ Ţ Ś ř Ś ţ ş ŭŗŞ ŗŢ ŭ
γνονμζγοÜÛÜπ
Üψöφχðāóðχφëφυÿñφôφóðñðïôστöôτóσòφ
ñχðïðψφëηùτóöφφôðêýòðψϊφîðëùτó
öφðóτòðχσíðñσòþôýτφöòðùðāμφφùτëðí
ôφ φíôφƏ ÝĀêφυ ñχðïðψ ðóττö ψëφð õχτí
õφψýòñððòĀêφυñχðïðψχσôφðòðõφïíôφ
ïσëτχúστöψā íσëσā ÿñφôφóðñτ ðóõωòþψ
íòāôφëφìφχφψöσ
áöφîτöσñφτÿñφôφóðùτψñðυñχðïðψ#ξχφ
ψöýóð ψòφëσóð ÿöφ ψτχþτïôýτ ôσχωúτôðā
ë φêýùôφυ ÿñφôφóðùτψñφυ íτāöτòþôφψöð
ÛσùσψöωĀ ñχðïðψ ϊσχσñöτχðïωĀö ñσñ ôσχω
úτôðτχσëôφëτψðāóτîíωψõχφψφóðõχτí
òφîτôðτóôσöφëσχýðωψòωìðγχφóτöφìφ
φíôφυ ðï ÷φχó õχφāëòτôðā ñχðïðψσ āëòā
τöψā ψðψöτóσöðùτψñφτ óσψψφëφτ ôσñφõòτ
ôðτíφòìφëðôτëφïóφîôφψöþðϊõφìσúτôðā
ëχσïωóôýτψχφñð
Ùσëσυöτ χσψψóφöχðó ôτψñφòþñφ ôσðêφòττ
ïôσùðóýϊñχðïðψφëƁψöφòτöðāξχð
ÿöφó êφòττ χσôôðτ ñχðïðψý êωíωö φöòð
ùσöþψāφöêφòττõφïíôðϊöτóùöφφôðõχφ
ðψϊφíðòð ë ωψòφëðāϊ χσêφöý ψφëτχúτôôφ
ðôφυψðψöτóýíτôτîôφìφψöσôíσχöσ
ηιÝÜγζéÙιξοιππÜé
γοÜÛÜπƁθθ ξφîσòωυψσóýυðïëτψöôýυðóσψúöσêôýυ
ñχðïðψ õχφúòφìφ ψöφòτöðā ν÷ðøðσòþôφ
ψùðöστöψāùöφφôõχφíφòîσòψāìφíσςφöā
τìφ φöìφòφψñð óðχ ùωëψöëφëσò ëõòφöþ íφ
ôσùσòσëöφχφυóðχφëφυëφυôý
ñχτíðöý ùöφ ëýïëσòφ úñëσò êσôñχφöψöë
õφëψτυψöχσôτ ëπâζ ßðôσôψφëýτωùχτî
íτôðā ôσùσòð ïσñχýëσöþψā γφóõσôðð õτ
χτψöσòðêχσöþðëφïëχσûσöþñχτíðöýíσîτ
ôτψóφöχāôσöφùöφ÷ðôσôψφëýτðôψöðöωöý
õχτíòσìσòðêτψõχφøτôöôýτïσυóý
ιψöþðτûτφíôσöτφχðāƁγτυôψðσôψñσāιτ
ψöφχφôôðñðëðíτòðõχφêòτóωëöφóùöφíτ
ôτîôσāóσψψσíφòîôσêýöþφêτψõτùτôσöφëσ
χφóζëöφëχτóāëσòĀöýêýòðõχðëāïσôý
ñïφòφöφóωψöσôíσχöωöφτψöþψöχσôýóφìòð
ëýõωψñσöþψöφòþñφíτôτìψñφòþñφðóõφïëφ
òāòð ïσõσψý ïφòφöσ çöφ õφóφìσòφ ψíτχîð
ëσöþ ðô÷òāøðĀ μφ ψ χφψöφó õχφðïëφíψöëσ
ëýõωψñ ôφëýϊ öφëσχφë φñσïσòψā õχφψöφ ôτ
φêτψõτùτôôωîôýóñφòðùτψöëφóíτôτì
μσ ôσú ëïìòāí öωö ψχσêφöσòσ øτòσā ψφëφ
ñωõôφψöþ÷σñöφχφë
ξφ ψωöð õχφðïφúòφ mψϊòφõýëσôðτ| õωïý
χāñφöφχýυôσùσòψëφτ÷φχóðχφëσôðτõφ
ψòτ ξτχëφυ óðχφëφυ ëφυôý η τ ìφíý
ÿñφôφóðñσ πâζ χσïëðëσòσψþ íðôσóðùôφ
Ɓ χτσòþôýυ ηηξ ωëτòðùðòψā ψ óòχí
ë ìφíω íφ óòχí ë ìφíω
σêτïχσêφöðøσêýòσôðîτ μφõχðÿöφó
êφòþúωĀ ùσψöþ ψëφτìφ õφöχτêòτôðā σóτ
χðñσôøý φêτψõτùðëσòð ïσ ψùτö ñχτíðöφë
Ü ðóτôôφ ëφïχφψúðυ ωχφëτôþ îðïôð ψý
ìχσò ïòωĀ úωöñω õχðëτíā ñ êωχôφóω χσï
ëðöðĀ ÷φôíφëφìφ χýôñσ μσ Þφòòψöχðö
οσïôýτ öτφχðð ôσïýëσĀö χσïôýτ τìφ õχð
ùðôýπχτíðôðϊ
ξτχτõχφðïëφíψöëφ. ηφëχτóāξτχëφυóðχφ
ëφυëφυôýõχφøëτöσòφψτòþψñφτϊφïāυψöëφ
ð õχφóýúòτôôφψöþ ôττëχφõτυψñðϊ ψöχσô
μφõφψòτφñφôùσôðāëφυôýëιëχφõτσñöð
ëðïðχφëσòφψþ ψφêψöëτôôφτ õχφðïëφíψöëφ
σïσëφíýëπâζëýôωîíτôýêýòðõχφψöσ
ðëσöþ γ ìφíω ôσêòĀíσòφψþ õτχτõχφ
ðïëφíψöëφëëσîôτυúðϊφöχσψòāϊõχφóýú
òτôôφψöðöσññσñõχφíωñøðĀôτñωíσêýòφ
ψêýöþ γσñχτïωòþöσöƁχσψöωûσāêτïχσêφ
öðøσ ñφöφχσā ñ ñφôøω ñχðïðψσ õφ χσïôýó
φøτôñσóψφψöσëòāòσíφ ξχφêòτóý ë ñχτíðöôφυ ψðψöτóτ Ûσυóý
φêτψõτùτôôýτ øτôôýóð êωóσìσóð ð ôτ
íëðîðóφψöþĀ ë φíðô óðì õχτëχσöðòðψþ
ëmõòφϊðτ|íφòìðØσôñðõτχτψöσòðëýíσëσöþ
ÜπρνοÜéγοÜÛÜπνη
15
4.
28
ţŨ ŗ ş ŒŢ Ś Ś Ţ Œř Ŕ Ś ŤŚ ű Ŝ Ţ Śř Ś ţ Œ γνονμζγοÜÛÜπ
ŞŠŖŗŝŮŔŭŧŠŖŒ ŚřŜŢŚřŚţŒŚŦŒřŒ
œŚřşŗţŨŚŜŝŒ
γσñφυ êωíτö óφíτòþ ëýϊφíσ ðï ñχðïðψσ#
μσ ÿöφö ëφõχφψ öχωíôφ φöëτöðöþ φíôφ
ïôσùôφ ë ψðòω χσïòðùðυ ψöðóωòðχφëσôðā
ðõχτíõφψýòφñψσóφìφñχðïðψσ
λνÙιÝÜηνππρζμνηÝιμÜé
νíôσñφõχφëτíτôôýτðψψòτíφëσôðāðφõχφ
ψý JSGYWIGSRSQMGWGSQ õχτíõφòσìσĀö
êσïφëýϊψøτôσχðāõχφöτñσôðāðëýϊφíσðï
ñχðïðψσ
οðψωôφñëτχφāöôφψöðψøτôσχðτëëýϊφíσðïχτøτψψðð
ÜψöφùôðñJSGYWIGSRSQMGWGSQ
χτψõφôíτôöφëõχτíõφòσìσĀöùöφñχðïðψ
êωíτöχσïëðëσöþψāõφöχστñöφχðð9÷φχóσöσ
Ùσôôýυ ψøτôσχðυ õχτíõφòσìστö ùöφ óðχφ
ëσāÿñφôφóðñσõφñσîτöêýψöχýυψõσíðψîσ
öðτ ψõχφψσ ψ õχφíφòîðöτòþôφυ ψòσêφψöþĀ
ð ëāòφψöþĀ íτòφëφυ σñöðëôφψöð ηýϊφí ðï
χτøτψψððêωíτöõòσëôýóðíòðöτòþôýó
μσ ôσú ëïìòāí ôσ íσôôφó ÿöσõτ ÿöφ ôσð
êφòττ ëτχφāöôýυ ψøτôσχðυ ξσôíτóðā
ôσχσψöστö ð ψôāöðτ ñσχσôöðôôýϊ óτχ ôτ
φöóτôðö φìχσôðùτôðυ ôσ óτîíωôσχφíôýτ
õτχτíëðîτôðā γφχõφχσöðëôýτ ÷ðôσô
ψý êωíωö ωϊωíúσöþψā áτó íφòþúτ íτυ
ψöëωĀö φìχσôðùτôðā öτó ìòωêîτ êωíτö
ψõσí ð êφòþúτ êωíτö êσôñχφöψöë ξφÿöφ
óω êýψöχφìφ ëφψψöσôφëòτôðā õφöχτêð
öτòþψñφìφ ψõχφψσ îíσöþ ôτ õχðϊφíðöψā
Ùðψêσòσôψ óφîτö õχφíòðöþψā ôτψñφòþñφ
òτö ùöφ ð φõχτíτòāτö êσïφëσā 9 óφíτòþ
π à ι μ ζ ο Ü Ü οζ Û η Ü ρ Ü é γ ο Ü Û Ü π ζ
ξφùöðöχτöþχτψõφôíτôöφë õφòσìσĀö
ùöφ óðχ õτχτîðëτö :φêχσïôφτ ëφψψöσôφë
òτôðτ πφìòσψôφ íσôôφóω ψøτôσχðĀ ÿñφ
ôφóðñσõφñσîτöψöχτóðöτòþôφτõσíτôðτð
ψöφòþ îτ ψöχτóðöτòþôφτ ëφψψöσôφëòτôðτ
êτï õχφíφòîðöτòþôφìφ ôσϊφîíτôðā ë ñχð
ïðψôýϊ ωψòφëðāϊ ρσñφυ ψøτôσχðυ êφòþúτ
ôσõφóðôστö õχýîφñ ψ öχσóõòðôσ ë êσψ
ψτυô ìíτ ëφíσ ëýöσòñðëστö õòφëøσ ëëτχϊ
õφψòτ õφìχωîτôðā μτñφöφχýτ ψëāïýëσ
Āö öσñφτ ëφψψöσôφëòτôðτ ψφ ψöðóωòðχω
Āûðóð õχφìχσóóσóð àτôöχφêσôñφë çöð
ëòðëσôðā õφïëφòāĀö ωυöð φö ƈñχτíðöôφìφ
õσχσòðùσƉðψëφχσùðëσôðā÷ðôσôψφëφυψð
ψöτóý νíôσñφ òτùτôðτ öτñωûτìφ ñχðïðψσ
óφôτöσχôýóð óτöφíσóð ôτ êωíτö ÿ÷÷τñ
öðëôýóõφψñφòþñωíτôþìðôτïσõωψöāö÷ðχ
óýðñφóõσôððôσõχφíωñøðĀñφöφχýϊôτö
ψõχφψσðòðñφöφχýτôτõφòωùσĀöψëφτëχτ
óτôôφψýχþτðñφóõòτñöωĀûðτ
πøτôσχðð 0 ð ; āëòāĀöψā óσòφëτχφāöôý
óðηõτχëφóψòωùστχτψõφôíτôöýφîðíσĀö
ïσöāîôωĀ χτøτψψðĀ ð íτõχτψψðĀ ψφðïóτ
χðóωĀ ψ ëτòðñφυ íτõχτψψðτυ ë πâζ ïσöā
ôωëúτυψāôσíφòìðτìφíýηφëöφχφóψòωùστ
χτùþ ðíτö φ íëωϊ ëφòôσϊ ñχðïðψσ ôσõφíφ
êðτ êωñëý ; ìíτ õτχëσā ëφòôσ ïσõωψñστö
ôτφêχσöðóýτ õχφøτψψý ë ÿñφôφóðñτ ñφöφ
χýτ íτυψöëωĀûτυ õφòðöðñφυ ôτëφïóφîôφ
õχτφíφòτöþ η χτïωòþöσöτ õφψòτ ñσîωûτìφ
ψāëφψψöσôφëòτôðāôσψöωõστöëöφχφυψõσí
λσψúöσêýëöφχφυëφòôýψõσíσóφìωöêýöþ
ψðòþôττðòðψòσêττõτχëφυëφòôý
π öφùñð ïχτôðā öχτυíðôìσ ë 9 φêχσïôφó
ëφψψöσôφëòτôðð ψòτíωτö õχðíτχîðëσöþψā
ñχσöñφψχφùôφυ öφχìφëòð õφñσ χýôφñ ôτ
íφψöðìôτö íôσ μσ íôτ χýôφñ óφîτö ôσϊφ
íðöþψāõχφíφòîðöτòþôφτëχτóāëõòφöþíφ
ôτψñφòþñðϊ òτö η ÿöφö õτχðφí ôσðòωùúτυ
öσñöðñφυ êωíτö òðêφ õφíêφχ ψôðïω òðêφ
öφχìφëòā ë íðσõσïφôτ ηýϊφí ðï êφñφëðñσ
ïôσóτôωτöôφëýυøðñòχφψöσ
:ψöχσöτìðā ÿöφ êσïφëýυ ψøτôσχðυ ðôëτ
ψöðøðφôôýϊ êσôñφë ξχð íσôôφó ëσχðσô
öτ õφñωõñσ σñøðð ðòð ðôíτñψφë õχφðïëφ
íðöψāôσõχφöāîτôððõσíτôðāχýôñσðτìφ
ëφψψöσôφëòτôðā οýôφñ χωúðöψā ìÿõσóð
ð ëφψψöσôσëòðëστöψā ψðòþôýóð øτôφëý
óð χσïχýëσóð οσïëφχφöôýóð öφùñσóð
íòā χýôñσ ψöσôφëðöψā ωχφëôð 29
ŠŦŚŨŚŒŝŮşŭŗ šŢŠŕşŠřŭ
γ φ÷ðøðσòþôýó õχφìôφïσó φöôφψāöψā
ëψτ φøτôñð õχτíφψöσëòτôôýτ óτîíωôσ
χφíôýóð ÷ðôσôψφëýóð φχìσôðïσøðāóð
ληß ηψτóðχôýυ êσôñ ηρν öχφυñσ ëτíω
ûðϊ χτυöðôìφëýϊ σìτôöψöë γσñ õχσëðòφ
φ÷ðøðσòþôýτ φøτôñð ψíτχîσôôý ôφ ôσ
ôðϊ φõðχσĀöψā àτôöχφêσôñð ð õχσëðöτòþ
ψöëσõχðõχðôāöððχτúτôðυ
λιÚÙÞμζονÙμåκ
ηζÝèρμåκßνμÙ
ληß
πφìòσψôφ ληß õσíτôðτ óðχφëφìφ ηηξ
ë ìφíω ψφψöσëðö ùöφ ψωûτψöëτôôφ
ëýúτùτóëñχðïðψôýτìφíηêσïφëφó
ψøτôσχðð ñφöφχýυ õχτíõφòσìστö ùöφ õσô
íτóðā ñφχφôσëðχωψσ õχτñχσöðöψā ëφ ëöφ
χφυõφòφëðôτìφíσðωψðòðāõφψíτχ
îðëσôðĀóφìωöêýöþõφψöτõτôôφψëτχôωöý
ë ìφíω óðχφëσā ÿñφôφóðñσ ëýχσψöτö
ôσ óτχτ ôφχóσòðïσøðð ÿñφôφóðùτ
ψñφυ σñöðëôφψöð ùτóω êωíτö ψõφψφêψöëφ
ëσöþõφòðöðùτψñσāõφííτχîñσ
πöχσôý ψ χσïëðöφυ ÿñφôφóðñφυ φêòσíσĀö
êφòþúðóð ëφïóφîôφψöāóð íòā õχφöðëφ
íτυψöëðā ñχðïðψω öφìíσ ñσñ óôφìðτ ψöχσ
ôý ψ ÷φχóðχωĀûðóψā χýôñφó ð ψöχσôý
ψ ôðïñðóð íφϊφíσóð ψöσòñðëσĀöψā ψφ ïôσ
ùðöτòþôýóðöχωíôφψöāóðρāîτòýτõφψòτí
ψöëðā φööφñσ ñσõðöσòσ ð õχðôðóστóýτ
ψöχσôσóðóτχýíòāêφχþêýψÿõðíτóðτυψτ
χþτïôφψñσîωöψāôσëôωöχτôôτυÿñφôφóðùτ
ψñφυσñöðëôφψöðξφíσôôýóßφôíσψôσùσ
òσñχðïðψσðôëτψöφχýωîτëýëτòððïψöχσô
ψ÷φχóðχωĀûðóψāχýôñφóóòχíƂÿöφ
ñχωõôτυúðυïσχτìðψöχðχφëσôôýυφööφññσ
õðöσòσïσëψĀðψöφχðĀ
ηπιλÜομåκØζμγ
ηØ ôτ φõωêòðñφëσò τûτ õχφìôφï ôσ ìφí φìχσôðùðëúðψþ χāíφó ïσāëòτôðυ
ηùσψöôφψöðêσôñïσāëðòùöφöτóõýχσïëð
öðā ÿñφôφóðñð γðöσā ðïïσ õσôíτóðð ñφ
χφôσëðχωψσóφìωöëôýôτúôτóìφíωïσóτí
òðöþψāíφ õχφöðë ëìφíωξφ
ψσóφóω ôτìσöðëôφóω ψøτôσχðĀ χσïëðöðā
ψφêýöðυ χφψö ÿñφôφóðñð ë γðöστ óφîτö
õφùöð φψöσôφëðöþψā íφψöðìôωë χφψöσ ë
ψùðöσĀöÿñψõτχöýêσôñσ
ρσñîτ φîðíστöψā ùöφ ÿñφôφóðùτψñðυ
χφψöëψöχσôσϊηφψöφùôφζïðσöψñφìφχτìð
φôσïσóτíòðöψāíφ ëìφíωψ ë õχφúòφó ìφíω õχð ωψòφëðð ùöφ ëφψψöσ
ôφëòτôðτóðχφëφυÿñφôφóðñðõχφðïφυíτö
ÿöðóòτöφó
FITCH
ηìφíωõσíτôðτóðχφëφìφηηξôσ ëöφîτëχτóāìòωêφñσāχτøτψψðāāëòāτöψā
êσïφëýó ψøτôσχðτó Üψϊφíā ðï õχτíõφòφ
îτôðā ùöφ ñχðïðψ ë ψ÷τχτ ïíχσëφφϊχσôτ
ôðāψõσíτöëφëöφχφóõφòωìφíððìφíσ
õχτíψöφðö õφψöτõτôôφτ ëφψψöσôφëòτôðτ
σñöðëôφψöð õφψòτ ψôāöðā φìχσôðùτôðυ
πχτíð ÷σñöφχφë ñφöφχýτ êωíωö ψíτχîð
ëσöþ ëφψψöσôφëòτôðτ ÿñψõτχöý ôσïëσòð
ψφñχσûτôðτ ñσõðöσòφëòφîτôðυ χφψö ñφ
òðùτψöëσ êτïχσêφöôýϊ úφñφëýτ øτôý ôσ
ψýχþτðψðöωσøðĀôσ÷ðôσôψφëýϊχýôñσϊ
οðψωôφñõχφìôφïληßχφψöσÿñφôφóðñσõχτòþ
Üψöφùôðñ-1*LXXTW[[[MQJSVKIR4YFPMGEXMSRW;)3
-WWYIW[ISETVMP
32
ηηξπâζιëχφïφôýðητòðñφêχðöσôððψφ
ñχσöāöψāôσ ð ψφφöëτöψöëτô
ôφ ηφψψöσôφëòτôðτ ñðöσυψñφυ ÿñφôφóðñð
õφψòτψêφτëëõτχëφóñëσχöσòτêωíτöχτï
ñφφìχσôðùτôφìòφêσòþôφυχτøτψψðτυõφÿ
γνονμζγοÜÛÜπ
öφóωχφψöÿñφôφóðñðγðöσāõφðöφìσó
ìφíσêωíτöôðîτ ξφõφíψùτöσóÿñψõτχ
öφëχτîðóψσóφðïφòāøððóφîτöõχðëτψöð
ñ õσíτôðĀ ÿñφôφóðñ πâζ ð ιπ ôσ ëφëöφχφóñëσχöσòτìφíσ
78%2(%6(7 4336ƅ7
+03&%06%8-2+7 7 4
ηòðāôðτõσôíτóððñφχφôσëðχωψσôσÿñφôφ
óðùτψñωĀσñöðëôφψöþð÷ðôσôψφëýτχýôñð
ψõφψφêψöëφëσòφψôðîτôðĀσìτôöψöëφó7 4
õχφìôφïσ χφψöσ ìòφêσòþôφυ ÿñφôφóðñð íφ
ëìφíωηìφíωφîðíστöψāëφψ
ψöσôφëòτôðτíφ àτôöχσòþôýτêσôñðð
õχσëðöτòþψöëσõτχτúòðñõφííτχîñτ÷ωôñ
øðφôðχφëσôðā ÷ðôσôψφëýϊ ψðψöτó ïσûðöτ
ôσðêφòττ ωāïëðóýϊ ë ÿöφυ ψðöωσøðð ψòφτë
ôσψτòτôðā ùöφ φêτψõτùðëστö ëφïóφîôφψöþ
õφψòτíωĀûτìφëφψψöσôφëòτôðā
ζôσòðöðñðφîðíσĀöõσíτôðāηηξπâζëφ
ëöφχφóñëσχöσòτôσ ôφëøτòφóõφðöφ
ìσóìφíσôσ ηφëöφχφóñëσχöσòτ
êτïχσêφöðøσëπâζõχτëýψðö σëóστ
Ɓõðñφëýτ η ìφíω ηηξ τëχφïφôý ψôðïðöψā ôσ Øφòþúτ ëψτìφ ψφñχσöðöψā ηηξ Üψõσôðð ð
ÜöσòððƁôσ ð ψφφöëτöψöëτôôφçñφ
ôφóðñσητòðñφêχðöσôððψôðïðöψāôσ ζôσòðöðñð 7 4 õχφìôφïðχωĀö ψõσí ÿñφôφ
óðñðγðöσāëõτχëφóñëσχöσòτõφùöðôσ η ìφíω χφψö ñðöσυψñφìφ ηηξ ψφψöσëðö
õχφöðëíτñσêχþψñφìφõχφìôφïσ 133(=D7
ζìτôöψöëφ φîðíστö ùöφ êτψõχτøτíτôöôýυ
ìòφêσòþôýυ ÿñφôφóðùτψñðυ úφñ ëýïëσô
ôýυëψõýúñφυñφχφôσëðχωψσêωíτöêýψöχφ
χσïëðëσöþψā νîðíστöψā ùöφ σìχτψψðëôσā
÷ðψñσòþôσā ð íτôτîôφñχτíðöôσā õφòðöð
ñσ õφóφîτö φìχσôðùðöþ ìòωêðôω õσíτôðā
ð ψφïíσψö ωψòφëðā íòā õφöτôøðσòþôφìφ
ëφψψöσôφëòτôðā ëφ ëöφχφυ õφòφëðôτ ìφíσ
ρτó ôτ óτôττ ñσχσôöðôôýτ óτχý ëëτ
íτôôýτ ë πâζ õσχσòðïφëσòð ôτ óτôττ
ηηξψöχσôý1SSH]ƅWõχφìôφïðχωτöψφ
ñχσûτôðτχτσòþôφìφηηξπâζëìφíω
õχðóτχôφ ôσ ζìτôöψöëφ õχφìôφïðχωτö
ψñχφóôφτ ψφñχσûτôðτ ÿñφôφóðùτψñφυ σñ
öðëôφψöð ë õτχëφó ñëσχöσòτ χτïñφτ ëφ
ëöφχφó ñëσχöσòτ ð õφψöτõτôôýυ ëφïëχσö
π à ι μ ζ ο Ü Ü οζ Û η Ü ρ Ü é γ ο Ü Û Ü π ζ
ñ χφψöω ëφ ëöφχφó õφòωìφíðð νîðíστöψā
ùöφßτíχτïτχëêωíτöωíτχîðëσöþõχφøτôö
ôýτ ψöσëñð ëêòðïð ôωòā ë öτùτôðτ ð ë ôσùσòτ ìφíσ ùöφêý φêτψõτ
ùðöþ ψφϊχσôτôðτ ôðïñφυ ψöφðóφψöð ïσðó
ψöëφëσôðυ ð õφííτχîσöþ ëφψψöσôφëòτôðτ
ÿñφôφóðñð
γνμπιμπÞπξονθμνÛå
ζμζÝÜρÜáιπγÜςÜ
ÜμηιπρÜàÜνμμåς
γνλξζμÜκ
áσψöôýτñφóõσôððêφòττψëφêφíôýëψëφðϊ
φøτôñσϊðõφχφυóφìωöõχτíψöσëòāöþψóτ
òýτõχτíõφòφîτôðāνíôσñφωùσψöôýϊñφó
õσôðυτψöþφöòðùðöτòþôσāφψφêτôôφψöþðϊ
õχφìôφïýôσõχσëòτôýôσñòðτôöψñωĀêσïω
õφÿöφóω íòā óðôðóðïσøðð φööφñσ ñσõðöσ
òσψφψùτöφëêσïφëφυóφíτòþĀëýϊφíσðï
ñχðïðψσ ðôëτψöêσôñð ëψτìíσ ðψõφòþïωĀö
:óφíτòþρτφõöðóðψöðùôýυêýψöχýυëý
ϊφíðïñχðïðψσ
ηφöòðùððφöðôëτψöêσôñφëðψψòτíφëσöτòþ
ψñðτñφóõσôððêφòττëïëτúτôôφõφíϊφíāö
ñ õχφìôφïσó õφψñφòþñω ðϊ φøτôñð Ɓ ÿöφ
ëψτìíσσôσòðöðùτψñðυõχφíωñö
ξτχτí öτó ñσñ õχτíψöσëðöþ ùσψöôýτ õχφ
ìôφïý ϊφöðó φöóτöðöþ ùöφ φ÷ðøðσòþôφ
χτøτψψðτυ ψùðöστöψā õσíτôðτ ÿñφôφóðñð
ôσ õχφöāîτôðð ñëσχöσòφë õφíχāí πõσí
ôσõχφöāîτôððφíôφìφñëσχöσòσôσïýëσĀö
öτϊôðùτψñφυ χτøτψψðτυ πφφöëτöψöëτôôφ
ëýϊφíφóðïχτøτψψððêωíτöχφψöôσõχφöā
îτôððñëσχöσòφëõφíχāí
οðψωôφñõχφíφòîðöτòþôφψöþ
χτøτψψðυëπâζëðψöφχðð ëñëσχöσòσϊ
Üψöφùôðñ&PSSQFIVK
γσñëðíôφðïðψöφχððóðôðóσòþôýυõτχðφí
χτøτψψððíòāâöσöφëêωíτöƁñëσχöσòσ
33
η η ι Ù ι μ Ü ι
43
5.
44
Ŕ ŝ Śűş Ś ŗş ŒŢ Œř ş ŭŗŕ Ţ ť š š ŭ
Œ Ŝ Ť Ś Ŕ Š Ŕ Ś Ţ ŗŜ Š Ş ŗş Ŗ ŒŨ Ś Ś Ś ţ ŧ Š Ŗ ű Śř Ţ Œ ř ş ŭŧ ţ Ũ ŗş ŒŢ Ś ŗŔ
γνονμζγοÜÛÜπ
ŦŠşŖŠŔŭŗŒŜŤŚŔŭ
η γðöστ õφöτχā ôτíτòþ ÿñφôφóðùτψñφυ σñ
öðëôφψöð ðïïσ ñσχσôöðôôýϊ óτχ φψöσôφ
ëφñ õχφðïëφíψöëσ ð ïσñχýöðā óσìσïðôφë
õχðëτòσ ñ ïôσùðöτòþôφóω ψφñχσûτôðĀ
ÿñφôφóðñð ë õτχëφó ñëσχöσòτ ìφíσ
μσõχðóτχ ë āôëσχτ ð ÷τëχσòτ õχφóýú
òτôôφτ õχφðïëφíψöëφ ψφñχσöðòφψþ ôσ
ë ìφíφëφó ðψùðψòτôðð χφïôðùôýτ
õχφíσîð ωõσòð ôσ σ ðôëτψöðøðð ë
φψôφëôφυ ñσõðöσò ψôðïðòðψþ ôσ η ñφôøτ óσχöσ ìφíσ ôσêòĀíσĀöψā
õτχëýτ õχðïôσñð φöψñφñσ öσñ ñσñ ñφòð
ùτψöëφ ôφëýϊ ψòωùστë ïσêφòτëσôðā ñφ
χφôσëðχωψφó ëýúòφ ôσ õòσöφ σ φìχσôð
ùτôðā ôσ õφτïíñð ë ψöχσôτ õφψöτõτôôφ
ψôðóσĀöψā νíôσñφ ÿñφôφóðùτψñφτ ëφψ
ψöσôφëòτôðτ ë ìφíω êωíτö ïσöχωíôτ
ôφ ôσ ÷φôτ ψòσêφìφ ëôτúôτìφ ψõχφψσ öσñ
ñσñ φψöσòþôφυ óðχ õχφíφòîστö ψöχσíσöþ
φö õφψòτíψöëðυ ëψõýúñð ñφχφôσëðχωψσ
éψôφ φíôφ Ɓ óðχφëσā ÿñφôφóðñσ õφ
ψöχσíσòσ φùτôþ ψðòþôφ νíôσñφ óσψ
úöσêý ëòðāôðā õσôíτóðð ôσ öτóõý
χφψöσ ηηξ êωíωö ïσëðψτöþ φö öφìφ ñσñ
íφòìφ õχφíòðöψā öτñωûσā ψðöωσøðā
μτïσëðψðóφ φö õχφíφòîðöτòþôφψöð φψöσ
ôφëñð ÿñφôφóðñð ñχσöñφψχφùôφτ ëòðā
ôðτ ë ψφëφñωõôφψöð ð íφòìφψχφùôσā õτχ
ψõτñöðëσ ë φöíτòþôýϊ φöχσψòāϊ êωíτö
φíôφïôσùôφ ôτìσöðëôφυ ψó öσêòðøω ρσ
ñðτ ðôíωψöχðð ñσñ σëðσõτχτëφïñð öωχðïó
ð óσìσïðôý õφψöχσíσĀö êφòþúτ ëψτìφ
ητíþ êφòþúðôψöëφ òĀíτυ ïσêχφôðχφëσë
úðϊ õωöτúτψöëðā ë õτχðφí ðĀôþ σëìωψö
ωîτ φöóτôðòð ψëφð õòσôý ψóφöχð χðψ θφψωíσχψöëτôôýτ χσψϊφíý õσñτöý õφ
óφûð ð ðôöτχëτôøðð øτôöχσòþôýϊ êσô
ñφë õφííτχîσòð ñòĀùτëýτ ðôíτñψý ë
õφψòτíôĀĀ íτñσíω óσχöσ ñφìíσ õσñτö
õφóφûð êýò ÷σñöðùτψñð õφíöëτχîíτô
ð ôσùσò õφψöωõσöþ ôσ χýôφñ Ýφñσòþôýυ
óðôðóωó φêχσïφëσòψā ë ψτχτíðôτ óσχöσ
ρχσôψõφχöôσā ðôíωψöχðā ë ùσψöôφ
ψöð σëðσòðôðð ψτχþτïôφ õφψöχσíσ
òð φö χσψõχφψöχσôτôðā ëðχωψσ ð ψëā
ïσôôýϊ ψ ôðó ïσõχτöφë ôσ õφτïíñð
οðψÙðôσóðñσöχσôψõφχöôφìφõφíðôíτñψσðôíτñψσ
7 4ÜψöφùôðñJMRZM^GSQ
çôτχìτöðùτψñðυ ψτñöφχ ëñòĀùσā ôτ÷öτ
ìσïφëýτ ñφóõσôðð õφöτχāò êφòττ ψ ñφôøσ āôëσχā ìφíσ οτïñφτ ψôð
îτôðτ øτô ôσ ÿôτχìφôφψðöτòð ψφïíσ
òφ íσëòτôðτ ôσ σñøðð íσôôφυ φöχσψòð
οðψÙðôσóðñσÿôτχìτöðùτψñφìφõφíðôíτñψσðôíτñψσ
7 4ÜψöφùôðñJMRZM^GSQ
ßðôσôψφëýυ ψτñöφχ ë ùσψöôφψöð êσô
ñð öφîτ õφψöχσíσò οýôφñ φêτψõφñφτô
χφψöφó õφöτχþ ë ψ÷τχτ ñχτíðöφëσôðā ð
õτχτêφāóð ψ òðñëðíôφψöþĀ ôφ õσñτöý
õφóφûð σ öσñîτ ðôðøðσöðëý øτôöχσòþ
ôφìφ êσôñσ õφííτχîσòð ÿöφö ψτñöφχ
οðψÙðôσóðñσõφíðôíτñψσ÷ðôσôψφëφìφψτñöφχσ
ðôíτñψσ7 4ÜψöφùôðñJMRZM^GSQ
οðψιîτôτíτòþôφτñφòðùτψöëφêχφôðχφëσôðυ%MVFRF
Üψöφùôðñ;EPP7X.SYVREP
πτñöφχ öτϊôφòφìðυ óτíðσ ð öτòτñφóφë
êýò ôτ ψðòþôφ ïσöχφôωö öσñ ñσñ óτôττ
õφíëτχîτô ψφñχσûτôðĀ õφöχτêðöτòþψñðϊ
χσψϊφíφë νíôσñφ ÿöφö ψτñöφχ φûωöðò ôτ
ìσöðëôφτ ëòðāôðτ φö ôσχωúτôðā øτõφù
Ŕŝ ŚűşŚŗ şŒ Ţ Œ řşŭ ŗ ŕ Ţ ť š š ŭŒŜ Ť Ś Ŕ Š Ŕ
45
Ŕŝ ŚűşŚŗ şŒ Ţ Œ řşŭ ŗ ŕ Ţ ť š š ŭŒŜ Ť Ś Ŕ Š Ŕ
55
6.
56
Ŝ ŠŢ Š ş ŒŜ Ţ Ś ř Ś ţ šŠŢ ŤŦ ŗŝŮ ş ŭŗţ ŤŢ ŒŤŗŕ Ś Ś
γνονμζγοÜÛÜπ
k*SVI\'PYF
60
γνονμζγοÜÛÜπ
Скачать