Uploaded by Данияр Исаев

(Дипломдук иш)

advertisement
МАЗМУНУ
КИРИШҮҮ ................................................. ................................................. ..............
I ГЛАВА.
1.1 Орто мектептерде информатиканы окутуу.........................................
1.2 Дидактика жөнүндө түшүнүк.................................................................
1.3 Орто мектептердеги билим берүү тармагында маалыматтык
технологияларды колдонуу...................................................................
1.4 Информатика мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуунун
дидактикалык негиздери ...................................... ... ...........................................
II ГЛАВА .
2.1 Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу
жаатындагы педагогикалык адистердин . КОМПЬЮТЕР
боюнча окуу китеби Компьютердик окуу китебин түзүүнүн ыкмалары
............................................. ………………………………………………………..
Мектептерде информатика предметин практика жүзүндө окуучуларга
түшүндүрүү.............................................................................................................
2.2. Электрондук окуу китептерин колдонуу ................................................ ...
2.3. Информатика сабагында электрондук окуу китептерин эффективдүү
колдонуу ...................................... ... ................................................... ... ................
2.4 Информатика окуу китебине коюлуучу талаптар ...................... ......
2.5 Информатиканы окутуу методикасына талаптар ....................... ....
III ГЛАВА.
Информатика предметин окуттуунун методикасынын окуу усулдук
комплекстеринин системасы.
3.1. Окуу процессиндеги электрондук окуу китептеринин заманбап
талаптары
3.2. Электрондук окуу китебинин түзүмү ................................ 35
3.3. Электрондук окуу куралдарын иштеп чыгуу ........................................... 36
КОРУТУНДУ .. ................................................. .. ............................................... 44
ТИЗМЕ АДАБИЯТТАР ...................... 46
КИРИШҮҮ.
XXI кылымдын башталышы адамзаттын индустриалдык доорунан
маалымат дооруна ѳтүүсү менен башталат. Мына ушундан улам
маалымат алуу, жана ошону менен биргеликте эле аны иштеп чыгуу
күнүмдүк турмушта колдонуу жѳндѳмдүүлүгү коомдун ѳнүгүшүнүн
зарыл шарты болуп эсептелинет. Мындан он беш жыл мурда орто
мектептерде “Информатиканын жана эсептѳѳ техникасынын негиздери
“ деген предмет киргизилген. Бул предмет окуучуларды маалыматтык
коомдогу жашоого даярдоодо чоң роль ойнойт. Бирок жаңы
маалыматтык технологиялардын тез ѳнүгүшү бул темага болгон ой
жүгүртүүбүздү түп тамыры менен ѳзгѳрттү. Акыркы бир-эки жылда
пайда болгон жаңы программалык продуктылар жалпы коомчулукка
профессионалдуу маалыматтык технологияларды колдонуу
зарылдыгын кѳрсѳттү деп айтсак жаңылышпайбыз. Коомубузда болуп
жаткан ѳзгѳрүүлѳр орто мектептерде били берүүнү ѳнүктүрүүдѳ бир
канчалаган ѳзгѳрүүлѳргѳ алып келди . ϴлкѳбүздүн орто мектептеринде
программалоо элементтери киргизилгенине 30 жылга жакын убакыт
ѳттү. Мектептерде информатика предмети илимдин тармагы
катарында аныкталат, тактап айтканда, мектептеги окуу процессинде
колдонулуучу компьютерлерди программалык камсыздоону,
техникалык окуу – методикалык жана уюштуруучулук жактан
камсыздайт.
Азыркы учурда билим берүүнү заманбап талаптарга ылайык
информатизациялоонун негизги элементтери болуп
“мамлекеттик маалыматташтыруу”, “билим берүүнү
маалыматташтыруу” саналат. Мына ушунун негизинде илимийтехникалык прогрессти күнүмдүк турмушка кеңири масштабда
киргизүүнүнүн натыйжасы, башкача айтканда аракеттин
интеллектуалдык формаларынын адамдын жашоосуна жана ролунун
жогорулашына байланыштуу обьективдүү прогресс. Бул прогресс
окутуунун мазмунун , методун жана уюштурууну ѳзгѳртүүнү тездетет
жана аны менен катар эле билим берүүнүн мазмунун жана максатын
ѳзгѳртүү. Билим берүүнүн заманбап маалыматташтыруунун негизги
талаптарынын бири окуу процессине электрондук окуу куралдарын
киргизүү болуп эсептелинет. Себеби азыркы билим чѳйрѳсүндѳ
окуттуучунун кѳрсѳтмѳсүн аткаруу же окуу китебин колдонуу азыркы
учурдун талабына жооп бербейт. Андыктан азыркы маалымат
коомунда электрондук окуу куралдарын колдонбой туруп алдыга
кадам таштоо мүмкүн эмес . Окуу материалдарын иштеп чыгууда
электрондук окуу куралдарынын орду чоң. Электрондук окуу
китептеринде теориялык темалар кеңири түшүндүрүлгѳн . Эгерде
теориялык материал түрдүү графикалык ар кандай чиймелер ,
диаграммалар менен толукталса анда теориялык билимди окуу ,
элестетүү , түшүнүү процесси бир убакта жүрүп , материалды
жалпылоо процесси рационалдуу болот. Электрондук окуу куралдары
илимий негизде иштелип чыккан педагогикалык маалымат
продуктулары болуп саналат. Электрондук окуу куралдарын иштеп
чыгуунун негизин модулдук окутуунун педагогикалык теориясы түзѳт.
Ошондой эле электрондук окуу куралдарын педагогикалык жактан
иштеп чыгуу принциптердин системасы окутуунун дидактикалык
системасына туура келет. Электрондук окуу куралдары менен иштѳѳ ар
бир окуучунун мүмкүнчүлүктѳрүн эске алуу менен жекече окууга шарт
түзѳт.
Электрондук окуу куралы – компьютердик технологияга негизделген ,
предметтин негизги илимий мазмунун камтыган окуттуу , кѳзѳмѳлдѳѳ ,
моделдѳѳ , тестирлѳѳ жана башка. Программалардын жыйындысы.
Электрондук окуу куралы жѳнѳкѳй окуу китептерине абдан
эффективдүү кошумча функцияларды берет. Атап айтканда : иш
жүзүндѳ дароо кайтарым байланышты камсыз кылат. Жѳнѳкѳй окуу
китебинде маалыматты издѳѳ бир аз убакытты талап кылса ,
электрондук окуу китеби керектүү окуу китебин тез табууга жана
убакытты үнѳмдѳѳгѳ жардам берет; Эгер тексттин ѳлчѳмү бир нече
экран беттерин камтыса , колдонуучу экранда пакйда болгон
сызыктарды ылдыйкы оңдон ылдыйкы горизонталга жылдыруу үчүн
электрондук окуу куралын кѳп колдонуш керек болот. Бул
колдонуучуга материал жѳнүндѳ ойлонууга мүмкүндүк берет жана
тестти ѳйдѳ – ылдый , солго жана оңго жылдыруу да колдонуучунун
чыдамдуулугуна таасирин тийгизет. Билим берүүнү
маалыматташтыруунун шартында мугалимдердин кесиптик деңгээлин
жогорулатту бүгүнкү күндүн негизги милдеттеринин бири болуп
саналат. Ошондуктан мугалимдер маалыматташтыруунун
концепциясын , стандарттарын жана окуу пландарын иштеп чыгуу
зарыл. Бул муктаждыкты чечүү үчүн мугалимдердин кѳндүмдѳрүн
ѳнүктүрүү үчүн ѳз ишинде маалыматтык технологияларды колдонуу
жаатында концепсия , модулдук иш программалары иштелип чыккан.
Ошол эле учурда билим берүүнү маалыматташтыруу шартында
мугалимдерге маалыматтык сабаттуулук , маалыматтык маданият жана
маалыматтык компетенттүүлүк керек . Психологиялык –
педагогикалык илимде иштелип чыккан ишмердүүлүк принцибине
ылайык , келечектеги мугалимдердин инсандарынын чыгармачылык
сапаттарын өнүктүрүү коомдук тажрыйбаны өздөштүрүүнүн
негизинде гана болушу мүмкүн , аны өздөштүрүү мугалимдердин
өздөрү тарабынан ишке ашырылат. Адамзат маданиятынынын
жетишкендиктерине ээ болуу үчүн ар бир жаңы муун бул
жетишкендиктер үчүн аткарылган иш-аракеттерге окшош ишаракеттерди жасашы керек. Ушуга байланыштуу мугалимдердин
адистештирилген ишмердүүлүгүнө ылайык окуу-тарбия иштерин
уюштуруу кадрларды даярдоо системасынын зарыл комплекси болуп
саналат . Коомдо компьютердик технологиялардын кеңири
колдонулушуна байланыштуу маалыматташтыруу билим берүүнүн
мазмунун өзгөртүү менен бирге окуу процессин уюштурууга да
олуттуу таасирин тийгизүүдө Билим берүү системасындагы кайра
куруулардын негизги субьектиси – мугалим . Заманбап орто
мектептерге чыгармачылык жөндөмү өнүккөн , жаңы педагогикалык
технологияларды өздөштүргөн , профессионалдык чеберчилиги бар
мугалимдер керек . Ал окутуу процессин уюштурган педагог-психолог
жана технолог болуусу керек . Компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн эске
алуу менен окуу маселелерин талдоо . Психология жана педагогиканы
окутуунун теориясынан психологиялык педагогикалык жана
методологиялык проблемалар келип чыгат . Информатиканы орто
мектепте өзүнчө предмет катары окутулушу көптөгөн педагогикалык
изилдөөлөрдүн жанданышына жана илимий-методикалык эмгектердин
жаралышына алып келди . Азыркы коомубузда информатика
предметинин ролун жана өзгөчөлүктөрүн илимий жана
методологиялык жактан негиздөө үчүн көптөгөн изилдөө иштери
жүргүзүлүүдө . Заманбап окутуу интелектуалдык өзгөчөлүктөргө
негизделген билим берүүнү талап кылат , мындай окутуунун көптөгөн
интеллектуалдык өзгөчөлүктөрүнө негизделген билим берүүгө,
окутууга – өз аракеттерин аң-сезимдүү пландаштырат; кубулуштардын моделдерин түзө алат. Программалоону окутуу
окуучулардын логикалык жөндөмдөрүн, контролдоону жана билимин
өнүктүрөт.
I БӨЛҮМ.
1.3 Орто мектептердеги билим берүү тармагында маалыматтык
технологияларды колдонуу.
Билим берүү тармагында маалыматтык технологияларды
колдонуу аркылуу билим берүү процессин жогорулаттууга чоң
мүмкүнчүлүк берет . Заманбап окутуу интеллектуалдык өзгөчөлүктөргө
негизделген билим берүүнү талап кылат. Жаңы технологиялар
мугалимдин мүмкүнчүлүктөрүн артыруучу курал , бирок ал
мугалимдерди алмаштыра албайт . Компьютердин мүмкүнчүлүктөрү
жана психологиясы дидактика жагынан талдап , керек болсо
педагогикалык талаптарга ылайык колдонулуусу керек . Компьютердин
графикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн көптүгү лекциялык экспериментти
түстүү сүрөттөр , чиймелер, таблицалар менен байытууга мүмкүндүк
берет жана отчёттук максатта колдонулушу мүмкүн.
Мугалим компьютерди кошумча материалдардан , түрдүү
шилтемелерден маалымат берүү үчүн көрсөтмө курал катары колдоно
алат ошону менен биргеликте эле мугалимдин кийлигишүүсүз эле
окуучуларга керектүү маалымат берилет. Керектүү маалыматты
чогултууга электрондук жабдууларды киргизүү убакытты үнөмдөйт ,
каралып жаткан мезгилде маалыматтын толуктугун жогорулатат ,
маалыматтык системада электрондук түзүлүштөр менен иштөөгө
мүмкүндүк берет .
Информатиканын интеграцияланган сабактарында жаңы
маалыматтык технологиялык каражаттарды колдонуу , окуучулардын
чыгармачылык жана интеллектуалдык жөндөмдөрүн өнүктүрүү , алган
билимдерин турмушта колдонуу көндүмдөрүн калыптандырууга алып
келет . Компьютердик технологиянын дидактикалык
мүмкүнчүлүктөрүн педагогикалык максаттарда колдонуу билимдин
мазмунун аныктоого , окутуунун формаларын жана ыкмаларын
өркүндөтүүгө оң таасирин тийгизет . Компьютердик техника менен
иштөө окуучулардын алгоритимдик дүйнө таанымын калыптандырат:

Өз аракеттерин аң – сезимдүү пландаштырат;

Кубулуштардын моделдерин түзө алат.
Программалоону окутуу окуучулардын логикалык жөндөмөрүн
өнүктүрөт , жана өзүн өзү башкарууну калыптандырат , окуучулардын
ишинин жана жөндөмүнүн айкалышын камсыз кылат , жалпы маданий
дүйнө таанымын калыптандырууга мүмкүндүк берет. Билим берүүнү
маалыматташтыруу процесси предметтик мугалимдерге , билим берүү
мекемелеринин жетекчилерине өз ишинде жаңы маалыматтык
технологияларды пайдалануу жаатында чоң талаптарды койду .
Технологияларды колдонуу боюнча билим берүү мекемелеринин
кызматкерлеринин кесиптик чеберчиликтерин жогорулатууга жана
билимберүүнү маалыматташтырууга ылайык адистерди ар тараптуу
даярдоого багытталган тажрыйба көрсөткөндөй , ар бир мектеп
мугалими ЭЭМди өз ишмердүүлүгүндө колдонуу алардын дүйнөлүк
маалымат мейкиндигине кирүүдөгү маалыматтык маданиятынын
калыптанышы менен белгиленет. Ошол эле учурда бул , бул учурда
окуу процессинде инновациялык ыкмаларды жана каражаттарды
колдонуу окуучулардын мектеп предметтерин үйрөнүүгө болгон
кызыгуусун арттырат. Окуу процессинде маалыматтыккоммуникациялык технологияны колдонуу ага төмөнкү педагогикалык
мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет:

билим деңгээлин эске алуу менен жаңы материалды өздөштүрүү
менен байланышкан окуу процессинде окутууну уюштуруу жана
жаңны маалыматтык колдонуу даярдыгы , жана кабыл алуу
жөндөмү;

окутуунун жаңы ыкмалары жана формалары ( проблемалык ,
уюштуруучулук компьютердик оюндар жана башкалар);

көйгөйлүү , изилдөө, аналитикалык жана моделдөө ыкмаларын
колдонуу менен классикалык методдорду өркүндөтүү;

жаңы маалыматтык технологиялардын каражаттарын ( жаңы
типтеги компьютерлер , телекоммуникациялар , виртуалдык
чөйрө жана мультимедиялык технологиялар) колдонуу аркылуу
окуу процессинин материалдык-техникалык базасын
жакшыртуу.
Маалымат-коммуникациялык технологияларды колдонуу үчүн
төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөр каралган :

билим берүү мекемелеринин адистеринин маалыматтык
маданияттын элементтерин калыптандырууга керектөөлөрүн
канааттандыруу : информатика , маалымат жана тармактык
технология жаатында жаңы билимдерди алуу;

информатика мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу
жана кайра даярдоо;

информатика мугалимдеринин информатиканы окутуунун
формаларына багыттоо;

областын билим берүү мекемелерин маалыматташтыруунун
илимий методикалык багытын көзөмөлдөө;

региондун бирдиктүү билим берүү тармагынын маалыматтык
ресурстарын түзүү ;

окуу процесси жана илимий-методикалык иштер боюнча жаңы
маалыматтар техниканы колдонуунун негизинде алардын
алдыңкы тажрыйбаларын жайылтуу .
Мугалимдерди маалыматтык – коммуникациялык технологиялардын
негизинде даярдоо төмөнкү принциптерге негизделет :

ар түрдүүлүк

ар бир педагог тарабынан иштелип чыккан материалдарга
ылайык квалификацияны жогорулатуу системасын жетектейт;

келечекке багытталган күтүлгөн натыйжаларды аныктоочу
мезгилдүү программалардын багытын белгилейт жана инсанга
багытталган , курстун жалпы максатын аныктайт;

рефлексивдүү –чыгармачылык – жаңы маалыматтык
технологиялар боюнча билимди уюштурууда курс
индивидуалдык жана чыгармачылык негизде багытталышы
керек ;

практикалык багытталган – окутуунун булактарынын бири
катары мугалимдердин тажрыйбасын пайдалануу идеясы ишке
ашат жана окуучулардын таанып билүү процесстеринин өз ара
көз карандылык деңгээли жана алардын инсан катары
калыптанышы конкреттүү иш- аракеттер менен аныкталат;
Жаңы маалыматтык технологияга даярдоо төмөнкү эки негизги
модулдун негизинде жүргүзүлөт :
“ Мугалимдин маалыматтык компотентүүлүгү” жана “ Билим
берүүдөгү маалыматтык технологиялар”.
Маалыматтык маданиятты өнүктүрүү заманбап мугалимдин
маалыматтык компетентүүлүгүнүн талаптары менен аныкталат :
1. Заманбап билим берүү системасында маалыматтык мейкиндик
жөнүндө жалпы түшүнүктү калыптандыруу ( дүйнөлүк маалымат
ресурстарына багыт алуу маалыматтык издөө алгоритимдери жана
аналитикалык – синтетикалык методдор ). Маалымат иштетүү.
2. Маалыматтык ( жеке учурда , компьютердик ) сабаттуулук : окутуу
ыкмалары , алдыңкы тажрыйбаларды изилдөө , изилдөөлөрдүн
натыйжаларын өзгөртүү жана технологияларды колдонуу;
колдонмо программалык камсыздоону өздөштүрүү.
3. Жаңы маалыматтык технологиялардын өз ишмердүүлүгүндөгү
мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу : жаңы маалыматтык
технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн билүү; коммуникация
көндүмдөрү ; окуу процессинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
педогогикалык программалык камсыздоону колдонуу жана
алардын биздин ишмердүүлүккө ылайык колдонуу .
1.2 Информатика мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуунун
дидактикалык негиздери.
Орто мектептерге информатика мугалимдерин даярдоодо билим
берүүдөгү маалыматтык – коммуникациялык технологиялар өзгөчө
роль ойнойт. Компьютердик технологияны педагогикалык максатта
дидактикалык колдонуу , билимдин мазмунун аныктоодо , окутуунун
методдордун жана формаларын жакшыртууга жакшы таасирин
тийгизет. Окуу процессинде жекече жана топтук окутуунун
методдорунда өзүн-өзү таанып билүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт.
Информатиканын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу
системасы билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин
дидактикалык материалдарды колдонуп сабак өтүүдөгү
квалификациясын жогорулатууга коюлган талаптарга ылайык окуу-
тарбия иштерин уюштурууга багытталган мугалимдердин төмөндөгү
компетенцияларынын калыптануу деңгээлин карайт :
1. Предметтик – кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу маселелерди
чечүү жөндөмдүүлүгү.
2.
1.2. Информатика мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуунун дидактикалык
негиздери
Азыркы этапта билим берүүдөгү маалыматтык-коммуникациялык технологиялар
Компьютердик технологияны педагогикалык максаттарда дидактикалык пайдалануу,
информатика билим берүү мекемелеринин мугалимдеринин квалификациясын
жогорулатуу системасы 1.
талдоо
жана
3. Уюштуруучулук - уюштурууга багытталган. окуучулардын өз алдынча иш -аракеттери
4. Коммуникативдик – «Мугалим-окуучу», «Окуучу-окуучу», «Мугалим-ата-эне»
5. Адаптацияланган - учурдагы кырдаалдын өзгөрүшүнө жана талаптарына
6. Мотивация / психологиялык - психологиялык, инсандар аралык, инсандар аралык
7. Долбоор - мектеп, мугалим жана окуучунун өнүгүүсү
8. Изилдөө - мектеп, мугалим жана окуучунун өнүгүүсү
Мугалимдердин компетенттүүлүгүнүн калыптануу деңгээли
Предмет
Коммуникативдик
уюштуруучулук
аналитикалык контролдоо
адаптацияланган
изилдөө
долбоору Мотивациялоочу
/психологиялык кызматты
жогорулатуу курстары (88 саат )
Курстун мазмунун иштеп чыгуудагы модулдук принцип Курстун
моделин иштеп чыгуу процессинде биздин алдыбызда төмөнкүдөй милдеттер турат
: ар кандай деңгээлдеги кесиптик өнүгүүнү камсыз кылуу;
студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу;
окуучулардын өзүн-өзү өнүктүрүү жана жетилиши үчүн шарттарды түзүү.
Тыңдоочуларды окутуу мазмунунун өз ара байланышкан үч
блогунун биринчи блок-модули (инварианты) – Казакстан Республикасынын билим берүү
жаатындагы негизги мыйзамы,
«Билим берүү жөнүндө» Казакстан Республикасынын Мыйзамы;
- 2010-жылга чейин Казакстан Республикасында билим берүү
- инсанды социалдаштыруунун укуктук негиздери.
Экинчи блок модулу (инвариант) – «Билим берүүнүн социалдык-психологиялык процесси
- билим берүү жана тарбиялоо системасынын натыйжалуулугун аныктоочу психологиялык
.
Үчүнчү блок-модуль – «Предметтин мазмуну жана усулдары,
билим берүүгө натыйжага багытталган компетенттүүлүк мамиле;
- студенттердин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга багытталган моделдөө
, учурдагы мугалимдин илимий-методикалык жыйнагынын өз алдынча өнүгүүсүнүн
көрсөткүчтөрү, билим берүү
кызматкерлерин маалыматташтыруу чөйрөсүндө окуу программаларын тандоо
, студенттер үчүн тесттер жана анкеталар
. Чет элдик жана ата мекендик тажрыйбаны талдоодо
билим берүүнүн мазмуну менен аны уюштуруунун ортосундагы аралык топ болуп
саналат .
Окутуунун формалары: жеке, топтук, фронталдык, жамааттык иш
Колдонулган технологиялар: долбоорлоо ыкмасы, модулдук жана
иерархиялык.
Жогоруда белгиленгендей, мугалимдердин квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатуу
Ошондуктан адистердин квалификациясын жогорулатуу системасында квалификацияны
жогорулатуу системасындагы көйгөйлүү курстардын темалары
региондогу мугалимдердин муктаждыктарына жана талаптарына жооп берет
 «Турбо Паскальда программалоо»;
 “Visual Basicте программалоо”;
 «Информатика боюнча окуучуларды олимпиадага даярдоо. Олимпиадалык маселелерди
чечүү ";
 «Маалыматтар базасын башкаруу системасы. Microsoft Access »;
 «Интернет технологиясы. Веб-дизайндын негиздери».
Проблемаларды чыгаруу курстарында студенттердин даярдыгын камсыздоо
 Окуу китеби: «Жаңы маалыматтык технологиялар. Windows операциялык системасы
 Окуу куралы: «Жаңы маалыматтык технологиялар. Компьютер
 «Microsoft Access боюнча лаборатория»
окуу китеби  «Microsoft Excel боюнча лабораториялык семинар» окуу китеби;
- мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. Шаардык (райондук) олимпиадалар:
 «Турбо Паскальда программалоо» электрондук окуу китеби;
 «HTML негиздери» электрондук окуу китеби;
- «Информатика мугалиминин кесибине коюлуучу талаптар» методикалык куралы.
 Методикалык колдонмо «Билим берүү мекемелеринин кызматкерлери үчүн
Бул куралдардан тышкары, алар курстун бардык катышуучуларына керек
1.3. Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу жаатындагы
педагогикалык адистердин
мазмундук структурасы Информатика мугалимдери үчүн төмөнкү деңгээлдер
1. Негизги. Бул маалыматтык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн
2. Базалык адистиктин деңгээлине көтөрөт. Анын мазмуну мугалимдин маалыматтыккоммуникациялык технологиясынын мүмкүнчүлүктөрүнө негизделет
3. Атайын.
Бул окуу жайлардын жетекчилери жана мугалимдери үчүн «Информатика жана
маалыматтык технологиялар» предмети
1. Педагогикалык адистердин ишмердүүлүгүндө маалыматтык-коммуникациялык
технологияларды колдонуу тармагында 2. Кызматтыкиздөө деңгээли. Бул жерде педагогикалык адистер маалыматтык технологиялар менен
- билим берүүнү маалыматташтыруунун теориялык негизи;
- билим берүү системасына маалыматтык-коммуникациялык технологияларды киргизүү,
маалыматтык технологиялардын негиздерин окутууда жана окутууда маалыматтык жана
башкаруу системасын автоматташтыруу модели - психологиялык-педагогикалык
-педагогикалык адистердин квалификациясын жогорулатуу системасында маалыматтык
технологиялар . Системалык чыгармачылык деңгээл. Бул жерде төмөнкү маселелер
каралат: д Мындан тышкары, мугалимдердин квалификациясы жана курстун сапаты окуу
процессинде колдонулган мультимедиялык окутуу программалары, тестирлөө
программалары, жалпыга маалымдоо контекстинде үзгүлтүксүз билим берүү системасы 
Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. , өнүгүү темпин күчөтүү  Өз алдынча билим алуу
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
Багыттоону маалыматташтыруунун негизги багыттары:
методологияны өркүндөтүү менен стратегиялык мазмунду тандоо;
уюштуруунун методдору жана формалары;
коомдук маалыматташтыруунун заманбап шарттарында адамды тарбиялоо жана
өнүктүрүү;
окутуунун методикалык системасын түзүү;
мугалимдердин интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө басым жасоо;
өз алдынча билим алуу көндүмдөрүн калыптандыруу; Тестирлөө, диагностикалык
контролдоо жолу менен билим деңгээлин баалоо,
маалыматтык-агартуу, эксперименталдык-изилдөө ишинин ар кандай иш-чараларын өз
алдынча жүргүзүү . Келечекте Казакстандын билим берүү системасын информатизациялоо
 Бирдиктүү маалыматтык мейкиндикте ар түрдүү деңгээлдеги
билим берүүнү персоналдаштырууну камсыздоо,
Маалыматтык-коммуникациялык
коомду маалыматташтыруунун негизги бөлүгү – билим берүүнү
маалыматташтыруу. Билим берүүнү ишке
окутуу жана дидактикашартындамаалыматташтыруу
II ГЛАВА. КОМПЬЮТЕРДИН ОКУУ КИТЕБИ Компьютердик окуу китебин
түзүү методдору
Компьютердик окуу китеби
билим берүү системасында маалыматтык технологияларды жалпы колдонуунун
маанилүүлүгүнө караганда
билим берүүнүн компьютердик технологиясы болуп саналат . Компьютерге жүктөлө
турган функциялардын (иш-аракеттердин) ырааттуулугун аныктоо; Ар бир предметтин
мугалимдеринин жана методисттеринин талаптарына жооп берген компьютердик
технологияларды колдонууда окуу материалдарынын негизги көлөмү .
Тартылган окуу материалдары;
Контролдоо жана сыноо материалдары;
Exercises;
Класстык (группалык) же жекече окуу жана өз алдынча иштөө
Ар бир материалды же алардын бир нечесин параллелдүү түрдө кантип колдонуу
керек, Экранда берилген бардык маалымат жана окуу материалдары
компьютердин мультимедиялык мүмкүнчүлүктөрүнө коюлган талаптар аткарылганын
белгилей кетүү керек: компьютердик маалыматтык- окуу материалдары жана тестирлөө,
контролдук суроолор.
Окуу китебинин жалпы сценарийин жана дисциплинанын ар бир темасынын, иштелип
чыккан
программанын, б.а., аны колдонуучулардын «ачык-айкындуулук» деңгээлин
аныктоо . Программаны иштеп чыгуунун жана колдонуунун бардык этаптарында окуу
китебинин мазмунуна жана структурасына ылайык колдонуучу окуу китебинин айрым
бөлүктөрүн өзгөртөт (кошот) .
Ошентип, компьютерлерди кошумча окуу жабдуулары катары колдонуу
2.2. Электрондук окуу китептерин колдонуу
2006-жылдын 1-марты Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан
Назарбаевдин электрондук
окуу эң чоң кемчилиги
куралы – фрагменттүү программа. Бул материалдар «Информатикадан 30 сабак»
программасынын курсунда информатика жана электрондук окуу куралдарын колдонуу
боюнча студенттерге арналган.
Казакстан Республикасында 2015-жылга билим берүүнү өнүктүрүүнүн концепциясы кабыл
алынган Билим берүүнүн
каалаган тармагында “Электрондук окуу китептерин”
колдонуу Билим берүү тармагында ушул убакка чейин окуу китептерин колдонуу
Учурдагы
электрондук окуу китеби кандай?Электрондук окуу китебинин эң
маанилүү элементи аудио . билдирүүлөр. Бир жагынан электрондук окуу куралдарынын
кемчиликтери бар
Эң чоң кемчилиги - бул чачылган программа. Информатика предмети боюнча «
Информатика 30 сабак» программасы жана
окуучулардын электрондук окуу китептерин колдонууга болгон
доордун.. Берүүнү
кызыгуусу тарыхы» электрондук окуу китеби. Казакстан» 6-сыныпка арналган. Ар бир
модуль бири-бири менен тыгыз байланышта түзүлүп , өзүн өзү текшерүүнүн тесттик
системасын камтыйт;
контролдук формалар (толтурулушу керек болгон тесттер);
альтернативдүү жооптору бар тесттер (туура “ооба”, “жок”);
кокус тест (бир нече жооптордон эң жакшысы тандалат); Тест (өз ара байланыштуу
фактыларды, маалыматтарды табуу үчүн иштелип чыккан). текшерүүшайкештикти
(текстти окуу, талап кылынгандиктант окуу процессинде окутуунун методдорун
эффективдүү колдонуу, маалыматтык жалпы билим берүү системасы
Алар студенттерди теманын бир бөлүгү катары же белгилүү бир убакыттын ичинде
“тереңдетилген” технология катары (компьютердик окутуу өзүнчө тема же
негизги технология катары) белгилүү бир бөлүмдү окутууда колдонулган монотехнология
катары (
бардык окутуу, окууну башкаруу процесси ) катары окутат. - бул баланын компьютер
менен өз ара аракеттенүүсү; баланын компьютердик окууга ыңгайлашуусу; диалог
формасында окутуу; мугалимдин каалаган убакта окуу процессине өзгөртүүлөрдү
киргизүүсү .
Окутуу системасын көп баскычтуу өркүндөтүү
алардын диверсификациясын жана компьютердик окуу материалдарын берүү
мүмкүнчүлүгүн кыйла кеңейтет. Түс
2.3. Информатика боюнча электрондук окуу китептерин
колдонуунун эффективдүүлүгү Коомдун менен
өнүгүшү заманбап
мектептердин өнүгүү перспективалары тынымсыз өнүгүүдө Информатика курстарын
окутуунун максаты жана компьютер менен иштөө 1. Колдонмо билим берүү. Окутуунун
прикладдык формасы 2. Жалпы билим беруу. Жалпы билим берүүнүн негизи
Жалпы билим берүү өзгөчөлүктөрү:
1) компьютердин иштөө принциптерин түшүнүү;
2) программисттин ишинин маанилүүлүгүн түшүнүү;
3) маалыматтын түрлөрү жана аларды иштетүү ыкмалары боюнча
алгоритмдин түшүнүгү ;
5) ой жүгүртүүнү автоматташтыруу мүмкүнчүлүктөрүн билүү.
Бул билимдердин жалпы илимий мааниси өзгөчө, анткени дүйнө 3.
Ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүү. Айрыкча ой жүгүртүү жөндөмүнүн өнүгүшү ой
жүгүртүүнүн
түрүнө жараша болот. Учурда системалык-комбинатордук ой жүгүртүү
Мектепте билим берүүнү системалаштыруу үчүн:
1. Биринчи кезекте компьютердик окутуунун программалык системасы
2. Мектептерде жана ЖОЖдордо предметтик байланыш системасы
3. Окутууда компьютерди көрсөтмө курал катары колдонуу тема
Билим берүүнүн максаты. Информатиканы окутууда инсан компьютерди өзү колдонот
1. Эмоционалдык – психологиялык, этикалык багыт;
2. Компьютердик маалыматтарга объективдүү мамиле кылуу;
3. Жабдуулар тууралуу маалыматты кылдаттык менен кароо;
4. Компьютердик вирустардан сактануу;
5. Компьютерди колдонуу аркылуу өз алдынча тыянак чыгарууга умтулуу
6. Компьютерде иштөөдө кетирилген каталар (эгер
7. Команда менен татаал маселелерди чыгарууда. 8. ырааттуулук
,
7-класста «Информатика» предметтерин окутуу . "Тренинг Word Editor"
ар кандай жаңы идеяны же продуктуну сунуштайт
Интернет алыскы презентацияларды өткөрүүнүн эң ыңгайлуу куралы
, экинчи жагынан, презентация электрондук презентацияларды даярдоонун эң
автоматташтырылган куралдарынын бири –
Microsoft Office Power Point программасында
каалаган документ слайд деп аталат
. Слайддарды жок кылуу , киргизүү,
слайдга жайгаштыруу үчүн бардык объекттер . анын структурасын даярдоо. File-Create
командасынын жардамы менен презентацияны даярдоо (Создать презентация)
Презентациянын аталышы ар бир слайддын төмөнкү колонтитулунда көрсөтүлүшү керек.
PowerPoint программасында текст менен иштөө үчүн эң маанилүү слайд
талаасына таблицаларды
жана чектерди кошуңуз (таблицалар жана чектер )
. Бул үчүн PowerPoint тиркемелеринде түзүлгөн графикалык
сүрөттөр иллюстрациялар деп аталат .
Окуу китеби жалпысынан окуу китебине коюлган дидактикалык талаптарды аныктоодо
жана системалаштырууда : информатика окуу китебине талаптарды аныктоодо :
- билим берүү мазмунун алып жүрүүчү;
- контентти иштеп чыгуу процессинин уюштуруучусу;
- маалымат;
- трансформациялык;
- материалды бекитүү;
- өзүн өзү башкаруу;
- өз алдынча билим алуу;
- информатика окуу китебинин маанилүү өзгөчөлүгү анын өсүп келе жаткан турмушу
– улуттук илимий саясатка ылайык келүүсү; - программага ылайык келүү; - мазмундун
илимий мааниси жана тактыгы; - социалдык-маданий баалуулук;
- берилген материалдардын тарыхы;
- окуучулардын физиологиялык жана психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу;
- мазмундун ырааттуулугу; ырааттуулук;
- үзгүлтүксүздүк принцибинин сакталышы;
- өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнө ылайык келүү;
- мектептердин компьютердик техникасын эсепке алуу;
- компьютердик окутуу программаларын колдонууну эске алуу;
- практикалык тапшырмалардын темага ылайыктуулугу;
- мазмунду көрсөтүүдө өнүгүү принцибин эске алуу;
- милдеттерди системалуу тандоо;
- окуунун ар кандай жаңы технологияларын колдонуунун ыңгайлуулугу;
- окуучулардын жалпы окуу көндүмдөрүн жана көндүмдөрүн калыптандыруу
- деңгээлдик тапшырмалардын болушу; жана башкалар
Ушул талаптарды эске алуу менен даярдалган окуу китебинин сапаты жогору
2.5
Информатиканы окутуунун методикасына талаптар Информатиканы
окутуунун методикасы – информатика
ар бир класс үчүн
.
Окуу китептерин жана окуу куралдарын сабакта эффективдүү пайдалануу,
III ГЛАВА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ МЕТОЛОГИЯСЫ Ы.Алтынсарин
атындагы Казак
билим берүү академиясы ПӘНДИН ОКУ-МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКСТЕРИНИН
СИПАТТАМАСЫ
Информатиканы илимий -методикалык жактан камсыз кылуу
багытында Информатика боюнча окуу-методикалык материалдардын
өзгөчөлүктөрү Жалпы билим берүү программаларында
дидактикалык изилдөөлөрдүн негизинде даярдалган материалдар жана - заманбап илимий
билимдерге ар кандай жөнөкөйлөтүүлөр жана адаптациялар - дидактикалык
материалдардын, маселелердин жана көнүгүүлөрдүн жыйындысы. студенттер үчүн дисциплиналар аралык жана дисциплиналар аралык байланыш талап кылынат; Сунушталган материалдар Мектептерди заманбап компьютердик технологиялар менен
жабдуу
- Окуучулардын жеке кызыгуусун жана жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү
- Программаны түзүү, белгилүү бир маселени чечүү үчүн программаны колдонуу
- ЭМБда берилген материалдар толугу менен окуучулардын келечектеги жашоосунда Ар бир класска сунушталган материалдар - Материалдарды кооздоо , сырткы мукабасы
Информатика предмети боюнча окуу - усулдук колдонмо , ушул талаптарга ылайык
даярдалган 1. Окуу китеби Методикалык жардам
Жогорудагы жалпы талаптардын негизинде информатика боюнча окуу-методикалык
комплекстер
3.1. Билим берүү процессинде цивилизациянын процессин
Интеллектуалдык чыгармачылыкЦивилизациянынөнүгүүсү Окумуштуулар жаңы
маалыматтык технологияларга (НТ) ар кандай аныктама беришет. биздин практикада
жогорудагы аныктамалар.
Анын компоненттери мугалим, окуучу, дидактикалык материалдар жана салттуу
окутуунун 4
деңгээли (репродуктивдүү, алгоритмдик, эвристикалык,
1. Каралып жаткан теманын маанисин түшүнөт;
2. Студент илимий-изилдөө иши менен алектенет. Окуу китебинин түзүмү Бул
электрондук окуу куралы информатиканы окутуу үчүн арналган, бул колдонуу чөйрөсү:
электрондук окуу китеби Информатиканы окутуунун методикасы Электрондук окуу
китеби төмөнкү бөлүмдөрдү камтыйт: башталышы, аннотация, окуу китебинин
башталышы жана анын колдонулушу бөлүмүндө баяндоо
Реферат бөлүмүндө «Информатиканы окутуунун методикасы» предметинин негиздери ,
лекция бөлүмүндө окуу китептери
, лабораториялык бөлүмдө лабораториялык сабактардын мазмуну
камтылган . 3.3. Электрондук окуу китебин түзүү Мен электрондук окуу китебин түзүү
үчүн Macromedia Dreamweaver программасын колдондум . Сиз сайтты куруу үчүн эки
ыкманы колдоно аласыз: Бул программалардын негизги артыкчылыктары болуп саналат:
Биринчиден, HTML ( Hypertext Markup .Үчүнчүдөн, мындай программалар менен иштөөдө
Web-сайтты колдонсоңуз болот
Экинчиден, мындай программалар менен бир нече жөнөкөй окуу куралдарын үйрөнүшүңүз
керек.Language - Экинчи ыкма HTML тилинин терең билими болуп саналат.HTML Бул
бөлүмдө электрондук окуу
китебинде графиканын жайгаштырылышына токтолобуз.Шилтеме
Мисалы, Penjim сайтына шилтеме.Бул мисалда биз www.penjim.narod.ru
шилтемесин беребиз
.
Шилтеме текст жана сүрөт түрүндө болушу керек (баскыч) Документтин
структурасы
HTML документинин негизги структурасы төмөнкүдөй:
…… HTML
-
теги атрибуттардын тизмесинен турат. Тег текст үч бурчтугу
Менин биринчи барагым бул жерде
Каалаган HTML документи тег менен башталат жана
документтин негизги бөлүгү тегдердин ортосунда. Документтин аталышы
милдеттүү эмес, бирок
тегдердин ортосунда документтин аты жазылган браузер бар,
мисалы:
Моя первая страница
Сиз дагы тегдерди
- сайттын тили
- сайттын автору бөлүмүндө колдоно аласыз
Жардам
Download