Uploaded by umriddin ahmanov

3 MADAMINBEK

advertisement
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
KIMYOVIY ELEMENTLARNING DASTLABKI TOIFALANISHI,TABIIY
OILALARI,DAVRIY QONUN ,DAVRIY SISTEMASI MAVZUSINI
MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O’QITISH
METODIKASI
REJA:
I.BOB KIMYOVIY ELEMENTLARNING DASTLABKI TOIFALANISHI
1.Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi
2. Kimyoviy xossalari Ishqoriy metallar Galogenlarning birikmalari
II.BOB KIMYOVIY ELEMENTLARNING DAVRIY QONUNI VA
MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI
3. Kimyoviy elementlarning davriy qonuni Elementlarni atom massalari Ftor
metallmaslik xossasi
4. Muammoli ta'limning vujudga kelish tarixi. Muammoli ta'lim haqida
tushuncha.
Muammoli ta'lim jarayonida o'qituvchiga qo'yiladigan talablar.
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
KONFERENSIYA |
1
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
KIRISH
Annotatsiya: Moddalarning xossalarini organish va bu sohada qilingan
kashfiyotlar, moddalardan insoniyat ehtiyoji uchun foydalanish imkoniyatlarini
kengaytirish, moddalarni va ularni tashkil etuvchi tarkibiy qismlar-elementlarni
toifalash
zaruriyatini
keltirib
chiqaradi.
Ushbu
maqolada
kimyoviy
elementlarning dastlabki toifalanishi haqida fikrlar mulohazalar yuritiladi.
Kalit sozlar: reaksiya, kimyoviy unsur, modda, element, metal, kislorod.
Kimyo tabiat xaqidagi fan bo'lib, u boshqa tabiiyot fanlari (fizika,
biologiya, mineralogiya) kabi moddiy jismlar tugrisida bizga atroflicha
ma'lumot beradi, u jonli va jonsiz tabiatni tashkil etgan moddalarni, ularning
xossalarini, tuzilishini, bir-biriga aylanishini, shular natijasida ruy beradigan
uzgarishlarni va bu uzgarishlar orasidagi bog'lanishlarni tekshiradi. Qisqa qilib
aytganda, kimyo-moddalar va ularda bo'ladigan uzgarishlar xaqidagi fandir.
Kimyoviy uzgarishlarda (reaksiyalarda) dastlabki moddalardan, ya'ni xomashyodan boshqa tarkibga va boshqa xossalarga ega bo'lgan maxsulotlar olinadi.
Kimyoviy prosesslarni borishi reaksiyada ishtirok etadigan moddalarning
tarkibiga, ularni tashkil etuvchi zarrachalarning tuzilishiga bog'liq. Shuning
uchun moddalarning tuzilishi bilan ularning reaksiyaga kirisha olish qobilyati
orasidagi bog'lanishni urganish katta axamiyatga ega. Biz kimyoviy prosesslarni
ma'lum maqsad bilan amalga oshiramiz va ularni uzimiz uchun kerakli tomonga
yo'naltirib, istalgan fizikaviy, kimyoviy, biologik va xokazo xosalarga ega
bo'lgan moddalar xosil qilishimiz mumkin. Kimyo alohida fan sifatida XVIII –
XIX asrlarda shakllangan bo’lsada bu fanning asoslari eramizdan avval qadimgi
KONFERENSIYA |
2
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Yunonistonda yashab ijod etgan Levkipp, Demakrit, Epikur kabi tabiatshunos
olimlar hamda VII – XI asrlarda yashab o’tgan buyuk ajdodlarimiz : Ahmad Al
– Farg’oniy, Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Ar – Roziy, Abu Nasr Farobiy,
Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino singari ensiklapedist olimlar tomonidan
qo’yilgan. Bu borada ularning yozib qoldirgan ilmiy asarlarida keltirilgan
ma’lumotlar muhim ahamiyatga egadir. Bu asarlarda dunyoning moddiy
tuzilishi haqidagi fikrlar bilan birgalikda kimyo fani asoslarini tashkil etuvchi
moddiy dunyo unsurlarini toifalash hamda amaliy kimyo uslublari haqida
qimmatli ma’lumotlar bayon qilinganligi e’tiborga loyiqdir. Ar – Roziy moddiy
unsurlarning eng kichik birligi – atomlar haqida, ularni yanada kichikroq
zarralarga bo’linishi to’g’risida fikrlar bergan bo’lsa, Farobiy va Beruniy
asarlarida moddiy dunyo tarkibiy qismlari, ma’dan va qimmatbaho toshlarni
sinflash haqida ma’lumotlar keltirgan. Buyuk tabib Abu Ali ibn Sino o’sha
davrda ma’lum bo’lgan barcha dorivor moddalarni xossalari asosida toifalarga
bo’lib chiqqan. Dorivor moddalarni tarkibi va xossalariga ko’ra turli sinflarga
toifalashsingari dastlabki ilmiy bilmlar keyinchalik kimyoviy elementlarning
xossalari asosida sinflashga asos bo’lib xizmat qilganligi tabiiy. XVII – XVIII
asrlarga kelib kimyo fani g’arb mamlakatlarida keng miqyosda rivojlana
boshladi, fan va texnika taraqqiyoti yangi moddalar yaratish, kimyoviy
elementlarni alohida ajratib olish imkoniyatlarini yaratdi. Kimyogarlar uchun
ma’lum bir tartibga keltirilmagan katta hajmdagi yangi ma’lumotlar bilan
ishlashda yangi olingan turli – tuman modalarning toifalarga bo’linmaganligi,
sinflanmaganligi o’ziga xos qiyinchiliklarni kelririb chiqara boshladi. XVIII
asrning oxirlariga kelib 30 taga yaqin, XIX asrning 60- yillariga kelib 63 ta
KONFERENSIYA |
3
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
kimyoviy element ma’lum bo’lgan bo’lsa, hozirgi kunda esa 109 ta kimyoviy
element kashf etilgan. Mavjud barhca moddalar shu kimyoviy elemtlardan
tashkil topgan bo’lib, ularning xossalari turlichadir.
Moddalarning xossalarini o’rganish va bu sohada qilingan kashfiyotlar,
moddalardan insoniyat ehtiyoji uchun foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish,
moddalarni va ularni tashkil etuvchi tarkibiy qismlar – elementlarni toifalash
zarurtini keltirib chiqardi. Kimyogar olimlar sharq mutafakkirlari asarlarida
keltirgan ma’lumotlar asosida kimyoviy unsurlar, moddalarni sinflash
muommolarini hal etishga harakat qila boshladilar. Atrofimizda mavjud bo’lgan
obyektlar, yuz berayotgan voqea – hodisalarni bir tizimda tartibga solgan holda
qabul qilib o’rganish, biz uchun tanish holat. Masalan, inson ehtiyoji uchun
turmush buyumlarini ma’lum bir tartibda sinflab, toifalab olganligimiz yoki
o’simlik hamda hayvonlarni nav va turlarga sinflashimiz, ular haqidagi
tushuncha va tasavvurlarimizning yagona tizmda shakllanishiga olib kelgan.
Kimyoviy elementlar - yadrolarining musbat zaryadi hamda atom
qobigʻidagi elektronlar sonining bir xilligi bilan tavsiflanadigan atomlarning
alohida bir turi. Massa soni (atom yadrosini tashkil etadigan protonlar va
neytronlar massalarining yigʻindisi) har xil boʻlgan Kimyoviy unsur izotoplar
deb ataladi. Tabiatda koʻp kimyoviy unsur 2 yoki undan koʻp izotoplardan
tashkil topgan. Yer poʻstida tarqalgan tabiiy Kimyoviy unsurning izotop tarkibi
oʻzgarmasdir, shuning uchun ularning eng muhim hisoblangan tavsifi — atom
massasi deyarli oʻzgarmas boʻladi. Tabiiy Kimyoviy unsur, asosan, noradioaktiv
boʻlib, turlituman oddiy (kimyoviy jihatdan parchalanmaydigan) va murakkab
(kimyoviy birikmalar) moddalarni tashkil etadi. a, r, u — nurlanuvchi Kimyoviy
KONFERENSIYA |
4
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
unsur (uran, toriy, poloniy, radiy) radioaktiv elementlardir. Elementlar tabiatdagi
butun mavjudotning eng oddiy tarkibiy qismlari, degan tushuncha miloddan bir
necha asr ilgari vujudga kelgan. Aristotelning fikricha, boshlangʻich materiya 4
abstrakt "prinsip" (asos): issiqlik, sovuqlik, namlik va quruklikdan tashkil
topgan. Ularning juftlarida qismlar miqdori maʼlum bir sonni tashkil etgach, 4
asosiy element — olov, suv, havo va tuproq hosil boʻlarmish. Keyinchalik
alkimyogarlar Aristotelning "prinsip" va "element"lariga eruvchanlik (tuz),
yonuvchanlik (oltingugurt) va metallsimonlik (simob) degan tushunchalarni
kiritdilar. Kimyoviy elementlarni dastlabki toifalashda ularning ko‘zga
tashlanadigan belgilari asos qilib olingan. Deyarli barcha metallar o‘ziga xos
yaltiroq, elektr va issiqlikni o‘tkazadigan, bolg‘alanuvchan bo‘lib, metalmaslar
esa bunday xossalarga ega emas. Barcha metallar (simobdan tashqari) qattiq,
metalmaslar esa qattiq (oltingugurt, uglerod, kremniy, yod), suyuq (brom), gaz
(kislorod, vodorod, xlor) holatda bo‘ladi. Metallar hamda metalmaslar kimyoviy
xossalari bilan ham farqlanadi. Tipik metallarning gidroksidlari asos,
metalmaslarning gidroksidlari esa kislota. Metallarning gidridlari qattiq
moddalardir. Metalmaslarning gidridlari esa uchuvchan birikmalardir. Asos
xossalarini ham, kislota xossalarini ham namoyon qiluvchi gidroksidlar amfoter
gidroksidlar deyiladi. Amfoter gidroksidni hosil qiluvchi oksid ham amfoter
xossasiga ega. Amfoter oksid, amfoter gidroksid hosil qiluvchi elementlar
amfoter elementlardir. Ayrim kimyoviy elementlarning quyi valentli oksidlari
asosli xossaga, yuqori valentli oksidlari kislotali, oraliq valentli oksidlari esa
amfoter xossaga ega bo‘ladi. Masalan, xrom (II)-oksid CrO – asosli, xrom (III)oksid Cr2O3
KONFERENSIYA |
5
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
– amfoter, xrom (VI)-oksid CrO3 – kislotali oksidlardir.
Vodorod, kislorod va suvning xossalarini o‘rganish davomida bir xil xossalarni
namoyon qiluvchi elementlar bilan tanishgan edik.
Masalan, natriy va kaliy metallari: yumshoq, suvdan engil, kislorod va suv bilan
odatdagi sharoitda shiddatli reaksiyaga kirishadi, natijada bir valentli
birikmalarni hosil qiladi:
2Na + O2= Na2O2
2K + O2= K2O2
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
2K + 2H2O = 2KOH + H2
KONFERENSIYA |
6
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Shuningdek, Li, Rb, Cs va Fr metallari ham o‘z xossalari jihatidan Na va K
metallariga o‘xshash. Bu metallar bir oilani, ya’ni ishqoriy metallar oilasini
tashkil qiladi
Ishqoriy metallar quyidagi umumiy xossalarga ega:
1. Ishqoriy metallar barcha birikmalarida bir valentli.
2. Ishqoriy metallarning gidroksidlari ishqorlardir, ular suvda yaxshi eriydi.
3. Ishqoriy metallarning atom massalari ortib borishi bilan fizik va kimyoviy
xossalari davriy ravishda o‘zgarib boradi.
KONFERENSIYA |
7
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Xlor Cl, ftor F, brom Br va yod I o‘xshash elementlar hisoblanib, galogenlar
oilasini tashkil qiladi
Xlor vodorod hamda metallar bilan reaksiyaga kirishib, bir valentli birikmalar
hosil
H2
qiladi.
+
Cl2
=
2HCl,
2Na
+
Cl2
=
2NaCl.
Ftor, brom va yod ham xlor kabi xossalarga ega.
KONFERENSIYA |
8
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Galogenlarning vodorodli birikmalari uchuvchan gaz moddalari bo‘lib, suvda
yaxshi eriydi. Suvdagi eritmalari esa kislotalardir.
KONFERENSIYA |
9
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Galogenlarning xossalari atom massalari ortib borishi bilan davriy ravishda
o‘zgarib boradi. galogenlarning fizik xossalarini, atom massalari bilan bog‘liqlik
tomonlarini tushuntirishga harakat qiling.
Galogenlar quyidagi umumiy xossalarga ega:
Vodorod bilan uchuvchan gidridlar hosil qiladi.
Galogenlar gidridlarining suvdagi eritmasi kislotalardir.
Galogenlar gidridlarda, metallar bilan hosil qilgan tuzlarda bir valentlidir.
Galogenlarning atom massalari ortib borishi bilan fizik va kimyoviy xossalari
davriy ravishda o‘zgarib boradi.
KONFERENSIYA |
10
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Mavjud kimyoviy elementlar ichida o‘xshash xossalarga ega bo‘lgan elementlar
guruhlariga yana qator misollar keltirish mumkin.
Inert gazlar (geliy He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, ksenon Xe) alohida tabiiy
oilani tashkil etib, ular ham o‘xshash elementlardir.
Inert gazlarning ayrimlari kislorodli, ftorli birikmalar hosil qiladi. Kimyoviy
reaksiyaga deyarli kirishmaganligi uchun ular inert elementlar deb atalgan.
D.I.Mendeleev davriy qonuni va davriy sistemasi tabiatining eng muhim
qonuni bo’lishi bilan birga - kimyo fanini o’rganishning eng muhim metodik
asosi hamdir.
KONFERENSIYA |
11
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Davriy qonunning kashf etilishi katta ilmiy jasorat bo’lishi bilan birga,
qator eng muhim metodologik va metodik muammolarning yechimini beradi.
Davriy qonun asosida kimyo fanining sistematik kursi tuzildi. Bu tizimda
D.I.Mendeleevning "Kimyo asoslari" darsligida o’z ifodasini topdi. Hozirgi
sharoitda barcha kimyo kursi darsliklari davriy qonun asosida tuzilgan.
Umumta’lim maktabi anorganik kimyo kursining nazariy asosini
D.I.Mendeleev davriy qonuni va davriy sistemasi tashkil qiladi.
Shu sababli anorganik kimyo kursini o’rganishni uch bosqichga
bo’lamiz.
Birinchi bosqich - o’quvchilarni D.I.Mendeleev elementlar davriy qonuni
va davriy sistemasini o’rganishga tayyorlash.
Ikkinchi bosqich - D.I.Mendeleev elementlar davriy qonuni va davriy
sistemasi hamda atom tuzilishi nazariyasini o’rganish .
Uchinchi bosqich - anorganik kimyo kursining sistematik kursini yoki
elementlar va ular birikmalari xossalarini D.I.Mendeleev elementlar davriy
qonuni va davriy sistemasi hamda atom tuzilishi nuqtai - nazaridan o’rganish.
Davriy qonun
va davriy sistema mavzusidagi tushunchalar mohiyati
mazmuni o’zaro bog’langan ma’lumotlar asosida ochib beriladi. Ular, kimyoviy
elementlar va moddalar xossalarining davriy o’zgarishini, elementlar atom
og’irligi ortishi, elementlar atom tuzulishi bilan bog’liqligi haqidagi
ma’lumotlar. Ana shu blok haqidagi ma’lumotlarning bog’lanish sabab va
KONFERENSIYA |
12
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
oqibatlarini ochib berish. Oldingi va keyingi blok ma’lumotlar mavzuning
o’rganishning bosh ta’limy vazifasi bo’lib hisoblanadi.
Umumta’lim maktabi kimyo dasturida mavzu mazmuni tarixiy - logik
asosda tuzilgan. Avvalo D.I.Mendeleevning elementlar va ular xossalarining
atom massasiga bog’liqligini ochib bergani bayon etilsa, keyin esa ularning
sabablari elementlar atomlarining tuzilishi asosida tushuntirilgan.
Bu usulda
rag’barlantirsa
yo’l tutish avvalo - o’quvchilarning tatqiqot faoliyatini
ularni o’quv jarayonida faollashtirsa, ikkinchidan tarbiyaviy
aspektni kuchaytirib, D.I.Mendeleevning ilmiy jasoratini yechib beradi.
Mustahkam ko’nikmalar hosil qilish uchun o’quvchi mustaqil ish
jarayonida mashqlar bajaradi.
Mavzu
mazmuni o’quvchilarni bashorat qilishga o’rgatadi.
Davriy
qonun va davriy sistema, atom tuzilishi va nazariyasi asosida elementlar va ular
birikmalari xossalarini deduktiv metod orqali bashorat qilishi malakalariga ega
bo’ladi.
Mavzuning tarbiyaviy
aspekti. D.I.Mendeleevning davriy qonun va
kimyoviy elementlar davriy sistemasi mavzusini o’rganish orqali o’quvchilar
fan va ishlab chiqarishning
o’zgarishiga
o’tishi,
rivojlanishi,
elementlar
atomlari
miqdor o’zgarishlarning sifat
ichki
tuzilishi,
kimyoviy
o’zgarishlarning ichki sabablarini tushinib yetadilar.
Bu tushunchalarning mohiyati dialektik - materialistik dunyoqarash
shakllanishiga olib keladi. D.I.Mendeleevning ijodiy faoliyatini o’rganish orqali
KONFERENSIYA |
13
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
o’quvchilarda mehnat qilish, vatanparvarlik milliy g’ururi kabi hislatlari qaror
topadi.
Mavzuning rivojlantiruvchi funksiyasi:
O’quvchilarda
elementlar
xossalarining o’ziga xosligini ajrata bilish. Oddiy va murakkab moddalarning
kimyoviy xossalarini davriy qonun, atom tuzilishi, davriy sistemasi asosida
xarakterlash va bashorat qilish, kimyoviy bog’lanishlar turi orqali ularni
tavsiflash kabi ko’nikma malakalarni rivojlantirish, mavzuni o’rganishda
tayanch bilimlarni tadbiq qilish orqali
o’quvchilarda fikrlash,
tafakkur
qirralari rivojlanadi. Bu mavzu o’quvchilarda muammoli vaziyat vujudga
keltirish, uning yechilishini mavzu mohiyati orqali ochib berishni rivojlantiradi.
Mavzuni o’rganishning metod va manbalari. Davriy qonunni o’rganishda
muammoli ta’lim, muammoli metod qo’llanadi. Mavzuning rivojlantiruvchi
funksiyasini amalga oshirish uchun muammoli metod dominantlik vazifasini
bajarish kerak.
Birinchi davrda bunday sabab uchun elementlarni metall va nometallga
ajratish asosiy manba bo’lib, xizmat qiladi. Muammoli vaziyatlarni keltirish
uchun elementlar va ular birikmalari xossalarining davriy ravishda takrorlanishi
ikkinchi manba bo’ladi.
Davriy sistemada elementlar gruppalari ichida podgruppalar hosil bo’lishi
uchinchi holatda muammolar yaratishga sabab bo’ladi.
Muammoli vaziyatlar hosil qilishning to’rtinchi bosqichi davriylik
nazariyasini rivojlanishi perespektivi orqali amalga oshadi.
KONFERENSIYA |
14
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Muammoli vaziyatlar atomlarning elektron tuzilishi va xossalari ularning
o’zaro bog’liqligini aniqlashda o’quvchilarga beriladigan mustaqil ishlardan
namoyon bo’ladi.
Yana muammolarni har bir element haqida yozilgan ma’lumotli varaqalar,
ularni joylashtirish sabablarini ochib berishi bo’yicha beriladigan topshiriqlar
orqali amalga oshirish mumkin.
Mavzuni o’rganishda nazariy umumlashtirishlar chiqarish, eksperiment
diafilm D.I.Mendeleevning davriy qonuni degan kino filmlarni ko’rsatish orqali
o’quvchilar bilimini oshiradi.
D.I.Mendeelevning kimyoviy elementlar davriy qonuni va davriy
sistemasi hamda atomning tuzilishi mavzusi o’rta maktab noorganik kimyo
kursining ilmiy asosini tashkil etadi. Bu mavzular darslarda o’quvchilar
kimyoviy
elementlar o’zaro davriy qonunda tasvirlanganidek, bog’liqligini,
hamda elementlar xossalarining, ularning birikmalar xossalari atom tuzilishidan
davriy
sistemaga
joylashgan
o’rniga
muvofiq
ekanligini
o’rganadilar.
O’quvchilardan davriy qonun va atom tuzilishi nazariyasi asosida elementlar
ularning birikmalari xossalarini oldindan ayta olishlik malakalari rivojlantiriladi.
O’quvchilar davriy qonun va atomlar tuzilishi haqidagi bilimlar asosida
keyingi o’rganiladigan kimyoviy elementlar guruhlari xossalarini, tuzilishlarini
oldindan ayta biladilar va shu asosida elementlar hamda ularning birikmalari
haqida umumiy xulosalar chiqara oladilar. D.I.Mendeleev elementlar davriy
qonuni va davriy sistemasi umumlashtiruvchi xarakterga ega. Uni o’rganishda
quyidagi Tayanch bilimlarga katta e’tibor beriladi.
KONFERENSIYA |
15
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
1. Kimyoviy element haqida tushuncha. Kimyoviy elementning nisbiy atom
massasi, uning valentligi.
2. Oddiy va murakkab modda haqida tushuncha.
3. Kimyoviy elementning kislorodli birikmalari va uning valentligi haqida
tushuncha.
4. Kimyoviy elementning vodorodli birikmalari va uning valentligi haqida
tushuncha.
5. Metallar va nometallar xossalari haqidagi bilimlarni umumlashtirish.
6. Oksidlar haqida tushuncha (Asosli va kislotali).
7. Gidroksidlar haqida tushuncha.
8. Metallar, asosli oksidlar, asoslar, nometallar, kislotali oksidlar, kislotalar
orasidagi genetik bog’lanish haqida tushunchalar.
Metallar - a). qattiq
(simobdan tashqari); b). metal yaltirog’i bor; v). issiqlik va elektr tokini
yaxshi o’tkazadi; g). bolg’alanadi.
Metallmaslar - a). qattiq, (brom suyuq), gazsimon; b). metall yaltirog’i
yo’q; v). izolyatorlar; g). mo’rt.
Amfoter elementlar - (grekcha "amfoteros" - "ikkalasi" degan so’zidan ikki xil
birikma namoyon qiladigan kimyoviy elementlar rux, berilliy, alyuminiy, xrom,
qo’rg’oshin). Bu elementlar tarkibiga kirgan oksidlar, gidroksidlar ikki xil
xossaga, ya’ni kislotali va asosli xossalarga ega. Amfoter oksid, gidroksidlarga
muofiq keladigan kimyoviy elementlardir. Ularni xossalari jihatidan tipik
metallarga ham tipik metalmaslarga ham kiritib bo’lmaydi.
Davriy qonun - (D.I.Mendeleevning ta’rifi) - oddiy jismlarning xossalari,
shuningdek elementlar birikmalarining shakl va xossalari elementlar atom
KONFERENSIYA |
16
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
og’irliklarining qiymatiga davriy ravishda bog’liq bo’ladi.
Hatto
atom
tuzilishi haqidagi kashfiyot asosida davriy qonun quyidagicha ta’riflanadi:
Kimyoviy elementlarning va ular hosil qiladigan oddiy hamda murakkab
moddalarning xossalari shu elementlar atom yadrolarining zaryadlari qiymati
bilan davriy bog’lanishda bo’ladi.
Davrlar - elementlarning xossalari asta - sekin o’zgarib boradigan gorizantal
elementlar qatorlarini (masalan, letiydan neongacha)
D.I.Mendeleev davrlar
deb atagan .
Davriylarda 1,2,3 - davrlar kichik davrlar. Keyingi davrlar katta davrlar 4 va 5
darvlarda o’n sakkiztadan, 6 - davrda o’ttiz ikkita element bor. 7 - davr
(tuganlanmagan) davrdir.
Hozirgi kunga qadar
kimyoviy elementlarning
112 ta soni ma’lum
Shuning uchun ham o’quvchilarga tavsif qilinishlar haqida ma’lumot
berish foydalidir. O’quvchilarga kimyoviy elementlarni tavsif qilish zarurati, bu
yo’ldagi dastlabki urinishlar dastlabki elemetlarni metallar va metallmaslarga
bo’lishdagi xatoliklar haqidagi tushuncha berish shuningdek amfoter xossaga
ega bo’lgan moddalar bilan tanishtirish ularda kimyo fani uning tarixi haqidagi
tasavvurlarning boyishiga olib keladi.
O’quvchilardagi tayanch bilimlar asosida metallar va metallmaslar
xossalaridagi farqni payqash ularning birikmalari formulalarini yoza bilish
malakalari shakllantiriladi.
KONFERENSIYA |
17
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Darsning boshlanishida o’qituvchi diqqatini quyidagilarga qaratadi: a)
dastlab D.I.Mendeleev shunday degan, (kimyodagi nazariy
ma’lumotlarga
qaraganda butun quruqlik elementlaridan tashkil topgan. Ularning asosiy
o’xshash va farq qiluvchi xossalarini aniqlash lozim, keyin shu xossalar asosida
ular hosil qilishi lozim bo’lgan moddalarning xossalarini ayta bilish mumkin.
Davriy qonun rivodlanishini 3 etapga bo’lish mumkin.
Birinchi etapda Elementlarning xossalarini aniqlovchi asosiy argument
sifatida atom massasi tanlangan bo’lib, Mendelev davriy qonuni shu asosda
quyidagicha ta‘riflanadi:
«Oddiy moddalarning xossalari, shuningdek, elementlar birikmalarining
shakl va xossalari, elementlar atom og’irliklarining ortib borishiga davriy
muratda bog’liqdir».
Ikkinchi etap atom nomeri – atom yadro zaryadini aniqlashi isbotlandi.
Izotop va izobarlarning ochilishi element tabiatini aniqlovchihaqiqiy argement
uning atom massasi emas, balki yadro zaryadi ekanligi ko’rsatildi.
Haqiqatdan ham bir atom massasi izobarlar (40Ar, 40K, 40Ca) – har xil
element atomlariga talluqli ekanligi va shu bilan birga yadro zaryadlari bir xil
atomlar – izotoplar (160, 170, 180) atom massalari har xil bo’lishiga qaramay
birgina elementga mansub ekanligi isbotlandi. Shu sababli davriy qonun
yangicha ta‘riflandi:
«Oddiy moddalarning, shuningdek, elementlarning shakl va xossalari ular
atomlari yadrolarining zaryadiga davriy ravishda bog’liqdir».
KONFERENSIYA |
18
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Bu o’zgarish printsipial harakterga ega bo’lib, element tabiatini
tushunishda yangi sifatiy darajasidan dalolat beradi, shunga qaramasdan
davriylikning fizikaviy ma‘nosi ya‘ni nima uchun atom nomerining monoton
ortib borishi bilan, elementning xossalari monoton (bir tekisda) o’zgarmasdan
davriy o’zgarishining sababi noaniq ed
Muammoli ta'limning vujudga kelish tarixi. Muammoli ta'lim haqida
tushuncha.
Respublikamizning
hozirgi
davrdagi
ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlanish
tamoyillari jahondagi taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin olish
uchun ma'naviy salohiyatimizni va iqtisodiy qudratimizni yanada oshirish, ularni
XXI asr ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga javob beradigan tarzda qayta
qurishni talab qiladi. Buning uchun yoshlarimiz dunyoqarashini o'zgartirish,
ularning bilim va ma'naviyatlarini jahon andozalari darajasiga ko'tarish zarur.
Bugun jamiyat maktab oldiga: maxsus qobiliyatini ularning mustaqil
bilishlarini maqsadga muvofiq ravishda rivojlantirishni vazifa qilib qo'ydi.
Ana shu vazifalarni hal etishda muammoli ta'lim texnologiyasi etakchi
o'rinni egallaydi.
Muammoli
ta'lim
–
bu
mantiqiy
fikrlash
operatsiyasi
(tahlil,
umumlashtirish) va talabalarning izlanishli faoliyati qonuniyatlarini (muammoli
vaziyat, bilishga qiziqish, ehtiyoj) hisobga olib tuzilgan ta'lim va o’qitishning
ilgari ma'lum bo'lgan usullarini qo’llashi qoidalarining yangi tizimidir. Shuning
uchun ham muammoli ta'lim ko'proq talaba fikrlash qobiliyatining rivojlanishini,
KONFERENSIYA |
19
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
uning
umumiy
rivojlanish
va
e'tiqodining
shakllanishini
ta'minlaydi.
Didaktikaning barcha yutuqlarini istisno qilmay, balki ulardan foydalangan
holga muammoli ta'lim ilmiy bilim va tushunchalarni, dunyoqarashni
shakllantirish, shaxs va uning intellektual faolligini har tomonlama rivojlantirish
vositasi sifatida rivojlantiruvchi ta'lim bo'lib qoladi.
Muammoli
o’qitish
amerikalik
faylasuv,
psixolog
va
pedagog
Dj.Dionning nazariy qoidalariga asoslanadi va XX asrning 20-30 yillarida
tarqala boshladi.
Didaktikada muammoli o’qitish yangi yo'nalish sifatida XX asrning 70-80
yillarida yuzaga keldi.
A.M. Matoshkin, T.V. Kudryashv, M.I.Maxmutov, I.Ya. Lernerlar
muammoli o’qitish qonuniyatlarini chuquro'rgandilar.
Muammoli o’qitishning tarixi
Muammoli
U 1894 yilda Chikago
O’qish, hisoblash, yozish
o’qitishning asosida
shaxrida o’qitish asosini
bo'yicha mashg’ulotlar
amerikalik psixolog,
o’quv rejasi emas, balki
bolalarning fiziologik
faylasuf va pedagog
o'yinlar va mehnat
baloqatiga qarab o'z- o'zidan
Dj. Dyui (1859-1952)
faoliyati tashkil etgan
paydo bo'lgan ehtiyojlariga
g’oyalari yotadi.
tajriba maktabini
muvofiq o'tkazilgan.
tashkil qilgan.
KONFERENSIYA |
20
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Bugungi kunda, muammoli o’qitish deganda mashg’ulotlarda pedagog
tomonidan yaratiladigan muammoli vaziyatlar va ularni echishga qaratilgan
talabalarning faol mustaqil faoliyati tushuniladi. Buning natijasida talabalar
kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar hamda fikrlash
qobiliyatlari rivojlanadi.
Muammoli ta'lim o’qitishning eng samarali usulidir. Pedagog muammoli
vaziyat yaratadi, talabani uni echishga yo'naltiradi, yechimni izlashni tashkil
etadi. Muammoli o’qitishni boshqarish, pedagogik mahoratni talab etadi, chunki
muammoli vaziyatning paydo bo'lishi-individual holat bo'lib, tabaqalashtirilgan
va individuallashtirilgan yondashuvni talab etadi.
Muammoli ta'lim nazariyasi talaba intellektual kuchining rivojlantiruvchi
ta'limni
tashkil
qilishning
psixologik-pedagogik
yo'llari
va
usullarini
tushuntirad.
Muammoning murakkabligi, talabalarning bilim saviyasi va malakasi,
ularning ijodiy faoliyati ko'nikmalari, didaktik maqsadga yo'nalganligiga qarab
muammoli o’qitishda talaba va o’qituvchi o'zaro munosabatlarining turli
variantlari bo'lishi mumkin, ya'ni muammolilikning turli sathlari amalda bo'lishi
mumkin.
Pedagogikaga oid adabiyotlarda asosan muammolilikning uch sathi
haqida fikr yuritiladi:
Birinchi sathda o’qituvchi o'zi muammoni qo'yadi, uni shakllantiradi va
talabalarni mustaqil ravishda uning echilish yo'lini qidirishga yo'naltiradi.
KONFERENSIYA |
21
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Ikkinchi sathda o’qituvchi faqat muammoli vaziyatni vujudga keltiradi,
talabalar esa muammoni mustaqil shakllantiradilar va echadilar.
Uchinchi sath — oliy sath bo'lib, unda o’qituvchi shunday qoidani
ko'zda tutadi: muayyan muammoni ko'rsatib bermaydi, balki unga talabalarni
«ro'baro'» qiladi hamda ularni mustaqil ijodiy faoliyatga yo'naltiradi, ularni
boshqaradi
va
natijani baholaydi.
Talabalar
esa
muammoni
mustaqil
anglaydilar, uni shakllantiradilar, uning echilish usullarini tadqiq qiladilar.
O’quv muammosining qo'yilish jarayonini osonlashtirish uchun muayyan
tartibga rioya qilish lozim bo'ladi. echilish lozim bo'lgan hamda yangi
tushunchalar bilan bevosita bog’liq bo'lgan awalgi o'zlashtirilgan bilimlar
doirasini faollashtirmasdan turib, muammoni qo'yib bo'lmaydi. Muammoli
vazifalarni tashkil qilishdan oldin talabalarning sabab-oqibataloqalarini o'mata
olish usullarini egallaganligiga ishonch hosil qilish, talabalarning muammoli
vaziyatni tahlil qila olish darajasini otrganish shartdir. Shuningdek, o’qituvchi
talabalar e'tiboriga faqat ular uchun qulay bo'lgan muammolarni qo'ymasligi
ham mumkin. Shu bilan birgalikda muammoning echilishi uni to’g’ri g’o'ya
bilishga ko'p jihatdan bog’liq ekanligini unutmaslik zarur.
Bu qoidalarni amalga oshirish, awalo o’quv materialining mazmun
xususiyati bilan bog’liqdir. Uning tarkibi va tuzilmasiga qator talablarni qo’yish
mumkin.
O’quv materiali quyidagi mazmunni qamrab oladi: yangilik unsurlari
(yangi tushunchalar, yangi belgilar, xususiyatlar, noma'lum tushunchalarning
jihatlari, yangi aloqalar, harakatlanishning yangi usullari)
faktlar, bilish
KONFERENSIYA |
22
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
vazifalari va masalalari, ziddiyatlari ko'rinishidagi materiallarni qamrab olgan
ma 'lum va yangi bilim o'rtasidagi ziddiyat;
umumpedagogik va didaktik tamoyillarni hisobga olgan pedagogik
nazariyaning metodologik asoslari materialini mantiqqa muvofiq bayon
qilish.
KONFERENSIYA |
23
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
XULOSA
Shunday qilib, muammoli ta'lim deyilganda, o’qituvchi (pedagog)
rag’barligida
muammoli
vaziyat
yuzaga
keltirilib,
mazkur
muammo
talabalarning faol mustaqil faoliyati natijasida bilim, ko'nikma va malakalarni
ijodiy o'zlashtirish va aqliy faoliyatni rivojlantirishga imkon beradigan ta'lim
jarayonini tashkil etish nazarda tutiladi. Shuningdek, muammoli o’qitishning
mohiyatini o’qituvchi (pedagog) tomonidan talabalarning o’quv ishlarida
muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o’quv vazifalarini, muammolarini va
savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha ularning bilish
faoliyatini boshqarish tashkil etadi. Bu esa bilimlarni o'zlashtirishning ilmiytadqiqot usulini yuzaga keltiradi.
Muammoli ta'limning muvaffaqiyati quyidagi omillarga bog’liq:
1.
O’quv materialini muammolashtirish;
2.
Talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish;
3.
Ta'lim jarayonini o'yin, mehnat faoliyati bilan uyg’unlashtirish;
4. O’qituvchi (pedagog) tomonidan muammoli metodlardan o'z o'rnida
samarali foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish;
5. Muammoli vaziyatni hal etish yuzasidan muammoli savollar zanjirini
tuzish va mantiqiy ketma-ketlikda talabalarga bayon etish.
Muammoli ta'lim – bu talabalar ilmiy dunyoqarashini shakllantirishning
asosiy usuli bo'lib, insonning bilish va amaliy faoliyatini boshqaruvchi muayyan
shaxsiy sub'ektiv yo'llanma sifatida tushuniladi.
KONFERENSIYA |
24
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
Dunyoqarashni
shakllantirish
–
bu
birinchi
navbatda
shaxsning
intellektual – faolligini shakllantirishdir. Ilmiy dunyoqarashni samarali
shakllantirishning ikkita muhim sharti mavjud:
talabalarning
tushunchalar
tizimini
o'zlashtirishga
oid
faol
intellektual fikrlash faoliyati.
Insonning his-tuyg’usi va emotsiyasiga ta'sir etish, uning bilimini
e'tiqodga aylantirish.
Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiq
tashkil etiladigan o'ziga xos o’qitish sharoitida yuzaga keladi. Shuningdek,
o'rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni
yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, o’qitishda
muammoli vaziyat shunchaki «fikr yo'lidagi kutilmagan to'siq» bilan bog’langan
aqliy mashaqqat holati emas.
Muammoli vaziyat har qanday fikrlash mashaqqatlaridan farqi qilib, unda
talaba mashaqqat talab qilgan ob’ekt (tushuncha, fakt)ning unga amal va ayni
vaqtda muhim bo'lgan vazifa, masala bo'yicha ichki, yashirin aloqalarini anglab
etadi.
Muammoli vaziyatning mohiyati shuki, u talaba tanish bo'lgan
ma'lumotlar va yangi faktlar, hodisalar (qaysiki, ularni tushunish va tushuntirish
uchun avvalgi bilimlar kamlik qiladi) o'rtasidagi ziddiyatdir. Bu ziddiyat
bilimlarni ijodiy o'zlashtirish uchun harakatlantiruvchi kuchdir.
KONFERENSIYA |
25
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:
1. А.А.Петров,
А.Т.Трощенко,
Х.В.Бальян.
Органическая
химия.
Москва.
2. “Высшая школа» 1987 г. Для студентов хим. технологических
специальностей.
3. А.И.Артеменко Органическая химия М. «Высшая школа». 2002 г.
4. I.R.Asкarov, Yu.T.Isaеv, A.Г.Maxsumov, Sh.Qirg’izov. Organik kimyo.
G’ofur G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkеnt 2012.
5. N.G.Raxmatullaev, X.T.Omonov, SH.M.Mirkomilov “Kimyo o’qitish
metodikasi” T., “O’qituvchi” 2013 yil.
6. R.SH.Berdiqulov,
F.A.Alimova,
kompьyuternыxtexnologiy
pri
SH.M.Mirkomilov
izuchenii
osnov
Vozmojnosti
texnologicheskix
protsessov ximicheskogo proizvodstva. Voprosы gumanitarnыx nauk.
Nauchnыy jurnal №2(46), Moskva, 2010
7. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g’risida”gi Qonuni. Barkamol
avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: “Sharq”, 1998.
8.
O'zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi
to'g’risida”gi Qonuni. Barkamol avlod –O'zbekiston taraqqiyotining
poydevori. – T.: “Sharq”, 1998.
9.
Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida.-T.:
«O'zbekiston», 2011.
10. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.:
TDPU. 2006 y.
KONFERENSIYA |
26
ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR
info@bestarticle.uz
https://sites.google.com/view/imxu/
KONFERENSIYA |
27
Download